Αθήνα, 02/01/2013

Απ. Ππωη.: οικ.185

Γενική Γ/νζη: Σσεδιαζμού & Ανάπηςξηρ
Υπηπεζιών Υγείαρ
Γ/νζη: Φαπμάκος
Τμήμα Γιασείπιζηρ Φαπμακείος ΔΟΠΥΥ
Πληποθοπίερ: Β. Κοςπάθαλορ
Τηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792
Τασ. Γ/νζη: Κηθιζίαρ 39, 15123 Μαπούζι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Ππορ: 1. Μονάδερ Υγείαρ ΔΟΠΥΥ
2. Φαπμακεία ΔΟΠΥΥ
3. Πανελλήνιορ Φαπμακεςηικόρ
Σύλλογορ
4. Πανελλήνιορ Ιαηπικόρ Σύλλογορ

ΘΔΜΑ: «Φάξκαθα αηκνθάζαξζεο, ρνξεγνύκελα από Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ».
΢ύκθωλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκό Παξνρώλ Τγείαο ΔΟΠΤΤ (ΦΔΚ Β’, 3054,
18/11/2012), άξζξν 9: «΢πληαγέο θαξκάθωλ αμίαο κεγαιύηεξεο ηωλ 50 επξώ, πνπ
ρνξεγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ηωλ λεθξνπαζώλ πνπ
αηκνθαζαίξνληαη ζε Μ.Υ.Α. ή Μ.Σ.Ν., νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ θαξκαθείν, εθηεινύληαη
από ηα θαξκαθεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Οη αλωηέξω ζπληαγέο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ
αηκνθαζαίξνληαη ζε Μ.Σ.Ν. Κξαηηθώλ Ννζνθνκείωλ ή ζπκβεβιεκέλωλ ηδηωηηθώλ
θιηληθώλ άλω ηωλ 60 θιηλώλ, ζα εθηεινύληαη ππνρξεωηηθά από ην θαξκαθείν ηνπ
εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ ή θιηληθήο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αηκνθάζαξζε».
Δπηπιένλ ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κε ηελ ππ’ αξηζκ. 1501/18-7-2006 Απόθαζεο
Κ.Δ.΢.Τ., πνπ θνηλνπνηήζεθε κε ην ππ’ αξηζκ. Τ4α/106807/12-05-2008 έγγξαθν ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, θαζνξίζηεθαλ ηα θάξκαθα πνπ
εμαηξνύληαη ηνπ θιεηζηνύ λνζειίνπ ηεο αηκνθάζαξζεο.
Σα θάξκαθα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αλωηέξω λνζήιην θαη ζα πξέπεη λα
παξέρνληαη από ηα Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ, όηαλ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζεηηθή ιίζηα, ε
αμία ηεο ζπληαγήο ππεξβαίλεη ηα 50 επξώ θαη ε θιηληθή δελ δηαζέηεη θαξκαθείν, είλαη
ηα αθόινπζα:
Ακηλνμέα – ζίδεξνο IV – εξπζξνπνηεηίλε – βηηακίλε D – αλάινγα a-carnitine – human
albumin θαη άιια θωζθνξνδεζκεπηηθά θαη αζβεζηνκηκεηηθά.
Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηνύλ νη αλωηέξω ζπληαγέο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη
βεβαίωζε ηεο θιηληθήο όηη δελ δηαζέηεη θαξκαθείν.
Ο Πξόεδξνο
Διεπζέξηνο Παπαγεωξγόπνπινο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η
1. Γξ. Πξνέδξνπ
2. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Νηθόιε
3. Γξ. Αλαπιεξωηή Γεληθνύ Γηεπζπληή θ. Βαθεηάδε
4. ΤΠΔΓΤΦΚΑ, ΢ηαδίνπ 29, 10110 Αζήλα

ΑΚΡΙΒΔ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ΢