[ , r r N j ?

i i /

R U H A K E S Z I T E SE S - J A V I T A S
paleolitikum kori 6sasszony, z e1s6 aki egy nagy tiiske segits6g6vel dthizolt egy indit egy nyersb6rdarabon, val6szinrilegm6g nem sejlelre, hogy mit inditott el ezzel a mozdulaF tal. Afrikiban m6g ma is 61nek embereL, akik nyersb6rb6l k6sziilt ruhnkban jArnak. K6ls6gteleDiilnagyon takarosan n6znek ki, brr a nyersb6r ldbbnyire meglehet6senmerev anyrg, A puha, hajl6kony ruhaanyagok csak a szdv6s feltalrl6sAvaljelentek meg. liriajdonk6ppen a szijv€smeslers6ge volt az, ami el6szdr meghonositolta az emberis6gktir€ben a dereksz6g fogalmrl, hiszen egy darab szdvdtl anyagalapeselben mindig n6gyszdgletes lelt. eliraszlolta,6s hamarosanez le a legol. . o b b k c l m e (a l a p a n l a S A .p a m u rI i \ a l o d n d alkalmas nyomott mint6s anyagok k6szitdsdre,igy azrdn a vidim, tarka minris anyagok araelo.zur\ alr a \/ele5rdmegck rzdmard el6rhet6v€.

GYtszoK
A e]^zit !@lLt knzben ktizi9!6 ujjla hn,z.ih; @ tele kbkntebba t6t dtsnit ai az dnrdson,flikbzben az ujj lidre Mrcd. Ma M,sds @ esthoi st{sziik ndr etnjbk AhalktNs.IL igtdgheh szdnitahaLt; hltueltikik esdsReh tues hdhhent6en hi,sotulol niz junh 6ah I Ljjhesteti' hnmot ihnda xdlozdlrd

ffi

W
F:ll@

ffi
I

W

r-\

ffi

/l'lrrlffi$h

A NADRAG 6s A TUNII.A ELJOVETELE Val6szindlcg mindnydjan egyerirrtink abban, hogy egy mai d€l-indiai f€rfi ruhizata szab6szati szempontb6l rdbb rokonsrgot mutat a Perikl6sz Lori Athdnben vagy Vergilius R6mAjrban haszn6lt viselettel, mint amilyennel manaps6g Londonban lal6lkozhatunk. A nadrdgot akkor ral6hak fel. amikor a ferfiik ell.erdlek lovagolni. Hdrodotosz lciria, hogl, a fel 6leriikcr lovon A RUHA ELKESZiTESE tajltd szkitdk akik val6szinfleg hij6n vollak \ A r z i n t c r i k u s z a l a lm e g j e l e n e . e o t ta r u - a textilidnak, mivel ellensegeik skalpi:ib6l el h!k rlapanyagaul ha.znalr kelme( n<;ren1i keszitett6k kend6iket - gazdagon himzerr vagy dllali eredetrj rostokb6l, p€ld:iul birkagyapjib6l vagy kecskesz6rbiil k6szaihek. A mers6kelt dShajlatt teriileleken a kenderb6l nem csak a vildg legjobb kijtelil fontdk, hanem lart6s is strapabir6 ruhaanyagol is sz6t1ek.Ez m6g ma is igy lenne, ha nem lenne tilos kendert termeszteni;sajnosazonban manaps6ga kender tcrmeszt6se illegilis doiog- A kdzepkorban csaldnb6l a kender ld,,eli rol'onabol i ke/iterrek ero., bal meglehet6sen durva szdvelet. A len a termdszet nagy aidndeka az emhensegnel.. M.rgiabol lenolajdt i|nek. e\ ami mdg sokkal fbntosabb,a len rostjaib6l kdszul a leglinomabb i'iszon €s a leger6sebb vitorla is. Mivel azonban a lenvdszonk6szit€seigen VARRoK6szLETEK sok k6zi munk6t ig6n1.el, napjainkban ez az Es szoRiTdK anyag sajnosszinte teliesen Lezd eltijnni. Az ala?leId banneszkijA selyemeleinte Kin6b616rl€zelt hozz6nk znhet ollrjkd, fih.t is a tevekaravinokkal, a Nagy Selyemriton. A selyem birtoklisa ekkoriban kizd16lag a 6ah ene a cilra h6z gazdagok kiv6ltsAga volt. Id6vel azonban tuA\ gahrct sazdaeot d^ zi ret t ! d,1hl ohontb an Franciaorszigban is megkezd6dott a selyem td,ohdk. I tdli'lobaz e,l6rillitrisa, ami tetemes ires6shez vezetetl. akho'ibat fl dpszeld aj dh" O n e n d e t r sm o J o n .m a n , r p s aa f r r n . i r " r g .lihnah s nitoft. ,al Lar szrigisciyemgydrl:ishagyominya kezd fjj6rj^zIdl kLiz.libe szqtl tahfel d fdbdt hisznLfot 6ledni. sathat6 'ill|dntI, dtuF A gyapii, mindcn ruhdnak val6 anyagok tten sofian elhebezhel l e g n c m c . c b b i k ca r o rr ( n e l e m f o l l i m a n . tth d cimaa$6kat. At szinte egisz Eur6pa lakossiigrit dh6ztette. aszlal \zlli,cre onsithe t6 n A p d m u rl i . z o n r c . a k a l 7 - 1 8 . / a z a d b a e r 6da atus lzanlihol letJis trf.im.ik, .tna bdgt d kezett mcg Eur6pdba keletr6l €s Amerikakxtilia rogai^ilr h6zb6l. Az olcs6 pamut amelyet Amerikdban ndL enftetds Mtititfisu rabszolgdkkaltermesztettck eg6szAngli6t
tu riir:zillsa,c h^atilrik

348

R U H A K ! S Z i T ] j S E S

J A \ i i T A S
TtiK Es coMBosr'[lK ,7 Injdulft a b dhe teh.lkt Mn ritlabo.on hehl knkih h 'lohozhdn tannftk. A tii lerkih ltgtiibbs2iit Jtibi L, binb1l tds\ trilstbdL hiszrl' 1.k, ietfl adlto.atoskiala' hitd$d|. A conho\liik t stdh?r a Dd iliihtiiL is d ktlan, api tlobozktikb hebctth. A tiill taiolnsd idh nAnh nnrljd a liilit nd hdtzn.ilata; d fiPtilndl birhdstafin ul tirhtih hi, dtnicel sih,n\ nqdludd L)o.ni a .-L\ rolhbonnk

FELTEKERESE d'altuk, satubabdeban Den MiadlrAt Ltizbe, uh ttl frahtikL\, ezttr d ea'aAth^rnitlat elan hez h1trehelt es] taibbdgu,
BoFsaHlrrIJ ..N!r,L Lrir\ml

@
F.! rLriNr !i-^.

I d uN

"@*@

Or-L6K
A ltt:tijbbtisl oUi d nd14khoP hdv ian tunkidoLL, bdg\)t d kil :ztitat eg hb2 porti kngtl'\a| kijdl Lel Lx elkryatni. Lik2leh dzai ban rallns ollbk h. A sonb Ahoz ha\Indll Ituhuh kir,* .llih lafdj.1Mk nActt .g Lsdadnal \zdbibozni i\ tchl t.tt iet Ua2Ddtdka hit.illdn di lJuhnan t hez. VislDnt Lds clkij dl rneh szdnitandk az .i$z.hdjthdti ollih. A kixinuhltuallik niha aeisz.n dP ih aohah, is dhal,ibdn pr

WM
ffi
*.;')

,ntA

H]

v

349

:I'EXTILtr{UNKAK nadragot 6s bdlelt rijvid kab6tol r'iseltek Az ( h u r o o b r u h d d a r Jm c g j e l e n e r h r J ( ge g h r i i lalon nem meglep6. Az egyszcii tunika az akriv €letm6dol 6lai embcreL idc6lis ruhadarabja, ugvanis nem a aLaddl)'ozza test szabadmozgisit. r\ szinsaliz parasztok az 6\'iiLbe gyiitiL a szdrongjukati hogy a ruha ne aLaddlyozza 6kel munt(a k67-beqa burmai ftrfiak hasona l6kappen cseleLszcnel< lunghi ne\'ezeri; DoMBoRU oortBoK a az embcrel<re nyugaEzekre ruhadarabbal. EEk t deonbDh hnzilas inkdbb illik a "nekigvirkotiakndt sokkal ketatcnik el hA hotalatui zik" kifejezis, hiszen minden egyesalkalomo,^zanarchbiLA a6tut id mal begliirik a ruhrjukat, :miko. a rizsfdlhtjrijh hijze!tibe tdlL ftj d heb*te|., naj.t tasba' !:at dekrc mennek dolgozni. ,{ tunika ezzelszemlr t tt ut f oin dL ak bddLii ben igen praktil<usruhadarab,hiszen ugyanbatjlt .sdhij$zekel A k€L hagy a karnak, akkora mozg6sszabedsdgot leu xdmi, ls hit'n 6 utt a lebnak. AkercsaL a mint a nadrdgszarak r6mai idajkben,mig manapsdgis kisziilnek hat t6glalap alakri anyagdarabb6ldsszevarrt tunikdl<. DIVAfJA GAZDAGOK ES SZEGENYEK cg6szen a 19. sz6zadig a A bricsesznadrag l€rfiaL univerzelis ruhadarjrbja volt. A nad169 szirat l6rd:lart gombbal vagy csa al l u g r ! l d \ . z c . e h a r j ' n l i v d lh o r d l a kH o ' \ 7 r ' nadrrgot csaL a tcnger6szck 6s a szeg€ny p:isztorok hordtak, eg6szen1807-ig, amikor is a walesi herceg fcher tenger6sznrdrigban idej6n.A dijelcnt mes bightoni vakdci6ja a meghonosodott: 19. szizad kdzevat hamar Din miir valanennvi tirsadalmi oszlrly tagJat iosszrinadrrigbanjdfiak. A nadrigokat eluls6 hajt6kival szabtdk,amcl)'et a dcr€kr6szen k6loldalt gombol6ssalrdgzirettek.Mi8 a dolgoz6 embcreL nadrdgja lehajrhat6 cl6r6sszel, addig a gcnllemanek6 rcjtett gombolissal r'6giig a nadkdszrilt. Eg€szen^ 19. sziLzad dolgoz6ember b6 inge1,_melrrghoz minden kalrpot l6nyt, nyrkkend6t, 6s termdszetescn - puha filckalapot visell. A dolgoz6 n6k, Liilctnosenvidiken, ega szcn a 19. szdzadkozep6ig ugyanazt az alap vct6 dsszcdllitasl hordt:ik, amelynck r€szerl als6ruha (ing), bokdig 6rij als6szoknya,ala csonv qal16ros fcls6ruha, mell16sz n€lkiili kot€nyis egy nagym6rel( kend6 vagy sel.Az l810-a\cvel.lolarlJn dz cglre\7(\. mig.r'i Ioft derckt ruha kimenl a divalb6l, €s a nijk ctkezdt6k az ingvill-szoknya ijssze6llitrst n) hordrni; a \,,o1 d rori.lebbvoit. m int a vr igy kivillant al6ia a csizma vagy roslaL6ki, a crpo. A minlrs, diszcsruhik divatja a 19.szizrd cls6 feleig :iltaliinos volt; ckkor azonban'b:ir a n6k ruhdzata tovibbra is diszes maradt, a vissza fdrfiak 6ltijz6ke soklel komol-vabbd, fogottabbd \,ilt; : domin6ns szin a gyiszos fekele lcit. Aminl ezt G. K. Chesterton mcg' jegyeztc,mig egy kciz6pkorif6pap zsikruh6t \.etl a b6re 1b16,kivrilre pcdiS aranyruhdr htizo , cgy Vikt6ria-korabeli gazdag ember viszoni kifel6 mutatott feLelat, mig szi\'aben hordta :rz aranyal, a A n u k o l t o , , e l . r l e j l o d ( \\ o r " n e g l r ( . , / i ' gorribb, merevebble1t, 6s egyre kev€sbi igazodott a lunkciondlis kdvclelm6nyekhez. Mindez azonban megviltozolt az L vilighebofliva1,amikor is legalebba n6i lib njra lathat6lett, a ruhader6kpediglassanvisszanyer arrn)'ait (bdr a tcsten elloglalt Ie term6szetes helye mdg mindig cllent6tes volt az anal6 dveLbenaztdn egy olyan mjival). Az 1920-as r u j d r \ a t i r a n ) 7 Ji r , c n t m e ga n l u g a r io r ' , / c goLban, amelynek hatis6ra a n6i mellcket tel jesenleszorilollrik. KEZIMUNIC\ a val6 eis6 laldlLozarsom A riivel 6s c6rnaival puszta megligyel6sreszorilkozott- Mrr cl6g 6reg vagyok ahhoz, hogy m6g eml6kezhessek a francia szobaldnyra (bizon)', ilyesf6le

DoRSETI K.LLOS GOMB Ez a eohbfiisginlhdtiha' haith. A knrkdt etiszbr teluttik dndral, naj.1

350

R U H A K E S Z i T 6 S 6

l A v i T A S
N6I RUHAK A saho,-ktlia doLsaxin6h e.aktuhtuaph baftnik a tuhtlihat; |ndsalrih d dbatas tuhadarcbohdt, hnzben Monbar a fet.lbses 6zehet,ni Pqdlttl M usti.lrt !ag] d JbrddsAlt elhagldh. A stuhnta est| abnh6 ndlbiili aoh, 4es,

FfRFTRUSiK I 19.s9izddbn szinlebd lanenali 16fi sallh ait kiili iagel is nellau't har dou-A dalsazdenbdek ingedhaldbanbdszab^n I)ob,is esben h,ilninEh!tut is szolsdk.Sohtan\r$i nunk sMllalt (befttn

nozsdst, ftis M insszern ak'ruhd nelegen tarbttd I ise16jt. M i! eI athatibdn d o hiilg)tk rigriizldh Md, tua!,nindie l6hnt6thotdIdh,Mikrt a szabddba

(sNolYnonsns szrRzs
GYAIJTSZOIFT) iIILUNY

N,rron F$!r

alsdNstue

(E]VIENYGALLER fs KIAVATLI Az dnerihai ltiizaloszt.l\) tasjdi hzzdtthel lehajrba dselfti az dll6 henikled! lir sarkdit, dtuelt ktri ter jedeltus ntdhs,ilattuhrr' tek.A /4'dl$dl iddDclestre lett, kisebb fli!: bisiil kev d ht ry1 zdlagg ztusorcdaI I s

KlrAJTorr sARKf

CrP*s

szilt

alsdszoNYtr

351

RUHAVARRAs A lestdbb Nn ensetl nd hettenes nagdnak, has) Mtift6t alhdltuazzon, ez['x az n a \dttid tetj\ tuhatir dt sajd.thezilIe s lanta ne& Munlxifukat hatalM n|tikben nes htary)iletk ohsi h,jz N tdtlsi bafigl|eh neete bhise, odldniflI a pdpir tinitu | dk, atu It e]Er szab c a Msd lihtanAnushai niii na g@i4 kkal e ii t t n e o st E thtlroltdh, Ddg ajitnd€h

szerzet l€tezett is valaha, manapsdg bdr miir Ieljesen kihalt). Alraldban fgy rarrofidk, hogya franciaszobalrnyok rendkivijl iigyesenbintak a tfvel-cdrndval. belepillanHa tunk egyregi kdzimunkak6nyvbe, meglepve Iapasztalhatiuk, hogy a kdzimunka nemes mriv6szete milyen dsszererr bonyolult. 6s Franciaorszrigban veszett teljesen nem ki a k6zimunkamriv6szete, ahogyan Anglidaz ban l6rt6nl az Edward-korurin. A lranci6k mindig i. eleniartak cbbena szepseges e( alapvet6mriv6szetidgban:a vil6g messze legiobb l,ezrmu nkakonyvcr franciaor.zagi a Elz6sztartomdnyb6l szirmasz6Th6r6sede Dillmont asszony irta. A KATONAT sToppol-6KfszLET A kiivetkez6 eml6kezeres talrlkoz6som r(a vcl6s c6rnival a II. \'ildghdborfidejereesik, amikor is minden karo[a kapott egy varr6k6szletet. tulaidonk6ppen gyrisz(r, Ez egy tdr es nemi loppoldcerndr Lirlalmdzo ki.m(retriz\ako\5kc volr.ameller lerepszrnd i egyenruha bels6 zseb6ben hordrunk, az els6seg6lynyrijt6 felszerel6s a morfiumam6s pulla mellett. Annak idej6n az Aftikai Kirilyi Ldvdszgyalogsignil szolg6ltamj izgalmaslawinyr nyrjjlotr,amikor a mulatsdgos m6don,,taka rikoss:igi intezkeddsnek' nevezeft id6szakban f6rfiak ezrei akik kdznl nem egynyilIan kannibdlnak vallorlamagir - alakulatba rendezve, varr6tii fdl6 g6rnyedve a kuporog.ak a f61ddn. Hogyvajon6ppena kert6sfran cia, az antik germin 6lt6sr,a h6rcilt€st, el66lt6stvagy az egyszerii gyakokereszrdlt€sr roltdk e, nem tudhatom. Thgadhatarlan azonban, hogy vit6znl kiizdve igyekezriink egyben tarlani rerepz6ld egyenruh:iinkar. TART6SRUHADARABOK A 19. sz:izadban minden fiaral 16nyr,s6r
l i m t d l d n f i u t i s m e g l d n t L o l t d kr d r r a \ e 5 d ruhdiavrra\forrelv,rira. Slegoolte..harblte,, el66lt6s, gomblyukdltes, ldncdh6s, kereszF ol'e\. bo.,/ofkanvdlre.. loppold\.os\Tevdrrd\ €s berdncol:is- ezek voltak a legalapvetdbb l e c h n i k a k . n n e ke l l e n e r d l t a l a b a r n o l r ( E e D hirult, hogy az eg6sz csal6d ruhizalet elk€szits6k,ami hiheletleniil id6ig6nyesfeladat voh, anndl is inkdbb, mivel dlraliban a szdvetetis hdzilag kellett el6dllirani. Ez6rt aztdn nem csoda, ha minden egyes ruhadarabot igyekezlek a lehet6 legtarr6sabbra kesziteni,€s csak akkor hagytdk abba a javirgatist, amikor mir v6glegtdnkremenrek. A saidt kez eg varrt ruhadarabok nem sok hasonl6s6gotmutattak a gazdagok eie-

ALLiTHAT6 SZOKNYAiT-LViNY awlt vm^kar t?ndkitiil elnfuLjfauh. B'j1tuiuet n*etiire be|hetertiillttdni. Hast biztosMtijuletu en dlljo\ a szokq)tit Mt ftis knzbd az Albdnrtu

352

TE XTI

I L T'1JN K]\I(

VannoceppBl-rdNNvsen
- a ' l 7 . m b ( nr e G lmir a ieles€gek 6desan-vik 6s 6vszizrdokonit to A e . p r . d f l s n , 1 ' L e / i' . , ' d m r J l r ' l o n ' r - n . c , / c rl : . / u l k€lelesen kiclieit6 crcdmannyclas tcljcscn ireycn f1,.. 2.r.." - l , r . n r ! . b b " \ - ' i r j o \ r l n . . . u ' h e \ e e c . . megcsiniltak.Es ral6ban.nit is kczdettlolna a fcszab{didcjavcL? Az f r 1 8 4 5 - b e ln a H o u . u g \ . e lI ' n n z r rr " l .1 t r " 1 1 r . lesdeiika hinel.n messokasod6 ' : I o r e p e t .r e l l p c r . ( r l . n l i o o l e _ e \ " l . I a rijsdeokban lNclcl< jclcntcl< nes. .nclyelGen a nijk r " mcsirliik, hog! keseNesen megbtniik azl lt napo1. p e . l ' . 9 ) \ . r ' e r \ r c h r \r . l i r e ; $ . - , 1l . l ' . / J ' " , ne,n6ket,akiket cs.li lclleh.Azr illitofta, hoel a gap imikor riibeszahikNfarjiller, hosy beszerezzen j ^ l , e ' r c / , m i , l .r ' , \ J r " c a ) r b . i ; / hiiiba pfdbrhdk nlr! t ldk egy\,!nogdpe! rojveLhog] \d' orn.n,.en .rre,'e er\r.T:1r.llcrrrs.pul6s Lijra.nem ruddL meglanulni,host'ankell hasz; n,ln. ra obh '/ nhJ' d n^l a J utrn8at$ ,tu: r e p i . s ) . n l e r (. b n e ' e . r h r . L i r . ' l r l r 1 t jav,lrairhrlo. d lizingelEs,rdszleirelds1rl:is 6s az ircsdkkentes k€r tovibbi el6n!,rnrel) a varr6eap . \ / ( 1 " . J r o : e f e l . h i . i . , . r . r r . 7 - b u l e . h a r d. r , l n k n / n . " . . " r r r n ) . r ' . . \ ' , \ r , d 8 i p gyirak rasz;.ekarzirellek. azLin mcslehel6ten id(Nel szinle m;ndenhdztartis ee)ik legalapvcldbb iey drrgikvolrak. Az elsdcsalidirarf6sipel cslk l3:6' l1" r/ ce) /cru d/ooh.. 'j mr l. Jo \rrroecp b J n J l l o . r m ' r 1 . . < : . ' c r A r . t . r , : c'\ u n " l hosy dsszeletlebb / e l e " pJ o r ' l i " b b ' . l . n 1 ) e t \ \ " l , T i n l is lchcl6t6lcuc az asszonyoknrK lere az ipari var6eapck hdobozTalegjiilr drusitottdk. srilusn ruhrilat L6szirsene(rnihez nlsyban hoze l , m e l ) . g ) b f l . l i ' d r \ F r r | . / . 1 e . l r .\ L . r . l . r T r j I u l r r ! " p r ' - d b J . m i n r r " ! ! r . / r l ee r . b , o , u cnerjeddse (l.J5a o.). As€pFl varn ruhrk emelis e l ei r . . i , i . " 1, m ! e . I " ' f i " | n ( n rl i , r r l b . is \ o e \ n i . 1 i I l l ( n e ! ' , o n r l d e ' o l p . 1 / L i " J n i u l lerl sokktl la.r6sabban i'ohak, nivel nen tesleft r i€lbomlort. m' a n r 1 l . ' r\ ; J - l ( . sz;r d \'l}l.r,is, egy Olr6s ha 8.a.'/r "eyol\rrs.pr'.

A nbhneh ihal,ibd\ n.n jEknkrL,il tdst rchi. :tlltL sen a .trnd heli.ilc, setud Ldttil h inlit6d.
A; dt)tdsat 6dh d lts:n rit6ld! dld h.llct isdritani dz €s,ik hazzel,d fl^ihhaL fedie a ki.-'|nt vbe$iss.l haikni d ktthel, ix isen iiaid i.ld dldtt tlh62nh

rARRocllEK Az Er-s6 Ptu\KTTKUS 1354-bLn Elid: IIaoue szdbaddhnazLauduz.Ni wl'han hAzti:lhati . dlrieif.t; a gttr, d l:iib.lnzitt ind ls d hdvdih .arnsfubli sclltstgi ul t ihdahi ihct kAziktt j Ho6lr riliin hislit.n iiltisek rcn I J;sleftek sxa. Az 185 b.n szdl'dllaln6tatax i;ir' seEdtarj'ji? hdtdlndt elinle a Ho@N [;l! !:lpf.L lzmbth a. ult, hoet tieLelen hotlzt^ngi er.rdtt NdEt it$ Mnnsahat bhLLdt tcl. htsNiteni. I Sin scr oanasiten nindcn ultu t:oh, Mti ctd| es flak' tlhutar niihijdii abislphez szalltis^: d lruk^ Lii, a2,o]ti, d tlizLtdltis, a. at\bta J;lLeh.rt f.btrtot .lt,a, L l.bd"tdto' tdt 6, a szsbdbto.hala ijtLtii.:.6 !i!:, ur a'ltqEs 6 belt unnl ndtlt,L lbrtinn '.dtr'.1sl kh.6ti tft iza tu.tt, a bs2otililup, a ri.s.intes nunhafclilLt t a hdl.ihal

35,1

Mffi

R U H T \ K E S Z i ' fE S
*;,.',, i,u-u\*dr rrb

L S

J A \ T I f A S

"""

o g a n ' e l t c m r u h r r r o lh i s z e n t m e g t n g e o _ h o g t t : r t t o n " t er ' : 9 1 ' u : h e l r ( km . r g u l n d l . al horabrzu r munkrt. t//el cgJiill 'r hazrliu i ( e . / r l e r lr u h . r k ( \ i n o ' d l l ( l l e l a n a $ r i p i d i g l e h e r o | et e t r < h o g y l e o h h hagta. ( erl(g l.i(nge.lien(k ruhabol' n6 nem engedhettemeg magaA lcatdbb \d'rfolion .c nat. hog5 " z a b a s m i a Da kJJkta ' z c m e l )/rF rl l nr n e elterrek .n.zcruen r u h a J a r r b i Jd k i n e l\' a r r t v ] i a m e l rm e g l c | o ni akartak. 6s az alapjin szablik ki a kdvet-

rihagyissala vaf'dskcz6t,mindig elegend6 A vdltoztatlsokhoz varhoz 6s az csedeges nem okozorl rrsban svakorlottabbaknak orobl6mii a mcgfelcl6merel Liszabisa,a iezd6knek azonban6lulSban azi iavasolmflmeg(ngedhelle rak.hogl - amennriben

SaRGos JAvlrAsoK d Stopfallishoz sijnl ahkn stopfalifit a jNitandb tuk ihd Naethdtisntaba hog ketuin!ataf' hnztuk, feltlet kel.*ezz.n Ezt uz dlhalnakstieot htsbbb rrrfonovel rgr- t'eltdLtolIda g.nba aldktt ruhddJrabol sanJk a/ adnrl a nap,ali:la, a,nelttet hlttirrt-r..c , megr.ndeloreLzuran' ha peldrttl hah lti sz iinhetden kint el'

r u h r r o lr o l r ' 7 0 !e g \ u l l d l .\ r l a m i n l I d e r e l ' ' az eleic 6s hitl e$ eg], oldal61 :itmdsolla A s/?ppali|dhd.t,hdsonb Ddorf \zdba.mrnlarir.rgy legkorelcbhmrr ela aLdtian,a tulzryiiujjah jadt.isdh.z h^,h,ihdk m 3 i - i z r o ' - r. i k c r l l e l l a l o l n i d m ( g r ( l e l o e n relet, 6s nem kellett felkeresniea vrrr6n6t VARROKELLEKBK j61 1e1A haz asszony:inakmindig volt egl Ebben kuliinf6lc meretii' szereltr,arr6kosara. g]apji varr,sahoz l'agy stoppoDamul vagy iishoz haszn6lt tiiLer 6s egy doboz gombostrit tartott. Rejl6ztek m6g benne czenkiviil lo/.in-ege. e\ gomblyuklag" oll"k luldnr( e' lcle va'ragsJgu \zinu \/dlagoK leher \ol rlrn(\ cerncL, mdgeg) g"ml-okkalc' eg.\' teli zacsk6is. K6t g'v(sz(t is tar zsin6rol&al lofiak a kosirban arra az eselre,ha az egyik varr6kosarakbanla s61,a nag)_obb elveszne, ldparna is voft - cnnek darabfa erdsiiett cl6n)'e a nagyobb slabilitisban reilett RUHAJAViTAS napjalnKrg,a A fohozris6s sloppol6segeszen gyiirrott' eldobhat6 ruhdL naqv sorozalban t<oiiie krilon miiv6szetnekszimitott A 7oknik kikopott sarkdra meg a kil!'ukadrts el6rl o r t b h o L a i r r r r , h o e vn <k e l l i c n k c r\ r o p p ' n n i ' ui Icrd- e' linekr(\7 | crijll hi A nddrigol(ra o e L l i sc $ r u h i t a g Y i n g u i i r i c l l o p t a l ' ' e' u t t r t n t t o n ' t . t a g r o k u l l a l f o l o l l d ko l c l A LoDotl ruhadarabokal elaiszrjrgondosao 'tn6it6k.6s amennviben javithal6L voltak, terhanem a nem dobt6k a szemelbc, m6szetesen jial p6tol16k elhaszn:ih r€szt r1 tl'ilsagosan \n \ j c r rr c t g l , k r a n ' z i n t ee \ / f e v e h e l e l l eo l l akkor 'em doblrl'cl i ruhdl hd m'r Mie -eitheretlcn volt: ebben az eselben a ron svoszsdkb: keriilt A zs6k tanalmdb6l ezrtn gyakran teljeseniri ruhadarabok sziileitek'

tuffi &ffi &ffi
I sr.rf o'.ls sEcfDrszKo/rl

355