UNEXPECTED SONG

D

Music by ANDREW LLOYD WEBER
Lyrics by DON BLACK
Additional Lyrics by RICHARD MALTYBY, Jr.

## 4 Ï
& 4
1

Ï

Ïú

Ï

Ï Ï
Ï
Ï
Ï Ï
Ï
Ïw

? # # 44

#
& # .. Ï .
D

3

Ï

I
I

j
Ï

Ï

have
don't

Ï

Ï

nev - er
know what's

j
Ï

Ï

Ï

Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
Ï
? # # ..
Ï Ï
Ï
Ïw Ï

Ï

5

&

##

Bm

Ï.

j
Ï

words,
all.

your
What

# # Ï ..
Ï
&

Ï
? # # Ïú Ï Ï

úÏ

Ï

-

smile
ev -

j
Ï
Ï
Ï Ï Ï Ï ÏÏ

Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

once
work

I'm
it

lost
out

Ïúú

Ï

Ï

Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
Ï Ï
Ïw Ï

Ï

Ï.

j
Ï

this,
on,

For
can't

A7/G

Ï
has
er

Ï

Ï

Ï

ÏÏ

ÏÏ

real - ly
made you

Ï Ï
Ï
Ïú Ï

A/D

j
Ï

Ïú .
ú

Bm/A

Ï

Ï

Em/D

felt
like
go - ing

Ï

# # . Ïú .
& .ú

Ï

Ïú

Ï

Ï Ï
Ï
Ï
Ï Ï
Ï
Ïw
Ï

Ï

Ï

Ï

Ï

G

Ï

me.
me?

ÏÏ

ÏÏ

Ï

G/A

î

Ï

thrown
choose

Ï

Ï

for
at

Ï

Copyright © 1985 by DICK JAMES MUSIC LTD./THE REALLY USEFUL CO. LTD./DEJAMUS LTD.
All rights for the U.S. and Canada controlled by DICK JAMES MUSIC, INC./DEJAMUS INC.
International Copyright Secured All Rights Reserved

ÏÏ
ÏÏ

ÏÏ
ÏÏ

Ï Ï

ÏÏ
ÏÏ

ÏÏ
ÏÏ

ÏÏ ..
ÏÏ ..

Ï Ï Ï

Ï

Ï ú. Ïú Ï Ï know though ? ## Ï Ï not can't j Ï Bm # Ï. Ï Ï J J Ï Ï Ï.. I I Ï j ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ . like be - me lieve at my Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï j Ï Ï. j Ï This I is just # # Ïú .. Ï j ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ .. A/D Ï nev look Ï Ï Ï er at thought I'd me as Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ïw Ï A7/G Ï mat .ter where mat .. ú Ï Ï Ï Ïú Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï j Ï Ï Ï Ï G j Ï Ï Ï Ï Ï no no I I do. Ï ú ú . see your face see your face Ï ap ap - . ú & ? ## 9 & ## Ïw 11 & ## D Ï. ú. ÏÏ ÏÏ Ï Ï G/A Ï Ï Ï Ïú ú Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ .ter what j Ï n ÏÏ .. Now Now # & # ÏÏÏ . Bm/A j Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï Em/D G Ï î shown lose me..ter what mat . Ï the you Ïú Ï j Ï all. eyes. & # Ï.ter where j Ï Ïú . j Ï Ï Ï Ï Ï ú mat . Ï. ? ## Ï Ï Ï Ïú Ï. Ï. Ï.2 7 & ## D Ï. I you Ï kind could of n't love bear Ï ÏÏ - Ï Ï you've to ÏÏ Ï j Ï Ï Ï Ï D7 no no I I am. me. am. ÏÏ . do.

ex . n# ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ ú ú ú ú Em n# ing. Ï ?# like like ú. Ï Ï Ï Ï î Ï Ï Ï Ï . ú Ï Ï Ï ÏÏ Ïú .er felt like j Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï j Ï Ï.pect . ú ä b Ïj n Ï Ï.pect .# & # nÏ Gm7 14 pear pear # & # n wÏ bw ? ## Î ú.ly j Ï ÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ j Ï Ï.ed un . ÏÏ .ex . j ÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï Ï ÏÏ j Ï Ï.pect .ly we we are are j Ï ÏÏ Ï ÏÏ ÏÏ j Ï Ï Ï Ï Ï have nev . # & # n Ïú . nw # & Ï. & ing ing 3 C j Ï Ï Ï Ï Ï Ï. ? ## G I # Ï. 17 & ## Ï. ú Ï..ed Ï ÏnÏ Ï Ï ä Ï Ï Ï ú ú.ex . j ÏÏ.ed Ï ÏÏ J D 2 ing. Ï Ï un . ÏÏ . hear Ï song. Ïú . un . n Ï Ï Ïú Ï Ï n Ï Ï î j Ï Ï Ï Ï nÏ Ï. F song song 20 î Ï - Bm n# ú ú j Ï Ï Em/D Ï Ï Ï your smile has real .ly on . Ï Ï.. j Ï Ï this. song. Ï Ï Ï Ï. D/G Ï Ï I'm lost Ï for words. For once Am/G ÏÏ . an an j Ï ÏÏÏ Ï ÏÏ Ï D j Ï Ï Ï Ï nÏ that that on . ú an an n úÏ .ed un . j Ï Ï.pect .. 1 Ï hear Ï - . - Ï Ï ÏÏ .ex . j Ï .

. J j Ï .. me.. Ï Ï Ï ÏÏ Ï I see your face ap .ex-pect -ed Em î j Ï Ï Ï J Ï.4 23 & # D7/C Ï thrown & # ?# 26 & # ÏÏ ú & ?# C/D Em Ï. ÏÏ .ter what I do. Ï C Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏ Ï. Ï shown ÏÏ ú ú not like me j Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ . Ï Ï Ï Ï Ï bÏ J Ï Now no mat .. ÏÏ . Ï Ï. me. Ï. # Ï . j Ï Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏ ÏÏ j Ï Ï. C/D î D/G Ï. j ÏÏ ÏÏ Ï Ï .ing Ï b Ï Ï ÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï J Ï.. all. ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ . ÏÏ ..er thought I'd G(omit5) j Ï Ï # Ï . This ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ . j Ï Ï Ï Ï Ï like an un . j Ï Ï Ï Ï Ï Am/G at Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï.pear . & ÏÏ n ÏÏ Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï bb Ïúú ?# I Ï Ï Ï. Ï j ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï. j Ï Ï Ï Ï Em/D the kind of D7/C Ï love you've j Ï ÏÏ ÏÏÏ Ï ÏÏ Ï Ï j Ï Ï. j Ï Ï Ï . Ï Ï. Cm7 Ï j J Ï Ï Ïj ú nev . J Ï. j Ï Ï. Ï . ÏÏ Ï ÏÏÏ Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï ÏÏ Ï. j Ï j Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï J Ï . Ï Ï Ï.. ÏÏ .ter where I ÏÏ . & ÏÏ ÏÏ Ï J 29 j Ï Ï Ï Ï Ï G î Ï ú know # C j ÏÏÏ . ÏÏ is C no mat . j Ï G7 am.

ÏÏÏ Ï ÏÏ Ïú Ï Ï Ï ú Ï Ï Ï ?# ÏÏÏ Ï Ïw # j Ï Ï Ï Ï #Ï F # 39 b B Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï j Ï j Ï Ï. Ï Ï Ï Ï Ï # . Ï b Ï Ï Ï n ÏÏ Ï Ï n ú Ï. that song.ly we are G Ï ÏÏ j Ï ú Ï. song.ed j Ï Ïú . bÏ ú. ?# ú ú Ï Ï Ï Ï Ï Ï w Ï Ï Ï Ï Ï www Ï Ï Ï Ï J ÏÏ ÏÏ J ä Î Ï Ï jä Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú ú ú ú ú ú ú ú î î . & Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ .ex .pect . j Ï Ïú Ï Ï # Ï ÏÏ ú Ï.ly we are j Ï ÏÏ Ï ÏÏ # Ï Ï Ï j bÏ ä ú. ÏÏ Ï ÏÏÏ Ï n Ï Ï Ï nÏ nw w Am7/G Ï Ï G 5 î Ï hear . jÏ Ï .ing. on . · · hear . Ï.ed & G Ï ú.ex . Ï Ï Ï Ï #Ï J that on .33 & # F Ï. bÏ .ing. j Ï Ï Ï Ï Ï B an song un ..pect .. un . b Ï.pect .ex .ed j Ïú Ï Ï # Ï Ï ÏÏ ú n ÏÏÏ . j Ï Ï Ï Ï Ï Em Ï. & # ?# 36 & # j Ï Ï Ï Ï #Ï an song Ï. ÏÏ . j Ï & Ï . Like an un . n b ÏÏ j Ï ú nÏ.