You are on page 1of 14

diger kitapta oldugunu grenince kendi kitabima sadece

teberrken yazdim, ve havvasindan fazlaca bahsetmemistim.


azcik bahsettim onuda yaziyorum buraya.

Esrar sure-i yasin-i maribi


Havvas ilminin bykleri ve bu yolun eyhi olan zatlar yasini
erifi buminval zere okumay vird edinmilerdir. Her ne trl
hacet iin olursaolsun gnde 1 defa ya da 3 defa ya da 5 defa
okusalar btn hacetleri revaolur, her trl dilekler yerine gelir.
Her namaz ardndan 1 defa okusalargece ryasnda ruhaniler
alp manevi lemde seyahat ettirirler. Gzleringrmedii
kulaklarn iitmedii yerleri gsterip seninle dost olurlar.
nayetiilahi ile hergn hayrl bir haber alrsn. Ktlkler def
olup, her taraftanhayrlar celb olur. Dmanlarn hepsi kati
surette dost olurlar. Kimse seninhakknda kt sz
syleyemeyip btn insanlar katnda sevgili olursun.Dnya da
ve ahirette hak tealann keremi ile zengin olursun.Eer bu sure-i
erifeyi ile btn mahlkat kendine musahhar klmaydilersen,
gzelce bir gusl abdesti al, riyazetli olarak aramba
PerembeCuma gnleri oru tut ve her gece insanlar yattktan
sonra 2 rekt nafilenamaz klp ardndan 3 kere mubarek yasin
suresini bu tertip zere okuyupyatarsn. Btn mahlkat
ferman ilahi ile sana musahhar olurlar.
Her gn 1 defa okumay adet edinsen, gece ryasnda
ruhaniler gelip gayblemine gtrp, lemleri dolatrlar.Bu
yasini erifi bu minval zere bir evde okusalar, o evde ne kadar
cin veerli varlk varsa hepsi kap giderler.Eer ervah
tayyibeyi davet etmeyi dilersen, aramba
gnndenbalayarak riyazetli oru tut, sabah le ve yats
namazndan sonra 3 erdefa yasin suresini bu minval zere oku,

3 gn dolduktan sonra 4.cgnden itibaren 7 gn doluncaya


kadar her gn 12 defa okursun. 7. ci gnmatlubun hsl olup
hakk tealann ferman ile ervah divan durup her netrl hacetin
varsa reva ederler. Sana musahhar olurlar. Amma bunun
artbudur ki 7.ci gnden sonra dahi her gn 1 defa okumak
lazmdr.
Sure-i yasin-i maribi budur
sems suresi 3 defa okunacak
kafirun suresi 7 defa okunacakkevser suresi 12 defa

okunacakTrke okunuu
Bismillahirrahmanirrahim allahmme salli ala muhammedin ve
alimuhammedin ve ala cemi-il enbiyai vel evliyai vel murselin
vela havle velakuvvete illa billahil aliyyil azim allahmme inni
es-elke ve euzu bike lailahe illa ente vahdeke la erike leke ya
allahu entel melikl hakkul mbinya allahu entellahus sabitl
vucud ya allahu entellahul maruful mabud yaallahu
entellahuzzahirul batnul hak ya allahu entellahu nurussemavati
velardya allahu entellahu nuruddnya vel-ahirah ya allahu
entellahul vahidulahad ya allahu entellahul azizul cebbar ya
allahu entellahul vahidus samedya allahu entellahul vahidul
marufi bila urfanin ya allahu entellahuttammul kamilu ya allahu
entellahul galibul hasen vel cemal ya allahuentellahuzzahiru fi
klli vaktin ya allahu entellahul bariu mih klli aybin yaallahu
entellahllezi lem yelid velem yuled velem yekn leh kfeven
ahadkezalikellahu rabbi ya allahu entellahllezi la didde leke
vela nidde lekevela ebihe leke ya allahu entellahllezi leyse
kemislihi ey-n vela erikn
ya allahu entellahu nurussemavati vel-ardi sbhanellahil vahidil
ahadsbhanellahil ferdissamed ellezi refaassemavati bi gayri
amedinsbhanellahillezi lem yettiz sahibeten vela veleden
velem yuled velemyekn leh kfven ahad kezalikellah rabbi
leyse kemislihi ey-nfissemavati vel-ard vehvessemiul alim
ya allahu entellahu ya allahuentellahu ya allahu entellahu
fissemavati vel-ardi bila nehayetin ya allahuentellahuddaimu
bila vifkin ya allahu entellahul mukiymu bila ehadin yaallahu
entellahul hayyllezi la yemt ya allahu entellahul celil
bilabidayetin ya allahu entellahul baki elmabud ya allahu
entellahul cemil yaallahu entellahl keriml mteal ya allahu
entellahu zlcelali vel-ikram yaallahu entellahl karibl mcib

allahmme bi hakki hazihissuretierifetivebihakki meza


hazedduai entakdiye haceti ve belligni lima hve maksudive
muradi ve sehhil aleyye klla asirin veftah li ebvabe lutfike
aleyyeverzukni rizkan vasian halalen tayyiben ve knli avnen ve
muiynen vehafizan ve nasiran ve eminen ya rabbel alemin ve
sallallahu ala seyyidinamuhammedin ve alihi ecmain veselleme
teslimen kesiran birahmetike
yaerhamerrahiminBismillahirrahmanirrahim yasin yasin yasin
yasin yasin yasin yasin velkuranilhakim ya emsemail inneke
leminel murselin ala sratin mustekim yarahmail tenzilel
azizirrahim ya derdail litnzira kavmen ma nziraabahm
fehm gafilun ya lumail lekad hakkal kavlu ala ekserihim
fehmla yuminun ya cebrail inna cealna fi anakihim aglalen
fehiye ilel ezkanifehm mukmehun ya mikail vecealna min
beyni eydihim sedden veminhalfihim sedden feageynahm
fehm la yubsirun ya israfil vesevaunaleyhim eenzertehm
emlem tnzirhm la yuminun ya email innematnziru
menittebeazzikra ve haiyerrahman bilgayb febeirh
bimagfiratinve ecrin kerim ya rahmail inna nahnu nuhyil mevta
venektb ma kaddemuve esarahm ve klle ey-in ahsaynahu
fi imamin mubin sbhanelmferricu an klli mahzunin sbhanel
mneffis an klli mehuninsbhanel myessiru liklli medyunin
sbhanel muhallisu liklli mescuninsbhanel alimu biklli
meknunin sbhane men ceale hazainuhu bi kudretihibeynel kafi
vennuni sbhanellezi iza erade ey-en en yekule leh
knfeyekn sbhaneh sbhaneh sbhaneh veteala amma
yasifunfesbhanellezi bi yedihi melekt klli ey-in ve ileyhi
turceun.Bismillahirrahmanirrahim veemsi ve duhahe
velkameri iza telehevennehari iza cellehe velleyli iza yagaha
vessemai vema benaha vel-ardi
vema tahaha ve nefsin vema sevvaha feelhemaha fucuraha ve
takvaha kadeflaha men zekkaha ve kad habe men desseha
kezzebet semudu bitagvahaizin bease ekaha fekalelehm

rasulullahi nakatallahi vesukyahafekezzebuhu feakaruha


fedemdeme aleyhim rabbhm bizenbihimfesevvaha vela
yehafu ukbaha. (ems suresi 3 defa okunacak) ya
ehmailaksamt aleykm bihavlillahi ve kuvvetihi ve avnihi ve
azzemt aleykmve aksamt aleykm ya maairal
ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti biizziizzillahi ve binuri vechillahi
ve bicelali celalillahi ve bihrmeti esmaillahive bihakki
bismillahirrahmanirrahim elhamd lillahi rabbil alemin yahayyu
ya kayyum ya afi ya kafi ya hadi ya latif ya baki ecib ya
rukyailente ve hddamke minerruhaniyyeti vel-ardiyyeti ve
ente ya mzheb knlisamian mutian bi hrmeti
Bismillahirrahmanirrahim elhamd lillahi rabbilalemin ve bhakkil
hayyul kayyum ve bhakkil melikel galibi aleykmemruhu ebced
ve bihrmeti tartail vekul cael hakku ve zehakal batl innelbatle
kane zehuka ve aksamt aleykm bil bestaivesail ya
kezfertahail yalatifu resebail ikdi haceti ve bihakki seyyidike
kecatafceyuin illa maecebtm ve etatm vetevekkeltm ala
kadai haceti vef-alu ya huddamehazihil esmai ve esrau ve
vekkilhm aleyhi bi tarfetil ayni el-acel el-acelbi hrmeti yasin
yasin yasin velkur-anil hakim ve bi hakki duain mbin
yakavmena ecibu daiyallahi ve amenu bihi yagfirlekm min
zunubikmveycirkm min azabin elim. Allahmme inni eselke bi hakki yasin yasinyasin velkur-anil hakim ya baisl
murselin veya hadiye min klli ey-in ila