Αθήνα, 10/01/2013

Απ. Ππωη.: οικ.964
ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΔΠΔΙΓΟΝ
Γενική Γ/νζη: ΢σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ
Τπηπεζιών Τγείαρ
Γ/νζη: Φαπμάκος
Σμήμα Γιασείπιζηρ Φαπμακείος ΔΟΠΤΤ
Πληποθοπίερ: Β. Κοςπάθαλορ
Σηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792
Σασ. Γ/νζη: Κηθιζίαρ 39, 15123 Μαπούζι
E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Ππορ: 1. Μονάδερ Τγείαρ ΔΟΠΤΤ
2. Φαπμακεία ΔΟΠΤΤ
3. ΔΣΑΑ
Μάπνη 22,10431 Αθήνα
4. ΣΑΤΣΔΚΩ
Παηηζίων 54, 10682 Αθήνα
5. ΔΣΑΠ-ΜΜΔ
Καλλιπόηρ 5 & Πεππαιβού 20
11743, Ν. Κόζμορ
6. Πανελλήνιορ Φαπμακεςηικόρ
΢ύλλογορ
7. Πανελλήνιορ Ιαηπικόρ ΢ύλλογορ

ΘΔΜΑ: «Γηάζεζε θαξκάθωλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο».
΢ρεηηθό: Σν ππ’ αξηζκ. νηθ.185/02-01-2013 έγγξαθν
Καζώο ε ππεξεζία καο έγηλε δέθηεο πιήζνπο εξωηεκάηωλ ζρεηηθά κε ην
αλωηέξω ζρεηηθό έγγξαθν, δηεπθξηλίδνπκε ηα αθόινπζα.
- ΢ρεηηθά κε ηηο εξπζξνπνηεηίλεο, πξνβιέπεηαη από Τπνπξγηθή Απόθαζε
(ΓΤΓ3(α) / νηθ.34092, ΦΔΚ Β’, αξ. θύιινπ 1003, 02/04/2012) όηη δηαηίζεληαη
από θαξκαθεία Ννζνθνκείωλ θαη Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ, ζπλεπώο δελ
ηξνπνπνηείηαη ν ηξόπνο δηάζεζεο γηα ηα λνζνθνκεία θαη δελ απαηηείηαη ε έλδεημε
«΢ηεξείηαη».
- Από ηα ππόινηπα θάξκαθα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θιεηζηό λνζήιην ηεο
αηκνθάζαξζεο, ζα δηαηίζεληαη από ηα Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ κόλν όζα
ρνξεγνύληαη καηά ηη διάπκεια ηηρ αιμοκάθαπζηρ, όπωο πξνβιέπεη ν Δληαίνο
Καλνληζκόο Παξνρώλ Τγείαο ΔΟΠΤΤ. Ωο εθ ηνύηνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη
ζηε ζπληαγή, ζην πεδίν «Παξαηεξήζεηο», όηη ρνξεγνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
αηκνθάζαξζεο.
- Σα θωζθνξνδεζκεπηηθά θαη ηα αζβεζηνκηκεηηθά θάξκαθα δελ ρνξεγνύληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο θαη ωο εθ ηνύηνπ δηαηίζεληαη από ηα
ηδηωηηθά θαξκαθεία θαη από ηα Φαξκαθεία ΔΟΠΤΤ όζα έρνπλ ήδε δεζκεπηεί.

- Σα Κέληξα αηκνθάζαξζεο πνπ δελ δηαζέηνπλ θαξκαθείν, ζα πξέπεη λα
επηθνηλωλήζνπλ κε ην πιεζηέζηεξν Φαξκαθείν ΔΟΠΤΤ, ώζηε λα
παξαγγειζνύλ ηα αηηνύκελα θάξκαθα.
ΑΚΡΙΒΔ΢ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ

Ο Πξόεδξνο

ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ΢

Διεπζέξηνο Παπαγεωξγόπνπινο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η
1. Γξ. Πξνέδξνπ
2. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Νηθόιε
3. Γξ. Αληηπξνέδξνπ θ. Γαξύθαιινπ
4. Γξ. Αλαπιεξωηή Γεληθνύ Γηεπζπληή θ. Βαθεηάδε
5. ΤΠΔΓΤΦΚΑ, ΢ηαδίνπ 29, 10110 Αζήλα
6. ΚΜΔ΢, Πεηξαηώο 181, 11853 Αζήλα
7. ΗΓΙΚΑ Λ. ΢πγγξνύ 101 & Λαγνπκηηδή 40, 11745 Αζήλα