SULIT

*

1

Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................

942/2

STPM 2013
GEOGRAFI
KERTAS 2
(Dua jam)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN
TRIANG, PAHANG
UJIAN PENILAIAN 1 PENGGAL 2
Arahan kepada calon:
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA
DIBENARKAN BERBUAT DEMIKAN.
Jawab empat soalan.
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada
soalan 2 atau soalan 3.
Bahagian B: Jawab soalan 4 dan satu soalan lain sama ada
soalan 5 atau soalan 6.
Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan soalan 4 bagi
Bahagian B hendaklah ditulis dalam ruang yang disediakan dalam
kertas soalan ini.
Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi
Bahagian A dan sama ada soalan 5 atau soalan 6 bagi Bahagian B,
anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yang dibekalkan.
Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan susun
jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda
bersama-sama dengan kertas soalan ini.
Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Untuk kegunaan
pemeriksa
Bahagian A
1
2
3
Bahagian B
4
5
6
Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada 7 halaman bercetak dan 1 halaman kosong.
STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

2
BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL
[40 markah]

Jawab semua soalan.
1

(a) Kenal pasti tiga komponen gas kekal dalam atmosfera.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[3]
(b) Kenal pasti dua perbezaan antara bahangan suria dengan bahangan terestrial.
Bahangan Suria

Bahangan Terestrial

[2]
(c) Takrifkan maksud-maksud proses-proses berikut:
(i) proses pantulan.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(ii) proses serapan.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(iii) proses serakan.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[3]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

3

(d) Takrifkan maksud Albedo.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[2]
(e) Nyatakan peranan arus perolakan dalam konteks pemindahan haba secara
menegak.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[2]
(f) Nyatakan tiga faktor yang mempengaruhi proses sejatan.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[3]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

4

Jawab sama ada soalan 2 atau soalan 3.
2

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan kerpasan?
[4]
(b) Huraikan mekanisme pembentukan dua jenia hujan di kawasan Tropika Lembap.
[8]
(c) Jelaskan pengaruh hujan terhadap alam sekitar manusia di kawasan Tropika Lembap.
[13]

3

(a) Terangkan konsep fenomena El-Niṅo.
[5]
(b) Huraikan kesan fenomena El-Niṅo terhadap alam sekitar fizikal dan manusia. [12]
(c) Bagaimanakah El-Niṅo mempengaruhi aktiviti pertanian dan perikanan di kawasan
yang dilanda?
[8]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

5
BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA
[40 markah]

Jawab semua soalan.
4

(a) Takrifkan maksud pertanian sara diri intensif.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[2]
(b) Nyatakan tiga sumbangan bioteknologi kepada sektor pertanian di Malaysia.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[3]
(c) Kenal pasti tiga ciri utama struktur hutan hujan tropika.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[3]
(d) Berikan tiga sebab mengapa sumber perhutanan di negara-negara Asia Tenggara
kian mserosot?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
[3]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

6

(e) Nyatakan empat jenis sumber tenaga alternatif.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
[4]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*

SULIT*

7

Jawab sama ada soalan 5 atau soalan 6
5

(a) Bezakan ciri-ciri antara perikanan pinggir pantai dengan perikanan laut dalam. [6]
(b) Berdasarkan sebuah negara Asia Tenggara yang telah anda kaji, jelaskan langkahlangkah yang boleh diambil untuk memajukan sektor perikanan laut dalam di negara
tersebut.
[11]
(c) Mengapakah sumber perikanan pinggir pantai di negara berkenaan semakin merosot?
[8]

6

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan sumber tenaga alternatif?
[5]
(b) Bincangkan kelebihan sumber tenaga alternatif berbanding dengan sumber tenaga
konvensional.
[10]
(c) Jelaskan bagaimana aktiviti perlombongan atau pemprosesan mineral sumber tenaga
konvensional menjejaskan kualiti alam sekitar di Malaysia.
[10]

STPM 942/2
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat.

SULIT*