You are on page 1of 6

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΕΠ

Το δεύτερο τετράδιο στο οποίο εξετάζονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί και
αποτελείται από δύο ενότητες α) την Ειδική Διδακτική και β) παιδαγωγικά – γενική
διδακτική, είναι κυρίως και δυσκολότερο μέρος του διαγωνισμού. Κατανοώντας ότι
οι περισσότεροι υποψήφιοι δεν έχουν επαφή με το αντικείμενο των παιδαγωγικών
και της γενικής διδακτικής, δημιουργήσαμε ένα ευρετήριο αποσαφηνίσεις κυρίως
παιδαγωγικών όρων.
Θέλοντας να βοηθήσουμε τους υποψήφιους στην προσπάθεια τους, επιλέξαμε ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα μέσω του οποίου θα κατανοήσουν έννοιες και θα τις
συνδυάσουν με παραδείγματα (ερωτήσεις από τον διαγωνισμό), πιστεύοντας ότι με
αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε θετικά στην προετοιμασία τους.
Αξιολόγηση: Η συστηματική αξιολόγηση του μαθητή θεσμοθετήθηκε στη βασική
εκπαίδευση σταδιακά τον 18ο-19ο, όταν κατέρρευσε κληρονομούμενη κοινωνική
ιεραρχία και άρχισε πλέον η επίδοση και όχι η καταγωγή να αποτελεί κριτήριο
κατάληψης θέσεων στην κρατική μηχανή.
Ορίζουμε ως ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ως το σύνολο επιμέρους
συστηματικών και οργανωμένων διαδικασιών που αποσκοπούν στον προσδιορισμό
και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού,
των μαθητών του αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού συστήματος. Πιο
συγκεκριμένα στον Ελλαδικό χώρο – βάση του Π.Δ. 86/2001 - ισχύει το εξής: η
αξιολόγηση αποκαλύπτει το βαθμό, το επίπεδο επίτευξης των στόχων για κάθε
μαθησιακό αντικείμενο, όπως αυτοί ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα.
Επιδιώκει την αποτίμηση του γνωστικού επιπέδου, της κριτικής ικανότητας των
μαθητών και παράλληλα ανατροφοδοτεί την παιδευτική πράξη, καθώς πληροφορεί
το διδάσκοντα για το βαθμό αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. Ένας
βασικός ακόμα ρόλος της αξιολόγησης είναι να ενημερώνει τους ίδιους τους
μαθητές αλλά και στους γονείς τους για το επίπεδο μάθησής τους. Επίσης η
αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας!
ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στις τελευταίες δεκαετίες, η βιβλιογραφία κάνει διάκριση μεταξύ Αθροιστικής και
Διαμορφωτικής αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, η Αθροιστική αξιολόγηση
(summative) επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση του τελικού αποτελέσματος που
είχε η εκπαιδευτική παρέμβαση, χωρίς προσπάθεια αναζήτησης των αιτιών που
οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση το αξιολογικό
αποτέλεσμα αξιοποιείται κατά την λήψη αποφάσεων. Αντίθετα, η Διαμορφωτική
(formative) αξιολόγηση αναζητεί τις αιτίες των αποτελεσμάτων και επιχειρεί να
κάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις εγκαίρως, πριν οριστικοποιηθούν οι αποτυχίες της
παρέμβασης. Εάν αναλογιστούμε ότι η έννοια περιγραφική αξιολόγηση μας
παραπέμπει στην αναλυτική και εκτενή περιγραφή της γνωστικής και
συναισθηματικής κατάστασης καθώς και της κοινωνικής συμπεριφοράς του
μαθητή, τότε εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία
αξιολογικής διαδικασίας που όπως είπαμε ονομάζεται Διαμορφωτική αξιολόγηση.
Παράδειγμα:
1. Λέγοντας «περιγραφική αξιολόγηση» εννοούμε:
Α. Την αναλυτική περιγραφή αποκλειστικά της γνωστικής κατάστασης και των
γνωστικών επιδόσεων των μαθητών.
Β. Την σύντομη περιγραφή με λέξεις (π.χ. προσπάθησε περισσότερο, καλά τα
πήγες κ.λ.π.) και όχι με βαθμούς της γνωστικής, συναισθηματικής κατάστασης
καθώς και της κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή.
Γ. Την αναλυτική και εκτενή περιγραφή της γνωστικής και συναισθηματικής
κατάστασης καθώς και της κοινωνικής συμπεριφοράς του μαθητή.
Δ. Την βαθμολόγηση του μαθητή με βαθμούς που να συνοδεύονται από σύντομες

αλλά εξετάζει κάθε θεματική ενότητα από όλες τις δυνατές πλευρές. γ. β. Επιβάλλει την διερεύνηση δύο ή περισσοτέρων θεμάτων. Αποκλειστικά την επιλογή θεμάτων που προσφέρονται για την απόκτηση γνώσεων οι οποίες δεν διδάσκονται σε κανένα μάθημα. η Ιστορία. παρά την πολυπλοκότητα της. γ. την εκτίμηση της προσπάθειας του μαθητή μετά από σύγκριση με τους συμμαθητές του. τη διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευτικός βαθμολογεί τον μαθητή με βάση τις επιδόσεις του.χ.π. τα Μαθηματικά κ. Την σύνδεση θεμάτων που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο με θέματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο. Η άρτια προγραμματισμένη εργασία . ώστε να ενδιαφερθούν για το μάθημα. ο οποίος χρησιμοποιείται από τη βιβλιογραφία για να δηλώσει την διδακτική προσέγγιση που δεν ακολουθεί την κατάτμηση της πραγματικότητας σε διδακτικά αντικείμενα και ξεχωριστά μαθήματα. Η διαθεματική προσέγγιση. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ . 2. δ. Με τον όρο αξιολόγηση εννοούμε: α. δ. Δίνει την ευκαιρία αντιπαραβολής που ανήκουν σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα γ. αξιολογώντας και την γενικότερη συμπεριφορά του. 2. επιτρέπει την αντιμετώπιση της γνώσης ως ενιαίας ολότητας με την κατάργηση των διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και την δημιουργία μιας ολιστικής κυρίως αντίληψης της γνώσης δ. ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Αφορά κυρίως την προσχολική και σχολική ηλικία. που συνεπάγεται η διαθεματική προσέγγιση οδηγούν σε ανωτέρου επιπέδου γνώση. την κατάταξη του μαθητή σε ένα σημείο μιας βαθμολογικής κλίμακας με βάση τις επιδόσεις του β. τη διαδικασία κατά την οποία όχι μόνο εκτιμάτε η προσπάθεια του μαθητή για την επίτευξη ενός στόχου αλλά αντλούνται και σχετικές πληροφορίες από τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή για την βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. όπως π. η Κοινωνιολογία. β. Η διαθεματικότητα ως τρόπος προσέγγισης της νέας ύλης από τους μαθητές: α. η διαθεματική προσέγγιση είναι κοντά όχι μόνο στην παιδική αντίληψη που δυσκολεύεται να κατανοήσει την κατάτμηση της γνώσης σε επιμέρους επιστημονικούς κλάδους. ώστε οι μαθητές να μάθουν όσον το δυνατόν περισσότερα πράγματα.λπ.ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο όρος διαθεματική διδασκαλία προϋποθέτει και εμπεριέχει τον όρο «διαθεματική προσέγγιση». παρουσιάζει μια αδιάσπαστη ενότητα. διότι οι διαδικασίες γενίκευσης αφαίρεσης και σύνθεσης. Την επιλογή θεμάτων που ενδιαφέρουν κυρίως τους αδύνατους μαθητές. επισημαίνουν οι υποστηρικτές της. αλλά ταυτόχρονα την αναβαθμίζει ποιοτικά. Λέγοντας «διαθεματική διδασκαλία» εννοούμε: α. Παράδειγμα: 1. αλλά και στην ίδια την πραγματικότητα. καλά κ. η οποία. Η μέθοδος Project βασίζεται στο αξίωμα ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν το ενδιαφέρον τους είναι πλήρως ενεργοποιημένο και επικεντρωμένο. με στόχο τον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ τους. Τον συνδυασμό γνώσεων από διάφορες γνωστικές περιοχές για την προσέγγιση και επεξεργασία ενός θέματος.περιγραφικές κρίσεις άριστα. Αποβλέπει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας των παιδιών. δεν διευκολύνουν μόνο την μάθηση. παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας ενός θέματος από την πλευρά διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και συσχέτισης της γνώσης που προκύπτει. πολύ καλά.λ. Ως αρχή..

Η εργασία με την μορφή project είναι το ανεπίσημο μέρος του Αναλυτικού προγράμματος που συμπληρώνει και στηρίζει τα πιο επίσημα συστατικά του στοιχεία (συστηματική διδασκαλία) (L. την παρουσίαση ενός πρόχειρου σχεδίου από τον κάθε μαθητή στο οποίο θα πρέπει να περιέχονται οι κύριες σκέψεις του για την επίλυση ενός προβλήματός. αφού ο εκπαιδευτικός πρέπει να στηρίζεται στο περιεχόμενο του σχολικού εγχειριδίου. γ. Την παρουσία ενός θέματος από τον εκπαιδευτικό. η μέθοδος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του αναλυτικού προγράμματος και ενεργοποιεί της αναδυόμενες δεξιότητες που έχουν τα παιδιά βοηθώντας τα να τις κατακτήσουν. Skinner (1904-1990) θεωρεί.Η Σχολική Τάξη) Παράδειγμα 1.F. την βελτίωση των δεξιοτήτων τους και ενδυνάμωση των αξιόλογων τάσεων και προδιαθέσεων τους καθώς και την διασφάλιση υγιών συναισθημάτων για την ζωή τους. Παράδειγμα: 1. δ. ώστε να λειτουργήσει για τους μαθητές ως παράδειγμα. Το παιδί από μόνο του δεν έχει εσωτερικές δυνάμεις αυτορρύθμισης που να προωθούν και να κατευθύνουν την ανάπτυξη. Piaget Αντικείμενο των μελετών του Piaget αποτέλεσε κυρίως η νοητική ανάπτυξη του παιδιού από την γέννηση μέχρι την προεφηβική ηλικία.με Project παρέχει ένα φάσμα δραστηριοτήτων με τις οποίες τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν. ότι η φύση του παιδιού είναι tadula rasa και ότι το περιεχόμενο και ο ρυθμός μάθησης και της ανάπτυξης καθορίζονται από τις εξωτερικές συνθήκες. Η πολύ σαφής και συγκεκριμένη διατύπωση του στόχου των προφυλάσσει από την απώλεια προσανατολισμού. Την επεξεργασία ενός θέματος το οποίο δίνετε στο μαθητή για το σπίτι με τη μορφή μιας κατοίκων εργασίας.H Μέθοδος Project). η συμπεριφορά και κατ’ επέκταση η μορφή της μάθησης και της ανάπτυξης καθίστανται απόλυτα εξαρτημένες από το περιβάλλον (Ματσαγγούρας. το οποίο επιλέγετε με βάση των ενδιαφερόντών τους. Έχει όμως βασικές ανάγκες και για αυτό ανταποκρίνεται πρόθυμα σε στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος που ικανοποιούν τις βασικές του ανάγκες. Η όλη διαδικασία δεν έχει νόημα. γιατί: α. β. Katz &S. Στο χρονικό αυτό διάστημα . μια ανοικτή διαδικασία μάθησης κατά την οποία επιχειρείτε η επεξεργασία ενός θέματος με ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Project και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε ότι η εργασία με project μπορεί να αντικαταστήσει ότι ορίζουν τα αναλυτικά προγράμματα σε σχέση με το νηπιαγωγείο ή το δημοτικό σχολείο. γ. Λέγοντας «σχέδιο εργασίας» (Project) εννοούμε: α. β. Chard – επιμέλεια: Μάνος Κόνσολας . η διδασκαλία είναι μια δημιουργική διαδικασία και πολλές φορές οδηγεί σε απρόβλεπτα αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Αντιθέτως. Έτσι. Μπιχεβιορισμός Η μπιχεβιοριστική σχολή. δ. Καθώς τα παιδιά εμπλέκονται στις ποικίλες εργασίες με project οι εκπαιδευτικοί μπορούν μέσα στην κοινότητα των μαθητών να προσδιορίσουν ευκαιρίες για την διεύρυνση της γνώσης του. Η σαφής διατύπωση του στόχου θα βοηθήσει τον μαθητή στην προσπάθεια για επίτευξή του. με βασικό εκφραστή της τον B. Η μπιχεβιοριστές υποστηρίζουν ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει: να διατυπώνει πολύ σαφής και συγκεκριμένους στόχους κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας του.

Το περιβάλλον δεν βοηθάει ιδιαίτερα στην οικοδόμηση της γνώσης. Υπάρχουν και ορισμένα θεμελιώδη κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζουν την ομάδα. Durcheim κάθε τάξη έχει την ιδιαίτερη της φυσιογνωμία αποτελώντας ένα προσωπικό όν. Κατά την διδασκαλία ο εκπαιδευτικός οφείλει να χρησιμοποιεί τεχνικές της μεταγνώσης. Σύμφωνα με τον Piaget η γνώση κατασκευάζεται μέσω της δράσης του ατόμου πάνω στο περιβάλλον. ελέγχουν το πώς μαθαίνουν γ. β. της κληρονομικότητας. έτσι λοιπόν η νοημοσύνη είναι μια πλευρά της γενικής βιολογικής προσαρμογής στο περιβάλλον). ξαναθυμούνται ορισμένα πράγματα β. Αυτό σημαίνει ότι: α. Η γνώση αποτελεί ένα αντίγραφο της πραγματικότητας. Α. ασκούνται στο γράψιμο δ.7 έτη Γ. δ. πρόκειται για δύο έννοιες που αφορούν την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου. του περιεχομένου της σκέψεως μας) που επιτρέπει στο άτομο. Ο Piaget είναι υποστηρικτής του μοντέλου της αλληλεπίδρασης – αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην κληρονομικότητα και στο περιβάλλον. καθώς και μιας αυτόβουλης προσπάθειας του παιδιού να αναπτύξει την νοημοσύνη του (την νοητική ανάπτυξη του παιδιού την βλέπει ο Piaget ως μια πλευρά της βιολογικής πάλης του οργανισμού με τη ζωή. Φάση των αισθησιοκινητικών λειτουργιών από 0 – 2 έτη Β. Το υποκείμενο που μαθαίνει και το περιβάλλον βρίσκονται σε μια αλληλεξάρτηση. Πρόκειται για εκείνη τη λειτουργία συνειδητοποίησης και ελέγχου του γνωστικού συστήματος (του νου. Τον όρο αυτό πρωτοχρησιμοποίησε ο Flavell 1976 Παράδειγμα: 1.15 έτη. γ. Σύμφωνα πάντα με Piaget η γνώση – η μάθηση οικοδομείται πάνω στην εμπειρία ενώ είναι και το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων όπως αυτόν του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την άποψη C. μια και οι φυσικές προδιαθέσεις παίζουν τον αποκλειστικό ρόλο. Φάση των προσυλλογιστικών λειτουργιών από 2. Rogers η ομάδα είναι ο πολλαπλασιασμός της δυναμικής των διαπροσωπικών σχέσεων. να προβλέπει. Ο αριθμός των μελών της πρέπει να είναι πάνω από τρία.11 έτη Δ. Β. Α. να κατευθύνει και αξιολογεί τις σκέψεις του. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσωπική αλληλεπίδραση και διαντίδρασης . Φάση των συγκεκριμένων νοητικών λειτουργιών από 7. παίρνουν συχνά αποφάσεις Σχολή τάξη ως ομάδα Ένα πρωταρχικής σημασίας πρόβλημα είναι η θεώρηση της σχολικής τάξης ως ομάδα. Κατά τον E. το Περιβάλλον παίζει τον καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση της γνώσης Μετάγνωση Μετάγνωση: αναιρεί τη λεγόμενη πληροφοριακή μάθηση η οποία λειτουργεί μηχανιστικά και είναι μικρής εκπαιδευτικής σημασίας. ακριβώς να προγραμματίζει. Βασικό μοτίβο αυτής της έννοιας – με έντονο παιδαγωγικό κυρίως ενδιαφέρον – είναι το: ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ. Φάση των αφηρημένων νοητικών λειτουργιών από 11. γιατί οι μαθητές: α. διότι δεν ενεργοποιεί και δεν μετασχηματίζει τα γνωστικά σχήματα του μαθητή.η νοητική αυτή ανάπτυξη διέρχεται από τέσσερις μεγάλες φάσεις με πολλές ενδιάμεσες βαθμίδες. Παράδειγμα: 1.

κοινούς στόχους και κανόνες.της ενότητας της ομάδας. συναισθήματα. Την δυνατότητα που έχει ο κάθε μαθητής χωριστά να ασχοληθεί με ένα θέμα που τον ενδιαφέρει. ύπαρξη κοινών στόχων Β. Από το εκτός ομάδας περιβάλλον και Ε. αναδεικνύει τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή γ. Αλληλεξάρτηση ρόλων και μελών Θεωρίες της Δυναμικής ομάδας Ο Lewin σχετικά με τη δυναμική της ομάδας παρατηρεί: ότι το όλο διαφέρει από το σύνολο των μελών. το οποίο θέμα προκαλεί το ενδιαφέρον όλων των μαθητών με τη σαφή έγκριση του διδάσκοντος. Την επεξεργασία μέσα σε ένα συνεχές δίωρο ενός θέματος που προκαλεί τον ενδιαφέρον όλων. τα οποία εκφράζονται ή ελέγχονται στο πλαίσιο της ζωής της ομάδος (Χ. ενέργειες φιλικές – εχθρικές Γ.Ι. Β. Ομοιογένεια κοινωνικής συμπεριφοράς Γ. Bales). ασκεί τους μαθητές στις δημοκρατικές διαδικασίες. Πρόκειται για ανεξάρτητο δίωρο του εβδομαδιαίου προγράμματος που αποσκοπεί στην επεξεργασία θέματος. δίνει έναν τόνο παιχνιδιού στις ομαδικές δραστηριότητες δ. Γ. Απόδοση ταυτότητας σε κάθε μέλος της ομάδας Δ. κατανοώντας ενεργά το λάθος.κυρίως συναισθηματική – η οποία προκύπτει από την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας.μεταξύ των μελών. Την δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευτικός να διδάσκει κατά προτεραιότητα όποιο μάθημα θέλει ανεξάρτητα από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στην αλληλεπίδραση των μελών τονίζοντας τα εξής: Α. Ευέλικτη Ζώνη ή Ζώνη καινοτόμου δράσεως. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιβάλει σε μαθητές τις ποινές της μη παροχής μιας αμοιβής ή της αποδοκιμασίας για να: . Επίσης μια άλλη θεωρία σημαντική είναι αυτή της αλληλεπίδρασης (R. Αντίστοιχα σε επίπεδο αμοιβής λειτουργεί ενθαρρυντικά. Απαιτείται συνείδηση – σε επίπεδο κοινών στόχων. Ένα δίωρο το οποίο προσφέρεται για την επεξεργασία και την διόρθωση των κατοίκων εργασιών Αμοιβές – Ποινές Ένα πλαίσιο παιδευτικής παρέμβασης που επιτρέπει στον μαθητή να αξιολογήσει την πράξη του. Παράδειγμα: 1. επιτρέπει να αναδειχθούν οι μαθητές που είναι αστέρια β. Η σχολική τάξη χαρακτηρίζεται όπως και κάθε ομάδα από τα εξής: Α. ενέργειες επικράτησης – υποχώρησης. γιατί αυτός: α. Λυγίζου – Διδακτική μεθοδολογία και στοιχεία Ψυχοπαιδαγωγικής) Παράδειγμα: 1. Λέγοντας «ευέλικτη ζώνη» εννοούμε: α. γ. β. Δ. Παράδειγμα: 1. αν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την αυξημένη αντοχή και προθυμία ή την κούραση των μαθητών. Η ενδοομαδική επικοινωνία ρυθμίζεται από κοινές συνθήκες δράσης. δ. Η εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αποφεύγουν τον ομαδικό τρόπο εργασίας των μαθητών μέσα στις τάξεις. εννοώντας ότι στο πλαίσιο της σωματικής ζωής αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη -δυναμική της ομάδας .

δ. ο οποίος μετατρέπει τις προσδοκίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τους μαθητές τους σε μαθησιακές επιδόσεις). τους υπενθυμίζει το λάθος που έκαναν. Αλλά αποβλέπουν και στην ενδυνάμωση της μαθησιακής πορείας των αδύνατων κυρίως μαθητών. γ. Οι οπαδοί «ελεύθερου σχολείου». προσωπική αναδιοργάνωση είναι ο αρνητικός κοινωνικός και ψυχολογικός μηχανισμός της αυτοεκπληρούμενης προφητείας – πρόβλεψης – προφητείας. Με τον όρο αυτοεκπληρούμενη προφητεία εννοούμε ότι: α. συμμορφωθούν στις απαιτήσεις του. συχνά η διαπιστώνουμε ότι αυτή η ιδιαίτερη μαθητική ομάδα χαμηλής επίδοσης αντί να ενισχύεται στιγματίζεται λόγω της χαμηλής ικανότητας των μαθητών της.α. Παρά τις αρχικές προθέσεις. το οποίο εισάγει έννοιες όπως αυτές της παιδοκεντρικής αγωγής. δ. αποτελεί προϊόν της ερωτηματικής σκέψης του μαθητή. στηρίζεται στην προηγούμενη μάθηση του μαθητή Αυτοεκπληρούμενη προφητεία – πρόβλεψη – προσδοκία Τα μέτρα και οι πρακτικές ομοιογενοποίησης της σχολικής τάξης αποβλέπουν στην διευκόλυνση του διδακτικού έργου. πιστεύουν ότι η μάθηση ενδείκνυνται να: α. βασίζεται στην συχνή άσκηση και επανάληψη β. οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού για τους μαθητές του δεν επηρεάζουν την συμπεριφορά ούτε του ίδιου ούτε των μαθητών του. οι θετικές ή αρνητικές προσδοκίες και οι αντιλήψεις του εκπαιδευτικού για τους μαθητές του επηρεάζουν αντίστοιχα θετικά ή αρνητικά τόσο την συμπεριφορά του όσο και τη συμπεριφορά των μαθητών του. της ανεξάρτητης δράσης των μαθητών υπό την διακριτική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. τους «κόψει τον βήχα» Ελεύθερο Σχολείο Λειτουργεί κυρίως στα πλαίσια της θεωρίας του «ανοικτού σχολείου». β. όπως ο A. δ. οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις που έχει ο εκπαιδευτικός για τους μαθητές του επηρεάζουν πάντοτε αρνητικά την συμπεριφορά του. Παράδειγμα: 1. ο οποίος εύκολα στη συνέχεια μετασχηματίζεται στην αντίληψη μας και σε χαμηλής ποιότητας πρόσωπο. ενώ ταυτόχρονα καταργεί τη διδασκαλική εξουσία και την αρνητική ιδιότητα του μαθητή ως παθητικό δέκτη της μάθησης. παραδεχθούν το σφάλμα τους. γ. προκύπτει από λεπτομερή ανάλυση και συσχέτιση των δεδομένων του μαθήματος γ. (Μαθησιακή στασιμότητα. β. . Παράδειγμα: 1. Neil. οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις που έχουν οι μαθητές για τον εκπαιδευτικό τους επηρεάζουν αρνητικά την συμπεριφορά τους.