MATLAMAT PENDIDIKAN SENI VISUAL

melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual

dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Matlamat mata pelajaran pendidikan seni visual sekolah rendah

menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa

membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan

yakin diri. kreatif dan menyeronokkan mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual . cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama. kritis.OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid boleh: menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur. disiplin diri dan bertanggungjawab melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif.

Antara pengetahuan yang dapat dimiliki murid ialah : pengetahuan mengenai bahan. Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama. Dengan mempelajari Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah. membentuk dan membuat binaan. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual proses pembuatan hasil seni. koordinasi. Pengalaman ini juga selaras dengan perkembangan peringkat kesediaan dan penerimaan murid dari segi sosioemosi. murid akan dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran. membuat corak dan rekaan. Pengalaman seni ini adalah untuk memperkembang dan menyelaraskan persepsi dan konsepsi visual murid sebagai asas bagi menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif. dan mengenal kraf tradisional. . menyimpan maklumat atau dokumentasi mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. manipulasi dan persepsi visual. Bidang-bidang tersebut ialah bidang menggambar.ORGANISASI KURIKULUM Sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disusun bertujuan melibatkan murid dalam pelbagai kegiatan seni. psikomotor dan mental yang merangkumi perasaan. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran kraf tradisional.

berfikir secara kritis dan kreatif. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. membuat interpretasi. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. mengaplikasi disiplin seni visual. . alat dan teknik. berkomunikasi secara berkesan. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: pemerhatian secara aktif interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan apresiasi seni visual secara mudah menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan. membuat pilihan.Sementara kemahiran yang akan diperolehi murid pula ialah kemahiran memanipulasi bahan. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental.

Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan semua keadaan. nilai kebersihan dan kepekaan.Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. . Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. nilai patriotisme. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pendidikan seni visual sekolah rendah. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan.

kraf tradisional. membuat interpretasi. berfikir secara kritis dan kreatif. membuat corak dan rekaan. Murid juga akan mendapat pengetahuan mengenai sumber motif dalam persekitaran. unsur seni dan prinsip rekaan dalam pendidikan seni visual. berkomunikasi secara berkesan.Pengetahuan dan Konsep Asas Peringkat Sekolah Rendah Kegiatan seni yang dijalankan berdasarkan empat bidang utama iaitu bidang menggambar. membuat pilihan. proses pembuatan hasil seni. membentuk dan membuat binaan. apresiasi seni visual secara mudah d. Organisasi kurikulum ini merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu: a. Murid dapat menguasai beberapa pengetahuan dan kemahiran iaitu pengetahuan mengenai bahan. menyimpan maklumat atau dokumentasi. menggunakan teknologi bahan dan perkakasan. mengintegrasikan maklumat dan aplikasi komputer dalam kerja seni visual. dan mengenal kraf tradisional. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan . alat dan teknik. mengaplikasi disiplin seni visual. pemerhatian secara aktif b. alat dan teknik yang digunakan dalam sebarang kegiatan seni. Kemahiran yang akan diperolehi murid ialah kemahiran memanipulasi bahan. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c.