You are on page 1of 4

Răspunderea pentru malpraxis în contextul Noului Cod Civil

Argument Mare parte din impresiile lansate asupra Noului Cod Civil pun accentul pe viteza prea mare cu care acesta ar vrea să se afirme și pe incompatibilitatea dinamicii sale cu sistemul de ra ționamente dezvoltat în educa ția juridică primară și în practica incipientă, când, din obișinuin ț a de a trata orice subiect în manieră exaustivă se desprinde și tendin ț a unui comportament cel puțin aparent refractar. Așa se face că deseori Noul Cod Civil este tratat ca un gadget folosit în măsura în care fiecare se simte pregătit pentru modernitate. Mai concret, dacă până la 1 octombrie 2011 dispuneam de 6 articole dedicate răspunderii civile și acestea își făceau foarte cinstit datoria ca principii generale dezvoltate în zeci de ani de doctrină și jurisprunden ț ă studia ț i ca atare și însuși ț i de orice viitor jurist, atunci când brusc dispunem de 46 de articole dedicate răspunderii civile, ne vine greu să le mai găsim utilitatea câtă vreme cunoaștem soluția consacrată de practică. Pentru ca aceste instrumente să nu fie respinse de spiritul independent al justiției, aplicarea lor trebuie încurajată mai întâi prin sublinierea situațiilor uzuale pentru a căror soluționare în condiții de eficiență au fost construite și mai apoi prin nuanțarea lor în cazuri care stârnesc curiozitatea. În sprijinul acestui deziderat și în conformitate cu tema propusă, în continuarea eseului vom aduce pe rol o acțiune de răspundere civilă pentru o situație de malpraxis mai puțin vizibilă, care pune însă în valoare o parte semnificativă a instrumentelor Noului Cod Civil. Cazul, deși poate servi doar ca spe ț ă până în momentul de fa ț ă, și-ar fi putut găsi în ultimul deceniu cel puțin un corespondent în realitatea imediată. Pe rol se află soluționarea acțiunii în răspundere civilă delictuală pentru repararea prejudiciului decurgând din fapta ilicită săvârșită din eroare, formulată de reclamanta A.R. în contra pârâților I.O., Comitetul Olimpic și Sportiv Român, ASG Life Insurence S.A. . În seara zilei de 2 august 2012 Comitetul Olimpic Internațional a organizat cel de-al patrulea test antidoping în urma căruia gimnasta A.R. a fost depistată pozitiv pentru pseudoefedrină, substanță aflată pe lista interzisă prezentată de Comitetul Internațional Olimpic la începutul anului 2012. Drept urmare, rezultatele probei de gimnastică feminină – individual compus au fost invalidate în sensul retragerii medaliei de aur câștigate de sportiva românca în aceași zi, concomitent cu eliminarea sportivei din celelalte două probe finale la care se calificase. Pretențiile reclamantei decurg din faptul că ulterior s-a stabilit ca principală cauză a rezultatului testului antidoping o pastilă de nurofen administrată de medicul echipei de gimnastică, pârâtul I.O. , pentru tratarea unei răceli. Au fost chemați în solidar atât Comitetul Olimpic și Sportiv Român, cât și asiguratorul medicului. Urmează parcurgerea concluziilor depuse de avocatul reclamantei la data de 15 octombrie 2013, prin care s-a solicitat admiterea acțiunii și obligarea la plata în solidar a sumei de 345.000 euro reprezentând repararea prejudiciului prin plata unor despăgubiri pentru următoare motive: 1. Principalul efect al rezultatelor testului antidoping a fost retragerea medaliei de aur pe care gimnasta și-o adjudecase, efect pentru care considerăm că pârâtul I.O., medicul lotului de gimnastică feminină al României, angajat prin contract de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român, este principalul responsabil. În susținerea afirmației am arătat că înainte de începerea competiției, medicului I.O. i-a fost prezentată, sub forma unei anexe la contract, lista substanțelor interzise de către Comitetul Internațional Olimpic. Codul Civil statuează în articolul 1350 că (1) orice persoană trebuie să-și execute obliga ț iile pe care le-a contractat și mai apoi că (2) atunci când, fără justificare, nu își îndeplinește această îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părți și este obligată să repare acest

Chiar dacă participarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român la cauzarea prejudiciului nu poate fi cuantificată. iar articolul 1384 oferă un eventual drept la regres dacă ulterior s-ar demonstra o mai mică contribuție a Comitetului Olimpic și Sportiv Român la cauzarea prejudiciului. cei care răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ținuți solidar la reparație față de cel prejudiciat.. așa cum a motivat Colegiul Medicilor în decizia sa.] generatoare de prejudicii asupra pacientului. străine de persoana autorului faptei.O. cea care și definește malpraxisul ca o eroare profesională săvârșită în exercitarea actului medical[. temei pentru angajarea răspunderii civile a personalului medical pentru prejudiciile produse din eroare. contextul și atmosfera pe care o generează concursurile sportive de mare anvergură în ultimul deceniu reprezintă o circumstanță agravantă.. Mai mult decât atât. așa cum am arătat anterior. diagnostic sau tratament. articolul 1383 stabilește că păr ț ile responsabile pot contribui în mod egal la repararea prejudiciului. Pentru acoperirea integrală a prejudiciului au fost chemați în solidar ASG Life Insurence S. Oricare din aceste două ipoteze constituie.A. în calitate de asigurator al medicului. prin însușirea insuficientă a informațiilor anexate. 4. impruden ț a sau cunoștin ț e medicale insuficiente în exercitarea profesiunii. conform căruia personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare. S-a mai argumentat vinovăția și prin faptul că decizia comisiei ad- . În privința noțiunii de malpraxis. Pentru stabilirea întinderii prejudiciului s-au luat în calcul toate pierderile suferite de reclamantă în urma rezultatelor testului antidoping. persoana vătămată poate pretinde autorului prejudiciului plata diferenței până la recuperarea integrală a prejudiciului. 2. fiind subliniată astfel vinovăția pârâtului I. iar în situația în care suma asigurată nu acoperă integral prejudiciul. în conformitate cu prevederile legii nr.. completat de alineatul 2 al aceluiași articol. Noul Cod Civil stabilește că pentru aprecierea vinovăției se va ține seama de împrejurările în care s-a produs prejudiciul.Răspunderea pentru malpraxis în contextul Noului Cod Civil prejudiciu. Normele de punere în aplicare a titlului XV( răspunderea civilă a personalului medical) amintesc și ele faptul că prejudiciul cauzat printr-un act de malpraxis se acoperă integral din suma asigurată. în temeiul articolului 1385 alineatul 1 care stabilește că prejudiciul se repară integral dacă prin lege nu se prevede altfel. Chiar dacă suntem de acord cu faptul că tratamentul aplicat a fost în concordanță cu diagnosticul și starea clinică a pacientei. 3. cerem să se rețină că natura culpei este una medicală și încalcă legea 95/2006. constă în actul individual de administrare a unui medicament nepotrivit în cadrul procedurilor de prevenție. Fapta ilicită a pârâtului I. fiind mediatizată intens campania antidoping condusă de Comitetul Internațional Olimpic și strictețea dovedită de acesta în aplicarea regulamentelor. care includ și neglijen ț a.O. căci în baza articolului 1382 din Codul Civil. față de terțe persoane care se constată ca au fost supuse unui act de malpraxis medical și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. legea care ar putea deroga de la dispozițiile Noului Cod Civil este legea 95/2006.O. Tratamentul fiind prescris de doctorul I. care a cauzat în mod direct un prejudiciu reclamantei. în baza legii. Prin articolul 1358. în calitatea sa de angajator. fie nu a posedat cunoștinte medicale suficiente despre medicamentul administrat. S-au prezentat pe parcursul procesului dovezi referitoare la obligațiile Comitetului Olimpic și Sportiv Român. În situația de față.O. în baza articolului 657 din legea 95/2006 conform căruia asiguratorul acordă despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii răspund. cauze de vinovăție pe care le-am subliniat anterior. 95/2006. a căror nerespectare a condus la cauzarea prejudiciului. nu putem întrezări decât două ipoteze: acesta fie a dat dovadă de neglijență în îndeplinirea atribuțiilor sale. subliniem că din definiția legală a acestuia nu rezultă necesitatea afectării integrității corporale sau a stării de sănătatea. și la modalitatea prin care acesta ar fi trebuit să preîntâmpine eroare medicului I.

dată fiind proximitatea desfășurării celor două probe finale și ținând cont de faptul că sportiva A. Cu privire la prejudiciul cert rezultat din pierderea șansei. Această sumă nu este nicidecum maximul de care reclamanta a fost lipsită. Subliniem raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită – administrarea unui medicament nepotrivit – și pierderea șansei de a concura în două faze finale ale competi ț iei. Nu în ultimul rând. sportiva A. îl găsește pe pârât vinovat de neglijen ț ă și i se aplică acestuia sancțiunea expulzării de la Olimpiadă și suspendării până la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016. 2) se bucură de o cauză exoneratoare de răspundere persoana care a cauzat un prejudiciu prin ajutorul acordat în mod dezinteresat și căreia nu i se poate imputa inten ț ia sau culpa gravă. Probabilitatea rezultatului favorabil este apreciată la maxim de faptul că reclamanta câștigase deja medaliile de aur ale acestor două proble la Campionatul Mondial din 2011. întrucât ele urmăresc întoarcerea la situația dinaintea săvârșirii faptei ilicite și lipsirea acesteia de efecte negative. Motivăm că este important să se recurgă la o cât mai vastă aplicare a normelor privind răspunderea civilă. întrucât tot ca urmare a faptei ilicite a pârâtului. solicităm să se țină cont că articolele 1353 și 1354 invocate de apărare nu se aplică în situa ț ia de fa ț ă pentru următoarele considerente: 1) când se referă la exercițiul drepturilor sale . or în situația de față s-a argumentat culpa medicului și în orice caz nu se poate vorbi de un ajutor acordat în mod dezinteresat câtă vreme medicul se afla în exercițiul atribuțiilor sale de serviciu. se calificase la cele două probe cu cea mai bună notă. ceea ce face ca șansa să fie una reală. pentru ca anul acesta să-și însușească din nou cele două titluri mondiale. Noul Cod Civil prevede la articolul 1385 alineatul 4 repararea prejudiciului suferit ca urmare a pierderii șansei de a obține un avantaj sau de a evita o pagubă.000 euro cu câștigătorii probelor de individual compus feminin și masculin încă din anul 2000. ca o dovadă că statul de drept nu este o chestiune iluzorie. săvârșită cu vinovă ț ie. prejudiciul nu era iminent și administarea altui medicament care să nu fie interzis de Comitetul Olimpic Internațional nu ar fi adus nicio atingere exercitării drepturilor de către pârât.Răspunderea pentru malpraxis în contextul Noului Cod Civil hoc întocmită de Comitetul Internațional Olimpic. alineatul (2) înțelegem că. care încheie tradițional contracte de peste 100.R. ci funcționează în beneficiul propriilor cetățeni. În situația prezentă. 5.R.. ajutorul fiind de fapt o obligație prevăzută în raporturile de serviciu la care pârâtul a aderat. un instrument subsidiar. articolul 1353 nu urmărește să exonereze de la răspundere pe toți cei care au dreptul de a desfășura o anumită activitate. Tot prin intermediul articolului 1357. Întrucât teza a doua a articolului 1385 alineatul 4 stabilește că reparația va fi proporțională cu probabilitatea obținerii avantajului […]ținând cont de împrejurări și de situa ț ia concretă a victimei. Dacă nu se . a ratat șansa de a încheia un contract de publicitate cu firma germană de echipament sportiv Adidas. este obligat să îl repare sau în articolul 1381 alineatul (1) orice prejudiciu dă dreptul la reparație. ci urmărește strict să protejeze drepturile în discu ț ie ( care să nu fie limitate de eventualitatea unui prejudiciu iminent). în articolul 1357 ali neatul (1) cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită. sancțiunea este doar un efect. Am argumentat pe durata procesului că pierderea șansei de a concura și de a câștiga medaliile de aur este echivalentă în situa ț ia concretă a reclamantei cu însăși pierderea medaliilor. Justiția este deci obligată să riposteze cu fermitate ori de câte ori are de-a face cu un asemenea caz. de a administra un medicament spre exemplu. 6. astfel că (2) autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă. așa cum apar ele în articolul 1349 alineatele (1) și (2). în materia răspunderii civile. scopul urmărit de legiuitor fiind repararea integrală a prejudiciului suferit din cauza unor fapte ilicite. am solicitat instanței acordarea unor despăgubiri în valoare de 230.000 euro. echivalentul a două medalii de aur. dacă aceasta este determinată de faptă ilicită. Felul în care este soluționată această cauză ține chiar de principiile dreptului civil. independent de resursele cu care se va corecta situația. fiind deci angrenată în realizarea evenimentului favorabil.

anul II. atunci oricine poate fi îndreptățit să se teamă de o lege incapabilă să-l protejeze în fața celor care n-o respectă. e-mail: mihai. Informaț ii înscriere nume și prenume: Ologu Mihai – Ionuț.Răspunderea pentru malpraxis în contextul Noului Cod Civil reușește minimizarea efectelor negative resim ț ite de victima faptei ilicite.com . grupa 217. media anului I: 9.ologu@yahoo.42. seria 3. telefon: 0730863771.