You are on page 1of 10

Preparación del Ebbo.

A la izquierda del tablero, sobre la estera, se sitúa: òpèlè (cadena de adivinación), los ibò (elementos de selección adivinatoria) y el Irofá A la derecha, fuera de la estera, debe estar situada la jícara con agua, los animales que se van a utilizar y aquellos objetos que no se echaron anteriormente. i.- El Ebbo, ya preparado, se sitúa a la derecha de la estera, delante del tablero. Para echar el polvo sagrado (iye Ifá) en el Tablero MO ŞE OPÓN BÁ IYE. t. Yo lleno el tablero y pongo el polvo sagrado. Tablero número I: Este tablero se divide con una línea central que divide al tablero en dos secciones y se dice: MO LÀ ÒNA FÚN Ó TÒRORÒ, KÍ OLE LÀ ÒNA FÚN MÍ TÒRORÒ. A la derecha, se anotan los Odù omolú (combinados) y a la izquierda se anotan los Olódù (Odù dobles). El tablero se cierra con el Odù Ìwòrì Òwònrín e Ìròsùn mbò, con los cuales se finalizan las anotaciones del tablero. Se comienza a invocar a Òrúnmìlà con las salutaciones a Ifá. Luego se toca con el Irofá en el borde del tablero mencionando los animales e ingredientes que la persona trajo como ofrecimiento: Sacerdote: TALÓ NI ÀKÚKO. t. De quien es el gallo. Suplicante: TEMI O. t. Es mío. Sacerdote: TALÓ NI EWÉ. t. De quien es la hierva. Suplicante: TEMI O. t. Es mía. Nota: Cuando se pregunta a Ifá, previamente, los ingredientes para el sacrificio, se mencionan y por cada uno de ellos se dice: TEENI O – Es el regalo de él. Se prosigue con la mojúba. Seguidamente se dice: EBBO ERÍ ATÈ Ó.- El sacrificio es testimonio en la escritura. Se responde: ERÚFÍN ERÚDÀ.- El ofrecimiento es realizado y el ofrecimiento es aceptado. Tres veces: ÒŞHÉTURA. Y se responde: ÈŞHÙ A WÁ IRÉ TÈTÈ Continuamos con el rezo: 1.- ÒŞHÉ ÒTURA; ÀŞE KÓÒŞE MÓ LÒNA ADÍFÁFÚN AWÚRE LÀ TI NRÒDÈ IJEBU. Isuyere: ÀWÚRE LÀ ÀWÚRE LÉLÈ O (bis) ADÍFÁFÚN MBÒ TO LO SI ILÉ IJEBU... 2.- Se reza el Odù TóJálè:Si no se conoce el reso Reso; Oddun eleddun , Olorun eleddun , ashe orisha , Oddun toyade , osodde ni Orumila lankue ni Ifa Mokun Isuyere; FÁ Ó DÁRA, ÈMÍ Ó DÁRA, MO JUU KÁ JO MAÁ MAÁ IJAN GÈ ÈRÈ EBO. 3.- ÒYÈKÚ NILÓGBÈ; ARONI ÒŞÓ OPA, KÍTA ÈSI BORÚ, IFÁ ÀŞE ÈSI ÌKÓDÁ

AFÉFE SÁ LÚ Ó LÓRUN. Isuyere.. Seña: Se pasa el paquete del Ebbo.. O RÚBO ÀKÚKO. KIRÀN FIRÙN ÒFÒ. de forma circular por la cara. Isuyere: ÀGBÒ NSÁ ÀGBÒ NI JÀ. LAMPÈ OLÓRUN.OGBÈSÁ AFÉFE SÁ LÚ AYÉ. 7. ADÍFÁFÚN TAABA EERÍ FÁ. ADÍFÁFÚN ŞÀNGÓ. ADÍFÁFÚN IGI TINŞÒRÉ ÀGBÒ. . ŞILÉKUN FEBO ÒRUN.ÒBÀRÀ BOGBÈ LÀATOOSIN OMO ÈDÚ. BÀBÁ JÉ ENI WÁ WÈ Ó. .. ADÍFÁFÚN OLÚWO IFÁ JÓKO. IFÁ IRÉ ATIPONLA IFÁ DUURU. ÈMÍ OBA OMOLÓJU MÙ. ÒFÒ SIGBE RÈ. Isuyere: ÈDÚ ŞHILÉKUN FÈDÚ. KIRÀN FIRÙN IKÚ.ÒGÚNDÁ OGBÈ IGÁRA NI IGÁRA ÒPÒ RÓPÒ AJERÒ ÀMÓNÀ NIŞÓ O MAA AWO OLÓFIN ADÍFÁFÚN ÒGÚN. Isuyere: ATIPONLA IFÁ DUURU (bis) IFÁ OWÓ. LAMPÈ ŞÀNGÓ.. BÀBÁ ÀTELÉ ÈRÈ. ADÍFÁFÚN ÈŞHÙ. OMO AGBÀGEYAN.ÒSÁ OGBÈ. WÉRE NÍ TU WÉRE (cuatro veces) ŞÀNGÓ TAPAA NÍ TU WÉRE.ÌWÒRÌ WÓFUN. TIIŞOMO ELÉGBÁRA. ILÈ MO PÈ YE. LAMPÈ ŞÀNGÓ.OGBÈ ÒBÀRÀ BÀBÁ ÀTELÉ. ÀRÙN SIGBE RÈ. ABUFUN OLÓFIN.. PIN ORÍ TÍ PIN ORÍ TÍ.. KEBO ADA FÉ ELEBO. BÍ ÀTELÉ. Seña: Se presenta el paquete del Ebbo en la cabeza de la persona y se limpia. 11. EFUUFUU AWO ÒRUN. O NÍ BÀBÁLAWO ADÍFA JÓKO FÚN SÈSÈ. ÈDÚ. KIRÀN FIRÙN ÀRÙN.. AFÉFE AWO AYÉ. ÒSÁ LÒFOBEYO LÀ MI GÀDA LABELABE TÓRÍ KI O JÀ. EIYELE ATI AKÓFA. 9.OGBÈ YONU OBÓ SOBÚ OBÓ KÒNU ADÍFÁFÚN ŞENA. 8. ÀŞE NIFÁ ÌMÒRÍ YÈYÉ Ó. IKÚ SIGBE RÈ. IFÁ ÌMÓ. KÙKÙTÉ KÙKÙ AWO ÈBÁNÀ. ÒBÀRÀ ABOGBÈ LÀATOOSIN OMO EEDÚ ÌŞÉ RÈ KUN ÌŞÉ RÈ. OODÙA ÀRÈMO WÁ WÈ O. ÀGBÒ LO DÈ IGI (bis). 10. 6.. 5. .(Aquí se prueba el iyéfá tres veces con el Irofá) 4. seguidamente se . KEBO ADA FÉ ELEBO. OLÓRUN ŞILÉKUN FEBO.ÒŞHÉ PÀWÚRE. Isuyere: IFÁ TI MÒ DÁ ÌŞÉ (BIS) ÒBÀRÀ ABOGBÈ IFÁ TI MÒ DÁ ÌŞÉ. Isuyere: ÈMÍ OBA OMOLÓJU MÙ (3) AKÒ ORÍ KÓ OBA OMOLÓJU MÙ.

OMO IFA ODARA OMO ORISHAOKO OMO ODARA. JÉ WÈ LERÍ. Suyere. Seña: Se echa aguardiente en el suelo y agua. A BÈ SÍ AYÉ. JÉ WÈ. AWO MÒ ROKO ADÍFÁFÚN OBA.. MAA JÁGBÀ JÉ WÈ LERÍ. se moja el dedo del medio del licuado y se tocan los cuatro puntos cardinales del Opón (tablero).ÒDÍKÁ Ó KÒLÓJÚ OSÚ. OGBE DI LELE. Isuyere: MO YÙN EWÉ MO SÁRA WÒ (BIS) EWÉ LÒ JÁ MÍ. ÀŞE ARIKÚ BÀBÁWÀ. ONÍKO LO WÁ Ó. 13. Isuyere: ÒRÚNMÌLÀ AWO YÒ NILÉ O (3) ÀŞE TÓ.OGBÈDÍ KÀKÀ OGBÈDÍ LELE ADÍFÁFÚN MÒRÒ TITÀN.ÒGÚNDÁ ÒFÚN. A KÓ MÁ RA NI ÒGÉRÉ APATA ÒDÚ BIRIBIRI YO PII ADÍFÁFÚN ÒRÚNMÌLÀ TI O LOGÚN. ADÍFÁFÚN EÉGUN. Seña:Se presenta el paquete del Ebbo en los cuatro puntos cardinales del Opón y luego. 15. ADÍFÁFÚN ÀJAPÁ TÍ ROKO LO LENÍ IFÁ. 18. BÀBÁ OLÓFIN JÉ WÈ. 16.ÒTURA ONÍKO. ÀŞE BO.. Con el irofá se echa del licuado en el paquete del Ebo y se van mencionando a los antepasados. OBA KARELE. KÁLÈ LO. OBA NIFÁ TIIŞOMO OLÓFIN OBA ORISAYÉ.ÒJUANI BOKA JÒWÈRÈ SÓÒWERÈ YÉ OSÁNYÌN ÀGBÀ NÌYÈ. AWO KI TÁNIŞÉ AFEEFE LOÒRUN. OBA KARELE. ADÍFÁFÚN OLÚWO ALÀDÍ MÒ FO WÙ SÉSÌN. se pasa el paquete por debajo del sobaco de la persona. 17.. Isuyere: BÀBÁ JÉ WÈ LERÍ. Isuyere: BÀBÁ KARELE. Isuyere: BÀBÁ EERÚ RUN.. MO FORÍBÁLÈ YÍ KÒSÌ OLÓRUN ÀKÒ KÓI BEERÈ. PELÉSÈ KÀN JUU PELÉSÈ MÉJÌ ADÍFÁFÚN ELEBO. ADÍFÁFÚN ERUN TI O NLO SILÉ ÒRÌŞÀ OKO JEWÉJEWÉ Ó DÒBÁLÈ. AWO MÒDÍ. ABUFUN ODÙDÚWÀ.OGBÈ ÒTURA BÀBÁ MÒ FO WÙ SÉSÌN. EERÚ RUN LÀ YÉ O. OGBE DI LELE.. . 12. ODÙDÚWÀ KARELE. OGBE KAKA. Isuyere: PIRINTÍ PIRINTI .ÒGÚNDÁ ÒTURA ÒGÚNDÁ TÈTURA... 14. OGBE DI KAKA. EWÉ LÒ GBÉ NI. OBA KARELE. KÁLÈ LÀ WÁ. EÉGUN KARELE. OMODE ALARA (BIS). MO FORÍBÁLÈ YÍ KOTÚN. Ó KÒLÓJÚ ÒPÁ ADÍFÁFÚN ÒRÌŞÀ AJÀLAYÉ TIIŞOMO AJÀLÓRUN. Isuyere: ÒRÌŞÀ OKO BÀBÁ DÍDE.echa iyefá dentro del paquete.

OBI A TANÙ KÓ MAA YÉ ALAKEETA. OBI A TANÙ KÓ MAA YÉ ALAKESISI. ÀŞE ARIKÚ BÀBÁWÀ. Isuyere: ÒSÁ FÚN ÒFÚN SÀ RÒRO. ÀŞE LÉNU. IYAWO. Isuyere: LÓJURERE WÁ (bis) 24. OLUBÓDE OLÓRUN KÉ SHILÈKUN FÚN ÈBÈ KÉ ŞORUN.. 22. OBI A TANÙ KÓ MAA YÉ ALAKEETU. el nombre de la persona. OMO ALA IFÁ (BIS). ÀŞHE BO IFÁ ÀRÚDÀ.ÌRÈTÈ ÒTURA Ó (SIKANKOLA) DÙGBÈDÙGBÈ AWO ÈBÁNA ADÍFÁFÚN ÒRÚNMÌLÀ. FÉ KÚN ŞOŞO NGBÁTÌ NIFÁ. Isuyere: LA NWÁ JÈRE..(TIYU) BÀBÁ JÉ OLÓFIN ÀŞE LORÍ. los méjì se deberían rezar de Òfún a Ogbè. Los méjì: . Nota: Entre cada rezo se mencionan. se toca a la persona con el dinero en las partes simbólicas de su cuerpo y seguidamente se reza lo siguiente: Reso LÁ ÀŞHE RÉ IFÁ NIRÉ EBBO. ADÍFÁFÚN OLÚWO. ÀŞE BO. ODÙ IRÉ OBI AWO ADIATOTO ADÍFÁFÚN ALAKEETU.. O NI ŞE EBO.. ERÚFIN ERÚDA O NI ŞE EBO EBO ADÀ AWO.ÒŞHÉ BILÈ. Isuyere: EWÉ MAA IFÁ BÓRÈ. ÒŞÉ BILÈ.ÒSÁ ÒFÚN KÁWÓKÁWÓ AKÓSO ÀKÓ ADÍFÁFÚN OLÓKUN. 20. ÌPÒNRÍ JÁNGBÓN.ÒTURA ÌRÈTÈ.-ÒFÚNSÁ OMO IFÁ OMO OLÓRUN OMO IFE AGBÓNNIREGÚN ADÍFÁFÚN ÒBÀTÁLA. ÒŞÉ MÍ NI ÒHEN. para ofrecer beneficios de salud e iniciaciones. 21. Nota:Según la filosofía del Ebbo.19. EBBO ÌTAN NI ÌPE LÈÉSO. Seña: A medida que se mencionan las diferentes divinidades.ÒTURASÁ.ÒKÀNÀN ÒYÈKÚ OLUBÓDE OLÓRUN ADÍFÁFÚN EÉGÚN ADÍFÁFÚN AYAROKOÌGBÌN LO RÚBO LÉSÈ ÒLÓDÙMARÈ. ODDUN DEL PADRINO ODDUN DE LA OYUGBONA 25. ÒŞÉ BILÈ. ERÚDA. se va pasando el paquete del sacrificio por encima de la cabeza de la persona. Isuyere: ÈJÉ MÈJÁ OBI TÌRÉ. Isuyere: ERUFIN. ÀMÚRÉ AWO. ODÙ IRÉ OBI AWO ADIATOTO ADÍFÁFÚN ALAKESISI. ÀŞE TÓ. JÉGI MÍ WÚ. ODÙ IRÉ. Isuyere: oba obukereo barawe osa oruyere baba arawe osain keye keye obarawe osain mowo oruyewo... DÁBÁ AWO ADÍFÁFÚN ÒRÚNMÌLÀ. 23. OBI AWO ADIATOTO ADÍFÁFÚN ALAKEETA. los ingredientes del sacrificio además. EBO ADÀ. OWÓ MI A LA ÈBÈ OBI IFÁ AWO.

A DÉLÉ ÈPE KÁ. A ŞA MAA IKU. Seña: Cruzar las manos sobre el pecho. Isuyere: AGANGARA OMO ÒLÓDÙMARÈ (BIS) ARIKÚ LO WÁ Ó.. A BEERÈ ENI ÒWO.ÒYÈKÚ MÉJÌ ÒJÌJI MÉJÌ. ÒFÒ JÉMILO (BIS) Ó JÈRE ÒFÒ JÉMILO. ÒRÚNMÌLÀ NI IHEREHERE LA JORÍ ÈJÁ. IHEREHERE LA JORÍ ERAN..ÒBÀRÀ MÉJÌ . 6-OJUANI MÉJÌ AFOORÓ ÒRO (BIS) SI TÉ AKITIPÁ. ÀRÙN JÉMILO (BIS) Ó JÈRE ÀRÙN JÉMILO. A DÉLÉ ÈPE KÁ.-ÌRÒSÙN MÉJÌ Ó JORO OSÙN ÒPÁ TIRI ÌTA. OMO ÒLÓDÙMARÈ. Isuyere: IKÚ JÉMILO (BIS) Ó JÈRE IKÚ JÉMILO. Isuyere: OSÙN DÚRÓ. 3. KÍKÓ MÁ PADÀ ÒFO. A ŞA MAA ÀRÙN. TÚTÙ FÓN.. Seña: Con ambos dedos índice se toca el suelo y luego la base de ambos ojos. KÍKÓ MÁ PADÀ IKÚ. Isuyere: Ó DIMÒ DIMÒ DIRÉ (BIS) MAA MAA JÉKÍ. Se echa agua en el suelo y con el Irofá se va goteando dentro del paquete del Ebbo y se canta: INÁ TÚTÙ. ARIKÚ MÁ DÀGBÁ MÁ MAA ŞAŞO PÓRÓPÒ PÓRÓPÒ O NÍ BÀBÁLAWO ADÍFÁFÚN OLÚWO AGOGO. Seña: Enganchar el dedo meñique de la mano derecha con el dedo pulgar de la mano izquierda. ADIMAA BÀBÁ JÉRÍ ÌMÓ ÒŞÀNLA. BÈBÈ Ó JORO OSÙN TÓ BÈBÈ Ó JORO OSÙN ADÍFÁFÚN OSÙN. IFÁ TIRO WÚYÈ. dando la apariencia de abrirlos bien. ADÍFÁFÚN ÈJÀ TÚTÙ ADIMAA Ó RÚBO. 4. AJAGUN RÓ.. Isuyere: BÒRO TÍTÌ KOOKO LÒ ODE (BIS) NBÒ TO LO SÍ ILÉ ÒRÚNMÌLÀ BÒRO TÍTÌ KOOKO LÒ DÉ.ÒDÍ MÉJÌ AŞAMAA.. Isuyere: EEŞI ÌRÍ MAA (4) IKÚ FORÍ BÚ JÈNIÀ. MÁ DÙBÚLÈ. Seña: Se va pasando el paquete del Ebbo por encima de la cabeza de la persona a medida que se mencionan los Ajogún (los llamados Osobu) 2. AJAGUNNÀ. ÒRÚNMÌLÀ NI IHEREHERE LÀ JORÍ ADIYE. MO DÚPÉ OLÓRUN. MAA MAA JÉKÍ. EEŞI ÌRÍ MAA. ADÍFÁFÚN AGANGARA (AGANRARA) A DÉLÉ ÈPE KÁ. 5. ARÚMAA. También se presenta el paquete del Ebbo al cielo y se canta: OLÓFIN LAARÍ JÉ O. 7. Seña: Cruzar las manos en el pecho y hacer la mímica de mecer a un niño. EEŞI ÌRÍ MAA. DÚRÓ GANGAN LÀ WÒ SÌN (BIS) AWO.ÌWÒRÌ MÉJÌ JÍGÍJÍGÍ MÓJUMÓJU ADÍFÁFÚN KOOKO LO ÒYÈ IGBE. ÒRÚNMÌLÀ NI IHEREHERE LÀ JORÍ EKU. KÍKÓ MÁ PADÀ ÀRÙN.BÀBÁ ÉJÌOGBÈ ÒRÚNMÌLÀ NI Ó DÍ IHEREHERE.1. A ŞA MAA ÒFÒ. ÒRÚNMÌLÀ NI IHEREHERE LÁ JORÍ EWÚRE.

La persona que realiza el sacrificio se levanta y se limpia ella misma con el paquete del Ebbo. MAA MAA YÓ OKÒ DÁ (BIS) BÈBÈ ÒTÚN. OBA IGBÓ. LÀ AWO SÌN. va tocando el borde del tablero con el siguiente iyere: Isuyere: FISÍLÈ TÚ (BIS) YÍGBÁ. Seña:Topar ambos puños con las manos cerradas. LÁKÁLÁKÁ. IFÁ OHÙN SO. ÒBÀTÁLA ÌSÀ.ÌKÁ MÉJÌ NI KANRÍ EBO.. seguidamente el adivino hace una marca dentro circular por todo el borde interno del tablero encima del iyefá (polvo de Ifá) al tiempo que comenzara el rezo del Olódù. 12. OMO KÁTÌ IKÚ. Ó DÒBÁLÈ NÍ ÒGÚN. ÒBÀRÀ NIFÁ KI KÁTÌ. LÀ AWO SÌNAWO (coro igual). HÉPA BÀBÁ. Seguidamente se echa cascarilla (efun) en el ebbo y se canta: BÀBÁ LO RÓ NIRÉ EFUN (BIS) O NIRÉ EFUN MAA NIRÉ. alternativamente. ADÍFÁFÚN AKÚKO. lo deja caer. ÒLÙ FÉ NTA. BÈBÈ ÒSÌ.ÒKÀNRÀN MÉJÌ ŞÁ KÙTÙ MAA ŞÁ KÙTÙ. ya arrodillada con el paquete del Ebo junto con el Irofá. 9. Isuyere: WÁLAMÍ..ÒSÁ MÉJÌ BÀBÁ BÚRUBÚRU BÀBÁ FOŞO FOŞO ADÍFÁFÚN EWA.ÒTÚRÚPÒN MÉJÌ AAYÉ BÍ ÒTÚN ÒTÚRÚPÒN MÉJÌ. ENI FÉ KÚN TÓWÒ NIFA. ÒLÙ FÉ NTA. YÍGBÁ MÍ. espera la señal del siguiente Olódù. Eshu obi awa agda shoreo adi akuko oma are (1) Oshe me ni eee (1) Eshu obi awa agda shoreo adi akuko oma are (1) Seña:Tocarse todos los dedos entre sí.ÒNÍ BARA. HEPA BÀBÁ OYINYIN LÁ ŞOORO OYIN O. NI KANRÍ Ó NÍ BÀBÁLAWO. ÒRUN LÀ. Isuyere: OHÙN SO. YÍGBÁ. OMO KÁTÌ ÀRÙN.ÒGÚNDÁ MÉJÌ ÒGÚNDÁ ÈJÈ. la persona. Luego se echa miel dentro del . IWÁJU OWÓ ADÍFÁFÚN ÈRÈ ÈBÚTE Seña: Antes de empezar a rezar éste Olódù. en el centro del Opón Ifá (Tablero de Ifá). LÁKÁLÁKÁ. a una altura prudencial. Seña: Tocar con ambas manos. la persona se arrodilla frente al tablero y sujetando con ambas manos el paquete del Ebbo junto al Irota. AAYÉ BÍ ÒSÌ. ambos hombros. Isuyere. 10. BÀBÁ KARELE.. A FÉ JÙ ÈJÈ KI KÁTÌ (BIS) AWO. ÒLA BARA ADÍFÁFÚN BARA OMO OLÓRUN. ADÍFÁFÚN OLÚWO GÚNBE. ÒRUN LÀ. ÒGÚNDÁ TI RÓ.. 8. 11. Isuyere: ÈRO SÌN BÀBÁ KARELE. Isuyere: ÒFÒ LO BODÈ KI KÁTÌ.. BÀBÁ BÚRUBÚRU BÀBÁ FOŞO FOŞO ADÍFÁFÚN ÒRÚNMÌLÀ AGBÓNNIREGÚN. El adivino. Seña: Tocarse la barrica con la mano derecha y luego soplar sobre la misma. repetidamente. LO WÁ LÓJU OKUN ÒŞÀNLA BÍÌRÍ ONÍWÀ. OMO KÁTÌ ÒFÒ. BÀBÁ KARELE. BÀBÁ LO RÓ NIRÉ EFUN. de ambas manos.

. MÒRÒ AWO. O NI AGBÓNNIREGÚN KO BÁ ALÁDE NIFÁ.ÌRÈTÈ MÉJÌ ÉJÌ ELEMERE. concluye en el hueco de Ìwòrì Òjuani y la orden de Ìròsùn Umbò de regresar. ambas rodillas y soplar aire en las manos hacia fuera. Isuyere: A WÁRA WÁRA ENI MÒRÒ (BIS) KÁSÈ ÌTAN KÁSÈ ÈMÍ NI.ÒTURA MÉJÌ OGBÓ NI PAPÓ KÉKÉ NI PAPÓ ADÍFÁFÚN IMÒLÉ. 13. INÁ TÚTÙ MBÈ LAYÉ.. ELEERÍ BÓ RERE. Se coloca el paquete del Ebbo en la frente de la persona y luego se canta el siguiente iyere. ÈŞÙ NTÈFÁ. Tablero número II: Este tablero tiene como objetivo. A WÁRA WÁRA ENI MÒRÒ. ÒŞÉNŞÈ OLÓWO. ARIKÚ MAA NI WÁ. IMÒLÉ KÚN SAALÀ OLÓRUN. Isuyere: BÀBÁ FÒ ORÙ RÙ ELERÈ Ó. SAALÀ IMÒLÉ KÚN. Isuyere: ÒŞÉNŞÈ OLÓWO ÒŞÉNŞÈ ÒRÚNMÌLÀ ÌYÁLÓDE MAA YÀ O. Isuyere: AALÀ NDÉ IFÁ WA. IFÁ TIWA IMÒLÉ (BIS). Concluye toda la invocación de lo que se quiere en el futuro. OKANJÈNJÈN.ÌRÒSÙN UMBÒ. ADÍFÁFÚN ÒŞÙN.ÒŞHÉ MÉJÌ ORÚNKUN ARO KÓ O ŞÈ MÚNUKUN.. 42. OYINYIN LÁ ŞOORO OYIN. ELEERÍ FÀ.paquete del Ebo con el iyere tradicional (redactado en el capítulo siguiente). Isuyere: MO NI OLÀ ŞE ELEBO (BIS) MÒRÒ.. Isuyere: OYINYIN LÁ ŞOORO OYIN O (BIS) ENI FÉ KÚN LÁ ŞOORO KÚN. ÒŞÉ ALÁDE AJÉ O NI AGBÓNNIREGÚN. 43. KÁ FÚN ÒŞÀNLA ÀLAJÉ OLÓFIN ¡HÉPA BÀBÁ! O NI BÀBÁLAWO AWO ONÍŞÈGUN OMO ONÍŞÈGUN. echar las plumas e iyéfá en las manos del sujeto y en . Isuyere: ARIKÚ MAA NI WÁ (BIS) Ó NI KÍ BÁ KÚ BÁ DÍDE O. Seña: Peinarse la cabeza con ambas manos. ÒRÚNMÌLÀ Ó DÁ ELÉGBÁRA BARA ALAÀJEKÍ SOKÚN LÁDE NI JÀRE. AWA LO RUN ELÈSÈ KÁN. 15. ELEERÍ BÓ. Seña:Tocarse con ambas manos. MO NI OLÀ ŞE ELEBO MÒRÒ.ÌWÒRÌ JUANI A WÁRA MÒRÒ A WÁRA MÒRÒ ADÍFÁFÚN ENIFÉ MÒRÒ ÀŞHE ÌTAN ÈMÍ NI. 14. Seña: Taparse la cara con ambas manos. OBA SÍNGBÀ Ó. ÈLÚ AAYE AWA LO RUN. LO KÚN TÈTÈ NIFÁ. MÒRÒ AWO.. AKÒ ELEMERE PÓRÓYÉ OMO NÍ AGBÓNNIREGÚN.. 16. Seña: Levantar ambas manos en salutación al cielo. LO KÚN TÈTÈ NIFÁ. Ó GBÁ SÍNGBÀ LAWÓ.ÒFÚN MÉJÌ ORÁNGÙN MÉJÌ MAA FÚN.

ÒŞHÉ OGBÈ.el Ebbo. Arriba de Derecha a Izquierda. así como el destino del mismo. ÒKÀNRÀN ÒSÁ. Cuando el Awo termina de rezar. ÀŞHE TÓ. 45. ÒTURA ÒŞHÉ ODÙ TÓJÁLE ÒKÀNRÀN ÒSÁ ODÙ APÈTÈBÍ Debajo de Derecha a Izquierda. ATI IYE DÉ EJA. Òjuani Shogbe. este concentra el iyéfá en el centro del tablero y comienza a echarle en las manos del sujeto diciendo: ÀŞHE BÀBÁ. de los animales y de los objetos que no se metieron anteriormente. Isuyere: ÌHUUHUU MÓLÈ ÌPÍN (BIS) ÌHUUHUU ÌHUUHUU MÓLÈ ÌPÍN. ÒŞHÉ OGBÈ. Ìrètè Ìwòrì. ÒRÚNMÌLÀ ÌHUUHUU. Ìwòrì Ìrètè. ÒJUANI SOGBÈ. Y el Awo comienza a cantar el siguiente iyere: Isuyere: To ta iye ebbo(bis)irumole ashe ashe ebbo ashe to. Ó JÈRE NIFÁ. Òşhé Ogbè. ÌRÈTÈ ÌWÒRÌ. ODÙ APÈTÈBÍ. ATI IYE DÉ KÚN. Òtura Òşhé. Los Odù Ifá que se escriben son el Odù de la consulta a Ifá. Concluye el tape del hueco y cultivo de los Odù con las plumas y la orden de recibir el producto en las manos con Òtura Òşhé. IŞE KU TE. ÒTURA ÒŞÉ. formando como en el primero dos mitades en el tablero.. en el centro se anota el Odù que dio origen el Ebbo. Odù de la Apetebi. Orden para rezar: ODÙ TÓJÁLÈ. se pregunta con Ibo si Ebbo a da (sacrificio satisfactorio). IRÚ KU RÚ. Tablero número III: Este tablero tiene como finalidad cerrar el Ebbo después de terminar todos los ritos y ceremonias pertinentes. ÀŞHE YÈYÉ. Òkànràn Òsa El tablero partido en Cuatro. ÌRÈTÈ ÌWÒRÌ.OGBÈ ÌRÒSÙN NTELE. se marca una línea central. quedando el tablero dividido en cuatro partes. TÓ ABÀN ÈŞÙ. A BEERÈ KÍTA Ó NÍ BÀBÁLAWO ADÍFÁFÚN ÒRÚNMÌLÀ. ÀŞHE EBO. Ìká méjì. a la derecha se anota el Odù Ogbè Ìròsùn y a la izquierda Òtura Òşhé.. para lo cual se levanta el dedo cuando se llegue a la línea vertical central. ÌKÁ MÉJÌ. ÌDÁ KU DÁ. ÌHUUHUU MÓLÈ ÌPÍN. Luego se traza una línea de derecha a izquierda en el centro. . Cuando se le arrancan las plumas del animal y se le entregan al sujeto se reza: 44. ÀŞHE ARIKÚ BÀBÁWÀ. ÒJUANI SHOGBÈ. En este tablero también.ÒTURA ÒŞHÉ BÀBÁ JÉ ÈWE.

el adivino y de todos los presentes. IRÉ OMO. Se toca por debajo del tablero con el Ebbo invertido y se dice: ORÍ APÁ ÀYÁN – Cabeza del lado de la pestilencia. lo deja caer. de hijos de y de ver la muerte de nuestro padre. 50.. BÈBÈ ÒSÌ. MAA MAA YÓ OKÒ DÁ (BIS) BÈBÈ ÒTÚN.ÌKÁ MÉJÌ NI KANRÍ EBO.ÌWÒRÌ ÌRÈTÈ. la persona. NI KANRÍ Ó NÍ BÀBÁLAWO. 47. t. ÒWÒNRÍN SOGBÈ KÈŞÙ GBÀ. ÀŞHE ARIKÚ BÀBÁWÀ. a una altura prudencial. se saca el Ebbo con el Irofá volviendo a colocar el tablero en su lugar. ADÍFÁFÚN JERÚGBÉ TIIŞOMO ÒLÓDÙMARÈ..OJUNI SHOGBÈ (coro) KÈŞÙ GBÀ O.. Isuyere: ÒWÒNRÍN SOGBÈ KÈŞÙ GBÀ O. Se mueve vadeando el agua.. ADÍFÁFÚN ÀLEJÓ. . KI WÓ. bien (bis). ÒWÒNRÍN SOGBÈ KÈŞÙ GBÀ. En la misma parte de abajo pasando el Ebbo de forma circular se va diciendo: IKÚ NLO. Seña: Se pasa el paquete del Ebo por encima de la cabeza de la persona. Sobre la estera se abre y agrupando el iyéfá en el centro como la vez anterior. IWÁJU OWÓ ADÍFÁFÚN ÈRÈ ÈBÚTE Seña: Antes de empezar a rezar éste Olódù. en el centro del Opón Ifá (Tablero de Ifá).ÒŞHÉ OGBÈ Ó BORO ŞE Ò DÁRA ADÍFÁFÚN ENI TIIŞOMO AJÉ. 49. El Ebbo se pone en la estera y con el tablero encima se dan tres toques con el Irofá diciendo: IRÉ OWÓ.. WÒ ÌTO ÒRÚNMÌLÀ. ÀKÀLÀMÀGBO. ÒKÚ NÍ WÒ. ADÍFÁFÚN OLÚWO GÚNBE. ya arrodillada con el paquete del Ebo junto con el Irofá. ÀRÙN NLO. IRÉ ARIKÚ BÀBÁWÀ – Bendición de dinero.ÌKÁ MÉJÌ. IFÁ NI WÈHÌN.. – que la muerte se retire. ÀŞHE BO. estando lleno el bote. ÌWÒRÌ ROTÈ. ÀŞHE YÈYÉ. 48. 46. ÒJUNI SHOGBÈ ÈŞÙ BÀ L’OHÚN ÈŞÙ BÀ L’ODE ADÍFÁFÚN ÒWUN. etc. Cuando se termina de mencionar las bendiciones. Después de rezado Ìká méjì se coge el Ebbo y se pasa por encima del tablero y se dice: ORÍ ATÈ – Cabeza de la escritura. Al lado derecho.. ÀŞHE TÓ. Isuyere: WÁLAMÍ. que la enfermedad se retire.ÌRÈTÈ ÌWÒRÌ (YERO) GÚNNUGÚN TI NJERU. al lado izquierdo. se abre el Ebbo y se comienza a echar iyéfá con ambas manos diciendo: ÀŞHE BÀBÁ. ELÉGBÁRA FÚNMÍ ÌLÀRÍ Ó. constantemente. seguidamente el adivino hace una marca dentro circular por todo el borde interno del tablero encima del iyefá (polvo de Ifá) al tiempo que comenzara el rezo del Olódù.

el adivino entrega un poco de iyefá a la persona y deja un poco en el tablero. ÌDÁNDÈ ÌFUN KÁRAKÒ. Tablero número IV: Este tablero se utiliza para despedir el Ebbo. 52. el adivino tèfá (escribe) en el iyefá el Odù Òsá Òwònrín. Nota: Siempre que se marque Ìká méjì. ÈSÈ ÈŞÙ WÁ JOO MAA MAA KÉYÀN. lo lleva frente a Èşù y lo deja caer tres veces en el suelo. Cuando la persona regresa. . Ó SÀ ÈJÓ. ÒKÀNRÀN ÒSÁ. ÈŞÙ Ó DÁRA KI KÉYÀ. ÒŞÉ MÍ NÍ ÒHEN. Òdí Òfún. TÈ. ÈŞÙ Ó DÁRA KI KÉYÀ AWO.51. Mientras tanto se pasa el Ebbo por la cabeza del sujeto cantando: ÒKÀNRÀNSÁ AGBIRARI (tres veces) ÈŞÙ TÈTÈ.Òkànràn Òsá se reza cuando el sujeto se persigna con el Ebo y luego el òpèlè y el Irofá lo deja caer en el tablero junto con el paquete del Ebbo. El adivino continúa tocando el borde del tablero con el Irofá diciendo: IKÚ NLO. ADÍFÁFÚN TAABA O WÈ RÈ. WÈ RÈ (BIS) A RÀ DÉ KÓ MAA TAABÁ Ó. ÌDÁNDÈ ÌFUN KÁ RÀ WÈ. hasta botarlo fuera del tablero.. Además. el adivino comienza a cantar: Isuyere: ÈSÈ ÈŞÙ WÁ JOO MAA MAA KÉYÀN.) Ó SÀ ÀMI ÌTAN. Ò TÓNÀ ARÓPÒ ŞÒNŞÒ GBÉRE GBÉRE. se cierra y este Iyéfá que queda en los dedos se echa en el Ebo. desde su frente. se arrodilla frente al tablero. IDÍ ÌFUN BÓ. ÀRÙN FÓTUUTÚ DÉDÉ. WÈ RÈ Se cierra una de las cabezas diciendo: IKÚ FÓTUUTÚ DÉDÉ. lo reza y sopla para la calle el iyefá. besa el extremo superior (Orí opón). La persona después se para frente al tablero y tomando el paquete del Ebbo con ambos dedos del medio. ÀRÙN NLO. ÒFÒ NLO.ÒDÍ ÒFÚN. ÌDÍ OMO LO WÈ RÈ. por ambos extremos. El adivino dirá tres veces: NGBÉ ÌLO LO ÈŞÙ Ó DÁRA. Para cerrar el tablero se dice: Los Odù que se rezan en este tablero son: El Odù que sale en la adivinación. Después con el mismo auxilio del Irofá y el Irùke se reza Òdí Òfún haciendo girar el Ebbo. ÒFÒ FÓTUUTÚ DÉDE Antes de cerrar la otra cabeza se le echa iyéfá y un poquito de agua (omí) y con el auxilio del Irofá se cierra esta cabeza. AGBIRARI TI ONIKO. AWO ÈBÁNÁ. Ìká méjì y Òkànràn Òsá . el adivino levanta el tablero para que la persona bese la estera y el sopla iyefá por encima de la misma. en cualquier tablero. seguidamente. ÈJÉ TÀN APANI IKÚ. Cuando la persona se retira. AWO Ó RÚBO. ADÍFÁFÚN AGBIRARI TI O NLO SÓDÒ ÈŞÙ.. ÒSÁ ÒJUANI Ó( SÀ ÀLO NI.