22 - Háztartás 2

A

H I Z T , \ R T i \ S

AGYAK ES HALOSZOBAK
z ig! talin €letiink legl-ontosabb bntordarabja, hiszen az emberek nasy r6szeitt sziilelik (obbs€giik ott is fosan),6s is hal nles.Elei1r runk rnajd egyharmad!1:igyban t6lrjiik (lcgrlibbis rzok, akik Ludjlk, mi a j6 az ilctbcn).
KNYITHT\To AGT l binlithdti ,iet d nui kanaf I I I6.li ; nd! I'nzh.n fitdkihin, ijil hihdia l. ht dl; lii L !i ad | lrrhi nl
IILKV6FELULETE tl: atsrdhJthriiJthlclc u k Et aLlnl.lon.i kazaki tF,1r,r,4j:tdtrl.:?A LuI rij,;ziL.u lt kl.hhil !d!! n l.dtl tiril.bb.l.ldLdiho: a ii:nd1, Iur t dl J:dritud:.rl.r:.$tgn r,i

KULoNFELE TGYTiPUSoK Annak idej€n Odiisszeusz sajritkez(lcg kcszirerte el az igyat maga 6s feies6ge,Pcnel o t e \ , , . r n - r i .[ g \ h " r r l m ] \ .i r , ! o l d i d l u r ( dpilette a hil6szobrt, majd levagdosta az e z u I l e r e l e f f e lb u u o n . r r r l d , . a f a r u k . Nyihln cnnck rz bdi pedig ngyal k6szi1er1. dgynak az emlEke is scgilcLlc abban, hogt' maradjon, amikor Calypsonimfa azt hris6ges ig6rte nel<i, hogy halhaLatlannri tcszi, ha ftles6giil veszi att. Indiiban a lici161bii1 bclaLlcl kiszilctl lonl hever6k, az irgyn€vczctl csarpdik lcrjcdlck el. ,\1eg1ep6 m6don crrcfcl6 sokar megis u t n l d o nr r l s z . r n aa .h ( \ ' c r u p . J : g c g r i r r ) r l r kos rerandrra lagy fa al, illiijdk. €s l61usz' tilEsben elmelkcdvc pihcrnck rajta a lbrro napszakokban.Egyszcr cg,.rindiai mahara dzsa eg6szen kiilonlcgcs 6gyaI k6szirtetett tomdr eziistb6l: rz dgyhoz nig,1'dlctnagy

SZEMELYI FOT.S 'Ibl.nre rz rnsol fosad6klan nclee hanuval raktak a vcndigck igyibr, tbhdu serpen)dket igy pr6brjh'a m€gulamelycsi fclmclegileni ds lerni azt. A jobb fogadijkbdna kelL€mesebb€ a hdziasszony tuzcl is rdsliin megr.}lll! a kandaLl6ba!, kelisba szitrvonalas hel)en vis,om az kel embernckt(rnie lellelr !z angollel ijsszes Rdeen filusi\,arnrlllomrsokonaz illonis n f6ndk fl,rnelbe lekefi melegt€gLivalkcdvcslc' urasotnak, akik a libukal nedetl r kdryesebb legileirakula2istdzbenczzclaz alkalmrlossrggal. Az embereeyfofr6 t6gl1v!1 liiba tkft, na krr6\'a1a l€rde korul olyan m€legentarihara mager, akirha cgl kilyha mellelr iilMlna. ltgla hclyctrgyak.a! kijlekkel lnhdil ltbmele 8ir6kcl aslibriim!szo\aris alkalmaztak. A masas heg"\ekkijzdft ilkv6 ksmhban gyakan lrmi ruhdjutba drgott kdzzel sit1l6 asszonyohr. Elsij lttiva iiet tnnik, mintha leF !al6jiban azonban roha ahrl r heseklenndnek, tb116 faszenes serpetr)dkcl szorotrgatMk.

, \ G Y A K E S H A L O S Z O B A K seg[, mczrelen niialak lartozottJ igazi hajb6l L6sznft par6Lival, ilethfen kifestvei a n66s alakok keziikben lcgyez6l<et l6gycsap6kat A maharadzsinnk csak h6tra keltartoltak. letl d61nic, €s a legyczis automalikusan elinduil. i\nnak idej6n egycskirilyok igyrl annyira szentnck tartottrk, hogl' a hit6szobiijukba bel6p6 szem€lynekug-.!'anigt'h6dolnikellett el61tc,mintha .r kir;ily szine e16j:irult volna. Ez :r szokiJ engem cgr- Lrikjndsen rigor6zus kikdpzdtisztre emlike21er,akinek Sk6cidban Lernftcm a Leze al, a IL \.ilighnbori idei€n. Ann,vira fontosnlrk tafiotta, hogy nindenki meg:dja a rangban felette 6l16nak a lisztel e r r r .h u g ) e l \ i f l a : m e p c h u d i i l u l r i ' l i / relegjunk, ha 6pp cg-yltlettesiink tafi6zLodik bcnt- Mi azlin a bi^onseg kcdv66fi mtncl6t1, merl dig tisztelegtiink az drn-v6ksz6k van-c benl valaLi. nem litluk, b \ . V i m p o z a n . a l J c \ h i n nd F ' h a " r n l o i r nyriilotl, emellell a huzatt6l is nak inrimjlisl v6dcrr. A Lisebb rid€ki hazakban gyakori amelyer napkazben a falvoft a szekr6nyrig)! ba sijllyeszteltcK ig1 csak cgx ajii' ldtszotl bcl6le. Ismerlcm egl'emberl North Pembrokeshire-bcn, al<i eg6szcn a kozelmfhig rcndelEsre k6szitett ilyen rgyakat. A Skolfclfoldon az dgyak lol6ajIdkkal elzarhal6 Ialfiilk6kbe kcnjlieL, igy azlen l6L€letesen n c l . , . i g e r e l r e ld . / n n l n r l . J r k u l v i l r g r " l . , i m i " bizony6ri nyuglat6an halolL, eg6szcnaddigi amig a benniik tarl6zkod6 fuldokolni nem kezdctl. Errefel6 orvosok 6s p6cicnscik kd r€bcn cgyardnt ismerl voit cgy kiilonleges k6r, amcly kizdr6lag fdrfiemberckcr sriitott A bercgsig a hosszli t€li napokon iitdtre fel a Aerj\(Eltcir6 ruttr l'ej6l, :mikor is a j6ember befekiidt 3z ag)r ba egy uveg whisk) tersasig6ban,is min htL'! ti$ harl den noszogatis ellen€re - oll is maradl a j6 a)ri!ti]ka:, ti I i kliE hatznil ft tosdbb id6 bckoszdntdig.A k6r szcrcncs6resosem tuh. ,7 kntuii.bil 6 znt! bizonyult \'6gzeresnek nt?.nJ6bA d a :zttkc.cn
bfeb is.ldt 1 dz nuJr.1nii kr.a he!\atik, dhcbet MATR{coK a setfu!.ban lbii fotti (a A tengc16szek ftjldm(vesckhcz hasonl6an) ha u hunarcsdn JblnLek szerencs6sebb esetbentollmslracon, kevesb6 szercncsis esetben szalmival vagy szindval rdlliirr \':iszonzsiikon - mcl)ct laltil6an a aludtiL. ,,szam6r reggelij6nek" ncvczlck Ismcfiem egy tenger6szl,aki egy g6zhaj6val lctrlant ijlk6z6s utin igy mcnretre meg a birkdj:ir az elsiillyeddst6l, hogy a i6Lbe belctomk6dte a szalm:zsekjrr. A rollmatrrcok lisztitrsa meglehet6sen nchdz leladat. A legcgysze ibb m6dszer az NEDvEssEcnrilR6 volt, hoel'a matracot kihasitottiL. a lollat d. utazi h eetih lesnagrabb kiszedtEkbel6le, a huzatot 6s a tollat kiilonkulijn kimostik. A huzat kdnn-ven mcg Has ,ilg(lii2zth ezt d szdradt, a tollat pedig sijt6ben, vaet'ha ren- trrchbn , a Ndta$ie ni mal6taszdritd l<emenc6bcn, t tt ti t dlhd l, t6 sz, h.ze Lkl deikezdsre 6111, Jbnhiztth dr dsata\ kis h6m6rs6kletenkiszriritoltiik. Alollmalrah1i.l6 eldndouik, hagr cor egyben is ki lehetctr mosni, de a sz6rit:is , etz'.tlhLakiu folludabat m . g l e h e t " . e nn r h c z k c r f e l r d r t t " l t . t r , . : -^ ndlkiili rizogatrssal is szell62tet6ssel. nem kell6en kiszrrilolt tollmatrac ugyanis cgy elrolhadt. id6 utin biztosan megpen6szedett,

MoBIL IIALOSZOBAK A ciginyok, akik Indinb6l sz6rmaznakJ €vszizadokon kereszliil l6vontalta szckere ken vagy z:ifi feldpitm6nyri lovas kocsikban laktak. A kocsik tulajdonk6ppen kiz6r6lag hiil6szobakint miiLodtek, hiszen a szabadban, nyilt tlizdn fdztek. A lobbnyirc zrt kol u . s r b aa l . r t a kl i f o E f l s J l r n d k u c . i r u d ^ / e hel](z(rt. Jl,dlJb-nel.nk 'zrnure le'tet' t6pcs5kontchetetrfeliutni. BenI, mindiart jobbra diszcs 6ntdttvas kilyha 611t,amely c . a l u g ) o n r o r l r m r g i b o l J m c l e g e r{.m i r \ o l l b ( n n c p r r . / \ . a l o " i b r l r e i el e l l " t n komforlos volt. A bejrraltal szemkdzt:ilh egy szines fijggdnyokkcl cltakart, hatalmas ig),, amely sz6h6ben6s hosszdbanegyarrnl szinlc lcljesen Litdhdtlc a teret. Ez alatl voft trt egy m;isik 69l', a gyerckek n1,ughe1yc, nemt6l is egyiitl aludl a szimtalan csemete, korl6l frjggetleniil.

299

A

H A Z T A R T A S ijvegcsdk 6s cgy6b kr6mek, ezek mcllerr pedig gyakran kiilijnf6le eml€krdrgyak, a csalrdtagok fanyk6pei sorakozrak. Az 61rij/ o r ' r l a l I u l o n b o z u . z o g b e n r l l r r o rrru k r c i he ben a szdpitkezij hdlgy minden sz6gbiil megszeml6lhcltcmagrt; ebben tovdbbi scgrLs6getnyjjtotl cziistdzdttvagytekn6chij hirri k6zitukre is. E g y i l l e n h a l u s z o b a b a ni n d e n\ ' d l o . z r m nrisdg szerint ilh cgy elegins szekrerervagy ir6asztal is; ezcn irl6k a hdlgyek a nepl6jukat, verseiker vagy a kedvesiknek sz6nr sze.eln1es levelckcl. A szobdbangyakran 6lll eg]'p6r sz6k a kanda1l6e15tt€s egy kisaszlal, arla az esetrc, ha a hol$' meghin bcsz€lp e l e r e \ r g J o | | \ d l J m e l ) i l ,l . n , , e lii\ m c r u . ( vel. A na$-obb hdzakban oltdzdliilke is kapc o l o d o Ld h " l o . z o b d h o . , l.J k r r n k c l | o i \ : g t egy a hiz ur6rak, egy a feles6genek. A -bojtos kordlfor, gyakran!o11m6g szobdban m r . r h n n r m c n n r r z r t r o ll e l o g oc , e n g o zsin6r, amely ldlhalatlan kibeleken iir az inas teakonyhdjdban, a konyheban, vagy a kelt6 Ldzdtt elhelyczkcd6 hallban felszerelr, .rpro.f ugo. knlrl'dc\ol,fal muktjdrerercren r g6khdz vezelett. Amikor megsz6lalt a csen 96, a szolg6l6k halad€kralanul odasiettek, hogy megnEzz€k,melyik cseng6 mellerr rezeg a rug6; igy tudtdk azonositani, hogy melyik szobib6l s26lirorr6k6ker.

EJJIr-rrofivur

AL^alibdn, anftar ntt Egy f6idmdvcs hii6szobija igen egyszerrlen nan mb a hBahbatiiir volt bcrcndczve. Az rigy ktlzel€be mindig ddszabd iknheLt, nin' is odakdszitcrlik az ijjcliedEnyt: vagy az igy dis 1at ntuk e der atull ijj.lic diiJr liry1s.st tehft. ald, vagy egy olcs6, f6b6i k€sziih szeLr€n).be dttdn nee lehat.ttsqa ' 4!) a hideeb.nLn hosz:i rejNc. Ncm hi:inyzotl a mosd6illvdny sem tuLki a vizcskancsdval, l611al vddorrel, ezenkivnl 6s strir az,tunrq$zah,e oasl d tapcrc/otrfalr, aggatra neh.rnl Lep, pia kert Dillibe. Az ajjetiedirogrdfia, vall6si szdvegvagy szentimentelis hiilai nt.h nds) ,isaaneh .!!)ithal,in nen ralt i.l.n uzenet. t,ikvlennehLdllt pt, n,in Azok, ekik mer a k6zponti hit6s koriban ndk nondhdln: szdnnalat sziileltek, cl scm tudidk k6pzelni, hogy mredintr dcLatuti. dis.il
Diszls foRcDJa\tJrI rrDE\t

HAL6SZOBAA HAZBAN

iycn zord lchctclt cgy vid6ki hll6szoba. Sokszor fcl kcllclt lijrni a jeget a vizeskancs6ban 1iv6 \'iz lctcjin mir ha valaki el6g elszdnt is vakmcr6 voft ahhoz, hogy megmosakodjon ilycn koriilmanr-ck kdzctlt.Szerencs€snek nondharta meg6lj akinck voll egy j6 nagy, tollal toltdrr dur_\hdia, as m6g szerencsesebbnek,akinck iutolr cgy azokb{il a barna mdzas porccl6nb6l kiszuh meleg vizes paiackokb6l, amclyck annyira eherjedlnek szamilotrak gycrmckkoromban. Egy tehet6sebbhdaarrdsban a h:i16szoba j6\'al tdbb voh puszta alv6helyn61. Eey h61gy hildszobdjiban mindig n'regtaldlhar6 voh a d i , , e . o l r o / o c ' r r r l , e l i - r e l ed [ e r f i d k\ 7 d mira oly rejtelyesholmikkal. Volrak on h!, piclc!riL, szalagok,csokrok, sz6pit6szerek, reLj egy sereg fesii 6s haikcfc, illalszeres

Sz^LrcrorNl

.s EIELMINI

300

A

H A Z T A R T A S

HAZI GYOGYMODOK
g6szen a 19. szrzad elej6ig minden brit udvarh:izban megtal6lhat6 volt a room", a kony"srill h6b6l nyil6 lea-, p6linka- 6s ktv6f6z6 helyis6g, amely a hiiziasszonybirodalmdnak sz6mitolt. Nemcsak parfiimdket, pilink:it 6s likdrdket, hanem gy6gyhatds(nov e n y ip a r l a t o k di r k e s z r t e r t etk . A g y o g 5 a s i r szat teren minden valamirivalo falu\i aszszony sz61es kdr( ismerelekkel rendelkezett. valaki kihnz egy mandrag6ragydkeret, az qgy mint a megkinzott ember". "sikoltoziK Ugy lartotta, hogy mandrag6ra csak olyan h e l l e nn o .a h o le m b e r a k a s z l oa k . E 1 a h i e . r delem kiildnben rdgen dltaldnosvolt.

AZ ANTIBIOTIKUMOK KoRA EL6TT A viktoridnus korban az emberek sokf€le gy6gydszati eszkdzzel szerelkeztek mert a fel, betegseget akko ban rendkiviil komolyan vettek. A kiil6nf6le k6rsrgok egy r6sz61az emberek sajdt maguk id6zr6k el6: az eI13GY6cYNovENYEK Figyelemre m6lld, hogy h6ny mai gy6gyszer linosan elterjedt 6iuldozis p6ldiul a hijlgyek eredelekdl6dik a r6gi fuvesemberekhez, her- szoros ruhadarabjainak volt kdszdnhet6. A balilrakhoz. Sok idd\ talu.i embermeg ma i. tiid6bai a gazdagok es a szeg6nyekkijr6ben gyakraf haszndl vagy m6g gyrkrabban ilegyardnt elterjedt, ehhez val6szintleg nagylitia, hogy haszndl - gy6gyftiveket. Ismerek ban hozzii6rult a nyitott ablakon be6raml6 egy dfeg \uffolki molnar. aki eskuszikra, friss leveg6t6lval6 minidkus f6lelem. hogy a boJzabokor minden egye. porcilaja J6magammeg eml6kszemazokra az iddkgy6gyhatdsi. Egy cig6nyember ismer6sbm re, amikor vastag, fonott szalmdb6l k6sziilt pedig - Isten nyugoszraljalelkil - abb616lt, .zon)egeker leregettek dlle\lre a7ol.ele a az hogy mandrag6ragydkereketdsolt ki, maid h6zak e16, ahol beteg ember volt, hogy ne zaeladta6ket. Biztositott afel6l, hogy mig eg!€s varja a betegeta lovaskocsik kerek6nekcsatmandrag6r6k himnemriek, mdsok n6ne- togdsaEml6kszem,hogy milyen, fdlelemmel mtek ha valak tal6l egy mandrag6rdlr brz- vegyes megillet6ddttseg vett er61 rajtam, tosan van a kdmydken egy m6sik; ha pedig amikor ilyen sz6nyegen hajtottufk :it.
KlNocsosliL.r KdP'JcsiszL

GY6cYiszATI KELLEKEK A liktoidh$ kafton a lptegsisetrendbixiiI k tuollaa tettdh, ezdft Mrdh hin len hAzturtdsbfsdsesen elLah ldhakiib Ale or losi felsz$eLsehtul.IU e' nekooltahFA'iul az dstuIak, toroknba'se inI tdk, haldbheszili ha szetutu I k, o sd66szdh Jiitd6- dsrypiil, stik,is temlszetusen jdl a k fekzere s 6srszd. t tdniho

wwIF 6/ ,6.

BdmEloNaT'

GY6GYSZERALADh

HAE.reNY DRomcsFrELd

ffi&
301

A

H A Z T A R ' f A S

F U R DO S Z O B A K
isgyerekLoromban minden valamire\.a16hiztartisban rigy indult B reggel,holr've$'szobaliny tipegetl be a hil6szobiba, €s fdhehizle a fugg6nyi, hogy beiradhassona reggeodali napfdn)rAz isr- mellett il16 asztalLarm teit kehcl)cack egt'csesze €s eg)'tdn}61()n mindig v€l<on!crcr ds vajat (a ken"v6rszelet A n!ibb \,olt, nint a vajdarabok)- tiiny6r melli fcdclcs varosr€z Lancsd Le.iilt, amelyneL kiloly6csovit krjldn Lis feddl ziirta el. A mo'a. h o z h r ' , n . l t , r o r r " ! r , , / e lt e l rI i n . \ o "J" rclcjirc kcnllt a tiszra t6riill<d25,iey a viz aLlior is melegenmaradt, ha az embernek nem akar6dzott ra'gt6nkikecmeregni az argyb6l. A vizVEZETiK KORA ELdTT Egy ilyen hiznak lelt6tleniil r€sze volr egy kEnyelmes,komfbrtos fiird6szoba is, hiszen akkoriban nindenl<i, aki Ldvette a divatot. reggelenk6lt fbrr6 fiu d6t vett. Lrg,vgondo lom, ez a szokis az Dgyesiilt Allamokb6l szirmazott, ahol az embereL szintemiini6Ku san lisztrlkodtak. ALt oriban rengeregllatal amerilrr holgl efl e,,ptAngliJhr. nri ero t sen 6reztettehatis:i1. Dg]' liird5szoba aLloriban pompis l]il venyt nyijtott. A Lid hosszr.i r,oll, €s gyakran m i h . ! o n i b U f ln l . , r h - e | | e . \ l " l r h e h r o , , r l ta a vascsovekliusza rengetege.ig! aztin a i . . r J " u g 5n r z . t t l r . m r n re g y e r g e r J l . , r jr.o

A F0RD6KiD lolt a rdvid nl6 A lotasok kiiribeDigen ndtszerLi kid, n yel remekiilenlhitelte a nlereS okozH panaszokll.Az ulijkrd rendkivnl kinyclncs ilkalnalosslig:az embercsakhdtrad6h bcnne,lrbrl LilofclctL.is ked!ire rzharotra gosdlu a kdd pereme zolgd!i7-ber.I kid nelletL mindis ilft egy torr hogy fel lehessen melesileni a vizzel reli katrcs6, h,il6vizet. ,{ bidocb6lkdsziill magas limlds kdd !z nliikid . " r , o I a . r o , r ' " . , , e b 1 ( n. , e a l - e r e E e v r e . . elfdft.Tobb melesviz Lellefi bele.mini az iL6ktd ba, igl azliinr szobalin)nakis tdbb muDknl adoLr. tu"ai.<zan5 1" n\rl lrdfo-rJ /amr,al(r(lrerj.drebhn'<.1". l| ./o a. l1r \dl.u,uIrr\ r olykor m6g szal.scsokoFmori\,t korai darabokat nok dst.rmos llbakis diszitetlak. fclszerelt kld llkalmazisival A turiikdszulakkcf mee iehetcn sp6roLni{ idpcsijknn a meleexizes X csdbrokkcl!al6 folyarnllos fel'le szsladgdlnst. kddbailitcrt gizmclegirijnagyjdb6l2t perc alalt fonah ltl egyk,idnyilizmenrvis6get.

K{DB!*ftrr

lizuz$tri\.izxdlacim\al

302

F . ' R D 6 S Z o B A K g€phiza. Ekkoriban jelenlck n]eg az elsit gizzal mrlikodd vizmetesit6k, d m e l \ e l u g ) zirgtak 6s sziszegteL,akrrcsak a lransz-kanadai exprcsszmozdon)a. A vizvezclekreLdt6[ k:idak csakaz 1880-as vrz dr.ekbenjclcnrek meg, de mig a vezeidLes utrn is n1indennagyobb iltalinos cltcrjed6se \.id6ki hrzban valamelyik kamrriban eldugva - maradt egy-egy ii16kdd. A kidl'tirdij mindig kinyelmetlen 6rzastkehetl a vendegben, hiszcn tudvale\.6 \,o1t,hogy a kid releszoagl,ondolgozott tdlt6seegy szerencs6llen, keriilt. 1€pcs6misztisba bal6nynak rcngeteg h6ditotta A hil6szobdkarmir lassabban igy azlin a visszataszit6 meg a vizvczct6L, mosd6illvdny sokiiig tarlolta nlagit. Legalibbis az in szemembenvisszataszil6 berendez6si rdrgr- volt, brir lchet, hogy ez az eszt€1ikaiitelet g,vermckkoromiltalinos mosakoddsundoriravezelheliivissza.A mosd o a l l t . r - r. l t r L h r n e g \ . ! \ . / r r u . m . , r \ a n ) lapos kisasztalvolt, a mirv:inylapba csctcn kint lyukat vigtak, ebbe keriill a porccian , l m u . J r t . r l .\ m . . d c l , , 1 b . r ln t a r i z . . k . r n . . o . cz legt6bbszor szint6n porcel:inb6l, ritk:lb k6sznlt. ,\ ban lehdffe zomincozott ac61b61 szcmelyzel gondoskodott r61a, hogy a kan cs6ban mindig legyen viz, tclcjirc pcdig A zuHxNYcYiiRt hajtogalva riszla tdriilkdzijt izldsesred6l<be Iucn st.Ueneskb.lj.,1 :t rc retrek.A mosd6ilh,enyonrcndszcrinl 61lt hantazdsnh a zahd\' cg)' bdr iltaliban sajnosposhadt ivdlizzcl . Az .nbd beledlll sn Icli iivegkancs6,a rrboritotl ivdpohiral. A a hddba,a zuhary\n i gen d csefra trOtn.11., tartozort m6g egy fchir zo mosd6dlh'6nyhoz m a n c ! r l h e t o n r , c e l b o l l r . z u l t r " J " r i . , nLdjd d iuhdn)tt!.r'ttu Lit htzta a li:jtn. ALti ib ni amclynek a letejEn homorri,lyukas fcdd lolL tloh zthdfllolnn. d. neln Ebbc 6ntdlte az ember az elhaszneltmosd6 I a.sknltu lah a a. a fatl d vizcr, e' ide Lerlilt a,, (jjcli.Jcn\bcr or,/e lin a.^Eet,is d hdja vnL gt'iilt vizelei is. cmi Akkorihin elrerjiJr rulr d ',,obdrece. nck az volt az ole, hogy mig a [ag-vobbud varh:izakbanis soLszorcsakcgyerlenmell6k hclt'is€get 6pitettek, ez pcdig legtobbszdr igen nre\\/p e.erl d7 (mbcr tdr.d/l,JdJ'iheA 1_v6r6l. szobav6ci ncm volt m6si minr egt' Ha nagym€retrj, massziv mahag6niszel<. az laithat6vi \,ilt a ember felhajlolta az u16s1, Eh,ileg az cmbemek efolott kelbetdted€n},. lefi kdnnyitenie mrg,n. Ordmmel jelenlhetemj hogl- €n soha ncm haszn6ltamezt az alkalmatossigot. Fiilcg nen akkor, ha id6ben sikeriilt el6rnem 6s kin)'itnom az ablakot. FABoDEK helyeztek el, A b6d6 bclscjiben egy r1l6L61 alatta r,dd6rrcl.A v6ddr mel16hamu\.al vag] ldlddel teli l:ids ke lt, amelynek a tartalmrit hasznilara ulin a \.dddr taraz alkalmaloss:ig lalminak lctcjirc sz6rtil<,igy v6d\.ea helyrseget a legyekt6l. A v6drot, rem6lhe16leg meg mielijlr ljlrl8lma rtlcsordult volna, a hIz ura fogla,6sa kcnbcn dsottgijdorberjntotte,majd betemclrc. Itt azlin b6kdsenvirla a kaivcftc z6 6vi kru mpliii lterdst.. . Ezeknek r vddrok ho/./n.k d larldlmJ \'dlo /inuleg nrglL'.rn jarruh a vidiki kerteLbenburiinz6 biisighez. Gyakran azonbanm€g enn6l is egyszcrijbb meg r Ierme\7rl( .,/uk\eg muJon ulLlolrcl( letek kicligitesdl. Egy shropshirc i ranfin p6ldriul a lab6d6ban talilha16 lyukas iil6ke alarr nem volt semmilyen r6dar; ehelyett a l " r a . a j b ot le l L o r I n l | r . \ r Lr r r o l r t o r ' e n i n dcnl, ami csaLideLeriilt. A l(lbllo \r/ r/ran.. norcn\el /rm-ird haszros t;ipanyagokkaldrisilolla a b6de alatt eltcrnl6 fiives r6t talajrt. Ennck az alLalmatossrignakaz 6pit1et6i valamifdle perlerz humorerzekkel rendelkczlek, ugyanis az

KlHAJTl]AT6 FURD6KAD K nhetii fu dnszob.ih bm ijtleks ls h.lltakaft kosneqald^ xalt. H6z' adldlanhbiil a k jtlat [.]-

hajtun,ik, ip e!!| tuh'^ Anilb az cLdlafatlehdjto ,ila elirnfi d bAdogbtue,zelbil.lI hnd,d Diz

303

A

H A Z T A R T , \ s

L,4BMosdK Rlg.n nst mtutfik, hae] hd dz eftbewh $ds idbhet Ndr6 lesza ldba,a tuee 162 f,iz dt neee I st hez eb n es| sedhetetleh jb lo,rd bnfurd6. A I'jbtuej etlinJ dhdlitbm auilis alak:i, bddasbtjlklsnih alhdlnahs tis aolt.NituUih.n hnlbt ane lerewt h kiwPezteh, lren az .nber a ldbA szd

MosD6,{LLV,{NYoK A Msd6dlbdn! Pczdet behegtszed ret aolt, fdk kndfleltrc nosdbtdlat, 6bt is szatra afltjt hez hb e t e Kas61h ol.aLtkal, I fiikokh't ls Inbnhh.l is

EUFEMIZMUSoK Az angol nyelvben szimtalan eufemizmus igyekezetrhelyettesiteni az 6fialmatlan budi kifejez6st.A kedvencemezek kdziil a ,,thunder-box" (,,mennyddrg6 ldda"), amely elnevez6s val6sziniileg Brit-Indi6b6I szdrmazik. A \fC a closet" (,xizdblit6ses illem"water Az ANGOLVECE h e l r ' ) k i f e r e z e1 6 \ i d r r e \ e .m e l yd l o . r z a ' s a Ekl or Leldrel kiepileni a Sir John llarongton m6r 1596-banfcltaldha zatlbolszarmazik. a viz6blil6sesv6cit, vagyis az angolvdc6t. Az szennyvizcsatorna-h6l62ato1, vizdblit6ses b6r elsii p6ld:inyt I. Erzs6bcI sz:lmdra kdsziteF v6c6k m:ir j6val korfbban is l6teztek. peldcul mar t6k. A kir6lyi iiriildk eltdvolitdsdrahasznrlt A k"zeplori .zerzetesel.nek alkalmalossrgon kiviil azonban egiszen vohak vizctblit6ses toaleltieik. Az illemhclyel 1775-ig nem hallani tovrbbi p6ld6nyokr6l, ugyanazon patak fd16helyeztdk term6szeamilor i\ es) ord\mesr(r.Aleran,lcr Cum- tesen a folyisiriny szerint lefel€ , ahonnan m i n g ' . z a b d J d l m d z t a t t,dU a l a k ul e f o l ] o - az iv6vizet is nyert6L. A ciszterciek a kijzea / cscives r,6c6cs6sz6t. U rlakri gijrbailelben liikben ta16lhat6patak vizevel malmorr s6r Az mindig maradr viz, cnnck k6sziinhetden, n6ha f(r6szmalmot is hajtotlak, de a paraklenlr6l semmifilc szagnem sziv6rgottvissza. b6l nyerl6k az iv6vizel, megtdhijrtek vele a Egj_ miibflorasaalos, Joscph Brahman l" halasla\'[kat (amelyben pontyot tenydsaer (a vrbb l6kdlelesitcItc az angolv6cdl,is hason- t ( l ) - c z l a t r ae l a l a r a t o r r u m o t z ta h e l l e t . ldk6ppen telt a matdncm val6szinrideniii ahol mostak), a cserz6miihelyt, a s6rf6zd6r, ralalunewcl cllrrorr c,/cfmc.rcr. Crappcr i.. 6s v6giil ez volt a szenn].vizcsatoma Hogy is. (A crappcr sz6angolul budil jelent.). Az els6, mindez mennyire csdkkentettea folydsiiiny a fei f616lt elhelyezett viztartdllyal m(kod6 ban lefel6 tal:i1hat6 partmenti ingadanok angolvicdk kajziil sokat m6g ma is haszndl 6rtdk6t, arr6l nem sz6l a f6ma... nak; nemelyikrik akdr kitsz6z 6ves is lehetl Egy m6sik kiiz6pkori eulemizmus a Ezzcl szembena mai m(anyag vdc€tartdlyok kifejez6s. Ez onnan szdrmazik, "gardr6b" kiiziil sok m6r a felszereldst kovel6 hetekben hogt a ko/cpkori lastel5ok mellekhelyi.e elr(pcLl\'agy c\opbgni kezd... Nehrn! ,ra,/ geibcn gyakran r:iroltik a drega sz6rmdket: 6v mrilva val6szindleg ezek kijziil mdr egy az amm6niag6zok ugyanis igen hardkonyan sem lcsz haszn6latban, tdvol tarlotl6k a molyokatl

nl€sbe \,rgo[ lyuk kijzel6be egy kitijmijtl, vicsorgd rdkafeiet helyezlek. K6pzelhelik, mekkora megr6zk6dlat6s 6rI, amint ieiilds kdzbenszememlassanhozzriszokona f6lhom:llyhoz,6s hinelen lthegyes fogakkal tal:ilIam szemDe magaml

304

T i U R D O S Z O B A K

A TOALETT
A \ r z u h l r r r t s \ c ! c e \ e L o J i ( a f o L d c \L e ( 6 A u e i r n a , n n J l r F e l \ i z c u n L m u k o d o r rI' l ' i 1 lijrbsescsakann)i vol! hoeya toldeslac€dblir6 Flb6l ka rardlyibln a lizel l01dhclyeLlesiretlc csabdf iLll, teleilc sziilt iilise alatl naStmircl( pcdig fdlddcl leli, ralcsarszerftarlilv A !6ct hasznrlamuri:ina raftily karjdrak megh'1zis6v.l cgy cstszkrinkeresztiilIneghalirozollmenrytse_ a sn foid sz6r6dot a csnbdrber lijldlrkar6 tobb€_ l . ( , e . h eT ! 1 . | 1 d r , \ o .J r l . l l ( m r l e l . / J J J Acsnbrdt kizzel nritcti6kki,dc a fdldrerjed€sir. n ( . 1. - ? n l e r . ,r ( r . e , l " l - b r n . l e g\ o l h ( l e n _ mig ritkibbtn sorl L(erilenl vael ak:1r Ie egyszcr, \\LUbl e"..!\( enr xl"oe'\\t.bd l' Idor,i.e m.'i e l /nrl,.l.h,rlirl1ri:i' ,d l lolJ-r1'n .,mi /e e ' r e / . r l e ? e. ", dltalibrna lhl meL Rdgebben egyre rdkdletcsedell l c h ( l l e / er . . l h t ' ^ r d \ ( . e l F r . p r r ' r ( ( 1 d , L l c pe loltak, a !acecs€szc sck g)rkraD isen diszcsek dig porcehnba,lk6szuh.A kifinonuhabb alkrl 1"p.'zkoJ" a mr il' T r r o . " r ? o l " ne e \ ' l "U.lr haszn,ihsullvesz' oldalotr a papi. .1hel!€zds€rc re$ dobozkapotr hcl)ei. Aviztarlrl$ amelv a ve c . " . / . h e / ' . o \ . 1L i r l " l o / J . r ' r ! e c . f . l l e . l ; l '/ r u . . r . l r .q r . ' ,r l l o . l d . i / e . . n . / L l t i n c . A . . c l e h u , . \ r 'l ( h ee r l c c n r ( d 1 i l ) c n l " r ' h . ! : zlduh Lehnzis utdn a nc lav6\'iz a vicfcsdszebe ' - f l 1 1 \ r . r n . . n m . 8 " r u l l F l r o l r o J l ' rA r a c i .r,ibl .e\. 'e,e ol)l . Feel.n e'aoe\z'.iin /iju.. | \o. t.l,'s.rd, ",rd. rref,llo, I . hos\ h" mu*"dl ,lk7ro cy l_ero(.,/re.ln.lilr ban,csakle kelletthnzni! arical, onnant6lazlln allennlil rkanL annli zajl csaphatoll,

Sr..DstsL!+ {,ir sz'r.N. s ru '}LY

HAM!rAL szoBAltci

Kortr(,in ltoBlft

st: rt.ri

gOtJl-?oN 6Oo -looru * qqr5v"

LJ HL

Ii tsERT,iJ IITODUESLSTLCI

305

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful