You are on page 1of 3

Γενικά Ψυχοπαιδαγωγικά Θέματα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και οι απαντήσεις τους
1. Το κοινωνιόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση:
Α. των σχέσεων του μαθητή με τους συμμαθητές του
Β. της επίδοσης του μαθητή
Γ. του Δείκτη Νοημοσύνης
Δ. της συμπεριφοράς του μέσα στη σχολική τάξη
2. Ο Vygotsky στη θεωρία μάθησής του πρεσβεύει ότι ο εκπαιδευτικός στη
διδασκαλία του:
Α. καθοδηγεί τους μαθητές του με την υποβοηθούμενη ανακάλυψη
Β. επιλέγει ασκήσεις «δύσκολες» αλλά προσιτές στη γνωστική ικανότητα των
μαθητών
Γ. επιλέγει ασκήσεις στις οποίες μπορεί να απαντήσει σωστά το σύνολο της τάξης
Δ. επιλέγει ασκήσεις που οδηγούν τους μαθητές σε «γνωστικές συγκρούσεις»
3. Η επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών συμβάλλει στο να δημιουργηθούν ή
να λυθούν προβλήματα που έχουν σχέση με:
Α. κοινωνικά στερεότυπα
Β. μειονότητες
Γ. άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Δ. όλα τα παραπάνω
4. Οι απόψεις του Bruner για τη μάθηση δεν περιλαμβάνουν:
Α. το σπειροειδές διάγραμμα
Β. την αφομοίωση αρχών και στάσεων
Γ. την ανακαλυπτική μάθηση μέσω διερεύνησης
Δ. τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης (zone of proximal development)
5. Μία από τις βασικές επιδιώξεις του σχολείου είναι:
Α. να παρέχει μαθήματα
Β. να καλλιεργεί δυνατότητες
Γ. να διαπλάθει χαρακτήρες
Δ. να δημιουργεί εσωτερικά κίνητρα για μάθηση
6. Διαλέξτε την καλύτερη έκφραση για να αντιμετωπίσετε μια διαταραχή που έχει
προκληθεί στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος:
Α. σας παρακαλώ, σταματήστε, δεν τελειώσαμε το μάθημα
Β. κλείστε το στόμα σας τώρα αμέσως
Γ. όταν εσείς μιλάτε, αποσυντονίζομαι, γιατί δεν μπορώ να σας παρέχω όλη τη
στήριξη που χρειάζεστε για την άσκηση
Δ. όσοι μιλάνε θα περάσουν έξω
7. Η επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών οφείλει να στηρίζεται στην
ανατροφοδότηση:
Α. που γίνεται τυχαία σε μεγάλες επιτυχίες των μαθητών
Β. των αδύνατων σημείων των εργασιών των μαθητών
Γ. των επιτυχημένων σημείων των εργασιών των μαθητών
Δ. με ακρίβεια και εντιμότητα τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής
συμπεριφοράς τους
8. Το «σκονάκι» αντιγραφής του μαθητή αποτελεί:
Α. πάγια τακτική του μαθητή, για την οποία αξίζει να τιμωρηθεί παραδειγματικά
Β. τακτική για ώρα ανάγκης σε ξαφνικά διαγωνίσματα

Ενας καλός τρόπος για να εντοπίσουμε τον κοινωνικά απομονωμένο μαθητή είναι: Α. Α. να παρακολουθήσουμε τη συμπεριφορά του στην τάξη Β. γραμμική οργάνωση της πληροφορίας Β. ατομοκεντρική διδασκαλία 11. Η θετική αυτοαντίληψη του μαθητή: Α. πρόγραμμα των μαθητών που το κάνουν εκτός σχολείου 13. δημιουργείται στην οικογένεια Δ. θεωρία της κοινωνικοπολιτισμικής ανάπτυξης . βοηθούνται στη μελέτη και οργάνωση συγκεκριμένου μαθήματος Γ. αναλυτικό πρόγραμμα που γίνεται στα κρυφά Δ. που αντιστρατεύεται τις επιδιώξεις του σχολείου Δ. γιατί βοηθάει τις συναισθηματικές και κοινωνικές τους σχέσεις 10. με αυτό που ο εκπαιδευτικός έχει να του διδάξει εκείνη τη στιγμή 16. Σύμφωνα με τη θεωρία του Ausubel οι νέες έννοιες που διδάσκονται πρέπει να συνδέονται: Α. στρατηγική μελέτης του μαθητή 9. τον κάνει να νιώθει καλά με τον εαυτό του Γ. να ρωτήσουμε τους γονείς του 14. έμμεση διδασκαλία Γ. θεωρία των όρων μάθησης Β. εποικοδομιστική θεωρία Δ. με βαθμιαίες ανακαλύψεις που κάνει ο μαθητής μες στο μάθημα Δ. επηρεάζει θετικά και τη μαθησιακή και την κοινωνική συμπεριφορά του μαθητή Β. ανακαλυπτική μάθηση Γ. δομικός εποικοδομισμός Δ. μπορούν να τις αξιοποιήσουν και εκτός σχολείου Δ. Το κρυφό πρόγραμμα είναι: Α. να διερευνήσουμε τις διαμαθητικές σχέσεις με το κοινωνιογράφημα Δ. έντυπο που λειτουργεί παράλληλα με το αναλυτικό πρόγραμμα Β. με συγκεκριμένα παραδείγματα που οδηγούν στον κανόνα Β. Ποια θεωρία υποστηρίζει τη γνωστική μαθητεία στην επαγγελματική εκπαίδευση. μετωπική διδασκαλία Β. κοινωνικοπολιτισμική θεωρία 15. η συνειδητοποίηση των γνωστικών ικανοτήτων αυξάνει τις επιδόσεις τους Β. Η θεωρία του Piaget ονομάζεται αλλιώς και: Α.Γ. Επιλέξτε την προσφορότερη μέθοδο ένταξης αλλοδαπών μαθητών στην τάξη: Α. κοινωνικογνωστική θεωρία Γ. βοηθάει τον εκπαιδευτικό στο έργο του 12. με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις που είναι αποθηκευμένες στις γνωστικές δομές του μαθητή Γ. Οι μαθητές είναι καλό να ασκούνται σε μεταγνωστικές δεξιότητες κυρίως γιατί: Α. ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Δ. μέρος του παραπρογράμματος. να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά του στο διάλειμμα Γ. οποιαδήποτε σχολική πρακτική δεν περιλαμβάνει το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα Γ.

05. 14 Γ. 8 Γ. 6 Γ. 27. 4 Δ. ΜΠΟΝΙΑ Πηγή: Ελεύθερος Τύπος Τρίτη. 13 Γ. 11 Α. 15 Β. 12 Β. Εισηγήτρια των Φροντιστηρίων Δ. 10 Γ. 9 Α. 3 Δ. 2 Β. 5 Δ.08 .ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1 Α. 16 Δ. παιδαγωγός. 7 Δ. Επιμέλεια ερωτήσεων: Ελενα Ελληνιάδου.