You are on page 1of 1

Cerinte privind evaluarea la disciplina Pedagogie II

Punctaje: - 6 pct. Examen final (săptămâna 01-05 aprilie 2013) - 4 pct. Activitate pe parcursul semestrului și prezentarea a două teme de seminar. Teme seminar (la alegere, două): 1. Descrierea unei situatii educationale in care a fost a fost incalcat un principiu didactic, efectele avute asupra elevilor, masuri ce puteau fi luate pentru evitarea situatiei; 2. Realizarea unui test de evaluare la o disciplina economica. Se vor preciza: obiectivele lectiei, itemii/intrebarile care verifică atingerea acestora, baremul, timpul necesar rezolvarii itemilor, punctaj total; 3. Descrierea unei erori de evaluare identificata in experienta scoalara a cursantului, efectele acesteia si modalitatile prin care putea fi prevenita o astfel de eroare. Temele de seminar se vor preda în ziua susț inerii examenului (se vor atașa lucrării de examen) Accesul la examen este condiț ionat de participarea la minim două activităț i de curs ș i două de seminar