You are on page 1of 18

Aprob, ADMINISTRATOR Mihaela Petrovan

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE IN MUNCĂ
Instrucţiunile proprii de securitate si sanatate in munca sunt reglementări cu aplicabilitate restrânsă numai la emitentul acestora, a căror elaborare este obligatorie pentru toţi agenţii economici. Respectarea prevederilor instrucţiunilor nu absolvă conducătorii locurilor de muncă de obligaţia de a adopta orice altă măsură de protecţie a muncii impusă de condiţiile concrete survenite în desfăşurarea activitaţii. Instrucţiunile proprii de securitate a muncii fac parte dintr-un sistem unitar de reglementari privind realizarea securităţii şi sănătăţii în muncă, sistem format din : - Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca - cuprind principalele măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, general valabile pentru orice activitate ; - Hotaririle de Guvern - ce stabilesc cerintele minime de securitate si sanatate in munca si prin care s-au transpus prevederile unor Directive Europene; prevederile lor trebuie să se aplice cumulativ; - Instrucţiunile prevazute in cartile tehnice ale masinilor si instalatiilor (echipamentelor tehnice) al caror rol este de a detalia şi particulariza prevederile reglementarilor legale de securitate si sanatate in munca la condiţiile concrete în care se desfăşoară procesele de muncă. Structura sistemului naţional de reglementari de securitate si sanatate in munca urmăreşte corelarea prevederilor normative cu factorii de risc specific fiecarei activităţi şi loc de muncă. Conform acestei abordări, procesul de muncă este considerat ca un sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente care interacţionează reciproc: - EXECUTANTUL: omul implicat nemijlocit în executarea unei sarcini de muncă; - SARCINA DE MUNCĂ: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate de execuntant prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu pentru realizarea procesului de muncă; - MIJLOACELE DE PRODUCŢIE: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, maşini, utilaje, aparate, dispozitive etc.) şi a obiectelor muncii (materii prime, materiale auxiliare etc.) care se utilizează în procesul de muncă; - MEDIU DE MUNCĂ: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcinile de muncă. Reglementarea măsurilor de securitate si sanatate in munca se realizează prin luarea în considerare a fiecărui factor de risc, de la nivelul fiecărui element al sistemelor de muncă proprii proceselor de muncă din cadrul activităţilor care fac obiectul reglementării.

OBLIGAŢII ŞI ATRIBUŢII Conducerea societatii . .stabilirea programelor anuale de prevenire si protectie in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Aplicarea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă nu absolvă angajatorii şi lucratorii de obligativitatea respectării oricăror altor reglementări cu incidenţa asupra realizării securităţii şi sănătăţii în munca în activităţile desfăşurate. astel încât pentru fiecare factor să existe cel puţin o măsură de prevenire la nivelul fiecărei componente a sistemelor de muncă. în cadrul fiecărei dintre acestea urmărindu-se o succesiune logică. In acest context. . alături de Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. Structurarea instrucţiunilor s-a făcut pe activităţi şi subactivităţi. Domeniul. . Instrucţiunile proprii de securitate si sanatate in munca.stabilirea şi sancţionarea abaterilor în domeniul securitatii si sanatatii in munca. modul de aplicare Măsurile prevăzute în instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă sunt aplicabile societatii care le-a emis. instrumente principale pentru: . . ce corespunde succesiunii şi importanţei proceselor de muncă specifice.Instrucţiunile proprii de securitate si sanatate in munca constituie. CONŢINUTUL. Scop Prevederile cuprinse în instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă au ca scop eliminarea şi/sau diminuarea riscurilor de accidentare şi imbolnavire profesională specifice activităţilor desfaşurate de entităţi. Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă particularizează măsurile preventive din Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca. prin stabilirea măsurilor minimale care să asigure securitatea şi sănătatea în munca a lucrătorilor.realizarea instructajului la locul de muncă şi al celui periodic. cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a înbolnăvirilor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale pentru activităţile desfăşurate. SCOPUL ŞI APLICAREA INSTRUCŢIUNILOR Conţinut Instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă. precum şi pe baza studierii factorilor de risc specifici.cercetarea accidentelor de muncă în vederea stabilirii cauzelor producerii acestora şi a responsabilităţilor. au fost elaborate ţinându-se seama de reglementările privind securitatea şi sănătatea în munca în vigoare corespunzând activităţilor realizate.controlul şi autocontrolul securitatii si sanatatii in munca.

substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie. precum şi a tuturor celorlalţi participanţi la procesul de muncă. fiecare lucrator are obligaţia: a) să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. astfel incit sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atit propria persoana. de la manager până la executant (integrarea securităţii muncii în producţie). b) să se prezinte la lucru numai în stare normală. d) să utilizeze corect echipamentele tehnice. Conducerea societatilor care au mai mult de 50 de lucratori (exclusiv). asfel încât să se evite suprapunerile în deasemenea competenţelor şi a răspunderilor şi să se asigure o dimensionare adecvată a elementelor de structură. distinct pentru activitatea de securitate şi sănătate în muncă. să ia măsuri pentru acordarea primului ajutor şi stabilirea situaţiei. dacă acesta nu este prezent. precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului. Lucratorii sunt obligati. dacă echipamentele tehnice corespund cerinţelor de securitate. e) să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze imediat conducătorul locului de muncă. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE REALIZARE A SECURITĂŢII SI SANATATII IN MUNCĂ . trebuie să implementeze un sistem adecvat de menagement al securităţii şi sănătaţii în muncă. Lucratorii Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa. suficient de odihnit şi fără a fi sub influenţa băuturilor alcoolice. a medicamentelor. c) stabilirea în mod clar şi riguros. care să asigure prevenirea eficientă şi eficace a accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale. b) obligativitatea şi răspunderea pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă trebuie să revină factorilor implicaţi direct în conducerea. organizarea şi desfăşurarea proceselor de producţie. g) în cazul producerii unui accident de muncă. integrat în menagemetul general al unităţii.Conducerea societatii este obligată să adopte toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în munca a angajaţilor. cit si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. cu respectarea urmatoarelor principii de organizare a activităţii de securitate si sanatate in munca: a) răspunderea pentru securitatea şi sănătatea în muncă a tuturor lucratorilor revine angajatorului. prezentat de conducerea societăţii. indiferent dacă au sau nu personalitate juridică. f) să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare. h) să dea relaţii din propria iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul securitatatii şi sănătatatii în muncă. astfel încât pericolul să nu se extindă. înainte de inceperea lucrului. corespunzător scopului pentru care a fost acordat. sa-l anunţe imediat pe conducătorul sau direct. a unei situaţii puternic stresate sau a unor manifestări maladive. în condiţii prezentelor instrucţiuni. să execute dispoziţiile sefilor ierarhici şi să prevină sau să oprească orice acţiune care ar putea conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane. c) să verifice. Indiferent de funcţia exercitată. să nu le folosească pe cele neconforme şi să anunţe seful ierarhic despre situaţia creată.

lucrători de noapte. ele vor fi asigurate prin serviciul de prevenire si protectie si vor fi echivalente celor acordate celorlalţi angajaţi şi disponibile în orice moment. . Lucratorul desemnat. trebuie sa aiba. psihofiziologice şi efortul mental Conducerea societatii trebuie să asigure urmărirea stagială a consecinţelor asupra angajaţilor a solicitărilor psihice şi psiho-fiziologice şi a efortului mental în activitate.lucrătorii de schimburi’’ trebuie să benificieze de servicii de mijloace de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii. ca urmare a interacţiunii factorilor profesionali modificări/tulburări localizabile şi reversibile. Fiecare societate este obligată să asigure supravegherea stării de sanătate a tuturor lucratorilor săi prin intermediul unor structuri adecvate. Lucratorul desemnat.control medical periodic. factorii de risc de acidentare şi îmbolnăvire profesională şi capacitatea de adaptare a personalului angajat. munca in schimburi. regimul pauzelor. Angajaţii. . nu trebuie să lucreze noaptea mai mult de 8 ore pe parcursul a 24 ore. atributii privind securitatea şi sănătatea în munca si. Solicitări psihice. trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea indeplini obligatiile ce le revin prin lege.. MĂSURI ORGANIZATORICE COMUNE TUTUROR ACTIVITĂŢILOR ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞI A LOCULUI DE MUNCĂ Organizarea timpului de muncă Activităţile profesionale se vor organiza astfel încat solicitările impuse de postul de muncă şi de relaţiile psihosociale ale colectivului de muncă să corespundă capacităţilor fiziologice şi psihologice ale angajaţilor.examene medicale la angajarea în muncă. în cadrul contactului colectiv de munca. . se vor stabilii potrivit reglementărilor in viguare şi cu sprijinul medicinilor specialişti în medicina muncii. Timpul de lucru.examen medical de adaptare. Supravegherea sanatatii Supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii. luând în considerare particularităţile activităţilor profesionale. atributii complementare. . a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale/deosebite sau care implică eforturi fizice ori mentale deosebite.Serviciul de prevenire si protectie Angajatorul desemneaza un lucrator pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesoinale din societate. Sructurile medicale de medicina muncii se organizează conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii şi au urmatoarele atribuţii : a) să participe la evaluarea riscurilor de îmbolnăvire profesională.Lucrători de noapte’’ şi . in principal.. b) să monitorizeze starea de sănătate a angajaţilor prin: . denumit lucrator desemnat.examen medical la reluarea activităţii. . intensitatea acesteia. cel mult. c) să consilieze angajatorul privind adaptarea muncii şi a locului de muncă la caracteristicile psho-fiziologige ale angajaţilor. adecvat naturii activităţii desfăşurate.

cu posibilitatea mişcării acestora. în aşa fel încât să se asigure suprafaţa liberă necesară desfăşurării normale a activităţii de producţie. întreţinere şi reparaţii. Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente. sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu dulapuri de semnalizare. . gabaritele mijloacelor de transport utilizate si dimensiunile materialelor sau pieselor care se transporta. depozite sau alte incaperi de lucru se va stabili in functie de felul circulatiei. până la cele cu caracter ireversibil. iar la partea inferioara cu o bordura inalta de cel putin 10cm. să aibă legături cât mai directe spre căile de evacuare şi să fie menţinute permanent libere şi curate. sa fie rezistente la compresiune. şi de spaţiul ocupat de materiale. prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare.până la cele cu caracter ireversibile. precum şi activităţii care se desfăşoară. masele şi bancurile de lucru trebuie să asigure spaţiu suficient pentru sprijinirea comodă şi stabilă a membrilor inferioare în timpul activităţii.a. fiziologice. Locurile de muncă unde se lucrează în poziţie sezând vor fi dotate cu scaune concepute corespunzător caracteristicilor antropometrice şi funcţionale ale organismului uman. de distanţele de securitate. psihologice ale organismului uman. de mişcările şi deplasările angajatului în timpul activităţii. Amenajarea locurilor de muncă şi dotarea cu echipamente tehnice Dimensionarea locurilor de muncă se va face în funcţie de particularităţile anatomice. încât să permita evacuarea rapida a persoanelor. rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu panouri de semnalizare. iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase (felinare. corelându-se înăltimea cu cea a planului de lucru. iar noaptea aceste zone vor fi semnalizate prin limini de culoare rosie. Dimensionarea suprafeţelor şi a volumului de lucru Incăperile de lucru în care se desfăşoară procese de muncă vor avea înălţimea minima de 3m. avertizoare. iar pentru fiecare persoană se va asigura un volum de cel puţin 12mł si o suprafaţă minimă stabilită conform reglementarilor în vigoare pentru activităţile specifice. socuri si uzura. Suprafetele cailor de circulatie pentru persoane trebuie sa fie netede si nealunecoase. ale mobilierului de lucru. iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie sa nu prezinte denivelari. precum şi de dimensiunile şi caracteristicile echipamentului tehnic. Zonele periculoase ale cailor de circulatie vor fi marcate prin mijloace de avertizare corespunzatoare standardelor. La dimensionarea suprafetelor de lucru se va ţine seama. asigurate contra deplasarii accidentale care sa permita preuarea preluarea sarcinilor rezultate din activitatile ce se desfasoara la locul respectiv. Golurile. patologic. Incărcarea planşeelor cu materiale sau utilaje nu va depăşi sarcina admisibilă pentru care au fost calculate. Echipamentele tehnice. piese s. de dispozitivele ajutătoare pentru manipularea maselor ca şi de necesitatea asigurării confortului psiho-fizic. Căi de circulaţie Căile de circulaţie din incinta societatilor trebuie să fie marcate vizibil. şi până la instalarea bolilor profesionale sau legate de profesie. Caile de circulatie pentru persoane si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1m. pe lângă spaţiul ocupat de utilaje şi căi de acces. santurile. Scaunele trebuie să permită adaptarea acestora în raport cu caracteristicile antropometrice individuale ale angajatilor. Latimea cailor de circulatie din cladiri. inscriptii luminoase)..

care comleteaza fisa de solicitare a examenului medical la angajare si fisa de expunere la riscuri profesionale In situatia transferului. pentru calitatea produselor sau pentru populatia cu care angajatul vine in contact prin natura activitatii sale. b) depistarea unor boli care constituie contraindicatii pentru activitatile si locurile de munca cu expunere la factori nocivi profesionali. b) celor transferati de la o unitate la alta . care trebuie sa corespunda solicitarilor postului. ea va fi pastrata de cel care are sarcina efectuarii instructajului la locul de munca. Reexaminarea psihologica se efectueaza cu o periodicitate de maximum 3 ani si la cererea societatii sau a inspectoratelor de munca. . Starea de sanatate a angajatilor se urmareste prin controlul periodic al acestora. Examenul medical la angajarea in munca se face la solicitarea angajatorului. angajatul este obligat sa prezinte si copia dosarului medical de la serviciul medical de medicina muncii de la locul sau de munca anterior. Contolul medical periodic se efectieaza obligatoriu tuturor angajatilor. Angajarea personalului se realizeaza pe baza examenelor medicale si psihologice efectuate conform reglementarilor in vigoare. c) diagnosticarea bolilor profesionale si a celor legate de profesie . pe baza testelor psihologice. Controlul medical de adaptare in munca se efectueaza la indicatia medicului de medicina muncii. INSTRUIREA SI PROPAGANDA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA Instructajul de securitatea si sanatatea muncii (introductiv general. Completatea fisei de instructaj se va face cu pasta sau cernala. Examinarea psihologica trebuie sa stabileasca aptitudinile. temperamentul si caracterul persoanei si se efectueaza conform psihoprofesiogramelor. a duratei si datei instruirii. Fisa de instructaj se intocmeste pentru personalul cu contact de munca pe durata determinanta sau nedeterminanta . conform reglementarilor ministerului de resort.ANGAJAREA SI REPARTIZAREA PERSONALULUI PE LOCURILE DE MUNCA Angajarea si repartizarea pe locurile de munca se face in functie de starea de sanatate si de aptitudinile fizice si psihice ale solicitantilor. indiferent de tipul contractului de munca. Examenul medical la reluarea activitatii se face dupa o intrerupere a activitatii de minimum 90 de zile pentru motive medicale sau de 6 luni pentru orice alte motive. in termen de 7 zile de la reluarea activitatii. pentru securitatea unitatii. d) depistarea bolilor care ar constitui risc pentru viata si sanatatea celorlalti angajatori la acelasi loc de munca. la locul de munca si periodic) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instructaj cu indicarea materialului predat. Instructajul introductiv general se face : a) noilor incadrati in munca . imediat dupa verificarea instructajului. Controlul medical periodic are cas cop: a) confirmarea/infirmarea aptitudinii in munca pentru profesia sau functia si locul de munca pentru care s-a facut angajarea. pentru securitatea unitati angajati la acelasi loc de munca.

metode sau procedee de organizare a muncii. liceelor industriale si studentilor pentru practica profesionala. .c) celor veniti in unitate ca detasati . Societatea este obligata sa acorde gratuit echipament individual de protectie adecvat intregului personal expus riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala. e) angajatul va executa o lucrare speciala. d) elevilor scolilor profesionale. Instructajul intre doua instructaje periodice pentru angajati se stabileste prin instructiunile proprii de securitate si sanatare a muncii . intervalul intre doua instructaje periodice este de 12 luni. b) s-a modificat procesul tehnologic. Durata instructajului introductiv general este de minimum 8 ore. are drept scop aprofundarea reglementarilor or de securitate si sanatate in munca se face pe baza pe baza unei tematici care va fi pastrata la cel care efectueaza instruirea si se va completa obligatoriu si cu demonsratii practice. Pentru personalul tehnico-administrativ. Instructajul periodic se face intregului personal de catre conducatorul locului de munca respectiv. s-au schimbat echipamentele tehnice ori s-au adus modificari la echipamentele existente . Instructajul la locul de munca va include obligatoriu demonstratii practicee privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura.fac exceptie persoanele ce viziteaza unitatea si care vor fi insotite pe toata durata vizitei. d) angajatul reia activitatea dupa accident de munca . temporari sau zilieri. g) persoanelor care viziteaza unitatea.SANITARE SI A ALIMENTATIEI DE PROTECTIE Echipamentul individual de protecţie şi de lucru Echipamentul individual de protectie se acorda pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale atunci cand riscurile nu poit fi evitate sau limitate prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri. DOTAREA CU ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE SI DE LUCRU. Instructajul la locul de munca se face dupa instructajul introductiv general si are ca scop prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata persoana respectiva. Instructajul periodic se va face suplimentar celui programat cand : a) un angajat a lipsit peste 30 de zile lucratoare . dar nu va fi mai mare de 6 luni. in functie de conditiile de munca. ACORDAREA MATERIALELOR IGENICO. e) persoanelor angajate ca angajati sezonieri. b) prevederile instructiunilor proprii de securitate si sanatare a muncii . c) masuri de prim ajutor in caz de accidentare. Instructajul la locul de munca cuprinde informatii privind : a) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca . f) persoanelor delegate in interesul serviciului . Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre activitatile specifice entitatii si despre principalele masuri de securitate si sanatate a mincii care trebuie respectate in timpul lucrului. precum si personalului cu atributii de indrumare si control. c) au aparut modificari ale legislatiei de securitate si sanatate in munca sau ale instructiunilor proprii de securitate si sanatate a muncii.

Degradarea echipamentului inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute. materii corozive. respective. tinand cont de eventualele surse de riscuri proprii acestora. cand se constata acest lucru. fara contact cu uleiuri sau produse iritante ale pielii sapun. daca este cazul. c) sa puna la dispozitie angajatilor si/sau reprezentatilor lor informatii adecvate despre fiecare echipament individual de protectie . cand nu mai asigura functia de protectie pentru care s-au acordat. din vina persoanei careia i-a fost atribuit. se va evalua in ce masura acesta raspunde urmatoarelor cerinte : a) sa fie adecvat riscurilor pe carte le previne. indifferent de motiv. potrivit legii. Societatea este obligata: a) sa asigure conditiile necesare pentru efectuarea verificarilor legale. si instrainarea lui atrag raspunderea angajatului respectiv pentru prejudiciul cauzat. b) sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai corespunde din punct de vedere al calitatilor de protectie. -procese de munca in conditii de contact direct cu substante iritante asupra pielii (acizi. d) sa asigure instruirea angajatilor asupra tuturor masurilor care trebuie luate privind securitatea si sanatatea acestora la utilizarea echipamentului individual de protectie in timpul lucrului. c) sa tina seama de cerintele ergonomice si de sanatate ale angajatului . pentru protejarea imbracamintei si a incaltamintei persoanelor in timpul procesului de munca. depozitarea. e) va asigura instruirea in prealabil a agajatului asupra riscurilor impotriva carora este protejat prin purtarea echipamentului individual de protectie f) va asigura instruirea si va organiza. curatarea. Lucratorii care beneficiaza de echipament si dispozitive individuale de protectie trebuie sa le prezinte la verificarile periodice prevazute si sa solicite inlocuirea sau completarea. perie de unghii . in conditiile negociate prin contractul colectiv de munca.Inaintea de alegerea unui echipament individual de protectie. Evaluarea implica : a) analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba echipamentul individual de protectie pentru a proteja eficient impotriva riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace. reactivi. in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor imbolnaviri profesionale. intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie in conformitate cu instructiunile de utilizare ale producatorilor. Echpamentul individual de lucru se acorda de catre societate. b) sa raspunda conditiilor existente la locul de munca . denocivizarea. c) compararea caracteristicilor precizate la punctual precedent cu caracteristicile echipamentului individual de protectie. Pentru locurile de munca ce indeplinesc conditiile urmatoare se acorda cel putin materialele igenico-sanitare specificate in continuare : -procese de munca in conditii de contact cu praf. un antrenament in purtarea echipamentului de protectie. dar fara degajare de substante chimice. fara a induce el insusi un risc suplimentar . perie de unghii . perie si pasta pentru dinti. Materialele igienico-sanitare si alimentaţia de protecţie Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit angajatilor in scopul asigurarii igienei si protectiei personale. d) sa fie adaptat conformatiei purtatorului. sisturi bituminoase) sapun preparate pentru protectia pielii.

in timp util. a situatiei mijloacelor P.) . ..I. Se interzice plecarea din serviciu fara predarea schimbului. La predarea serviciului. precum si asupra modificarilor ce urmeaza sa se efectueze in schimbul sau (retrageri din exploatare. g) sa verifice functionarea semnalizarilor optice si acustice. elemente minerale. La sfarsitul programului. -alimentele sa asigure pastrarea structurii si a functionalitatii organelor si sistemelor mai sensibile la agresivitatea asgentului nociv din mediul de munca (ficat. Persoana care preda serviciul trebuie sa verifica daca persoana prezentata pentru preluarea shimbului este cea prevazuta in in grafic si daca este apta pentru prestarea serviciului. Alimentatia de protectie se acorda dupa urmatoarele principii: -prin continutul lor in substante nutritive (proteine. Daca se constata abateri neaprobate de la graficul de tura sau persoane inapte de a executa serviciul. asupra abaterilor de la schema normala sau a defectiunilor aparute. dupa primirea de la sef a aprobarii de preluare a serviciului . b) sa ia cunostinta de insemnarile inscrise in ervidentele tehnico-operative si de dispozitiile primite din partea conducerii entitatii de la ultima sa predare de schimb.-procese de munca in conditii de contact direct cu substante toxice cu actiune iritante cutanata si alte noxe chimice care contamineaza pielea sapun.PREDAREA SCHIMBULUI Orice persoana care presteaza serviciul de tura trebuie sa preia schimbul de la persoana din tura precedenta. c) sa se informeze asupra starii echipamentelor aflate in exploatare. modificari in instalatiile de protectie etc. h) sa raporteze sefului ierarhic operativ (sefului de tura) constatarile facute in urma controlului in instalatie. perie de unghii. indiferent de situatia echipamentului (in functie sau in serviciu). precum si asupra starii echipamentelor aflate in rezerva . glucide. lipide. sa-l informeze inb detaliu asupra starii instalatiilor si a echipamentelor din zona de servire si sa semneze de preluare in raportul de exploatare. e) sa ia cunostinta de parametrii de functionare a echipamentelor prin verivicarea directa a unor parametri principali. personalul care preda serviciul este obligat sa comunice personalului care preia serviciul toate modificarile intervenite in functionarea instalatiilor si a echipamentelor care necesita o supraveghere deosebita. vitamine). a circuitelor telefonice si a statiilor radio din dotare . personalul care intra in schimb este obligat : a) sa se prezinte la locul de munca odihnit si echipat de lucru. apt pentru efectuarea serviciului in conditii de siguranta. alimentele sa completeze o ratie calorica insuficienta sau incorecta. d) sa ia cunostinta de schema de functionare si de abaterile de la schema normala prin verificarea acestora direct in instalatiile sau echipamente .S. PRELUAREA . seful de tura care a facut constatarea va anunta imediat persoana desemnata in acest scop de catre conducatorul entitatii pentru luarea unor masuri operative si nu va permite va permite preluarea predarea serviciului pentru zona de servire respectivadecat cu aprobarea si in conditiile indicate de acesta. sistem nervos). dezechilibrele carentele sau excesele alimentare . iar dupa terminarea lucrului sa predea serviciul personalului din tura urmatoare. asupra stadiului de reparatie sau inlocuirea a acestora. f) sa se informeze asupra echipamentelor indisponibile. care vor fi precizati prin instructiunile de serviciu ale postului respectiv . rinichi. Personalul cu atributii de medicina muncii are obligatia instruirii angajatilor in vederea utilizarii corecte a materialelor igienico-sanitare distribuite si urmaririi eficientei acestora in prevenirea unor boli profesionale. de protectiei muncii si prim ajutor. a iluminatului de siguranta.

se executa in acel moment manevre. miscarile extreme. La instalatiile electrice din exploatare. stadiului de reparare sau inlocuire a acestora. . punctele de control la preluarea schimbului si detaliile organizatorice privind efectuarea acestui control se reglementeaza prin instructiunile tehnice interne sau atributii de serviciu. . TRANSPORTUL PRIN PURTARE SI MIJLOACE NEMECANIZATE SI DEPOZITAREA MATERIALELOR Efortul fizic Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic trebuie evitate pozitiile de munca vicioase si/sau fixe.nu exista ordine si curetenie in instalatie . daca se constata ca evidentele tehnico-operative ale turei precedente sunt incomplete sau necorespunzatoare. prin parcurgerea traseului de rond stabilit pentru locul de munca respectiv . d) sa se informeze asupra ecdhipamentelo indisponibile. ca si asupra starii echipamentelor aflate in rezerva . cu indicarea oprei exacte la care s-a facut sckimbul. a abaterilor de la schema normala a acestora. c) sa se informeze asupra starii instalatiilor/echipamentelor aflate in exploatare. MANIPULAREA. . .sunt in derulare operatii de lichidare a avariilor . ca si asupra mce urmeaza sa se efectueza in schimbul sau . La preluarea serviciului. b) sa ia cunostinta de insemnarile inscrise in evidentele tehnico-operative de la ultima sa predare de schimb .prea grea sau prea mare. precum si a circuitelor telefonice si statiilor radio din dotare . se vor intocmi forme de predare primire in conformitate cu reglementarile existente si se va semna procesul verbal de predare primire de catre cei doi sefi de tura. se interzice predarea si preluarea serviciului in urmatoarele situatii: . manipularea manuala a unei mase poate prezenta riscuri. seful de tura este obligat : a) sa se prezinte la locul de munca odihnit si echipat de lucru. in timp util.incomoda sau greu de apucat. daca este: . apt pentru efectuarea serviciului . La abordarea masurilor tehnico-organizatorice pentru evitarea sau reducerea riscurilor de accidentare si/sau de afectare a sanatatii trebuie sa ia in considerare urmatoarele elemente de referinta: a) caracteristicile masei. scop in care conducerea entitatii trebuie sa asigure respectarea respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de munca si a activitatii. bruste si cele repetitive. f) sa se informeze asupra stadiului de rezolvare a reclamatiilor primite si sa verifice mentiunile din registrul de reclamatii de la ultima sa predare de schimb . e) sa verifice functionarea semnalizarilor acustice si optice de la punctul de interventie. in special de afectiuni dorsolombare. g) dupa informarea persoanei care preia schimbul si efectuarea verificarilor mentionate.i) controlul in instalatiile pentru preluarea predarea serviciului se face de catre persoana care preia impreuna cu persoana care preda serviciul.

este prea mare .antreneaza o miscare brusca a masei de transport . in special in eventualitatea unei ciocniri . b) nu au scrisa capacitatea de transport. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport nemecanizate care: a) prezinta defectiuni.nu are cunostintele sau instructajul adecvat. b) efortul fizic necesar: poate prezenta riscuri. Carucioarele cu 3 sau 4 roti trebuie sa fie dotate cu sisteme de autofrînare si sisteme de avertizare sonora. Femeile gravide peste luna 6-a nu pot fi repartizate in activitati care implica purtat sau ridicat mase.susceptibila sa produca leziuni asupra angajatilor din cauza marginilor si/sau a consistentei sale. . activitatea poate prezenta riscuri. pe verticala este de 2. Materialele care sunt manipulate manual nu trebuie sa aiba muchii sau marginii taietoare. incaltaminte sau alte lucruri personale inadecvate . asa incat sa se poata prinde bine cu uneltele de apucare sau cu mainile. iar in cazul transportului de materiale lungi. in special de afectiuni dorsolombare. angajatul poate fi expus riscului daca: . ci prin luare pe braţ si apoi depunerea pe sol la comanda conducatorului formatiei de lucru. Transportul manual al maselor pe plan inclinat nu va depasi 25-30 kg pentru barbati si 12 kg pentru femei. in special de afectiuni dorsolombare.instabila sau are un continut ce risca sa se deplaseze .nu poate fi realizat decat prin miscarea de rasucire a trunchiului . daca implica una sau mai multe cerinte . Inaltimea maxima la care se pot ridica mase..este inapt din punct de vedere fizic sa realizeze sarcina data . Masele admise pentru a fi transportate se reduc cu 75% pentru femeile gravide pana in luna a 6-a. . asa incat sa reziste conditiilor de exploatare.5 m.poarta haine. . Mijloacele de transport nemecanizatevor avea inscriptionate maximacare poate fi transportată si se vor utiliza numai pentru executarea operatiilor pentru care au fost destinate. toti angajatii se vor aseza pe aceasi parte a piesei. Incarcatura stivuita nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transport nemecanizat. . e) factorii individuali de risc. Lucratorii vor ridica si vor coborî sarcina numai la comanda conducatorului operatiei. in conformitate cu principiile fiziologice si biomecanice. manual. Ele trebuie sa fie prevazute cu sisteme de prindere adecvate. Manipularea manuală şi transportul prin purtare a maselor Manipularea maselor trebuie sa fie realizata corect. Transportul maselor cu mijloace nemecanizate Alegerea mijloacelor de transport nemecanizate se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza si de natura terenului. . daca : . c) caracteristicile mediului de munca: pot determina o crestere a riscurilor. La transportul pe umeri al materialelor lungi. in special in afectiuni dorsolombare. d) cerintele activitatii. Distantele de transport manual al maselor nu vor depasi 60 m. Coborarea pieselor nu se va face prin aruncare. acestea nu trebuie sa atinga in timpul mersului. iar diferentele de nivel nu vor fi mai mari de 4m (pe scara sau pe planuri inclinate). .

. Inainte de incarcarea sau descarcarea vehiculelor la rampa. d) accesul la locul de descarcare-incarcare manuala al persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operaţii. care trebuie: . de caracteristicile materialelor manipulante. se vor face numai in locuri special destinate si amenajate in acest scop si conform instructiunilor producatorilor privind manipularea. Rampele de incarcare / descarcare se vor construi asfel incat cota lor superioara sa fie la mijlocul de transport. va fi stabilita de la caz la caz de catre seful de lucrare. b) oprirea materialelor cu piciorele. angajatii trebuie sa fie astlel asejati incat sa nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza. toxice. Nu se coboara simultan mai multe obiecte pe planul inclinat. asa incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare. La asezarea materialelor in rafturi se va tine seama de greutatea acestora.care nu trebuie depasita. Depozitarea şi stivuirea materialelor Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda riscul de incendii si explozii si posibilitatea caderii materialelor. Stivuirea se face fara deteriorarea ambalajului. precum si cu surse de apa. astfel incat sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii . lichefiate sau dizolvate. operatiile se vor executa manual cu ajutorul unor planuri inclinate. ce se incarca/descarca simultan. Lucratorii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii. Locurile de incarcare/descarcare a materialelor si lichidelor caustice. comprimate. corozive. in functie de felul mijlocului de transport. Incărcarea şi descarcarea materialelor în /din vehicule Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate. a lichidelor usor inflamabile. trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa. Sunt interzise: a) stationarea lucrarilor in dreptul materialelor care se descarca. fiecare obiect se coboara numai la semnalul conducatorului formatiei de lucru. fumatul sau orice foc deschis.. cele cu greutate mai mare fiind asezate pe rafturile de jos.sa fie prevazut cu dispozitive de prindere si fixare sigure. dimensionate pentru sarcinile la care sunt supuse. . toxice vor fi dotate cu solutii neutralizare. Daca pentru incarcare si descarcare din mijloacele de transport a materialelor de lungime mai marenu exista o instalatie de ridicat adecvata. . Pe rafturile si stelajele.c) au sistemul de autofranare defect (carucioarele cu 3 sau 4 roti). care sa impiedice deplasarea sa in timpul lucrului. precum si utilizarea uneltelor si a incaltamintei din materiale care produc scantei. acelor care formeaza amestecuri explozive. de conditiile terenului etc.cu ranga sau alte scule. intre acestea si vehiculul se va aseza pe un podet de trecere. respectiv dusuri pentru spalare. Societatea trebuie sa stabileasca locul si modul de stivuire pentru fiecare material in bucati care se depoziteaza. unde sunt depozitate materialele.sa nu fie alunecos . Incarcarea si descarcarea materialelor explozive.sa fie rezistent. In interiorul zonei de lucru cu aceste materiale sunt interzise: accesul persoanelor neautorizate. a gazelor combustibile si toxice. Planurile inclinate vor fi bine fixate la capetele inferioare si nu vor depasi nivelu platformei mijlocului de transpot. c) descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera. La incarcare si la descarcarea vehiculelor.

Sursa de tensiune foarte joasă pentru echipamentele de clasa a III-a de protecţie trebuie să fie realizată astfel încât să nu poată apărea în circuitul de tensiune foarte joasă o tensiune mai mare. Daca acest lucru nu este posibil. corozive. avand forma unui triunghi de piramida cu inclinare a fetelor laterale dupa triunghiul taluzului natural al materialui respectiv.Este interzisa stivuirea in aceasi stiva a materialelor sau a ambalajelor cu forme geometrice diferite. Depozitarea materialelor in vrac se va face in boxe. Conducătorilor auto cărora li s-au suspendat permisele de conducere nu li se va permite să conducă autovehicule în trafic sau în incinta unităţii. La executarea operaţiilor la care există pericolul de atingere directă trebuie să se utilizeze mijloace individuale de protecţie verificate. materialele se vor aseza in gramezi. echipamentele sau intalaţiile electrice vor fi legate la pamânt. Peretii cutiilor in care se depoziteaza materialele marunte trebuie sa prezinte presiuni exercitate de materialul din interior si sa nu prezinte deformari sau deteriorari. pe lângă conductoarele de lucru. Echipamentele electrice de clasa I de protecţie se alimentează cu energie electrică printrun cablu care. La executarea tuturor operaţiilor la care există pericolul de atingere directă. REALIZAREA TRANSPORTURILOR Conducerea autovehiculelor este permisă conducătorilor numai în condiţiile prevăzute de Noul Cod Rutier privind circulaţia pe drumurile publice şi de instrucţiunile proprii de securitate si sanatate in munca. Ambalajele continand materialele caustice. inflamabile. Locul de depozitare a materialelor si lichidelor caustice. în cazul alimentării dintr-o reţea electrică izolată faţă de pamânt (reţea IT). Conducatorului auto îi este interzis: . trebuie să aibă o rezistenţă de dispersie echivalentă de maxim 4 ohmi. Echipamentele electrice de clasa a II-a de protecţie nu necesită nici o alta măsură de protecţie împotriva electrocutării prin atingere indirectă. explozive sau toxice trebuie sa fie inscriptionate cu denumirea continutului si marcate cu semne avertizoare conform standardelo in vigoare. trebuie să conţină şi un conductor de protecţie. buncare etc. Instalaţia de legare la pământ a fiecărei incinte. Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prabusirea stivei. corozive. Pe ambalaje se mentioneaza masa bruta prin scriere directa pe ambalaj sau prin utilizarea unei etichete cu continut corespunzator. la care sunt racordate echipamentele la care protecţia principală o constituie legarea la nul. Este interzisă utilizarea conductoarelor din instalaţia de protecţie prin legare la nul drept conductoare de nul de lucru sau conductoare de fază. în cazul alimentării dintr-o reţea electrică legată la pământ (retea TN) sau la pământ. prin care să se lege masa echipamentelor la nul de protecţie. Exploatarea echipamentelor tehnice electrice Prelungirea cablurilor de alimentare a utilajelor trebuie realizată astfel încat să fie asigurată continuitatea conductorului de nul de protecţie. Pentru sarcinile mai mari de 100kg si cu centrul de greutate excentric se vor indica pe ambalaj punctele de legare de carligul macaralei sau de deprindere manuala. Este interzisă folosirea contrucţiilor metalice ca nul de lucru. toxice trebuie sa indeplineasca cerintele specificate din prezentele instructiuni.

înainte de a pleca în cursă. conducatorii auto sunt obligaţi: a) să verifice. Ieşirea autovehiculelor din parcare şi din incinta unităţii se va face cu faţa. In timpul manevrării autovehiculului se interzice urcarea sau cobararea conducatorului auto sau a altor persoane în sau din autovehicule. în afara programului de lucru. Este interzis ca însoţitorii şi persoanele aflate în cabina sau în caroseria autovehiculului să fumeze pe teritoriul staţiei sau al depozitului de carburanţi. pe uşile din drepta). Cheile autovehiculelor garate sau parcate se vor păstra. Se interzice: a) continuarea drumului cu anvelopa dezumflată sau explodată. La parcarea autovehicului pe locurile destinate. e) să închidă şi să asigure prin încuiere uşile cabinei/vehicului. In timpul circulaţiei pe drumurile publice. b) circulaţia autovehiculelor cu pietre prinse între roţile duble. Pe timp de ceaţă.a) să transporte în cabina mijlocului de transport un număr mai mare de persoane decât cel înscris în certificatul de înmatriculare: b) să părăsească autovehiculul. după care să circule pe carosabil spre partea din spate a acestuia. manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol. conducatorul auto va verifica funcţionarea frânelor mergând cu viteza redusă şi acţionând uşor frânele. b) să oprească motorul. In aceste cazuri. acţionând întrerupătorul principal(daca este cazul). să îl asigure şi să sesizeze eventualele defecţiuni ivite. iar conducatorii acestora vor da semnale de avertizare a altor autovehicule care se apropie. autovehiculele de orice fel vor fi iluminate şi în timpul zilei. precum şi în spaţii înguste sau aglomerate. conducatorii auto trebuie să ia următoarele măsuri: a) să asigure distanţa de manevrare în siguranţa dintre autovehicule şi între acestea şi construcţii. c) să frâneze autovehiculul. După trecerea autovehicului prin vaduri sau după spălarea lui. Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau împreştieri de substanţe grase vor fi curăţate şi apoi presărate cu materiale aderente. d) să scoată cheile din contact. de ninsoare abundentă sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii. până când acestea se încălzesc şi apa se evaporă. precum şi dormitul în cabina sau în vehiculul cu motorul în funcţiune. f) să scoată de sub tensiune instalaţia electrică a mijlocului de transport. Se interzice manevrarea autovehicului în spaţii lipsite de vizibilitate. atât la deschiderea uşilor. . în locurile stabilite de conducerea unităţii. dacă uşile sunt bine închise şi asigurate. venind numai din faţa acestuia şi pe partea stângă. precum şi sub liniile electrice aeriene. conducătorul autovehicului este obligat să parcheze mijlocul de transport la locul stabilit. b) în mers şi în staţionare. c) să parcheze autovehiculul pe drumurile de trecere din garaj şi din incinta unităţii. b) să asigure coborârea persoanelor din autoturism fără pericol de accidentare (de regula. c) să se asigure la coborârea pe partea stângă. în caz de ploaie torenţială. cât şi la coborârea din autoturism. a) se va circula cu viteză redusă până la limita evitarii oricărui pericol. d) să se asigure la urcarea în autoturism. După terminarea programului de lucru.

Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fară legătură la pamant. Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire. La orice defecţiune. să basculeze sau să rotească ecranul. scoaterea hartiei. iar operatorul va fi instruit asupra necesităţii aerisirii frecvente. -Inălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespunda unei direcţii de privire înclinate între 10 şi 20ş sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor. . distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie cuprinsă între 200 şi 260 mm. La amenajarea posturilor de muncă în încăpere se va asigura: a) accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentului. c) un spaţiu de lucru adecvat nevoilor de spaţiu personal. Se interzice alimentarea cu toner. sigurante automate sau întreruptoare automate. Se interzice curăţarea echipamentelor în timpul funcţionării lor. -In poziţie aşezat. aparatul va fi oprit. Circuitele de alimentare cu energie electrică a echipamentelor de calcul trebuie să fie alimentate de cele care alimentează alte instalaţii. la poziţiile cablurilor şi la prizele electrice. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii de către operator. Exploatarea aparatelor de multiplicat tip XEROX Incăperile în care se amplasează aparatura de copiere tip XEROX trebuie să fie prevăzute cu instalaţie de ventilare mecanică. Suprafeţele ecranelor se vor curăţa periodic de depuneri de praf sau amprente digitale. Aparatura se va manipula conform instrucţiunilor producătorului. Operatorii de la aparatura de copiere trebuie să îşi spele mâinile înainte de servirea masei şi la încetarea programului de lucru. în timpul funcţionării aparatului. Videoterminalele vor fi amplasate încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină (naturală şi artificială). respectiv 600±150mm. folosindu-se numai produsele prescrise de producatorul echipamentului. ca şi executarea oricărui alt tip de intervenţie. Exploatare instalaţii tehnico-sanitare şi de incalzire Inainte de începerea lucrului. obosite sau sub influenţa băuturilor alcoolice. conducătorul formaţiei de muncă este obligat să se asigure : a) dacă lucrătorilor li s-a făcut instructajul de securitate si sanatate in munca specific meseriei şi lucrărilor ce urmeaza să le execute. Dacă acest lucru nu este posibil. suportul de documente şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale faţă de ochii utilizatorului. pentru eliminarea emisiilor de ozon şi neutralizarea ionizării excesive a aerului. -Ecranul. Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de calcul trebuie să fie protejate la curenţi de scurtcircuit prin siguranţe fuzibile. se va asigura ventilarea naturală. dacă nu are calificarea şi instruirea necesară. -Inălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ şi minim 90ş. b) acesul uşor şi rapid al utilizatorilor la locul lor de muncă. b) dacă printre lucrători există persoane bolnave. utilizatorul trebuie să încline.Prelucrarea automată a datelor Lucrătorii vor fi instruiţi în mod deosebit asupra necesităţii amenajării ergonomice a locului de muncă şi asupra poziţiilor corecte de lucru. oricare ar fi înălţimea ochilor deasupra planului de lucru.

umidificator. sectoarele de conductă vor fi supravegheate de o persoană care i s-a încredinţat această atribuţie. dispozitivele şi utilajele ce urmează a fi folosite sunt în bună stare. pasarele etc. electrocutare. La lucrarile de întreţinere. Când se lucrează în spaţii unde instalaţiile de apă fierbinte sunt în funcţiune. Este interzisă montarea a curelelor cu mana. Instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare Se interzice executarea lucrarilor la conductele PSI de apă potabilă şi apă menajeră fără închiderea vanelor de alimentare.) vor fi menţinute în stare de curăţenie. iar lucrătorii se vor adăposti în locuri protejate. lucrătorii vor fi echipaţi cu echipament de protecţie individual şi vor purta mănuşi de cauciuc şi mănuşi de gaze cu filtru pentru vapori şi acizi. încalzirea se va face în apa încalzită la maximum 50şC. reparaţii se vor folosi aparate de măsură verificate meteorologic. Conductele de legătură dintre compresor şi conducta care se încearcă vor fi verificate în prealabil prin presiune hidraulică.c) dacă toţi lucrătorii sunt echipati cu echipament individual de protecţie corespunzător activităţiilor ce le au de executat. Instalaţii de climatizare Lucrările la dulapul sau cofretul electric la ventilatoare. sufocare. La lucrările de instalaţii care se execută în exteriorul clădirilor în apropierea unor mase metalice sau reţele vor fi luate măsuri contra descărcărilor electrice. balustrade etc. îndepărtându-se orice urmă de noroi au grăsimi care ar putea provoca căderea prin alunecarea a lucrărilor. plăci avertizoare şi îngrădiri. Incercarea cu aer comprimat a conductelor este admisă numai în cazuri excepţionale (iarna sau în lipsă de apă). Transportul dulapurilor se va face numai în poziţie verticală. In timpul încercarii cu aer comprimat. vor fi marcate cu tăbliţe avertizoare. Buteleia de freon nu se va încălzi direct. In timpul ploilor însoţite de descărcări electrice va fi întrerupt lucrul. a căror masă nu va depăşi 20 kg. d) dacă sculele. revizii. Toate suprafeţele pe care se circulă (podeţe. în timpul funcţionării acestora. a curelelor de transmisie ale ventilatoarelor. electrovane se vor face cu scoaterea totală de sub tensiune şi se va monta un indicator de avertizare. robinete de închidere. se vor fixa flanşe oarbe. Transportul sculelor se va face în lădiţe sau truse speciale. Conductele care prezintă pericol de arsură pentru lucrători vor fi izolate pe toată suprafaţa lor. iar spaţiul respectiv va fi izolat şi împrejmuit faţă de zona înconjurătoare prin bariere. . Nu se vor folosi obiecte sanitare la care sifoanele sau preaplinul nu funcţionează corect. Lucrătorii care execută operaţii de curăţare mecanică a conductoarelor sunt obligaţi să poarte manuşi şi ochelari de protecţie. cădere de la înălţime etc. Toate locurile de muncă unde există pericol de intoxicare. la compresor. Curăţarea ţevăriei se va face numai cu azot. se vor bloca robinetele din sectorul respectiv de lucru. Legăturile de la obiectele sanitare la conducte şi canalizare trebuie să fie etanşe. La operaţia de curăţare chimica a conductelor cu diferiţi acizi sau baze.

. scule etc. Procedura in cazul in care avem o salariata gravida.Lucrătorii care asigură funcţionarea instalaţiilor de apă vor fi examinaţi medical periodic. • Se interzice folosirea sculelor decalibrate sau defecte. • La demontarea. • Nu se admite aglomerarea locului de munca cu materiale.) vor fi controlate inainte de inceperea lucrului. IPSSM specifice activitatii de SOFER. In incinta instalaţiilor de apă sunt obligatorii normele privitoare la protecţia sanitară a resurselor de apă. dupa care vor fi luate masuri de curatire si evacuare a materialului rezultat in locuri care nu prezinta percol de incendiu. • Cricurile din dotarea halelor de reparatii sau a canalelor de revizie vor fi mentinute in permanenta in stare buna de functionare. • Carpele. • Ridicarea si suspendarea autovehicului sau rabatarea cabinei se va face numai cu usile inchise. La apariţia unor cazuri de boli infecţioase se vor lua măsuri de protecţie a personalului şi de izolare a bolnavilor. • Petele de ulei si de combustibil de pe pardoselele halelor sau incaperilor vor fi acoperite cu nisip. conform instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii. se va face numai cu prese si dispozitive speciale. • La demontarea arcurilor se vor folosi clesti sau scule speciale. • Persoanele cu atributiuni de serviciu vor urmari si vor interzice introducerea si consumul bauturilor alcoolice in unitate si la locul de munca. • Autovehiculele aflate pe pozitii de lucru din hale. Repararea autovehiculelor • Urcarea sau coborarea autovehiculelor pe/si de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost avertizati referitor la operatia ce se executa. • Uneltele de lucru utilizate de catre muncitori precum si instalatiile de ridicat( cricuri. EIP. montarea si transportul subansamblelor grele sau voluminoase se vor folosi mijloace mecanizate de ridicare si manipulare. • Intretinerea si repararea autovehiculelor se va face in hale si incaperi amenajate. • Depresarea bucselor. Prezentle instructiuni sunt detaliate atsfel: IPSSM 1 – IPSSM 2 – IPSSM 3 – IPSSM 4 – IPSSM 5 – IPSSM 6 – Primul Ajutor in caz de accident. ateliere vor fi asigurate impotriva deplasarilor necomandate. instalatii si dispozitive adecvate. camasilor etc. IPSSM specifice activitatii de birou . macarale etc. inelelor de rulmanti.TESA. Plan de prevenire si protectie. dotate cu utilaje. • Se interzice depozitarea subansamblurilor rezultate de la demontarea autovehiculelor pe caile de acces. INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR Organizarea locului de munca • Lucratorii trebuie sa poarte echipament de lucru si de protectie corespunzator lucrarilor pe care le executa cu instalatiile si utilajele din dotare. caltii si alte materiale textile folosite la curatirea si stergerea pieselor sau a mainilor vor fi depuse in cutii metalice cu capac de inchidere si evacuate in locuri stabilite in acest scop pentru a fi arse sau ingropate.