You are on page 1of 3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Παιδαγωγική Ψυχολογία –

Διδακτική
Ερωτήσεις με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν προέρχονται από το βιβλίο του Εκπαιδευτικού
Ομίλου ΠΛΑΤΩΝ (Σήμα κατατεθέν υπό Π. Φωτιάδη) «Ερωτήσεις Πολλαπλών
Επιλογών ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ για τις εξετάσεις του
ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» της κ. Γρηγοριάδου Χριστίνας.
1. Ποιος από τους παρακάτω παιδαγωγούς διατύπωσε παραδείγματα στα οποία
γίνεται
διάκριση
μεταξύ
κινητικής
και
λειτουργικής
αυτενέργειας;
(α)
Piaget
(β)
Skinner
(γ)
Thorndike
(δ) Claparède
2. Οταν ο εκπαιδευτικός απαντά σε μια απορία ενός μαθητή, τότε ο μαθητής
βρίσκεται:
(α) σε αυτενέργεια από λειτουργική άποψη και σε παθητικότητα από κινητική
άποψη
(β) σε αυτενέργεια και από λειτουργική και από κινητική άποψη
(γ) σε παθητικότητα και από λειτουργική και από κινητική άποψη
(δ) σε αυτενέργεια από κινητική άποψη και σε παθητικότητα από λειτουργική
άποψη
3.
Τα
«ανοικτά
προγράμματα»
είναι:
(α) προγράμματα που αναφέρουν απλώς ποια μαθήματα θα διδαχτούν σε κάθε
τάξη,
καθώς
και
ορισμένες
γενικές
οδηγίες
(β) προγράμματα που δεν προσδιορίζουν την ύλη των μαθημάτων που θα
διδαχτούν σε κάθε τάξη, αλλά αναφέρουν οδηγίες κυρίως μεθοδολογικής φύσεως
(γ) προγράμματα που προσδιορίζουν την ύλη και περιέχουν γενικές ενδείξεις για
τα μαθήματα, με ικανοποιητικά περιθώρια ελευθερίας για τον καθηγητή ή το
σύλλογο των καθηγητών και στα οποία συχνά γίνεται διάκριση των μαθημάτων σε
υποχρεωτικά
και
επιλογής
(δ) προγράμματα που καθορίζουν αυστηρά με λεπτομέρειες τη διδακτέα ύλη και τα
μαθήματα που θα διδαχτούν
4.
Η
θεωρία
(α)
(β)
(γ)
(δ) Wilhelm Wundt

της

προθετικότητας
Franz
James
Francis

αποδίδεται

στον:
Bretano
Ward
Galton

5. Οταν ο εκπαιδευτικός υποβάλλει μια ερώτηση σ’ ένα μαθητή και αυτός ο
μαθητής
απαντήσει
σωστά,
τότε
ο
εκπαιδευτικός:
(α)
υποβάλλει
μια
άλλη
ερώτηση
σε
κάποιον
άλλο
μαθητή
(β) ζητά από τον ίδιο μαθητή να αιτιολογήσει την απάντησή του
(γ) επαναλαμβάνει ο ίδιος τη σωστή απάντηση που έδωσε ο μαθητής, δίνοντας
έμφαση
στα
ουσιώδη
σημεία-κλειδιά
(δ) ζητά από κάποιον αδύνατο μαθητή να επαναλάβει τη σωστή απάντηση που
ακούστηκε στην τάξη από το συμμαθητή του, για να διαπιστώσει αν έγινε
αντιληπτή
και
από
τους
αδύνατους
μαθητές
6. Σύμφωνα με την αρχή της Μορφολογικής Ψυχολογίας οι μαθητές πρέπει να
διδάσκονται:
(α)
τη
μορφή
των
αντικειμένων
(β) τα μέρη ενός συνόλου και στη συνέχεια ως ενιαίο σύνολο το αντικείμενο που

αυτά απαρτίζουν (γ) μεμονωμένα στοιχεία που αποτελούν τα συστατικά μέρη ενός όλου (δ) τα ολοκληρωμένα σύνολα και στη συνέχεια να υπεισέρχονται στις λεπτομέρειες των συνόλων αυτών 7. Ποια από τις παρακάτω εργασίες συνιστά εργασία συγκλίνουσας σκέψης. Με τον όρο «συγκριτική αξιολόγηση» εννοούμε: (α) τη μέτρηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας του μαθητή σε σύγκριση με το αποτέλεσμα προηγούμενης προσπάθειας του ίδιου μαθητή (β) τη σύγκριση του αποτελέσματος της προσπάθειας του μαθητή με το στόχο ή τους στόχους που είχαν τεθεί (γ) τη μέτρηση του αποτελέσματος της προσπάθειας του μαθητή σε σύγκριση με το αποτέλεσμα ενός άλλου παιδιού (δ) τη σύγκριση του αποτελέσματος της αυτοαξιολόγησης του μαθητή με εκείνο της αξιολόγησης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό 13. γιατί συμφωνεί με τη φυσική αξιολόγηση. Πατέρας (α) (β) (γ) (δ) ο Bandura της Συγκριτικής ο ο ο Ψυχολογίας θεωρείται: Romanes Morgan Fechner 8. γιατί τα αξιολογικά επίθετα που χρησιμοποιούνται μπορούν να ερμηνευτούν ποικιλοτρόπως από το μαθητή που αξιολογείται και αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της αυτοπεποίθησής του .λπ. Στα ελληνικά σχολεία οι συνήθεις τάξεις είναι: (α) ομοιογενείς (β) τάξεις παιδιών της ίδιας ηλικίας και της ίδιας αντιληπτικής ικανότητας (γ) ομοιόμορφες (δ) όλα τα παραπάνω 9. Ποιος από τους παρακάτω παιδαγωγούς στήριξε το παιδαγωγικό του σύστημα στην αρχή «Η μάθηση πραγματοποιείται με την πράξη». Για την παρουσίαση του γενικού πλαισίου της νέας διδακτικής ενότητας από τον εκπαιδευτικό ενδείκνυται η εφαρμογή: (α) της διάλεξης (β) της διερευνητικής μεθόδου (γ) της επίδειξης (δ) της ερμηνευτικής μεθόδου 12. πολύ καλός κ. αυτή που πραγματοποιείται καθημερινά στη ζωή. Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση με πάγιους χαρακτηρισμούς (καλός. (α) η ανάλυση από τους μαθητές ενός θέματος το οποίο τους είναι εντελώς άγνωστο (β) η σύνθεση των επιμέρους μερών σε ένα σύνολο (γ) η αιτιολόγηση από τους μαθητές κάποιων αποτελεσμάτων ή συμπερασμάτων (δ) η εξαγωγή ευρύτερων συμπερασμάτων γύρω από τη μελέτη ενός συγκεκριμένου θέματος 11. (α) Kilpatrik (β) Dewey (γ) Thorndike (δ) Rogers 10. στις σχέσεις μας με τους άλλους (β) ναι.) είναι αποτελεσματική. (α) ναι.

17. Η διανοητική προετοιμασία των μαθητών επιτυγχάνεται με: (α) συστηματικό καθορισμό του περιεχομένου και του σκοπού του νέου αντικειμένου (β) υπόδειξη της ειδικής ωφέλειας των μαθητών από την εκμάθηση του νέου αντικειμένου (γ) ανάλυση του κύκλου των παραστάσεων και των ιδεών των μαθητών. το ακοινώνητο στοιχείο της προσωπικότητας που δεν υπόκειται σε περιορισμούς και επιδιώκει αποκλειστικά την ικανοποίηση των επιθυμιών (β) περιλαμβάνει τις εκτελεστικές λειτουργίες της προσωπικότητας και είναι ο παράγοντας που ενοποιεί τον εσωτερικό με τον εξωτερικό κόσμο του ατόμου (γ) είναι ο ψυχικός σχηματισμός που αναπτύσσεται από την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος και ιδίως των γονέων (δ) είναι η συνείδηση του ατόμου. 7. 16. Γ. 15. Α. 11. 4. η εσωτερική αίσθηση συμφωνίας με την έμφυτη έλλογη σκέψη 15. 5. Γ. (α) διαφορική ψυχολογία (β) γενετική ψυχολογία (γ) συγκριτική ψυχολογία (δ) ατομική ψυχολογία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1.08 . Α. 12. Γ. Α. Α. Σύμφωνα με τον Freud το «αυτό»: (α) είναι το παράλογο.(γ) όχι. 14. 9. Ελεύθερος Τύπος Τρίτη. Δ. Γ. 2. 10. γιατί δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση του μαθητή 14. οι οποίες είναι συγγενείς με το νέο αντικείμενο (δ) όλα τα παραπάνω 18. Γ. Α. Λοκ Χομπς Χιουμ Μπάλντουιν 16.Μ. Α. 13. 8. 6. Γ. Δ. γιατί οι μονολεκτικοί χαρακτηρισμοί εγκυμονούν πάντα τον κίνδυνο της ασάφειας και της παρερμηνείας (δ) όχι. Το σχέδιο Dalton (Dalton Plan): (α) υποστηρίζει τις ομοιογενείς τάξεις ή ομάδες (β) υποστηρίζει την κατάργηση των τάξεων και την εισαγωγή των βαθμίδων στην εκπαίδευση (γ) υποστηρίζει την κατάργηση της ομαδικής διδασκαλίας και εισάγει την ατομικοποιημένη διδασκαλία κυρίως με τα ατομικά δελτία εργασίας (δ) υποστηρίζει την τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος και των διδακτικών βιβλίων προκειμένου να ικανοποιείται η αρχή των ατομικών διαφορών 17. Γ. Δ. 18. (α) (β) (γ) (δ) Ποιος αναγνωρίζεται ως «πατέρας Τζον Τόμας Ντέιβιντ Τζ. Β. 3. του βρετανικού εμπειρισμού». Δ.05. 13. Πώς λέγεται ο κλάδος της Ψυχολογίας που μελετά τις διαφορές μεταξύ των ατόμων.