SOALAN 1 Apakah yang dimaksudkan dengan orentasi dan latihan  Orientasi merupakan satu proses memperkenalkan pekerja baru

kepada organisasi agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan kerja baru serta rakanrakan sekerja baru mereka. Orientasi ini selain mengurangkan perasaan bimbang dan terasing pekerja juga akan dapat mempercepatkan proses sosialisasi mereka. Program orientasi yang baik juga dapat memberi pekerja baru tanggapan pertama yang positif tentang organisasi. Tanggapan pertama yang postif ini barangkali akan mempengaruhi sikap dan tingkah laku kerja pekerja pada kemudian hari nanti.  Latihan adalah satu proses terancang bagi mencapai kecekapan melalui satu proses pembelajaran yang dapat menyumbang kepada peningkatan prestasi. Pada umumnya, ia merujuk kepada segala usaha terancang organisasi untuk memudahkan pembelajaran tingkah laku kerja yang tertentu. Usaha ini bertujuan memperbaiki prestasi semasa dan prestasi masa depan pekerja dengan meningkatkan kebolehan pekerja melakukan tugas-tugas mereka supaya objektifobjektif organisasi dapat dicapai. SOALAN 2 Senaraikan tujuan orientasi dan latihan yang diberikan kepada pekerja.  Tujuan orientasi ialah untuk: a) Memperkenalkan pekerja baru kepada organisasi. b) Membantu pekerja baru mengatasi perasaan bimbang,cemas dan malu c) Meningkatkan penerimaan pekerja baru terhadap organisasi d) Meningkatkan komitmen pekerja baru e) Mengurangkan perasaan bimbang dan terasing pekerja dan dapat mempercepatkan proses sosialisasi mereka. f) Memberi pekerja baru tanggapan pertama yang positif tentang organisasi.

 Manakala tujuan latihan diberikan kepada pekerja baru ialah: a) Meningkatkan keupayaan dan kemampuan pekerja untuk melakukan kerja b) Mengembangkan kemahiran dan menggelakkan kemahiran yang ada menjadi usang. Program latihan dapat menggalakkan kemahiran sedia ada pekerja menjadi usang. Melalui latihan,kemahiran yang dimiliki pekerja dapat dicungkil dan diasah kembali dan seterusnya dapat digunakan untuk meningkatkan produktiviti organisasi. c) Melahirkan pekerja yang berkualiti dan berpotensi untuk meningkatkan prestasi kerja. d) Untuk meningkatkan tahap keinsafan atau kesedaran diri dan tanggungjawab pekerja dalam melaksanakan sesuatu tugas. e) Untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja dalam bidangbidang tertentu. f) Untuk mmeningkatkan motivasi pekerja agar melakukan kerja dengan baik dan penuh berdedikasi. SOALAN 3 Bincangkan peringkat program oreintasi pekerja. Peringkat program orientasi pekerja terbahagi kepada dua iaitu berbentuk formal dan tidak formal. 1) Bentuk formal Meliputi peringkat organisasi dan jabatan (a). Peringkat organisasi (1). Meliputi hal-hal umum yang ada hubungannya dengan semua pekerja seperti berikut: • Dasar dan prosedur organisai • Pembayaran pampasan • Prosedur keselamatan di tempat kerja • Kemudahan fizikal seperti tempat letak kereta,surau dan cafeteria (2).Program orientasi pada peringkat organisasi lazimmnya dilaksanakan dijalankan oleh Jabatan Sumber Manusia.Salah satu cara ialah membekalakan pekerja dengan buku panduan pekerja.Buku panduan ini boleh dirujuk oleh pekerja pada bila-bila masa.Alat pandang dengar seperti slaid dan video juga boleh digunakan untuk menyampaikan maklumat orientasi

(b). Peringkat jabatan (i). Orientasi pada peringkat jabatan biasanya dikndalikan oleh penyelia terdekat pekerja.penyelia ini bertanggungjawap memperkenalakan pekerja baru kepada rakan sekerjanya dan menerangkn fungsi,dasar dan prosedur jabatan.Tugas memberi taklimat kepada pekerja baru pada peringkat jabatan lazimnya dijalankan secara lisan boleh diberi kepada seorang pekerja lama yang berpengalaman. (ii). Pengurus summer manusia bertanggungjawap menguruskan proses orientasi sehingga selesai.Dalam hal ini pengurus ini harus menyediakan satu senarai perkara yang perlu diliputi dalam program orientasi untuk kegunaan indiidu yang menjalankan orientasi.Senarai ini membolehkan pihak organisasi memastikan perkara-perkara yang penting tidak tertinggal apabila setiap peringkat orientasi telah tamat.Senarai ini perlu diisi dan ditanda tangani oleh individu yang mengendalikan orientasidan pekerja baru yang menjalani orientasi tersebut.Senarai seterusnya boleh disimpan alam fail peribadi pekerja (iii).Tindakan susulan merupakan aspek yang penting dalam sesuatu program orientasi.Oleh sebab seseorang pekerja tidak mungkin dapat mengingati semua maklumat yang diberikan semasa orientasi,satu sesi pertemuan susulan yang formal dan teratur harus diadakan untuk membolehka pekerja megemukakan soalan dan mendapatkan penjelasan tentang perkara-perkara yang masih belum difahami.Maklum balas yang diberikan oleh pekerja semasa pertemuan susulan juga boleh digunakan sebagai panduan untuk memperbaiki program orientasi. 2. Berbentuk tidak formal Terdapat beberapa contoh orientasi yang berbentuk tidak formal seperti sesi suai kenal sacara mudah dimana tanpa perancangan dan ia adalah spontan.

SOALAN 4 Bincangkan masalah-masalah yang wujud dalam program latihan dan pembangunan. 1. Objektif latihan dan pembangunan yang tidak jelas. Objektif latihan seharusnya menyatakan hasil yang dikehendaki atau perubahan yang perlu dilakukan selepas pekerja melalui program latihan. Objektif latihan yang baik mesti mengandungi perubahan gelagat yang dikehendaki dan tahap piawai yang ingin dicapai. Objektif latihan membantu untuk menentukan bentukprogram latihan yang akan diberikan kepada pekerja jenis-jenis kemahiran yang akan diajar, bilangan individu yang akan diberikan latihan, jangka masa latihan dan kandungan latihan. Kekaburan kepada objektif latihan akan menyebabkan kepada kegagalan program latihan dan pembangunan seterusnya meyebabkan prestasi pekerja masih di tahap yang sama sahaja. 2. Pelatih yang dipilih dalam program latihan dan pembangunan tidak bersesuaian. Pelatih yang dipilih mestilah bersesuaian dengan keperluan organisasi, pekerjaan atau individu. Jika diberikan kepada individu yang kurang berminat, masa, tenaga dan wang akan dibazirkan. Individu yang berminat tetapi tercicir akan berasa kecewa kerana diketepikan. Jika keadaan ini kerap berlaku, pekerja berkenaan mungkin akan bertukar ke organisasi lain. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan pelatih-pelatih ialah undang-undang berkaitan dengan pekerjaan, keperluan individu, pekerjaan dan organisasiserta tujuan latihan. 3. Kurikulum latihan dibuat tidak berdasarkan kepada objektif latihan dan keperluan pelatih-pelatih. Hal ini akan menyebabkan objektif latihan tidak tercapai. Kurikulum latihan yang baik boleh dipilih melalui tiga pendekatan iaitu berbentuk pemberian maklumat penerapan pengalaman dan program latihan khas. 4. Kekurangan kos. Kekurangan kos akan menyebabkan kekurangan bahan latihan seperti alat tulis dan alat bantuan pandang dengar. Selain itu, kekurangan kos dalam menyediakan pengangkutan dan tempat tinggal pelatih, makanan, sewa tempat latihan, elaun pelatih dan jurulatih akan menyebabkan pelatih berasa kurang selesa semasa menjalani latihan seterusnya akan menyebabkan objektif latihan tidak tercapai.

5. Pemilihan jurulatih yang tidak sesuai. Pemilihan jurulatih yang idak sesuai akan menyebabkan latihan yang diberikan dijalankan dengan sambil lewa kerana jurulatih tersebut tdak berminat untuk memberi khidmat sebagai jurulatih.

SOALAN 5 Bincangkan secara ringkas jenis-jenis latihan perantisan yang boleh diamalkan oleh organisasi. 1. Latihan aprentis Merupakan satu bentuk latihan penggabungan antara kaedah pengajaran bilik darjah dengan kaedah latihan sambil bekerja. Latihan perantisan ini lazimnya digunakan untuk melatih pekerja bertukang seperti mekanik dan tukang elektrik. 2. Main Peranan (Role Play) Satu kaedah latihan yang dijalankan oleh firma untuk pelatih yang memegang jawatan pegawai dan pengurus.Pelatih dikehendaki menyelesaikan masalahmasalah tertentu dengan membayangkan diri mereka sebagai watak yang sedang menghadapi masalah dalam situasi tersebut dan bertindak balas terhadap masalahmasalah yang diberikan.Masalah yang diberikan biasanya berkait rapat dengan masalah kerja seharian.Pelatih akan diberi tunjuk ajar praktikal tentang menyelesaikan sesuatu masalah. Contohnya, cara mengendalikan penilaian prestasi dan temu duga. 3. Latihan Amali Latihan yang dijalankanoleh sesebuah firma untuk pelajar-pelajar universiti yang mempunyai potensi untuk bekerja dengan firma tersebut setelah menamatkan pengajian.Di Malaysia, latihan ini lazimnya diberi kepada pelajar universiti yang belajar atas bantuan biasiswa yang diberikan oleh firma-firma tertentu.Sesetengah kursus yang ditawarkan oleh universiti tempatan mengehendaki penuntutnya menjalani latihan amali di firma-firma tertentu bagi memenuhi sebahagian daripada syarat kelulusan yang ditetapkan.

cara

SOALAN 6 Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan program latihan. 1. Sokongan Pihak Pengurusan Atasan Sokongan pihak pengurusan atasan ialah faktor paling penting bagi memastikan latihan diserap ke dalam budaya sesebuah organisasi.Sokongan pihak pengurusan atasan akan mendorong pekerja untuk mendapatkan latihan yang bersesuaian dengan tugas mereka.Sokongan ini boleh ditunjukkan melalui penyebaran maklumat mengenai peluang-peluang latihan terkini, memberi pelepasan atau cuti bergaji kepada pekerja yang mengikuti program latihan, menyediakan program latihan sendiri atau menanggung kos perbelanjaan yang diikuti pekerja. 2. Kemajuan Teknologi Kemajuan teknologi mempengaruhi keperluan terhadap latihan.Bagi memudahkan pekerja menguasai kemahiran dan melakukan kerja mereka dengan teknologi baru yang digunakan dalam organisasi,latihan amat diperlukan .Melalui latihan ,pihak organisasi dapat mengubah persepsi negatif sesetengah pekerja terhadap penggunaan teknologi terkini dan seterusnya meningkatkan keupayaan mereka untuk mengendalikan penggunaan teknologi tersebut. 3. Persaingan antara organisasi Bagi menghadapi persaingan yang lebih sengit,terutama dalam organisasi yang besar,setiap organisasi perlu mempunyai sumber manusia yang benarbenar berkemahiran dan berpengetahuan bagi meningkatkan prestasi organisasi. 4. Pengetahuan tentang gelagat pekerja Bagi memastikan sumber manusia yang produktif terus berkhidmat dalam organisasi,pengetahuan tentang cara untuk menguruskan sumber manusia amat penting.Contohnya,cara untuk memotivasikan dan mendisiplinkan pekerja.Pengetahuan tentang pengurusan sumber manusia ini dapat diperoleh melalui latihan:a) Reaksi Merupakan criteria penilaian yang subjektif untuk mengukur tingkat kepuasan pelatih berdasarkan pandangan mereka mengenai latihan yang digunakan, jurulatih yang terlibat dan tempat yang digunakan untuk menilai pelatih ialah melalui soal

kandungan latihan cara

selidik dan temu berikut : i) ii) iii) iv)

bual. Penilaian reaksi mendatangkan faedah-faedah Reksi positif mengukuhkan sokongan organisasi terhadap program latihan pada masa akan datang. Membolehkan pihak pengurusan mengukur kejayaan usaha mereka untuk melatih pekerja dan menggalakkan meeka membuat perancangan latihan yang lebih berkesan pada masa akan datang. Reaksi positif dapat meningkatkan motivasi para pelatih.. Reaksi posiif yang diberi membolehkan seorang pelatih menilai keberkesanan latihan tersebut terhadap perkembangan kerjayanya dengan cara yang lebih realistic.

b) Pembelajaran Pelatih akan dinilai berdasarkan tahap pembelajaran dan kefahaman mereka terhadap kandungan program latihan. Oleh itu, pelatih dikehendaki menduduki ujian seperti ujianlisan, ujian bertulis, dan ujian prestasi. Objektif pembelajaran bagi sesuatu program latihan lazimnya ditentukan berdasarkan pengetahuan yang telah ditetapkan melalui analisis tugas yang menjadi prasyarat yang penting untuk menjalankan sesuatu kerja dengan berkesan. c) Tingkah laku Kriteria ini digunakan untuk menilai sejauh mana proses pemindahan pembelajaran telah berlaku, iaitu sama ada terdapat perubahan dari segi tingkah laku pelatih terhadap kerja atau tidak setelah pelatih menjalankan latihan. Teknik-teknik yang boleh digunakan untuk mengukur tingkah laku pelatih terhadap kerja termasuk soal selidik dan temu bual. d) Hasil i) Kriteria program ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian objektif program latihan yang telah ditetapkan. Objektif program latihan boleh dinyatakan dalam keputusan hubungan antara kos dengan faedah program latihan tesebut. Objektf program latihan ialah mengurangkan kadar pusing ganti pekerja, meningkatkan kualiti dan kuantiti produk yang dihasilkan, meningkatkan jualan atau hasil, dan mengurangkan kemalangan di tempat kerja. ii) Sekianya penilaian terhadap hasil menunjukkan kesan positif, program latihan tersebut boleh diperbaiki pada masa hadapan berdasarkan

maklum balas yang ditrima daripada pelatih. Dasar latihan sedia ada akan dikekalkan. Sebaliknya, jika penilaian terhadap hasil menunjukkan kesan negatif, dasar latihan sedia da perlu dinilai semula.

SOALAN 7 Senaraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh unit sumber manusia sebelum memberi latihan kepada pekerja organisasi. a) Kaedah latihan yang digunakan harus dapat memenuhi objektif latihan, membolehkan para jurulatih memerhati tingkah laku para pelatih sepanjang proses latihan dan memberi para pelatih maklum balas. b) Kaedah yang berkenaan juga harus dapat mewujudkan suasana alam persekitaran latihan yang hamper sama dengan suasana kerja sebenar agar proses pemindahan latihan dapat dipermudahkan. c) Kaedah latihan yang digunakan harus membolehkan pelatih mengambil bahagian yang aktif dalam proses latihan serta mencuba dan mengulangi sesuatu yang telah dipelajari. d) Mempertimbangkan kos-kos yang perlu dikeluarkan oleh organisasi. e) Menentukan keperluan mengadakan atau memberi latihan kepada pekerja. f) Membuat perancangan dengan menentukan objektif latihan yang akan dijalankan.

BIBLIOGRAFI 1 .Sarimah Hanim Aman Shah,Siri Teks Politeknik Fajar Bakti Pengurusan Sumber Manusia. 2. 3 June M.L Poon, Pengurusan Sumber Manusia Aini Hayati Mohamed,Faridahwati Mohd Shamsudin,Pra-u STPM MATRIKULASI,Pengajian Perniagaan 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful