f 7

,

A, ^bZ M J V E S S^bG

,6dunkn6 iildog6lvenem azvolt I mester szoms TZ os:irkdto m minden A- a legfontosabb, hogy n egranulja mesters696nek n legyekhelyi csinjdt-binj6t,hanernhrrgymagal is r6sze /\. ki\ kiizd\\egii mrndennap,rrnak.nig nila milattam az id6t, nk gyakran nyilt az aito-lzomszedolbardtok,6rdekl6ddk, , 'fiak 6sn6k egyardnt. jrittek-mentek f6r megrendel6k a A rdgi vid6ki kozoss6gekbenhelyi iparosok,mesterek is mfhelyei egybentaldlkoz6helyek voltals ahol meg lehetett berzelni, kinekmire vaniziikse! 6sahol (mellesleg) ;e, az iparostdrgyalhatotta nregrendelSivel. elkeszLilt kon5 r6k, egycsdnak eg1 has. vagy Ekbzben mir egynyereg, az ott 16v6k degyikeigy 6rezte, 6s lelel<b, az 6 m(alkot6sa. :n, ez egykicsit.legalabbis f i .z H a r a a d r s u l aa l u s k e z m u r e s . emberszomsz€dja, vagymegrendeles ,ena bardtkozds egYt egyik a vasarl.i\ szerzi rr sziiksdges be dolgokat, [ormaja. Aki helyben r6get,segitfenntartani egybentdmogatjais a helyi kciztis az osi kdzmuressza kmdkat.

K E Z M U V E S S E G
(1

JLEKKESZITES
12

.'

dzeli bar6tomnak mondharom John Brownt, aLi a vildgon taldn a legszebbsz6keket kesziti. Ahogy mes61re, ihletet, indittatdst a gyiinydrd korai l?indsor-sz6kek 6s az 6szakamerikai koloni:ilis darabok formdj6b6l meritett. John csak olyan l:ival dolgozotl, amelyel maga v6golaki az erd6n, maga fiirdszelt fcl, ds maga hasilott megfelel6 m€ret( darabokra. A sz6kek iil6lapjil 1,5 collos (kb. 4 cm), i6I kiszirilotl szilfadeszkdb6l ffr€szelte ki. Fels6 rdsz6nekolyan formit adott, hogy illeszkedien az itlagos m6retri emberi fen6k hez. Eldszdr b6rddal 6s von6k6sselnagyolta le, majd simit6k6sseladta meg a vegs6alak amit6l idt. A lap als6 6leiI is legctmbdlyitette, a darab kdnnyedebbnektrint. A sz6kl6bakattajlgyf6b6lk6szitelte.Egyet len vondke,.elis.zep kereLrerudrJ lard8ni. A szdkl6bk6szit6kt6l(1.41.d.) elt6r6en,sohajobban szerette, sem haszndh esztergapadot, ha minden reszletet k6ziszerszdmmalalakitott ki- A szekldbakkoz6 ditaliban nem tett merevit6rudakatj mert dgy gondolta, az 6lta\zekldbakeleeefo\ek,inelkirli\. la keszrteu Az iil6lapba pontosan annyira l(rta ferd6n a l6bak beillesztds6re szolg:il6 lyukal(at, hogyaz elsoIab.rk csakki*e nyuljanakelore 6s oldalra, a h6ts6k terpesztdseviszont nagyobb legyen. Miutin a ldbakat a helyiikre illesztette, kdvetkeztek a karfa- 6s tdmlatart6 rudak. Ezeket is dltal6ban tdlgyfdb6l faragta. A ha-

gyomenyoswalesi karossz6khez nyolc darab 30 hiivelyk (kb. 76 cm) hosszii rrid kelletr a hdttimldhoz, amelyek mindegyike fdl huvelyk itm€r6if voll a v6g6n, 6s 12 htvelyknyire (kb. 30,5cm) az til6lapr6l, 5/8 hiivelykIIyi (kb. 1,6 cm). Es mindez pontosan,kizzel kifaragva, akdrcsaka 12 kartart6 nid. KAR EGY DAMBBoL A t6mla- 6s kadatart6 rudakat szint6n furaIokbd ille5ztette bele. majd nelalatol elke(zireni ,r karibr.Aprolekos munkaval. egyetlen k5risfa darabb6l alakirofta ki. A fdr e16szdr g5zdlteJhogy meg tudia hajlitani r€lies f6lkilrivbe. John g6zdl6jeegy hajlirott, egyik
A Ffsf KfsziTEsE lohn Bltuh fifi\eh ntue zett, {oes sziknlnldt firi eeL NlhAry 6tu eltelttxel dfadanbhil selrwsen siw lelilerfr,Abttue lelt eg Mehet goaliir-

m fFlni f mn
@ H F .1 fl

wffi
A &
W 4

H W

A B0ToMszaALos szERszA,\L{r A szikeh.tMszitit b:itotxztdlos sza\ziihai n n hiilnnbdzrek nA 6ztabsokit6l- Flir^rd te sz{bs.bb a haa 6f rr 6| h6 n,ilj,ih. al !! e en Gjdhldk bdft hlzbekd, tgik leghoszabb s)alufard, a tuuds eftsztiig)alL a donboru pedig is hoturt feliiletehes)enset'js,ttu a fAko$talu is a lijlstel1 s)dlu sralstil

K{\rr.^srrRo !s rcz*ldfaRd(

| f l ,i f i

l}AH LI

vegenzjrL v. (\o volr. rmel)be \irer liillolr. m e. e \ k i l a n g o n e l e g i r e r tB e l e r e r rJel a d a r J bo1, fels6 nyilds{l ronggyal fedle be, 6s leg. . a l a b bl e r n r a n a r f o r r a l r aA h a j l r t . . h o z i m6ra m!nkAh fasablont hasznelt, amely Lo16 Lellett haililani a karfdnak val6 rudat. T6bb, kiil6nbdz6 mEretii sablonja volt, ezeket az €i'eL sor,n mind maga L€szitette.Tehdt, amikor ngy gondolta, hogy e16gg6 megpuhult r L. l.rhuzta csobol. a srblon ttire a es hajlitotta. ELdzben persze kesztyrit viselt, hogy a forr6 fa meg ne 6gessea kez6t. Seg6dje szoritotta be a meghajliton rfd rnell6 az €keket, hogy ne viltozzon az alakja. A sablonon hagytdk legal6bb eel napig, majd leemelt6k,de v6geit zsineggelszorosandtkotdlt6k, merl tartani lehetett 161e, hogy id6ve1 kissd sz6tnyilik. A kdvetkez6 l6p6sben kifnrta a karf:in a lart6rudak beilleszt6sereszo1g6l6lyukakat, h6ntol6gyaluval 6s simit6k6ssel kialakitotta a v6gleges formdjnt,6s eltivolitotta r61aa 96zdl6s okozta foltokat. Az 6sszeilleszt6s serr volt egyszer( m(velet: addig forgatta a tart6rudakal, amig mindegyik bele nem fesziilt a f6szk6be.Ekkor leheten 6rezDi igazdn, hogy a sziket a1kol6 valamennyi fa alkalr€szben kisebb-nagyobb fcsziiltsdg munk6l, 6s ett6l lesz olyan szil6rd az eg6szszerk€zet.

'!

1i

I ':
' l: :r

A FEsf MiuldnJohn karfa a vig6tszdpen eldolgozta,
o r l c k c r c k r r c r rj e .h e r e ra t ! m l a m d g d . i t o . i l am mifeidnk fdsrinek neveznek,mert alakja ha' sonlit azokra a gdrbe f€srjkre, amellckkel az asszonyok feltrjzik a hajukat. A l€sri fels6 kerete ugr-ancsak g6zdl€ssel eg)hajlilott farid, A BUTOMSZTALOS amelynek a v6ge meghatdrozottszog alatt a MOHEI,YEBEN es kdrt.dho/ lal(o7ik, rz rr et .zintena k.rrc\ J 6l khzaribtt fu tulntliibi L fdba csapoltrudak lartidk. A Lerctet a mesler nu ntit dlis htsri bnra,', olykor nem hajlitotta, hanem egy nagyobb ! hd eE).s) kiiLinhs6 da deszkdb6l mdr eleve ilyen gdrbe darabot fiitubot tu st eluszitenek belble, NI bi..n! ntn h.tt r6szelt ki. A ltsrli a karossz6kmeghatiroz6 A hnnntn negl:izeIfli. bt darabja volt, ez6rt hosszasan tervezteJ rajzolbrgtit t6h tibbsieelani gatta, hogy mind a sajit, mind a megrendel6 h'ili bnturldpat Ms) rik izl6s6nekmegfeleljen. Eehlenezth6n,il, asa Az esymasba illeszked6 feliiieteket v6giil i a atdlo n iiheUeh! I s fal6 6 dhn n nin daln | | lc k 2ti t beenyvezte, dsszetrdtle.A 16s( tovribbszilarmUrik. I!!u.in bftftELi ditona a sz6k szerkezel6t. dow, hd nie siklriil xdLa R€gebbena Windsor-szikekel szokdsvolt hol fuibukhanni ouan az pirosn, zdldre vagy fckcldre fcsrcni. Manap z k iif ai s lldtt sziI 6, Li' s:ig csak csiszoljdk €s kiildnbajz6 fafajtrk hel!tu, aniutt a hip01 is li.tunk hilt nie, ha att szin6re p:icoliiik. Esctlcg lenolaijal is 6thtzhtmdljtih d f ici fom,ij:i zdk, amitiil 6rdckcs fdnyc lesz.
h/i z* s ^ z,inoha, kn t ii k z E el1ti'henlilhdri sallhal, anelt.k lAznuDdn dtmnbb,Jlnahdbb si ts

74

'l

-,il

r t :

K E Z M U V E S S E ( i

FEMONTES
amelynek kdt vasttsk€ie az als6 keret k6t f uratiba illeszkedett;ezzellehetett bedllitanr a pontos helyzetdt. Most djabb adag homokot tdltdttek bele, hogy meglegyen a sablon lyek illeszkednek a gerincre, 6s amelyek le- masil(oldalrnaki\ a lenyomala. EzurdD dvaheI6v6teszik, hogy a haj6 szelbenis megtart- tosan leemelt6k a fels6 formdt rigy, hogy a \a d hel!zerir.Sleren.5emre. dklori lakd- homol a helyenmdradton. telsci ar A homokrehelyemhezkdzeli kisvdrosbanmrikdddtt egy tegbe nyildstvdgtak, amelyen kereszttil maid kis 6nt6mihel)'. A csalidi vdllalkozisban az be6ntik a folydkony vasat. Rendkiviil 6vaapar bizonyos Sonny Power volt a mester, tosan kiemelt€k a fasablont,6s a fels6 form6t akil ismer6sei csak emle- visszaillesztett6ka hely6re. "Korb6csoskent" genekJ 6s a keze ald dolgozott a hirom fra. Powersdk 30 dnt6formdt kdszitenek igy Haj66pit6m, Reiner fdb6l k€szitett ket sab- el6 egt,hdt leforgdsaalatt _k6ztiliiknyolcat az Iont.dmelyekformjic dlapjanl i lehetett bn- 6n dntv€nyeim szrimdra.Es felvirradt a l1agy teni az 6sszesen nyolc t6kesrilyt. A sablono- nap, amikor a megolvasztottvas belekeriilt a kat magammal vittem az dnt6miihelybe, lbrm6kba. A, olvaszt6kemence kb. 1,3 m egy ahol egy vaskeretesont6fbrmdba tett6k. Ko- itmer6iii €s 3 m magas,henger formdjt 6pitrommai elegyitett ijnt6homoLkal tdltdtt6k m6ny volt, kddjlijtte mindenf6le vashullae5 fel a formdt a sablon egyik oldala fel6l (a ko- del(.1,o1(\/ me5zko. utdbbi salakkdpzo Az romra azdt volt sziiks€ga kever6kben,hogy anyagnak kellett, hogy tiszt6bb legyen a vas. A kemence aljin az egyik seg€dapr6f6b6l a homok jobban megtartsaaz alakj6t), majd a vaskeretreegy m{sik dnr6formet helyeztek, tiizet gyrijtott, majd mindenf6le regi deszkadarabot 6s rftifet lett 16. Amikor mdr i6l 6gett a tiiz, .rdntdtte a koksz nagy r6sz6t, arra meg a vasat.Beinditotta a villamos motorral haitolt centrifugdlis fiijtat6t, amelynek a r6gi, rozsdis csdv6t odailleszrette " szerkezer jci kemence nvilasiho,,. egesz Az a iireg Heafi Robinson egykori taldlm6nyera emldkeztetelt, Meglep6 m6don, igen rdvid id6 alatt felforr6sodott a kemence, 6s megolvadt a vas. Ar lehererr rorni a csapolonlilis agydgrdmira-er. az igy tamadrlyukon ar vdriisen cs irzo patakocska induh tlj:ira: az olvadt vas. Hosszi vasny6llel ell:itolt dnt6ed6nyt tartottak al6, amely bellilr6l agyaggalvolt kib6lelve. Az el,o adag meg nem volr eleg forro, ezefl visszadnt6tt6k a kemenc6be.A tovrbbiak h6m66dkletdt m6r megfelel6nek it€tt€k, ds az olvadt vassal maga Power mesler tdlt6tte fel az ijnt6formdkat. Gyakorlort, de 6vatos mozdulalokkal iintdtte a vasat a homokban kileprelr uregekbe. dnronyrlar Az hoz ki5 kup.r(olbdn agyagvolr odakeszrrve, hogygyorsanellehessenvele t6mni a nyil{st, ha megtelt az dnt6eddny. 47 dnte\ \egeTtevel egyik fiu \zelesr\'al ben, hogy min€l ldtvdnyosabblegyen a dolog, vddorbdl vizet locsolt a kemencdre,aminek nyomdn, nagy sistergds kdzepette, g6zfe1h6 rdl(ijrre mega muhelyr. onNenyeker Al ma\nap lehetett kibontani, amikor mdr kell6en lehiiltek, meeszildrdultak.

reoilin nevf ti haj6mhoz sziiks6gem volt nagyidb6legy tonninyi tdkesrilyra.Olyan formdjii vasdntvdflyekelszerettem volna, ame-

ONToTTVASKfsziTfs A tiiri;sek izzl abd.lt Jitu zil! Jofr ,1badhti se u s es felatldt, tuelr nast e6t as tgesieet iginlel Etue efi a sto'sl'as isfofttus,nixet a a^ rcktlhibiil s)asan bi hiil6 neslewd. A fin ,ig)at 6ak htl:lisut.in lehetetta hoMkbdl hibar tani. Ezutrin az iint^Lbt helethezd szntateh.ita ki lhjdh, t,tsul pedisd kisz ddtdb t hn o vdthii! oa Ieesnzolj'ih ds2 oI ir oudk

76

K i Z , U T J V E S S n G

E K O V A CS M ES T E R S G
nglia keleti partjaindl, egy l<is faluban nelelkedtcm, an1elyneknevezctes helye voft a kovicsm(hcll'. Eml€kszem, mennyrre szerertem oda irrni) €s milyen clbrivolten neztem az oreg,szaLillas lovasokatiakiL mindtg kordb6rson5'nadrigot visehck, t6rdiik alalt nemes al zsin6rral dsszetbgla.Ho1 a nag1,, kalf lovukal lartotlak, hol csak fgy illdogri] tak a m(helyben, arcukxl pirosra lestelte a kovicstiiz linye. Egy velem nagljnb6l egykort gyerek kezellc a hosszri fanyelii fijtaI6t. Mennyire i gyeltem mindannyiukatl az,iill6n ncA kalapics koppanrsa, cseng6se gydn)'or( muzsikdnak rrint. Ds milyen kenr izgalmas jelenet voh, amiLor a kovrcs a 16 patijira illeszlcne a v6rdsen izz6 palk6l Eles sisterg6sis az 6g6 szaru szagakis6rlc a mijveletet. Az id6sebb lovaL, rigy tiinr, dl ! e , , r e l J d u l J u l .r h o g l a n a g r z d a i u i i . . c . . az eg6szmrihelybcn ked6lyeshangulat ural kodott.

A KovAcs SZERSZAMAI j6 specir' A kovics szerszemainak r6szeeeaszcn lis, ceyedidarab.Ncki isnernie kell a f6nek !usziv6ssis:ir, 3lakift alajdonsdslir,kem6nysegdr, t6siigrt. Errenic ketl az acdLedzis6hez,Iudnla A viltozlslh ata meg a kem6nys6g€r. kell, ho-syan ltm munkadanbokal vdsja, alaklj!, lyukasztja, lkkor is, ha hides, ds akkor is, hr forr6. Mindchanellek hez mcslelel6 szerszdnoksziiksdsesek, islzodik a nunkadlrakemdnys€ge, edzetts6ge b6hoz. Nen cserehcd dsszeijket, mell bizony a hideg ltmen nyonbar kicsorbulnaaz irz6 ac6l

a ioz va16szerszrm, forrd f€m pcdig mesvrhozmthatja a hidesen alakit6 szcrszimokedzens6g6t.Ez6r1ahideg-ds melegvig,ik kiilijn kdszlelet alkotnak.Eel'esmfveletekhezk6t ember is kell. Az egyik pdlddullartja a nelegvrg6! a misik iiti Ul6 szef VaD kdl rasz-b6l a ver6kalapdccsal. az sziin is: az eeyik r6sz€tbeleiUesziik ull6 lyu€s kiba, rdteszika nLrnlGdarabor, a szcEzim m!sik, n-lclcs rdsz€lel lelijlr6l alakitiik (similjnk, csapoljrk).II! a ko\'rcs lovakat is patkol, ehhez [jabb sze$zinokra van sznksige.

:ft:3

ffiry t-;i--!

E

Bffi

Az iiLL6 J6ftdgatu abMii iik ta nrhM a h@dMesknee al!,tjait, anebd a szatu Enn.k ebfilA ed is",oh. az antasa keh obdn henlry)re e.lzetrudl, tuint a Mg) sinit'6Jehi12ti, ezert ren $ofiitja ki a hidzelAs,i 'illt. Ltuk$ztdea @ diiL'6, bisebb szotedt, L)tk ft[g a hdLt6, napobb |tuk

A MUNKAVARAZSA K€s6bb, amikormez6gazdasiigi szakskoldba tantdrgyat kellert tanulnom, idrlam, sz6mos de kijziiluk csak egy bizonyult k6s6bbls hasznosir haronak: kov;csme.rer\dg a alapiimeretei.Ttl sok mifdenI nem lanitonak meg nektink err6l a szakm6r6l, azt p61de d6u1 igen,hogyankell egykovdcsoltvas rtclb6l ldncotk6sziteni, azazkit vasdarabot egymdssal dsszehegeszteni, a mestersdg ami egyik alapmfvelete. darab vasrudattehrt meg A kellett hajlitani ldncszem formrjtra, a k6t v6g6t feh6r izzdsig heviteni, hogy szikrik ' kezdienek pattognir6la,6sgyorsan, er6teliesenorszekalapilni. nemvolt elegforrd. Ha nemegyesiiltj nem h€gedt dssze k6t v6g,ha a meg tfl forr6 lett, el is 6gett.Term6szetesen megvanannak a tudom6nyos magyar6zataj mi6rt lehet igy dsszehegeszteni a kov6csolF vasat, mi6rt viselkedikmdskdnt 6ntd1F 6s az vas,mi6rt leszkemdnyaz acel, izzesi.g ha hevitik 6s hirtelen lehdtik, de l6gy marad,ha la.san hulik le. Ilyen mel)'egig azonban dn nem meriiltembeleaz anyagtudominyokba. Maradjon ez csak a kov6csmestersdg titka. rgy Tudasom morzsait is tudtdmhaszno{lellelt dolgoznom. tani.ha vassal. acellal es eppennem volt a kozelbenkovacs. MegertettemmindenesetreJ mi6fi szimitott vardzsl6nak az emberis6g hainal6n,aki 6rtett a f66s mek alakitdsihoz, mi6rt 6rizteoly feltekenyena titkdt. A HORGONY JAViTASA \fhelan kov6cs baretomm6r nyusdi George jas, de nem tudok dgy elmenni a m(helye el6tt,hogyne hal1an6m kalap6cs aznll6 a 6s cseng6s€t. h6z6nak Hosszl, egyszeil€pl16s( v6g6ben nvilik a kov6csm(hely elmaradaz hatarlan ii116vel. g6zkalap6cs A elromlott, ez6rt mindig taldlniakell valakit, aki tudja kezelnia r6ver6kalap6csotr ahogyazt r6gen is csindlt6k.Egy nagy ftir6g6p meredezik mi& 6s a sokf6le eszkdz,anyag a kiviil6ll6 szdmdra6ttekinthetelen6sszevisszas6gban hever mindenfeld.Hihetetlennektfnik, de az6regmester ebben l6tsz6lagos a rendetlenpillanatok alatt megtaldlb6rmilyen s€gben \zer\zamol) vasddrdbot, ldncdafabot, ami dppenkell a munkrjdhoz. Mes6lte, hogyegy. kor a helyi pap is szeretett ideidrni 6s setabotjdval piszkdlva,keresg6lnia vashalmok kijzdtt, €s pr6b6lta kitaldlni, melyik darab mire va16. Annak idejdn George-ot megkerestem, is mint ahogy tobb mds mestert is, amikor (1. Dreoilin nevrihaj6mhoz J.14. knldnbdo.) 26 alkatrdszeket akartamrendelni. Sziiks6-

A KovicsMiiHELY Soh'x:entudtM elhenni a htbd.Miihelt el6t 6s), hap lzeaLtbb N rill@tbe sah" Enbh$en, eliil oda lob the a ftUrc eg tzet hjldh szdftonhia, benhe bijzdazel1h esMseE nel lexe es) hdrcnldi, meb,pauijh ldrea h nehdz na*tottl&, A sze^zdtusl.ida nijgirt es szihalJ heaert, rujta es)fantunb, Mbbe ktb"bdzd alakn ItthrA aoltrk bel@,is,aa fetizzttol'ftn famitztl sdhoz. Fnhte est nidoft Josih sta\tztak; Msart qi lajb hlt itdrii, eeodi naefi 6salahii tjlatu dalabokttt^,ra. TaAn @ iiUdaaha bssalrabbaa hasn t evkijt, aneIten a k@d^ a sok hnrm xdlMe\ik haldp,j$rbal nfi e,|dltutaaM iw6

78

K 6 Z M T V E S S E G

REGI EszKozoK A|ijldntibd es)hnra heLji hoatis tlhal kiszftett esz hn iihke dtleozox, ahi, z I ha ke ex, nes t jdbiroltd 6ket,asnetuboh gonda ftJtalhdrrtlszelen. A sM d^dgahbdnoltknr nis na n rdbuhhanhaturh kdza htio esia e kti Ie,fl i ar g] keire,awllek tuih.lig d ct|szeri Is bdjtu ot\elth ,agrhok, lt sokkaltart6 sabbdh Dohak,ftint a nai Tijbbijtuw,tuA4rok. sisiih eraek e eklft ou rc^diltodih ldlntultik

gem volt egy horgonyra is, amolyan hagyom6nyos vasmacskdra, merl azt akartam, hogy a hajo minden porcikaia d hagyomiWale\iciganybararomldl nyokdtkove55e. 5ikcrulr vennem egy regi halaszhaiorol sTarmaz6 horgonyt, amelynek azonbanhidnyzott a sz6rdr6la keresztrlid.Elvittem h6t Georgehoz, 6s belekezdtema magyarizatba, milyen trudat szeretnel de o hamarf6lbeszakere.u , kitott, mondv6n, hogy 6 annak ideidn szdmos horgonyt k6szitett. Fogta a vasmacskdt, tal:ilt hozz6egy alkalmas vasrudat, megfelel6 mdret(re v6gta, " tiiz.benfelizzitotta a v6g6r,6s legdmbijlyitette. A keresztrrid a horgony szira ment6n helyezkedik el, ha a horgony nincs hasznrilatban,es rgy lefekrethero hajd fenekere. a Ami kor azonbankivetik, egy lincon ftigg6 €kkel lehet a sz:irra mer6legesen r6gziteni.

ideien meg eler\z;m paLkoldk a lovakar, n6gy seg6ddelis alig gy6zt6k a munkdt. M(hely,iikbenabroncsozt6ka szek€rekkerekeit (1.92.o.), EsszLzf€lem6svaseszkdzt kdsziteF tek a fijldmiivel6 gazddk sz6mdra.Abban az id6ben m6g nem l€tezett elektromos ivhege\zro:ler fCmrirgydlko\dcsol;\.al egyesrtettek. A hiboni utin azt6n jdttek a rraklorok, e1 menlek r loval, mind tobbenv;\a. rolrak hegevr6kesziileker rossznapok koszdnt6ttek a kov6csokra.Rajuk mindink6bb csak a kovdcsolNas diszit€sek elk6szit6s6t biztrk, esetleg n€hdny ktldnleges eszkijzet. Amikor utolj6ra Georgem(hely6ben jdrtam, 130 szijrnyris6ges acElhorgot alakitgatott. Sz6ruk csaknem egym6teresvolt, szakdllas hegyiik pedig 6ppen olyan, mint a horgdszok kijzdnsdges horgaid. Georgefog6val kivette a rizbol az izzo vasal. az tjllcire helyezre,es mindiS a megfelelo helyzerben rartorra, miA KovAcsMEsrBRsEc vALTozAsA kozben fia utdtte ar alakitdlzerszdmot a rdjellemzo egd\zwakmara. ver6kalapdccsal A hatalmas horgok rendelrorrdnere dz George generdci6kon dt kov6csok voltak, de 6 Osei tele\et egyebkentmagamldl $hasem ralalbizonyosaD utolri ebbena \orban.vele\e- tdm volna ki. Irorsz;g egye. tavaibasztrnral az ger er a hagyomdny. mdrodik \ ildghaboru 6ket: szdrukkal a fen6kbe szirtik bele, hogy A

80

K O V A C S M E S T E R S E G

DiszMf(ovAcs
A ktotsoh nunhnjdflahMs reszit ftMaps.is diszitd bkbel,a,l..e" ,lt. detk: h'pvk. toh,{ch. kollo,aA. tdry)ak k^zlttse I6!i ki, ani riset csakkiegasaid mtkenteierch szdnitou KovAcsoLTVAs CSIGiK
A esigdigen Ir,akn11tuati btft a ditzes kao,i6oho6 tdtsdhon. ltt h1rcnJiL csisa ki al ahi t.tsdnah tuoz dtuih I d h^ zi tasiikh bz adl. l.gg)abdbban h6m'jlt szea z'jh ahat : haj li t'i! ill,i-

W ffiffi

ffiWffiP
W r u VV A E

ftK(@ffi

'&w€ %*,-AW
tw%

W

'".i:frw
lehetnek olyansz6pek, mint a rdgi kov6csoltrnegv€di€k a lazacokal a hal:iszoktdl. EI mi t0rr6nt a hal6szhdl6kkal, vasdiszek.George f6legac6lthaszndl, is de tudom kepzelni, a horgokba. egyesigdnyesebb termekekhez,pdld6ul a ha beleakadtak m6g George riiabban boronak€szitdsrekapott haj6kalkatrdszeihez be tudja szerezna mert a kisipari borondk iob- hagyomdnyos anyagot. r6gi ir udvarhdzak A megrendel€st, keril6sanyagrt bizonyulnaka gdpi lomeggycrtma- ma mdr lecser€lt vrsdroliafel, baknak Az 6 specialit6saa sk6t, vagy ahogy pedig mennyi.ehozz+artozolta kovdcsolF nyokn6l. az nevezik.az S boronc.JellegTelesse-vaskerit€sldtvenya ir tij k6p6hez... errefele giik az S form6it vasaksora, a riiuk er6sitett rir.k6kkelamelyeklozul a hir.d d leghosz- EDZETTPENG6K szabb. szerifi a szerszim, mondjuk a KialaUld\ukn;l fo8\a. r Iii.kek min- A hozz64rt6k rcsri 6let ugy kell rzakszer(en megedzeni, dig a fitldhijz szodtiik a boronat.
A KovAcsoLTVAS VEGNAPJAT anyaA kovdcsoltvas kovdcsoLterm6szetes a ga. Ebb6l alakitottdk ki a szebbn6lszebbkapukat, keriteseket 6s egy6b mfilirgyakal. ln t i N a g l s z e r L l e e h e r e l h d i l r l a n ia l a k r t a nd r kovdcsoldssalhegeszteni. A kov:icsolwasat azonbanhovatovibb kiszorilotla a Idgy ac6l, amely er6sebb ugyan, de hamarabb rozsddsodik, ez6fi nem is olyan hosszt dlet(. Nem egyesileni, ehlehet a darabokatkovrcsol:issal hez bizony mdr elektromos hegeszt6t haszndlnak. Az igy hegeszlettszerkezeteknem rs

hogy viiritsre izzilj:ik, vizben hirtelen MESTERMTTNKA leh(rik, maid forr6 acdltiimbreh€lyezve, Mikdic i Mstu busmkn megeresztik, azaz n'filleg visszamel€gitik. a ntu'isEi atziHel 6 naEnnek sor6naz ac6lszinefolyamatosan vdl- s6 foht vakwi ttd'jsdL negfom.tlt ktod.in{ tozik cl6sziir szalmas6rga, majd siit6lsdrga rctuekzkclAz itt L1&aLi lesz,azutdnk6kbefordul, megbarnul, v6giil, ahogymifeldnk mondj6\ mdhszrirny szinil Aneliiban Msziiltelt es) (kdkes-eziist6sen csillog6) lesz.Ekkor olajba suJlolkikro'x tuiih eI!lvr mcrNahLllikIe. Avideki ko\icsmesLer iln az tds utin csakaz eszkdz hitijtte le, maid 6l6t kivdvea vizb6l,vdrta, hogyaz 6lenmegielenjenekaz imentemlitettszinek,6s amint m€hszirny szinrilett, lehiitdtteaz eg€sz darabot.

81

KhZMiiVESSEG

A PENGE( EDZESE A Jafu i I'Nd6ok szdftdrd szaht telnet a Lgnagrobb a fis)elwt istalb nunha Loh a hfrltubiiz' eszhiiziih ikineh edz^e.Mindewibiik ethtulnha saj ndd tkdft. Tdbbnllie dz eil tzlnt bol Alapl toItdk M s, Mwrie ke heitdi,6 htgan hall biteni e eszhn* olha4hos) kendry)

KovicsolT KoLoMroK tarrorAzon vid6ken, sok a ahol szarasmarhet
Iak, r kovrcs igen sok kolompra kapoti megrendel6$ A kolompok formrja helyenk6nt a sajdtmov6hozo1t,6s kovicsokis ieJekezlek tivumokat kialikitani.

Regen, amikor m6g nehezen Iehetetthozziiutni j6 min6s€gii ac6lhoz, George \Vhelan pengdket hasznalatos a gazdasdgokban regi hint6kb6lkiszereltrug6kac6lj6aut6kb6l6s is b61k6szilette. J6magamnak volt egygurka (indiai grirbekardom),amelyetrukukrim g6ac€lb6l k€szitetrek.Kem6ry 6s 6ltart6 pengEket volt. A min6s6gi anyag George szent tgy edzett6b hogy egy kev6svizzel sdrga gy[rtak dssze) a felfor6s fehar agyagor 6s r6sitott peng6tebbem€lyesztett6k bele.Az agyagban penge a teljeshossz6ban egyenletesenedz6d6tt. A v6kony anyagf penge ( s6, t6zegvtg61. 74 o.) edzdsekor hritdsrehaszn6ltvizet a er6senkeverni kellett, nehogya g6zk6pz6dds miatLeg)eneLlen sebessdgri hir6s hardsara elhaiolion, megvetemedjetr ac6llap. az A PATKoL6KovAcs Amikor m6glovakhrizt6kaz ek6t6sa szekeret, patkol6suk kov6cs a mindennapifeladardi kdzeranorort. Amint a gdpekterieddsevel kevesebb a 16,Angli6bana patkol6lett kovdcsdn6ll6 szakmalett. Ha sziikseg volt 16, a patkol6kov6cs ment a kis furgoni6val

82

K O V A C S M T J S T E R S E G

B AoocostrlESTERSEc
\loc 'Lrr' 'r' A L,ooeu | 1,1f, I i.u. /rJ o In f f ' r u ' . p . n , . ' m a ' - r i , m J r ' r n\ r n d o r a o 's irulnaL< ja!! kdsznenek, sok. akik soLfdlced€nyL f6legbiidogl.mez!hasznilnak, i.n!k. Iermaszclesen dc r€ecbbenfazzelis 6nn.l is dolgozlak,'retrck ! rizedinrek cinez€schez ' I g -(ct h(.)en nrec lrd? 'l 'J "l r pr 1 l riJ mesjalilolldk ! kil)ukxdt edinvckel, €s csak L(.rr. ndhin\, €! elreLtirel raflek vissza Akkofri mar eer fisze, \'oh nii rijnkrement I kofnbbi cdan)eL( remczell fcnekn kanDrk aLiin mag tijbb a!! hrsz' a rilal uiiin seinsztvarog ltz Az ihaLuk alkalmazotimnsik faila kal€sa szese r r k . . . 1 ( . l i z , . l r ' l - b ' n. S a n r L Uu l ( k e l e r o ' ; a r ljgy alkelomm.ll ligign6ztem, ho$an haszniljik. Dgy ragi ed6nlb6l kivngorl cs! a szesecscl bddosos. k . n r . o m / o / l e r . , o r J o g d i t u b u r 'l . R L n t l L o p r he$€lcl beleillcszleneaz dsszeszcgerekertcijsszc, dafabokonril ijrijit lyukba' cg) krs lasszer_ cselcnd6 sz,immrl mcelrmasztolla anelren a szegecsfcjnek h n e s f e l e l in a r e I i m 6 l y e d € s v ok i m u n k i h a , m r j d j a misik oldalr6l a hegyeilaposrakalaprlE kalftlektppen k'sziret A !6kon\ t?mlemezckb6l urtozotl meg pcA brdogosokszerszinkd$zletahez rek ed€nlekel Az eglik m6dszera peremcz6s, egv- ect ldgy acdlb6l kasznlt nll6, kitftle szaN,sLill6, rcmhajlosrlds,a el)nek az a ldnvcge'hogv dz csy-k€t krl.pics, egl lemez!6g6 0116is e$ tbrp e r n r ( , r r o b l -/ o r i mr,ho, le /l .C. \nr4l e ' n r \ - l m i n d . n l e lm u r l r r ' l r J d " l \ i _ / o n ' n e 8 ) T r " n r i. q J i r ' L ' r o \ r n r n F \ r ' r ' r r " / o \ r , pe_ !izz!ro' ! lagzik, hog) a Frcmezis ldkelcresen

BADocos SvAJcr
l:. a r.ikdor i[drcs a flal ciAl?ok kbqiilts.iL k Pi blre is jatitattd dz .da

,.

SzAR\AsiLL6K ,l bddoeas feltzaNL t nehLaknd lesfant^abb
hA dat ahjd Dah d s2drol\

ulLi i: a \ts.dgl szdrlasiillti. A hatcaih8 .zhiizbk laDictnt t6bA hAtull.k. Sind, k!reh, stuE' hba, n*asfiulletti:2.ihkel L es, nestuteLder a lehtlen tNfte*ket

83

K E Z M U V E S S E G

A PATK6 PiszEI B C D E SzOcARoK PATA SzocLrarK Shr{ sARoK

A L6PATK6 FAJTAI tuegntkiih Ha hdzelebbftT palknjdt, bt b'twltih 16 K rAra szehbertuik,has alakja tueMtne hiilhbi;zik @ ifl. lathiJorhhl'L A kaoti5 uglan^ nituliE hazatis@itja a patur atn p atdjdhoz, n dr, edie ahoel oz enbetekldba,ltst a lout pat'tja en eetktud J6 tatktjoal hotigilni L het a jtutuhib.|t, az $etle ges t*nLtst, asnae szdk6esetben slgesebb e]6eiQaL-

a lovakhoz. furgonbanmag6val A vitle va- vonni, ilyenkor a 16is beleugrika bdrkiba, lamennyi sze$zdm61, hordozhat6 kovdcs- legalibb pihenhetegykicsir. kis rdzhelydt, elektromos fiijtal6idt,ull6j6t,nyels A kovacsmdhelyiszeles a Ouzefolyovapatk6kat, helyben 6s keszitett mindent. el lasztottael a ttloldali gazdas6gokt6l, az de Termdtzeteten mdradlak Eurdpdban rigi ott 616 emberek lovait is Jacknek kellett vdg6st patkol6kovdcsok akik v6ltozatla- patkolnia, is, mefl mdskovdcs nemvolt a kdzelnul a sajritkis falusi mrihelyiikben dolgoz- ben.Jack6scsalddia ez6rtgyakranevezett 6t vilre a sztjksige\ nak. A kdrnydkbeli gazdiknak, ldtulaido- a folydn. mdgaval es k6zinosoknaknem kell messziremenniiik, ha szerszdmait, mega patk6kat.Csakhogy no a p a t k o l t a t n i a r r a lk v a i k aJ . c k u r n e ir: tfloldali lovakat igy hidegenkellett mego ta T ak ilyen patkoldkov6cs, akinek a keze,csukldja patkolnia,ami csak rigy sikedilhetett,ha a magin viseli az 6vek soren6hatatlanulbe- patk6k ldkdletesen illeszkedtek a lovak k<jvetkez4 kisebb-nagyobb seriilesek, 6gesek paliira. Ehher termivele.envalamennyir pedig telje- ismerniekellett.Az izz6 patk6tugyanis nyomdt.Az egyik nagy ldbujjit m€g sen szetlapitotta neh6ztestii 16.Hi6ba, lehetalakitani,de a hidegetnem. egy nehdzkeny6rez: a lovak srilya,a folyamaEgy gyakorlott kovdcs is legfeliebb tiz m il t o s .k i m e r r t o u n k am e g v i s e le . k o p t a t j alovat k€pes megpatkolni egy nap alatt. Tcibbet fizikailagsemlehet bimi, mert gonaz emberl. 6s dolgo- doljuk csak meg, amikor a kovdcsfelemeli Jack k6t testv6r€vel 6desapjival Ahogrvisz- a 16 libit, az ttjmegenek rdsz6vel zott egtiiLla kovac:mnhellhen. r6llei6 kEtf€leemberi6rt h€zkedik. M6r pedigazig6slovak szaeml€l$zik, alapvet6en kdzijttnem hozzdjuk.Eldsz<jris a helyi gazdri\ akik kev6sneka srilya el6 az egy tonnrt. J6hoztrk a lovaikat mrgam is gyakranemelgettem lovak16bdt, nagyjdb6lhdromhavonta a patkoltatni,dsszesen mintegyh6tszdz lovat. szamospatk6t vettem le, €s faragtam a A m6sik krlr a hai6sok6. Nos, ez ut6bbi fur- patdjukat, d€ nem vdllalkoztam 16, hogy csaegy n6ps6g. Anglia keleti partviddk6nek megpatkoliam 6ket, mert tartottam t6lej kcizep6n mocsaras{6zeges siks6gterpeszke- hogvrossz iranybarerem bea szdgeket. amidik, kisebb-nagyobb tavak,lasst vizfolydsok, vel egy dletre nyomor6kkatehettemvolna csatorn:ik kuszalabirintus6val. nincsenek 6ker.Ttl nagyvolt a f€l€l6ss€g- azonban Itt Azt rakjdk 6t €reztem, milyen h6fejdit6lehet ez a munka. nagykikdt6k,a haj6krdla tengeren arr6l, hogy egyik-mdsik16 az 6rut kisJ lapos fenek( bdrk6kra,illetve Nem is sz61va forditva,6s ezekkela bdrkikkal sz:illitiik a nem sziveli a palkoldst, megbokrosodik, rakomrnyt a rendeltetdsi helyiikre.A kes- dgaskodik. egy amelycsak Jackmes61t 16161, keny csaiorn6kon bdrkdkat16vontatia a h6tr6lt, 6gaskodott, a vdgiil legurult a foly6 partr6l,6shogybiztonsdgosabb legyena do- tdlt6s6r6l, belea vizbe,6s csak (gy sikeriilt Iog. allaldban ket barkaLkdtnek egymds megmenleni, hogykijteletvetettek16,annal u.dn.Ha j6 sz6ltdmad, vitorldt is fel tudnak fogvahdztdkki.
EGY6B PATK6K New 6ak lovakdt szok6 fatkolri. A Nanibaira Msjitbdl fdhou dbkn tdtkdt dbbhnn.Az d* oarckis szanaraktatvj'i Mh famAja h$anlit les ithibb a ndghetpath1ha

ffiw
W
GYdCYPA b s^Romitusz^L

W

W

84

K O V T i C S M I j S . T . E R S i G

SZEMBESZALLTAZ ORDOGGEL Angliiban a nagy gazdas6givdlsdg idejdn a kovecsnem ludoIt mcgilni abb6l, ha napon ta csak tiz loval petkolt meg. Fel kellett kel nie, akir hajnali hliromkor, hogy m6g egy tucatnyi kerekel is mcgvasalion.Jack'ftrner 6desapjamdr akkor sem ismcrt lehetedent, ha munkir6l volt sz6.Azokban a neh6zid6k ben, akar.'ak a robbi ko!a..mei,er. o i kem6nyendolgozort,mcrt ahogy mondta,,az drdijg mosr a lustdknak is taldl munkdt". Csakhogyaz 6 fia, mcg a tdbbi segedjene az rjrdijgnek dolgozzonl IIa ippcn nem kelle( lovat patkolni vagy kerckct vasalni, borondt, krumpliszed6t, cs6pl6gapelvagy cgyib szcr kezetet javilani, bcfogra az cg6sz csalidot boron6t gyirrani claddsra.A mthelyben semmi sem veszctt kdrba. Felvdsrrolta " hasznah l6szerszdmol,ds feltjitotta rajra a vasr6szekel, adta cl. A m6r haszndlhatat r'igy lan ker6kabroncsokatfcldarebolta, ds l6pat k6t k6szilelt bcl6liik. K-aszapeng6k-et vctt Sheffieldben,nyclckcl Norfolkban. O maga b . , z . . z ( r ( l t (a . / ( r . / r m o k c r c m d g xI e \ z r tette kctl6elcmckkel, 6s haszonnal eladta. i K e p e .\ u l r ( l k c \ z i r c n a k a r m ; l l e n e r i r r e r I szimol, is megjavitani b6rmil]'en mez6gazdasigi g6pct. Jack gyakran nlondtaj hogy test\'6r6velis apjival mindig nagyon sokra jutolt. A vas bdmulatosan cngedeimeskedett a keziiknek, is sohasemvitettik el az iitdst. Hit ilyen kcminy munkdval telt egykor a kovics 61ctc, €s nem csak a lovak patko1:isrhozirlctt, hanem a szakma minden igihoz.

patilitu ,,1 ?atkbtahfanrosdnkell ill.szhelnie d 16 A JelieilotL latkdt e2it1d knncs eLiisrdftA bailja a k fatijd4 az isisn!.tu alakjdhil n.gmlupirjd, kel e ilitdit.is ttdt ntk abkitania rcjLa,ls .sak d stur,sae.:

FoRRotATKoLis

SzEGLYUK.tK M d hnloabbzii tuOrtchbeh htEcn i\ n4 p.Lt.1rclhardk d ?atk6l, ctuh u ricsd ied .ittt tdLLeltttyni. Riset 1tuIodr a Raad.s nagu hajliL.ua a fdthdt is lrt hasztottaki a szeeeh he btiI, dhosr a Lnti klfet