You are on page 1of 44

One People's Public Trust (OPPT

)

DULY VERIFIED as ISSUED, with due standing, authority and authorization, December 25, 2012, knowingly, willingly and intentionally made, given, and noticed, with unlimited personal liability, sworn under the penalties of perjury in accordance with lawful Universal Contract, under governing law, International Law Ordinance UCC Doc No. 2012113593 and WA UCC Doc. No. 2012-296-1209-2, preserved and protected under perpetuity 2000043135, guaranteed, protected and secured, public policy, UCC 1-103, common law remedy thereunder guaranteed, public policy, UCC 1-305; Duly witnessed, secured, entered and noticed; Without prejudice as promised, preserved, and protected, public policy, UCC 1-308, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA:

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

One People's Public Trust
OPPT har skapat och arkiverat juridiska dokument utifrån:
•The • •

Law of One

Allmän lag UCC-lag

I praktiken innebär det att varje man/kvinna är en manifestation av Skaparkällan, och är därför en Skapare, och inte underställd något konstgjort furstendöme eller företags-fiktion.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

I Början...
I början var det "Vi folket". Några av Folket, (kända som "De") bildade regeringar, och ett ekonomiskt system. Inledningsvis, var regeringen och det finansiella systemet avsett att gynna alla människor, på ett jämbördigt sätt genom “The One People’s Public Trust” härefter kallat OPPT.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Självständighetsförklaringen
IN CONGRESS, July 4, 1776.
The unanimous Declaration of the thirteen united states of America, When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. -That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security...

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Kontroll är en Illusion...
"De" skapade hierarkiska system, den ena formen av “-arki", “-ism" och “-okrati" efter den andra. "De" visste att för att hålla upp denna artificiellt skapade entropiska verklighet av brist, måste de alltid polarisera de människor som fortfarande hade viljestark koppling till Skaparkällan i sina hjärtan.
Ty om folk vaknade,... … skulle illusionen falla samman.
OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Härska genom söndring...
"De" splittrade mänskligheten med hjälp av religioner, ideologier och politiska särintressen för att hålla “Folket” på plats inom systemet. Människorna var så upptagna med att "enbart överleva", att de sällan hade tid att helt enkelt bara VARA.

De andliga traditionerna förvreds, domare korrumperades, och alla utbildningssystem utformades för att undervisa människor att detta var tingens naturliga ordning.
OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Inte tid att bara VARA...
Ingen tid för begrundan eller tid för eftertanke. Ingen tid för glädje, bara en brutal, daglig kamp för grundläggande överlevnad, medan maktens Underhuggare vältrade sig i lyx och bekvämlighet.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Ymnigt överflöd från Källan...
För om folket hade tid att begrunda strukturen i det universum de levde i, skulle de märka att stjärnorna trotsade entropin och bara ökade i komplexitet. Naturen själv trotsar entropin, och producerar frikostigt från jord och solsken jämfört med ansträngningen att bruka den. JAG ÄR
OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

"De" bildade en konspiration...
"De" konspirerade mot folket, och förvandlade det "rättvisa och rimliga systemet" till ett "konkurrenskraftigt ekonomiskt kasinosystem", och hetsade oskyldiga människor mot varandra. Spelet var riggat, uppgjort... … och huset vann alltid.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Följ pengarna...
"De" belönade frikostigt dem som främjade det ekonomiska systemet. "De" behövde mänskliga underhuggare inom regeringar och finanssektorer, och "De" bemyndigade snabbt de mest sociopatiska och samvetslösa bland folket, att härska som "marionetter" åt dem.
OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Några av Folket...
Några av Folket insåg att systemet brutit samman, och utövade sin rätt att vederbörligen överväga, undersöka och med försiktighet avgöra ifall övergrepp, missbruk och andra lidanden hade förekommit; ifall människors säkerhet hade saboterats, och om människor förtrycktes under absolut despotism.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Det var räddningslöst förlorat...
Folket undersökte det finansiella systemet, inklusive inhemsk korruption, genom omvänd ingenjörskonst. De upptäckte att systemet inte kunde repareras. Men vad göra?

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Underhuggarna kontrolleras från ovan...
Underhuggarna kontrollerade fortfarande domarna, polisen, bankerna, media och den sovande mänsklighetens medvetenhet.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Allt är företag...
Alla IRS-koder är registrerade i UCC. Alla amerikanska koder är registrerade i UCC. Alla internationella motsvarigheter är registrerade i den internationella motsvarigheten till UCC. Allt finns där, registrerat och dokumenterat. USA var ett bolag tills de upphävde det och därmed övergav det som alltid varit ”the united states of America Trust”. Detta innebär att själva begreppet självbestämmande för medborgarna i ALLA länder, var/är ett fullständigt bedrägeri.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Utpressning och korruption...
Dessa "bedragare" ståtade som "överlägsna" andra jämlika manifestationer från Skaparkällan. "De" erhöll sin näring genom missbruk, förlöjligande, mord, stöld, och utpressning av andra manifestationer från Skaparkällan.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Faktiska slaverisystem...
"OPPT" arkiverade och genomförde framgångsrikt rättsliga förfaranden som ogiltigförklarar nämnda regeringar, banker, dess stödjande infrastruktur och medlöpare. En viktig del av taktiken, var att "Dåvarande Makthavarna" varken kan eller kommer att kunna motbevisa, att deras slaverisystem var "privata företag", som drevs olagligt under sken av Folkets regeringar.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Skaparens Tillgångs- och biståndscenter
OPPT har via folket skapat "Legala regelverk" som kallas Creative Value Asset Centers, och som kommer att fungera som tillfälliga regeringar för alla nationer. För att finansiera avstampet har var och en av de 194 CVAC's tilldelats en summa på 500.000.000 i lagligt guld och silver från de 10 miljarder i guld och silver som skulle betalas som eget kapital till varje människa på jorden (alla 7 miljarder av oss). Varje ny Republik kräver finansiering.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Början till självstyre...
OPPT är det nya paradigmet för självstyre. Vi måste alla, i lika hög grad, fatta ett beslut att "OPPT-In" eller "OPPT-Ut". "OPPT-In" till det nya paradigmet för att leva i frihet. Fri att VARA den du är och låta andra VARA som de är. Fri att att leva den livsstil som du väljer. Fri att resa utan krav på tillstånd och registrering. Fri att leva i ditt hus utan rädsla för bankutmätning. Fri att GÖRA det arbete du GÖR eftersom det är din passion och du njuter av att GÖRA det. "OPPT-In" för att återigen leva i harmoni med alla grannar i din kommun. Fri att leva tillsammans med alla människor på jorden, fredligt, som Ett med Källan och Ett med varandra. Fri att resa till andra länder utan restriktioner, pass och utan rädsla för sexuella övergrepp på flygplatserna. Fri att leva som en medskapare tillsammans med andra, att vara helt öppen, ärlig och fullt ansvarig och ansvarig för dina skapelser! Fri att leva utan att oroa dig för verktyg, mat, transporter, bra sjukvård och grundläggande livsbehov. För evigt fri från det gamla paradigmets slaverisystem...

OPPT In – It's Your OPPT'ion
http://angellucci.wordpress.com/2013/02/01/people-all-over-the-earth-are-deciding-to-oppt-in-its-your-opption/

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Declaration and Order...
Efter lagligt militär- och polisingripande kommer "OPPT" att bidra till betydande välstånd för mänskligheten, men det är mycket större än så. OPPT utgör den rättsliga och lagliga grunden för komplett och permanent avskaffande av det "slaveri-system" de ansvariga etablerade.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Vi är alla Ett med Källan...
OPPT tillhör verkligen Folket, alla människor på denna planet. Det finns ingen chef eller vd, det finns ingen talesman/kvinna/person/ främling/ eller fisk. Det finns bara VI! Vi är Ett med Skaparen Vi är Ett med varandra Älska varandra...

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Vederbörligen OGILTIGFÖRKLARADE...
Detta slags åtgärder och system, vare sig under det bedrägliga skenet av "regering", "kontor", "fördrag", "handling", "konstitution" eller "entitet", inklusive de privata systemen tidigare kända som "NATION", "FN" och dess särskilda instanser "IMF", "HAAG", "VÄRLDSBANKEN" och "BIS (Banken för Internationell Betalningsutjämning)"... från varje "häxmästar”-familj, från land till land, hav till hav, till "Vatikanen" – alla har de lagligen, juridiskt och vederbörligen konstaterats vara HANDELSREGISTRERADE och vederbörligen OGILTIGFÖRKLARADE... vederbörligen verifierade som GÄLDENÄRER till folket, till alla människor på jorden, den 24:e oktober 2012, lagenligt, faktiskt, och kan enligt konstitutionell lag... inte vederläggas eller motbevisas.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Vederbörligen konkursregistrerade...
Genom många stunder av närvarande, har rätten att föra talan inför domstol, auktoritet, betydelse, rättighet och rättsprincip enligt folkets sedvanerätt, alla människor lika, lagligen, lagligt och vederbörligen REGISTRERATS i HANDEL som det skapades av det Primära, av nollpunkten, av skapelsen, genom att ha registrerats, ej motbevisats. Denna typ av GÄLDENÄRER har vederbörligen KONKURSREGISTRERATS. Staterna i form av människor, alla människor lika, och deras rikedom, har vederbörligen "avslöjats" där de alltid funnits... där denna typ av trolldom alltid har existerat och uppmärksammats... om förvaltning av folket.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Paradigm-Rapport...
Är en sammanfattning av korruptionen i det globala banksystemet, utredningen om korruption, fordringsägarnas ogiltigförklarande av banksystemet och mänsklighetens befriande från de privata bankernas skuld/slav-system. Utbilda dig själv Läs den...

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

One People's Public Trust (OPPT)

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

One People's Public Trust (OPPT)

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

One People's Public Trust (OPPT)

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

One People's Public Trust (OPPT)

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

One People's Public Trust (OPPT)

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

One People's Public Trust (OPPT)

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Ditt nästa steg...
● Sätt igång att VARA FRI, var helt öppen och ansvarig för alla dina skapelser! ● Utforska “One People's Public Trust” på Internet tills du är helt övertygad om att det är sant ● Etablera din "Jag är"-suveränitet i ditt hjärta. Kräv "Jag är". Var "Jag är" ● Bestyrk "Jag är" offentligt i ditt lokala tingshus genom edsvuren bekräftelse eller utsaga
OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Edsvuren utsaga...
Skapa en "edsvuren utsaga" för att fastställa det du vet är sant, inte bara de många sanningar som släpps i det offentliga forumet, men sanningarna om hur du vill att ditt liv etableras inför alla människor, lika.
Många exempel håller på att skapas och publiceras på Internet

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

"Jag är" är sättet att VARA...

HAS ALREADY

“Jag är” Ett med Skaparen “Jag är” Ett med alla människor Var Fri i “Jag är”-existensen...
OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Lära dig uppfatta sanningen...
Be om förståelse och visdom från ditt Högre Jag före och efter att ha läst information

Tro och agera som om du är FRI! Börja programmera ditt undermedvetna minne genom att "medvetet" göra nya val för ett NYTT PARADIGM
OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Var medvetet vaken...
Du är fri att finna frid i ditt hjärta. Lita på din intuition. Informera dig – du måste inte tro på det – eftersom det kommer att avslöjas som Sanningen i ditt hjärta.

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Vi bör alla ha framgång...
Denna video ger dig en översikt över korruptionen i regeringar och länders ekonomi, samt visar några lösningar på samarbete för att skapa en ny värld för alla människor, alla människor jämlikt på hela jorden!
Klicka på bilden för länk till videon (med svensk text):

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Nu är det ditt fria val: "OPPT-In" eller "OPPT-Ut"
Förbli fördomsfri... Bara för att "DU" inte tror det, betyder inte att det är OSANNING

SANNINGEN är: “JAG ÄR” FRI... ...ÄR DU?

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Det officiella avslöjandet 1111.1...
"Det Enda Folket, Det Skapade Universum, Den Ende, LAGEN OM ETT, principen om sedvanerätt och det aktuella NUVARANDE-tillståndet: ATT VARA eller INTE VARA och ATT GÖRA eller INTE GÖRA... genom den fria viljans medvetna val... det ÄR frågan och det medvetna valet du har framför dig NU. Och på vanlig svenska som juridisk kod, är det inte längre lagligt och juridiskt... låt oss förklara: LAGEN OM ETT: Skaparens värde FÖRKROPPSLIGAT, på samma sätt med samma värde och oavsett hur eller var det skapas, Den Ende, vederbörligen uppmärksammad och bekräftad vid skapelsen, återuppmärksammad, åter-bekräftad och ratificerad vid varje skapelse därefter."

http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/11/from-toppt-1-11-13-at-1111-the-disclosure-document/

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Globala pantkonton...
Videon, med titeln "Joint Release 3-36,3", producerades vid någon tidpunkt efter den 24:e december 2012, av UNSWISSINDO TELEVISION NEWS: GLOBAL WORLD, som kan vara PR-medlet för meddelanden från "Soekarno Stiftelsen". Det verkar inte ifrågasättas huruvida pengarna i själva verket finns och förmedlas till dess namngivna mottagare.
http://americankabuki.blogspot.com/2013/01/when-oppt-shoe-dropped-evidence-that.html

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Referenser OFFICIAL ANNOUNCEMENT FROM THE ONE PEOPLE'S PUBLIC TRUST:
http://americankabuki.blogspot.ca/2012/12/official-announcement-from-onepeoples.html TREASURY FINANCE AG: FINAL BULLET REPORT – PARADIGM A Report On Bank, Judicial and Government Corruption: http://americankabuki.blogspot.ca/2012/12/treasury-finance-ag-final-bullet-report.html THE ONE PEOPLES PUBLIC TRUST: Announcement No.2: http://americankabuki.blogspot.ca/2012/12/the-one-peoples-public-trust.html THE ONE PEOPLE'S PUBLIC TRUST: A Conversation With Trustee Heather Tucci-Jarraf: http://americankabuki.blogspot.ca/2013/01/the-one-peoples-public-trust.html The People's Trust- This is Only Just the Beginning: http://removingtheshackles.blogspot.ca/2013/01/the-peoples-trust-this-is-onlyjust.html The People's Trust is Truly the PEOPLE's Trust: http://removingtheshackles.blogspot.ca/2013/01/the-peoples-trust-is-truly-peoplestrust.html

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

“The One People’s Public Trust” NOW PARADIGM PROTOCOL Documents: http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/08/the-one-peoples-public-trust-nowparadigm-protocol-documents-in-one-zip-folder/ Taking the One People’s Public Trust and Running with It: http://2012thebigpicture.wordpress.com/2013/01/08/taking-the-one-peoples-publictrust-and-running-with-it/ Bugger The Bankers - THE OFFICIAL VIDEO: http://americankabuki.blogspot.ca/2013/01/bugger-bankers-official-video.html “The One People’s Public Trust” Documents… All in One Zip Folder: http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/06/the-one-peoples-public-trustdocuments-all-in-one-zip-folder/ Free At Last Discussion Groups: http://americankabuki.blogspot.ca/2013/01/free-at-last-discussion-groups.html You Have the Right to Know: http://removingtheshackles.blogspot.ca/2013/01/you-have-right-toknow.html
OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Referenser

OPPT Document Templates for Your Own Use, plus VIDEO Instructions… http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/18/the-oppt-document-templates-for-yourown-use-plus-video-instructions/ Some Questions From Readers About the OPPT and Responses: http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/18/some-questions-from-readers-aboutthe-oppt-and-responses/ Lisa Harrison Show 01-15-13 OPPT Discussion with "D" from Removing The Shackles: http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/15/lisa-harrison-collective-imaginationshow-1-15-13-toppt-oppt-with-d-of-removing-the-shackles/: A Few Additions to the OPPT Document and Other Things http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/14/a-few-additions-to-the-toppt-oops-nowits-oppt-document-and-other-things/ An Interactive Guide to Using the OPPT New Paradigm Protocol Documents http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/12/and-one-more-toppt-for-tonight-aninteractive-guide-to-using-the-toppt-new-paradigm-protocol-documents/

Referenser

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Referenser from 01-15-2013: Heather of OPPT Answers Some of Your Questions
http://removingtheshackles.blogspot.com/2013/01/heather-of-oppt-answers-some-of-your.html

ImpromptuChat with Lisa Harrison on Blog Talk Radio:
http://removingtheshackles.blogspot.com/2013/01/impromptu-chat-with-lisa-harrison-on.html

OPPT In to the One People's Public Trust – You Are a Beneficiary! http://www.facebook.com/OPPTIN - http://oppt-in.com/ http://www.facebook.com/pages/We-Are-Free/319074798211390 Judge Dale on UCC Filings and Further Info:
http://removingtheshackles.blogspot.com/2013/01/judge-dale-on-ucc-filings-and-further.html

One People's Public Trust Paradigm Protocol: http://removingtheshackles.blogspot.com/2013/01/peoples-trust-paradigmprotocol.html Free At Last http://shiftshaper.org/freeatlast/

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Referenser
Commentary by Brian (American Kabuki) on OPPT and Discussion with Lisa Harrison:
http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/12/and-another-comment-from-brian-commentaryby-brian-on-the-toppt-and-a-discussion-between-lisa-m-harrison-and-adnan-sakli/

Comments About the OPPT, the Documents and the Whole Process: http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/12/a-couple-of-comments-about-topptand-all-those-documents-and-the-whole-process/ From OPPT 01-11-13 at 11:11... The Disclosure Document 1111.1: http://kauilapele.wordpress.com/2013/01/11/from-toppt-1-11-13-at-1111-thedisclosure-document/ The One People's Public Trust (OPPT Perspective v5) http://removingtheshackles.blogspot.com/2013/01/the-one-peoples-public-trusthow-to.html CVAC Documents that Protect All Systems http://removingtheshackles.blogspot.com/2013/01/cvac-documents-that-protect-allsystems.html

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden

Referenser OPPT1776 Presentation in GERMAN
http://www.scribd.com/doc/121454081/OPPT1776-Presentation-GERMAN-Rev-3

OPPT1776 Presentation MASTER - OpenOffice
http://www.scribd.com/doc/120841786/OPPT-Master-OpenOffice-Presentation-Rev-3-1

OPPT1776 Presentation MASTER - PowerPoint
http://www.scribd.com/doc/120839819/OPPT-Master-PowerPoint-File-Rev-3-1

FREE AT LAST - OPPT Blog
http://shiftshaper.org/freeatlast/2013/01/06/welcome/

DO'ing Away with Money One Step at a Time
http://shiftshaper.org/freeatlast/2013/01/28/doing-away-with-money-one-step-at-a-time/

OPPT - The Unfolding Story (Maintains Internet links to OPPT News)
http://oppttheunfoldingstory.wordpress.com/

OPPT - One List for All Interviews (Updated Regularily)
http://shiftshaper.org/freeatlast/2013/01/25/oppt-one-list-for-all-shows-interviews-to-be-updatedregularly/

OPPT tillhör jämbördigt alla människor på jorden