Allen Carr

In sfirsit nefumdtor

Allen Carr

In sfflr$it, nefum[tcr
Metoda u$oar6 a lui Allen Carr

/\

Edilia a trera Traducere din englezd Oana Vlad

trHUMANITAS

Allen Carr's Easyweigh to Lose Weight.Allen Carr in sfirgit nefumdtor Allen Carr. incercat zadamic. sd se iase de fumat. de nenumirate ori. suma . < Allen Carr > pentru vindecarea a - extins METODA U$OARA la alte situalii (dependenfa de alcool. dat fiind cd nu reu$esc totuqi sd se lase cu METODA U$OARA. a a A infiinlat o relea internalionalS de clinici fumdtorilor de adiclie. a publicat carli - traduse insolite adesea de versiuni video. audio sau CD- Printre bestsellurile sale se numir[ cartea de fa!6. Cliniciie < Allen Carr sunt frecventate de sute de > mii de persoane gi au o rat6 de succes de peste 90o . pdnd c6nd. ulterior in peste 20 limbi ROM. pl6titd. ii se rcfixneazd. in 1983. The Only Way to Smoking Permanently. evaluatb prin procentajul (de sub I0%) al fumdtorilor cirora. Stop potrivit menliunii de pe coperta ediliei a treia). etc). fumbtor de p6nd la 100 de ligiri pe zi. descoperit METODA U$OARA (EASY WAY) care ii poarti astdnnumele. The Easy Way to Enjoy Flying. de profesie contabil. How to Stop Your Child Smoking. vAndut6 numai p6nd in 1992 it peste 2 milioane de exemplare. (Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking. controlul greutdfii.

ro rsBN 973-50-0643-X . Bucureqti.Bucuresti. trad.fax021122436 32 wrnnv. fax: 021 13 13 5 0 3 5. A21222 85 46. Third edition 1999. 199I. Published in Penguin Books 1987. Humanrtas.iibrariilehum@ita$. RomAnia Tel. ww.humanitas. 2004. by Alien Carr 1985. tel:0211311 23 30. @ HIIMANITAS. ALLEN in sfdrgit. under the title The Way to Stop Smoking. 2004 rsBN 973-s0-0643-X Allen Carr's Easy Way to Stop Smoking First published privately. @ Allen Carr. 01370i.Allen Can in sfirgit nefumdtor Coordonatorul seriei OANA BARNA Coperta qi conceplia graficd a seriei DINU DT]N4BRAVICIAN Coperta voumului LUCIAN CIUREA Descrierea CIP a Bibiiotecii Nationale a RomAniei CARR.ro Comenzi CARTE PRIN PO$TA.1999. 1985. nefumdtor: metoda ugoarb a lui Allen CarrlAllen Carr.: Oana Vlad . Second edition 1991. pentru prezenta versiune romdneascd EDITIIRA HLMANITAS Piafa Presei Libere 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful