14 - Házimunka, konyha 1

MASODIK RESZ

RncrIo6r
HAZTARTASI MUNKAI

A REGIMoDIKoNYHIhonlhai marafi honihaasztalasa legEiildnfdbbb Tehintdltes eszhdzt;h, edinlek jellemzih ae isazi, hagomdnyos,rdginndi hnnthdt (. A kontha oiwa, 205. o.)

BBvszsrBs
vagyok." - halljuk sokszor,n6mileg sz6gyen,,6n csak hdziasszony Hogy is mondhat ezt kez6 n6kt61, a kijelentEst..Csak hdziasszony." munkdt v6gzi nap nap ilyet egyn6, aki,,csak" az egyik legnemesebb utdn, kimeithetetlen energiival 6ssokretf szaktuddsival!A t6rsadalombanmind<jssze ehhezfoghat6munka van mdg,az pedig a gazegy Csak egygdpir6n6 mondhatn6nkugyanigy , csakatomdaember6. .. fizikus, csak iig1v6d, csak miniszterelndk. Egy n6nek a legbiiszlehet. kdbbnekarra kellene lennie, ha hdrziasszony

B E V E Z E T E S

Az utdbbi 6vtizedekben sajnoskezdi elvesziteni jelent6s6gdt hdziasszonyok a szakrud6sa, mivel az emberek kdsz vagy f6lk6sz 6teleker esznek,amelyek nern igdnyelnek sernmilyen elSkeszit6stvagy f6zfst, egysz6val nem kell ,,baj16dni" veliik. A hdzak 6pit€sekor sem a csalddias hangulat megteremt6se, harm6nia, a a szepseg elerese cel. hanema gyorsasdg a es az egy\zeru telezhetoseg egyeLkivi az len szempont.Ezek a lakdsok, 6piletek (soha nem nevezn6maz ilyen helyek€t otthonoknak)ldlektelenek,sivdrak,lehan$ P goldak, de a televizi6 vill6dz6 k6perny6ie el6 iilve, a fdradtan haza6rkez6 lak6k ezt mrir nem veszik 6szre.Azonban, mindezek ellen6re, m6g leteznek igazi otthonok igazi hdziasszonyokkal, akiknek a tudAsit ez a fejezet igyekszik min6l rdszletesebben bemutatni az eg6szenr6gi technik6kt6l kezdve. Sok e1j6r6s mir csak kev6shelyen dl, vagy rellesenehiinr, de ma sokat meg ma is alkalmaznak,vagy rijra felfedezteka g€pesit6s6s modernizdci6 korszaka ut6n. Vannak, akik egy f€l 6leten dt olyan Iakdsban61tek, ahol a televizi6volt a legfonrosabb berendez6si tdrgy az dsszes szobdban, vdgiil rd kelletr jbnniiik, hogy az otthon mede lege, a csalSditfzhely kijriili beszdlgetdsek meghittsdgemindennel fontosabb. Ez a kdnl'v a r6gi 6letformdt,a r6gi technikdkatmutatja be, s ezzel hasznos segitseget szeretne nyrijtani a ma 6sa jiiv6 hdziasszonyainak. Jdmagam ugyanis meg vagyok gy6z6dve arr61, hogy a idv6 konyhdja sosemlesz a halrudacskdk6 6s a kiil<inbcjz6 haszontalan rdgcsdlnival6kd. Hogy mi6rt egyf6rfi ir kdn).r'etaz ilyen n6ies tdmdkrdl?Nos, val6 igaz, hogy ha egy n6 irta volna ezt a kdnlvet, akkor az 6letiinknek ezt a szegletdtnem egy kivnldll6 szem6velldtndnk most. igy vrszont lehet6s6gem van kiemelni 6s megmutatni a hdziasszonyok munkdjdnak valamennyiapr6 r€szlet6t, tal6n m6g jobban, mint ahogy azt egy gyakorl6 h6rzia s s z o nty n n e A r i \ z t e l e m i n d e n k e p p e n e . r megilleti 6ket, mert egyrutinos hiziasszony j6val tobb mindenhezdrt, mint bdrki mds,aki

196

B E V I Z I T E S

\ v a l a m i l ) e nz a k m J b a n z d k k d p z c l r s e s get szerezJ a szakmdjdban 6s dolgozik. R a a d a . ua h d z i a s \ z o n ) d a s a..z a k l tu drtelmesokkalnehezebben megszerezhet6tudds. Michelangelo, Shakespcare, Beetho(5 Ein\leinmind valobanig1even f Iemre melt6t alkottak, de vajon mire mentek volna civilizdlt otrhon ndlkiil, 6s vajon mit ielentenenek szdmunkra ( r l r f e s z r t e i em u v c i k h a v a l a m c n y ik. J Zo . nyien vaddllatokk6nt 6lndnk? Mindaz, amit az emberaz otthonin kiviil vdgez a sajdtfdldjen, az erd6ben,a gydrban,a kdnlvel6iroddban,a bdnyiban vagy a tengeren azt a sajit alapvet6 ig6nyeinekkiel6gitdse 6rdekdben, tisztes a megdlhetds6rt teszr'. az4rt,hogy fenn tudja tartani 6s szebb6 tehesse sajit otthondt. Bdrmit is tesziink, mindig az lebeg a szemiink el6tt, javitani saietkcjdilmdnyeinken. mdr azotthon se hog"an tudnr:ink Ha szimit, akkor elveszitjiik a c6lt, ami6rt drdemes dolgozni. A kor, amelyben6liink, sajnosnagyonis sok hitvdny utfnzatot termelt ki: szcndvicseketr csirket, hrisk6szitm6nyeket, srilt amelyekben hris talin mdr nincs is, gyors6ttermeket, ahol a m(anyag sz6keLds asztaloka frjldhliz vannak er6sitve,6s ahol a cdl az, hogy a vendeg mindl gyorsabban dtadja a hely6t a kovetkez6nek. Milyen kuhira ez, dsvajon mi6rt maradhatez t'enn? N6hdny €r,r'elezel6tt besz6lgettem egy id6s ndnivel arr61,hogy gyerekkordbanaz 61et,6s elmes6lte,hog-1. milyen volt az 6 amikor kislfny volt, a h6t mindcn napjdrajutott valami kemdny6s fdradalmas hdzimunka.H6tf6n p6lddul nagymosds volt, kedden piacra kelIett menni,drulni a tojfst €sa vajat,szerda keny6rsiitds a napjavolt, 6sig1'tovdbb. Nem volt ez egy kicsit sok munka? kerdeztem,ahogya vdg6re 6rt a teend6knek. Az volt, de nekiink sosemondta senki, hogy dolgozni ro..z dolog. \'JlJ\7olla ncni mo\oa lyog.ra. M6gis mire forditjdk ide"felszabadult" jiket az emberek azutdn, hogy rem fbgIalkoznakmdr igazdna hriztart6ssal? Nos, tdbbs6gtk sajnos nem az elmdje csrszolisdra vagy kcirnyezeliik sz6pites6re, mivel hrinyzlk hozz,it harmonikus otthon h6ta tere. Ezek az emberekk6t k6zze1 kapnak a legolcs6bb,legalacsonyabb szinvonalf

t97

ilr:r li I

!

S

-ll

l:.r:i!l,,l,S'r

.l

..,,.,, ..r',,r.r.,"
rr,r,. :!.:

, i l r r rl a r " t ,

, - , rr , i n ' , . , r ! ' . . . 1 . i : r ,i : , r , i r . ' , i r r , , , i , rr'r,,ririr.,, , , ,i r . , . ' l

i : ir

.i'l
lr

' l :
.lll

il

,li;
t il

.. i,r'., l::,.
rri ,ir iiriir.r. i1,r

iii ...iii
.i
l : :
I

,rii",,i.r,.r,r".I,. I.|,r..r, , ,i /r ir :.r ,1,,.' ll i, r ' r,.irl

i

, ! i , r ' r , r i r r' , , , / . , , , r , , r : r.r'r,,rr:r.: rf ,r' :,1

!

i , , r . , r ,i r i i r , r I I
l : ] ] | ; i ] ] i l l | ] . 1 ]

;

':.i 1... t :

*{$?iii,:'i

"-*$.$*

t 9li

] ] L V B Z E

E S

BEVEZE:I'tsS

sz6rakozdsi lehet6s6gutdn is; televizi6zdssal tompitjdk agyukat, esetlegelrepiilnek Costa Bravira, ahol ugyanazta fajta gyors6{termet keresik fel, amelyikbeotthon is jdrnak. lenne bepilMindezek miatt tal6n 6rdemes lantani rdgi id6k kriz6ss6gi dletebe, hdtha akad valarni, amit elleshetiink 6s javunkra v6lhat. A technikai fejl6d€segyik-mrisikvivm6nya termdszetesen nagyon is hasznos,6s id6t takarit meg a hdzimunk6ban. Igy p6ld6ul a porsziv6 megjelendse val6sziniileg keve6ta IJ6la az 4gsebbbolha kinozza az embereket. jelenteneka nekl Az elektromoshlzrafilsi eszkdziiknagy segits6get hdziasszonynak, sosedltassukmagunkat:ezek a g6pek bnmagukde l6gkdretaz emberi k6z ban nem teremtik meg az otthon megn)'ugtat6 vezet6se azonbanm6g a modern n6lkiil. A csalddih6ztartSs munkfja g6pekkelis nagy teher egyetlenembernekEl6ggd elszomorit6,hogy napjainkban Ahal|bat az 6desany6kra hdrul minden hiztartfsi rnunka, mik<izbena fiatal l6nyok sokszor Ha haszontalan dolgokraforditj6k szabadidejiiket. senki nem tanitia meg 6ket a hiztafirsi munk6kra, vajon olthonr6l elkerilve, milyen v6lnak majd? anydkkd6s hdziasszonyokkd Catharine Esther Beecher6s Harriet BeecherStoweaz 7867-bet cimii kiinlv szerz5pdrosa k6n1ru a kiadott,4s amerihaih'iziasszony ha igy bevezet6j6ben fogalmaz:"Szeretn€nk, tdbb tiszteletet6s fizetkapna az,aki m agfuavAllaljaah{zimunkdk neh6z6sszentkotesdget ds less6get csaldd6rdek6ben, egybenszeretr6nka n6k val6di hivaa tenni, mint a legrantisdt legal6bbannyira vonzdvi 6s megbecsiilttd gosabbmunkdt, amit egyf6rfi csakvdgezhet". (drtelmesemV6lem6nyemszerint az embetekhomo sapienskenl 6s berk€nt) va166ltaldnosdefini6ldsanevets6ges iintelt. Helyesebb, pontosabb6s taldl6bb lenne n6, az otthonteremt6" ds,,a f6rfi, a "a gazdaember" cim. A nyugati vildgban a n6k arra tdhogy megpr6bilidk elforekszenek, gadtatni a n6k 6s a f6rfiak egyenlds6g6t, holott a n6k sokkaljobban drmint a f6rtenek a hdzimunkd.khoz, nagyobb sztiks6gis fia\ 6s sokkal lenne r6juk ott, mint mdshol.Egyvoltam egyrtivid szervend6gs6gben ideig egy parasztcsalidndl,ahol a n6k a f<ildeken dolgoztak,a h6z .ura
*a_l-_@O

200

B E V E Z E T E S

pedig odahaza. n6k szakdrtelem A hijdn, nem nagyontudt6k kezelni a traktort, de a fdrfi az iigl'etlenkedds6vel csak rendetlens6get is 6s koszt hagJott,ahol megfordult. Esmeralda, a csalddkis kedvenc aki malacavoltJ bejdrt a hdzba,ds eb6did6alafi az aszralalatt rdtbgijrt, egy id6 ut6n aztdn nem idtt be tdbber. Meggy6z6d6sem, hogy azdrtr mert csakligl,!mint 6n egy id6 utdn m6r undorodottbeldpnia koszos konyhdba.A jdl szenezett 6s hozzddrt6kezekben l6v6 hdztartds n6lkiiLl az egEszgazdasig tdnkrement,6s a csaldd61ete 6sszeomlott. Csak a n6k k6peseka hriziasszonyi teend6ket megfelel6en6s hat6konyanelldtni,6s ez kiilijndsen igaz akkor, amikor neh6zkdriilm6nyek kdzdtt 6l a csal'd. Pdldiul amikor vizert vagy tiizel6anyag6rt tdbb kilom6teres tavols6grakell elmenni, \'agy amikor a hdz ura lusta, munkanelkiili vagy rdszeg, esetlegegy hath6t tagf csal6dr6lkell gondoskodnimindenvagy rdmogJr.rs felesegrtseg nelkLil. Egy ferli, aki ugyaDer6s6s €rtelmes,eIIe soselenne k6pes,mert a f6rfiakban nincs meg az a mag6t61 drtetddddnfeleldozds, amire a nd mindig k6sz a csalddiri6rt. De mdr hallom is a n6i olvas6kdiihris szavait:,Ez a hirnsoviniszra azt hiszi, hogy mi csak a mosogatdshoz irtiink!" Term6szetesen nem gondoloksemmi ilyet, s6t,ink6bb az a v6lem6nyem, hogy a csalddban mindenkinek r6szt kell vdllalnia p6lddul a mosogatdsban Legis. aldbbisazoknak,akik mdr feldrik a mosogat6t...Tehdt a 16rfiaksem tehetik meg, hogy munkdb6l hazadrue felfaljdk a vacsoriit,bdfdgnek egyet,6selteriilnek a televizi6el6tt nehiny ilveg sdrrel.Az ilyen ember nem drdernli meg,hogy a felesdge felildozza onmagdtaz otthonii6rt,6sval6szinfleg nem is fogja ezt tenni. A viktoridnus korszak idej6n mindk6t nem k€pvisel6irigy gondoltdk,hogy 6k fels6bbrendiiek, mint a mdsik nem.A kiildrbs6gt6tel rendbenis van, de az agressziv birtokldsi vdgy helyett sokkal helyesebblett volna, ha a ket nem a k<jzti" elere.ere cel tdrekszik,ha felismerik, hoeJ a fdldi paradicsom megteremtds6hez n6 odaaddsa a 6s a fdrfi erejeugyanrigykell, 6scsaka csalrid, az otthon megteremt6sen keresztiil 6rhetnek el bfrmit is a fcildiin.

l

B E V E Z E T E S

I ] L V E Z E T E S

Ezzel a kcinlwel a hiziasszonyoknakszeretn6mkifejezni tiszteletemet,6s az egyes fejezeteken keresztiil bemutatni mindenkinek, hogy mennfi kitartds, szorgalom,cinfel6ldozds milyen sokr6t( 6s tudis kell a hizimunkdk szakszerii elvdgz6s6hez. Ezt a kdn)-vettdbb n6 ds f6di illitotta dssze,de 6n a saj6t kis rdszemet kiildn szeretn6majdnlani minden asszonynak anydnak, 6s akik a csalddjukat szolgdljdkminden erejnkkel.

204

A KoNYHA
VILAGA

Orwellmar blrcn evrelezelott tettee,zrehog) azt 7r eorge el< ., r m \ J t i r i k u i l u c v i , . z . r f e i l n d na ze m b e r e l < I o,l1 a n n a k a r. r z o k az igazi tafbaszakadt fdrfiak, akiknek akkoramellkasukvolt, ds mint egyhord6, olyan ddlcegbajszuk,mint a sassz6rnyai, akiknek dong6ldpteir dmulva,6skicsit taldn f6lvelestemgyerekkoromban?" rdjuk, de engemnem lep meg, T6nyleg,hol vannak? mdg eml6kszem En . h o g ym . rm a r n i n t' e n e ki l l e n t e r f i a kO k n e mh r l r u J r c s h n . 6s levesen ndttek fel. Nekik mesterien elk6szitett k6szdteleken zacsk6s pulyka,birka volt az eb6djnkfriss, otthoni zcilds6gekkel, marhahris, gyiim<ilccsel, cip6valdssdrrel.Mindent, ami az asztalra hdzi keriilt, gondosan eldkiszitett€smeglelel6en t6lalt. a gazdasszony amelyeket friss K6tsdgkiviilsokkalttjbb a munka az olyan6telekkel, p6ldduligencsak A alapanyagokb6l k€szitenek. bors6fejt6s dolog, riaddsulkdzben semmimdstnemlehercsinilni. id6ig€nyes akiknek otthon m6g hagyomdnyos De azdrtazoka szerencs6sek, m6don f6znek,val6szinflegnem gondolj6krigy, elfogyasztott eb6ddel hogy a sebtdben "moderri' 91'ors€tkezd€ben megsp6rolt val6banmeg6ri. idd van egy6ppencsaklbrrd vizben Hiszen micsodakiilonbs6g friss alapanyagb6l k6szitett, feloldott instant leves€sa sokt'6le tiD16l6.aranvl6otthoni hrisleves koziittl

E L OK E S Z I T E S
hagyomrinyos,r6gi konyhik m6rctes, mozdithalallan, 6s gondosan liszldra srirolt konyhaasztala a slabililIs szimbdluma voh. Ezekel :z asztalokjtl iltaliban v:sLag bLikkfa deszkrkb6l kiszircn6k, is a l6bai meglehetiiscn vaskosakvollak, hogy birjik a terhel6st. Mag cmlakszcm azokra az idijkre, amikor any:im az ilycn aszlalon sz6p darab marha5,.(l.trlLt k('llt(tt tl" az <bcJhtz. Alloriban m6g nem csontoztik ki a hfsokat a boltban, ezi.t otlhon kcllctl ezl meglenni. Marh a h u .m r l l c r r. o k , z u r t t u n k b i r k a ti s ,J r c r i dckcs m6don bdriinyhtsl alig. S6s FELFTjJTAK Anglia kclcti riszan a vidiki hdzekban,I61eg t..exbcn c. Sutfolkban fo logar.a sult hu. a ci6lt lipikusan kiil6nbajz6 s6s fell(jtakat r " l a l r i l. b o i e g e ' c nc o n t | cv a l a m i l y r n a r I m r; rl. t,/ onmrg;ban i l ulon foga"nak 'za mitort, ds igy nem kelletr att6l tafiani, hogy esetlega hirs nem lesz el€g a csalddnak,mert mire a his l<dvelkezett, nldr szinte mindenki jdllakotl. Az ilyen s6s felfrijtakhoz az alap anyagokaaegy nagy mdzas kdeddnybcn kc !erlek o\./e e5\urorlelrmeg.mcjd azonfri. \ i h e n r a l ! l t a l A l e l o k e , / i r e .m u n k r l r a g e n . i hosszadalmas strol6s kdvetkezett, mert eb6d id6re mir a riszta aszlalon kellelt 16lalni. \ 4 a r r l i e l l e g z e t el o n l h a i e l o l e \ r r t e , i munkr \ol n lngg!.udcrclJ5.nrcrhc[cggyu A jinak azt a Lem6ny zsiradekr6tegelhivjdk, amely a hasiiregetveszi Lajrbe.Ezt a faggyrit g l a k f , n h a . u r l t . l h r J a . t e . z t r ll e r z , t e , e n hez. Egy kis p6st6tommal ldltdlt hijasleszta pedig mindig akadt a kamr6ban, ha valaki meg€hezett. M6g h6jaslelfLijtis volt, amely a kcivetkeziik6ppenk6szi.i1t:a darelt l'aggyril (hrijat)liszttelelmorzsolt6k,6s kis vizet egy adtak hozzi. A t6szlil ezurin feh6r porcelin siiliUormiiba egyengert6k, majdnem az ed€ny peremeig, h:gyma €s darelt hfs keverEket kanalaztaka kdzepire, 6s az eg6szet befedt6k a m:radik lisztival. V6gezeldl pedig tiszta konyharuh6t borilo ak rd, majd lorrrsban Itv6 \'izbc rettik tdlaslul, azaz l6nyeg6ben mcgf6zl6k. Az ilycn lipus fclfrijt voh a keminy fizikai munkil vigz6 firfiak, haj6sok, hald.zok. farmcrckfo (ncrgiaforra.a. Szirk\egul. i\ \'ulr rd. mcfl nekik az i.lojara.rulfdggetlenul (meg r6lcn is!), a szabadig alalt kellelt napho\.rar podolgo,/niuk. az cocrgidr c\ tolniuk kellelt legalrbb egyszer, ebidid6bcn.

A 19. szAzADr A hou,hdnindis isa fezv eil esdl,itliilet hlziffonlj.inak sz.init u. Knliihn vn, ha a csdlid nag lx tzamn DdL ndt ahh.r az ebLl thAzilisl her nirdoj tloLsos elkeha k lonkiz bdzdkanrhai eliiktszilil

CLiKoRVAcd or-Lo
A 19.lzaadhan a tuktut niu ntn:ztu st Jomd bann1\ltdk, hanein sr ncoezetcukn\ucesekben, I bi! alak:ttnnbh.tt, ht g6 L nPn!,egl sd en! at han A Uzi, Ddg a tdldtuiuL ndlt)obb,dtdlptu.rdsit etl I ,1:si fin eukafr alLnhkdl ezekb a cuhot rQ kbal 61 h a a l@]bntnq)ha!:r! ltDig ltik, tuajtl a ddtdbakdt .L ho$ i?es zeI foet,i:L e n E

206

A

K O N Y I I A V I L A G A

M6RTEcEK Eb!,titudohan.it a l4cell.ljedtebbtifNi fta,lee u es)enldh tutle s ! olt, arit melret a h.ijziJebb.ft ho fa aagt hahntmhleekifi ^nemnh.A ntrLghT kn' zeplk flfi lruhaaesrralbnt tu Lalezettehdt, en tutlloetu Idrtuxnk a ntr leeet ts a tuhlegler hit !49,tu eg! eg et2entot fiigg^zteuek.Az esiht rahtihednt,dm^lhrd a eiljokd| 1',tu,il1rudat hNznAuh M estenliIlen harn izedesnhlegtn, xdsr tudsw tuizstit. E efltuir I z rdgrtis endekke nehe ebh dnlsohtt i: le tudtak wr fli,iadA gabondsllha ,ld lvt. A Leandrdo vikei dhal feltuI'jL, figges ex tugit tu\leeekensrdnla fok hhetett l'obdsni a tituegeL Enn.h dz ^ztalon .tlln ld.bozatd6ah d 24. srizalldn odh ki).isnenf

Gyermekkorombannagy sz6 volt, ha 6n ls kaphattam egy-egyszeleteta hrjasfelftjtb6l, valamilyen kem6ny lizikai munka ulin DESSZERTEK A 18.szdzadv6giiga m6z sokkal elterjedtebb voft, minl a cukor. Ezutan kez6desit6szer d6dittt a cukor iparszer( el6dllitisa, amit6l megnoll a klnrldlr' i\ az crd ugrd.szeruen Am ez a cukor meg rendkrvdl lecsokkenl. volt a melaszt6l, 6s a mindig sdt61 szinii gazdasszonynak kellett r'6gigcsinilnia a hosszadalmastisztitdsi folyamatot, miel6tt apr6 darabokra td e, v6gre felhaszn6lhatta stit6sheza tiszta cukrote' A ri'lurd.hoz felverl loja\feherievel a cukrot, es forralat vrTzclkellerr forrrlni ldzben fol)imatordn lefdloznia \Tennlelod6st. Amikor mdr el€g tiszt6naL litszott, az

SiLYoK is MiR6EDENYE( A t6bdl Msznli snltoktuwv gi.rtt szorel.tuh, Mellrtl d ltltt kte6l.es hel!rc leh.tett jnszratni a tujz,iUt11i.tan. cs A hnfan&|gehhez d fuLti hh ai.lr ohnt, dllnn&l ege ez bron illetve egtn^tu Mkhatt tllta hat hastuihak. A hnk;flfth famqi 6 nas'iisd Mrdede h4 I n. ,! ekke ne ! dkfoIt atl1 t d'ttEh- Maguotft,tgon a tu6t6lildtul eetkot inett iima dh uh. Ez kdstj'jbdl nes.Atihd 62,5L-nekf.teh entuh tu. f.te, 3 t I' sz.tu Mindlat tmi|t;hkel "olL s kmi"Jr nrtrh, PiLLt bnzdt

ffi
1j&\ *l{

@.

ffi

cb
208

RICI ^NGOI, iS IR MEROIDIN''T

E I- d KE S Z i T 6 egdszet1csziirt6k,6s m6g egyszer felforraltdL. Nigt r6sz melaszoscuLorbdl k6rii1behil egy rdsz felhasznrlhat6, tiszta cukor maradt. Anglidban ezzel a cukorral 6s pr6z1i,liszt, apr6ra vegotr gyiimolcsok, mazsols, pirosp a p r i l , i .r J i c ' . , a J $ u d r r ' r b k a e ' m e l e gt e i k hozziadrs6val k6szitett6k a Cambridge 1t1f u j l r r .L A d n r J b\ r J r r ' , l l a k r l . o n l h d r L l ^ a ( b a I e l f o s o t lt. l l , t i l ! l J t k o z e p e h e . J / e g i szet vizben 16zt6kk6szr€. A leglobb desszert alapja a tejszin voit, amit rendszerinl lojdssal s(riteltek. Kedvelt voh a tejszinb6l, cukorb6l is r6zsatizb6l L€. z r t e t r J e s r e g ,m i h e / h n m e gg ' i m b e r r i \ d e adraL, abb6l len a triiffel, de et'akran keszF IcneL sod6t is a dcsszerthezA habcs6kfianvolt, de a 18. szdzadban cia eredcti €dess6g gyorsan elrerjedr eg6szEur6piban. Kezdetbcn hideg, r'izes kanillai form6zt:ik a h,bmeg nem lelenl mig a 19.szdzadban cs6Lot, az oly egl'szer[i] nr6gis mesteri taldlminy, a habzsik. SZELETEL6S,APRiTIS, PEPESiTES cgyre Lijabbds njabh A 18. szdzadkdzep€r61 konr-hai eszkdzokettal6ltak fel Ujtajra k€ t:rgo-.' ollok e' eg\cb pepe.rto. et, oardol,. aprit6szerLezerek konn-vitetl€k a konybar munkil Krildn k€st haszn6hak a viszon)13g kemEnyebbdzsemek (peldiul birsalmasxjl) 6s Tojisszelctel€shez a tdmb szelerelisehez. -rl;.kcpp cukor'tr\eg d"rflb.ld'r . "l.or hoz pcdig specidlisoll6kat k€szitettek. Sz:imoskiilonl€1e,jcllemziten feh6rb:idogb6l kiszull rcszel6 is elterjedt. L6tezclt eg6szcnLismiretii, Iedeles reszcld, amellyel az esti lbrr6 italukba \'agl siilcmenyekbe lehetcti szerccsendi6t reszelni, de zsemlep6ldiiul mir nagl ives morzsa L€szit€s€hez fbrm6jf reszcl6thaszndltaL. Didanyriink m6g maguk 6rdlt€k, tortek \ dgymof/.ullck linomra" ','dritolI g) igl - e' f u ' z c r n ^r n t c k e t i . . F h h e z , l t . l , b a n f e m r mozsarathasznihak, mivel minden h6ziaszszonytudtai hogy a famozsrrba beleiv6dnaa illaia, 6s elveszilen6kegy6ni iziiket, fr:iszcrek \ r l l a - u l i . . \ c u l . r u lc l J b J . l r o n ' - a A m j r \ o n lm o / ' d r b J nl u l l e l ' .p o l l l o t , J l ' am o / 5 j f tctr6vel, egy er5s, gdmbol,vii v6gii rfddal, amilyenncl egy6bkdnta f6rt burgonydt is lehcrett tdrni. n R e g e n c m ' . d l ' c P \ i r m o l .n f l ( ! e t f f e seh6L l<i, hanem a zdlds€gckdtis, maid felhaszniiltrk a f6zdshez.Citromfacsar6b6l lijbbf6le is l€tezerl A legrigebbi lipusn kem6nyfnb6l k€szult 1il vo1t,an]elvnek a kdzep6b6t kiemelkedctl egy lekereLiieft ktp lor-

N U N KA I-Tyf O K

REcr
KONYH,{I !SZK6ZOK Aa^ a acilei,irds Iej.lere It;.16e 18.sznztul a kdt nagitdl hozrad ki vh 6 ep'ib aAsbszkbzak tijldl etesiti si t, tj fairuik, lj ^zhijzijk kifejl^ztish. Azonba, eaekd pefleih nds ninag a.ihdl ki sziilkh, ts to tl^o*ish niatt igen s)ahrunkeUen fdni dstiztitani {Ret. A rczelanente! a.lL esak Niszonlldsk'!s6h,1920 banjelenl tueg.Tojdssze' 1 t eI6h to.i k4 akob e 6t, d: Ul sz'inas biildtbrj.d fat nt1jli Litezett,de taun nid hntul a hlter ldtha td, olljhoz hatonlitti uil' tozdt d legszellenesebb. Cirotuftsa,ikat f.ibnL Dasb6l aluninittubtll is 6 Msnteftek,A legegrsze fibbehfeje eet ba,d,izott

d

t#
Etr
l.:d! a I lEBn,ll la-a-a?l

e

I
z*r dRorPRrs

ii
ti-*-"-"x
l*uQrtl

*ll
B

{ l

{

ffis ES rru,
V V

W \l\W

Idlgiftb ult, ezttrrisehlk beled felezettcitratuba. A z'1rt.itronfacsafth je lenkxih eonbal az isd zi 'tjit6t, nen anellett, hi'nq,ebben hog)ezzh.I leh.rcnbtel"i, d.iltuft sztt Lae netu deshrh bef rcsemnk- A leshor'lbbi liik heuet rde, lalhenser atdk*dhtoltak, d!j.lt.n z6ena$hiual .ttisitet 6h a s.dliike\ alni bi* h6m.i1dIrhat. Az ilt.n ft t zeI6kijn znl,lsI g.I, sdr tot is hinleftI atehek. Sz{riih b,jdteb6l,olntulniunbttl6 asek a{pas bbt (eeftIbA) t faftnz rdlt is pqtze litezkk talpa', illetb. milknli !dltozalahi, aneb utibbiakat eg) taltsiiriitu lehaen bEtuttigotuntut

L209

K O N Y H A V I L A G A ma, amelyena felezelt citromot forgatva, a 16 Iecsorgott a 161alj6ra. Ennel kicsit kifinovoll al a [a citrom[ac\ardmul(abbmegoldas amely kdt dsszeill6 ds 6sszeis zdrhat6 f61gombbolatll. 47 eglikben beliil egy kio kup dllt ki, a m6sik r€sz pedig ki volr lyuggatva, rgy csakosrzekellerl zirni a kel fell. e\ mdr folyt is ki a citroml€. Ez egyben sokkal tisztabb megold6s volt, mert sehova nem spriccelt szet a citromle. A szit6kat, sztu6ket 6s tijlcs€reket sokkal r€gibb id6k 6ta ismertdk es haszn6lt6k,mint a krumplih6moz6t vagy a magoz6eszkijzoket. Ezekugl ani: c.ak d la. lzazadvegenterjedtek el. HABvERES A 77. sz|zad vdg6ig fiizfa- vagy nyirfaveszsz6ket kiitdztek dssze kis csom6kba, 6s ezl f6haszn:ilt6khabver6k6nt.A h6ziasszonyok verni. toiaohabol szerettek leg rezedenyben lang fololl IarlhoSyha ugyrnis lapasTlallak. jAk, azaz kiss6 melegitik a r6zed6nyt,sokkal kem6nyebb lesz a hab, mintha ker6mtaed6nyt hasznilndnak. A jobb h6vezet6 k6jdval pess6grir6zed6nyekira termdszetesen is volt, 6m ennek ellenere hamar borsosabb elterjedtek. J6magam m6r nem emldkszem azokra az id6kre, amikor m€g nem volt teker6s habver6, mivel az amerikai raldlminy 1873baD erkezerr Europdba. Apai nagyanyim soha nem hasznilt volna teker6s habver6t. Szerinte habverdshez az egyetlen elfogad(5aki! i ltrkaEal lehelell,aDy;m haroesTkdz szul6hely6n pedig mindig is villir haszn6ltak.

KEzrHAlrAsu
ESZKOZ6( Kizi rtthiidtetit{ datrbo' 16' ls heod1cilekct ndr Usa-bes is h$mAhak E*keft a kd efo'EdIdsti adl ha upsperye ttpex l".iL' tu[Ardtsbe, n et!eh Je u cqtok le, hajd eftat h'dIehJel ljn est tassdn

ben. l8a0 a tuehdse Az leh jelafltuknes u ekd dntd tuasholo. tiA, n ajd t 1900baeszabadalwl,I' tiih az ekdglti ti*tadd e6fejeh' t L hetet t aUdn heb larsdtai, dwltek ndr elig eftvkuhak ds a.lage*-

TEszrAK CsABiT6KEVERT
Kisgyermekk6ntsokszor 6vakodtam be a k6rlelvagya szak6csn6t anydmat konyhdba kesziil6 az hogybelek6stolhassak6ppen ni, Avilaszt sosem nye.st€sztdi6ba. siit€m6ny n6ha el6re,ndhamegengedt6\ tudhattam mordv6ni hogy a nyerstesztaemesztnem, €zelt csakrosszullenn€kt6le. Cr'aheteden, azt hiszem, sosem okozott ilyen l6i6ban €ppenrosszkedprobl6m6t.) a szak6csn6 Ha voh 6s elutasitott,akkor m6r csak az vf sziimithat6s iigyess6gemre gyorsasigomla
KoNYtrAEszK0zoK
A KAMP6KON Az A6 hab^it'i.szhjiz nteh sfoe6 heri khez ha onlitott. G|dbdfl hNfl.thdh

hatr t hak@tki ! zitl st hez, a dtuihezEj.I, Iaj6I asha htuitoft lellex as*eh@erni. A khilbbi hajlfton .t {t

bdl hzsziih hab.erbk azon ban h dI than! abbndh bizo' ntutldh, s a o.l.nh febeft tdj^Jehhje hdbja sohkat Niwtebbi bne d ferujtdkat, torldhdt is siitemtnte htt. A hdlal, h:tsaeleteket, ha puhitdni ahot'h eliilzijt pticohAk, tuajd a sae-

t!fuhlI faE@ fahi,fahatapdcsse hnskbtfal'h dl ril hiaeilk, d! sak ewtin Pd rahdk t'dg) siifitllk nes. A fdtl bvsont,it, ziildsae Jitihn lahensehe|,fala pdnal Dae)n!,11rc szerch, hibwsato , hiit alah:l

tamr mert a kdsz si.itemEnysoha nem esett olyan j6l, mint a titokban elcsent nyers kevert t6szta. T6szTAFAJTAK Az els6 lep6nyek nyers liszt-olaj t€szt6jdt k6' vagy fatdlban gyfrlrK agyaged6nyben, maid egy henger alakri kancs6val bem6lye

210

E I -6 K 6 S Z i T T ' M U N K A I , A T O K

ddseketnyomtak a megformezotl lcp6ny olr d J l d b aa m i r e l. z e l h u l l a m u / e g c l y i l d k r , ke Rr l i \ e e/ l . t o r r a k . r I a j L 3L , \ ' L l m o l c \ l e p e n \ bez sokaig olajat haszniltak, de ezt k6s6bt) fokozaiosanfeh'rltotla a vai 6s a zsir' A tlszt6n vajjal kdszult lep6nyr, mdskdpp oml6s is mdr res:atat, dnmagrb,rn ligl asztotlil' l c \ e l e ' t e ) / r d lm i r r l - - / c / r d h c n i ' k e . J , ,c l l e L .f i n o m l i z lr (I k e \( r r e l .u t " ' e r v a i r l lt es a rojlst, maid a kapotl l6sztrl k6t raszre oszlottik 6s bevaiaztik. Ezutdn mindket r6szt sod16liivaloiszdr-hatszorkinytjloltdls mrjd k6zzel hajtogaltiL A 18. szizadban szdmoskiildnbaiz6 m€reti ds minteji siit5formet ds tepsit k6szitetolyA 1eklep6nyteszlrikhoz. siilem6ny s26161 igy nem kor fa- vagy f6mp6nttal kereter6L, folvt sz6t a tdszta a siit6ben. Am ha v6lelleniil mdgsem sikcriilt ldk€letcsre a leszta sz6le. a hullimos mintdr ad6 derelyemet6ldvel (r6d1ival) egyszeriicn levdgtdk az od'szabdlylalanvag)' tul vastag 6gett, Iclesleges, siitem6nysz€lt.Ilycn siitcm€n)n-igo cszkozt akkoriban jellemz6en brdogb6l L6szitettek a legvaltozalosabb m6rcteLben 6s v6g66l vastagsrggalimig ma mrir l€Lczik miianyag rddli is.

SoDR6rrAK A 19.srdzalihA.tuflntuh
bdk a sodril1t dltallibdn
x.szulr, ! F,iEar. soDR6l^ r FtsLL'.rraI

juha,fdnd ani Jnrceftk, nen azit v.lt eldryijs, ez
d a fa ndh atJou Iisztdnak adgt vnftiben tueLlikizt s,iflL Alkttul d sobdJdh boftldkat haL, aneuekbe i ltigLdh,Etuekiil bhetetl dinttus] tit tdfli Atut eldn ebilih, nJdjli[dk jbal bdsiibbdhooudk. lu.ljdh, I'al,in ntn sakan hoe)a ?otceldhnttijtdfdk' tahenl, badzet i leheten etuitdl nehe.bb lett, ls hideenatu1lt a n!:iltitjfa Ezzelf cdie keze]hettibbi adb u tszta. Az aielidi hil'ntir dr6bil' N dil:cd bdl r:,itw@i dtn s n,cs rod nI r a dk hnLb eetssI enek tui' f n onah.Az 'itttdkeldkngcftreh gahnr atltdk il'et szin.siires sodtlttlt serclni zalo he.]lesiihneh Nli[iflkon it eze]rbe suL. t blniftek asd tiizhebl ncUt dhatztaudk, ieJ a sb nintlie tzdrE natadt

SoDRd , nLoN tsoRcdv

r,,j

ToDBszi\n,.sires (Tr soDRorA

211

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful