Tugasan satu : Apa Itu Falsafah? Istilah falsafah berasal dari bahasa Yunani “philien” dan “sophia”.

“philien” bermaksud “mencintai” atau “sahabat” dan “Sophia” adalah “kebijaksanaan” atau “pengetahuan”. Menurut Robert Zeuscher, ahli – ahli falsafah merupakan orang yang mencintai kebijaksanaan dan mempunyai minat mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Plato mengatakan bahawa falsafah merupakan ilmu yang sedia ada atau wujud, Manakala Aristotle pula mengatakan bahawa falsafah itu adalah kebijaksanaan atau hikmah atau ilmu pengetahuan yang menggunakan akal fikiran untuk mengetahui kebenaran yang hakiki. Rumusan daripada pendapat tokoh-tokoh di atas, dapat disimpulkan bahawa falsafah merupakan ilmu pengetahuan, yakni disiplin untuk menyelidik asas dan sebab dan akibat sesuatu perkara. Falsafah dianggap sebagai pokok kepada segala ilmu, kerana dari falsafah, maka lahirnya pelbagai cabang ilmu yang lain seperti ilmu sains, matematik, sains sosial,kemanusiaan dan lain-lain. Menurut Zaini Abdullah(2001), falsafah adalah mengenai pertimbangan asas dan andaian mengenai pertimbangan tersebut. Falsafah mempersoalkan prinsip-prinsip realiti ilmu dan nilai. Falsafah juga merupakan pendekatan rasional terhadap sesuatu masalah dan persoalan, di samping merupakan suatu penyiasatan yang komprehensif dan logik mengenai asas-asas pemikiran semua aktiviti manusia. Tujuan falsafah adalah untuk mencari kebenaran tentang sesuatu permasalahan dengan cara berfikir secara radikal,sistematik dan sejagat. Sesuatu perkara itu akan menjadi persoalan falsafah apabila ia tidak dapat diselesaikan melalui kaedah dan pengamatan sains. Persoalan falsafah juga biasanya melibatkan perkara-perkara yang abstrak seperti persoalan konsep dan ideologi. Secara rumusannya, falsafah merupakan suatu pemikiran yang amat mendalam dan menyeluruh terhadap sesuatu perkara dalam usaha mencari kebenaran.

1

Tugasan kedua :Apakah Karya Agung? Berikan Ciri-Ciri Karya Agung. Karya agung merupakan karya-karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah, budaya, dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan pembaca. Unsur dalam karya ini merangkumi mutu, nilai ketamadunan dan nilai kemanusiaan di dalam karya tersebut. Dunia ketamadunan Melayu telah memperlihatkan, terdapat banyak karya-karya agung yang telah dihasilkan. Karya – karya agung ini melambangkan keunggulan daya cipta bangsa itu untuk membentuk tradisi dan identitinya yang tersendiri. Karya agung dapat membuatkan kita mengenali dan mengetahui sejarah dan kehebatan tamadun – tamadun dunia, seperti tamadun Greek, Cina, India, Mesir dan bangsa-bangsa yang lain. Melalui penghasilan karya seni, pemikiran, falsafah, sastera yang cetuskan oleh pemikir, seniman dan sasterawan zaman dahulu kala mereka mampu meninggalkan pengaruh yang besar dan kekal sepanjang zaman. Hasil kepengarangan ini dipelajari, dijadikan panduan, dikekalkan atau dicerna oleh keturunan berikutnya sehinggalah hasilnya menjadi tradisi dan warisan bangsa hingga ke zaman ini. Karya agung Melayu ialah karya yang dapat melambangkan keunggulan daya cipta seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu dahulu kala dalam menggambarkan idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran moral dan visi bangsa dan masyarakatnya melalui bentuk sastera dan seni yang tinggi nilainya sehingga kesan seni, budaya dan falsafah kekal sepanjang zaman dalam minda kolektif bangsa Melayu. Pelbagai persoalan kehidupan dan masyarakat terangkum indah dalam sesuatu karya. Karya Agung Melayu bererti karya agung yang ditulis atau diungkapkan atau dilisankan dalam bentuk pepatah, pantun, lipur lara, dan lain-lain dalam bahasa Melayu, tidak mengambil kira kelompok bangsa/etnik dalam kawasan Dunia Melayu ini, sama ada orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu, atau orang Melayu Brunei, atau orang Aceh, orang Bugis, orang Minangkabau, dan lain-lain yang menghasilkan karya itu. Persoalan sempadan geografi dan etnik tidak timbul, tidak kira di manakah daerah

2

asalnya di dunia Melayu ini, dan mampu mencetuskan dalam bentuk dan gaya yang luar biasa, unsur-unsur pemikiran, sistem nilai dan kepercayaan, falsafah atau pandangan hidup bangsa Melayu turun-menurun. Contoh karya agung : HIKAYAT HANG TUAH Hikayat Hang Tuah merupakan salah satu karya agung Melayu yang amat berpengaruh.Hikayat ini merupakan satu-satunya epik Melayu yang melakar cita-cita. kebolehan, dan sikap hidup orang-orang Melayu pada suatu zaman. Hang Tuah yang menerajui hikayat ini, mewakili keunggulan citra Melayu sebagai bangsa yang berbudaya dan bertamadun dengan menonjolkan sifat-sifat kesetiaan, keberanian, kepintaran dan budi bahasa yang halus. Hang Tuah merupakan seorang laksamana yang unggul serta pahlawan Melayu yang gagah semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah di Melaka pada abad ke-15. Laksamana Hang Tuah ialah seorang yang berhati waja, berani, gagah, taat dan bijaksana. Walaupun berbeza-beza corak penceritaan, kepahlawanan Hang Tuah tetap ada dan sering menjadi simbol kekuatan masyarakat Melayu. Dari sudut falsafah pula, Hang Tuah diibaratkan sebagai nadi kekuatan yang menjadi pujaan masyarakat terutamanya Melayu kerana keberanian dan budi pekerti yang ditunjukkan. Sepertimana yang terdapat dalam Hikayat Hang Tuah, penonjolan Hang Tuah sebagai seorang yang kuat, gagah serta berani merupakan satu makna falsafah yang sengaja ditonjolkan oleh penulis sebagai salah satu lambang kekuatan kepada masyarakat Melayu itu sendiri. Sebenarnya, dalam Hikayat Hang Tuah, perlambangan Hang Tuah itu sendiri merupakan satu falsafah yang telah digerakkan dengan pelbagai keistimewaan yang tersendiri dan memiliki pelbagai kelebihan. Segala tindak tanduk Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah memiliki makna yang tersendiri serta yang tersirat.

3

Selain itu, Hikayat Hang Tuah banyak menceritakan kebudayaan dan sosial masyarakat Melayu yang membawa satu pengertian yang luas merangkumi segala hal berkaitan dengan masyarakat termasuk sistem sosial, struktur sosial, bentuk kepercayaan, perhubungan antara anggota masyarakat dan strategi fikasi sosial, kepercayaan dan agama juga merupakan dua aspek sosial yang menjadi pegangan masyarakat. Masyarakat pada masa itu menganuti agama Islam dan mengamalkan dua bentuk kepercayaan [bukan agama] iaitu berunsurkan animisme dan Hindu-Buddha. Jelas, betapa pengarang hikayat ini mempunyai idealisme untuk mengangkat martabat bangsa Melayu setinggi mungkin. Perkara inilah yang dikatakan bahawa karya agung ini melambangkan keunggulan daya cipta seniman, penulis dan pemikir bangsa Melayu dahulu kala dalam menggambarkan idealisme, nilai, pandangan hidup, adat, budi, kesedaran moral dan visi bangsa dan masyarakatnya.

4

terkandung pelbagai rencah kehidupan yang berkaitan dengan hidup manusia. ilmu. Oleh itu. telah mengatakan bahawa pelajar-pelajar universiti pada masa kini kurang merujuk buku apabila menghadapi masalah. Mengapa kita membaca karya agung. Selain itu. Unsur dalam karya ini merangkumi mutu. karya agung dapat menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya melalui unsur-unsur nasihat dan pengajaran yang terkandung di dalamnya. kesengsaraan. (Part 1) Karya agung merupakan karya-karya hebat yang mampu meninggalkan kesan seni. Kefahaman biasa mengenai prinsip yang pertama yang menyatakan bahawa manusia tidak bersetuju dengan prinsip pertama dan manusia berfikir mengenai setiap perkara itu. tiada model yang khusus berkaitan dengan konsep kebaikan dan nasihat. Pembaca dapat menyelusuri segala aspek ini apabila membaca karya agung. Penceritaan dalam karya agung melibatkan unsur emosi. pengajaran. maklumat dan sebagainya. phsychomachia. nilai ketamadunan dan nilai kemanusiaan di dalam karya tersebut. dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan pembaca. budaya. Sepatutnya. para pelajar perlu berdampingan dengan buku kerana buku mampu menjadi sumber rujukan yang baik dan mampu mempengaruhi pemikiran manusia kerana di dalamnya terkandung pelbagai ilmu dan nasihat yang mampu membantu pelajar menyelesaikan masalah dengan baik. penderitaan. Karya.karya yang hebat mampu membawa perubahan dalam diri manusia yang membacanya. falsafah. Karya – karya ini juga mampu membina pemikiran dan cabaran dalam diri manusia.Tugasan tiga : a. iaitu seorang profesor di Universiti Chicago dan Herry Jaffer yang merupakan seorang guru. 5 . Dalam karya agung. tangisan. yakni pembaca. Penulis juga membawa kita mengalami pengalaman orang lain di dalam sesuatu karya agung.. Bill Bennett telah menyatakan dalam buku Shakespeare’s Politics yang dihasilkan oleh Allan Bloom.

nasihat. apa yang disampaikan di dalam karya mampu memberi kesan kepada kehidupan dan pemikiran manusia.Dalam hal ini. Kesemua perkara ini dipelajari dan diteladani melalui pengalaman manusia yang terdahulu yang diceritakan dalam sesebuah karya agung. 6 . Kisah-kisah yang dimuatkan dalam karya agung banyak memberi pengajaran kepada manusia. buku boleh menjadi kaunselor yang mampu menasihati manusia tatkala mempunyai masalah . jelas membuktikan bahawa karya-karya agung ini mampu membawa perubahan yang baik kepada manusia kerana memberi pengajaran. Psychomachia ialah suatu keadaan di mana berlaku pergelutan dalam jiwa manusia. Idea – idea yang ditulis dalam karya-karya agung merupakan idea yang hebat dan manusia boleh menjadikannya sebagai panduan dalam hidup serta dapat melakukan perubahan ke arah kebaikan.Kita membaca karya agung kerana terdapat sesuatu yang hebat terkandung di dalamnya. Segala perkara baik yang terdapat dalam karya agung dijadikan contoh teladan dan segala perkara buruk dijadikan sempadan dan pengajaran kepada manusia. Dalam kata lainnya. serta menerapkan prinsip dan nilai murni melalui penceritaan terhadap manusia terdahulu dan perkara ini merupakan rasional mengapa kita membaca karya agung. Kesimpulannya. phsychomachia.Menurut Bill Bennet. Psychomachia melibatkan pergelutan jiwa di antara perkara baik dan buruk dan pergelutan jiwa berkaitan dengan perkara yang patut buat dan perkara yang tidak patut dibuat. psychomachia boleh dikatakan sebagai konflik jiwa.

mendidik masyarakat supaya menjadi baik. Hal ini kerana. The Bible juga menceritakan tentang keburukan & kebaikan. The Bible menjadi sumber penting dalam sejarah ketamadunan barat kerana di dalamnya terkandung kebenaran. Guru . The Bible boleh dikatakan sebagai panduan utama kepada manusia di barat dalam menjalani kehidupan. manusia dapat membuat pertimbangan yang baik dalam kehidupan. Terdapat banyak perkara yang dibicarakan di dalam kitab bible. Secara keseluruhannya.nilai murni yang terkandung dalam The Bible.guru yang hebat ini kemudiannya dapat mendidik dan menerapkan nilai – nilai moral dalam diri para pelajarnya dengan baik. (Part2) The Bible merupakan kitab suci penganut agama Kristian. Terdapat banyak penerapan nilai.. Guru – guru di sekolah di barat perlu membaca The Bible ini dengan harapan melalui pembacaan karya agung seperti ini. Perkara di dalamnya merangkumi nilai. The Bible boleh dikatakan sebagai sumber panduan kepada manusia yang dapat memandu manusia dari segi perlakuan. Apa rasional yang digunakan bagi membaca The Bible. The Bible banyak mengandungi unsur-unsur pengajaran dan nasihat yang boleh dijadikan panduan oleh guru dalam mendidik anak – anak didiknya. Nilai – nilai murni ini dapat mengajar dan membentuk manusia dan masyarakat supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. tangungjawab. kewajipan dan sebagainya yang boleh dijadikan ikutan kepada manusia. mereka dapat mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang hebat. Melalui pembacaan The Bible. The Bible memainkan peranan yang sangat penting dalam ketamadunan barat.nilai murni yang mampu 7 . The Bible juga membicarakan pelbagai aspek kehidupan. membicarakan mengenai kewajipan manusia serta membicarakan aspek-aspek dalam kehidupan harian.b. di dalamnya terkandung perkara baik yang perlu diikuti dan perkara yang buruk yang perlu dijauhi. mengajar pemimpin supaya menjadi pemimpin yang baik dan tahu apa yang perlu dilakukan oleh seseorang pemimpin.

mendidik moral masyarakat supaya menjadi manusia yang bermoral tinggi. Oleh itu. The Bible ini dibaca kerana ia dapat menyumbang inspirasi dalam pelbagai aspek kehidupan kepada manusia. The Bible ini dapat mengubah kehidupan manusia ke arah penghidupan yang lebih baik. rasional pembacaan The Bible adalah kerana isi kadungannya yang menyeru kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Kesimpulannya. 8 . Terdapat pelbagai unsur nasihat dan penerapan nilai serta etika moral yang baik terkandung dalam The Bible yang boleh dijadikan ikutan.Bill Bennet mengatakan bahawa pembacaan karya agung. dapat disimpulkan bahawa karya agung. The Bible mampu membimbing manusia di barat kearah kebenaran.

maka akhirnya insan baik dan setia kepada raja seperti Macbeth menjadi seorang yang tamak dan gila kuasa. Lady Macbeth 9 . Lady Mcbeth pula tidak berhenti – henti meracuni pemikiran Macbeth dan mengajar taktik – taktik kotor kepada suaminya dalam usaha menjadi raja. Macbeth dihasut dan lebih termakan kata . sahabatnya. kekuasaan dan populariti. seseorang itu boleh menjadi jahat tanpa mengira pangkat dan status sosial serta jantina seseorang. Beliau telah menggambarkan kisah kejahatan yang dilakukan oleh lelaki dan perempuan jahat. Karya tragedi ini menceritakan suatu cita . di mana seorang jeneral yang mengkhianati rajanya. Dalam karya ini. Justeru. Watak utama. Mereka membuat perancangan dalam memenuhi cita – cita mereka sendiri tanpa menghiraukan kesan dan akibatnya kemudian hari.kata tukang sihir daripada mendengar kata hatinya. Macbeth merupakan seorang pejuang yang sanggup mati demi rajanya. Karya ini mengetengahkan tema tragedi dan persoalan cita – cita tinggi seorang manusia. Bercita – cita tinggi dalam konteks terlalu mengejar kejayaan. Macbeth sanggup mengkhinati Raja Scotland dan rakan baiknya sendiri demi mencapai matlamatnya. bahkan jiwanya sendiri. Mereka beranggapan bahawa satu-satunya jalan untuk menaiki takhta raja adalah melalui pembunuhan Raja Duncan itu sendiri.cita tinggi.cita yang berubah menjadi kejahatan.. Shakespeares telah mengambarkan kejahatan manusia. Pada awalnya. cita – cita yang tinggi melangit inilah yang menyebabkan Macbeth menjadi jahat. Namun. and foul is fair" adalah inti dari Macbeth yang mengisahkan pahlawan dan panglima Macbeth dan isterinya yang bercita-cita tinggi mahu menjadi raja dan ratu Scotland. iaitu Macbaeth digambarkan sebagai seorang yang amat bercita – cita tinggi. Shekespeares menonjolkan keadaan di mana. disebabkan oleh terlalu mendengar kata ahli sihir serta mendengar hasutan isterinya. Lady Macbeth yang turut bercita. "Fair is foul.3c : Apa rasional yang digunakan bagi membaca Macbeth. (Part 3) Macbeth merupakan karya yang dikarang oleh William Shakespeares.

Karya ini juga memberi pengajaran kepada pemimpin dan para politikus supaya lebih bersikap bertanggungjawab dan tidak terjebak dalam kancah gila kuasa yang membawa kepada perebutan kuasa.turut berkomplot untuk membunuh Raja Duncan. 10 . Pengakhiran karya ini yang penuh dengan tragedi mampu menyedarkan pembaca dan masyarakat bahawa sikap – sikap yang buruk seperti ini mampu mengundang pelbagai malapetaka. Manusia tidak boleh bersikap terburu – buru dan membuta tuli serta menurut kata hati. Kesimpulannya. karya ini dapat membimbing manusia supaya berfikiran lebih waras dan bijak dalam membuat pertimbangan. Rasional yang digunakan untuk membaca Macbeth ialah karya ini mengetengahkan kesan dan akibat dari sikap tamak. negara akan menjadi pincang dan masyarakat akan mengalami penderitaan berpanjangan. Manusia perlu bijak dari segi tindakan dan juga perbuatan supaya tidak membawa kerugian dan kemusnahan kepada diri dan kepada orang lain. Karya ini juga memberi pengajaran supaya manusia tidak terlalu mengikut nafsu dan perasaan serta jangan mudah terpengaruh dengan provokasi orang lain kerana kelak ia boleh memusnahkan diri kita sendiri seperti apa yang berlaku kepada Macbeth di pengakhiran cerita. karya ini dapat dijadikan iktibar kepada manusia dan memberi peringatan kepada manusia bahawa sikap buruk kita sendiri mampu mengundang pelbagai tragedi. Lady Macbeth pula membunuh diri. Dalam karya ini diceritakan begaimana berlakunya kemelut politik yang dasyat kesan daripada sikap gila kuasa dan tamak. gila kuasa dan sikap yang terlalu bercita – cita tinggi. Apabila perkara ini berlaku. Kemelut politik ini membawa kepada suasana huru-hara dan penderitaan yang dasyat kepada masyarakat dalam negara tersebut. manakala Macbeth pula mati dibunuh oleh putera Duncan. maka struktur politik akan menjadi goyah. Manusia boleh berubah sekelip mata disebabkan kerana keinginannya yang meluap-luap tanpa batasan. Akhirnya. Raja Duncan mati dibunuh. padah yang buruk akan menanti. Oleh itu. Jika salah percaturan.

pindaan perlembagaan dan juga dokumen yang mempengaruhi pembentukan Amerika Syarikat. pelantikan.d. Manusia akan dapat mengetahui bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan untuk berjaya membina negara yang berdaulat dan memperolehi kebebasan dan kemakmuran. Justeru. 11 . keputusan Mahkamah Agung. Apa rasional yang digunakan bagi membaca Founding Documents. Dokumen – dokumen ini merupakan dokumen penting yang menjadi asas kepada pembinaan negara Amerika Syarikat.perjanjian. Dokumen. James Madison dan John Jay dalam usaha untuk menjelaskan pelbagai peruntukan dan cita-cita diterangkan dalam Perlembagaan dalam rangka untuk menggalang sokongan rakyat untuk pengesahan dari Perlembagaan. The Federalist adalah kompilasi dari lapan puluh lima esei yang ditulis secara individu oleh Alexander Hamilton. The Declaration of Independence (1776). Dokumen – dokumen yang dipilih mencerminkan kepelbagaian Amerika dan sebahagian besar mengenai komitmen negara untuk membentuk negara yang lebih sempurna. dan Primer Documents. (Part 4) Founding Documents atau dalam bahasa Melayunya dipanggil sebagai “Dokumen Pengasasan” Amerika Syarikat. Constitution of the United States dan beberapa lagi dokumen lain. Founding Documents turut dikenali dengan nama “American Histori. pidato. Founding Documents ini terdiri daripada beberapa dokumen antaranya. rasional pembacaan Founding Document adalah supaya manusia mengetahui apa yang berlaku sebelum ini sehingga boleh membawa kepada pembinaan sesuatu negara bangsa. Pada mulanya terdapat senarai 100 dokumen yang dikumpul dari tahun 1776-1965 dan dikenali sebagai 100 Milestone Documents. Dokumen Pengasas adalah dokumendokumen yang membantu membentuk Amerika Syarikat. Manusia juga dapat menyedari betapa pentingnya peranan warganegara dalam setiap usaha pembentukan perlembagaan dan negara. Emancipation Proclamation (1863).dokumen yang dipilih ini merupakan dokumen yang datangnya dari ribuan undang – undang umum.

12 . Kesimpulannya. Hal ini turut membolehkan manusia faham bagaimana proses-proses pembinaan negara itu berlaku dan seterusnya menjadi warganegara yang menghargai negaranya. Dalam proses pembinaan tamadun manusia di Amerika. rakyatnya telah berpegang teguh kepada kitab Bible yag mengandungi pelbagai nasihat dan falsafah yang boleh membentuk kehidupan manusia penghidupan yang lebih baik. The Founding Documents penting dibaca dan difahami supaya manusia tahu apa yang terjadi pada masa lampau. pembacaan The Founding Documents ini penting kerana dapat menyedarkan masyarakat betapa pentingnya hidup bersatu. Dokumen yang mengisahkan mengenai perjanjian kemerdekaan dapat memberi kefahaman dan keinsafan kepada manusia betapa peritnya pejuang terdahulu berjuang dalam usaha mendapatkan kemerdekaan lalu membentuk sebuah negara yang bebas dan makmur. Penyatuan bangsa ini sangat penting dalam usaha memastikan sesebuah itu makmur dan sejahtera. Pembacaan The Founding Documents juga dapat membuatkan manusia menghargai erti kemerdekaan.Selain itu.

Novel ini mengisahkan sesuatu yang baik dan buruk yang mampu mengajar manusia supaya dapat memilih dan membuat pertimbangan yang tepat. Novel ini juga dapat mengajar manusia supaya mencari siapa diri kita yang sebenar. Pengajarannya. Pengembaraan ini berlaku kerana sikap ingin tahunya yang tinggi tentang apa yag sedang berlaku di sana. telah mengembara ke negeri yang asing baginya. Novel ini juga mengajar manusia supaya sentiasa mengingati asal – usul dan mengenali diri sendiri. Banyak perkara yang telah ditempuhi oleh mereka sepanjang pengembaraan tersebut. kehairanan ( sikap ingin tahu ). Novel ini memaparkan kisah perhambaan. tentang manusia dan hubungan sesama manusia. dan di mana kita berada sekarang. Penceritaan dalam novel ini meliputi banyak perkara. sikap ingin tahu ini merupakan suatu cabaran kepada generasi muda pada masa kini untuk mencungkil segala perkara yang sedang berlaku. Namun. Huckleberry Finn telah mengembara ke Missisipi. Sifat ingin tahu ini menyebabkan seseorang manusia itu bersikap ambil tahu dan akan meneroka dan mencari jawapan tentang sesuatu perkara yang tidak diketahuinya. 13 . Menurut Bill Bennet. Finn yang pada ketika itu masih muda tetapi mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. (Part 5) Novel The Adventure Of Huckleberry Finn mengisahkan pengembaraan Tom Sawyer dan Huckleberry Finn ke negeri yang berasingan dan asing bagi mereka. pencarian dan perpindahan ke tempat lain untuk mencari sesuatu jawapan merupakan cara terbaik rakyat Amerika membina negara Amerika yang makmur. Perkara ini mengajar manusia betapa pentingnya sifat ingin tahu.e. Apa rasional yang digunakan bagi membaca Huckleberry Finn. iaitu tentang kehidupan. Novel ini juga mengisahkan mengenai kebaikan dan kejahatan serta turut mengisahkan mengenai undang – undang pemerintah. perlu difahami dari segi konteks bahawa novel ini tidak mengisahkan perhambaan semata – mata tetapi novel mengajar manusia dalam beberapa aspek kehidupan . Rasional membaca novel ini adalah kerana novel ini banyak memberi pengajaran kepada manusia.

golongan sebegini akan cuba mencari jawapan dan memperoleh jawapan kepada persoalan mereka pada usia yang muda. mempunyai sifat dan rasa ingin tahu pada ketika usia masih muda merupakan sesuatu yang dianggap bertuah. Novel ini banyak mengajar manusia mengenai kehidupan dan pentingnya seseorang itu menyedari asal – usulnya. Seseorang manusia itu boleh menjadi manusia yang lebih baik apabila mengadaptasi pengalaman yang dilalui oleh Finn dan Tom Sawyer ini. Novel ini dianggap sebagai novel yang ekonomis dan mengandungi falsafah penceritaan hidup yang hebat dan novel ini menjadi bahan perbincangan yang hebat dan menarik untuk semua. rasional pembacaan Huckleberry Finn ini adalah kerana buku ini mampu memberi kesan baik kepada manusia.Menurut Bill Bennet. Sebagai generasi muda pula. Novel ini juga mampu mengajar manusia menyelamatkan diri dari masalah serta mengajar manusia mengelak kesengsaraan melalui pembelajaran dari pengajaran yang terdapat dalam novel ini. novel ini mengajar golongan muda supaya mempunyai sikap ingin tahu dan sikap mengambil tahu terhadap sesuatu perkara dalam usaha menjadi warga yang mampu memakmurkan negara. 14 . Kesimpulannya. Hal ini kerana.

Ulasan Kitab Sulalatus Salatin Sulalatus Salatin yang juga dikenali sebagai Sejarah Melayu merupakan kitab hasil kepengarangan Tun Sri Lanang. keadilan. Hang Tuah pula terlalu taat kepada sultan sehinggakan rela menerima hukuman bunuh dari sultan 15 .iaitu sebelum pembukaan kota Melaka [ mengandungi 4 bab] dan selepas pembukaan kota Melaka [ mengandungi 11 bab ] Karya Sejarah Melayu ini mempunyai banyak versi. para pembentang telah mengutarakan tujuh falsafah. falsafah ketaatan dirujuk kepada beberapa orang tokoh yang disebut dalam karya ini. Bendahara Paduka Raja. dan kekuasaan. antaranya ialah Demang Lebar Daun. waad. Karya ini telah dikarang oleh Tun Sri Lanang ketika beliau menjadi Bendahara Paduka Johor antara tahun 1580 hingga 1615.Tugasan Empat . keberanian. Tiada dijelaskan juga mengenai perbezaan – perbezaan antara versi Kitab Sejarah Melayu yang lain. Permulaan bab dibincangkan dengan jurai keturunan raja Melaka sehingga pembentukan Melaka ataupun sesudah pembukaan Melaka. Hang Nadim dan Bendahara Seri Maharaja. Pembahagian perbincangan Sulalatus Salatin terbahagi kepada 2 bahagian . pembentang pada hari tersebut tidak memberitahu secara jelas versi kitab yang dirujuk mereka untuk pembentangan pada hari tersebut. Hang Tuah. dapat saya rumuskan bahawa karya agung ini mengutarakan pelbagai falsafah dan etika di dalamnya. Johor pada tahun 1565. Pada hari pembentangan. Demang Lebar Daun seorang yang taat apabila membenarkan puterinya berkahwin dengan Seri Tribuana. adat. sebenarnya merupakan suatu tempat yang terletak di Sulawesi Indonesia. Dalam karya ini. Berdasarkan pembentangan yang lalu. iaitu ketaatan kepada pemerintah. Tun Sri Lanang telah dilahirkan di Bukit Seluyut. Karya ini menceritakan zaman kesultanan Melayu melaka yang dikatakan dibawa dari Goa. nilai dan etika. Namun. Goa yang selama ini dianggap di India. Sulalatus Salatin mengandungi 15 bab.

Kesimpulan yang dapat dibuat dari falsafah ketaatan ini. 16 . wujudnya perkara tulah dan daulat. Perjanjian ini dapat membuatkan rakyat tunduk patuh kepada raja da sekiranya tidak patuh. konsep ketaatan yang diamalkan terlalu keterlaluan dan terlalu mengagung – agungkan sultan biarpun tindakan sultan tersebut adalah salah dan melampau. Saya melihat waad ini sebagai suatu kontrak atau perjanjian di antara golongan pemerintah dan rakyat. Jika waad ini dilanggar. Mungkin peristiwa ini menabalkan beliau sebagai seorang yang taat kepada sultan. Tun Besar dibunuh oleh anak sultan apabila bola sepak raganya terkena destar anakanda sultan lalu terjatuh ke tanah.setelah difitnah berkelakuan sumbang dengan dayang. Terkandung pelbagai perjanjian yang bertimbal balik. rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja dan raja juga tidak boleh menzalimi rakyat. Hang Tuah rela dihukum biarpun beliau tidak bersalah. Baginda Paduka Raja dikatakan taat kepada sultan apabila akur dan tidak memprotes apabila anaknya. maka pelbagai bencana akan menimpa seperti menghidapi penyakit kerdal. keengganan beliau mempersembahkan puterinya kepada Sultan Mahmud telah menunjukkan ciri penderhakaan kepada sultan. Contohnya. Falsafah kedua yang dibentangkan adalah Waad. Waad merupakan kontrak sosial di antara Demang Lebar Daun dan Sang Sapurba. Oleh itu. saya berasa agak keliru kerana Baginda Seri Maharaja dikatakan seorang yang taat kepada sultan. Beliau ketika itu dalam posisi sangat kukuh dari segi politik dan ekonomi sebaliknya beliau melarang para pengikutnya daripada memberontak. mereka akan ditimpa bencana. Namun. Rakyat tidak boleh menderhaka dan perlu taat kepada raja. Bendahara Seri Maharaja berpeluang untuk membantah hukuman bunuh yang dijatuhkan ke atas beliau sekeluarga. Berpegang kepada prinsip “adat Melayu tidak perbah derhaka” maka Baginda Paduka Raja menerima perkara tersebut meskipun anaknya mati dibunuh. Hal ini kerana.

malah turut menceritakan kezaliman raja terhadap rakyat dan pembesar – pembesarnya. Beliau patut dipuji kerana tidak hanya menceritakan kebaikan sahaja. Ganjaran kepada kesilapan adalah hukuman. Ada antaranya masih digunapakai dan ada juga di antaranya diubahsuai supaya sesuai dengan peredaran masa. Dalam Kitab ini terdapat banyak adat Melayu yang diamalkan oleh golongan diraja dan golongan rakyat. Adat merupakan peraturan yang diamalkan sejak turun – temurun. Falsafah keempat yang ditonjolkan telah dalam pembentangan adalah falsafah adat. 17 . Kandungan kitab ini mempamerkan sikap raja yang kejam dan sanggup berbuat apa sahaja demi mendapatkan sesuatu. Falsafah kelima yang ditunjukkan adalah falsafah kekuasaan. Sultan Muzaffar Syah wujudkan undang – undang untuk mengelakkan menteri melakukan kesilapan. Terdapat banyak peristiwa yang mempamerkan ketidakadilan raja. Kitab ini terlalu banyak menceritakan kekuasaan raja. Raja pada zaman dahulu terlalu berkuasa sehingga bertindak zalim di luar batas kemanusiaan. Saya melihat. Adat perlu dipatuhi. Raja sangat berpengaruh dari segala sudut. Dalam kitab ini. Ketidakadilan raja juga dengan beraninya ditonjolkan oleh Tun Sri Lanang. Justeru. tidak hairanlah mengapa rakyat begitu patuh kepada raja biarpun diperlakukan dengan buruk rupa.Falsafah ketiga yang diutarakan ialah falsafah keadilan. tidak banyak yang ditonjolkan mengenai sikap raja yang adil. Contohnya. Raja berkuasa menitahkan apa sahaja kepada rakyat da rakyat perlu menunaikannya jika tidak mahu dihukum. kuasa raja sebagai kuasa mutlak terlalu banyak menindas golongan rakyat.

Kesimpulannya. Selain itu. Kekuasaan yang ditonjolkan oleh raja secara melampau dan juga kezaliman raja menunjukkan betapa tidak adilnya raja pada suatu ketika dahulu. Raja juga sebagai bayangan tuhan atau payung kepada rakyat. Falsafah ketujuh yang ditonjolkan ketika pembentangan adalah nilai dan etika. 18 . secara keseluruhan dapat dilihat betapa karya agung ini bersifat sejagat dan menyeluruh. Justeru. kitab ini juga menggariskan tugas – tugas raja dan pembesar dan peranan – peranan rakyat. Etika dan nilai yang digarap dalam kitab ini diwarisi rakyat. Kitab ini banyak menonjolkan ketokohan keberanian Hang Tuah. Dalam kitab ini. terdapat unsur – unsur mitos yang seakan – akan tidak masuk akal di dalam kitab ini. taat dan setia perlu ditumpahkan kepada raja sepenuhnya. Dalam kitab ini juga ditonjolkan secara melampau ketaatan kepada raja. Keberanian raja merujuk kepada keberaniannya menjajah da mentakluk negeri lain untuk meluaskan pengaruh jajahannya. Justeru. Namun. pepatah “ adat Melayu tidak menderhaka’ begitu terserap dalam masyarakat Melayu pada suatu ketika dahulu. Perkara ini seperti sengaja ditonjolkan untuk menunjukkan kehebatan orang Melayu pada waktu tersebut.Falsafah keenam yang ditonjolkan dalam pembentangan ialah keberanian. turut diceritakan mengenai sikap keberanian yang ditonjolkan oleh golongan rakyat biasa seperti badang. Hang Tuah digambarkan sebagai seseorang yang sangat hebat.

Pembentang tidak mengulas lebih lanjut apakah kebaikan – kebaikan tokoh yang dilakukan terhadap Munsyi Abdullah sehinggakan tokoh yang kita anggap mereka jahat tetapi disanjung tinggi oleh Munsyi Abdullah. Dalam hikayat ini. Perkara ini diceritakan dengan teliti tentang asal – usul makhluk – makhluk ini serta cara untuk membunuhnya. Dalam hikayat ini. Hikayat Abdullah merupakan biografi atau penceritaan pengalaman hidup Munsyi Abdullah atau nama sebenarnya Abdullah Bin Abdul Kadir. Tokoh – tokoh ini digambarkan sebagai baik dan disanjungi oleh Munsyi Abdullah. iaitu Keling. Cina.. Hikayat ini merupakan dokumentasi sejarah yang berlatar belakangkan peristiwa – peristiwa yang berlaku pada abad ke -19 yang diceritakan mengikut perspektif beliau yang hidup pada zaman tersebut. Hikayat ini mengandungi segala hal yang berlaku pada diri Munsyi Abdullah dan masyarakat selat pada masa pemerintahan Inggeris dan peralihan kuasa Inggeris kepada Belanda di Melaka. Munsyi Abdullah telah telah membawa pembaca bertemu dengan tokoh – tokoh sejarah seperti Farquhar. Lord Minto dan Crawford. Munsyi Abdullah telah mengkritik gaya hidup da kepercayaan masyarakat yang berbilang kaum di Melaka pada masa itu yang terdiri daripada empat kapitan. Hikayat ini boleh dikatakan sebagai dokumentasi Abdullah.Tugasan lima : Ulasan Hikayat Abdullah. Nasrani. dan Melayu. Turut diceritakan dalam hikayat ini mengenai kisah pembukaan Singapura dan pembangaunannya pada awal abad ke -19. Hikayat ini telah menceritakan peribadi mereka mengikut pandangan Munsyi Abdullah yang berdampingan dengan mereka. Masyarakat pada zaman tersebut begitu taksub dengan kepercayaan tahyul terutamanya masyarakat Melayu yang begitu mempercayai penanggal dan polong. beberapa kali Munsyi Abdullah menyatakan kebencian beliau terhadap kepercayaaan karut-marut masyarakat Melayu pada ketika itu. 19 .

t. iaitu falsafah ketuhanan. Hindustan. Munsyi Abdullah juga mengkritik sikap masyarakat Melayu yang malas mempelajari bahasa Melayu. dukun dan pawang. keadilan Farquha yang sedia membantu golongan bawahan yang kesusahan.Penceritaan hikayat ini jelas menunjukkan Munsyi Abdullah seorang yang gigih menuntut ilmu. Falsafah ketuhanan yang dibentangkan oleh pembentang mengenai kebencian karut dan tahyul masyarakat Melayu yang membelakangkan kuasa Allah S. Dalam pembentangan yang dilakukan. Perkara ini membuktikan betapa Munsyi Abdullah melakukan pelbagai kritikan sosial dalam hikayatnya. Falsafah keadilan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan kes Syed Yasin. Musnsyi Abdullah menyeru masyarakat supaya memandang sesuatu itu secara rasional dan berpegang kepada kuasa Allah. pembentang telah mengemukakan lima falsafah yang terkandung dalam Hikayat Abdullah. Falsafah kedua yang dikemukakan oleh pembentang ialah falsafah keadilan. Munsyi Abdullah berketurunan peranakan Arab – India yang berjaya menguasai bahasa Melayu . Pada hari tersebut. keadilan.w. Abdullah berfikiran rasional dan realistikdan tidak mempercayai bomoh. Falsafah ketiga yang dikemukakan oleh pembentang ialah falsafah kebenaran. daalm karya ini Munsyi Abdullah amat menekankan aspek ketuhanan dalam karyanya. Beliau menyeru dan menuntut kesamarataan dalam gagasannya yang terkandung dalam karya. Munsyi Abdullah menyatakan perkara kebenaran dalam hikayatnya. pembentang tidak pula mengutarakan pertikaian Munsyi Abdullah mengenai konsep perbezaan taraf dalam amalan dalam sistem masyarakat Melayu. Beliau juga mengkritik orang Melayu yang mempercayai peristiwa gerhana bulan disebabkan bulan dimakan oleh Rauf (ular). Perkara ini membuktikan. Inggeris dan Cina. Penguasaan beberapa bahasa ini menunjukkan kegigihan Munsyi Abdullah mempelajari bahasa. Apa yang diceritakan merupakan perkara yang betul – betul berlaku dan diamalkan sehingga ke hari 20 . kes kezaliman Sultan. bahasa Tamil. Beliau juga mengkritik kepercayaan orang Melayu yang tidak mempercayai ilmu falak dan tidak mempercayai bahawa bumi ini bulat. kebenaran dan keindahan.

Beliau juga dianggap sebagai tokoh yang menerajui perkembangan sastera moden di tanah Melayu pada ketika itu. Selain itu. Pembentang juga mengatakan falsafah etika ini dikaitkan dengan penceritaan kisah Tuan Bangoor yang begitu mementingkan nilai kebersihan. Keindahan yang dimaksudkan dari segi bahasa. Namun. Jelas menunjukkan pemikiran Munsyi Abdullah tidak dibatasi oleh masa.ini seperti kepercayaan tahyul oleh masyarakat Melayu. Beliau menyelitkan pantun. dan jalan cerita seperti karya – karya yang ditulis dalam zamannya. terdapat banyak kosa kata baharu dan penggunaan teknik dialog dalam karya ini. Tidak dibincangkan mengenai pemikiran Munsyi Abdullah yang jauh ke depan dan bersifat revolusioner. Perkara ini menjadikan karya beliau bersifat realiti dan tidak diselitkan dengan cerita – cerita dogeng seperti karya – karya lain yang ditulis dalam zamannya. perlu juga ditelusuri betapa Munsyi Abdullah ini begitu teruja dan terpegun dengan orang asing yang menjajah Tanah Melayu pada ketika itu. syair dan kiasan untuk menyampai kan sesuatu pemikirannya. Falsafah terakhir yang dibentangkan ialah falsfah etika yang terkandung dalam hikayat ini. tidak begitu jelas diterangkan mengenai falsafah kebenaran yang dimaksudkan oleh kumpulan pembentang. adat dan pemikiran yang diutarakan dalam hikayat. Boleh dikatakan bahawa hikayat ini sebagai permulaan karya Melayu moden yang boleh diibaratkan seangkatan ASAS 50 yang lahir seratus tahun selepas kelahiran hikayat ini. plot. Beliau telah menjadikan pengalaman beliau sebagai bahan penulisan. Ketika pembentang membentangkan falsafah ini. Adat menggunakan keris juga dikatakan sebagai falsafah etika yang diutarakan dalam karya ini oleh pembentang. Perjanjian dan Dokumen Lama Malaysia. 21 . Contohnya seperti falsafah pemikiran. Hikayat Abdullah membawa perubahan tema. terdapat lagi falsafah lain yang tidak dibincangkan oleh pembentang. Selain itu. Falsafah keempat yang diutarakan oleh pembentang ialah falsafah keindahan. Undang – undang Singapura dikatakan sebagai hasil kebijaksanaan Raffles.

22 . Secara positifnya Perjanjian ini dapat menamatkan huru hara yang berlaku di Perak. Sir Andrew Clarke menggunakan alasan menyelesaikan masalah perebutan takhta dan pergaduhan dua kumpulan kongsi gelap. Perjanjian Pangkor juga menyebabkan Inggeris memonopoli segala hasil di Tanah Melayu pada ketika itu. Pemasyuran Kemerdekaan 1957. Perjanjian dan dokumen lama ini merupakan bukti bagi pelbagai peristiwa penting yang berlaku antara pihak pemerintah dengan pihak penjajah yang selama ini terkunci dan tidak diketahui apa sebenarnya berlaku pada zaman tersebut. Segala yang terkandung dalam buku ini sangat penting dan mampu menjadi iktibar kepada semua. Persetiaan Sultan Kedah. Pemsyoran Malaysia Persetian Naning dan sebagainya.Tugasan enam : Perjanjian dan Dokumen Lama Malaysia Perjanjian dan Dokumen Lama Malaysia mengandungi perjanjian – perjanjian dan dokumen – dokumen lama yang penting mengenai Malaysia. Buku ini merupakan yang pertama seumpamanya yang ada di Malaysia. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. iaitu dari zaman penjajahan Iggeris sehingga ke zaman pembentukan Malaysia dan pemisahan Singapura. Segala isi kandungan buku ini diambil dari Arkib Negara. Perjanjian – perjanjian ini memberi kesan yang mendalam dari segi politik. Perjanjian Inggeris – Belanda 1824. Secara negatifnya. Antara contoh perjanjian yang memberi kesan yang mendalam kepada orang Melayu ialah Perjanjian Pangkor 1874. ekonomi dan sosial orang Melayu.1965. Buku ini penting kerana dapat memberi peluang kepada masyarakat menyorot kembali peristiwa – peristiwa sejarah yang berlaku pada negara ini suatu ketika dahulu. iaitu Ghee Hin dan Hai San di Perak. Antara perjanjian dan dokumen yang etrkandung dalam buku ini ialah Perjanjian Pangkor. Perjanjian ini banyak memberi kesan kepada negeri Perak dan Tanah Melayu. perjanjian ini menjadi titik tolak kepada pengukuhan Bristish melalui campur tangan di negeri – negeri Melayu. Buku ini mengandungi 26 perjanjian yang berlaku dari tahun 1791. Pembacaan perjanjian – perjanjian ini dapat memberi maklumat kepada kita mengenai sejarah.

Persetiaan ini disempurnakan oleh Tunku Shariff Mohamad. peristiwa – peristiwa yang berlaku pada zaman lampau mampu memberi kesan sehingga kini. Perjanjian lain yang terdapat dalam buku ii ialah Persetiaan dengan Sultan Kedah. 1791. Kehadiran Birch sebagai residen pula telah menghapuskan sistem penghambaan dalam masyarakat Melayu. raja – raja terdahulu terlalu pendek akalnya dan tidak pernah memikirkan nasib generasi selepasnya. Kesan perjanjian pada masa kini ialah. Perkara ini jelas membuktikan. Sistem residen ini telah mengubah politik Melayu yang bersifat tradisional kepada sistem politik yang moden. Tambah menyedihkan. Selain itu. Tunku Alang Ibrahim. Ternyata. Johor gagal mendapatkan hak ke atas Pulau Batu Puteh. Dalam Persetiaan Naning 1801 yang turut ditandatangani oleh Dol Said dengan pegawai Inggeris di Melaka. Terdapat sembilan perkara yang terkandung dalam perjanjian ini. dan Datuk Penggawa Talibon.perjanjian ini juga mendedahkan secara 23 .Selain itu. Persetiaan ini dapat mencelikkan mata masyarakat betapa mudahnya raja – raja dahulu menjual negeri sendiri demi kepentingan diri. wakil-wakil bagi pihak Baginda Yang Dipertuan. berlakunya perpecahan Empayar Johor-Riau dan Empayar Johor berakhir apabila Singapura dan Tanah Besar Johor jatuh ke tangan British dan Kepulauan Riau di bawah pengaruh Belanda da berlaku persaingan kuasa di antara Belanda dengan British semakin sengit. Pengenalan sistem residen telah mengurangkan peranan raja dan pembesar. penghulu dan pembesar Naning bersetuju menjual bijih timah hanya kepada kompeni Inggeris. Mereka telah kehilangan kuasa sebagai pentadbir negeri. antara kesan perjanjian ini ialah. berlakunya pembahagian kepulauan Melayu kepada dua lingkungan pengaruh iaitu pengaruh British dan Pengaruh Belanda.Perjanjian Pangkor telah menyebabkan kuasa mutlak raja – raja dan pembesar melayu tercabar. perjanjian yang tidak kurang pentingnya dalam sejarah ialah Perjanjian Inggeris – Belanda 1824. perjanjian ini dibuat untuk tempoh masa selama – lamanya jika dikira mengikut ikrar yang telah dibuat “selagi matahari dan bulan bercahaya”. Pemerintah Kedah pada masa itu telah menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris.

sama ada dengan kerelaan mereka sendiri atau digoda ataupun dilarikan secara paksa daripada tuan mereka. lebihlebih lagi mereka yang menggoda hamba Kristian atau orang biasa supaya berkhatan atau menggunakan kekerasan bagi mempengaruhi mereka menjadi orang Islam. Persetujuan itu kemudian diikuti. ia mampu memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. “Tetapi (jika) mana-mana orang menjual mana-mana hamba beragama Kristian atau orang biasa dari Melaka kepada orang Islam atau orang Pagan. mengikut penilaian jawatankuasa yang akan dilantik kerajaan’. pembentangan ini memberi pengetahuan baharu kepada saya. Perkara Sebelas perjanjian tersebut yang juga memperkatakan isu yang sama.terbuka konflik agama ketika itu. Kesan – kesan perjanjian ini juga berlaku sehingga sekarang.Perkara Sepuluh Persetiaan Naning menyebut ‘manamana hamba lelaki dan perempuan yang dipujuk lari dari Naning ke Melaka. nyawa mereka akan melayang dan harta benda mereka dirampas. Mereka juga sedaya upaya menyebarkan dan mempertahan. Secara kesimpulannya. Perkara ini dapat memberi iktibar kepada pemimpin supaya berfikir dengan logik dan waras sebelum membuat sesuatu keputusan dan tindakan kerana dengan hanya satu kesilapan. 24 .”Perjanjian ini mempamerkan betapa buruk dan degilnya sikap penjajah. maka tuan punya hamba itu akan menerima ganti rugi sebanyak separuh daripada harga hamba itu. bagi memeluk agama Kristian. agama Kristian yang dibawa oleh mereka. Betapa buruknya sikap raja – raja Melayu sanggup menggadai dan menjual tanah air sendiri demi kepentingan diri tanpa memikirkan masa depan generasi selepasnya. Perjanjian – perjanjian ini sudah cukup membuka mata siapa sebenarnya raja – raja Melayu suatu ketika dahulu.

Dalam bidang penulisan. enam buah buku biografi dan sebuah autobiografi. Karya pertama yang dihasilkan ialah sebuah karya lucu yang disiarkan pada tahun 1939. Novel kontroversi. Semasa kependudukan Jepun pada tahun 1943. Beliau dilahirkan pada 25 Mac 1929 di Sungai Limau Dalam. terlalu banyak sumbangan beliau. Pada tahun 1935. Interlok telah diterbitkan oleh DBP pada tahun 1971. Berita Indonesia dan majalah minggu Merdeka. Novel Imam telah diangkat sebagai Pemenang Hadiah Sastera Malaysia 1994/1995. Dalam filem Hang Tuah. sebanyak 25 buah novel telah dihasilkannya. Yan Kedah. Putrajaya dan Negeri Sembilan mulai tahun 2011.Tugasan Tujuh : Ulasan Novel Interlok Novel Interlok telah dikarang oleh Sasterawan Negara.beliau pernah bertugas sebagai penasihat teknik. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya beliau menjadi karyawan tamu DBP sehingga tahun 1996 dan diangkat menjadi Sasterawan Negara pada tahu tersebut. sembilan buku terjemahan sastera. beliau pernah bertugas sebagai pengarang majalah Bintang dan Filem. Micheal.Beliau meneruskan pendidikannya di Sekolah St. iaitu Dato Abdullah Hussain. beliau dihantar ke Singapura untuk menjalani kursus pentadbiran di Syonan Koa Kunrenzo(Sekolah Latihan Pegawai-pegawaiTinggi) selama tiga bulan. beliau telah berkhidmat sebagai pembantu pengarang kanan di Oxford University Press dan pernah berkhidmat di Franklin Books Programme dan memegang jawatan editor di majalah Angkatan Baru pada tahun 1965-1968. Kedah Darul Aman dari tahun 1932hingga 1933. Pada tahun 1961-1964. Alor Setar. Beliau pernah menjadi wartawan surat khabar Merdeka. Perkara ini menjadi isu perkauman apabila 25 . Alor Setar. Beliau turut menulis tiga buah cerpen. Kontroversi atau isu yang timbul adalah apabila novel ini dijadikan teks KOMSAS tingkatan lima di Selangor. Beliau juga pernah menjadi pengurus penerbitan di majalah Gelanggang Filem. Selain itu. Beliau memasuki sekolah pada tahun 1926 dan lulus darjah empat. Kedah Darul Aman hingga lulus darjah VII. beliau telah meneruskan pengajian di Anglo Chinese School.

Contoh perkara yang menjadi isu : pada halaman 211 dan 220 : “ satu perkara yang membuatkan mereka senang bergaulkerana mereka tergolong dalam satu kasta Paria”. 211) Perenggan di halaman 220 yang mungkin menjadi pertikaian melibatkan agama Hindu. Bab satu dan bab dua masing-masing mempunyai 101 dan 108 halaman dan bab tiga pula mempunyai 76 halaman.terdapat beberapa perkataan yang sensitif dan menyinggung perasaan orang India dan agama Hindu. seperti ibunya sendiri yang mati.perkataan yang sensitif ini. Dalam pembentangan tempoh hari. Novel ini mempunyai 423 halaman termasuk glosari dan biodata penulis. ( Interlok Edisi Pelajar : hal. Bab tiga menceritakan perihal keluarga Maniam dan bab yang terakhir merupakan bab mengenai Interlok ataupun bab yang mengisahkan bagaimana kaum – kaum tersebut diintegerasikan dalam karya ini. Isu – isunya ialah.”. Selain daripada penggunaan perkataan. Bab empat pula sebanyak 124 halaman. isu jati diri dan isu perpaduan.” Penggunaan perkataan “cawat “kepada “dothi” dan membetulkan ejaan ‘thali’ dalam novel. iaitu : “Apatah pula lembu ialah binatang suci bagi orang Hindu.dan kalau binatang itu mati. Bagi glosari dan biodata masing-masing mempunyai 13 dan satu halaman. isu bahasa. Bab satu memerihalkan tentang keluarga Seman. Bab dua pula menceritakan keluarga Ching Huat. isu perkauman. 26 . sebanyak empat isu telah dibentangkan berkaitan dengan novel ini. terdapat perkataan lain juga yang menjadi isu seperti penggunaan perkataan “tuhan” yang mahu ditukarkan kepada “dewa.

Dalam novel ini. lumrah manusia lebih gemar melihat keburukan daripada kebaikan. Oleh itu.Pada pandangan saya.nilai kemanusiaan dalam watak-wataknya yang berbilang kaum. Beliau hanya menulis berdasarkan realiti. Kesimpulannya. Semua kaum bersatu padu dan saling bekerjasama dalam semua bidang. anak Ching Huat iaitu Yew Seng juga dicorakkan sebagai watak yang memupuk sikap berbaik-baik dengan orang Melayu seperti Lazim. Seman mula membuktikan kegigihannya bekerja dan menyedari haknya sebagai orang Melayu. Justeru. isu perkauman tidak sepatutnya dicetuskan. Novel ini juga secara indah mempamerkan realiti sikap masyarakat pada ketika itu. malahan novel ini banyak menerapkan nilai. Contohnya. Tiada apa yang salahnya dengan penggunaan perkataan tersebut. Betapa novel Interlok ini merupakan suatu novel yang hebat dan membantu agenda nasional dalam pembentukan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Setiap watak jelas menggambarkan perwatakan kaum masing – masing dan menggambarkan latar belakang masyarakat yang mendiami negara ini selepas kemerdekaan. perkara – perkara ini merupakan isu kecil yang sengaja diperbesarkan. Malah. novel ini dibantah dan dibakar oleh mereka yang tidak mengenal apa itu sastera yang mampu dijadikan sebagai wadah perpaduan. Maniam dan Rama Krishnan pula digambarkan sebagai watak yang senang membantu orang lain tanpa mengira kaum.Ching Huat pula mula mengakui di tanah inilah tempat dia mendapatkan rezeki bersama kaum yang lain. Novel ini cukup cantik acuannya dan mampu memupuk dan mengeratkan perpaduan kaum yang sedia terbina dalam kalangan masyarakat Malaysia 27 . terbuktilah bahawa novel Interlok ini bukanlah sebuah novel yang bertujuan untuk menghina sesiapa. Hanya kerana beberapa perkara kecil. Maniam memainkan peranan yang penting dalam menjelaskan tema novel ini. Penulis telah membuatkan pencirian kaum melalui pengamatan beliau pada ketika itu.

Tugasan Lapan : Ulasan Pantun Melayu Pantun Dagang Pantun ini berkenaan dengan penceritaan seseorang atau kisah hidup seorang pedagang yang merantau ke tempat lain. Pantun jenis ini kebiasaannya menceritakan adat berdagang. nasihat ketika berdagang serta memberi ingatan kepada pedagang. Contoh Pantun : 1) Kelam kabus di pinggir tasik Orang menjala ikan haruan Suara halus bagai berbisik Pulang segera dari rantauan 2 ) Gulai patin dibawa pulang Hidang bersama sambal kelapa Tuan bermukim tempat tualang Lembah yang lama sudah dilupa 3) Jauh berlejang orang memburu Bukit Berapit belukar redang Anak dagang hendaklah tahu Adat tertib di rantau orang 4) Genting Sempah tempat bernama Ketika senja sejuk di bukit Kalaulah sudah bermukim lama Tentu dah lupa hala nak bali 5 ) Rasuk di lantai di bumbung alang Barulah boleh dibina rangka Kalaulah sampai jadi tualang Jangan terlebih tutur dan kata 28 .

Pantun yang pertama membawa maksud ada suara halus atau suara hati yang menyeru pedagang supaya lekas pulang dari berdagang di rantauan.6 ) Orang Pendang pergi ke Gurun Cari sanglang benih petola Bila petang matahari dah turun Camar terbang pulang ke kuala Maksud Pantun Enam buah pantun di atas merupakan sebahagian daripada contoh pantun dagang yang terdapat dalam buku pantun yang dikaji. Pantun ketiga pula pedagang dinasihatkan supaya menjaga dan mengikuti adat tertib ketika berada di tempat orang. Pantun keempat bermaksud kegusaran pencipta pantun berikuti tempoh yang lama diambil oleh pedagang mampu membuatkannya lupa akan kampung halaman. Perkara ini terjadi mungkin disebabkan si pedagang sudah terlalu lama berjauhan dengan desa dan orang yang tersayang. Pantun keenam pula membawa maksud. 29 . Pantun kelima membawa saranan atau nasihat kepada pedagang supaya menjaga adab sopan dan tutur kata ketika berada di tempat orang. Perkara ini bagi menjamin keselamatan dan keharmonian pedagan ketika berada di perantauan. Pantun kedua pula bermaksud pedagang diingatkan supaya tidak pernah melupai tempat asalnya jika sudah merantau sekian lama. apabila sesuatu itu sudah sampai masanya. Ciri pantun yang baik ialah pembayangnya menggunakan unsur – unsur alam dan pantun – pantun ini menepati ciri pantun yang baik. Ciri – ciri yang terdapat dalam pantun : a) Pembayang dengan maksud Keenam – enam pantun ini mempunyai pembayang dan maksud.pantun ini boleh juga dianggap sebagai sindiran kepada pedagang supaya sentiasa mengingati tempat asalnya. maka para pedagang akan pulang ke tempat asalnya.

Contoh : a) Kelam kabus di pinggir tasik Orang menjala ikan haruan b) Eufoni Eufoni merupakan kombinasi bunyi yang indah dan sedap didengar. Kelam kabus di pinggir tasik Orang menjala ikan haruan Jauh berlejang orang memburu Bukit Berapit belukar redang Orang Pendang pergi ke Gurun Cari sanglang benih petola Gulai patin dibawa pulang Hidang bersama sambal kelapa 30 . Ciri pantun yang baik ialah mempunyai kolokasi. berirama dan mengalun. alang-tualang. bernama-lama. Kolokasi dilihat pada bahagian pembayang pantun. pulang-tualang. Contoh : Tasik-berbisik. gurun-turun. kata – kata yang dipilih mestilah kata – kata yang lembut. Oleh itu. haruan-rantauan. petola-kuala. bersajak. b) Orang Pendang pergi ke Gurun Cari sanglang benih petola c) Kolokasi Kolokasi membawa maksud pertautan makna atau perkara.

Keduanya. Bilangan suku katanya pula di antara 8-10 suku kata. Selain itu. 31 . Selain mempunyai nilai rasa yang baik dari segi bahasa. iaitu memburu digandingkan dengan tahu dan redang digadingkan dengan orang.d) Nilai Rasa Sesebuah pantun yang baik mesti mempunyai nilai rasa dari segi makna. hujung setiap baris berentak da bersajak dengan indah. telah diselitkan unsur-unsur nasihat dan pesanan kepada para pedagang supaya bijak membawa diri di tempat orang dan sebagainya. Dalam pantun berdagang. pantun juga mesti mempunyai nilai rasa dari segi mendidik dan memberi nasihat. Pantun di atas ini merupakan pantun yang baik kerana setiap baris mempunyai empat perkataan. dalam pantun dagang ini. pantun juga mengutarakan pemikiran masyarakat terhadap sesuatu perkara. pemikiran manusia terhadap peristiwa atau perkara yang berkaitan dengan aktiviti berdagang itu diungkapkan melalui pantun. Jauh berlejang orang memburu Bukit Berapit belukar redang Anak dagang hendaklah tahu Adat tertib di rantau orang Pantun merupakan pantun yang mempunyai ciri yang indah dan mempunyai nilai rasa yang baik. Misalnya. Selain itu. Oleh itu. Pantun ini juga mempunyai nilai rasa yang baik apabila mempunyai unsur nasihat. irama. Kenapa Dianggap Karya Agung Pantun ini dianggap sebagai karya agung kerana mampu memberi kesan kepada penggunanya. alunan kata – katanya mempunyai irama dan bunyi naik turun yang indah susunannya. alunan kata dan lain – lain perkara. moral. pantun berdagang ini diangkat sebagai karya agung kerana dapat menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya melalui unsur-unsur nasihat dan pengajaran yang terkandung di dalamnya.

Budi juga digabungkan dengan perkataa lain yang membawa makna tertentu seperti budi pekerti yang bermakna perangai. kebajikan. dari segi penggunaan bukan unsur alam di dalam pembayang pantun. Rasuk di lantai di bumbung alang Barulah boleh dibina rangka Kalaulah sampai jadi tualang Jangan terlebih tutur dan kata Pantun Budi Budi mempunyai beberapa erti. sifat baik. Oleh itu. perbuatan baik. malah rima di tengahnya juga perlu sama.Kelemahan Pantun – pantun dagang ini boleh dianggap sempurna dari segi binaannya. pemilihan kata sangat ditekankan bagi menggambarkan penegrtian yang tepat yang didukung oleh kata – kata yang dipilih. Dalam pantun – pantun Melayu. terdapat untaian pantun yang mengandungi kata budi bagi menggambarkan perkara – perkara seperti yang dimaksudkan dalam makna kata budi itu sendiri. kelakuan. namun terdapat sedikit kekurangan. 32 . akhlak. Pantun yang cantik susunan dan binaannya merupakan pantun yang menggunakan unsur – unsur alam dalam pembayangnya dan saling berkolokasi antara satu sama lain. Selain itu. kebijaksanaan. Contoh pantun: 1) Pondok buruk di dusun Daik Tempat singgahan mengait kandis Rupanya elok perangainya baik Jadi idaman setiap gadis. budi bahasa yang beerti tingkah laku. dan watak. Kekurangan yang dapat dikesan ialah. iaitu akal. ciri pantun yang terbaik adalah rimanya sama bukan pada bahagian hujungnya sahaja. . tingkah laku. bicara dan daya upaya.

Indahnya hidup berbudi bahasa 33 . 6) Jauhnya jarak Pekan Penanti Petang larut ke hujung desa Indahnya akhlak kerana hati .2) Puaslah hamba mecari bendi Tuan yang mahu umbut kelapa Puaslah hamba menabur budi Purnama berlalu tuan dah lupa 3) Sungguh semak di pinggir hutan Petani kampung menebas huma Sungguh banyak budimu tuan Tidak tertanggung selama – lama. 4) Tepi permatang mengalir alur Di hujung sana sungai yang dalam Selamat datang tangan dihulur Kita bersama salam bersalam 5) Terbang dua burung kenari Anak kedidi di rumpun padi Seringgit dua boleh dicari Hutang budi dibalas budi.

Oleh itu. 34 . Budi hanya boleh dibalas dengan budi. Pantun ketiga pula bererti budi yang sudah ditaburkan tidak terbalas. Pantun kedua pula bermaksud seseorang yang terkilan kerana budinya tidak dikenang oleh orang lain. kata – kata yang dipilih mestilah kata – kata yang lembut. Contoh : Puaslah hamba mecari bendi Tuan yang mahu umbut kelapa Tepi permatang mengalir alur Di hujung sana sungai yang dalam Terbang dua burung kenari Anak kedidi di rumpun padi Sungguh semak di pinggir hutan Petani kampung menebas huma b) Eufoni Eufoni merupakan kombinasi bunyi yang indah dan sedap didengar. Pantun yang terakhir bermaksud hidup seseorang itu lebih indah dengan adanya sikap budi bahasa. Ciri – Ciri Yang Terdapat Dalam Pantun a) Pembayang dengan maksud Keenam – enam pantun ini mempunyai pembayang dan maksud. Pantun yang keempat pula bermaksud “salam” dapat menggambarkan sikap berbudi bahasa.Maksud Pantun Pantun budi yang pertama membawa maksud jejaka yang mempunyai perangai yang baik menjadi idaman para gadis. bersajak. Pantun kelima bermaksud budi tidak boleh dibalas dengan wang. Ciri pantun yang baik ialah pembayangnya menggunakan unsur – unsur alam dan pantun – pantun ini menepati ciri pantun yang baik. berirama dan mengalun.

bahasa. moral. Hutan-tuan. dalam-bersalam. pantun juga mesti mempunyai nilai rasa dari segi mendidik dan memberi nasihat.alur-dihulur.penanti-hati. Kolokasi dilihat pada bahagian pembayang pantun. padibudi. Ciri pantun yang baik ialah mempunyai kolokasi. huma-lama. Jauhnya jarak Pekan Penanti Petang larut ke hujung desa Indahnya akhlak kerana hati . Indahnya hidup berbudi bahasa 35 . alunan kata dan lain – lain perkara. desa. Contoh : Tepi permatang mengalir alur Di hujung sana sungai yang dalam Puaslah hamba mecari bendi Tuan yang mahu umbut kelapa d) Nilai Rasa Sesebuah pantun yang baik mesti mempunyai nilai rasa dari segi makna.Contoh . Selain mempunyai nilai rasa yang baik dari segi bahasa. Contoh : Terbang dua burung kenari Anak kedidi di rumpun padi Seringgit dua boleh dicari Hutang budi dibalas budi. c) Kolokasi Kolokasi membawa maksud pertautan makna atau perkara. irama. kenari-dicari.

Bilangan suku katanya pula di antara 8-10 suku kata.Masyarakat akan memandang tinggi terhadap seseorang yang berbudi. manusia dapat mengenal pasti keyakinan diri berasaskan pengukuran rasa kalbu dan hati. Selain itu. beragam gaya pengucapan.. inilah sebabnya mengapa ia diangkat sebagai karya agung. 36 . Keduanya. teguran dan panduan kepada masyarakat. atau bebas-nilai. hujung setiap baris berentak dan bersajak dengan indah. keseluruhan batas-batas kehidupan akan runtuh. mantap dari makna dan nilai serta meluas daya gunanya. maka runtuhlah jatidiri bangsa itu. Justeru. Pantun ini juga mempunyai nilai rasa yang baik apabila mempunyai unsur nasihat. Secara falsafahnya. Sekiranya manusia tidak berbudi. Budi ialah orientasi nilai yang mengukuhkan setiap bangsa. Budi bahasa yang baik yang baik mencerminkan betapa tingginya martabat dan darjat seseorang. dan desa – bahasa. pantun juga kaya dengan variasi yang penuh berisi. Pantun di atas ini merupakan pantun yang baik kerana setiap baris mempunyai empat perkataan.Tanpa orientasi nilai. Kenapa Diangkat Sebagai Karya Agung Falsafah budi diungkap dalam pantun secara halus memebri nasihat. iaitu kenari digandingkan dengan dicari dan padi digadingkan dengan budi. masyarakat akan turut sama berbudi. penanti-hati. alunan kata – katanya mempunyai irama dan bunyi naik turun yang indah susunannya.Oleh itu. Pengaruh falsafah dalam pantun menyebabkan pantun dapat menanam nilai-nilai yang baik dalam diri seseorang pembaca.Melalui hidup berbudi.Kedua – dua pantun merupakan pantun yang mempunyai ciri yang indah dan mempunyai nilai rasa yang baik.

Jika ditinjau. iaitu kemiskinan dalam masyarakat luar bandar. Patriach. Perkara ini terbukti apabila terdapat banyak novel beliau yang menyentuh isu – isu kemiskinan seperti Rentong. Sik Kedah. Novel ini mampu memberi kesedaran kepada para pemimpin supaya membuka mata akan kesusahan masyarakat desa yang terabai dalam arus pemodenan. Tunggil –tunggul Gerigis.Tugasan Sembilan: Ulasan Tokoh Sasterawan Negara : Datuk Shahnon Ahmad Datuk Shanon Ahmad merupakan Sasterawan Negara yang kedua. Ranjau Sepanjang Jalan . Dalam novel Rentong misalnya. kebanyakan novel – novel hasil tulisan beliau berkisarkan dengan isu sosial. Beliau sendiri hidup dalam keluarga yang miskin. Pelbagai cara dilakukan untuk membunuh harimau tersebut tetapi tidak berjaya kerana kurangnya 37 . Shahnon menceritakan perihal masyarakat tani yang begitu dahagakan pembangunan di kampong Banggol Derdap. Semaun. Beliau banyak meghabiskan zaman kecilnya di sawah . Falsafah penulisan beliau paling banyak adalah berkaitan dengan isu kemiskinan. Turut diceritakan mengenai seekor harimau ganas yang sering menyerang hasil ternakan orang – orang kampung. Srengenge . sanak saudaranya serta masyarakat di sekelilingnya juga miskin. iaitu kampungnya sendiri. Beliau dilahirkan pada 13 Januari 1933 di Kampung Derdap. Kepayahan hidup dan dibesarkan dalam suasana kampung yang mecabar telah mematangkan pemikiran beliau. Detik-Detik Diri Di Daerah Daif. Beliau merupakan kanak – kanak pendiam dan pemalu serta tidak suka bercampur gaul dengan orang lain.mencari ikan di sungai dan memburu burung. kisah – kisah politik dan sebagainya. Persoalan kemiskinan sering diutarakan dalam novel-novel Shahnon kerana beliau sudah sebati kemiskinan. Kemelut . Sifatnya yang sensetif mendorong beliau untuk menulis kisah – kisah hidup manusia dan segala perkara yang berlaku di sekelilingnya. Dalam novel Rentong juga menbgisahkan kehidupan masyarakat desa yang hanya bergantung hidup dengan hasil tani sahaja. Seluang Menodak Baung. Pak Senik Jeha dan Lahuma mengetengahkan konflik jiwa dalam diri mereka yang mewakili masyarakat kampong tersebut. Watak – watak dalam novel tersebut seperti Dogol.

Novel hasil karya Shahnon Ahmad ini memang berkualiti apabila novel yang terjemahkan ini telah diangkat sebagai salah sebuah antara 10 novel terbaik di Sydney. French. Kemiskinan orang kampung yang hidup melarat dan serba kekurangan dari segi tempat tinggal disentuh oleh Shahnon Ahmad dalam novel Rentung. Shahnon telah memperlihatkan betapa terbatasnya keupayaan manusia kampung menghadapi binatang-binatang kecil yang buas.” Selain itu. Malahan juga novel Ranjau sepanjang Jalan ini juga pernah diterjemahkan kepada bahasa lain selain daripada bahasa Inggeris seperti Sweedish. Spanish. onak. Selain itu. barulah penduduk kampung berkejasama dengan padu untuk memburu harimau tersebut. dan ranjau yang membunuh. Lahuma pula dutusuk duri menyebabkan kakinya emnjadi busuk. 38 . “Malam itu kurang menyenangkan penduduk-penduduk Kampung Banggul Derdap : Terutama kepada mereka yang beratap bocor. Novel ini menceritakan kisah keluarga Jeha dan Lahuma. duri. Isterinya Jeha telah berkorban untuk merawat penyakit Lahuma yang kritikal pada ketika itu. Misalnya digambarkan seperti petikan ini . Ketam yang menyerang padi membawa maksud si pemiutang yang datang mengambil padi mereka yang masih muda sebagai bayaran hutang Kesan daripada penerimaan masyarakat yang sangat ghairah terhadap novel Ranjau Sepanjang Jalan ini. Sekali-sekala guntur mengamuk bagaikan setan minta korban. maka novel ini telah diterjemah kepada bahasa Inggeris oleh Adibah Amin dengan judul No Harvest A Thorn.kerjasama yang diberikan oleh penduduk kampung. dalam novel Ranjau Sepajang Jalan pula menceritakan tentang kehidupan kampung yang berlatarbelakangkan kampung beliau.dalam novel Ranjau Sepanjang Jalan . Rusia dan lain-lain. Setelah kematian Dogol akibat dibaham harimau. Tak ada bintang walau sebutir sekali pun. Australia pada 1980-an. Langit hitam pekat. Jelas tergambar beliau menerapkan nilai kerjasama masyarakat kampung selain mengutarakan isu kemiskinan di dalam novel beliau. Padi yang ditanam mereka musnah sebendang kerana diserang oleh ketam.

beliau turut mengupas tema politik dalam beberapa buah novel beliau.Tema kemiskinan yang ditonjolkan dan digarap dengan baik dalam novel mampu membawa pembaca menyelami penderitaan dan kepayahan golonga yang miskin. Novel ini ditulis adalah untuk memberi didikan dan pengajaran kepada pemimpin – pemimpin supaya jujur dan tidak mementingkan diri serta mendahulukan rakyat. Kesimpulannya. karya Shahnon Ahmad sangat berkualiti kerana beliau bijak mempersembahkan pemikiran beliau terhadap sesuatu isu dengan kreatif dan mampu membawa pembaca menyelami sendiri kehidupan yang digambarkan dalam novel. Selain itu. Setiap hasil penulisan beliau sebenarnya memperjuangkan sesuatu perkara yang berperang dalam dirinya. seperti dalam novel Mahabbah. Beliau turut melakukan kritikan sosial dalam novelnya serta mengkritik pemimpin – pemimpin yang tidak telus menjalankan tanggungjawab mereka. Novel – novel yang ditulis kebanyakannya berkisarkan tentang kemiskinan dan beliau mahu masyarakat dan golongan pemimpin membuka mata terhadap segelintir golongan miskin di luar bandar. Hasil garapan penceritaan beliau membuktikan bahawa Shahnon Ahmad merupakan seorang yang sangat peka dan berjiwa rakyat. Dalam novel ini. Novel Patriach mengisahkan seorang wakil rakyat. Beliau meluahkannya melalui penulisan.iaitu Yang Jasadiah berusaha untuk membasmi kemiskinan yang membelenggu penduduk kampung yang dibawah pimpinannya. Mereka sanggup memilih untuk hidup susah. Shahnon mengutarakan mengenai kekolotan pemikiran masyarakat kampung telah menyebabkan mereka sukar untuk mendapat pembangunan. apa yang penting bagi mereka adalah nasib rakyat terbela dan terjaga. Selain daripada isu – isu sosial diutarakan. 39 . Jasadiah dan isterinya Hamidah bersetuju untuk berkorban demi untuk mencapai kehandak rakyat. Jasadiah yang merupakan seorang wakil rakyat telah bersumpah dan berjanji berhabis-habisan untuk memperjuangkan dan mengubah taraf hidup rakyat yang masih serba kekurangan. pemikiran agama turut diutarakan dalam novel beliau. Shahnon juga menyelitkan sikap penduduk kampung yang mudah menyerah semasa ditimpa kesusahan. Perkara ini bertujuan untuk menyedarkan mereka dari berfikiran kolot.

com/index.php http://www. http://www. Sdn.yayasankaryawan.youtube. Pengantar Etika Edisi Ketiga. Bhd.youtube.com/watch?v=P9MQI7TS-DA http://www.com/t74-apa-itu-falsafah. Laman Sesawang : http://lostuniverse.com/2010/07/esei-sumbangan-shahnon-ahmad-dalam.php? option=com_content&task=view&id=6&Itemid=1\ http://chaimestm. Sdn Bhd Zaini Abdullah (2001).scribd.yayasankaryawan.com/doc/24010628/Kesan-Kesan-Perjanjian-Pangkor-1874-TerhadapNegeri-Negeri-Melayu 40 .html http://khirkassim.html http://www.html http://infopedia. Abdul Latiff.com/watch?v=Gm72cvq-f_E&feature=related http://www.blogspot.iowoi.google.com/2010/12/novel-tingkatan-5-2011-interlok.nl.sg/articles/SIP_503_2004-12-27.youtube. Pustaka Salam.youtube.html http://www.com/watch?v=nzowmnS9IHs&feature=related http://www.Bibliografi : Datin Asima Hj.scribd.com/2010/02/karya-agung.youtube.com.com/watch?v=89vONtx3h5Y&feature=related http://tajaulama90.com/index.my/search? rlz=1C1RNNN_enMY346MY373&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=perjanjian+pangkor http://www.blogspot.com/doc/5357494/hikayat-hang-tuah http://www.blogspot. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Karang Kraf. Himpunan Syahdu Pantun Melayu.com/watch?v=epZtC7tvP28&feature=related http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful