TgXTILMUNXAT

mfvdszctcannyira 6si, hogy megse lbndsds szdv6s mikor is talilhattrik fel. BizLos kisirlem megbecsiilni, tdrtdnetdnek vaglok benne,hogy mdr valamikor lz emberis6g hogy a nci'dnyi rostokdsszecsavardsdval hajnaldnfeifedezt6k, madzagot, kdteletlehet k6sziteni.Ezutdnvaldsziniilegnem telt igy gondolom,nd lehetett el sok id6, amig valaki rdjOtt (j6magam ruhit lehet e16illitani. szdv6ssel az illet6), hogJ ebb6l az anyagb6i emldkiink maradt fenn. Sajnosczekb6la textilidkb6l ker'6s talilkoztam egyemberrel sajnosmdr nincs kiizbttunk; Egyszer volt aki nem l'olt hivtdk, ir6 €s filozirt'us Lanza del Vastd-nak ha;1and6 m:ist magrravenni, mint a bokrokr6l 6ss6v6nyekr5l gyapjffoszldnyokb6l saidtkcziilegkdszitett dsszegyrjttittt gyapjrib6i, r'2rrrt ruhdkat.Az ily m6doncisszeszedegetett szdvetbdl kivdl6 min6sdgiiruhikat mindossze prlcd segitsdg6vel, hat k6szitett.Az egyik pdlcavolt az ors6,tovdbbindgyaz egyszerii a szdv6kerel, hatodik pedig a vet6l5.Ez az elj6rdsannyira hog-v ak6r:r gyerekeknek eg1'szerii m6d;aa ruhakdszitisnek, is rneglehctctt volna tanitani. Egyetlenh{tdrnya a lasstislgvolt; 6si Lanza haszn{lt volna k6t nag.yszerri taldlm6nyt, ha azonban volna n6mi id5t. megspr6rolhatott a rokkdt €sa szov6szdket,

T E X T I L M U N I ( A K

FONAS
z iparosodott orszrgokban mrir azel6lt kihal6f6lben i'olt a hdzi fonrs, miel61t €n megsziilettem. Eur6pa kev6sb6 fejlett orszigaiban azonbantovrbb 6h ez a hag]omdnyJCdrdgorszigban 6s ,ltal:lban az eg6sz Balkdnon pedig mig ma is ldtni ors6val a Lezrjkben s€rdlgat6,fon6 asszonyokat,aLik a bal hdnuk aI6 szoritva taftjik a guzsalyt a feltekefi fonallal, mig jobb keziikkel a combjuknak szoriNa fonnak az ors6val.A Liilsd szem ldl6 szdmrra meglehet6senbonyolultnak tiin6 mrivelctl dezetlen csalddi dlet cgyarenl az idegijsszeroppan6s fel6 taszit minker, a leherd legjobb hir, hogy a hizi fonrs jra nagt divat len Eur6priban 6s az Egyesulr Allamokban cgy-

arrntl Nemneh6z meg6rteni, aziparosodrs hogl,

KEzr FoNAs
ntjdja a ktzi otsi (ods] $t dlosorsd) h6 n itl a ta. A, orsi dglh.z .r6itik a nters stapjn\ tuaj.l ptir d eeti$eLMsjfuarjdh std :i6.dlah4t, ist Mok folrlonas sdlld, fowla tillhdh i$ze. Az o^n n.h* zi el ellittunots. lehd1)

kor6ban mi€rt halt ki oly viharos sebessdggcl a megleher5senlassi ds gazdasigtalan hazl fon6s. Egy, akdr nem is rilsrgosan tigyes szdv6folyamatosell6t6sdr6lugyanis rizenk6r fon6nak kellett gondoskodnia. Emelletr az anyag el5k6szit6se legyen sz6 aLir gyapirj161, ak6r 1enr6t- szint6n rendkiviil dsszererrJ i d o i g e n r ee s n a g l l J p a , z r a l a l og e n l l om u s i l HAZIIPAR velet, a Eg_r" 6tdolgozolt nap utdn lalen nincs pihenA p r o b l e m a rG a n d h ii , r a m u r a r o t a,m i . t r e t o b b n n d l .m i n r h d l l g a t na p e d a l l ah a j - kor az ellin lirTdorr.hogy Indidr 15megho. l a i tott rokka surrog6sil Mennyivel kelleme- dits6k az ipar 6ridsai. A falusi szdr'6kugyansebb otthon \'6gezni ezt a mfveletet, mint ha is k6pesekvohak ellStni az orszigot szijvea egy s6tet gydrban kellene hallgatni a g6pek rel. d fona\ azonbJno(r i\ problemarjelen sziinlelen dlibdrgds6tl Manapsig, amikor a tet1. EzdrI aztin Gandhi minden indiair fo reklimok hajszolta kereskedelem6s a ren- ndsra buzditott, s6t 6 maga megalkotott egy kismdreti, hordozhat6 rokk6r, amelyer az emberek haszndlhattak utaz6s kdzben a vo, natonj vagy aker munkasziinerekbenaz iroddban is. Egyszer mdg azt is megfigyelher tem, amint az indiai parlamenr k€pvisel6i szorgalmasrn fonnak, mikdzben a tanicsko /ast hdllgariak. lin a n) ugar kep\iseloki Ta i bdlcsebb ddnl6sekel hozndnak, ha hasonloL6ppen cselekedn6nek. K€pzeli6k maguL eld az Egyesiilt Allamok elndkdt vagy az angol miniszterelndkdt, amint munka kdzben fbnnakl Ez taldn pozitiv hatiissallenne a tandcsad6ikrais. A cYAPJi BL6K6sziTfsE A FoNAsHoz A syapitt akdr k6rtohs nElkiil is fonhariuk. Ha azonban i6 min6s6gii fonalat szerernEnL ke\,,iren c iuh Ien\r r gl apjr r ddrabolni,\,ri. logatni, eleBr-itenikell, hogy egyenletesebb legyen, kimosni be16le a zsirt 6s piszkoL, (irazsirozni ez ut6bbi majd mesters6gesen lez a legrobbla rajon e, celrd r libar.irtol ndvEnyi olatakon 6I az esvnnyolajig(az ut6bbi a legrosszabb megoldis) szdmtalan anyag alkalmas. Mindezek utdn kijvetkezher a kdrrolis (1. /So.o.).ami bizon) iLloigenle\ Ieladar. keA zikirtol6 egy kism6ret(, nyeles falap, amelynek egyik oldaldr rugalmas,apr6 dr6rhorgok borilt{k. A eyapjir k6t kirrol6 kijz6rr rdbbszor 6if6snliK hogy a gyapjfszilak ktldnveljanak egymist6l, majd iefeitik a kdrto16r6l,

332

F O N A S

sziiurisn

rcK{ D.usFareL

FoNdciPEK 1l tukla d klzi o'i s3llenesen esiteuuihozala. sif A kd.i cAbzattal szenben tohkdl ege exebb !6 A sapjiszdldkdr a szdrnr6 arsd,,szdnJaih" hell .tthnz ti, aM lr nek fo tEdsa lonattd sodoia @ohaL A sz.lmtaso1\l .giittdl d es@are ter'cnlonatdr i' nessotlo'ja; a csde d szdrn!6 at6ntit l^sabbanfo ns ahb d di;,zsfdknek (1.eEaszetu baLtu),dkdr d herikkel d$zehapdatl knli;n hajtdwk knsziin "

6s el5fonalh sodori6k. Ebb6l k€sziil azutdn a syapjnlbnal. ORs6K Manapsig a k€zimunkihoz sziiks6ges anyagokat, eszktjzdketirusit6 boltokban az ember vdlogathat a finornabbnil finomabb fonalak kijzott. Ez azonban nem mindig volt igy. R6gen a szdv6stfolyamatosanhitr6ltatla, hogy nem :illt rendelkez6sreelegend6

33J

T L X l ' i L M I I N K A K

A ROKKA
) A L o ll J J l e ? r n 6 o O r s ) l l a a 8 o , s d t o v i b b / ' L i c i l + r r r r r r r l l o a L . , i t r i T . n b a na zo , s o tl z szinrcsenlel"lezik cl, is nen kazzel,hrnen ker€kkcl hdjroll dksziiiollorsati6k. rokka r\z els,5rokkdk egyikea na.s)kcrckes bak, rmeLy!oh. Ez nem mis, minl egl alacsony nck eetikvdsi! Nkerdk,a misilon rz ors(iaslarhailotrdk, tozekai kaplrkhel)eL'\kcrckel L(dzzel a hr8dsl akszijlio2lelilclle.A tukkrkra ,thalibatr guzsaLlt szerell€k,.rrc rekcrtik a tnnrismszdnl is alkalnazkodolr! tildola kereket,€sieJ kcv6sbd csycncllcnsaseihez. peddl jrA sozlnd6 syapjir hogy r rokkrr hair6 szevrra irhittlk azonbnn, igt uli, mdly ni ndkit kczefelszabad amelyekkeL a

AMERI(AI ROKK\ . \ / a m f r ; 1 . . . , " 1 , , 1 :c . I n . l i n ) a p r d . a c b . L i l \ r . r ' l ( . ( u r o f ' n r . " n n . s " i o L . l . r c l ( rr \ , 1 ran Dagyhelyertcsakhirom lib urlotLa; ez a ki. 1 a . . . " h . , h b n , l L ' i z o n ) . .h / ru l \ l o . . J ) ( 8faPJu1, "hl. rokkin n c r l ( n ,h e r ' e l ' u r'. p r d l o r . E m . l l c r , u r . o l ( ! ( Az U ahkf s,:irny.sorsival felszerelt 1chc16ra vrh, ho8t a lonrhl eg,!m'ileletbcn so- h ( r o\ o l . , s ) r o b b h l .r o l t x t ( - i l h e r ( r . u g \ L n on6 6s a csevc dorjril(is leheted6l. A szrrnyas !2 az !la)bb;rareke.cdcLl elt€sznhfonaL lorstisi eltar6 I'oh. i!el a cs6rckcriiled sebessebess6ge fonalhl, foblnalosan sise, aminl lassu megieLr fonalnhijsaghez az €k' ldlrozort, az egyenleres kellet nbdosila , vag! a ddrzs szij fcszcssag6l sebesigit .sdkkenleni. fdkkel a csdre r\z els6 rokkilkar kizzel hdjrorliE csak a rok mcg a pedrlos,ldbit6s 17.szdhdbln ielentek k1k. Nem nind€lki szerelleazonbana pcdiilt, rirnusban haiLoltu miyel azzala fon6cglenleles

A NAGY(ERIKES RoKK{ A bhka 'tagnhetu, lijbiL kis.i1lt, hd e itt.ijJrl ca$ wks Lalp:il sodtolt t't2on rihkal ha.tL.ud az ittt .i\it.,,1 ]eE lrt.s baLtu. rds tatt1llido, rrEatctlilt. A tul-kd ntisih tisin mb ot:6Ia tun kdf)alt d heb.L @ Dtsd, tanin rng.tl husilihbdn la,eatt d csied.Ni,trLrih

rotttujn lbntisn dtus\4)jn ft a
tulttin alhdlnat 1A.nt is .lha

ll4

troN,\s
RoKra\TiPUsoK RoKraa ALAKI U
SZARNYAS ORSOINL At Lt alahi! sza'nla; ar:a ts a b.nie foiEa csire koifiinncit)jl lchct1rl kae, hog a ntds gtdPii sa.l6tiI is a hisz lbnaljildeait E\r thiiular bol aisczr!L. 1meesatlo lbnal dt haLadt M o]r,j ee',ih risit kialahitun 4!il6on, dhonndn a :.ntnra\ a$6 U alakn haidba aeP.nth. ]lihLlkil Lalnn e{r $t haftpt t( 2.tte d lZ'ndLdI d sialtu. /b .Bd1 is a 6bdt .sisnhandt hdttundhncr. A csAe nae)abb sebesissellbreo , e|n.h hdnlstira sottboltod.tt .fel ,i d hitz.[jnul. & dlhab^a.kvb5la dLLn^bul ltit dz ittstij Jt\.^isiheh A rokhdtuk !2imLulan.-dlrtetu aldhtlt hi, d leselte,Jcdtcbbat nLL, ls Lz 6.Lili .-dltntut uh. ,'lz ekd rchlaih h! retut i)lE l;.ib1)1, btkhfdbiL L der jthdifthil hdstult.k; d l*tek.hi.*n nanah, s.l|.s ldb dk |oltak. ) l8- srd:ddbdn azuti.\ dnil$t d Iah6 d stalonban tistett diaato! l.tt heflftislli tmt, d mdhaginibil, rizsdldbil tqt. sel\emf.lbdl l'szillt rokkd tbgiins h|llorddnbbd

3i5

T E X T I L M U N K A K fonal. A gyapjri ugyanis sainos nem k6sz fonal fbrm6i6ban n6 a juh hdtrq a sz:ilakat el6bb meg kell sodorni. A sima vagy gyaloSors6 megielen€se hatalmas el6rel6pdsnek szdmitott a szijv6iparban. A gyalogors6 gt'akorlatilag egy farid, vdgt horonnyal. ma' a egyil regenkampoval . i k o n e g t . u l l y a l . 5 2 d m o sn e o l iilk u . r e g e .zeli hely\zrnfellrrd.al<or Lrlallrk ilyen tulyoLat. Rendszerint agyagb6l k6sziiltek, kercsztmetszeliik5...7 cm volt, kitzeplikbe lyukat frirtak, amelybe az ors6rudat szoritottdk. A gyalogors6hasznrilataigen egyszer( volt. A rid teteidbev6gott horonyba csak bele kef egy lett szoritani a nyersgyapjrigongyol6b6l A nidra szrlai, majd a rudat megperditeni. szereltals6 s(ly lendiilelet ad az ols6nak, igy a az forgds kdzben lehrizza 6s cisszecsavarja igy fonall6 alakul$-apjirsziilakal, amelyek nak. Ujabb szdlak kihnzasa utdn az 0Is6 hamarosana padl6n koppan; ekkor a fonalat az o66ra tekert6k, majd a m(velet kezdddtjtt eldlr6l. Hamarosan az ors6 megtelt szdvdsre alkalmas fonallal. A R0KKA A glalogorso\alregzett lonas igen faradsjgo5 munkr. viszonr kevesszakerrelmet iBdnyel. Egy idd utin azonbanvalakinek eszdbe jutott, hogy az ors6t vizszintesenis el lehet helyezni, forgatisa ilyen helyzetbenker6kkel v6l1k. Ezzel haitott 6kszijjal is lehetsdgesse meg is sztilelett a rokka, €s vele egyiitt a rendelkezdsrerill6 nyersanyagb6i b6s6gesen min6s6grifonal is. A rokka egyaz egyenletes szerii, de kifejezetten dekorativ munkaeszkdz volt. Kerek€t dltal:iban a peddlhoz, 16bit6hoz csatlakoz6csukl6kar haitotta. A ped6l lehero\erelre-hogy a rokka melleLtdolgozd szem6lymindk6l szabadonmarad6 kezevela gyapjirsz6lakatigazgathassa. kes6bbi, korA szeriibb rokk6kon szdmyas ors6kar is tal6lhat6, amelynek forgdsi sebessege elter az orEz s6 cs6vii6nek sebess6gdt6l. teszi lehet6v6,

FoNAs A SZABADBAN ldpet eorgijklajrii, blztL fnagau |ohhh lnthatunk. efoeK@& nastsBefibn lahsaglttuzhet,nint a Ed

336

nszrlRc,1r rERcm6s M@oLr,\

(jTDELEcEs (roRdd) ddorr.^

Lenv6szonbdl kdsziihek a legjobb min6s6gri,legtartdsabbruhadarabok 6s haszndlati tirgyaln legyer sz6 haj6 vitorl6tA16lvagy iinnepl6ingr6l. M6g az egyiptomi piramisokbdl is ke iltek eld eg6szenj6 6llapotban fennmaradt, lenvdszonb6lk6sziilt ruhadarabok. LENFoNAS Szomori, hogy a Brir-szigerekenm{r sem A lenfoEa\ legegyszerdbb modjaaz orsoe. l€nolajkdszil6shez,sem lenvdszon el6dlllraguzsalyhaszndlata. lent r:igiingyiilitik a srihoz nem lermesztelek lent, legal6bbis A guzsalyrudra. majd huvelyk-e! murdrouj- nagymenn)i5egben nem. Meg r hire5uliLeri jal kihuznak beloleegy-ker izrlar. az of\o- Ienviszongydris szinte kiz6r6lag import lent hoz szoritjrk, 6s az ors6tk6zben tartvameg- hasznrl. perditik.Az iigyesflamandfon6k,akik a lenDa\ id Shrrt SmirhegyikkdnFeben lerrja. szdlakata t€rdtiknekvagy egy erre a c6ha hogl bizonyosvidekekeodz rr lan5ok minke\zrlelL bdrszrjnak szoflloltor\drac\avar- den esle dsszegyiltek valamelyiktikr6l, ahol t6k fel, igen gyorsan sz6pen 6s ludtak follm. aztdn lenfon6ssal mrilattdk az id6r. Munka Bar ily modonmeBlepoen finom mind\igr.i kdzben tdrt6Deteket mesdltek 6s 6nekeltek. c6rn6tIehetettfonni, meglehet6sen id6- K6s6bb az este folyamdn fiatalemberek ronsok be telt, mig egy leped6re vagyingre val6 el- tottak be a h6zba hegeddkkel 6s dudrkkal k6sziilt. felszerelkezve, kezdetdtvette a rdnc! ds A lenfon6rokka megjelendse igencsak felAngol nyelvteriileteken a f6riezetlen lllgyorsitottaezt a tev€kenysdget, az elkd- nyokat ("fon6nak") nevezik, 6s "spinster"-nek sziilt fonal min6sdge egyenletesebb n mefi r6gen szinte egyfolyt6banfontak. Nem is lett. lenfon6 rokka meglehet6sen egyszeii szer- 6oda. hiszenelegendo an)agotkellettke\z, kezeL: orndthaito lereket pedallalmu az reniuk.amibol .r7rdn ferjhezmenereliik uldn kddtetik. A szirnyas ors6 bevezet€s6nek az egdszcsalddotel lehetett liilni a sziiks6ges k6sz6nhet6, hogy a fonal egyenletesen teke- ruhadarabok-kal. munka lobb volr, minl A redik fel a cs6vere. Amikor a cs6ve megtelik, megterhel6, m6gis mindegyikiik nagy kedvleemelik. wovo kosar;ba a dobiak.helyere vel v€geztelA szijv€stviszont vdndorl6 vagy pedigiires csdve keriil. a v6rosban616f6rfi sz6v6mesterek vdgezt€k.

hogy a fonal feszess6ge mindig megfelel6 maradiolt. Amikor az ors6megtelik,a fonalar 6nekerikegytdrol6orsdra. gyapjffonaA lar gyakrantov6bbsodoriik: a szijv€sre k€sz gyapjtfonaligy k6t vagyh6romsz:i1b61ell.

CsfvELdK
ESI1OTOLLAK Az eLhes.nh faMlat letek rt'tk M awjr'jl, lentrtdE tuail sanboltaeolMszttc ttek belile.A fdbol hisiill o^dhrq kerckzln tuEn6 lde nalkiili teht,gedt neeIehe er unaltu6 f.l anal tiis bolt.A fonal hawinah n t,t t dLnegho {tex e, nn! ha M tit6ele, fac$hsik tuindd tizedihfo,nula tsdl kaxart eget, eg.* moblldh,a pedigM &a szdnIapilhoz ha:onl6 s 6nl db t szetebek, awl! jelrzte, hosr hdnt ftululdtoI ku negaszefiezet.AMsz gmbol! ag nA et e d.l dh.n -

337

TBXTII,MUNKT\K

SZONYEGEK
mrr i. e.2000 lrjen zdnyegeket k6sziletlek. Az els6 szdvdtt sziinyegek igy kiszrjlreL, hogy a szdv5sz6khncfonalaihoz rovid fbnaldarabokat er6sitetlek. Ezzel a m6dszerrel A bol!hos felileti kclme let1 a v6geredm6n!,. csom6valhurkoltik a hcfonalakat,,gdrdesz" c I ' u k r e .e h h o la l d k u l t z r c nI i J . . n r " - ( \ u m o (nds n€ven skandindv csom6), amelyel spccirlis hiitlaphoz e16sitcllek.Manapsig solen egyellen kiszireneL h6zilag ry.r sz6nyegeket, Iolyronos fona1b6l, speciailisalapra, cgy ( h l ' e / \ a l oI o m p ah c g l u t u v . l . \ z a g r t a k a r o amelyek kiildnijscn kdnr hasznrlt sz6nyegek, Amcriki-ban jortek di\.atba a 19. szizadban, a skandind\' rya-szdnyegeLb6lalakultak ki. A spccidlis, tompa lejii r(vel csom6zott szonycgck szintdn egyetlen lblyamatos szilb6l kiszilhek. Az ut6bbiaLat csom6zrs k6ztc! i . e r d e m e l, , e r e r f ee z r t e n rh o g l a m i n t a b i z rosan egyenleleslegyenl GY6KENYB6L ES SZALMABOL K6SZULT SZ6NYEGEK Egdszena 18. szizadig iltalrban szalmaboriloll6k a p.rd vagy g''6k€nysz6nyeCekkel 161-A gyek€ny 6s szalma melletl kaszuhck meg sz6nyegekjutrb61, srsb6l, k6kuszrosr b6l is; valamennyil fontrk. Kis6bb mdr csak haszn,ltik ezekel a sz6nycgckcljarra n_v:iron tisztitanl az iddre, amig a gyapjLisz6nycgckct vitt€\ de az is el6fordult, hog]- a jobb nin6 lakarlrik lc vcluk. s€gii sz6nyegeket HURKoLASSAL KESzULT Sz6NYEGEK e t s ; re g 5 . iu u . h u rI o l t . , / o n l e g e kS l , J n d i n i r viaban mrr sok szdz6\'ek€sziteneL,m€gis az amerikaiak, f6lcg a New England-i telepesek voltak rzok, akik n,Ir:i\'6szi tdkelyre emeltek ezt a sz6nycgkaszirdsi rechnikrl- A hurLolis kongr6 vagy zsdkvdszonhdzagain airegyenes szirli, horgas \'6gt tfvel kihizott hosszu anyagcsikb6l vael' fbnaldarabb6l L€szii1;az lehetett haladni. ur6bbival sokkal gr-orsabban
Sz6NYEcFAJTIK Ek etj etJl:. iiit. t:k;szit asi ha.L! d dntljh.Ltliryege, s.dnJ)es aloti1Lani dhjds heasain haszntdilcsi nt. kothn2nah l kld$.i' hu: tuklj:szdntee.h m^ tul.iba illen uridanki Enntl eg lohkdL sziilnek. mttu] knan!fibtc.hnika, a hn{.h ncn Nltihsthbal, hancft loMlbi Lk s ailnek. A lo"alat d k ttLtt Itsritlt \Priti antae hizallin c.tlJ It, .era,.s J:dni 110196 rigii stirycehi.riLdtbtl htzrtih dt. Az tlrt.ttii htrkrh 6.ndDaLkts,nlt szqkezetii,bobhas;hi:iltstkd a lazd sz.t-htztfi hons|i tailaih.z d dsitik .saniLdt I tiir.l hurl.lt t.6try.g rtet*e..lt u bg
Fo\r'BO, HUkrcJrszd\.c

MADARAS szoRiTd A nadAtrt ttli'ul dis2it.u, tz.tishet ha2h.ih tiUd ,tdtszo,itulalE duasat f$z6en lehe|ta ani,drrds ktj.hen. A na&tlit:utuiLaz 6.IdLho2 .t6siftI Iih, tkdjd dz dn\tdsat a Jd rcL krJ ottdsiir dl kitlit

338

S Z 6 N Y E G E K egyszer{en it A fonalhurkok k6szildsehez az egyenesszarui pekell vezetni a fonalat remes lvukaszt6t( fok6n, majd a t(vel dl_ hrizni a fonalat a viszonalapon. A lyukrszi totu szardnldvo perem \egtl'egevel csomo js szabdlloznilehel A hurloll masas\asal rgra szo;veq;ket keretre fe'zrrett alapan) igy Iesznek egyenletesek k6sziiii, merr csak a hurokmagassagok. valaszinte. hurkolt szonveget Egy.zeru-. hazia\'zonyrudotl ke'7rmenDvi amer;kai i' renr.A tel fotvamanlel sTonleggel elkdi.mellodomiDlalal alktlAltalaban szrilrek. szep'szrne'vir!g_ malrak, de az ugyesebbek geometriaiformikat is ' molrvumokalvagl' ludtak varizsolni sz6Dyegre

csoM6vAL EcYszERtHURKoLT
K6sZiTETT SZONYEGEK 6S RONGYSZONYEGEK Ea\ idoben szinle vdlamennli angol lal'asvolt a kandalloele lerilell bin mesralalhatd amelyen 6ltal6ban egy kutya rongysz-6nyeg, vacv macskais hevereszett. -A rongysz6nyegekkel kapcsolatos els5 szem6lyestapasztalatomatakkor szeleztem, amikoi anydm megengedle,hogy az egyik cselddiink,Annie apia - aki f6lovisz volt egy hnvan - vendegirllds\on nehiny napra A lakolt MiDs7 grsexiLaDdemeerben "rrio4 Da8)on iol erez_ den egyeslarogari.omkor ,.rn .neurn njluk Meg ma is ugy emlek' c'a szernrdiuk, minr egy boldog eldgedetL ai\'ze\ gverekel elkuldlek ladra. Os\zel az szedret 6s gombit szedni. Ritka dlvezetvolt, amikor le;ittek Landmeernek a tenger 6l' rakoLlbg kdvetopatakidhoz aoalvmozgasar rolLakerek. megis.bol or<;mok ni. dgyszJru doesa tellek al emberl Amlkor a7 lgazl otftnra gondolok.mindig ez a helv iur az eszembe.A kis szoba egyszerrevoh konyha lalail valla\oslargyu olsinyomae) naDDali; rnt e' iibliai .zo'eget disT'rettekA Iekjnle' tyes rdzhe\ eg) beugrobankapoll hel\el rnindig Akar tel volt, akdr nlar- a tuzhelyben mindig a ltizhely eaell a liz. tmlek'zem. eiort, egy horganlzotrvaskidban l'iirdettek Lakkoribanugy 7-8 eve- lehellemr'Fiirdd\ trlli' test utan-. sr;pogd tel- a rongl57onyelre aml hogv meg\zaradlaK tottak' ill varlam' es hrla a luz melegenek a vdsldglijrulkdzo- nem tarlotl ttl sokiig. nek RoNGYSZ6NYEGK6sziTES iminl Annie ede+ megfigyetheLrem. Egyszer altrp' te'zil A szonveg rongy.rony.get an'y,u ztaLol ehhezhasonlo ;a luraz,uktotke.zultr muakkoriban mieloll m€ga \zdrnyuseges

anvrs zsikokat feltaliltdk - sz6z6valvoltak Akkor meg nem mindlenaneolgazdasagban a iulil a lavoli Bengdliaban rudram. hog) termesztik; k6s6bb, amiDt egy csapatszdlli 16 lapdtkerekesg6zijsselulaztam a Brahmaputr^ foly6o, hatalmas iutakazlakat fig]'elhettem meg. A iutazsikotszelbontorlakmajd a beldle esvenld hosszis6gtra vdgott rongycsikokat ei soeci6lis kanalas r(vel vagyis mozgat- 6dizr'k hii6 nyelves,kamp6s vdg( tfvel A az anyaghdzagain. kanalatrri kamposvemozgathat6csappantyumegsen kialakilott iknd"lyott". hog) a kampd alhuzaskdTben e7az beleakddjon anlagba.A rongylsikokal e5 megc\omozldk' mega viulsDeg).zeruen el gejt sem dolgoztak tisztl(ollik: igen egl'szeruen A \zonyegef a hdz fal6nak iitdgetve' mindennap kivert€k Amikor pedig v6gleg tbnkrement) egyszerrien a trigyadombra dobt6k, 6s k6szitettek _ es ea\ iiaL; hislen d nyersany.g a 7si'xoK alltak - ingyen rendelkezesre ringyok

TU A HORGAS A lzdntegu*ft* elensed' d hetetld eszhnze htryas di, anel:t hogol'tfrft etu Ezzela ttuel h.i, bkBzret. aik d fanalbbla hurhokat A ho'86 oiglbe eL1vAr a beleokalztj,ik fmaht, ftqid itthizzd\ Mt a szo

WW

339