You are on page 1of 107

Kala Kos, John Selby

Moc aloha i wiedza huny


Klucz do hawajskiej wiedzy tajemnej

SPIS TRECI
Wprowadzenie Huna - zjednoczenie nauki i duchowoci ......................................... 4 Pochodzenie technik huny ........................................................................................... 4 Hu-Na: podstawowe zasady......................................................................................... 4 Kahuscy mistrzowie ................................................................................................... 5 Tam, gdzie wspczesna nauka spotyka si z hun ..................................................... 7 Duch panuje nad materi Interakcja czowiek - maszyna ........................................... 8 Nowe znaczenie wiadomej przestrzeni ...................................................................... 8 wiadomo i czynnik czasu ....................................................................................... 9 Wsplnota mskiego i eskiego elementu (Hu-Na) .................................................. 9 Co moe nam da huna .............................................................................................. 10 Pierwsza tajemnica Mana'o - sia jednoznacznego zamiaru ................................... 14 Jeste tym, za kogo sam si uwaasz ......................................................................... 14 Kanaloa: zjednoczenie trzech aspektw jani ........................................................... 16 Ku: twoja podstawa ................................................................................................... 17 Ku i ki ........................................................................................................................ 18 Lono - nasz mylcy rozum ....................................................................................... 19 Harmonia Ku i Lono .................................................................................................. 20 Twoje Wysze Ja: Akua lani ..................................................................................... 25 Harmonizowanie trzech aspektw wiadomoci ....................................................... 27 Druga tajemnica Haipule - proces manifestacji ...................................................... 29 Ceremonia haipule ..................................................................................................... 30 Zaklinanie Akua lani .................................................................................................. 31 Opanowanie piciu krokw haipule .......................................................................... 32 Pierwszy krok: ........................................................................................................... 32 Zaklinanie Wyszego Ja (Akua lani) ......................................................................... 32 Drugi krok: Podnoszenie poziomu energii (mana) .................................................... 33 Oddechowa mana: Przyrost energii: pikopiko ........................................................... 34 Medytacyjna mana: Wizualizacje i sowne wypowiadanie zamiaru ......................... 35 Ruchowa mana: Poczenie oddychania pikopiko z fizycznym ruchem ................... 35 Trzeci krok: Konkretny zamiar (mana'o) ................................................................... 37 Czwarty krok: Wypromieniowanie zamiaru (aka) .................................................... 38 Moc sugestii ............................................................................................................... 39 Pity krok: Dziaanie w celu manifestacji (hana) ...................................................... 40 Trzecia tajemnica Holopono - przezwycianie i budzenie uwarunkowa........... 42 Pyn zamiast przeciska si .................................................................................... 42 Podstawa twoich przekona....................................................................................... 43 Odrzucanie negatywnych myli ................................................................................. 45 Doprowadzi spraw do koca .................................................................................. 46 Usuwanie przekona .................................................................................................. 47 Odkrycie obciajcych przekona ........................................................................... 47 Siedem pozytywnych podstawowych zasad huny ..................................................... 50 Czwarta tajemnica Waiwai - swobodne osignicie materialnego dobrobytu .... 56 Hawajski szamanizm i finansowe powodzenie ......................................................... 56 Znaczenie pienidzy w dziecistwie.......................................................................... 57

Moesz robi wszystko i osign wszystko, czego sobie yczysz .......................... 61 Myli o dobrobycie .................................................................................................... 61 Jak zmieni swoje nastawienia .................................................................................. 62 Proces przeprogramowania ........................................................................................ 63 Pozytywne nastawienia .............................................................................................. 64 Praktyka ceremonii haipule waiwai ........................................................................... 64 Wpyw na ludzi w naszym otoczeniu ........................................................................ 71 Przyciganie idealnych partnerw w interesach ........................................................ 72 Pita tajemnica Mobilizowanie siy aloha twojego serca ....................................... 74 Nastawienie huny do mioci ..................................................................................... 75 Kochajmy najpierw siebie samych ............................................................................ 75 Pierwotna ocena ......................................................................................................... 77 Pilialoha - prawdziwa przyja.................................................................................. 79 Magnesy mioci ........................................................................................................ 80 Kwestia rezonansu ..................................................................................................... 83 Mio od pierwszego wejrzenia................................................................................ 84 Poczenie mskiego (Hu) i eskiego (Na) pierwiastka .......................................... 85 Wzajemne podchody.................................................................................................. 85 Okazywanie mioci ................................................................................................... 86 Szsta tajemnica Droga huny do caociowego zdrowia ......................................... 88 Nie pielgnuj w sercu poczucia winy! ....................................................................... 89 Nie martw si ............................................................................................................. 89 Udowodniona moc modlitwy (pule) .......................................................................... 90 Wspczesna nauka i metody uzdrawiania huny ....................................................... 91 Sidma tajemnica Ohana - rodzina i spoeczno .................................................... 94 Ho'oponopono: rozwizywanie konfliktw w rodzinie ............................................. 95 Ceremonia ho'oponopono .......................................................................................... 96 Ku wsplnemu dobru ................................................................................................. 98 sma tajemnica Maluhia - medytacja duchowego spenienia .............................. 101 Sia spoecznej wiadomoci ................................................................................... 102 Integracja elementw duchowych i materialnych ................................................... 103 Wymiana z twrczym rdem ................................................................................ 104 Zakoczenie: Stan na wasnych nogach .............................................................. 107 Huna w Internecie i na seminariach ....................................................................... 107

Wprowadzenie Huna - zjednoczenie nauki i duchowoci


Pochodzenie technik huny
Huna jest jedynym w swoim rodzaju wyrazem tradycyjnej wiedzy, ktra pochodzi z tajemnych nauk dawnej polinezyjskiej kultury Hawajw i innych poudniowych wysp Pacyfiku. Wszystkie te wyspiarskie narody poczone s wsplnymi korzeniami jzykowymi, mitologi i szamaskimi praktykami. Poza tym cz je podobne struktury w dziedzinie handlu, ochrony zdrowia i ycia spoecznego. w najbardziej oglnym sensie huna reprezentuje godn uwagi form ycia, ktra oparta jest na zasadach powizanych z prapocztkiem ludzkoci. Jednak mimo to w bezporedni sposb mona zastosowa j we wspczesnym spoeczestwie. Do niedawna mistyczne praktyki kahunw - polinezyjskich duchowych mistrzw uwaane byy za nadzwyczaj ezoteryczne i powizane z okultystycznymi zabobonami. Znajdoway si poza naszym wspczesnym naukowym pogldem na wiat. Jednak w cigu ostatnich kilkudziesiciu lat ta protekcjonalna postawa zostaa zmieniona. Powane badania naukowe, ktre przeprowadzone zostay przede wszystkim przez Princeton School of Engineering i przedstawione w popularnonaukowych ksikach, takich jak The Conscious Universe: The Scientific Truth ofPsychic Phenomena autorstwa Deana Radinsa, bez wtpienia dowiody, i imponujca sia wiadomoci, za pomoc ktrej pradawni kahuscy mistrzowie czynili cuda, rzeczywicie istnieje. Mao tego - kady z nas moe zastosowa j w praktyce. Niniejsza ksika powinna dostarczy ci dostatecznie duo naukowych dowodw i formalnych omwie, aby sam mg stwierdzi, i wyniki bada potwierdzaj prawdziwo technik huny. Jednak nasz gwny cel polega na szybkim wyprowadzeniu ci poza teoretyczne rozwaania i nauczeniu praktycznego stosowania huny. Zestawiona w tej ksice teoria i praktyka wywodz si z serca tysicletniej kultury polinezyjskiej. Podobnie jak ma to miejsce we wszystkich pradawnych narodach, Polinezyjczycy posiadaj niezliczon ilo mitw na temat pochodzenia ich duchowej wiedzy. Stare opowieci, ktre przekazywane s na Wyspach Polinezyjskich w rnych odmianach, mwi, i przed wieloma tysicami lat grupa mieszkacw Plejad wyldowaa na kontynencie, ktry Hawajczycy w sownych przekazach nazywali Mu. Mu byo wielk wysp na Pacyfiku. Std Menehune rozpowszechniali swoj galaktyczn wiedz huny i odpowiednie praktyczne techniki w obrbie caej polinezyjskiej kultury i pniej w Indiach, Chinach, Egipcie i innych rejonach. Naukowcy odkryli obecnie, e wiele poj i przekona nalecych do sedna wiedzy huny egzystuje rwnie w ezoterycznej tradycji innych kultur na caym wiecie. Moe naprawd duchowe tradycje na naszej planecie przeniknite s pozaziemskimi naukami. Kto moe powiedzie, gdzie kocz si fakty i gdzie zaczynaj mity - wielkie mity o stworzeniu wiata posiadaj swoj wasn moc. W ksice tej nie chodzi nam o przekazanie za wszelk cen pochodzenia tradycji huny, lecz o zastosowanie we wspczesnym yciu jej wiecznych prawd. Definitywnie wiemy, i zachowana do dzisiaj resztka tej nauki zawiera w swoim wntrzu nadzwyczajn moc - musi wic bra swj pocztek w naprawd zadziwiajcym dziedzictwie.

Hu-Na: podstawowe zasady

Gdy dokadniej przyjrzymy si tym dwm krtkim polinezyjskim sowom, ktre tworz wyraenie huna, wtedy otworzy si przed nami gbsza natura tradycji huny. Po pierwsze: Hu w tym dawnym jzyku odnosi si do wszystkiego, co jest mskie, podczas gdy Na okrela wszystkie rzeczy posiadajce eski charakter. w zwizku z tym sowo Hu-Na oznacza pierwotny kreatywny akt, ktry stopi dwa bieguny energetyczne w yw cao. Chiczycy to samo przedstawiaj za pomoc znaku jin-jang. Zalenie od kontekstu mona stwierdzi take, i Hu odnosi si do dziaania, ruchu, chaosu, zmian lub siy, podczas gdy Na okrela takie stany jak porzdek, spokj, pokj i stao.

Podstawowa wiedza huny polega na doprowadzeniu do harmonii rnych


aspektw ycia na wszystkich poziomach. Dziki temu stajemy si doskonaymi duchowymi istotami, ktre potrafi doprowadza do silnych materialnych manifestacji. Krok za krokiem bdziemy mogli stwierdzi, e polinezyjskie rozumienie pojcia Hu-Na pokrywa si ze wspczesnymi naukowymi modelami fizyki kwantowej, gdzie dwie wydawaoby si przeciwstawne zasady lub waciwoci (obiektywna/subiektywna, rozumowa/intuicyjna, mska/eska, dziaa/istnie, przestrze/czas, jednostka/inne istoty, fale/czsteczki itd.) istniej tylko dziki temu, e zachowuj si komplementarnie wobec siebie, a wic uzupeniaj si. Dopiero niedawno oficjalna nauka przyporzdkowaa nastpn komplementarn par, ktra w nauce huny znana jest ju od tysicy lat. Naukowo okrelana jest jako dialog midzy wiadomoci i rodowiskiem. Pod pojciem tym rozumie si, i zewntrzna rzeczywisto cigle i cile wpywa na nasz wewntrzn wiadomo i odwrotnie. Kluczowym poznaniem przy tych bezporednio poczonych parach jest fakt, i nie moemy posiada wycznie jednego elementu danej pary. Kahuscy mistrzowie ju od dawna wiedz, e wiadomo i zewntrzny wiat s czci jednej wikszej caoci. Nie s oddzielonymi od siebie jednostkami, jak przedstawia to klasyczna kartezjaska nauka albo nasze oglne zachodnie spojrzenie na wiat. Tradycja huny jest jedn z najwaniejszych nauk, jeli chodzi o celowe zrwnowaenie naszych zewntrznych i wewntrznych dowiadcze. Dziki temu nie bdziemy ju wicej czu si ofiarami zewntrznego wiata, lecz bdziemy aktywnie uywali swojej wiadomoci, aby tak wpywa na zewntrzny wiat, by zwikszy swj dobrobyt i rado ycia. Jeeli skoncentrujemy nasz bezporedni yciow czujno na rozpoznaniu jednoci wiata wewntrznego i zewntrznego, wtedy w naturalny sposb coraz bardziej bdziemy dostrajali si do fundamentalnych zasad ycia, do tajemnic Hu-Na. Jeeli yjemy wedug zasad huny, wtedy pikno ycia polega na tym, e uczymy si skierowywania naszych codziennych stosunkw, ukadw finansowych i ycia rodzinnego ku gbszym duchowym oraz naukowym prawdom ludzkiej wiadomoci. Sami dla siebie odkrywamy to, co polinezyjscy kahuni wiedz ju od tysicy lat: Za porednictwem kadej decyzji i kadego postpowania, niezalenie od ich znaczenia, bierzemy udzia w ywym tacu z siami uniwersum.

Kahuscy mistrzowie
Zachodnia prasa codzienna uywa sowa kahuna w sensie czarownik lub okultystyczny kapan. Od razu powinnimy uwolni si od takich uprzedze, aby mc dokadnie zrozumie waciwe znaczenie tego sowa Leksykon definiuje kahun jako kapana, czarodzieja, magika, czarownika, duchownego, eksperta pod kadym wzgldem. Wedug nas najlepiej znaczenie tego tradycyjnego sowa oddaje ponisza definicja:
5

Dawni kahuni byli wybran grup mdrych mistrzw w kadej polinezyjskiej


spoecznoci wiejskiej lub wielkiej rodzinie, ktrych uznawano za ekspertw w danym zakresie. Swoje czsto tajemne rytuay i techniki przekazywali wybranym czonkom nowej generacji i przeprowadzali ceremonie, dziki ktrym zapewniali realizacje ycze i potrzeb caej spoecznoci. Kada wielka rodzina posiadaa kahuna - mistrza, ktry by mistrzem budowlanym lub architektem. Opanowali oni i przekazywali dalej dawne nauki budowy kanu i domw, urzdze nawadniajcych, staww rybnych itd. Wiedzieli oni, jak wybra najlepsze drzewo i zbudowa kanu, aby mogo pyn tysice mil po otwartym morzu i nie zaton. Poza tym wiedzieli, jak optymalnie zaoy osad, ksztaci marynarzy, ktrzy przy pomocy wydawaoby si czarodziejskich rodkw potrafili przey dugie podre... Byli te kahuni - astronomowie, ktrzy pielgnowali nadzwyczaj dokadn i fachow polinezyjsk tradycj przemierzania duych odlegoci po morzu, orientujc si tylko przy pomocy gwiazd. Ta grupa kahunw potrafia rwnie w zdawaoby si magiczny sposb, koncentrujc swoj wiadomo na relatywnie maej wyspie (np. Hawaii) lecej na rodku najwikszego ziemskiego oceanu, poczy z ni swoj wiadomo i przycign kanu prosto z morza do ldu. Take nasz wspczesny umys tego typu sztuczki traktowa jak cuda a do chwili, gdy ostatnio przeprowadzone badania udowodniy, w jaki sposb rzeczywicie osiga si tego typu efekty (wicej na ten temat pniej). Kada spoeczno na wyspach polinezyjskich miaa rwnie swojego kahun uzdrawiacza, ktry by zielarzem i mistrzem innych form uzdrawiania. Korzystali oni take z si wiadomoci celem pozytywnego wpywania na biologiczny organizm. Kahusk ceremoni uzdrawiania (haipule) traktowalimy raczej jak zabobonne sztuczki, jednak jak jeszcze zobaczymy, chodzi w nich raczej o celowe wykorzystanie psychicznych si do uzdrowienia fizycznego ciaa. Istniay organizacje kahunw, ktre pielgnoway wiedz o spjnoci spoeczestwa i zajmoway si spoeczn wsplnot. Dzisiaj takich ludzi nazwalibymy politykami, jednak to wyraenie nie pasuje do gbokiego duchowego wymiaru tradycji polinezyjskiej. w obrbie poli-nezyjskiej spoecznoci kady czowiek traktowany by jako integralna cz ywej socjalnej caoci, w ktrej konflikty rozwizywane byy za porednictwem specjalnej ceremonii nazywanej ho'oponopono. Rytua ten polega na przywracaniu harmonii w obrbie danej spoecznoci. w kocu istnieli te kahuni hula bdcy mistrzami duchowych ceremonii. Do ceremonii tych naleay zarwno dawne tace i piewy, ktre za pomoc ruchw i sw opowiaday o przekazywanej sownie historii, jak i modlitwy dotyczce wszystkich aspektw spoecznego ycia oraz opowieci z ycia codziennego, ktre doprowadzay do odmiennych stanw wiadomoci u tancerzy, piewakw, ludzi grajcych na bbnach oraz suchaczy. Hollywood i turystyka skomercjalizoway hula, jednak istniej jeszcze potni kahuni hula, ktrzy w dalszym cigu praktycznie stosuj w codziennym yciu polinezyjskie dziedzictwo. Dodatkowo, oprcz tych pierwotnych przewodnikw i mistrzw, istnieli oczywicie jeszcze inni eksperci, ktrzy uwaani byli za kahunw, poniewa odpowiadali za przekazywanie nastpnym pokoleniom okrelonych wierze i technik, ktre byy wane dla fizycznej egzystencji i duchowego dobrobytu spoecznoci. Gdy misjonarze, wielorybnicy, plantatorzy trzciny cukrowej i inni intruzi coraz bardziej wnikali na Wyspy Hawajskie (nie napotykajc na opr ze strony tubylcw) i przejli panowanie nad nimi, wydawane byy coraz to bardziej surowe zakazy praktykowania dawnych kahuskich ceremonii i poczonych z nimi wierze. w kocu praktykowanie jakiejkolwiek metody kahunw uwaane byo za przestpstwo. Na skutek tego wiele kahuskich tradycyjnych rytuaw zostao powoli zepchnitych do podziemia albo cakowicie
6

wytpionych. W ksice tej zamierzamy w nowym wietle przedstawi to, co zachowao si do dzisiejszych czasw z tradycji huny oraz ponownie oywi jej ceremonie, wierzenia i wiadome zamiary, aby rozwietliy nasze wasne ycie i rozpowszechniay na wiecie socjaln harmoni, duchow przejrzysto oraz osobist moc.

Tam, gdzie wspczesna nauka spotyka si z hun


Jeszcze do niedawna, aby poprawnie przedstawi pogldy huny odnonie wpywu wiadomoci na wiat zewntrzny, musielibymy w ksice takiej jak ta zaprzeczy wspczesnemu zachodniemu spojrzeniu na wiat. Tak si jednak szczliwie skada, i znajdujemy si wanie w szczytowym punkcie radykalnego historycznego rozwoju, kiedy wieczna walka midzy nauk i duchem, wiatem materialnym i okultystycznym zblia si do pozytywnego rozwizania. Rezultat tych de mgby znaczco wpyn na zwikszenie si indywidualnych umiejtnoci kadego czowieka oraz wzrost spoecznej harmonii. Moe syszae ju o empirycznych badaniach wiadomoci przeprowadzonych w Princeton i niezliczonych eksperymentach, ktre w ostatnim czasie bezspornie udowodniy istnienie si wiadomoci posiadanych i stosowanych przez dawnych kahunw. Jeli znasz ju ten materia i wczye go do swojego naukowego spojrzenia na wiat, moesz pomin poniszy krtki fragment. Jeeli jednak nie zapoznae si jeszcze z Princeton Engineering Anomalies Research Project Roberta Jahna, wtedy ponisze informacje z pewnoci ci zainteresuj. Opisuj one przyszociowe badania, ktre bardzo szybko zmieni nasz cay pogld na wiat. Przekazuj nam naukowe potwierdzenie tego wszystkiego, czego mona nauczy si z tej ksiki. W hunie wychodzi si z zaoenia, e dzienna wiadomo czowieka posiada moc przeniesienia myli i wyobraonych obrazw (mana'o) w czc wszystko pramateri, eter lub jak nazywaj to Hawajczycy substancj aha. Poza tym te energetyczne informacje mog wywiera bezporedni wpyw nie tylko na materi, lecz take na myli innych ludzi. Jeeli to podstawowe polinezyjskie zaoenie jest poprawne, wtedy z caym naszym zachodnim, materialnym pogldem na wiat znajdujemy si na straconej pozycji i sami okradamy si z naszej mocy, gdy twierdzimy, i nasze myli nie maj adnego bezporedniego wpywu na wiat zewntrzny. z drugiej jednak strony - jeli wiara huny w aktywn moc ludzkiej wiadomoci, jej oddziaywania z otoczeniem i zmieniania go, okae si bdna, wtedy caa tradycja zewntrznych manifestacji jest tylko zabobonn gr myli i okultystycznym urojeniem. Prawdopodobnie wiesz, e w historii ludzkoci wielu wybitnych uczonych i naukowcw otwarcie przyznao, i wiadomie postrzegaj obecno niewidocznej, lecz prawie namacalnej siy manifestacji. Izaac Newton, praojciec klasycznej zachodniej nauki, powiedzia jednoznacznie, gwn si doprowadzajc do zmian w tym wiecie jest misterium kontroli ducha nad materi. Francis Bacon, ojciec nauki eksperymentalnej, ywo interesowa si badaniem takich fenomenw jak telepatyczne sny, duchowe uzdrawianie, przenoszenie myli i sia ducha podczas gry w koci. Poza tym najwiksi fizycy dzisiejszych czasw, tacy jak Max Pianek, Niels Bohr, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Erwin Schrdinger i David Bohm pisali o tajemniczym wpywie wiadomoci na materialny wiat i zewntrzne zdarzenia. Jednak dopiero od niedawna nasze eksperymentalne metody s na tyle dokadne, aby wykaza, czy ludzki duch moe wypromieniowa z materialnego ciaa aktualne energetyczne informacje, ktre wywieraj na zewntrzny wiat statystycznie udowadnialne skutki. Ostatnie 20 lat przynioso olbrzymie postpy w dziedzinie bada nad wiadomoci.

w tym momencie mona byoby zacytowa niezliczone badania przeprowadzane na caym wiecie. Jednak prawdopodobnie pierwsze i jak do tej pory najpewniejsze eksperymenty, ktre naukowo dowiody istnienie i sposoby zachowania si wiadomoci, zapocztkowane zostay w 1979 roku przez Roberta Jahna. Profesor Jahn jest uznanym specjalist w dziedzinie podry kosmicznych i dziekanem raczej konserwatywnego Princeton School of Engineering and Applied Science. Stworzy on Princeton Engineering Anomalies Research Center For The Scientific Study Of Counsciousness - Related Physical Phenomena. Poniej w skrcie przedstawione zostay wyniki dotychczasowych bada naukowych, ktre dokumentuj prawdziwo caego procesu manifestacji obowizujcego w hunie.

Duch panuje nad materi Interakcja czowiek - maszyna


Majc nadziej potwierdzi lub zaprzeczy przemyleniom Francisa Bacona odnonie wpywu ludzkiego ducha na zdawaoby si przypadkowe zdarzenia takie jak rzut kostk do gry lub rzucanie monety, w Prin-ceton przeprowadzono nastpujce dowiadczenie: Badan osob posadzono przed bardzo czuym komputerem, ktry bardzo szybko generowa plus (1.0) lub minus (0.1). Zadanie tego czowieka byo bardzo proste: powinien on uy swojej siy woli lub zamiaru, by wpyn na statystyczny wynik rezultatw generowanych przez komputer. Podczas kadego eksperymentu proszono badan osob (bdc statystycznym obywatelem), aby koncentrowaa si (w hunie nazywane jest to mana'o) na tym, eby komputer generowa oczekiwany zrwnowaony wynik, tzn. tak sam liczb plusw i minusw. Pniej poproszono o wiadome koncentrowanie si na tym, aby komputer generowa przewaajc liczb plusw. Na zakoczenie koncentrowano si na generowaniu przez komputer mniejszej, anieli oczekiwana, liczby plusw. W pierwszym formalnym raporcie odnonie wynikw eksperymentu stwierdzono, e zamiar badanej osoby (mana'o) bdcy gwn zmienn wielkoci w eksperymencie mg wpyn na rezultat pracy komputera, jeli bdzie mona powtrzy zaleno midzy zamiarem badanej osoby a zmian wyniku trafie. Wedug klasycznego zachodniego naukowego podejcia do tematu nie powinno stwierdza si adnej statystycznej rnicy pomidzy powyszymi trzema prbami. Jednak okazao si zupenie co innego. Rezultaty eksperymentu wykazuj mae, lecz istniejce zmiany, ktre le daleko poza rachunkiem prawdopodobiestwa. Oczywicie akademickim wiatem wstrzsn dowd, i wiadomy zamiar czowieka lub jego sterowana sia woli moga wpyn na rezultat pracy komputera. Jednak dla wiedzy huny odkrycie zachodniej nauki, e ludzki duch moe przesa do materialnego wiata swj zamiar lub mana'o, w najmniejszym stopniu nie byo zaskoczeniem. Potwierdza ono jedynie prawdziwo polinezyjskiego pogldu na wiat.

Nowe znaczenie wiadomej przestrzeni


Po tym, jak pierwszy eksperyment wykaza, i ludzki duch moe wpyn na prac komputera, ktry znajduje si w pobliu badanej osoby, naukowcy chcieli sprawdzi, czy moc wiadomoci nad materi pozostanie taka sama, czy te zmniejszy si, jeeli oddzielimy od siebie w przestrzeni czowieka i maszyn. Naukowcy stopniowo zaczli zwiksza odlego midzy badan osob i komputerem. Oczekiwali przy tym zmniejszenia si wpywu wiadomoci na wyniki bada wraz ze

zwikszeniem odlegoci. Jednak ku wielkiemu zdziwieniu nie mogli stwierdzi najmniejszej rnicy. Nawet jeli badan osob i komputer dzieliy tysice mil, moliwo pozytywnego lub negatywnego wpywania na wynik trafie pozostawaa nie zmieniona. Wyranie okazao si, i odlego nie ma adnego wpywu na wyniki pracy wiadomoci. By to dodatkowy nieoczekiwany rezultat, ktry podziaa jak spoliczkowanie konwencjonalnego naukowego mylenia. z punktu widzenia huny, ktra zna niezliczone magiczne rytuay przeprowadzane midzy wyspami lub ponad wysokimi wulkanicznymi szczytami, nie jest to nic nadzwyczajnego. Dawni kahuni na to nowe odkrycie ponownie mrugnliby tylko powiekami. Fakt, i wiadomo moe dziaa na nieograniczon odlego, w tradycji huny od tysicy lat jest zrozumiay sam przez si.

wiadomo i czynnik czasu


Oczywicie biorcy udzia w eksperymencie badacze zadali sobie pytanie: Jeeli duch naprawd posiada moc przekazywania na due odlegoci energetycznych informacji i zamiarw, jakie mechanizmy bior w tym udzia -jak waciwie to wszystko funkcjonuje? Prawdopodobnie z historii bada naukowych wiesz, e pocztkowo przekazywanie energii zaobserwowano w falach wody. Pniej badacze stwierdzili, i dwiki przesyane s przez powietrze w postaci wzorca fali. Nastpnie nadszed potny przeom, gdy stwierdzono, e wiato rwnie posiada wzorzec fali, ktry biegnie przez przestrze i czas. Ostatnio naukowcy doszli wreszcie do wniosku, i materia rwnie skada si z fal elektromagnetycznych. Profesor Jahn i jego wsppracownicy wysnuli wic wniosek, e przenoszenie ludzkich myli i zamiarw prawdopodobnie musi tworzy pewien wzorzec, ktry przemieszcza si przez niezidentyfikowane jeszcze medium. w tym momencie badacze stali si naprawd nerwowi. Zdecydowali si na dalsze badania i sprawdzenie czynnika czasu w eksperymentalnym modelu. Polecili badanej osobie przesanie zamiaru do komputera w okrelonym czasie (do 336 godzin) przed jego wczeniem. Ponownie otrzymano zadziwiajce rezultaty. Czynnik czasu wystpujcy midzy mylowym bodcem i reakcj maszyny nie zmniejszy duchowych moliwoci badanej osoby, ktra polegaa na zmianie wynikw pracy komputera. w sobie tylko wiadomy sposb medium (aka) przez ktre przesany zosta wiadomy zamiar (mana'o), zgromadzio informacj do momentu, gdy wczono komputer i rozpoczto dowiadczenie. Rwnie w tym przypadku mamy do czynienia z podobnym faktem. w tradycji huny od tysicy lat wiadomo, i mistrzowie - kahuni mog przesa swj zamiar. Pozostaje on aktywny w otaczajcym ich medium - aka do momentu, gdy odbiorca wiadomoci lub zaklcia otworzy si i dojdzie do komunikacji.

Wsplnota mskiego i eskiego elementu (Hu-Na)


Z bada przeprowadzonych w Princeton wynika jeszcze jeden wany wniosek odnonie oddziaywania wiadomoci na wiat zewntrzny. Dotyczy on wpywu pci na skutki zamierzonego dziaania. Wspomnielimy ju, jak wan spraw dla huny jest harmonijne wspdziaanie, komplementarnych aspektw Hu (mskiego) i Na (eskiego). Czy pe okazaa si skutecznym czynnikiem we wspczesnych badaniach? Badania przeprowadzone w Princeton wykazay jeszcze jeden zadziwiajcy fakt, gdy powyszy czynnik wprowadzono do eksperymentu z udziaem czowieka i maszyny. Gdy

badani ludzie poczeni zostali w pary, ktre wsplnie kieroway na komputer swj zamiar, doszo do nastpujcych rezultatw: Zaskakujce byo stwierdzenie, e pary o tej samej pci osigay przeciwny do zamierzonego skutek, podczas gdy pary msko-eskie doprowadzay do 3,7-krotnie lepszych rezultatw ni pojedyncze osoby. Odkrycie to wyranie pokazuje, i dwie poczone indywidualne jednostki wiadomoci wpywaj na siebie i wzmacniaj rezultaty, Poza tym harmonia pci, Hu i Na w jzyku huny, prowadzi do wyranie lepszych rezultatw, natomiast silna przewaga jednego pierwiastka przynosi rezultaty przeciwne do zamierzonych. Cigle staramy si zrozumie gbokie znaczenie tych wynikw. w pniejszych rozdziaach zobaczymy, i te nowe nieoczekiwane wnioski co do sposobu funkcjonowania wiadomoci w odniesieniu do naszego tematu huny okazay si nadzwyczaj wane. Na zakoczenie jeszcze jedno istotne stwierdzenie z bada w Prin-ceton, do ktrego powrcimy w pniejszym rozdziale: Jeeli partnerzy w parach o odmiennej pci (Hu-Na) powizani byli miosnymi ukadami (maestwa lub pary pozostajce w bliskich stosunkach), wtedy osigay one prawie szeciokrotnie lepsze rezultaty anieli pojedyncze osoby. Nie mona obojtnie przej obok tej statystyki. Jak mona sobie wyobrazi, przeprowadzono liczne testy celem sprawdzenia poprawnoci wynikw bada. Za kadym razem okazywao si, i dziki emocjonalnej mioci lub aloha, ktra braa udzia w dowiadczeniu, nadzwyczajnie wzrastao panowanie ducha nad materi. Poza tym badania w Princeton po raz pierwszy w nowy sposb wykazay (co przekonao nawet sceptycznych naukowcw), e dwch zaprzyjanionych ze sob ludzi moe przekazywa sobie na nieograniczone odlegoci symbole i oywione wyobraenia. Mona przy tym wykracza poza granice liniowego czasu. Wszystko to moliwe jest po prostu dziki tajemniczym siom wiadomoci, ktre znajduj si w pozytywnym emocjonalnym rezonansie i swobodnie stapiaj si ze sob dziki nie znanym jeszcze procesom i mediom (Por.: Pita tajemnica... Kwestia rezonansu i dalej). Na skutek przytaczajcej iloci materiau dowodowego, profesor Jahn i jego wsppracownicy z Princeton po dwudziestu latach pracy badawczej nad wzajemnym oddziaywaniem wiadomoci i rodowiska zewntrznego doszli do wniosku, i na kwantowym poziomie rzeczywistoci nie istnieje adna wyrana granica midzy wiadomoci i materi. Wrcz przeciwnie, jak wyrazi to Jahn, wiadomo moe w takim stopniu przenikn zewntrzne otoczenie, w jakim ma na to ochot. Oczywicie, w dokadnie ten sam sposb kahuni zawsze widzieli proces manifestacji. Tylko wreszcie teraz zachodnia nauka stworzya formaln ga wiedzy, ktra bada te procesy. w koach akademickich nazywa si ona ona mechanik kwantow wiadomoci. Gdy przynajmniej w zarysie przedstawilimy nowe badania przeprowadzone nad mechanik kwantow wiadomoci, moemy teraz przej do pragmatycznych aspektw i zada sobie pytanie, w jaki sposb da si w naszym codziennym yciu zastosowa techniki manifestacji huny.

Co moe nam da huna


Pomimo i ksik t zaczlimy krtkim, lecz wanym naukowym wywodem,

10

wychodzimy z zaoenia, e nie jeste naukowcem, ktremu zaley wycznie na abstrakcyjnych, intelektualnych informacjach o tradycji huny. Moe jednak podzielasz nasze zainteresowanie odnonie tego, w jaki sposb ma si ta pradawna nauka do nowych odkry naukowych w dziedzinie wpywu ludzkiej wiadomoci na wiat zewntrzny. Jednake na podstawie tego, co powiedzielimy na samym pocztku, prawdopodobnie czytasz t ksik, poniewa chciaby pozyska wiadomoci pomocne w obudzeniu ukrytych si czowieka. Dlatego te prezentujemy list otwierajcych si przed tob moliwoci, jeeli praktycznie zastosujesz w swoim yciu opisane tutaj techniki. 1. Osignij zasuony dobrobyt i szczcie Dawni kahuni byli absolutnymi mistrzami w stosowaniu swojego wewntrznego duchowego systemu huny w celu urzeczywistniania materialnych i socjalnych celw. Prowadzio to do osignicia dobrobytu i spenienia marze. Polinezyjczycy dobrobyt i szczcie okrelaj sowem pomaika'i, co oznacza by bogosawionym. Maika'i to dobrze, natomiast po - wewntrzny, niewidzialny wiat. w zwizku z tym po-maika'i to bogosawiestwo, ktre pochodzi z wntrza lub z niewidzialnego poziomu rzeczywistoci. Polinezyjczycy wiedzieli, e cae bogosawiestwo materialnego wiata bierze swj pocztek z naszych wasnych wewntrznych myli i nastawienia. Jak stwierdzimy pniej, moemy uywa naszej wiadomoci, aby sta si skutecznymi w interesach. Powinnimy jednak opanowa specjalne techniki, za pomoc ktrych skierujemy wiadomo na to, czego naprawd potrzebujemy w yciu i czego sobie yczymy. 2. Spenij swoje najskrytsze marzenia Do najwikszych odkry dawnych kahunw naley fakt, i mio jest najlepszym narzdziem efektywnego dziaania. Poniewa mio oznacza, i znajdujemy si w harmonii z rzeczywistoci, wtedy naprawd czuy i serdeczny zamiar jest najsilniejsz duchow moc, ktra istnieje na wiecie. Polinezyjskie sowo oznaczajce mio to aloha. Okrelenie to na caym wiecie jest na tyle naduyte, i dzisiaj wydaje si prawie pustym frazesem, za pomoc ktrego sprzedaje si wszystko, poczwszy na chipsw i skoczywszy na biletach lotniczych. Jeli jednak powrcimy do jego pierwotnego znaczenia, wtedy na nowo odkryjemy jego moc. Tradycyjnie aloha oznacza radosne dzielenie si yciem w teraniejszoci lub nasze serca piewaj razem. Gbokie znaczenie tego sowa zrozumiemy wtedy, gdy wsplnie zinterpretujemy alo jako by razem z oraz oha - by szczliwym. Poza tym sylaba ha oznacza oddech ycia. w poczeniu z alo otrzymamy wic co w sensie by wsplnie szczliwym i przepenionym oddechem ycia. Hawajczycy wiedzieli te, i najpierw sami musimy by szczliwi,. bdziemy mogli dzieli si szczciem z innymi. Lecz jak znale to trudno uchwytne wewntrzne szczcie? Tradycja huny w dramatyczny sposb przychodzi nam tutaj z pomoc. Pokazuje, i istniej rne aspekty naszego jestestwa, ktre harmonijnie komunikuj si ze sob i wsplnie musz kocha wszystko to, czym s, zanim na serio bdziemy mogli zwrci si na zewntrz i zawrze owocn przyja lub miosne ukady. Jak jeszcze zobaczymy, proces znajdywania si nie musi by zaleny od przypadku ani te by denerwujcym poszukiwaniem. Twoja wiadomo dotyka wiadomoci innych ludzi, ktrzy posiadaj podobn dugo fali, i przyciga je. Poza tym w swoim rodowisku moesz krok za krokiem stworzy to, co Hawajczycy nazywaj ohana lub poszerzon rodzin. 3. Odnw swoj naturaln fizyczn witalno

11

Ksika ta pomoe ci nie tylko w osigniciu finansowego sukcesu i cieszeniu si miosnymi ukadami, lecz take w znalezieniu nowego podejcia do fizycznego zdrowia. W ostatnich latach wszyscy zauwaylimy, e istnieje trudno uchwytny zwizek midzy przyzwyczajeniami mylowymi, wynikajcymi z nich napreniami i naszymi chronicznymi problemami zdrowotnymi. Oznacza to, i tym jestemy zdrowsi, im wicej harmonii panuje w naszych mylach oraz im mniej stresu wystpuje w naszym yciu. Jak wiadomo, wewntrzna istota drogi huny polega na doprowadzeniu do wikszej harmonii w naszych podstawowych biegunach, takich jak: mski i eski, aktywny i pasywny, wiadomy i niewiadomy, szybki i powolny itd.

Proces uzdrawiania wedug huny, ktry stanowi obszern ceremoni haipule,


pokae ci, w jaki sposb moesz zmieni gboko zakorzenione obrazy samego siebie i wnie nowe uczucie harmonii do caego twego ycia. Dziki temu przez twoje ciao przepynie uzdrawiajce odprenie i spokj. Oczywicie, fizyczne zdrowie cile powizane jest z utrzymujcymi si uczuciami naprenia, ktre maj zwizek z naszymi troskami i obawami, np. czy zarobimy dostateczn ilo pienidzy, czy bdziemy kochani itd. Tradycja huny uczy, e nie moemy oddziela jednego od drugiego. Nasze fizyczne zdrowie oraz umiejtno zarabiania pienidzy lub zawierania przyjani s czciami jednego cigu, ktry zbudowany jest z naszych wewntrznych przekona, nastawie, obaw i oczekiwa. Dopiero gdy w naszym sercu i wiadomoci ponownie zapanuje rwnowaga i harmonia, wtedy zmniejszymy te naprenia i bdziemy mogli polepszy stan zdrowia. 4. Prawdziwa rodzina i duch spoecznoci W naszej wspczesnej spoecznej rzeczywistoci stracilimy duo z tego, co stanowi zdrow rodzin i spoeczestwo. w przeciwiestwie do nas Polinezyjczycy zachowali bardzo gboki szacunek dla ohana, gdzie otwarte serca i wsplny dom nie s wyjtkiem, lecz regu. Waciwie jako odizolowane jednostki nie moemy odnosi sukcesw w mioci i wiecie interesu. Jestemy z natury istotami socjalnymi, ktre potrzebuj rodziny i spoeczestwa. Pod tym wzgldem moemy duo nauczy si z tradycyjnej hawajskiej ohany. Na wyspach Pacyfiku istniao naturalne poczucie harmonii midzy jednostk i spoeczestwem. Bya to harmonia, ktra stanowia naturalne poszerzenie wewntrznych pozytywnych uczu jednostki wobec siebie samej, innych ludzi i przyrody. Moesz zacz wyobraa sobie harmonijn rodzin i spoeczenstwo, a nastpnie dziaa ze swojego wntrza, aby w codziennym zyciu urzeczywistnia ten obraz. Ju teraz masz moc czynienia tego. Potrzebujesz tylko narzdzi, ktre ci damy. Kluczem do wszystkiego, co oznajmimy, ponownie jest fakt, i egzystujemy w obrbie subtelnej, transpersonalnej, kolektywnej wiadomoci, w ktrej wszyscy s ze sob poczeni. Musimy tylko otworzy si i dostroi do spoecznej wiadomoci, ktra istnieje dookoa nas.

5. Duchowe przebudzenie i spenienie Poniewa droga huny prowadzca do szczcia i prawdziwej mioci w swojej wewntrznej istocie dotyka sedna naszego duchowego bytu i uaktywnia nasz pierwotn moc

12

manifestacji, ksika ta ma na celu pogbienie twego kontaktu z duchowym wntrzem i wczenie duchowego bytu w twj mentaln i fizyczn egzystencj . Jak j u wspomniano, Polinezyjczycy od dawna wiedz, i kady z nas posiada trzy poziomy wiadomoci: wiadomy, celowy rozum (Lono), podwiadom jednostk ducha i ciaa (Ku) i nadwiadomo lub Wysze Ja (Akua lani). Jeden z podstawowych celw huny polega na doprowadzeniu do harmonii tych trzech aspektw wiadomoci, abymy dziki temu zawsze w naszym codziennym yciu dziaali jako wiadome, kreatywne duchowe jednostki. Po krtkim przegldzie tego, czego moesz spodziewa si po tej ksice, nadszed teraz czas, aby powici uwag pierwszemu intensywnemu krokowi prowadzcemu do manifestacji twego najwyszego potencjau. Sam si przekonaj, jakie bogosawiestwo pod kadym wzgldem przynosi praktyczne zastosowanie pradawnej wiedzy i technik huny we wszystkich aspektach ycia.

13

Pierwsza tajemnica

Mana'o - sia jednoznacznego zamiaru


Rnie mona to nazywa: sia woli, osobisty zamiar, wymaganie, decyzja lub po hawajsku mana'o. Nasza zdolno wyobraenia sobie tego, co ma by zrobione i kierowanie wewntrznej energii na odpowiednie dziaanie, s istotne dla osigania sukcesu, a nawet przeycia w tym wiecie. Na tej zdolnoci oparta jest caa moc technik huny sucych manifestacji i spenieniu. Z bada przeprowadzonych w Princeton wiemy, i gwn zmienn w tych eksperymentach by zamiar badanych osb. Jednak ludzie biorcy udzia w eksperymentach nie byli wyksztaconymi kahunami, ktrzy nauczyli si celowego wykorzystywania swojego zamiaru. Wrcz przeciwnie. Byli to przecitni ludzie wzici z ulicy, przewanie studenci, ktrzy chcieli zarobi kilka dodatkowych dolarw przez wzicie udziau w jakim dziwnym eksperymencie. Nie mieli oni najmniejszego pojcia o technikach, za pomoc ktrych mona celowo wzmocni si swojego zamiaru. Na przykad ludzie posiadajcy medytacyjne dowiadczenie nie mogli bra udziau w eksperymencie. Wyobra sobie, jakie osignito by rezultaty, gdyby w owych dowiadczeniach wziy udzia osoby wyksztacone w manifestacyjnych technikach huny. Badani ludzie prawdopodobnie nigdy nie wierzyli w swoje wasne siy manifestacji. Dlatego te mona przypuszcza, e ich statystyczne wyniki leay poniej poziomu osigalnego przez dobrze wyksztaconych ludzi, ktrzy nie tylko wierz w panowanie ducha nad materi, lecz wiadomie rozwinli siy suce celowej manifestacji ich zamiarw. W tym miejscu powinnimy si na chwil zatrzyma, aby mg zastanowi si nad wasnymi nastawieniami i przekonaniami dotyczcymi twoich si manifestacji. Poniej znajduj si trzy pytania, ktre pomog ci w sprecyzowaniu wasnych przekona na ten temat: 1. Czy wierzysz, e ludzie posiadaj moc wpywania na wiat zewntrzny bezporednio, uywajc jedynie siy wasnej wiadomoci? Zrb sobie teraz krtk przerw, wykonaj kilka gbokich oddechw, od na chwil ksik, jeli chcesz, zamknij oczy i pozwl wewntrznemu duchowi szczerze zastanowi si nad tym pytaniem... 2. Czy wierzysz, e posiadasz moc wiadomoci, ktra potrzebna jest do wypromieniowania twoich zamiarw w wiat zewntrzny i spowodowania w nim odpowiednich zmian? Odetchnij gboko i nie prbuj w jakikolwiek sposb wpywa na odpowied. Zamiast tego koncentruj si na oddechu i zwracaj uwag na myli pojawiajce si w twojej wiadomoci bez oceniania ich. 3. Czy wierzysz, e moesz nauczy si wzmacniania siy myli, aby wysa w wiat swoje zamiary i otrzyma odpowiednie odpowiedzi? Ponownie odpr si, poczekaj chwil i spjrz do swojego trza (mona przy tym zamkn oczy). Dowiedz si, w co teraz wierzysz.

Jeste tym, za kogo sam si uwaasz


Nie ma wtpliwoci, e twoje nastawienia i przekonania mog bezporednio ograniczy twoje yciowe dowiadczenia. Np. wszyscy czasami mamy (chociaby tylko przez chwil) uczucie, i stoimy na szczycie, w harmonii z samym sob i wszystkim, co nas otacza. Ciao przepenione jest wtedy energi i znajduje si w doskonaej formie, duch jest przejrzysty
14

i czysty jak doskonay dwik dzwonu, natomiast emocje naadowane s mioci i bogoci. Moment ten wydaje si doskonay, przyroda nieopisanie pikna i nasz wasny byt tak dynamiczny, i wszystko, czego sobie yczymy, musi si speni. Wikszo z nas jest wystarczajco szczliwa, aby przynajmniej czasami przeywa takie chwile, gdy wszystko po prostu dobrze si ukada i z naszego wntrza wydobywa si uczucie witalnoci, siy, mioci i harmonii. Cay czas chcielibymy tak si czu, jednak w naszej kulturze zostalimy przyzwyczajeni do tego, e takie przeycia zdarzaj si bardzo rzadko i nie s niczym innym jak biochemicznymi przypadkami, ktre spowodowane s zewntrznymi zdarzeniami. Powinnimy cieszy si nimi, dopki trwaj, poniewa sami nie moemy ich powtrzy. Jednak hawajska tradycja uczy czego wrcz przeciwnego. Huna rozumie ycie w inny sposb. Wedug tego systemu podobne momenty moemy przey zawsze, gdy tego chcemy, poniewa tworz one fundament naszej kreatywnej natury i nie s zalene od jakichkolwiek zewntrznych warunkw. Oczywicie, moesz swobodnie opowiedzie si za t czy inn stron. Moesz stan po stronie materialistw i powiedzie: Nie, nie jestemy w stanie na wasne yczenie doprowadzi do stanu bogoci. z drugiej strony moesz wykorzysta moliwo i stwierdzi, i w kadej chwili posiadasz moc okrelania funkcji swojego ciaa i ducha. Zwr uwag, i zalenie od przekona cay czas decydujesz si na to, co chcesz robi w yciu. Moesz zdecydowa si na zrobienie wycznie tego, co uwaasz za moliwe do osignicia. Zamiar jest zaleny od wiary. Jeli poszerzymy nasze przekonania, wtedy powikszymy take ramy naszych moliwoci, co prowadzi do powikszenia rozmiarw kreatywnoci i spenienia. Wan rzecz jest zrozumienie zalenoci midzy wiar i dziaaniem, przy czym zamiar ley pomidzy nimi. Nasza wiara decyduje o sile, ktra pozwala na dzianie si danych rzeczy, o naszym stosunku do tej podstawowej kreatywnej mocy oraz o tym, jak urzeczywistniamy w wiecie nasz osobist wol lub mana'o.

W hunie prbujemy najpierw odkry rdo siy, ktra urzeczywistnia rzeczy


w naszym materialnym wiecie. Nastpnie uczymy si wejcia w harmoni z t si, abymy dziki temu mogli sterowa ni odpowiednio do naszego powoania. Moe np. szukasz czowieka, z ktrym mgby wej w gboki, dugotrway stosunek. Osoba ta speniaby twoje potrzeby dotyczce seksu i rodziny. w naszym wspczesnym spoeczestwie, gdzie takie romantyczne spotkania najczciej uwaane s za przypadki, prbujemy zaspokoi potrzeb intymnoci i przynalenoci w ten sposb, i wychodzimy z domu i rozgldamy si w rnych kawalersko-panieskich krgach z nadziej znalezienia tam szczcia w mioci. Korzystajc z technik huny, robimy co wrcz przeciwnego: z mocnym przekonaniem, e doprowadzimy do podanego spotkania za pomoc celowego ukierunkowania naszej wiadomoci i minimalnego zewntrznego wysiku, wycofujemy si z nerwowego szukania partnera i najpierw zagldamy do swojego wntrza, aby wzmocni i sprecyzowa nasz wewntrzn wizj, zamiar lub mana'o. Nawet gdy stworzyli, my ju nasz wewntrzn orientacj, wtedy nie rzucamy si w przy. padkowe dziaania celem znalezienia upragnionej mioci. Zamiast tego stosujemy specjalne techniki, ktre agodnie, lecz pewnie, sprowadz do nas mio. Wydaje si, e wkad huny umoliwiajcy realizacj naszych marze, opiera si na czarach. Koncentrujemy si na tym, co chcemy osign, i w odpowiednim czasie obraz naszego yczenia staje si rzeczywistoci. Jednak tak naprawd nie jest to magia, lecz prba dostrojenia si do podstawowych naukowych i duchowych prawd ycia. Dziki temu nasza wewntrzna wizja i zewntrzny wiat cz si i wspdziaaj za porednictwem wiadomego wyrazu naszego zamiaru celem urzeczywistnienia ycze.

15

W tym sensie huna mwi, i egzystujemy tutaj, w trjwymiarowym wiecie po to, eby nauczy si dokadniejszego stwarzania rzeczywistoci.

Dziki naszej najgbszej duchowej istocie jednoczymy nieograniczone


duchowe rdo z indywidualn wiadomoci, ktra zdolna jest koncentrowa si w taki sposb, i moe przeobrazi swoje wewntrzne wizje w materialn rzeczywisto. Czynimy to za porednictwem wykorzystywania wiadomoci jako energetycznego mostu midzy nasz duchow i materialn jani. Huna jest jednoznacznie duchow filozofi, ktra nie oddziela naszego materialnego ciaa od mylcego rozumu i duszy. w systemie tym poziom duchowy nie jest te przeciwiestwem poziomu materialnego. z punktu widzenia huny, w idealnym przypadku, nasza materialna rzeczywisto cigle jest zasilana przez duchowe rdo, przy czym mylcy rozum suy jako kreatywne poczenie midzy duchowym rdem i materialn manifestacj. Gdy wiadome poczenie midzy naszym materialnym ciaem, wyobrani i duchowym rdem bdzie przerwane, wtedy stajemy si ofiarami prawa przypadku. Mona nami wtedy manipulowa w mioci esach. Dopiero gdy dobrze nauczymy si, w jaki sposb moemy celowo harmonizowa trzy aspekty naszej jani (ciao, umys i ducha), wtedy stwierdzimy, e stosownie do wasnej woli zawsze moemy przenie si we wspomniany poprzednio bogi stan.

Kanaloa: zjednoczenie trzech aspektw jani


W jaki sposb moemy lepiej zrozumie nasz wasn ja, abymy wspierali gbok wewntrzn komunikacj midzy trzema rnymi aspektami naszej wiadomoci, zamiast przeszkadza w niej? w tym celu zbadamy dawne wierzenia huny, z ktrych dowiemy si, jak poczy umys, ciao i ducha w wiksz cao, ktra na Hawajach nazywana jest kanaloa. Duo wczeniej, zanim wspczesna zachodnia psychologia dosza do wniosku, e ludzka psychika skada si z trzech czci (to, ja i ponadja w terminologii psychoanalizy), kahuni obserwowali egzystencj Ku, Lono i Akua lani. Na nastpnych stronach opiszemy, w jaki sposb gbokie zrozumienie tych trzech aspektw bytu moe znacznie przyspieszy nasze postpy. John doda jeszcze do tego: czasie studiowania psychologii oraz podczas caej mojej pniejszej pracy terapeutycznej nigdy cakowicie nie mogem zaakceptowa freudowskiego wyobraenia o trzech psychoanalitycznych aspektach wiadomoci. Przede wszystkim dlatego, e we wspczesnej psychologii, ktra jest czysto materialn nauk, nie istnieje aden duchowy wymiar ludzkiej psychiki - nie istnieje nic poza zmysow rzeczywistoci. Klasyczna psychologia prbowaa zasiedli si jako nauka za porednictwem tego, i postpowaa za popularnymi materialistycznymi wyobraeniami, ktre reprezentowaa chemia i biologia przed setkami lat. Przede wszystkim wspczesna psychoterapia zastpia wyszy duchowy aspekt naszego bytu za pomoc ponadja, ktre jako osobiste sumienie cigle oceniao wszystko, co robilimy w religijnych i socjalnych ramach. w ten sposb, mierzc kategoriami huny, w psychoanalitycznym modelu na nadrzdnym poziomie istnienia powstaa luka. Natomiast teraz rezultaty eksperymentw, takich jak przeprowadzone na przykad w Princeton, zmuszaj psychologi do poszerzenia jej spojrzenia na rzeczywisto przynajmniej o ten element, ktry tradycyjnie nazywany jest duchowoci. Jednak dlaczego pogldy huny na istot czowieka s bardziej praktyczne i skuteczne ni

16

zachodnie podejcie do tego tematu? Poniej przedstawiamy krtki przegld, ktry nie jest obszern intelektualn dyskusj, lecz raczej ma na celu pomc ci w odczuciu tego modelu jako lustra, w ktrym odbija si dowiadczanie twojej wasnej istoty.

Ku: twoja podstawa


O ile dobrze rozumiemy dawne tajemnice huny, wydaje si, e kahuni wychodzili z oglnego zaoenia, i istota czowieka skada si z trzech komplementarnych aspektw, ktre prowadz do szczliwego ycia, jeli s zrwnowaone i pracuj w harmonii. Na okrelenie tych aspektw wybralimy nazwy Ku, Lono i Akua lani, pomimo e w rnych tradycjach rodzinnych uywa si te innych okrele. Pamitaj jednak o tym, e trzy aspekty ludzkiej wiadomoci sjedy-nie modelem rzeczywistoci. Oczywicie w pewnym momencie wyjdziesz poza niego i wstpisz w bezporedni kontakt z twoim obecnym bytem. Zaleta teoretycznych rozwaa nad nowym dla ciebie tematem pojmowania wewntrznej istoty czowieka wedug huny polega na tym, e ten niezwyky model moe uwolni ci od przekona, ktre ograniczaj wewntrzn dynamik. Dziki temu szybko uda ci si zintegrowa wewntrzne aspekty wiadomoci i osign harmoni. Zacznijmy od penego siy wyrazu Ku, z ktrym z pewnoci nawiesz bliski stosunek, jeeli bdziesz chcia doprowadzi do penego szacunku poczenia emocjonalnej i fizycznej jani z materialn rzeczywistoci.

W krgach huny mianem Ku okrela si ziemsk, zwierzc natur czowieka.


Ku czsto nazywane jest cielesn wiadomoci, poniewa umiejscowione jest w pniu mzgu, ktry posiadaj take gady i ssaki. Ewolucyjnie czy on nas z pierwotnym, charakterystycznym dla wszystkich zwierzt instynktem przetrwania. Ku jest aktywn czci naszego bytu - dziaaczem, ktry postpuje i reaguje automatycznie i natychmiast na podstawie wczeniejszych uwarunkowa i przyzwyczaje, aby wykona rzeczy w wiecie materialnym. Ku jest tym, ktry osiga cel, wykonuje polecenia mylcego rozumu lub zaatwia dan spraw na podstawie posiadanych nastawie, przyzwyczaje i przekona. Inaczej mwic: Ku jest czci twego bytu, ktra odpowiada wegetatywnemu lub autonomicznemu systemowi nerwowemu. Kontroluje ono oddech, bicie serca, trawienie i inne podobne procesy oraz reaguje na zewntrzne bodce lub wyzwania za pomoc emocji. Popychaj nas one do dziaania, abymy mogli da sobie rad z trudnociami i zagroeniami.

Ku jest rwnie centrum fizycznego dobrego samopoczucia i mocno skania si


do ycia, przy czym prbuje unika nie tylko blu, lecz take wysiku lub trudnoci. Ku po prostu w kadej chwili chce dobrze si czu. Wszystko to s opisy aspektu Ku twojej istoty. Moesz rwnie skierowa uwag bezporednio na swoje Ku i wiadomie go dowiadczy: 1. Gdy dostrzegasz jakkolwiek emocj w swoim organizmie, wtedy zawsze Ku prbuje nawiza kontakt z mylcym rozumem (Lono). 2. Zawsze, gdy wsiadasz do samochodu i automatycznie zapalasz silnik, po czym ruszasz, nie mylc o tym wiadomie, wtedy Ku wykonuje te czynnoci zwyczajowo i na podstawie wczeniejszego programowania. 3. Zawsze, gdy odczuwasz potrzeb zjedzenia czego, spania lub jeli masz ochot na

17

przeycia seksualne, wtedy Ku uwiadamia ci, e powiniene skierowa uwag na zaspokojenie fizycznych potrzeb. 4. Jeeli wstajesz rano i peen energii zaczynasz nowy dzie, wtedy Ku optymalnie steruje twoj si yciow. 5. Jeli twj mylcy rozum, Lono, wyobrazi sobie co, co chcesz zrobi, i jeeli pniej czujesz, jak cae ciao reaguje na te myli, wtedy Ku zaczyna dziaa i realizowa na poziomie materialnym to, co pomylae sobie na kognitywno-kreatywnym poziomie. 6. Zawsze, gdy przypominasz sobie o czym, spogldasz w mylach na minione zdarzenia i ponownie przeywasz to, co wtedy si zdarzyo. Jest to take jedna z funkcji Ku: zachowanie poczenia ze wspomnieniami. 7. Zawsze, gdy co przeczuwasz lub w inny sposb odbierasz informacje, ktre energetycznie przekazuj inni ludzie lub otoczenie, wtedy Ku jest odbiorc tych transpersonalnych przekazw. w poczeniu z nasz pamici Ku jest bardzo pracowite i zdolne (jeeli pozwolimy mu na to) w porwnywaniu minionych oraz teraniejszych dowiadcze i za porednictwem tego w uczeniu si nowych sposobw reagowania. Na bazie odczu cielesna wiadomo cigle odbiera informacje z otoczenia oraz pomysy, ktrych autorem jest nasz mylcy umys. Pozostaje przy tym otwarty na nowe dowiadczenia, aby ulepsza dotychczasowe przyzwyczajenia. Waciwie nasze Ku tskni za poleceniami, ktre sumiennie wypenia i cigle szuka nowych informacji mogcych pomc mu w polepszeniu dotychczasowych przyzwyczaje, aby osign wicej szczcia, bezpieczestwa i przyjemnoci. Jeli wiadomie pozostajemy w cisym kontakcie z naszym Ku, wtedy szybko moemy zmieni nasze pierwotne uwarunkowania i skierowa nasz wiat ku lepszemu.

Ku i ki
Jedn z podstawowych funkcji w duym stopniu autonomicznego systemu Ku jest rwnie pobieranie, gromadzenie, rozdzielanie i przekazywanie tego, co Polinezyjczycy nazywaj ki. Jest to owa witalna sia yciowa, ktra przepywa przez nas i uycza energii naszym mylom i dziaaniom. Moe niektrzy znaj sowo ki ze wschodnich sztuk walki lub innych wschodnich metafizycznych rde. Prawdopodobnie chodzi przy tym o dalsze podstawowe pojcie, ktre rozpowszechnio si w wiecie wschodnim i wszdzie odnosi si do fundamentalnego faktu, i w uniwersum istnieje niematerialna sia, ktra oywia wszystkie istoty. Inne okrelenia tego samego fenomenu pochodzce z innych kultur to prana, shakti, orgon i chi. Oczywicie nie moemy naukowo zdefiniowa, czym jest sia yciowa uniwersum. Naukowcy do dzisiaj nie potrafi nawet zdefiniowa, z czego skada si widzialne wiato. Im bardziej zagbiaj si w temat, tym fenomen wiata wydaje si gbszy i bardziej mistyczny. Nie mona jednak oczekiwa niczego innego, poniewa wiato jest manifestacj uniwersalnej siy yciowej. Naukowcy stoj teraz przed tajemnic, z czego skada si energia, ktra przenosi nasze myli przez czas i przestrze. Jeli odpowiedz na to pytanie, wtedy wkrtce dowiedz si wicej na temat energii yciowej nazywanej przez nas ki. Bez wtpienia energia ki zawarta jest rwnie w pokarmie, ktry zjadamy, w powietrzu, ktrym oddychamy, w wodzie, ktr pijemy... Jednak w obliczu nowych dowodw, i nasz duch moe wysya niewidzialn inteligentn energi, musimy take zaakceptowa moliwo, e kahuni mieli racj. Moemy by prawie pewni, e istnieje subtelna energia ki, ktra siga daleko poza granice biochemicznej dziaalnoci naszego organizmu. System Ku nie tylko moe j pobiera, lecz rwnie gromadzi w swoim centrum i wysya na zewntrz.

18

Wedug huny nasz osobisty system Ku dziaa jak transformator energii, ktry
z rnych rde pobiera ogln energi ki. Jedne rda s delikatniejsze anieli drugie. Nastpnie Ku transportuje t energi na poziom, na ktrym nasz organizm moe j wykorzystywa, podobnie jak transformator przed twoim domem przystosowuje napicie elektryczne do poziomu, przy ktrym nie stopi si przewody w mieszkaniu. Kahuni nauczyli si, i ludzki organizm moe pobra i przeobrazi due iloci energii ki, jeeli ja Lono harmonijnie poczona jest z jani Ku i nasz byt na poziomie Ku jest zrwnowaony. Nasze ycie pynie wtedy cudownie i regularnie przeywamy chwile bogoci, ktre opisalimy na pocztku tego rozdziau. Nasze myli i dziaania wspdziaaj celem manifestowania tego, czego sobie yczymy. Jednak jeeli Lono cigle ignoruje Ku lub reaguje na nie strachem czy odraz, wtedy powstaj problemy, ktre mona usun tylko za porednictwem dogbnego zajcia si spraw celem uzdrowienia swojej istoty i zrelaksowania si. Kala tak wyrazia si na ten temat: Ki mona porwna z wod i jej przepywem. Zwykle rozprzestrzenia si we wszystkich kierunkach, jednak jeli zostanie zablokowana, wtedy zwiksza si cinienie, dochodzi do powodzi i ta sama sia, ktra pomagaa nam, moe nam szkodzi. Przepywajca przez nasze ciao sia yciowa jest pierwotn kreatywn energi, za pomoc ktrej manifestujemy to, czego yczymy sobie w yciu. Jeeli jednak w jakim punkcie bdzie zakcona, wtedy cae nasze ycie zostanie zablokowane. Blokada ta przeszkadza w normalnym przepywie rzeczy, w zwizku z czym w naszym yciu nic nie posuwa si do przodu lekko i bez trudu. Tak wielu z nas (moliwe, e wikszo ludzi w naszym spoeczestwie, gdzie nie jest przewidziane szkolenie w obchodzeniu si z energi ki) chronicznie cierpi na ze sterowanie podstawowym rdem energii. System Ku chtnie skorygowaby to, jednak w tym celu musi najpierw nauczy si nowych sposobw zachowania i naby nowe przyzwyczajenia, aby dziki temu doprowadzi do pozytywnych zmian Przyjrzyjmy si teraz pierwotnej wewntrznej sile, ktra czsto powoduje, i zachowanie dcego naprzd partnera Ku zakca nasz rwnowag. Sia ta posiada te moc szybkiego zmieniania sytuacji na nasz korzy.

Lono - nasz mylcy rozum


Jak wiesz, ewolucja obdarzya ludzi relatywnie duym nowym mzgiem, ktrego wielko w duym stopniu przekracza wielko mzgu gadw i ssakw. Istniej systemy komunikacji midzy starszymi i nowymi czciami mzgu, jednak te rne regiony s mocno od siebie oddzielone, nawet pod wzgldem odlegoci w przestrzeni. w pewnym stopniu Ku i Lono sposobem dziaania odzwierciedlaj t izolacj. Nasz umys Lono zdolny jest do zadziwiajcych wyczynw. Potrafimy myle w godnym uwagi, kompleksowym, symbolicznym jzyku i rozmawia ze sob. Na podstawie przeszych zdarze moemy rozwija kreatywne wizje przyszoci. Jestemy wiadomi (przynajmniej mamy tak nadziej) naszego wasnego bytu. Poza tym posiadamy umiejtno wiadomego dostawania si do wyszych duchowych wymiarw rzeczywistoci, ktre wykraczaj poza zmysowe ograniczenia naszej cile materialnej egzystencji. Za kadym razem, gdy logicznie mylisz w celu rozwizania jakiego problemu, korzystasz z umysu Lono. Zawsze, gdy odkrywasz, w jaki sposb moesz co lepiej zrobi, wykorzystujesz swoj kreatywno. Za kadym razem, gdy mwisz do siebie: jeeli to zrobi, wtedy osign to i to, korzystasz ze wiadomych si Lono, by nauczy Ku nowego sposobu

19

obchodzenia si z yciem. Umys Lono odzwierciedla twoj analityczn, poznawcz umiejtno abstrakcyjnego mylenia i oceniania kadego aspektu twego ycia. Dotyczy to take przesyania czego w przyszo i stwarzania sobie nowego obrazu tego, jakie mogoby by twoje ycie. Lono przejmuje kierownictwo nad urzeczywistnianiem zmian w yciu, na ktre sam wiadomie si zdecydowae. Istnieje jednak jeszcze jedna podstawowa funkcja wiadomego umysu Lono, ktrej powinnimy starannie si przyjrze:

Prawdopodobnie wan si umysu Lono jest moc decydowania w kadej


chwili o tym, co jest najwaniejsze w codziennym yciu i na czym powinnimy si koncentrowa. Wykorzystuj t umiejtno decydowania, aby celowo ukierunkowywa swoj uwag, poniewa w ten sposb bdziesz codziennie stwarza swj wiat. Jeeli bdziesz dokadnie zwraca na to uwag, wtedy stwierdzisz, i twj wiadomy umys wanie teraz decyduje si na skierowanie uwagi na sowa zawarte w tej ksice. Sowa te maj bezporedni wpyw na obraz ciebie samego. Taka jest aktywna decyzja twojego Lono. Bez zdolnoci kierowania uwagi na to, na czym chcemy si skoncentrowa, bylibymy cakowicie opanowani przez przyzwyczajenia. Utknlibymy w nich i nie moglibymy zmieni swojego ycia. Tak naprawd nie przeywamy wiadomie wikszoci czasu. Skonni jestemy do automatycznego kierowania naszym yciem przez przyzwyczajenia Ku. Nie podejmujemy wtedy wiadomych decyzji odnonie kierowania naszej uwagi. wiadomo Lono zbacza na zwyczajowe rozpamitywanie przeszoci lub zajmuje si przyszymi marzeniami albo obawami, podczas gdy w tym samym czasie system Ku w duym stopniu steruje nasz teraniejsz uwag i fizycznym zachowaniem za pomoc autopilota. Lono lubi uczucie bycia gwnym bohaterem i czsto jak may dyktator panuje nad naszym emocjonalnym i fizycznym bytem. Jednak rwnie czsto traci kontakt z teraniejsz rzeczywistoci i tkwi w uczuciu bezsilnoci i beznadziejnoci, ktrego podstaw jest cigy przepyw myli oraz negatywne przekonania.

Harmonia Ku i Lono
W naszym tradycyjnym zachodnim spojrzeniu na wiat wszyscy uwarunkowani jestemy powszechnie panujcym dualistycznym nastawieniem spoeczestwa, ktre oddziela Lono (umys) od Ku (ciaa). Poza tym w szkoach uczy si dzieci, aby w pierwszej kolejnoci koncentroway si na mylcym rozumie, zamiast wcza fizyczne wraenia, instynkty i emocje do mentalnej aktywnoci. Wikszo czasu w cigu dnia spdzamy w naszym umyle i poza ciaem, prawda? T siln i cig izolacj midzy Ku i Lono kahuna potraktowaby jako bardzo niebezpieczny i antyproduktywny sposb ycia. Jak ju stwierdzilimy, huna zwraca szczegln uwag na harmoni midzy poszczeglnymi aspektami wiadomoci, a nie panowanie jednego nad drugim.

Aby kroczy ciek huny ku szczciu i spenieniu, naucz si szczeglnych


technik sucych zharmonizowaniu Ku i Lono, aby dziki temu te dwa aspekty wiadomoci stay si tak samo wanymi elementami procesu manifestacji i doprowadzone zostay do wzajemnej otwartej komunikacji i harmonii. Najwaniejszym celem tej ksiki jest nie tylko zapoznanie czytelnika z elementami, ktre s tem technik manifestacji wedug huny, lecz przede wszystkim przekazanie na czym
20

ten proces polega. Decydujcy punkt pocztkowy w procesie energetyzowania si wedug huny (i we wszystkich innych potnych szamaskich tradycjach) polega na przeniesieniu uwagi ze zwyczajowych tokw mylowych na rozszerzone postrzeganie ziemskiego bytu. Chodzi wic przy tym o zintegrowanie w wiksz cao w twojej wasnej wiadomoci postrzegania Ku i Lono. Sukces caego programu zawartego w tej ksice zaley od tego, czy bdziesz mg przenie si z zagubienia mylowego w cakowite tutaj chwili obecnej. Moce huny nie maj nic wsplnego z wyobraeniami i mylami zwizanymi z przeszoci i przyszoci, lecz wymagaj penej obecnoci naszej fizycznej egzystencji tu i teraz. Dlatego te na pocztku przedstawiamy technik, za pomoc ktrej prawie natychmiast moemy przenie si w stan caociowego postrzegania. Nasz umys chwilowo wolny jest od zwyczajowych myli i cakowicie skoncentrowany na zdarzeniach w obecnej chwili.

Mwic prosto: umys powinien najpierw uspokoi si i cakowicie uwiadomi


sobie nasz wielowymiarow ja, zanim bdziemy mogli dosta si na wyszy poziom aktywnego harmonizowania i manifestowania wedug huny. Aby dokona przemiany na wspieran przez hun integracj midzy ciaem i rozumem (gdzie mylce Lono chwilowo milczy i otwiera si w celu dowiadczenia gbokiego uczucia wiadomej jednoci z Ku), musimy zastosowa podstawow technik, za pomoc ktrej inaczej ukierunkowujemy nasz uwag. Technika ta we wszystkich medytacyjnych tradycjach na wiecie jest najlepszym sposobem na osignicie integracji ciaa i umysu. Koncentrowanie wiadomoci na oddechu w tradycji huny i innych duchowych systemach na caym wiecie jest pierwszym krokiem do osignicia poszerzonego stanu wiadomoci. Na caym wiecie wiadomo, e oddech to ycie. W tradycji hawajskiej jednym z podstawowych poj do rozwinicia wielkiej siy jest sowo ha, ktre tumaczy si jako oddech lub te czsto jako ycie. Zwr uwag, i nazwa Hawaje zaczyna si t sylab, natomiast sowo aloha koczy ni. Wyraenie oznaczajce harmonijn rodzin ohana rwnie zawiera t sylab znaczc oddech, ycie. Zacznijmy wic nasz formalny trening huny od skoncentrowania caego wiadomego umysu na podstawowym bycie naszej fizycznej jani. Najatwiej mona to osign przez koncentrowanie si na aktualnych doznaniach, ktre wystpuj tutaj i teraz, gdy powietrze wchodzi i wychodzi przez nos lub usta. Pierwsze wiczenie: Ha! - koncentracja na oddechu Nawet podczas czytania tych sw, mikko i z odpreniem skieruj uwag na wraenia zmysowe, ktre odbieracie w tej chwili, gdy wdychasz i wydychasz powietrze przez nos i usta. Oddychaj bez wysiku. Pozwl, aby twoja wewntrzna sia yciowa oddychaa za ciebie. Dostrj si do czystych wrae zmysowych. Za porednictwem tego wiadomego aktu postrzegaj, jak poszerza si twoja uwaga i do wiadomego dowiadczania Lono wcza si zmysowe, fizyczne krlestwo Ku. Pozostajc wiadomym postrzegania powietrza, ktre z kadym oddechem wpywa i wypywa przez nos i usta, pozwl, aby twoje postrzeganie bez wysiku rozszerzyo si jeszcze bardziej, tak eby wiadomie dostrzega ruchy klatki piersiowej i brzucha. Czuj, jak to, co Hawajczycy nazywaj ki (energi yciow), oraz to, co otrzymuje w kadej chwili twoje ycie, manifestuje si w ruchach oddechu...

Zwr uwag, e gdy kierujesz swojuwag na rne odczucia ciaa Ku, wtedy
koncentracja ta powoduje, e nie zaprztasz ju umysu cigymi mylami, ktre zwykle zajmuj twoj uwag. Zacze wanie harmonizowa mylcy umys ze swoimi odczuciami.

21

Opisany powyej akt koncentrowania si na oddechu wspaniale pomoe ci uspokoi mylcy umys i pozwoli bezporednio dowiadczy wasnej energii ki, ktra utrzymuje ci przy yciu i dziki ktrej oddychasz. Jednak wielu ludziom trudno jest koncentrowa si po prostu na czynnoci oddychania. Duch zaczyna zbacza z obranego toru, powraca do mylenia, przy czym traci si koncentracj na oddechu i obecno Ku. Dlatego te potrzebny jest kolejny krok w medytacji, dziki ktremu bez trudu mona gbiej wej w zintegrowany stan wiadomoci Ku-Lono. Polega on na tym, i w czasie oddychania jeszcze bardziej rozszerzamy swoj uwag tak, aby odbiera wraenia pochodzce od uderze serca lub pulsu. Hawajczycy okrelaj serce mianem pu'uwai, co moe oznacza wzgrze sodkiej wody i rwnoczenie odnosi si do serca w naszym ciele, ktre pompuje krew przez yy. Rwnie gdy kochamy kogo z caego serca, wtedy nazywamy go swoim pu'uwai, Jeeli chcesz wprowadzi wicej harmonii i jednoci do swojego ycia, najlepszym sposobem na to jest skierowanie uwagi na fizyczne dowiadczenie oddychania (ha) i takie poszerzenie jej, aby obja uderzenia serca lub puls (pu'uwai).

Najwaniejsz rzecz jest jedno oddechu i pulsu, ktry cigle zasilany jest
energi przez nasz podstawow si yciow i utrzymuje nasz egzystencj na tej ziemi. Jeli cakowicie skoncentrujemy si na tym procesie w centrum naszego bytu, wtedy znajdziemy jedno w jdrze naszej istoty i stworzymy podstawy do wszystkich nastpnych postpw w hunie. Zwr uwag: jeli nie moesz dostrzec uderze serca lub pulsu, wtedy wsta i zrb kilka skokw, po czym dokadnie stwierdzisz, jak w samym rodku oddechu bije serce. Drugie wiczenie: Jedno serca i oddechu Ponownie agodnie skieruj swoj uwag na oddech. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi przez nos. Rozszerz postrzeganie na ruchy w klatce piersiowej i brzuchu oraz oddychaj swobodnie... Pozostajc cakowicie skoncentrowanym na oddechu, bez wysiku poszerz swoje postrzeganie, aby poczu, jak w czasie oddychania bije serce. Koncentruj si bezporednio na centrum pu'uwai w rodku klatki piersiowej. Poczuj puls w kadym miejscu swojego ciaa, tam gdzie on si manifestuje. Pozwl, aby twoje postrzeganie swobodnie roszerzyo si tak, by w tym momencie objo cae ciao. Oddychajc w stanie poszerzonej wiadomoci caociowego postrzegania ciaa, dowiadczaj naturalnej harmonii ciaa i umysu jako rozlegej jednostki wiadomoci. Praktyczna wskazwka: Ta podstawowa medytacja nad twoim osobistym bytem za kadym nastpnym razem pogbi si. Oczywicie, zawsze wymagana jest pewna ilo dyscypliny i powtarzania (wiadomy zamiar), aby doskonali nowe praktyki w yciu. Dlatego te polecamy wielokrotne powtarzanie tej medytacji w cigu nastpnych dni i tygodni, a opanujesz natychmiastowe przejcie do zintegrowanego postrzegania Ku-Lono. Korzystn rzecz jest przy tym fakt, i do medytacji tej potrzebne s tylko cztery oddechy - i za kadym razem poczujesz si, lepiej. Pozwl wic swemu nastawionemu na przyjemnoci Ku, aby w najbardziej przyjemny sposb poprowadzio ci przez ten proces nauki. Pierwszy oddech: Koncentruj si na tym, jak powietrze wchodzi i wychodzi przez nos... Drugi oddech: wiadomie dostrzegaj przy tym rwnie ruchy klatki piersiowej i brzucha... Trzeci oddech: Poszerz koncentracj tak, aby postrzega take uderzenia serca lub puls... Czwarty oddech: w tym momencie bd wiadom caego swojego ciaa...

22

Harmonijne wspdziaanie Ku i Lono


To, czego wanie nauczye si dziki czterem etapom harmonizujcej medytacji, jest pierwszym krokiem na drodze huny, za porednictwem ktrego przejmujesz odpowiedzialno za swoje ycie i stwarzasz zewntrzny wiat wedug wasnych ycze. Jeli doprowadzie do rwnowagi aspekt Ku i Lono, wtedy powiniene znajdowa si w idealnej pozycji, aby z przejrzyst wiadomoci caego ciaa zadecydowa, co chciaby teraz robi w swoim yciu, i odpowiednio do tego dziaa. Poniszy prosty przykad demonstruje, jak wspdziaaj Ku i Lono, gdy mylcy i stwarzajcy wyobraenia umys znajduje si w harmonii z fizycznymi odczuciami i potrzebami. Zamiar w dziaaniu: Wyobra sobie sytuacj z codziennego ycia, gdy siedzisz przed telewizorem, czytasz ksik lub rozmawiasz z kim, przy czym zajty jeste mylami albo te innymi dziaaniami Lono. Moe od p godziny lub duej nie miae prawdziwego kontaktu ze swoim ciaem i uczuciami. Jak zwykle zajty swoimi ideami, powoli stwierdzasz, i jaka fizyczna potrzeba prbuje zwrci na siebie uwag Moe zauwaysz jakie niemie fizyczne uczucie gdzie w krlestwie Ku. Jednak program telewizyjny, ksika lub rozmowa s tak interesujce, e nie chcesz zareagowa na sygnay pochodzce od twojego ciaa. Sytuacja ta trwa jeszcze przez dziesi do pitnastu minut. w kocu umys odbiera tak duo sygnaw (ju nie tak subtelnych) ze strony fizycznego ciaa, i wbrew swojej woli na chwil powicasz mu uwag. Dziki wyranym fizycznym symptomom (suche usta, skurcze w odku, silne uczucie nagej potrzeby) Lono odbiera wiadomo od Ku, ktre mwi ci, i jeste bardzo spragniony. Zwr uwag, e Ku przekazuje Lono swoje podstawowe potrzeby za pomoc fizycznych i emocjonalnych wrae. Gdy rozum Lono dostrzee je, wtedy do gowy przychodz ci myli w rodzaju: jestem spragniony.

Dokadnie w chwili, gdy wiadomy umys rozpozna i zaakceptuje swj


fizyczno-emocjonalny stan, i danie Ku odnonie zaspokojenia odpowiednich potrzeb jest usprawiedliwione, stwierdzisz, e umys Lono ma zamiar zrobi co w celu zaspokojenia tych potrzeb. Nasze ciao przede wszystkim robi to, co mwi mu umys. Oglnie rzecz biorc, cay system Ku musi cigle poda za zamiarami umysu Lono i prosi o pozwolenie, jeli chce robi co sprzecznego z zamiarami mylcego rozumu. Nasz mylcy umys chce kontynuowa rozmow, podczas gdy organizm coraz bardziej potrzebuje czego do picia. w zwizku z tym w pewnym momencie mylcy umys musi przyj do wiadomoci potrzeb ciaa i zatroszczy si o nie, jeeli nasze ycie ma w dalszym cigu dobrze przebiega. W chwili, gdy przez gow przejdzie myl: czas na szklank wody, system Ku otrzymuje pozwolenie na przeprowadzenie wszystkich zwyczajowych dziaa celem zaspokojenia swojej potrzeby. Polegaj one na wstaniu z krzesa, pjciu do kuchni i nalaniu sobie szklanki wody. Podczas wykonywania tych czynnoci moesz w dalszym cigu myle, rozmawia lub zajmowa si marzeniami, poniewa system Ku zaatwia te rzeczy automatycznie. Jednak trzeba wyda mu mylowe polecenie rozpoczynajce fizyczne dziaanie. Zwr uwag, e w tej prostej sytuacji powstaje konflikt midzy Ku i Lono. Moe wanie wtedy, gdy przynosisz wod, rozmawiasz ze wspaniaym czowiekiem, ktry mgby odej, nasze Lono waciwie nie chce przynosi wody, lecz Ku staje si coraz bardziej niecierpliwe.

Jeli Lono wzbrania si przed reagowaniem na subtelne przesania ze strony


ciaa, wtedy Ku zaczyna przesya coraz wyraniejsze sygnay. Wraz ze

23

zwikszaniem si pragnienia gardo staje si coraz bardziej suche i zaczyna drapa, zaczyna nas bole brzuch i stajemy si bardziej nerwowi. Ku jest bardzo cierpliwe -lecz z drugiej strony instynkt przeycia moe wyrazi si w bardzo ponaglajcy sposb. Wszyscy znamy sytuacje, w ktrych bardzo silnie czujemy si seksualnie przycigani przez innego czowieka (bez wtpienia jest to potrzeba Ku), jednak rozsdek Lono sprzeciwia si postpienia za t fizyczn potrzeb. Upiera si przy przesuniciu spenienia tego pragnienia na bardziej sprzyjajc przysz okazj, poniewa natychmiastowa reakcja na to yczenie prawdopodobnie byaby nieodpowiednia. Gdy nasz umys w dalszym cigu wzbrania si przed spenieniem pragnienia Ku, wtedy w ciele powstaj uczucia ponaglania i namitnoci, naprenia oraz frustracji. Wyobra sobie teraz ekstremaln sytuacj, gdy Lono cigle odrzuca naturalne potrzeby Ku. Czowiek wychowany jest w przekonaniu, i seks jest grzechem oraz e fizyczne przyjemnoci i raczej zwierzce potrzeby s wstydliwe i obrzydliwe. Czowiek ten w cigu swojego ycia systematycznie odmawia Ku przyjemnoci i zaspokojenia potrzeb, ktrych naturalnie pragnie. wiadomy i uwarunkowany przyzwyczajeniami pogld Lono cigle odrzuca prby Ku znalezienia przyjemnoci w yciu. W zwizku z tym powstaje chroniczne naprenie. Czowiek czuje si wtedy nieszczliwy i sfrustrowany. Poniewa Lono z przyzwyczajenia odrzuca naturalne potrzeby Ku, w pewnym momencie zacznie ono sprzeciwia si zamiarom Lono, np. przez rozwinicie problemw zdrowotnych. Ku moe rwnie zakci sny, normalne funkcjonowanie umysu i zwyky sposb poruszania si. Uczyni ono wszystko, aby zwrci uwag Lono w nadziei, i otrzyma pozwolenie uczynienia czego, co wywouje dobre fizyczne samopoczucie. Jeeli Ku zbyt dugo czuje si ignorowane lub le traktowane, wtedy moe rwnie zakci normalny przepyw siy yciowej przez ciao i ducha, co prowadzi do rozdranienia i nadmiernych reakcji lub depresji oraz niedoboru energii.

Poniewa Ku kontroluje podstawowy strumie manifestacyjnej energii


nazywanej man, ktra umoliwia nam dziaanie, moe w kocu pogrzeba nasze najpikniejsze, dugoterminowe yczenia za porednictwem tego, i odmwi przeobraenia naszych zamiarw w skuteczne dziaanie. Uniwersaln prawd jest fakt, e zbyt czsto znajdujemy si w sytuacjach, w ktrych nasz intelektualny rozum chce jednego, podczas gdy Ku chciaoby czego innego. Jak widzielimy, nasze mylenie i planowanie skonne jest przenosi na pniejszy okres natychmiastowe zaspokajanie potrzeb na korzy waniejszych celw, podczas gdy instynktowna ja od razu chce otrzyma przyjemno. w zachodnim spoeczestwie Ku i Lono z reguy znajduj si w stanie sprzeciwu. w rezultacie tego widzimy oglne zakcenia w dziaaniu rnych funkcji Ku. Podstawowa zasada brzmi: Jeli Lono skonne jest do ignorowania i odrzucania potrzeb Ku, wtedy zamyka si, uniemoliwia otwart komunikacj i ignoruje wszystkie emocje lub fizyczne symptomy Ku, ktre mogyby przynie korzy Lono. Jest to klasyczna sytuacja, w ktrej kto chronicznie straci kontakt ze swoimi uczuciami oraz ciaem i zamiast tego tylko myli, martwi si i myli - myli - myli. To zaamanie si komunikacji i przewaga panowania jednego aspektu wiadomoci nad caym czowiekiem z pewnoci prowadz do oglnego naprenia lub letargu, zamieszania lub strachu, depresji lub maniackiego zachowania si. Wiele psychologicznych lub psychiatrycznych metod ma na celu wyprowadzenie czowieka z tego chronicznego stanu wewntrznej lepej uliczki. Jednak zbyt czsto starania te nie odnosz skutku, poniewa mylcy rozum Lono z przyzwyczajenia wycza Ku z podejmowania jakichkolwiek decyzji, nie dysponuje wystarczajcym wgldem, aby jasno rozpozna t sytuacj i uzdrowi rozam
24

midzy rozumem i ciaem.

Lono musi nauczy si otwierania na trzeci aspekt naszej wiadomoci, ktry


okrelany jest mianem Wysze Ja, duchowy wymiar, wiedza intuicyjna, Bg lub w terminologii polinezyjskiej Akua lani. Jest to kolejny aspekt wiadomoci czowieka, ktry sam dysponuje dostateczn moc i jasnoci swojej wiadomoci, aby przywrci harmoni i rezonans midzy dwoma wydawaoby si skconymi czciami - mylami i uczuciami, rozumem i ciaem, zamiarem i impulsem. Jeeli mamy czysto materialne podejcie do wiata, wtedy zgodnie z definicj jestemy ograniczeni na poziomie rozumu i ciaa. Jak wszyscy wiemy, nadzwyczaj trudno jest wycznie za pomoc zamiaru mylcego rozumu usun dawne, gboko zakorzenione przyzwyczajenia i nastawienia, ktre maj skonno do podminowania naszego obecnego ycia. Nawet jeeli Lono samo zdecyduje si na lepsze uoenie stosunkw z Ku, wtedy moe nie bdziemy mogli wiadomie przeama dawnych wzorcw oszukiwania i odrzucania, wrogoci i zwodniczej ignorancji. Dlatego te niektrzy stwierdz, gdy sprbuj praktykowa oddechow medytacj suc harmonizowaniu Ku i Lono, i mylcy rozum rozwija postaw unikania, ktra bdzie sabotowaa ich pozytywne zamiary chocia chwilowego doprowadzenia do rezonansu ciaa i umysu. Mog wystpi wtedy napicia i stan podranienia.

Nie martw si, jeli dojdzie do takiej sytuacji. Jest to tylko pewny dowd na to,
e naley przyjrze si trzeciemu aspektowi swojej wiadomoci. Gdy do swojego wiadomego bytu wczysz ten duchowy wymiar, Akua lani, wtedy bez wtpienia wejdziesz w kontakt z uzdrawiajc energi, ktra umoliwi ci nowy harmonijny zwizek, wzajemny respekt oraz wspprac Ku i Lono. W interesie emocjonalnego uzdrowienia oraz oglnego duchowego i fizycznego dobrego samopoczucia wane jest nauczenie si, w jaki sposb mona wprowadzi do gry Wysze Ja, aby zaprowadzi spokj midzy Ku i Lono. Istnieje te jeszcze drugi wany powd. Jak ju wspomnielimy, Ku gromadzi, kanalizuje i przesya zamiary swojego rozumu za pomoc specjalnej formy energii ki, ktr kahuni nazywaj man. Tylko dziki temu, i Lono otwiera si na Ku i stara o powan komunikacj lub usunicie napi za porednictwem Akua lani, Ku ze swojej strony cakowicie otworzy si w celu przyjmowania polece od Lono i dziaania na manifestacyjnym poziomie. Poza tym Ku bdzie wypromieniowywao na zewntrz polecenia Lono. w dalszej czci ksiki powrcimy jeszcze do tematu istoty i dynamiki many.

Twoje Wysze Ja: Akua lani


Kady z nas posiada jakie wyobraenie o duchowym poziomie bytu. Niektrzy uyj sowa Bg, inni bd obstawa przy okreleniu Wysze Ja, Wielki Duch lub Najwysza Istota. Ludzie, ktrzy nie s zwizani z adn religi, trzymaj si wyobraenia obejmujcej wszystko mdroci uniwersum, kosmosu lub swojej wasnej, intuicyjnej jani.

Poprzez t ksik nie mamy zamiaru zmienia twoich indywidualnych


nastawie religijnych. Huna nie jest religi, lecz pragmatycznym ukadem. Dlatego te bez adnego uszczerbku moesz wnie do niej swoje wasne wyobraenie o Bogu, Wyszym Ja lub intuicyjnej mdroci. Z czysto praktycznego powodu zdecydowalimy si uywa nazwy Akua lani na
25

okrelenie naszego gbokiego, duchowego aspektu bytu. Dziki temu dysponujemy oglnym pojciem, ktrego kady moe uywa razem z nazwami Ku i Lono. Istnieje wiele rnych hawajskich sw uywanych w tym zwizku. Dugo zastanawialimy si i dyskutowalimy, zanim zdecydowalimy si na wprowadzenie pojcia Akua lani. w jzyku hawajskim sowa te posiadaj rne znaczenie, w zalenoci od kontekstu, w jakim s uywane. Akua lani wydaje nam si pojciem najlepiej okrelajcym duchowo-intuicyjn moc i rozum, ktre z perspektywy huny czyni z czowieka doskona istot. Z jednego z najwaniejszych kahuskich rde, na podstawie ktrych powstaa ta ksika, dowiedzielimy si, i Hawajczycy nigdy nie byli skonni do zbytniego filozofowania. Ich pieni i jzyk wskazuj na to, e nigdy nie tracili zbyt duo czasu na zastanawianie si nad egzystencj bardzo oddalonej, teoretycznie najwyszej istoty.

Wrcz przeciwnie: pikno i sia tradycji huny polega na tym, i opiera si ona
na tym, co jest, zamiast zatapiania si w mglistych teoriach nad tym, co mogoby by. Dlatego te nie powinnimy traktowa polinezyjskich wyrae okrelajcych Boga lub Wysze Ja, takich jak Akua, Aumakua, Akua lani lub Akua nui, jako koniecznych porwna z tym, co nazywamy sowem Bg. Jeli tradycyjny Hawajczyk mwi o Akua, wtedy sowo to nie wywouje abstrakcyjnego wyobraenia o odlegym, teoretycznym Bogu lub Stwrcy, lecz potne uczucie bezporedniej bliskoci ducha, ktry jest teraz tutaj. Dawne przekazy mwi, i Akua skrzyoway si z ludmi i z tych zwizkw narodziy si dzieci. Moe mit ten jest pozostaoci po odwiedzinach Plejadian? w kadym razie pojcie Akua definitywnie obejmuje egzystencj duchowej istoty bezporednio na granicy naszej ludzkiej wiadomoci, ktra uwidacznia swoj moc w codziennym yciu czowieka i zdolna jest wpywa na materialny wymiar. Sowo Akua samo w sobie moe znaczy: Bg, duch, boski, o wysokiej randze, ponadnaturalny... Czsto uywane jest te pojcie Aumakua, ktre oznacza: osobici bogowie, rodzinne bstwa, ubstwiani przodkowie, ktrzy mog przybiera posta rekinw, sw, sokow itd. Chrzecijascy misjonarze nazwali Boga po hawajsku Akua nui, poniewa nui oznacza duy, najwyszy, wany, zasada, maksimum. Kade z tych sw ma szczeglne znaczenia, ktre mog poczy dane wyraenie ze specjalnym religijnym pogldem. W niniejszej ksice do naszych celw wybralimy raczej neutralne okrelenie Akua lani, przy czym lani oznacza duchowy, szlachetny, wysoki, niebiaski. Jednak ty moesz uywa rwnie pozostaych okrele. Wana jest nie nazwa, lecz istota, na ktr rzeczywicie skierowana bdzie nasza uwaga.

Wedug nas wyraenie Akua lani bezporednio kieruje nasz uwag na rozleg
duchow wiadomo, ktra egzystuje poza granic naszej osobistej wiadomoci Ku-Lono. Akua lani reprezentuje rozlegy niematerialny wiat, gdzie panuje nieograniczone rdo, inteligencja i kreatywna sia uniwersum, ktre bezporednio oddziauj z czowiekiem. Prawdopodobnie najwaniejsz spraw dla naszych obecnych rozwaa jest fakt, i Akua lani mona take rozumie jako duchow egzystencj, ktra istnieje nie tylko tam - na zewntrz, lecz rwnie gboko w wewntrznym jdrze naszego bytu. Wyraenie wewntrzne bstwo dokadnie odpowiada temu, co rozumiemy pod pojciem Akua lani. w praktyce huny mona uywa tego pojcia, aby bezporednio zwraca si do trzeciego, jednoczcego aspektu naszej osobowoci - do Wyszego Ja, ktre stanowi pomost midzy materialn i duchow czci naszej wiadomoci.

Rozumiemy teraz, i nasza intuicja tworzy czc membran midzy duchem

26

i materi, gdzie Akua lani stapia si z nasz osobist wiadomoci i bezporednio przemawia do nas. Dzieje si to za porednictwem pojawiajcych si nagle myli, wizji, cakowitej pewnoci o poprawnoci danej rzeczy i przejrzystoci myli. Gdy nastawimy umys Lono na intuicj i stojce za ni sprawy, wtedy osigniemy to wane poznanie, ktre wyjani sens naszego ycia i okreli, na czym powinny polega wysze zamiary we wszystkich aspektach naszego ycia. Powysze rozwaania uzmysawiaj nam, dlaczego nasz racjonalny umys Lono, jeli cakowicie zrozumie sytuacj, powinien koniecznie wczy do swojego rozszerzonego postrzegania Akua lani i Ku. Zintegrowanie z Akua lani daje nam zarwno moliwo usuwania konfliktw midzy Ku i Lono, jak i spojrzenia z wyszego poziomu na to, na czym powinnimy koncentrowa nasze yciowe zamiary. Jeeli Ku, Lono i Akua lani wsppracuj, wtedy panuj idealne zaoenia do prowadzenia spenionego ycia. Spjrzmy teraz, w jaki sposb moemy stworzy te zaoenia.

Harmonizowanie trzech aspektw wiadomoci


Niniejszy rozdzia powinien przygotowa ci na przeprowadzenie podstawowej ceremonii uzdrawiania i manifestacji, ktra w tradycji kahu-nw nosi miano haipule. w nastpnym rozdziale szczegowo opiszemy ten proces. Na zakoczenie tego rozdziau chcemy poprowadzi ci przez pierwsz faz, aby dziki temu bezporednio stwierdzi, w jaki sposb moesz powita Akua lani w swoim codziennym yciu. Sposb postpowania jest prosty, jak wikszo potnych technik huny, ktre pomog ci uczyni wielkie postpy w yciu. Jeszcze raz wykonamy cztery oddechy medytacji sucej integracji Ku-Lono, umysu i ciaa, po zzym doczymy krok logicznie koczcy ceremoni. Trzecie wiczenie: Jedno Ku, Lono i Akua lani Jeli chcesz, podskocz kilka razy, aby serce mocniej bio. Usid lub po si na plecach i z pozytywnym zamiarem Lono zdecyduj si skierowa ca uwag umysu na fizyczn jedno z Ku w tej pozbawionej czasu, obecnej chwili... Zwr uwag, jak powietrze mikko wpywa i wypywa przez nos.. Rozszerz swoj uwag na ruchy klatki piersiowej i brzucha w czasie oddechu. Nastpnie tak poszerz postrzeganie, aby czu bicie serca lub puls w rodku oddechu... Teraz rozszerz uwag z zamiarem odczucia caego ciaa w tym momencie. w tej chwili bd wiadom caego swojego bytu. Oddychaj przez jaki czas w tym stanie poszerzonej wiadomoci, przy czym uspokj swoje myli. Jeli trudno przychodzi ci koncentrowanie si na medytacji, nie jest to aden problem zrobimy teraz decydujcy krok, ktry doda wicej siy i przejrzystoci twojemu wiadomemu zamiarowi. w dalszym cigu pozosta wiadom swojego oddechu, bicia serca oraz caego ciaa i po prostu mw do siebie: Jestem otwarty na dowiadczenie w rodku mojej wiadomoci mojego Wyszego Ja, Akua lani. Sowa te wypowiedz podczas wydechu. Uspokj myli i pozwl oddziaywa temu, co stao si w czasie wdechu. Przy nastpnym wydechu ponownie sformuuj swj zamiar. Pozosta znowu otwarty na to, co stanie si w podczas wdechu...

Poza tym prostym procesem nie potrzebujesz nic wicej, aby pobudzi
w swoim yciu poszerzone postrzeganie, ktre zwizane jest z integracj i duchowym uziemieniem. Lono przyczynio si do tego za porednictwem

27

wniesienia koniecznego zamiaru (mana'o) - reszta powinna przyj bez wysiku. Nie moemy wymusi stopienia si Wyszego Ja z jestestwem Ku i Lono. Nie moemy wymaga od naszego rozumu, aby rozszerzy si na wysze poziomy postrzegania. Moemy jedynie postara si o pojawienie si jasnego zamiaru w naszym umyle, sformuowanie go i otwarcie na pniejsze wydarzenia. Poza tym za kadym razem, gdy przeprowadzisz integrujc medytacj dokonasz nowego, jedynego w swoim roodzaju dowiadczenia. Nigdy nie bdzie tak samo jak poprzednim razem. Dlatego te proces ten jest bardzo ciekawy i pozwala nam na dowiadczenie nowych dozna. Gdy osigniesz ju integrujcy i poszerzony stan wiadomoci, wtedy znajdziesz si w odpowiedniej pozycji (o czym przeczytasz w nastpnym rozdziale), aby skoncentrowa si na dowolnym aspekcie ycia, ktry chcesz wesprze. Dzieje si to za porednictwem przeprowadzenia manifestacyjnej ceremonii haipule, ktra uyczy siy twojemu zamiarowi i wypromieniuje go w wiat. Na zakoczenie tego rozdziau powracamy do punktu wyjcia naszych rozwaa, do decydujcego znaczenia zamiaru w manifestacyjnym procesie huny. Jeeli poszerzye ju swoje postrzeganie tak, e przynajmniej w maym stopniu moesz wczy wysz mdro do swojego codziennego ycia, wtedy jeste doskonale przygotowany na otwarcie si na gbokie uczucie przejrzystoci w odniesieniu do twoich wyszych zamiarw (mana'o) i skierowanie go na kad sytuacj, ktr chcesz polepszy w swoim yciu. Wanie teraz moesz bezporednio wezwa swoj poszerzon wiadomo i mdro Akua lani do umoliwienia ci krtkiego wgldu w twoje gbsze potrzeby i przekazania wyobraenia o tym, w jaki sposb najlepiej moesz rozpozna wyszy sens ycia. Zrb teraz krtk przerw i zobacz, co czujesz, mwic: Jestem teraz otwarty na odebranie wyszego poznania i jasnoci odnonie sensu mojego ycia.

28

Druga tajemnica Haipule - proces manifestacji


W niniejszym rozdziale chcielibymy, aby doceni swoje kreatywne siy, zanim nauczysz siq wzmacniania manifestacyjnych umiejtnoci. Faktem jest, i w tej chwili posiadasz ju wszystko, czego potrzebujesz, eby otrzyma w yciu wszystko, czego chcesz, inaczej mwic: podstawowe narzdzia suce manifestacji. Naszym celem jest wydobycie twoich ukrytych si (mana), pokazanie w jaki sposb mona je wzmocni (pikopiko), po czym celowo wykorzysta w praktyce (haipule) dokadnie tam, gdzie chcesz dokona zmian w swoim wntrzu lub otoczeniu. Przyjrzyjmy si teraz twojemu obecnemu codziennemu yciu. Rano budzisz si, ubierasz, robisz niadanie. Ju podczas tych czynnoci wykorzystujesz siy huny, by wybra i stworzy nowy dzie. w czasie budzenia si przebywae przede wszystkim w ciele Ku i dziaae automatycznie. Jednak uwiadom sobie, i dzisiaj rano w pewnej chwili twj wiadomy umys Lono podj pewne wane decyzje, ktre konkretnie wpywaj na dzisiejszy dzie. Twoje przyzwyczajenia Ku powiedziay: Wsta i zaczynaj! i postaray si o poruszenie ciaa, umycie zbw, ubranie si itd., aby przygotowa si na nadchodzcy dzie. Jednak w jakim momencie twj mylcy, planujcy i budujcy wyobraenia umys mgby wprowadzi do gry jaki inny pomys, ktry cakowicie zmieniby dzie. Zamiast postpowa za przyzwyczajeniami mgby zdecydowa si na zrobienie tego dnia czego niezwykego lub nowego. Na przykad zamiast pozostawa w negatywnym nastawieniu, e lepiej byoby spa dalej, anieli i do pracy, mgby zmieni swoje uczucia i myle o pracy pozytywnie. z tym nowym nastawieniem mgby wyj z domu, a poniewa tego chcesz, nadarzyaby si okazja ulepszenia tego dnia. Dostrzegby t moliwo i zmieni na lepsze swoj sytuacj w pracy.

Ten prosty przykad pokazuje nam, i cigle zmieniamy swoje ycie za pomoc
kadej nowej decyzji, kadego nastawienia i kadej moliwoci, ktra otwiera si przed nami. Wedug tradycji kahu-nw caa nasza rzeczywisto cigle wydobywa si z Po - niewidzialnego krlestwa rzeczy jeszcze nie istniejcych i wchodzi w A'o - widzialny wiat manifestujcej si rzeczywistoci. My decydujemy o tym, co powinno zamanifestowa si w wiecie materii. Obojtne, czy jestemy wiadomi tego, czy te nie, z minuty na minut naprawd stwarzamy nasze indywidualne yciowe dowiadczenia. Opieraj si one na zamiarach, ktre przesyamy naszemu Ku i zewntrznemu wiatu. Zasada ta obowizuje we wszystkich wymiarach naszego bytu. Typowym przykadem z codziennego ycia jest pjcie do kuchni, zatrzymanie si na chwil i zastanowienie, co chcemy przygotowa na nastpny posiek. St jest pusty i nic nie wskazuje na to, e niedugo znajdzie si na nim co do jedzenia. Jednak w cigu p godziny tylko za pomoc funkcji Lono, naszego kreatywnego umysu rozwijamy wyobraenie i plan, projekcj posiku, ciao Ku zabiera si do pracy i na podstawie wyobraonego projektu stwarza materialn rzeczywisto - voila, kolacja gotowa! Tak wic codziennie w naszym yciu praktykujemy manifestacj huny, czasem nawet w robicy due wraenie sposb. Posiadamy pewne umiejtnoci i talenty. Uywamy ich, aby osiga cele, ktre najpierw stworzylimy w gowie, po czym manifestujemy je za porednictwem odpowiedniego skierowania naszej energii. Niektrzy z nas potrafi patrze na biae ptno i na podstawie wewntrznej wizji malowa na nim obrazy. Inni patrz na zaniedbane podwrko, nastpnie wyobraaj sobie tam pikny ogrd i bior si do pracy, by urzeczywistni swoj wizj. Jeszcze inni zagldaj do szkoy, gdzie widz rozwrzesz-czane

29

dzieci i widz przy tym pomieszczenie z inteligentnymi uczniami, nastpnie zabieraj si do pracy, aby stworzy wyksztaconych obywateli. Kadego dnia miliony z nas bior si do pracy, aby stworzy wizj planu gospodarczego, ktry stopniowo przeobraaj w rzeczywisto.

Oczywiste jest, o co w tym wszystkim chodzi - bez wewntrznej wizji


w naszym yciu nie zdarzyoby si nic, co wychodzi poza podstawowe, zwierzce, instynktowne reakcje. w tym sensie rzeczywicie wszyscy nieustannie stwarzamy otaczajcy nas wiat. Opieramy si przy tym na naszych wewntrznych marzeniach, nastawieniach, planach i zamiarach, ktre my i inni ludzie pielgnujemy w swoich mylach. Przytoczmy jeszcze jeden bezporedni przykad. Czytajc te sowa, decydujesz si na dalsze badanie i eksperymentowanie z prawdopodobnie nowymi dla ciebie wskazwkami, ktre cz twoje obecne ycie z potn wiedz i technikami manifestacji pochodzcymi z bardzo starej tradycji. Rwnie dobrze w tej chwili mgby odoy t ksik i nigdy wicej do niej nie zajrze, przez co bez wtpienia wpynby na swoje ycie. Mgby zdecydowa si na pozostanie przy tym, co ju wiesz, utknicie w przyzwyczajeniowych, yciowych wzorcach, stanie po bezpiecznej, pewnej stronie i postpowanie za panujcymi normami, zamiast odway si na wkroczenie do krlestwa, gdzie moesz znale si do dziaania na tym wiecie. Wanie teraz zwr uwag (jest to klucz do sprawy), e masz wolno wyboru, ktr aktywnie wykorzystujesz. Zdecyduj si na kierowanie uwagi, swojej siy yciowej, energii ki na sowa i idee zawarte na tej stronie, zamiast robi co zupenie innego. Zdecyduj si na rozpoczcie procesu, ktry polepszy twoje ycie. Wane jest, aby pamita o tym, e wanie to robisz. Nawet na najniszym poziomie naszej fizycznej egzystencji zajci jestemy naprawd zadziwiajcym wyzwaniem, nawet jeli wydaje si ono by cakiem powszednie, ktre polega na manifestowaniu nas jako ciaa w trjwymiarowej grze ycia. Dawni Hawajczycy dobrze wiedzieli, i kady z nas nawet na czysto fizjologicznym poziomie cigle manifestuje swoj wasn fizyczn egzystencj. Jeli na subtelnym poziomie decydujemy si nie przyjmowa energii ki, wtedy marniejemy i umieramy, czego codziennie dowiadczaj lekarze ze swoimi pacjentami, ktrzy porzucaj ch ycia, pomimo i nie musz umiera ze wzgldu na fizyczny stan organizmu. Wielu ludzi umiera np. z powodu zamanego serca. S to przede wszystkim ludzie starsi, ktrzy utracili partnera yciowego. Dlatego te wane jest, abymy w kadej chwili, w ktrej zdecydujemy si y, polecali systemowi Ku, eby z rnych rde (poywienie, wiato soneczne, jak rwnie wysze rda energetyczne) pobierao energi ki i na tyle adowao ni nasz organizm, aby zapewni nam przeycie.

Ceremonia haipule
Teraz moemy ju zaj si podstawowym procesem manifestowania huny. w hawajskiej tradycji nazywany jest on pule lub haipule. Haipule jest sednem nauk przedstawionych w niniejszej ksice. Kady nastpny rozdzia coraz bardziej przybliy ci ten proces, ktry bdziesz mg sukcesywnie coraz lepiej opanowa. Przeznacz dostateczn ilo czasu na stopniowe przyswojenie tego nowego sowa, poczonych z nim wyobrae, procesw i lecego u jego podstawy pogldu na wiat. Oczywicie nie oczekujemy, e od razu opanujesz te idee i techniki. Nie mona wyczerpujco

30

nauczy si adnego wartociowego systemu manifestacji. Tak uoylimy w proces nauczania, aby po pierwszym przebrniciu przez t ksik dowiedzia si dostatecznie duo, eby mc konkretnie polepszy swoje ycie. Jeeli przez trzy tygodnie przez okoo p godziny dziennie bdziesz wiczy podstawowe techniki manifestacji, wtedy znajdziesz si na dobrej drodze do osignicia sukcesu. Podobnie jak wszystkie polinezyjskie sowa, take haipule w zalenoci od kontekstu posiada rne znaczenia. Hai oznacza stwierdzi, wyrazi, wyjani lub pozna. Odnosi si np. do publicznego obwieszczenia lub zadeklarowania zamiaru w spoecznoci. Pule jest jednym z najwaniejszych wyrae w jzyku hawajskim oraz wszystkich innych polinezyjskich kulturach i oznacza tyle co modlitwa, magiczne zaklcie, wezwanie, zaklinanie lub sowa bogosawiestwa. Sowem blisko spokrewnionym z haipule jest pule hai i odnosi si do modlitwy ofiarnej, w ktrej pozbywamy si czego, co zwizane jest z nasz przeszoci, aby dziki temu otworzy si na co nowego. Pule ho'ola jest modlitw, w ktrej prosimy o uzdrowienie. Haipule jako jedno sowo okrela ceremoni, ktra odnosi si do gbokiego, duchowego zamiaru. W tradycyjnych ceremoniach haipule wystpoway oczywicie zabobonne wyobraenia i praktyki, ktrych nie musimy wcza do naszego obecnego procesu. Nie bdziemy rwnie opisywa jakichkolwiek czarw pochodzcych z kahuskiego folkloru. Zamiast tego zajmiemy si haipule jako procesem wolnym od wszystkich religijnych i ezoterycznych podtekstw, z jednoznacznym zamiarem znalezienia uniwersalnych psychologicznych i duchowych prawd tradycji haipule, ktre moemy zastosowa w codziennym yciu niezalenie od naszego religijnego lub niereligijnego nastawienia. Powinnimy wyranie uzmysowi sobie nastpujc rzecz:

Wedug nas huna nie jest systemem wierze, ktry wymaga szczeglnego
religijnego oddania. w tym sensie reprezentuje ona raczej specyficzne polinezyjskie pojmowanie okrelonych uniwersalnych zasad, ktre wiadomie lub niewiadomie stwarzaj cae ludzkie dowiadczanie ycia. A jak moemy odkry skuteczno dziaania tych zasad w naszym yciu? Dowiadczymy tego za porednictwem wykonywania okrelonych technik pochodzcych z wiedzy huny. Ceremonia haipule jest pierwotn, bezporedni technik, ktra odsania nasz prawdziw moc. Jeli powtrzymy j kilkakrotnie, zaczniemy kontaktowa si z si zamieszkujc nasze wntrze. Istnieje wiele rnych sposobw przeprowadzania ceremonii haipule w zalenoci od tego, z jakiego rejonu Polinezji ona pochodzi, jaki mamy zamiar, z kim przebywamy... Ceremonia, ktr opiszemy, zostaa stworzona specjalnie dla osb wychowanych w kulturze innej ni polinezyjska, ktre bd j przeprowadza poza tradycyjnymi ramami, sami, albo te w grupie przyjaci majcych te same zamiary. Ceremoni t mona przeprowadza zawsze wtedy, gdy pojedyncza osoba lub grupa ludzi chce speni materialn, midzyludzk lub duchow potrzeb, zmieni sytuacj yciow lub jasno rozpozna blokujce wewntrzne nastawienie, aby uwolni si od niego i je pokona. w nastpnych rozdziaach bdziemy stosowa ceremoni haipule, w celu spenienia rnych potrzeb i zamiarw. w niniejszym rozdziale nauczymy si podstawowego procesu, aby od razu mg zacz go praktykowa. w zasadzie jest to bardzo prosta technika, wic szybko nauczysz si jej. Jej moc polega wanie na prostocie -skierowana jest ona bezporednio na istot sprawy bez niepotrzebnego tracenia przy tym czasu i energii.

Zaklinanie Akua lani

31

Niezalenie od aktualnych potrzeb lub zamiarw, za kadym razem powiniene zwrci uwag na te same podstawowe procesy. Ceremonia skada si z piciu krokw, z ktrych kady jest bardzo fascynujcy. Nauczmy si teraz poszczeglnych krokw, po czym na zakoczenie rozdziau zbierzemy je w cao, aby mg odczu cay poczony przebieg haipule. Jeeli pragniesz otrzyma dalsze wskazwki, moemy wesprze ci za pomoc naszej strony w Internecie lub kaset audio. Poniej w skrcie przedstawiamy pi krokw ceremonii haipule, ktra stanowi sedno materiau przedstawionego w tej ksice. Pierwszy krok: Zaklinaj swoje Wysze Ja (Akua lani). Drugi krok: Zwikszaj poziom swojej energii (mana). Trzeci krok: Zadeklaruj swj konkretny zamiar (mana'o). Czwarty krok: Wypromieniuj ten zamiar (ho'olaha). Pity krok: Dziaaj w celu zamanifestowania si twego zamiaru (ho'ohand). Kady z tych krokw jest jednoznacznym wezwaniem do dziaania. Przy kadym aktywnie co robisz. Bez wtpienia chodzi tutaj o ceremoni, w ktrej jeste raczej inicjatorem ni publicznoci. Zwr uwag, jak w pierwszej chwili reagujesz na sowa zawarte w kadym poleceniu. Zrb teraz krtk przerw, jeszcze raz przeczytaj powysz list z rwnoczesnym zwrceniem uwagi na uczucia, ktre pojawi si przy kadym wezwaniu do dziaania.

Opanowanie piciu krokw haipule


W ceremonii haipule twj osobisty zamiar ma podobne znaczenie jak zamiar uczestnikw bada w Princeton, poniewa ty rwnie chcesz wykorzysta wewntrzn si swojej wiadomoci, by wpyn na wiat zewntrzny. Zobaczysz, e trzeci i czwarty krok (w ktrych deklarujesz swj zamiar i na zakoczenie wysyasz go) zawiera wskazwki wystpujce w opisanych poprzednio projektach badawczych, w ktrych chodzio o panowanie ducha nad materi. Jednak w tym miejscu kocz si podobiestwa. Badania w Princeton miay wykaza, i niewyszkolona, naiwna osoba za pomoc dziaania swojej wiadomoci moe spowodowa ma zmian w wiecie zewntrznym. Natomiast my chcemy zademonstrowa, do czego zdolny jest dobrze wyksztacony mistrz. Dwa pierwsze kroki mog suy jako przygotowanie, poniewa dopiero pniej formuujesz swj zamiar odnonie tego, co chcesz zmieni w swoim yciu. Jednak w manifestacyjnym procesie huny dwa pierwsze kroki speniaj wan funkcj wczucia si, ktra w peni uaktywnia ludzk wiadomo, zanim wykorzysta ona swoj moc.

Pierwszy krok: Zaklinanie Wyszego Ja (Akua lani)


W pierwszym rozdziale nauczylimy si harmonizowania i jednoczenia naszego fizycznego, instynktownego Ja (Ku) ze wiadom, kreatywn jani Lono, aby na zakoczenie rozszerzy postrzeganie i wczy do naszej wiadomoci take gbokie, duchowe Ja-Akua lani. Ale jak to praktycznie wykona? Jako cz dalszego procesu nauczania powtrzmy jeszcze raz t technik: Pierwszy oddech: Koncentruj si na tym, jak powietrze wpywa i wypywa przez nos.

32

Drugi oddech: wiadomie dostrzegaj przy tym ruchy klatki piersiowej i brzucha. Trzeci oddech: Poszerz rwnie swoj koncentracj, aby postrzega take bicie serca lub puls. Czwarty oddech: Uwiadom sobie w tym momencie cae swoje ciao. Pity oddech: Powiedz w czasie wydechu: Jestem otwarty na dowiadczenie mojego Wyszego Ja, Akua lani w rodku mojej osobowoci. Szsty oddech: Powiedz w czasie wydechu: Jestem gotowy na odebranie wyszych pozna i jasnych myli dotyczcych sensu mojego ycia. Proces, w ktrym harmonizujesz Ku i Lono, po czym prosisz Wysze Ja o gboki pokj, poznanie i urzeczywistnienie celu, jest zawsze pierwszym krokiem skutecznego haipule. Dawni kahuni wiedzieli, i indywidualna ludzka wiadomo powinna otworzy si i stopi z duchow wiadomoci, ktra wykracza poza nasz indywidualn wiadomo, jeli chcemy zdoby wysz wiedz i naprawd wpywa na wiat zewntrzny. Pamitaj o tym, e w zalenoci od twoich religijnych przekona moesz zwrci si do kadej wyszej istoty za pomoc dowolnego imienia. Spjrz na wasne duchowe centrum, ktre opiera si na twojej wasnej duchowej praktyce. Gdy odwrcisz uwag wiadomoci od cigego przepywu myli i skierujesz j na swoje gbokie, wewntrzne jestestwo, wtedy moesz podnie poziom kreatywnej energii sucej manifestacji.

Drugi krok: Podnoszenie poziomu energii (mana)


Polinezyjczycy zauwayli, i midzy ogln energi siy yciowej (energi ki), ktr odbieramy i wykorzystujemy dla naszych oglnych funkcji organizmu, oraz szczegln energi, ktr wysyamy w wiat na poziomie mentalnym, w celu urzeczywistnienia planw, istnieje delikatna, lecz istotna rnica. Hawajczycy t specjaln si manifestacji nazywaj mana. Pamitasz moe, e poprzednio na okrelenie przodkw polinezyjskiej cywilizacji wybralimy starsze okrelenie Manahuna, a nie popularne, troch zmienione Menehune, ktrego uywa nasze spoeczestwo. w tej pierwotnej nazwie znajdujemy zjednoczone dwa sowa: mana i huna. Dziki temu moemy stwierdzi, jakie znaczenie ma mana w tradycji huny. Badania przeprowadzone w Princeton oraz inne liczne, podobne eksperymenty udowodniy, i istnieje jeszcze dokadnie nie zmierzona energia, ktr wypromieniowuje ludzka wiadomo. Moe ona zmieni mentalne i materialne zdarzenia wystpujce poza fizycznym ciaem czowieka, ktry wypromieniowuje t energi. Naukowcy nie ustalili jeszcze sowa okrelajcego t inteligentn energi, pomimo i jej istnienie zostao ju udowodnione. Dlatego te przyjmujemy dawne sowo mana, ktre oznacza ten energetyczny fenomen, poniewa kahuni s najwikszymi ekspertami, jeli chodzi o znajomo istoty i sensowne wykorzystywanie tej energii.

Najlepsza definicja many w dziaaniu to: Mana jest kodowanym


energetycznym promieniowaniem, ktre posiada moc wpywania na mentalne i materialne zdarzenia w wiecie zewntrznym odpowiednio do zamiarw osoby wysyajcej to promieniowanie. Jedyne rozszerzenie tej definicji, ktre - miejmy nadziej - zostanie rozpowszechnione, gdy wspczesna nauka dokadniej zbada fenomen many, to wczenie wewntrznych oddziaywa, ktre wywiera mana na umys i ciao osoby wysyajcej to promieniowanie. Na przykad podczas medycznej terapii zamiar pacjenta, polegajcy na uzdrowieniu si, za porednictwem wysyania many pozytywnie wpywa na jego wasne fizyczne moliwoci.

33

Jeli wypromieniowujemy oglny zamiar pozostawania w dobrym zdrowiu fizycznym i mentalnym, wtedy w naturalny sposb gromadzimy okrelon ilo many i regularnie uywamy jej w codziennym yciu. Jak ju mwilimy, cieka huny nie wyprowadza nas poza codzienne ycie, lecz jest raczej celowym wzmocnieniem i wiadomym zmienieniem orientacji w stosunku do dotychczasowego ksztatowania przez nas naszego ycia. Czsto zadawane jest pytanie, na czym wedug huny polega rnica midzy energi ki i mana. Energia ki znajduje si wszdzie w uniwer-sum. Jest ona ogln si yciow, ktra utrzymuje nasz fizyczny byt i oywia system ekologiczny naszej planety. w pewnym sensie jest ona materiaem napdowym ywego wiata. Natomiast mana odnosi si do energii ki, ktr wysya nasz umys, aby w wiecie zewntrznym urzeczywistni nasze zamiary. Prawdopodobnie Serge King, jako jeden z ha-wajskich naukowcw, najlepiej sformuowa t definicj, mwic, i mana jest tym, za pomoc czego duch wpywa na materi.

Oddechowa mana: Przyrost energii: pikopiko


Piko jest podstawowym polinezyjskim wyraeniem oznaczajcym centrum siy. Zanim misjonarze przybyli na Hawaje, w tradycji kahunw znano trzy podstawowe centra siy w energetycznym ciele Ku. Energia ki najskuteczniej przepywa przez punkt znajdujcy si na szczycie czaszki (piko po'o) i jest gromadzona w rejonie lecym poniej ppka (piko waena). Trzecie centrum to centrum seksualne (lub piko am'i).

Pierwotna technika huny suca podnoszeniu poziomu energii zostaa bardzo


trafnie nazwana pikopiko. Oznacza to, e na zmian koncentrujemy si na tych dwch podstawowych centrach energetycznych ciaa. Oddech pikopiko suy podwjnemu celowi: po pierwsze pogbiamy nasz oddech oraz postrzeganie naszego poszerzonego ciaa energetycznego; po drugie, znacznie podnosimy poziom many za pomoc jasnego koncentrowania wiadomego umysu na okrelonych rejonach ciaa.
wiczenie pikopiko

Usid ze skrzyowanymi nogami lub na krzele. Uwiadom sobie swj oddech, bicie serca i ca fizyczn egzystencj... Wdychajc powoli i wiadomie powietrze przez nos, skoncentruj swoj uwag na szczycie gowy (piko po'o) i pobieraj energi ki z oglnego pola aka, ktre ci otacza, i gromad j w swoim osobistym systemie energetycznym (ku). Podczas wiadomego wykonywania wydechu przez nos przesu swoj wiadomo na d, do centrum lecego poniej ppka (piko waena) i zmagazynuj energi ki gboko we wntrzu tego rejonu ciaa Ku. Kontynuuj ten sposb oddychania, przy czym podczas wdechu koncentruj uwag na szczycie gowy, natomiast w czasie wydechu na punkcie pooonym poniej ppka. Jeeli chcesz, przy kadym wydechu moesz powtarza nastpujce zdanie: Gromadz dodatkow man. Szybko zauwaysz, e jest to bardzo przyjemne dowiadczenie! Kluczem do sukcesu jest wiadomo caego swojego ciaa w danej chwili, podczas caego wiczenia oddechowego. Jeli stracisz t wiadomo, powiniene powrci do pocztku i zacz od pierwszego kroku, przywrci integracj Ku i Lono, po czym ponownie przej do pikopiko.

34

Na pocztku wielu moe z niedowierzaniem przyjmie myl, i gdzie na zewntrz istnieje niewidzialna energia, z ktr mona nawiza kontakt i sprowadzi do swojego ciaa. Nie musisz od razu akceptowa wszystkiego, o czym czytasz w tej ksice. Pamitaj, i wiedza huny jest nadzwyczaj pragmatyczna - twoj rzeczywistoci jest to, co naprawd odczuwasz i co moesz odebra za pomoc swoich zmysw i wiadomoci. Polecamy ci jedynie duchow otwarto, gdy eksperymentujesz z przedstawionymi w tej ksice praktykami i przeywasz to, co wtedy si dzieje, co odczuwasz, jako co prawdziwego. Bd spokojny, sceptyczny, lecz pozosta otwarty na odkrywanie nowych wiatw, o ktrych moe do tej pory nie miae pojcia.

Medytacyjna mana: Wizualizacje i sowne wypowiadanie zamiaru


Podczas praktykowania oddechu pikopiko moesz take plastycznie wyobrazi sobie pewne kluczowe obrazy i sformuowa sownie swoje zamiary (afirmacje), ktre pomog twojemu systemowi Ku zrozumie, co chcesz robi, aby dziki temu bardziej efektywnie naadowao si man. Pozostae medytacje tego typu przedstawimy w nastpnych rozdziaach. Oddychanie pikopiko poczone z wizualizacj Gdy w czasie wdechu koncentrujesz si na szczycie gowy (piko po'o), wyobra sobie, jak energia lub wiato z gry wpywa do ciebie. Natomiast przy wydechu wyobra sobie, e energia ta przesuwa si na d, gboko do twojego wewntrznego centrum siy. Moesz uywa przy tym dowolnego obrazu, ktry wydaje ci si szczeglnie efektywny. Chodzi w tym momencie o jednoznaczne przekazanie Ku, co chcesz osign na bardzo realnym energetycznym poziomie. Cay czas pamitaj o tym, i obrazy, ktre aktywnie sobie wyobraasz, zapocztkowuj twrczy proces. To, co sobie wyobraasz, prowadzi do konkretnych zdarze. w tym przypadku jest to przepyw bardzo realnej energii w podobnie realnym ciele energetycznym. Oprcz wizualizowania moesz posuy si zdaniami, ktre wzmocni zamiar i spowoduj jeszcze mocniejsze naadowanie man twojego organizmu. Podczas wykonywania pikopiko wypowiadaj regularnie w mylach okrelone zdania. Afirmacje te doprowadz w Ku do gbokiego i natychmiastowego rezonansu i jednoczenie przekazaniu twj zamiar, w czasie ceremonii pikopiko. Oddychanie pikopiko poczone z afirmacj Praktykujc oddech pikopiko, powiedz sobie w czasie wdechu: Pobieram kreatywn energi lub inne podobne zdanie. Natomiast w czasie wydechu moesz posuy si afirmacj typu: Gromadz kreatywn energi. w czasie nastpnych tygodni przekonasz si, e powtarzanie tego typu afirmacji zadziwiajco silnie wspiera gromadzenie many.

Ruchowa mana: Poczenie oddychania pikopiko z fizycznym ruchem


Trzeci element, za pomoc ktrego moesz polepszy przyjmowanie kreatywnej energii, jest bardzo prosty, a jednak wany: systematyczny ruch fizyczny. Ludzie, ktrzy codziennie tylko siedz, posiadaj coraz mniej energii, a w kocu w ogle trudno jest im wnie co kreatywnego do ycia. Jeli dotyczy to rwnie ciebie, rozdzia ten powinien pobudzi ci do
35

prowadzenia bardziej ruchliwego ycia. W takim przypadku zamiar Lono po prostu polega na zapewnieniu organizmowi wicej ruchu, aby dziki temu pobudzi naturalne energetyczne doadowanie, ktre ma miejsce w czasie wicze ruchowych. Przypomnij sobie w tym momencie wdrwk, wycieczk rowerow, jazd na nartach, gr w tenisa lub pywanie, a wic czynnoci ruchowe, ktre naprawd pobudziy ci fizycznie i doprowadziy do tego, i rzeczywicie czue przyrost fizycznej siy. Przypomnij sobie to oywiajce uczucie, jeeli fizyczna aktywno ma pomc ci w osigniciu lepszej kondycji! O ile nie jeste emocjonalnie zdeprymowany (pniej napiszemy wicej na ten temat), zdobdziesz wicej energii i podniesiesz poziom many, jeli zrobisz co, co spowoduje szybsze bicie serca i wprawi cae ciao w ruch, i gdy poczujesz wiey powiew powietrza na skrze oraz dostrzeesz si w swoim ciele. Ruch fizyczny oywia nas, a regularne wiczenia fizyczne podnosz poziom many. Wyobraenie jest wic bardzo proste. Jeli chcemy mie wicej siy, aby dziki temu zmieni nasz wiat, wtedy powinnimy si wicej porusza. Nie jest zbyt wane, w jaki sposb bdziemy to robi - wane, abymy robili to systematycznie. Zacznij zwraca uwag na codzienne przyzwyczajenia w czasie pracy, przede wszystkim wtedy, gdy wykonujesz prac biurow. Co dzieje si z twoim ciaem i podstawow energi many! Powiedz, czy praca ta odbiera ci siy, czy te pozwala zachowa wysoki poziom kreatywnej energii?

Gdy zaczniesz obserwowa swoje codzienne przyzwyczajenia ruchowe, wtedy


stwierdzisz, i dojdzie do naturalnego polepszenia zaopatrzenia w energi. Jeli zauwaysz, e caymi godzinami siedzisz i nawet na pi minut nie wstajesz lub nie robisz krtkiego spaceru, aby si wyprostowa, wtedy rozwi w mylach wyobraenie, e moesz przechadza si lub wyprostowa. Wyobraenie to pobudzi ci do dziaania! Na przykad w czasie dugiego posiedzenia moesz by pierwszym, ktry zauway, i poziom energii jego uczestnikw obnia si. Zareaguj na swoje wewntrzne spostrzeenie i zaproponuj zrobienie przerwy, wstanie i wykonanie kilku ruchw. Przeam niski poziom energii w pomieszczeniu, sta si przywdc, jeeli chodzi o wniesienie wicej energii many w miejscu pracy! Zwracaj rwnie uwag w domu na to, gdy znajdziesz si w stanie pasywnoci i poczujesz, e poziom twojej energii obnia si. Jeli zapiesz si na tym w czasie siedzenia, wtedy pomyl, e moesz wnie wicej energii do swojego ycia - i zrb to! Pamitaj, e moesz praktykowa pikopiko przy uprawianiu dowolnej dyscypliny sportowej. Przyzwyczaj si wic do cigego wiadomego uzupeniania zasobw energetycznych. Cay proces adowania si man mona uj w bardzo prosty sposb tak, aby atwo, zawsze i wszdzie mg go praktykowa.

W czasie kadego wdechu mw do siebie: pobieram, natomiast podczas


wydechu: gromadz. To jest praktyka pikopiko. Zachodzi ona z kadym oddechem i uderzeniem serca midzy chwilami, gdy puca pozbawione s powietrza, (po) i ponownie napenione nim (a'o) itd.... Zawsze, gdy wiadomie oddychasz i powtarzasz przy tym: pobieram... gromadz... pobieram... gromadz... pobieram... gromadz... wznosisz si na wyszy poziom energetyczny. Nie istniej granice adowania si energi, pomijajc twoje wasne przekonania na ten temat. Pniej bdziemy uczyli si zmieniania tych przekona. Jeste teraz gotowy do przejcia od podstawowego rytmu oddychania, podczas ktrego

36

pobieramy i gromadzimy energi, do drugiego podstawowego rytmu manifestacyjnej ceremonii haipule: zamierzam... wypromieniowuj...

Trzeci krok: Konkretny zamiar (mana'o)


Przynajmniej oglnie rozumiesz teraz, czym jest mana. w nastpnym kroku dokadniej przyjrzymy si, jak Polinezyjczycy wczyli wyraenie oznaczajce energi do takich znacze jak: zamiar, cel, myl, idea, plan, uzewntrznienie... Uywaj oni sowa mana'o, jeli jednoczenie chc wyrazi zamiar i myl. Dziki temu wida, e nie mona oddzieli naszych myli od energii, ktra je manifestuje! Czsto mwi si, e ju na pocztku ceremonii haipule naley wyrazi swj zamiar. Jednak poza wszystkimi duchowymi punktami odniesienia do sformuowania yczenia lub osobistej potrzeby uywamy naszego zwyczajnego mylenia. z naszego punktu widzenia moe to by wielki bd, poniewa znajdujemy si wtedy w sytuacji, gdy umys Lono panuje nad Ku. Dlatego te uwaamy, i naley zaczyna haipule w otwarty sposb i pozwoli ceremonii, aby pomoga nam zdecydowa w duchowej przejrzystoci, co chcielibymy zmieni w swoim yciu. Pikopiko przenosi nasz wiadomo w bardzo wraliwy stan. Nadszed teraz waciwy moment, aby skoncentrowa si na wyraeniu swego zamiaru, aby by pewien, i odpowiada on sednu twojej istoty. Tylko wtedy moesz osign pen uwag, koncentracj i kooperacj energetycznego ciaa Ku, ktrego zadaniem polega na sterowaniu energi many. Przyjmij na przykad, e jeste sfrustrowany, poniewa masz problemy finansowe. Nie wystarcza ci pienidzy, cigle znajdujesz si pod finansowym naciskiem i pomimo wszelkich stara nie moesz przebi si w interesie, czego tak bardzo sobie yczysz. Gdy przeprowadzisz dwa pierwsze kroki ceremonii haipule (zaklinanie Wyszego Ja i podnoszenie poziomu energii) i dojdziesz do punktu, w ktrym otworzysz si, aby uzyska przejrzysty wgld w to, czego naprawd potrzebujesz, wtedy moe bdziesz ju dysponowa pewnymi afirmacjami, ktre wydadz ci si odpowiednie jako deklaracje zamiaru do ceremonii haipule. Twj zamiar mgby by sformuowany nastpujco: Chc zarobi tak duo pienidzy, abym ju nigdy nie mia kopotw finansowych; lub: Chc pozna tajemnic szybkiego zdobycia pienidzy; albo: Chc czerpa z niezmierzonego rda przepychu, ktre mi si naley, i bez wysiku otrzyma to, czego sobie ycz. Oczywicie, s to stwierdzenia umysu Lono, ktry wyraa swoje materialne yczenia. Mog by one zgodne z twoim duchowym i materialnym przeznaczeniem na tej planecie albo nie. Dopiero przy trzecim kroku (wytumaczenie specyficznego zamiaru) prosisz Wysze Ja Akua o przekazanie dodatkowych informacji na temat twojego pooenia. Pomog ci one w zrozumieniu twego zamiaru z punktu widzenia nadrzdnych celw, dziki czemu wszechwiat bdzie mia wicej moliwoci przyjcia z pomoc. Podczas trzeciego kroku moesz np. zrozumie gbsz przyczyn twoich chronicznych problemw finansowych. Jeli uspokoisz swj nieustanny wewntrzny monolog odnonie wasnych problemw finansowych i posuchasz swojego wewntrznego Ja, wtedy zostaniesz zasypany pomysami, przed ktrymi do tej pory by moe si bronie. Trzeci krok sam w sobie ma nieocenione znaczenie, poniewa otwiera nasze cakowite postrzeganie i nasz nadrzdn wiadomo Akua na intuicyjne poznania. Akua lani zna nasz sytuacj nie tylko z perspektywy Lono, lecz z duo szerszego punktu widzenia.

Tylko w ramach tej poszerzonej wiadomoci, w obrbie ktrej czysz osobisty


rozum z nieograniczonym Akua lani, moesz uzyska informacje, ktre wyprowadz ci poza granice przekona Lono i przedstawi rzeczywicie

37

funkcjonujcy plan dziaania (mana 'o). w ten sposb uywasz swojej wyszej wyobrani, aby stworzy wizj, ktra w peni odpowiada twojemu yciowemu celowi. W dalszej czci ksiki bdziemy systematycznie poszerzali twoj umiejtno szybkiego i skutecznego przenoszenia si w stan poszerzonej wiadomoci i poznania. Jednak w tej chwili najpierw nauczysz si podstawowego trzeciego kroku praktyki mana 'o. Rwnie ten proces wiadomie uprocilimy i zredukowalimy do samego sedna, aby dziki temu mg szybko przyswoi go sobie i zastosowa w praktyce. wiczenie mana'o: Ustalenie jednoznacznego zamiaru Po oddychaniu ha! i wiczeniu pikopiko sucemu podnoszeniu poziomu energii twoje myli powinny si teraz uspokoi. Jeli jednak tak si nie stanie, ponownie skoncentruj si na oddechu, uderzeniach serca i wiadomoci caego ciaa. Wykonaj teraz swobodny oddech. Aby uwiadomi sobie cel ceremonii, w czasie wydechu wypowiedz w mylach na przykad takie zdanie: Jestem otwarty na odebranie wiadomoci od mojego Wyszego Ja. Podczas wdechu w dalszym cigu zwracaj uwag na oddech, bicie serca i wiadomo caego ciaa. Poszerz take postrzeganie, aby przyj do centrum swojej osobistej wiadomoci rwnie obecno Akua lani. Przy nastpnym wydechu powiedz sobie: Jestem otwarty na odebranie wiadomoci od mojego Wyszego Ja. Gdy wykonasz kolejny wdech, otwrz si na nowe myli lub wizje odnonie tego, w jaki sposb moesz polepszy swoje ycie. Po kilku minutach spokojnego i rytmicznego oddychania prawie zawsze zauwaysz, i w mylach krystalizuje si nowy zamiar. Na pocztku moe by to fizyczne uczucie, pniej obraz lub myl, ktre bd wyrazem intuicyjnie przekazanej informacji. Wane jest przy tym, aby bezkrytycznie otwarzy si na wszystko, co do ciebie dotrze. Odkryj to, czego naprawd chcesz, by polepszy swoje ycie. Niech twoje osobiste myli stan si jednoci z wysz mdroci Akua lani. Otwrz si, aby pozna swoje wysze mana 'o.

Czwarty krok: Wypromieniowanie zamiaru (aka)


Przyjmijmy, e masz ju konkretny zamiar i chcesz wnie go do ceremonii haipule. Nastpny krok polega na przekazaniu wyobraenia (planu, konceptu) twojemu systemowi Ku, aby na jego podstawie zaczo realizowa twoje yczenie.

Pamitaj, e moe ni i marzy o lepszym yciu, jednak dopki cakowicie nie


poczysz si z wymiarem Ku, nie zdarzy si nic, co doprowadzi do urzeczywistnienia si twoich marze. Ku, a nie Lono, dysponuje potrzebn energi many i koniecznym bezporednim poczeniem ze wiatem zewntrznym, aby mc wy-promieniowa twoje zamiary i wywoa odpowiednie reakcje w zewntrznym otoczeniu, ktre przeobraaj te zamiary w rzeczywisto. Wysoko rozwinity kahuna musia jedynie jasno uzmysowi sobie zamiar w postaci prostego obrazu tego, co miao si zdarzy, a ju zaczynaa si manifestacja zamiaru, poniewa ani zwtpienie, ani strach nie zakcay harmonii midzy Ku i Lono. Wikszo z nas nie opanowaa zbyt dobrze gry polegajcej na cakowitym przekazywaniu Ku swojego zamiaru bez korzystania z kilku sztuczek, ktre pomagaj

38

naszemu gbokiemu Ja w zrozumieniu naszego planu i zaaprobowaniu go. Chodzi wic o to, aby Ku rozumiao, czego chcemy, i dziaao zgodnie z naszym planem.

Moc sugestii
Nasz mylcy rozum, w celu urzeczywistnienia swoich snw, moe wnie tylko doskona strategi lub zamiar, ktr nastpnie sugestywnie przekazuje systemowi Ku. Ku przechwytuje ten zamiar i wysya w wiat, aby si zamanifestowa. Moc sugestii jest bardzo realn rzecz i wiadomo Ku z reguy ochoczo przyjmuje sugestie ze strony Lono. Powinnimy jedynie nauczy si pobudzania komunikacji midzy tymi dwoma janiami. Wanie tym zagadnieniem bdziemy dokadniej zajmowa si w niniejszym rozdziale:

Moemy wypromieniowa tylko taki zamiar, w realizacj ktrego wierzymy.


Nasze podstawowe przekonania stwarzaj granice temu, co chcemy osign w procesie haipule. Nasz mylcy rozum czsto rozwija wspaniae pomysy odnonie tego, co chcielibymy urzeczywistni w naszym yciu. Nastpnie prbujemy wyobrazi sobie, w jaki sposb osigamy nasze wielkie cele. Prbujemy nawet przekona Ku, i pobudzamy je do dziaania, aby nasze sny si urzeczywistniy. Jednak nie moemy osign tej manifestacji, jeli w naszym wntrzu istniej czsto cakowicie niewiadome przekonania i nastawienia typu: Nie, to jest niemoliwe. Jeeli wic nauczymy si przekazywania energetycznemu Ja idei, e chcemy urzeczywistni nasze marzenie, wtedy powinnimy pamita, e zamiar nie moe by blokowany przez ograniczajce przekonania. Czwarty krok haipule: wykorzystanie mocy sugestii Sowne wyraenie zamiaru: Powr do stanu ha! postrzegania caego ciaa, wykonaj kilka wicze oddechowych pikopiko, po czym agodnie skieruj uwag na swj zamiar. Przy kadym wydechu wypowiadaj jego tre: Chc, aby zdarzyo si to i to. w czasie kadego wdechu podno poziom energii w organizmie i przy kadym wydechu pozwl, aby nowy strumie energii wzmacnia deklaracj zamiaru... Wizualizacja: Nastpnie wyobra sobie to, co powinno zdarzy si w twoim yciu, jako materialny wyraz twojego yczenia... Wizja ta powinna by tak realistyczna, jak to tylko moliwe, jednak nie ograniczaj wyniku zbytni iloci szczegw. Wzboga swoje wyobraenie za pomoc dozna zmysowych, takich jak dotyk, zapach, dwik, smak... Uczucia i emocje: W czasie gdy wyobraasz sobie yczenie, powiniene rwnie odebra pozytywne uczucia, ktre pojawi si wraz z urzeczywistnieniem si yczenia. Odbieraj te uczucia w czasie oddychania. Pozwl take na pojawienie si naturalnego strumienia oczarowania, ktry bdzie towarzyszy twemu marzeniu... Energetyzowanie Ku: Wyobra sobie, jak oywiona, kreatywna nadwyka energii, ktr zgromadzie w organizmie, zaczyna wypywa na zewntrz, aby wypromieniowa w otoczenie twj zamiar i prosi o pomoc przy urzeczywistnianiu twojej wizji. ycie we nie: Ostatni krok haipule polega na odpreniu si, zaprzestaniu wszystkich dziaa Lono i na

39

zakoczenie ceremonii pozostaniu w uczuciach i poznaniach, ktre pojawiy si podczas haipule. Dowiadczaj uczucia pojawiajcego si, gdy wszystkie trzy aspekty wiadomoci znajduj si w stanie harmonii i pokoju...

Pity krok: Dziaanie w celu manifestacji (hana)


Wielu ludzi myli, e wystarczy wykona wszystkie opisane powyej kroki i siedzc czeka, a kto zaserwuje im na srebrnej tacy ich urzeczywistnione sny. Oczywicie, w ten sposb to nie funkcjonuje. Jeli z oddaniem prosimy o co, a jednoczenie nawet nie ruszymy palcem, aby skierowa nasze ycie ku urzeczywistnieniu celu, wtedy uniwersum szybko zapomni nasze modlitwy. Jeeli chcemy naszymi zamiarami zrobi wraenie na Ku, to najlepiej przez dziaanie zgodne z naszym zamiarem. Jeli chcesz by pisarzem, to pisz! Stwierdzenie to dotyczy bez wtpienia wszystkiego, co chemy urzeczywistni. Jeli chcesz by miym czowiekiem, wtedy pomyl, co mgby zrobi dla innych. Jeeli chcesz zarobi wicej pienidzy, wyjd w wiat i reaguj na nowe okazje...

Powysze stwierdzenia doprowadzaj nas do kolejnego hawajskiego


kluczowego sowa, do ho'ohana, co oznacza: dziaa, praktykowa, angaowa si, robi, rozwija, produkowa, stwarza. Dziaanie na poziomie materialnym, ochocza praca w jakim celu to najpewniejsze sposoby na doprowadzenie do rezonansu gbokich poziomw wiadomoci z naszymi zamiarami.

Ceremonia haipule z dwoma oddechami


Jedna z najmocniejszych form ceremonii haipule to rytm dwch oddechw, ktry moesz zaraz wyprbowa. Gwarantujemy ci, i odbierzesz go jako bardzo cenn praktyk dnia powszedniego. w nastpnych rozdziaach zajmiemy si wyjanieniem, w jaki sposb moemy t podstawow praktyk, lub jej modyfikacje, zastosowa w prawie kadej sytuacji, na ktr chcemy pozytywnie wpyn. Dobrym przykadem jest zdarzenie dziejce si wanie, gdy piszemy te strony. Pewna nasza przyjacika mieszkajca kilka mil dalej chce urodzi swoje dziecko w domu i od siedmiu lub omiu godzin ma ble. Syszelimy, jak przed chwil karetka pogotowia przejechaa koo nas i pojechaa w kierunku jej domu. Chcielibymy jej pomc, ale jak? Moemy zacz ceremoni haipule z dwoma oddechami i wypromieniowa ca serdeczn, uzdrawiajc energi, ktr potrafimy skanalizowa, przez nasze dusze i ciaa: Przy wdechu mwimy: pobieram. Przy wydechu: gromadz. Przy wdechu mwimy: zamierzam. Przy wydechu: wysyam. Koncentrujemy si. na dobrym samopoczuciu naszej przyjaciki i jej dziecka, co jest naszym zamiarem, i powtarzamy t podstawow modlitw, w formie dwch oddechw. Wytwarza to silny prd many, ktry staje si coraz bardziej intensywny w czasie modlitwy. Kade z czterech powszych sw haipule ma nadzwyczajn si! Pobieram skierowuje ca nasz uwag w czasie wdechu na przyjcie kadej wyszej pomocy z uniwersum. Gromadz kieruje ca nasz uwag podczas wydechu na caociowe postrzeganie naszego ciaa, przy czym energia ta przenika kad nasz komrk i dusz. Zamierzam skierowuje ca nasz uwag w czasie wdechu na spontaniczne yczenie lub

40

w kierunku wybranym dla energii many przez nasze Wysze Ja. Wysyam podczas wydechu daje naszemu caemu jestestwu celowe polecenie przesania energii czuego i serdecznego zamiaru tam, gdzie najbardziej bdzie potrzebna. Polecamy ci, aby w cigu nastpnych dni czsto praktykowa to proste, lecz bardzo skuteczne wiczenie, aby dziki temu przyzwyczai si do systematycznego przeprowadzania go, np. podczas jazdy samochodem, w kolejce po co, w pracy, przy zmywaniu naczy, w czasie jazdy rowerem i oczywicie w poszerzonej formie podczas medytacji przed zaniciem. Rytm jest pierwotn zasad uniwersum. Bierzemy w nim udzia kadym oddechem. Ceremonia haipule z dwoma oddechami umoliwia nam bezporednie branie udziau w wyszej manifestacji przy powstawaniu rzeczywistoci. Nie istnieje nic, co mogoby ci w tym przeszkodzi: zacznij robi to teraz!

41

Trzecia tajemnica Holopono - przezwycianie i budzenie uwarunkowa


Jeli chcemy by szczerzy wobec siebie, wtedy musimy przyzna, e wikszo z nas cierpi na gd sukcesu. Moe kupie t ksik w nadziei znalezienia recepty na sukces w finansach i mioci. Proces haipule prawdopodobnie wypeni t luk, poniewa pomoe ci w zjednoczeniu osobistej energii z uniwersaln man lub si yciow, po czym bdziesz mg tak uy siy wiadomego zamiaru, aby osign to, czego pragniesz i potrzebujesz w yciu. Pierwszy krok w tym procesie polega na szczegowym ustaleniu twoich obecnych przekona. Co uwaasz za moliwe do zrealizowania i jak oceniasz siebie samego. Czy postrzegasz innych ludzi i zdarzenia dziejce si w otoczeniu? Po przeczytaniu tego rozdziau powiniene w miar szybko przezwyciy obecne ograniczajce przekonania, aby zacz ceremoni haipule bez ciaru negatywnych uwarunkowa, ktre hamuj twoj energi i moliwoci dziaania. W tym celu poczymy dawn wiedz kahunw z bardzo nowoczesnymi i nadzwyczaj skutecznymi psychologicznymi technikami. Dziki nim bdziesz mg dostrzec sedno twoich wasnych przekona i agodnie, lecz na stae usun negatywne wzorce, ktre mogyby przeszkodzi w szybkim osigniciu sukcesu. Zauwaysz wkrtce, i proces uwalniania si od przekona prowadzcych do cierpienia i poraek jest bardzo interesujcy i pomoe ci w dojciu do wielu nowych wnioskw.

Pyn zamiast przeciska si


Dla dawnych mieszkacw Hawajw lub w ogle Wysp Polinezyjskich holopono (sukces) byo jednym z najpikniejszych sw w jzyku polinezyjskim. Mogo odnosi si do jakiej specjalnej sytuacji albo okresu czasu, w ktrym pojedynczy czowiek lub spoeczestwo znajdowao si w stanie harmonii i cigle dyo w najlepszym kierunku. Poza tym jego znaczenie obejmowao swobodne korzystanie z nadmiaru bez zbytniego wysilania si, w celu osignicia sukcesu. Polinezyjskie zrozumienie sukcesu nie ograniczao si jednak tylko do materialnego bogactwa, osobistego statusu lub wadzy politycznej. w hunie sukces by osigniciem stanu wiadomoci, w ktrym posiadamy trway kontakt z nadrzdnymi zamiarami Akua lani naszej pierwotnej duchowej natury. Dziki temu bez trudu moemy wczy w kady aspekt naszego ycia mdro, lito, wspczucie i si do manifestowania naszych zamiarw. Gdy dokadniej przyjrzymy si dwm sowom, z ktrych skada si holopono, wtedy bdziemy wiedzieli, co Hawajczycy i Polinezyjczycy rozumieli pod tym pojciem. Holo oznacza dosownie biec, pyn lub lizga si. Zawiera ono umiejtno bycia zwinnym i szybkim, szybkiego poruszania si, przyspieszania i niezakconego biegu. Odnosi si ono rwnie do zdolnoci wytwarzania z sedna wasnej istoty swobodnego toku przejrzystych myli, nie bdc przy tym zakcanym przez negatywne nastawienia lub ograniczajce przekonania. Pono, druga cz tego sowa, odnosi si do pozytywnych cech ludzkich, takich jak: dobro, szczero, otwarto, wietno, dokadna obserwacja, dobre samopoczucie i szczcie. w odniesieniu do naszego wewntrznego ycia sowo to oznacza: szczerze, jasno myle, sprawiedliwie, poprawnie, pozna wasn natur. Gdy te dwa dawne pojcia zoymy w cao, wtedy otrzymamy wyrane pozytywne
42

znaczenie, ktre bezporednio wskazuje na wietno, duchow otwarto i sukces osigany za pomoc szczeroci, klarownoci i wiadomego dziaania.

Podstawow myl jest tutaj swobodny przepyw i pozytywne dziaanie zamiast


egoistycznego zagarniania dla siebie, albo uporczywego starania si. Hawajczycy wyranie widzieli, e w kadej geograficznej lub rodzinnej spoecznoci znajdowao si dosy rodkw, aby wszyscy prowadzili dobre ycie (kana lani). Oczywicie wszyscy spragnieni jestemy wiadomoci sukcesu, ktra stwarza przepych i powodzenie. Prawie kady z nas wewntrznie czuje tsknot za przezwycieniem ograniczajcych przekona i przedostaniem si do zamieszkujcej nas wyszej mocy. Jednak w spoeczestwie zostalimy tak uwarunkowani, aby wierzy, i musimy walczy, przypycha si i wygrywa w konkurencji, eby mie poczucie osignicia sukcesu. Jednak zbyt czsto to nastawienie obdarowuje nas czym wrcz przeciwnym: zrujnowanym yciem w spoeczestwie, zniszczonymi stosunkami i upadym interesem. Holopono jest stanem wiadomoci, w ktrym poruszamy si lub pyniemy z prdem wybranej przez nas rzeki, zamiast walczy przeciwko niemu. Jest to stan, w ktrym nasze myli znajduj si w harmonii z otaczajc nas rzeczywistoci, a uczucia w cudowny sposb prowadz nas przez rozmowy w interesach oraz osobiste ukady. Jeli wierzymy, e te cechy prowadz nas do celu, wtedy przekonanie to umoliwia nam bardzo skuteczne stosowanie ceremonii haipule. W czasie lektury tej ksiki cay czas bdziemy pracowa nad przezwycieniem obecnych przekona na temat sukcesu, aby dziki temu coraz bardziej wchodzi w rezonans z wizj huny dotyczc dobrego ycia. Cay czas chodzi przy tym o swobodny przepyw spraw i harmonijne branie udziau w yciu. Bez walki i nacisku z atwoci moemy wypromieniowa nasze gbokie zamiary i otrzyma wszystko, czego potrzebujemy. Dziki temu moemy by przepenieni yciem i mioci oraz dowiadcza materialnego przepychu. Niniejszy rozdzia, moe najwaniejszy w caej ksice, powicony jest intensywnemu badaniu naszych gwnych przekona i stanw wiadomoci. Pozwala nam to na zidentyfikowanie negatywnych i ograniczajcych przekona, agodne usunicie ich oraz zastpienie bardziej korzystnymi, ktre lepiej do nas pasuj i dodaj wicej siy. Gdy po raz pierwszy zastosujemy ceremoni haipule, wtedy poczymy wprowadzajce wiczenia koncentracji, podwyszania poziomu energii, uzdrawiania i manifestacji z psychologicznymi wiczeniami sucymi usuwaniu uwarunkowa, ktre stworzya Katie Byron. Zauwaysz, e uwolnienie si od gboko zakorzenionych przekona i nastawie, uprzedze i obaw w nadzwyczajny sposb moe zwikszy twoj zdolno swobodnego przycigania tego, czego potrzebujesz w yciu.

Podstawa twoich przekona


Jeli chcesz aktywnie przyczyni si do urzeczywistnienia swoich potrzeb serca, sta twarz w twarz ze swymi wewntrznymi przekonaniami odnonie tego, na co zasugujesz, a na co nie, co jest moliwe, a co niejakie dobre, ze albo straszne rzeczy mog ci przy tym spotka... i tak dalej, i tak dalej.

Huna mwi, e wikszo naszych pogldw na ycie uzaleniona jest od


kultury, w ktrej wyrolimy. Ograniczaj one nasz si wyrazu i potencja. Dlatego te, jeeli chcemy osign najwysze cele, powinnimy jeszcze raz oceni i zaktualizowa nasze wewntrzne nastawienia i przekonania.

43

Typowym przykadem tego, w jaki sposb negatywne przekonania mog bezporednio zakci sukces w interesach, moe by przypadek Johna z klientem, ktry niedawno go odwiedzi, poniewa chcia zaoy now firm. Rick mia wspaniay pomys dotyczcy innowacji w brany turystycznej. Dysponuje on odpowiednim dowiadczeniem zawodowym oraz potrzebnym kapitaem inwestycyjnym. ona wspieraa go przy przedsiwziciu i nawet burmistrz miasta, w ktrym mieszka, dodawa mu osobicie odwagi do otworzenia firmy. Nic nie stao Rickowi na drodze, by mg osign sukces - poza jego wasnym sposobem mylenia. Poprosi nas o pomoc, poniewa mia wraenie, i brakowao mu wewntrznej mocy lub siy woli do zrealizowania zawodowych planw. John zapyta Ricka: - Co wewntrznie odczuwasz, gdy mylisz o nowych planach? - No tak, wewntrznie nie jestem pewien, co do pomylnego przeprowadzenia moich zamierze - odpowiedzia. Nastpnie nabra gboko powietrza i przez chwil zastanowia si. - No, nie wiem, wyobraam sobie, e nikt nie przyjdzie do mojego sklepu. Godzinami bd stal za lad i nikt nie przyjdzie, eby co kupi z oferowanych przeze mnie towarw. - w porzdku, Rick, przyjrzyj si dokadniej caej sprawie. Czy jeste naprawd pewien, e te mroczne wyobraenia si speni? - powiedzia John. Rick odpar po chwili milczenia: - Nie, sdz, e nie mona z gry dokadnie przewidzie, co si zdarzy. Tylko gdzie w gbi boj si, e nikt nie bdzie chcia kupi tego, co znajdzie si w moim sklepie. John powiedzia na to: -Masz wic wewntrzne przekonanie, e interes nie powiedzie si. Jest to przekonanie, ktrego z pewnoci mocno si trzymasz, pomimo i nie musi mie ono wiele wsplnego z rzeczywistoci. Rick stwierdzi: - Obawiam si jednak, e moe mie co wsplnego. - w porzdku. Odpr si teraz i zwr uwag na swj wdech i wydech. Uspokj swoje myli i otwrz si na kad duchow informacj, ktra pojawi si we wntrzu. Jak teraz widzisz swoje przekonania, e nikt nie przyjdzie, aby co kupi? Co zyskasz na trzymaniu si tego przekonania? Co wygrasz dziki temu? - Co za to otrzymam? - zapyta Rick i przez chwil zwraca si ku swojemu wntrzu. - To jest raczej oczywiste: otrzymam drenie, bd nerwowy i saby, nie bd mg jasno myle; to otrzymam za moje przekonania. John agodnie kontynuowa swoje rozumowanie: - a wic dobrze, przyjrzyjmy si jeszcze dokadniej caej sprawie. Powiedz, jakim czowiekiem byby bez tego przekonania? Rick przez chwil zwleka z odpowiedzi: - o rany, nie babym si ju, czubym si lekko, miabym wicej zaufania do siebie. Robibym po prostu to, co zamierzam. - Sam to sobie uwiadom. Wasne negatywne przekonanie, czy te rzeczywisto przeszkadza ci w dziaaniu i osigniciu sukcesu? Rick ponownie zastanowi si: - Wstyd si przy zna, ale chyba masz racj, to prawda. Sam wmawiam sobie, e mj e przedsiwicie skoczy si porak, i dlatego prawdopodobnie tak bdzie. - Co teraz odczuwasz? - zapyta John. - Czuj si ju lepiej, dlatego e w ten sposb mwimy o moich planach. Jako jestem tak zaprogramowany, i sdz, e ludzie podejmujcy ryzyko musz ponie porak i cierpi. Jednak s to jedynie moje myli, czy mam racj? Przecie ludzie cigle podejmuj ryzyko i odnosz sukcesy. Gdy wyobra sobie, e nie mam tego negatywnego nastawienia, wtedy od razu czuj si o wiele silniejszy. - Wanie, jeeli stwierdzimy, i jakie wyobraenie nie jest dla nas dobre i szkodzi nam, wtedy po prostu moemy pozby si tego przekonania - John doda odwagi swojemu klientowi. Rick opar si o krzeso i umiechn si po raz pierwszy od czasu, gdy przyszed do Johna. Dosy szybko zrozumia co wanego odnonie swoich wewntrznych funkcji,

44

a mianowicie to, i myli nie s niezmienne. w rzeczywistoci szybko si zmieniaj. Instynktownie wiem, e lepiej zdecydowa si na rzeczywisto ni na iluzje.

Odrzucanie negatywnych myli


Jeeli chcemy rozpocz ceremoni haipule z maksymaln iloci siy i pozytywnego nastawienia, powinnimy najpierw postara si o to, aby nie obnosi ze sob negatywnych obrazw samego siebie, ktre bezporednio blokuj nasz zdolno manifestacji. Jednak wikszoci z nas prawie niemoliwe wydaje si nieocenianie samych siebie, poniewa robimy to z przyzwyczajenia i niewiadomie. Jednake w psychologii istnieje wane narzdzie, ktre od razu przedstawia nam nasze negatywne obrazy samych siebie. Dziki wczeniu tego narzdzia do ceremonii haipule moemy uwolni nasz wewntrzny magazyn od negatywnych wyobrae i dokona wielkich postpw na drodze spenienia naszych prawdziwych celw. Gwn psychologiczn prawd jest fakt, i rzeczy, do ktrych sami niechtnie si przyznajemy, czsto wypromieniowujemy w rodowisko zewntrzne. Jeli przyjrzymy si naszym projekcjom, wtedy za pomoc prostego sownego odwrcenia moemy odnale istot osdzania samych siebie. Jeszcze raz przyjrzyjmy si sprawie Ricka i zobaczmy, e jego negatywne oczekiwania odnonie reakcji wiata zewntrznego w rzeczywistoci byy wewntrznym osdzaniem samego siebie. Rick w efekcie rozkoszowa si poznaniem i ulg, e mg pozby si negatywnych nastawie, gdy stwierdzi, e nie s mu do niczego potrzebne. John pozwoli mu odpocz przez kilka oddechw, po czym powiedzia: - Pjdmy teraz jeszcze krok dalej, Rick. Stwierdzie, e obawiae si odrzucenia sklepu przez wiat zewntrzny. Jednak moe w ten sposb wypromieniowywate co na zewntrz, co waciwie rozgrywao si w twoim wntrzu. Odwrmy teraz to nastawienie - Odwrmy? - zapyta Rick. - Tak. Zamiast mwi: Obawiam si, e wiat zewntrzny nie bdzie wspiera mojego przedsiwzicia powiedz: Obawiam si, e ja nie bd wspiera mojego przedsiwzicia . Wypowiedz teraz kilka razy to drugie stwierdzenie i posuchaj, czy dobrze ono brzmi. Zastanw si nad faktem, czy wypromieniowujesz do zewntrznego wiata wasne nastawienie do swojego przyszego sklepu. Rick zwleka, poniewa jedna cz jego osobowoci nie chciaa zgodzi si na ten eksperyment. Wreszcie z napiciem i bez uczucia powiedzia: - Obawiam si, e nie bd wspiera mojego przedsiwzicia. John doda mu odwagi: - Powiedz to jeszcze raz. Czy czujesz, jakie wraenie gboko w twoim wntrzu robi to stwierdzenie? Rick ponownie walczy ze sob i ponownie zacz mwi, lecz tym razem w jego gosie byo sycha uczucie, poniewa poczu, jaki oddwik wywouj te sowa w jego duszy: - Obawiam si, e nie bd wspiera mojego przedsiwzicia. o Boe, to si zgadza - to jest prawda! - Jego gos by stumiony i w oczach wida byo emocje. Szybko zapanowa nad uczuciami. - Powiedz to jeszcze raz - zachca John. - Obawiam si, e nie bd wspiera mojego przedsiwzicia. Jak to moliwe? Ale wiem, e tak jest, czuj to. To nieprawdopodobne, lecz w moim wntrzu jest co, co powstrzymuje mnie przed wiar w powodzenie mojego zamiaru. Uczucie to nie ma wiele wsplnego z klientami, ale ze mn samym! By to przeom, na ktry czeka John. Rick zrobi pierwszy krok w kierunku odparcia caej listy zarzutw pod wasnym adresem. Dalej pracowa z tym uczuciem. Mwi: Moja

45

ona nie wspiera mnie przy przedsiwziciu, po czym odwraca to zdanie, co w rezultacie dawao: Sam nie wspieram si przy moim przedsiwziciu. Zawsze, gdy negatywne uczucia przypisywa innym, okazywao si, e to, co wypromie-niowywa w wiat zewntrzny, dotyczyo raczej jego samego. W kocu przyzna: - Oskaraem wszystkich o to, e nie bd wspierali mnie w moich zamiarach, ale tak naprawd sam jestem winowajc. - Dobrze - powiedzia John - lecz nie jest to powd do oskarania samego siebie. Powinnimy jedynie spoglda dalej, bada i wydobywa na wiato dzienne te wszystkie negatywne uczucia, ktre przechodz nam przez gow. Przy kadym z nich moemy zastanowi si, czy jest ono nam potrzebne, czy te nie. Jeli dana myl jest bezuyteczna, wtedy powinnimy j odrzuci.

Doprowadzi spraw do koca


John udzielajc swoim klientom bezporedniej pomocy, o ktr go prosili, jednoczenie coraz bardziej wprowadza ich w istotne elementy ceremonii haipule. Rick nauczy si uspokajania cigego toku myli, tak jak my nauczylimy si tego. Odkry, i wiadomie moe przenie si w stan wiadomoci, w ktrym pojmowa swoje ciao jako jedno, a szczeglnie wtedy, gdy czu si roztrzsiony, zagubiony lub wzburzony emocjonalnie. Nauczy si take adowania swojego organizmu energi. John nauczy rwnie Ricka, aby co godzin przenosi si w ten spokojny, sprzyjajcy odbieraniu informacji stan i otwarcia na intuicyjne poznania i wskazwki. Poza tym kadego wieczoru Rick siada i przez p godziny rzeczywicie koncentrowa si na swoim wewntrznym wzrocie. Podczas tych codziennych posiedze haipule w dalszym cigu pracowa nad usuwaniem tego, co nazywa umiercajcymi jednowierszowcami, ktre przez cae ycie przeszkadzay mu w robieniu tego, co chcia czyni. W odniesieniu do swojego dziecistwa Rick odkry pewne gboko zakorzenione przekonania, ktre byy dokadnym odbiciem negatywnych przekona jego ojca, a moe nawet dziadka. Jedno z tych zda brzmiao: Ja nie jestem po prostu wystarczajco dobry. Byo to podcinajce nogi stwierdzenie, ktre przychodzio mu na myl, gdy zamierza zacz co nowego. Inne przekonanie brzmiao: Strac grunt pod nogami wtedy, gdy najmniej bd si tego spodziewa. Natomiast trzecie to: Nie wychylaj si, bo dostaniesz po nosie. Kade z tych zda byo spadkiem odziedziczonym po konserwatywnej rodzinie. - Jestem naprawd zy na moich rodzicw i ca rodzin, poniewa zakorzenili we mnie te bezsensowne przekonania - powiedzia Rick pewnego dnia. - w porzdku - zamia si John. - Przyjrzyj si teraz temu stwierdzeniu, ktre wydaje si by now projekcj. Wanie ni zajmiemy si w tej chwili. Jeeli jeste gotowy, odwr spraw. Powiedz co przeciwnego: Przede wszystkim jestem zy na siebie, poniewa wpoiem sobie to bezsensowne przekonanie. Teraz sprawd, czy ta nowa wypowied nie jest bardziej zgodna z prawd. Rick znowu wycofa swoje projekcje i poczu nagle fal poznania i emocji. Przyzna: Zgadza si. Jestem tym, ktry trzyma si tych negatywnych myli. Zo na mojego dziadka nic mi nie przyniesie. - Co wic zrobisz z tym stwierdzeniem? - zapyta John. Rick przez chwil kierowa uwag do swojego wntrza i obserwowa proces usuwania, ktry si ju tam rozpocz: - Wyrzuc go - powiedzia i odwzajemni umiech.

46

Usuwanie przekona
Proces uwalniania si od przekona jest bardzo prostym, lecz skutecznym poznawczym narzdziem. Na technik t przede wszystkim skadaj si wyniki bada i prace Amerykanki Katie Byron. Sidma zasada huny, ktr pniej poznasz, mwi: Wszystko, co dziaa, jest hun - korzystaj z tego! z tego powodu chcemy wczy do technik huny prace Katie Byron po prostu dlatego, e jej metody s bardzo skuteczne. Katie Byron i kahuscy mistrzowie podkrelaj, i wszyscy cigle prowokujemy zewntrzny wiat do takiego zachowania si i wygldu, w jaki wierzymy. Wiksza cz, o ile nie wszystkie nasze cierpienia powstaj nie dlatego, e zewntrzna rzeczywisto daje nam kuksace, lecz z powodu wewntrznych obaw i rozpaczy, frustracji i zoci, ktre powstaj w nas na skutek naszych wasnych wyobrae. Posiadamy gboko zakorzenione wewntrzne nastawienia do ycia, ktre wypromieniowujemy w kad sytuacj i dowiadczenie. Wysyane przez nas projekcje skaniaj zewntrzny wiat do odsyania nam odpowiednich wynikw, co udokumentoway badania przeprowadzone w Princeton. Katie Byron stworzya kompletny porces usuwania projekcji, ktry John zastosowa u Ricka. Chcielibymy przedstawi ci t technik, aby zawsze mg j zastosowa we wasnym przypadku, w celu uwolnienia wiadomoci, serca i duszy od przekonaniowych mieci, ktrymi cigle si obciacie.

Odkrycie obciajcych przekona


Pierwszy krok w procesie uwalniania si polega na przeniesieniu si do poszerzonego stanu wiadomoci haipule, zanim jeszcze zaczyna si waciwe usuwanie projekcji. z punktu widzenia huny, budzi si wtedy twj umys Lono, ktry rozpoznaje okrelone negatywne przyzwyczajenia, ktre rozwiny si w cige strumienie myli. Ku utrzymuje je w przekonaniu, i w jakim sensie s uyteczne.

Proces uwalniania pozwala nam spojrze na nasze przyzwyczajenia w wietle


Wyszego Ja. Dziki temu w zintegrowanym stanie wiadomoci moemy stwierdzi, i negatywne nastawienia nie przynosz nam adnej korzyci i pozby si ich. Decydujce znaczenie ma przy tym fakt, e to nage poznanie z punktu widzenia huny moliwe jest tylko wtedy, gdy nasze wysze, duchowe Ja, Akua lani, bdzie wiadomie wczone do postrzegania Ku-Lono. Identyfikowanie negatywnego przekonania lub nastawienia: l. Usid na dziesi minut, we do rki dugopis i papier. Usadw si wygodnie w miejscu, gdzie znajdziesz troch spokoju i ciszy. Wykonaj medytacj haipule, ktra prowadzi do caociowego postrzegania ciaa (rozdzia drugi), i otwrz si na uzdrawiajce informacje ze strony Wyszego Ja. 2. Skoncentruj si teraz na okrelonej osobie, sytuacji, organizacji lub innym aspekcie wiata zewntrznego, ktry czsto ci zoci lub wywouje strach, wrogo lub inne negatywne emocje. Wane przy tym jest, e chodzi tutaj o negatywn emocjonaln energi ogarniajc ci za kadym razem, gdy mylisz lub spotykasz si z dan sytuacj albo osob. Silna reakcja jest dowodem na to, e twoje wewntrzne Ja zainwestowao co osobistego w to negatywne uczucie. 3. Zadaj sobie teraz may, lecz istotny dla sprawy trud i zapisz na papierze, o jak osob

47

lub sytuacj chodzi, jakie uczucia w tobie budzi, dlaczego tak si dzieje i co powinna zrobi, aby polepszy sytuacj. Podstawowy schemat do tego wyglda nastpujco: Stwierdzenie, kto lub co mnie zoci Ta osoba lub organizacja itd........................ (nazwa) budzi we mnie uczucie ........... (zoci, strachu, smutku, zmieszania...), poniewa ................................. Wane jest zapisanie myli, poniewa wiadomo wanie na progu samopoznania zrobi wszystko, aby przeszkodzi ci w odkryciu prawdy o samym sobie, zakadajc, i nie bdziesz potrafi jej pozna i odpowiednio si ni zaj. A oto kilka przykadw uwydatniajcych podstawow ide: l. Joe zasmuca mnie i denerwuje, poniewa niedostatecznie mnie kocha. 2. Bank wiatowy denerwuje mnie, poniewa niedostatecznie troszczy si o wiat. 3. Kathy rani moje uczucia, poniewa za mao pracuje w celu zdobycia pienidzy na utrzymanie nas. 4. Przemys rozrywkowy denerwuje mnie, poniewa cigle konfrontuje mnie z du iloci seksu. 5. Josh jest odraajcy, poniewa cigle chce udowodni, e jest lepszy ni inni. Cztery kroki prowadzce do uwolnienia si od negatywnych przekona Na podstawie pierwszego przykadu pokaemy, jak w praktyce dziaa uwalnianie si od negatywnych przekona (o ile jeste ju gotowy, moesz w tym momencie wykorzysta wasne stwierdzenie). Joe zasmuca mnie i denerwuje, poniewa niedostatecznie mnie kocha. Pierwszy krok: Gdyby nad tym stwierdzeniem pracowa z Katie Byron, prawdopodobnie powiedziaaby: Czy to stwierdzenie jest rzeczywicie prawdziwe? Skd wiesz, e Joe powinien bardziej ci kocha? Czsto zastanawiamy si nad tym, w jaki sposb inni ludzie powinni nas traktowa, lecz skd wiemy, e naprawd powinni tak postpowa - np. bardziej nas kocha? Jedno z waniejszych pozna brzmi: Rzeczywisto jest taka, jaka jest. Tragicznie i bezsensownie jest walczy przeciwko temu, co jest, poniewa wierzenie, i co powinno by inne ni jest, oddziela nas od rzeczywistoci. Joe tak kocha ludzi, jak ich kocha. To jest Joe. Czy mamy prawo wpycha nos w jego ycie i mwi mu, e powinien by inny ni jest? Gdy zaczniemy ceremoni manifestacji haipule, wane jest respektowanie rzeczywistoci takiej, jaka jest, i nieprbowanie zmieniania ludzi, aby pasowali do naszych wyobrae. Najpierw akceptujemy rzeczywisto w jej obecnej postaci, a nie w takiej, jaka powinna by, po czym zastanawiamy si w jaki sposb mogaby rozwin si w kierunku, ktry nam odpowiada. Moemy wtedy dostrzec, i nasze systematycznie wysyane w wiat wyobraenia odnonie tego, jak rzeczy powinny wyglda, tendencyjnie krzywdz spjno naszych blinich.

Gdy dokadniej przyjrzymy si, wtedy zauwaymy, e wiele naszych zaoe


odnonie wiata zewntrznego jest niewanych. Dua cz naszych cierpie i niezadowolenia w yciu powstaje na skutek mylnych wyobrae na temat zewntrznej rzeczywistoci. Ten niekorzystny stan utrzymywany jest przez nasze mylenie o wiecie w kategoriach jaki powinien by. Drugi krok: Jak widzielimy na przykadzie Ricka, przejdmy teraz do pytania odnonie naszego hipotetycznego Joe: Co zyskasz przez trzymanie si przekonania, i Joe

48

niedostatecznie ci kocha? Czy przekonanie to oddziauje na ciebie pozytywnie, czy te negatywnie? W tej sytuacji wikszo ludzi (w przekonaniu, e kto powinien ich bardziej kocha) odpowie szczerze: Czuj si skrzywdzony, zmartwiony i samotny, poniewa nie kocha mnie tak, jak powinien. Cierpi za kadym razem, gdy to odczuwam. Zwr ponownie uwag na to, e przekonanie samo w sobie (ludzie powinni mnie tak kocha, jak ja tego oczekuj) jest tym, co wywouje emocjonalne uczucie skrzywdzenia! Joe jest po prostu sob. Natomiast my wysyamy do niego wyobraenie, jaki powinien by, zamiast kocha go takim, jaki jest. Na skutek tego powstaje duo negatywnych emocji, ktre nie istniayby, gdyby nie wystpowao to przekonanie.

Jeeli stwierdzimy, e trzymanie si danego przekonania krzywdzi nas


i powoduje cierpienia, wtedy oczywicie zaczniemy pozbywa si tego przekonania. Jest to jeden z godnych uwagi procesw uzdrawiania ludzkiego organizmu. Trzeci krok: Przechodzimy teraz do nastpnej fazy uwalniania si: Kim bdziesz bez tego przekonania? Co si stanie, jeli nie bdziesz ju emocjonalnie trzyma si go? Szczera odpowied na to pytanie zwykle brzmi: Jeeli pozbd si przekonania, jak bardzo Joe powinien mnie kocha, i pozwol mu by takim, jaki jest, wtedy poczuj si lej. Napicie midzy nami zniknie. Bdziemy wtedy po prostu wzajemnie si kocha tak, jak to nam odpowiada. To byoby wszystko - czubym si o wiele lepiej! Jest to dokadnie ta chwila, w ktrej Ku i Lono z reguy wsplnie przeywaj duchowe olnienie. Jest to reakcja na poznanie spowodowane przez poszerzony stan wiadomoci Akua lani. w momencie doskonaej harmonii i jednoci rozpoznajemy negatywne nastawienie jako samodestrukcyjn energi i bez wtpliwoci pozbywamy si go.

Nastpne rozdziay poka nam, e gdy pozbdziemy si negatywnych


nastawie odnonie innych ludzi, wtedy uwolnimy nasz wasn energi, nasz man w celu zrealizowania naszych gbokich pozytywnych potrzeb. Trzymanie si negatywnych nastawie wymaga duej iloci energii. Uwolnij si od nich, przez co si wzmocnisz. Czwarty krok: Gdy odpowiesz ju na pytania, czy negatywne nastawienie odpowiada rzeczywistoci i pomaga ci, i zdecydujesz si na utrzymywanie lub usunicie go, wtedy przejdziemy do procesu odwracania. Dowiesz si przy tym, czy negatywne nastawienia, ktre wysyae na zewntrz, dotycz rwnie stosunku do twego wasnego, wewntrznego Ja. W naszym przykadzie chodzi o stwierdzenie: Joe zasmuca mnie, poniewa niedostatecznie mnie kocha. Jeli odwrcimy to zdanie, wtedy otrzymamy: Zasmucam si, poniewa niedostatecznie si kocham. Zadziwiajc rzecz w tym procesie jest fakt, i prawie zawsze, gdy kto wykona powysze cztery kroki i dojdzie do odwracania, wtedy odwrcone stwierdzenie brzmi prawdziwie. Dzieje si tak dlatego, e nie odczuwamy adnych silnych negatywnych uczu wobec innych ludzi tylko dlatego, i rni si od nas, poniewa wszyscy ludzie rni si midzy sob. Jedynie gdy niewiadomie odkryjemy samych siebie w yciu innego czowieka, wtedy szczeglnie oceniamy lub rozwijamy emocje, ktre pojawiaj si zawsze przy spotkaniu tego czowieka lub skonfrontowaniu z dan sytuacj. Sam stwierdzisz, e dochodzi do tego z nadzwyczajn dokadnoci. Za kadym razem, gdy reagujemy na co zewntrznego ze zoci, odmow, strachem albo smutkiem, wtedy odwrcenie pokazuje nam, e to samo odczuwamy w stosunku do siebie samych. Jeli wemiesz si do pracy i powicisz czas na obserwowanie negatywnych uczu,

49

ktre codziennie tak czsto zbieraj si w tobie, wtedy stwierdzisz, e im czciej apiesz si na tym, e wysyasz na zewntrz negatywne uczucia, ktre pielgnujesz w stosunku do siebie, tym bardziej pozbywasz si tego nastawienia. Akceptujesz rzeczywisto tak, jaka jest, aby dziki temu skutecznie pozby si wasnych wewntrznych problemw. Katie Byron po prostu tak to wyraa: Przesta walczy przeciwko rzeczywistoci. Sta si prawdziwy! Jezus przed dwoma tysicami lat wyrazi to w podobny sposb, nawet jeeli trudno jest nam poj sens jego wypowiedzi: Rozpoznaj prawd, a rzeczywisto uczyni ci wolnym. Dysponujemy teraz specjalnym narzdziem sucym do wykonania specjalnego zadania. S nim cztery mylowe kroki, za pomoc ktrych zauwaamy, i przyczyn naszych cierpie s gboko zakorzenione przekonania. Dziki dostrzeeniu prawdy moemy uwolni si od nich. Za kadym razem, gdy w kolejnych rozdziaach zastosujemy ceremoni haipule w odniesieniu do problemw yciowych, wtedy wykorzystamy techniki usuwania, aby zapobiec osabianiu procesu manifestacji przez negatywne nastawienia. Poniej przedstawiamy krtkie zestawienie, ktre pomoe ci lepiej zapamita cztery kroki. Nastpnie zacznij je praktykowa: 1. Czy to przekonanie jest rzeczywicie prawdziwe? 2. Co daje ci trzymanie si tego przekonania? 3. Kim byby bez tego przekonania? 4. Tak odwr dane stwierdzenie, aby odnosio si do ciebie samego!

Siedem pozytywnych podstawowych zasad huny


Masz ju pewne wyobraenie, w jaki sposb w nastpnych rozdziaach bdziemy usuwali negatywne przekonania, ktre mog przeszkadza ci w manifestowaniu tego, co chciaby osign w swoim yciu. w tym momencie nasuwa si pytanie: Jeli nasze przekonania rzeczywicie oddzielaj nas od rzeczywistoci i powoduj wiele cierpie na tej planecie, dlaczego wic nie uwolnimy si od wszystkich przekona? Czy jednak moglibymy y, nie wierzc w nic? Od zarania dziejw ludzkoci filozofowie dyskutuj nad tym, czy moemy porzuci nabyte w przeszoci przekonania i y w cakowicie pozbawionej upywu czasu chwili obecnej. Odpowied na to pytanie zaley od naszych przekona! Wiele naszych przekona, nastawie i sdw, ktre wysyamy w wiat wewntrzny, przeszkadza nam w penym cieszeniu si yciem. Dlatego te definitywnie powinnimy usun jedno po drugim, a uwolnimy si od nich wszystkich. Jeli nie s nam przydatne, wyrzumy je!

Z punktu widzenia huny istniej pewne przekonania, ktre przynosz nam wiele
korzyci. Daj nam one ogromne moliwoci poszerzenia naszej zdolnoci postrzegania dziki temu, i kieruj nasz uwag bezporednio na bezgraniczn rzeczywisto materialnego i duchowego uniwersum oraz poza te wymiary. Na zakoczenie tego rozdziau chcemy zaj si siedmioma podstawowymi zasadami huny, ktre przystosowalimy do czasw, w ktrych yjemy. w czasie procesu haipule zasady te bd wspieray nas przy manifestowaniu tego, co jest rzeczywicie dla nas dobre. Reguy te powinnimy jednak traktowa jako narzdzia, ktre pomagaj nam na drodze haipule. Najlepiej byoby, gdybymy w okrelonym punkcie ceremonii, wtedy gdy stapiamy si z najwysz wiadomoci lub wielkim duchem, przynajmniej na chwil pozbyli si wszystkich przekona. Pomijajc krtkie chwile transcendencji, skaniamy si jednak do postpowania za przekonaniami, ktre wydaj si nam podstaw wytumaczenia istoty ycia na poziomie mylowym. Podstawowe przekonania s tym, co wysyamy w wiat zewntrzny, i decyduj o efektywnoci naszych zamiarw oraz ceremonii haipule.

50

Serge Kahili King stworzy prawdopodobnie najlepsze zestawienie zasad huny. Za jego zgod przedstawiamy je tutaj. Istniej oczywicie jeszcze inne listy zasad huny, jednak nie chcemy w tym miejscu przedstawia wszystkich polinezyjskich tradycji rodzinnych. Ponisze reguy to uoglnienie przekona wystpujcych w caym wiecie huny. Rnica midzy zasad a przekonaniem polega na tym, i zasada jest abstrakcyjnym, logicznym i filozoficznym stwierdzeniem, natomiast przekonanie to stwierdzenie, ktre jest gboko zakorzenione w naszym osobistym poczuciu ycia. Podczas czytania listy powiniene zwrci uwag na to, w jakim stopniu zgadzasz si z poszczeglnymi stwierdzeniami, ewentualnie: w jakim stopniu dana regua jest odzwierciedleniem twoich zasad, nad ktrymi si. zastanawiasz, czy moesz wczy je do wasnego obrazu wiata. Zasada pierwsza: wiat jest tym, za co go uwaasz. Nasze myli i nastawienia aktywnie okrelaj nasze dowiadczenia. Jeeli chcemy zmieni nasze ycie, wtedy powinnimy zmieni nasze przekonania i toki mylowe. Zasada druga: Nie istniej adne granice. Wszystko, co potrafimy sobie wyobrazi, jest moliwe. Jedyne ograniczenia w naszym yciu to te, ktre sami sobie stwarzamy. Zasada trzecia: Energia poda za uwag. Uyczamy energii temu, na czym si koncentrujemy, i w ten sposb, na podstawie naszych przyzwyczaje mylowych, okrelamy nasz los. Aby zmieni nasze ycie, powinnimy skierowa uwag w inn stron. Zasada czwarta: Teraz jest moment siy. Na poziomie materialnym wszystko dzieje si w obecnej chwili. Jeeli chcemy manifestowa nasze marzenia, wtedy powinnimy koncentrowa si na chwili obecnej. Zasada pita: Kocha to by szczliwym z samym sob. Abymy mogli gboko kocha innych w sensie aloha, wtedy najpierw powinnimy nauczy si pozostawania w harmonii i szczciu z naszym wasnym wewntrznym ja. Zasada szsta: Caa moc pochodzi z wntrza. W celu pozyskania wikszej iloci siy powinnimy najpierw nauczy si otwierania naszej wiadomoci na obecno ducha w najgbszym rejonie naszego jestestwa. Zasada sidma: Skuteczno jest Istnieje wiele sposobw na osignicie naszych celw. Zawsze chodzi jednak o to, czy dana metoda zdziaa co dla nas samych i innych. Siedem zasad lub przekona huny w odniesieniu do uniwersum, w ktrym yjemy, to zaoenia posiadajce wielk moc. Poniewa opieraj si na gbokiej szamaskiej wiedzy o wiecie, wikszo ludzi ponownie spontanicznie odkrywa w nich wasne duchowe dowiadczenia. z drugiej strony, w naszym wspczesnym, naukowym wiecie prawie wcale nie nauczylimy si patrzenia na rzeczywisto pod tym ktem. Od pradawnych czasw jedynie mistycy i szamani spogldali na wiat w ten sposb. Obecnie od pewnego czasu naukowcy potwierdzaj te zaoenia. Przyjrzymy si dokadniej wszystkim zaoeniom, aby rozpozna bezporednie odniesienie do ycia i umiejtnoci, ktre manifestuj nasze wasne yczenia. Zasada pierwsza: wiat jest tym, za co go uwaasz Stwierdzenie to jeszcze do niedawna byo w naszym, technicznie zorientowanym wiecie jedynie religijnym, pobonym yczeniem i mrzonkami New Age bez adnego pokrycia w rzeczywistoci. Jednake badania przeprowadzone w Princeton i wiele innych eksperymentw udowodniy, i naukowcy musz stan przed faktem, e nasze myli, a przede wszystkim wiadome zamiary, mog wpywa na zewntrzny wiat i naprawd go zmieniaj.

51

Czy w tym momencie naszej dyskusji i twojego osobistego rozwoju uwaasz za prawdziwe stwierdzenie, i nasze myli, niezalenie od tego, czy to zauwaamy, czy te nie, aktywnie wpywaj na wiat wok nasi Czy z caego serca w to wierzysz czy te nie jeste jeszcze tego pewien? Nic nie szkodzi, jeli na to pytanie odpowiesz: Jeszcze nie jestem pewien/pewna. Kluczem do tego jest otwarto. Nie rozpoznasz prawdy dziki wierzeniu w twierdzenia profesorw z Princeton, lecz za pomoc systematycznego eksperymentowania we wasnym yciu. Zasada druga: Nie istniej adne granice atwo mona odsun t myl jako pobone yczenie, poniewa nasz logiczny umys wierzy, e istniej granice. Nasze ycie podlega prawom natury, i jeeli sprzeciwimy si im, wtedy w nastpstwie tego cierpimy. Nie moemy rwnie powiedzie, e nie istniej adne granice, jeli wiemy, e nie moemy wyej skoczy, szybciej biec, wicej je i gbiej nurkowa ni potrafimy? Mdr rzecz jest akceptowanie granic jako rzeczywistego faktu. Jest to jedyne do zaakceptowania naukowe nastawienie do ycia. Wikszo ludzi stwarza sobie w yciu raczej ciasne granice. Wielu z nich trzyma si wyobraenia o samym sobie, ktre mniej wicej wyglda tak: raczej saby, niezbyt mdry, nie za bardzo uduchowiony, niezbyt skuteczny w interesach, w ku te nie za dobry i oglnie rzecz biorc - aden typ zwycizcy. Takie przekonania naprawd ograniczaj nasze yciowe dziaania.

W przeciwiestwie do tego, z szamaskich tradycji na caym wiecie wynika


bardzo wyranie, i moliwe jest wszystko to, co moemy sobie wyobrazi. Jedynymi granicami w naszym yciu s te, ktre wewntrznie sobie wyznaczamy. Czy odrzucamy dan moliwo, poniewa jestemy pewni swojej ograniczonoci? Prawdopodobnie do tej pory nie wierzye, e moesz przesa dookoa wiata wiadomy zamiar, aby w ten sposb wpyn na rezultaty pracy komputera lub skomunikowa si z bardzo oddalonym przyjacielem. Twj pradziadek nigdy nie uwierzyby, e ludzie mog polecie na Ksiyc albo jeszcze dalej. Jednak dzisiaj wiesz, e nawet ty mgby tego dokona, gdyby mia dostateczn ilo pienidzy oraz zgod rzdu. W snach posiadamy nieograniczone siy i wszystko wydaje si nam moliwe. Nasza wyobrania moe wznie nas na nieoczekiwane poziomy. Mwimy o nieograniczonym uniwersum. Rozmawiamy o Bogu posiadajcym nieograniczon moc. Mwimy o tym, e jestemy jednoci z Nim i stapiamy nasz wol z Jego zamiarami. Zabawmy si w uwalnianie si za porednictwem stawiania pod znakiem zapytania aktualnoci i wartoci tego przekonania: yj w nieograniczonym uniwersum, w ktrym wszystko jest moliwe, i dlatego ostatecznie sam te nie jestem ograniczony. Po pierwsze: czy to rzeczywicie jest prawda? Niektrzy z nas dowiadczyli ju mistycznych przey, w czasie ktrych z pierwszej rki dowiedzieli si, i powysze stwierdzenie jest prawd. Poza tym, wielu naukowcw mwi nam, i przynajmniej teoretycznie nie istniej adne granice. Jednak wielu z nas wtpi w to, poniewa tradycyjna nauka nie moe powiedzie nam na ten temat niczego ostatecznego a cay obraz nas samych opiera si na mniemaniu, i w rzeczywistoci jestemy bardzo ograniczeni. Po drugie: co przyjdzie nam z tego, e nie bdziemy mie adnych ogranicze? Pozbylibymy si starych przekona mwicych, e nasze yciowe moliwoci s bardzo ograniczone. Poczulibymy si wolni, gdybymy poznali nasz najwyszy potencja i nie byli

52

przytaczani przez przekonania typu: Niestety, to nie jest moliwe. Wreszcie: Kim bylibymy, gdybymy mogli zaakceptowa, i to radykalnie poszerzone przekonanie obowizuje w naszym yciu? Urzeczywistnilibymy nasze najwiksze marzenia, cigle znajdowalibymy si w harmonii z Akua lani i dziki temu bylibymy otwarci na zupenie nieoczekiwane pikne przeycia, ktrymi obdarza nas ycie. Co tracimy, jeeli otworzymy serce na wyobraenie, i w naszym yciu nie istniej adne granice? Jedynymi ograniczeniami s nasze mylowe kajdany... Zasada trzecia: Energia poda za uwag Jedyn naprawd cenn rzecz, ktr posiadamy i przez cay czas nosimy ze sob, ktrej nikt nie moe nam zabra i ktra decyduje o tym, co nam si przydarza, jest sia naszej uwagi. Uyczamy energii temu, na czym koncentrujemy nasz uwag. Za porednictwem tego, na podstawie naszych przyzwyczaje mylowych odnonie koncentrowania uwagi na danej rzeczy lub sprawie, okrelamy nasz los. Aby zmieni nasze ycie, powinnimy skierowa nasz wszechmocn uwag w innym kierunku. Wierzysz, e to prawda, czy te trzymasz si tradycyjnego przekonania, e moc uwagi nie ma nic wsplnego ze zdarzeniami naszego ycia, e zewntrzne czynniki s duo waniejsze? Po opublikowaniu wynikw bada przeprowadzonych w Princeton mistycy i naukowcy w takim samym stopniu wiedz, i sia naszej uwagi posiada realn energi, ktr mona eksperymentalnie zmierzy w laboratorium. atwo jest przyczy si do opinii: energia pynie za uwag. Wprawdzie nie wiemy dokadnie, o jaki rodzaj energii chodzi, lecz stwierdzilimy jej dziaanie i istnienie. Jak korzy daje nam przekonanie, e energia pynie za uwag? Dziki temu nabierzemy wicej zaufania do samych siebie, uznamy, e moemy wpywa na otoczenie za pomoc siy naszych myli. Poza tym uczymy si przejmowania odpowiedzialnoci za kierunek, w ktrym wysyamy si myli. Stajemy si te wiadomi skutkw wynikajcych z naszych przyzwyczaje mylowych. Sprbuj nastpujcej rzeczy, sprawd swoje odczucia: po przeczytaniu tego fragmentu usid spokojnie, zamknij oczy i koncentruj czue i serdeczne myli na znanej ci osobie. Przekonaj si, czy czujesz, e z twojego wntrza wypywa energia i dostaje si do pola energetycznego tego czowieka, podczas gdy za pomoc siy koncentracji wysyasz mu pozytywne energie. Czy to jest realne? Czy wierzysz, e naprawd powodujesz ten transfer energii? Zasada czwarta: Teraz jest moment siy Wielu z nas traci zbyt wiele cennego czasu na odtwarzanie minionych zdarze lub marzenie o rzeczach, ktre mogyby, lub nie, zdarzy si w przyszoci. Podstawowa zasada szamanw na caym wiecie brzmi: Dopki zatracamy si w mylach o przeszoci lub przyszoci, sami okradamy si z naszej mocy - poniewa jedynym momentem naszej prawdziwej mocy jest wanie bezczasowa chwila, w ktrej cakowicie wiadomi jestemy naszego bytu. Na potwierdzenie tego sprawd, co si z tob dzieje, gdy zatapiasz si mylami we wspomnieniach lub fantazjach. Jeeli w tym momencie nie jeste tutaj, to gdzie si znajdujesz? Gdy zajmujesz si wspomnieniami lub marzeniami, czy moesz nawiza kontakt ze wiadomoci ciaa Ku, ktre gromadzi i wysya twoj man? I keia manawa, jak Hawajczycy nazywaj obecn chwil, jest owym szczeglnym stanem wiadomoci, w ktrym nasze postrzeganie zmysowe, nasza emocjonalna i mentalna czujno stapiaj si w jedno przeycie najcilej zwizane z powstawaniem zewntrznego wiata. Tutaj - i tylko tutaj - moemy poczy nasze wewntrzne zamiary ze zdarzeniami

53

wiata zewntrznego. Dlatego te ceremonia haipule zawsze zaczyna si od koncentrowania naszej wszechmocnej uwagi na tym, co dzieje si w danej chwili: na naszym oddechu, biciu serca i zdarzeniach dziejcych si dookoa nas. Powinnimy systematycznie cakowicie wprowadza si w bezczasowe TERAZ, jeli chcemy ksztatowa nasz ewolucj. Zasada pita: Kocha to by szczliwym z kim lub czym Ju na pocztku tej ksiki zwrcilimy uwag., i polinezyjskie sowo oznaczajce mio, aloha, najlepiej mona przetumaczy jako radosne dzielenie si yciem w teraniejszoci lub nasze serca piewaj razem. w hunie niemoliwe jest oddzielenie mioci od bycia szczliwym. Jeeli znika rado, wtedy razem z ni odchodzi mio. Powinnimy o tym pamita przede wszystkim w odniesieniu do samych siebie. w ceremonii haipule bardzo wane jest zachowanie mioci. Jeli chcielibymy przeprowadzi ceremoni haipule bez radoci w sercu i bez uczucia poncej mioci do nas samych, wtedy ciar naszej osobowoci tak nas przytoczy, i po prostu nie zgromadzimy potrzebnej iloci energii, aby co poruszy w podanym przez nas kierunku. Dlatego cigle powracamy do tematu, jak czujemy si w naszym wasnym sercu oraz w odniesieniu do naszego Ja. Czy jestemy szczliwi ze sob tacy, jacy jestemy, czy te oceniamy siebie surowo? Zatrzymaj na chwil myli i zamknij oczy. Oddychaj, rozszerz postrzeganie na serce... jak je odczuwasz? Czy przepenione jest radoci? Jeeli tak nie jest, czy moesz je otworzy, aby wprowadzi do niego rado i mio? Zasada szsta: Caa moc pochodzi z wntrza Jeli patrzymy na nasze ycie, czsto mamy wraenie, e zewntrzne moce cigle nami manipuluj i na nas wpywaj. Czujemy si raczej jak ofiary naszej sytuacji yciowej, anieli odpowiedzialni za to, co nas spotyka. Jednak tak naprawd, co kahuni dobrze wiedzieli, kady czowiek dysponuje woln wol. Nikt nie moe zmusi nas do czego, na co sami si nie zgadzamy. Posiadamy moc kierowania uwagi na dowolny cel, wierzenia w to, co wydaje si nam waciwe, i dziaania wedug wewntrznych przekona. w tradycji huny wszystkie istoty i przedmioty, od prezydenta do kwiatw w jego ogrodzie, posiadaj energi do mamtestowania swego bytu na tym wiecie. Gdyby jej nie miay, w ogle nie istniayby. Ta energia yciowa, lub ki, jest tym, co utrzymuje nas na poziomie atomowym oraz daje nam si do egzystowania w tym momencie. Gdy czujemy (np. podczas wiczenia pikopiko), jak energia wpywa do naszego organizmu, wtedy mamy uczucie, i energia ta pochodzi dokadnie z wntrza naszego poszerzonego stanu postrzegania ciaa, a nie z zewntrz. z jednej strony jestemy odbiorcami tej energii, jednak z drugiej w jednoci z naszym Wyszym Ja, Akua lani, take jej rdem. w tradycji huny rdo i odbiorca nie s oddzielone. Ostatecznie wanie to daje nam si do realizowania naszych marze. Zasada sidma: Skuteczno jest miar prawdziwoci wiat peen jest zasad i przepisw, ktre mwi nam, jak naley robi dane rzeczy. Szczeglnie w religijnych i szamaskich praktykach mwi si nam, i powinnimy dokadnie trzyma si tradycji, poniewa w przeciwnym razie rytuay nie bd skuteczne. Tradycja huny jest o tyle pikna, e nie mwi, abymy dany rytua zawsze wykonywali w ten sam sposb, w celu osignicia takich samych rezultatw. Zamiast tego istniej niezliczone sposoby na uzyskanie tych samych skutkw. Huna daje nam swobod kierowania

54

si wskazwkami naszego wasnego Wyszego Ja w czasie postpowania, zamiast wykonywania czego wedug przepisu danego kahuny. W tradycji huny wane jest to, co dziaa. Oczywicie, techniki wypracowane przez prawdziwego mistrza huny czsto okazuj si bardzo skuteczne, dlatego te powinnimy je odpowiednio ceni. Jednak pod tym wzgldem nie istniej adne dogmaty. Jeli inna droga tak samo dobrze, a moe nawet lepiej prowadzi do celu, wtedy krocz wanie t drog! W niniejszej ksice przedstawiamy bardzo skuteczny sposb koncentrowania energii, w celu manifestowania w yciu tego, na co zdecydowae si na gbokim poziomie. Prezentujemy ci pewn form ceremonii haipule, ktra bez wtpienia jest bardzo skuteczna. Jednak oczywicie masz swobod odejcia od naszej podstawowej formy lub stosowa techniki pochodzce z innych tadycji, aby zintegrowa je w twoim osobistym arsenale technik sucych manifestacji. Sidma zasada huny obowizuje naprawd w stosunku do wszystkiego, co okazuje si skuteczne. Powyej przedstawilimy ci wprowadzenie w podstawowe zasady huny. Moe chcesz na zakoczenie tego rozdziau jeszcze raz przejrze poprzednie strony, powtrzy zasady i stwierdzi, w jakim stopniu zgadzasz si z nimi oraz w jakim stopniu naprawd postrzegasz siebie w swoim najwyszym potencjale. Jak korzy wycigniesz z tych poszerzonych przekona? Kim byby, gdyby zasady huny stay si podstaw twoich dziaa?

55

Czwarta tajemnica Waiwai - swobodne osignicie materialnego dobrobytu


Polinezyjskie sowo okrelajce dobrobyt, szczcie znaczy rwnie: rdo, z ktrego obficie pynie sodka woda. Hawajczyk Frank Kawaikapuokalani Hewett wyrazi to nastpujco: Wai to sowo oznaczajce sodk wod, drogocenne rdo ycia. Jeeli kto na swojej ziemi posiada rdo sodkiej wody, by bogaty. z punktu widzenia huny widzimy wyranie, i metaforyczna waciwo swobodnego przepywu jest istotnym czynnikiem skadowym dobrobytu. w wielu kulturach na wiecie ycie w dostatku rozumiane jest jako swobodny byt, a nie walka o przeycie. W niniejszym rozdziale, w ktrym chodzi o specjalne techniki finansowej manifestacji, zajmiemy si tym, co huna rozumie pod pojciem naturalnego ludzkiego stanu bogactwa. Zauwaymy przy tym, e z natury cile poczeni jestemy z uniwersalnym strumieniem dobrobytu. Powinnimy jedynie nauczy si, w jaki sposb moemy poszerzy nasze uczucie brania udziau w strumieniu finansowej energii, w celu otworzenia dla siebie cigego przepywu z Po (wiat niewidzialny) do A'o (wiat materialny). Przede wszystkim chodzi o to, abymy pozwolili w naszym yciu codziennym na swobodne manifestowanie si. bogactwa za porednictwem wprowadzania do najgbszego poziomu wolnego przepywu po-trzebych rzeczy, waciwych ukadw i pomocnych ludzi. Deepak Cho-pra krtko i zwile wyjania, e bogactwo jest dowiadczaniem, i nasze potrzeby i yczenia speniane s spontanicznie i bez wysiku. Na zakoczenie dodaje, e w takim stopniu bdziemy beztroscy, w jakim dowiadczymy w yciu tego swobodnego przepywu. Nasze ycie stanie si wtedy wyrazem nieograniczonej mioci. Nastpnie tumaczy zaleno: Im lepiej rozumiesz, kim jeste jako energetyczna istota integraln czci kosmicznego prdu tym bardziej bdziesz zauwaa, i twoje materialne yczenia staj si rzeczywistoci. Jeeli yczysz sobie wikszego dobrobytu i utrzymujesz myli o tym na wyszym poziomie energetycznym, wtedy czstotliwo ta z pewnoci wzniesie cae twoje ycie na wyszy poziom. Jeli rozpoznasz swj nieograniczony potencja i dowiesz si, kim naprawd jeste, wtedy wiedza ta sama w sobie obejmie umiejtno realizowania kadego marzenia, poniewa jeste wieczn moliwoci, nieograniczonym potencjaem tego wszystkiego, co jest i bdzie.

Hawajski szamanizm i finansowe powodzenie


Hawajski szamanizm wychodzi z zaoenia, e wszyscy razem z caym uniwersum cigle stwarzamy nasz rzeczywisto, poniewa nie istnieje granica midzy Stwrc i wiadomym stworzeniem. Dlatego te nie prbujemy jako wsptwrcy, szczeglnie w kontekcie manifestacyjnej ceremonii haipule, otrzyma czego, co nie wystpowaoby tutaj. Raczej dziaamy w celu nadania formy temu, co ju istnieje. Przenosimy rzeczy z niewidzialnego w widzialn materi, z Po w A'o.

Cigle stwarzamy ycie z naszego wntrza, najczciej niewiadomie, i dlatego


raczej przypadkowo. Dlaczego nie mielibymy robi tego wiadomie? Dlaczego nie mamy ksztatowa naszego ycia wedug wasnych ycze? W jaki sposb moemy, szczeglnie w odniesieniu do dobrobytu i przepychu, przenie nasze yczenia ze sfery niewidzialnych snw w widoczne, urzeczywistnione formy? Jak ju

56

powiedzielimy, pierwszy krok polega na uwiadomieniu sobie myli, ktre cigle przebiegaj przez nasz gow. S one werbalnym wyrazem przekona, ktre okrelaj wszystko, co robimy w yciu. Te negatywne i pozytywne przekonania bez wtpienia decyduj o naszych obecnych finansowych dowiadczeniach. Jeli nie sprawdzimy ich i odpowiednio nie zmienimy, wtedy w dalszym cigu bdziemy robili to samo. Poznanie, i za porednictwem naszych myli stwarzamy nasze dowiadczenia, jest oczywicie innym sformuowaniem pierwszej zasady huny, ktra mwi, e wiat jest tym, za co go uwaamy. Napoleon Hill sformuowa to bardzo wyranie w Myl!... i boga si (Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa): Nasze pola energetyczne magnetyzowane s przez nasze gwne myli. Magnesy te przycigaj nas do si, ludzi i ukadw yciowych pasujcych do naszych gwnych myli.

Mwic wprost: nasze myli wpywaj na nasz wasny obraz, si yciow


i ilo pienidzy, ktrymi dysponujemy w yciu. Zadaj wic sobie pytanie: Czy uwaasz si za osob majc powodzenie w finansach i yjc w dobrobycie? Jak finansow rzeczywisto stwarzasz sobie codziennie za porednictwem twoich zwyczajowych tokw mylowych i przekona? W ceremonii haipule, ktrej uczysz si w tym rozdziale pokaemy ci, w jaki sposb moesz stworzy trway stan wiadomoci, ktry ukierunkuje i utrzyma twoje denia na podanym materialnym poziomie. Jednak najpierw chcemy dokadniej pozna twoje chwilowe przekonania dotyczce pienidzy.

Znaczenie pienidzy w dziecistwie


Czy moesz powiedzie, e masz zdrowy stosunek do pienidzy, czy te masz z tym jakie problemy? Dlaczego przyje wanie takie stanowisko? Jeli bardzo zainteresowa ci ten rozdzia mwicy o zmianie stosunku do pienidzy, znaczy to, e w dziecistwie dowiadczye wielu negatywnych uwarunkowa dotyczcych finansw. Suze Orman, autorka ksiki 9 Steps to Financial Freedom (9 krokw do finansowej wolnoci) pisze: miem nawet twierdzi, i na podstawie mojego dowiadczenia najwiksze aktualne problemy yciowe wikszoci moich klientw (nawet takie, ktre na pierwszy rzut oka nie maj nic wsplnego z pienidzmi) bezporednio opieraj si na wczesnych, gboko zakorzenionych dowiadczeniach z pienidzmi... Dlatego te pierwszy krok prowadzcy do finansowej wolnoci polega na przypomnieniu sobie o najwczeniejszych chwilach, w ktrych pienidze co dla ciebie znaczyy i po raz pierwszy zrozumiae, co mog one spowodowa. Zrbmy ten krok i sprawdmy przyczyny twojego wczesnego nastawienia do pienidzy. Stwierdzimy przy tym, czy te wczesne przekonania, ktre przeje od rodzicw, obowizuj jeszcze w twoim obecnym yciu i czy naprawd s przydatne dla ciebie jako dorosego czowieka. Podr do wspomnie wedug ceremonii haipule: twoja matka, ojciec i pienidze Ponownie wykonamy teraz pierwsze kroki ceremonii haipule, by uwolni si od dawnych programw. Dziki temu bdziemy mogli naadowa obecne zamiary pozytywn energi. Odpr si podczas czytania tych sw i rozkoszuj obecn chwil. Skieruj uwag na oddech. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi przez nos, poczuj ruchy klatki piersiowej i brzucha w czasie oddychania... Uspokj myli, rozszerz postrzeganie i poczuj bicie serca lub puls porodku oddechu. Nastpnie jeszcze bardziej poszerz swoje postrzeganie, aby odczu ciao jako cao, teraz,

57

w tym momencie... Gdy myli uspokoj si, a ciao odpry (gdy Lono i Ku tworz wiadom jedno w teraniejszej chwili), powiedz do siebie: Gdy podruj do moich wspomnie, jestem otwarty na przyjcie informacji od Akua lani, mojego Wyszego Ja. Zastanw si teraz nad nastpujcymi pytaniami. Zwr przy tym uwag, jakie wspomnienia pojawi si przy tym i do jakich wnioskw dochodzisz bez trudu. Po przeczytaniu kadego pytania moesz zamkn oczy i pozwoli sobie na ponowne przeycie pojawiajcych si wspomnie: 1. Jak na temat pienidzy wyraali si twoi rodzice, gdy bye dzieckiem, podczas rozmw z tob i midzy sob? Jak mwio si o pienidzach w twojej rodzinie? 2. Jaki by twj stosunek do pienidzy w okresie dziecistwa? Byy to uczucia radoci i podziwu, czy te gniewu i strachu? Czy w stosunku do pienidzy czue odprenie, czy te zestresowanie? 3. Czego nauczye si o pienidzach od rwnienikw i znajomych z klasy. Czego na ten temat nauczye si w kociele i na lekcjach religii? 4. Jeszcze raz przyjrzyj si swoim wspomnieniom dotyczcym pienidzy i poszukaj najbardziej negatywnego przekonania lub nastawienia, ktre przyje jako prawdziwe. Moe by to pene siy stwierdzenie lece u podstawy twoich wszystkich przekona dotyczcych pienidzy, ktre wywouje w twoim wntrzu silne emocje. Dobrym przykadem w tym momencie s ukady, na podstawie ktrych Kala rozwina negatywne przekonanie wobec pienidzy i przez lata nosia je w sobie: Gdy byam dzieckiem, moi rodzice, ktrzy wyemigrowali z Chorwacji do Kanady, musieli ciko pracowa, aby zdoby pozycj w przemyle budowlanym. Razem z bratem mieszkalimy zawsze w piknych domach, ktre nasi rodzice budowali na sprzeda. Czsto w dziecistwie syszaam zoliwe uwagi innych dzieci, e moi rodzice s bogaci, pomimo e tak naprawd nie mieli wicej pienidzy ni nasi ssiedzi. Jednak emocje kryjce si za tym wszystkim, zazdro i brak akceptacji, ktre czasami odczuwaam ze strony rwienikw, odnosiam do naszego bogactwa. Posiadanie wicej pienidzy ni inni zgodnie z tym oznaczao, i nie byam akceptowana. Moje Ku oczywicie prbowao chroni mnie przed dezaprobat i brakiem akceptacji za porednictwem sprzeciwiania si bogactwu. Pniej jako dorosa ju osoba dostrzegam, i to niewiadome przekonanie silnie ograniczao mj rozwj. wiadomie zdecydowaam si na zastpienie tego wzorca mylowego innym. Pienidze i uwolnienie si od negatywnych przekona Jeli masz w zasigu rki papier i owek, wanie teraz jest odpowiednia chwila do zapisania twego negatywnego przekonania dotyczcego pienidzy, ktre prawdopodobnie do tej pory ograniczao ci w yciu. Moe przyjdzie ci do gowy kilka zda. Jako pierwsze zapisz spostrzeenie, ktre najbardziej ci nurtuje. Jakie zawsze bdzie znajdowao si na pierwszym planie, jeeli bdziesz myla o pienidzach. Podczas decydowania si na zapisanie odpowiedniego przekonania, oddychaj wiadomie, dostrj cay organizm do teraniejszej chwili i otwrz si na inspiracje, ktre chce przekaza ci Wysze Ja... Negatywne stwierdzenie dotyczce pienidzy Myli o pienidzach ............................ (denerwujmnie, martwi, zasmucaj, pozbawiaj nadziei), poniewa ..................................................... Jeste teraz przygotowany na cztery kroki uwolnienia si. Na pocztku zajmij si drug czci zdania, ktra zaczyna si od poniewa, i zadaj sobie odpowiednie pytanie.

58

Proces uwalniania demonstrujemy tutaj na przykadzie stwierdzenia, ktre zapisuje wielu ludzi: Myli o pienidzach martwi mnie, poniewa nigdy nie mam ich dosy. 1. Czy stwierdzenie: nigdy nie mam dosy pienidzy rzeczywicie jest prawdziwe? Wci mylimy, e nie mamy dosy pienidzy, i cigle martwimy si, e chodzi przy tym o by albo nie by. Tak naprawd jednak wikszo ludzi posiada dosy pienidzy, aby przetrwa. Czy mamy wic prawdziwy powd do tego chronicznego zmartwienia?

Jeeli spojrzymy wstecz na nasze ycie, wtedy spostrzeemy, e tak naprawd


zawsze mielimy dostateczn ilo pienidzy na zaspokojenie fizycznych potrzeb. Dlaczego wic cigle nam si zdaje, e przy temacie pienidze chodzi o kwesti przeycia? Zachodzce tutaj procesy s pewn form psychologicznej regresji. Niewiadomie przesyamy dawne dziecice obawy (ktre bez wtpienia przejlimy od naszych rodzicw, jeli oni sami byli chorzy z powodu troski o dostateczn ilo pienidzy) do naszego dorosego bytu, w ktrym absolutnie nie chodzi o spraw fizycznego przetrwania. Obawiamy si o egzystencj, wracaj lki, ktre mielimy w dziecistwie. Nie moglimy wtedy jasno rozpozna rzeczywistoci. Ale tak naprawd wyobraenie, e nie dysponujemy dostateczn iloci pienidzy, jest jedynie bdnym przekonaniem. Jednak jeeli wiadomie lub niewiadomie trzymamy si tego przekonania, wtedy powodujemy moe wicej cierpienia (strach, troski, panika itd.), anieli za porednictwem innego przekonania, poniewa przekazywane jest ono z pokolenia na pokolenie. w ten sposb dzieci przejmuj od rodzicw strach przed nieposiadaniem dostatecznej iloci pienidzy. 2. Jak masz korzy z wierzenia w przekonanie, e zawsze masz za mao pienidzy? Jeli cigle mwimy sobie: Nigdy nie mam dosy pienidzy, wtedy bez wtpienia wprowadzamy do ciaa i duszy straszne uczucia. w ten sposb nabawiamy si kopotw odkowych i blu gowy, nasze nerwy s nadwyrone a myli reaguj zamieszaniem i panik, poniewa stwarzamy sobie wiat opanowany przez niezgodne z prawd uczucie miertelnego zagroenia, ktre przychodzi wraz z wyobraeniem nieposiadania wystarczajcej iloci pienidzy. Martwienie si o pienidze nic nam nie daje. Zapytaj o to ludzi, ktrzy splajtowali. To rwnie nie jest koniec wiata, lecz tylko zamknicie pewnego rozdziau w wielkiej ksidze ycia. Najgorsz rzecz w bankructwie nie jest ono samo, ale wszystkie uczucia, ktre wywoywane s przez negatywne nastawienie do bankructwa. Take tutaj przyczyn martwienia si o pienidze me jest rzeczywisto, lecz nasze przekonania i wyobraenia. 3. Kim byby bez negatywnego przekonania, e masz za mao pienidzy? To jest oczywiste. Od razu uwolniby si od najgorszych trosk i obaw. Od razu zaczby wysya na zewntrz bardziej pozytywne wyobraenia o wiecie, ktre dziaayby na twoj korzy i z pewnoci pomogyby ci w zdobyciu wikszej iloci pienidzy! Prawdopodobnie zrozumiaby ju dobrze istot sprawy: Nasze przekonania odnonie pienidzy powoduj cierpienia, a nie pienidze same w sobie. Jak podkrela to Deepak Chopra, pienidze s jedynie kawakiem papieru lub wydrukiem komputerowym. Pienidze same w sobie nie maj adnej mocy. w rzeczywistoci pienidz jest symbolem energii yciowej, ktr wymieniamy oraz energii yciowej, ktra jest do naszej dyspozycji jako wynagrodzenie za slub dla uniwersum - mwi Deepak Chopra. Pienidz jest rodkiem wymiany, ktry reprezentuje dobra materialne i wykonan prac. i to jest wszystko. Pienidze nie maj wicej mocy, ni ta, jak si im nadaje. W tym momencie procesu uwalniania moesz pozna prawd i powiedzie sobie: Nie chc duej trzyma si przekonania, i nie mam dostatecznej iloci pienidzy. Zawsze mam dosy pienidzy, aby przey, i jest mi przykro, jeeli martwi si, gdy moje ycie nie znajduje

59

si w niebezpieczestwie naprawd.

Jeli twj rozum Lono widzi wiato i wyraa si w ten jasny i umotywowany
sposb, wtedy podwiadome Ku (ktre trzyma si przyzwyczaje) syszy to przesanie i zaczyna budowa nowe przekonanie, nowe stwierdzenie, ktre moe wywiadczy ci wspaniae przysugi. Stwrz wasne przekonanie dotyczce pienidzy Jeeli jeste ju gotowy, wtedy moesz zastosowa ten podstawowy proces uwalniania si w stosunku do wasnego negatywnego nastawienia do pienidzy, ktre wczeniej zapisae. Sprawd, czy twoje podstawowe zaoenia co do pienidza naprawd s poprawne a moe s tylko jeszcze jedn iluzj, ktr przez lata wysyae w wiat. 4. Przestaw teraz stwierdzenie tak, aby sam przejmowa odpowiedzialno: Pienidze martwi mnie... - Ja martwi si... Ktre stwierdzenie bardziej zblione jest do rzeczywistoci: Czy pienidze mog nas martwi, czy te sami si martwimy? Prawdopodobnie nie trzeba duej dyskutowa nad t kwesti, poniewa sprawa jest jednoznaczna. W celu uwiadomienia sobie, w jakim stopniu obciony jest twj stosunek do finansowego sukcesu, powiniene w ten sam sposb sprawdzi i oceni wszystkie stwierdzenia zwizane z tym tematem tak, jak zrobilimy to w przedstawionym poniej przykadzie. Dopiero gdy dostrzeesz rnic midzy swoj obecn sytuacj finansow i obawami zaprogramowanymi w czasie dziecistwa, wtedy bez problemu pozbdziesz si dawnych wzorcw oraz oddasz si rzeczywistoci dusz i rozumem.

Kala uja to nastpujco: Masz moliwo wyboru midzy dostrzeeniem


realizmu chwili lub obcieniem jej wyobraeniami odnoszcymi si do przeszoci lub przyszoci. Jeeli znajdujesz si poza realnoci chwili obecnej, wtedy przegapiasz prawdziwe ycie Sprawdzenie szeroko rozpowszechnionych krtkich stwierdze Przeczytaj ponisze zdania i sprawd, w co naprawd wierzysz: Czy dana wypowied jest dla ciebie prawdziwa, czy te ci nie dotyczy: Pienidze s rdem caego za. Bogaci ludzie s chciwi i pozbawieni skrupuw. Po prostu nie jest mi dane by bogatym. Pienidzy nie wystarcza dla wszystkich. Ludzie tacy jak ja nigdy nie osign sukcesu. Pienidze i duchowo to dwie sprzecznoci. Pienidze cigle znikaj. Zarabianie pienidzy to cika praca. Nigdy nie bd mia duo pienidzy. Bogactwo finansowe osigaj tylko ludzie o szczeglnych talentach i umiejtnociach. Zarabia pienidze mona tylko wtedy, gdy posiada si dobre wyksztacenie albo dziki ukadom. Ile z powyszych stwierdze, ktre s typowe dla ludzi, ktrym nie powodzi si finansowo, dotyczy take ciebie? Jeeli niektre z nich reprezentuj rwnie twoje przekonania, powiniene przyjrze si im dokadniej: Czy naprawd odpowiadaj rzeczywistoci? Co staoby si w twoim yciu, kim byby, gdyby zdecydowa si teraz na ich porzucenie? Myli na temat moliwoci osignicia dobrobytu Na zakoczenie przygotowania do ceremonii haipule waiwai, ktra zakoczy ten fragment ksiki, powiniene sprawdzi, co sdzisz o nastpujcych ekspansywnych

60

stwierdzeniach: Jestem zdolny doprowadzi moje ycie do stanu dobrobytu. Zarabianie pienidzy to atwa rzecz. Kady moe zarobi duo pienidzy. Koncentruj si na doprowadzeniu mojego ycia do stanu dobrobytu. Nie boj si by bogatym. Pienidze s moim najlepszym przyjacielem. Duchowo i pienidze id ze sob w parze. Pienidze to dobra rzecz. Kocham pienidze. Wanie teraz opywam w pienidze. Poniewa na podstawie pierwszej zasady manifestacyjnej tradycji huny za porednictwem kadej myli stwarzasz otaczajcy ci wiat, powiniene nauczy si obserwowania strumienia wasnych myli i aktywnie pozby si kadego stwierdzenia, ktre nie jest ci potrzebne. Zastp je pozytywnymi mylami pobudzajcymi rozwj, ktrego yczysz sobie w yciu. Gdy wczamy do naszego ycia najlepsze stwierdzenia, powinnimy przyjrze si siedmiu zasadom huny, poniewa s one podstaw caego procesu waiwai, ktry wspiera dobrobyt. Dlatego te w tym miejscu nastpuje druga zasada huny.

Moesz robi wszystko i osign wszystko, czego sobie yczysz


Czy masz wraenie, e odwane stwierdzenie: Nie istniej granice tego, co mog osign w yciu, odpowiada twoim gbokim przekonaniom? a moe raczej negatywnie oceniasz swj potencja przez trzymanie si przekonania: Istniej wyrane granice tego, co mog osign w yciu! Gdy bylimy maymi dziemi, nasi rodzice przesyali nam wasne wyobraenia na temat tego, co moemy zrobi, i oczywicie - czego oni mogli dokona w yciu. Wikszo rodzicw raczej przekazuje dzieciom nastawienie: bd ostrony, zamiast zrb to, lub we sobie to. Jak widzimy, dzieci przejmuj panujce przekonania swoich rodzicw i przyswajaj je sobie. Jakie nastawienie do ogranicze mieli twoi rodzice? Czy wierzyli, e mog dokona wielkich rzeczy i speni swoje yciowe marzenia albo te mieli negatywny obraz samych siebie, ktry powanie ogranicza ich w yciu? Zatrzymaj si na chwil i wczuj w rol swojego ojca. Pozytywnie czy negatywnie ocenia wasne moliwoci? Jak korzy przynioso mu to nastawienie? Kim byby, gdyby zamiast tego wychodzi z zaoenia: Nie istniej dla mnie adne granice! w podobny sposb sprawd przekonania swojej matki lub innych wanych dla ciebie osb z okresu dziecistwa. Jakie stwierdzenia odnonie pienidzy przeje od nich i co chcesz osign z ich pomoc?

Myli o dobrobycie
Huna uczy nas, e cae ycie, a szczeglnie wzorce mylowe i gboko zakorzenione przekonania, skadaj si z drgajcych pl energetycznych. Pola energetyczne mona zmienia. Jeeli twoje wasne pole energetyczne jest sabe i przytumione oraz zamknite w guchym poczuciu biedy i niedoboru, wtedy moesz zastpi je polem energetycznym, ktre reprezentuje wysze, promieniujce drganie dobrobytu i szczcia. Bez wtpienia moliwe jest to za pomoc ceremonii haipule. rdo caego dobrobytu jest bezgraniczne i niewyczerpalne. Niezalenie od tego, czy wiesz o tym, czy te nie, jeste z nim poczony. Bdziesz mg zaczerpn z tego rda, jeli uwierzysz, i nie jeste niczym ograniczony.
61

Dziki temu uwolnisz si od ogranicze, ktre sam sobie naoye, i poczysz si energetycznie z moc i pienidzmi, ktre wystpuj wszdzie dookoa ciebie.

Im bardziej wierzysz w to, e nie jeste niczym ograniczony, tym wicej


moesz osign. Uniwersum nie stwarza ci adnych granic, jeli chodzi o sukces i dobrobyt. Jedynymi ograniczeniami, ktre posiadasz, s te, ktre sam sobie narzucie. Jeli patrzymy na kosmos z punktu widzenia huny, granice te s stworzone cakowicie przez nas samych. Gdybymy cae bogactwo Ziemi podzielili midzy ludzi, wtedy kady z nas posiadaby okoo jednego biliona dolarw. Jednak po kilku latach sytuacja wygldaaby tak jak teraz. Bogaci byliby znowu bogaci, natomiast biedni staliby si ponownie biednymi. Dzieje si tak po prostu z powodu indywidualnego nastawienia do pienidzy. Jeeli twoje wyobraenia o sukcesie i dobrobycie oraz obraz ciebie samego s ograniczone, wtedy (nawet jeli kto daby ci duo pienidzy lub bardzo dobrze patn prac) nie byby w stanie utrzyma tego wszystkiego przy sobie, poniewa nie pozwoliyby na to twoje wyobraenia. Jeeli nie zmienisz wyobrae o sobie samym, o yciu, innych ludziach, pienidzach oraz sukcesie, wtedy bdziesz sabotowa siebie i odsuwa od siebie pienidze.

Jak zmieni swoje nastawienia


Jeli stwierdzimy, e wiele naszych negatywnych przekona i nastawie odnonie dobrobytu i szczcia sabotuje cae nasze ycie, wtedy oczywicie powstanie pytanie, co moemy zrobi, by zmieni nasz wasny obraz dotyczcy pienidzy. Odpowied na nie zawarta jest w zdaniu: Widzimy to, w co wierzymy. Jeli w procesie uwalniania jasno stwierdzimy, e jakie przekonanie nam szkodzi, wtedy najczciej upuszczamy je jak gorcy kartofel. Z pewnoci pamitasz, e w ramach wyobrae huny odnonie naszych wewntrznych procesw zajmowalimy si ju tematem Ku. Wszyscy posiadamy system Ku, ktry w duym stopniu dziaa automatycznie i na podstawie przyzwyczaje - rwnie pod wzgldem gboko zakorzenionych nastawie i przekona, ktre opieraj si na wczeniejszych dowiadczeniach. Jeeli chcemy uwolni si od tych negatywnych programw, wtedy powinnimy uy racjonalnego umysu Lono, aby jasno stwierdzi, i dane zaoenie lub przekonanie pozbawione jest sensu. Nastpnie powinnimy przekaza naszemu Ku yczenie zmiany. Nie wystarczy przy tym powiedzie: Nie chc ju nigdy martwi si o pienidze. Zamiast tego powinnimy zaproponowa Ku jakie pozytywne stwierdzenie: Jestem pozytywnie nastawiony do pienidzy i oczarowany nimi! Jeli bdziemy powtarza to dostatecznie czsto w poczeniu z pozytywnymi emocjami, wtedy wymienimy stare przekonanie na nowe. Inny przykad: Wielu ludzi podwiadomie przekonanych jest o tym, e nie mona jednoczenie by bogatym i duchowo rozwinitym. Czy tak jest naprawd? Trzymanie si tego przekonania pomaga ci w zdobywaniu pienidzy czy te przeszkadza w tym? Jeeli sprawdzisz to pytanie za pomoc logiki Lono i jasno stwierdzisz, e jeste duchowo nastawiony, jednak jednoczenie chciaby by bogaty, wtedy powiniene na nowo zaprogramowa swoje przekonania, np. za pomoc stwierdzenia: Mog by duchowo rozwinity i bogaty, albo: Moje duchowe ycie bdzie kwito wraz ze wzrostem mojego majtku. Gdy moesz ju sformuowa nowe przekonanie i wewntrznie upewni si, e to nowe stwierdzenie jest prawdziwe, wtedy (i tylko wtedy) moesz przekaza je systemowi Ku jako zastpstwo starej, negatywnej postawy.

62

Proces przeprogramowania
Za chwil podczas formalnej ceremonii haipule zobaczymy, i komunikujemy si z Ku za porednictwem nasycania caego naszego bytu pozytywnymi stwierdzeniami. Robimy to w sposb, dziki ktremu Ku naprawd wierzy, i szczerze mylimy o nowym przekonaniu. Jak wspomnielimy ju w jednym z poprzednich rozdziaw, robimy to za pomoc wyraania naszego prawdziwego zachwytu odnonie zmiany. Zachwyt ten wyraamy za porednictwem stw, wrae zmysowych i uczu: Po pierwsze: Gromadzimy duy adunek many. Po drugie: Wyjaniamy nasz zamiar, mana'o, polegajcy na zmianie danego przekonania. Po trzecie: Przekazujemy ten zamiar naszemu centrum Ku za pomoc nastpujcych sugestywnych rodkw: Sowne wyraenie zamiaru W stanie haipule spokojnego skoncentrowania si na twoim Wyszym Ja wielokrotnie wyjaniasz podwiadomoci swoje nowe przekonanie. Jeeli zamierzasz od nowa zaprogramowa podwiadomo pozytywnym nastawieniem do pienidzy, wtedy z kadym nowym wydechem cigle cicho mw do siebie: Mam wewntrzne silne przekonanie, i kocham pienidze i bardzo mocno d do osignicia jeszcze wikszego dobrobytu. Wraenia zmysowe System postrzegania Ku bardzo mocno reaguje na kady rodzaj wrae zmysowych wcznie z tymi, ktre wewntrznie sobie wyobrazisz. Aktywna imaginacja jest wic wanym sposobem na przekazanie podwiadomoci nowych zamiarw. Wyobra sobie plastycznie cel, do ktrego dysz. Stwrz w wyobrani obraz bdcy materialnym wyrazem podanego celu. Wizja powinna by jak najbardziej realna. Naley wzbogaci j wieloma rnymi zmysowymi przeyciami, ktre mogyby by zwizane ze zwikszajcym si dobrobytem. Rozszerz imagina-cj na wszystkie zmysy - dotyk, zapach, such, smak. Uczucia i emocje Podczas wyobraania sobie danego marzenia powiniene take odbiera pozytywne uczucia oczarowania i radoci, ktre powstan po spenieniu si twojego yczenia. Niech uczucia te powstan porodku twojego oddechu. Jest to najprostsza i najskuteczniejsza droga do systematycznego napeniania Ku nowymi przekonaniami i zamiarami. Dziki temu moesz aktywnie przeprogramowa wiadomo, aby postrzega wiat w nowszy, bardziej pozytywny i szerszy sposb. Jeeli naprawd chcesz dokona szybkich pozytywnych zmian w swoim yciu, wtedy powiniene systematycznie przeprowadza proces przeprogramowywania wiadomoci za pomoc wyszych zamiarw i celw. Reverend Ike, sawny mwca, cay ten oglny proces opisuje w nastpujcy sposb: Wszyscy chodzimy na rynek, aby kupowa poywienie dla ciaa, lecz gdzie otrzymamy poywienie dla naszego ducha? Wszdzie istniej idee, myli, slowa i obrazy. Wiele sw i obrazw znajdziemy w ksikach, telewizji i magazynach ilustrowanych. Oczywicie cigle syszymy to, co mwi inni ludzie. Na rynku ycia istnieje duo dobrych i zych rzeczy... Znacie powiedzenie: Jeste tym, co jesz. Jednak ja powiem wam, e jestecie tacy, jak o sobie mylicie! Stajecie si wyobraeniami, ktrymi karmicie swoj wiadomo. Dlatego te powinnicie si stara, aby karmi si dobrymi mylami i wyobraeniami.

63

Pozytywne nastawienia
Dopiero, gdy zrozumiemy, jak wana jest kada myl na temat tego, co spotyka nas w yciu, wtedy oczywicie zaczniemy zwraca uwag na nasze myli. Jak czsto w cigu dnia patrzysz na ludzi i wysyasz im przy tym negatywne myli? Jak czsto martwisz si w czasie pracy zamiast koncentrowa na pozytywnych sprawach? i w kocu: jak czsto popadasz w pesymizm odnonie pienidzy i bogactwa, zamiast myle o czym pozytywnym, co mogoby dopomc w osigniciu dobrobytu? Gdy nabrae ju oglnego pojcia o wartoci pozytywnych przekona, przedstawi ci teraz list najwaniejszych przekona lub zasad huny, ktre by moe bdziesz chcia wczy do swego nowego systemu przekona, aby dziki temu osign jak najlepsze wyniki za porednictwem ceremonii haipule. Bardzo wan rzecz jest, aby czsto przekazywa te zasady Ku, przede wszystkim w gbokim stanie wiadomoci haipule. Dziki temu nowe przekonania wejd w rezonans z kad czstk twego bytu, co jest prawdziwym przyrostem mocy. w cigu nastpnych tygodni koncentruj si przede wszystkim na poniszej licie. Zawsze, gdy bdziesz bra do rki t ksik, zajmuj si niniejsz stron do chwili, a na trwae przyjmiesz do serca i ducha siedem poniszych zasad: Przekonania huny dotyczce dobrobytu: 1. Moje myli wsptworz cay mj wiat. 2. Nie istniej granice tego, co mog osign w yciu. 3. Wpywam na wszystko, na co kieruj moj uwag. 4. Wszystko dzieje si w chwili obecnej. 5. Kocham siebie samego i znajduj si w harmonii ze wszystkimi ludmi. 6. Moja osobista sia pochodzi z mojego duchowego centrum. 7. Jestem otwarty na wszystkich ludzi, z ktrymi d do mojego celu.

Praktyka ceremonii haipule waiwai


Ceremonia haipule jest potnym narzdziem sucym dokonywaniu kadej zmiany, ktr moemy sobie wyobrazi, w otaczajcym nas wiecie oraz w nas samych. Czasami uywalimy ju jej, by zmienia przekonania, co prawdopodobnie najskuteczniej moe wpyn na zmian naszego ycia. Nauczymy si teraz wykorzystywania ceremonii haipule do polepszenia naszej sytuacji finansowej. Bdziesz przy tym aktywny, poniewa sam powiniene stwierdzi, jakich zmian yczysz sobie w sferze materialnej i sformuowa swoje zamiary. My jedynie poprowadzimy ci przez ten proces. Ponisz ceremoni powiniene przeprowadza systematycznie, nawet kilka razy dziennie, jeli chcesz szybko osign swj cel. Gdy zaczniesz praktykowa ceremoni haipule, wtedy na pierwszym miejscu bd stay kolejno rne zamiary. Tutaj przede wszystkim zajmujemy si picioma kategoriami praktyki haipule: finansami, mioci, zdrowiem, yciem w spoeczestwie i przebudzeniem duchowym. Moesz skoncentrowa si na pewnym zamiarze w obrbie jednej kategorii, ale rwnie wprowadzi do tego procesu wicej zamiarw, ktre s dla ciebie szczeglnie wane. Ramy s na tyle obszerne, na ile jest to moliwe, aby dziki temu mg wedug wasnego uznania ksztatowa struktur i przebieg ceremonii haipule. Wielkie wyzwanie tego procesu polega zawsze na ustaleniu zamiaru. Obrany cel
64

rozstrzyga o tym, na co kierujesz swoj uwag i z jakim zamiarem. Wielu ludzi nie wie dokadnie, czego chce, albo te formuuje swoje yczenia tak oglnie, e nic konkretnego nie moe z tego wynikn. Reverend Ike stwierdza w tym momencie: Powinnicie by precyzyjni wobec uniwersum!

Powiniene sformuowa to, co chcesz osign, zanim bdziesz mg to


otrzyma. Uniwersum nie odbierze ci prawa wyboru. Jeeli na pocztku bdziesz prosi o przewodnictwo, wtedy otrzymasz inspiracj wskazujc drog. Jednak pniej musisz wiadomie ustali i wytumaczy, czego chcesz, i odpowiednio do tego dziaa. Nadrzdny cel Pienidze znajduj si wszdzie w naszym otoczeniu, jednak potrzebny jest kana, do ktrego i przez ktry bd mogy pyn. Jest on nadrzdnym celem. Dziki niemu moesz stworzy cay szereg rurocigw, ktre pomog ci w osigniciu dobrobytu. Prowadzi on rwnie do sformuowania jasnego i jednoznacznego celu, na bazie ktrego ustalisz cele podrzdne. Cele te skadaj si na plan akcji, ktry pniej przeksztacony bdzie w konkretne dziaania. Nastpnie dziki nim popyn pienidze. yciowy cel jest podstaw do istnienia lub dziaania. Kady czowiek ma swj nadrzdny cel i wszyscy posiadamy rne cele dotyczce rnych aspektw naszego ycia. Cel yciowy jest tym, co nadaje znaczenie powszedniemu dniowi. Nie jest on czym z przyszoci, lecz tym, co wanie robisz. Co jest twoim nadrzdnym celem? Czy zastanawiae si nad rym? Czy poruszye tym pytaniem gbi serca i duszy, aby dowiedzie si, jakie jest twoje gwne zadanie w tym yciu? Im dokadniej odpowiesz sobie na to pytanie (nawet jeli na pocztku tylko na prb postawisz sobie jaki cel, aby dziki temu stworzy podstaw do pracy), tym szybciej uda ci si pobudzi przepyw energii i przycign zdarzenia pomocne w osigniciu twojego celu. W odniesieniu do pienidzy potrzebny jest ci dokadnie okrelony cel. Stwierdzenie typu: Moim celem yciowym jest pomaga ludziom i dziki temu zarabia pienidze, mogoby by dobrym pocztkiem, jednak powiniene wtedy zada sobie odpowiednie pytania, aby stworzy konkretny plan dziaania, ktry pomgby w osigniciu twojego nadrzdnego celu. Powyszy przykad doprowadzimy do logicznego zakoczenia. Twj cel polega na pomaganiu ludziom - ale w jaki sposb chcesz to robi? Powiedzmy, e chciaby pracowa jako uzdrawiacz. Istnieje wiele rnych metod terapii, w zwizku z czym musisz zdecydowa si na praktykowanie jednej z nich. Zamy, e szczegowo zaje si tym zagadnieniem i zdecydowae si na akupunktur. Doszlimy teraz do momentu, w ktrym chcesz sformuowa swj aktualny zamiar: Chc znale dobr szko i zacz nauk akupunktury. Dobrze. Teraz mamy konkretny cel podrzdny. Nastpnie moesz ustali w punktach plan i pracowa z systemem Ku, ktry steruje energi i wypromieniowuje w wiat twoje potrzeby i zamiary. Zwracaj uwag na postawienie sobie rozsdnych podrzdnych celw. Podobnie jak w sporcie, gdzie zaczyna si od podstawowego treningu i z czasem, krok za krokiem, nabywa si coraz wikszych umiejtnoci, aby wreszcie wspi si na wysok gr, powiniene zacz od podstawowych krokw, eby pniej mc opanowa okrelone poziomy manifestacji. Zaufanie do siebie Kady may sukces osignity za porednictwem ceremonii haipule prowadzi do coraz wikszych osigni, dziki ktrym zdobdziesz wicej zaufania do samego siebie. Kluczem

65

do sukcesu jest wanie zaufanie do siebie. Gdy jestemy pewni, e osigniemy sukces, zamiast podcina sobie skrzyda obawami i wtpliwociami, prawie w magiczny sposb osigamy cele. Jak moemy zwikszy zaufanie do samego siebie? Przede wszystkim powinnimy zwraca uwag na to, aby nie obnosi si z nastawieniami, ktre niwecz uczucie naszej kompetencji. Wielu ludzi jest o wiele lepszych w swojej pracy, anieli w to wierz. Jednake yj w ramach swoich ciasnych granic i cierpi z powodu braku zaufania do samych siebie.

Zawsze staraj si o osignicie stanu spokoju ceremonii haipule i spjrz do


swojego wntrza, w celu usunicia negatywnych obrazw samych siebie, ktre pomniejszaj twoje zaufanie do siebie. Powiniene zastpi je pozytywnymi stwierdzeniami na temat twoich zdolnoci. Inny sposb na zdobycie zaufania do siebie to dziaanie. Robimy to, co zamierzamy, i w chwili obecnej, z pierwszej rki, dowiadujemy si, jak zwikszaj si nasze umiejtnoci. w ten sposb Ku najszybciej uczy si rozszerzania obrazu samego siebie. Dzieje si to za porednictwem zmysowego przeywania wasnych umiejtnoci. Motywacja Jeli nie posiadamy dostatecznej motywacji do przeprowadzenia zmian, wtedy w ceremonii haipule nic si nie dzieje. Motywacja jest sil napdow, ktra dostarcza energii caemu procesowi. Motywacja zakada, e co chcemy zmieni w naszym yciu. Czujemy gd w odku, chcemy zagodzi to nieprzyjemne uczucie i zrobi co w celu usunicia godu. Odczuwamy presj naszej sytuacji finansowej i czujemy si motywowani do znalezienia lepszej pracy, aby zarobi wicej pienidzy. Czujemy gd mioci i jestemy motywowani do zawarcia zadowalajcego nas zwizku z innym czowiekiem. Motywacja nadaje nam siy do przeksztacania naszych zamiarw w rzeczywisto. Wielu z nas yczy sobie zmian, jednak rwnoczenie chcemy, aby wszystko zostao po staremu. w ten sposb zachowujemy znajomo sytuacji i czujemy si bezpieczni. Aby urzeczywistni nasze cele, powinnimy wiadomie stara si, eby motywacja prowadzca do zmiany bya silniejsza anieli motywacja do pozostawania takimi, jacy jestemy. Ilu znasz ludzi, ktrzy mwi: Chc by bogaty! Nie robi jednak nic, aby naprawd sta si bogatymi ludmi. a jak silne jest twoje osobiste yczenie zdobycia bogactwa? Czy rzeczywicie yczycie sobie tych wszystkich zmian, ktre zwizane s z du iloci pienidzy? a moe tak naprawd jeste zadowolony ze swojego obecnego ycia? To bardzo wane, by szczerze odpowiedzie sobie na powysze pytania. Nie mona dziaa wbrew sobie. Jeli obecny dochd cakowicie ci zadowala, gboko w swoim wntrzu jeste ju bogaty, cakowicie niezaleny od stanu konta. Psychologowie i duchowi nauczyciele mwi, e w yciu istniej dwie siy motywujce: strach i mio. Niektrzy ludzie trwale motywowani s strachem i zmartwieniami, zniewala ich cige wyobraanie sobie nieszczcia. Skoncentrowani s na negatywnych aspektach swojej przyszoci. Natomiast inni pozwalaj raczej prowadzi si swojemu sercu i robi to, co ich cieszy i zaspokaja yczenia.

Wielu ludzi motywowanych jest strachem przed tym, co si stanie, jeli nie
bd dziaali. Strach przed moliwoci wystpienia blu popycha ich do dziaania. Jest to rodzaj uciskajcej motywacji, podczas gdy mio jest motywacj pocigajc. Jeli kochasz cel, do ktrego dysz, wtedy zostaniesz wzniesiony do niego. Wszystkie siy uniwersum, cznie z moc aloha, pomog ci przy manifestacji.

66

Wane jest, e ceremonia haipule nie dziaa skutecznie, jeeli jestemy motywowani strachem. Dlatego te powicilimy tak duo miejsca na wyjanienie, w jaki sposb moesz pozby si negatywnych przekona (opierajcych si na blu, obawie), aby dziki temu twj wiadomy zamiar opiera si na pozytywnych yczeniach, ktre kochasz i chcesz urzeczywistni za pomoc tej siy. O sile manifestacji decyduj dwa czynniki: na ile lubisz cel oraz jak wane jest dla ciebie jego osignicie. Moe lubisz czekolad, moliwe, e to upodobanie nie jest na tyle wane, aby uy wielkich si manifestacji w celu otrzymania jej. Jednak czsto wan rzecz jest to, co chcesz zrobi ze swoimi pienidzmi. Systematycznie bdziesz adowa si man, aby doda zamiarowi siy do manifestacji. w centrum sukcesu haipule znajduje si nastpujce stwierdzenie: Najwiksz moc mogc doprowadzi do manifestacji czego, jest intensywno yczenia, ktra zaley od stopnia w jakim moesz wyobrazi sobie spenienie si yczenia. Jest to umiejtno stworzenia obrazu danego yczenia i utrzymywania tej wizji przez duszy czas. Jeli znasz swj nadrzdny cel, wtedy wszystko zaley od tego, na ile wemiesz go sobie do serca, ducha i duszy. Dlatego te cigle powiniene uwiadamia sobie zamiar haipule. Im intensywniej uwiadamiasz go sobie i wszystko, co on wyraa, tym pewniej cae twoje jestestwo uwierzy w tw szczero i spowoduje cakowite wypromieniowanie yczenia w otaczajcy wiat. Poza tym im bardziej jeste zafascynowany swoim celem (tzn. im bardziej kochasz to, co robisz, i im bardziej yczysz sobie osignicia sukcesu), tym wiksza bdzie twoja energia suca manifestacji. Pierwszy krok: Rado w chwili obecnej Gdy zaczynamy ceremoni haipule, wielu ludzi stwierdza, e przez gow przechodz im myli o przeszoci i przyszoci i e trudno jest im skoncentrowa si na chwili obecnej. w jaki sposb wic najszybciej moemy przenie si ze wiata naszych myli do postrzegania caego naszego bytu? Jak wiesz, najlepszy sposb na zakotwiczenie si w chwili obecnej to skoncentrowanie si na oddechu i wraeniach zmysowych. Zawsze, gdy opanuj ci myli, zwr uwag na to, jak powietrze wpywa i wypywa przez twj nos. Czuj ubranie na skrze i bicie serca. Zwr uwag, jak sia cikoci wpywa na twoje ciao, aby mg dziki temu ze-rodkowa si w polu grawitacyjnym Ziemi. Spjrz na otoczenie, czuj zapach wdychanego powietrza. Dostrj wszystkie zmysy do teraniejszoci i ju jeste w tu i teraz! Huna wyranie podkrela znaczenie chwili obecnej. Tylko tu i teraz moesz naprawd przey szczcie i spenienie. Krlestwo waiwai istnieje tylko tutaj i teraz. Jednak zbyt czsto i zbyt dugo zajci jestemy myleniem o wszystkim, co musimy zrobi, i obciamy si mylami o przyszoci. Nie mamy czasu na odprenie si i cieszenie teraniejszoci. Nie staramy si o t przyjemno, lecz przesuwamy obecn chwil w przyszo.

Kultura polinezyjska i wszyscy duchowi nauczyciele zalecaj: Zacznij


dowiadcza szczcia tu i teraz. Jeeli chcesz zdoby pienidze, dobre ukady lub wspania prac, tak naprawd chcesz by szczliwy. Bd w rozumowaniu polega na tym, e nie stawiasz szczcia na pierwszym miejscu. Gdyby tak robi, wtedy wszystko inne przychodzioby samo z siebie - mwi Deepak Chopra. Bardzo wane jest stawianie na pierwszym miejscu w chwili obecnej szczcia i czystej radoci jako energetycznych twrcw dobrobytu, zamiast traktowania ich jako dobra, ktre moemy zdoby dopiero wtedy, gdy bdziemy bogaci. Dlatego te ceremonia haipule zaczyna si od skoncentrowania tu i teraz na wasnym ciele. Dziki temu moemy pozby si trosk i projekcji dotyczcych przyszoci i przeszoci, trzeba jedynie nabra gboko

67

powietrza i po prostu cieszy si tym, e yjemy w tu i teraz. Aby mie pewno, e znajdujesz si tutaj, w chwili obecnej, powiniene da wyran wskazwk caemu swojemu bytowi za pomoc stwierdzenia: w chwili obecnej wiadomy jestem caego mojego jestestwa. Drugi krok: Otwarcie si na Wysze Ja Gdy przeniose si ju w bezczasow obecn chwil, gdzie wszystko we wszechwiecie jest moliwe, powiniene wiadomie otworzy si na Akua lani lub wielkiego ducha, czy te bezgraniczn, kochajc wszystko twrcz si, ktra panuje w uniwersum i poza nim. Wcignij spokojnie powietrze, przenie si w stan odbioru i podczas wydechu powiedz: Jestem otwarty na odebranie przewodnictwa od Akua lani... Trzeci krok: Poznanie yciowego celu Cigle pogbiamy nasz wiedz na temat tego, dlaczego znalelimy si na tej planecie w tym szczeglnym czasie i sytuacji yciowej. Za kadym razem, gdy praktykujesz ceremoni haipule, wane jest, aby w stanie gbokiej medytacji przez kilka chwil gboko zastanowi si we wntrzu nad pierwotn motywacj, ktra uycza nam energii do kontynuowania kadego dnia tego, co czynimy w yciu. Aby dowiedzie si, jakie wiadomoci dotyczce yciowego celu chce ci w ceremonii haipule przekaza twoje Wysze Ja, po prostu zacznij: J es tem tutaj, aby... i uzupenij zdanie sowami i obrazami, ktre przyjd ci na myl. Kade posiedzenie haipule powinno zawiera medytacj yciowego celu. Zobacz, jak piknie si rozwija w rnych kierunkach. Czwarty krok: Stwierdzenie oglnego celu Gdy skoncentrowae si ju na yciowym celu, moesz sprecyzowa go przez zdefiniowanie oglnego zamiaru w zawodowej lub finansowej dziedzinie. Moe twoje stwierdzenie bdzie brzmiao: Chc zarabia wicej pienidzy lub: Chc zda egzamin prawniczy. Jeden z naszych przyjaci, ktry bdzie przykadem w tej sesji haipule, bardzo chce sprzeda swoje scenariusze i na swoich warunkach osign sukces w Hollywood. Swj cel okrela jako stworzenie nowych mitw, ktre inspiruj nas w kierunku harmonii i spelnienia. Jego oglny cel brzmi: Chc sprzeda moje scenariusze i jako autor osign sukces w brany filmowej. Zrb teraz przerw, zastanw si i pozwl prowadzi inspiracji. Jak sformuowaby teraz, w pierwszym posiedzeniu haipule, swj oglny zamiar sucy dobrobytowi? Pity krok: Sprecyzowanie twoich osobistych celw sucych manifestacji Gdy stwierdzimy, co powinno zdarzy si w naszym yciu, wtedy znajdziemy si na drodze do magicznego centrum. Nasz przyjaciel piszcy scenariusze jest tak precyzyjny, e prawie czuje, gdzie chce znale si w przyszoci. Mwi: Chc siedzie przy stole w sali konferencyjnej w Hollywood lub gdzie indziej i pracowa z producentem, reyserem lub kim takim nad stworzeniem gotowego do produkcji scenariusza na podstawie mojego manuskryptu. Nasz przyjaciel jest silnie motywowany, kocha swoj prac, jest zachwycony celem i potrafi intensywnie wyobrazi sobie specyficzn sytuacj, ktra prowadzi do osignicia go.

Szczeglnie korzystne jest przy tym, e nie wyobraa sobie pozbawionego


ycia obiektu lub jakiego oglnego stanu, lecz widzi siebie jako aktywn osob w tym procesie, ktrego czci chce si sta. Mwi uniwersum, e chce wyj
68

z domu i bra udzia w yciu wiata. Szsty krok: Wczenie Wielkiej Czwrki Jestemy ju gotowi do uycia piciu narzdzi, za pomoc ktrych dokadnie informujemy Ku i zewntrzny wiat, co powinno si zdarzy. Po pierwsze s to sowne wypowiedzi okrelajce zamiar, nastpnie wraenia zmysowe, uczucia i emocje, podniesienie poziomu energii oraz integracja snu z naszym yciem - powinnimy przyswoi to sobie. Wprawdzie przedstawilimy ju ten przebieg, jednak chcielibymy zademonstrowa go jeszcze raz na przykadzie autora scenariuszy: Sowne wyraenie zamiaru: W stanie haipule spokojnego skoncentrowania na Wyszym Ja kilkakrotnie wytumacz swojej podwiadomoci nowe przekonania. Nasz autor scenariuszy w czasie wdechu kilkakrotnie cicho powtarza: Chc siedzie przy stole w sali konferencyjnej w Hollywood lub gdzie indziej i pracowa z producentem, reyserem lub kim takim nad stworzeniem gotowego do produkcji scenariusza na podstawie mojego manuskryptu. Chc pracowa jako patny autor scenariuszy. Wraenia zmysowe: Podczas wypowiadania treci zamiaru powiniene rwnoczenie wyobrazi sobie, jak wykonujesz wybran przez siebie prac. Moesz take wybra sobie jaki materialny cel i wyobraa sobie przy tym, jak t rzecz dotykasz itd. Nasz przyjaciel intensywnie wyobraa sobie, jak wyglda pomieszczenie, w ktrym si znajduje, w jaki sposb odbiera dotyk stou i dugopisu w rce, jakie syszy dwiki, jak wyglda manuskrypt na stole, jakie czuje zapachy i jak oglnie dowiadcza tego wszystkiego, co na niego czeka. Prawie ju si tam znajduje. Im intensywniej oddaje si tej sytuacji, tym szybciej rzeczywicie j przeyj e. Ty rwnie. Uczucia i emocje: Stwierdzilimy, i okrelone emocje znacznie wzmacniaj proces manifestacji haipule. Entuzjazm i prawdziwa mio s tutaj kluczem do tego, czego sobie yczysz lub co chcesz robi. Rwnie skuteczne jest podekscytowanie lub podniecenie. Wane jest przy tym, aby by silnie motywowany. Wszystkie te czynniki wzmacniaj twoje promieniowanie i wiat zewntrzny moe wtedy na nie zareagowa. Autor scenariuszy yczy sobie z gbi duszy, caym sercem i ciaem urzeczywistnienia swojego yciowego celu. Cakowicie odda si temu yczeniu. Oznacza to, e sia uniwersum wspiera go. Nasz przyjaciel pozby si wszystkich negatywnych nastawie odnonie Hollywood, ycia jako autor i wysokiego ryzyka, ktre podejmuje. w stosunku do przyszych sukcesw odczuwa duy zapa i wiele radoci. Pikopiko - energetyzowanie Ku i wypromieniowanie zamiaru: Jeli wypromieniujemy w wiat nasze zamiary i trafimy na wraliwych ludzi, ktrzy poczuj si przez nas przycigani i zaczn posuwa si w naszym kierunku, wtedy powinnimy wysa jak najwicej energii. w czasie medytacji pikopiko adujemy si energi. Powtarzamy tutaj jeszcze raz podstawowy proces pikopiko sucy podnoszeniu energii: Usid na krzele lub ze skrzyowanymi nogami na pododze... Wcigajc powoli i wiadomie powietrze przez nos, skoncentruj uwag na szczycie gowy (piko po 'o) i wcignij manifestacyjn energi do swojego osobistego systemu

69

energetycznego. Wykonujc wiadomy wdech przez nos, przenie uwag na d, do centrum siy pooonego poniej ppka (piko waend) i zgromad energi gboko we wntrzu tego rejonu ciaa Ku. Kontynuuj oddychanie w tych dwch fazach, przy czym swoj uwag przenie z punktu pooonego na szczycie gowy do ppka i z ppka do szczytu gowy. w czasie kadego wydechu powtarzaj: Gromadz dodatkow man. Gdy ju dostatecznie podniesiesz poziom energii, wtedy wyobra sobie, e kreatywna nadwyka, ktra zgromadzona zostaa w twoim magazynie many, przepywa teraz do twojego otoczenia. Rwnoczenie twj zamiar zostaje wypromieniowany w wiat i prosi o pomoc przy manifestowaniu wizji. Podczas wydechu powiedz do siebie: Wysyam swj zamiar i otwarcie prosz o moliwo dziaania. Rb to, dopki masz ochot, i utrzymuj w wiadomoci cakowity zmysowy obraz tego, co powinno sta si w twoim yciu. Im intensywniej dziaasz, tym silniej oddziauje ceremonia haipule. ycie we nie: Jak ju wspomniano, ostatni krok haipule polega na odpreniu si, uspokojeniu myli i pozostawaniu jedynie w uczuciach i poznaniach, ktre pojawi si w tobie na kocu ceremonii. W tym stanie, w ktrym znajdziesz si po wypromieniowaniu swojego zamiaru, przeyjesz co naprawd godnego uwagi.

Jest to moment najgbszych pozna, chwila, w ktrej naprawd czujesz si


energetycznie poczeny ze rodowiskiem, z ludmi, z ktrymi chcesz pracowa, rzeczami, ktrych sobie yczysz, i sytuacjami, w ktrych chcesz bra udzia. Pewnie zauwaye, e w cakowitym spokoju i nieograniczonej akceptacji inaczej postrzegasz swoje zamiary albo odkrywasz now wersj tego, co chcesz wanie manifestowa. Twoja najgbsza istota dostraja si wtedy do zewntrznej rzeczywistoci i stara o to, aby wyobraenie sukcesu przemienio si w rzeczywisto. Zakoczenie sesji haipule Przeznacz czas na zastanowienie si nad wanie przeytymi dowiadczeniami. Jest to faza, w ktrej zwykle rozszerzaj si przekonania i obraz ciebie samego. Dzieje si to wtedy, gdy uwiadomisz sobie, do czego jeste zdolny. Moe powiniene zapisa wieo zdobyte informacje, aby dobrze je sobie przyswoi poprzez wielokrotne ich czytanie. Pamitaj rwnie o tym, e w cigu dnia zawsze i wszdzie, przy okazji wykonywania rnych czynnoci, moesz praktykowa minihaipule:

W celu nadania procesowi manifestacji maksymalnej siy powiniene


codziennie jak najczciej uwiadamia sobie twj szczeglny zamiar i zawsze by tam, gdzie chcesz si dosta, a take naadowa swoje yczenia pozytywnymi uczuciami. Znasz teraz dokadnie podstawowy proces huny, za pomoc ktrego codziennie moesz wzmacnia swoje uczucie zamonoci. Twj zachwyt i motywacja decyduj o tym, na ile ceremonia haipule przyblia ci do celu. Aktywnym elementem jest przy tym twoja skoncentrowana uwaga. Gdy pobudzisz wiat interesu, aby pozytywnie reagowa na twoje yczenia, wtedy rozpoczniesz stopniowy proces, ktry jednak sukcesywnie bdzie postpowa naprzd. Najpierw uwiadomisz sobie, co chcesz osign, nastpnie wiat, pobudzony twoim emocjonalno-du-chowym promieniowaniem, zacznie stopniowo rozwija si w kierunku,

70

ktry zgadza si z twoimi podstawowymi zamiarami. Dopasuj ceremoni do osobistego temperamentu. Zrozumiesz wtedy sposb dziaania haipule.

Wpyw na ludzi w naszym otoczeniu


Na zakoczenie tego rozdziau chcemy zaj si wanym zagadnieniem, ktre przychodzi na myl wszystkim, ktrzy zamierzaj uy siy koncentracji, aby osign jaki zawodowy cel. Poniewa dua cz naszego zawodowego sukcesu zaley od decyzji innych ludzi, powstaje pytanie: Czy moemy uy siy naszych myli, aby wpyn na ich decyzje? Badania przeprowadzone w Princeton day nam bezporedni odpowied na to pytanie i ustaliy, e czowiek moe przy pomocy siy wiadomoci przesya celowe obrazy i symbole innym ludziom, ktrzy bez wtpienia je odbior. Dlatego moemy wpywa na wewntrzne nastawienie naszego wsplnika w interesach. Co to oznacza? Czy moemy wysa yczenie dotyczce odpowiedniej decyzji i na odlego wpyn na ni? Wydaje si, e jest to moliwe. Wprawdzie niedowiadczone osoby robi to w minimalnym stopniu, lecz kto, kto opanowa ceremoni haipule, z pewnoci z duo wikszym skutkiem. a jak moemy w praktyce wykorzysta nasze moliwoci wpywania na zdarzenia? Przede wszystkim w szerokim kontekcie tradycji huny, gdzie gwn rol odgrywa duch aloha, jest oczywiste, e nie manipulujemy decyzjami innych ludzi wbrew ich woli. w adnym wypadku nie bdziemy wszczyna walki si woli. Jak zobaczymy w nastpnym rozdziale traktujcym o specyficznej mocy mioci, ceremonia haipule najlepiej skutkuje wtedy, gdy z penym wspczuciem skoncentrowani jestemy na naszym sercu i za najwyszy cel obieramy sobie dobro caej spoecznoci. Jeli jestemy samolubni i chciwi, wtedy raczej utracimy, anieli wzmocnimy nasz si manifestacji.

Jeeli chcemy wpyn na decyzj naszego wsplnika, wtedy w pierwszej


kolejnoci powinnimy odczuwa mio wobec niego, za pomoc ktrej chcemy komunikowa si na poziomie wiadomoci. Tylko wtedy dana osoba moe przyj nasze przesanie i pozytywnie na nie zareagowa. Przykad wpywania na interesy Zamy, e masz nadziej awansowa na pozycj, ktrej bardzo sobie yczysz. Masz wraenie, e posiadasz do tego odpowiednie kwalifikacje i bardzo postarasz si dobrze speni swoje zadanie. Chcesz wpyn na dan decyzj za pomoc siy swojego zamiaru i zachwytu tak, aby rozwina si wedug twojego zamysu. w jaki sposb wylesz swj zamiar, aby zakomunikowa go wewntrznej wiadomoci innych ludzi? Zastosuj cztery pierwsze kroki haipule, tak jak opisalimy to wczeniej, zanim w pitym kroku (sformuowanie osobistego celu manifestacji) wczysz do gry inn osob. Nadesza teraz chwila na przekazanie yczenia awansu ludziom, ktrzy o tym decyduj. Nie powiniene jednak mwi: Polecam ci awansowa mnie. Chodzi raczej o wypromieniowanie mocy yczenia awansu. w jasnym stanie wiadomoci haipule wyranie i jednoznacznie wypowiadasz swj zamiar. Sformuuj yczenie bardzo precyzyjnie, aby dziki temu uniwersum syszao, o co ci chodzi. Aby w szstym kroku skutecznie przekaza zamiar do wiadomoci osb odpowiedzialnych za twj awans, powiniene uwzgldni cztery znane ju nam wymiary: 1. Sowne wyraenie zamiaru. Sformuowae ju deklaracj zamiaru; powtrz j

71

kilkakrotnie i dodatkowo trzy razy wypromieniuj swj zamiar bez uycia sw. Zamiar powinien by sformuowany osobicie: ycz sobie bardzo, aby ty, Robercie, awansowa mnie, Janin. Przelij t deklaracj zamiaru w czasie wydechu, natomiast podczas wdechu nastaw si na odbir. 2. Wraenia zmysowe. Podczas wielokrotnego sownego powtarzania deklaracji zamiaru wyobra sobie ludzi, ktrym przekazujesz swoje yczenie. Wyobra sobie siebie ju po awansie, gdy siedzisz w nowym biurze lub gdzie indziej i szczerze, z zachwytem i po mistrzowsku wykonujesz swoj prac. Bd tam w wyobrani, a znajdziesz si tam rwnie w wiecie materialnym! 3. Uczucia i emocje. Przeka danej osobie swoje silne uczucia dotyczce awansu. Czuj gboko w swoim sercu i duszy potn potrzeb otrzymania nowej pracy, oczarowanie ni i czyst rado, ktr wywouje w tobie myl o awansie. Ta emocjonalna energia wana jest dla osignicia sukcesu na wszystkich poziomach. Musi by prawdziwa, poniewa inaczej nie poczuje jej ani uniwersum, ani te dana osoba, ktrej przesyasz swoje myli. 4. Energetyzowanie pikopiko. Przeznacz zawsze troch czasu na zrobienie kilku oddechw, aby doadowa si man lub energi suc wypromieniowaniu, aby dziki temu zdoby si do zrealizowania swojego yczenia. Pamitaj, e proces ten suy napdzaniu twojej pompy energetycznej i zabezpiecza przepyw wysokich energii przez ciebie w czasie ceremonii. Przynajmniej przez kilka oddechw kontynuuj ten proces pobierania i gromadzenia energii. z podwyszon i dalej pync energi powiedz sobie: Przesyam mj zamiar z duym adunkiem many. Na zakoczenie powr do krokw l, 2 oraz 3 i powtrz je na obecnym, wyszym poziomie energetycznym. Mana przepywa teraz przez ciebie i wpywa do otaczajcego ci wiata - nie jako zwyke wyobraenie, lecz jako naukowo potwierdzony energetyczny efekt.

Przyciganie idealnych partnerw w interesach


Moesz nie tylko agodnie i serdecznie, bez uciekania si do manipulacji, wpyn na decyzje swoich kolegw, lecz take przycign do siebie odpowiednich partnerw w interesach, ktrzy idealnie pasuj do twoich obecnych zawodowych planw. Intuicyjnie odkryjesz, jakie cechy powinien mie twj partner w interesach, po czym bdziesz kontynuowa ceremoni haipule, aby bez wysiku przycign tych ludzi. W tym celu zajmiemy si taraz nowym rozdziaem traktujcym przede wszystkim o technikach, za pomoc ktrych staniesz si magnetycznym dynamem. Techniki te pozwalaj skutecznie opanowa oglny proces wzajemnego odnajdywania si. Ceremonia haipule, ktrej nauczye si do tej pory, aby cakowicie pobudzi cay twj potencja, powinna by poszerzona o nastpny krok.

W kadym rozdziale poznajesz nowe sposoby lepszego rozumienia


i pobudzania swoich manifestacyjnych si. w nastpnym istotnym kroku chodzi o to, w jaki sposb moemy celowo obudzi i wykorzysta si mioci, ktra znajduje si gboko w naszej duszy i energetycznie czy nas ze wiatem zewntrznym. Bez tego poczenia aloha ceremonii haipule brakuje ostatniego decydujcego pobudzenia. Pozostawiamy teraz za sob przemylenia dotyczce pracy zawodowej i kariery i zwracamy si ku interesujcemu tematowi: w jaki sposb wykorzysta si mioci w obrbie ceremonii haipule, aby aktywnie przycign do siebie ludzi, ktrych potrzebujemy - nie tylko jako partnerw w interesach, lecz take jako przyjaci i towarzyszy ycia.

72

73

Pita tajemnica Mobilizowanie siy aloha twojego serca


Bez wtpienia jestemy samodzielnymi stworzeniami, lecz take istotami socjalnymi i seksualnymi, ktre d do kontaktw midzyludzkich oraz trwaych miosnych zwizkw. Wiemy teraz, e jestemy wsptwrcami naszego wasnego wiata. Dysponujemy moc wpywania na nasz przyszo. Jakie znaczenie ma to dla zdolnoci przycigania ludzi, ktrych potrzebujemy? Aby odpowiedzie na to pytanie, opiszemy przeycie Johna. John przypomina sobie, e przed pitnastu laty przy kocu swojego drugiego maestwa mieszka w Berlinie Zachodnim. Przez dwa lata w duym stopniu rezygnowa z miosnych ukadw, aby wreszcie zgbi osobisty problem zwizany z ukadami midzyludzkimi i uwolni si od wzorcw zachowania, ktre wczeniej wpyway na jego postpowanie. Pniej, w stanie gbokiej medytacji, stwierdzi, dlaczego nie by szczliwy: tskni za bliskim uczuciowym zwizkiem i widzia proces, dziki ktremu mg osign szczcie w mioci. Szybko zanotowa swoje dowiadczenia i w cigu nastpnych tygodni napisa brudnopis ksiki pt. Wzajemne odnalezienie si. Przedstawiaa ona poszczeglne kroki, ktre miay zaprowadzi go do kobiety jego ycia. Oczywicie praktykowa te to, co spisa w postaci ksiki. Pniej wybra si w drog na pewne seminarium w Szwajcarii... Zdarzenia nastpnych dni byy nadzwyczajne, poniewa przebywa on w stanie poszerzonej wiadomoci. John nauczy si przenoszenia w ten stan i wewntrznie koncentrowa si na uczuciu, e porusza si w kierunku najwaniejszego spotkania w swoim yciu. Przeprowadzi weekendowe seminarium w Bielu i w niedziel wieczorem wrci do domu, ktry oddano mu do dyspozycji na czas pobytu w Szwajcarii. W poniedziaek rano John wsta do wczenie, aby polecie do Berlina, gdzie mia zapeniony kalendarz z terminami jako terapeuta. Jednak w czasie porannej medytacji mia wraenie, i wkrtce spotka dawno oczekiwan osob. Poza tym stwierdzi, e do jego wiadomoci powrci dziwny stan spokoju, a nawet mona powiedzie - stan szczcia. Wszed do pokoju i pord pyt znalaz zadziwiajc kolekcj muzyki jazzowej, ktr kocha. Jego ciao cakowicie rozlunio si, w wiadomoci zapanowa spokj i zadowolenie. Mwic krtko, podda si naglcej wewntrznej potrzebie odmwienia wszystkich terminw terapeutycznych w cigu nastpnych dni, pozostania w tym domu w szwajcarskich grach i przegrania kilku pyt na kasety. Przez cae dwa dni zatapia si w uczuciu szczcia i zadowolenia. We wtorek wieczorem kto zapuka do drzwi. Bya to moda kobieta, ktra spojrzaa mu w oczy - i bum! Magia mioci od pierwszego wejrzenia przytoczya ich oboje. Poznali si i spotkanie, na ktre od dawna czekali, doszo do skutku. Ona przyjechaa wanie z Woch i chciaa sprawdzi, czy kotom w domu niczego nie brakuje. Prawdopodobiestwo zajcia takiego zdarzenia wynosi najwyej jeden do miliona, poniewa oboje yli w zupenie innych wiatach -jednak przypadek zdarzy si. John polecia do Berlina i dokoczy ksik Wzajemne odnalezienie si z uczuciem cakowitego zaufania do procesu, ktry odebra w postaci inspiracji. Jednak nie mg dokadnie stwierdzi, w jaki sposb naprawd on dziaa. Brakowao mu kilku czci puzzli. Kilka lat pniej, po dalszych badaniach i przemyleniach, napisa drug ksik na ten oglny temat, ktrej tytu brzmi: Szczytowe punkty seksualnych przey. Przede wszystkim chodzio mu w niej o magi seksualnej mioci. Lecz dopiero pniej, po piciu latach, gdy osiad na Hawajach (z kobiet swoich marze!), odkry tam tradycj kahunw i czyta

74

o badaniach w Princeton i zrozumia wreszcie cay wymiar procesu manifestacji, ktry prowadzi do wzajemnego odnalezienia si. Z nastpnych stron nauczysz si, w jaki sposb moesz pogbi przekonania i dowiadczenie bliskiego kontaktu z innymi. Na zakoczenie przedstawimy ci pen siy ceremoni haipule, dziki ktrej bdziesz mg stworzy kontakt midzy wiadomociami i przycign szczegln osob, na ktr czekasz i z ktr chcesz nawiza miosne stosunki. Nasza wiadomo naprawd dysponuje si przycigania kadego czowieka, ktrego potrzebujemy w yciu. Proces szukania partnera nie musi by podporzdkowany przypadkowi. Twoja wiadomo dotyka wiadomoci podobnie nastawionych ludzi i przyciga ich.

Nastawienie huny do mioci


Jednym z najwikszych odkry dawnych kahunw byo to, e mio skutkuje duo lepiej anieli wszystko inne, jeli chodzi o efektywne dziaanie. Jezus oczywicie uczy tego samego, a nawet zrwna Boga z mioci: Bg jest mioci. Jeli chcemy czu si Stwrcy za naszymi osobistymi zamiarami, musimy nauczy si napeniania mioci naszego serca, ducha i duszy. Prawdziwa mio to doskonaa harmonia ze wiatem i akceptowanie rzeczywistoci bez oceniania jej. Nazywamy to bezwarunkow mioci i, jak cigle zapewniaj nas duchowi nauczyciele, jest to jedyna prawdziwa mio. Jeli mio nie jest bezwarunkowa, wtedy nie jest mioci. Powinnimy z caego serca akceptowa czowieka takim, jaki jest, aby rzeczywicie wnie do swego serca si mioci. Mistrzowie huny podkrelaj, i dc do bezwarunkowej mioci wobec wiata powinnimy zacz od odczuwania takiej mioci do siebie. Kala wyraa to tak: Poczenie z sob samym jest podstawowym poczeniem, ktre mamy. Jeeli nie znajdujesz si w stanie harmonii ze sob, wtedy twoje stosunki z innymi rwnie nie mog by dobre. Jednak jak nauczy si bardziej kocha siebie samych? Jak osign stan bezwarunkowej mioci w stosunku do wasnego jestestwa. Jeeli jeszcze raz przyjrzymy si sowu aloha, wtedy zrozumiemy ostatecznie, o co chodzi. Alo oznacza by razem z..., natomiast oha to rado, szczcie, zadowolenie, odczuwanie pokoju. Poza tym ha bezporednio wskazuje na nasze wasne dowiadczanie oddechu w obecnej chwili. Tak wic przesanie aloha jest oczywiste: powinnimy tu i teraz by cakowicie wiadomi naszego bytu oraz odczuwa rado, szczcie i zadowolenie w centrum naszego jestestwa. Tylko wtedy, gdy mamy w sercu to uczucie (John odczuwa to przez dwa tygodnie, zanim spotka mio swojego ycia), jestemy w stanie energetycznie przycign do siebie serce, ktre nosi w sobie podobne uczucie. Jednak wywoanie go w stosunku do siebie wydaje si by prawie niemoliwe. Jak moemy bezgranicznie kocha siebie, jeli istnieje tyle rzeczy, ktrych u siebie nie lubimy? Jak moemy odczuwa w sercu rado, jeli cigle cierpimy z powodu rnych chorb, obaw, depresji, frustracji itd? Co uwolni nas od tej antymioci, ktr odczuwamy wobec nas samych?

Kochajmy najpierw siebie samych


Gdy John dzisiaj wspomina lata samotnie spdzone w Berlinie, wtedy uwiadamia sobie, i po pierwsze pozby si wszystkich uprzedze i przekona co do tego, kim powinien by. Dziki temu zacz akceptowa si takim, jaki by. Aby osign ten stan, wykorzysta cay szereg terapeutycznych i medytacyjnych technik. Jednak ostatecznie nie aden terapeutyczny proces, lecz duchowe dowiadczenie spowodowao, e otworzy serce dla siebie.
75

Ostatecznie tylko nasze wyobraenie o nas samych przeszkadza nam bezwarunkowo kocha siebie samych. Dlatego te powinnimy przetestowa je za pomoc znanych nam pyta i zmieni ewentualne negatywne przekonania za porednictwem procesu odwracania. Negatywne nastawienia udaremniaj wszystkie nasze dobre zamiary otworzenia serca dla nas samych. Proces usuwania Aby usun przynajmniej niewiadome negatywne nastawienia wobec nas samych, przyjrzyjmy si temu, co wysyamy innym ludziom i otoczeniu. Przez to okno rozpoznamy prawd na temat przekona wobec siebie, po czym bdziemy mogli je zmieni. Sprbuj tego i zobacz, co przy tym odkryjesz. Zapisz najpierw swoje negatywne nastawienia wobec jakiego czowieka lub organizacji. Szukaj przy tym przyczyn (przekona), ktre doprowadziy do tego, e nie kochasz bezwarunkowo danej osoby lub sytuacji. Moesz na przykad napisa: Ania denerwuje mnie (nie kocham jej), poniewa jest niemia dla innych ludzi. Odwr teraz to zdanie tak, aby odnosio si do ciebie: Nie kocham siebie, poniewa jestem niemiy dla innych ludzi. Bd szczery i odpowiedz czy to prawda. Nagle zabynie ci wiato! Dopiero gdy rozwiniesz w sobie umiejtno stosowania techniki odwracania, stwierdzisz, e jest to ekscytujca praca. Dominujcy obraz ciebie samego zdecydowany jest na zachowanie dawnych przekona i nastawie (i dlatego ukrywa je), poniewa na podstawie dawnych uwarunkowa sdzi, i przekonania te s ci potrzebne. Dlatego te wikszo uprzedze pozostaje w ukryciu i wyraa si w postaci projekcji na wiat zewntrzny. Proces odwracania w mgnieniu oka pozwala pozna prawd. Jeszcze raz powtrz ten prosty, lecz skuteczny proces w celu przewiczenia go na pewnym stwierdzeniu, zanim sformuujesz wasne wypowiedzi. wiat jest coraz gorszy (nie kocham wiata), poniewa ludzie pelni s nienawici i chciwoci. a teraz odwrcenie: Jestem coraz gorszy (nie kocham siebie samego), poniewa jestem peen nienawici i chciwoci. Czy wypowied ta brzmi prawdziwie, gdy odwrcisz j i odniesiesz do siebie samego? Czy nienawidzisz siebie, poniewa sdzisz, e przepeniony jeste chciwoci i nienawici? Jeli tak jest, tzn., e nosisz w sobie skryte przekonanie, e sam jeste chciwy i peen nienawici, nawet jeeli otwarcie nie przyznajesz si do tego, sdzc, e jeste dobrym czowiekiem. Jeeli stwierdzisz, e naprawd w gbi duszy peen jeste chciwoci i nienawici (i dlatego nie jeste godzien mioci), odpowiedz sobie na trzy pytania: 1. Czy naprawd jestem peen nienawici i chciwoci? 2. Co daje mi to przekonanie? 3. Kim bybym, gdybym mg pozby si tego przekonania? Jeli intensywnie zajmiesz si tymi pytaniami, wtedy uwolnisz si od gboko zakorzenionego obrazu samego siebie. Gdy stwierdzisz, e jakie przekonanie ci szkodzi, wtedy z atwoci pozbdziesz si go. We pod uwag wasne stwierdzenia i pracuj przy pomocy procesu uwalniania nad swoimi projekcjami. Jakie masz powody ku temu, aby nie akceptowa wiata takim, jaki jest? Sprawd je wszystkie. Pamitaj, e dopki nie potrafisz bezwarunkowo kocha wiata, dopty sam siebie pozbawiasz moliwoci ksztatowania go wedug wasnych ycze. Zreszt jakie masz powody, aby nie akceptowa siebie takim, jaki jeste, ze wszystkimi bdami, problemami i niedostatkami, ktre posiadasz.

76

Pierwotna ocena
Nadszed czas na bezporednie zajcie si podstawowym zaoeniem, ktre przenika wszystkie uporzdkowane przemylenia i ostatecznie decyduje o tym, jak ksztatujemy nasze ycie, i stwierdzenie, czy nasze przekonania zgadzaj si z nim, czy te nie.

Wszyscy duchowi nauczyciele na wiecie tumaczyli, e Bg jest we wszystkim


oraz e Bg jest dobry. a poniewa jestemy jednoci z Nim, tzn., e my wszyscy i cay wiat, jestemy dobrzy. Jedyn si, ktra oddziela nas od cigego bycia w tu i teraz, od bycia jednoci z Bogiem i pewnoci, e jestemy dobrzy, jest system naszych przekona. Nasze wasne myli doprowadzaj do iluzji, e jestemy oddzieleni od Boga i dlatego niekochani oraz pozbawieni mioci. Katie Byron opisuje wszystkie nasze negatywne przekonania, ktre oddzielaj nas od naszej prawdziwej natury, jako zakcenia mylenia. Katie pomaga nam przy tym w korygowaniu ich dziki temu, i w wietle wasnej wiadomoci przygldamy si naszym negatywnym przekonaniom. Za porednictwem tego poznajemy rdo naszego cierpienia i pozbywamy si go, zamiast oglda iluzj rzeczywistoci. Na pocztku moe wydawa si to trudne, lecz sprawa wyglda inaczej, gdy dowiadczymy tego poprzez dziaanie naszych wasnych myli. Sami moemy stwierdzi, e negatywne zaoenia dotyczce nas samych i wiata powoduj nasze cierpienia. Kada negatywna myl sprawia bl. Jeli le mylimy o innym czowieku, wtedy sami czujemy si przy tym le, poniewa negatywnie oceniamy cz dobrego boskiego stworzenia. w naszych mylach oddzielamy t istot od Boga, ktry jest tylko dobrem. Mwimy: Tak, Bg jest dobry, ale ten czowiek nie.

Dochodzimy teraz do chwili, gdy moemy zada sobie pytania: Czy w dalszym
cigu chcemy traktowa wiat jako co niedoskonaego? Czy chcemy cigle ocenia siebie jako ze, niedoskonae, faszywe, grzeszne i niedobre istoty? Czy w dalszym cigu chcemy stara si o to, aby cierpie z powodu nieustannej udrki (poczucie winy, obawa, depresja, zo, nienawi), poniewa nie potrafimy z caego serca, ca dusz i ciaem kocha siebie? Jeli dostrzegamy alternatyw, wtedy w zasadzie nie mamy wyboru, poniewa w naszej naturze ley decydowanie si na przyjemno zamiast blu, pokj i szczcie zamiast agonii i cierpienia. Stwierdzamy wic: Jeeli zdecydujemy si na traktowanie wiata, Boga i nas samych jako dobre istoty oraz rzeczy, wtedy znajdujemy si w stanie aloha, w ktrym tu i teraz jestemy szczliwi sami ze sob i otaczajcym nas wiatem. Jeli w obecnej chwili nie jestemy szczliwi ze sob i le si oceniamy, wtedy wypadamy ze stanu aloha i wpadamy w kahena, co po hawajsku oznacza ywe pieko.

Katie Byron powiedziaa: Pomijajc nasze wasne, inaczej brzmice


przekonania, istnieje tylko jedno. Reszta skada si z projekcji... Widziaam dzisiaj oblicze Boga; to bya moja wasna twarz... Nie czekam na anioa. Sama jestem anioem, na ktrego czekaam. z tob jest tak samo. Twj anio nie znajduje si gdzie na zewntrz. Poznaj samego siebie i dziaaj odpowiednio do tego poznania... Dlaczego nie mielibymy praktykowa tej prawdy? Wszystko inne jest cierpieniem. W Biblii natrafiamy na decydujcy fragment, gdzie Bg zaraz po stworzeniu wiata spojrza na swoje dzieo i powiedzia: To jest dobre. Jednak my czsto spogldamy na cz

77

boskiego stworzenia, wcznie z nami samymi i mwimy: To nie jest dobre, co tu si nie zgadza, nie mog tego zaakceptowa, dopki nie zmieni si i nie bdzie takie, jak ja chc. Takie osdzanie boskiego stworzenia jest urojeniem, ktre pochodzi jedynie z naszych myli. Dlatego te powinnimy je zmieni i przeobrazi nasze postrzeganie rzeczywistoci. Kocha samego siebie to kocha wiat Co moesz zrobi, aby odczuwa bezwarunkow mio do boskiego stworzenia (i dziki temu do samego siebie), zamiast negatywnie osdza okrelone jego czci lub odrzuca je? Po pierwsze, powiniene w cigu nastpnych dni i tygodni systematycznie zwraca uwag na to, czy skrywasz negatywne myli o kim, o czym lub o sobie samych. Nastpnie zadaj sobie pytanie, co przynosi ci dane przekonanie. Jeeli stwierdzisz, e trzymanie si danego przekonania, uprzedzenia lub emocji szkodzi ci, wtedy odrzu to nastawienie. Pniej zastp dawne przekonanie nowym i zamanifestuj je za pomoc ceremonii haipule w nastpujcy sposb: Pierwszy krok: Rado w obecnej chwili. Wykonaj medytacj ha! chwili obecnej, potrzebujesz do tego jedynie trzech oddechw: oddech... uderzenie serca... postrzeganie caego ciaa... Tutaj i w tej chwili wiadomy jestem caego mojego jestestwa. Drugi krok: Otwarcie si na Wysze Ja. Bdc wiadomym caego swojego bytu, wykonaj spokojny oddech, przenie si w stan odbioru i podczas wydechu powiedz do siebie: Jestem otwarty na odebranie przewodnictwa ze strony Akua lani. Nastpnie podczas wdechu uspokj myli i w centrum postrzegania teraniejszej chwili otwrz si na obecno swojego Wyszego Ja. Trzeci krok: Poznanie nadrzdnego celu. Podczas wdechu kilkakrotnie powtrz sowa: Chc bezwarunkowo kocha siebie i cay wiat. Niech wypowied ta odbija si echem w twojej wiadomoci. Czwarty krok: Sformuowanie oglnego zamiaru. Sta si bardziej precyzyjny przez jasne sformuowanie swojego zamiaru. Zastanw si, co chciaby osign w sferze duchowej oraz materialnej i otwarcie to wyra: Chc zmieni moje podstawowe przekonania odnonie siebie i wiata tak, aby stay si pozytywne. Pity krok: Sformuowanie osobistego celu manifestacji. Przeka swojemu centrum Ku-Lono podan zmian: Chc bezwarunkowo kocha siebie samego i wiat. Szsty krok: Wielka Czwrka. W celu pomylnego przekazania zamiarw twojej wewntrznej wiadomoci, powiniene, jak ju wspomniano, uwzgldni cztery wymiary. Te rne aspekty procesu manifestacji s tak samo wane dla zamanifestowania si nowych przekona twojej wasnej wiadomoci i w wiecie zewntrznym. 1. Sowne wyraenie zamiaru. Przenosimy nasz wiadomo z przyszoci do chwili obecnej i formuujemy yczenie tak, jakby ju si urzeczywistnio. Przenosi nas to bezporednio w wybran now rzeczywisto: Jeden: w czasie wydechu powiedz sobie: Kocham siebie. Uspokj myli w czasie wdechu i pozwl na rozbrzmiewanie tych sw w caej twojej istocie. Dwa: Teraz podczas wydechu powiedz: Kocham wiat. Ponownie uspokj myli, wdychajc powietrze, i pozwl, aby te sowa przepyway przez twoje jestestwo. Jeden: Znowu w czasie wydechu powiedz: Kocham siebie. Powtarzaj ten wzorzec tak dugo, jak dugo masz na to ochot. Odbierz t prost dwuczciow medytacj (uwaga do wewntrz nastpnie z czuymi uczuciami na zewntrz) jako cudowne przeycie. Moe chcesz to

78

wiczenie powtarza kilka razy dziennie do koca ycia, po prostu po to, aby zapewni koncentracj Ku na wiadomym zamiarze i niepopadanie znowu w negatywne przekonania o sobie i reszcie wiata. Uczucie, ktre odbierzesz w czasie wiczenia samo spowoduje ch powtarzania go! 2. Wraenia zmysowe. Podczas wielokrotnego powtarzania Kocham siebie i Kocham wiat moesz wyobrazi sobie dodatkowe odczucia zmysowe wynikajce z mioci do siebie i wiata. Prawdopodobnie najlepszym wyobraeniem jest obraz otwartego serca, jakby byo oknem na wiat, i odczucie, jak wiee, chodne i pachnce powietrze wpada do twego serca przez otwarte okno. Poczuj ciepo soca. Wyobra sobie, e przez okno widzisz najpikniejsze krajobrazy lub pikne twarze ludzi, ktrzy umiechaj si do ciebie. 3. Emocje i uczucia. Poczuj, z jakim zachwytem przenosisz cae swoje jestestwo w stan bezwarunkowej mioci. Poczuj take mio do ludzi i wszystkiego, co ju bardzo kochasz. Niech twoje serce coraz bardziej napenia si uczuciem mioci, pokoju, zadowolenia, szczcia i radoci! 4. Energetyzowanie pikopiko. Zrb przerw w dowolnym momencie dwuczciowej medytacji mioci i przeznacz troch czasu (przynajmniej przez kilka oddechw) na powikszenie iloci many, aby dziki temu mg wypromieniowa swoje zamiary z wiksz iloci energii. Pamitaj, e proces ten suy napdzaniu energetycznej pompy i zapewnia wikszy przepyw energii o duej czstotliwoci przez twoje ciao w czasie ceremonii. Jeden: Podczas wdechu powiedz do siebie: Odbieram mio, i poczuj, jak mana pynie przez szczyt twojej gowy. Dwa: w czasie wydechu powiedz do siebie: Wysyam mio, i poczuj, jak twoja mio wypywa do wiata. Powtarzaj to rytmiczne oddychanie przez kilka chwil. Nastpnie powiedz sobie z t podwyszon i w dalszym cigu pync energi: Kocham siebie... kocham wiat... itd. Jeli odbierzesz t podstawow, dwuczciow wypowied w swoim sercu jako prawd, wtedy bez trudu poczujesz, jak duch aloha przenika jdro twojej istoty. a poniewa odczuwasz wtedy bezwarunkow mio do siebie, stajesz si najlepszym przyjacielem dla siebie samego.

Gdy staniesz si swoim najlepszym przyjacielem, wtedy zakoczysz istotny


etap w procesie wzajemnego odnajdywania si. Odnajdziesz swoj prawdziw istot, swoj tosamo, w ktrej jeste jednoci z Bogiem i yjesz w rzeczywistoci boskiego stworzenia, ktr wiadomie odbierasz jako dobr, czu, serdeczn, waciw i doskona. Ten proces, w ktrym uczysz si bezwarunkowego kochania siebie, zachodzi oczywicie stopniowo. Nikt nie oczekuje, aby od razu dawne sposoby zachowania przeobrazi w postaw: Kocham siebie takim, jaki jestem. Wskazujemy ci jedynie bezporedni drog, za pomoc ktrej moesz osign cel, ktrym jest stanie si swoim najlepszym przyjacielem, po czym moesz sta si prawdziwym przyjacielem innych.

Pilialoha - prawdziwa przyja


Pomyl przez chwil o idealnym przyjacielu, ktrego chciaby mie, o zaufanym towarzyszu ycia, w towarzystwie ktrego mgby si odpry, po prostu by sob bez ukrywania czegokolwiek, i ktry cakowicie akceptowaby ciebie takim, jaki jeste... Czy prawdziwa przyja nie polega wanie na tym: mie kogo, kto nas kocha bez zastrzee i nie odrzuca adnej naszej czci, jako niegodnej mioci? Czy nie chciaby mie takiego

79

przyjaciela, ktry akceptowaby ci bez zastrzee? Pierwszy krok do takiej przyjani to uczucie mioci do siebie samego. Tylko wtedy moe mie miejsce zwizek, w ktrym obie strony odbieraj i zachowuj bezwarunkow mio. Tylko pod tym warunkiem moemy wszystko sobie przebaczy oraz zapomnie o przeszoci -i spotka takiego samego czowieka, ktry potrafi cakowicie przebacza i akceptowa. Drugi krok to wypromieniowanie w wiat czystej mioci, ktr rozwine w centrum swego serca, aby odkrya innego czowieka o podobnych uczuciach i zamiarach oraz stopniowo zbliya te dwa serca na poziomie materialnym. Gbokie poczenie dwch kochajcych si serc Polinezyjczycy nazywaj pili, co dosownie oznacza by wzajemnie poczonym, by razem, nalee do siebie... w poczeniu z aloha wyraenie to rozszerza si do pilialoha, co okrela blisk przyja, kochany towarzysz, delikatny stosunek, poczony mioci i romantyzmem. Jeli gboka przyja przeksztaci si w yciowe partnerstwo, wtedy uywa si wyraenia pili'ao'ao, przy czym ao 'ao oznacza ludzie, ktrzy zgadzaj si lub maj wsplne plany. w nastpnym rozdziale o rodzinie i spoeczestwie (phana) bliej przyjrzymy si temu tematowi. Jednak w tym momencie chodzi nam przede wszystkim o praktyk huny odnonie przycigania do siebie danej osoby. Jako przykad wybralimy klasyczny ukad miosny, pamitaj jednak, e proces ten mona zastosowa w zasadzie do kadego rodzaju ukadw: seksualnych, platonicznych, zawodowych, politycznych, duchowych. Za pomoc ceremonii haipule moesz atwo przycign do siebie kady rodzaj partnera, ktrego chciaby mie. Jeeli jednak mio poczona jest z warunkami albo w gr wchodzi manipulacja lub brak szczeroci, wtedy haipule nie jest tak skuteczne. Jak ju wiemy, polinezyjskie rozpoczcie ceremonii haipule polega na kooperacji, a nie manipulacji. Kala podkrela, e: Kahuna-szaman wzywany by przez czonka spoecznoci, aby w pozytywny, pozbawiony manipulacji sposb skierowa na co uwag. Pozytywny zwrot osigany by przez ceremonie, w ktrych ofiarowywano co a nie przeklinano ofiarowywano dobro, zamiast za i manipulacji powodujcych negatywne konsekwencje. Wkad aloha do manifestacji sprawia, i hawajski szamanizm jest jedyny w swoim rodzaju. Hawaj-ski szaman to uzdrawiacz, ktry wykorzystuje swoje moce i siy natury, aby stworzy harmonijne ukady sprzyjajce uzdrawianiu stosunkw i czeniu serc. W nauce huny nie ma wtpliwoci, e kady czowiek tylko za pomoc siy mioci moe przycign innego czowieka. Kahuni yli w wiatopogldzie, ktry dziki ich dziaaniom pozwala im na przyciganie do siebie ludzi, ktrych szukali. Znali nie tylko wielk moc myli, lecz wiedzieli take, jak wyrazia to Kala, e wszystkie rzeczy poczone s ze sob i zalene od siebie jako czci ywego, reagujcego systemu. Nie istniej adne prawdziwe granice midzy czowiekiem i Ziemi oraz midzy poszczeglnymi ludmi. Pewna godna uwagi Hawajka Kaili'ohe Kama'ekua, ktra ya w latach 1816-1931 i pozostawia sowne przekazy odnonie historii swojej rodziny, bardzo prosto uj_a zasady huny. Wszyscy jestemy jednym, kady jest czci wiecznej caoci. Nie istnieje adna rnica, ktra oddziela nas jako pojedyncze istoty. Jeeli twierdzenie to jest prawdziwe, wtedy dostajemy si do krlestwa wiadomoci, gdzie znajdujemy si w bezporednim potencjalnym poczeniu z ludmi, ktrych spotykamy i w ktrych si zakochujemy. Poczenie to istnieje ju, powinnimy jedynie wzmocni je poprzez skoncentrowan uwag i zbliy nasze ciaa na poziomie materialnym.

Magnesy mioci
Prawie kady z nas przynajmniej raz przey magi nieoczekiwanego spotkania i iskr

80

potnej energii zakochania si, ktre otaczaj obydwu zakochanych chmur bogiej bezwarunkowej mioci. Zaakceptujmy ten fenomen jako istniejcy fakt i przejdmy do procesu, ktry moesz od razu wykorzysta do szybkiego znalezienia prawdziwej mioci. Znasz ju podstawow ceremoni haipule, ktra (mamy nadziej) staje ci si coraz blisza i wkrtce bez pomocy tej ksiki bdziesz mg wykona wszystkie jej elementy. Jeli kilkakrotnie praktykowae ju ceremoni haipule zwizan z partnerstwem, prawdopodobnie opanowae j na tyle, e moesz przeprowadzi j zawsze i wszdzie, w celem spenienia si twoich pragnie. Jednak wane jest, aby w czasie ceremonii pamita, e tango mona taczy tylko we dwoje. Dokadnie w czasie, gdy wypromieniujesz w wiat swj zamiar i zasygnalizujesz innej osobie: Szukam ci, ona wyle na zewntrz gorce pragnienie pragnienie poznania ciebie!

W nastpstwie tego stwierdzisz, e nie jeste sam. Jeste ju energetycznie


poczony z osob, ktra stanie si twoim partnerem yciowym pilialoha. Potrzebujesz jedynie troch czasu, aby urzeczywistni to rwnie na poziomie materialnym. Teraz moesz cieszy si pewnoci, e jeste ju poczony na poziomie duchowym i zastosowa ceremoni haipule, aby poczenie to zamanifestowa rwnie materialnie. Partnerska ceremonia haipule Pierwszy krok: Rado w chwili obecnej - aloha. Ciesz si medytacj ha!, do przeprowadzenia ktrej potrzebujesz tylko czterech oddechw: oddech... uderzenie serca... postrzeganie caego ciaa... Tutaj i teraz wiadomy jestem caego mojego bytu. Aby przy rozpoczciu ceremonii jeszcze raz podkreli twj nadrzdny cel, powiedz sobie kilka razy: Kocham siebie. i pniej: Kocham wiat. Nastpnie swobodnie przenie uwag z tych sw na podany przez ciebie kierunek. z jednej strony otworzy to Wasze serce (krok po kroku) na bezwarunkow mio do siebie, natomiast z drugiej tak rozszerzy chmur aloha, i obejmie ona cay zewntrzny wiat - gdzie czeka na ciebie prawdziwa mio... Drugi krok: Otwarcie si na Wysze Ja. Gdy jeste wiadom caego swojego jestestwa, wykonaj spokojny wdech, przenie si w stan odbioru i w czasie wydechu powiedz do siebie: Jestem otwarty na odebranie przewodnictwa ze strony Akua lani. Na zakoczenie uspokj swoje myli, zrb wdech i bd otwarty na obecno Wyszego Ja. Podczas kadego wydechu moesz powiedzie: Jestem otwarty na odbir... Trzeci krok: Rozpoznanie nadrzdnego celu. W czasie wydechu powiedz sobie kilkakrotnie: Chc dzieli moj bezwarunkow mio ze szczeglnym czowiekiem lub inne podobne sowa, ktre wyraaj to samo. Niech wypowied ta coraz gbiej rozbrzmiewa w twojej wiadomoci. Czwarty krok: Sformuowanie oglnego zamiaru. Bd teraz bardziej precyzyjny i jasno sformuuj zamiar. Zastanw si, co chciaby duchowo oraz mentalnie osign i otwarcie zadeklaruj te myli: Chc przycign do siebie ludzi, ktrych potrzebuj. Pity krok: Sformuowanie osobistego celu manifestacji. Doszede teraz do momentu, w ktrym przekazujesz swojemu centrum Ku-Lono podan zmian: Chc przycign do siebie na poziomie materialnym moj prawdziw mio. Powtrz to zdanie kilkakrotnie podczas wydechw. Niech sowa te wywoaj gboki rezonans w twojej wiadomoci i podwiadomoci... Posuwaj si teraz jeszcze dalej i koncentruj bezporednio na obecnoci tej osoby w wiecie zewntrznym oraz w gbi twego

81

serca. Powtarzaj z radoci i swobodnie: Chc ciebie w moim yciu! Czuj prawdziwo tej wypowiedzi w caym swoim jestestwie. Szsty krok: Wielka Czwrka. Jeli chcesz by naprawd precyzyjny, nadszed teraz czas na wykorzystanie wszystkich czterech wymiarw w procesie manifestacji. Jest to moment wejcia w gboki trans, gdzie znikaj granice midzy materialn rzeczywistoci i duchowym wiatem. w rym stanie rzeczywicie gboko w swoim sercu poczujesz obecno ukochanej osoby. Jeli dojdzie do tego potnego poczenia waszych centrw energetycznych, wtedy ceremonia zacznie naprawd dziaa. Stworzylicie teraz energetyczny sznur, za pomoc ktrego na rne sposoby zostaniecie wcignici na drog prowadzc kiedy do spotkania na materialnym poziomie. 1. Sowne wyraenie zamiaru. Wypowiedz swj osobisty zamiar i za kadym razem bd cakowicie tu i teraz. Jeden: w czasie wydechu powiedz sobie ze spokojnym i otwartym sercem: Jestem tutaj - chc ciebie - kocham ci! Podczas wdechu uspokj myli i poczuj, jak sowa te odbijaj si echem w caej twojej istocie. Dwa: w czasie wydechu powiedz teraz: Gdzie jeste - chc ciebie - kocham ci! Znowu podczas wdechu poczuj, jak sowa te przepywaj przez cae twoje jestestwo. 2. Wraenia zmysowe. Decydujce jest przy tym dalsze koncentrowanie si na rejonie serca i gbi obszaru brzucha, poniewa z tych miejsc, jak odczuwaj to Hawajczycy, pochodzi najwiksza sia przycigania midzy ludmi. Nie wiesz dokadnie, jak bdzie wygldaa twoja prawdziwa mio. Niekorzystne byoby wyobraanie sobie jakiej okrelonej twarzy lub ciaa. Zamiast tego powiniene wypromieniowa do swojego wasnego ciaa swoje wraenia zmysowe: wraenia fizycznych wymaga, tsknot, potrzeb jednoci. Bdzie zupenie w porzdku, jeeli w czasie tej ceremonii poczujesz przepyw energii seksualnej (hana ma'i) przez ciao. Jest to bardzo silna magnetyczna energia, ktra wypywa na zewntrz i ju teraz stapia si z seksualn energi twego partnera lub partnerki (zakadajc, e dysz do seksualnego partnerstwa). 3. Poczenie emocjonalne. Cakowicie zdaj si na uczucia mioci i namitnoci, podania i tsknoty, arliwoci i radoci. Przenie ca swoj istot w stan bezwarunkowej mioci do siebie samego i do tego czowieka na zewntrz. Spraw, aby bezporednio odczu tw mio. Poczuj, jak z kadym oddechem uczucia z twego wasnego centrum mioci wpywaj do miosnego centrum tej osoby. Sprezentuj jej swoje uczucia mioci... 4. Energetyzowanie pikopiko. Zrb w dowolnym momencie przerw w dwuczciowej medytacji mioci i przeznacz czas (przynajmniej przez kilka oddechw) na podwyszenie poziomu many, aby dziki temu mg wysa swoje zamiary z wiksz iloci energii. Jeden: Podczas wdechu powiedz sobie: Odbieram mio, i poczuj, jak mana wpywa przez szczyt twojej gowy... Dwa: w czasie wydechu powiedz sobie: Wysyam mio, i poczuj, jak twoja mio wypywa w wiat. Powtarzaj ten rytm przynajmniej przez kilka oddechw. z podwyszon i w dalszym cigu pync energi powtarzaj swoje myli, i kieruj je do przyszego partnera: Kocham ci. Chc by razem z tob... Jest to prawdziwa technika huny, dziki ktrej moesz przycign do siebie czowieka, ktrego pragniesz. Powodzenie twojego dziaania zaley od tego, jak czsto bdziesz kierowa si swojej uwagi na ten proces oraz jak silna jest twoja wiara w powodzenie procesu i tsknota za pozytywnymi przeyciami. Pniej stanie si nastpujca rzecz: dziki regularnej praktyce ceremonii haipule stworzysz energetyczne poczenie z dziesicioma lub pitnastoma osobami (albo te jedn

82

jedyn) znajdujcymi si tam na zewntrz, z jednym lub wieloma ludmi, ktrzy na najgbszym poziomie znajduj si z tob w rezonansie. Jeli obie strony bd wzajemnie koncentroway si na sobie, wtedy przycign si do siebie. Jak to moliwe? Zastanwmy si przez chwil nad tym pytaniem, poniewa odpowied na nie pomoe ci szerzej spojrze na wiat, dziki czemu poznasz energetyczn prawd o kadej rzeczy.

Kwestia rezonansu
Naukowcy, ktrzy w Princeton (i w ponad dwunastu innych uniwersytetach na wiecie) badali mechanik kwantow wiadomoci, starali si zrozumie, jak dochodzi do takich pocze midzy duchem i materi oraz midzy dwoma duchami. Wiesz, e decydujc zmienn w tych eksperymentach jest zamiar badanej osoby. Badania udowodniy, e odlego midzy badanymi ludmi oraz czas nie odgrywaj adnej roli. Lecz jak moemy naukowo wytumaczy fakt, e dwoje ludzi czy si jedynie za pomoc siy wiadomego zamiaru? Klucz do odpowiedzi na to pytanie znajduje si w relacjach o badaniach przeprowadzonych w Princeton dotyczcych strategii badanej osoby, gdzie badacze odkryli, e: Skutecznie oddziaujce osoby skonne s do mwienia o urzdzeniach technicznych (komputerach, na ktre mieli wpywa za pomoc siy wiadomego zamiaru), jakby chodzio o ludzi. Ich sukcesy opieraj si na pewnego rodzaju poczeniu lub rezonansie z urzdzeniem lub na tym, i sami w jaki sposb zatapiaj si w procesy techniczne.

Inaczej mwic: jeli badana osoba wywoa uczucie ludzkiej przychylnoci


i poczenia, tak jakby chodzio o stosunek do innego czowieka, wtedy rozpoczyna proces komunikacji. Bya to jedyna strategia, ktra okazaa si istotna w badaniach. Kluczowym pojciem dla nowych modeli rzeczywistoci, ktre prezentuj badacze kwantowej mechaniki wiadomoci, jest sowo rezonans. Opisuje ono sytuacj, w ktrej dwa oddzielone od siebie obiekty (lub istoty) reaguj na to samo promieniowanie zakodowanej energe-tycznie informacji. Znajduj si wtedy w rezonansie z t sam czstotliwoci i w ten sposb mog odebra to samo promieniowanie. W naukowych studiach Consciousness and Anomalus Physical Phe-nomena (wiadomo i niezwykle fenomeny fizyczne} badacze Brenda Dunne i Robert Jahn z Princeton gboko interpretuj swoje eksperymenty. Uywaj tego sowa, gdy mwi o procesie falowomechanicz-nego rezonansu midzy dwoma czciami skadowymi jednego interaktywnego systemu. Tradycyjnie pod pojciem rezonansu rozumiemy wewntrzn umiejtno dwch przedmiotw lub ludzi do drgania we wzajemnej harmonii. Klasycznym przykadem jest kieliszek, ktry zaczyna wibrowa z t sam czstotliwoci, z jak piewa artysta operowy, wydaje ten sam ton. Tak wic w jaki sposb cz si ze sob dwie duchowo spokrewnione osoby (ktrych czstotliwoci zachowuj si harmonijnie wobec siebie i wysyaj te same podstawowe energetyczno-emocjonalno-pojciowe zamiary), po czym pniej przycigaj si do siebie rwnie na poziomie materialnym. Jedynym wytumaczeniem, jakie maj naukowcy odnonie umiejtnoci czowieka, ktry moe przekaza wizualne i mentalne obrazy innej osobie poprzez tysice kilometrw i do tego z czasowym przesuniciem, jest zaoenie, e oboje egzystuj w tzw. jedynym interaktywnym systemie. Mwic inaczej: istnieje pewna poszerzona transpersonalna wiadomo, ktra obejmuje obie osoby. Odnonie rezonansu midzy dwojgiem ludzi, ktrzy

83

wzajemnie koncentruj na sobie wiadomy zamiar, w oficjalnym raporcie badawczym mwi si (raczej powcigliwie, jak najczciej wyraaj si naukowcy): Jeeli ten rezonans zawiera dobrowolne lub celowe, wiadome albo podwiadome komponenty, wtedy doczony system odbije ten zamiar. Kahuni wyraziliby to nastpujco: Jeli skierujesz swj zamiar na dan myl, przedmiot lub przeycie, wtedy powstaje fala energii midzy tym elementem a tob. Dziki temu stapiacie si w jedn poszerzon wiadomo.

Mio od pierwszego wejrzenia


Wszyscy wiadomi jestemy faktu, e mio od pierwszego wejrzenia zdarza si zbyt czsto, aby ignorowa ten fakt. Ludzie osigaj pewien okrelony punkt w yciu, w ktrym znajduj si w gbokim rezonansie z pragnieniem znalezienia okrelonej osoby. Nagle czowiek ten pojawia si, spoglda w oczy drugiej osoby i obie strony czuj si tak, jakby znay si od dawna. Energetycznie prawdopodobnie jest to druga znajomo, poniewa ju od jakiego czasu wyczuwasz obecno przyszego partnera - czujesz jego si przycigania, ktra w kocu zblia was do siebie na poziomie materialnym. a dlaczego tak si dzieje? w wikszoci przypadkw mioci od pierwszego wejrzenia dwoje ludzi, ktrzy od razu si rozpoznali, najczciej niewiadomie wypromieniowao swoj siln tsknot. Od pewnego czasu niewiadomie wykonywali ceremoni ha-ipule. Stopniowo, dziki rezonansowi, ktry powsta midzy nimi, zaczli wzajemnie si przyciga. i nagle doszo do tego przypadkowego spotkania, ktre wydaje si. by czyst magi. Jednak w rzeczywistoci jest to po prostu wynik owego wzajemnego oddziaywania. Najczciej pod pojciem przypadku rozumiemy co, co dzieje si bez konkretnego zamiaru. Jednak tutaj to co zupenie innego. Dwoje ludzi dostraja si energetycznie do siebie, staj si poczon par w jednym jedynym interaktywnym systemie, jak nazwaliby to naukowcy. Nastpnie kada ich decyzja zblia ich do siebie. Wreszcie doprowadzaj do przypadkowego spotkania, przy ktrym spogldaj na siebie i zakochuj si w sobie.

Oznacza to, e jeli czujemy, e nie jestemy godni mioci i nikt nas nie lubi,
wtedy nigdy nie znajdziemy naszej prawdziwej mioci. wiat zewntrzny odbierze nasz informacj i odpowiednio zareaguje. Nie znajdziemy prawdziwej mioci, poniewa odpychamy od siebie t osob i uniemoliwiamy spotkanie, za ktrym tak tsknimy. Dlatego w ceremonii haipule robimy wszystko, aby odpowiednio skierowa zarwno nasz wiadomo (Lono), jak rwnie podwiadomo (Ku). Kala w czasie wykadw wyraa to w nastpujcy sposb: Kluczem do urzeczywistnienia si naszych marze jest moliwie jak najlepsze skierowanie wiadomej i podwiadomej uwagi na okrelony cel. w podobnym sensie mwi o tym Serge Kahili King: kady z nas yje w pewnej sferze moliwoci, ktra decyduje o tym, w jakim stopniu moemy energetycznie przekaza zewntrznemu wiatu nasze zamiary. Chodzi o to, e dysponujesz tym, co w danej chwili naprawd uwaasz za moliwe. Widzimy wic, e zdolno nawizywania kontaktu z naszym przyszym partnerem i przycignicia go zaley od aktualnego rozmiaru naszej sfery moliwoci. Jeli bardzo poszerzymy nasze przekonania, przez np. przyjcie siedmiu zasad huny, wtedy maksymalnie rozszerzymy sfer naszych moliwoci. Wejdziemy wtedy w kontakt z utsknionym czowiekiem i przycigniemy go do siebie.

84

Poczenie mskiego (Hu) i eskiego (Na) pierwiastka


Badania przeprowadzone w Princeton daj nam jeszcze jedn wskazwk, w jaki sposb naprawd dziaa owa sia przycigania. Chcemy krtko przyjrze si temu zagadnieniu, poniewa pomoe nam to w poszerzeniu naszych moliwoci w yciu partnerskim. w czasie szeroko zakrojonych eksperymentw stwierdzono jednoznacznie, e pary, ktre wsplnie wypromieniowuj swj zamiar, osigaj wyranie lepsze rezultaty anieli pojedyncze osoby.

Zaskakujce byo stwierdzenie, e pary o tej samej pci osigay przeciwny do


zamierzonego skutek, podczas gdy pary msko-e-skie doprowadzay do 3,7krotnie lepszych rezultatw ni pojedyncze osoby. Odkrycie to jest oczywist wskazwk, e dwoje ludzi, ktrzy pocz swoje zamiary, wzajemnie wpywa na siebie, przez co osigaj oni lepsze wyniki. Poza tym rwnowaga pci (wedug kahunw Hu i Na) prowadzi jednoznacznie do lepszych rezultatw, a silna przewaga jednej z nich daje wyniki przeciwne. Gdy mczyzna i kobieta, ktrzy znajduj si w rezonansie (cechy osobowoci, emocje, oczekiwania itd.), zaczn wysya silne zamiary oraz energetycznie si pocz, wtedy dzieje si co potnego. Naley pamita, e do tej pory nie przeprowadzono bada z parami homoseksualnymi. Przypuszczamy jednak, e wyniki tych par odpowiadayby osigniciom par heteroseksualnych. Decydujc rol odgrywa tutaj nie pe cielesna, lecz gboka emocjonalna energia Hu-Na.

A oto jeszcze jeden kluczowy wniosek wynikajcy z bada w Princeton: Jeli


pary o rnych pciach (Hu-Na) powizane byy miosnymi ukadami (maestwa lub pary pozostajce w bliskich stosunkach), wtedy osigay one prawie szeciokrotnie lepsze rezultaty anieli pojedyncze osoby. Te zadziwiajce rezultaty zdumiay naukowcw, poniewa dostarczony zosta oczywisty dowd, e mio sama w sobie dostarcza potnej energii, ktra teraz zostaa eksperymentalnie udowodniona. Dlatego te polecamy ci jednoznacznie skoncentrowa si na mioci, ktr odczuwasz w sercu w stosunku do siebie oraz innych ludzi i dziki ktrej moesz zrealizowa swoje marzenia. Im wicej mioci w sobie posiadasz, tym wiksza jest sia twego przycigania i tym szybciej speni si twoje yczenia dotyczce miosnych ukadw.

Wzajemne podchody
Zamy, e intensywnie i systematycznie praktykujesz opisan wczeniej ceremoni haipule zwizan z partnerskimi stosunkami. Rozwine w sercu gbokie uczucie mioci do siebie, czujesz si spjny wewntrznie i doskonay, aktywnie przekazujesz otoczeniu potrzeb spotkania i poczenia si z danym czowiekiem, ktry rzeczywicie spenia twoje oczekiwania. Czy oznacza to, e powieniene siedzie teraz codziennie sam w swoim pomieszczeniu do medytacji i czeka, a kto zapuka do drzwi? Dowiadczenia Johna daj odpowied na to pytanie. Podkrela on, e czu w sercu, jak w okrelonej fazie medytacji przychodzio mu na myl, aby by aktywnym i wyj gdzie w poszukiwaniu jego prawdziwej mioci. Czuem si bardzo lekki fizycznie i ruch sprawia mi przyjemno. Gdy znalazem si w drodze do Szwajcarii, aby poprowadzi tam seminarium, czuem si pochwycony przez mio. Wiedziaem, e robi waciw rzecz, czuem, jak moje serce piewao. Gdzie spojrzaem, natrafiaem na umiechnite oczy, poniewa po prostu sam

85

odczuwaem tak duo mioci w sercu.

Powiniene naprawd otworzy si i aktywnie i przez wiat, ufajc, e jeste


czci jednego interaktywnego systemu, ktry coraz bardziej zblia nas do siebie. Decydujcy wydaje si by przy tym fakt pozostawania w gbokim kontakcie z mioci do siebie i dysponowania w zwizku duym wspczynnikiem mioci, ktry przyciga nas do innego czowieka. Zbliamy si do naszego partnera, gdziekolwiek idziemy. Uwanie obserwujemy, jak nasze serce reaguje na innych ludzi. Pozostajemy w mioci do siebie i dzielimy t mio z kadym, kogo spotykamy. Rozpowszechniajc bezwarunkow mio, stwarzymy wiat takiej samej mioci wok nas. Systematycznie praktykujemy ceremoni haipule lub jej miniwersj i cieszymy si kad chwil.

Okazywanie mioci
Czsto osoba, w ktrej jestemy zakochani, znajduje si w pobliu nas, jednak wydaje si, e mio i sia przycigania s jednostronne. Niemiao i brak okazji do okazywania uczu mog udaremni zwizek. Co takiego zdarzyo si naszej znajomej Brendzie. Zakochaa si w koledze z biura. Jednak pracuje tam ponad trzydzieci osb, dlatego te rzadko miaa okazj rozmawiania z nim, a tym bardziej przekazania mu gbokich uczu. Poza tym w owym czasie by on zwizany z inn kobiet i Brenda nie chciaa zbytnio si narzuca, zwaszcza e bya z t kobiet zaprzyjaniona. Tak wic Brenda znalaza si w lepym zauku, ze swoj namitn mioci bez moliwoci okazania swoich uczu. Nie bya przy tym pewna uczu owego mczyzny. Prbowaa wic stumi swoj mio, jednak bez skutku. w jego towarzystwie bya nerwowa, drca, saba i speszona. Cierpiaa na tym jej praca, jak rwnie ciao pod wpywem cigego stresu, ktry odczuwaa wewntrznie. Po kilku tygodniach wewntrznego roztrzsienia zwrcia si o pomoc do duchowego doradcy i terapeuty, ktry nauczy j m.in. podstawowej techniki haipule sucej usuwaniu miosnego problemu. Po pierwsze, z pomoc terapeuty stwierdzia, e blokowa j cay szereg negatywnych obrazw jej samej. Wci mylaa, e nie jest szczeglnie mia i atrakcyjna, nie zasuguje na spenienie w mioci, obwiniaa si za ch przywaszczenia sobie partnera przyjaciki... Pniej jednak zrozumiaa, e nie bya ona wcale jej najlepsz przyjacik, i stopniowo udao jej si usun te uczucia oraz bezwarunkowo kocha sam siebie. Nauczya si rwnie ceremonii haipule pomocnej w szukaniu partnera. Jednak zamiast wypromieniowania swojej tsknoty w zewntrzny wiat, aby znale czowieka, ktrego serce znajdowao si w najlepszym rezonansie z jej sercem, Brenda w czasie ceremonii bezporednio skoncentrowaa si na Billu, koledze z pracy. Poniej przedstawiamy dokadnie sowa i medytacje, ktrych uywaa Brenda aby przekaza swoj bezwarunkow mio i romantyczne uczucia do Billa. Moesz zmieni je odpowiednio do potrzeb. Ceremonia haipule: Kocham ci! Brenda kilka razy dziennie praktykowaa krtk form ceremonii haipule. Robia kilkuminutow przerw, z reguy przy biurku, jeli akurat nie miaa duo pracy, i dostrajaa si do postrzegania caego swojego ciaa w obecnej chwili. Nastpnie wypowiadaa nastpujce zdania, ktre gboko wnikny w jej uczucia i przekazyway wraenia oraz si przycigania do Billa: 1. Jestem wiadoma caego mojego jestestwa w obecnej chwili. 2. Kocham siebie... ipniey. Kocham wiat.

86

3. Jestem otwarta na odebranie przewodnictwa od Akua lani. 4. Chc dzieli moj milo ze szczeglnym czowiekiem. 5. To ja, Bili. Chc, aby bya mioci mojego ycia! Brenda wiadomie wyobrazia sobie przy tym rwnie obraz Billa, aby bezporednio jemu przekaza swoje zamiary. Jeeli wiedziaa, gdzie si wanie znajduje, wtedy tam wysyaa swj zamiar. Czsto wyobraaa sobie, e jest razem z nim, e z nim rozmawia i dotyka go. Dopuszczaa take swoje seksualne uczucia, w zwizku z czym jej emocjonalna energia bya bardzo dua. Gdy poczua, e gboko w sercu nawizaa z nim kontakt, wtedy wzmacniaa uczucie bliskiego poczenia przez wypowiedzenie nastpujcych sw podczas wydechu: Bili, wysyam ci ca moj mio. Brenda koczya swoje krtkie posiedzenia haipule kilkoma chwilami cakowitego odprenia. Uspokajaa myli i w sercu czua gbokie przywizanie do Billa. Na zakoczenie posiedzenia jeszcze raz powtarzaa: Bili, kocham ci. Jeli mnie chcesz, wtedy i ja chc by razem z tob. Rezultat zgodny by z oczekiwaniami i nie trzeba byo dugo na niego czeka. Gdy tylko Brenda przekonaa si, i zasuguje na mio Billa, wtedy on poczu si przycigany do niej przez jak niewidzialn si. Zacz umiecha si do niej, gdy spotykali si na korytarzu. Oboje byli troch niemiali, jednak w jego oczach moga teraz dostrzec ciepo i zainteresowanie. Wkrtce rozmawiali przy kawie, a nagle pewnego popoudnia wydawao si, e Bili cakowicie si zmieni. By cichszy ni zazwyczaj, a w kocu zamik cakowicie. Patrzy tylko w jej oczy -i zdarzyo si. Mio Brendy odnalaza j. Danie komu do zrozumienia, e go lubimy, skutkuje we wszystkich sytuacjach yciowych i w kadych ukadach. Moemy przycign partnera w interesach, ktrego sobie yczymy. Moemy nawiza kontakt z prawie kadym czowiekiem, ktrego szukamy lub za ktrym tsknimy. Jedynym warunkiem jest istnienie prawdziwego, naturalnego rezonansu midzy nami i dan osob. Jeeli brakuje tego rezonansu, wtedy powinnimy uzna ten fakt i rozejrze si za innymi moliwociami. Teraz od ciebie zaley zastosowanie partnerskiej ceremonii haipule w kadej sytuacji, w ktrej chcesz przycign kogo do siebie. Zamiast posiadania przy tym uczucia, e kim manipulujesz, moesz wyobrazi sobie, e otwierasz kana, ktry obie strony obdarzy wielk przyjemnoci i spenieniem. Aktywnie stwarzasz wasne otoczenie i obdarowujesz przy tym innych ludzi swoj bezwarunkow mioci.

87

Szsta tajemnica Droga huny do caociowego zdrowia


W rozdziale tym zajmiemy si pozytywnym wpywaniem za pomoc ceremonii haipule na fizyczne zdrowie, a wic funkcje naszego organizmu. Poniewa w midzyczasie zapoznae si ju z podstawami, moesz bezporednio przej do sedna sprawy, czyli stosowania huny, w celu polepszenia stanu zdrowia. We wczesnym okresie hawajskiej cywilizacji prawdopodobnie istniao niewiele fizycznych chorb. Kaili'ohe Kame'ekua w ustnych przekazach informuje: Zanim Ali'i (obcy) przybyli z Tahiti na Hawaje (ok. 1200 p.n.e.), dysponowalimy wielkimi siami. Nasze naczynia koa byy pene wiata i moglimy robi wszystko. Nasze jedyne prawo mwio, e wszyscy bylimy jednym. Wszystko, co krzywdzio innych, szkodzio wyrzdzajcemu krzywd. Choroby zaczy wystpowa wtedy, gdy doszo do konfliktw z obcymi wadcami. z biegiem stuleci konflikty te przybieray na sile. Wraz z tym wzrosa liczba chorb i zapotrzebowanie na dziaalno kahu-nw, ktrzy pomagali w przywracaniu harmonii, a co za tym idzie -zdrowia. w tradycyjnych polinezyjskich spoecznociach istniaa caa rzesza rnych kahunw, ktrzy troszczyli si o utrzymanie w moliwie jak najlepszym zdrowiu caej spoecznoci. Do nich naleeli kauka ha'iha'i iwi (nastawiacze koci), lomi lomi (masayci), la 'au lapa 'au (zielarze), niho (stomatolodzy), haha (specjalici od diagnozy), ho'o hanau keiki (poone), la'au kahea (duchowi uzdrawiacze) i prawdopodobnie jeszcze inni. W hunie wychodzi si z zaoenia, i choroby fizyczne rozwijaj si wtedy, gdy stracimy uczucie harmonii lub rezonansu z blinimi i nami samymi. Widzielimy, jak wane jest kochanie siebie takim, jakim si jest, abymy dziki temu mogli nawiza korzystne ukady z innymi ludmi. Obecnie zajmujemy si tematem, jak wane jest pozostawanie w harmonii z samym sob, aby utrzymywa wietny stan zdrowia. W tradycji polinezyjskiej nie istnieje adne abstrakcyjne okrelenie choroby. Spotykamy jedynie sowo oznaczajce by chorym lub chore zachowanie, ktre okrelone jest jako ma 'i albo w przypadku chronicznie chorego zachowania - ma 'ma 'i. Jak moe ju si domylasz, sposb huny na osignicie lepszego stanu zdrowia polega na takim zmienieniu wasnego obrazu, aby zapanowao wicej harmonii i mioci. Nastpnie ciao reaguje na zmienion postaw duchow. Serge Kahili King wyraa to bardzo prosto: Uzdrowienie to rezultat zmienionych przekona. Zmie swoje myli, a zmienisz ciao.

Z punktu widzenia huny, jak rwnie wspczesnej medycyny, wydaje si, e


wikszo chorb spowodowana jest przede wszystkim napreniami. Mona przetumaczy to bezporednio jako konflikt midzy rzeczywistoci a naszymi yczeniami, jako konflikt midzy wiatem takim, jaki jest, i takim, jakim chcielibymy, eby by. Jeeli pod kadym wzgldem zaakceptujemy rzeczywisto, wtedy nie wystpuj adne wewntrzne naprenia, poniewa nie walczymy przeciwko rzeczywistoci, lecz pyniemy z prdem. Jednak gdy negatywnie oceniamy jaki aspekt rzeczywistoci i dlatego nie akceptujemy go, wtedy stwarzamy stres w postaci sprzeciwu, zoci, strachu, zwtpienia i depresji. Te chroniczne symptomy prowadz do zaamania i chrb fizycznych. Jeli usuniemy te symptomy poprzez bezporednie zajmowanie si naszym stosunkiem do rzeczywistoci, wtedy stworzymy na duchowym i fizycznym poziomie harmonijne ukady, ktre pomagaj w utrzymaniu solidnego i trwaego dobrego stanu zdrowia.

88

Nie pielgnuj w sercu poczucia winy!


W wielu ksikach o polepszaniu stanu zdrowia mwi si, e kady sam odpowiedzialny jest za swoje problemy zdrowotne. Za porednictwem takich wypowiedzi przekazuje si czytelnikom poczucie winy, poniewa zaczynaj wtedy wierzy, i sami spowodowali swoje choroby. Duo ksiek New Age rozpowszechnia mniemanie, i tylko wtedy moemy by cakowicie zdrowi, jeeli bdziemy peni mioci. Tak wic czujemy si le, poniewa nie jestemy przepenieni mioci i nie moemy od razu polepszy stanu zdrowia. W niniejszej ksice podkrelamy, e sami stwarzamy nasz wiat i zdrowie jako jego cz. Jednak mimo to moemy przej odpowiedzialno za nasz obecn sytuacj bez obwiniania si za nasze poprzednie zachowanie, ktre doprowadzio do problemw ze zdrowiem. Tak jak przebaczamy innym to, co uczynili w przeszoci, powinnimy przebaczy take sobie samym. Ostatni rzecz, ktrej potrzebujemy w yciu, jest poczucie winy. Zdrowie jest naprawd wielkim polem penym tajemnic i to samo dotyczy powodw chorb. Bezsensownie jest twierdzi, e myli powoduj wszystkie choroby, poniewa krowa, ktra choruje na raka oka, nie doprowadzia do tego stanu za porednictwem swoich myli. Istnieje wiele powodw chorb i wiele sposobw na ich przezwycienie. Droga huny polega na robieniu tego, co skutkuje, i dokadnie to chcemy zaprezentowa ci w tym rozdziale.

Czsto choroba jest rwnie bogosawiestwem, poniewa stan fizyczny


zmusza nas do zatrzymania si, przemylenia sytuacji i zmiany orientacji, w zwizku z czym wychodzimy z choroby jako inni ludzie z nowym nastawieniem do ycia. Zamiast negatywnie ocenia chorob, powinnimy raczej widzie w niej nauczyciela, ktry prowadzi nas do nowych pozna - i wiadomie powrci do zdrowia. Po tym wstpie zajmiemy si teraz pytaniem, w jaki sposb moemy zmniejszy powody powstawania napre, ktre tak naprawd powoduj wikszo chorb.

Nie martw si
Stwierdzilimy ju, e powodem powstawania stresu jest przede wszystkim konflikt midzy rzeczywistym stanem otaczajcego nas wiata, a naszym mniemaniem, jaki powinien by. Rezygnujc z takich wyobrae, moemy bezporednio odczy si od gwnego powodu naszych napi i fizycznych zaama. Proces uwalniania wprowadzi ci ju na waciw drog systematycznego obserwowania twoich negatywnych ocen i przezwyciania ich, dziki czemu moesz y w harmonii ze sob i otoczeniem. Proponujemy ci teraz kontynuowanie tej pracy. Stwierdzilimy np., e czowiek chory fizycznie, prawie zawsze bardzo aktywnie (choby nawet podwiadomie) skrywa we wntrzu negatywne emocje, ktre odnosz si do niego samego, okrelonej osoby lub sytuacji. Proces uzdrawiania wymaga wic uwolnienia si od negatywnego nastawienia, odzyskania rezonansu z danym czowiekiem lub sytuacj. Dopiero wtedy i tylko wtedy znikn na stae fizyczne objawy choroby. Jeli wic jeste chory lub zestresowany, co szkodzi twojemu zdrowiu, wtedy od razu powiniene zastanowi si nad tym, jakie napicia spowodoway ten stan. Usid i zrb list osb, w stosunku do ktrych odczuwasz gniew, z powodu ktrych zocisz si, ktre ci zasmucaj lub wywouj w tobie inne negatywne uczucia. Uwiadom je sobie za porednictwem zapisania ich na znanym ci ju formularzu.

89

Uzdrawianie dysharmonii Zapisz najpierw swoje wypowiedzi, po czym w gbi serca i duszy zastanw si, jakie przekonanie skrywa si za nimi: 1. Czy to przekonanie (poniewa...) jest prawdziwe? 2. Co daje mi trzymanie si tego przekonania? 3. Kim bybym/byabym bez tego przekonania? 4. Odwr teraz swoj wypowied tak, aby odnosia si do ciebie! Przeznacz duo czasu na dokadne zbadanie wszystkich nowych informacji, ktre uzyskae, stosujc powyszy proces. Pamitaj, e chcesz zmniejszy swj stres. Uwiadom sobie, i kada idea, przekonanie, zaoenie lub nastawienie, ktre powoduje twj stres, bolenie odbija si na caej twojej istocie. Pozbd si ich, jeli nie masz z nich adnych korzyci. Ostatecznie przecie wanie o to chodzi, jeeli jeste swoim najlepszym przyjacielem - o wybieranie myli i przekona, ktre s dla ciebie dobre i najlepiej su tobie oraz otoczeniu. Jeli naprawd zrozumiesz ten fakt (e np., nie ma sensu zoci si na matk, obojtnie jakie masz ku temu powody, poniewa ta zo rujnuje twoje wasne zdrowie i szczcie), wtedy twoja decyzja stanie si oczywista. Porzu przekonanie, i twoja matka powinna by inna ni jest. Ofiaruj jej i sobie t wolno. Akceptuj rzeczywisto znajdujc si przed twymi oczami tak, jaka jest. Dopiero wtedy, i tylko wtedy, moesz spowodowa, aby zacza porusza si w korzystnym dla ciebie kierunku. Kluczowe sowa suce szybkiemu usuwaniu negatywnych ocen i nastawie to: akceptacja... przebaczenie... harmonia... wiara... dobro... zdrowie!

Udowodniona moc modlitwy (pule)


Hawajscy tubylcy nazywali modlitw pule. Pojcie hai w zestawieniu haipule oznacza po prostu powiedzie lub wytumaczy. Pule moemy praktykowa dla siebie albo innego czowieka. w obydwu przypadkach podstawowy proces, ktrego nauczylimy si dla oglnej ceremonii haipule, moemy zastosowa w celu odzyskania dobrego stanu zdrowia fizycznego. Duo wczeniej, zanim badania w Princeton pokazay, i mona wpywa na zewntrzny wiat za pomoc myli, wielcy uzdrawiacze na caej Ziemi wykorzystywali moc swoich myli, aby pomaga innym ludziom za pomoc modlitw. w ostatnich latach liczne eksperymanty naukowe jednoznacznie udowodniy skuteczno modlitw. Najlepsz ksik na ten temat jest prawdopodobnie pozycja autorstwa dr. Larry'ego Dosseya Uzdrawiajce sowa, ktra ukazaa si w roku 1993. Przedstawione zostay w niej powtarzalne eksperymenty, ktre udowaniaj moc modlitwy, jak rwnie najskuteczniej dziaajce formuy. Dr Dossey mwi: Eksperymenty przeprowadzone z badanymi osobami pokazay, i modlitwy wywieraj pozytywny skutek na cinienie krwi, rany, zaway, ble gowy i bojanie. Poza tym w eksperymentach tych badano enzymy, bakterie, grzyby, czerwone ciaka krwi, komrki rakowe, nasiona i roliny... Godnym uwagi jest fakt, e skuteczno modliwy bya niezalena od odlegoci midzy modlcym si a badanym obiektem. Wydaje si, i nic nie mogo powstrzyma ani zablokowa modlitwy. Przytaczajcy jest dowd, e modlitwy wywieraj skutek na oddalone procesy fizyczne wielu organizmw, od bakterii po ludzi. Lany Dossey powouje si na wyniki wczeniejszych bada przeprowadzonych w Princeton i podkrela, i: modlitwa sama w sobie nie jest zwizana na trwale z miejscem i czasem jej przeprowadzenia. a poniewa jest ona czynnoci mylow, wynika z tego, e istnieje pewien aspekt naszej psychiki, ktry podobnie nie jest cile przywizany do miejsca

90

naszego aktualnego pobytu. w zwizku z tym pewna cz naszego jestestwa musi wychodzi poza granice czasu i przestrzeni - by wszechobecna, wieczna i niemiertelna. Empiryczny dowd na moc modlitwy jest wic porednim dowodem na istnienie duszy. Rwnie tutaj ponownie stwierdzamy, i nauka (w tym przypadku medycyna) powraca do podstawowych zaoe tradycji huny (np. do siedmiu zasad), aby wytumaczy badane fenomeny. Jeeli ludzie za pomoc siy swoich myli mog wnika w funkcjonowanie innych organizmw (i swoich wasnych), wtedy czowiek musi by czym wicej anieli do tej pory sdzia materialistyczna nauka. Istoty ludzkie s wic cile zwizane z niezalen od miejsca transpersonaln wiadomoci lub duchow rzeczywistoci. Mwic krtko, ludzie gboko w swoim wntrzu musz by jednoci z Bogiem, w przeciwnym razie nie mogliby bez problemu wyj poza wasn osobowo i dziaa poza przestrzenno-czasowym kontinuum materialnej nauki. Dossey prezentuje wiele wynikw bada, ktre zadziwiy nie tylko naukowcw, lecz take grupy religijne. Istniej badania, ktre pokazuj, i niewane jest, do jakiego Boga si modlimy, pomoc przychodzi dziki penej oddania modlitwie, a nie przywoywaniu okrelonego Boga lub danego duchowego rda. Jednak tym, co odgrywa rol, s czynniki, ktre badalimy ju w zwizku z ceremoni haipule: czowiek w czasie modlitwy pozbawiony jest egoizmu, przezwyciy swoje egocentryczne granice, znajduje si raczej w stanie bycia, a nie robienia, dysponuje wysok emocjonaln energi, jest wic oczarowany i odczuwa prawdziw ch osignicia najwyszego dobra, do ktrego dy.

Medyczne badania, ktre dokumentuje Dossey, pokazuj, e modlitwy suce


najwyszemu dobru innego czowieka s bardziej efektywne anieli modlitwy, w ktrych prosi si o okrelony wynik. Psycholog Lawrence LeShawn, znany z wasnych bada dotyczcych tego, co powoduje skuteczno modlitwy, dochodzi do wniosku, i w peni bdziemy dysponowa tymi siami, jeeli (choby tylko na chwil} pozbdziemy si wszystkich osobistych ycze, ktre odnosz si do wasnego Ja (poniewa w duchowej rzeczywistoci nie istnieje adne osobne Ja) lub innych ludzi (poniewa oni take nie s od nas oddzieleni) i po prostu pozwolimy sobie by i w ten sposb obcowa ze wszystkim, co istnieje. W poczeniu z tym uczuciem, bdc chwilowo stopionym z Akua lani i znajdujc si w bogim stanie, w ktrym zapominamy o indywidualnym Ja i odczuwamy si jako jedno z caym uniwersum, wystpuje jeszcze jeden istotny aspekt, ktrym jest odczuwanie nadzwyczajnej pieczy i wielkiego wspczucia dla ludzi, ktrzy potrzebuj uzdrowienia.

Wspczesna nauka i metody uzdrawiania huny


W roku 1993 na zakoczenie swojej ksiki Dossey napisa, i po prostu nie istnieje jeszcze aden naukowy model, za pomoc ktrego mona by byo wytumaczy, co dzieje si w czasie procesu uzdrawiania, poniewa fakty znajduj si w oczywistej sprzecznoci z dawnym ma-terialistycznym modelem rzeczywistoci. Trzy lata pniej Robert Jahn opublikowa w Princeton artyku Information, Consciousness and Health (Informacja, wiadomo i zdrowie), w ktrym przedstawi nowy model kwantowej mechaniki wiadomoci.

Jahn przedstawi w nim cztery podstawowe zaoenia, w jaki sposb mona za


pomoc siy myli pozytywnie wpyn na fizyczne zdrowie: (1) wiadomo, celowo kieruje si na (2) wasne lub inne materialne ciao z (3) uyteczn informacj lub poleceniem dotyczcym (4) odpowiedniego rezonansowego

91

poczenia. Decydujc rol odgrywa w tym modelu sia rezonansu, ktra czy wydawaoby si oddzielone systemy i doprowadza system odbiorczy do wspbrzmienia z systemem nadawczym. w odniesieniu do zdrowia i uzdrawiania Jahn szczegln uwag zwraca na to, e: bez wtpienia najlepszy rezonans wystpuje midzy materialnym ciaem i przynalen do niego wiadomoci. Nastpnie formuuje jasn wypowied, ktra bezporednio odnosi si do siy wystpujcej w ceremonii haipule, pozytywnie wpywajcej na nasze wasne fizyczne zdrowie. Pamitaj, e ten czowiek nie jest adnym marzycielem New Ag, lecz byym dziekanem Princeton School of Engineering and Applied Science oraz profesorem zajmujcym si lotami kosmicznymi, jak rwnie dyrektorem Princeton Engineering, Anomalies Research Program.

Na zakoczenie profesor Jahn stwierdza: Dziki promieniowaniu zamiaru nasza


wiadomo moe do pewnego stopnia wpyn na uporzdkowanie zer i jedynek, ktre pochodz z prymitywnej elektronicznej maszyny. z pewnoci w podobny sposb moe ona wpyn rwnie na bardziej skomplikowane procesy lece u podstawy wasnego zdrowia. Jeeli czoowi naukowcy daj nam teraz zielone wiato do uzdrawiania siebie samego i innych ludzi za pomoc siy wiadomego zamiaru, nie pozostaje nam nic innego jak tylko tak rozszerzy wasne przekonania (Nie istniej adne granice!), abymy zaufali naszym wewntrznym mocom i aktywnie je wykorzystywali. Najlepszy sposb na wzmacnianie przekonania (Mog to zrobi!) i wiary we wasne uzdrawiajce siy to cige praktykowanie uzdrawiajcej ceremonii haipule oraz stopniowe dowiadczanie skutkw wasnego dziaania. Wraz z dowiadczaniem pozytywnych rezultatw bdzie wzrastao twoje zaufanie do samego siebie. Zajmijmy si wic bezporednio uzdrawiajc ceremoni haipule. Skoncentrujemy si na uzdrawianiu samych siebie. Powiniene przy tym pamita, e bardzo skutecznie moesz pomc rwnie innym ludziom w uzdrawianiu fizycznych chorb lub innych problemw za porednictwem kierowania swojej uzdrawiajcej energii w ich kierunku. Ola pono: Uzdrawiajca ceremonia huny Niezalenie od rodzaju dolegliwoci, proces ten, jeli naprawd go opanujesz, doprowadzi do cudw. Nawet jeeli oglnie czujesz si dobrze i chcesz jedynie wzmocni swoje zdrowie, bardzo korzystnie byoby przeprowadza t ceremoni co kilka dni. Poniewa w midzyczasie poznae przebieg ceremonii haipule, przedstawimy j jedynie w skrcie i przede wszystkim wpleciemy w ni uzdrawiajce afirmacje. Pierwszy krok: Ola pono - dobre samopoczucie w chwili obecnej. Niezalenie od rodzaju symptomw, mikko i swobodnie skieruj uwag na swj oddech. Rwnoczenie (pomimo wszystkich dolegliwoci i blu!) otwrz si na bycie w swoim ciele tu i teraz. Gdy poczujesz, jak powietrze cigle wpywa i wypywa przez nos lub usta, a serce bije porodku oddechu, dzikuj za ycie... nastpnie wykonaj krtk medytacj ha! i kieruj swoje myli na odczuwane gboko w sobie uczucie akceptacji oraz wspczucia w stosunku do siebie samego i otaczajcego ci wiata. Powiedz przy tym: Kocham siebie, i nastpnie: Kocham wiat. Drugi krok: Otwarcie si na Wysze Ja. Przenie si w stan odbioru i w czasie oddechu powiedz do siebie: Jestem otwarty na odebranie przewodnictwa od Akua lani. Nastpnie podczas wdechu uspokj myli i bd otwarty na obecno twojego Wyszego Ja. Moesz w czasie kadego wydechu powiedzie: Jestem gotowy do odbioru.
92

Trzeci krok: Poznanie nadrzdnego celu. Podczas wydechu powiedz kilkakrotnie do siebie: Chc by zdrowy, suy i kocha, lub podobne sowa wyraajce to samo. Czwarty krok: Sformuowanie oglnego zamiaru. Zastanw si nad tym, co chciaby duchowo i mentalnie osign, i bardziej precyzyjnie okrel swoje zamiary: Chc y w harmonii. Chc by zdrowy. Poczuj, jak sowa te rozbrzmiewaj w caej twojej istocie i wnikaj gboko do kadej komrki ciaa. Pity krok: Sformuowanie osobistego celu manifestacji. Doszlimy teraz do momentu, w ktrym przekazujemy naszemu wasnemu centrum KuLono podan zmian: z pomoc mojego Wyszego Ja chc pobudzi uzdrawiajce siy mojego dala. Kilkakrotnie powtrz te sowa w czasie wydechu i niech wywoaj one w twoim wntrzu rezonans. Poczuj prawdziwo tej wypowiedzi w caym swoim jestestwie. Szsty krok: Wielka Czwrka. 1. Sowne wyraenie zamiaru. Wypowiedz swj osobisty zamiar i przez cay czas cakowicie pozostawaj tu i teraz: z pomoc mojego Wyszego Ja chc pobudzi uzdrawiajce siy mojego ciaa. 2. Wraenia zmysowe. Wyobra sobie wraenia zmysowe, ktre znajduj si w rezonansie z twoim pragnieniem uzdrowienia. Decydujc rol odgrywa przy tym dalsze koncentrowanie si na rejonie serca, jak rwnie na gbi obszaru brzucha, poniewa wedug dawnych Hawajczykw wanie z tych miejsc pochodzi najsilniejsza uzdrawiajca energia. Moesz np. wyobrazi sobie, e jeste cakowicie zdrowy, biegniesz przez k pen wiosennych kwiatw, spokojnie hutasz si w cieniu drzewa, lub jaki inny obraz, ktry przychodzi ci na myl w zwizku z dobrym zdrowiem... w tej chwili wypromie-niuj obraz zdrowia. 3. Emocjonalne poczenie. Wczuj si w emocjonalne odczucie dobrego stanu zdrowia, spokoju i bogoci. Wprowad cae swoje jestestwo w stan bezwarunkowej mioci do siebie samego i caego wiata. 4. Energetyzowanie pikopiko. Zrb w dowolnym momencie przerw w dwuczciowej medytacji mioci i przeznacz czas (przynajmniej przez kilka oddechw) na podwyszenie poziomu many, aby dziki temu mg wysa swoje zamiary z wiksz iloci energii. Jeden: w czasie wdechu powiedz: Pobieram uzdrawiajc energi, i poczuj, jak mana przepywa przez szczyt twojej gowy... Dwa: Podczas wydechu powiedz: Jestem nadzwyczaj wdziczny, i poczuj, jak twoja mio wypywa w wiat. Praktykuj ten rytm oddechu przynajmniej przez kilka chwil. Nastpnie z podwyszon i w dalszym cigu pync energi kilka razy powtrz: w harmonii z Akua ani jestem zdrowy... zdrowy... zdrowy... Poczuj, jak znikaj granice midzy materialn rzeczywistoci i duchowym wiatem, jak w gbi twojej istoty stajesz si zdrowy, dziki czemu zapocztkowujesz proces uzdrawiania na wszystkich poziomach swojego bytu.

93

Sidma tajemnica Ohana - rodzina i spoeczno


yjemy w czasach, w ktrych ycie rodzinne i spoeczne zmienio si, nie do poznania (biorc pod uwag stan sprzed pidziesiciu lat). Gdy porwnamy nasze zachodnie ycie rodzinne i spoeczne z tradycyjn polinezyjsk kultur ycia rodzinnego ohana, wtedy wyda si ono niewypowiedzianie samotne i pene napi. Czego moemy si nauczy na ten temat z wiedzy huny i w jaki sposb moemy wykorzysta ceremoni haipule, w celu polepszenia naszego ycia rodzinnego oraz wspierania solidarnoci i dobrobytu naszych lokalnych i wiatowych spoecznoci? Przyjrzyjmy si najpierw znaczeniu sowa ohana. Stwierdzilimy ju, i oha (podobnie jak w sowie alohd) oznacza: rosn, rozwija si, bujny, radosny, przychylno, przyja, mio; hana odnosi si do: pracy, obowizku, urzdu, suby, zachowania, stwarzania, wspierania. Natomiast ana to: zamierza, planowa, oszacowa, doprowadzi do porzdku.

Jeeli zestawimy swka rdzenne skadajce si na ohana, wtedy otrzymamy


rosnc, radosn przyja midzy ludmi, ktrzy wsppracuj w serdecznym sueniu sobie oraz z odpowiednim zachowaniem i pozytywnymi zamiarami. Inaczej mwic, ohana to grupa ludzi, ktrzy wsppracuj szczliwie i skutecznie, albo jak definiuje to sownik: rodzina, pokrewiestwo, spoeczno. Oglnie rzecz biorc, ohana odnosi si do rodzinnych powiza, ktre harmonijnie wczaj si w miejscowe spoeczestwo oraz, w szerszym sensie, zwizane s z globaln spoecznoci i oglnymi duchowymi powizaniami, ktrych dowiadczamy, jeli uwiadomimy sobie, i nasza indywidualna wiadomo rzeczywicie poczona jest z otoczeniem. Tradycyjnie ohana obejmowaa widzialne i niewidzialne wymiary spoecznoci. Hawajczycy wierzyli np., e po mierci duch czowieka pozostaje w krlestwie Po, w zwizku z czym w hawajskim spoeczestwie istniaa ywa (materialna), jak rwnie duchowa rodzina. Kaili'ohe Kame'ekua w swoich sownych przekazach tumaczya: Wycofanie si czowieka z cielesnej powoki nie zmieniao nic w jego rodzinnej przynalenoci. Rozmawiano ze zmarymi i o nich i mylano o nich w czasie posikw, zanim zaczto je. Polinezyjczycy pynnie traktowali granic midzy yciem i mierci oraz wierzyli, e wielokrotnie poruszamy si midzy wiatem ciaa i ducha (jak w przypadku reinkarnacji). Sny uwaano np. za systematycze przeycia naszej niemiertelnej natury i wielu istnie... jako powrt do ukadw i miejsc, gdzie przebywalimy midzy naszymi ziemskimi wcieleniami... razem z nasz duchow rodzin. W kadej duej rodzinie lub lokalnej spoecznoci istnieli wizjonerzy i prorocy, ktrych okrelano mianem kaula. Byy to bardzo stare dusze, ktre ponownie wcieliy si, aby pomaga innym, i ktre mogy dowolnie wybra duchow rodzin, w celu zdobycia nowych dowiadcze i rozwizania problemw nurtujcych dan spoeczno. Poza tym kada dua rodzina miaa swojego anioa stra lub duchowego przewodnika, tzw. Aumakua, ktry nalea do rodzinnego krgu i suy jako posaniec midzy wiatem materialnym i duchowym. Bylimy jednoci ze wszystkimi rzeczami i ca materi, bylimy jednoci z nimi i z nami samymi. Co w tym dziwnego? - pytaa Kaili'ohe Kame'ekua. Dla dawnych Hawajczykw spoeczno lub ohana oznaczaa w zwizku z tym wicej anieli dzisiejszy podzia na rodziny, klasy szkolne i grupy robocze. Spoeczestwo byo wszystkim, co dzielimy, zarwno materialnie, jak i duchowo.

94

Klasyczna ohana bya na wskro komunalnym dowiadczeniem. Pomijajc kilka elementw osobistego dobytku, takich jak mata do spania lub miska do jedzenia, przed przybyciem intruzw z europejskiej cywilizacji nie istniaa adna prywatna wasno. z ca pewnoci nikt indywidualnie nie posiada ziemi lub rzek, podobnie jak nie mona by wacicielem kawaka nieba lub oceanu. Kady pracowa (prawdopodobnie ciko) i dzieli si z innymi rezultatami swojej pracy, w ktrej by specjalist, przy czym pozostawa w pewnym sensie wszechstronnym twrc. Owoce pracy spoecznoci w pierwszej kolejnoci otrzymywali starsi ludzie (ktrzy sami decydowali, kiedy nie chcieli ju pracowa), po czym reszta przypadaa poszczeglnym rodzinom. ycie spoecznoci oparte byo na swobodnym handlu i podziale dbr i obowizkw. Istniao niewiele praw. Jedno z bardzo wanych praw karao zodziei wygnaniem i odsuniciem od spoecznoci. Ohana kierowana bya przez szanowanych starszych czonkw spoecznoci, tzw. kupuna, ktrzy jednomylnie rozstrzygali kade pytanie lub konflikt. Kahuni lub mistrzowienauczyciele rnych aspektw ycia spoecznego albo sztuki przeycia byli oczywicie czonkami tej grupy. Jednak zasadniczo kady, mczyzna lub kobieta, mody lub stary, kto okaza si by bezinteresownym i mdrym, w kadej chwili mg by powoany do krgu rzdzcych. W tradycji polinezyjskiej rodzina obejmowaa wszystkich spokrewnionych, ktrzy yli w tej samej okolicy. Zasadniczo wychodzono z zaoenia, e wszyscy doroli byli rodzicami lub dziadkami wszystkich dzieci w ohanie, przy czym pokrewiestwo krwi miao mniejsze znaczenie ni przynaleno do jednej spoecznoci. Czsto dziecko nie znao swojego rodzonego ojca, lecz w zasadzie w niczym to nie przeszkadzao. w obrbie spoecznoci nie znano seksualnego grzechu lub winy i czsto jeden mczyzna mia wiele on i jedna kobieta miaa wielu mw. To, co byo przyjemne, byo w porzdku, i najlepiej suyo potrzebom i yczeniom danego czonka spoecznoci. Kaili'ohe Kame'ekua powiedziaa: Rodzina bya dla nas jednoci, na ktrej mona polega, caoci, ktrej kady by czci. Rodzina bya spoecznoci lub grup ludzi, ktrzy razem yli, rozwijali si, rozwizywali swoje problemy tak, jak najlepiej potrafili. Wszyscy byli ze sob poczeni i wzajemnie wspierali si w nauce i wzrocie. Zawsze znajdowalimy si we wzajemnych ukadach ze sob. Dawniej i dzisiaj ludzie pozostali ludmi. Czasy byy raz dobre, raz ze, radosne i trudne. Rnic wida jednak w odniesieniu do rodziny. Pod tym wzgldem wszyscy bylimy czci caloci. Mielimy swoj ohan. Nawet dzisiaj w hawajskich rodzinach wida wspczucie, uczuciem przynalenoci, wzajemny respekt i wsparcie. Dzieci wzrastaj w wiadomoci, i istnieje wielu krewnych, ktrzy troszcz si o nich, ucz ich czego i kochaj. Starzy ludzie wiedz, e s szanowani przez czonkw ohany i otoczeni opiek. Jaka jest w porwnaniu z tym twoja wasna rodzina lub spoeczno? Czy czujesz si w niej zadowolony, bezpieczny i kochany? Zastanw si przez chwil nad swoim obecnym uczuciem wobec twojej spoecznoci - lub nad brakiem, ktry z tego powodu odczuwasz. Pomyl, czy za pomoc ceremonii haipule chciaby co zmieni.

Ho'oponopono: rozwizywanie konfliktw w rodzinie


W wielu hawajskich i polinezyjskich rodzinach, jeli wystpi jakie nieporozumienia, wtedy rodzina jako grupa reaguje za pomoc tradycyjnego rytuau, ktry suy rozwizywaniu konfliktw. Znany jest on od tysicy lat i okrelany mianem ho'oponopono. Ma on na celu natychmiastowe wyjanienie nieporozumienia midzy dwojgiem ludzi oraz doprowadzenie do przebaczenia, akceptacji i przywrcenie harmonii. Oczywicie konflikt midzy dwoma

95

czonkami spoecznoci powoduje dysharmoni w obrbie caej grupy. A do rozwizania problemu grupa jako cao znajduje si w stanie pozbawionym rwnowagi i rezonansu, i dlatego nie funkcjonuje dobrze. Stan ten zagraa dobrobytowi caej ohany. Dlatego te reaguje caa ohana i jako grupa stara si wyleczy rany i usun problem. Jest to pikny model, ktry mogyby praktykowa wszystkie rodziny, dlatego te chcielibymy dokadniej zbada ceremoni ho 'oponopono. Na pocztek kady, kto wyczuwa wiszcy w powietrzu problem, moe zwoa zgromadzenie. Tradycyjnie jednak to starsi byli tymi, ktrzy zwoywali zebranie niektrych czonkw spoecznoci lub caej ohany, aby przywrci emocjonaln rwnowag.

Ceremonia ho'oponopono
Przy rozpoczciu ceremonii wypowiadano modlitw, w czasie ktrej proszono o obecno rodzinnego Aumakua (rodzinny anio str). Nastpnie proszono, aby kady otworzy si na gbok duchow mio w stosunku do wszystkich zgromadzonych. Podstawowy temat brzmi wtedy: Zebralimy si tutaj w interesie dobra naszej spoecznoci. Nastpnie kada ze zwanionych stron otrzymuje moliwo nieza-kcanego przedstawienia spraw ze swojego punktu widzenia. Moe zabra to niewiele czasu, lecz rwnie pocign za sob dusze posiedzenie - spotkanie to nie jest ograniczone czasowo. Kontynuuje si je do momentu, a ponownie osignita zostanie pena harmonia. Wan spraw jest przy tym fakt, aby kady, kto ma co do powiedzenia, mg zabra gos. Dziki temu wszyscy obecni mog na forum wyrazi swoje emocje. Czasami zwanione strony wyraaj zo i pniej milcz. Milczenie trwa jaki czas, poniewa dziaa uzdrawiajco. w midzyczasie moe inni ludzie mog wyrazi swoje uczucia. Prawie zawsze wszystkie skcone strony zaczynaj w kocu mwi, na nowym poziomie, i w kocu znajduj rozwizanie, przebaczaj sobie wzajemnie i otwieraj serca. Podstawowe zaoenie dla spotkania ho'oponopono brzmi: Nikt nie odchodzi, zanim nie zostanie przywrcona harmonia. Trzeba ponownie zawrze pokj, poniewa harmonia i mio s podstaw spoecznoci. Nie mona ich utraci. Posiedzenie trwa do momentu rozwizania problemu. Czonkowie spoecznoci zbieraj si nie po to, aby ocenia, lecz by jako wiadkowie wspiera emocjonalne uzdrawianie. Jeli dwch zwanionych ludzi otoczonych jest przez dziesiciu, dwudziestu, pidziesiciu lub stu czonkw rodziny, ktrych serca przepenione s mioci, aby wspiera pozytywne rozwizanie problemu, wtedy zamiar ten oczywicie jest potny i bardzo pomaga w procesie uzdrawiania. Ostatecznie znajduje si rozwizanie, serca otwieraj si i obie strony wzajemnie sobie przebaczaj. Urzeczywistnia si to, czego caa spoeczno yczy sobie z gbi serca. Nastpnie obchodzone jest wito radoci, poniewa w spoecznoci przywrcona zostaa harmonia - bez przymuszania i osdzania, lecz raczej za porednictwem trwaej siy aloha i ohana. Zatanw si przez chwil, co staoby si w twojej rodzinie, gdyby zaproponowano ci ten sam proces do rozwizywania kofliktw. Ho 'oponopono doprowadza do cudownych rozwiza w krgu zawodowym, kociele, szkole i rodzinie. Dotyczy to zarwno rozwizywania problemw, jak i rozwijania silniejszego poczucia przynalenoci i harmonii w caej grupie lub spoecznoci. Sprbuj! Ceremonia ho'oponopono we dwoje Prawdopodobnie w tym momencie co najmniej poowa z czytelnikw powiedziaaby:

96

Wprawdzie mam problemy do rozwizania, jednak nie posiadam duej ani malej rodziny, ktra mogaby mi w tym pomc. Istniej tylko ja i ta osoba, z ktr si kloce. Mj a przyjacika i ja lubimy si wzajemnie, lecz raz doszo do tego duego konfliktu, ktry zagraa naszej przyjani. Co moemy teraz zrobi? Jeeli osoba, z ktr si pokcie, rwnie czyta t ksik, wtedy macie due szans na harmoni. Zjednoczcie swoj tsknot za rodzin i spoecznoci, nawet jeli na pocztku pracujecie nad tym jedynie we dwjk. Jeli nastpnym razem stwierdzisz, e doszo tylko do niewielkiej sprzeczki, zdecyduj si przynajmniej na wyprbowanie poniszego procesu. Czsto ktnie koncentruj si wok jakiego okrelonego tematu. Najczciej chodzi o rne przekonania na temat tego, jak powinny wyglda wasze wzajemne ukady. Jeeli uda si wam za pomoc procesu usuwania pokona te przekonania, wtedy znajdziecie si na dobrej drodze do harmonii. Zwr uwag, e ceremonia ta moe by take zastosowana w czasie wikszego zebrania. Pierwszy krok: Jeeli jest to moliwe, popro trzeci, neutraln osob, aby pomoga ci przy tej maej ceremonii ho'oponopono. Usidcie wsplnie w jakim pomieszczeniu lub na wolnym powietrzu, gdzie panuje cisza i spokj. Skoncentrujcie si na oddechu i milczc, uspokjcie swoje uczucia, zanim zaczniecie konfrontacj. Przynajmniej przez dwie minuty praktykujcie wsplnie medytacj ha! Drugi krok: W milczeniu lub na gos wyracie wsplnie tsknot za wejciem w kontakt z waszymi Wyszymi Ja lub innymi duchowymi przewodnikami. Jeeli jestecie jednego wyznania, wtedy moecie w czasie krtkiej modlitwy poprosi o duchowe przewodnictwo i uzdrowienie. Trzeci krok: Jeli ju dostatecznie uspokoilicie swoje emocje, wtedy kady z was moe oznajmi innym swj oglny zamiar, np. Chc usun konflikt z tob, abymy naprawd czuli si jak harmonijna rodzina. Czwarty krok: Przed spotkaniem lub teraz wykorzystaj poniszy formularz, w celu zanotowania, co zarzucasz danej osobie. Pamitaj, aby kada ze stron wypenia ten formularz! Stwierdzenie, dlaczego mnie denerwujesz Ty ........................ (imi) denerwujesz/zocisz mnie........................... poniewa.................... Teraz powinnicie trzykrotnie, bez przerywania sobie, przeczyta wzajemnie swoje wypowiedzi. Zwrcie przy tym uwag na emocje, ktre powstan po obu stronach. W odniesieniu do tych dwch wypowiedzi zadajcie sobie teraz pytanie: Czy tak naprawd jest? Przypumy, e napisae: Jestem zy na ciebie, (Stello), poniewa ay czas chcesz kontrolowa nasze stosunki. A. Zapytaj si teraz sam siebie gono: Czy cigle chcesz kontrolowa nasze stosunki? Czy jest to rzeczywicie prawd? Skd wiesz, e tak jest w rzeczywistoci? Powiedz jej, co uwaasz za prawd (nikt nie powinien przerywa twojej wypowiedzi), i wejrzyj w siebie, aby rozpozna rnic midzy twoimi przekonaniami a rzeczywistoci. Dziki temu lepiej zrozumiesz wiele przyczyn konfliktw. B. Zapytaj teraz Stell, czy twoj wypowied traktuje jako prawdziw, i pozwl jej si wypowiedzie (ewentualnie kadej ze zwanionych stron), nie przerywajc tych wypowiedzi. Czy Stella w ten sam sposb widzi sytuacj, czy te zupenie inaczej? C. Teraz przychodzi kolej, aby ona zrobia to samo, co ty przedtem. Czyjej wypowied

97

jest prawdziwa? Co mylisz ojej punkcie widzenia? D. Nastpnie zapytajcie siebie: Co mam z tego, e bd trzyma si mojego przekonania w odniesieniu do naszych partnerskich ukadw? Jest ono poyteczne, czy te powoduje tylko szkody i cige emocjonalne obcienie? E. Teraz kade z osobna niech zada sobie pytanie: Kim bybym i jak wygldayby nasze ukady, gdybym pozby si tego przekonania?

Jeli w ten sposb potraktujesz swoje fundamentalne przekonania, wtedy moe


to doprowadzi do zadziwiajcego przeomu w twoim gbokim poczuciu mioci i spoecznych ukadw. Jeli chcesz naprawd trwale pogbi swoje stosunki uyj w tym celu wielu wypowiedzi. F. Nastpnie odwrcie wypowiedzi, za porednictwem ktrych wzajemnie si obwinialicie. Mogoby to wyglda tak: wypowied: Jestem zy na ciebie, poniewa cay czas chcesz kontrolowa nasze stosunki, przeobraziaby si w: Jestem zy na samego siebie, poniewa cigle chc kontrolowa nasze stosunki. Czy to jest prawda? Sprawd to! Nastpnie niech druga strona zrobi to samo. Jeeli ju za pomoc pierwszej wypowiedzi znalelicie rozwizanie problemu oraz porozumienie i duchow jedno, to wietnie! Jeli nie, przeznaczcie czas na zapisanie nastpnego stwierdzenia, w ktrym wyrazicie, czym druga strona was zoci. Nastpnie jeszcze raz powtrzcie powysz procedur. Bdcie gotowi na porzucenie przekona, ktre oddzielaj was od siebie.

Proces ten mona praktykowa z partnerem yciowym, partnerem w interesach,


kolegami i koleankami z klasy lub innym czowiekiem, z ktrym macie kontakt, jeeli obie strony powanie szukaj rozwizania problemu oraz znalezienia dobrych ukadw i wsppracy na wyszym poziomie. Sposoby wykorzystania ho 'oponopono s nieskoczone, podobnie jak konflikty rozdzierajce nasze rodziny i wsplnoty, firmy, jak rwnie organizacje socjalne i kocielne.

Ku wsplnemu dobru
Z pewnoci jeste wiadom faktu, e struktura naszego spoeczestwa jako taka doznaa znacznego urazu. Wielu ludzi bowiem wyjeda daleko od swego domu rodzinnego i tak yj bez wsparcia swojej wsplnoty. Nasz zbyt czsto osamotniony byt na przedmieciach i w miastach jest okradziony z poczucia prawdziwej przynalenoci do jakiej wsplnoty lub rodziny. w midzyczasie napisano wiele dobrych ksiek, ktre uwyidacz-niaj, jakie wielkie szkody wyrzdzia rodzinie i wsplnotom na caym wiecie globalna polityka gospodarcza, ktra bez zwaania na humanitarne wzgldy dy jedynie do zyskw. Takie ksiki jak When Corpo-rations Rule the World, Beyond the Limits, The Ecology ofCommerce oraz For the Common Good zajmuj si tym samym podstawowym zagadnieniem:

Nasze podstawowe struktury rodzinne i spoeczne, ktre utrzymuj ludzk


egzystencj, szybko niszczone ekonomicznego globalizowania. s przez destrukcyjne konsekwencje W wymienionych ksikach szczeglnie podkrelane jest, e powinnimy zmieni nasz oparty na gospodarce pogld na wiat. w prawie wszystkich krajach wiata zatroskane grupy ludzi wymagaj, aby rodzina przedkadana bya ponad przedsibiorstwa. Co my, jako indywidualne osoby lub rodziny, moemy zrobi, eby przeciwdziaa
98

dalszemu wyobcowaniu czowieka i niszczeniu komunalnych struktur? w jaki sposb za pomoc ceremonii haipule doprowadzi moemy do zmian, ktrych yczymy sobie dla caego wiata? Poniej przedstawiamy kilka propozycji, ktre od razu moesz wykorzysta, aby wnie wkad do uzdrowienia rodzin i spoeczestw na wiecie. Haipule dla wasnej rodziny Gdziekolwiek si znajdujesz, moesz przeznaczy pi minut na przeprowadzenie nastpujcej ceremonii, aby bezporednio przesa pozytywn ohan czonkom najbliszej lub dalszej rodziny. Przede wszystkim jest to modlitwa, w czasie ktrej przywoujesz swoje najwysze duchowe rdo, w celu przesania bezwarunkowej mioci, harmonii, zdrowia i radoci ludziom, ktrych lubisz i z ktrymi czujesz si zwizany. Znana ju ci ceremonia bdzie teraz zmieniona odpowiednio do potrzeb. Pierwszy krok: Odzyskanie obecnej chwili. Przeprowad krtk medytacj ha! i bd wiadom caego swojego bytu w obecnej chwili. Bdc wiadomym swojego oddechu, skieruj myli na gbokie odczuwanie akceptacji i wspczucia dla siebie i czonkw twojej rodziny. Wypowiedz nastpujce sowa: Kocham siebie samego, i nastpnie: Kocham moj rodzin. Niech wypowiedziane przed chwil sowa swobodnie skieruj twoj uwag w odpowiedni stron. z jednej strony otworzy to twoje serce na bezwarunkow mio, z drugiej za tak rozszerzy chmur aloha, i obejmie ona cay zewntrzny wiat, i w zwizku z tym twoj rodzin. Drugi krok: Otwarcie si na Wysze Ja. Wykonaj swobodny oddech, przenie si w stan odbioru i w czasie oddchu powiedz do siebie: Jestem otwarty na odebranie przewodnictwa ze strony Akua lani... Podczas wdechu uspokj swoje myli i w centrum postrzegania obecnej chwili bd otwarty na obecno swego Wyszego Ja. Moesz w czasie wydechu powiedzie: Jestem otwarty na odbir... Trzeci krok: Poznanie nadrzdnego celu. Podczas wydechu kilkakrotnie powiedz sobie: Chc wspiera ducha aloha w mojej rodzinie, lub co podobnego. Niech sowa te cigle na nowo rozbrzmiewaj w twojej wiadomoci. Czwarty krok: Formuowanie oglnego zamiaru. Sta si teraz bardziej precyzyjny przez wyrane sformuowanie swojego zamiaru, np.: Chc teraz y w harmonii ze wszystkimi czonkami mojej rodziny. Poczuj, jak sowa te odbijaj si echem w caym twoim jestestwie i dostaj si gboko do kadej komrki ciaa. Pity krok: Formuowanie osobistego celu manifestacji. Przeka teraz wasnemu centrum Ku-Lono podan zmian: z pomoc mojego Wyszego Ja chc wspiera harmoni i dobrobyt w moim rodzinnym krgu. Kilkakrotnie powtrz te sowa w czasie wydechu, niech wywoaj one wewntrzny rezonans w gbi twojej istoty. Poczuj prawdziwo tej wypowiedzi w caym swoim jestestwie. Szsty krok: Wielka Czwrka. Wykorzystaj teraz wszystkie wymiary procesu manifestacji i wypromieniuj na zewntrz swj wiadomy zamiar, aby dotkn kadego, kogo znasz w sercu podczas ceremonii. Nale do nich yjcy czonkowie ohany, ja rwnie ci przebywajcy w wiecie duchowym. Sam decydu-sz o tym, kto bierze udzia w twoim haipule. 1. Sowne wyraenie rodzinnego zamiaru aloha. Wypowiadaj swj specyficzny zamiar i za kadym razem cakowicie przebywaj w teraniejszej chwili: z pomoc mojego Wyszego Ja chc wspiera harmoni i dobrobyt w moim rodzinnym krgu. 2. Wraenia zmysowe. Podczas wypowiadania zamiaru moesz wyobrazi sobie

99

sceny, ktre reprezentuj tw tsknot za cudownym odczuciem ohany w rodzinnym krgu. Wsplne wycieczki, witowanie lub harmonijne wsplne spoywanie posiku... 3. Emocjonalne poczenie. Odbieraj uczucie harmonii, pokoju i bezwarunkowej mioci do siebie samego i twojej rodziny. Przebacz i pielgnuj pozytywne uczucia. z kadym wydechem wypromie-niuj je w wiat, natomiast w czasie wdechu pobieraj gboko do serca uzdrawiajc si Akua lani. Niech pozytywne emocje wypeni cae twoje jestestwo. 4. Energetyzowanie pikopiko. w dowolnym momencie zrb przerw i przeznacz sobie czas na naadowanie pompy energetycznej, aby dziki temu podczas ceremonii przepywao przez ciebie wicej energii o wysokiej czstotliwoci oraz eby mg intensywniej wypromieniowywa swj zamiar. Jeden: Podczas wdechu powiedz do siebie: Odbieram mio, i poczuj, jak mana przepywa przez szczyt twojej gowy. Dwa: w czasie wydechu powiedz do siebie: Wysyam mio, i poczuj, jak twoja mio wpywa do twojej ohany. Przez chwil praktykuj ten rytm oddychania. Nastpnie z podwyszon i dalej pync energi kilka razy powiedz do siebie: w cakowitej harmonii z Akua lani przesyam bezwarunkow mio do serc wszystkich czonkw mojej rodziny, tych z krwi i koci, jak rwnie do tych, ktrzy nale do mojej duchowej rodziny. Tygodniowa ceremonia haipule dla rnych spoecznoci Kady z nas, oprcz przynalenoci do swojej waciwej rodziny, naley take do wielu innych grup - w pracy, kociele i szkole, do grup etnicznych, lokalnych itd. Wane jest przesyanie wszystkim tym ohanom pozytywnych energii. W tym celu moesz zastosowa podstawow form ceremonii haipule odnonie wasnej rodziny do kadej z niej przedstawionych grup za pomoc prostego zastpienia sowa rodzina odpowiednim okreleniem danej grupy, ktrej chcesz przesa swoj harmoni i bezwarunkow mio. A oto lista z przykadami, ktr oczywicie moesz rozszerzy, aby obja wszystkie spoecznoci, do ktrych naleysz: Moja zawodowa spoeczno Moja parafia kocielna Moja spoeczno szkolna Moi ssiedzi Moja grupa etniczna Moja grupa internetowa Spoeczno zwizana z moim hobby Spoeczno wiata Ideaem przy codziennej praktyce haipule jest znalezienie sobie pitnastu minut spokoju, w celu przeprowadzenia tej ceremonii dla jednej z powyszych spoecznoci w poczeniu z haipule dla twych osobistych celw i zamiarw. w ten sposb wspierasz wasne interesy i systematycznie koncentrujesz si na dobru spoecznoci, do ktrych naleysz, dziki czemu aktywnie wspierasz pokj i wsplnot na wiecie.

100

sma tajemnica Maluhia - medytacja duchowego spenienia


Jak stwierdzilimy, dla Polinezyjczykw nie istniaa adna granica midzy wiatem materialnym i duchowym. Podobnie jak wielu naszych czoowych fizykw, za pomoc swoich intuicyjnych umiejtnoci, kahuni stwierdzili, e skaa w rzeczywistoci jest wibrujc, yw istot, a wic czym o wiele wicej ni tylko pozbawionym ycia materialnym przedmiotem. Oczywicie, indywidualna ludzka wiadomo z perspektywy huny nie jest traktowana w tak ograniczony sposb, jak jeszcze cigle traktuje j konwencjonalna wspczesna psychologia i neurofizjolo-gia. Kahuni wiedzieli, e nasza wiadomo ostatecznie znajduje si w penym rezonansie z nieograniczon rzeczywistoci, ktr nazywamy Wielkim Duchem lub Bogiem albo te Uniwersalnym Stwrc. Hawjskie sowne przekazy czcigodnej kahunki Kaili'ohe Kame'ekua formuuj duchow wizj drogi huny tak samo wyranie, jak czyni to kada inna duchowa nauka:

Ku, Bg, Jehowa, Allach, wewntrzne wiato, mio - wieczna prawda.


Mio akceptuje i obejmuje wszystko, co istnieje i yje. Wszyscy jestemy jednym, kady z nas jest czci wiecznej caoci. Nie istnieje adna oddzielajca nas granica ani te granica, ktra dzieli materialne istoty od duchowych. Jeli ludzie mwi, i wierz tylko w to, czy owo, wtedy sami nakadaj sobie klapki na oczy, ktre ukrywaj przed nimi pikno i majestat tego, czego wszyscy jestemy czci - jestemy dziemi Najwyszego! Spadkobiercami uniwersum! W niniejszej ksice cigle stwierdzalimy, e kady z nas posiada promieniujc we wszystkich kierunkach wiadomo. Udowodniono naukowo, e promieniowanie ludzkiej wiadomoci wykracza poza granice czasu i przestrzeni. Oznacza to, e za pomoc siy myli moemy wpywa na ludzi, organizmy, a nawet komputery. Sia ta nie jest zmniejszona przez odstp czasowy lub przestrzenny. Poza tym moc naszego wiadomego zamiaru nie jest ograniczona naszym normalnym poczuciem czasu. w jaki sposb nasze myli wpywaj na zewntrzny wiat dugo po tym, gdy zaistniay w naszej gowie, i w prawie cudowny sposb, zanim je pomylelimy. Inaczej mwic (jak widzielimy to w poprzednich rozdziaach), oficjalna nauka potwierdzia wyobraenia mistykw, ktrzy twierdz, i wiat egzystuje w pozbawionej czasu obecnej chwili. Podmy teraz za t logik do zadziwiajcej konsekwencji, ktra zgadza si z wynikami bada wspczesnej nauki i znajduje gbokie odzwierciedlenie w tradycji huny:

Kady z nas jest dynamem, ktre cigle wysya na ca Ziemi i poza jej
granice myli, uczucia, tsknoty i zamiary. Kada nasza myl lub wyobraenie moe dosign od razu kadego na tej planecie, ktry potrafi j odebra (lub znajduje si w rezonansie z ni, jak wyraziliby to naukowcy). Podczas gdy krok za krokiem poszerzamy nasz pogld na wiat i stopniowo akceptujemy rezultaty najnowszych bada naukowych oraz po-zwolamy wpywa na siebie naszemu rozszerzajcemu si zrozumieniu sprawy, wtedy w logiczny sposb dochodzimy do nastpnego wniosku:

Jeli wszyscy (5 miliardw ludzi - ta liczba zwiksza si) cigle wysyamy


w atmosfer Ziemi nasz wiadomo, wtedy atmosfera ta (ktr tradycja huny nazywa akd) musi by nadzwyczaj nasyconym energetycznym medium, ktre w swojej poszerzonej rzeczywistoci zawiera wszystkie indywidualne twory

101

naszych wiadomoci. Oznacza, to, e atmosfera planety, na ktrej yjemy, jest wielk planetarn wiadomoci, na ktr skadaj si indywidualne dziaania wiadomoci wszystkich istot yjcych na niej obecnie i wszystkich (w ramach nieliniowego czasu), ktre kiedykolwiek istniay na naszej planecie i bd jeszcze istniay. Jest to fascynujca konsekwencja przedstawionych procesw mylowych. Jestemy prawie pewni, i zgadza si ona z rzeczywistoci. Wszyscy bierzemy udzia w wikszej planetarnej wiadomoci, w ktrej Ziemia wystpuje jako ywa, wiadoma istota, przy czym kady z nas jest czci skadow wiadomoci tej wikszej istoty. Dean Radin w swoim kompendium The Consious Mind na temat PSI podkrela:

Przypuszczenie, e Ziemia jest yw istot, nazwano od greckiej bogini Ziemi hipotez Gai. Czy efekty pola wiadomoci wskazuj na to, e Gaja mogaby posiada wiadomo? Podobnie jak pojedynczym neuronom w mzgu trudno byoby uwierzy, i bior udzia w skomplikowanym tacu, ktry nazywamy wiadomym duchem, tak samo indywidualne istoty na Ziemi mog by czci taca, ktry jest wiadomym duchem Gai.

Sia spoecznej wiadomoci


Co si stanie, jeeli tysice, miliony, a nawet miliardy ludzi jednoczenie skoncentruj si ze wsplnym zamiarem na tej samej sprawie? Raczkujca dziedzina nauki pod nazw pole wiadomoci prbuje znale odpowied na to pytanie i dosza ju do zadziwiajcych wynikw. i tu naley wyrni badania w Princeton dziki prostym eksperymentom przeprowadzonym przez Rogera Nelsona. w oczywisty sposb potwierdziy one moc grupowej wiadomoci. Corocznie podczas zakoczenia roku akademickiego w Princeton mona byo obserwowa, i padajcy zwykle w tym czasie po poudniu letni deszczyk ustawa nagle i nie przeszkadza w uroczystociach. Pewien lokalny dziennik w roku, gdy prezydent Clinton zaproszony zosta do Princeton na uroczystoci zwizane z zakoczeniem roku akademickiego, napisa: Tradycyjnie uroczystoci w Princeton nie zostay zakcone padajcym deszczem. Tylko niewiele razy w czasie minionych lat, gdy nie tylko zapowiadano opady, lecz wydawao si, i rzeczywicie one wystpi, deszcz w cudowny sposb zosta powstrzymany. Czy tysice ludzi, ktrzy ycz sobie, aby nie padao, mog naprawd wpyn na pogod? Profesor Nelson szuka odpowiedzi na to pytanie. w zwizku z tym dokadnie sprawdzi historyczne dane z okresu trzydziestu lat odnonie pogody, jak bya na kilka dni przed, w czasie i po uroczystociach w Princeton. Skoncentrowa si przy tym na opadach na terenie uniwersytetu i w najbliszej okolicy. Radin w The Conscious Universe podsumowuje: Analiza Nelsona wykazuje, i na przestrzeni ponad trzydziestu lat rzeczywicie statystycznie wystpowao duo mniej opadw w czasie uroczystoci anieli kilka dni przed i po nich. Poza tym bezporednio w czasie uroczystoci opady na terenie, gdzie znajduje si uniwersytet, byy o wiele sabsze ni w ssiednich obszarach. w zwizku z tym naukowcy doszli do wniosku, i te rne natenia opadw leay daleko poza redni statystyczn. w czasie ostatnich trzydziestu lat co powstrzymywao deszcz przed spadniciem na gowy tysicy zebranych w Princeton ludzi. Prawdopodobnie to silne yczenie lub mana'o tysicy ludzi, ktrzy przekazali chmurom swoj prob o powstrzymanie deszczu, spowodowaa t anomali.

102

Zwrmy uwag, i w przypadku powyszej sytuacji bdzie pada czy nie znajdujemy wszystkie elementy ceremonii haipule, ktre zapewniaj optymalny sukces w manifestacji. Po pierwsze, wszyscy koncentruj si na tym samym yczeniu - adnego deszczu! Gdy zblia si wielkie wydarzenie, wtedy kady myli: Nie chc, aby pada deszcz w czasie uroczystoci, i wszyscy wyobraaj sobie to, czego sobie ycz-promienie soca! z wielkim zachwytem i tsknot myl o sonecznym dniu i za pomoc wszystkich zmysw wyobraaj sobie ten dzie. Gdy zbliaj si do uniwersytetu, wtedy w oczywisty sposb wykonuj spontaniczn ceremoni haipule i zajmuj miejsca, aby wzi udzia w uroczystoci. Pomyl, jak czsto dzieje si co podobnego w czasie grupowych spotka*. Za kadym razem, gdy ludzie spotykaj si na mszy, wtedy wsplne przekonania i oczekiwania stapiaj si w jedn transpersonal-n wiadomo, ktra pozwala kademu czonkowi grupy na wiksze duchowe przeycie ni byoby to moliwe, gdyby kady z osobna odprawia ceremoni religijn. Napdzajca sia podczas wszystkich zgromadze (stapianie indywidualnych zamiarw w jedno wiksze yczenie) na tyle wzmacnia nasz moc, e atwiej nam realizowa to, co zamierzamy. Oczywicie efekt moe by zarwno pozytywny, jak i negatywny. Gdy Hitler przemawia do milionw swoich rodakw podajc jako recept na wzystkie problemy przemoc i podbicie ssiednich krajw, wtedy wielk rol odegraa dynamika pola wiadomoci, ktra zwykle nazywana jest psychologi mas. Grupy mog rozwin i wykorzysta swoj moc w pozytywnych i negatywnych celach. Jeeli jednak wczymy mio do poczenia ludzkich wiadomoci, wtedy dysponujemy wiksz si ni bez odczuwania mioci... Miejmy jedynie nadziej, e pozytywne grupowe interesy bd silniejsze ni negatywne.

Inny wany wniosek z bada w Princeton wskazuje, e w czasie wszystkich


dowiadcze zwizanych z oddziaywaniem ludzkiej wiadomoci na prac komputera pozytywnych rezultatw zawsze byo wyranie wicej ni negatywnych. Jeeli proszono badane osoby o pozytywne wpywanie (dodatnie liczby) na wyniki pracy komputera, wtedy rezultaty ich dziaania byy lepsze ni wtedy, gdy mieli oni negatywnie (ujemne liczby) oddziaywa na komputer. Daje nam to pewn nadziej w odniesieniu do ludzkiej natury i siy naszego wiadomego zamiaru. Zasadniczy wniosek jest jednak oczywisty. Jeli zbierzemy si w grupie, wtedy wzmacniamy nasze indywidualne zamiary. Czsto (gdy w obrbie grupy istnieje duo wspczucia) nasza sia staje si w tym momencie duo bardziej skuteczna, anieli wtedy gdy dziaamy indywidualnie. Jeeli wic wszyscy na caym wiecie od czasu do czasu powiciliby modlitwie o pokj jedn chwil, godzin lub dzie, wtedy taka wielka grupowa akcja mogaby popchn cay wiat w podanym kierunku.

Integracja elementw duchowych i materialnych


Oczywicie czoowi naukowcy badajcy now dziedzin wiedzy, jak jest kwantowa mechanika wiadomoci, zajli si rwnie gbokimi duchowymi aspektami swoich odkry. Profesor Jahn opublikowa artyku zatytuowany The Spiritual Substance of Science, gdzie we fragmencie pod tytuem Science and Spirituality opisuje, jak duchowa lub intuicyjna wiadomo tworzy decydujcy komplementarny aspekt nauki i logiki. Einstein doszed do tego samego wniosku, gdy stwierdzi: Nauka bez religii jest saba, natomiast religia bez nauki jest lepa. Powiedzia take: Kosmiczne religijne dowiadczenie jest najmocniejszym i najprawdziwszym rdem nauki i bada. Z najistotniejszej czci naukowych wnioskw wynika, e ludzka wiadomo w obrbie

103

tych samych parametrw dziaa tak jak czsteczka kwantowa. David Bohm wyraa to w nastpujcy sposb: Jeli prbujemy by szczeglnie precyzyjni przy definiowaniu jakiego komponentu, wtedy inny nieuchronnie rozpywa si... co w szeroko pojtej interpretacji oznacza, i ekstremalnie precyzyjna analiza jednego wzorca zaciemnia jego oglny sens; skrajna logika oszukuje intuicj. Wspominamy o tym wszystkim, aby podkreli zmienne oddziaywanie nauki i duchowoci w naszym yciu. Wszystkie aspekty ycia wydaj si by uwizione przez wzory dopeniania si przeciwnoci. Jak ju stwierdzilimy, najbardziej postpowe naukowe mylenie kry wok dopeniania si logiki i intuicji, fal i czstek, obiektywnoci i subiektywizmu, struktury i funkcji, obserwowania i aktywnego brania udziau, nauki i duchowoci i najmocniejszej komplementarnej pary: dziaania i bytu. Jeli w naszym wasnym yciu szukamy rwnowagi midzy codzienn materialn egzystencj i naszym wiecznym duchowym dowiadczeniem, wtedy stwierdzamy, i to, co nauka okrela jako komplementarne balanse, cakowicie zgadza si z tym, co na pocztku tej ksiki opisalimy jako poyteczn rwnowag midzy Hu i Na.

Oznacza to, e powinnimy tyle samo czasu powici dziaaniu i bytowi,


logicznemu myleniu i intuicyjnym duchowym badaniom. Potrzebujemy solidnej rwnowagi midzy tymi elementami, systematycznego przechodzenia midzy Hu i Na we wszystkim, co robimy w naszym yciu, aby osign maksymaln ilo siy i aski. Dlatego te musimy np. tak samo dugo koncentrowa si na osobistej wiadomoci i naszych indywidualnych zamiarach, jak i wiadomoci transpersonalnej i grupowych dziaaniach, ktre znajduj si poza nasz indywidualn wiadomoci. Aby skutecznie utrzymywa rwnowag Hu-Na, powinnimy cigle przenosi nasz skoncentrowan uwag z mikkiego, przyzwalajcego, eskiego aspektu na silny, manifestujcy, mski aspekt naszego bytu. Powinnimy zarwno dziaa, jak i odpoczywa. To jest droga huny, o ktrej piszemy w tej ksice. Spjrzmy teraz na podstawow ceremoni haipule, aby podkreli, w jaki sposb podczas codziennej praktyki tego rytuau moemy cigle zachowywa t rwnowag na gbokich poziomach duchowych.

Wymiana z twrczym rdem


Odpowiadajc na pytanie, czy istnieje planetarna wiadomo, wikszo naukowcw koncentruje si tylko na empirycznych danych, ktre potwierdzaj t tez lub jej zaprzeczaj. Wiemy, e indywidualna wiadomo kadego z nas moe przenikn atmosfer, z czego powstaje wielka wiatowa wiadomo. Na podstawie cile naukowej analizy mona wysnu racjonalny wniosek o istnieniu Gai, jaki prezentowany jest w ksice Jamesa Lovelocka Gaja - Ziemia jest yw istot. Jednak gdy autorzy takich ksiek prbuj trzyma si czystej nauki, wtedy zatracaj aktywny wymiar caej sprawy. Co dzieje si z drug poow komplementarnej pary nauka-duchowo, gdy chodzi o badanie rzeczywistoci?

Zaczlimy przyjmowa za rzeczywisto naukow stron Gai. Powinnimy


pomyle teraz o tym, co mwi nam fizycy i wzi pod uwag jej intuicyjny i duchowy wymiar - do ktrego nie tylko wypromieniowujemy w ca atmosfer oka nasze myli, lecz w ktrym rwnie duch Stwrcy cigle przenika atmosfer i uycza siy naszej grupowej wiadomoci. Stwierdzilimy ju, e wczenie Akua lani wynosi nas ponad materi, integruje Ku
104

i Lono w naszej osobistej wiadomoci i daje nam dostp do szerokiego bogactwa nieograniczonych moliwoci. Jeli wczymy do porwnania Boga, wtedy duego znaczenia nabiera myl, i nasza planeta jest yw wiadomoci, w ktrej wszyscy bierzemy udzia. Jest to decydujcy krok do wyjcia z naszego antro-pocentrycznego wiatopogldu, w ktrym widzimy siebie jako centrum wiata, i wejcia w wizj naprawd bezgranicznego krlestwa bytu, w ktrym wszyscy bierzemy udzia. Tradycja huny zawsze stawiaa Boga w centrum swojej kosmicznej wizji bytu. Pogld ten zawiera rwnie chrzecijaskie przekonanie, i Bg jest mioci. Po duchowej stronie znajdujemy nie tylko promieniowanie naszej wasnej wiadomoci, lecz take przenikajc wszystko moc i mdro mioci, ktra cigle przepywa przez atmosfer.

Jeeli wykonujemy ceremoni haipule i w okrelonym celu kierujemy nasze


myli do krlestwa transpersonalnej wiadomoci lecego poza granic naszego osobistego postrzegania, wtedy, wedug poj huny, nie tylko wymieniamy duchowe energie z naszymi blinimi, lecz rwnie z twrczym rdem. To wanie ten duchowy aspekt poszerzonej ludzkiej wiadomoci uycza nam prawdziwej mocy. Aby poczy tematyk tej ksiki z nadrzdn drog huny, ktr poznalimy, jeszcze raz przeledmy ca podstawow ceremoni haipule, ktr krok po kroku przedstawilimy do tej pory. Jednak tym razem chcemy pokaza, w jaki sposb ceremoni t przeobraamy w czysto medytacyjne dowiadczenie, w czasie ktrego koncentrujemy si nie na czym na zewntrz, aby na to wpyn, lecz kierujemy uwag na nasz wasn duchow gbi w celu dokadniejszego jej poznania. Duchowa gbia ceremonii haipule Pierwszy krok: Odzyskanie chwili obecnej. Oczywicie jest to czysto intuicyjny proces, ktrym rozpoczynamy ceremoni haipule. Nie mwic nic na temat duchowoci, uspokj potok swoich myli za pomoc cakowitego skoncentrowania si na fizycznych dowiadczeniach w obecnej chwili. Dziki temu bezporednio pobudzisz wiadomo caego swego ciaa. Koncentrujc wiadomo mikko i swobodnie na oddechu, wykonujemy krtk medytacj ha! i kierujemy uwag z dwuwymiarowego poziomu (gdzie myl za myl przepywa przez wiadomo) na trwy-miarow przestrze (caa szeroko pasma wewntrznego fizycznego bytu), dziki czemu przenosimy si w najpikiejszy stan poszerzonej wiadomoci, ktry podobny jest do chwilowego satori w ze. Mwic: Jestem wiadomy caego mojego bytu tutaj, w tym momencie, sownie potwierdzasz swoj pen koncentracj na cakowitej duchowej obecnoci dokadnie tu i teraz. Drugi krok: Otwarcie si na Wysze Ja. Jest to czysto duchowy krok. Bdc wiadomym caego swojego bytu tu i teraz, wykonaj spokojny wdech, przenie si w stan odbioru i podczas wydechu powiedz do siebie: Jestem otwarty na odebranie przewodnictwa od Akua lani, Bdc w dalszym cigu wiadomym swojego oddechu, aby bardziej przenie siew stan odbioru akceptacji i wspczucia dla siebie samego oraz otoczenia, moesz kilkakrotnie powiedzie do siebie: Kocham siebie. Kocham wiat. Powysze sowa swobodnie skieruj uwag na uczucia, ktre chcesz wzmocni, co obudzi w twoim sercu bezwarunkow mio do siebie samego. Dowiadczysz przy tym, jak chmura aloha bdzie rosa w twoim wntrzu, aby obj cay wiat.

105

Trzeci krok: Poznanie nadrzdnego celu. Podczas wydechu moesz teraz wielokrotnie wzmocni gbokie poczucie swojego powoania lub yciowego celu, ktre kieruje wszystkimi twoimi dziaaniami i motywuje ci. By skutecznie dy do celu, moesz si afirmowa, np.: Chc rozpowszechnia ducha aloha wszdzie i we wszystkim, co robi. Wypowiadajc te sowa, wytumacz caej swojej istocie, jaki jest twj gwny yciowy zamiar. Powtarzanie tych kluczowych zda w czasie ceremonii haipule ma w sobie wielk magi. Czwarty krok: Formuowanie oglnego zamiaru. Jeli masz na myli jaki osobisty cel, to wanie chwila, by przenie swoje dowiadczenie haipule z zupenie duchowej sfery w materialn. Zastanw si, co chcesz osign w sferze duchowej, mentalnej oraz materialnej, i otwarcie to wyra. Oczywicie moesz take precyzyjnie okreli swoje duchowe tsknoty, np.: Chc czu, jak moje serce otwiera si na Boga (uniwersum, kosmos itd.). Pity krok: Okrelenie osobistego celu manifestacji. Krok ten moe wyglda jakby odnosi si do sfery materialnej, jeli do ceremonii haipule wniesiesz okrelone materialne yczenia lub potrzeby. Jednak w tym momencie moesz rwnie zwrci si w bardziej duchowym kierunku dziki temu, i przekaesz centrum Ku-Lono podan zmian. w przypadku czysto duchowej medytacji twj cel haipule mgby brzmie nastpujco: Chc teraz gboko w moim wntrzu dowiadczy Akua lani. Szsty krok: Wielka Czwrka. W tym momencie zwykle stajemy si bardziej precyzyjni i za pomoc siy wyobrani stapiamy elementy duchowe z materialnymi. Podczas wyobraania sobie danego yczenia wpadniesz w stan podobny do snu, w ktrym znika liniowy czas. Wszystko, co moesz sobie wyobrazi, jest moliwe, i znikaj granice midzy tym, co jest, i co bdzie. 1. Sowne wyraenie zamiarw. Jeeli chcesz kontynuowa ceremoni haipule z gbokim duchowo-mentalnym zamiarem, wtedy moesz powtarza swj osobisty zamiar. Bd przy tym cay czas dokadnie wiadomy caego swojego bytu tu i teraz i tak formuuj sowa, jakby wyraa obecn rzeczywisto: Wglbi mojej duszy dowiadczam teraz Akua lani. 2. Wraenia zmysowe. Ten aspekt ceremonii haipule mona doczy do duchowej medytacji, jeli chcesz przey czysty stan pokoju i bogoci, ktry Hawajczycy nazywaj maluhia, co oznacza: cisz, milczenie, spokj, opanowanie, owiecenie. Do sownego wypowiadania zamiaru moesz doczy wraenia zmysowe, ktre znajduj si w stanie rezonansu z twoim pragnieniem osignicia stanu bogoci. Zmysowe wyobraenie sobie czego piknego pomaga w przywoaniu stanu bogoci. 5. Emocjonalne poczenie. Czsto podczas medytacji spontanicznie wystpuj pozytywne emocjonalne uczucia. Moesz wspiera je poprzez wypowiadanie odpowiednich sw: mio i rado... pokj... bogo... maluhia... 4. Energetyzowanie pikopiko: w dowolnym momencie moesz powikszy ilo swojej wewntrznej many i wzmocni odczuwanie stanu maluhia, aby dziki temu mg silniej wypromienio-wa swoje zamiary. Jeden: Podczas wdechu powiedz do siebie: Odbieram mio, i poczuj, jak mana przepywa przez szczyt twojej gowy. Dwa: w czasie wydechu powiedz do siebie: Wysyam mio, i poczuj, jak twoja mio wpywa do wiata i jednoczenie przekazuje ci uczucie wewntrznego przepenienia mioci i wiatem. Nastpnie z podwyszon i dalej pync energi powtarzaj nastpujce sowa: pokj... bogo... rado... mio... maluhia...

106

Zakoczenie: Stan na wasnych nogach


Dysponujesz teraz wszystkimi informacjami, dowiadczeniami i technikami potrzebnymi do ksztatowania kadego aspektu swego wiata. Jeli kadego ranka po obudzeniu si. skierujesz swoj wiadomo na sowo haipule i zdecydujecie si na przeprowadzenie tej ceremonii (niezalenie od obranego celu) jako wanej czci codziennych czynnoci, wtedy kadego dnia bdziesz stwarza sobie taki wiat, jakiego sobie yczysz i na jaki zasugujesz. Mamy nadziej, e zostawiamy ci z radosnym sercem, zdrowszym ciaem, rosncym kontem w banku i, co jest najwaniejsze, z prc do przodu dusz. Niech urzeczywistni si twoje yczenia i systematycznie z radoci na wysokim poziomie przyczyniaj si do tego, aby caa wiatowa spoeczno wznosia si do stanu uniwersalnej harmonii, dobrobytu i duchowej jasnoci! Szczcia i bogosawiestwa ycz ci Kala i John

Huna w Internecie i na seminariach


Dalsz pomoc w badaniu wasnego potencjau sucego urzeczywistnianiu marze za pomoc opisanych w tej ksice technik huny s stworzone przez nas specjalne strony w Internecie, na ktrych przedstawiamy osobiste, profesjonalne instrukcje dotyczce ceremonii haipule oraz inne hawajskie techniki suce polepszaniu ycia. Rwnoczenie dziki tym adresom moesz bezporednio wczy si do rosncej wiatowej spoecznoci huny, ktra stoi do twojej dyspozycji zarwno w Internecie, jak i w czasie regionalnych spotka i seminariw. Zapraszamy do odwiedzin pod adresami: John Selby: www.brightmind.com/huna Kala Kos: www.hawaiiheart.com Oboje cay czas prowadzimy warsztaty i seminaria w Europie i ucieszymy si z osobistego poznania ciebie pewnego dnia na naszych zajciach! Moesz rwnie zwrci si do naszego europejskiego przedstawiciela Wolfganga Gillessena, ktry organizuje nasze seminaria w Niemczech, Szwajcarii i Austrii: www. brightmind.com/europe lub pod adresem: Seminarorganisation Wolfgang Gillessen Balanstr. 365 Tel./fax +49 (089) 68070702 E-mail: wgillessen@t-online.de Chcemy zapewni ci wszystkie moliwe szkolenia i porady, ktrych potrzebujesz, by doskonali siy manifestacji oraz ksztatowa ycie odpowiednio do swoich potrzeb. Skontaktuj si z nami!

107