www.darussyifa.

org

Kaifiat Bacaan Surah Yaasin untuk Mengembalikan Barang Hilang

Kaifiat Bacaan Surah Yaasin untuk Mengembalikan Barang Hilang
Oleh: Tuan Guru Dato’ Dr. Haron Din Kaedah yang dinyatakan di sini adalah satu ikhtiar yang boleh diamalkan bagi bermohon kepada Allah SWT agar barang yang hilang atau dicuri dijumpai semula. Kaedah ini juga boleh diamalkan untuk bermohon agar Allah SWT mengembalikan semula ahli keluarga yang hilang atau yang lari dari rumah. Cara atau kaifiatnya adalah seperti berikut; (1) Lakukan Solat Hajat sekurang-kurangnya 2 rakaat dengan bermohon supaya Allah SWT mengembalikan barang yang hilang atau dicuri. Doa berikut juga boleh dibaca ketika dalam sujud yang terakhir.

(2)

Ya Allah engkaulah Tuhan yang memberi petunjuk kepada orang yang sesat dan mengembalikan barang yang hilang kepada tuannya. Ya Allah, kembalikanlah kepada saya barangbarang saya yang hilang kerana barang-barang itu adalah pemberian Mu kepada hamba Mu. Ya Allah wahai yang paling mengasihani daripada segala yang mengasihani. (3) Selesai Solat Hajat, mulakan bacaan Surah Yaasin mengikut kaedah seperti berikut;

ِ َٓ َ ِ‫اَ ُ َ َ دي ا َ ل ، َو َ راد ا ٓ ل ، رد ا‬ ِ ُْ َٓ َ ِ َِ . َ ْ ِ ِ ‫َ ِ َ ِ ْ َ َ ءك َوإِ ْ َ ِ َ ، َ ار َ َ ا ا‬ ْ

www.darussyifa.org

1/7

www.darussyifa.org

Kaifiat Bacaan Surah Yaasin untuk Mengembalikan Barang Hilang

a. Membaca Surah Yaasin, apabila sampai pada perkataan Mubin

(

) yang pertama (iaitu diakhir ayat 12), berdoalah

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

supaya Allah SWT mengembalikan barang yang hilang, kemudian ulang semula bacaan Yaasin daripada mula. Untuk pusingan kedua, apabila sampai mubin yang pertama, berdoalah kemudian teruskan bacaan sehingga sampai mubin yang kedua (iaitu diakhir ayat 17). Berdoa lagi sekali di mubin yang kedua ini kemudian ulang semula bacaan Yaasin daripada mula. Untuk pusingan ketiga, berdoa di mubin pertama, kedua dan ketiga (iaitu diakhir ayat 24). Kemudian patah balik membaca Yaasin daripada mula. Untuk pusingan keempat, berdoa di mubin pertama, kedua, ketiga dan keempat (iaitu diakhir ayat 47). Kemudian patah balik membaca Yaasin daripada mula. Untuk pusingan kelima, berdoa di mubin pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima (iaitu diakhir ayat 60). Kemudian patah balik membaca Yaasin daripada mula. Untuk pusingan keenam, berdoa di mubin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam (iaitu diakhir ayat 69). Kemudian patah balik membaca Yaasin daripada mula. Untuk pusingan ketujuh (pusingan terakhir) , berdoa di mubin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh (iaitu diakhir ayat 77). Kemudian teruskan bacaan sehingga ayat terakhir Surah Yaasin. Setelah selesai bermakna anda telah berdoa sebanyak 28 kali.

(3)

Untuk mendapatkan kesan yang lebih mujarab, lakukan amalan ini selama tiga malam berturut-turut sebaik sahaja mengetahui barang telah hilang. Bagi memudahkan untuk beramal dengan kaedah ini, berikut adalah Surah Yaasin yang telah disediakan kolum bilangan doa yang dibaca mengikut turutan dari 1 hingga 28 yang ditandakan pada ayat yang berakhir dengan Mubin.

(4)

www.darussyifa.org

2/7

www.darussyifa.org

Kaifiat Bacaan Surah Yaasin untuk Mengembalikan Barang Hilang

SURAH YAASIN

DCB A
hgf edcba`_^]\ u t sr qp o n ml k j i cba`_~}|{z yxwv on m lk j ih gf e d | {z yxw vutsrqp © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } µ´ ³²±°¯ ®¬« ª ¿¾ ½¼»º¹ ¸¶ 22 16 11 7 4 2 1 LKJ IHGFEDCBA XW VUT S R QPONM gfedcba`_ ^ ]\[ZY rqponmlk j ih 23 17 12 8 5 3

www.darussyifa.org

3/7

www.darussyifa.org

Kaifiat Bacaan Surah Yaasin untuk Mengembalikan Barang Hilang

`cb } | {zyx wvuts n m l k j i h gf e dc b a y xw v u t s r q po § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡  ~ } | { z ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª© ¨ ÁÀ¿¾ ½¼»º ¹¸¶µ 24 18 13 9 6 Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â D C B A ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ S R QPO NM L KJI H GF E b a ` _ ^] \[ Z YX WV U T onm lkji hgfed c | { z y x wv u t s r q p g fedcba ` _ ~} sr qp onmlkji h ~}|{zyxwv ut
www.darussyifa.org 4/7

www.darussyifa.org

Kaifiat Bacaan Surah Yaasin untuk Mengembalikan Barang Hilang

®¬« ª©¨§¦ ¥¤ £¢¡ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ÇÆÅÄ Ã Á À¿¾½ ¼ Ö ÕÔ Ó Ò ÑÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È NMLK JI HGFEDCBA ]\[ZYX W VUTSRQPO l kjihgfed c ba` _^ {zy xw vutsrqpon m ji hgfed cba`_ ~}| rqponmlk 25 19 14 10 ~ }|{z y x wvuts «ª © ¨ § ¦¥ ¤ £¢ ¡ º¹ ¸¶ µ´³²±°¯® ¬ È ÇÆ ÅÄ Ã Â ÁÀ¿¾ ½¼ » ÕÔÓÒÑÐÏÎÍ Ì ËÊÉ
www.darussyifa.org 5/7

www.darussyifa.org

Kaifiat Bacaan Surah Yaasin untuk Mengembalikan Barang Hilang

B A ßÞÝÜ ÛÚÙØ× Ö ONM LK JI H G F E DC ]\[ZYXWVU TSRQP k jihgf ed c ba` _^ rqp on ml 26 20 15 ` _~ }|{zy xwv uts lkji h gfedcba vutsr qpon m ¢¡~}|{z yxw «ª ©¨ § ¦ ¥¤ £ ¹¸¶ µ´³ ² ± ° ¯®¬ ÉÈÇÆ Å Ä Ã ÁÀ ¿¾½ ¼»º 27 Ê 21

www.darussyifa.org

6/7

www.darussyifa.org

Kaifiat Bacaan Surah Yaasin untuk Mengembalikan Barang Hilang

EDCBA Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë RQPONML KJIHGF `_^ ]\[Z YXWVUTS lkjihgfedcba { z y xwvuts rq pon m cb a`_~}| 28 rq ponmlkj ih gf ed ¡  ~ } | { z y x wv u t s ®¬ «ª©¨§ ¦¥¤ £ ¢ ½ ¼ »º ¹¸¶ µ´³²± ° ¯ Ê ÉÈÇ ÆÅ ÄÃÂÁÀ¿ ¾ ÏÎÍÌ Ë

www.darussyifa.org

7/7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful