Chanlyislam 1

THỜI GIAN ALLAH TẠO HÓA VŨ TRỤ
TRONG 6 NGÀY HAY 7 NGÀY?

Câu hỏi: BBT cho em hỏi, có phải Allah Tạo Hóa ra thế gian chỉ trong vòng 7
ngày? hay chỉ 6 ngày? Có lời trích dẩn từ Qur’an và Hadith không vậy? Và nếu có
thì những ngày đó là những ngày Allah tạo điều gì? Xin BBT hãy nêu ra những
ngày mà Allah tạo ra trong đó? Chẳng hạn như:
 Ngày chủ nhật: là ngày Allah tạo ra gì?
 Ngày thứ 2: là ngày Allah tạo ra gì?
 Ngày thứ 3: là ngày Allah tạo ra gì?
 Ngày thứ 4: là ngày Allah tạo ra gì?
 Ngày thứ 5: là ngày Allah tạo ra gì?
 Ngày thứ 6: là ngày Allah tạo ra gì?
 Ngày thứ 7: là ngày Allah tạo ra gì?
Và em thường nghe nhiều người nói là ngày thứ 3 là ngày không may mắn, hay
xảy ra rủi ro vào ngày đó. Vậy nó có liên quan gì đến những ngày mà Allah tạo ra
không?
Wassalam! (Aly)
QQQ
Trả lời: Nếu những ai chỉ xem qua Thiên kinh Qur’an thì đều biết Allah đã phán
rằng Ngài tạo hóa trời đất trong 6 ngày, tiêu biểu như các câu Kinh sau đây:
﴿ ٱ
ُ
م
ُ
ك
ّ
ب
َ
ر
ّ
ن
ِ
إ ِ ة
ّ
تِ س
ِ
ف
َ
ضر
َ
أ
لٱ
َ
و ِ ت
َ
َ
و
َ
َ
م
ّ
سلٱ
َ
ق
َ
ل
َ
خ يِ
ّ
لٱ
ُ ّ
ل

ما
ّ
ي
َ
أ

ِ ش
أ
ر
َ
ع
أ
لٱ
َ
َ
ع
َ
ى
َ
و
َ
ت
أ
سٱ
ّ
م
ُ
ث َ
َ
ر
أ
م
َ
أ
لٱ
ُ
ر
ِ

ب
َ
د
ُ
ي ﴾ [ سنوي ةروس :
3 ]
|Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và
trái đất trong sáu ngày rồi lên an vị trên chiếc Ngai vương để điều hành và
quản lý công việc ~ (Chương 10 – Yunus, câu 3).
﴿
َ
و
ُ
ه
َ
و

ما
ّ
ي
َ
أ ِة
ّ
ت ِ س
ِ
ف
َ
ضر
َ
أ
لٱ
َ
و ِ ت
َ
َ
و
َ
َ
م
ّ
سلٱ
َ
ق
َ
ل
َ
خ يِ
ّ
لٱ
َ
م
أ
لٱ
َ
َ
ع ۥ
ُ
ه
ُ
ش
أ
ر
َ
ع
َ
ن
َ
ك
َ
و ِ ء
ٓ
ا ﴾ [ دوه ةروس : 7 ]
|Và Ngài (Allah) là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu ngày
và Ngai vương của Ngài nằm bên trên mặt nước.~ (Chương 11 – Hud, câu 7).
Chanlyislam 2

﴿

ما
ّ
ي
َ
أ ِة
ّ
تِ س
ِ
ف
َ
ضر
َ
أ
لٱ
َ
و ِ ت
َ
َ
و
َ
َ
م
ّ
سلٱ
َ
ق
َ
ل
َ
خ يِ
ّ
لٱ
ُ ّ
لٱ
ُ
م
ُ
ك
ّ
ب
َ
ر
ّ
ن
ِ
إ ۥ
ُ
ه
ُ
ب
ُ
ل
أ
ط
َ
ي
َ
را
َ
ه
ّ
لٱ
َ
ل
أ
ّ
لٱ ِ ش
أ
غ
ُ
ي

ِ ش
أ
ر
َ
ع
أ
لٱ
َ
َ
ع
َ
ى
َ
و
َ
ت
أ
سٱ
ّ
م
ُ
ث

ثيِث
َ
ح
َ
س
ُ
م
َ
مو
ُ
ج
ّ
لٱ
َ
و
َ
ر
َ
م
َ
ق
أ
لٱ
َ
و
َ
س
أ
م
ّ
شلٱ
َ
و ا
َ
يِ م
َ
ل
َ
َ
ع
أ
لٱ
ّ
ب
َ
ر
ُ ّ
لٱ
َ
ك
َ
را
َ
ب
َ
ت ٓ
ُ
ر
أ
م
َ
أ
لٱ
َ
و
ُ
ق
أ
ل
َ
أ
لٱ
ُ
َ
ل
َ
ل
َ
أ
ٓ
ٓ
ۦِه
ِ
ر
أ
م
َ
أ
ِ
ب
ِ
ت
َ
َ
ر
ّ
خ ٥ ﴾ [ ةروس
فارعلا : 45 ]
|Quả thật, Thượng Đế của các ngươi chính là Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng
trời và trái đất trong sáu ngày. Sau đó, Ngài ngự trên chiếc Ngai vương. Ngài
đã làm cho ban đêm bao phủ ban ngày, chúng đuổi theo nhau một cách nhanh
chóng, và mặt trời, mặt trăng cùng các tinh tú đều tuân thủ theo mệnh lệnh
của Ngài. Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều thuộc nơi Ngài đó
sao, thật phúc thay cho Allah, Đấng Chủ Tể của muôn loài!~ (Chương 7 – Al-
‘Araf, câu 54).
Nhưng chúng ta thấy trong một Hadith do Muslim ghi nhận thì Nabi , lại
nói sự tạo hóa được diễn ra trong bảy ngày. Hadith do Abu Huroiroh thuật lại như
sau:

ى
ب
َ
أ
ْ
ن
َ
ع
ى
لا
ُ
لو
ُ
س
َ
ر
َ
ذ
َ
خ
َ
أ
َ
لا
َ
ق
َ
ة
َ
ر
ْ
ي
َ
ر
ُ
ه - ملسو هيلع لا لص -
َ
لا
َ
ق
َ
ف ى
ى
د
َ
ي
ى
ب «
ُ
لا
َ
ق
َ
ل
َ
خ
ى
ت
ْ
ب
ّ
سلا
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ
ة
َ
ب
ْ
ر
تلا
ّ
ل
َ
ج
َ
و
ّ
ز
َ
ع
ى ءا
َ
ث
َ
ل
ر
لا
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ
هو
ُ
ر
ْ
ك
َ
م
ْ
لا
َ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
و
ى
ْ
ي
َ
ن
ْ
ث
ى
لا
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ
ر
َ
ج
ّ
شلا
َ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
و
ى
د
َ
ح
َ
لا
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ
لا
َ
ب
ى
ْ
لا ا
َ
هيى ف
َ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
و
ّ
ث
َ
ب
َ
و ى ءا
َ
ع
ى
ب
ْ
ر
َ
لا
َ
م
ْ
و
َ
ي
َ
رو
ر
لا
َ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
و
ى ة
َ
ع
ُ
م
ُ
ْ
لا ى م
ْ
و
َ
ي
ْ
نى م
ى
ْ
ص
َ
ع
ْ
لا
َ
د
ْ
ع
َ
ب
ُ
م
َ
ل
ّ
سلا
ى
ه
ْ
ي
َ
ل
َ
ع
َ
م
َ
دآ
َ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
و
ى
سي
ى
م
َ
ْ
لا
َ
م
ْ
و
َ
ي
ّ
با
َ
و
ّ
لا ا
َ
هيى ف » ملسم هاور .
Ông Abu Huroiroh ; thuật lại là Thiên sứ , có nắm lấy tay ông nói rằng:
“Allah, Đấng Tối Cao đã tạo hóa đất vào ngày thứ bảy, tạo hóa các quả núi vào
ngày chủ nhật, tạo hóa cây cối vào ngày thứ hai, tạo hóa những tai họa, điều
xấu vào ngày thứ ba, tạo hóa ánh sáng vào ngày thứ tư, tạo hóa động vật vào
ngày thứ năm, và tạo hóa Adam~ vào ngày thứ sáu sau giờ Asr” (Muslim).
Vậy thì, Qur’an đã ghi chép rằng Allah đã tạo hóa các tầng trời và trái đất
trong 6 ngày nhưng Hadith thì thuật lại lời của Rosul (saw) là Allah tạo hóa các thứ
trên trái đất trong bảy ngày? Như vậy, Lời ghi chép trong Qur’an và Hadith đã có
sự mâu thuẫn?
Thưa không, ở đây không có sự mâu thuẩn nào cả, bởi 7 ngày mà Allah tạo
hóa những thứ được nói trong Hadith hoàn toàn không phải là những ngày của 6
ngày mà Allah đã tạo hóa các tầng trời và trái đất như Ngài đã phán trong Qur’an.
Bởi vì, thời gian theo sự tính toán của con người chúng ta trên thế gian hoàn
toàn khác hẳn với thời gian mà Allah tạo ra. Chẳng phải Allah đã phán:
﴿ ة
َ
ن
َ
س ِ ف
أ
ل
َ
أ
َ
ك
َ
ك
ِ

ب
َ
ر
َ
دنِ ع ا
ً
م
أ
و
َ
ي
ّ
نو
َ
نو
ّ
د
ُ
ع
َ
ت ا
ّ
مِ

م ٤ ﴾ [ جلا ةروس : 57 ]
|Và quả thật một ngày ở nơi Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) bằng một
ngàn năm theo những gì các ngươi ghi đếm~ (Chương 22 – Al-Hajj, câu 47).
﴿ ة
َ
ن
َ
س
َ
ف
أ
ل
َ
أ
َ
يِ س
أ
َ
خ ۥ
ُ
ه
ُ
را
َ
د
أ
قِ م
َ
ن
َ
ك

م
أ
و
َ
ي
ِ
ف ِه
أ
َ
ل
ِ
إ
ُ
حو
ّ
رلٱ
َ
و
ُ
ة
َ
ك
ِ
ئ
َ
َ
ل
َ
م
أ
لٱ
ُ
ج
ُ
ر
أ
ع
َ
ت ٤ ﴾ [ جراعلا ةروس : 5 ]
Chanlyislam 3

|Các Thiên thần và Đại Thiên thần Jibril đi lên chầu Ngài (Allah) trong một
ngày tương đương với năm mươi ngàn năm (theo niên lịch của con người).~
(Chương 70 – Al-Ma’arij, câu 4).
Ở câu Kinh thứ nhất, Allah phán bảo cho biết một ngày ở nơi Ngài bằng một
ngàn năm theo cách tính của con người, nhưng ở câu Kinh thứ hai Ngài lại phán
rằng các Thiên thần đi lên chầu Ngài trong một ngày mà thời gian của nó bằng
năm mươi ngàn năm theo cách tính của con người. Điều này không hề có sự mâu
thuẫn ở nơi Allah mà chỉ có điều con người chúng ta với kiến thức còn hạn hẹp
nên không thấu hiểu hết sự chênh lệch thời gian ở nơi Allah. Allah phán cho biết
như thế để muốn thông tin cho con người biết rằng thời gian ở Ngài rất khác và
hoàn toàn không giống theo cách tính của con người trên thế gian. Do đó, bổn phận
của con người, đặc biệt là những người có đức tin chỉ nên cần biết như thế và tuyệt
đối tin những gì Ngài phán bảo, họ không được suy diễn lung tung theo kiến thức
hạn hẹp của họ, họ cũng không được so sánh bởi vì những gì ở cõi vô hình hoàn
toàn không giống với những gì trong cõi hữu hình của thế giới trần gian này.
Allah phán rằng con người chỉ được ban cho kiến thức rất là ít ỏi:
﴿

ليِل
َ
ق
ّ
ل
ِ
إ ِ م
أ
لِع
أ
لٱ
َ
نِ

م م
ُ
تيِتو
ُ
أ
ٓ
ا
َ
م
َ
و ٨ ﴾ [ ءاسلا ةروس : 54 ]
|Kiến thức của các ngươi chỉ được ban cho rất ít~ (Chương 17 – Al-Isra’, câu
85).
Các vị Sahabah của Nabi , là những người hiểu biết và thông tường các
Hadith hơn ai hết, nhưng khi họ nghe được các Hadith có nội dung có vẻ như khó
hiểu thì họ không hề có sự ngờ vực hay hỏi han mang tính thăm dò để tìm ra sự
mâu thuẫn dựa theo suy nghĩ trí não của con người, mà họ luôn tin và tuyệt đối tin
tưởng.
Như vậy, những gì Allah phán cho chúng ta biết đều là sự thật và những gì
được Nabi , mách bảo cũng đều là sự thật, nếu như có những điều theo cách nghĩ
của con người chúng ta thấy có sự mâu thuẫn thì thật ra không phải như vậy vì sự
hiểu biết của chúng ta rất hạn hẹp và những gì ở cõi vô hình hoàn toàn không
giống với những gì ở thế giới hữu hình của cõi trần gian. Do đó, nếu chúng ta dựa
vào những gì ở thế giới hữu hình của cõi trần để so sánh và suy luận về những điều
ở cõi vô hình thì hoàn toàn sai lệch. Cho nên, con người chúng ta, đặc biệt là
những người bề tôi có đức tin nơi Allah, nơi Kinh Qur’an của Ngài và nơi Thiên sứ
của Ngài , thì chúng ta phải luôn tin tưởng tất cả những gì Qur’an và Sunnah đã
thông tin cho chúng ta nếu như Sunnah được xác định là chính xác và Sahih.
Chúng ta không được ngờ vực, suy diễn và so sánh một cách không đúng đắn bởi
có thể nó sẽ khiến chúng ta lệch khỏi Tawhid căn bản trong lúc chúng ta không hề
hay biết.
Trong Hadith nói về việc Allah đã tạo hóa những gì trên trái đất trong bảy
ngày nói trên, thì Nabi , có nói: “Allah tạo hóa những tai họa, điều xấu vào
Chanlyislam 4

ngày thứ ba,...” (Muslim). Không ít người đã dùng lời này làm bằng chứng cho
quan niệm sai lầm rằng ngày thứ ba là ngày không tốt lành, ngày của tai họa, ngày
xui xẻo không nên đi xa hay làm bất cứ điều gì.
Để làm rõ về vấn đề này chúng ta hãy tìm hiểu thêm bài viết dưới đây được
trích dịch từ quyền “Giảng giải Kitab Tawhid theo cách dễ hiểu” của tác giả
Abdul Malik Al-Qasim.
Ai Chửi Rủa Thời Gian Là Đã Xúc Phạm Allah
Allah phán bảo rất nhiều trong Qur’an rằng Ngài điều hành và chi phối mọi
việc tùy ý Ngài, Ngài định lượng mọi vạn vật, các sự việc, các hiện tượng theo sự
Khôn ngoan và Sáng suốt của Ngài, Ngài định đoạt mọi thứ trong sự công bằng
của Ngài, Ngài luân chuyển ban đêm và ban ngày, Ngài tạo ra thời gian với các
ngày, các tháng và các năm, ... tất cả đều là sự sắp đặt, an bài theo ý chí và sự
thông thái của Ngài, và Ngài là Đấng Toàn năng trên mọi thứ.
Quả thật, Allah đã trách cứ và phản đối những người thờ đa thần Ả rập và
những ai cùng tư tưởng với họ về việc họ phủ nhận sự phục sinh. Họ cho rằng
chẳng có đời sống nào khác ngoài đời sống trần thế này, nhóm người này chết đi
thì nhóm người khác được sinh ra và những gì hủy diệt con người chỉ là những thời
gian mà thôi. Allah phán:
﴿
ُ
ر
أ
ه
ّ
لٱ
ّ
ل
ِ
إ
ٓ
ا
َ
ن
ُ
كِل
أ
ه
ُ
ي ا
َ
م
َ
و ا
َ
ي
أ
َ
ن
َ
و
ُ
تو
ُ
م
َ
ن ا
َ
ي
أ
ن
ّ
لٱ ا
َ
ن
ُ
تا
َ
ي
َ
ح
ّ
ل
ِ
إ
َ
ِ ه ا
َ
م
ْ
او
ُ
لا
َ
ق
َ
و ﴾ [ ةيثالا ةروس : 45 ]
|Và chúng bảo: “Chẳng có đời sống nào khác ngoài đời sống trần tục này.
Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ có thời gian giết chết chúng tôi thôi”~.
(Chương 45 – Al-Jathiyah, câu 24).
Và không phải nghi ngờ gì nữa khi nói đây là quan niệm hoàn toàn sai lệch.
Người nào phủ nhận sự phục sinh thì y là kẻ vô đức tin, bởi đích thực Allah là
Đấng làm cho sống và làm cho chết và Ngài sẽ phục sinh tất cả nhân loại vào một
ngày chắc chắn xảy ra, đó là ngày phục sinh, ngày mà Ngài sẽ thưởng cho những ai
làm tốt và phạt những kẻ nghịch lại mệnh lệnh và chỉ đạo của Ngài.
Một số người Salaf nói: Người Ả rập trong thời Jahiliyah thường chê bai và
khiển trách thời gian, họ thường chửi rủa nó khi gặp khổ nạn và tai ương. Mỗi khi
họ gặp phải một sự khó khăn hoăc một tai họa nào đó thì họ thường nói: sự xui xẻo
của thời gian đã khiến họ phải như vậy, hoặc họ nói: thời gian đã hủy hoại họ, ...
Họ thường gán những điều không tốt xảy ra nguyên nhân là do thời gian mang lại
nên họ đã chửi rủa nó, nhưng thực chất Allah mới là Đấng sắp đặt và an bài. Bởi
thế, khi họ chê bai, chửi rủa thời gian khi gặp phải hoạn nạn thì thật ra họ đã chửi
rủa chính Allah. Do đó, Allah nghiêm cấm việc chửi rủa thời gian bởi những quan
niệm sai lệch này.
Chanlyislam 5

Ông Abu Huroiroh ; thuật lại, Thiên sứ của Allah , nói:
«
ُ
لا
َ
لا
َ
ق
َ
ه
ّ
لا
َ
و
َ
ل
ْ
ي
ّ
للا
ُ
ب
ّ
ل
َ
ق
ُ
أ ،
ُ
ر
ْ
م
َ
لا ى
ى
د
َ
ي
ى
ب ،
ُ
ر
ْ
ه
ّ
لا ا
َ
ن
َ
أ
َ
و
َ
ر
ْ
ه
ّ
لا
ر
ب
ُ
س
َ
ي ،
َ
م
َ
دآ
ُ
ن
ْ
با
ى
نيى ذ
ْ
ؤ
ُ
ي
ّ
ل
َ
ج
َ
و
ّ
ز
َ
ع
َ
را » يراخلا هاور .
“Allah, Đấng Tối Cao phán: Con cháu của Adam xúc phạm TA, chúng chửi rủa
thời gian và TA là Đấng đã tạo ra thời gian, tất cả mọi sự việc đều do bàn tay TA
an bài và sắp đặt, TA luân chuyển ban đêm và ban ngày.” (Albukhari).
Thiên sứ Muhammad , truyền lại lời Thượng Đế của Người rằng những kẻ
chửi rủa thời gian mỗi khi gặp phải tai họa, những điều không may thì thực chất
những kẻ đó đang chửi rủa và xúc phạm Allah, bởi Allah chính là Đấng đã sắp đặt
và an bài mọi sự việc, và thời gian cũng do Ngài tạo ra và điều hành chứ bản thân
nó không thể gây ra được điều gì, cho nên chửi rủa nó chính là chửi rủa Đấng đã
điều hành chi phối nó và đó chính là Allah.
Và sự việc này rất phổ biến trong thời Jahiliyah, và ngày nay những kẻ lệch
lạc, những người thiếu hiểu biết cũng đã theo bước đường của họ, mỗi khi có điều
gì đó trái với mong muốn của họ thì họ lại trách cứ và chửi rủa thời gian. Và đây
chính là sự yếu kém trong đức tin Iman, yếu kém về kiến thức tôn giáo, thấp kém
về trí tuệ và là sự ngu dốt thiếu hiểu biết.
Người có đức tin Iman vững chắc, hiểu biết về kiến thức tôn giáo, có trí tuệ
khôn ngoan và biết nhận thức thì y luôn biết và hiểu rằng mọi tai họa và khổ nạn
hay bất kể một điều rủi ro nào đấy xảy ra đều nằm trong sự an bài và sắp đặt của
Allah, y sẽ kiên nhẫn chịu đựng mỗi khi đối mặt với nó, y chấp nhận và hài lòng
với sự an bài của Ngài, y cảm thấy thanh thản và an bình trong tim và đó thực sự là
Tawhid trọn vẹn của y.
Một số thí dụ về những câu nói của một số người thiếu hiểu biết và ngu
muội khi họ chửi rủa thời gian: “Allah không ban phúc cho ngày hôm đó bởi đó là
ngày của tai họa”, hoặc “Xin Allah giết chết giờ mà con đã gặp xui xẻo”, hoặc
“Allah sẽ nguyền rủa năm mà (người nào đó) chết”, hoặc “Đó là thời gian chết
tiệt”, hoặc “Năm nay là năm xấu”, hoặc “Không nên đi xa vào ngày thứ ba vì đó
là ngày Allah tạo ra tai họa và điều xấu”, ...
Việc chửi rủa thời gian không nằm ngoài hai điều sau:
Điều thứ nhất: Chửi rủa thời gian vì nó là nguyên nhân gây ra những tại
họa và khổ nạn. Đây là tội Shirk thuộc dạng đại Shirk.
Điều thứ hai: Chửi rủa thời gian bởi vì những điều không mong muốn xảy
ra trong nó nhưng vẫn biết rằng Allah là Đấng an bài và sắp đặt. Đây là điều
Haram làm giảm sút Tawhid của người bề tôi.
Tuy nhiên, việc mô tả thời gian là được phép bởi vì người nói chỉ muốn
thông tin chứ không có ý khiển trách hay chửi rủa, chẳng hạn như câu nói: Năm
nay là năm buồn.
Chanlyislam 6

Quả thật trong Qur’an, Allah có mô tả thời gian như lời phán của Ngài:
﴿

تا
َ
سِ
ّ
ن

ما
ّ
ي
َ
أ
ٓ
ِ
ف ﴾ [ تلصف ةروس : 61 ]
|... trong những ngày bất hạnh ...~ (Chương 41 – Fussilat, câu 16).
﴿

رِ م
َ
ت
أ
س
ّ
م

س
أ
َ
ن
ِ
م
أ
و
َ
ي
ِ
ف ١ ﴾ [ رمقلا ةروس : 61 ]
|... vào một ngày của đại họa liên hồi~ (Chương 54 – Al-Qamar, câu 19).
﴿
ٞ
دا
َ
دِ ش
ٞ
ع
أ
ب
َ
س
َ
كِل
َ
َ
ذ ِ د
أ
ع
َ
ب
ۢ
نِ م
ِ
ت
أ
أ
َ
ي
ّ
م
ُ
ث ﴾ [ فسوي ةروس : 55 ]
|Rồi sau thời gian đó sẽ xảy ra bảy năm cơ cực và khắc nghiệt ... ~ (Chương 12
– Yusuf, cau 48).
Như vậy, người Muslim bắt buộc phải cảnh giác tránh chửi rủa thời gian bởi
nó là một trong những tạo vật của Allah, nó không có quyền năng gây ra bất cứ
một điều gì mà tất cả mọi sự việc, mọi điều đều do sự định đoạt và điều hành của
một mình Allah, Thượng Đế duy nhất của vũ trụ và muôn loài.
Người có đức tin thực sự sẽ luôn hiểu và luôn biết rằng mọi điều tốt xấu
đang diễn ra ngày đêm đều là sự an bài và sắp đặt của Allah, những gì Ngài muốn
nó sẽ xảy ra còn những gì Ngài không muốn thì không xảy ra. Bởi thế, y sẽ luôn ca
ngợi và tán dương Ngài trong mọi hoàn cảnh dù tốt hay xấu, may mắn hay rủi ro.
Y sẽ luôn biết kiên nhẫn chịu đựng bởi vì y biết rằng những tại họa, khổ nạn đều là
sự thử thách mà Allah dành cho y, Ngài chỉ muốn dùng những tai họa, khổ nạn để
bôi xóa tội lỗi cho y và để tăng thêm ân phước cho y, và y hiểu rõ rằng sự trừng
phạt ở đời này nhẹ hơn rất nhiều và rất nhiều so với sự trừng phạt ở cõi Đời Sau.
Allah, Đấng Tối Cao phán:
﴿

با
َ
سِ ح
ِ
أ
ي
َ
غ
ِ
ب م
ُ
ه
َ
ر
أ
ج
َ
أ
َ
نو
ُ
ِ
ب
َ
ّ
صلٱ
ّ
ف
َ
و
ُ
ي ا
َ
م
ّ
ن
ِ
إ ١ ﴾ [ رمزلا ةروس : 61 ]
|Chỉ những người kiên nhẫn chịu đựng mới hưởng trọn phần thưởng của
mình, không cần phải tính sổ.~ (Chương 39 – Azzumar, câu 10).

·
Abu Zaytune

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful