You are on page 1of 16

BEZPATNY

DWUTYGODNIK
13 marca 2013
ISSN: 2080-3664
NaKaD: 12 000 EGZ.
rok VIII, nr 5 (133)
Zobacz w internecie: 80 tys. wywietle gazety na GazetaInformator.pl
edukacja s. 4
racibrz edukacja
Ekonomik moe
spa spokojnie. Jak dugo?
wiadomoci s. 2
Gehenna raciborskich
bezrobotnych
Racibrz, Kunia Raciborska, Rudy, Pietrowice Wielkie, Krzyanowice, Tworkw, Chaupki, Krzanowice, Wodzisaw lski, Pszw, Rydutowy,
Pierwsza bezpatna gazeta w regionie od 2006 r.
s. 7
Nagrod otrzymaa Krystyna Lamczyk... s.5
PLUSY BIZNESU DLA
Dlaczego na lsku
Odra jest tylko kopotem?
wodzisaw lski - rozrywka
R E K L A M A
paNtofElEk 2012
planowany tygodniami
koncert Czerwonych Gitar
w Wodzisawskim Centrum
Kultury nie doszed do skut-
ku. Muzycy odmwili wyst-
pu. Zdaniem WCK win za
ten stan rzeczy naley przypi-
sa tarciom na linii menader
- zesp. - Od wielu lat w Wo-
dzisawskim Centrum Kul-
tury organizujemy koncerty,
spektakle, wystpy kabare-
towe. Zawsze z duym powo-
dzeniem. Wsppracujemy z
rnymi menaderami i jesz-
cze nie zdarzyo si, aby ta
wsppraca nas zawioda - in-
formuje w ofcjalnym owiad-
czeniu WCK.
odmienne stanowisko
zajmuj muzycy Czerwonych
Gitar. - piszecie Pastwo rw-
nie, e w historii WCK zda-
rzyo si to po raz pierwszy.
Owiadczam, e rwnie w
48- letniej historii Czerwo-
nych Gitar zdarzyo si to po
raz pierwszy. Ponadto nasze
stosunki z naszym menade-
rem ukadaj si bardzo do-
brze, a konfikt mia miejsce
na linii jedna z Agencja Arty-
stycznych - zesp. Nierzetel-
no tej Agencji narazia na
kopotliw sytuacj zarwno
WOK jak i zesp Czerwone
Gitary.
W ramach rekompensaty
WCK proponuje wybr jed-
nego z pozostaych wydarze
kulturalnych: koncert Krzysz-
tofa Krawczyka (15 marca,
godz. 18:00), koncert Wal-
demara Malickiego (21.04),
koncert Ireny Santor (26.05)
lub wystp kabaretu Ani Mru
Mru (10.05). Istnieje rwnie
moliwo uzyskania zwro-
tu pienidzy za bilet lub jego
wymiany na pyt Krzysztofa
Krawczyka.
Czerwone gitary propo-
nuj zagranie - po podpisa-
niu umowy z WCK - koncertu
w innym terminie. Wszystko
przy pominiciu nieuczci-
wych porednikw naraa-
jcych zarwno WCK jak i
Zesp Czerwone Gitary na
utrat dobrej opinii tak dugo
wypracowywanej przez obie
strony.
Co z koncertem
Czerwonych Gitar?
WCK i legendarna grupa
wymieniaj si owiadczeniami.
F
o
t
.
w
c
k
.
w
o
d
z
i
s
l
a
w
.
p
l
Koncert Czerwonych Gitar w Wodzisawiu lskim
planowano od miesicy. Nieoczekiwanie wystp
legendarnego zespou zosta odwoany.
et
Fundacja Inicjatywa Oby-
watelska Polska bez Korupcji,
ktrej celem jest dziaanie na
rzecz owiaty i wyrugowanie z
polskiej szkoy praktyk, ktre
mog by uznane za korup-
cyjne, wpada na trop afery
korupcyjnej o zasigu oglno-
krajowym, ktrej czstka moe
dotyczy rwnie szk w Raci-
borzu i powiecie raciborskim.
Jak ustalilimy w rozmo-
wie z Mateuszem Growskim
- prezesem fundacji, ktra
wpada na trop afery - w spra-
w mog by zamieszane raci-
borskie podstawwki (Szkoa
Podstawowa nr 1, Szkoa Pod-
stawowa nr 3, Szkoa Podsta-
wowa nr 13, Szkoa Podstawo-
wa nr 15, Szkoa Podstawowa
nr 18) i gimnazja (Gimnazjum
nr 1, Gimnazjum nr 3 i Gim-
nazjum nr 5), a take Zesp
Szkolno-przedszkolny w pie-
trowicach Wielkich. Ostatni
placwk ju zaja si proku-
ratura.
Sprawa dotyczy umw,
jakie dyrekcje szk zawiera-
y z wydawnictwami lub hur-
towniami edukacyjnymi, w
ramach ktrych szkoy zobo-
wizyway si do kupna pod-
rcznikw danego wydawcy.
W zamian miay otrzymywa
wyposaenie, m. in. tablice
interaktywne i laptopy. Taki
proceder jest niedozwolonym,
gdy dyrekcja szkoy nie ma
prawa narzuca nauczycielom
podrcznika, na ktrym bd
pracowa ze swoimi ucznia-
mi. Kady nauczyciel ma pra-
wo wyboru zaakceptowanego
przez MEN podrcznika, kt-
ry uzna za najlepszy meryto-
rycznie. - Otrzymalimy in-
formacj, faktury, lub umowy
potwierdzajce przekazywa-
nie korzyci majtkowych od
wydawnictw bd hurtowni
edukacyjnych [dla tych szk
- przyp. red.] - powiedzia
nam prezes fundacji Inicjaty-
wa Obywatelska - Polska bez
Korupcji Mateusz Growski.
- Nie w kadym przypadku
jest jasno okrelone w zamian
za co sprzt przekazano, mo-
emy jedynie domniemywa,
i jest to w zamian za wybr
podrcznikw - dodaje M. G-
rowski.
Te przypuszczenia de-
mentuje Naczelnik Wydzia-
u Edukacji, Kultury, Sportu
i Rekreacji w Urzdzie Miasta
Racibrz Marek Kurpis. - W
poowie ubiegego roku funda-
cja zwrcia si do nas z prob
o udostpnienie informacji na
ten temat, co te uczynilimy.
W trakcie zbierania materia-
u, po jego wstpnej analizie,
nie stwierdzilimy nieprawid-
owoci - wyjania M. Kurpis.
Dodaje, e dyrektorzy racibor-
skich szk s zaznajomieni z
problemem i jego niebezpiecz-
nymi nastpstwami - o za-
groeniu stosowanymi przez
wydawnictwa praktykami dys-
kutowano w Raciborzu jeszcze
w czasie pitej kadencji rady
miasta (2006 - 2010).
Spraw zainteresowao si
lskie Kuratorium Owia-
ty. - Naley (...) podkreli, e
ustawodawca zagwarantowa
nauczycielowi prawo wyboru
podrcznika. Zawieranie przez
dyrektora szkoy umowy od-
nonie korzystania przez na-
uczycieli z podrcznikw okre-
lonego wydawnictwa przez
kilka lat moe to prawo naru-
sza - informuje w rozesanym
do lskich szk pimie kura-
tor Stanisaw Faber.
Niedozwolone umowy by
zawierane nawet na trzy lata.
Zawieray rwnie klauzul
poufnoci. Za niedotrzymanie
umowy szkoom grozia ka-
ra zapaty za uyczony sprzt,
pienina a nawet groba do-
chodzenia przez wydawni-
ctwo (lub dystrybutora) swo-
ich praw przed sdem.
Swoje stanowisko w spra-
wie zaj rwnie kierowany
przez Krystyn Szumilas re-
sort pastwowy. - Kiedy (...)
nauczyciel siga po podrcz-
nik, dokonywa wyboru musi
kierujc si wycznie prze-
sankami dydaktycznymi oraz
potrzebami i moliwociami
uczniw, ktrzy bd z tego
podrcznika korzysta. Ofe-
rowanie nauczycielom lub dy-
rektorom szk korzyci oraz
przyjmowanie ich w zamian za
wybr konkretnego podrczni-
ka jest niezgodne z prawem i o
kadym takim przypadku na-
ley powiadomi odpowiedni
organ kontroli - przypomina
w specjalnym komunikacie
ministerstwo edukacji naro-
dowej.
Szkoy w szponach korupcji?
M. Kurpis: ...nie stwierdzilimy nieprawidowoci.
W afer podrcznikow mog by zamieszane raciborskie szkoy: SP1, SP3, SP13, SP15,
SP18, G1, G3, G5. Tymczasem prokuratura zaja si ZS-P w Pietrowicach Wielkich.
wojciech oneczko
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
wicej str. 7
2
Gazeta Informator
<<
13 marca 2013, nr 5 (133)
Wiadomoci
powiat raciborski bezrobocie
Redakcja:
tel. 32 414 90 30, 519 188 998
Redaktor naczelny:
Ireneusz Burek
Redaktor prowadzcy:
Wojciech oneczko
Zesp redakcyjny:
Paulina Krupiska, Pawe Strzelczyk,
Bartosz Kozina, Krystian Niewrzo,
Patrycja Krupiska, Janusz Nowak,
Martyna Mularczyk, Adrian Behr
Grafka i skad: Bartomiej Mielnik
ROZMOWy O bEZRObOCIU NA ZAMKU PIASTOWSKIM
GazetaInformator.pl
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
komentarze do artykuu
Dzia marketingu:
Barbara Frydryk: 509 381 263
barbara.frydryk@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl
Anna Wanglorz: 504 18 18 27
anna.wanglorz@raciborskiemedia.pl
Wszystkie prawa autorskie do opracowa
grafcznych i reklam zastrzeone.
Druk: PolskaPResse.Sp. z o. o.
Sosnowiec
Nakad: 12 000 egz.
Wydawca:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
20 marca w godz. 10:00 - 13:00 na Zamku Pia-
stowskim w Raciborzu odbdzie si organizowana
przez Agencj Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspie-
rania Przedsibiorczoci oraz Powiatowy Urzd Pracy
w Raciborzu konferencja Formy wsparcia oferowane
przez Urzd Pracy w Raciborzu.
znalaze si w centrum wydarze?
masz zdjcia lub informacje? zadzwo lub napisz!
502 21 31 22 redakcja@raciborz.com.pl
pawe strzelczyk
104 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
Wasze polubienia pozwalaj nam by w cigym
kontakcie - otrzymujecie na bieco informacje
z ycia miasta i powiatu.
Ludzie skar si na PUP. Starosta: bo s nerwowi
Radny R. Lazar w imieniu mieszkaca poskary si na dziaalno urzdu pracy. A. Hajduk uzna wystpienie radnego za tendencyjne.
- Prosz Was, zrbcie co
z urzdem pracy w Raciborzu.
Ot zarejestrowa si w tym
oto urzdzie, hmm no wa-
nie graniczy to z cudem. Nie
ma numerkw - to odpowied
urzdniczki o smej rano!
Moe pan czeka do 14 moe
si pan dostanie. Widocznie
wychodz z zaoenia, e bez-
robotny moe sobie pozwoli
na powicenie caego dnia na
czekanie. Albo niech koczuje
od 4 rano przed urzdem e-
by by pierwszy. Rejestracja
online to tez jaka kpina... na
pocztek kwietnia...! Jeli kto
jest jeszcze spoza Raciborza w
dodatku bez samochodu jest
to nie lada problem - pismo
tej treci (pisownia oryginal-
na) wpyno niedawno na
skrzynk pocztow RSS NaM.
Powiatowy radny Rafa
Lazar postanowi zweryfko-
wa sytuacj bezporednio u
starosty, ktremu PUP podle-
ga, i podczas powiatowej sesji
wystpi z kilkoma pytaniami,
m.in. jak faktycznie wyglda
rejestracja, ile osb dziennie
moe si zarejestrowa, czy
urzd zapewnia kursy kwa-
lifkacyjne i stae dla bezro-
botnych, etc. - Jestem wia-
dom, e nie jest generalnie le
w PUP i nie jest to zarzut zej
pracy urzdnikw i dyrektora.
Niech przychodzc do urzdu
poszukujcy pracy czuj si,
jeli nie witani z otwartymi ra-
mionami, to otoczeni przynaj-
mniej przez otwartych i empa-
tycznych pracownikw. Niech
przejd godnie i bez wikszych
nerww przez gszcz przepi-
sw - zaapelowa radny.
Starosta uzna wystpie-
nie radnego za tendencyjne.
- Pan zada pytanie, oceni i
wyda wyrok - zarzuci. Wy-
zna, i cho jako zwierzch-
nik urzdu dba, by zatrudnie-
nie w nim byo optymalne, to
urzdniczki czasem nie radz
sobie z obsuga duej liczby
bezrobotnych. - Ludzie my-
l, e przyjd i w pi minut
zaatwi, a to nie jest tak. S
okrelone i skomplikowane
procedury. To trwa, a ludzie
s niecierpliwi i si denerwuj
- stwierdzi.
W opinii szefa powiatu w
czasie szalejcego bezrobocia
nie jest to sytuacja spotykana
tylko w naszym powiecie, z ta-
k sam borykaj si urzdy i
bezrobotni w caej Polsce. W
powiecie raciborskim sytuacja
jest wrcz duo lepsza, gdy
bezrobocie ksztatuje si na
poziomie niespena 9%, pod-
czas gdy dla kraju wynosi ok.
14%. Praca dyrektora Rusz-
kiewicza i podejmowane przez
niego inicjatywy zostay przez
zarzd powiatu ocenione bar-
dzo wysoko. Do tego stopnia,
e dosta anga bezterminowy
z podwyk pensji.
Na wczeniejsze pytania
radnego Adam Hajduk obie-
ca odpowiedzie na pimie. -
Jak pan si dowie co dyrektor
robi, to pan sam stwierdzi, e
jest dobrze - zapewni.
ndza - samorzd
Chcia podrzuci kukucze jajo
Sprzeda dziaki budowlane, chcia przekaza gminie
prowadzce do nich drogi.
wodzisaw lski - inwestycje
CIKI SPRZT WJECHA NA PLAC
bUDOWy AMFITEATRU
Zaprojektowany w
Trzech Wzgrzach am-
fteatr bdzie zajmowa
powierzchni ok. 2800
m2.
bdzie stanowi kolejn -
obok parku linowego, areny
do gry w chowanego, torw
do gry w kapsle i bule, stano-
wiska do gry w krgle rosyj-
skiej, labiryntw, skate par-
ku, ogrdkw jordanowskich,
torw przejazdw zdanie ste-
rowanych i rowerowo-racin-
gowego oraz boisk - atrakcj
Rodzinnego Parku Rozrywki.
Amfteatr bdzie mg
pomieci osiemset osb.
Widownia zostanie wykona-
na jako czci okrgw o co-
raz wikszym promieniu w
formie stopniowo wznosz-
cych si rzdw awek. Na
specjalnie przygotowanym
placu bdzie mona rozsta-
wi scen o maksymalnych
wymiarach 12x19 m. Miejsce
zostanie uzbrojone w przy-
cze energetyczne. - Niezale-
nie od placu przewidzianego
jako miejsce na rozoenie
tymczasowej sceny, w amf-
teatrze wykonany zostanie
plac techniczny, zlokalizo-
wany bezporednio za sce-
n, o wymiarach 10 m x 15
m. Cay amfteatr wraz z pla-
cem pod scen bdzie odpo-
wiednio skomunikowany z
pozostaymi czciami par-
ku. Elementy wyposaenia
amfteatru zostan moliwie
jak najlepiej zabezpieczone
przed wandalami - informu-
je i wyjania wodzisawski
urzd miasta.
Jak pan si dowie co dyrektor robi, to pan sam
stwierdzi, e jest dobrze - zapewni R. Lazara
starosta Hajduk i obieca pisemn odpowied
na pytania radnego.
Rada gminy Ndza odrzu-
cia projekt uchway w spra-
wie nieodpatnego przejcia
przez gmin jednej z drg.
Droga prowadzi do powsta-
jcego niewielkiego osied-
la domw jednorodzinnych.
Waciciel drogi kupi nie-
ruchomo gruntow w N-
dzy, podzieli j na kilka od-
rbnych dziaek, a nastpnie
sprzeda. Do domw wytyczo-
no drog, jednak waciciel
tej nieruchomoci nie podj
si jej remontu. Zamiast tego
chcia przekaza w formie da-
rowizny nieutwardzon dro-
g gminie. Radni przejrzeli
zamiary przedsibiorcy i nie
dali podoy sobie kukucze-
go jaja.
Jako pierwszy swj sprze-
ciw w tej sprawie wyrazi
przewodniccy rady gminy,
Gerard Przybya. - Kto na
tym zarobi, a teraz chce nam
odda drog, ktr bdzie-
my musieli wyremontowa?
To on powinien ponie te
koszty, a nie my - mwi
przewodniczcy. Nie wszyscy
radni go poparli. Niektrzy
mwili o niesprawiedliwoci,
o jak mog zosta posdze-
ni nie podejmujc uchway.
Wczeniej bowiem za ka-
dym razem, gdy rada stawa-
a przed takim dylematem,
uchway byy przegosowy-
wane. - Nigdy nie robilimy
nikomu problemw. Wiado-
mo, e osoba ktra sprzedaa
dziaki, nie wyremontuje dro-
gi. Szkoda tych ludzi, ktrzy
bd tam mieszka. Nie bd
mieli jak dojecha do swoich
domw - mwia wjt gmi-
ny Ndza, Anna Iskaa pro-
szc radnych o to, by podjli
uchwa w tej sprawie.
Radni dugo dyskutowa-
li na ten temt i ostatecznie
uznali, e nie mog przej
tej drogi. Podczas gosowa-
nia sze osb wyrazio swj
sprzeciw, a siedem wstrzy-
mao si od gosu. Radni, aby
unikn takich problemw w
przyszoci zapowiedzieli, e
niedugo opracuj regulamin
przejmowania drg w gminie
Ndza. - Wwczas nikt nie
poczuje si uraony, bo zasa-
dy bd jasno okrelone. Ju
dawno powinnimy to zrobi
- stwierdzi przewodniczcy
Przybya.
p
~lezarenko
Oooooooooooooooo!!!! Rad-
ny Lazar potrafi mwi. Nie
moet byt!
~@lazarenko
Do wyborw coraz bliej.
~pajo
bezrobocie w Polsce to fik-
cja. Co drugi tzw. szukaj-
cy pracy przychodzi do mo-
jej firmy ( t.j. firmy, w ktrej
pracuj ) tylko po to, eby
podbi kart,e by, e szu-
ka, e stara si. Na pytanie
Jakie s Pana/ Pani kwali-
fikacje, bo akurat szukamy
pracownika przewanie pa-
da odpowied Podbijecie czy
nie? bo mi si pieszy. Tak
wyglda prawda o tzw. pol-
skim bezrobociu. Kto chce,
ten prac znajdzie.
~Urzedy ...
bez Pracy POwinnny by GE-
NERALNIE zlikwidowane a
ich rol winny przej pry-
watne Agencje zatrudnie-
nia... Tyle...
~Co za typ z tego Hajduka
Hajduk, jakby g... spadao z
nieba, to by mwi, e nawz
uynia gleb. Gratuluj do-
brego samopoczucia;)
~El
Panie Starosto. Jeeli reje-
stracja w urzdzie pracy jest
niemoliwa o godzinie 8 ra-
no, gdzie obsuga bezrobot-
nych jest od godziny 7.30 a
rejestracja online na miesic
kwiecie, to czy w Pana oce-
nie jest bardzo dobrze? Ra-
czej nie jest bardzo dobrze
i trzeba co z tym zrobi.
~silverainbow
Faktycznie rejestrowaem
si u nich ostatnio i mog
potwierdzi: zarejestrowa-
nie si graniczy z cudem - a
bo si numerki skoczyy,
22 osoby przez cay dzie to
jest... mieszne. T starsz
pani po co trzyma na re-
jestracji, jeli jest chamska?
Od razu bym j wyrzuci.
et
Czowiek odchodzi, pami pozostaje
Bartoszowi kozinie
wyrazy gbokiego wspczucia i sowa otuchy z powodu mierci mamy
skadaj koleanki i koledzy z redakcji.
Dla osoby, ktra polu-
bi nas jako 1700 mamy
specjaln nagrod
- pyta zespou Zakopower
z autografami muzykw.
Przekroczylimy ju
1600 polubie.
facebook.com/raciborzcompl
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
3 >>
Gazeta Informator 13 marca 2013, nr 5 (133)
Wiadomoci
kunia raciborska - sport gospodarka inwestycje
PienidZe
na nauk PyWania
Z darmowej nauki pywania sko-
rzysta w tym roku 90 uczniw
z Rudnika. Gmina Rudnik otrzy-
maa na realizacj tego przedsi-
wzicia 15 000 z. z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. W ramach do-
fnansowania dzieciom zapewnio-
ny jest przejazd na pywalni z pla-
cwki szkolnej, wejcie na basen i
opata instruktorw nauki.
PRZybyo
im CZyTelnikW
W ubiegym roku w bibliotece w
krzanowicach przybyo 9 czy-
telnikw. Gminn ksinic odwie-
dza regularnie ju 809 osb. Aby
przycign czytelnikw, bibliote-
ka cigle poszerza swj ksigozbir
o nowe pozycje. Od pocztku tego
roku starsi lub niepenosprawni
czytelnicy maj take moliwo
zamwienia ksiki z dostaw do
domu.
ZmodeRniZuj
WieTliC
Niedugo ruszy remont wietlicy
w bukowie. Jest to ogromna in-
westycja, bo budynek oprcz tego,
e zostanie pomalowany i ocieplo-
ny to wymienione zostan take
wszystkie instalacje - elektryczna,
wodno kanalizacyjna, C.O. budy-
nek zostanie przystosowany do
osb niepenosprawnych. Przebu-
dowane zostan take toalety oraz
stowka.
dodaTkoWe
PaTRole na uliCaCh
ndza bierze udzia w realizacji
programu bezpieczna Gmina.
Dziki temu kilka razy do roku na
ulicach gminy pojawiaj si dodat-
kowe patrole policji. W ubiegym
roku o bezpieczestwo mieszka-
cw dbali funkcjonariusze z biel-
ska biaej. W tym roku program
bdzie kontynuowany.
PoWalCZ o
Ciek RoWeRoW
Wadze Czeskiego miasta Ha wy-
stpiy z propozycj wsppracy do
gminy krzyanowice. Obie gmi-
ny maj wsplnie zoy wniosek o
dofnansowanie projektu budowa
cieki rowerowej Ha - Krzyano-
wice. Projekt cieki jest ju go-
towy. Jak mwi wjt Krzyanowic
Grzegorz Utracki, bez dofnanso-
wania nie bdzie moliwa jego re-
alizacja.
boisko dla
TRudnej modZiey
Najpniej w sierpniu 2013 roku
Modzieowy Orodek Wychowaw-
czy w Rudach powinien wzboga-
ci si o zadaszone boisko. Powiat
raciborski wanie ogosi przetarg
na jego wykonanie. Wymiary ze-
wntrze obiektu to 40 m dugoci,
20 m szerokoci i 10 m wysokoci.
WsPaRCie dla
niePenosPRaWnyCh
Wadze powiatu wodzisaw-
skiego w budynku byego pro-
bostwa w Poomi chc uruchomi
orodek wsparcia dla osb niepe-
nosprawnych intelektualnie. Na
rewitalizacj budynku starostwo
pozyskao 6 mln z dotacji. Wa-
dze gminy i powiatu chciayby,
aby orodek mia zosta otwarty
ju 1 grudnia. Docelowo orodek
w Poomi ma zapewnia wspar-
cie w ramach dziennego pobytu 35
osobom z terenu powiatu wodzi-
sawskiego, a prac w nim znale
ma 7 terapeutw.
ReGion
w skrcie
pawe strzelczyk
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
przedstawiciele inwesto-
ra (RZGW w Gliwicach) s
wieo po spotkaniu w gru-
pie midzynarodowych eks-
pertw, m.in. z USA i Kanady
(wymg konsultacji z fachow-
cami spoza Europy narzuca
bank wiatowy), std podzie-
lili si z rad miasta wnioska-
mi oraz zrelacjonowali stan
zaawansowania prac przy re-
alizacji zbiornika.
Obecnie RZGW jest na
etapie wyonienia wyko-
nawcy. Procedura przebiega
dwuetapowo. W pierwszym
etapie weryfkowane byy
oferty wszystkich zaintere-
sowanych budow. Do dru-
giego etapu zapraszanych
jest kilka frm, ktre tworz
krtk list (trafy na ni
renomowane polskie frmy,
ale te np. Chiczycy). Na-
stpnie oferenci mog zada-
wa pytania odnonie szcze-
gw inwestycji, inwestor
uszczegawia poszczeglne
kwestie. Wanie na tym eta-
pie jest procedura. RZGW do
14 marca dao czas frmom
ktre zakwalifkoway si na
krtk list. Inwestor ma na-
dziej wyoni wykonawc w
maju.
Eksperci ze Stanw twier-
dz, e w ich kraju podobny
zbiornik udaoby si zbudo-
wa w dwa lata. RZGW zdo-
pingowany przez Jankesw
po przeanalizowaniu rozma-
itych czynnikw przyj od-
wany termin zakoczenia
budowy na rok 2016 (wcze-
niej paday rne terminy,
najczciej 2017-18). Ponie-
wa wykonawca nie zostanie
wybrany w oparciu o polskie
prawo zamwie publicz-
nych, nie ma ryzyka cign-
cych si w nieskoczono
odwoa ze strony odrzuco-
nych frm (z tej samej przy-
czyny nie musi zosta wybra-
na najtasza oferta).
- Jeli chodzi o gospodar-
k wodn, czeka nas rewolu-
cja - relacjonowa bombaa.
Zgodnie z jego sowami przy
okazji budowy zbiornika zo-
stanie wybudowany staw (e-
by zachowa istniejce eko-
systemy), zmienione bdzie
koryto jednej z rzek, za ka-
na ulgi zostanie czciowo
zalepiony.
Po ukoczeniu budowy
zbiornik niedugo potem na
prb zostanie napeniony
wod. Cakowite napenianie
potrwa 8 miesicy.
Zbiornik zalej w 2016 r.
Osiem miesicy potrwa prbne napenianie zbiornika Racibrz.
a oto niektre
parametry Zbiornika
Racibrz dolny:
- powierzchnia cakowita:
26,3 km kw.
- maksymalna pojemno:
185 mln m szec.
- maksymalny poziom
pitrzenia wody:
197,5 m n.p.m.
- maksymalna wysoko
zapr: 12,6 m
- szeroko korony zapr:
6 m
- cakowita dugo zapr:
22 km
Na lutowej sesji rady miasta gocili Witold Krochmal
i Augustyn Bombaa z Regionalnego Zarzdu Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach.
racibrz - bezpieczestwo
Stra miejska karaa rzadziej
Miasto zarobio na mieszkacach 16 tys. z. mniej ni przed rokiem.
Stra miejska opublikowa-
a sprawozdanie ze swojej dzia-
alnoci w 2012 roku. Porw-
nujc z danymi sprzed roku,
zauwaalny jest spadek liczby
wystawianych mandatw, jak
i suma wpywajca z tego ty-
tuu do miejskiej kasy. W 2011
roku byo to odpowiednio 904
mandaty za 90 tys. z. Zmala-
a liczba wszystkich podejmo-
wanych dziaa, rwnie tych
zakoczonych pouczeniem lub
innym rodkiem oddziaywa-
nia wychowawczego: 3016 w
2012 r. przy 4209 w 2011. Na
skuteczno stranikw mogo
wpyn obnienie liczby eta-
tw z 27 do 26, a take jeden
samochd do dyspozycji mniej.
Jakie zdarzenia najczciej wy-
magay interwencji stray? Tra-
dycyjnie byy to wykroczenia
przeciwko bezpieczestwu i po-
rzdkowi w komunikacji (1634
interwencji, 312 mandatw na
30,9 tys. z) oraz spoywanie
alkoholu w miejscach niedozo-
wolonych (205 - 245 - 24,3 tys.
z). W 28 przypadkach po 100
z kary otrzymali mieszka-
cy za nieodnieony chodnik,
brak umowy na wywz mieci
lub brak przycza do kanaliza-
cji (83 interwencje).
Na pobaanie nie mogli li-
czy spalajcy odpady w przy-
domowych kotowniach lub
ogrodach: na 45 przypadkw
9 mieszkacw zainkasowao
mandaty na czn kwot 750
z. Za niech do sprztania
psich kup w sumie 500 z za-
pacio omiu wacicieli czwo-
ronogw. Warto zaznaczy, i
posiadacze psw byli rwnie
karani za brak naleytego nad-
zoru nad pupilami. W 128 przy-
padkach bya na to zwracana
uwaga, w 32 musiano posuy
si ostrzejsz sankcj w postaci
mandatu.
Prowadzone dziaania w
zakresie porzdku i bezpie-
czestwa w komunikacji ukie-
runkowane byy rwnie na
uczestnikw ruchu pieszego i
rowerowego. Na pieszych na-
oono 31 mandatw, na rowe-
rzystw 9.
Pocite krzye zna-
leziono w jastrzbskim
skupie zomu.
Policja ustalia, e zo-
dziej skrad krzye ze sta-
li nierdzewnej i mosine z
szeciu nagrobkw, powodu-
jc straty w wysokoci oko-
o 6000 zotych. ledztwo
doprowadzio policjantw
do skupu zomu w Jastrz-
biu-Zdroju, gdzie ujawniono
cz skradzionych elemen-
tw. - Sprawc kradziey
okaza si 28 - letni mieszka-
niec Skrbeska. Podejrzane-
mu grozi kara pozbawienia
wolnoci do lat omiu - infor-
muje policja.
gorzyce - przestpswa
KRAD I ZOMOWA KRZyE
Cho od ukoczenia
prac budowlanych na wie-
lofunkcyjnym boisku w
kuni Raciborskiej min-
y ju dwa miesice, wci
jest on zamknity dla za-
interesowanych.
Niemniej, nie braku-
je miakw, ktrzy przedo-
staj si na teren obiektu, by
przetestowa moliwoci no-
wopowstaego boiska. Oka-
zuje si jednak, e rozgrywki
s nielegalne, bowiem boisko
nie zostao ofcjalnie oddane
do uytku. - Wszystkich obo-
wizuje zakaz przebywania
na terenie Orlika, rwnie
w godzinach i dniach poza-
lekcyjnych. Kade wejcie na
teren boiska traktowane b-
dzie jak wamanie, a wobec
przebywajcych tam mog zo-
sta wycignite konsekwen-
cje prawne - takiej treci apel
podaa przed kilkoma dniami
do publicznej wiadomoci dy-
rekcja Szkoy Podstawowej im.
Jana Wawrzynka, przy kt-
rej znajduje si wspomniane
boisko. Przesanie niemal na-
tychmiast spotkao si z ostr
krytyk na lokalnym portalu.
Czy susznie? Jak zaznacza
burmistrz Rita Serafn, obiekt
- eby mg zosta oddany do
uytku wymaga spenienia kil-
ku warunkw. budow musi
m. in. zaakceptowa i odebra
sanepid oraz Pastwowa In-
spekcja budowlana. - Obecnie
jestemy ju po wizycie inspek-
torw obu sub i uzyskaniu od
nich pozytywnych opinii, ktre
niebawem mamy otrzyma na
pimie. Skutkowa to bdzie
wydaniem ofcjalnego pozwo-
lenia na uytkowanie obiektu,
co defnitywnie zamknie temat
- podkrela burmistrz.
- Gdyby (oby nie!) kto
uleg tam jakiemu wypadko-
wi, wnet mog pojawi si py-
tania, czy obiekt by oddany
do uytku i czy spenione by-
y wszystkie wymogi w zakre-
sie poprawnoci budowlanej,
bezpieczestwa i uytkowa-
nia tego obiektu. Niedope-
nienie tych procedur mogo-
by nas wiele kosztowa. Na
razie trudno poda dokadny
termin otwarcia boiska. Gdy
tylko uzyskamy wszelkie nie-
zbdne zezwolenia, Orlik z
pewnoci zostanie mieszka-
com udostpniony - dodaje Ri-
ta Serafn.
ORLIK GOTOWy, ALE GRA
NA NIM NIE WOLNO
bak
ps
et
burmistrz przyznaje,
e czasami mimo padaj-
cego niegu pugi nie wy-
jeday na ulice.
Podczas ostatniej sesji ra-
dy gminy Krzanowice poru-
szono temat zimowego utrzy-
mania drg gminnych. - Czy
wszystkie rodki przeznaczo-
ne na akcj zima wyczerpay
si? Czsto jak pada nieg
drogi byy nieodnieone.
Czy to z tego powodu, e za-
brako pienidzy? - pytaa
radna Ewelina Daniszewska.
Jak si jednak okazao, to
nie brak pienidzy by powo-
dem nieodnieonych drg.
- Nie wydawalimy bezsen-
sownie pienidzy. Jak spado
10 cm niegu to nie odnie-
alimy drg. Czekalimy na
odwil. Jeli spada wik-
sza ilo niegu to wszystkie
drogi odniealimy i posy-
pywalimy. Osobicie tego
pilnowaem. Dziki takiemu
dziaaniu sporo zaoszczdzi-
limy - powiedzia burmistrz,
Manfred Abrahamczyk. Pie-
nidze, ktre udao si za-
oszczdzi przeznaczone zo-
stan na czstkowe remonty
drg gminnych.
krzanowice - gospodarka
ZAMIAST ODNIEA
LICZyLI OSZCZDNOCI
powiat raciborski - zabytki
p
Trzy lata ma potrwa
adaptacja pomieszcze
w przyzamkowej sodow-
ni, aby mg si tam prze-
nie modzieowy dom
kultury.
pomieszczenia dotychczas
uytkowane przez MDK od ja-
kiego czasu s za mae na ca-
y czas poszerzan dziaalno
instytucji. Std ju od pocztku
dziaalnoci Zamku Piastow-
skiego po remoncie mwio si,
i placwka kierowana przez
Elbiet biskup tam wanie
fnalnie znajdzie swoje miej-
sce. Na to jednak trzeba bdzie
troch poczeka. O ile remont
zamkowej kaplicy bdzie w du-
ym stopniu wspfnansowa-
ny ze rodkw ministerstwa
kultury i wojewdzkiego kon-
serwatora zabytkw, to ju od-
now budynku sodowni (tam
wanie przewidziano miejsce
dla MDK) powiat zmuszony
bdzie wykona cakowicie z
wasnych rodkw. A to ozna-
cza, e remont bdzie rozoo-
ny na kilka lat.
Starosta Adam Hajduk op-
tymistycznie zakada, e wy-
starcz mu trzy lata. Oprcz
domu kultury znajdzie si tam
schronisko na ok. 40 ek,
przeznaczone na noclegi dla
modziey przyjedajcej na
wymiany z miast i powiatw
partnerskich. Rozwizanie ta-
kie raciborscy samorzdow-
cy podpatrzyli na zachodzie
i zdecydowali si wdroy na
naszym terenie.
budynek przy ul. Stalma-
cha, gdzie do tej pory mieci
si Modzieowy Dom Kultu-
ry, po przenosinach zostanie
wystawiony na sprzeda.
NA ZAMKU POWSTANIE
HOTELIK NA 40 EK
p
Stranicy wys-
tawili w ub. roku
749 mandatw
na 74 tys. z.
4
Gazeta Informator
<<
13 marca 2013, nr 5 (133)
R E K L A M A
racibrz - edukacja powiat raciborski edukacja
Edukacja
25 i 26 marca w Midzyszkolnym Orodku Sportowym w Ra-
ciborzu w godz. od 9:00 do 13:00 odbd si XII Raciborskie Targi
Edukacyjne. Ofert zaprezentuj szkoy ponadgimnazjalne i inne
placwki owiatowe podlege Powiatowi Raciborskiemu. Dodatko-
wo w tym samym czasie w szkoach ponadgimnazjalnych bd od-
bywa si tzw. dni otwarte.
XII RACIbORSKIE TARGI EDUKACyJNE
Do 28 lutego wadze sa-
morzdowe miay czas na
podjcie uchwa intencyjnych
w sprawie likwidacji szk.
Uchway przyjte po prze-
kroczeniu tego terminu bd
mogy zosta zrealizowane
dopiero w przyszym roku. W
praktyce oznacza to, e Zesp
Szk Ekonomicznych na razie
nie zostanie zlikwidowany.
Wadze powiatu racibor-
skiego uzasadniay decyzj o
likwidacji ekonomika wyni-
kami naboru do szkoy w roku
2012/2013.Po likwidacji ucz-
niowie i kadra pedagogiczna
kontynuowaliby nauk/roz-
poczli prac w Zespole Szk
Zawodowych, ktry zmieni-
by nazw na bardziej odpo-
wiadajc nowemu proflowi
szkoy.
Dyrekcje obu szk, pod
okiem zajmujcych si spraw
przedstawicieli powiatu, pro-
wadziy (z powodzeniem!) roz-
mowy w tej sprawie od jesieni
2012 roku. Sytuacja zmienia
si po ogoszeniu planu stycz-
niowej sesji rady powiatu,
gdzie znalaz si zapis o goso-
waniu nad uchwa intencyjn
w sprawie likwidacji ZSE.
Likwidacja ekonomika
najwczeniej w 2014 roku.
Radny N. Mika ostrzega przed fal niu demografcznego,
ktra dopiero dotrze do szk rednich.
Fala protestw przeciw-
ko likwidacji szkoy sprawia,
e radni postanowili odoy
gosowanie nad intencyjn
uchwa likwidacyjn. W cza-
sie lutowej sesji rady powiatu
stosowna uchwaa rwnie nie
bya gosowan. Tym samym
sprawa likwidacji ZSE zostaje
odroczona... Na jak dugo? To
zaley od determinacji powia-
towych radnych. Jedno jest
pewne: ZSE w Raciborzu b-
dzie dziaa przynajmniej do
sierpnia 2014 roku.
Zbliajcy si do szk
rednich prawdziwy ni
demografczny, przed czym
konsekwentnie ostrzega rad-
ny Norbert Mika, sprawi, e
prdzej czy pniej niecht-
nie przyjmowane przez opini
publiczn decyzje bd musia-
y zosta podjte. Czy wwczas
ZSE rwnie zostanie przezna-
czony do odstrzau? Wiele
bdzie zalee od wynikw te-
goroczne naboru do szk po-
nadgimnazjalnych w powiecie.
A jeli nie ekonomik, to...?
Opr przeciwko planom likwidacji ZSE w Raciborzu
przynis zamierzony przez organizatorw skutek.
Szkoa bdzie dziaa przynajmniej do sierpnia 2014 r.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
wojciech oneczko
Kady uczestnik
Dni Otwartych
mg wzi udzia
w zajciach edukacyj-
nych. Dla przyszych
studentw przygoto-
wano m.in. warsztaty
relaksacyjne, zajcia
z samoobrony, ratow-
nictwa wodnego, tness
oraz ciekawe wykady.
Dni otwarte w pWSZ
Pastwowa Wysza
Szkoa Zawodowa
w Raciborzu zaprosia
swoich przyszych stu-
dentw na Dni Otwarte.
Chtnych do zwiedzenia
uczelni nie brakowao.
Na korytarzu utworzono
punkt konsultacyjny.
W klubie Ekipa
mona byo porozma-
wia ze studentami.
Kady instytut mia tam
swoj reprezentacj.
Najwiksz popular-
noci cieszy si punkt
utworzony przez studen-
tw Instytutu Studiw
Edukacyjnych.
Fot. Paulina Krupiska
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
(rg Klasztornej i Ogrodowej)
32 414 90 30, biuro@raciborskiemedia.pl
Poligrafa i Reklama
Piecztki Wizytwki
Ulotki Plakaty Katalogi
Kalendarze Gadety reklamowe
Szyldy Kasetony
Banery Standy Rollupy
Kreacja Wizerunku
Identyfkacja wizerunku
Logotypy Tworzenie marki
Szkolenia biznesowe
Kampanie promocyjne
Reklama Internetowa
Reklama prasowa
Reklama na telebimach
Kampanie reklamowe Eventy
Fotografa Filmy reklamowe
Agencja reklamowa
S
Gazeta Informator
< <
13 marca 2013, nr 5 (133)
Sylwetki
26 marca o godzinie 16:30 na Zamku Piastowskim w
Raciborzu odbdzie si spotkanie informacyjne dla kandy-
datw na wolontariuszy w raciborskim Oddziale Fundacji Dr
Clown. Zapraszamy osoby od 15 roku ycia. Zosta Doktorem
Clownem i obdaruj umiechem dzieci w szpitalu!
FUNDACJA DR CLOWN POSZUKUJE WOLONTARIUSZy
R E K L A M A
racibrz kultura
paulina krupiska
Forum Kobiet Powiatu Ra-
ciborskiego ju po raz smy
zorganizowao konkurs Pano-
felek. Zgoszenia do tegorocz-
nej edycji napyny z trzech
gmin powiatu raciborskiego
- z Raciborza, Kuni Racibor-
skiej oraz Krzyanowic, a uro-
czysto wrczenia statuetki
odbya si na Zamku Piastow-
skim w Raciborzu. - Jak co ro-
ku wybraymy osoby, ktre na
co dzie znajduj czas dla dru-
giego czowieka i swoj posta-
w czyni wiat lepszym. S to
osoby, ktre dostrzegaj prob-
lemy innych i staraj si im po-
maga. Czyni to cichutko i bez
rozgosu - mwia przewodni-
czca Forum Kobiet, Mago-
rzata Rother - burek. Spord
wszystkich nadesanych zgo-
sze kapitua konkursu wy-
braa piciu nominowanych
do nagrody. Do grona ponad
czterdziestu, dotychczas no-
minowanych do konkursu
osb, doczyli bartosz Kozi-
na, Renata Krauze, Agnieszka
Schneider oraz Ewa Orowska.
Pamitkow statuetk i ty-
tu laureata konkursu Panto-
felek 2012 otrzymaa Krysty-
na Lamczyk, przewodniczca
Koa Gospody Wiejskich z
Tworkowa, ktra od wielu lat
promuje kuchnie lsk oraz
tutejsze tradycje. - Jestem za-
szczycona tym, e nagrod mo-
gam odebra na zamku. Jest to
dla mnie podwjny powd do
dumy - mwia laureatka. Jak
mwi pani Krystyna, wszyst-
kie jej dziaania maj na celu
to, by ludzie nie zapomnieli o
tym skd pochodz. Pomysy
czerpie z ycia, a motywacj
daje jej sprawianie przyjem-
noci innym ludziom. - Kade
wypowiedziane w moj stron
sowo dzikuj jest dla mnie
zaszczytem i najwiksz moty-
wacj - mwia zaraz po uro-
czystoci wrczenia nagrody
Krystyna Lamczyk.
Krystyn Lamczyk do kon-
kursu zgosi wjt gminy Krzy-
anowice, Grzegorz Utracki. -
bez pani Krysi ycie kulturalne
w naszej gminie byoby zdecy-
dowanie ubosze. Ta nagroda
pokazuje, e nasi mieszkacy
dziaaj i chc dziaa. My na-
tomiast moemy im dawa tyl-
ko moliwoci ku temu - mwi
wjt Utracki.
Krystyna Lamczyk laureatk Pantofelka 2012
bartosz Kozina, Renata Krauze, Agnieszka Schneider, Ewa Orowska to osoby nominowane do konkursu Pantofelek 2012.
krystyna lamczyk -
jest mieszkank Tworkowa.
To wanie tam od ponad 30
lat aktywnie dziaa w Kole
Gospody Wiejskich, a od 16
lat jest jego przewodniczc.
Stworzya take nieformal-
n struktur K Gospody
Wiejskich w gminie, ktr
koordynuje, kadc szcze-
glny nacisk na promowanie
kuchni lskiej. Dziaania i
pomysy pani Krystyny nie
tylko integruj spoeczno
lokaln, s bowiem jednym
z wanych elementw bu-
dowania tosamoci miesz-
kacw. Dziaania inicjo-
wane przez pani Krystyn
przyczyniaj si i bd na-
dal wpyway na umiejtno
odnalezienia si w ogrom-
nej masie propozycji ofero-
wanych przez wspczesny
wiat. W swojej pracy nie
zapomina o zdrowiu i tury-
styce - organizuje spotkania
promujce zdrowy styl ycia
i przekada je na praktyczne
dziaania. Pani Krystyna jest
take propagatork kuch-
ni lskiej. Prowadzia war-
sztaty z kuchni lskiej nie
tylko w Polsce, ale take za
granicami naszego kraju.
ewa orowska - pracuje
w szkole specjalnej z dziemi
i modzie niepenosprawn
intelektualnie. W czasie, gdy
potrzeby tej grupy dzieci i mo-
dziey oraz ich rodzin nie byy
zauwaane, wsporganizowa-
a Towarzystwo Pomocy Dzie-
ciom Upoledzonych w Raci-
borzu, przez 10 lat bya jego
przewodniczc.
bartosz kozina - miesz-
kaniec Kuni Raciborskiej hi-
storyk z zawodu i z zamiowa-
nia Jednym z obszarw jego
dziaa jest ochrona zabytkw
i architektury cmentarnej - od
7 lat wsporganizuje kwe-
st na ten cel, sporzdzi tak-
e szczeglowy rejestr grobw
na Cmentarzu Parafalnym w
Kuni Raciborskiej.
agnieszka schneider
- emerytka wykraczajca po-
za stereotypy. Jest czonkiem
Zwizku Emerytw i Rencistw
Koo Racibrz Centrum, a aktu-
alnie take jego wiceprzewodni-
czc potrafc skupi wok
siebie ludzi i pobudzi ich do
dziaania. Popisow autorsk
imprez Pani Agnieszki jest grill
na campingu pod Obor.
Renata krauze - czon-
kini Stowarzyszenia Kobiet
Aktywnych babiniec w Kuni
Raciborskiej, wolontariusz-
ka w Centrum Wolontariatu.
Pani Renata jest take zaoy-
cielk Samopomocowej Grupy
Wsparcia dla Kobiet Wsp-
uzalenionych i Ofar Przemo-
cy. Aktualnie prowadzi cotygo-
dniowe jej spotkania.
Zobacz wideo
i fotorelacj na
raciborz.com.pl.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
sylwetki nominowanych do nagrody Pantofelek 2012: sylwetka laureatki nagrody Pantofelek 2012:
6
Gazeta Informator
<<
13 marca 2013, nr 5 (133)
Zapowiedzi
RTP UNIA RACIbRZ ZAGRA Z TS MITECH yWIEC
W sobot, 16 marca na stadionie Orodka Sportu i Re-
kreacji przy ulicy Zamkowej 4 w Raciborzu odbdzie si
mecz pomidzy RTP Uni Racibrz i TS Mitechem ywiec.
Pocztek meczu o godzinie 15.00.
R E K L A M A
kultura rozrywka
Repertuar imprez
daj nam Rok
8-14.03 / GODZ. 18.10, 20.00
oZ Wielki i PoTny
15-21.03 / GODZ. 15.30, 20.00
sybeRiada Polska
15-21.03 / GODZ. 17.45
PiTa PoRa Roku
19.03 / GODZ. 20.00
racibrz
kino
kino batyk
ul. Londzina 13
www.kinobaltyk.pl
PrzeMko
ul. Londzina 38
www.rck.com.pl
wodzisaw
kino pegaz
feniks
rydutowy
daj nam Rok
15-17.03 / GODZ. 17.00
nieuloTne
15-17.03 / GODZ. 19.00
oZ Wielki i PoTny
22.03 / GODZ. 17.00
GanGsTeR
15.03 / GODZ. 17.00, 19.00
FuCk The FoResT
19.03 / GODZ. 20.15
360. PoCZeni
22-24.03 / GODZ. 17.00, 19.00
racibrz rck - 17 Marca
paulina krupiska
TanGo libRe
14.03 / GODZ. 18.00
nieWieRni
15-17.03 / GODZ. 19.00
oWCy smokW
20.03 / GODZ. 9.30
baRbaRa
21.03 / GODZ. 18.00
Pokosie
22-24.03 / GODZ. 19.00
nieCh yj anTyPody
27.03 / GODZ. 18.00
bogusaw Kaczyski poprow-
adzi gal operow w Raciborzu
Gwiazdor tVp popro-
wadzi gal operow, kt-
ra 17 marca odbdzie si w
Raciborzu. Jest to jeden z
najsynniejszych konferan-
sjerw w caej Polsce. Przez
lata udao mu si zaskarbi
serca publicznoci, dziki
czemu sta si wacicie-
lem trzech Wiktorw i Su-
perwiktora, trzech Zotych
Ekranw, Nagrody Neapo-
litaskiej, tytuw Mczy-
zna Roku i Pisarz Roku. W
wyniku plebiscytu Polity-
ki Koniec wieku, bogusaw
Kaczyski zaliczony zosta
do grona dziesiciu naj-
wikszych osobowoci tele-
wizyjnych XX stulecia. Je-
sieni 2002 roku, podczas
gali z okazji 50-lecia TVP
otrzyma statuetk i tytu
Gwiazdy Telewizji Polskiej.
Podczas gali operowej, kt-
ra odbdzie si 17 marca o
godz. 19.00 w Raciborzu
wystpi znakomici solici
- Kaudi Kaudow, Anna Dy-
try, Kinga Wystub, Rafa Si-
wek, Adam Szersze. Towa-
rzyszy im bdzie Orkiestra
Filharmonii Czstochow-
skiej. Podczas gali usysze
bdzie mona najsynniej-
sze arie i duety operowe. bi-
lety na to wydarzenie kosz-
tuj 70 i 80 zotych.
13 Marca - biblioteka - racibrz
13 marca o godz. 18.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12
w Raciborzu odbdzie si spotkanie z prof. jarosawem
dumanowskim, ktre powicone bdzie europejskiej kuch-
ni staropolskiej.
15 Marca - gimnazjum nr 5 - racibrz
W pitek, 15 marca o godz. 17.00 w auli Gimnazjum nr 5 w
Raciborzu odbdzie si wieczorek poetycko - muzyczny
powicony twrczoci agnieszki osieckiej. Wstp wol-
ny.
15 Marca - rck - racibrz
15 marca o godz. 18.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy
ul. Chopina 21 obejrze bdzie mona spektakl diabelskie
intrygi w wykonaniu uczniw Zespou Szk Ekonomicz-
nych. bilety w cenie 10 z.
16 Marca - wck - wodzisaw
16 marca o godz. 19.00 w Wodzisawskim Centrum Kultury
wystpi kabaret Ciach i stanisaw Tym. bilety w cenie
40 zotych do nabycia w kasie WCK.
16 Marca - rck - racibrz
W sobot, 16 marca o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum
Kultury przy ul. Chopina 21 odbd si eliminacje powiato-
we do 58. oglnopolskiego konkursu Recytatorskie-
go.
16 Marca - koniec wiata - racibrz
W sobot, 16 marca o godz. 21.00 na Przystanku Kulturalnym
Koniec wiata w Raciborzu odbdzie si taneczna noc eT-
no biTZ, dj Raj. Wstp w cenie 5 zotych.
16 Marca - sP 13 - racibrz
W sobot, 16 marca o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr
13 w Raciborzu odbdzie si dzie otwarty. W programie
midzy innymi bogaty program artystyczny oraz zwiedzanie
szkoy.
16 Marca - csk - pietrowice
W sobot, 16 marca na terenie Centrum Spoczeno Kultural-
nego w Pietrowicach Wielkich odbdzie VI Powiatowy Kon-
kurs Potraw Regionalnych Wielkanocne stoy. Po-
cztek konkursu o godz. 13.00.
17 Marca - rck - rydutowy
17 marca o godz. 17.00 w Rydutowskim Centrum Kultury od-
bdzie si dzie witego Patryka. W programie midzy
innymi koncert zespou Stonehenge. bilety w cenie 25 zo-
tych.
17 Marca - rck - racibrz
17 marca o godz. 19.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy
ul. Chopina 21 odbdzie si Wielka Gala operowa, ktr
poprowadzi bogusaw Kaczyski. bilety na gal w cenie 70 i
80 zotych.
20 Marca - koniec wiata - racibrz
20 marca o godz. 19.00 na Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata w Raciborzu odbdzie si wykad na temat zdro-
wego gotowania pt. Gotuj z Weronik. Wykad bdzie
czci warsztatw, ktre skada si bd z czterech wyka-
dw.
21 Marca - zse - racibrz
21 marca o godz. 8.30 w Zespole Szk Ekonomicznych w Ra-
ciborzu odbdzie si dzie otwarty. W programie midzy in-
nymi pokaz Talent Show, warsztaty z grafki komputerowej,
warsztaty plastyczne, jzykowe, przedsibiorczoci, gitarowe,
teatralne, rkodziea, sportowe.
21 Marca - biblioteka - racibrz
21 marca o godz. 16.00 w bibliotece przy ul. Kasprowicza 12 w
Raciborzu odbdzie si rozstrzygnicie konkursu W po-
szukiwaniu witego Graala i inne legendy.
23 Marca - rck - racibrz
23 marca o godz. 16.00 w Raciborskim Centrum Kultury przy
ul. Chopina 21 obejrze bdzie mona spektakl karius i
baktus w wykonaniu Teatru Lalki Rabcio. bilety w cenie 15
i 25 zotych.
23 Marca - koniec wiata - racibrz
23 marca o godz. 20.00 na Przystanku Kulturalnym Koniec
wiata w Raciborzu odbdzie si koncert zespou ajago-
re. bilety na koncert w cenie 15 i 20 zotych.
24 Marca - klub szuflada - wodzisaw
24 marca w Klubie Szufada (os. Dbrwki 1b) w Wodzisawiu
lskim odbdzie si koncert kamila bednarka z zespo-
em. bilety w cenie 30 i 35 zotych.
24 Marca - wck - wodzisaw
W niedziel, 24 marca o godz. 16.00 w Wodzisawskim Cen-
trum Kultury obejrze bdzie mona spektakl nowe szaty
krla w wykonaniu aktorw Teatru Rodzicielskiego z Ryb-
nika. bilety w cenie 10 z.
24 Marca - rck - racibrz
W niedziel, 24 marca o godz. 17.00 w Domu Kultury Strze-
cha przy ul. Londzina 38 w Raciborzu odbdzie si koncert
uczestnika programu mam Talent, harfsty, michaa
Zatora. bilety w cenie 20 z.
dZie kobieT
13-14.03 / GODZ. 15.45, 18.00,
20.15
mama i ja
13-18.03 / GODZ. 16.30, 18.45,
21.00
sybeRiada Polska
13-18.03 / GODZ. 15.40, 20.30
lemmy: najGoniejsZy
Film Ro(C)ku
20.03 / GODZ. 20.00
multikino
rybnik
F
o
t
.
m
a
t
e
r
i
a

y
p
r
o
m
o
c
y
j
n
e
o
r
g
a
n
i
z
a
t
o
r
a
Gazeta - Informator 13 marca 2013 nr 5 (133) Dodatek tematyczny 5/2013
PLUSY BIZNESU DLA
region
RTP UNIA RACIbRZ ZAGRA Z TS MITECH yWIEC
R E K L A M A
gospodarka
Twj Dom Kredytowy
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.tdk24.pl biuro@tdk24.pl
tel. 512 016 027
F
o
t
.
P
a
w
e

S
t
r
z
e
l
c
z
y
k
serwis notebookw
obsuga informatyczna rm
oprogramowanie dla rm
materiay eksploatacyjne
kasy skalne, wagi, metkownice
SOFT-ib
47-400 Racibrz, ul. Klasztorna 12
www.softib.pl biuro@softib.pl
tel. fax 32 415 98 18, 32 414 90 30, hotline 504 18 18 27
NAPRAW
A NOTEBOOKW
Zesp Przyjaci Odry to
ponadpartyjne ciao zoone
gwnie z parlamentarzystw
pochodzcych z miejscowoci
nadodrzaskich, ywo zaintere-
sowanych wykorzystaniem rze-
ki we wszystkich moliwych
aspektach. Przewodniczy mu
Ryszard Galla, pose mniejszo-
ci niemieckiej z Opola. Jak si
okazuje, o ile Odra we wszyst-
kich lecych nad ni woje-
wdztwach postrzegana jest
jako rzeka do wykorzystania w
celach gospodarczych, trans-
portowych i turystycznych, tak
jedynie woj. lskim wszelkie
dziaania podejmowane s pod
ktem zagroenia powodzi i
zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego. Przyjaciele chc
to zmieni, ale nie da si te-
go zrobi bez wikszego za-
angaowania samorzdw: od
powiatw i gmin, a po mar-
szaka lskiego. Wizyty w po-
szczeglnych lskich gminach
i powiatach maj pomc stwo-
rzy lobby, ktre wywrze na
wadzach wojewdzkich ujcie
przedsiwzi z Odr zwiza-
nych choby w Regionalnym
Programie Operacyjnym woje-
wdztwa.
Okazj ku temu jest aktu-
alizacja programu Odra 2006.
Prace nabray rozpdu, a in-
tencj posw - przyjaci jest
zmiana priorytetw wykorzy-
stania rzeki, by ju nie tylko
kwestie bezpieczestwa byy na
pierwszym miejscu, a wanie
eglowno (turystyka i trans-
port). Tak jest w wojewdz-
twach od Wrocawia wzwy
i w duej mierze od Kola do
Wrocawia. W tej sprawie po-
rozumieli si marszakowie
wszystkich wojewdztw za
wyjtkiem lskiego.
Wystpujcy przed Rad
Powiatu Raciborskiego po-
se Henryk Siedlaczek zapew-
ni, e kwestie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego nie b-
d w zwizku z tym bagatelizo-
wane. Przestrzeg przed upie-
niem czujnoci w sytuacji, gdy
zbiornik Racibrz Dolny ju
powstaje. W dziedzinie retencji
jest jeszcze wiele do zrobienia,
Odra eglowna od Chaupek po Szczecin?
Na lsku powstaje grupa, ktra bdzie lobbowa za wykorzystaniem drzemicego w Odrze potencjau.
Radny powiatu Leonard Malcharczyk, pose
Henryk Siedlaczek i pose mniejszoci niemieckiej
z Opola Ryszard Galla chc wykorzystania penego
potencjau Odry - komunikacyjnego, turystycznego
i gospodarczego.
pawe strzelczyk
wojciech oneczko
cho ju nie tak spektakular-
nych rzeczy. Bdcy najwik-
szym entuzjast Odry w radzie
Leonard Malcharczyk z zado-
woleniem przyj wystpienia
posw. - Inni naleycie doce-
niaj Odr, rzeka zasuguje na
to, by na odcinku od Chaupek
do Kola te bya doceniona -
skwitowa.
Przyjaciele Odry maj
swoich sojusznikw nie tyl-
ko wrd politykw samorz-
dowych i parlamentarzystw.
Prezes zarzdu Polskiej Grupy
Energetycznej Krzysztof Ki-
lian uwaa, e usprawnienie
eglownoci Odry i stworze-
nie na jej bazie nowoczesnego
szlaku komunikacyjnego, ktry
zostaby poczony z funkcjo-
nujcym w Europie Zachodniej
systemem eglugi rdldowej
powinno by strategicznym ce-
lem Polski na najblisze lata.
- To projekt dla caego pastwa,
nie dla jednej rmy - przekony-
wa K. Kilian na Forum Zmie-
niamy Polski Przemys 2013 w
lutym br.
Niestety, strona rzdowa
nie widzi szans realizacji tego
przedsiwzicia. Zdaniem wi-
ceministra transportu, budow-
nictwa i gospodarki morskiej
Macieja Jankowskiego tego
typu dziaania wymagayby
ogromnych nakadw, ktrych
zaangaowana w projekty dro-
gowe i kolejowe Polska zwy-
czajnie nie posiada. Poza tym
realizacja tego typu przedsi-
wzicia spotkaaby si z sil-
nymi protestami organizacji
ekologicznych, co skutecznie
utrudnioby realizacj inwe-
stycji.
Usprawnienie eglownoci
Odry oywioby inwestycje w
energetyce, a take dostarczy-
o tanich rodkw transportu
dla caej zachodniej Polski, w
szczeglnoci zakadw prze-
mysowych Grnego i Dolne-
go lska, ktre - jako czer-
pice w przyszoci korzyci
z tego rozwizania - mogyby
wczy si w przedsiwzicie.
Nieprzejednane stanowisko
rzdu wobec planw zagospo-
darowania Odry odkada wiel-
kie zamierzenia przyjaci
Odry na bliej nieokrelon
przyszo.
S
13 marca 2013, nr 5 (133)
<<
Gazeta Informator
powiat raciborski Handel
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz - Handel
artyku
sponsorowany
kwiaciarnia
ul. raciborska 54,
44-285 kornowac
tel. 32 419 10 80,
koM. 604 233 034
orcHidea
orcHidea
-kornowac@wp.pl
Kwiaciarnia tasza
ni supermarket
Poczenie produkcji ze sprzeda przynosi wietne rezultaty.
Kwiaciarnia Orchidea Justy-
ny Komolec to sprawnie dziaajce
i rozwijajce si przedsibiorstwo.
W obecnej formie dziaa ono od
padziernika 2011 roku. Oferuje-
my rnego rodzaju wizanki oko-
licznociowe: bukiety urodzinowe
i lubne, palmy i wiece pogrzebo-
we oraz wykonujemy kompozycje
na yczenia klienta i dekoracje do
domw, biur i lokali. Prcz tego
przystrajamy kocioy i samocho-
dy. Wyrniaj nas niskie ceny, z
ktrymi nie mog konkurowa na-
wet supermarkety. Zawdziczamy
to prowadzeniu wasnej produkcji
kwiatw rabatowych. Od wiosny
do jesieni mamy szeroki wybr ta-
nich kwiatw, m. in. bratkw, pier-
wiosnkw, stokrotek, pelargonii,
wrzosw oraz chryzantem - mwi
wacicielka Justyna Komolec.
Historia kwiaciarni siga da-
lej ni 2011 rok. Wszystko zacz-
o si parnacie lat temu od brata
pani Justyny, ktry po ukoczeniu
szkoy ogrodniczej zaj si wspl-
nie z mam produkcj i sprzeda
kwiatw balkonowych i rabato-
wych. Ludzie przyzwyczaili si do
kupowania u Nich kwiatw i za-
czli pyta o inne akcesoria ogrod-
nicze doniczki, ziemi, nawozy
itd. Widzc to zapotrzebowanie
postanowili Oni otworzy kwia-
ciarni, ktr pniej, z powodu
duego ruchu i braku miejsca w
dotychczasowej lokalizacji musie-
limy rozbudowa. Udao si to w
padzierniku 2011 roku - mwi Ju-
styna Komolec.
Co niezwykle istotne, dzi-
ki rwnoczesnemu prowadzeniu
produkcji i sprzeday, ceny ofero-
wanych w Kwiaciarni Orchidea
kwiatw i akcesoriw s niezwy-
kle atrakcyjne, dlatego te bizne-
sowi Justyny Komolec nie jest
straszna nawet konkurencja super-
marketw. - Ludzie coraz czciej
dostrzegaj, e wielu produktw
nie opaca si tam kupowa. Na
przykad cena duego znicza na
grb moe by u nas nisza nawet
o 10 z. Klienci coraz czciej za-
uwaaj to i odchodz od super-
marketw, ktre poza okresowy-
mi promocjami nie mog z nami
konkurowa- mwi wacicielka.
Sprzenie produkcji ze sprzeda sprawia, e ceny
w Kwiaciarni Orchidea s konkurencyjnymi nawet
dla supermarketw.
Plany na przyszo? Posze-
rzanie asortymentu, tak aby kwia-
ciarnia staa si prawdziwym cen-
trum ogrodniczym.
O szczegy tego wydarzenia
zapytalimy Bogdana Jasiewicza
- specjalist ds marketingu Galerii
Myskiej. - Wiosenne modobra-
nie ma na celu ukazanie miesz-
kacom regionu, e mona by
modnym nie wydajc fortuny na
zakupy. Poza tym taka wiosenna
odmiana jest kademu potrzebna,
aduje nasze baterie i sprawia,
e mamy wicej energii. Dlatego
w tym dniu, w godzinach od 11
- 18, kady bdzie mg bezpat-
nie skonsultowa si ze stylistk
mody, ktra podpowie jak dobra
odzie i kolorystyk do naszej syl-
wetki oraz pomoe wybra dodat-
ki do codziennych ubra. Z kolei
o nasz wizerunek zadba Drogeria
Natura, ktra przygotowaa szko-
makijau. Dopenieniem wio-
sennej odmiany bdzie odzie,
obuwie oraz dodatki z nowych
kolekcji wiosna / lato 2013, kt-
ra wanie 16 marca bdzie do na-
bycia w specjalnych, obnionych
cenach w salonach Galerii My-
skiej - wyjania specjalista.
Pobyt w galerii bdzie mona
umili sobie smakujc tradycyjn
wat cukrowa i popcorn, a take
ogldajc wystaw zdj przed-
wojennego Raciborza. Z kolei
wszyscy klienci zostan zaprosze-
ni do konkursu, w ktrym bdzie
do wygrania ponad 120 nagrd.
Kada osoba, ktra zrobi za-
kupy za minimum 50 z - dodaje
Jasiewicz, bdzie moga zakrci
specjalnym koem i ustrzeli swo-
Jak by modnym
na wiosn?
Na tak postawione pytanie prbuje odpowiedzie Galeria
Myska w Raciborzu, ktra 16 marca zaprasza mieszkacw
regionu na Wiosenne modobranie.
artyku sponsorowany
ul. a. mickiewicza 12, 47 - 400 racibrz
www.galeria-mlynska.pl
j nagrod. Do wygrania m.in.
bony rabatowe, drobne gadety,
parasole oraz nagrody pieni-
ne. Kady moe wzi udzia do-
woln ilo razy - wystarcz tyl-
ko paragony na kwot minimum
50 z. Szczegy oraz regulamin
dostpny na stronie www.galeria-
mlynska.pl
Jak by modnym na wiosn?
Na to pytanie z pewnoci znaj-
dziemy odpowied odwiedzajc
16 marca Galeri Mysk w Ra-
ciborzu.
R E K L A M A
9 >>
13 marca 2013, nr 5 (133) Gazeta Informator
Zapytaj o promocj w dodatku PlusydlabiZnesu biuro@raciborskiemedia.pl
PORADY
DLA
PRZEDSIBIORCW
PLUSY BIZNESU DLA
47-400 RACIBRZ
ul. Batorego 10
tel.: 0048 32 415 21 71
kom: 0048 501 336 029
fax: 0048 32 729 70 54
e-mail: raciborz@kancelariaopole.pl
www.rozliczsie.pl
ROZLICZENIA podatku
KOREKTY rozlicze do 5 lat wstecz
ZASIKI rodzinne
DODATKI Z HOLANDII: Zorgtoeslag, Huurtoeslag,
Kindgebonden Budget, Kinderopvangtoeslag
DODATKI Z NIEMIEC: Elterngeld
LATA skadkowe E-301
PIT 36
Zasiki dla bezrobotnych
PJU$QQD.RVRZVND
z zagranicy
ZWROT PODATKU
HOLANDIA, NIEMCY, ANGLIA, BELGIA, AUSTRIA, IRLANDIA, NORWEGIA, DANIA
R E K L A M A
powiat raciborski tecHnologie racibrz - inwestycje
W kolejnym numerze dodatku
Plusy dla Biznesu prezentuje-
my gar porad dotyczcych
faktur i rozlicze z skusem.
Czy organy podatkowe
musz mie dostp on-line
do przechowywanych do-
tychczas na pytach CD w
siedzibie rmy faktur elek-
tronicznych?
W przypadku posiadania fak-
tur zapisanych na noniku CD
i ewentualnej moliwoci ich
udostpnienia Urzd Skar-
bowy nie musi mie do nich
dostpu on-line. Najwaniej-
szymi postanowieniami regu-
lujcymi zasady przechowy-
wania i udostpniania faktur
wystawionych (lub otrzyma-
nych) w formie elektronicz-
nej jest przechowywanie tych
faktur na terytorium kraju
oraz obowizkowe zapewnie-
nie organom dostpu do tych
faktur drog elektroniczn,
rozumiejc przez to zapew-
nienie ich wydruku oraz po-
twierdzenie ich wierzytelno-
ci. Oprcz tego wymaga si,
aby faktury byy przechowy-
wane w formacie, w ktrym
zostay wytworzone.
Czy mona anulowa
faktury odesane przez kon-
trahenta do rmy?
Nie istniej adne przepisy
ustalajce anulowanie faktur,
wic odpowied na to pytanie
jest dwuznaczna. Sdy i orga-
ny podatkowe zajmuj w tej
sprawie przeciwne stanowi-
ska. Najbezpieczniej i najko-
rzystniej jest stosowa si do
stanowiska Urzdu Skarbowe-
go, mwicego o wystawie-
niu w takim przypadku faktur
korygujcych. Zdecydowana
wikszo organw podatko-
wych uwaa wysanie faktur
za rwnoznaczne zamiesz-
czenie ich w obrocie praw-
nym, co tym samym zakazu-
je ich uniewanienie. Istniej
jednak podmioty wyraajce
odmienne stanowisko.
Czy istniej ulgi podat-
kowe dla przedsibiorcw
zatrudniajcych niepeno-
sprawnych pracownikw?
Od 30 czerwca 2009 roku do
30 czerwca 2014 roku przed-
sibiorcy zatrudniajcy osoby
niepenosprawne moga wnio-
skowa o ulgi podatkowe
przysugujce im z tego ty-
tuu (ubieganie si o ulgi po-
datkowe moe rwnie doty-
czy osb znajdujcych si w
niekorzystnej sytuacji). Udzie-
laniem ulg zajmuj si odpo-
wiednie organy podatkowe.
Ulgi mog by przyznane w
formie odroczenia terminu
patnoci podatku, bd roz-
dzielenia zapaty podatku na
raty. Ulgi mog rwnie przy-
biera form cakowitego,
bd czciowego umorze-
nia zalegoci podatkowych,
a take odsetek za zwok z
zapacie nalenoci.
et
Midzynarodowe targi in-
formatyczne oprogramowania,
komputerw i technologii Ce-
BIT (Centrum der Bro - und
Informationstechnik) co roku
przycigaj tysice wystawcw
i zwiedzajcych z caego wia-
ta. W tegorocznej edycji targw
udzia wzi rwnie dziaajcy
w Ostravie, Chaupkach i Ra-
ciborzu przedsibiorca Andrzej
Kaczor, ktry zgodzi si po-
dzieli z naszymi Czytelnikami
swoimi wraeniami z tego wiel-
kiego wydarzenia.
Jak ocenia Pan udzia w
targach pod ktem prowadzo-
nej przez Pana dziaalnoci?
Tego typu wydarzenie jest
wprost wymarzonym do wymia-
ny dowiadcze. Przyjemnie jest
rwnie pozna osobicie ludzi,
z ktrymi od lat prowadzi si
interesy, usi i porozmawia
przy kawie. Niemniej wane s
rwnie interesy, a take... na-
uka. W mojej brany - teleko-
munikacji - trzeba cay czas by
na bieco. Na tego typu targach
mona zapozna si z nowinka-
mi technicznymi, zdoby wyob-
raenie o trendach, ktre dopiero
nadchodz i na to przyjcie przy-
gotowa si.
Co sdzi Pan o ofercie
przygotowanej przez Polsk?
W tym roku Polska bya
wsporganizatorem targw i
dziki dotacjom z ministerstwa
rzeczywicie nie mielimy si
czego wstydzi. Poszczeglne
wojewdztwa i miasta prezen-
toway swoj ofert, rwnie in-
westycyjn. Towarzyszya temu
polska muzyka, pikne dziew-
czta w strojach ludowych, re-
gionalne przysmaki... Wszystko
byo naprawd wietnie przygo-
towane. Zainteresowanie byo
naprawd ogromne.
Targi nadal ciesz si po-
pularnoci?
Tak. Zainteresowanie byo
ogromne, cho musz przyzna,
e to nie to samo co w Guang-
zhou w Chinach. Szczeglnie
duo odwiedzajcych przybyo
Z Chaupek na CeBIT
w Hanowerze
Dziesi lat temu technologia te si zmieniaa, ale to nie
postpowao tak nagle i w tak wielu obszarach.
wojciech oneczko
Przedsibiorca z Chaupek Andrzej Kaczor na midzy-
narodowych targach CeBIT w Hanowerze.
w dwa ostatnie dni, kiedy bile-
ty byy tasze. Przyjechao te
wielu Polakw, ktrzy lata temu
wyjechali i osiedlili si w Niem-
czech. Najbardziej spragnieni
byli polskich cukierkw, szcze-
glnie krwek, ktre skoczyy
si bardzo szybko (miech).
Jak wyglday najciekaw-
sze z prezentowanych na tar-
gach urzdze?
Trudno wskaza jedno czy
dwa, bo tego byo peno. Wra-
enie robi na pewno przenony
piec, do ktrego wrzuca si tele-
fon, a po 40 minutach jest on ju
cakowicie wodoodporny. Cie-
kawie wypadaa rwnie prezen-
tacja cieniutkich folii, ktre mia-
y tak wytrzymao, e nawet
szlierka nie bya w stanie ich
zarysowa. Nie tak spektakular-
nym, ale praktycznym i z poten-
cjaem jest urzdzenie wielkoci
pudeka zapaek, ktre po pod-
czeniu do zcza HDMI lub USB
w telewizorze umoliwia korzy-
stanie z internetu.
Rozwj techniki nie przy-
staje ani na moment?
Ani na sekund. Wydaje si,
e wszystko co potrzeba ju jest,
ale okazuje si, e ludzie wci
s w stanie wymyla kolejne
urzdzenia i wszystko to post-
puje coraz szybciej. Dziesi lat
temu technologia te si zmie-
niaa, ale to nie postpowao tak
nagle i w tak wielu obszarach.
Teraz jest tego taki wysyp, e
trzeba si niele natrudzi, e-
by za tym wszystko nady. W
przecigu dwch ostatnich lat,
ptora roku, mona zobaczy -
wszyscy ze smartfonami chodz,
wydaje mi si, e wkrtce ludzie
zrezygnuj z komputerw, bo
wiele tych funkcji maj w tele-
fonie. Podobnie jest z nawigacj
samochodow, czy joystickami i
padami do konsol - nowoczesny
telefon zastpuje je.
Kiedy moemy spodziewa
si, e zaprezentowane na Ce-
BIT nowoci tra do Polski?
To jest kwestia maksymal-
nie ptora miesica. Ten sprzt
ju jest dostpny na azjatyckich
stronach internetowych. Zam-
wienie go i sprowadzenie do
Polski z Chin trwa okoo 30 dni,
tak wic wkrtce wszystkie te
nowoci bd dostpne rwnie
w Polsce.
F
o
t
.
A
n
d
r
z
e
j
K
a
c
z
o
r
Rozstrzygnito przetarg na
Uzbrojenie w sieci infrastruktu-
ry technicznej dziaek w obrbie
ulic Komunalnej i Cecylii w Ra-
ciborzu, czyli uzbrojenie terenw
miasta wczonych do Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
W postpowaniu zoono 13
ofert, spord ktrych najatrakcyj-
niejsza cenowa okazaa si zoo-
na przez Przedsibiorstwo Robt
Inynieryjno - Drogowych Sp-
ka Akcyjna - Holding z Katowic.
Spka podejmie si zlecenia za
2,198 tys. z.
O wos od zwycistwa w prze-
targu byy Przedsibiorstwo Usu-
gowe BORBUD Sp. z o. o. (2 276
158,32 z) i Eurovia Polska S.A.
z podwrocawskich Kobierzyc
(2 276 766,95).
80 proc. kosztw inwestycji
zostanie pokrytych ze rodkw
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Wojewdztwa lskie-
go. Wadze miasta szacoway, e
koszt przedsiwzicia powinien
zamkn si w granicach 4,75 mln
z. Oszczdnoci zostan przezna-
czone na donansowanie projek-
tw, ktre znalazy si poza list
pierwotnie przeznaczonych do do-
nansowania).
Raciborska strefa
bdzie uzbrojona
Infrastruktura techniczna zwikszy atrak-
cyjno specjalnej strefy ekonomicznej.
Po uzbrojeniu terenu w sieci infrastruktury technicznej
zwikszy si jego atrakcyjno. Do tej pory inwestycje w
raciborskiej czci KSSE zapowiedziay Koltech i Rameta.
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Izby gospodarcze Raci-
borza i Opavy zacieniaj
wspprac.
27 lutego w Opavie mia-
o miejsce spotkanie Komitetu
Roboczego w sprawie realizacji
projektw izb gospodarczych
Opavy i Raciborza.
W czasie spotkania om-
wiono sprawy I Midzynaro-
dowej Gali Filar Ziemi Raci-
borskiej (nominacje do nagrody
ze strony czeskiej, przyjcie do
Kapituy Filaru Czechw, an-
kiety rm nominowanych dla
strony czeskiej i polskiej, or-
ganizacj konferencji na temat
odnawialnych rde energii,
ktra odbdzie si w dniach
17-18.04.2013 roku w Racibo-
rzu, a ktrej organizatorami s
Racibrz, Opava a take izby
gospodarcze obu miast).
region - gospodarka
RACIBRZ I OPAVA ZA
BIZNESEM BEZ GRANIC
Uzbrojenie strefy
ekonomicznej
w Raciborzu
wyniesie
2,55 mln z
mniej, ni przewi-
dywano.
et
10
Gazeta Informator 13 marca 2013, nr 5 (133)
<<
R E K L A M A
4
7
-
4
0
0

R
a
c
i
b

r
z
,

u
l
.

K
l
a
s
z
t
o
r
n
a

1
2

(
r

g

K
l
a
s
z
t
o
r
n
e
j

i

O
g
r
o
d
o
w
e
j
)
3
2

4
1
4

9
0

3
0
,

b
i
u
r
o
@
r
a
c
i
b
o
r
s
k
i
e
m
e
d
i
a
.
p
l
Gazeta Informator
PLUSY BIZNESU DLA
racibrz rzemioso
SZKOMARK to bi-
znes rodzinny, prowadzi go
Jolanta Banowska ze swo-
im mem. Przedsibiorstwo
dziaa na raciborskim rynku
od 2008 roku.
- Przedmiotem naszej
dziaalnoci jest produkcja
elementw ze szka. Dbajc
o zadowolenie naszych klien-
tw staramy si, aby kady
wytwarzany przez nas pro-
dukt by jak najwyszej jako-
ci. Naszym celem jest odda
klientowi dokadnie to, cze-
go od nas oczekuje, starajc
si aby efekt kocowy by co
najmniej tak dobry, jak ocze-
kiwany - mwi wacicielka
przedsibiorstwa SZKO-
MARK Jolanta Banowska.
W ofercie zakadu znaj-
duj si: lustra krysztaowe i
kolorowe (do azienek, salo-
nw, sklepw, przymierzalni,
szaf, garderb, przedpokoi),
szko ornamentowe biae i ko-
lorowe, szko lakomat, szko
satynowe, szko typu lakobel
(24 kolory), szko bezpiecz-
ne z foli przezroczyst lub
matow typu VSG, szko har-
towane (do balustrad, zada-
sze, witryn, jak i zabudowy
staej), szko ozdobne z mo-
tywami (do kuchni, szaf).
Oprcz powyszych w
SZKOMARK mona rw-
nie zakupi ramy obrazo-
we (do oprawy zdj, obra-
zw, reprodukcji, plakatw),
obrazy oraz szyby zespolo-
ne (do okien i drzwi, wraz z
wymian), ramki aluminiowe
Cuda ze szka na wycignicie rki w SZKOMARK
Szko tak nieskazitelne, e zapominasz o jego istnieniu.
W zakadzie szklarskim maestwa Banowskich powstaj prawdziwe szklane cuda.
artyku
sponsorowany
firma Handlowo-usugowa
szkomark
pon. - pt.
8:00 - 16:00
sobota
8:00 - 12:00
ul. londzina 46/11
47-400 racibrz
604 326 789
691 236 748
www.szklomark.com.pl
(jako front meblowy lub ja-
ko zabudowa wnki), profile
aluminiowe do pek szkla-
nych oraz akcesoria do szka
(uchwyty do pek, zamki,
zawiasy, podprki). Wszyst-
kie zamwienia s realizowa-
ne pod dany i uzgodniony z
klientem SZKOMARK Wy-
miar.
W przeszoci mae-
stwo Banowskich samo pra-
cowao w zakadzie szklar-
skim. - Nie mielimy tam
le, otrzymywalimy dobre
wynagrodzenie, ale postano-
wilimy przej na swoje i
rozpocz wasn dziaalno
- wyjania Jolanta Banowska.
Nie auj, cho prowadzenie
tego typu biznesu w Racibo-
rzu nie naley do atwych.
Jak sami przyznaj, prob-
lemem w brany szklarskiej
s firmy (osoby), ktre nie
maj dowiadczenia w tej
dziedzinie. W miecie braku-
je rwnie inwestycji, a je-
eli ju si zdarzaj, to wy-
konawcami s firmy spoza
Raciborza.
- My podchodzimy do
kadego klienta indywidual-
nie. Wykonujemy rzeczy, kt-
re sobie wymyli, wyobrazi.
Sprawiamy, e usuga staje
si realna. W ten sposb pro-
dukty, ktre sprzedajemy s
unikatowe. Dziki dostrze-
ganiu naszej profesjonalno-
ci codziennie pozyskujemy
nowych klientw - wyjania
wacicielka.
Tylko w SZKOMARK
mona otrzyma wyroby ze
szka tak nieskazitelnego,
e mona zapomnie o jego
istnieniu.
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
S
t
r
o
n
y

i
n
t
e
r
n
e
t
o
w
eD
o
m
e
n
y

i

h
o
s
t
i
n
g
P
o
z
y
c
j
o
n
o
w
a
n
i
e

s
t
r
o
n

w
w
w
I
n
t
e
r
n
e
t
o
w
y


K
a
t
a
l
o
g

F
i
r
m
M
a
r
k
e
t
i
n
g

I
n
t
e
r
n
e
t
o
w
y
11
Gazeta Informator
< <
13 marca 2013, nr 5 (133)
Ekologia
powiat raciborski ocHrona rodowiska
lsk - ocHrona rodowiska
Stan rodowiska w woje-
wdztwie lskim ulega syste-
matycznej poprawie. Zmia-
ny zaczy si w 1989 roku,
jednake miay one zwizek
gwnie z czciowym upad-
kiem wielkich zakadw prze-
mysowych minionej epoki. O
wiele wolniej zachodz zmia-
ny w wiadomoci mieszka-
cw lska, cho i dla nas za-
gadnienia ekologii, ochrony
rodowiska i poczucia dba-
oci o wsplne dobro - ro-
dowisko, staje si coraz lepiej
rozpoznanym.
Jako powietrza w Raci-
borzu i powiecie raciborskim
ulega systematycznej po-
prawie. Niestety komunika-
ty dotyczce przekroczenia
dopuszczalnych ste tlen-
kw azotu, tlenku i dwutlen-
ku wgla a take dwutlenku
siarki nadal s nasz przykr
codziennoci, szczeglnie w
okresie jesienno-zimowym.
Co sdz o jakoci powietrza
w Raciborzu mieszkacy na-
szego miasta?
- Jest duo lepiej. Kiedy,
po przyjciu do domu czo-
wiek mia brudn koszul.
Wwczas pytalimy siebie,
kiedy u nas bdzie tak jak na
zachodzie. Teraz tak jest -
mwi mieszkanka Raciborza,
cho dodaje, e nadal wiele
jest do zrobienia, w szczegl-
noci jeli mowa o ogranicze-
niu tzw. niskiej emisji. Py-
tanie przez nas raciborzanie
sdz uwaaj podobnie - jest
lepiej ni kiedy, ale proble-
mem pozostaj zanieczysz-
czenia powietrza generowane
przede wszystkim w zabudo-
wie jednorodzinnej.
Oglna zgoda co do po-
prawy jakoci powietrza na
raciborszczynie tylko po cz-
ci znajduje odzwierciedlenie
w rzeczywistoci. Jak wynika
z raportu Stan rodowiska w
wojewdztwie lskim w 2011
roku, w roku tym, w porw-
naniu z rokiem 2010, na te-
renie powiatu raciborskiego
o niemale 10 proc. wzro-
so stenie pyw zawieszo-
nych. Jeszcze gorzej byo w
przypadku tlenku wgla -
stenie wzroso o prawie 30
proc. Warto w tym miejscu
zaznaczy, e wzrost ste-
nia szkodliwych substancji w
powietrzu by jedynym w na-
szym regionie - miasto Ryb-
nik, powiat rybnicki i powiat
wodzisawski nie zanotoway
wzrostu stenia w powie-
trzu, ktrejkolwiek szkodli-
wej substancji, cho faktem
jest, e wartoci wartoci
bezwzgldne ste szkodli-
wych substancji w powietrzu
bij w powiecie rybnickim i
wodzisawskim na gow te
z Raciborza. Pocieszajcym
dla naszego miasta jest fakt,
e stenia dwutlenku wgla,
tlenkw azotu i dwutlenku
siarki obniyy si.
Niska emisja, czyli nie-
zwizana z wielkim przemy-
sem, a z drobnymi przedsi-
Powietrze w Raciborzu lepsze ni kiedy. Ale...
Co o jakoci powietrza w Raciborzu sdz jego mieszkacy?
Zdaniem mieszkacw Raciborza, nierozwizanym problemem pozostaje niska emisja
zanieczyszcze z domw jednorodzinnych, szczeglnie w sezonie grzewczym.
biorstwami i mieszkacami,
emisja zanieczyszcze rze-
czywicie stanowi najwik-
sze zagroenie dla jakoci
powietrza w powiecie raci-
borskim, cho warto w tym
miejscu doda, e zimow po-
r oprcz technologii indywi-
dualnego ogrzewania budyn-
kw rdem problemw jest
rwnie napyw zanieczysz-
cze z Czech, na co wskazuj
autorzy Stanu rodowiska w
wojewdztwie lskim w 2011
roku.
Do poprawy stanu ro-
dowiska w wojewdztwie
lskim w wielkim stopniu
przyczyniaj si dziaania
podejmowane przez Wo-
jewdzki Fundusz Ochro-
ny rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Swe-
go rodzaju oczkiem w go-
wie Funduszu jest wanie
poprawa jakoci powietrza
na lsku, co jest realizowa-
ne poprzez dofnansowywa-
nie dziaa zmierzajcych do
jego ochrony. Poprawa jako-
ci powietrza oraz ogranicza-
nie zuycia energii i wzrost
wykorzystania energii z od-
nawialnych rde stanowi
jeden z celw strategicznych
Funduszu. W samym roku
2011 Fundusz przeznaczy na
ten cel prawie 270 milionw
zotych, czyli wicej ni na
dofnansowanie wszystkich
pozostaych obszarw dzia-
ania razem wzitych.
W 2013 roku Fundusz za-
mierza kontynuowa te kroki.
Dofnansowanie bdzie obej-
mowa zadania zmniejszajce
emisj pyowo-gazow, w tym
tzw. nisk emisj, ze szcze-
glnym uwzgldnieniem od-
nawialnych i alternatywnych
rde energii. Na popraw
jakoci powietrza wpynie
rwnie dofnansowywanie
przedsiwzi polegajcych
na zwikszeniu efektywnoci
energetycznej, wytwarzania,
przesyu i uytkowania ener-
gii poprzez termomoderniza-
cj obiektw.
I kwarta 2013 roku b-
dzie rwnie inauguracyjnym
dla koordynowanego przez
Narodowy Fundusz Ochro-
ny rodowiska i Gospodar-
ki program likwidacji niskiej
emisji o wdzicznej nazwie
KAWKA. Wojewdzki Fun-
dusz czyni starania, aby zo-
one jesieni ubiegego roku
wnioski o dofnansowanie
zada realizowanych w 2013
roku zostay zakwalifkowa-
ne do tego. W ramach KAW-
KI miasta o liczbie ludnoci
przekraczajcej dziesi tysi-
cy oraz miejscowoci uzdro-
wiskowe bd mogy uzyska
dofnansowanie w wysokoci
do 45 proc. w formie dotacji
ze rodkw udostpnionych
przez NFOiGW i do 45 proc.
w formie poyczki ze rodkw
WFOiGW w Katowicach.
Faktem jest, e powie-
trze, ktrym oddychamy dzi
jest o niebo lepszym od tego
sprzed dwudziestu lat. Utrzy-
manie tendencji stopnio-
wej poprawy jego jakoci w
przyszoci by moe sprawi,
e komunikaty ostrzegajce
przed wychodzeniem z domu
zimowwww por wanie ze
wzgldu na ko powietrza
odejd do lamusa.
wojciech oneczko
lsk - inwestycje
W przeszoci azbest by
popularnym materiaem bu-
dowlanym, z ktrego wy-
konywano m. in. pokrycia
dachowe i rury. Z czasem
okazao si, e azbest jest
przyczyn pylicy azbestowej
i midzybonniaka opucnej.
W 1997 roku wadze RP za-
broniy wprowadzania na te-
rytorium kraju wyrobw za-
wierajcych azbest, a take
produkcji i obrotu nimi.
Realny problem i zagro-
enie stwarzaj zawierajce
azbest materiay, ktre na
polskie strzechy trafy w la-
tach ubiegych. Ich demon-
ta i utylizacj na terenie wo-
jewdztwa lskiego wspiera
Wojewdzki Fundusz Ochro-
ny rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Katowicach. Z
pomocy WFOiGW w Ka-
towicach mog skorzysta
gminy, ktre posiadaj na
swoim terenie zinwentaryzo-
wane i objte gminnym pro-
gramem likwidacji azbestu
Dlaczego warto pozby si azbestu?
Azbest jest przyczyn pylicy azbestowej i midzybonniaka opucnej.
obiekty zawierajce odpady
azbestowe. Samorzdy mo-
g liczy na dotacj 50 proc.
kosztw kwalifkowanych ze
rodkw Narodowego Fun-
duszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej, a take
50 proc. dofnansowanie w
formie poyczki ze rodkw
WFOiGW w Katowicach.
Dotychczas gminy powia-
tu raciborskiego nie wykazay
zainteresowania atrakcyjn
ofert WFOiGW w Katowi-
cach. Jednake ju wkrtce
moe si to zmieni dziki sa-
morzdowi gminy Kornowac,
ktry aktualnie jest na etapie
inwentaryzacji zgoszonych
przez mieszkacw wnio-
skw o usunicie materiaw
zawierajcych azbest.
F
o
t
.
p
l
.
w
i
k
i
p
e
d
i
a
.
o
r
g
F
o
t
.
W
o
j
c
i
e
c
h

o

n
e
c
z
k
o
W latach 70 i 80 XX wieku zawierajcy azbest eternit sta si charakterystycznym
elementem krajobrazu polskiej wsi.
Poyczki WFoiGW
w katowicach bd prze-
znaczone na budow, re-
nowacj lub rozbudow
kanalizacji i oczyszczalni
ciekw.
Wojewdzki Fundusz
Ochrony rodowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach
opublikowa list zada, ktre
zostay zakwalifkowane do do-
fnansowania ze rodkw fun-
duszu w ramach ochrony wd
(kanalizacja i oczyszczalnie).
Ju dzi mona powiedzie,
e wielkim zwycizc naboru
wnioskw o dofnansowanie
budowy/remontu kanaliza-
cji i oczyszczalni okazao si
Jaworzno, na ktre przypada
ponad jedna czwarta wszyst-
kich przyznanych w ramach
listy podstawowej rodkw (11
mln z). Miliony zostan prze-
znaczone na modernizacj i
rozbudow systemu kanaliza-
cyjnego miasta.
benefcjentami poyczki
WFOiGW w Katowicach bd
rwnie: Wojkowice, Ustro,
Zabrze, Mierzcice, Miastecz-
ko lskie, Wodowice, Ryb-
nik, kawica, Skoczw, Go-
rzyce, brenna, Popw, Pilica,
Dbrowa Zielona, buczkowice
Przyrw, wierklaniec i Cias-
na. czna kwota wnioskowa-
nej przez samorzdy poyczki
to 41,7 mln z.
Ochrona zasobw wodnych
wojewdztwa lskiego jest
priorytetem nr 1 WFOiGW w
Katowicach. Fundusz chce do
2018 roku przywrci wysok
jako wd powierzchniowych,
skutecznie chroni jako wd
podziemnych i wypracowa
sposb ich racjonalnego wy-
korzystania.
Przykad Jaworzna i pozo-
staych benefcjentw progra-
mw wsparcia WFOiGW w
Katowicach janieje na tle wo-
jewdztwa i z pewnoci sta-
nowi bdzie nie lada zacht
dla pozostaych samorzdw
wojewdztwa - inwestycje z
zakresu ochrony wd s wa-
ne dla kadego mieszkaca
lska.
41,7 MLN Z NA OCHRON
WD NA LSKU
Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
et et
12
Gazeta Informator
<<
13 marca 2013, nr 5 (133)
Zdjcia zostay wykonane
niedaleko Rafako, w miejscu
gdzie Odra rozwidla si z Ka-
naem Ulgi. Dzikie wysypisko
to ewidentnie odpady z placu
budowy: pojemniki po far-
bach, worki po styropianie,
folie zabezpieczajce, a wrd
nich... tablica informacyjna,
dziki ktrej mona zidenty-
fkowa zarwno miejsce bu-
dowy, jak i frm na niej pra-
cujc.
- To poszlaka dziki kt-
rej mona zidentyfkowa za-
nieczyszczajcego - przyznaje
Andrzej Szewczyk, z-ca ko-
mendanta stray miejskiej.
Jeli okae si, e to rzeczy-
wicie zrobia frma budow-
lana lub kto w jej imieniu,
sprawca bdzie musia usu-
n mieci na swj koszt i za-
paci mandat. W historii ra-
ciborskiej stray byway ju
przypadki, e sprawcw dzi-
kich wysypisk udawao si
rozpozna po wyrzuconych
mieciach. Najpierw jednak
trzeba im to udowodni.
Kojarzycie nowy hit in-
ternetu Harlem Shake?
Mania tego wideo opanowa-
a cay wiat. Swoje projekty
tworz take raciborzanie.
Swojego Harlem Shakea
ma klub amator, Vengan-
za, Zesp Szk Ekono-
micznych, II LO oraz mo-
dzie, ktra zrzeszya si
na Facebooku. O co w tym
wszystkim chodzi? o szalo-
ny taniec do dwikw DJa
baauera. - Harlem Shake to
krtki skecz, ktra polega na
tym, e jedna osoba taczy a
inni udaj e nie zauwaaj
tej osoby. W drugiej scenie
jednak wszyscy w rnych
przebraniach tacz razem
- opowiada Dawid omni-
cki, ktry zagra gwn ro-
l w jednym z raciborskich
skeczy Harlem Shake.
REWITALIZACJA CENTRUM RACIbORZA: KOLEJNy ETAP
W sali szkoleniowej MediaRoom w Raciborzu
przy ul. Klasztornej 12 (I pitro) odbd si 4 spot-
kania warsztatowe, na ktrych zostan dopracowane
pomysy na rewitalizacj centrum miasta. Tematyka
i termin poszczeglnych warsztatw: ulica Duga -
16.03 (temagodz. 10:00-16:00), Rynek - 23.03 (godz.
10:00-16:00), Plac Dugosza - 13.04, godz. 10:00-
16:00) i Dworzec PKP - 20.04 (godz. 10:00-16:00).
Publicystyka
remonty powiat raciborski
R E K L A M A
Harlem Shake
podbija Racibrz!
pawe strzelczyk
F
o
t
.
P
a
u
l
i
n
a
K
r
u
p
i

s
k
a
Swj Harlem Shake maj ju midzy
innymi klub amator, uczniowie
Ekonomika i klub Venganza.
W Raciborzu Harlem Shake nakrcono w czwartek,
28 lutego w Parku Roth. Modzie skrzykna si na portalu
spoecznociowy Facebook. Pomysodawczyni nakrcenia
skeczu bya Magda witaa. Jak mwi, nie spodziewaa si
tego, e a tyle osb bdzie chciao wzi w nim udzia. Do
Parku Roth przyszo okoo 60 osb.
Redakcja nie utosamia si z komentarzami, ktre s
zaczerpnite z dyskusji Czytelnikw na forum.raciborz.com.pl
komentarze do artykuu
103 tys. komentarzy na raciborz.com.pl
mieci wyrzucili,
nawet wizytwk zostawili
-Jak mona by tak gupim, eby pozbywajc si nielegalnie mieci po robotach
budowlanych, wyrzuci je do rowu razem z tablic informacyjn identyfkujc
wykonawc? - dziwi si nasz czytelnik.
Wrd rozrzuconych na nasypie mieci znalaza si
rwnie uwzgldniajca miejsce robt budowlanych (ZSZ
w Raciborzu) i rm (Firma Remontowo - Budowlana
STACH z Katowic), tablica infromacyjna.
F
o
t
.
C
z
y
t
e
l
n
i
k
racibrz - rozrywka
~126p
Jak mona by tak gupim, drogi Czytelniku, eby myle, e ktokol-
wiek w tym miecie by si tym przejmowa. Wyrzucili mieci razem z
wizytwk, bo wiedz, e nikt im nic nie zrobi. bo kto? Policja? Stra?
Urzd miasta? Oni nawet jak maj dowody, fakty podane na tacy, wol
je zwali na kup i zamie pod dywan. Tak samo jak caa ta sprawa z
sektami - nie robi nic, sprawa z fatem - nie korzystaj z okazji.
~wyborca
To w jakiej teraz roli jest POwiatowy Inspektor Nadzoru budowlane-
go? Tak nadzorowa, e wysypisko mieci zaakceptopwa? Faktycznie,
do kogo teraz z tym na skarg? Minister chyba nie przyjedzie, no moe
kto z wojewdztwa... POwana sprawa.
~hehe
Tak, tak... to na pewno wina Tuska i caego rzdu. To byo pewne.
Przecie wida, e to jest spisek PO!
~kara takich!
Co tu udawadnia, sprawa jest oczywista! e niby kto podpieprzy
mieci z budowy, eby wywali do rowu? To nielogiczne. Gow dam,
e w okolicach znajdzie si wicej takich kwiatkw wiadczcych o
ciciu kosztw. Firmie przypieprzy tak kar, eby na drugi raz na
piechot zapieprzali ze mieciami na wysypisko!!!!!!!
p
13
Gazeta Informator
< <
13 marca 2013, nr 5 (133)
Zdrowie
NAJCIEMNIEJSZy LUTy OD LAT
Tegoroczny luty, w ktrym wystpio a 25 dni poch-
murnych oraz zaledwie 21,7 godzin z usonecznieniem jest
w okresie od co najmniej 1966 r. (czyli od kiedy prowadzone
s pomiary - red.) rekordowo pochmurnym lutym. Wielu os-
obom, szczeglnie wraliwym na pogod, brak soca dawa
si szczeglnie we znaki. brak soca powoduje u niektrych
obnienie nastroju, a nawet depresj.
14
Gazeta Informator
<<
13 marca 2013, nr 5 (133)
tel. 509 381 263, 32 414 90 30
biuro@raciborskiemedia.pl
motoryzacja
Ogoszenia
Cykl MOTOrady przygotowywany we wsppracy
z Auto Centrum Opolony w Raciborzu
Motorady
wojciech Gawliczek
Firma
CETUS-Energetyka
Gazowa Sp. z o.o.
44-266 wierklany,
ul. Spacerowa 2
sprzeda samochody uywane:
FoRd mondeo
1.8 benz.
1999: 3,400 z
bWm 2,8 benz.
1997: 11,000 z
opel astra
2004: 10,900 z
bmW
2000: 16,000
sTaR 266 z hds
1991: 44,ooo
Telefon kontaktowy:
694 472 697
zamie ogoszenie drobne
ZOmOWaNIE WSZELKIcH POJaZDW
HOLOWANIE GRATIS,
UL. RUDZKA 66, 47-400 RACIBRZ,
WWW.HAMARO.PL, MAIL: HAMARO@ONET.PL,
TEL. 32-415-19-91, 691-960-146
auTomyjnia
seRWis oPon
sTaCja lPG
Zakad Usugowo Handlowy
Franciszek Solich
ul. raciborska 77
47-400 chaupki
Telefon:
505 153 917
502 372 402
Oferujemy usugi z zakresu: mycia, czyszczenia
i prania samochodw osobowych, busw i ciarowych
Ponadto pranie dywanw, kompletw wypoczynkowych, itp.
Sprzeda opon nowych, uywanych i bienikowanych
DZIURAWE DROGI
NA WIOSN. WALCZ
O ODSZKODOWANIE!
Jeeli jadc autem wpadniesz w dziur i uszkodzisz sa-
mochd, to po pierwsze... zachowaj spokj. Jeli wypadek
nie zdarzy si z Twojej winy i jechae zgodnie z przepisa-
mi, masz due szanse na odszkodowanie od strony zarzdcy
drogi. Sprawa wymaga jednak sporo czasu i zachodu.
Przede wszystkim poszukaj wiadka zdarzenia i po-
wiadom policj, ktra powinna sporzdzi notatk z miej-
sca kolizji. Nie zaszkodzi rwnie sfotografowanie dziury i
uszkodzonego auta. Kolejny krokiem jest ustalenie zarzd-
cy drogi i zgoszenie mu sytuacji z zapytaniem o wymagane
przeze w procesie odszkodowawczym dokumenty.
Po uznaniu roszczenia zarzdca powinien skierowa nas
bezporednio do swojego ubezpieczyciela. W dalszym po-
stpowaniu bardzo czsto zdarza si, e na podstawie orze-
czenia rzeczoznawcy (o zamaniu przez kierujcego prze-
pisw), ubezpieczyciel odmawia wypaty odszkodowania,
dlatego tak wane jest wspomniane ju zebranie dowodw.
Pozyskanie odszkodowania jest wwczas realne. Proces jest
mudny, ale warto dochodzi swoich praw - dopinguje to
zarzdcw drg do naprawy uszkodze jezdni, co koniec
kocw przekada si na oglny wzrost bezpieczestwa.
Gazeta Informator
< <
13 marca 2013, nr 5 (133)
ramka ogoszenie
grafczne - 30z
(ceny netto)
cennik ogosze
pomoc
drogowa

Holowanie samochodw
w kraju i z zagranicy
oraz przewz
wzkw widowych
i maszyn rolniczych
Krystian Karcz,
47-400 Racibrz,
ul. Kozielska 9
tel.kom. 0601 516 085;
tel/fax 032 415 32 23
www.karcz.ppsi.pl
AUTO-GARA
MERCEDES-AUDI-bMV-VOLVO
amortyzatory, oyska, ukady:
hamulcowe, kierownicze,
napdowe
Ul. Klasztorna 9
47-400 Racibrz
tel. 32 419 06 027
usugi
medycyna
Nowo otwarta poradnia ortope-
dyczna przy Centrum Zdrowia
ul. Ocicka 51a w Raciborzu. Czyn-
na w poniedziaki w godzinach:
16-18. Rejestracja telefoniczna:
781-289-867
Akupunktura, leczenie zespow
blowych krgosupa, zmian
zwyrodnieniowych kolan, ni-
etrzymanie moczu, ylaki odbytu.
Rejestracja: Racibrz ul. Ocicka
51a, Rudnik ul. Soneczna 38a,
Tel: 781-289-867
drobne - 5z
drobne w ramce - 9z
na tle kolorowym - 12z
ramka, ogoszenie
tekstowe - 18z
Firma CeTus
-energetyka Gazowa sp. z o.o.
44-266 wierklany, ul. Spacerowa 2
zatrudni pracownikw
na stanowisko:
brygadzista sekcji wodno-kanaliza-
cyjnej. Wymagane dowiadczenie
w zawodzie.
Telefon kontaktowy:
32 4327600
Usugi elektryczno-budowlane,
instalacje elektryczne, remonty,
modernizacja, odbiory, dozr,
remonty oglnobudowlane.
Kontakt: 889 145 070
Lekarz weterynarii Janusz Lenik,
Racibrz ul. Ocicka 19
tel.: 32 415 52 10
www.lekarzweterynarii-raciborz.pl
PRO-DACH
budujesz, remontujesz - zadzwo
do nas, nie poaujesz. Telefon:
795 665 976
FRyZJERSTWO
Joanna Swoboda-Matysek
47-400 Racibrz,
ul. Opawska 82A/1b
Tel. 32 4179201
Kom. 507061632
Dojazd do osb starszych
Sklep Wielobranowy Irena
przeniesiony z ul. Opawskiej 3 na
ul. Londzina 9/1A oferuje bogaty
asortyment (1001 drobiazgw),
m.in.: akcesoria do sprztu
AGD.
Kontakt: 600-070-820
mEcHaNIKa
poJaZdowa
szybko, tanio, solidnie
Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska 1
tel. 32 415 18 86
Ogoszenia 1S
Restauracja Smaki wiata
Rynek 4, Racibrz
Zatrudni kucharzy,
pomoc kuchenn.
Wiadomo w restauracji
Tel. 32 415 15 11
Jeste kreatywny, masz dowiad-
czenie w handlu i niewielki ka-
pita, a nie masz pomysu na bi-
znes.
Poszukujemy aganta do prow-
adzenia sklepu nabiaowego.
Kontakt: 509049573
www.tyija365.pl
biuro matrymonialne
w Raciborzu. by moe jed-
no kliknicie wystarczy, aby
pozna swojego partnera.
Sprbuj!
Tel. 32-414-07-77,
500-776-920
PRanie dyWanW
oRaZ TaPiCeRki mebloWej
Parowe czyszczenie fug, dywanw
oraz tapicerki meblowej i samocho-
dowej. Atrakcyjne Ceny!!!
tel: 32 763 40 43,
Kom: 504 412 875,
Racibrz ul. Ogrodowa 46
Obok Byej Hurtowni
Stolarskiej GERBUD
www.green-clean.pl
WGIEL bRUNATNy,
EKOGROSZEK, FLOT, MU
Od 120 z do 260 z
DREWNO ROZPAKOWE,
OPAOWE, KOMINKOWE.
TRANSPORT
Tel. 799 227 061
OPA, WGIEL, FLOT,
MU, WGIEL bRUNAT-
Ny,
EKOGROSZEK SZybKI
TRANSPORT
DREWNO OPAOWE
Tel. 694 500 876
aUto kaSaCJa
ZAWIADCZENIA DO
WyDZIAU
KOMUNIKACJI PAC
NaJlEpIEJ
Tel. 692 236 095
Sprzedam mieszkanie 3-poko-
jowe w Wojnowicach, 67m2,
I pitro. Cena 84 000 z.
Telefon: 605 056 206
nierucHomoci
Poddasza:
docieplenia
i zabudowa G-K
Usugi Malarskie
Gadzie gipsowe
Tel. 886 675 663
884 347 204
kredyty z przeterminowaniem
na 10 lat, Kredyty bez bIK,
Chwilwki z komornikiem.
Tel. 533-253-653
16
Gazeta Informator 13 marca 2013, nr 5 (133)
<< Reklama