Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah / Masa Isi Kandungan Pembelajaran Aktiviti P&P - Guru menunjukkan powerpoint yang

mempunyai gambar-gambar seperti fail, bekas pensel, gunting dan buku nota. - Guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar-gambar tersebut. - Guru menyoal barang manakah yang mampu dibeli dengan menggunakan wang saku harian. - Guru mengaitkan powerpoint tersebut dengan pelajaran hari ini. - Murid diminta mengenalpasti kumpulan sasaran yang ingin dikaji dan jenis-jenis barang yang sesuai dijual kepada kumpulan sasaran. - Guru menjelaskan kepada murid maksud peniaga dan perniagaan. - Murid diminta memberikan contoh barang yang diperlukan, disukai dan mampu untuk dibeli oleh kumpulan sasaran. Catatan Kemahiran berfikir : merujuk kepad bahan bantu mengajar BBM : powerpoint

Set induksi (5 minit)

Langkah 1 (15 minit)

 Mengenalpasti kumpulan sasaran - Guru - Murid  Jenis barang yang sesuai dijual.

Kemahiran bernilai tambah : mengenalpasti, mengkaji. Kemahiran berfikir : memberikan contoh barang jualan. BBM : borang kaji selidik

Sebelum murid melaksanakan aktiviti tersebut.  Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. sumbang saran Kemahiran berfikir : membuat keputusan BBM : borang kaji . .Guru membimbing murid membuat keputusan jenis barang yang akan dijual kepada kumpulan sasaran.Langkah 2 (15 minit)  Membuat kaji selidik terhadap kumpulan sasaran di sekolah.Murid membuat kajian melalui pemerhatian.Guru meminta murid membentangkan hasil dapatan mereka. mengkelaskan. .Satu kumpulan mempunyai lima orang murid. Nilai : bekerjasama Langkah 3 (15 minit)  Menyenaraikan jenis barang yang dijual  Membuat keputusan barang yang boleh dijual kepada murid dan guru  Mengisi borang Senarai Jenis Barang. kecerdasan pelbagai Strategi : berpusatkan murid dan bahan. . .Barang-barang yang telah disenaraikan diisi di dalam borang Kemahiran bernilai tambah : membuat analisis. Kemahiran bernilai tambah : mengumpulkan. temu bual dan soal selidik.Borang soal selidik digunakan untuk mencatat hasil dapatan. . .Guru memberi borang kaji selidik mengikut kumpulan. Kaedah : perbincangan. mengkelaskan. .Setiap wakil kumpulan dikehendaki menulis semula jenis-jenis barang mengikut pengkelasan di papan putih. guru hendaklah menerangkan cara menggunakan borang tersebut. o Barang yang diperlukan o Barang yang disukai o Barang yang mampu dibeli . .

Guru meminta beberapa orang murid membuat rumusan tentang apa yang dipelajari pada pembelajaran kali ini. cermat.bersoal jawab . Nilai : bersyukur.senarai jenis barang yang sesuai dijual. kasih sayang. selidik Penutup (10 minit)  Aktiviti . . bekerjasama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful