You are on page 1of 49

SMER

:

INDUSTRIJSKI MENADŽMENT

DIPLOMSKI RAD
Naslov Diplomskog rada: RAZVOJ INFORMACIONOG PODSISTEMA VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG

Kandidat Mirjana Agbaba Indeks br. 368 / 2005

Rukovodilac radova Prof dr. Alempije Veljović

Diplomski rad

Vođenje dosijea zaposlenog

Beograd, 2007.
SADRŽAJ

1. UVOD-------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2. PROJEKTNI ZADATAK-------------------------------------------------------------------------------4 3. OSNOVNI RESURSI KORIŠĆENI ZA IZRADU PROJEKTA---------------------------------5 4. METODOLOGIJA----------------------------------------------------------------------------------------6 4.1. Funkcionalno modeliranje - IDEF0 (BPwin)........................................................6 4.2. Informaciono modeliranje - IDEF1X (ERwin)......................................................8 5. FUNKCIONALNI I INFORMACIONI MODEL---------------------------------------------------12 5.1. Definisanje granica modela................................................................................12 5.1.1. Opis dijagrama konteksta....................................................................................13 5.2. Definisanje stabla aktivnosti..............................................................................14 5.3. Definisanje zahteva korisnika............................................................................15 5.3.1. Definisanje zahteva iz dokumenata.....................................................................15 5.3.2. Definisanje zahteva intervjuom...........................................................................17 5.4. Definisanje dekompozicionog dijagrama..........................................................18 5.4.1. Opis aktivnosti – Vođenje dosijea zaposlenog....................................................20 5.4.2. Opis aktivnosti - Osiguranje zaposlenog.............................................................21 5.4.3. Opis aktivnosti – Praćenje ličnih podataka..........................................................23 5.4.4. Opis aktivnosti – Radni ciklus zaposlenog..........................................................24 5.5. Definisanje logičkog modela..............................................................................26 5.5.1. Opis logičkog modela..........................................................................................29 6. APLIKATIVNI MODEL--------------------------------------------------------------------------------32 6.1. Fizički model podataka.......................................................................................32 6.2. Generisanje šeme baze podataka......................................................................36 6.3. Izrada aplikacije..................................................................................................37 6.3.1. Definisanje upita.................................................................................................38 6.3.2. Definisanje izgleda formi.....................................................................................43 Literatura----------------------------------------------------------------------------------------------------49

2

Diplomski rad

Vođenje dosijea zaposlenog

1. UVOD
Tema ovog rada je izrada projekta Informacionog podsistema VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG koji će se koristiti u Službi za kadrovske i opšte poslove preduzeća Termoelektro a.d. Delatnost Preduzeća je inženjering i izgradnja, održavanje, remont i revitalizacija energetskih i industrijskih objekata sa sopstvenim projektovanjem, proizvodnjom opreme, transportom u zemlji i inostranstvu. Rekonstrukcija, revitalizacija, odrzavanje i remont postrojenja predstavljaju oblast u kojoj je Termoelektro postigao najvece rezultate. Dobra organizacija, stručna radna snaga, dobar kvalitet radova i održavanje zadatih rokova - minimalni period izgradnje predstavljaju osnovne karakteristike ove firme u konkurenciji sa ostalim međunarodnim firmama angažovanim u ovoj delatnosti. Termoelektro je moderna kompanija koja se ubrzano razvija u skladu sa zahtevima tržišta. Investira se u najsavremeniju opremu, alate i sredstva, a sve sa ciljem da i u decenijama koje dolaze ostanemo lider na tržištu jugoistočne Evrope. Stalnom obukom iz radnog odnosa, obrazovanjem i specijalizacijom, ovo Preduzeće je stvorilo veliku ekipu specijalista i stručnjaka koji danas daju garanciju za uspesno i visokokvalitetno izvođenje montažnih radova i, što je veoma važno, u datom roku. Preduzeće ima oko 1000 zaposlenih. Broj zaposlenih se često menja, fluktuacija zaposlenih je velika. U Tabeli 1 je dat broj zaposlenih po vrsti i stepenu stručne spreme.
STEP EN STR. SP REME

VRSTA STRU^NE SPREME
UKUPNO
M A[INSKA ELEKTR O HEMIJ SKA P R AVNA EKONOMSKA OSTA LO

VII VI V IV III II I
UKUPNO

63 35 86 103 333 81 701

1 4 25 32 2 64

4

7 5 21 1

2

1

6 7 2 47 36 6 60 164

81 47 92 199 401 90 60

2

5

34

970

Tabela 1. Broj zaposlenih po vrsti i stepenu stručne spreme

Projekat Informacionog podsistema zasniva se na korišćenju standarda IDEF0 i IDEF1X, realizovanih kroz CASE alate BPwin i ERwin. CASE alat treba da omogući definisanje elemenata za fizičku izradu Baze podataka i izradu korisničke aplikacije RADNIK. Ovim projektom će biti definisan funkcionalni model korišćenjem IDEF0 metodologije (CASE alat BPwin) što je pretpostavka za standard ISO 9000:2000 i informacioni model korišćenjem IDEF1X metodologije (CASE alat ERwin) tj. model podataka koji je pretpostavka za izradu baze podataka i korisničke aplikacije. Korišćenje CASE alata BPwin i ERwin je trend u svetu i definisan je pod pojmom reinžinjering poslovnih procesa.

3

Diplomski rad

Vođenje dosijea zaposlenog

2. PROJEKTNI ZADATAK
Uraditi projekat informacionog podsistema VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG koji će se koristiti u preduzeću Termoelektro a.d. u okviru informacionog sistema. Osnovni zadatak Informacionog podsistema VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG je da ispuni potrebe i zahteve korisnika tj. treba da omogući brzo i jednostavno izdavanje izveštaja o zaposlenom što bi uključilo lične podatke, podatke o raspoređivanju, podatke o odsustvima, stručnom usavršavanju, obradu podataka, korišćenje informacija i međusobno kooordiniranje svih učesnika kako bi se ostvarili sledeći zadaci poslovanja: • • • • Povećanje efikasnosti i kvalitetniji rad Službe za kadrovske i opšte poslove Integrisanje u projekat informacionog sistema Termoelektro a.d. Povećanje ekonomičnosti i jednostavnost u procesu rada Ažurno i kvalitetno izveštavanje o zaposlenima, izrada raznih analiza i statističkih obrada podataka

Informacioni podsistem VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG treba da pruži relevantne informacije kao osnovu za brže i efikasnije odlučivanje, odnosno upravljanje kadrovima. Projekat treba uraditi tako da se može primenjivati na postojećim hardverskim i softverskim resursima preduzeća. Korišćenje treba da je jednostavno i lako tako da ga mogu koristiti i radnici koji nemaju iskustva u radu sa računarima. U okviru projekta treba dati i uputstvo za korišćenje aplikacije.

4

Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 3. 5 . OSNOVNI RESURSI KORIŠĆENI ZA IZRADU PROJEKTA U realizaciji projekta korišćeni su sledeći računarski resursi: • • • • • Računar klase pentium Windows XP Professional operativni sistem.1. MS Office 2003 CASE alati za podršku u projektovanju (BPwin 2.5.4) Sistem za upravljanje bazama podataka MS Access 2003 Laserski štampač Primena gore navedenih softverskih proizvoda značajno je doprinela efikasnosti projektovanja informacionog podsistema VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG i kvalitetnom načinu dokumentovanja projekta. ERwin 4.

Izvršenje sistema analize i dizajna na svim nivoima. Jedno od osnovnih pravila je da što je dokumentacija veća . 2. Dоkumentacija od više strana ima veliku šansu da mesecima ne bude pročitana. Bolju komunikaciju između analitičara. ili na drugi način rečeno podržala analizu sistema po nivoima. Ovaj pristup omogućuje povezivanje budućeg IS i zahteva sistema kvaliteta definisanih standardom ISO 9000. za sistem sastavljen od ljudi. jer model aktivnosti dokumentuje važne aktivnosti i omogućuje uvid u kritične aktivnosti koje treba izvesti sa odgovarajućim resusima. METODOLOGIJA Za postupak modeliranja razvijeni su odgovarajući CASE alati koji će se koristiti i u projektu. Ovo je veoma bitna osobina jer brzi razvoj 6 . IDEF0 i IDEF1X omogućuju: 1. Pentagona i NATO pakta i nijedan dokument ne može biti definisan dok se ne opiše korišćenjem ove metodologije. Omogućuje upravljanje velikim i složenim projektima. 4.S. U ranim 90-tim. 5. materijala. računara i informacija. publikujući ih 1992. Dokument od jedne ili dve strane sa dijagramom. Omogućuje diskusiju u radnom timu da bi se postiglo međusobno razumevanje. biće letimično pregledan i to onda kada se za to bude imalo vremena. 3. Stvaranje dokumentacije kao osnova za integraciju ISO 9000 standarda. IDEF0 i IDEF1X su tehnike modeliranja bazirane na kombinaciji grafike i teksta koji su predstavljeni na organizovan i sistematičan način da bi se povećala razumljivost i obezbedila logika za potencijalne izmene. IDEF1X standard za modeliranje podataka relizovan kroz ERwin CASE alat. specificirane zahteve.IDEF0 (BPwin) Razlozi koji su motivisali nastanak modeliranja aktivnosti su: • Da služe kao dokumentacija i uputstvo za opis kompleksnih aktivnosti između ostalog i procedura i uputstava zahtevanih standardom ISO 9000. u kooperaciji sa National Institutes for Standards and Technology (NITS). IDEF Users Group. Government standards documents). dizajnera. mašina. Za izradu projekta koristiće se standard za funkcionalno modeliranje IDEF0 realizovan kroz BPwin CASE alat.1. Ovaj koncept je u upotrebi u državnim organima Republike Srbije i Vojsci Srbije.manje se čita. • Najvažnija korist u primeni modeliranja aktivnosti je prototipski pristup gde se na brz i jednostavan način proveravaju alternativne ideje. Postavljeni koncept modeliranja prihvaćen je od vlade SAD. Zadatak koji ispunjava ova metodologija je da mora da obuhvati problematiku vezanu za klijent/server arhitekturu tj. Da omogući brže organizacione promene. 4. Mnogo je jeftinije nacrtati model aktivnosti nego razviti novi informacioni sistem. da poveže više raznorodnih računara. otpočela stvaranje standarda za IDEF0. Funkcionalno modeliranje . korisnika i menadžera.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 4. Ovi standardi su pod pokroviteljstvom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i prihvaćeni su od strane International Organization of Standards (ISO). poznatim kao FIPS. godine (U.

strelice na dijagramima se nazivaju ICOM jer su skraćenica od: I . Odnos između aktivnosti i informacija je određen pomoću pravougaonika (aktivnosti) i strelica (nosioca informacije). rezultat aktivnosti i M . Dakle. Strelice mehanizma koje su okrenute na dole definišu se kao strelice poziva (Call arrows). možemo opisati rečenicom: "Pod Kontrolom. Osnovni koncept IDEF0 metodologije Strelice sa leve strane pravougaonika definišu se kao ulazi (Input). Interpretacija opisuje delove kao što su notacije za aktivnosti i strelice i međuveza funkcijskih odnosa.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog informacionih tehnologija i primena INTERNET servisa uslovljava potrebu za reinžinjeringom koja zahteva radikalni redizajn aktivnosti. Dozvoljava se mogućnost da određene aktivnosti ne moraju imati ulazne strelice. kontrole ili uslovi na aktivnosti O . Strelice koje ulaze u pravougaonik odozgo definišu se kao kontrole (Control). nešto što se upotrebljava u aktivnosti C . nešto što se koristi u aktivnosti ali se ne menja samo se upotrebljava Postavlja se pitanje: Koje resurse nose pojedini tipovi strelica? Ulazna (Input) strelica predstavlja materijal ili informaciju koja se koristi ili transformiše s ciljem definisanja izlaza (output). Semantika grafičkog jezika IDEF0 ukazuje na značenje sintaksne komponente jezika i olakšava korektnost interpretacije. od Ulaza pravi Izlaze. koristeći Mehanizme". elemente prikazane na slici 1. a koje je potrebno opisati i pre sprovođenja prototipski proveriti. AKTIVNOST. U prilogu ovog projekta prikazan je model Procesa Vođenje dosijea zaposlenog CASE alatom Bpwin. Strelice okrenute prema gore identifikuju značenje koje podržavaju izvršenje aktivnosti. Strelice na donjoj strani pravougaonika predstavljaju mehanizme. Strelice koje izlaze iz pravougaonika na desnoj strani predstavljaju izlaze (Output). Dakle.Mechanizam. Odnos je prikazan na slici broj 2: Kontrola Ulaz AKTIVNOST Poziv Izlaz Mehanizam Slika 1.Input.Output. Izlazi su podaci ili objekti proizvedeni od strane aktivnosti.Control. 7 .

Izbor odgovarajućeg CASE alata sam po sebi je manje ili više formalan.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Kontrolne (Control) strelice regulišu odnosno odgovorne su za to kako. Imenuju se sa brojem dekompozicionog dijagrama koji sadrži pozvani pravougaonik zajedno sa brojem pozivnog pravougaonika. Strelice mehanizama su oni izvori koji izvode aktivnosti. dok postupak modeliranja realnog sistema.IDEF1X (ERwin) Informaciono modeliranje ili modeliranje podataka je naše apstraktno viđenje stanja realnog sistema tj. procedura. Kontrole su često u obliku pravila. proceduru ili standard. Svaka aktivnost mora imati najmanje jednu izlaznu (output) strelicu.logička ograničenja na podatke (pravila integriteta) koja se ne mogu definisati preko strukture modela podataka (strukturna i vrednosna ograničenja) i odnose se na definisanje poslovnih pravila. Aktivnost koja ne stvara izlaz. Izlazne (Output) strelice su materijali ili informacije stvorene aktivnošću. Strelica poziv (Call) je specifični slučaj strelice mehanizma i ona označava da pozivajući pravougaonik nema svoj vlastiti detaljniji dijagram ali je detaljniji prikaz izveden na nekom drugom pravougaoniku u istom ili nekom drugom modelu. Biće slučajeva kada je cilj aktivnosti da promene pravilo.2. Informaciono modeliranje . mašine. Svaka aktivnost mora imati najmanje jednu kontrolnu strelicu. One utiču na aktivnost bez mogućnosti da budu transformisane ili upotrebljene. definisanje strukture podataka. Po slobodnoj volji projektanta. ili standarda. zavisi od sposobnosti. znanja i iskustva analitičara. atributi i veze). veza između objekata i atributa objekata. Model podataka je sredstvo pomoću koga se prikazuje u kakvom su međusobnom odnosu podaci u nekom realnom sistemu. Više pozivajućih pravougaonika mogu pozivati isti pravougaonik na nekom drugom ili istom modelu. ne treba ni modelirati. strelice mehanizama mogu biti i izostavljene iz aktivnosti. za očekivati je da će strelice koje sadrže tu informaciju u stvari biti ulaz. politiku. kada i da li će se aktivnost izvesti. a sami se ne "troše". 8 . propisa. 4. predstavlja stanje sistema u jednom trenutku vremena i sadrži skup informacija o prošlosti i sadašnjosti sistema koja je potrebna da se pod dejstvom budućih poznatih ulaza mogu odrediti njegovi budući izlazi. Neki model podataka je potpuno određen ako su definisane sledeće tri komponente: • • STRUKTURA PODATAKA. Model podataka (u literaturi definisan kao Model Objekti-Veze MOV ili E-R EntityRelationship model ili Entitetni dijagram). odnosno kakvi će biti izlazi (output-i). Mehanizmi mogu biti ljudi. politika. OGRANIČENJA . preko skupa podataka i njihovih međusobnih veza. U tom slučaju. i/ili oprema tj. objekti koji obezbeđuju energiju potrebnu za izvođenje aktivnosti. propis. kojima se definišu statičke karakteristike sistema (opis entiteta. Model podataka je pojednostavljeno predstavljanje realnog sistema preko skupa objekata (entiteta).

Identifikujuće veze koje entitet dete identifikuje kroz njegovu vezu sa entitetom roditelj. Identifikujuća veza 9 . 2. Identifikujuća veza je prikazana punom linijom i povezuje entitet roditelja sa entitetom dete sa tačkom na strani entiteta dete. onda se veza definiše kao identifikujuća veza. U identifikujućoj vezi entitet roditelj ima svoj nezavisni primarni ključ (Ključ entiteta-A). a instance entiteta dete se nemogu identifikovati bez identifikatora entiteta roditelj što je prikazano na slici broj 2.definiše dinamičku interpretaciju podataka kroz njihovu obradu (održavanje BP i pretraživanje) ima uticaja na definisanje fizičkog nivoa modela i verifikaciju finalnog dizajna. Veza kategorije tj. ako se primerak entiteta dete identifikuje preko asocijacije sa entitetom roditelj. Identifikujuće veze Veza se zove identifikujuća zato što ključevi entiteta 'roditelja' su deo identiteta entiteta 'dete' tj. Dakle. Dakle. Neidentifikujuća veza ne identifikuje dete preko identifikatora roditelja i 3. i svaki primerak entiteta dete mora biti povezan sa najmanje jednim primerkom entiteta roditelj.Diplomski rad • Vođenje dosijea zaposlenog SKUP OPERATORA (OPERACIJE) . veze prema podtipovima. instance entiteta roditelj se definišu nezavisno. a entitet dete ima složeni ključ koji se sastoji od svog ključa (Ključ entiteta-B) i prenesenog roditeljskog ključa (Ključ entiteta-A(FK)). entitet 'dete' je zavistan od entiteta 'roditelja' preko identifikatora. Predmet razmatranja su sledeći tipovi veza: 1. EntitetA KljucA Entitet Naziv EntitetB KljucB KljucA (FK) Identifikujuća veza Entitet Slika 2.

tada dete niti je egzistencijalno niti identifikaciono zavisno ali poštuje tu vezu što je prikazano na slici broj 4. 10 . EntitetA KljucA Entitet Naziv EntitetB KljucB KljucA (FK) Obavezna neidentifikujuća veza Entitet Slika 3. a primarni ključ ne može da ima NULL vrednost).Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Neidentifikujuće veze Ako se svaki primerak entiteta dete može jedinstveno identifikovati bez znanja veze sa primerkom entiteta roditelj. Romb može postojati samo u slabim vezama (pošto je jaka veza u oviru primarnog ključa. onda se takva veza definiše kao neidentifikujuća veza. ERwin koristi romb (diamond) da naznači slučaj egzistencijalne i identifikacione zavisnosti. onda je dete egzistencijalno zavisno od roditelja što je prikazano na slici broj 3. Neidentifikujuća ili slaba veza zavisi od načina definisanja ključeva od roditelja ka detetu na dva načina: • • Obavezna neidentifikujuća veza i Neobavezna (opciona) neidentifikujuća veza Ako je veza (relationships) obavezna (No Nulls ili Mandatory) iz perspektive roditelja. Identifikujuća veza Ako je veza neobavezna (Nulls Allowed ili Optional). Neidentifikujuće veze su prikazane isprekidanom linijom koja povezuju roditelj-entitet i dete-entitet sa tačkom na strani entiteta dete.

nepotpunu strukturu kada nije zatvoren skup entiteta kategorije. Vrste entiteta kategorije Potpuna struktura se definiše za tačno određeni broj entiteta kategorije i ne može se više nijedan uključiti dok nepotpuna struktura ostavlja mogućnost uključivanja drugih entiteta kategorije.Diplomski rad EntitetA KljucA Vođenje dosijea zaposlenog Entitet Naziv EntitetB KljucB KljucA (FK) Opciona neidentifikujuća veza Entitet Slika 4. Identifikujuća veza Veza kategorije Veza kategorije je definisana za hijerarhisku vezu između nadređenog generičkog entiteta koji sadrži zajedničke osobine podređenih entiteta kategorije. Kompletni set kategorije ili tzv. prikazane su vrste entiteta kategorije. potpune strukture kad je zatvoren skup entiteta kategorije 2. Ovaj tip veze se deli na: 1. Potpuna struktura Generi~ entitet ki Nepotpuna struktura Generi~ entitet ki Kompletnost kategorija Diskriminator Nekompletan set kategorija Diskriminator Entitet kategorije 1 Entitet kategorije 2 Entitet Entitet kategorije 3 kategorije 1 Entitet kategorije 2 Entitet kategorije 3 Slika 5. 11 . Na slici broj 5. Nekompletan set kategorije ili tzv.

Definisanje dekompozicionog dijagrama aktivnosti i definisanje logičkog modela. IDEF0 tehnika je svojevrsan grafički jezik koji omogućuje opisivanje procesa po zahtevima standarda ISO 9000:2000. Definisanje granica modela Definisanje granica modela je vezano za postavke date za razvoj procesa VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG. Dobijene aktivnosti na poslednjem nivou primitivnih procesa potrebno je opisati. Definisanje zahteva korisnika 4. pre svega.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 5. znalo gde treba stati sa modeliranjem. FUNKCIONALNI I INFORMACIONI MODEL Na osnovu gore definisanih postavki prvo će se pristupiti funkcionalnom modeliranju gde će se funkcionalnom dekompozicijim identifikovati poslovi VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG u okviru funkcionalnog modela procesa KADROVSKI POSLOVI. CASE alat BPwin. 5. Opisivanje će se izvesti informacionim modeliranjem tj. U okviru utvrđivanja granica modela treba jasno definisati ciljeve koji moraju da sadrže sledeće elemente: • • • • zašto se aktivnost modelira šta će aktivnost da prikaže šta će korisnik modela napraviti sa njim i čemu služi model Odgovori na ova pitanja treba da pomognu u fokusiranju postavljene problematike. Dijagram konteksta je najviši nivo apstrakcije koji se dekompozicionim dijagramima prevodi u niži nivo apstrakcije. Funkcionalnu dekompoziciju potrebno je izvoditi kroz sledeće podređene aktivnosti: 1. Ovaj problem se može posmatrati sa aspekta: • širine (definisanja elemenata koji se posmatraju) i 12 . definisanjem logičkog modela podataka korišćenjem CASE alata ERwin. Za izvođenje ovih aktivnosti potrebno je koristiti grafički jezik IDEF0 tj. Granice modela se definišu da bi se. Definisanje granica modela 2. Definisanje stabla aktivnosti 3.1. U tom modelu i van njega teku informacije preko strelica. Sledeća pitanja na koja treba dati odgovor su: • • • • koji su zadaci na datom poslu koji je redosled izvođenja koraka kako se izvodi kontrola i koji se resursi koriste Dijagram konteksta je definisan jednim pravougaonikom koji predstavlja granicu modela koji se proučava.

podpomognuti odgovarajućim mehanizmima i kontrolom. postaviće se granice posmatranog modela. 13 . Sledeći elementi koje treba definisati su strelice ulaza. Polazi se od činjenice da svaka aktivnost poseduje odgovarajuće izlaze koji se mogu identifikovati. Zakoni i zakonska akta Na slici broj 6 prikazan je dijagram konteksta gde se definišu granice modela. U okviru kontekstnog dijagrama mora se voditi računa da treba definisati setove ulaza. koji prouzrokuju tzv.03. koji se na specifičan način transformišu (ili troše) radi stvaranja odgovarajućeg izlaza. Opis dijagrama konteksta Dijagram konteksta obuhvata sledeće elemente: • Ulaz u aktivnost: Informacije iz obezbeđenja kadrova. povratne (feedback) strelice.Diplomski rad • dubine (definisanja nivoa detaljnosti). Pravni referent • Kontrole na osnovu kojih se realizuje aktivnost: Odluka o utvrđivanju potreba zasnivanja radnog odnosa. 5. Razdužna lista lista (TE 01. Prilikom definisanja izlaza treba voditi računa i o negativnim izlazima. kontrola i mehanizama koji proizvode set izlaza. tj. Dekompozicija ide do mogućnosti definisanja primitivnih procesa. Dubina modela se definiše nivoima dekomponovanja. treba na ovom nivou uopštiti posmatranu problematiku sa manje detalja. Informacije iz pravnih poslova. Informacije iz upravljanja kvalitetom. resursima i kontrolama. Evidencija o obučenosti zaposlenih • Izlaz iz aktivnosti: Informacije iz dosijea zaposlenog • Mehanizam ili realizator aktivnosti: Referent za radne odnose. gde se definišu nivoi detaljnosti. Vođenje dosijea zaposlenog Širina modela je vezana za definisanje kontekstnog dijagrama (koji se u IDEF0 notaciji označava sa A0) i prvog nivoa dekompozicije nosi oznaku A1.14-3). pa se pomerati prema ulazima.1. Imajući u vidu standard IDEF0 kao i zahteve standarda ISO 9000:2000 definisaće se kao prvi korak odgovarajući dijagram konteksta tj. Preporučuje se da treba početi od definisanja izlaznih strelica. Dokumentacija od državnih institucija.1.

i omogućuje funkcionalnu dekompoziciju i uvid u dubinu odvijanja veza između aktivnosti. a zatim se pristupa rešavanju jednostavnih podređenih aktivnosti.2. 12. stablo aktivnosti predstavlja hijerarhiju definisanih aktivnosti. REV: 04. Dijagram konteksta Vođenje dosijea zaposlenog 5. čvorovi koji nemaju potomke.14-3) Informacije iz pravnih poslova Evidencija o obucenosti zaposlenih $0 Referent za radne odnose NODE: A-0 TITLE: 0 VODJENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG Informacije iz dosijea zaposlenog Pravni referent VODJENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG NUMBER: Slika 6. Koren stabla (to je najviši čvor stabla) sadrži polaznu aktivnost. Nadređena aktivnost se zove roditelj (parent). 2. sadrže aktivnosti čije je rešavanje relativno jednostavno. Razbijanje aktivnosti roditelja na svoju decu treba da 14 . 13.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog USED AT: AUTHOR: Mirjana Agbaba TeIS PROJECT: Diplomski rad DATE: 15. polazna složena aktivnost razvija se u hijerarhiju podređenih aktivnosti.2007. Brojevi se koriste da bi prikazali koliko detalja sadrži aktivnost.03. Rešavanjem svih podređenih aktivnosti iz listova rešena je i polazna složena aktivnost. Aktivnosti na vrhu (root) uvek su označene sa 0. 3. čija je struktura tipa stabla. tj. kada se složena aktivnost rastavlja na više podređenih aktivnosti. Drugim rečima. Stablo aktivnosti se definiše primenom metode rešavanja problema odozgo na dole (top-down). Aktivnost 1 je dekomponovana u 11. a podređene aktivnosti su deca (childs).03. Aktivnost A0 je dekomponizovana (razdvojena) na 1. NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION READER DATE CONTEXT: TOP Odluka o utvr|ivanju potreba zasnivanja radnog odnosa Zakoni i zakonska akta Informacije iz obezbedjenja kadrova Dokumentacija od drzavnih institucija Informacije iz upravljanja kvalitetom Razduzna lista (TE 01. Dakle. Definisanje stabla aktivnosti Na osnovu definisane granice modela prelazi se na sledeću aktivnost "Definisanje stabla aktivnosti" gde je potrebno uspostaviti vertikalne (hijerarhijske) veze između aktivnosti. dok listovi.09. očišćenu od strelica.2007.

09.1. uzorke izveštaja. Pravni referenti i referenti za radne odnose prilikom zasnivanja radnog odnosa popunjavaju karton zaposlenog TE 15 . upoznavanje sa potrebama i željama korisnika. DATE: 28. odnosno. WORKING Na slici broj 7 prikazano je stablo aktivnosti procesa Vodjenje dosijea zaposlenog i RECOMMENDED mesto od koga se razvija Raspoređivanje. DRAFT READER PRIJAVLJIVANJE PENZIONO INVALIDSKOG OSIGURANJA PRIJAVLJIVANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Slika 7. izlazne dokumente. Dokumenta čije zahteve treba definisati su: • Karton zaposlenog je dokument na osnovu koga se evidentiraju lični i radni podaci podaci o zaposlenom.09.3. Stablo aktivnosti procesa Vođenje dosijea zaposlenog 5. Definisanje zahteva korisnika Sa stanovišta projektanta definisanje zahteva korisnika ključni je momenat. organizacione propise i dr.2007. to znači pokušaj da se smesti AT: AUTHOR: Mirjana Agbaba USED previše detalja na jedan nivo. Ova aktivnost se deli u sledeće podaktivnosti: NODE: TITLE: • • Definisanje zahteva iz dokumenata i Definisanje zahteva intervjuom A0 VODJENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG NUM 5.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog ima od 2 do 6 podređenih aktivnosti.2007. Definisanje zahteva iz dokumenata Definisanje zahteva iz dokumenata je pogled odozdo na gore i ima globalni karakter gde treba prikupiti: • • • • ulazne dokumente. U pitanju su informisanje projektanta. 5 6 7 8 9 10 NOTES: 1 2 3 4 PUBLICATION VODJENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG $0 0 OSIGURANJE ZAPOSLENOG $0 1 $0 PRACENJE LICNIH PODATAKA 2 $0 PROMENA LICNIH PODATAKA STIPENDIRANJE KREDITI I POMOC PRACENJE RADNE SPOSOBNOSTI RADNI CIKLUS ZAPOSLENOG 3 RASPOREDJIVANJE ODSUSTVA I ODMORI PRESTANAK RADNOG ODNOSA PROJECT: Diplomski rad REV: 28. Ako je više od šest podredjenih aktivnosti.3. kako bi projektant mogao da uspostavi informacione veze i donese pravilne zaključke.

: Koeficijent za obračun: Godišnji odmori i odsustva Stručni ispit.14/1 Slika 8. KARTON ZAPOSLENOG RADNIKA Beograd. specijalizacije. škole-fakul. r. m. Matični broj: Broj radne knjižice: Lični broj: Broj lične karte: Adresa: Opština: Bračno stanje: Ime bračnog druga: Imena dece: Pol: Godina rođenja: PODACI O STRUČNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU Naziv zavr. 2. Uralska 9 OSNOVNI PODACI Prezime: Ime: Ime jednog roditelja: Devojačko prezime: Pol: Datum rođenja: Mesto rođenja: Opština: Republika: Nacionalnost: Državljanstvo: Telefon: 1.01.03. 3.03. kursevi: TE.: Smer-odsek: Stepen stručne spreme: Post diplomske studije: Školovanje u toku: Vozačka dozvola: Znanje stranog jezika: Stenografija: Daktilografija: PODACI O RADNOM ODNOSU I KRETANJU U SLUŽBI Status zaposlenog: Datum stupanja na rad: Ukupan radni staž: PODACI O RADNOM ODNOSU Preduzeće: Radna jedinica: Naziv radnog mesta: Stepen stručne spr. Karton zaposlenog 16 .Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 01.14/1 u 2 primerka od kojih se jedan odlaže u dosije a drugi nosi na gradilište / RJ kao deo pratećeg dosijea.

Definisanje zahteva intervjuom Definisanje zahteva intervjuom je pristup odozgo na dole. i treba da omogući definisanje: • potreba za informacijama.03.3. • ciljeva i 17 .Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog • Upućivanje i raspoređivanje radnika je dokument koji izdaje Služba tehničke pripreme. da bi u sledećoj aktivnosti "Definisanje zahteva intervjuom" postavila prava pitanja prilikom sprovođenja intervjua. jer to neposredno utiče na postojeću organizaciju rada. Dokument overava rukovodilac Službe tehničke pripreme. 5.14 .2.Rad odeljenja za radne odnose Sva ova dokumenta su definisana u okviru dokumenata sistema kvaliteta koji se primenjuju u preduzeću Termoelektro a. Analiza dokumenata pomogla je da se nauči postupak rada i razume korisnikova terminologija. a ako ne postoje.03. Upućivanje i raspoređivanje radnika Za postupak rada sa dokumentima definisane su i odgovarajuće procedure i interni standardi koje treba proučiti i inovirati postojećom praksom.Upućivanje i raspoređivanje radnika • Up 01.10 . U ovom dokumentu se nalaze neophodni podaci za raspoređivanje zaposlenog u radne jedinice i gradilišta u okviru Termoelektra. treba ih napisati. U okviru izrade projekta VOĐENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG analizirana su sledeća dokumenta: • Up 01.d. Slika 9.

povratak na početak i smišljanje boljeg načina poslovanja. odnosno. a u vezi gore navedenog.Diplomski rad • problema kako ih vide rukovodioci. • kakvi su zahtevi za informacijama. aktivnosti treba da omoguće. 5.4. 18 . aplikacije i datoteke identifikuje redundantnost podataka. Cilj ovih aktivnosti je razvoj preporuka za buduće akcije. Aktivnosti su smeštene u pravougaonicima koji se crtaju u dijagonalnom smeru. Definisanje dekompozicionog dijagrama Definisanje dekompozicionog dijagrama aktivnosti po IDEF0 metodologiji (horizontalnih veza između aktivnosti) treba da omogući povezivanje odgovarajućih informacija definisanih u okviru stabla aktivnosti. Definisanjem stabla aktivnosti uspostavile su se vertikalne veze između aktivnosti. Treba još jednom naglasiti da intervju zahteva uključivanje najviših rukovodilaca i sagledavanje problema u poslovanju sa njihovog stanovišta. Svakoj aktivnosti mora se dodeliti naziv u obliku glagolske fraze. • šta su osnovni ciljevi i kakve se promene mogu očekivati u toj određenoj oblasti za sledeću godinu i dalje. • koji su najveći problemi bili u u poslednje vreme i šta treba za rešavanje tih problema (koje se informacije i koji efekti mogu očekivati). S obzirom na to da je preduzeće Termoelektro krenulo putem transformacije. • koji su kritični faktori u pogledu odgovornosti upravljanja i odlučivanja. daljem poslovanju. mislim da bi poslovodstvo preduzća i Vlada Republike Srbije trebalo svoje napore da usmeri u tom pravcu. da se za trenutno postojeće objekte poslovanja. Opšta pitanja za intervjuisanje su: Vođenje dosijea zaposlenog • koje su nadležnosti i odgovornosti. Naime. dok se izradom dekompozicionog dijagrama uspostavljaju horizontalne veze između aktivnosti istog nivoa. Jedan od najčešće prisutnih koncepata i metoda transformacije organizacije u poslednjih nekoliko godina je reinžinjering. te svaka aktivnost mora imati najmanje jednu kontrolnu i jednu izlaznu strelicu. Reinžinjering podrazumeva odbacivanje u stranu starih sistema. od gornjeg levog ugla strane ka donjem desnom uglu. • koje su prikupljene informacije najupotrebljivije. razume poslovanje. razjasne odgovornosti i uopšte. To je ključni momenat jer se ovde rukovodstvo izjašnjava o pitanju budućnosti.

Na taj način se definišu različiti nivoi apstrakcije. koje se na nižim nivoima dekomponuju i detaljnije opisuju. Na slici broj 10.prikazana je struktura formiranja dekompozicionog dijagrama. Dekompoziciona struktura IDEF0 metodologije Na slici broj 10.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 0 A0 A-0 Opstije 1 2 3 4 A4 A0 Detaljnije 1 2 A42 3 A4 1 2 3 A42 Slika 10. tj. na višim nivoima su opštije funkcije i grupisane strelice. Svaka od podfunkcija podređenog dijagrama može kreirati svoj dijagram na nižem nivou. Polazi se od dijagrama konteksta (opisan u prethodnom poglavlju) koji se definiše na najvišem nivou. pa se izvodi dekomponovanje u podređene (child) dijagrame. Svaka informacija na sledećem nivou se deli sve do nivoa aktivnosti gde se kao strelice definišu konkretna dokumenta. Poštujući IDEF0 standard odgovarajuće strelice predstavljaju setove dokumenata koje definišemo kao informacije. prikazan je dekompozicioni dijagram aktivnosti – Osiguranje zaposlenog. 19 .

socijalnog osiguranja i pravo na ostvarenje penzijskog i invalidskog osiguranja.14/1 u 2 primerka od kojih se jedan odlaže u personalni dosije a jedan nosi na gradilište / RJ za prateći dosije. da bi stekli pravo na ostvarenje zdravstvene zaštite.2007.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 5.odjavi osiguranja (M-3A) Informacije iz dosijea zaposlenog Informacije iz osiguranja zaposlenog READER DATE CONTEXT: A-0 Dokumentacija od drzavnih institucija Informacije iz upravljanja kvalitetom Karton zaposlenog radnika PRACENJE LICNIH PODATAKA 2 $0 Evidencija o licnim podacima zaposlenog (TE 01. Opis aktivnosti – Vođenje dosijea zaposlenog USED AT: AUTHOR: Mirjana Agbaba PROJECT: Diplomski rad NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DATE: 01. REV: 05.03.d. A03 – Radni ciklus zaposlenog Odeljenje za radne odnose kadrovske službe "Termoelektro" a.4. nadležno je za izradu odluka i rešenja kojima se reguliše oblast prava obaveza i odgovornosti koja se stiču na radu i po osnovu rada. U zavisnosti od vrste prava izrađuju se sledeća rešenja: 1. RS Zakona o penzisko invalidskom osiguranju RS i Zakona o zdravstvenom osuguranju RS prijavljuju se nadležnim institutcijama. shodno odredbama Zakona o radnim odnosima.03. O pomenutim pravima odlučuje nadležni organ u preduzeću. A02 . Dekompozicioni dijagram aktivnosti A0 A01 – Osiguranje zaposlenog Zaposleni koji su zasnovali radni odnos.14-1) Resenje o rasporedjivanju na radno mesto RADNI Resenja o odsustvima i odmorima CIKLUS ZAPOSLENOG Resenja o prestanku radnog odnosa $0 3 Pravni referent Evidencija o obucenosti zaposlenih Razduzna lista (TE 01.01.14-3) iz pravnih Informacije poslova Referent za radne odnose NODE: A0 TITLE: VODJENJE DOSIJEA ZAPOSLENOG NUMBER: Slika 11. WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION Zakoni i zakonska akta Informacije iz obezbedjenja kadrova Odluka o utvr|ivanju potreba zasnivanja radnog odnosa OSIGURANJE ZAPOSLENOG $0 1 Potvrda o podnetoj prijavi .03.1.Praćenje ličnih podataka zaposlenog Pravni referenti i referenti za radne odnose prilikom zasnivanja radnog odnosa popunjavaju Karton zaposlenog radnika.09. TE. Rešenje o godišnjem odmoru 2.07. Rešenje o plaćenom odsustvu 20 .1999.

Prijavljivanje penziono invalidskog osiguranja Prijavljivanje se vrši tako što referenti za radne odnose popunjavaju obrazace E1.2007. Rešenje o upućivanju i raspoređivanju na radno mesto 6.2007. Prijavljivanje zaposlenog Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih referenti vrše u roku od 8 dana. Rešenje o prestanku radnog odnosa 5. RF PiO zadržava prvu stranu obrasca M1 a vraća 2 i 3 stranu obrasaca M1 i E3 koje se odlažu u personalni dosije.2.03.Osiguranje zaposlenog USED AT: AUTHOR: Mirjana Agbaba PROJECT: Diplomski rad NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DATE: 15.14-1) Prijava o zasnivanju i prestanku radnog odnosa (E-3) Prijava na osiguranje (M-1) Radna knjižica PRIJAVLJIVANJE PENZIONO INVALIDSKOG Prijava promena u toku osiguranja (M3) OSIGURANJA Potvrda o podnetoj prijavi .Diplomski rad 3. E3 i M1 overavaju ih pečatom i preko arhive dostavljaju se organizaciji za zapošljavanje zbog dobijanja registarskog broja prijave koji se zatim koristi za prijavu zaposlenog RF PiO.4. Rešenje o neplaćenom odsustvu 4.odjavi osiguranja (M-3A) Ugovor o radu $0 1 Informacije iz obezbedjenja kadrova Informacije iz osiguranja zaposlenog PRIJAVLJIVANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Zdravstvena knjižica $0 Referent za radne odnose 2 NODE: TITLE: OSIGURANJE ZAPOSLENOG NUMBER: A1 Slika 12.03. REV: 15.03. WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION A0 READER DATE CONTEXT: Zakoni i zakonska akta Izveštaj o prestanku i mirovanju radnog odnosa Evidencija o licnim podacima zaposlenog (TE 01. 21 . Opis aktivnosti . Dekompozicio ni dijagram aktivnosti A1 A11 . Organizacija za zapošljavanje za obrazac E1 zadržava 1 i 2 stranu a treća strana koja se vraća odlaže u registar dok za E3 zadržavaju 1 stranu a 2 i 3 stranu zajedno sa obrascem M1 kurir dostavlja RF PiO radi overe. Rešenje o mirovanju radnog odnosa Vođenje dosijea zaposlenog 5.

22 . Potrebna dokumentacija se zajedno sa popunjenim i overenim spiskom od strane referenta za radne odnose. • potvrde o nezaposlenosti.Prijavljivanje zdravstvenog osiguranja Da bi ostvarili pravo na zdravstveno i socijalno osiguranje potrebno je da zaposleni dostave referentu za radne odnose odgovarajiću dokumentaciju i to: • izvode iz knjige rođenih lica. Svi dokumenti osim izvoda iz knjige rođenih lica potrebni su ukoliko radnik želi da njegovi članovi porodice ostvaruju pravo na osiguranje kao osigurana lica. popunjenim obrascem zdrastvenoj knjižici. Prijavljivanje zaposlenih radi ostavarivanja prava na zdrastveno i socijalno osiguranje vrši se gradskom fondu za zdrastveno i socijalno osiguranje Opštine Palilula popunjavanjem obrasca M1 .Prijava osiguranja i prijava o zasnivanju radnog odnosa overavanjem i dostavljanjem preko arhive zadnje 4 strane. posle prethodno izvršenog prijavljivanja kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje dostavlja službi arhive preduzeća koja ih šalje na overu Gradskom fondu za zdravstveno i socijalno osiguranje. Gradski fond za zdrastveno i socijalno osiguranje zadržava drugu stranu a zadnje 3 vraća koje se odlažu u personalni dosije. Ukoliko se prijavljuje neka promena vazana za lična prava zaposlenog ili želi prijaviti novi član njegove porodice da bi ostvario pravo na zdravstveno osiguranje popunjava se obrazac M3 i dostavlja se navedenoj instituciji. • izvod iz knjige venčanih lica za bračnog druga.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog A12 .

29/2) $0 1 Evidencija o radnicima osposobljenim za montazu skele (TE 01.03. Opis aktivnosti – Praćenje ličnih podataka USED AT: AUTHOR: Mirjana Agbaba PROJECT: Diplomski rad NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zakoni i zakonska akta Informacije od zaposlenog Informacije iz osiguranja zaposlenog Karton zaposlenog radnika PROMENA LICNIH PODATAKA DATE: 15.2007. a u skladu sa Zakonom o radu i radnim odnosima.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 5. Za ovu aktivnost neophodne su sledeće informacije: dokumentacija od državnih institucija 23 . WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION Odluka o utvr|ivanju potreba zasnivanja radnog odnosa A0 Rešenje o imenovanju komisije za pracenje zaposlenog na probnom radu (Qo 1120020) READER DATE CONTEXT: Potvrda o podnetoj prijavi i odjavi osiguranja Evidencija o licnim podacima zaposlenog (TE 01. A23 .Praćenje radne sposobnosti Pravni referenti i referenti za radne odnose vode evidenciju o prisustvoovanju zaposlenih na seminarima. ZAPOSLENOG NUMBER: Slika 13. Ukoliko zaposleni nisu dobili sertifikat evidencija o prisutnosti zaposlenih na seminarima. REV: 05.03. kredite i pomoć.03.3. savetovanjima a sertifikate sa istih ulažu u personalni dosije i o tome obaveštavaju inženjera za kadrove koji je nadležan za praćenje stručnog osposobljavanja kadrova.09. informacija iz osiguranja zaposlenog i kartona zaposlenog.2007. savetovanjima unosi se u karton zaposlenog.48-1) STIPENDIRANJE KREDITI I POMOC Mišljenje o rezultatima rada zaposlenog na probnom radu $0 Dokumentacija od državnih institucija Rešenje državnih organa 2 Informacije iz upravljanja kvalitetom Evidencija o obucenosti zaposlenih Spisiak radnika koji su osposobljeni PRACENJE RADNE SPOSOBNOSTI $0 3 Referent za radne odnose NODE: TITLE: A2 PRACENJE LICNIH PODATAKA. Dekompozicioni dijagram aktivnosti A2 A21 – Pomena ličnih podataka Promena ličnih podataka vrši se na osnovu informacija od zaposlenog. A22 – Stipendiranje.14-1) Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan rad (TE 01. krediti i pomoć Ova aktivnost sadrži zahteve za stipendiranje.03.4.

U Službi za kadrovske i opšte poslove se imenovanom izdaje Rešenje o raspoređivanju.Diplomski rad informacije iz upravljanja kvalitetom evidencija o obučenosti zaposlenih Vođenje dosijea zaposlenog 5. informacije iz osiguranja zaposlenog evidencija o obučenosti zaposlenih informacije iz obezbeđenja kadrova informacije iz pravnih poslova prijava o zasnivanju i prestanku radnog odnosa (E-8) 24 . Opis aktivnosti – Radni ciklus zaposlenog USED AT: AUTHOR: Mirjana Agbaba PROJECT: Diplomski rad NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zakoni i zakonska akta DATE: 15. Dekompozicioni dijagram aktivnosti A3 A31 – Raspoređivanje Odluka o promeni mesta rada donosi se na predlog službe tehničke pripreme preduzeća koja se pri donošenju predloga rukovodi potrebama posla i potrebnim brojem radne snage na određenom gradilištu.03.03.2007.10/2 (TEO-236). Tehnička priprema dostavlja Službi za kadrovske i opšte poslove nalog za upućivanje i raspoređivanje radnika TE 01.4.14-3) Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog PRESTANAK RADNOG ODNOSA Rešenja o prestanku Resenje o prestanku radnog odnosa po sili radnog odnosa zakona $0 Referent za radne odnose Pravni referent NODE: TITLE: 3 RADNI CIKLUS ZAPOSLENOG NUMBER: A3 Slika 14.03.03. REV: 15.2007. WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION A0 READER DATE CONTEXT: Informacije iz osiguranja zaposlenog Evidencija o obucenosti zaposlenih Informacije iz obezbedjenja kadrova Ugovor o radu Rešenje o rasporedjivanju na radno mesto RASPOREÐIVANJE Evidencija o izrecenim disciplinskim merama $0 1 Rešenje za odsustvovanje sa rada (TEO 049) ODSUSTVA I ODMORI Resenja o odsustvima i odmorima Informacije iz pravnih poslova Rešenja o godisnjem odmoru(TEO 131) $0 Prijava o zasnivanju i prestanku radnog odnosa (E-3) 2 Resenje o prestanku radnog odnosa po volji zaposlenog Resenje o prestanku radnog odnosa nezaviosno od volje zaposlenog Razdužna lista (TE 01.4.

potvrde i sl.d. O pomenutim pravima odlučuje nadležni organ u preduzeću. nadležno je za izradu odluka i rešenja kojima se reguliše oblast prava obaveza i odgovornosti koja se stiču na radu i po osnovu rada.3 i 4 izrađuju se i donose na osnovu predhodno podnesenog zahteva zaposlenog i dobijene saglasnosti od strane njegovog neposrednog rukovodioca. overena pečatom i upisana pod određenim rednim brojem u posebnu knjigu koja se zove zavodna knjiga. tako da se prilikom prestanka referenti za radne odnose pridržavaju i primenjuju iste. Potpisana od strane ovlašćenog lica. Rešenje o neplaćenom odsustvu (TEO-049) 4.Prestanak radnog odnosa Prestanak radnog odnosa.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog A32 – Odsutstva i odmori Odeljenje za radne odnose kadrovske službe Termoelektro a. U knjigu zavodnica registruju se upisom svi dopisi. Rešenje o raspoređivanju Daktilograf u odeljenju za kadrovske službe učestvuje u izradi svih rešenja ukucavanjem podataka u obrasce. overavaju pečatom i 1 primerak se uručuje zaposlenog. Rešenje o plaćenom odsustvu zbog smanjenog obima posla (TEO-049/2) 6. potpisuje ih neposredno rukovodilac. a drugi odlaže u njegov dosije. Prestanak radnog odnosa može biti : • bez saglasnosti zaposlenog • uz saglasnost zaposlenog • po sili zakona 25 . A33 . Navedena rešenja pod rednim brojevima 1. U zavisnosti od vrste prava izrađuju se sledeća rešenja: 1. Rešenje o godišnjem odmoru (TEO-131) 2. koje odeljenje za radne odnose izdaje prilikom komunikaciranja sa ostalim službama u okviru preduzeća i izvan njega sa drugim institucijama. jedan za službu obračuna preduzeća. vidovi i način prestanka regulisani su čl.d. Rešenje o mirovanju radnog odnosa 5. Svi oblici navedenih rešenja izrađuju se u 4 primerka od kojih je jedan primerak za zaposlenog.d. rešenja se distribuiraju službi arhive na dalji postupak. a jedan za odlaganje u personalni dosije zaposlenog. Izrada i donošenje rešenja vrši se na način uređen Zakonom o radnom odnosu RS i odredbama Pojedinačnog kolektivnog ugovora Termoelektro a. potvrdu o zaposlenosti lica u preduzeću (kopija se odlaže u personalni dosije) i učestvuju u pružanju pomoći i davanju ivformacija iz oblasti radnih odnosa. 108-111 Zakona o radnim odnosima RS i odgovarajućim odredbama Pojedanačnog kolektivnog ugovora Termoelektro a. Referenti za radne odnose na lični zahtev zaposlenog izdaju i razna uverenja npr. jedan za dosije na gradilištu na kome radi. Rešenje o plaćenom na zahtev zaposlenog (TEO-0491/1) 3. Svi spisi se rade u 2 rimeraka zavode.2.

5. Prvo treba definisati sve entitete i njihove atribute. Najčešći vid prestanka i odluka koje se donosi u odeljenju za radne odnose: • odluka o prestanku radnog odnosa na osnovu pismene izjave zaposlenog da želi da raskine radni odnos • odluka o sporazumnom prestanku radnog odnosa • odluka o prestanku radnog odnosa zbog sticanja prava na penziju (starosnu. jedan gradilištu na kome je zaposleni radio. Entiteti mogu biti nezavisni (ne zavise od drugih entiteta) i zavisni (zavise od jednog ili više drugih entiteta). evidentiranja u zavodnoj knjizi i overavanja pečatom preduzeća. a zavisni kao pravougaonici sa zaobljenim stranama. 5. Entiteti se prema ustaljenim konvencijama označavaju velikim slovima u jednini.generalnog direktora. a jedan odlaže u dosije. Definisanje logičkog modela Posle izrade dekompozicionog dijagrama pristupa se definisanju logičkog modela. Grafički se nezavisni entiteti prikazuju kao pravougonici. Na osnovu napred navedenog definisani su sledeći entiteti: NEZAVISNI ENTITETI • • • • • • • • • • • • • • Banka Bračni status Delatnost Država Državljanstvo Krvna grupa Lokacija Mesec Mesto Opština Organizacija Osnov promene radnog odnosa Partner Preduzeće • • • • • • • • • • ZAVISNI ENTITETI Fizičko lice Pravno lice Radnik Radnik obrazovanje Radnik radni staž Radno mesto Rešenje o odsustvu Rešenje o raspoređivanju Zadatak Član porodice 26 . ali bez obzira na koji način radni odnos prestaje vezan je za donošenje akta o prestanku radnog odnosa (odluke) koja je različita u zavisnosti od razloga prestanka i otkaza ugovora o radu. Jedan primerak se uručuje zaposlenom bilo lično ili preko službe arhive. invalidsku) • otkazua ugovora o radu Odluka o prestanku radnog odnosa i otkaz ugovora o radu sačinjavaju se u više primeraka od kojih se nakon potpisivanja od strane nadležnog organa .a zatim se definišu veze između entiteta (relationships).Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Svaki od ova tri vida ima više svojih oblika. a atributi i veze malim slovima.

nedostajući). a entitet ka kome se uspostavlja veza zove se dete. prikazan je deo podataka gde su dati entiteti. Zatim se definišu atributi i ključevi za svaki entitet.Diplomski rad • • • • • • • • • • • Profil posla Radni odnos Školska sprema Slava Vrsta lokacije Vrsta obrazovanja Vrsta odsustva Vrsta organizacije Vrsta pravnog lica Vrsta stambenog statusa Zanimanje Vođenje dosijea zaposlenog Posle definisanja entiteta treba definisati i relacije (veze) između njih. Ključevi mogu biti: • primarni. Atributi koji nisu izabrani za primarni ključ mogu se definisati kao alternativni ključ (jedinstveno definišu entitet) ili kao inverzni ključ (ne identifikuju jedinstveno entitet). njihovi atributi i veze što je sve zajedno osnova za definisanje fizičkog modela i same baze podataka. Veze mogu biti identifikujuće. Relacija se u IDEF1X metodologiji prikazuje kao linija koja povezuje dva entiteta sa tačkom na jednom kraju i glagolskom frazom napisanom duž linije. što je objašnjeno u prethodnim poglavljima. Entitet od koga se uspostavlja veza zove se roditelj. • alternativni i inverzni i • preneseni Primarni ključ mora jedinstveno da identifikuje entitet i on ne može imati vrednost nula (prazan. neidentifikujuće i veze kategorije. 27 . Preneseni ključ je atribut koji povezuje entitet dete sa entitetom roditelj i određen je oznakoma FK koja dolazi iza imena atributa. Na slici broj 15.

Diplomski rad Slava Mesec Mesec NazivMeseca SlavaID NazivSlave Dan Mesec (FK) VrstaPravnogLica VrstaPravnogLicaID NazivVrstePravnogLica Vođenje dosijea zaposlenog Partner PartnerID Delatnost DelatnostID SifraDelatnosti NazivDelatnosti Banka BankaID SwiftCode TekuciRacun BankaID (FK) KlasifikacioniBroj PIB RegistarskiBrojDoprinosa MestoID (FK) StaraSifra DrzavaID (FK) Adresa Telefon Fax Email DelatnostID (FK) Rabat Napomena TipPartnera SlavaID (FK) www PravnoLice PravnoLiceID (FK) TipPartnera MaticniBroj NazivPartnera SkraceniNaziv VrstaPravnogLicaID (FK) Sediste BrojZaposlenih KodAktuelnogIsporucioca KodZaintresovanZaSaradnju RegistarskiBrojPrijave OblikSvojineID GodinaRegistracije GodinaOsnivanja Preduzece PreduzeceID Logo PravnoLiceID (FK) FizickoLice FizickoLiceID (FK) Drzava DrzavaID NazivDrzave SkraceniNaziv NazivDrzaveEngleski SifraUKodeksu NazivDrzaveRuski MogucnostTrgovine ZakonskiUslovTrgovine Prezime Ime Funkcija Zvanje JMBG Mobilni OpstinaRodjenja Hobi KodRadnik DrzavaRodjenja (FK) DatumRodjenja LicnaKartaBroj MestoRodjenja (FK) Pol LicnaKartaIzdao LicnaKartaDatumIsticanja Slika TelefonKucni PasosBroj PasosDatumIsticanja BrojOdela BrojCipela BracniStatusID (FK) PravnoLiceID (FK) Mesto MestoID OpstinaID (FK) OkrugID NazivMesta PTT NazivMestaEngleski NazivMestaRuski SkolskaSprema SkolskaSpremaID NazivSkolskeSpreme SifraSkolskeSpreme StepenSkolskeSpreme Sort NadredjenaSkolaskaSprema Zadatak OrganizacijaID (FK) RedniBroj KodRadnik NazivZadatka KoeficijentZadatka Opstina OpstinaID NazivOpstine SifraOpstine BracniStatus BracniStatusID SifraBracnogStatusa NazivBracnogStatusa RadniOdnos RadniOdnosID SifraRadnogOdnosa NazivRadnogOdnosa BrojDanaOdredjeno KrvnaGrupa KrvnaGrupaID NazivKrvneGrupe ClanPorodice ClanPorodiceID RadnikID (FK) Prezime Pol Ime JMBG Srodstvo DatumRodjenja MestoID Adresa ZaposlenKod ZanimanjeID BrojZdravstveneKnjizice VrstaOrganizacije VrstaOrganizacijeID NazivVrsteOrganizacije Radnik RadnikID (FK) MaticniBroj ResenjeORasporedjivanjuID RadnoMestoID OrganizacionaJedinicaID Satnina DatumPostavljenja DatumResenja SerijskiBrojRadneKnjizice DatumPoslednjegZaposlenja RadniOdnosID (FK) RegistarskiBroj RegistarskiBrojOsiguranja DatumIzdavanjaRadneKnjizice BrojZdravstveneKnjizice BrojDanaGodisnjegOdmora VrstaStambenogStatusaID (FK) KodAktivanPasivan TachNo OpstinaStanovanja ZanimanjeID (FK) SkolskaSpremaID (FK) RoditeljStaratelj PrezimePrethodno KrvnaGrupaID (FK) DrzavljanstvoID (FK) Sindikat (FK) RadnikRadniStaz RedniBroj RadnikID (FK) BrojMaticneKnjige DatumZaposlenja PreduzeceUstanova DatumPrestankaZaposlenja TrajanjeZaposlenjaGodina TrajanjeZaposlenjaMeseci TrajanjeZaposlenjaDana OsnovPromeneRadnogOdnosaID (FK) Napomena Organizacija OrganizacijaID VrstaOrganizacijeID (FK) SifraOrganizacije Nadredjena (FK) StaraSifra NazivOrganizacije Otvorio KodAktivanPasivan DatumOtvorio Izmenio DatumIzmenio SistematizacijaID RadnoMestoRukovodiID Lokacija LokacijaID SifraLokacije OrganizacijaID MestoID RadnikID KontoID VrstaLokacijeID (FK) NazivLokacije Adresa NadredjenaLokacija (FK) VrstaZastiteID KodAktivanNeaktivan Zanimanje ZanimanjeID SifraZanimanja Zanimanje Drzavljanstvo DrzavljanstvoID NazivDrzavljanstva RadnikObrazovanje RedniBroj RadnikID (FK) VrstaObrazovanjaID (FK) DatumUverenja BrojUverenja Uspeh NazivUverenja UverenjeIzdao UverenjeVaziDo ResenjeORasporedjivanju ResenjeORasporedjivanjuID RadnikID (FK) RadnoMestoStaroID (FK) RadnoMestoID (FK) Satnina DatumPostavljenja DatumResenja VrstaLokacije VrstaLokacijeID NazivVrsteLokacije RadnoMesto RadnoMestoID (FK) Zanimanje LokacijaID (FK) SkolskaSpremaID (FK) StrucnaSprema PeriodPregleda StrucnaSpremaAlternativa ObaveznoObucavanje RadnoIskustvo OgranicenjeNaPol Skola BodoviOd StarosnoOgranicenje BodoviDo BrojIzvrsilaca KoeficijentRadnogMesta Kategorija Beneficija KodRezijaProizvodnja PosebniUslovi ProfilPoslaID (FK) MeniID ResenjeOOdsustvu ResenjeOOdsustvuID RadnikID (FK) VrstaOdsustvaID (FK) DatumPocetka DatumZavrsetka DatumResenja UkupanBrojDanaOdsustva OdobrenBrojDanaOdsustva Godina RazlogOdsustva DatumPocetkaRada DeoOdmora VrstaObrazovanja VrstaObrazovanjaID SifraVrsteObrazovanja NazivVrsteObrazovanja OsnovPromeneRadnogOdnosa OsnovPromeneRadnogOdnosaID VrstaStambenogStatusa VrstaStambenogStatusaID SifraVrsteStambenogStatusa NazivVrsteStambenogStatusa SifraOsnovaPromeneRadnogOdnosa NazivOsnovaPromeneRadnogOdnosa ObracunDaNe VrstaOdsustva VrstaOdsustvaID VrstaOdsustva Clan Naslov ProfilPosla ProfilPoslaID SifraProfilaPosla NazivProfilaPosla KodDirktniIndirektni Slika 15. Logički model podataka 28 .

Logički model podataka za posao Praćenje ličnih podataka Ovi povezani entiteti sa svojim atributima definišu nam aktivnost Praćenje ličnih podataka. Opis logičkog modela Logički model za aktivnost Praćenje ličnih podataka.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 5.1. 29 . Na osnovu ulaznog dokumenta Karton zaposlenog ažurira se entitet radnik. Osnovni entitet logičkog modela je entitet Radnik. FizickoLice FizickoLiceID (FK) Partner PartnerID TekuciRacun BankaID (FK) KlasifikacioniBroj PIB RegistarskiBrojDoprinosa MestoID (FK) StaraSifra DrzavaID (FK) Adresa Telefon Fax Email DelatnostID (FK) Rabat Napomena TipPartnera SlavaID (FK) www Prezime Ime Funkcija Zvanje JMBG Mobilni OpstinaRodjenja Hobi KodRadnik DrzavaRodjenja (FK) DatumRodjenja LicnaKartaBroj MestoRodjenja (FK) Pol LicnaKartaIzdao LicnaKartaDatumIsticanja Slika TelefonKucni PasosBroj PasosDatumIsticanja BrojOdela BrojCipela BracniStatusID (FK) PravnoLiceID (FK) Drzava DrzavaID NazivDrzave SkraceniNaziv NazivDrzaveEngleski SifraUKodeksu NazivDrzaveRuski MogucnostTrgovine ZakonskiUslovTrgovine Slava SlavaID NazivSlave Dan Mesec (FK) TipPartnera BracniStatus BracniStatusID SifraBracnogStatusa NazivBracnogStatusa Mesec Mesec NazivMeseca Opstina OpstinaID NazivOpstine SifraOpstine Mesto MestoID OpstinaID (FK) OkrugID NazivMesta PTT NazivMestaEngleski NazivMestaRuski KodRadnik Radnik RadnikID (FK) MaticniBroj ResenjeORasporedjivanjuID RadnoMestoID OrganizacionaJedinicaID Satnina DatumPostavljenja DatumResenja SerijskiBrojRadneKnjizice DatumPoslednjegZaposlenja RadniOdnosID (FK) RegistarskiBroj RegistarskiBrojOsiguranja DatumIzdavanjaRadneKnjizice BrojZdravstveneKnjizice BrojDanaGodisnjegOdmora VrstaStambenogStatusaID (FK) KodAktivanPasivan TachNo OpstinaStanovanja ZanimanjeID (FK) SkolskaSpremaID (FK) RoditeljStaratelj PrezimePrethodno KrvnaGrupaID (FK) DrzavljanstvoID (FK) Sindikat (FK) ClanPorodice ClanPorodiceID RadnikID (FK) Prezime Pol Ime JMBG Srodstvo DatumRodjenja MestoID Adresa ZaposlenKod ZanimanjeID BrojZdravstveneKnjizice KrvnaGrupa KrvnaGrupaID NazivKrvneGrupe Drzavljanstvo DrzavljanstvoID NazivDrzavljanstva SkolskaSprema SkolskaSpremaID NazivSkolskeSpreme SifraSkolskeSpreme StepenSkolskeSpreme Sort NadredjenaSkolaskaSprema Slika 16.5.

03.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Pravni referenti i referenti za radne odnose prilikom zasnivanja radnog odnosa popunjavaju karton zaposlenog TE 01. Logički model podataka: 30 . Ova aktivnost koristi dokument Upućivanje i raspoređivanje radnika koji izdaje Služba tehničke pripreme.14/1 u 2 primerka od kojih se jedan odlaže u dosije a drugi nosi na gradilište / RJ kao deo pratećeg dosijea. Rešenje o odsustvu se donosi na osnovu dokumenata Molba za godišnji odmor. Molba za plaćeno odsustvo. Molba za neplaćeno odsustvo. Na osnovu ovog dokumenta Služba za kadrovske poslove donosi Rešenje o raspoređivanju zaposlenog. Sledeća aktivnost je Radni ciklus zaposlenog. a overava rukovodilac ove službe.

Diplomski rad PravnoLice PravnoLiceID (FK) MaticniBroj NazivPartnera SkraceniNaziv VrstaPravnogLicaID (FK) Sediste BrojZaposlenih KodAktuelnogIsporucioca TipPartnera KodZaintresovanZaSaradnju RegistarskiBrojPrijave OblikSvojineID GodinaRegistracije GodinaOsnivanja Vođenje dosijea zaposlenog VrstaOrganizacije VrstaOrganizacijeID NazivVrsteOrganizacije Partner PartnerID TekuciRacun BankaID (FK) KlasifikacioniBroj PIB RegistarskiBrojDoprinosa MestoID (FK) StaraSifra DrzavaID (FK) Adresa Telefon Fax Email DelatnostID (FK) Rabat Napomena TipPartnera SlavaID (FK) www ResenjeORasporedjivanju ResenjeORasporedjivanjuID RadnikID (FK) RadnoMestoStaroID (FK) RadnoMestoID (FK) Satnina DatumPostavljenja DatumResenja Organizacija OrganizacijaID VrstaOrganizacijeID (FK) SifraOrganizacije Nadredjena (FK) StaraSifra NazivOrganizacije Otvorio KodAktivanPasivan DatumOtvorio Izmenio DatumIzmenio SistematizacijaID RadnoMestoRukovodiID Radnik FizickoLice FizickoLiceID (FK) Prezime Ime Funkcija Zvanje JMBG Mobilni OpstinaRodjenja Hobi KodRadnik DrzavaRodjenja (FK) DatumRodjenja LicnaKartaBroj MestoRodjenja (FK) Pol LicnaKartaIzdao LicnaKartaDatumIsticanja Slika TelefonKucni PasosBroj PasosDatumIsticanja BrojOdela BrojCipela BracniStatusID (FK) PravnoLiceID (FK) RadnikID (FK) MaticniBroj ResenjeORasporedjivanjuID RadnoMestoID OrganizacionaJedinicaID Satnina DatumPostavljenja DatumResenja KodRadnik SerijskiBrojRadneKnjizice DatumPoslednjegZaposlenja RadniOdnosID (FK) RegistarskiBroj RegistarskiBrojOsiguranja DatumIzdavanjaRadneKnjizice BrojZdravstveneKnjizice BrojDanaGodisnjegOdmora VrstaStambenogStatusaID (FK) KodAktivanPasivan TachNo OpstinaStanovanja ZanimanjeID (FK) SkolskaSpremaID (FK) RoditeljStaratelj PrezimePrethodno KrvnaGrupaID (FK) DrzavljanstvoID (FK) Sindikat (FK) RadnoMesto RadnoMestoID (FK) Zanimanje LokacijaID (FK) SkolskaSpremaID (FK) StrucnaSprema PeriodPregleda StrucnaSpremaAlternativa ObaveznoObucavanje RadnoIskustvo OgranicenjeNaPol Skola BodoviOd StarosnoOgranicenje BodoviDo BrojIzvrsilaca KoeficijentRadnogMesta Kategorija Beneficija KodRezijaProizvodnja PosebniUslovi ProfilPoslaID (FK) MeniID ResenjeOOdsustvu ResenjeOOdsustvuID RadnikID (FK) VrstaOdsustvaID (FK) DatumPocetka DatumZavrsetka DatumResenja UkupanBrojDanaOdsustva OdobrenBrojDanaOdsustva Godina RazlogOdsustva DatumPocetkaRada DeoOdmora Lokacija LokacijaID SifraLokacije OrganizacijaID MestoID RadnikID KontoID VrstaLokacijeID (FK) NazivLokacije Adresa NadredjenaLokacija (FK) VrstaZastiteID KodAktivanNeaktivan VrstaLokacije VrstaOdsustva VrstaOdsustvaID VrstaOdsustva Clan Naslov VrstaLokacijeID NazivVrsteLokacije Slika 17. Logički model podataka za posao Radni ciklus zaposlenog 31 .

Šema logičke baze podataka obuhvata poseban skup podataka (odgovarajući rečnik podataka) sa odgovarajućom semantikom i vezama među elementima baze podataka. a za potrebe ovog projekta izabrala sam MS Access 2003. Fizički model podataka Pre definisanja fizičkog modela podataka treba izabrati sistem za upravljanje bazom podataka (SUBP) gde će fizički model biti kreiran. ove veze su smeštene u bazi podataka. Fizički. ERwin definiše tabele i kolone automatski. tj.1. APLIKATIVNI MODEL Na osnovu predhodno izvedenih aktivnosti u ovoj fazi projekta potrebno je definisati: • fizički model podataka. Programski modul ERwin-a za izgradnju fizičkog modela čita opis entiteta i atributa i formira tabele i polja fizičkog modela. relativno je jednostavan posao. nazivi tabela po defaultu dobijaju imena na osnovu naziva entiteta. 6. ERwin nudi veliki izbor SUBP. I druge osobine se dodeljuju kao default setovane vrednosti (vrednosti koja će biti insertovane u kolonu). • generisanje šeme baze podataka i • izrada aplikacije. korišćenjem ERwin-a. 32 . Osobine kolona se definišu korišćenjem ERwin editora za definisanje kolona (Column property Editor) gde se mogu praviti izmene nad default vrednostima kolona. Dakle. atributa u kolone u odgovarajućim tabelama.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 6. U daljem tekstu detaljno će se obrazložiti gore definisane stavke. implementacija entiteta i njihovih atributa u tabele i kolone nekog SUBP. za kasniju upotrebu. a nazivi atributa po defaultu postaju nazivi kolona. prikazan je fizički model podataka. Na slici broj 18. Definisanje fizičkog modela podataka tj. Prilikom prevođenja logičkog modela u fizički model dolazi do konvertovanja: • • • • entiteta iz modela podataka u tabele fizičke baze podataka. kandidati za ključeve entiteta postaju primarni ključevi u tabelama i veze između entiteta postižu da primarni ključevi u tabelama postaju spoljni ključevi u povezanim tabelama.

Fizički model podataka za posao Vođenje dosijea zaposlenog 33 .Diplomski rad Mesec Mesec: Byte NazivMeseca: Text(50) Vođenje dosijea zaposlenog Slava SlavaID: Long Integer NazivSlave: Text(50) Dan: Integer Mesec: Byte VrstaPravnogLica VrstaPravnogLicaID: Long Integer NazivVrstePravnogLica: Text(255) Partner Delatnost DelatnostID: Long Integer SifraDelatnosti: Text(50) NazivDelatnosti: Text(255) PartnerID: Long Integer TekuciRacun: Text(50) BankaID: Long Integer KlasifikacioniBroj: Text(50) PIB: Text(50) RegistarskiBrojDoprinosa: Text(50) MestoID: Long Integer StaraSifra: Text(50) DrzavaID: Long Integer Adresa: Text(50) Telefon: Text(50) Fax: Text(50) Email: Text(50) DelatnostID: Long Integer Rabat: Single Napomena: Memo TipPartnera: Byte www: Text(255) SlavaID: Long Integer PravnoLice PravnoLiceID: Long Integer MaticniBroj: Text(50) NazivPartnera: Text(255) SkraceniNaziv: Text(50) VrstaPravnogLicaID: Long Integer Sediste: Text(50) BrojZaposlenih: Long Integer KodAktuelnogIsporucioca: Byte KodZaintresovanZaSaradnju: Byte RegistarskiBrojPrijave: Text(50) OblikSvojineID: Long Integer GodinaRegistracije: Integer GodinaOsnivanja: Integer Preduzece PreduzeceID: Long Integer Logo: OLE Object PartnerID: Long Integer Banka BankaID: Long Integer SwiftCode: Text(50) FizickoLice PartnerID: Long Integer Prezime: Text(50) Ime: Text(50) Funkcija: Text(50) Zvanje: Text(50) JMBG: Text(13) Mobilni: Text(50) OpstinaRodjenja: Long Integer Hobi: Text(50) KodRadnik: Byte DrzavaRodjenja: Long Integer DatumRodjenja: Date/Time LicnaKartaBroj: Text(50) MestoRodjenja: Long Integer Pol: Byte LicnaKartaIzdao: Text(50) LicnaKartaDatumIsticanja: Date/Time Slika: OLE Object TelefonKucni: Text(50) PasosBroj: Text(50) PasosDatumIsticanja: Date/Time BrojOdela: Text(10) BrojCipela: Text(10) BracniStatusID: Long Integer PravnoLiceID: Long Integer Mesto MestoID: Long Integer OpstinaID: Long Integer OkrugID: Long Integer NazivMesta: Text(255) PTT: Text(5) NazivMestaEngleski: Text(50) NazivMestaRuski: Text(50) Drzava DrzavaID: Long Integer NazivDrzave: Text(255) SkraceniNaziv: Text(10) NazivDrzaveEngleski: Text(50) SifraUKodeksu: Text(50) NazivDrzaveRuski: Text(50) MogucnostTrgovine: Byte ZakonskiUslovTrgovine: Text(50) SkolskaSprema SkolskaSpremaID: Long Integer NazivSkolskeSpreme: Text(255) SifraSkolskeSpreme: Text(50) StepenSkolskeSpreme: Text(10) Sort: Integer NadredjenaSkolaskaSprema: Long Integer Zadatak OrganizacijaID: Long Integer RedniBroj: Long Integer NazivZadatka: Memo KoeficijentZadatka: Single BracniStatus Opstina OpstinaID: Long Integer NazivOpstine: Text(255) SifraOpstine: Text(50) BracniStatusID: Long Integer SifraBracnogStatusa: Text(10) NazivBracnogStatusa: Text(50) VrstaOrganizacije VrstaOrganizacijeID: Long Integer NazivVrsteOrganizacije: Text(50) RadniOdnos RadniOdnosID: Long Integer Radnik PartnerID: Long Integer MaticniBroj: Text(50) ResenjeORasporedjivanjuID: Long Integer RadnoMestoID: Long Integer OrganizacionaJedinicaID: Long Integer Satnina: Single DatumPostavljenja: Date/Time DatumResenja: Date/Time SerijskiBrojRadneKnjizice: Text(50) DatumPoslednjegZaposlenja: Date/Time RadniOdnosID: Long Integer RegistarskiBroj: Text(50) RegistarskiBrojOsiguranja: Text(50) DatumIzdavanjaRadneKnjizice: Date/Time BrojZdravstveneKnjizice: Text(50) BrojDanaGodisnjegOdmora: Integer VrstaStambenogStatusaID: Long Integer KodAktivanPasivan: Byte TachNo: Text(50) OpstinaStanovanja: Long Integer ZanimanjeID: Long Integer SkolskaSpremaID: Long Integer RoditeljStaratelj: Text(50) PrezimePrethodno: Text(50) KrvnaGrupaID: Long Integer DrzavljanstvoID: Long Integer Sindikat: Long Integer ClanPorodice ClanPorodiceID: Long Integer PartnerID: Long Integer Prezime: Text(50) Pol: Byte Ime: Text(50) JMBG: Text(13) Srodstvo: Text(50) DatumRodjenja: Date/Time MestoID: Long Integer Adresa: Text(50) ZaposlenKod: Text(50) ZanimanjeID: Long Integer BrojZdravstveneKnjizice: Text(50) SifraRadnogOdnosa: Text(10) NazivRadnogOdnosa: Text(50) BrojDanaOdredjeno: Long Integer Organizacija OrganizacijaID: Long Integer VrstaOrganizacijeID: Long Integer SifraOrganizacije: Text(50) Nadredjena: Long Integer StaraSifra: Text(50) NazivOrganizacije: Text(100) Otvorio: Text(50) KodAktivanPasivan: Byte DatumOtvorio: Date/Time Izmenio: Text(50) DatumIzmenio: Date/Time SistematizacijaID: Long Integer RadnoMestoRukovodiID: Long Integer Lokacija LokacijaID: Long Integer SifraLokacije: Text(50) OrganizacijaID: Long Integer MestoID: Long Integer RadnikID: Long Integer KontoID: Long Integer VrstaLokacijeID: Long Integer NazivLokacije: Text(255) Adresa: Text(50) NadredjenaLokacija: Long Integer VrstaZastiteID: Long Integer KodAktivanNeaktivan: Byte KrvnaGrupa KrvnaGrupaID: Long Integer NazivKrvneGrupe: Text(50) Zanimanje ZanimanjeID: Long Integer SifraZanimanja: Text(50) Zanimanje: Text(255) Drzavljanstvo DrzavljanstvoID: Long Integer NazivDrzavljanstva: Text(255) VrstaLokacije VrstaLokacijeID: Long Integer VrstaObrazovanja VrstaObrazovanjaID: Long Integer SifraVrsteObrazovanja: Text(10) NazivVrsteObrazovanja: Text(50) RadnikObrazovanje RedniBroj: Long Integer PartnerID: Long Integer VrstaObrazovanjaID: Long Integer DatumUverenja: Date/Time BrojUverenja: Text(50) Uspeh: Text(10) NazivUverenja: Text(255) UverenjeIzdao: Text(255) UverenjeVaziDo: Date/Time ResenjeORasporedjivanju ResenjeORasporedjivanjuID: Long Integer PartnerID: Long Integer RadnoMestoStaroID: Long Integer RadnoMestoID: Long Integer Satnina: Single DatumPostavljenja: Date/Time DatumResenja: Date/Time NazivVrsteLokacije: Text(255) RadnoMesto RadnoMestoID: Long Integer Zanimanje: Text(50) LokacijaID: Long Integer SkolskaSpremaID: Long Integer StrucnaSprema: Text(50) PeriodPregleda: Text(50) StrucnaSpremaAlternativa: Text(50) ObaveznoObucavanje: Byte RadnoIskustvo: Text(50) OgranicenjeNaPol: Byte Skola: Text(50) BodoviOd: Single StarosnoOgranicenje: Byte BodoviDo: Single BrojIzvrsilaca: Integer KoeficijentRadnogMesta: Single Kategorija: Text(50) Beneficija: Long Integer KodRezijaProizvodnja: Byte PosebniUslovi: Text(255) ProfilPoslaID: Long Integer MeniID: Long Integer RadnikRadniStaz VrstaStambenogStatusa VrstaStambenogStatusaID: Long Integer SifraVrsteStambenogStatusa: Text(10) NazivVrsteStambenogStatusa: Text(50) RedniBroj: Long Integer PartnerID: Long Integer BrojMaticneKnjige: Text(50) DatumZaposlenja: Date/Time PreduzeceUstanova: Text(50) DatumPrestankaZaposlenja: Date/Time TrajanjeZaposlenjaGodina: Integer TrajanjeZaposlenjaMeseci: Byte TrajanjeZaposlenjaDana: Byte OsnovPromeneRadnogOdnosaID: Long Integer Napomena: Memo ResenjeOOdsustvu ResenjeOOdsustvuID: Long Integer PartnerID: Long Integer VrstaOdsustvaID: Long Integer DatumPocetka: Date/Time DatumZavrsetka: Date/Time DatumResenja: Date/Time UkupanBrojDanaOdsustva: Long Integer OdobrenBrojDanaOdsustva: Long Integer Godina: Long Integer RazlogOdsustva: Text(50) DatumPocetkaRada: Date/Time DeoOdmora: Long Integer OsnovPromeneRadnogOdnosa OsnovPromeneRadnogOdnosaID: Long Integer SifraOsnovaPromeneRadnogOdnosa: Text(10) NazivOsnovaPromeneRadnogOdnosa: Text(50) ObracunDaNe: Text(2) VrstaOdsustva VrstaOdsustvaID: Long Integer VrstaOdsustva: Text(50) Clan: Memo Naslov: Text(50) ProfilPosla ProfilPoslaID: Long Integer SifraProfilaPosla: Text(10) NazivProfilaPosla: Text(50) KodDirktniIndirektni: Byte Slika 18.

Fizički model podataka za posao Praćenje ličnih podataka 34 .Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Partner PartnerID: Long Integer TekuciRacun: Text(50) BankaID: Long Integer KlasifikacioniBroj: Text(50) PIB: Text(50) RegistarskiBrojDoprinosa: Text(50) MestoID: Long Integer StaraSifra: Text(50) DrzavaID: Long Integer Adresa: Text(50) Telefon: Text(50) Fax: Text(50) Email: Text(50) DelatnostID: Long Integer Rabat: Single Napomena: Memo TipPartnera: Byte www: Text(255) SlavaID: Long Integer FizickoLice PartnerID: Long Integer Prezime: Text(50) Ime: Text(50) Funkcija: Text(50) Zvanje: Text(50) JMBG: Text(13) Mobilni: Text(50) OpstinaRodjenja: Long Integer Hobi: Text(50) KodRadnik: Byte DrzavaRodjenja: Long Integer DatumRodjenja: Date/Time LicnaKartaBroj: Text(50) MestoRodjenja: Long Integer Pol: Byte LicnaKartaIzdao: Text(50) LicnaKartaDatumIsticanja: Date/Time Slika: OLE Object TelefonKucni: Text(50) PasosBroj: Text(50) PasosDatumIsticanja: Date/Time BrojOdela: Text(10) BrojCipela: Text(10) BracniStatusID: Long Integer PravnoLiceID: Long Integer Slava SlavaID: Long Integer NazivSlave: Text(50) Dan: Integer Mesec: Byte Drzava DrzavaID: Long Integer NazivDrzave: Text(255) SkraceniNaziv: Text(10) NazivDrzaveEngleski: Text(50) SifraUKodeksu: Text(50) NazivDrzaveRuski: Text(50) MogucnostTrgovine: Byte ZakonskiUslovTrgovine: Text(50) Mesec Mesec: Byte NazivMeseca: Text(50) BracniStatus BracniStatusID: Long Integer SifraBracnogStatusa: Text(10) NazivBracnogStatusa: Text(50) Mesto Opstina OpstinaID: Long Integer NazivOpstine: Text(255) SifraOpstine: Text(50) MestoID: Long Integer OpstinaID: Long Integer OkrugID: Long Integer NazivMesta: Text(255) PTT: Text(5) NazivMestaEngleski: Text(50) NazivMestaRuski: Text(50) Radnik PartnerID: Long Integer MaticniBroj: Text(50) ResenjeORasporedjivanjuID: Long Integer RadnoMestoID: Long Integer OrganizacionaJedinicaID: Long Integer Satnina: Single DatumPostavljenja: Date/Time DatumResenja: Date/Time SerijskiBrojRadneKnjizice: Text(50) DatumPoslednjegZaposlenja: Date/Time RadniOdnosID: Long Integer RegistarskiBroj: Text(50) RegistarskiBrojOsiguranja: Text(50) DatumIzdavanjaRadneKnjizice: Date/Time BrojZdravstveneKnjizice: Text(50) BrojDanaGodisnjegOdmora: Integer VrstaStambenogStatusaID: Long Integer KodAktivanPasivan: Byte TachNo: Text(50) OpstinaStanovanja: Long Integer ZanimanjeID: Long Integer SkolskaSpremaID: Long Integer RoditeljStaratelj: Text(50) PrezimePrethodno: Text(50) KrvnaGrupaID: Long Integer DrzavljanstvoID: Long Integer Sindikat: Long Integer KrvnaGrupa KrvnaGrupaID: Long Integer NazivKrvneGrupe: Text(50) ClanPorodice ClanPorodiceID: Long Integer PartnerID: Long Integer Prezime: Text(50) Pol: Byte Ime: Text(50) JMBG: Text(13) Srodstvo: Text(50) DatumRodjenja: Date/Time MestoID: Long Integer Adresa: Text(50) ZaposlenKod: Text(50) ZanimanjeID: Long Integer BrojZdravstveneKnjizice: Text(50) Drzavljanstvo DrzavljanstvoID: Long Integer NazivDrzavljanstva: Text(255) SkolskaSprema SkolskaSpremaID: Long Integer NazivSkolskeSpreme: Text(255) SifraSkolskeSpreme: Text(50) StepenSkolskeSpreme: Text(10) Sort: Integer NadredjenaSkolaskaSprema: Long Integer Slika 19.

Fizički model podataka za posao Radni ciklus zaposlenog 35 .Diplomski rad PravnoLice PravnoLiceID: Long Integer MaticniBroj: Text(50) NazivPartnera: Text(255) SkraceniNaziv: Text(50) VrstaPravnogLicaID: Long Integer Sediste: Text(50) BrojZaposlenih: Long Integer KodAktuelnogIsporucioca: Byte KodZaintresovanZaSaradnju: Byte RegistarskiBrojPrijave: Text(50) OblikSvojineID: Long Integer GodinaRegistracije: Integer GodinaOsnivanja: Integer Vođenje dosijea zaposlenog VrstaOrganizacije VrstaOrganizacijeID: Long Integer NazivVrsteOrganizacije: Text(50) Partner PartnerID: Long Integer TekuciRacun: Text(50) BankaID: Long Integer KlasifikacioniBroj: Text(50) PIB: Text(50) RegistarskiBrojDoprinosa: Text(50) MestoID: Long Integer StaraSifra: Text(50) DrzavaID: Long Integer Adresa: Text(50) Telefon: Text(50) Fax: Text(50) Email: Text(50) DelatnostID: Long Integer Rabat: Single Napomena: Memo TipPartnera: Byte www: Text(255) SlavaID: Long Integer Organizacija OrganizacijaID: Long Integer VrstaOrganizacijeID: Long Integer SifraOrganizacije: Text(50) Nadredjena: Long Integer StaraSifra: Text(50) NazivOrganizacije: Text(100) Otvorio: Text(50) KodAktivanPasivan: Byte DatumOtvorio: Date/Time Izmenio: Text(50) DatumIzmenio: Date/Time SistematizacijaID: Long Integer RadnoMestoRukovodiID: Long Integer ResenjeORasporedjivanju ResenjeORasporedjivanjuID: Long Integer PartnerID: Long Integer RadnoMestoStaroID: Long Integer RadnoMestoID: Long Integer Satnina: Single DatumPostavljenja: Date/Time DatumResenja: Date/Time FizickoLice PartnerID: Long Integer Prezime: Text(50) Ime: Text(50) Funkcija: Text(50) Zvanje: Text(50) JMBG: Text(13) Mobilni: Text(50) OpstinaRodjenja: Long Integer Hobi: Text(50) KodRadnik: Byte DrzavaRodjenja: Long Integer DatumRodjenja: Date/Time LicnaKartaBroj: Text(50) MestoRodjenja: Long Integer Pol: Byte LicnaKartaIzdao: Text(50) LicnaKartaDatumIsticanja: Date/Time Slika: OLE Object TelefonKucni: Text(50) PasosBroj: Text(50) PasosDatumIsticanja: Date/Time BrojOdela: Text(10) BrojCipela: Text(10) BracniStatusID: Long Integer PravnoLiceID: Long Integer Radnik PartnerID: Long Integer MaticniBroj: Text(50) ResenjeORasporedjivanjuID: Long Integer RadnoMestoID: Long Integer OrganizacionaJedinicaID: Long Integer Satnina: Single DatumPostavljenja: Date/Time DatumResenja: Date/Time SerijskiBrojRadneKnjizice: Text(50) DatumPoslednjegZaposlenja: Date/Time RadniOdnosID: Long Integer RegistarskiBroj: Text(50) RegistarskiBrojOsiguranja: Text(50) DatumIzdavanjaRadneKnjizice: Date/Time BrojZdravstveneKnjizice: Text(50) BrojDanaGodisnjegOdmora: Integer VrstaStambenogStatusaID: Long Integer KodAktivanPasivan: Byte TachNo: Text(50) OpstinaStanovanja: Long Integer ZanimanjeID: Long Integer SkolskaSpremaID: Long Integer RoditeljStaratelj: Text(50) PrezimePrethodno: Text(50) KrvnaGrupaID: Long Integer DrzavljanstvoID: Long Integer Sindikat: Long Integer RadnoMesto RadnoMestoID: Long Integer Zanimanje: Text(50) LokacijaID: Long Integer SkolskaSpremaID: Long Integer StrucnaSprema: Text(50) PeriodPregleda: Text(50) StrucnaSpremaAlternativa: Text(50) ObaveznoObucavanje: Byte RadnoIskustvo: Text(50) OgranicenjeNaPol: Byte Skola: Text(50) BodoviOd: Single StarosnoOgranicenje: Byte BodoviDo: Single BrojIzvrsilaca: Integer KoeficijentRadnogMesta: Single Kategorija: Text(50) Beneficija: Long Integer KodRezijaProizvodnja: Byte PosebniUslovi: Text(255) ProfilPoslaID: Long Integer MeniID: Long Integer ResenjeOOdsustvu ResenjeOOdsustvuID: Long Integer PartnerID: Long Integer VrstaOdsustvaID: Long Integer DatumPocetka: Date/Time DatumZavrsetka: Date/Time DatumResenja: Date/Time UkupanBrojDanaOdsustva: Long Integer OdobrenBrojDanaOdsustva: Long Integer Godina: Long Integer RazlogOdsustva: Text(50) DatumPocetkaRada: Date/Time DeoOdmora: Long Integer Lokacija LokacijaID: Long Integer SifraLokacije: Text(50) OrganizacijaID: Long Integer MestoID: Long Integer RadnikID: Long Integer KontoID: Long Integer VrstaLokacijeID: Long Integer NazivLokacije: Text(255) Adresa: Text(50) NadredjenaLokacija: Long Integer VrstaZastiteID: Long Integer KodAktivanNeaktivan: Byte VrstaLokacije VrstaOdsustva VrstaOdsustvaID: Long Integer VrstaOdsustva: Text(50) Clan: Memo Naslov: Text(50) VrstaLokacijeID: Long Integer NazivVrsteLokacije: Text(255) Slika 20.

Kada se generiše šema baze podataka. Da bi se generisala baza podataka potrebno je. prikazana je šema baze podataka Vođenje dosije zaposlenog.2. prvo. izabrati odgovarajuću ciljnu platformu (SUBP . indeksi i druge osobine koje podržava izabrani SUBP. koje se u CASE alatu automatski generišu iz logičkog modela. Proces generisanja šeme baze podataka iz fizičkog modela podataka naziva se direktni inženjering.Access 2003) i potom se logovati na nju. Šemu baze podataka čine fizičke tabele. procedure.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 6. entiteti prelaze u tabele. Njime se iz postojeće fizičke baze podataka kreiraju fizički i logički model i zatim uz pomoć CASE alata redizajnira logički model podataka. Kada se korisnik loguje na izabranu platformu. a veze u relacije i definišu se referencijalni integriteti. 36 . atributi u kolone. Posle toga se struktura baze može prebaciti na drugu platformu (SUBP) ili formirati sistemska dokumentacija ako nije postojala. kolone i relacije. Generisanje šeme baze podataka Generisanje šeme baze podataka izvodi se na osnovu prethodno urađenog fizičkog modela podataka. trigeri. Na slici broj 19. Pored direktnog inženjeringa postoji i inverzni inženjering. što olakšava održavanje baze podataka. ERwin kreira aktivnu bidirekcionu vezu sa sistemskim katalogom izabranog servera koja omogućava direktno kreiranje baze podataka.

Taj posao se obavlja kroz sledeće aktivnosti: 1. Šema baze podataka Vođenje dosijea zaposlenog 6. Definisanje upita 37 .3. Izrada aplikacije Izrada aplikacije se izvodi na osnovu prethodno generisane šeme baze podataka.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Slika 21.

privremene ili stalne tabele (QUERY).3. a upitom se mogu kreirati nove. Slika 22. ređati po rastućem ili opadajućem redosledu. minimuma. U izradi aplikacije sam koristila upite nad više tabela (upit spajanja. Upit QRadnik 38 . klauzulu JOIN) koji omogućava izbor podataka iz više međusobno povezanih tabela.Podaci se iz tabela mogu izdvajati upotrebom raznih kriterijuma. tj. maksimuma itd.Diplomski rad 2. grupisati i nad grupama primenjivati izračunavanja poput sume. Definisanje upita Pomoću upita se ciljano dolazi do traženih informacija. Definisanje izgleda forme 3. Postoje dve vrste upita: • Upiti nad jednom tabelom • Upiti nad dve ili više tabela. Za ove potrebe sam definisala sledeće upite: QRadnik QOrganizacijaRadnoMesto QQStampaResenjaOdsustvo QQStampaResenjaRasporedjivanje Na slikama broj 20-23 prikazani su definisani upiti. a ispod svake slike dat je opis upita. Definisanje macroa Vođenje dosijea zaposlenog 6.1. Upiti se mogu koristiti za definisanje formi i izveštaja čime se ubrzava i olakšava rad na razvoju aplikacije. Definisanje izveštaja 4.

Pol. FizickoLice. Partner.DatumPostavljenja.OrganizacijaID.DrzavljanstvoID.RadniOdnosID) ON SkolskaSprema.OpstinaStanovanja. Radnik.Zanimanje.KrvnaGrupaID. Partner.SlavaID. Radnik.DatumRodjenja.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog SELECT Partner.PasosDatumIsticanja.Adresa. FizickoLice. FizickoLice. Radnik.RoditeljStaratelj FROM Zanimanje INNER JOIN (SkolskaSprema INNER JOIN (RadniOdnos INNER JOIN (Partner INNER JOIN (FizickoLice INNER JOIN (((Radnik LEFT JOIN QOrganizacijaRadnoMesto ON Radnik.FizickoLiceID.Fax.Hobi. FizickoLice.Telefon.Funkcija. FizickoLice. Radnik. Radnik. Radnik.NazivOrganizacije AS NazivRadnogMesta.www. Radnik.TachNo.LicnaKartaDatumIsticanja.BankaID. Radnik. Radnik.KodAktivanPasivan. SkolskaSprema. Radnik.RegistarskiBrojDoprinosa.SifraOrganizacije AS SifraRadnogMesta. Radnik. Radnik.BracniStatusID. Radnik.PrezimePrethodno.RadnikID) ON Partner. Radnik. Partner.DrzavaID.Zvanje.TelefonKucni.Mobilni.BrojCipela. Partner.SkolskaSpremaID.Email.BrojZdravstveneKnjizice.RegistarskiBroj.NazivRadnogOdnosa.NazivOrganizacije AS NazivOrganizacioneJedinice. FizickoLice. Radnik.RadnoMestoID = QOrganizacijaRadnoMesto.DatumIzdavanjaRadneKnjizice. FizickoLice. Partner. Partner.Rabat.MaticniBroj. FizickoLice. FizickoLice. FizickoLice.SifraOrganizacije AS SifraOrganizacioneJedinice. QOrganizacijaRadnoMesto. Partner.ZanimanjeID.SkolskaSpremaID) ON Zanimanje.ResenjeORasporedjivanjuID. Radnik. Radnik.KodRadnik.BrojOdela. Partner. Radnik. FizickoLice.Prezime.RadniOdnosID.FizickoLiceID) ON RadniOdnos. Radnik. Partner. FizickoLice.LicnaKartaBroj. RadniOdnos. QOrganizacijaRadnoMesto.PartnerID = FizickoLice. Partner.StaraSifra.VrstaStambenogStatusaID. FizickoLice. Partner.RadnoMestoID. 39 . Radnik. Partner.ZanimanjeID.StepenSkolskeSpreme. FizickoLice.TipPartnera. FizickoLice. FizickoLice. Radnik.MestoID. FizickoLice.JMBG.BrojDanaGodisnjegOdmora.OrganizacijaID) ON FizickoLice. Ovaj upit je napravljen korišćenjem još jednog upita QOrganizacijaRadnoMesto.Napomena. Partner.RadnikID. FizickoLice. FizickoLice.TekuciRacun. FizickoLice.Slika. FizickoLice.OrganizacijaID) LEFT JOIN Organizacija AS Organizacija_1 ON Organizacija.Ime.PIB.RegistarskiBrojOsiguranja. Partner.KlasifikacioniBroj. Organizacija_1.LicnaKartaIzdao.RadniOdnosID = Radnik.Satnina.FizickoLiceID = Radnik.PravnoLiceID. Organizacija_1.SerijskiBrojRadneKnjizice.SkolskaSpremaID = Radnik.DatumResenja. Partner. FizickoLice.PartnerID.PasosBroj. Organizacija_1. Radnik.Nadredjena = Organizacija_1. Radnik.MestoRodjenja. Radnik.OpstinaRodjenja. FizickoLice. FizickoLice.OrganizacijaID) LEFT JOIN Organizacija ON Radnik. Radnik. Radnik.RadnoMestoID = Organizacija. Zanimanje. Partner.DelatnostID. Partner.ZanimanjeID = Radnik. Partner.Sindikat.DatumPoslednjegZaposlenja. FizickoLice.DrzavaRodjenja.

BodoviOd. RadnoMesto. RadnoMesto. RadnoMesto.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Slika 23.MeniID FROM Organizacija INNER JOIN RadnoMesto ON Organizacija. Organizacija.StrucnaSpremaAlternativa. RadnoMesto.SifraOrganizacije. Organizacija.SistematizacijaID. RadnoMesto.StarosnoOgranicenje. RadnoMesto.SkolskaSpremaID.Beneficija. Organizacija.OrganizacijaID = RadnoMesto.Nadredjena. RadnoMesto.VrstaOrganizacijeID. RadnoMesto.Kategorija.KoeficijentRadnogMesta.RadnoMestoID. RadnoMesto.LokacijaID.ProfilPoslaID.Skola.BrojIzvrsilaca.Zanimanje. Organizacija. RadnoMesto. 40 .OgranicenjeNaPol. RadnoMesto. Upit QOrganizacijaRadnoMesto SELECT Organizacija.NazivOrganizacije.DatumIzmenio. Organizacija. RadnoMesto.PosebniUslovi. RadnoMesto.Otvorio.BodoviDo. Organizacija. Organizacija. RadnoMesto. RadnoMesto. RadnoMesto.StrucnaSprema.KodRezijaProizvodnja.DatumOtvorio. RadnoMesto.PeriodPregleda. RadnoMesto. RadnoMesto. Organizacija.KodAktivanPasivan. RadnoMesto.ObaveznoObucavanje.RadnoIskustvo. RadnoMesto. Organizacija.OrganizacijaID. Organizacija. RadnoMesto.StaraSifra.Izmenio. Organizacija.RadnoMestoID.

FizickoLiceID) INNER JOIN (VrstaOdsustva INNER JOIN ResenjeOOdsustvu ON VrstaOdsustva. VrstaOdsustva. Upit QQStampaResenjaOdsustvo SELECT ResenjeOOdsustvu. ResenjeOOdsustvu.JMBG.NazivOrganizacije AS NazivRadnogMesta.PartnerID.DatumZavrsetka.NazivOrganizacije AS NazivOrganizacioneJedinice.RadnikID = ResenjeOOdsustvu. ResenjeOOdsustvu.OdobrenBrojDanaOdsustva. Radnik. ResenjeOOdsustvu.FizickoLiceID = Radnik. ResenjeOOdsustvu. ResenjeOOdsustvu.VrstaOdsustvaID) ON Radnik. Organizacija_1.PartnerID = FizickoLice.Prezime.OrganizacijaID) ON Radnik. Organizacija.DatumPocetka.VrstaOdsustvaID.ResenjeOOdsustvuID. ResenjeOOdsustvu.MaticniBroj.DatumResenja.NazivMesta.DeoOdmora FROM ((Mesto INNER JOIN Partner ON Mesto.DatumPocetkaRada. ResenjeOOdsustvu.RadnoMestoID = Organizacija. Radnik.PartnerID. Partner. ResenjeOOdsustvu.Godina.RoditeljStaratelj. FizickoLice.RadnikID) ON Partner.Nadredjena = Organizacija_1. Mesto. 41 .RazlogOdsustva.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Slika 24. ResenjeOOdsustvu.VrstaOdsustvaID = ResenjeOOdsustvu. ResenjeOOdsustvu.UkupanBrojDanaOdsustva. ResenjeOOdsustvu.Naslov. FizickoLice.Ime. VrstaOdsustva.Clan.OrganizacijaID) ON FizickoLice.Adresa.MestoID) INNER JOIN (FizickoLice INNER JOIN (Radnik LEFT JOIN (Organizacija LEFT JOIN Organizacija AS Organizacija_1 ON Organizacija. FizickoLice.MestoID = Partner.

RadnikID) ON Partner. 42 . Organizacija.Zanimanje.OrganizacijaID) LEFT JOIN (Organizacija AS Organizacija_2 LEFT JOIN Organizacija AS Organizacija_3 ON Organizacija_2. Organizacija_1. Radnik.NazivOrganizacije AS NazivRadnogMesta.PartnerID) ON FizickoLice.RoditeljStaratelj.NazivMesta.Prezime. FizickoLice.OrganizacijaID) ON Radnik.FizickoLiceID) ON RadniOdnos.JMBG.Adresa.OrganizacijaID) ON ResenjeORasporedjivanju.NazivOrganizacije AS NazivOrganizacioneJedinice.PartnerID. Radnik.Nadredjena = Organizacija_1.MestoID) INNER JOIN (FizickoLice INNER JOIN (Radnik INNER JOIN ((ResenjeORasporedjivanju LEFT JOIN (Organizacija LEFT JOIN Organizacija AS Organizacija_1 ON Organizacija. ResenjeORasporedjivanju.Satnina.RadnoMestoStaroID = Organizacija_2.NazivRadnogOdnosa.RadnoMestoID = Organizacija.PartnerID = FizickoLice.ZanimanjeID. SkolskaSprema.NazivOrganizacije AS OrganizacionaJedinicaStara FROM Zanimanje INNER JOIN (SkolskaSprema INNER JOIN (RadniOdnos INNER JOIN ((Mesto INNER JOIN Partner ON Mesto.NazivOrganizacije AS RadnoMestoStaro. FizickoLice.ResenjeORasporedjivanjuID. ResenjeORasporedjivanju.Ime. Zanimanje. Partner.Nadredjena = Organizacija_3. ResenjeORasporedjivanju.RadniOdnosID) ON SkolskaSprema.RadniOdnosID = Radnik.DatumPostavljenja. U upitima nisu postavljeni uslovi jer su dodati u izveštajima.DatumResenja.MaticniBroj.RadnikID = ResenjeORasporedjivanju. Organizacija_3.SkolskaSpremaID = Radnik. ResenjeORasporedjivanju. Upit QQResenjeORaspoređivanju SELECT ResenjeORasporedjivanju.ZanimanjeID = Radnik.FizickoLiceID = Radnik.StepenSkolskeSpreme.SkolskaSpremaID) ON Zanimanje. Organizacija_2. FizickoLice. Mesto.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Slika 25.OrganizacijaID) ON ResenjeORasporedjivanju. RadniOdnos.MestoID = Partner.

U obrascu Radnik su i drugi obrasci koji su respoređeni po tabovima: Identifikacija. Radni odnos. Glavni obrazac . Porodica. Odsustva. Raspoređivanje. Obrazovanje-opšte. Pripadnost / Status. Radnik Slika 26. Prilikom startovanja baze otvara se glavni izborni meni obrazac Radnik.3.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog 6.Radnik / Identifikacija 43 .2. brisanje i unošenje podataka u tabele i zato su one osnovni tip objekata u SUBP. Definisanje izgleda formi Obrasci (Forms) služe za kreiranje korisničkog interfejsa za lakše ažuriranje. Radni staž.

opšte 44 .Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Porodica Slika 27. Obrazac Radnik / Obrazovanje . Obrazac Radnik / Porodica Slika 28.

Obrazac Radnik / Radni odnos 45 .Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Slika 29. Obrazac Radnik / Pripadnost/Status Slika 30.

Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Slika 31. Obrazac Radnik / Raspoređivanje Slika 32. Obrazac Radnik / Radni staž 46 .

Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Slika 33. Obrazac Rešenje o odsustvu 47 . Obrazac Radnik / Odsustva Slika 34.

Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Slika 35. Obrazac Rešenje o raspoređivanju 48 .

Microsoft Press: Microsoft Access 2003 Korak po korak. 2004 4. 49 .’’ Praktikum iz analize informacionih sistema’’. Kompjuter biblioteka.Pavle Kaluđerčić: Projektovanje baza podataka i aplikacija. Beograd. Akademska štamparija. Dr.’’ Menadžment informacioni sistemi’’. Prof. Biljanja Vučinić. Slobodan Obradović. Megatrend univerzitet primenjenih nauka. Prof. CET Computer Eljuipment and Trade. Alempije Veljović. 2.’’ Projektovanje informacionih sistema’’. 3. Alempije Veljović. Dr. Kompjuter biblioteka.Diplomski rad Vođenje dosijea zaposlenog Literatura 1. Beograd 2004. Dr. Čačak 2003. Prof. Alempije Veljović. 5. Beograd 2003. 2003.