Kod & Nama Kursus: EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning

)

Kandungan modul ini mempunyai 12 tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka dan pembelajaran melalui modul.

Bilangan Interaksi 1

Kandungan
Teori 1.0 Teknologi Pendidikan • • • Konsep Domain-domain Prinsip-prinsip

Jam 6 jam

• Peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran-pembelajaran 2.0 Reka bentukPengajaran • • • • • Pengertian Peranan dan kepentingan Model-model reka bentuk pengajaran (ADDIE dan ASSURE) Reka bentuk mesej

3.0 Media Pengajaran • Konsep • Fungsi media dalam pengajaran dan pembelajaran • Jenis-jenis dan klasifikasi media

Bilangan Interaksi 2

Kandungan
4.0 Perancangan, Pemilihan, Penghasilan dan Penilaian Media Pengajaran • Model ASSURE

Jam 6 jam

5.0 Asas Grafik • • • Prinsip Reka bentuk visual Peralatan penghasilan grafik

6.0 Penggunaan Bahan-bahan 2 Dimensi dan 3 Dimensi • Pengertian bahan 2D dan 3D • Jenis-jenis bahan seperti carta, graf, realia, boneka, diorama

3

7.0 Asas Fotografi • • kamera • • • • • Sejarah perkembangan fotografi Bahagian-bahagian asas dan fungsi Jenis-jenis dan aksesori kamera Jenis-jenis filem Teknik penggambaran Komposisi Fotografi digital

6 jam

8.0 OHP dan Transparensi • • • OHP • Bahagian-bahagian dan fungsi OHP Pengendalian OHP Kelebihan dan kelemahan penggunaan Jenis-jenis transparensi

• Teknik penyediaan dan persembahan transparensi 9.0 Bahan Audio • • • Penggunaan peralatan audio Perancangan dan penyediaan rakaman Rakaman

Suntingan

Bilangan Interaksi 4

Kandungan
10.0 Penerbitan Video Pendidikan • • video • • • • Jenis-jenis kamera video Bahagian-bahagian dan fungsi kamera Jenis-jenis syot Pergerakan kamera video Proses penerbitan video Video digital

Jam 6 jam

11.0 Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran • • • • Pemprosesan Perkataan Persembahan Elektronik Hamparan Elektronik Pangkalan Data

5

11.0 Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran • Penggunaan Perisian dan Alat Pengarangan • Penghasilan pakej multi media pembelajaran • Penggunaan Media Interaktif dalam pengajaran dan pembelajaran 12.0 Isu-Isu dan Trenda Terkini Dalam Teknologi Pendidikan • Hak Cipta Terpelihara (Copyright) • Keselamatan • Kerahsiaan • Kawalan kendiri

6 jam

JUMLAH

30 jam

Cadangan –Tajuk-tajuk amali dijadikan tugasan dalam Modul Amali 1 2 Asas grafik Penggunaan Bahan-Bahan 2D dan 3D 2 4

3 4 5 6 7

Asas Fotografi OHP dan Transparensi Bahan Audio Penerbitan Video Pendidikan Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran JUMLAH

4 2 4 4 10 30 jam