Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106

MODUL 1 PENDAHULUAN Oleh
MOHAMAD RASHID BIN ABU BAKAR

Pengenalan Modul pembelajaran Hubungan Etnik ini ditulis khusus dengan matlamat untuk memberi panduan dan membantu pelajar untuk mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara berkesan

1 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106

MODUL 2
KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK MASYARAKAT PLURALISTIK ALAM MELAYU

KUNCI Terdapat berbagai lambang di bahagian kiri bahan-bahan pengajaran. Lambang ini menunjukkan makna tertentu seperti yang dinyatakan di bawah.

Perbincangan Kumpulan Fikirkan

Bacaan Wajib

Latihan Rehat Sebentar

Nota Ringkas

Pengenalan Modul 1 akan membincangkan secara terancang 3 topik yang perlu dipelajari oleh pelajar dalam tempoh 1 jam interaksi bersemuka dan 3 jam dengan membaca modul dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam Modul ini. Melalui modul ini para pelajar akan didedahkan kepada beberapa persoalan umum yang perlu para pelajar fahami. Antaranya hubungan etnik di Malaysia secara umum, konsepkonsep asas hubungan etnik dan pluraliti dan masyarakat pluralistik di Malaysia. Isuisu utama dalam topik-topik ini akan dibincangkan dalam bentuk nota ringkas, rujukan teks, perbincangan kumpulan dan latihan. Dalam hal ini, setiap pelajar perlu mempunyai disiplin kendiri dan integriti yang mantap semasa melaksanakan setiap arahan dalam modul. Selamat mencuba, semoga anda berjaya menghabiskan modul ini
2 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106

dengan sempurna. Secara umumnya setelah selesai mempelajari bab ini, para pelajar seharusnya dapat:

Mendefinisikan konsep-konsep masyarakat, etnik, etnisiti, etnosentrisme, ras, rasisme, prejudis, stereotaip, diskriminasi, budaya, perpaduan, integrasi, asimilasi dan amalgamasi.

• .

Menerangkan konsep pluralisme, pluraliti dan pluralistik dan menghuraikan perkembangan pembentukan masyarakat pluralistik selepas era penjajahan.

CUBA FIKIR DAN FAHAMI KONSEP-KONSEP BERIKUT
Masyarakat : kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan dan cara tertentu (Kamus Dewan, 2005). Etnik Etnisiti : sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi. : rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu melalui kewujudan satu kebudayaan atau sub budaya yang jelas menyatukan anggotanya dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Etnosentrisme: menganggap ciri-ciri budayanya sebagai wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral. Ras : sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal nyata, seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dan sebagainya. Rasisme : pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan perbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata dan ditunjukkan secara terbuka.
3 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106

Prejudis Stereotaip

: pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yang tersemat dalam hati seseorang atau kelompok etnik tertentu. : kenyataan-kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik dan biasanya ia digambarkan secara berlebih-lebihan tentang sesuatu perlakuan baik atau buruk yang ditujukan kepada sesuatu kumpulan etnik.

Diskriminasi: pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yang mempengaruhi perilaku pihak yang berpandangan negatif. Budaya : tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa (Nik Safiah, 1963) atau kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya (Kamus Dewan, 2005). Perpaduan : satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air. Integrasi : proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik (Ahmad Kambar, 1987). Asimilasi : proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Amalgamasi : proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Pluralisme : Pluraliti Pluralistik Ideologi yang menyama-ratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat. : Wujudnya kepelbagaian bangsa, agama di suatu tempat pada satu masa secara semulajadi – masyarakat Melaka. : Wujudnya kepelbagaian bangsa, agama di suatu tempat pada satu masa secara dirancang dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan – era penjajah British.
4 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106

CUBA TERANGKAN APA YANG ANDA FAHAM TENTANG KONSEP-KONSEP BERIKUT

Segregasi: merupakan pemisahan & pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan, antaranya dari segi kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan & kemudahan awam. Segregasi wujud sama ada didasari oleh undang-undang atau sebaliknya. Akomodasi: merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik yang lain, tetapi masih mempertahankan budaya hidup masing-masing. Akulturasi: satu proses penyerapan unsur-unsur kebudayaan daripada suatu budaya kepada budaya yang lain. Perubahan budaya terjadi hasil daripada hubungan yang berkesinambungan antara dua budaya berbeza dalam satu jangka masa yang berterusan dan perubahan tersebut berlaku sama ada dalam satu atau kedua-dua budaya tersebut.

BACA NOTA RINGKAS DI BAWAH DENGAN TELITI
Pluralisme Budaya Alam Melayu
 Alam Melayu Sebelum Kedatangan Eropah: realiti kepelbagaian alam Melayu

sebagai satu wilayah yang menjadi tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang menampakkan ciri-ciri kepluralitian semula jadi yang terjadi tanpa paksaan oleh mana-mana pihak atau kuasa.
5 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012

ciri pluralisme alam

Bincangkan usaha-usaha yang diambil oleh kerajaan untuk memelihara keharmonian hubungan etnik selepas tahun 1957. Pembentukan masyarakat pluralistik di alam Melayu adalah untuk memenuhi keperluan ekonomi-politik British. Pola masyarakat pelbagai bangsa terbentuk melalui proses semula jadi apabila mereka datang berdagang secara sukarela untuk mencari kehidupan dan kekayaan. Akomodasi sosial telah membenarkan setiap kaum menjalani kehidupan berasaskan sistem sosial masing-masing secara harmonis. Pembentukan pola masyarakat pluralistik selepas era penjajahan amat berbeza berbanding zaman sebelumnya. Hasilnya mereka berjaya mewujudkan interaksi yang mesra dengan penduduk tempatan dan terdapatnya unsur-unsur akomodasi dalam kehidupan masyarakat pluralistik pada zaman tersebut. SECARA BERKUMPULAN 4-5 ORANG BINCANGKAN Kewujudan pelbagai kaum yang mengekalkan kebudayaan masing-masing telah mewujudkan satu masyarakat majmuk di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. kehidupan yang harmonis antara kaum tetap berlaku dan terus wujud dalam bentuk akomodasi sosial. malah kadang kala mereka mengambil keputusan untuk terus menetap di Alam Melayu.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Melayu yang fleksibel telah dirombak. maka asimilasi budaya dan cara hidup antara kumpulan etnik tidak berlaku. diubah suai dan sebahagiannya telah terhapus dengan kedatangan imperial Eropah. 6 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Keputusan hidup yang terhasil daripada persetujuan tanpa paksaan menjamin ketenangan fikiran dan perasaan mereka.  Alam Melayu Selepas Kedatangan Eropah: kedatangan imperial Eropah telah merubah ciri pluralisme semula jadi apabila penjajah memperkenalkan sistem kerajaan mereka yang menggalakkan perkembangan masyarakat pluralistik. Mereka menjalankan kehidupan dalam kelompok masyarakat masing-masing.

7 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . ‘Indianisation’ adalah istilah bagi melambangkan perluasan pengaruh agama dan kebudayaan India di Asia Tenggara. yang berjalan melalui tahap-tahap tertentu. 4. A B C D Asimilasi Segregasi Akulturasi Akomodasi 2.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 LATIHAN REFLEKSI MINDA 1. A B C D 3. Antara berikut manakah istilah yang boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas. Tokoh manakah boleh dikaitkan dengan pernyataan di atas. I-Tsing Ibn Khaldun George Coedes Syed Muhammad Naquib Al-Attas Masyarakat plural Malaysia berwajah baru selepas penubuhan Malaysia pada tahun A B C D 1953 1957 1963 1967 Ketentuan atau arah yang bersifat sehala dalam perkembangan kebudayaan manusia. Setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing.

Gejala-gejala berikut perlu dielakkan jika ingin membina perpaduan di dalam masyarakat majmuk KECUALI A B C D extrimism chauvanism modernism / fanaticism REHAT SEBENTAR SEMAK JAWAPAN DENGAN RAKAN ANDA BACA DAN FAHAMI NOTA DI BAWAH Pembentukan Masyarakat Pluralistik di Malaysia Komuniti Etnik Utama di Malaysia: • • • Melayu Cina India Pembentukan Masyarakat Pluralistik: 8 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Pernyataan di atas merujuk kepada A B C D evolusi revolusi industrialisasi evolusionisme 4.

• BUAT RUJUKAN DAN JAWAB SOALAN 1. Kolonialisme British memberi impak sangat besar terhadap masyarakat negeri di Malaysia sama ada dalam bentuk material mahu pun non-material.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • Kedatangan orang China dan India ke Tanah Melayu untuk memenuhi peluangpeluang pekerjaan seperti perlombongan. pentadbiran. Al-Attas: kehadiran kolonialisme Barat membawa dasar memisahkan orang Islam daripada agama mereka Perjanjian Pangkor pada tahun 1874 merupakan titik permulaan penguasaan British di Tanah Melayu. undang-undang. perladangan dan perniagaan yang disediakan oleh pihak penjajah British. Perkembangan ini dengan jelas memperlihatkan agama dipisahkan daripada urusan politik. Budaya merupakan satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling (Mohd Taib Osman. kekalutan ekonomi dunia serta galakan daripada British menjadi faktor penggerak kedatangan orang-orang China dan India ke Tanah Melayu. • Kewujudan peluang pekerjaan yang banyak. ekonomi. 9 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . 1988). • • • • Berlaku interaksi yang baik di antara orang-orang China dan India yang datang dengan orang-orang Melayu. pendidikan dan sebagainya. telah berlaku akomodasi cara hidup yang harmoni.

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 a. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 2 Integrasi merupakan proses mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan. 1987). Senaraikan 4 ciri penting sesuatu budaya i. ________________________________________________________ 10 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . ________________________________________________________ ii. a. sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik (Ahmad Kambar. __________________________________________________________ iii. __________________________________________________________ iv. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ii. Jelaskan dua peranan utama yang perlu untuk pembentukan sesuatu budaya i. __________________________________________________________ ii. __________________________________________________________ b. senaraikan 4 unsur integrasi i.

________________________________________________________ iv. iaitu Melayu. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ NOTA RINGKAS Masyarakat Pluralistik Selepas Merdeka: • Politik: Demokrasi di negara ini telah berjalan lancar terutamanya semenjak pilihan raya umum pertama tahun 1955. Cina dan India telah bersatu untuk mendesak British memberikan 11 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . di mana tiga kumpulan etnik utama.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 iii. Jelaskan faktor-faktor yang dapat mengurangkan konflik antara wilayah. ________________________________________________________ b.

Selepas era 1960an perjalanan politik terus berkembang dinamik. Kerjasama parti-parti politik dalam pakatan parti pemerintah telah berkembang dengan peningkatan keahliannya. 1983). Perlembagaan mencatatkan kontrak sosial dipersetujui bersama antara kaum di negara ini.pembentukan parti-parti politik etnik dan “coalition” sebagai model permuafakatan politik (Parti Perikatan. Barisan Nasional. Barisan Alternatif. Lambang ini menunjukkan makna tertentu seperti yang dinyatakan di bawah. • Pendidikan: Matlamat utama dasar pendidikan menurut laporan Razak 1956 dan Rahman Talib 1960 ialah untuk menyatukan kanak-kanak daripada berbilang etnik di bawah satu sistem pendidikan kebangsaan dengan menggunakan satu bahasa pengantar tunggal iaitu bahasa Melayu (Wan Hashim.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 kemerdekaan. MODUL 3 PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA KUNCI Terdapat berbagai lambang di bahagian kiri bahan-bahan pengajaran. 12 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . • Ekonomi: Isu yang berkaitan dengan ekonomi memerlukan iltizam yang kuat daripada semua pihak untuk merapatkan jurang yang sedia ada. Ketidakseimbangan kedudukan ekonomi berdasarkan etnik juga harus diatasi kerana ia dapat menjadi sumber pencetus konflik (cth peristiwa 13 Mei 1969). Barisan Sosialis. • Perlembagaan:Kontrak sosial merupakan satu kesepakatan yang telah dirunding. cth penubuhan Barisan Nasional 1974.

Hasil perbincangan dalam bab ini akan menjelaskan kepada pelajar konsep-konsep asas dan proses pembangunan ekonomi dan sumbangannya terhadap kemantapan hubungan antara etnik di Malaysia. para pelajar seharusnya dapat: • Menerangkan konsep modenisasi. • Menjelaskan hubung kait antara pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia. Secara umumnya setelah selesai mempelajari bab ini. • Menghuraikan konsep dan proses pembangunan ekonomi Malaysia. CUBA FIKIR DAN FAHAMI KONSEP-KONSEP BERIKUT • Modenisasi • Evolusioner 13 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Perbincangan Kumpulan Bacaan Wajib Fikirkan Latihan Rehat Sebentar Nota Ringkas Pengenalan Modul 3 akan membincangkan secara terancang isu-isu berkaitan pembangunan ekonomi dalam konteks Malaysia.

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • Pemodenan • Pembaratan • Equaliti • Equiti • Penswastaan CUBA TERANGKAN APA YANG ANDA FAHAM TENTANG KONSEP-KONSEP DI ATAS Konsep Modenisasi Evolusionisme Pemodenan Pembaratan Equality Equity Penswastaan Definisi Konsep BACA NOTA RINGKAS DI BAWAH DENGAN TELITI Pembangunan Ekonomi Matlamat: Kaedah : mencapai kemajuan dengan mewujudkan masyarakat industri pada dasarnya 4 kaedah terlibat: 14 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .

LATIHAN REFLEKSI MINDA 1 Perubahan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat berlaku secara _________________ dan ____________________________________. Buat catatan ringkas hasil perbincangan anda dan bincangkan dengan pensyarah. SECARA BERKUMPULAN 4-5 ORANG BINCANGKAN Bagaimana imperialisme telah mengubah landskap sosial dan alam sekitar serta menyebarkan idea pemodenan di Malaysia pada abad ke-16. 15 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • • • • Pembangunan Teknologi Pembangunan Pertanian Industrialisasi Urbanisasi Keluaran Negara Kasar / Perubahan sosial Ukuran Pencapaian: Secara umumnya matlamat modenisasi di Malaysia adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih maju dan moden melalui kemajuan sains dan teknologi dan seterusnya meningkatkan ekonomi dan kemakmuran negara yang boleh diukur melalui indikator kadar pertumbuhan ekonomi negara dan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK).

Modenisasi mengandungi dua aspek utama iaitu pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. kaedah dan ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum sesuatu perubahan dilaksanakan. __________________________ merupakan proses produksi yang dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan teknologi termaju dikilang-kilang. Sesebuah masyarakat tidak semestinya terlibat dalam proses evolusi universal tetapi boleh mengalami perkembangan bersifat____________________sesuai dengan keadaan masyarakat masing-masing.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 2 Perubahan berencana adalah proses perubahan kaedah yang mempunyai dan _______________. _________________________________________. REHAT SEBENTAR SEMAK JAWAPAN DENGAN RAKAN ANDA BACA DAN FAHAMI NOTA DI BAWAH Modenisasi di Malaysia Modenisasi adalah proses tranformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. 16 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . 4 5 __________________________________ dipengaruhi oleh perspektif modenisasi yang bertitik tolak daripada falsafah evolusi. 3. Perubahan berencana adalah suatu proses di mana matlamat. Perubahan boleh berlaku secara berencana atau tidak berencana.

Antara dasar yang dialncarkan bagi memenuhi keperluan tersebut adalah DEB. Jelaskan dua isu penting berkaitan agihan pendapatan di Malaysia. ________________________________________________________ ________________________________________________________ 17 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . isu agihan kekayaan dan pendapatan merupakan aspek penting dalam menekankan agihan pendapatan yang seimbang antara rakyat. i.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 BUAT RUJUKAN DAN JAWAB SOALAN 1 Dalam kepesatan pembangunan di Malaysia. Huraikan 3 objektif utama Dasar Ekonomi Baru yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia._________________________________________________________ ________________________________________________________ iii. a._________________________________________________________ _________________________________________________________ b. _________________________________________________________ _________________________________________________________ ii. i. _________________________________________________________ _________________________________________________________ ii.

i. __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ NOTA RINGKAS Isu equiti atau keadilan dan equaliti atau kesamarataan di kalangan rakyat Malaysia sudah dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. a. Mahathir. __________________________________________________________ __________________________________________________________ b. Mahathir telah memperkenalkan Dasar Penswastaan pada tahun 1983 dengan matlamat harapan perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat swasta akan lebih ekonomik dan lebih baik. Fasal (8) perkara (1) menegaskan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan 18 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Huraikan bagaimana Dasar Penswastaaan membantu untuk merealisasikan Dasar Ekonomi Baru (DEB). __________________________________________________________ __________________________________________________________ iii. Jelaskan tiga tujuan utama Dasar Penswastaan dilaksanakan oleh kerajaan pimpinan Dr.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 2 Tun Dr.

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Isu agihan pendapatan ini melibatkan dua sudut iaitu antara kelas sosial yang berbeza dan antara kelompok etnik yang berbeza. Sejauhmana kejayaan dasar pembangunan ekonomi kerajaan Malaysia boleh dikaitkan dengan etnisiti. Isu pembangunan ekonomi berkait rapat dengan isu sosial terutama berkaitan isu kemiskinan dan agihan pendapatan dikalangan etnik. Lambang ini menunjukkan makna tertentu seperti yang dinyatakan di bawah. Dua isu penting yang perlu diberi perhatian adalah isu pertumbuhan dan agihan dan isu equality dan equity. yang dilaksanakan oleh MODUL 4 PEMBANGUNAN POLITIK DAN PERLEMBAGAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA KUNCI Terdapat berbagai lambang di bahagian kiri bahan-bahan pengajaran. DEB dilancarkan sebagai jalan penyelesaian kepada permasalahan tersebut. 19 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . SECARA BERKUMPULAN 3 HINGGA 4 ORANG BINCANGKAN 1.

Secara umumnya setelah selesai mempelajari bab ini. para pelajar seharusnya dapat: • menjelaskan kepentingan kerjasama politik dalam konteks hubungan kaum di Malaysia. • menjelaskan ciri-ciri asas proses penggubalan perlembagaan. • menjelaskan sejarah penggubalan perlembagaan Malaysia. Pembangunan politik akan menyentuh tentang kerjasama politik dan kaitannya dengan Hubungan Etnik. Perlembagaan Kemerdekaan dan Perlembagaan Malaysia 1963. Modul ini juga akan membincangkan sejarah penggubalan perlembagaan yang merujuk perlembagaan Malayan Union. 20 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . • menyenaraikan faktor-faktor yang menjurus ke arah pemupukan Hubungan Etnik secara formal . Kerjasama politik diwujudkan pada asasnya adalah untuk melicinkan proses kemerdekaan negara. Persekutuan Tanah Melayu. Kerjasama politik di Malaysia telah diimplimentasikan melalui penggabungan parti politik pelbagai kaum. Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Perbincangan Kumpulan Bacaan Wajib Latihan Fikirkan Rehat Sebentar Nota Ringkas Pengenalan Modul 4 akan membincangkan dua topik iaitu Pembangunan Politik dan Perlembagaan dalam konteks Hubungan Etnik di Malaysia.

Fundamental Demokratik: Merujuk kepada asas –asas atau dasar demokrasi. ii. CUBA FIKIR DAN FAHAMI KONSEP-KONSEP BERIKUT • Kemajmukan Etnik • Politik Pluralisme • Fundamental Demokrasi CUBA TERANGKAN APA YANG ANDA FAHAM TENTANG KONSEP-KONSEP DI ATAS i. Kemajmukan Etnik: Merujuk kepada kepelbagaian kaum dan komposisi demografi.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • Membuat analisis kandungan perlembagaan Persekutuan yang menyentuh mengenai hubungan antara kaum. Politik Pluralisme: Merujuk kepada keberagaman politik. iii. BACA NOTA RINGKAS DI BAWAH DENGAN TELITI Pembangunan Politik Konsep Modenisasi dan Pembangunan Politik: Merupakan proses tranformasi berencana dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang melibatkan pembangunan 21 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .

• Sekularisasi budaya politik. Matlamat utama pembangunan politik: • Pembinaan negara bangsa • Perubahan dalam aspek struktural dan budaya • Perubahan sistem politik masyarakat Proses Pembangunan Politik: • Perbezaan struktur politik.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 politik. Perlembagaan Tidak Bertulis: merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak terkumpul dalam satu dokumen seperti undang-undang yang diluluskan oleh parlimen dan keputusan-keputusan mahkamah. memberi hasil Petakan 22 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Perubahan politik berencana melibatkan perubahan dalam aspek yang boleh membawa kepada peralihan daripada bentuk politik yang lama kepada yang moden. SECARA BERKUMPULAN 4-5 ORANG BINCANGKAN Sejauhmana perubahan politik yang berlaku di Malaysia pada masa kini kesan terhadap pemupukan hubungan etnik yang harmonis. pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan dan prinsip-prinsip umum bagaimana kuasakuasa tersebut dilaksanakan. Perlembagaan Bertulis: merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpulkan dan disusun dalam satu dokumen. • Penyertaan politik yang besar oleh rakyat. Unsur-unsur yang menentukan amalan demokrasi • Parti-parti politik • Majlis Perwakilan Rakyat/Parlimen • Perlembagaan Negara • Pilihan Raya Perlembagaan Malaysia Konsep Perlembagaan: merupakan kumpulan peraturan atau undang-undang sama ada bertulis atau tidak bertulis yang menentukan organisasi kerajaan.

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 perbincangan anda dalam bentuk peta minda yang sesuai. Berikut adalah badan-badan kerajaan yang berada di bawah Perlembagaan Malaysia kecuali A B C D undang-undang kehakiman eksekutif profesional 4 Kandungan berikut adalah benar tentang perlembagaan kecuali A B C D kebebasan asasi mahkamah khas Bahasa Kebangsaan pemusatan kuasa raja-raja 5 Perkara 5 – 13 dalam Perlembagaan Persekutuan membincangkan hal-hal berkaitan A B C D tanah agama Majlis Raja-raja kebebasan asasi 23 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Jika perlu bincangkan hasilnya dengan Pensyarah anda. LATIHAN REFLEKSI MINDA 1 Berikut adalah pernyataan yang benar berkaitan Perlembagaan Malaysia Kecuali A B C D 2 garis panduan pemerintahan dikumpul dan disusun dalam satu dokumen satu kumpulan undang-undang dasar sebuah kerajaan satu set undang-undang kerajaan British di Hindia Timur Kandungan Perlembagaan Malaysia terdiri daripada ______ bahagian A B C D 12 13 14 15 3.

perkara 121 (1A) Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera Sabah Sarawak: Perkara 153. Integrasi dan kompromi sihat dalam brpolitik Mencapai kemajuan secara bersama. Kemahuan ikhlas untuk bekerjasama Perlu toleransi dan memahami perasaan kaum lain. perlu dibaca bersama perkara 11 (4). 24 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . orang Melayu. Pemerintahan Beraja: Kejayaan Kerjasama politik boleh dicapai jika: Unsur-unsur Tradisi Dalam Perlembagaan Malaysia Perkara-perkara berkaitan Hubungan Etnik dalam Perlembagaan: • • Perkara 8: persamaan dan hak sama rata kecuali dalam soal agama. dan kedudukan istimewa orang Melayu. Islam. Saluran untuk mengemukakan keperluan kaum masing-masing. Perkara 10 (4): batasan hak kebebasan bersuara menyentuh kedudukan Raja.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 REHAT SEBENTAR SEMAK JAWAPAN DENGAN RAKAN ANDA BACA DAN FAHAMI NOTA DI BAWAH Kepentinggan Kerjasama Politik dan Hubungan Etnik: • • • • • • • • • • Memahami kedudukan dan keperluan kaum lain dalam politik. kewarganegaraan dan seumpamanya. Perkara 12 (2). Bahasa Kebangsaan: Perkara 152 [Bahasa Kebangsaan ialah Bahasa Melayu]. Agama Persekutuan: Perkara 3 (1) agama Islam agama rasmi bagi Persekutuan.

_________________________________________________________ 25 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Jelaskan rasional perkara 3 (1) dalam perlembagaan dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. orang Melayu. __________________________________________________________ (4 markah) b. Bahasa Melayu dan Islam. Cina dan India berkaitan unsur-unsur tradisional. Senaraikan 4 unsur tradisional yang dikekalkan dalam perlembagaan. __________________________________________________________ iii. adat istiadat Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak. __________________________________________________________ iv. a. kewarganegaraan meskipun dalam keadaan darurat. Perkara 150 (6a): kedudukan agama Islam. BUAT RUJUKAN DAN JAWAB SOALAN 1 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 adalah satu bentuk kontrak sosial hasil persetujuan bersama yang dicapai antara etnik Melayu. Perkara 153: kedudukan istimewa orang Melayu tanpa menafikan kepentingan sah kaum lain. __________________________________________________________ ii. i.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • • • • Perkara 38: kuasa Majlis Raja-raja menghalang parlimen membuat undangundang yang menyentuh kedudukan raja-raja Melayu. Perkara 152: kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan tanpa menafikan hak etnik lain menggunakan bahasa mereka.

a. gabungan etnik yang berbeza-beza dan gabungan kerajaan yang berbeza. i. Senaraikan 4 elemen yang perlu dalam pembangunan politik sesebuah negara demokrasi. __________________________________________________________ ii. penjajahan. __________________________________________________________ iii.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 2 Dalam konteks pembangunan politik. gabungan wilayah yang berbeza. 26 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Malaysia menghadapi cabaran besar dalam usaha membina sebuah negara bangsa akibat proses migrasi. Jelaskan senario kerjasama politik yang berlaku dalam sistem politik di Malaysia. __________________________________________________________ (4markah ) b. __________________________________________________________ iv.

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ( 6 markah ) NOTA RINGKAS ISU KERJASAMA POLITIK PELBAGAI ETNIK Isu kerjasama politik antara pelbagai etnik di Malaysia telah lama dibincangkan. MCA dan MIC telah membawa kejayaan besar dalam proses politik awal di Tanah Melayu. malah berjaya mengekalkan kuasa pemerintah selama 55 tahun kerana tidak ada gabungan parti politik pelbagai etnik lain sehinggalah menjelang pilihan raya ke 12 pada tahun 2008. Gabungan 3 parti politik pelbagai kaum ini bukan sahaja mencetuskan perubahan dalam senario politik negara pada zaman awal kemerdekaan. Contoh paling jelas adalah kerjasama erat antara UMNO. Parti Perikatan pimpinan Tunku Abdul Rahman telah 27 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .

SECARA BERKUMPULAN 3 HINGGA 4 ORANG BINCANGKAN 1.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 berjaya menyakinkan pihak British bahawa wujud kerjasama erat antara etnik di Tanah Melayu dan jelas menunjukkan bahawa mereka telah bersedia untuk memperoleh kemerdekaan. MODUL 5 AGAMA DAN HUBUNGAN ETNIK CABARAN DAN PEMUPUKAN HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA KUNCI 28 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Tulis jawapan anda dalam bentuk esei pendek 500 hingga 1000 perkataan. Huraikan sejauhmana kerjasama politik pelbagai etnik di Malaysia menyumbang kepada kejayaan yang dicapai dalam merealisasikan matlamat pembentukan negara bangsa.

Lambang ini menunjukkan makna tertentu seperti yang dinyatakan di bawah. • menghuraikan asas-asas hubungan etnik dalam konteks agama di Malaysia. mengenalpasti elemen-elemen yang boleh melahirkan hubungan yang erat antara kaum.cabaran dan pemupukan pemahaman yang mendalam berkaitan isu agama merupakan aspek penting yang menjadi penanda jati diri masyarakat Malaysia. Perbincangan Kumpulan Bacaan Wajib Latihan Fikirkan Rehat Sebentar Nota Ringkas Pengenalan Modul 5 akan membincangkan dua topik iaitu agama dan hubungan Hubungan Etnik di Malaysia. Setiap individu sewajarnya memahami dan menghormati ajaran penganut agama lain selaras dengan Prinsip Rukun Negara.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Terdapat berbagai lambang di bahagian kiri bahan-bahan pengajaran. Perbincangan dan etnik. Modul ini juga akan membincangkan elemen-elemen utama pemupukan hubungan etnik dalam masyarakat Malaysia. • • menerangkan bahawa terdapatnya perbezaan agama di Malaysia yang perlu dihormati dan pada masa yang sama terdapat nilai-nilai sejagat. para pelajar seharusnya dapat: • menjelaskan pendekatan Islam Hadhari dalam konteks hubungan etnik. Secara umumnya setelah selesai mempelajari bab ini. 29 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .

Cabaran Globalisasi: ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 30 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . CUBA FIKIR DAN FAHAMI KONSEP-KONSEP BERIKUT • Masyarakat Hadhari • Hadharah • Cabaran Globalisasi CUBA TERANGKAN APA YANG ANDA FAHAM TENTANG KONSEP-KONSEP DI ATAS i. Masyarakat Hadhari: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ii. Hadharah: ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ iii.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • menjelaskan bagaimana elemen-elemen pemupukan hubungan etnik dapat diimplimentasikan dalam masyarakat Malaysia.

spiritual.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 ________________________________________________________ BACA NOTA RINGKAS DI BAWAH DENGAN TELITI Asas-asas Hubungan Etnik dalam konteks agama • • • • • • Berkenal-kenalan : al.Ta’ruf Persefahaman: al-tafahum Bekerjasama: al-ta’awun Persaudaraan : al-ukhuwah Berkasih-sayang: al. dan pembangunan ilmu demi kemajuan hidup di dunia dan di akhirat. Pada dasar terdapat 10 prinsip utama yang dikemukakan iaitu: • • • • • keimanan dan ketakwaan kepada Illahi kerajaan adil dan beramanah rakyat berjiwa merdeka penguasaan ilmu pengetahuan pembangunan ekonomi yang seimbang dan komprehensif 31 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . pembangunan insan.mahabbah Saling Menjamin: al-takaful Aplikasi Hubungan Etnik dalam kehidupan Masyarakat • • • • • Kemesraan dalam komunikasi Budaya Ziarah Menziarahi Mengambil Berat Memulia dan Menghormati Seseorang Menghormati Jiran Pendekatan Islam Hadhari: Pendekatan Islam Hadhari bertujuan untuk menjana kemajuan manusia untuk pembangunan fizikal.

... LATIHAN REFLEKSI MINDA 1 Perkataan Hadhari dikatakan telah digunakan oleh Ilmuan Islam terkenal seperti ibnu Khaldun dalam Kitabnya A B C D 2 Al-Mu’ jam Al-Siyasah Al-Iqtisadiah Al-Muqaddimah Hadhari membawa pengertian A B C D sosial politik ekonomi teknologi 3............ Islam Hadhari mempunyai . ....... prinsip A 5 B 10 C 15 32 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Sediakan jawapan anda dalam bentuk esei yang panjangnya 1500 patah perkataan.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • • • • • kehidupan berkualiti pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita keutuhan budaya dan moral pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar kekuatan pertahanan dan perpaduan SECARA BERKUMPULAN 4-5 ORANG BINCANGKAN Bincangkan bagaimana keutuhan budaya dan moral dalam prinsip Islam Hadhari memberi implikasi positif terhadap proses perpaduan kaum di Malaysia.

Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Nasional.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 D 20 4 Konsep Islam Hadhari telah diperkenalkan oleh A B C D 5 Mahathir Mohamad Abdullah Ahmad Badawi Abdullah Muhammad Zain Mohd Najib Tun Abdul Razak Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita di negara Malaysia merujuk kepada A B C D prinsip Islam Hadhari Matlamat Wawasan 2020 Matlamat Dasar Ekonomi Baru Matlamat Dasar Pembangunan Nasional 6 Berikut adalah contoh pelaksanaan konsep al-ta’awun Kecuali A B C D menziarahi orang sakit membantu orang dalam kesusahan menghadiri majlis kenduri anjuran jiran bergotong-royong membersihkan pusat hiburan REHAT SEBENTAR SEMAK JAWAPAN DENGAN RAKAN ANDA BACA DAN FAHAMI NOTA DI BAWAH Dasar dan Pelan Tindakan untuk perpaduan: • • • • • Rukun Negara. Unsur-unsur hubungan Etnik menurut acuan Malaysia: 33 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Wawasan 2020 Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Penglibatan sektor swasta dalam proses penyusunan semula masyarakat. tumpuan kepada menghapuskan kemiskinan Pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. DEB dilaksanakan melalui serampang dua mata iaitu (i) membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan (ii) menyusun semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi pengagihan yang saksama. Demensi Baru DPN • • • • Pembasmian kemiskinan.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • • • • • • • Keazaman politik Khalayak kritikal Kekukuhan ekonomi Agama Islam Wawasan yang dikongsi Penggunaan sains dan teknologi Menerima perbezaan antara agama . Matlamat DEB Matlamat utama DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dengan membetulkan ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud antara kaum dan wilayah. Pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi tegar dan mengurangkan kemiskinan relatif. 34 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .

Jelaskan bagaimana penghayatan terhadap prinsip-prinsip Rukun Negara menjadi asas kepada perpaduan. ________________________________________________________ v. Senaraikan 5 prinsip yang mendukung Rukun Negara.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 BUAT RUJUKAN DAN JAWAB SOALAN 1 Rukun Negara telah dirumus berasaskan kepercayaan. ________________________________________________________ iv. i. ________________________________________________________ iii. ________________________________________________________ ii. keyakinan dan iltizam untuk membentuk jati diri rakyat Malaysia yang unggul. ________________________________________________________ (5 markah) b. a. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ ( 5 markah ) 35 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .

. ________________________________________________________ ( 4 markah ) b.Jelaskan aspek-aspek yang memberi cabaran terhadap kepentingan etnik dari aspek ekonomi. a. ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ ________________________________________________________ ( 6 markah ) 36 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . i. ________________________________________________________ iv. ________________________________________________________ iii.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 2 Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk sudah pasti Malaysia perlu menghadapi pelbagai cabaran dalam mengurus perpaduan antara etnik. ________________________________________________________ ii. Senaraikan 4 cabaran hubungan etnik di Malaysia yang melibatkan aspek sosial.

ekonomi bebas. budaya hiburan dan mengekploitasi sumber manusia dan bahan mentah. Barat juga berjaya membawa masuk pengaruh ideologi. sains dan teknologi yang memusnahkan dan sistem politik mereka yang dikatakan terbaik.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 NOTA RINGKAS Cabaran Globalisasi Isu globalisasi dan pembaratan corak hidup berasaskan gagasan ekonomi dan politik barat merupakan cabaran yang perlu dihadapi oleh rakyat Malaysia. MODUL 6 HUBUNGAN ETNIK: PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT 37 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Malah melalui globalisasi barat berjaya mengeksport segala macam keburukan yang merosakkan negara dan alam sekitar. Pemikiran bahawa tamadun barat lebih tinggi mampu mendominasi masyarakat. SECARA BERKUMPULAN 3 HINGGA 4 ORANG BINCANGKAN 1. budaya hedonisme dan nilai negatif. Huraikan cabaran-cabaran yang perlu dihadapi untuk merealisasikan Wawasan 2020.

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 KUNCI Terdapat berbagai lambang di bahagian kiri bahan-bahan pengajaran. Persoalan yang perlu dibincangkan adalah sejauhmana peranan kerajaan dan masyarakat melalui faktor-faktor sedia ada memberi kesan terhadap proses pembentukan hubungan etnik di Malaysia. • menilai keberkesanan peranan kerajaan dalam proses pembentukan hubungan etnik melalui pendekatan-pendekatan yang telah diperkenalkan. Perbincangan Kumpulan Bacaan Wajib Latihan Fikirkan Rehat Sebentar Nota Ringkas Pengenalan Modul 6 akan membincangkan proses perpaduan dan hubungan etnik yang mantap dalam kalangan rakyat Malaysia. Lambang ini menunjukkan makna tertentu seperti yang dinyatakan di bawah. para pelajar seharusnya dapat: • menjelaskan peranan kerajaan dalam proses pembentukan hubungan etnik di Malaysia. Penekanan diberikan kepada peranan kerajaan dan masyarakat dalam proses pembentukan integrasi nasional. • menjelaskan peranan masyarakat dalam proses pembentukan hubungan etnik di Malaysia. Secara umumnya setelah selesai mempelajari bab ini. 38 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .

Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • menilai keberkesanan peranan masyarakat dalam proses pembentukan hubungan etnik melalui pendekatan-pendekatan yang telah diperkenalkan. Peranan Masyarakat: __________________________________________________________ 39 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . dan pergerakan adalah berasaskan kepada etnik (Sanusi. 1984). CUBA FIKIR DAN FAHAMI KONSEP-KONSEP BERIKUT • Peranan Kerajaan • Peranan Masyarakat • Top-Down CUBA TERANGKAN APA YANG ANDA FAHAM TENTANG KONSEP-KONSEP DI ATAS i. Peranan Kerajaan: __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ ii. Perasaan perkauman masih menebal walaupun pihak kerajaan melakukan usahausaha untuk mewujudkan perpaduan. namun sehingga kini ikatan kesetiaan etnik memainkan peranan yang amat penting dan hampir keseluruhan kegiatan. 1984). Kumpulan etnik bersaing antara sama lain untuk merebut sumber kekayaan yang sama. tindakan. Walaupun peristiwa berdarah 13 Mei 1969 memberi banyak ikhtibar. seruan-seruan menggunakan faktor etnik biasanya dengan mudah dapat mengumpul sokongan daripada anggota kumpulan etnik (Sanusi.

Strategi Kerajaan Melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional 40 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Selepas pembubaran MAGERAN. Top-Down: _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ BACA NOTA RINGKAS DI BAWAH DENGAN TELITI Peranan Kerajaan Jabatan Perpaduan Negara telah diwujudkan pada 1 Julai 1969 dengan tujuan untuk menangani isu-isu berhubung pembinaan semula perpaduan etnik berbilang kaum. Majlis Penasihat Perpaduan Negara telah ditubuhkan pada 23 Februari 1971 dan tanggungjawab memupuk dan memelihara perpaduan diletakkan di bawah tanggungjawab Jabatan Perpaduan Negara.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ iii. Antara tahun 1990-2004 Jabatan Perpaduan Negara diletakkan di bawah Kementerian Perpaduan Negara dan Masyarakat sebelum diletakkan semula di bawah Jabatan Perdana Menteri dengan nama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN). Kerajaan melalui JPNIN telah melaksanakan berbagai strategi bertujuan membentuk perpaduan antara kaum.

kawalan terhadap akhbar. sikap dan nilai-nilai yang mampu meningkatkan kesedaran nasional.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • • • • • • • • • Politik: mewujudkan persefahaman politik berdasarkan peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan. Kebudayaan: mewujudkan kebudayaan nasional yang menjadi milik bersama rakyat tanpa mengira kaum. penubuhan pelbagai agensi kerajaan Persekutuan dan lawatan pemimpin. LATIHAN REFLEKSI MINDA 41 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . tanggapan negatif antara kaum ditangani secara bijaksana. rendah dan juga mewah. sentimen etnosentrisme. Agama: semua rakyat Malaysia bebas untuk menganut dan mengamal agama dan kepercayaan masing-masing selaras dengan peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan. buku dan penerbitan) dan pemulihan (tindakan kawalan keselamatan dan ketenteraman awam). SECARA BERKUMPULAN 4-5 ORANG BINCANGKAN Kerajaan telah menjadikan industri sebagai satu strategi mewujudkan perpaduan dengan menemukan etnik yang berbeza di tempat kerja yang sama di samping cuba menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Pendidikan: menyediakan persekitaran serta kemudahan bagi sosialisasi dalam masyarakat dan menyediakan saluran penyebaran serta penerapan pengetahuan. Keselamatan: melalui pencegahan (Akta Hasutan. semangat cinta dan bangga kepada negara dan perpaduan. Ekonomi: memastikan elemen-elemen ekonomi yang boleh menimbulkan ketegangan kaum. Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan. prejudis. Bincangkan sejauh manakah hubungan kerja dalam sektor industri dapat mencapai matlamat perpaduan yang dihasratkan oleh kerajaan. keturunan dan wilayah berpandukan 3 prinsip yang ditentukan dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan. perluasan sistem radio dan televisyen nasional kepada Sabah. Penggunaan Bahasa Kebangsaan: membolehkan semua kaum dan keturunan berkomunikasi antara satu sama lain. Pembangunan Kawasan: mengandungi pembangunan bercampur seperti fasa perumahan kos rendah. Integrasi Antara Wilayah: penambahbaikan sistem perhubungan kebangsaan dan pengangkutan.

meningkat dan mengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasi nasional 2 Kita hendaklah mencapai kemajuan sepenuhnya dari segi perpaduan negara dan kesepaduan sosial. keadilan sosial. mutu kehidupan. kestabilan politik. ekonomi. Antara berikut manakah prinsip utama yang diberi penekanan dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan. A B C D nilai kesopanan dan kesukuan profesional dan keterangkuman kebudayaan masyarakat berbilang kaum unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai 4 Aspek pemulihan keadaan keselamatan ketenteraman awam melibatkan tindakan-tindakan berikut kecuali A B C D kebebasan asasi Rukun tetangga Ikatan Relawan rakyat pengisytiharan darurat 5 Berikut adalah langkah untuk menarik minat orang bukan Melayu terhadap sekolah kebangsaan kecuali. A B C D Wawasan 2020 Dasar Sosial Negara Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Negara 3. nilai-nilai sosial dan kerohanian. Pernyataan di atas merujuk kepada. sistem pemerintahan.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 1 Berikut adalah Visi Rukun Tetangga A B C D bersatu terus maju memupuk kesefahaman dan bertolak ansur ke arah pembangunan membantu dalam pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu padu memelihara. A aktiviti antara golongan etnik B memasukkan unsur interaksi antara etnik dalam kurikulum 42 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . selain mempunyai rasa bangga dan keyakinan akan bangsa sendiri.

Penerimaan Budaya: penerimaan budaya kaum lain seperti pakaian dan makanan. 43 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Program di Institut Pengajian Tinggi: menggalakkan aktiviti dan program yang menjurus kepada perpaduan. • • • Rumah Terbuka: akan diadakan oleh setiap rakyat apabila tiba musim perayaan. • Rukun Tetangga: diperkenalkan pada tahun 1975 dengan penekanan kawalan keselamatan di kawasan kediaman masing-masing. Mulai Januari 1983 pembaharuan melalui pengukuhan semangat kejiranan dalam kalangan masyarakat setempat. BUAT RUJUKAN DAN JAWAB SOALAN 1 Visi Rukun Tetangga ialah membantu dalam pembentukan satu bangsa Malaysia yang bersatu padu dalam konteks pencapaian wawasan 2020.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 C mengetepikan proses penguasaan bahasa ibunda masing-masing/ D memberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan interaksi antara etnik. REHAT SEBENTAR SEMAK JAWAPAN DENGAN RAKAN ANDA BACA DAN FAHAMI NOTA DI BAWAH Peranan Masyarakat: Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan oleh masyarakat untuk memastikan perpaduan dan keharmonian etnik dapat dikekalkan.

__________________________________________________________ ii. a. Senaraikan 4 strategi yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh kerajaan.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 a. __________________________________________________________ iii. i. __________________________________________________________ (4 markah) b. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ 2 Kerajaan memainkan peranan penting dalam merangka dan memberi penekanan kepada dasar-dasar pembangunan sosio-ekonomi yang menjurus kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum. __________________________________________________________ iv. Jelaskan perkembangan Rukun Tetangga bermula pada tahun 1975 hingga kini. 44 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Senaraikan 4 aktiviti yang telah dilaksanakan oleh komuniti Rukun Tetangga.

_________________________________________________________ iv. Jelaskan langkah-langkah ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan dalam usaha mengurangkan masalah ketegangan kaum.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 i. _________________________________________________________ ( 4 markah ) b. ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ ( 6 markah ) NOTA RINGKAS Peranan NGO dalam Konteks Hubungan Etnik 45 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . _________________________________________________________ iii. _________________________________________________________ ii.

MODUL 7 PANDUAN DAN CONTOH PENULISAN TUGASAN KERJA KURSUS Pengenalan 46 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Contoh paling jelas adalah kerjasama erat antara UMNO. Gabungan 3 parti politik pelbagai kaum ini bukan sahaja mencetuskan perubahan dalam senario politik negara pada zaman awal kemerdekaan. Justifikasikan keberkesanan program-program integrasi yang dilaksanakan oleh kerajaan.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Isu kerjasama politik antara pelbagai etnik di Malaysia telah lama dibincangkan. malah berjaya mengekalkan kuasa pemerintah selama 55 tahun kerana tidak ada gabungan parti politik pelbagai etnik lain sehinggalah menjelang pilihan raya ke 12 pada tahun 2008. MCA dan MIC telah membawa kejayaan besar dalam proses politik awal di Tanah Melayu. Parti Perikatan pimpinan Tunku Abdul Rahman telah berjaya menyakinkan pihak British bahawa wujud kerjasama erat antara etnik di Tanah Melayu dan jelas menunjukkan bahawa mereka telah bersedia untuk memperoleh kemerdekaan. SECARA BERKUMPULAN 3 HINGGA 4 ORANG BINCANGKAN 1. Hubungan antara etnik dan integrasi nasional adalah isu yang perlu ditangani dengan bijaksana dalam proses pembinaan negara Malaysia yang harmonis.

menjadi pengamal refleksi. Modul ini boleh digunakan oleh semua kumpulan pelajar IPG dan diharapkan akan membantu semua pelajar dalam melaksanakan Tugasan Kerja Kursus secara lebih sistematik. danhal ini.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Modul 7 secara khususnya akan memberi tumpuan kepada aspek penulisan Tugasan Kerja Kursus yang perlu diberi perhatian oleh setiap pelajar. berilmu dan berakhlak mulia sesuai dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. keperluan dan kehendak Tugasan Kerja Kursus mengikut format Model Tugasan Kerja Kursus. Dalam memahami dengan bermakna. Modul ini diharap akan membantu pelajar khususnya untuk memahami proses. Aspek yang dinilai adalah kemahiran pelajar mencari dan mengumpul maklumat yang relevan. tepat dan mencukupi dari pelbagai sumber. membentuk kemahiran mencari makna daripada pengalaman pelajar yang akan diberikan kepada pelajar iaitu projek. mengorganisasi maklumat daripada pelbagai sumber secara Ujian Akhir Kursus Pemeringkatan Tugasan Kerja Kursus Pemerolehan Ilmu: menguji kebolehan pelajar mengakses dan memahami ilmu daripada pelbagai sumber. kriteria pentaksiran serta format penulisan akademik. memilih. pencapaian komponen berstruktur untuk mentafsir penguasaan dan pelajar dalam aspek pemerolehan. kemahiran. kendiri. mengorganisasi maklumat dan membina makna Mohamad Rashid bin Abu serta menguasai kemahiran-kemahiran berkaitan. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran: menilai kebolehan pelajar merancang. pemerolehan dan untuk mematuhi dan menghubungkait teori dan praktik melalui melaksanakan tugasan mengikut prosedurpengalamansetiaprefleksi yang dicadangkan supaya dan aktiviti penguasaan ilmu. pemikiran kendiri dan kemahiran berfikir aras tinggi. berkesan dan berkualiti. Konsep Kerja Kursus Pelajar perlu memahami kehendak dan matlamat pelaksanaan Tugasan Kerja Kursus supaya Objektif Penulisantugasan Kerja Kursus dapat dilaksanakan mengikut setiap aktiviti Tugasan kerja kursus memberi tahap yang ditetapkan oleh proses Adalah penting peringkat dan bimbingan kepada pelajar dalam IPGM. Panduan ini akan membincangkan konsep dan objektif pelaksanaan kerja kursus. sistematik dan sejelas-jelasnya konsep dan objektif pelaksanaan kerja kursus yang menggerakkan proses akan diterangkan dalam pembelajaran dan menggalakkan perkembangan 3 bentuk kerja kursus rajah 1 di bawah. perancangan dan pelaksanaan kerja kursus. pemindahan pembelajaran serta penghayatan nilah sahsiah keguruan. dan sendiri. Mulai Jun 2012 hanya intelektual. serta kemahiran dan pemindahan pembelajaran. mengakses. mencari kebenaran dalam pegangan. Membentuk pelajar agar menjadi seorang guru yang beretika. penguasaan. beradab. pengetahuan dan tindakan bagi untuk memahami diri dan kehidupan. seterusnya (UAK): rujuk rajah 2 meningkatkan kualiti bentuk kerja kursus tersebut. pelajar perlu meningkatkan dan menampakkan keberkesanan. mencapai objektifkemahiran membuat rujukan. kendiri Bakar 47 IPGKSAH 2012 Pemindahan Pembelajaran: menilai kebolehan pelajar mengaplikasi ilmu dan kemahiran dalam situasi sebenar sama ada situasi pengajaran dan pembelajaran atau situasi harian. . ujian amali. pemeringkatan dan bentuk tugasan kerja kursus.

hasil seni. syarahan. mural. pertandingan. seminar. brosur. pergerakan motor. jurnal. Mohamad Rashid bin Abu Bakar Kerja Amali: amali sains. kursus major dan elektif dilaksanakan dalam tempoh 4 hingga 6 minggu. sukan. refleksi. Ulasan Kritis: artikel. kertas cadangan kajian dan ringkasan eksekutif. Ujian Kertas dan Pensel: Kuiz (hanya sebahagian daripada pentaksiran projek) Penulisan: catatan log. ujian lisan. Rajah 1: Carta Alir Penulisan Tugasan Kerja Kursus • • • • • • 48 • • • . model 3 dimensi. porfolio dan sebagainya. pakej dilaksanakan untuk menguji penguasaan pelajar terhadap modul kit. pidato. laporan lawatan. pembentangan. teater. outdoor maths dan hari keusahawanan. Contoh Tugasan Projek adalah: Ujian Akhir Kursus Penghasilan Produk: alat bantu mengajar. drama. Jadual Spesifikasi Ujian laporan kajian. buku. pengajaran mikro. Kajian/Laporan: (JSU) digunakan sebagai laporan menyediakan soalan pada aras tertentu. Penganjuran: forum. esei. kursus bukan major (wajib dan pengajian profesional) dilaksanakan dalam tempoh 2 hingga 4 minggu. pameran. pentomen. instrumen item ujian. kertas kerja. teori yang dipelajari dalam kursus tersebut.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Projek set aktiviti yang berkait dengan hasil pembelajaran.panduan temubual. laporan pemerhatian. ujian vokal. penulisan jurnal. projek penyiasatan. IPGKSAH 2012 penggunaan alat muzik Persembahan: main peranan. laporan amali. video klip.

kreativiti dan sikap yang dipamerkan secara langsung semasa ujian dijalankan atau melalui penghasilan produk. Antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh pelajar semasa melaksanakan tugasan kerja kursus adalah: • • memahami tajuk tugasan skop perbincangan dan organisasi isi kandungan 49 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Ujian Amali dilaksanakan bagi kursus yang berteraskan kemahiran bertujuan mengukur kebolehan mengaplikasi ilmu yang diperoleh dalam bentuk penguasaan kemahiran psikomotor. Rajah 2:Bentuk-bentuk Kerja Kursus Paduan Penulisan Tugasan Kerja Kursus Satu penulisan kerja kursus yang baik dan berkesan memerlukan tatacara dan tindak ikut yang sistematik. kemahiran manipulatif.

Pada akhir pernyataan yang dirujuk anda perlu meletakkan tanda buka kurungan. seeloknya sediakan satu carta alir untuk mengambarkan secara ringkas aliran pergerakan proses pengumpulan maklumat. Pastikan anda benar-benar faham dan yakin bahawa skop dan kehendak soalan telah anda kuasai. anda perlu memahami dengan jelas kehendak dan skop soalan tugasan yang diberikan. Buat perbincangan dan rakan atau pensyarah jika perlu. Elakkan daripada membincangkan fakta atau isi yang tidak berkaitan dengan soalan yang diberikan. Skop Perbincangan dan Organisasi Isi Kandungan Bagi memudahkan anda untuk menjalankan proses pengumpulan maklumat dan membentuk organisasi isi kandungan. kemudian menulis nama pengarang diikuti oleh 50 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . tetapi kita perlu mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Carta alir yang baik akan menggambarkan idea keseluruhan yang akan anda perjelaskan di dalam teks tugasan anda.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 • • • • • rujukan perpustakaan mengumpul dan menulis cite atau qouete menulis dan mengupas persoalan membuat kesimpulan menulis bibliografi Memahami Tajuk Tugasan Sebelum memulakan sebarang kerja. Menulis Sumber Rujukan Menulis sumber rujukan sebenarnya amat mudah.

2005).peranan golongan kiri juga perlu 51 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . SoalanTugasan: Perjuangan mempertahankan etnik akan menimbulkan konflik dalam masyarakat. Carta Alir Penulisan Pengenalan Definisi Etnik Konflik dalam masyarakat Konsep Gagasan 1 Malaysia Aplikasi Konsep Putera –AMCJA Kongres Melayu Malayan Union UMNO Konsep 1 Malaysia Kongres Melayu Malayan Union CLC UMNO –MCA UMNO-MCA-MIC Pilihanraya Perundingan Kemerdekaan Malaysia 196 Implikasi Perpaduan 1953 Pilihanraya 1955 Kerjasama PAS -UMNO Rumusan Berperanan dalam menggerakkan semangat nasionalisme Melayu UMNO peranan penting. seterusnya diakhiri dengan tutup kurungan.kemerdekaan.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 tanda koma dan tahun bahan rujukan itu diterbitkan. Bincangkan sejauhmana Gagasan 1 Malaysia mampu merealisasikan hasrat untuk mengurangkan konflik antara etnik di Malaysia. . Contoh: Peristiwa Malayan Union membuktikan dengan jelas bahawa kaum Melayu telah menghadapi perubahan dari segi idealogi politik (Ariffin Omar.

menjadi penggerak utama ke arah mencapai perpaduan dan integrasi kaum yang bertemakan ”rakyat didahulukan.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 1. tindakan dan pergerakan di Malaysia adalah berasaskan kepada etnik masing-masing (Sanusi. Y. Datuk Seri Najib Tun Razak. Konsep 1Malaysia merupakan satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. berteraskan beberapa nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. antaranya menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara. namun sehingga kini belum berupaya untuk mengikis perasaan perkauman dikalangan kumpulan etnik di negara ini. penggubalan prinsip Rukun Negara.A. Pelbagai usaha telah dilaksanakan.B. Perasaan perkauman masih wujud disebalik usaha berterusan pihak kerajaan untuk mewujudkan perpaduan antara etnik di negara ini. pencapaian diutamakan”. membentuk sistem pendidikan berorientasikan perpaduan. menggubal Dasar Kebudayaan Kebangsaan.1 Pengenalan Konflik perkauman di negara ini telah bermula sejak zaman sebelum merdeka dan masih berterusan sehingga kini. terutamanya melalui sistem persekolahan memainkan peranan 52 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Dalam menjayakan matlamat ini. Walaupun peristiwa 13 Mei 1969 telah menyedarkan banyak pihak betapa pentingnya perpaduan antara kaum demi keselamatan dan pembangunan negara. 1984:43-44). Malah ikatan kesetiaan etnik memainkan peranan yang amat penting dan hampir seluruh kegiatan. melancarkan Dasar Ekonomi Baru dan yang terkini konsep 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia. sektor pendidikan.

1. (1967) telah membahagikan sejarah perkembangan semangat nasionalisme di Tanah Melayu kepada tiga tahap iaitu tahap 1: 1900-1920 (golongan berpendidikan agama. dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan. 1984:181-184). 53 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .2 . Radin Soernarno (1960) membuat pembahagian berdasarkan matlamat dan tujuan yang berbeza bagi setiap tahap perkembangan nasionalisme yang berlaku di Tanah Melayu. Abdul Latif Abu Bakar (1998) pula melihat nasionalisme sebagai satu sentimen dalam kalangan penghuni sesuatu wilayah tertentu yang meluapkan perasaan kesetiaan kepada negara dan ia menjadi unsur penting nasionalisme. tahap 2:1920-1930 (golongan berpendidikan Melayu dan tahap 3: 1930-1941 (golongan berpendidikan Inggeris). Dalam usaha untuk melihat sejauhmana perkembangan sosio-politik Melayu sekitar tahun 1945-1969 telah berjaya membakar semangat nasionalisme. dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. P. Beliau telah membahagikan perkembangan gerakan nasionalisme kepada 3 tahap iaitu tahap 1:1906-1926 (tahap keagamaan). Para sarjana mempunyai pendapat yang berbeza dalam membincangkan tentang perkembangan nasionalisme di Tanah Melayu.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 utama dengan menerapkan nilai-nilai murni dan perpaduan nasional (Atan Long. Nasionalisme juga merupakan gerakan kesedaran yang menumpukan perhatian bagi menentukan nasib bangsa dan negara untuk mencapai kebebasan dan kesejahteraan serta memupuk keperibadian sejati (Ongkili J. 1926-1937 (tahap ekonomi dan sosial) dan tahap 3: 1937-1941 (tahap politik). Roff W. Menurut Hans Kohn (1960) nasionalisme adalah satu keadaan fikiran yang menyerap masuk ke dalam jiwa sebahagian besar rakyat dan didakwa menyerap masuk di kalangan semua anggotanya. 1972). tahap 2.

PKMM juga dianggap pro komunis kerana ketuanya Mokhtaruddin Lasso adalah bekas anggota Parti Komunis Indonesia yang lari ke Tanah Melayu ( Ramlah Adam. Peranan PKMM dalam Perkembangan Sosio-politik Melayu Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) merupakan parti politik Melayu pertama yang ditubuhkan ketika British kembali ke Tanah Melayu pada tahun 1945.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 perbincangan akan menjurus kepada peranan yang dimainkan oleh 3 parti politik Melayu yang ditubuhkan sekitar tahun 1945 hingga 1969 di Tanah Melayu. 1972). PKMM diketuai oleh Mokhtaruddin Lasso dan Dr. 1996). Dalam rangka kerja untuk membangkitkan semangat nasionalisme Melayu. 2. Malah ia dikatakan satu langkah yang salah yang diambil oleh PKMM apabila mereka menyokong gagasan Malayan Union yang rata-rata ditentang oleh orang Melayu pada ketika itu. 1998 ). sehingga ia dianggap sebagai sebuah parti yang radikal. Menurut Ramlah Adam (1998) PKMM cuba menonjolkan satu pembaharuan dalam politik di Tanah Melayu apabila meletakkan kuasa rakyat sebagai struktur dasar dalam pemikiran politik partinya. Justeru itu doktrin perjuangan PKMM dikatakan tidak mendapat sokongan meluas dari masyarakat Melayu atau mana-mana pertubuhan dan kesatuan Melayu yang ada. PKMM telah ditubuhkan pada bulan Oktober 1945 di Jabatan Karang Mengarang dan Pentadbiran Suara Rakyat (Ahmad Boestamam. malah anggota pemuda PKMM (API) dengan lantang menyuarakan hasrat akan mengangkat senjata jika perlu (Abdullah Zakaria Ghazali. Burhanuddin Helmy. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) pimpinan Dr. PKMM menjalankan dasar bekerjasama dengan Indonesia untuk tujuan proklamasi kemerdekaan dan mengambil sikap anti Inggeris. Burhanuddin Helmy turut menentang penubuhan Persekutuan tanah Melayu dan UMNO pimpinan Dato’ Onn kerana menganggap Dato’ Onn telah gagal dalam misi memerdekakan Tanah Melayu dan cara-cara perundingan membentuk ‘draf 54 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 .

PUTERA telah mengadakan Persidangan Gerakan Kiri di ibu pejabat PKMM di Jalan Batu. Selepas gagal dengan idea Melayu Raya. Gabungan PUTERA-AMCJA bukan sahaja bersatu tenaga untuk menentang gagasan Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu yang dianjurkan oleh British. Kuala Lumpur pada 22 Februari 1947. PKMM telah bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan Melayu yang lain seperti Angkatan Pemuda Insaf (API). Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Boestamam berpendapat bahawa cara untuk mencapai kemerdekaan Tanah Melayu adalah melalui gabungan politik dengan Indonesia melalui konsep Melayu Raya (Ariffin Omar. Namun kerjasama ini tidak direstui oleh British 55 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . PKMM telah bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan bukan Melayu untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. 2005:329). Burhanuddin Al-Helmy. Impian politik PKMM adalah untuk mewujudkan penyatuan semua suku bangsa ke dalam garisan politik baharu haruslah dilakukan sebaik sahaja British dan Belanda diusir keluar dari Tanah Melayu. Lantaran itu. 2005:329). Pemimpin-pemimpin PKMM seperti Dr. Hasilnya pada tahun yang sama kerjasama politik pelbagai kaum antara PUTERA dan All Malayan Council of Joint Action (AMCJA) telah dibentuk. Angkatan Wanita Sedar (AWAS) dan Hizbul Muslimin untuk mewujudkan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) pada tahun 1947. PKMM adalah pertubuhan yang mewakili sekumpulan orang Melayu benar-benar memahami dan bergerak atas landasan nasionalisme tulen. Kesepakatan telah dicapai bahawa untuk memperkasakan pergerakan kiri di Tanah Melayu kerjasama politik antara kaum perlu diwujudkan.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 working Committe’ yang dianggap tidak demokratik kerana tidak mendapat pandangan daripada semua golongan penduduk Tanah Melayu. malah berjaya menyedarkan pihak British bahawa rakyat pelbagai kaum boleh bersatu untuk menentang mereka. mereka telah merangka satu draf perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Berbeza dengan UMNO dasar perjuangan PKMM untuk menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia kurang mendapat sambutan orang Melayu kerana mereka ragu-ragu untuk menganggap semua suku bangsa Indonesia sebagai serumpun dengan bangsa Melayu (Ariffin Omar.

2010). Ahmad Boestamam (1972) mereka untuk menegaskan bahawa tujuan utama penerbitan akhbar Suara Rakyat adalah untuk memupuk kesedaran kepada rakyat tentang kepentingan bernegara sendiri.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 kerana mereka berusaha untuk mencapai kemerdekaan negara dengan menafikan hak dan kepentingan British di Tanah Melayu. Dato’ Onn Jaafar. tetapi juga memperlihatkan kerjasama pertubuhan politik Melayu dengan bukan Melayu. Rancangan pembentukan Malayan Union telah membuka ruang yang jelas kepada perjuangan nasionalis Melayu. 1992:5). Hamzah Abdullah dan Haji Wahab Tok Muda telah merencanakan satu kongres Melayu yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur pada 1-4 Mac 1946 dan dihadiri telah oleh 37 buah persatuan (Abdullah Zakaria Ghazali. Suara Rakyat berusaha menyakinkan rakyat umum bahawa perjuangan kemerdekaan harus mendapat sokongan padu daripada seluruh rakyat Tanah Melayu tanpa mengira latar belakang keturunan. Peristiwa ini membuktikan bahawa kerjasama politik pelbagai kaum telah dipelopori oleh golongan kiri (Ishak Saat. 3. Justeru itu. Kongres Melayu 1946 merupakan permulaan kepada perkembangan politik Melayu berhaluan kanan dimana Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) telah ditubuhkan dan Dato’ Onn telah dilantik sebagai Yang Dipertua pertama. Malah menurut Mohd Isa Othman (2002) PUTERA-AMCJA bukan sekadar pertubuhan politik Melayu semata-mata. Langkah yang diambil ini dengan jelas memberi gambaran kematangan berpolitik bangsa Melayu berhaluan kiri pada masa itu. mereka menggunakan akhbar sebagai wadah untuk menyebarkan semangat dan matlamat perjuangan mencapai kemerdekaan. Bermula dari sinilah UMNO 56 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . 1996:30-31: Ramlah Adam. Kerjasama politik PUTERA-AMCJA yang diketuai oleh PKMM pada masa itu telah mempelbagaikan strategi politik demi untuk menyampaikan maklumat dan mesej perjuangan kepada masyarakat. Peranan UMNO dalam Perkembangan Sosio-politik Melayu pada 22 Januari 1946 Gagasan Malayan Union yang dicadangkan oleh British merupakan titik tolak kepada peranan UMNO dalam perkembangan sosio-politik Melayu.

Gagasan Malayan Union yang diisytiharkan pada 1 April 1946. Perjuangan UMNO lebih mendapat sambutan masyarakat Melayu berbanding PKMM kerana beberapa sebab iaitu pertama UMNO ditubuhkan oleh golongan atasan yang mempunyai hubungan rapat dengan istana dan kerajaan British. ketiga. 1981:440 ). UMNO sebagai pertubuhan politik yang mewakili kaum Melayu telah berjaya membakar semangat bangsa untuk bangun menentang dan seterusnya berjaya menggagalkan rancangan pembentukan Malayan Union.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 memainkan peranan utama menggerakkan semangat nasionalisme masyarakat Melayu. UMNO berjaya menonjolkan diri sebagai pelindung hak orang Melayu kerana perjuangan UMNO lebih mementingkan orang Melayu daripada bangsa-bangsa lain dan UMNO pada masa itu kuat berpegang pada dasar ini (Ariffin Omar. 57 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Dalam hal ini. 2005:329) Dalam pilihanraya 1955 pemimpin UMNO menyedari bahawa tidak perlu bekerjasama dengan MCA dan MIC untuk memperolehi kemenangan tetapi atas dasar perpaduan kaum dan untuk menyakinkan Inggeris bagi mendapat kemerdekaan gabungan parti yang mewakili etnik perlu dilakukan ( Ibrahim Mahmood. terutamanya untuk menggagalkan pembentukan Malayan Union. pemimpin-pemimpin UMNO berjaya merapatkan sultan-sultan Melayu dengan rakyat walaupun pada awalnya sultan-sultan dikritik hebat oleh rakyat. Peristiwa Malayan Union membuktikan dengan jelas bahawa kaum Melayu telah menghadapi perubahan dari segi idealogi politik (Ariffin Omar. kedua. Dato’ Onn dalam beberapa siri perbincangan dengan pihak Inggeris bertegas menolak Malayan Union dan bagi beliau setiap undang-undang Tanah Melayu patut diluluskan oleh “Federal Council” Tanah Melayu sahaja. Akhirnya Gabenor Jeneral Malcolm Macdonald bersetuju “Federal Council” berkuasa memutuskan undang-undang Tanah Melayu tanpa campurtangan Parlimen British. 2005:327).

Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) dan Perikatan Sabah. 5. SUPP. MIC. Gerakan. 4.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Barisan Nasional telah ditubuhkan secara rasminya pada 1 Jun 1974 yang menggabungkan UMNO. PAS. Peranan PAS dalam Perkembangan Sosio-politik Melayu Rumusan 58 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . MCA. PPP.

1-28. Kuala Lumpur. Malay Nationalism 1900-1945 dalam Journal of Southeast Asian History. (1960). Jil. Ahmad Boestamam (1972). New York:Collier Books. Kuala Lumpur: Pustaka Antara. Caturan Politik Pelbagai Kaum di Tanah Melayu 1946-1957. Pentadbiran dan Perjuangan. Penerbitan Multimedia Sdn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dari Malayan Union ke 13 Mei. “Patriotisme dan Nasionalisme: Satu Pandangan dan Renungan dalam Jurnal IKSEP (Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia). Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu. Merintis Jalan Ke Punchak. 83-84. Ibrahim Mahmood (1981). Jurnal Jebat Vol 37. The Origins of Malay Nationalism. hlm.Mod ul Hubungan Etnik WAJ 3106 Rujukan Abdul Latif Abu Bakar. Kuala Lumpur. Sejarah Malaysia Moden (1945-1969). 59 Mohamad Rashid bin Abu Bakar IPGKSAH 2012 . Abdullah Zakaria Ghazali (1996). Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Malaysia. Hans Kohn. Ishak Saat (2010). Terangganu: Tokoh. Isa Othman (2002). The Idea Nationalism: A Study In Its Origin And Background. Penerbitan UKM. Roff. (1998). Penerbitan UKM. P (1972). Jilid 1. Ramlah Adam (1998). Dewan Bahasa dan Pustaka. Mohd. Bhd. Sejarah Malaysia 1800-1963. dalam Abdul Rahman Ismail (2005). Malaysia: Sejarah Kenegaraan dan Politik. Bangi: Jabatan Sejarah. Jurnal Jebat. Utusan Publications & Distributors. Ariffin Omar (2005). Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu. Bangi: Jabatan Sejarah. Radin Soenarno (1960). Ismail Said (2012). William (1967). Hlm. 1. Ongkili J. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. New Haven: Yale University Press.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful