} .

L T N U V t S S T G
t!|

fra

r..O ARFONA S S

fonni. Megmutatta, hogyan kell b6nni a hasia torr mogyor6vessz6vel, li.isk6it6l meglisztirorr loldi szederindaivil, a vadrozra,a kusTolonc eg)eb\adon termo novenyek haie\ keszitett alkalmatossaS tesaival, 6s hogyan tudunk b€I6liik kosarat telyait. F(zvessz6b61 igy v€dte az iivegpalackokat, azok nem tofieL fonni. (A t6lgyhencs kosaftkr6l a 47. oualon, a fonott kalaplarl6ban az a gy6kdnykosarakr6la 172. ,r olvashatunk). el szlllitds kdzben, utazis sor6n kalapunk nem nyom6dott De minden alkalommal felhivta 16 a figyela de dssze, piknikez6skor a kos6r a legyektdl ls memcr. hogl l,osarfonasra hailekon].revitt elem6zsidt.Fon- kony frizvessz6ka legalkalmasabbak. meg6vta a magunkkal Amikor fonotl kosarakr6l 6s egy€b fonolt c'upan a 'zallrti ro\,iga ncm korlaroTuclott hanem mindennapiainkban eszkijz6kr6l besz6lnnk,Iulaidonk6ppen frizra 6s tdroldsra, is gyakran keziink iig]-ibe aLadtak a fiizbdl vessz6b6l,fonessal k6szitett tdrgyakra gonhail6konys:iga dolunk. A fiizfa ruganyoss6gr h ti . k f o n o r r u l o n l e l e a . T n a l c r a r g l a kM i g l i * Iar' gyermekkint verebel fogtunk fonott ver6b- az, ami lehelo\e re.zi d leBl'ijldnd.ebb feln6Itek a tenger mormo- gyak k6szit€setis. A f(ztermeszt6s 6s veszcsapddval, ds a l6sdt fedett retej( fonott nyugsz6kben pr- sz6inek betakaritdsaviszonylagegyszer( dolog,6s nem is trilsrgosanmunkaig6nyes. henve 61vezt6k. ezl kd\zonhetden. a noTgenytelensegenel vcnyr iSen'ok hel!en meg Iehethono\rlani. F{iz HATALMA A Hogy a zsengevesszdt hogyan lehet felAmikor \Falesben laktam, voh egy John nevri baratom, aki megtanitott kosarat hasznalni kosdrfo[6sra, att6l fiigg, honnan Jones

fizethetiink sz6p6sszeget anaps{g felsz6pen fonottdarab6n, egy-egx ha tal:ilunkolyanmesteremr6ve, bert, aki ismeri a kosidondsfor-

FdzvEssz6B6l KESZUL hoet a Inmeszd litl Nen i: sond.oltoiah, hNztui.lha niuen lab tin lehet.ELis rilill.drIahthh a h.pehen lttthat,, szA lil^td, IdtoLturdh6ztuih kosoaba. Ftln $sz616lbistitlt kns@akbon taodbb m thatunk rcnl andb t lclns zen, pUdAtl tajte,miket, nerl a jlneszd -lalesxh". h4s)fa atjuh szatu' M,lih nds et6ry1e, H@fedie istdsdnug ,,szeU6sebben". gobb hizasohathag,,uhh, Mtz a halitltd

163

ZT'IIJVIj

K o s A R F O N A S
sz:irmaziL a f(zvessz5. Mds minds6gii az l A n g l i an l u g " r i r e ' z e r o . z a r m r z ' r n r a g . i ' mds az irorszrgi, ahol i6magam a legtdbb lapasztalatotgyrjjtottem. A LEGJOBBKosARFoNo S"k i,mero'dm ,zennr r l.gjohh l'o'arfono lrorszdgban 6l; 6 nem csuprn a brit szigcte ken, hanem lel6n az eg6szviligon a legjobb. In il az eg)'ik szomszidos falubrn, talan ,{0 merfdldn}'ire. Term6szctesen ritra kcltem, 6s mi! ad Isicn? Az elsaicmberr6l, akivel a mondott faluba €rLezv6n tal6ll<oztam,kiden r u l r .h o g l 2 { )c r e d o l g o z i fa S h J n i h a n c ! u f(zmfhelyben ds nem mls, mint magr Joe Shanahan, a "nagl ember", al<i kosaraival telre ismerlt6 nev€l szerlc a vjligon. En abban a pillanatban a vildg legszerencs€sebb cmber6nek ireztem magam' hogy ily k6nynyen ritaliltam. N6hiny nappal kesiibb lehei6s6gemn-vilt m(helydnek kiiszdbet rd, hogt' airl6phessem Z , u l o l \ r \ o l r a l e g lu l " n i t l e b h[ o n u r r ( r m e kekkel 6s a feldolgozrsra \'616 1(zvcssz6vel A helyis6gegyiLv6g6bcncsinosle:iny iilr egy alacsony sz6ken, 6s icndkivul tigycsen lont egy fedelcs sz6gleicskosarat, a mdsik old.Ion egy fiatalember dolgozott egy hasonl6 darabon. KosARFoN6 ALLVANY egy Mindk6t kosrirfontj mcllett, a 1a1n:i1, r€gr o l a j r o n a ka t ' 2 " r r r g l , l l r : 3 l . o . d r f o n a l l \ j n \ . Erre ferddn felt:imaszn'a,egy kb. 1,5 x I m nagysrgrjj asztallapnak trin6, deszkiikb(il dsszer6n,fels6 percmenel rdgzileit lap voh er6sitett6L,hoglr Az als6 peremEtegy bal<hoz ne csisszon el. A kosirfon6 tdmla n6lkuli ril6k6jdn a falnak idmaszkodva, rigy lbglall helyet, hogy szembenlegyen a munka{llvrny lrmaszkod6 r6sz6vel.Ha magasabbraakafia illilani, akkor cgy-k61tusk6t ten al6, ha ala csonyabbra,akkor Livetle a tusk6kat.
,\R llszrJr. rlcY

Y@t ( IAW
| ,A \ { IAG t_d /

.\r.rszoollo SzERSzAMoK A kasti'foni s.e's.ant ilz hL. ,n glehrt'lek h..ts da tubbtjldU.Us)6 ks szer sztnnhtutdfl sziikegea tss:dl ftdildsdio: tr ri,3titasithoz,htv., net ziiolls h& a natdbaln\dhaz, L1ttibbi6zkb2b t hdsti k haz d Jandshoz. ta Es] ?6ztdlt tu$kt a hqiLiral hdrcn hnbnbtizti Jalt dft d tot !lgr., tuig a krr spe ar6sz6k ciil g)aluodl b^Idssdsdt 5nkhentias I eszies)enle te$4.HailoLL, s)dluh a$szilh.t h6nm d katishez.A Iatugtk a !e$.6 dlsrit4lihek knel szi:lhez ls hihcs)ezitihet, tuie a nexz6oll6 asa eLszdkis befeJ.z'ls a ryelist he. srrhtiges.Az .irt zsi rozaLiirtbcn Iattatt zstnal Leszih sikdtuI'i$ E*el tikhd sz|o'il6ztani a cszsldket, illetoe .*el lehel helret szoitani dz nj tesz A sznb.[0tui:.1hoz. rerdrr .fite,es csdfk .ld'.ttal le het tiituntebbd knni a fotoht, illet e a a.fib6 felsd tisitdl Lb6 Lttk6 Jajrisz sz.ta ltk6 perchftl h:tz'j dnfoha lehetjuhefisebbi

veszik, alaposanbe kell :izlalni. Szinte valamennyi kosrirlbn6 eliiz6 cste mtu be6ztatja a vessz6t a k6vetkez6 napra. Amikor on jarlam, a kdtegeL egy-kit 6riia dzhattak : A FIiZVESSZ6K AZTATASA vilyiban. A vessz6 faiidl6l fiigg6en, hoszSzabaddtjiras nyih a m[ihely me]letti udvar ra, ahol a fiizkotegeLet ezlattdk. lnnen cgy szabb-rovidebbideig, akdr egdsz6jszak6n it h misik el6t6rbc vezetetl az tl. Ott i]ll a szo_ h r g l r a kp u h u l n r . o g yt r z c l i u r t o na r e . ' z o i$- alkalmassri vdljon fbnisra. 6s ril6baL (1.-t3. o.). Hasonl6an a tdbbi kcrthez, be16hcz, ezt is r6gi k6fal dveztc igazen kcllemes FAJTAI helynek t(nL Meg is k6rdeztem Joe t, nem A FfzvBsszOK rerLink zold. rrgr'-barna' tztirez-e olykor maga is kisert6st, hogr- eh'o- Megkuldnhau Zdld re.szoncl nclez ott nuljon a kert egymeghilt zugdba,6s lbnla nu e, leher vesszur. a h6ja m6g nyersen raita van. kosarait.AzI \'6laszolu, hog)-nem lchet, mert ziik, amel).ek Ilyct haszndlnaknagt',durva lbnati kosaral< a flizvessz6Iil gyorsan kisziradna a napon vessz6k a h6jastul A kos6rfon6s titka a trizvessz6 rugal- kisziles€re. Sdrg6sbarna hiirom 6rdn keresztiil, de rendszemassdgabanrejlik. A vessz5t ugr_ansziraz lcgaldbb 6llapotban 16rolj:ik, de miel6lt munkAba rint inkibb dt 6rdn it f6zijtl vessz6K ame-

165

K E Z M U V E S S E G lyeket f6z6sutdn hdntanak le. A f6z6skijvetkezt6bena csersav€s egy6b, a h€jban taldlhat6 n6v6nyi fest6kanyagokhatisira vrlto_ zik a vesszdszine eIIe a kellemes sergrisbarna szinre. A fehdr vessz6ket f6z6s n61ki1l hintjdk. Ahhoz, hogJ a hdjat kdnnyebb Ie16len,kdzgyen leh6niani, ezeketa vessz6ket u1dn, hig s6rral teli vedeni.il a betakarit6s medenc6bedllila t6roljik. Tavasszal,amtkor hajtani kezden6nelsfelszedik 6s elsz6llitjik a feldolsoz6helyre. Kordbban a Shanahan c6g maga vegezte ezeketaz el6k6szit6munkilatokat, de sainos manapsdgaz alapanyagtflnyomd r€szektilfiildr6l sz6rmazik.Ma mar nem indulnak az emberek cs6nakokon a foly6ra 1(zvessz6t vigni a hideg t€li napokon, hisz mis m6don megdlhetdis bizlositani tudi6k tiszless6ges ,nker Akadnak alerl mcg lelrn fuzve.'ld de vaga.aval foglalkozolaTachala5zol'. 'z;A leldolgozollhaTaifulmuk igen c.ekcly. vessz6Ir.ilnyom6r6szea sommelseti fiiztele_ pekr6l drkezik. Ezen a teriileten a mez6gazda\agimunl,a.oke\ d ki.gazdckmegelhetise a nemes f(zvessz6 nagyiizemi termel6s6n alapul. ERJESZT6KOSAR Az eteszt6kosarak lehetnek szdgletesek6s kerekek. E kett6 a fonds kezddsdn6lt€r el alapvet6enegym6st6l.Joe, ennek az 6si mesters6gneka megszdllottia,volt olyan kedves, 6s megmutatta nekem mindk6l forma sajrtos dppen ermunkafogdsait.A szdgletes,fon6sl jeszt6kosdronmutatta be. Allit6lag ez a kos:irfajta jelent6s hagyomrnnyal rendelkezik, 6s sokat el6ru1 a kosirfon6 mestersegcsinjarol binlarol e( magul.rol a [onotl termdkekriil. lepdrldsasoR6gena tdm6ny szeszesitalok rin sok lonnenyi, erjed6 mell6ktermek keletkizelr, amir a pdk'egelbekiildtek.A kis z'akokba t6ltdtt, erjed6 mell6ktermdkel kosarakbdn '/alhrottak innen az ertetztoko';r a elnevere\-, de ezrket a kosarakaL pelsigekb6l rendsze nt nem knldr6k vissza. E16fordult, hogy a Shanahannaknem kevesebb, mint 1200 ilyen kosarat kellefi kesziteme
g

KENTr KosARFoN6
A kllek l,ithat,i h.kIi ho y;tfotu ijlebi'zt efan kt is sanl Sdtgdsbama fihir usszd hrnbitoi.injnbtt hi eii.l a nia6 darcbPdene A hadrktujk kdmededt a ho$t'fatut,ilbiiflt szilia elhr oag ala5ory nlnhen fonjlik a kasdt bezhedae szhb fak 6 d.e a heIt e,.I I

*

il,

I

u

166

K O S A R F O N A S hetente. Illcnkor minden munkds kora reggelt6l kes6 estig naponta 40 kosarat is megfont. Es mi tort6nt a kosarakkal a peLs€gben? - kerdezlem.- Be.lobrak a kemen.ebe hangzott a magat6l 6rletdd6 vdlasz. Ez j6l peldizza, hogy milyen olcs6 cikknek tekintett€k a fonottdrur, hisz a munkaer6 is olcs6 volt, igy aadn konnyen lehetett haszn6laios"kosarakat k6sziilyen "egyszer teni. Pedig ezek a kosarak er6s, tet6vel ell6tott poltek{k voltak, m6g ha negyed6ra alatt kdsziiltek is el. Meg vagyok g).6z6dver61a, hogy szdmtalan oda-visszautazrst Libirtak volna a pilinkaf6z6 mthely 6s a p€Ls€gko1957-ben zattt,miel6tt veglegelhaszn6l6dnak. katondobozok forradalmasitottik a csomag016anyag-ipart, megfojtottik a fonottaru6s k6szit6s ezen:igdt. Pedig egy kartondoboz alig kerrilt kevesebbe, mint egy erieszt6el6re nem sz{molhatkosdr. Term6szelesen taksem a n€hiny szdzkos6rfon6elbocsit6sdt kdvetd nyomords6ggal, sem pedig azzal, hogy a papirgy6rt6s fellendiil€s€velkezdelEt vette az erd6irtds, szemben az dnfennlarl6, megf jul6 fiizlelepekkel. SZoRiT6 KERESZTALJ A szoit6 keresralj k6szit6sebdrmil)€n kokeskeny Ez sdrfonis els6 l6p6se. kil szijgletes, farud. amelyelerc.avarfdl fognck d\'/e. e\ amely szerkezet egy egysze j csiptet6t alkot. Ebbe Joe 13 szdl, pattan6s iiizvesszctt szoritott bele (g]', hogy azok liigg6legesen dlljanak, 5 maga pedig a kosdrfbn6 deszka melle lillt. A kis kerit6ssze t alakzaib6l k6t vill6mgyorsan dsszefonta kosirfenek vessz6t E m e n t e ne / r h r \ j u k d l m e n o n e k . z u t a nh o z ; zdfbgolt a csavar6shoz.Ez tulajdonk€ppen dt-hat sz6l egyszerrjdsszefbnisa,egymdssal pdrhuzamosan.Szememl6ttira, szinte pilla nalok alatt l6liijtte ki az igaskod6 sz6lak ko r(iri urr. Az elolte lnrnlo.ulo idlac"kdepi ve.szutel. lezarcj a te\erker ma'ik egybelont val fejezle be. GYORS KosARFoN,As Ezutrn a leitds munkadeszk6nmaga el6 tette az igy elk6sznlt darabot. Nagy kdvet rakon hogy a darab Lifesziiliijn. A bele nehez€Lnek, kar6k, amelyekelJoe a kosir lenek6hezhasz ndlt, bizonyoshelyekenkidudorodtak a fen6k riszndl. Ezeket tisztit6k6sselmegfelel6 szogE/ odebbloltr. eg\ o\ an mdve benme8bokre. lel, amelynek sor6n egy kicsit eicsavarja a !61kul ele Igy f(zvessz6szalat. a vessz6ldr6se gend6rds keletkezik ahhoz,hogy a vessz6 tet\zetoslormaju r! menlenJ helterckerulion.
KosARFoN6 TECENTKAK alapmtveleA kosdrdruk6szit6s€nek a A rei szinteazonosak szitv6s6vel. ko pdrhu serfon6nak sznks6ge nyers, van zamosan clhclyczkcd6 lessz6ke, 6s riiuk ncr6lcscsenkeresztiilbiitategy mdsik vesz61. Hasznllhal ee$zeue csak egyet,de ardekesminrdzstota! kol\': riibberis rrbLijrafta! ha iSyjobblrn letszik. Szijglets kosar:iruk6szi

t€sekor csak dlmenedleg kapcsoljd ijssze kar6ka! €samikor a sorvegdre a 6rkezik, esyszeiien kilekeri a kar6t, 6s folytatja a fondst.Kerek kosirnru fon6sakorpiratlan szinn kar6ra van sztiks€sannak irdek6ben,hosy a p6lcdk befonisakor el6re €s hitulra az azonos kar6k kerriljenek, llnikor a kdr

KEREK ALJ Aniho neenlz.iik @haeh ha*b J.n hdI, h.j,tlen IF d6fah t Lhhdrunh" dha" ds Mh afok6 iflduh. dtuh rij.id szdbafektetex tu^ih hd,dt,ezaiisz.tl|al egJn6an kzrcsztubehek,ts sziI htzzdh.sillas dldhbdn. Ezt Mstehetjiih ij$zeso dort hit sz'tllal ^, de ha a ci dgcsiitcsok saina trd'lt ldn,dvar eg szd al ke

HARMAS cYiiRiiFoN,{s Essetli funajdia ane ].!et h'ituft u$z6oelhez diihh,hexdt elijl, estet hd MENETESFoNAs VAGY EGYSZALAS BEMKAS Estszerli Jan6, a r$sdt az e8Jik harnn kr, a adRT6TEGES FoNAs A Eteees fon6 olran, niat a nenet6,6akhAnn cagt ti;bbsztl dlrtgeeiik. ii J ' j t t h e M \ e h d L a J a s,

OTP[RosszEc6s
SztitutaldkfttIafts lzeg& tuintit kfteri)nk. Etunil az oddkarit h,irun b.,

SZELL6SEBB FONOTTARUK g dldtl dI i edIbtjI bizontas Ias'itfdjriAon sze 6sebb tuinttualotlankdlz.A hatuikalez*etbn foi^sdt

t67

K E Z M U V E S S E G
r:

BURGoNYAsKosAR
Ez d h.s,, btrgoktxredtshez hNndlatus, ie) dfenihtasdeh rcnllkbnt *iisnek hell lewi2. A W'.x hii htsdtfuhdh CounLry-i lnn d.'sregllystoktak Jonni, is ez,h a hosa,lh jm bhjdk az eds iEan!-

KERE( KTJLONLECES KOSAIAK Atuihor @ ehbi ndi tueg aldP tuuha a kDsAfotujs aeLd techfihijnt, alkDt a eih aesn6tt befondnLj z6 .sbhken slb. I hiilbnbo ta Jomdh't s ki tutl alaki tari- Az tu lttthql' d a bohan"ak ilejtft tuih.tzn hap6 haaa.ildttu hleiiltek,asszohb.lkJas Jor.tv

Minden egyeskar61 legyii jzott. Amikor valamennyi kar6 a hely6re ke ilt, gyo$ moz_ dulartal megcsavartaa kosdr k6t v6g6t 6s 01' Egyik oldalon iobban megtekte,mint a da16r. mr.ikon. e5 eg) sTallaller.ifla. Ahogy sze lesedelt, a kar6k kdz6 a fon6sba p6tkar6kat szrirt. A teflezetl mdretnek megfelel6eneIk6szitve legyiiriizte, ds hrrom piros fonattal A beszegte. fonott ktpokat megcsavarlveszszdkkel a led6lhez er6silette, hogy felhajlithal6 legyen, a m:isik oldalon pedig kis fiilet k6szitett. A szabadon maradt v6geket met_ sz60ll6vallevagta. Joe vill6mgyorsan dolgozott, alig lehetett szemmel kdveIni mozdulatait. Birki meglanulhat kosarat fonni, de aki ebb6l akar meg6lni, tudnia kell gyorsan dolgoznl - hangoztatla.

kezdeA l6c, vagyis a kosdr fenekr€sz6nek te azzal indul. hogy hat rijvid karot ke.zrdnL, majd ezeket egymison fgy fektetjiik el, hog] harom vrzvintesenfekvoszalon.ra hdrom tovdbbi sz6l fekszik. merdlegesetr, (minI emlitettem, 6 az 6n cigany JoeJones baritom) ugyan megtanilott, hogyan lehet eglbefognieodtbujtatnia re'en a masik har s m a r ,d e a z r m o n d t d h o g ) o i o b b a n z e r e t i a . hagyomdnyos kezd6st, amikor csak r6fekrertiik az egyikera masiLra.Ezulan le.imi totta az alul elhelyezked6vessz6ket,a tetei6re illesztette a tdbbit, €s ldbbal beigazitothajra. A keresztfdle hajoll,es osszekoldzte szalvekon!.vilagos 'zrnu \zallal. amel)el meg meg ii csavrrr.hogya kerevtfonal meg rugalmasabb legyen. A v6gdn€l kihfzvdn a 13, egym6shoz csillagalakban rdgzitett (a kijt6szil v6ge is cstcsa lesz a csillagnak) vessz6n6t elkezdtea t6bbi vessz6lki-be dugT6zEGKoSAR Az erjeszt6kosrlrmellettiink hevert, amikor dosni.A tizenharmadikvolt a legl€nyegesebb, ls loe azz l dllt el6, hogy k6szithetndk egy mert ez adta a kos6r gatrbtiletet (tulajdonhasonl6 kosarat. Az a kosrr, amelyet ugyan keppena fonat formaiatt.A karrjknakminJoe k6szilett, bdr egy kicsit l6magam is be- dig pdratlan szdmtnak kellett lenniik, mert, volt. Ez a kosarlaita ha nem az, egy k6rbefonis u16n a mintrAzat rozegl.o\ar segrrcrrem. megism6tl6dik, valamennyi vessz6 azonos szintdn kerek fbnott term6k. pontokra keriil, 6s a kosdr sz6lesettvolna. ter A Joedlral ha.Tnaltir meSne\e/esnek Ahogy t6volodunk a kdz6p kereszlaljt6l, a i.. me\zercsen i\merr az angol megleleldie Ilyen kosdrbantirolj6k 6s szdritjik a ttizel6- vessz6kegyre messzebbkeriilnek €gymdst6l, anyagot.Nekem m6g mindig van ilyen kosa- igy tovebbi szdlakat sziiks6ges befonni a b6rmit lehetdrolni ben- keletkezett dr kitijltdsehez.Az (i6lag befont ram, tulaidonk6pp€tr ne. En pillanatnyilag burgonyit tartokbenne. resrzoketke.rel 'zabjuk simdra. Amikor a

168

K O S A R F O N A S rijbb mint a fele ily m6koser fen6krdszEnek don elke.zull,elkezdtul.c,avdrni-hog] meg gyorsabban teljen, miel6tt a kerek alaplap drkeztiink is hozzifogtunk volna a sz616hez lezfuasilroz a piros fonatok sodr:is6val Miulrn megnellem a kerek Insaram fenekre\,,erJ am. hogv humoru.e. rg) i\ak dl eri\ la peremr6szndl le a fdldre. A mostani t6zeg€rt h d . k o , a r a m n a ik h a . o n l o a n a j l o t l f e n e l e . Fontak kenyereskosarakat,s6t m6g lovasp6l6pdlya-sz6lt (ha a lovak v€letleniil neki. is igy szaladtaka p6lya sz61dnek, kev6sb€s6 ilrek meg), borjri szdjkosarat (az€rt, ho€y a borjak ne szopjanak6lland6an),illetve bicikliskosarat es kacsakellet6kosarat.

HAr,{szKosAR FoNorr ESZKozoK HALASzoK A hdg)ondntashal'i\zha RESZERE s., afta szals'il,hasrd Szerettem volna valami kiil6nleges fbnott biJosanzsdkq,inll benne hasznilati tdrgyat Dreoilin nevri, fhb6l k6- tatttuk. A leglikonabb OLDALs6 Es FELS6 PEREMFONAS Ja Kerek kosarak oldalvessz6it belefoniuk az szult haj6mra (1.ll4. o.). Az otthonom kdze- nou kosdldkniftta?al.ld u K a l j u a t b a . i r al a . z t n k h u ' / o n k i l c n . e r o . l6ben l€v6 lbly6torkolatban szdndekoztam nto. Va ptikIol lehethoz zderilsheni, ezattoLlaldt vessz6t,amelyeket simdra metsziink az als6 hal6szni, mer itt szinte nyiizsdgnek az an- tlg} alakitjdk ki, host kA valami v€giikn6l. A lemetszetl vegeLetszotosanbe- golnak.Leher.hogt ezckkullemenem nt eln 4 en sinulj an csip6illesztjnk a kdrktjrijs alaplonalba. Ezutdn tetszetds,de azt hiszem, annil finomabb a Ms^s.tsbar e enbdhez, megsodorjuk, 6s er6teljesen meghajlitjuk. hilsuk. A liistolt angolnahts 6rtdke tdbbszoL/r arfordita\nal ncvezil. Lfo. fonct tanja rdse a fiistdlt lazacinak. Tehil kelet-angllal vesszo tipusi angolnacsapddravolt sziiksEgem.,1 Utina nd8_r" dsszea kosir fen6kr6sze1. legjobbakat, a lehet6 legalkalmasabbakat, egyidejd megcsavar6sival helyet nyeninL e t Ezr ktjver6er Joe ijabb triikkdt mutatott: egy m d g u ka 7o r a n i h a l a . z o ku d i a h l ( e s z r t e n i . hosszamegvanvagy . b i z o n l o . t a j t a l o n a r o l a m i t - f r a n c i aI b n a - Az igazi angolnacsapda nak" neveznek.llyenkor tovibbi sim6ra met- 1,5 m,6s k6t rekeszbdl ill, amelyeket egy lapos, A e" ,/erl \e\\zokervezctunl r ionatba, a ko.at Iijlcs€r kdt 6ssze. csapdafen6kr6sze csavatuk meg. igy amikor a hal6szok leeresztik a foly6 fe cllentetesen fonalmintdzataval rz Amint a fels6 r€sz fel6 haladtunk, Joe egy nekere, angolnakbeleu.znal.tgrik vege nyitott, a m6sik vege fel6 pedig le' bonyoluh peremcl k6szitett, dt sz€lesen meglehet6sen rd A vessz6egyidejii csavards6val. vessz6Lfels6 ,zuliil e. telje.enzjrt. Le\en dz angolna v6g6l a perembe fonta, 6s ezekct der€l$zdg- gadoz6, a csapddba egy kis darab halhist, ben meg is hajlitotta. A fbnatot a perem als6 vagy esetleg eleven g6te! b6k6t, apr6 halat rdszdbeneh€z, vasb6l L6sziill k€ziszerszim- tesznek csalik6nt a lez6rt t€rf6lre. A szag az oda,tonT,za angolndt) 6s mivel azon az mal, vessz6hajlil6val vezette be. Mindk6t oldalon az er6s fiilekel rigy kiszitette, hogy oldalon nincs kijdrat, bennreked.Az angolok GARNELAfu{K-Kos,{R a n h r r e . . ea r r o l .h o g y . r r u d n a k z d n g o l n a h U . l egyszerii vessz6hurkol hrizott it a fonaton Anlllid t szdkftt usdti p a't Ehhez 6fl haszndlt,vele tdgitofta Li a r6st az bol Locronyir ke'zrrenr.az"nban tdbbnyire arlihin dl6rdkhaL^z!. ath(zlshoz. A gyenge szilakat kivdlogatla, filstdlve vagy cgyszeriiensiitve, illetve p6rol- Halakat 6ak tiletlennl er6scn megsodorta,hogy rugalmasak legye_ va fogyasztj6k.R6k- 6s ktrrcsiga csapddt rs facott, a kosb aljtin e hett d nel. majd elkezdte hurok korul lekergelni. szerettem volna szerezni. Term6szetesenJ apni rd\hakttituege amig teljesen be nem fedle a kosir perem reszet. TAPAsZTALATOK KINCSESTARA Miutdn meglekintettem ezt a rdgtdnzdtl ko az sdrfonds-bemutat6t, voll az €rz6sem,hogy Shanahan b6rmilyen formejf kosarat Joe k6pes megfonni. Tirdtam, hogJ h6l6gballon kosarat is font m6r. Amikor a mesle$eget kezdte, n6h6ny sziz kos6rfon6 tev6kenykedett azon a vid€ken. Kizzel lbnott lirgyak \oral allrlottak el" Egy revegelarharatlan sztik nrdsz6k, ruhiskosdr 6s er6s igdnybev€telre szrnt vasfti rakod6kosfr volt (annak i l i d e t e n l \ e n k o ' a r d k a I e h e t e llla t n i a v a g a nyok mellett). K6szitettek burgonydskosaraes be\ kal, fasko.arakdl, asarlokosdrakal igen nagy mennyis6gbenkillijnfele, iparban haszndlatos kosarakai is, els6sorbanhogy szdllitdskor meg6vidk s palackozott term6keLet.

169

K E Z M U V E S S E G tisztAban voltam a f6mhuzalb6l kesztu! (\.1pdrkelonye\el. mivel nem vJg)ol, hide valrsos haldszj iiAr- gondoham, nagyobb 61vezetetielenlJha hagyomdnyosm6don halaszom,ez6rt fonott hal6szcsapd:ikat akartam. Rem6hem, m6dom lesz r:i, hogy megfigyeliek egy mesteremberl, hogyan k6sziti a fonolt varsii t, 6s maid magam is el tudom saiaritani e lijldnlege\ ko.arak fonj,anak fortdly:il. Aztin sziiks6g eseren maid magamnak is Ludok kdsziteni ilyet. Joe magabizrosan l:itott neki bdrmilyen kiildnleges fonott rdrgy(lke\7ite,inek.e\ raszanr egy naporirra, hogy kiirtcsigacsapdrtk6szitseflr6szemre. KLiRTcSIGAcSAPDA A keleri p.rrnidek csiga-e\ kagylohalaszri vashuzalb6l ds kdtrdnyozort zsinegb6l font ed6nyeket haszndlnak. A 40 eddnyt rartalmaz6, kdt6len 1696sorokar20...30 m6rftildre a p a r t t o l. s o n a k j u k b orlr z b ee r e s z r i kM r n . den egyes ed6nybe halb6l k6sziterr csalir tesznek. A csig6k beisznak az eddnyekLe, dm, azok formdja miarr, kitiszni mdr nem tudnak. AmiLor megtelnek, itemelik az edinyeket a sek€ly homokdtne feleft, 6s kagy16f6z6 f6szerekbe viszik iiker, ahol leforrdzzrk a csigdkatJoe a walesi csigafog6ed6ny pontos m:isdt kdriilbeliil 1€l 6ra alaft k€szitefte el. A kor d l a L ur d r o m e n l e n a l a d v a7 k L \l y u k a rt u r r r h l a kerelbe. Eldszdr n6h6ny hiivelykes egyszefli szeg6lyfonattalrijlcs6rr k€szitett. Urdna meghaiirrorrJ krrokal. es meglonlamaJ gdt az eddnyt.A laposfendkrisz kiiidn kdsziilt, csak ezI kdvetden fbnaaegybe a k€t elemer A rikcsapddt hasonl6 m6don keszirik, annyi csak a kiildnbs6g, hogy a fala sz6lesebb, merl el kell fdrnie benne egy nagyobb mdrett dllaInakis.

HALCSA?D,{K A f11tuesz6b6l hdlfohl 6ap&ihat ls) aldkttjnhhi, hast beJeli eneetljika fe ftkcn nozsd uet a aA hnzbe iis.i halakal,q.1leg a ftihol&I I, d. d hdlull hifelafl't tu taldtj'ik h.s M Ltat-A hagotuanJas eszhnzdh hnail lesineft ebb a tblcsarcs l@aefog'i cosd. A d;t-uate'i S@.rnfobi I a&i ldt,ibdn sz.1i h 6td dda heltemekel iben ld6,lkdI ee/nis nelld 6|ila, sinte nszefussd csa&afdlataI Lotba,hag dpilrkar a t.hgetfeLj sodtd.l,jhalnll Jahndkddjahak- A ui\ tikdl Emastetesen rdl tldtc tld kien elih, kijar itj'ih, aha sl

170

I(OSARI'ONAS

S o m r n s n r lF o N o r r s z E K
' rni ,me" rel T ! r o . d r r o r ' u do ' \ ' | / + e r | / I r e ,e e ^ b . . . u z , c - b | , l l \ f o n | / e l ' r o i I . r r ' . r e r , n . d "r . n r r I F g \ . m b . r o i , . . l . resztill.Scmmj €seirescm.rnnyijdcis. minr a TJ dl ddld emiirell Vindsorszak. A magis larl6s btitor_ lnbb_ foroft sz€kclk6sziris6hcz darxbnakmondha16 re lan szilks€g,minl linom minijsign veszijre es ijgtes mestefte.1\ sz6kl6l eh,ifjuk. hogl viszonvla-s konn,yii,kdnn)cn nozgarhal6 Ie$€n, dc ugvan,k embetrs kor clbirjon egy terDleres -\ ,,me .ei . (l' "e cbcn . I e-ulr or' 7ni ! kdnnlii szerkezclcl. sziliird ftL6pil6sl is a mrves cgykor szilfdb6l k;sznliek fonist. A pafaszlsz6kek as hlszndLha16 tarr6sdanbok vohak, de ma mal J6l rilklsigsziimbd mennck, as meemaudl da.abjrik laF E sza! $rmmiirl cserelncksdzd:ii parutz$z€kek enn€k ma\iligdMrtik i1 ! somerselikosnrfon6k, aLaljin k6szilik r fonoll szdkekiilijla!jiit ts hdtlimm hjr l''rn /erl./c.crd.,onb"n nsloro\.s7 bo'i a \'!slag!bb f(zvessz6b6l6pilik. OsszchasonLiwa Windsor sz€kkel,az 6 alkotnsukkifejezerlenrusz tikus, uglNnakkorkijrnln as erds. Elkasrilasehcz A szcrszinrd nincs sznksdg. semmilyenkijlnnleges somerseli sz6kazdn is cgyedilhll6,men az egyetlen n o \rn oa ',/''r. . -mcl\hez (n fr hrln,l I . min ' a r . f t d 8 . . " c l e / d . r l c s (( b b n ' " ' / , / e l , l r b a i r; csupdnaz nl6lapotfonhirldn1lijdris fdb6Lkssznik, j.'l ndlh.l \ 'e\ l,in( b"l .\ '.n.r e i lo.irf"no vdlik, hoey figy.lnen kivril meslerek dics6sds€re h . e ) \ , | / c l l ( z . F a | . e r o / " b , 1 \ , i rd / e ! ' / ; ,adok lolyimin sikeruh oLyatrszaLel alkorniuk, igen er6s,nem ldriknsze az embera1arr. ameLy

FoNorr szi( KisziTEsE
Miutin d nos)arj$s.iiL tds) d Dunag n1e$zil tubeIl e J .-&iih, is iszentbti'ih brltile a sttk .\izdl, u hosdfannM iiliiL! is a hnLdmld fontit dl u.] ta nes d:.ih tuldjdonhiff.ni s2.ilnt^dt:tiI,tdttti$ngh ftdL al dali hit). 1r nLildf ls d htit ltihb felrletih.. el'izijrk{lkl lo\ nLdil knlihl.ses techni i.dl hdjtilja a |n{e$,ih.l e olddlil.hnil is a. nm4, .nbti titzlhiL, host r^z'ntLds Puha, a zzen btu rekit f.labtut kipe eu hefliry sul.Ltuil. ,l lesiubnlli s2eseli Ex t SzekeL fenLi LiP), az iet ksz Ldttds eea* safie2et

17t

K E Z M U V E S S E G

GYEKENY- ES SZALMAFONAS
ge igy ndz ki, mint az orvosi injekci6s tii. Eppen tgy is kell haszn:ilni: beleszrirjdk a szalmakdtdlbe,6s a kdrdz6sz6lata csont iiregesbelsei€nkeresztiilhrizz:ik.Teh6t amolyan met vagy gy6kinyl, 6s a szdkebb vegdn kl- varr6technikdval hfzzdk :iI a szdlakat, maid hlizzuk, az dsszeprdsel6d6 egymis mell6 csom6zziikdssze. 6s rendez6d6szrlakb6l durva, laza szerkezetii, Gyakran kdszitenek ezzel a technik6val sodris n6lknli kijtelet kapunk, amelyet sza- kutya 6s macskakosarakalJ hagyomrnyos kaszonk6nt szalm6valvagy egydb rostos nii mdhkaptdrakat, 6s szdmos m6s fonott terv€nyi sz6rra1, esellegzsineggelkdtiink dssze, m6ket, amelyek nincsenek kit6ve lrilzott hogy egybenmaradjon. Ha ezt a szalmak6te- iginybevdtelnek. FELHAsZNALT ler elkezdjll L\igavonalban korberekerni. e5 z. geh A kos s tashe Ie tirki zi kello.uru'egben(gyma.ho,/ kbrjuk a mene TEKERcSELT FoNATB6L KEszuL dii * olctl bLz zaltuibiL tekel, kosarakatvagy egydbtdrol6eszkajzdket Mielott elrerjedrel, muanyagbol ilumra e\ nre , ldzd lodtuisi hnbl, k6szitheliink. niumlemezbdl keszult haszn6lati t6rgyak, aneblel d*:trtdk es] nkor A \ z d l m a k o r e l g l e s m e n e r e i rn e m i e a hiztart6sban 6s a gazdas6gban bd1cs6t6l a szdtatdhsaren, szskais ii rLe s dh z.d olyan kijnny( egymdshoz kdtni, mert maga a a szdkig szimtalan alkalmaloss:igot 6llitotszatw nt dtkdt tud inldoal, hog] .gr'ben kdt6l kis szakaszonk6nt m6r szorosandt van tak el6 az el6z6ekbenleirt m6don tekercselt radjon.Mihlt6 hrszitisi l,iirv(.No.. a hagyomdnyor 5lalmako.arke- szalma-vagy gy6k6nykdt6lb6l.A gy6k6nyfohezd b* sralndjdt h6z szil6s6n6la kos6rkdszit6kseg€deszkdzkdnt nds igen elteriedt ds kdzkedvell volt Eur6paa htiljiik tuert ho$zabb as liba l6bszdrcsonti6thaszndljik olyan m6don, szerte, f6leg Skandin6vidban, merr az alaphu!,ya c"onrorferdenlemet lil. rmivel a \ianyag mindenijtt rendelkez6sre6lh, 6s a fonolr lJrg)al(elodll|la5;hoz nem volr .ztikGg g6pekre, minddssze n6h6ny egyszerii szerszimra. Angli6ban, az Orkney-szigetekt6l Cornwallig szinte mindeniitt fellelher6 ez a technika, ldleg Walesben ndpszer(, azon beliil is Dyfedben. Szalmdb6l font tdrgyak keszit6s6hezcsup6n brizaszalm6ra€s szederinddravan sztik.eg. A7 o,zi buzjnak a legerosebb rostjaa ez6rt ezzel szeretnek a legjobban dolgoz . Miut6n a bfzaszalma teljesen kiszdradt, kaliszr6szt levdgj6k, 6s a szdrat kazalba rakbe. ial. A.zederindaa legiobbkororoanyag. 161e nyerik a legjobb kc;ldz6rostot. Arra azonban ugvelni(ell. hogya,,inda kergees belse je ne tartalmazzon sok nedvess€get. Ezefl t6 7en a sz6raz, hideg id6 a legalkalmasabb a betakair:isra, amikor nincs a ndvdnyekben nedvkeringe<. Felhasznalas elott a :zederind:ir 6les kissel hossz6bann6gyfeld hasitj6\ 6s a bel6l elt:ivolilirk. Szalmako':iraI alaban haromlelelenekrdsszel kdsziilhet. Lehet a kdz6ppontjdb6l indulva, csigaform:ir kialakit:ini. Igen kedvelt az is, amikor a sodronyok kereszt alaSZALMAKoSARKisziTfsE ktak, 6s a harmadik vdltozatban sugarasan Saino! han faid \itezik, dtueb iddtlen iddh6ta tek L rozetta form6jriak. MEHKAS M€hkast dhaldban rozsszalmdb6l k6szitenek. merr az ho.s/abb-zalu es.zr\o\abb,bdr olykor btzaszalm6t is haszndlnak. Azonban

a egykdposan szrjkiil6cs6 hagyomanyosan 6kdrszarv, egy amelynek 1e\'6gt6k csics6t szdlesebbik a v€ g6bebeleszorilunk cseve egy szal-

cseh szalndb'jl hisztl. A jobbrc ldthatuI hasb .'ns ig;ntb.leklneh Mn knCbe,.zt,I az duarh dtJos6 aastde, lohott tte Jii\eketerdsite k hazzti, a tiizeekosdr Diszont saj,lt fule

172

( , Y E K ! \ Y

t S

\ l q l \ ' l A f o N A \

SisvAoAs
ne lji k a Ieshe IeI6b Efe b idiiszak stls a betdha,itd s,ra. Atbldb@ a trar knzefit, illeb. nlgdl lutljliL a legdegfe|kftbk k. A le h. ft leghos2dbb eLe le! heI is)ekefuk betahatitani anilbiil, host wglinaik hasszti 6ket.A sdtalrlt.jh teneit fanlitu erdsftex h^mdLhdk, has d riz sdklje dldx tudj,ih elodLni d adtanJit. lecdgou A sl^I nesno$dh dsneg:zni, j,jh; ez a fottatudt E itt[ jnr.istdl Jiiggdeh ka?ie, tiz

az egytedi kasok ma mer ncm nagyon hasz n6lalosak, mert t6bb h6tr6nyuk is van. E16szijr is az6rtJmert a helyileg illetEkes ,llat eg6szsdgrigfilisztvisel5 nem tudia megvizs gdlni, eg6szs6ges-e m6hcsal6d,vagy fcfi6a z6tt valamilyen k6rokoz6val, €l6skijd6vel, ugyanis nem lit bele a kasba. a Mr.od.zor, d mehe.zt'ak uet iul hu././d ha a kas lak6inak egy r6szil elrii.ezhez, pusztitja. R6gcbbenezt igy v€gezt6k,hogy a kas belsej6benel€gettekcgy kis k6ndarabot. A harmadik ok, amely a szalmfb6l nelkuli kcptrrok ncp.zeruke,lIerr, kcrerel' s6g€tcsdkkentette,az voh, hogy a mdz kinyeresdhez nem lehetelt haszndlni centdfugdlJ perget6t. ezek az akadilyok apr6 szakSzerencsdre mcjdord mci foga.okkal. la-.zerkezetenek l r r r . r r a l r k u z d h e r " f d e I l e f \ e i l i c i b e ne \ o . l6n'ik sajnos nem 6vhat6L meg.Ilyen m6dositds volt peld{ul azJhogy nem teszneL sodort ltn6kr€szt a kasba (r6gebbenis nagyon kev6s m6hdsz ten). Amikor hozzi akarnak jutni a m€zhez, dvatosanfelforditjdk a kaptirl, 6s egy mozdulattal egy m6g iires, fen6k . ' n e l k u l im c \ r k r t h c l y e T n erla A m e h e l 'm i vel mindig lelfel6 tartanak, berepiilnek az iires kasba-Enlj.6n az ti kast a mdhekkel a hely6re rillitjak, a mezzel teli kast pedig elviszik 6s kiiirilik.

SZALMASoDRAS Angli6ban a szalmasodrdsm6g az 1920-as evekben is jeient6s k6zmrivesfoglalkozesnak szdmitou. Kordbbi ltlieglzdsekb6l Lideriil, fejl6dott ki ez a mesterhogy a 16.szdzadban s6g.Nipszeflis6gea szalmakalapLozkedveltt6 \'6lds6\'alcsak fokoz6dott. Ebben az id6ben az el6rillitotl alapanyagttlnyom6 r6sz6t szalmakalap k6szit6shcz hasznilt{k fel. .1 lo. \zdzad ko/efe kijrul el c leveken]\ig Dunstable 6s Luton kijmy6k6n osszponlosuh, ahol mindennap (szombat 6s vasarnap kivitel6ve]) kiildn piac is mrikoddlt, amelyen csak a szalmAb6lfont eszkdzoket6ruh:ik. Tobb egyszer( 6s lelemenyes szerszimot alakitottak ki bizaszalma hasitisra 6s osztrlyozisra. Fdb6l kdszitetl keretbe illeszrert szitak6szlelekct kdszitettek a szalma' sz6lak vaslagsAgszedtti v6logal6sdhoz..1 kijtegeket beledllitoltdk a szit6kba tigli hogy mindig a legfinomabb lyukri szilival kezd€s rek. Az itcs(szott szdlakal ijsszefogtdk kdregelt6k. Finomabb darabokat nem lehetett kesziteni egdsz szdlakb6l sodort anyagb6l. eles Les'el ha.,lotlJ! \eErerr keTderben kony szrlakra a szalma! de az 1820-as6vek kajriil kilal6ltak egy 13 peng6t taflalmaz6 A hasit6eszkdzt. szalmasz:ilaka penS€k kozdtt haladlak 61, 6s finom, vdkony szdlakk6 hasadtaksz6t.

r73

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful