Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

HOME > LINKOVI > KONTAKT >

Leksikon lovačkog oružja
Plemeniti učitelj lovstva, Mr Dušan Bojović (1926-1994)
A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T,U, V, W, Z, Ž ABC, najnovija zrna za kuglare, konstrukcija ljubljanskog univerzitetskog profesora dr France Avčina, danas u isključivoj proizvodnji austrijske fabrike Hirtenberger, predstavlja pravu revoluciju u konstrukciji zrna. Sve novije konstrukcije zrna, H-Mantel /RWS/, Breneke TUG i TIG, NORMA PPC i Alaska i čitav niz drugih, imale su za cilj da osiguraju izlaznu ranu, a time i odlučujuće efikasan parni šok-efekat, kao i krvni trag, mada nisu to uvek uspevale. Osim toga, veći deo prednje polovine zrna raspadao se u krupnije ili sasvim sitne deliće košuljice i olova, koji su obezvređivali meso divljači. ABC-zrno nije sastavljeno od valjka olova presvučenog košuljicom /Tombak/, već je celo od solidnog valjka Tombaka sa rupicom na vrhu i u krst profrezovanog prednjeg dela zrna, što je osiguravalo pravilno rascvetavanje prednjeg dela zrna u četiri krilca, povećavalo prečnik prostrelnog kanala za 2,5 - 3 prečnika kalibra zrna i uvek pravilo

1 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

LSS je član FACE LSS je član CIC

izlaznu ranu, iznoseći iz tela divljači čak oko 90 odsto osnovne težine zrna. ABC-zrno podjednako je efikasno u lovu i sitnije i krupnije divljači, što se dokazalo u oglednom višegodišnjem odstrelu nekoliko stotina grla u podunavskim lovištima "Jelen". ACCELERATOR zrna, konstrukcija Remington, proizvode se samo u kalibru .30 /30-30, .308 Win i .30-06/. Sastoje se od zrna kalibra 5,6 mm, težine 55 grena /3,56 grama/, stavljenog u plastičnu oblogu kalibra .30, koja se posle izlaska iz cevi odvaja od zrna. Brzina zrna je vrlo visoka, čak 1250 m/s, ali preciznost nije uvek zadovoljavajuća. U većini evropskih zemalja, upotreba akceleratora zrna nije dozvoljena. AMBOS, kapisla sa ugrađenim nakovnjem. Udarcem igle u spoljni deo kapisle, eksplozivna masa biva pritisnuta uz nakovanj i upaljuje se. Sve kapisle za patrone sa sačmom, sve američke i danas veći deo evropskih karabinskih metaka, snabdevene su kapislom sa ambosom, jer je dekapisliranje i ponovno kapisliranje čaura mnogo jednostavnije nego kod Berdan kapisle. Ovakve kapisle se ponekad nazivaju i "Boxer".Vidi kapisla. ANSON & DEELEY, mehanizam opaljivanja kod pušaka-prelamača. Većina klasičnih dvocevki /ne Bok!/ i manji broj trocevki ima ovaj, engleski mehanizam vrlo cenjen zbog jednostavnosti, sigurnosti i mekog odapinjanja okidača. Ceo se nalazi u isfrezovanim šupljinama u glavi puške, čime je ona unekoliko oslabljena. Ako se rade puškekuglare ovog sistema u snažnim /tropskim!/ kalibrima, koji izazivaju visoke barutne pritiske, puščana glava /baskula/ se gradi od najboljih čelika i posebno ojačava. ANTICORRO, vrsta čelika cevi čehoslovačke fabrike čelika POLDI /između dva rata/, otporan na rđu. Vidi vrste čelika cevi. ANTINT, vrsta čelika cevi austrijske fabrike čelika BOEHLER, vrlo cenjen, takođe otporan na rđu. Vidi vrste čelika cevi.

2 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

ATMOSFERA, tehnička atmosfera, pritisak od 1000 kg/cm2 kojom je bio označavan barutni pritisak, zamenjena je u savremenoj balističkoj literaturi izrazom "bar". AUTOMATSKA KOČNICA, najčešće deluje samo kao kočnica okidača i aktivira se pri svakom prelamanju puške pomeranjem gornje poluge, poznate pod nazivom "Toplever". Mnogi lovci isključuju automatsku kočnicu, jer žele ili su naučili da pripremu puške neposredno pred pucanje čine svesno. Skupe puške najčešće nemaju automatsku kočnicu. Vidi fino, skupo, luksuzno oružje. BAKARNA KOŠULJICA ZRNA, zapravo košuljica zrna od legure bakra. Uobičajena je kod karabinske municije američke proizvodnje. U evropskoj tradiciji proizvodnje municije, košuljice zrna su od železnog lima, niklovane ili bakarisane. Zbog boljih svojstava, za košuljice zrna i u Evropi se sve češće upotrebljavaju legure bakra. Vidi tombak. BALISTIČKA KRIVULJA, parabolični let zrna koji predstavlja put zrna od napuštanja usta cevi do doticanja zemljine površine. Na oblik balističke krivulje utiču: a) početna brzina zrna; b) zemljina teža; c) pravac, odnosno ugao, pod kojim je zrno napustilo cev; d) otpor vazduha; e) okretanje zrna oko svoje uzdužne ose -derivacija. Domet zrna je najveći ako je ugao cevi u odnosu na horizontalnu površinu zemlje 45°. BALISTOL, ulje za čišćenje i podmazivanje oružja nemačke hemijske fabrike Ballistol-Klever. Više od 80 godina je najomiljenije sredstvo za čišćenje oružja kod evropskih lovaca. Rastvara kisele ostatke barutnih gasova, dobar za očuvanje cevi i mehanizma od rđe. Ne uklanja ostatke olova i bakarne naslage od zrna. Za tu svrhu, postoje posebna

3 of 99

2/3/2013 7:25 AM

predstavlja silu izraženu u barima kojom barutni gasovi opterećuju dno čaure. Obrnuto. predviđeno za zrno od 10 grama. utoliko brže raste i napon gasova. previsok barutni pritisak proizvešće povećanu brzinu zrna. njihove dubine i širine.Lovacki Savez Srbije http://www. metak za sačmu napunjen lenjim. ako se ovo zrno zameni težim. mora da bude odgovarajuće smanjeno. a da zrnu da brzinu od svega 450 m/s. Vrste baruta se pažljivo odabiraju prema kalibru. neće proizvesti gotovo nikakav pritisak i prosuće sačmu nedaleko od usta cevi. nema tog karabina koji će izdržati normalnu težinu punjenja. Tako na primer. mora se striktno pridržavati podataka koje navode svi veći proizvođači zrna i baruta. Povećanjem barutnog punjenja ne povećava se pritisak pravolinijski. prevaziđeno međunarodnim standardima u proizvodnji oružja. Čak i da ne dođe do eksplozije puške. progresivno gorećim karabinskim barutom. Pritisak zavisi i od koraka -žljebova. može da proizvede barutni pritisak od 4000 bara. Neodgovarajuća vrsta baruta određene težine i sa zrnom od. ne povećava se i pritisak za isti procenat. već na nesrazmeran način: povećanjem barutnog punjenja za 20 %. jer prejaka kapisla može /i kod normalnog punjenja odgovarajućom vrstom baruta/ da izazove preterani pritisak. težini zrna. Što se barut brže upaljuje i izgara. pri pritisku od svega 2700 bara. ali sasvim neodgovarajućeg baruta -kao što je naizgled veoma sličan barut za sačmarsku municiju. pri istom punjenju. Pritisak barutnih gasova. povećava se sa težinom zrna.ecolss.htm ulja.com/leksikon_oruzja. BARUTNI PRITISAK. Određeno barutno punjenje. ali će upadljivo loše delovati na preciznost pogotka. zatvarač ili čeoni deo puščane glave i zidove cevi. a time i njegovu udarnu snagu. na sreću. volumenu čaure. Ako lovac sam puni svoju karabinsku municiju. recimo 12 grama. dok će odgovarajući barut iste težine punjenja i zrna iste težine dati početnu brzinu od 720 m/s. malog trenja u prolasku sačme kroz cev i široke duše cevi zahteva vrlo upaljiv barut). Zbog toga je veoma važno da je upaljivost i jačina kapisle usaglašena sa barutom. nego za 4 of 99 2/3/2013 7:25 AM . što je. (koja zbog malog otpora pri prolasku sačme iz čaure. Barutni pritisak u prvom redu zavisi od vrste i količine baruta.

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

50-75 %. Zbog svega rečenog, treba se čuvati neukog poslovanja oko i sa municijom. Barutni pritisak sačmarskog metka kalibra 12 treba da bude oko 450 bara, kalibra 16 oko 500 bara i kalibra 20 oko 550 bara. Sačmarska Magnum municija razvija pritisak i do 900 bara. Pritisak barutnih gasova kod karabinske municije proteže se od 2800 bara kod metka .22 Hornet, do 3900 bara kod metka .300 Winchester Magnum. Uobičajeni pritisci kod srednjih "univerzalnih" kalibara su između 3000 i 3600 bara. BASKULA, PUŠČANA GLAVA, deo puške prelamače u kome su ugrađeni mehanizmi paljenja i zabravljivanja puščanih cevi. Materijal puščane glave je železo, površinski cementirano kod boljih pušaka ili duraluminijum, koji se upotrebljava pre svega kod trocevki sa kuglom, ne prejakog kalibra. Vidi donji ključevi prelamača, vidi purdey. BAYARD, fabrička marka za proizvode fabrike oružja "Ancients Etablissements Pieper - Liege". Ova poznata belgijska fabrika oružja proizvodi izvrsne lovačke dvocevke srednje klase sa najboljim načinom spajanja cevi "Demibloc", poluautomatske malokalibarke i pištolje. Vidi spajanje cev kod višecevnih pušaka. BENCHREST - STRELJAČKA DISCIPLINA, u SAD veoma popularna, širi se u novije vreme i u Evropi. U Benčrest gađanju koje se izvodi uvek u ležećem stavu sa teškim puškama, oslonjenim na podmetače od džačića peska, mete se nalaze najčešće na udaljenostima od 100, 200 i 300 jardi. Ne obračunavaju se pogoci u "crno", nego se zahteva najmanje rasturanje zrna u seriji. Strelci svoju municiju pune gotovo isključivo ručno, mereći barut najpreciznijim vagama. Barutno punjenje fabričke municije ne meri se težinski, nego volumenski, tako da je preciznost -iako u lovu dovoljna, manja nego kod ručno punjene municije. Danas se u Benčrest takmičenjima najčešće upotrebljavaju kalibri .22 PPC, koji su blago izmenjene kopije ruskog metka 5,45x39, takođe poznatog po izuzetnoj preciznosti. Slika pogotka pet metaka na 200 jardi u Benčrest takmičenjima često ne pokazuje veće rasturanje

5 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

od 5-6 mm, a merenje se vrši na stoti deo milimetra. BERDAN, kapisla pre svega za kuglare, nema nakovanj, jer je nakovanj deo čaure tog tipa. Berdan kapisla izlazi iz upotrebe jer je nepodesna za rekapisliranje čaure. Vidi ambos, vidi kapisla. BERETTA Pietro, jedna od najstarijih i najvećih italijanskih fabrika oružja u oružarskom gradu Brescia (Breša), poznata po vrlo solidnim bok-dvocevkama i poluautomatskim pištoljima od kojih je novi model "92 F" sa 15 metaka kalibra 9 mm Para i obostranom kočnicom preuzela američka armija, namesto svog čuvenog Kolta 1911 ACP. Posetite internet adresu www.beretta.it. BLITZ, mehanizam opaljivanja koji se najčešće sreće kod trocevki i bock (bok) dvocevki. Ceo mehanizam se nalazi na pločici koja zatvara donji deo puščane glave. Odvrtanjem dva šrafa, kompletan mehanizam je lako izvaditi iz puščane glave, radi čišćenja ili eventualne popravke. Vidi mehanizmi paljenja prelamača. BOCK, /bok/ -kombinovana dvocevka, dvocevka sačmarica, dvokuglara. Položaj jedne cevi iznad druge potiče još iz XV veka. Stariji je od horizontalnog položaja cevi dvocevke. Kasnije je "zaboravljen". Bok položaj cevi ponovo je oživljen pre svega zbog statički boljih rešenja: cev kojom se prvo, prema tome i najviše puca je u donjem položaju i potpuno uklopljena u glavu puške. Položaj cevi je upravan na taban puščane glave i vertkalnu liniju kundaka. Puška zato pri pucanju znatno manje iskače iz pravca ciljanja, nego kod klasične dvocevke sa horizonatlno postavljenim cevima. Puniji predkundak omogućuje levoj ruci strelca da bolje vodi pušku, vidokrug oko jedne cevi znatno je širi nego kod horizontalne dvocevke. Sve ovo čini bok-dvocevku sačmaricu sve popularnijom. Među strelcima glinenih golubova bok-dvocevka je gotovo isključivo oružje. Za planinske i šumske lovce koji se zadovoljavaju jednom cevi za sačmu, kombinovana bok-dvocevka je idealno oružje: čvrsta i skladna,

6 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

dozvoljava i primenu kalibra za kuglu u donjoj cevi i najveće udarne snage ili najviše barutne pritiske. U tom slučaju, osim jakih donjih ključeva, gornji ključevi su obavezno dvostrani /dupli/ Greener ključevi. Bok-dvokuglare imaju iste konstrukcione prednosti kao i sve bok-puške i takođe se često proizvode i u najjačim, čak i u kalibrima namenjenim za lov tropske divljači. Kombinovane bok-dvocevke ponekad imaju obrnut položaj cevi. Ovo donosi izvesnu prednost, posebno pri gađanju preko optičkog nišana. Osa duše cevi za kuglu znatno je bliža končanici, dakle osi optičkog nišana, tako da je u slučaju nakrivljene puške pri pucanju, greška u pogotku manja. Vidi
otklon pogotka pri nevodoravnom nišanu.

BOSS & Co, jedan od nekolicine britanskih proizvođača oružja čije se puške danas smatraju najboljim i najskupljim lovačkim oružjem na svetu. Primera radi, jedna klasična dvocevka sistema Holland & Holland u kalibru 28, proizvedena 1950. godine, a prodavana za oko 3000 USD, sada se ceni na više od 50.000 USD (podatak iz 1994. godine). BRENNEKE Wilhelm, puškar iz Lajpciga, jedno od najvećih imena konstruktora koji su među prvima lansirali nove, snažne, visoko rezantne kalibre. Njegova čuvena serija sa dužinom čaure od 64 mm u karabinskoj verziji, odnosno 65 mm u verziji "R" za kuglareprelamače, konstruisana je još u periodu 1910.-1917. godine u tri najpopularnija kalibra: 9,3 mm, 8 mm i 7mm. Metak 9,3 x 64 je izvanredan univerzalni kalibar za tešku divljač, uključujući i afričku /po performansama veoma je sličan poznatom .375 H & H Magnum/, odlični 8 x 64 S, malo zapostavljen zbog poplave novih konstrukcija, ali veoma dobar metak za svu evropsku krupnu divljač i 7 x 64, odnosno 7 x 65 R i danas popularni evropski "univerzalni" kalibar. Stari majstor Breneke bio je vrlo uspešan konstruktor i proizvođač lovačkog oružja, pre svega trocevki i jedne od prvih, veoma dobrih modifikacija Mauzera, ali je njegovo ime kod nas i u svetu najviše vezano za jedinačno zrno za sačmaricu toliko popularno, da se među lovcima sve mnogobrojne starije i novije konstrukcije jedinačnih zrna

7 of 99

2/3/2013 7:25 AM

1907. godine pištoljski metak 7. a nešto kasnije. kao i pištolj za taj metak. gradić u Italiji. Postoje mnogobrojne kopije Brauningovih modela proizvedene širom sveta. konstruisao je i poznati pištoljski metak 6. izazvana premazivanjem jodom. U novije vreme postoje i sredstva za brzo bruniranje /"Gun blue" i druga/ koja pre svega služe za popravku manjih oštećenih mesta na bruniranoj površini cevi.ecolss. čiji su sistem kasnije kopirale mnoge svetski poznate fabrike oružja.Lovacki Savez Srbije http://www. tako da je to po tradiciji ostalo i u današnjem nazivu postupka. Uporedo je lansiran i pištolj njegove konstrukcije. BRUNIRANJE. U Breši se nalazi i Zavod za ispitivanje i žigosanje oružja i municije. izazvana određenim hemikalijama.25 Automatic/. poznati Baby-Browning. a zatim od niza drugih faktora. kao i veoma popularna poluautomatska petometka-sačmarica. koja posle poliranja dobija tamno plavu boju. godine.32 Automatic/ i danas verovatno najrašireniji pištoljski metak sveta. a osnovne principe njegovog prvog pištolja zadržale su i najsavremenije konstrukcije današnjih pištolja. razvijene su i proizvođene u belgijskoj fabrici oružja FN: pištolji. genijalni američki konstruktor oružja i municije Džon Brauning. brun/ oružju. ustvari je jedna vrsta dirigovanog rđanja spoljne površine cevi. Posetite internet adresu www. jedinačna zrna.com/leksikon_oruzja. spoljna zaštita oružja od korozije. zavisi pre svega od količine i vrste barutnog punjenja i od kalibra i težine zrna. Sve originalne konstrukcije Amerikanca Brauninga. vidi torpedo BRESCIA. centralno mesto za proizvodnju lovačkog oružja. BROWNING.htm nazivaju zajedničkim imenom "breneke". John. poluautomatske i "pump-action" malokalibarke.35 /američka oznaka . konstruisao je još 1899. W.65 /američka oznaka . BRZINA ZRNA. vidi konstrukcija zrna.com. kao što su 8 of 99 2/3/2013 7:25 AM .browning. Prva poznata bruniranja oružja. Drugi se nalazi u mestu Gardone. Vidi zrna. davala su mrko-smeđu boju /fr.

za brzinu zrna na tim odstojanjima. Brzina zrna ogleda se u razantnosti njegove putanje.Lovacki Savez Srbije http://www. tročetvrtinski čok 65 %. polučok 60 %. Opadanje brzine zrna u letu uzrokovano je osim toga i poprečnim opterećenjem zrna. pri pucanju sa 35 m udaljenosti. zrna srednjih brzina od 700-800 m/s i visokorazantna zrna sa brzinom Vo preko 800 do više od 1000 m/s. pod određenim uslovima pri prolasku kroz telo divljači uzrokuju hidrodinamički pritisak na okolno tkivo.25 mm i za poboljšani cilindar oko 0. poznati engleski proizvođač oružja. za polučok od 0. Nešto kasnije W. a kod još krupnije sačme rasturanja su veća nego pri pucanju iz cilindrične cevi. povećavajući njegov efekat.htm oblik zrna /vidi konstrukcija zrna Torpedo.W. za četvrt-čok oko 0. "100" i dr. ali srazmerno širok i efikasan domet nije prelazio 35m. Što je sačma sitnija.ecolss. dužina cevi/ žljebovi i dr. pa danas razlikujemo spora zrna sa Vo do 700 m/s. Snop sačme bio je ravnomeran. Tako uobičajena suženja za pun čok su najčešće od 0. Pri krupnoći sačme od 4. efekti suženja čoka se bolje zapažaju. otkrio negde oko 1870. Uobičajena je i oznaka "Vz" za brzinu zrna na cilju. Suženje snopa sačme označava se u procentima broja zrna sačme od 2.5 mm. Fredu Kimblu /Fred Kimball/ iz američke države Ilinois.0.75 mm. dakle bez promene prečnika duše cevi od kraja ležišta do vrha cevi. Brzina zrna označava se sa "V" čemu se dodaju "o" za brzinu na ustima cevi ili brojevi "50".5 mm. za tročetvrtinski čok oko 0. Smatra se da zrna sa brzinom Vz od preko 800 m/s.com/leksikon_oruzja. Od stepena suženja čoka zavisi suženje snopa sačme. do druge polovine XIX veka bilo je cilindrično. četvrt čok 55 %. 9 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a raspored sačme u snopu je ravnomerniji.45 . koja se nađu u krugu od 75 cm.9 do 1 mm. prvi je počeo serijski da proizvodi puške sa različitim tipovima suženja ili proširenja. suženja snopa više i nema. Revolucionarno otkriće čokova pripisuje se profesionalnom lovcu divljih pataka i gusaka.5 mm. koji ih je dugo eksperimentišući na povećavanju dometa svoje puške -neophodnog za tu vrstu lova. BUŠENJE CEVI SAČMARICA.1 mm. godine. Tako pun čok treba da unese u krug 70 % ukupne sačme u metku. Greener.

Na kraju. Osnivač Samuel Kolt. skupi "Python" /pajton/ i umereniji u ceni "King Kobra" u kalibru . Koltov pištolj Model 1911 u kalibru . odličan. fabrika svetski poznatih revolvera i pištolja u Hartfordu. Revolveri Kolta. /kolt/. istuca i prosejava kroz sita da bi se odvojile čestice željene krupnoće. 12 % sumpora i 13 % drvenog uglja -ćumura. na početku srednjeg veka prenet u Evropu. vidi promenljivi čokovi. COLT CRNI BARUT. godine revolverski doboš. Ovlažena masa se izmeša.ecolss. čija se vrednost na aukcijama penje i na 20. a već 1836. a čist cilindar i standardno skeet-bušenje 35-40 %. uz Smith & Wesson i RUGER spadaju u najbolje oružje ove vrste na svetu. još kao šesnaestogodišnjak. ali zbog malih serija veoma skup. rani kineski izum. poznat kao Colt Government.com/leksikon_oruzja.Lovacki Savez Srbije http://www. Posetite internet adresu www. otkrio je 1830.htm poboljšani cilindar 50 odsto.000 USD. bio je više decenija službeno oružje američke armije. isuši. godine serijski je proizvođen šestometni revolver Colt mod.colt.357 Magnum. Texas Paterson. Vidi paradoks bušenje cevi sačmarica. Najpoznatiji su noviji modeli Kolt revolvera "Anaconda" u kalibru . 10 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Tek u najnovije vreme ravnomerno im se priključio i nemački KORTH.com. čime se povećava otpornost na vlagu.44 Magnum. USA.45 Colt ACP. Sastoji se od 75 % šalitre. Za drveni ugalj upotrebljava se jovovo. vrbovo i lipovo drvo. Konektikat. barutu se dodaju male količine grafita za oblaganje površinskih delova čestica.

22-250 Rem.htm Prosečna punjenja metka za sačmu crnim barutom su 4.8 do 4 grama baruta uz težinu sačme od 25 grama za kalibar 20. To su klasična dvocevka Model 75 u kalibru 12 i 16 i bok-dvocevka Model 80-A u kalibru 12. 7.com/leksikon_oruzja.223 Remington. . Dobra osobina ovog dovoljno efikasnog ali zastarelog baruta /"oblik" dima. Magnum. i teški tropski kalibar . . osetljivost na vlagu/ je to da pogreške u punjenju ne izazivaju opasna povećanja barutnog pritiska.270 Win. Danas od lovačkog oružja proizvodi odlične lovačke karabine Model 85 u malim kalibrima . sve u dužini ležišta metka od 70 mm.ecolss. 6.30-06 Springfield. CRVENA ZASTAVA -Kragujevac. 4.8 do 5 grama uz 32 grama olova u kalibru 12. Mehanizam klasične dvocevke je poznati "Anson".264 Win. Sa dve lovačke sačmarice ZASTAVA je imala manje sreće: one nisu otišle na strano tržište pre svega zbog lošeg "finiša". 7 mm Rem.222 Remington Magnum.243 Win. kao i srednji tropski .5 x 57. . .5 grama uz 28 grama sačme u kalibru 16 i 3.. . 8x 57 IS /ne "JS" -to je pogrešno!/.Lovacki Savez Srbije http://www.375 H & H Mag. zatim .308 Win. smrad.3 do 4..300 Win..25-06.. 7x 57. fabrika oružja nastala još u XIX veku na temeljima nekadašnje topolivnice. Mag. . .458 Win.62 x 39 i 22-250 Remington /zvani "Mini Mauzer"/ i karabin Model 70 za srednje i "Magnum" kalibre: . 7 x 64. Mag. Mag. . a mehanizam bok-dvocevke je 11 of 99 2/3/2013 7:25 AM ..222 Remington. 6 mm Rem.

imaju baznu reakciju. izuzev kod tvrdo hromiranih cevi. domaći Sinol ili druga proverena dobra ulja. Revolver se u zadovoljavajućem kvalitetu proizvodi sa cevi dužine 2.co. dobro iznutra polirane ili tvrdo hromirane cevi vrlo malo se zaolovljavaju.yu. štiteći time cev od korozije. kao Balistol. tvrdo hromirane iznutra. Pištolji Model 700 u kalibru 7. ukoliko je upotrebljeno obično. Oružje je obavezno čistiti posle svakog pucanja.zastavaarms. uslov za dug vek i očuvanu preciznost.ecolss. ČIŠĆENJE ORUŽJA. Cevi su od dobrog hrom-vanadijum čelika.com/leksikon_oruzja. a ne tvrdo olovo. Čokiranje cevi je standardno: leva. Naslage olova u cevi sačmarica utoliko su veće. Nove. onda još i jednom mesečno.5 inča /64 mm/.htm sopstvene konstrukcije. a ako se duže vreme ne upotrebljava. Posetite internet adresu www.65 i 9 mm Browning i Model 57 u kalibru 7. Specijalna ulja za oružje. Naslage olova. neutrališu kisele ostatke baruta i stvaraju tanak zaštitni film između površine cevi i vazduha.Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi Kragujevac.62 mm "TT" i 9 mm Luger/Para. jer to 12 of 99 2/3/2013 7:25 AM . uklanjaju se nauljenom najfinijom "čeličnom" /zapravo gvozdenom/ vunom ili mesinganom spiralnom četkom. 4 inča /102 mm/ i 6 inča /152 mm/ sa oznakom modela "1983". a desna odnosno donja cev -polučok. a puščana glava je iz jednog komada. Ostatke metala košuljice zrna u nažljebljenim cevima ne treba čistiti mehanički. odnosno gornja cev -pun čok.

puščane cevi ranije proizvodnje. zbog zaštite ruke od pregrejanih cevi. nažalost. još nema na našem tržištu. Takvih ulja. Sve češće je u upotrebi i kod lovačkih pušaka zbog ugodnog osećaja punije šake one ruke koja vodi cevi sačmarice pri pucanju na divljač u pokretu.Lovacki Savez Srbije http://www. jer sadrže štavne materije koje izazivaju koroziju metala. Treba ga sačuvati na suvom mestu. DAMAST. Ove naslage kod lovačkog oružja kojim se ne puca često. Vidi kundak. Izdatak za jednu bočicu specijalnog ulja.ecolss. ali kada se primeti povećano rasturanje zrna. tanko premazanog zaštitnim uljem i pokatkad ga kontrolisati uzimajući ga u ruke čistim. treba obavezno pribeći čišćenju specijalnim uljima koja sadrže hemijske rastvarače. širi i puniji nego predkundak klasičnih dvocevki za "skit" i "trap" na strelištu. DABROV REP.com/leksikon_oruzja. sasvim suvim /nikako znojavim!/ rukama. sporo se staraju. predkundak sačmarica sa horizontalnim cevima.htm vremenom zatupljuje oštre ivice žljebova i puška postaje neprecizna. proizvodile su se na taj način što su svežnjevi upredene žice /na nemačkom "draht" i otuda naš iskvareni naziv "drotara"/ 13 of 99 2/3/2013 7:25 AM . vidi zaolovljavanje cevi. vidi preticanje pri pucanju na divljač u pokretu. a vojna ulja su nam nepoznata. Vidi balistol. ali u kožnim futrolama. na primer "Robla Solo" je minimalno. predviđene gotovo isključivo za pucanje crnim barutom.

DIOPTER. za lovačke karabine uveden je prvi put kod Manliher-Šenauer karabina i kod novijeg ŠtajerManliher modela. čija je uloga da učini istovremeno oštrim i zadnji nišan i mušicu. koji u punjenju bivaju iskosa gurani u cev. koje su posle poliranja imale veoma lepe šare. kao ružin damast i još cenjeniji i skuplji francuski Bernard Moire i Laminette Damast ili engleski Laminated Steel. kao i kod američkog karabina SAVAGE Mod. diopter ima još i važnu ulogu produženja vizirne linije. Kada je počela era bezdimnih baruta sa njihovim visokim barutnim pritiscima. Spaja prednosti niske forme magacina Mauzera sa "cik-cak" položajem metaka. uređaj na ranijim lovačkim ali i savremenim streljačkim karabinima je pomoćni. Osim običnog damasta postojale su cevi kovane od različitih upredenih materijala.htm od čelika i železa obavijene oko čelične šipke željenog kalibra i kovanjem "na vruće" međusobno spajane. Kod magacina Mauzera. što je pri punom otvoru oka nemoguće. olovnim vrhom.ecolss. oku najbliži nišan sa malom rupicom. Kod streljačkih pušaka. posebno ako se upotrebljava municija sa tupim.Lovacki Savez Srbije http://www. sa prednostima povoljnog jednorednog položaja metaka. ali čiji su magacini zbog toga neugodno visoki. proizvođeni su i skuplji i bolji damast-materijali isprobani i žigosani za bezdimni barut. 99.com/leksikon_oruzja. 14 of 99 2/3/2013 7:25 AM . DOBOŠ-MAGACIN.

klasična dvocevka. Purdey ili još bolje Greener ključem. ali pojačani gornjim.ecolss. što nepovoljno utiče na preciznost takvog metka. kako vidimo kod Merkel bok dvocevki.com/leksikon_oruzja. zapravo samo šipovi bez poprečne reze. DONJI KLJUČEVI PRELAMAČA. To važi pre svega za dvocevke-sačmarice. su najvažniji deo u mehanizmu pričvršćivanja cevi sa glavom puške /baskulom/. 201 i 203. 21. belgijske "Dumoulin" i "Chambord" i to u kalibrima 7x65 R. osiguravaju stabilnost veze između cevi i puščane glave. najčešće 15 of 99 2/3/2013 7:25 AM . pre svega zulskom /nemačka/ i ruskom.Lovacki Savez Srbije http://www. ali široki i masivni i ako su od odličnog materijala i maksimalno dobro "upasovani". Ako su ključevi dvostruki. katkad se vidi na finom oružju.htm dešava se da dođe do zastoja ili još češće oštećenja mekog olovnog vrha prilikom kosog uguravanja u ležište metka. Dvostruki donji ključevi. dovoljni su čak i za kugle jakih kalibara. kao na primer čuvena. Donji ključevi. već i kod oružja srednje klase.375 H & H Magnum. ali samo uz uslov snažnih gornjih dvostrukih Greener /griner/ ključeva. standardnog oblika ili čak jednostruki. 9. ali i za klasične dvokuglare. sasvim su dovoljni da i bez gornjih ključeva obezbede sigurnost i dug život puške. kombinovanih dvocevki i dvokuglara u modelima 200.3 x 64 i čak . DUBOREZ NA KUNDAKU. Winchester Mod.

DUM-DUM.Lovacki Savez Srbije http://www. jer su sva lovačka zrna ovako konstruisana. inače engleski naziv nema više svrhe. 2. Kod novih /jeftinih/ pušaka to je uvek fabrička greška. Ovaj. ponajpre zuba koji drže okidač. Ona nikada nisu ni imala neko eksplozivno punjenje u vrhu. Mogu da budu lepe i skupocene puške. 16 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Ova prednost je. koju treba odmah reklamirati.htm predstavlja likove divljači ili scene iz lova. popularan naziv za sva zrna koja se zbog posebne konstrukcije prednjeg dela /u prvo vreme samo sa rupom na vrhu/ deformišu pri prodoru kroz telo divljači. 1. Vidi konstrukcija zrna. na šta bi upućivala onomatopeja tog izraza /"dum"/ pri pucanju i /"dum"/ na cilju. Naknadno pucanje iz druge cevi. izraz koji u našem lovačkom jeziku ima dva značenja: 1. DUŽINA CEVI.ecolss.com/leksikon_oruzja. razume se. ako se puca kroz optički nišan. nego lovištu. Veza je sasvim slučajna: nekadašnja engleska kolonijalna vojska u Indiji. Lovac često samo oseti nenormalno jako trzanje puške i tek pri često otežanom prelamanju ustanovi da su oba metka opaljena. Kod cevi kuglara imaju izrazitu prednost pre svega kod pucanja preko nišana i mušice /vojničke puške!/ zbog duže vizirne linije. gde se greške u nišanjenju manje izražavaju. bez značaja. DUPLIRANJE. koje ipak pre dolikuju izložbenim eksponatima ili ormanima za oružje. u mestu DUMDUM /oblast Kalkute/ imala je fabriku municije. ako je prvom divljač promašena ili ranjena. pojava da se kod višecevnih pušaka na pritisak jednog okidača dogodi da i druga cev istovremeno opali. Kod starih pušaka u pitanju je istrošenost unutrašnjih delova mehanizma.

Već kod dužine cevi od 60 cm. Dužina cevi. sa cevi dugom samo 55 cm.76 cm za kalibar 12. trocevka ili dvokuglara. zahtevaju cevi od 65 i više cm. U lovačkoj praksi gde pre svega odlučuje dobar pogodak. Sevi Magnum kalibra /ne računajući Magnum karabine malih kalibara/. Vo će biti 365 m/s. Veći značaj uvek ima veća spretnost u rukovanju oružjem s normalnom dužinom cevi. koji sporije sagorevaju i sa kraćom cevi ne uspevaju da iskoriste svu pogonsku snagu barutnih gasova. Obimni ogledi sa istim karabinom i istim metkom. Karabin Manliher-Šenauer 6. bez obzira da li je u pitanju lovački karabin ili kombinovana dvocevka. Međutim. Ovo je očito. tako da su brzina.com/leksikon_oruzja. nisu pokazivali nikakvu razliku u preciznosti. zrnom odgovarajućeg kalibra. trzanje puške biće nešto veće.ecolss. sa izuzetkom kalibra 7 x 64 odnosno 7 x 65 R gde se često upotrebljava cev od 65 cm. koji zrnima tih kalibara osiguravaju dovoljan broj okretaja oko svoje uzdužne ose. Kod cevi kraćih od normalnih. a time i udarna snaga zrna istog metka nešto veće. čime se obezbeđuje stabilnost zrna u letu. vatra na ustima cevi može da zaslepi strelca i -za nekoliko dugih sekundi -onemogući da ponovo puca na divljač. Tako ako jedan isti metak kalibra 12 iz puške dužine cevi 70 cm daje sačmi brzinu Vo 377 m/s. a pogotovo kraćim. Rasturanje sačme ne zavisi od dužine 17 of 99 2/3/2013 7:25 AM . što je u lovu beznačajno.4 mm. pogotovu manjih kalibara. praktično ne trpe ništa od /toliko/ kraće cevi. posebno kod kalibara 7 mm i manjih. 68 . Od cevi dužih od navedenih više je štete nego koristi jer se brzina sačme rapidno smanjuje. pre svega zbog progresivnih baruta. ako je treba dostreliti. ima cev dugu samo 45 cm. brzina sačme se takođe smanjuje ali znatno manje. pri pucanju municijom jakih punjenja u sumraku. 65 .Lovacki Savez Srbije http://www. udarna snaga pojedinačne sačme i njena probojna moć. ali sa dužom cevi od 57 cm.67 cm za kalibar 30. Optimalne dužine cevi kod sačmarica su 70 . Kako je razlika u brzini minimalna.70 cm za kalibar 16. nema nikakav uticaj na preciznost puške. jer imaju manji korak žljebova. ova mala prednost dugih cevi nije od velikog značaja. 2. Normalnom dužinom cevi kod oružja srednjih kalibara smatra se 60 cm.htm Prednost dugih cevi je i u boljem iskorišćavanju barutnih gasova.

hladnoj cevi. standardno su naoružanje lovaca na sitnu divljač koji su uostalom najbrojniji. što može da bude odsudno. puca se iz blizine. tako da je dvokuglara mnogo spretnija. To je takozvano upucavanje "metak za metkom". koja je prvo pucala. gde je važniji drugi hitac opaljen neposredno posle prvog. u tome što je dve cevi mnogo teže upucati da biju u jednu tačku. I u grupnom lovu divlje svinje (u hajkama). vidi brenneke. Vidi bock. vidi bušenje cevi sačmarica. a pogotovu u lovu na opasnu /medved!/ ili tropsku divljač. Upucavaju se tako da se drugi metak ispaljuje nekoliko sekundi iza prvog. Za gađanje glinenih golubova upotrebljavaju se najčešće. kao u lovu na divlje svinje. s puškama normalnih dužina cevi.com/leksikon_oruzja. nego treći ili četvrti hitac iz karabina. To je. za "trap" disciplinu. pre svega. DVOKUGLARA. zatim na opasnu divljač ili kao tropsko oružje. za koju 18 of 99 2/3/2013 7:25 AM . pre svega. da bi se dobio dobar pogodak u isto mesto iz obe cevi. a sa nešto kraćim cevima i posebnim "skeet" čokovima. bok dvocevke teške 3. vidi preticanje pri pucanju na divljač u pokretu. u šumskim lovovima na divlje svinje. vidi rasturanje sačme. čije je repetiranje mnogo sporije. nego od njenih čokova. U slučaju potrebe i iz dvocevke se mogu ispaljivati jedinačna zrna. Nedostaci dvokuglare su. Prednost dvokuglare je značajna tamo.Lovacki Savez Srbije http://www. nešto zbog duže vizirne linije. s tim što je neophodno prethodno utvrditi kako puška nosi ova zrna.ecolss. Ipak. gde je veoma važno opaliti drugi metak neposredno posle prvog. vidi mehanizmi paljenja prelamača. tako da nastaje njeno istezanje i krivljenje prema drugoj. višestruko je skuplja od lovačkog karabina i sa pravom se smatra "kraljicom" lova na krupnu divljač. ali ne i obavezno. a više zbog boljeg zamaha pri gađanju divljači u pokretu -uspešnije se lovi. mada uz određene uslove. Razlog za ovo je visoka temperatura koja se razvija u cevi. puška sa obe glatke cevi u klasičnom ili bok položaju. DVOCEVKA SAČMARICA. sa cevima dugim oko 75 cm. za tu disciplinu. klasičnog ili bok položaja cevi. jer nema repetiranja i puška se ne skida iz ramena.htm cevi.5 ili nešto više kilograma. njome se brže opaljuje drugi metak.

namenjenim lovovima fazana i zečeva u prigonu. nerđajućih kapisla Nicorro.htm je vezana. za koja dvokuglara nije predviđena. dugogodišnji isključivi proizvođač Breneke-municije sa zrnima TIG i TUG. omogućuje bržu pripremu za ponovno pucanje. što je uobičajeno kod Merkel bok dvocevki. Sedište državnog zavoda za ispitivanje i žigosanje oružja. lovački karabin je u velikoj prednosti. prouzrokuju teške promašaje. Dakle. Najbolji ali i najskuplji su ejektori sistema Holland & Holland. uređaj koji pri prelamanju dvocevke sačmarice ili kuglare automatski izbacuje jednu ili obe ispaljene čaure. bila hladna ili topla. EIBAR. u godinama posle Drugog svetskog rata pretopila se u druge industrije municije i ne postoji više kao ime. smešteni između cevi./ Ejektori svakako nisu neophodni u današnjim. 19 of 99 2/3/2013 7:25 AM . kao i lovačkih dvocevki. takođe srednjeg kvaliteta. EJEKTOR. inventor i proizvođač nekoliko uspešnih konstrukcija zrna. Vidi Brescia. poznata nemačka municija za lovačke kuglare. veoma brzo opaljivanje metka za metkom. kod sačmarica pri gađanju glinenih golubova i u dvocevkama. koja je morala da bude u svemu identična prvoj. čiji je mehanizam u vidu dva mala čekića pod oprugom smešten u predkundačić puške. Jeftiniji u proizvodnji. iza strelca je stajao punjač druge puške. /U takvim lovovima u nekim davnim vremenima. vidi Ferlach. a metak iz njegove cevi. ako cevi nisu upucane na rečeni način. Ejektor izbacuje ispaljene čaure iza strelca i ostavljajući prazna ležišta metka. mora da pogodi isto mesto kao i prva. grad u Španiji. DWM. gde se mnogo i često puca. pogađa uvek u isto mesto. Jedna cev je i zbog toga preciznija i pogodnija za daleka gađanja. ali takođe veoma sigurni su ejektori sa spiralnim oprugama.com/leksikon_oruzja. naoko nevelika. "normalnim" lovovima.Lovacki Savez Srbije http://www. centar industrije oružja sa velikom industrijom pištolja i revolvera srednje klase. a pritom višestruko jeftinijih od pre svega engleskih uzora. Ejektori imaju svoju vrednost kod dvocevki kuglara. Ta izvijanja. ali elegantnih i dopadljivih.ecolss. druga cev ovako izvijena. U prilikama. kada nije potrebno to.

dovoljan je da izazove naduvavanje ili eksploziju cevi ispred mesta na kome je bio zaglavljen. Suviše veliki barutni pritisak zbog preteranog punjenja. EXPRESS municija. delovi puščane glave ili zatvarača karabina. pucanje neodgovarajućim i nepoznatim barutom. nego 50 % veći pritisak ili veći. punjenje karabinskog metka bezdimnim barutom za sačmarice. treba obavezno pogledati da nije čep ostao u cevi. gotovo je isključena. 4. Zbog mekog materijala zrna zahtevala je posebno duboke žljebove.3 do 14. posledica je zapušenja cevi blatom ili čak snegom.ecolss. Vidi barutni pritisak. "Rascvetavanje" cevi u prvoj trećini ili pri samom vrhu. bilo sačmom ili karabinskog. Eksplozija kundaka kod pušaka prelamača nastaje ako je igla predugačka i probija kapislu. 3. Čep. što bi imalo 20 of 99 2/3/2013 7:25 AM . mora se imati u vidu da 10 % veće punjenje od normalnog neće proizvesti 10 % veći pritisak. U ovakvim slučajevima eksplodira ležište metka. pri kome je inicijalno paljenje barut dobijao iskrom iz visokonaponske baterije smeštene u kundak. žigosane za upotrebu bezdimnog baruta. Ako je prethodno opaljeni metak imao upadljivo slab pucanj. Zbog starog. već oslabljen.Lovacki Savez Srbije http://www. pri upotrebi ispravne puške novije proizvodnje i razume se.com/leksikon_oruzja. oštećujući mehanizam i kundak puške. Pri punjenju metka.htm EKSPLOZIJA PUŠKE. razlozi mogu da budu: 1. ELEKTRIČNO PALJENJE METKA. 5. 2. Ako do eksplozije puške ipak dođe. Kapisla i mehanizam paljenja ne postoje. U tom slučaju barutni gasovi se vraćaju velikom silinom unatrag. koji je u delu kojim se povezuje sa glavom puške. Vreme između aktiviranja okidača /zapravo dugmeta/ i ispaljivanja metka je neuporedivo kraće. kao prepreka u sledećem opaljivanju. zanimljiv ali za sada napušten eksperiment. dotrajalog ili uopšte loše urađenog oružja.6 mm sa olovnim zrnom punjena crnim barutom. načinivši rupu na kapisli veću nego što je sama igla pokriva. upotrebljavala se krajem prošlog veka u kalibrima od 9.

u oružarskoj industriji. dovoljno elastični da meko pokrenu sačmu u prvom potiskivanju barutnih gasova. dole jaka kugla. isključivo lovačkog oružja. Specijalitet Borovljana je bok driling: gore sačma. tradicionalno usitnjenim načinom poslovanja. a jedan od najpoznatijih puškara zvao se Borovnik.com/leksikon_oruzja. gradić u Austriji. Površina duraluminijuma ne može da se brunira. vidi gravura. vidi trocevka. suprostave industrijskim gigantima. FERLACH-BOROVLJE. tako da sačma u velikoj meri sačuva svoj oblik što je od velikog značaja za njen pravilan let. u neposrednoj blizini granice sa Slovenijom. po meri i želji kupca. svetski je čuveno mesto oružarske industrije. u velikoj meri ručnim radom proizvedeno oružje. ELOKSIRANJE PUŠČANIH DELOVA. Sastoji se od većeg broja malih oružarskih radionica. Danas rade samo najskuplje. pre svega u cilju olakšavanja težine oružja. pre pojave plastičnih čepova u upotrebi su bili jeftini i uglavnom loši i tvrdi čepovi od presovane papirne mase i skuplji parafinisani filcani čepovi. Kroz Borovlje teče rečica Borovnica.6 x 35 R Hornet. Vidi fino oružje. mangana i magnezijuma/ čija je čvrstoća jednaka ili čak veća od železa.Lovacki Savez Srbije http://www. čime se postiže i određeno površinsko otvrdnjavanje materijala. a pogotovo u streljaštvu. Na ferlašku proizvodnju u velikoj meri je oslonjena poznata "Puškarna Kranj". ali i industrije oružja i municije u svetu. najčešće 5. borovljanski majstori su pribegli najboljem rešenju:prestali su da proizvode jeftino oružje. U nemogućnosti da se ovim. često se kao materijal puščane glave upotrebljava duraluminijum /94 % aluminijuma i mali procenat bakra. Izum tipičan za današnje raketno naoružanje. FILCANI ČEPOVI. pre svega trocevki. tako da se posebnim postupkom boji crno ili sivo. Taj postupak je nazvan eloksiranje.ecolss. čiji su vlasnici istovremeno i glavni majstori. ali s malom otpornošću na habanje. Za 21 of 99 2/3/2013 7:25 AM . većinom Slovenci. tako da su na napadnutim mestima neophodne čelične vođice. naišao je na žestok /i razumljiv/ otpor lovačke tradicije.htm značaja i u uslovima lova.

njihovo upasovavanje i konačno sklapanje puške. pri pucanju preko nišana i mušice odstupanja od poravnate mušice imaju iste posledice kao pri pucanju sa optičkim nišanom. Međutim. kao Purdey. Oružje i municija za ova dva kalibra proizvode se i danas. Holland & Holland ili belgijske Lebeau-Courally. 22 of 99 2/3/2013 7:25 AM . pariski puškar koji je negde 1855. godine lansirao mali i slab metak "za baštensku upotrebu" 6 mm i 9 mm sa ivičnim paljenjem. stvarno ručni rad. kao na primer poznata FN-bok dvocevka ili u još većoj meri WINCHESTER dvocevka Mod. Čuvene engleske puškarske.htm normalne uslove lova. Finoću jedne puške čini broj radnih sati i kvalifikacija radnika koji obavlja onaj naknadni deo posla: ručnu obradu tih delova. Francotte. FN.GRUBA MUŠICA. skraćenica od Fabrique Nationale d’Armes de Guerre u Liježu. SKUPO. Izuzetak čine česte greške pri pucanju preko nišana i mušice /uz jako suncem obasjanu mušicu odozgo ili sa strane/. ni to nije bezuslovno tačno. Ipak. 21 /samo ona/. više radionice nego fabrike. Forgeron. koji je najvećim delom. Vidi plastični čepovi. LUKSUZNO ORUŽJE. najveći deo najfinijih i najskupljih pušaka dorađuju dugo i pažljivo najbolji majstori. gotovo potpuno su mašinski rađene. Najveći procenat puščanih delova. uz ovakvo oružje se podrazumeva pojam "ručni rad". filcani čepovi se i danas smatraju najboljim. unutrašnji delovi mehanizma proizvedeni su mašinski. Boss.ecolss. FINA MUŠICA . FLOBERT. izuzetak čini jedino kundak. što najviše i čini jednu pušku finom i skupom. ali najskuplje mašine.com/leksikon_oruzja. Neke od skupih pušaka.Lovacki Savez Srbije http://www. vidi rasturanje sačme. izbor najvrsnijih radnika i česte i stroge kontrole u toku proizvodnog procesa osiguravaju najmanje moguće tolerancije u izradi delova. FINO. puščana glava. što treba sasvim uslovno shvatiti. cevi. kao i oružje za tu municiju.

Frommer/. pod nazivom "Mauser 66 S". sa sigurnim i dobro konstruisanim ejektorima koji su se.com/leksikon_oruzja. Ne izlazi ni danas iz interesovanja ljubitelja lepog oružja. 9 cm kraćim i sa lakom i jednostavnom izmenom cevi različitih kalibara. proizvodi poznata fabrika Mauser. Odlikovala se jakim čokovima. veoma dobre izrade i originalne konstrukcije /Rudolf v. Fabrika je poznata i po proizvodnji ratnog oružja. Arabeske po celoj površini puščane glave. Ove karabine. lovačke karabine i automatske pištolje po konstrukcijama Browning. trgovac oružjem i oružar /Štutgart i Konstanc/ višegodišnji prvak sveta u gađanju vojničkom puškom. način njegovog ulepšavanja. Lepa gravura ne povećava samo vrednost oružja. FROMMER. kao svetski hit. Današnja mađarska dvocevka poznata kao model Pusta. GEHMANN Walter. što je u uslovima ravničarskih lovova na otvorenim površinama bilo i poželjno. stavljali ili izvlačili iz predkundačića. Danas po stepenu vrednosti razlikujemo: 1. Sitna arabeska umetnički 23 of 99 2/3/2013 7:25 AM . potiče još iz srednjeg veka.ecolss. Proizvodi lovačke dvocevke. po potrebi. GRAVURA oružja. a kasnije i veoma cenjenu bok-dvocevku serije B-325 u više modela. klasična dvocevka sačmarica mađarske proizvodnje. vidi Liege. Vidi Browning. samo u kalibru 12 i dvokuglaru iste konstrukcije u kalibru 9. vrlo dobrog kvaliteta. 2.htm najvećoj fabrici oružja u Belgiji. Laku rubnu gravuru sa posebno izraženom gravurom na zavrtnjima. konstruktor današnje vom Hofe karabinske municije i veoma uspelog zatvarača za lovačke karabine vrlo kratkog hoda koji čini karabin iste dužine cevi. već nije istog kvaliteta.3 x 74R. već ga čini dražim lovcu koji ga poseduje. standardne je Anson & Deeley konstrukcije sa dvostrukim donjim ključevima i gornjim Greener ključem.Lovacki Savez Srbije http://www. GEVELOT /ževelo/. kapisla za bezdimni barut sa Ambosom. široko rasprostranjena u svetskoj industriji municije za lovačke sačmarice.

takođe uokvirena dubokim reljefom. poznat sa Merkel bok-dvocevki. 24 of 99 2/3/2013 7:25 AM . H-mantel zrna spadala su u najpopularnije. pisac značajnih. Ova tehnika prenesena na puščanu glavu predstavlja prava umetnička remek-dela sa scenama iz lova.Lovacki Savez Srbije http://www. GREENER W. danas već klasičnih dela o lovačkom oružarstvu. kao TIG. Slika. ali kod koje su likovi divljači na scenama iz lova gravirani u srebrnoj ili zlatnoj intarziji. igrom svetlosti i senke deluje izvanredno plastično. Do pojave nove generacije zrna tipa ABC.ecolss. ali još više po gornjem ključu klasičnih dvocevki. značajan fabrikant oružja /Birmingham/ veoma dobrog kvaliteta. posebno kombinovanih ili dvokuglara.W. 4. zrno za kuglare proizvodnje RWS. Stark-mantel /DWM/. gravirana pod jakom lupom hiljadama sitnih poteza "Bulino"-gravernom iglom. Ime "Griner" najčešće se povezuje sa kočnicom uobičajenom kod trocevki . sa izraženim perspektivama. TUG. 3. u vidu ušica sa obe strane gornje cevi. kroz koji prolazi poprečni šip aktiviran gornjom polugom /"Toplever"/ za prelamanje puške i izuzetno efikasno povezuje cevi sa puščanom glavom. 6. H-MANTEL. luksuzno oružje. koja bi davala krvni trag. Vidi konstrukcija zrna.htm urađena može znatno da poveća osnovnu vrednost puške. Noviji hit italijanske graverske tradicije je oživljavanje stare i skupocene "Bulino" gravure sa slikama na srebrnoj ploči.. Na skupim puškama veoma je česta duboko reljefna gravura sa lovačkim motivima. Kod bok-dvocevki. Ista gravura. najčešće hrastovog lišća. Dvostruki Griner naziva se u nemačkoj oružarskoj literaturi "Kersten". kroz koje prolazi šip. Praška gravura sa srednje reljefnim lovačkim motivom uokvirenim arabeskom ili arabeskom kombinovanom sa lišćem. gde se zahteva visoka čvrstoća puške. skupo. uobičajen je takozvani dvostruki Griner. jedna od ranih konstrukcija zrna koje su trebale da omoguće potpunu deformaciju prednjeg dela zrna uz očuvanje kompaktnog zadnjeg dela. iako izgravirana u ravni pločica na puščanoj glavi. Sličan učinak imala su i druga dva poznata zrna. čiji bi zadatak bio osiguravanje izlazne rane. 5.com/leksikon_oruzja. Vidi fino.

smešteni u unutrašnjem delu mehanizma puške. za sva tri kalibra je isti NAJVIŠE 50 m. kako je to pogrešno uobičajeno.htm HAMERLESS. pri iole slabijem pogotku. gde predstavlja efikasnu i i jeftinu zamenu za skupe cevi od nerđajućeg čelika. Pogođena sredinom snopa sačme. zbog veće 25 of 99 2/3/2013 7:25 AM . u 30 grama sačme koliko obično prima metak kalibra 16 stane 190 zrna sačme. staje oko 220 zrna. čiji su udarni čekići za razliku od orozara. ali neka pravila se ipak mogu postaviti.com/leksikon_oruzja. HROMIRANJE CEVI.000 metaka bez oštećenja hromnog sloja. u tradiciji naših lovaca. Izbor između ova tri kalibra u velikoj meri je stvar ukusa. Kod sačmarice U našoj zemlji. Granica uspešnosti delovanja. koji u potpunosti pokrivaju potrebe lova sitne divljači u našim uslovima lova. gde je habanje neuporedivo veće nego kod sačmarica. Tehnologije tvrdog hromiranja omogućuju upotrebu i kod cevi kuglara. 1. metoda zaštite unutrašnjih zidova puščanih cevi od korozije. smeštenom na unutrašnjoj strani pločica dvocevki. Ali. Međutim. Vidi paljenja prelamača. a ne samo na klasične dvocevke sa horizontalno postavljenim cevima. gotovo u isključivoj upotrebi su samo tri.Lovacki Savez Srbije http://www. upotrebljavana najčešće za cevi sačmarica. lovački domet. poznata po veoma cenjenom mehanizmu paljenja. IZBOR KALIBRA. Odnosi se dakle i na bok-dvocevke. u punjenje sačme od 35 grama u kalibru 12. mehanizmi HOLLAND & HOLLAND. engleska fabrika lovačkog oružja visokog kvaliteta. Vidi mehanizmi paljenja prelamača. Cev našeg najboljeg pištolja "CZ 99" tvrdo je hromirana i izdržava ispucavanje od čak 30. uobičajen engleski izraz za sve konstrukcije lovačkih pušaka-prelamača. kao i po najboljem mehanizmu ejektora. prečnika 3 mm. divljač će podjednako dobro pasti bez obzira na kalibar kojim je pucano. od većeg broja kalibara i to 12.ecolss. a u 25 grama sačme u metku kalibra 20 staje svega 156 zrna. 16 i 20.

22 Savage (sevidž). sasvim će dobro odgovarati neki od manjih kalibara. što često nije slučaj sa evropskim kalibrima. Efekti kalibra 16 su negde između.30-06 i to iz dva razloga.1 grama do 14. Drugi je -tipično za američke kalibre je da imaju vrlo kratak slobodan hod zrna pred ulazak u žljebove.30-06 Springfield služiće dobro u lovu svekolike divljači našeg podneblja. Za normalne uslove lova. u koje od najpoznatijih spadaju 7 x 57. Ko redovno učestvuje u hajkama na divlje svinje ili često lovi jelensku divlač (na 26 of 99 2/3/2013 7:25 AM . 8 x 57. treba dakle ostaviti starim majstorima. čak i prosečni strelci. kolika je prosečna razlika u težini između puške kalibra 12 i kalibra 20. Zbog ovog. veće su šanse na strani kalibra 12. po pravilu. veoma pogodan i za daleka pucanja na srneću divljač.ecolss. jači kalibar treba da odaberu slabiji strelci. Puške ovih kalibara su. U ovoj kategoriji malu prednost ima kalibar .243 Win. Zato. To treba da bude izbor lovca. Zbog ovoga imaju vrlo dobru preciznost u upotrebi svih težina (pre svega dužina) zrna u tom kalibru. Za sledeću grupu univerzalnih kalibara. 2. Ako je to gotovo isključivo srneća divljač ili zimski lov čekanjem na lisice. tako da se taj kalibar sa puno prava može smatrati univerzalnim.6 x 57 ili možda najbolje .5 x57 ili čak 7 x 64 odnosno 7 x 65R.htm količine sačme. ali izvrstan i u lovu na divokoze. uspešno će uloviti i ostalu krupnu divljač.2 grama. pomenuti 7 x 65 i . Izbor kalibra kuglare O ovome treba da odluči pre svega vrsta divljači koju će lovac najčešće da lovi. nema nikakvog smisla odabrati neki snažan i veliki kalibar. Prvi je -veći dijapazon težina zrna za taj kalibar. 5. vrlo precizne i ugodne pri pucanju zbog malog trzanja.. sami sebe iznenade veoma dobrim pogocima. Lovci divokoza odabraće pomenuti . od 7. koji ne lovi često krupnu divljač ili želi da poseduje samo jednu pušku za krupnu divljač. Izbor puške kalibra 20. kao . mahom mlađi lovci kojima uostalom. .Lovacki Savez Srbije http://www.243 Win. što pokriva svu domaću divljač koja se lovi karabinom.223 Remington. nije teško da nose pola kilograma težu pušku. Ovim poslednjim.. od lisice do teškog vepra i medveda. 6.com/leksikon_oruzja. koji već spada u takozvane "univerzalne" kalibre. skoro isto tako dobro kao specijalizovani kalibri za određene kategorije divljači.

Krvni trag.com/leksikon_oruzja. vrlo dobro osmišljenog i urađenog mehanizma. nego što košta". ali za prelamače. katkad sa dva para cevi (trap i skit) tvrdo hromiranih. treba da bude u kategoriji najjačih metaka. izlazna rana obezbeđuje krvni trag. često je nedovoljan za uspešno pronalaženje divljači. godine. a to je kod kalibra 9. sasvim je dovoljna za obezbeđivanje krvnog traga. odnosno prostreljivanjem oba plućna krila divljači. a u novije vreme i IŽ-27E.ecolss. koji jedinu primenu u lovu imaju pri dostreljivanju ranjene krupne divljači.htm primer u uzgojnom odstrelu). Vidi ručno vatreno oružje. neće pogrešiti ako se odluči za neki od specijalizovanih kalibara za krupnu divljač. vidi konstrukcija zrna. Drugo. kao i za ostalo rusko lovačko oružje. 3.3 x 74R. koji olakšava nalaženje ili eventualno dostreljivanje ranjene divljači. samo iz ulazne rane. Eilersa.Lovacki Savez Srbije http://www. stoga što njenim nastajanjem. koja potiče od znamenitog balističara K. kalibar 9. Stara lovačka izreka. čiji je efekat trenutno ili srazmerno brzo obaranje divljači. čuvenom 9. značajan element delovanja metka u odstrelu krupne divljači.300 Winchester Magnum. Prvo. dakle . Vidi 27 of 99 2/3/2013 7:25 AM . uz vrlo dobru balističku krivu i udarnu snagu na 100 m i do 4000 džula. poznat je po proizvodnji vrlo solidnog oružja. IŽ (Iževski Oružni Zavod). vidi moć zaustavljanja.38 Specijal kod revolvera ili 9 mm Luger/Para kod pištolja.3 mm sasvim dobro zadovoljeno: zrna imaju masu od 15-19 grama. Za ovo. Izlazna rana prečnika 2-3 cm. Izlazna rana velikog promera najčešće je posledica dejstva preterane destrukcije zrna mekih starijih konstrukcija i dovodi uvek do nepotrebno velikog gubitka kvalitetnog mesa suprotne plećke. IZLAZNA RANA. ili "staru dobru medicinu" za krupnu divljač.357 Magnum ili . dakle neki od srednjih "Magnum" kalibara. Izbor kalibra revolvera ili pištolja. Vidi konstrukcija zrna. nastaje snažan šok poznat kao "parni šok-refleks". U rukama naših lovaca ranije se viđala češće bok-dvocevka IŽ-12. tipičan je srednjeevropski slogan:"više vredi. kaže da "zrno za krupnu divljač mora da ima masu". osnovan je još 1807. recimo 7 mm Remington Magnum ili .3 x 62 za lovački karabin ili "pandan" tom metku.

ecolss. Vidi kundak. Neke od njih. lovci koji pretežno love sitnu divljač. Ostali proizvodi brojnih poznatih i nepoznatih japanskih optičkih firmi već nisu tog kvaliteta. Posebno dobro nose jedinačna zrna jednocevne sačmarice poluautomatske ili repetirke. Vidi optički nišani. a pogotovo serija "Titan". na primer "Mossberg Combo Pack 500" rade se sa dve cevi. serije "World Class". ne većim od pedesetak metara. a zatim jače čokiranom cevi i neselektivni. jedan okidač često predstavlja izvor nevolja zbog pojave dupliranja ili blokade. a samo povremeno učestvuju u grupnom lovu divlje svinje.htm JAPANSKA OPTIKA. U novijoj produkciji.com/leksikon_oruzja. u najmanj ruku -nepriličan. kod pušaka jeftinije proizvodnje. Sličan razvojni put imala je i takođe dobro poznata. Njihove savremene konstrukcije. JEDAN OKIDAČ. već predviđenim za lako klizanje ruke unatrag pri opaljivanju zadnjeg okidača. dok kod pušaka sa engleskim kundakom. "Euro". kojim se može pucati samo prvo iz slabije. često posežu za ovim jedinačnim zrnima. od kojih je jedna kratka. Osim toga. JEDINAČNA ZRNA ZA SAČMARICE. fabrika HUNTER. selektivni. uz obavezan uslov da se puška isproba da bi se utvrdilo kako nosi ova jedinačna zrna. koji posebnim dugmetom može da se aktivira da se ponovo puca iz slabije. Jedan okidač pravi smisao ima samo kod pušaka čiji kundak ima takozvani pištoljni držak.Lovacki Savez Srbije TULA-TOZ. http://www. Sva zrna savremene konstrukcije građena su tako da mogu da budu ispaljivana i iz cevi sa jakim čokovima. a potom iz jače čokirane cevi. kvalitet im je bio pre loš nego dobar. optički a naročito tehnički kvalitet postajao je sve bolji i brzo se približavao odličnim i vrlo skupim nemačkim i austrijskim proizvodima. vrlo dobro ocenjeni. već su i na evropskom tržištu. na početku danas veoma velike japanske proizvodnje optičkih nišana i dogleda. mogu da budu vrlo efikasna zamena za lovački karabin na daljinama. što znatno 28 of 99 2/3/2013 7:25 AM . bez čoka i ima ugrađen nišan i mušicu. Modeli fabrike TASCO.

specijalizovana za proizvodnju optičkih nišana visoke klase. 1.com/leksikon_oruzja. što je zbunjivalo vlasnike tih starijih pušaka i dovodilo ih u bezrazložnu sumnju.1-4 x 20 do 3-12 x 56. KAHLES. Veliki izbor modela fiksnog povećanja od 4 x 32 do 9 x 56 i varijabl modela od 1. sva savremena jedinačna zrna građena su na principu strele. što je oznaka kalibra veća.htm poboljšava preciznost jedinačnih zrna. KALIBAR. neće biti oštećeni. Oznaka kalibra ima veoma dugu tradiciju. daleko više zastupljeni u proizvodnji lovačkog oružja i istovremeno upotrebljivi u uslovima normalnog lova na sitnu divljač. Vidi Brenneke. izlivenih od jedne funte olova. Svi bolji savremeni optički nišani otporni su na vodu. kalibar 12 predstavlja prečnik jedne od 12 istovetnih kugli. prečnik duše cevi je manji. Neke od ovih cevi mogu da budu snabdevene žljebovima pri kraju cevi. Puške kalibra 10. kalibri 12. Prema tome. tako da i ako upadnu u vodu. razume se englesku. pri čemu oznaka kalibra predstavlja broj kugli od olova koje se mogu izliti od jedne engleske funte (453. što je osiguravalo da se zrno u letu ne prevrće. na primer. još samo u Engleskoj i Belgiji. Prva jedinačna zrna s kraja prošlog veka. tako da. Konstruktivno. vlažan sneg. Svi modeli su sa oznakom "M" i mogu se po izboru dobiti sa tubusom od durala ili čelika.Lovacki Savez Srbije http://www. Kalibar sačmarica Proteže se od kalibra 4 do kalibra 36 (američka oznaka . Danas su uobičajeni.410). optička industrija u Beču. čak i u njoj duže ostanu.ecolss. Vidi optički nišani. dakle sa težištem u prednjem delu. 29 of 99 2/3/2013 7:25 AM . proizvode u vrlo ograničenom broju. kišu. nisu bila predviđena za pucanje iz čokiranih pušaka (najčešće su to bile olovne kugle prečnika duše cevi). U proizvodnji Kahles-Helia otišlo se korak dalje: ovi optički nišani su potpuno nepropustljivi. tako da su čokirane sačmarice obavezno imale utisnut žig "Nicht fuer Kugler" (nije za kuglu). 16 i 20. ali se zbog ratifikacije Međunarodne konvencije o zaštiti ptica.6 grama). Puške kalibra 4 i 8 su specijalizovano oružje za lov barske pernate divljači. (vidi paradoks bušenje cevi sačmarica) ili čak imaju žljebove celom dužinom cevi.

6 x 53R Vierling) iznosi 5. pri čemu prva brojka kazuje prečnik polja (ne žljebova ili zrna čiji je prečnik 0. dakle 5.58 mm. a kod metka . odnosno kugle. na primer. jer bi opaljivanje opasno povećalo barutni pritisak u ovoj.61 mm. nije 8 nego 9 mm. na primer kod vrlo popularnog 30 of 99 2/3/2013 7:25 AM .ecolss. Prva brojka još i pokazuje kalibar. Kod nekih.40 mm.22 Savage. čitavih 5. godine kada je taj metak uveden u armiju SAD. kao kod metka danas punjenog bezdimnim barutom 25-35 (u Evropi poznatog kao 6. ali retko kad precizno! Tako oznaka . Kalibar kuglare U Evropi. kod metka . Dozvoljena toleranca prečnika u milimetrima kod svih kalibara je je +0. pometnja je još veća. "damske puške" proizvode i dalje za uzan krug ljubitelja lakih pušaka malog kalibra. što bi trebalo da znači 22 stota dela inča. U američkoj i engleskoj oznaci kalibara.30.com/leksikon_oruzja. 2. bio 7.30 mm veći).06 predstavlja skraćenicu od 1906. Izuzetak čini kalibar 9. na primer 6. U kalibru 8 mm postoji jedan stari nesporazum. kalibar polja za metak 8 x 68.9 mm. uže brušenoj cevi. a dužina čaure 64 mm. dok se puške manjih kalibara od 20. jer je prečnik polja ranije vojnog. Kod druge dve ili čak tri oznake one uvek znače različite stvari.22 Winchester Ceneterfire (u Evropi poznat kao 5. kalibar metka za lovačke karabine označava se u milimetrima.Lovacki Savez Srbije http://www.5 x 57R.8 mm dok je kod novijeg metka koji ima prečnik polja 7. I ovde ima manjih odstupanja. sve one koje su proizvedene posle Drugog svetskog rata. Novije puške. imaju širi "S" kalibar. a kasnije i lovačkog metka 8 x 57I ("I" dolazi od "infanteri"-pešadija). na kraju oznake u mm uvek dodato slovo "S".3 gde ova brojka označava prečnik žljebova. Tako 7 x 64 znači da je kalibar polja u cevi 7 mm.35 mm. Druga oznaka vrlo popularnog metka . još se dosta proizvode u SAD.5 x 52R) drugi broj pokazuje koliko je nekada u čauru moglo da stane grena crnog baruta! Kod drugih. tako da npr. dakle za kuglare prelamače.20-0.htm takođe za lov divljih gusaka i plovki. tzv. Oznaka "R" pokazuje da se radi o čauri sa vencem.22. dok druga brojka dužinu čaure u mm. da bi lovac znao da razlikuje ova dva metka i ni slučajno ne stavi metak 8 x 57IS u pušku kalibra 8 x 57I. Ovog se treba bojati kod svih starijih pušaka ovog kalibra. tako da je ova ne mala opasnost otklonjena.

takozvanim površinskim kaljenjem. bez obzira da li se radi o kapisli za karabinski ili sačmarski metak.250-3000 Savage.com/leksikon_oruzja. 357 Magnum imaju iste unutrašnje dimenzije cevi! Jedini.22-250 Remington. 3. gde je nakovanj sastavni deo čaure. u različitim zemljama. Vidi gevelot. postupak da se čeliku posle obrade. oprugama doda još veća čvrstoća i elastičnost. vidi ambos. koje su imale različite merne sisteme. a ne kapisle. Postiže se grejanjem do usijanja i odmah potom. KALJENJE ČELIKA. KAPISLA-UPALJAČ BARUTNOG PUNJENJA.htm metka . što se viđa ali sve ređe kod karabinskih metaka.Lovacki Savez Srbije http://www. samo dok je spoljni deo kapisle "ževelo" iz jednog komada. Drugom vrstom kaljenja. uzevši u obzir da su oznake davali razni ljudi.ecolss. drugi broj kazuje da je metak nastao suženjem grla čaure . vidi sačmeni metak. a nikako krta. vidi sinoxid.38 Special i . Sve savremene kapisle imaju eksplozivnu smešu na bazi olovnog azida nekorozivnog i stabilnog sastava. 31 of 99 2/3/2013 7:25 AM . čija cela oznaka u potpunosti odgovara oznaci utisnutoj na njegovom oružju. razlikujemo dva osnovna tipa: sa ugrađenim nakovnjem kao što je to uvek kod metka sa sačmom i bez nakovnja. jer njegovu ulogu preuzima ivica čaure. korozivno agresivnog sastava. što je donekle razumljivo. koju sve više potiskuje kapisla tipa Winchester 209. Obe kapisle su u principu iste. kod "vinčester" kapisle spoljni deo je zbog jednostavnije proizvodnje odvojen od središnjeg dela kapisle koji prima udarac igle. na primer. Kod metka sa sačmom najčešće je kapisla tipa Gevelot (ževelo). vidi berdan. Kod malokalibarske municije sa ivičnim paljenjem nakovnja nema. otvrdnjava se i ošvršćava površina puščane glave. ali dovoljan način da lovac izbegne posledice ove pometnje je da UVEK upotrebljava samo onu municiju. osim (na tržištu) "ževelo" kapisle proizvodnje "Krušik" koja je na bazi živinog fulminata. veoma brzim hlađenjem. koja u dubljim slojevima mora da bude žilava. Kod revolvera i pištolja neka bude pomenut samo jedan primer: kalibar revolvera . kod koga pak druga brojka pokazuje početnu brzinu zrna u ft/s! Ukratko haos.

Kod dvocevki sačmarica daleko je najrasprostranjenija (u oko 90 % današnjih. gornji ključevi prelamača. na primer. pri padu lovca ili nesmotrenom spuštanju puške kundakom na zemlju. oko koje se puška prelama. poznati i kao "dvostruki griner". najmanje klimanje cevi dovodiće neminovno do promene položaja pogotka. a kočnica čekića je najređa i smatra se najefikasnijom. Ceo mehanizam okidanja "visi" na plitkom zubu okidača. Vidi Greener. Mnogo je više u upotrebi kod bok-dvocevki.Lovacki Savez Srbije http://www. jer im je 32 of 99 2/3/2013 7:25 AM .com/leksikon_oruzja. Kod prelamača sa horizontalnim položajem cevi retko se viđa i to samo kod dvocevki kuglara najtežih kalibara. 1. stari i iskusni lovci kočnicu gotovo smatraju suvišnom. sa obe strane. Ogled se izvodi sa skinutim predkundačićem. KOČNICE SAČMARICA I KARABINA. Neki. na primer kod nas dobro poznatih pušaka Merkel. a prsti leve ruke blago. jeftinijih pušaka) kočnica okidača koja je istovremeno i najnesigurnija. Kod prelamača (sačmarica ili kuglara) kočnica deluje na okidač. desnom rukom se poluga za otvaranje puške gurne u krajnji desni položaj. Neznatno klimanje cevi sačmarice nema bitan uticaj na uspešnost lova. tarućih delova donjih ključeva i osovine. Na vrhovima prstiju osetiće se i najmanje klimanje cevi. klimanje se može privremeno otkloniti zamenom izlizane osovine novom.ecolss. punijom osovinom. klimanje je posledica habanja napadnutih. Kod starih pušaka. sa mogućnošću da sklizne na svaki malo grublji potres puške. posledica je nebrižljivog "upasovavanja" donjih i gornjih ključeva u puščanu glavu. Sigurnija je kočnica poluge. polugu između okidača i čekića ili na sam čekić. Najsigurnija "kočnica" je prazna puška. U lakšim slučajevima. koju treba odsečno klimati levo i desno. Kod prelamače kugle međutim. I najmanje klimanje puščanih cevi može se ustanoviti na ovaj način: kundak se osloni na desnu butinu. posle mnogogodišnje upotrebe. na sastavu cevi pridržavaju pušku.htm KERSTEN. KLIMANJE CEVI PRELAMAČA.

počeo je da se primenjuje na lovačkim poluautomatskim pump action petometkama. a petometka ili karabin izvučenog zatvarača.ecolss. puška mora da bude ispražnjena ili bar prelomljena. uređaj poznat od ranije sa artiljerijskog oružja. preskakivanju ili provlačenju kroz ogradu. ne ometajući niski položaj optičkog nišana (sistem Buehler) kao što je to bilo i kod prethodnog "Model 60" lovačkog karabina "Crvene Zastave". Sastoji se od produžetka cevi sa narezanim poprečnim otvorima. kod starijih lovačkih karabina sa obrtnočepnim zatvaračem (Mauzer. Ako koče i udarnu iglu. što takođe doprinosi sigurnosti rukovanja. povlačeći oružje napred. a prednost -pet karabinskih metaka. Rešenje se postizalo na taj način što se krilce kočnice postavljalo sa leve ili desne strane. dakle smanjujući trzanje unatrag. u najnovije vreme oživela je jedna stara.com/leksikon_oruzja. Nedostatak je sporije prepunjavanje sačmenog metka. što se krilce kočnice pri okretanju dosta visoko podiže. vrlo interesantna ideja. koji ispod cevi ima ugrađenu cev sačmarice kalibra 20/70. pogotovo pri zajedničkom doručku. sa jednostavnim uređajem za prepunjavanje i opaljivanje. tako da pri ugrađivanju optičkog nišana. u koje udaraju barutni gasovi. efikasnost im je visoka. 2. a to je lovački karabin. To je osnovni pokazatelj lovačke kulture. 33 of 99 2/3/2013 7:25 AM . montaža mora da bude srazmerno visoka. Manliher-Šenauer) u tome. Njen nedostatak je.Lovacki Savez Srbije http://www. tako da to može da vidi svaki lovac u grupi i da se oseća bezbedno. Proizvodnja ovakve puške je znatno jeftinija nego kombinovane bok-dvocevke. Modeli lovačkih karabina BLASER i RWS imaju posebno napinjanje udarne opruge. kao kod dvocevke. prelasku u drugu tablu kukuruza. koja direktno blokira udarnu iglu. KOMPENZATOR. najsigurnija je svakako krilna kočnica. U vremenu pre Drugog svetskog rata. što otežava nišanjenje i povećava grešku u pogotku pri iole nevodoravnom položaju končanice.htm puška napunjena samo u neposrednoj prilici za pucanje. što nije uvek slučaj. Kod lovačkih karabina. Modernije kočnice lovačkih karabina nalaze se obično nisko sa strane ili kod nekih modela na vratu kundaka. KOMBINOVANA REPETIRKA. U svakom zastanku.

Uređaj sa pravom nazivaju i "džepno strelište". KONSTRUKCIJA ZRNA.com/leksikon_oruzja. koji se sav razgrađivao u sitne delove. Na završni deo kompenzatora zavrću se promenljivi čokovi u obliku kratkih tubusa sa različito suženim bušenjem. u širem smislu. sa dovoljnom preciznošću. smanjuje ili povećava suženje čoka. KONTROLNI UREĐAJ UPUCAVANJA. Treba da ga ima svaka radionica za popravku lovačkog oružja. do "skit-čoka" ili univerzalni nastavak. koja prave izlaznu ranu samo ako naiđu na mali otpor u telu divljači.ecolss. od punog čoka. Uvlačenjem preciznih čeličnih šipki u usta cevi (postoje u svim uobičajenim kalibrima) ustanovljava se. danas su poznati samo u modelu Mag-Na-Port. Uz upotrebu posebnog distancera. primenljiv je i kod višecevnih pušaka. Neka od njih. zatim "H"-mantel. spadaju i sva standardna zrna sa polukošuljicom. Generacija zrna 34 of 99 2/3/2013 7:25 AM . na kome se samo okretanjem prstena u oba pravca. lovačkih karabina. U tu kategoriju.Lovacki Savez Srbije http://www. ne praveći nikada izlaznu ranu. U tom pravcu kreću se sve kasnije konstrukcije sa tendencijom razlaganja prednjeg dela zrna u sitnije čestice i održavanja kompaktnosti zadnjeg dela zrna koje bi osiguravalo izlaznu ranu. dvokuglara i kombinovanih prelamača sa ugrađenim optičkim nišanom. Kompenzatori trzanja na lovačkim karabinima. zbog toga što se sa ostatkom zrna beskorisno gubi manji ili veći deo njegove udarne snage. ne dajući poseban značaj izlaznoj rani. da li je osa cevi paralelna sa osom optičkog nišana. osiguravajući jasan krvni trag. među lovcima na krupnu divljač postoje dva oprečna stava u pogledu konstrukcije zrna. Takva su i sva zrna proizvodnje "Prvi Partizan-Užice". ishodeći istovremeno i poznati dvostruki parni-šok efekat i po pravilu. Konstruktivni predstavnik ovih zrna je nekada čuveni "D"-mantel konstrukcije RWS (ne proizvodi se više). pre svega Nosler. Danas preovlađuje uverenje da je bolje da zrno napravi izlaznu ranu. Najpoznatiji je među njima CUTTS-Compensator (Lyman).htm sa ustanovljenim trzanjem puške u rame strelca umanjenim i za 50 %. Jedni bi radije da zrno svu svoju udarnu snagu ostavi u telu divljači. TIG i TUG ispunjavala su bolje taj zahtev.

a kundak pogađa" u punoj meri odnosi se na sačmaricu.Lovacki Savez Srbije http://www. sačma će prebaciti cilj. visokolegirani nerđajući čelik. Essen. lovac će s njim nišaniti divljač sporije. Posetite internet adresu www. a ni premalo. Vidi ABC. KUNDAK. značajna srpska proizvodnja lovačke municije za sačmarice. posebno za lovačko oružje: "Krupp-Nirosta". KRUPP Friedr. Karakteriše je veoma dobro laborisana i sigurna municija. Karabin je snabdeven nišanom i mušicom (ili optičkim nišanom). nego od kompaktnog valjka Tombaka i osiguravaju izlaznu ranu. praveći širok prostrelni kanal bez zagađivanja tkiva sitnim ostatcima rasprsnutog prednjeg dela zrna.co. KRAGUJEVAC. oblici i dimenzije: kundak lovačkog karabina. već se hitro naperi u željenom pravcu i odmah puca. Vidi Crvena Zastava. ova mora da bude u pravcu strelčevog oka. poznata nemačka industrija čelika.ecolss. Stara izreka "puška gađa. KRUŠIK -Valjevo. ali ne i lošije. to je spor postupak.com/leksikon_oruzja. centar industrije oružja u Srbiji (Crvena Zastava) i sedište Zavoda za ispitivanje i žigosanje vatrenog oružja i municije. veoma je korisno da odgovara telesnim dimenzijama lovca kao što se to zahteva kod puške sačmarice. nemački MEN SFS napravljena su bez košuljice napunjene olovom. Jer sačmaricom se ne cilja. onaj čiji predkundačni deo dopire do oko pola cevi ili čak do kraja cevi (kod nas pogrešno nazvan "Manliher-tip") po pravilu je iz jednog komada drveta. podbaciće. Ako kundak nije dovoljno 35 of 99 2/3/2013 7:25 AM . ako se šina ne vidi. Vidi vrste čelika cevi.krusik-flm. vidi žigovi i proba oružja . Ako se vidi premnogo šine. Ipak.yu. Njen nedostatak je što je deo municije sa Gevelot (ževelo) kapislom na bazi živinog fulminata. Već pri brzom ubacivanju puške u rame. Modernizacija fabrike lovačke municije u toku.htm kao ABC i njegova kopija. a da joj se gornja površina cevi sa šinom vidi -ni premnogo. tako da ako kundak i nije sasvim po meri.

da bi oko strelca bilo ravno iznad šine. Vežbajte brzo ubacivanje puške u rame tako dugo. Ako su sve ove preporuke mera za kundak ispoštovane. lovac će uvek imati pred sobom celu sliku divljači iznad šine. Suviše zakrivljen kundak izazvaće redovne podbačaje. I. Engleski kundak. može se proveriti "trikom sa olovkom". treba na gornjem kraju kape kundaka da bude nešto manje izvijena nego na njenom donjem kraju. lovac ima sve šanse da postane dobar strelac sačmaricom. Izvijenost. ne mora se menjati kundak. Razlikujemo tri osnovna tipa kundaka. Lovci dužeg vrata zahtevaće nešto zakrivljeniji (2-3mm) kundak. (meri se od ključne kosti do visine oka). predstavlja krivinu kundaka. dovoljno da se oko i bez posebnog napora nađe pri pucanju ravno iznad šine. ako se puška ubacuje u desno rame. što je približno 16 cm. ova "operacija" ne mora da izgleda loše.htm izvijen u desno. dok vam oko ne bude uvek u željenoj visini iznad šine. šina će biti usmerena u levo. bolje 36 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Pri pucanju držite pušku uvek tako da vidite celu divljač. tako da će tamo pasti i centar snopa sačme. a prekratak kundak -podbačaj. Najčešće dobijena vrednost iznosi približno 36 cm. ne zaboravite. Za lovca srednje dužine vrata. Ako je ovaj uslov ispunjen. Meri se na taj način što se šina puške postavi na ravnu površinu i izmeri rastojanje između te ravni. dovoljno preticanje. nosa kundaka i gornjeg kraja kape kundaka. a korisna je i sigurno jeftinija nego pravljenje novog kundaka. Ako ta izvijenost nije dovoljna. Vešt kundačar će na mestu gde se obraz naslanja na kundak napraviti plitko i široko udubljenje.ecolss. Osnovna dimenzija kundaka je njegova dužina. a suviše prav kundak prebačaje pri pucanju. Ako se lepo uradi. Idealna dužina se određuje na taj način što se na ruci presavijenoj u laktu izmeri dužina između unutrašnje strane lakta i vrha ispruženog kažiprsta. Ugao koji čine leđa kundaka u odnosu na produženu liniju šine cevi. U zavisnosti od širine strelčevog lica. Koliko šine treba da se vidi.com/leksikon_oruzja. Suviše dug kundak pravi teškoće pri ubacivanju u rame i često prouzrokuje prebačaj.Lovacki Savez Srbije http://www. a potom se dobijena vrednost umanji za 3 cm. kundak mora da bude izvijen u stranu. Oblici kundaka su manje značajni od njihovih dimenzija i više su stvar navika ili ukusa lovca. a oni sa kraćim vratom isto toliko praviji kundak.

Odlika ovih kundaka je da takvo drvo "ne radi". 5. 3. oslabela udarna opruga.com/leksikon_oruzja. čiji su slojevi naizmenično od svetlijeg i tamnijeg drveta slepljeni i pri obradi daju karakteristične šare kundaku. Ovi kundaci imaju niz prednosti -nesalomljivi su. "Sauer 200 TR" i drugi imaju kundake od laminiranog drveta. Neki modeli takmičarskog streljačkog oružja. što bi trebalo povoljno da utiče na preciznost puške. rđavo čuvanje municije u vlažnom prostoru.Lovacki Savez Srbije http://www. Evo najvažnijih:1. neodgovarajuća 37 of 99 2/3/2013 7:25 AM . ne traže nikakvo održavanje -i samo jednu manu: ne priliče lovačkom oružju. može da bude prouzrokovano iz više razloga. čest kod nemačkih. zajedno sa švedskom GYTORP smatra se najboljom na svetu. 2. koga na engleskim kundacima nema. veoma često sa "obrazom". kao "Feinwekbau 2600 UIT". posebno kod kombinovanih pušaka. kundak sa pištoljnim drškom. neosetljivi na ogrebotine i atmosferske uticaje.htm prilagođen dvocevkama sa dva okidača. kundak sa polupištoljskim drškom. Municija sa sačmom ELEY. Steyr-Mannlicher SSG Police i Matsch. koja kod starih i "istrošenih" pušaka ne udara u sredinu kapisle i ne pogađa nakovanj.ecolss. KYNOCH -ICI (Imperial Chemical Industries) u Londonu i Birmingemu objedinjuje najveće engleske fabrike municije ELEY i KYNOCH i fabrike baruta NOBEL i EXPLOSIV COMPANY (EC). Materijali kundaka su sa izuzetkom najjeftinijih pušaka. ne "rade". od orahovine. neki modeli "pump action" petometki Mossberg i Maverick). 70-Plastic. "laganje" je veoma neprijatna pojava u lovu kada se namesto pucnja čuje samo "klik" udarnog mehanizma. prodor ulja iz premašćenog mehanizma u kapislu i barut. Proizvodi ove korporacije su najvišeg kvaliteta. zatim prekratka ili zalomljena igla (česta posledica mnogih "škljocanja na prazno") 4. jer šaka lakše sklizne iznad pri povlačenju zadnjeg okidača. mehaničke greške na udarnoj igli. LAGANJE METKA I ORUŽJA. Ispupčenu gornju stranu kundaka nazivamo "svinjska leđa" i često je u upotrebi kod kombinovanih pušaka sa optičkim nišanom. Kundaci se grade i od specijalnih plastičnih masa (Winchester Mod. poznat i kao "francuski" kundak.

Metak velike preciznosti. Vidi malokalibarsko oružje. LIEGE (Liež). čije se puške po kvalitetu i ceni ravnaju sa najboljim engleskim dvocevkama.22 Long Rifle redovno upotrebljavaju u profesionalnom lovu veverica. sa olovnim zrnom kalibra 5. Vidi fino oružje. malog barutnog punjenja. LANCASTER (Lankaster). Naziv "lankasterka" za sve starije dvocevke na crni barut. sedište zavoda za ispitivanje i žigosanje oružja. jedan od nekoliko belgijskih proizvođača prvorazrednog oružja. da ne bi oštetili krzno). LONG RIFLE (longrajfl) u doslovnom prevodu "duga puška" jer se svojedobno u Americi upotrebljavao isključivo metak za puške kojima su se lovile sitne krznašice. (pucaju samo u glavu.55 grama. Upotrebljava se i u odstrelu sitnijih "štetočina". kao RWS HV. Postoji i pojačana varijanta malokalibarskog metka sa galanski bakarisanim olovnim zrnom i udarnom snagom povećanom za 25-30 %. Vinčester "Super Speed" i druge. pogotovo one sa donjom polugom za otvaranje pušaka. ime poznatog engleskog proizvođača oružja i pisca knjiga o oružju. Vidi čišćenje oružja. jer će nam pažljivim osmatranjem divljači omogućiti da 38 of 99 2/3/2013 7:25 AM . 6.htm kapisla karabinskog metka koja suviše duboko ulazi u ležište kapisle. dok mu upotreba u lovu nije dozvoljena. u lovu na krupnu divljač dogled je bar toliko važan koliko i puška.Lovacki Savez Srbije http://www. težine 2.ecolss. danas se koristi gotovo isključivo u streljaštvu.6 mm. Remington "HI-Speed" i "Viper". LOVAČKI DOGLEDI. LEBEAU-COURALLY. To je mali metak sa ivičnim paljenjem.22 Long Rifle. Vidi žigovi i proba oružja. U Sibiru se malokalibarske puške kalibra . zaprljan mehanizam stvrdnutim starim uljem koje povećava -umesto da smanjuje trenje pokretnih delova i olenjuje orpuge. centar belgijske proizvodnje oružja.com/leksikon_oruzja. Ne upotrebljavaju se u streljaštvu zbog manje preciznosti od standardne municije .

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

utvrdimo da li je osmatrano grlo za odstrel -uzgojni ili trofejni, ili se pak radi o mladom, trofejno i uzgojno perspektivnom grlu, na koje se puška ne podiže. Kako se krupna divljač po pravilu pojavljuje u svitanje i u sumrak, dakle pod lošim svetlosnim uslovima, osnovni zahtev je visoka sumračna vrednost dogleda. Kao univerzalni lovački dogledi, odlični po danu i upotrebljivi u sumraku, smatraju se dogledi čiji je objektiv prečnika najmanje 40 mm (7 x 42, 8 ili 10 x 40). Pravi dogledi za kasna večernja (ili rana jutarnja), čak i osmatranja u svetlim noćima sa mesečinom, treba da imaju prečnik objektiva 50 ili više milimetara. To su uvek teži i glomazniji dogledi, što i nije od nekog većeg značaja jer se upotrebljavaju na čekanju. U pogledu konstrukcije dogleda, razlikujemo one starijeg (ali nikako optički lošijeg) sistema "Porro" prizmama i doglede sa "krovastim" prizmama, koje ih čine užim, ali nešto dužim. Izbor između ova dva tipa je samo stvar ukusa. Dogledi novije proizvodnje često su presvučeni slojem gume, što je u lovu vrlo korisno, jer ne "zveckaju" u dodiru sa dugmadima na odelu ili čak u dodiru sa puškom. Ali ako imate stari dogled kojim ste zadovoljni u lovu, sašijte mu od čoje presvlaku oko tubusa. To košta neuporedivo manje, a efekat je gotovo isti. U lovu na divokoze alpski lovci upotrebljavaju tzv. "spektiv". To je monokularni dogled na razvlačenje, čije je povećanje veliko, obično 30x, ali je svetlosna jačina mala, tako da su upotrebljivi samo po dobrom dnevnom svetlu. Divokoze su isključivo dnevna divljač, tako da mala svetlosna jačina i nije neka mana "spektiva". LOVAČKI KARABINI, jednocevne, jedno ili višemetne puške za lov krupne divljači. 1. Jednocevne, jednometne kuglare:a) prelamače, vrlo česte skupe luksuzne puške sistema Anson ili Holland & Holland mehanizmom, sa jakim donjim ključevima i dvostrukim Greener gornjim ključevima, sposobne da izdrže i najjače pritiske; b) puške sa padajućim blokom tipa "Martini" najčešće za streljačke malokalibarke ili sa vertikalnim blok-zatvaračem, koji slično topu, zatvara cev omogućujući upotrebu i najjače postojeće municije. Najpoznatiji među njima su stari engleski Farquaharson, poznat iz kolonijalnih vremena u

39 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

puškama za lov tigrova, bivola i slonova. Isti sistem oživeo je američki RUGER Nr. 1 za lovačke karabine svih kalibara i nemački "Heeren", skup i pouzdan, takođe za sve kalibre. 2. Jednocevne višemetne puške: a) sa obrtno-čepnim zatvaračem poznatih sistema Mauser i njegovim savremenijim derivacijama Zastava Mod. 70, Zbrojovka Mod. ZKK i 537, Voere, Krico, Tikka, Sauer 200 i 90, Sako i niz drugih, svi sa magacinom ispod zatvarača. Još novije konstruktivne inovacije obrtno-čepnog zatvarača donose BLASER SR 830 i 850/88 sa nešto skraćenim hodom zatvarača i posebnim napinjanjem udarne igle i vrlo uspeli Mauzer 66S. Tu su još i vrlo cenjeni austrijski karabini Mannlicher-Shoenauer i Steyr-Mannlicher sa doboš magacinima; b) sa kliznim zatvaračima tipa pump action, koji se repetiraju pomicanjem predkundačića u smislu nazad-napred. Jedini aktuelan lovački karabin ovog tipa je Remington Model 7600 u kalibrima .280 Rem. (američka gotovo potpuna kopija mnogo starijeg 7 x 64 Breneke), .30-06 Springfield i .35 Whelen, veoma sličan evropskom 9,3 x 62. Drugi američki tip repetirke je tzv."Lever-action" koji se aktivira pomicanjem produženog branika u smislu napred-nazad. Ovi karabini po pravilu imaju magacin u cevi ispod puščane cevi. Meci idu jedan iza drugoga. Zbog toga, a i zbog drugih razloga ovi karabini rade se redovno u slabijim kalibrima od .30-30 Win. do najviše .348 Win. Karabini ovog sistema nikada nisu uvedeni u evropsko lovstvo, ali su ipak vrlo poznati iz američkih vestern-filmova. Lovački karabini navedeni pod b) imaju tu prednost da se ne moraju skidati sa ramena prilikom repetiranja; c) poluautomatski karabini u evropskoj verziji imaju magacin reduciran na dva metka, a inače primaju 4 ili 5 metaka. U uslovima lova u šumi i uopšte na kratkim i srednjim rastojanjima, poluautomatski karabini vrlo uspešno zamenjuju mnogo skuplje dvo-kuglare. Na svetskom tržištu danas se nalaze FN Browning Mod. BAR u kalibrima .270 Win., .308 Win., .30-06 Springfield, 7 mm Remington Magnum i .300 Winchester Magnum; Remington Mod. 7400 u kalibrima .280 Rem. i .30-06 Sprg.; ruski Medved Mod. 4 u kalibru .308 Win., i 9 x 53; Heckler & Koch modeli 770 u kalibru .308 Win. i 940 u kalibrima 7 x 64 i .30-06; finski Valmet-Hunter M 88 u kalibru

40 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

.308 i .30-06 i nemački Voere Mod. 2185 u kalibrima 7 x 64, .308,.30-06 i 9,3 x 62. Postoje i poluautomatski karabini u kalibru .223 Rem., kao Ruger Mini 14 Ranch ili Heckler & Koch, reklamirani kao lovački karabini, nisu to u punom smislu. Nemaju dovoljnu preciznost za gađanje na velike udaljenosti, na primer u zimskom čekanju lisica, a još manje su podobni za lov krupne divljači u hajkama, zbog preslabog metka. MAG-NA-PORT, postupak prosecanja specijalnih uzdužnih kanala u vršnom delu jednocevnih kuglara sa ciljem smanjenja trzanja puške, previše je skup, a premalo efikasan -omogućava učinak oko 20 %. Vidi kompenzator. MAGNUM, izraz koji prati veoma jaka punjenja i čauru obično veće zapremine u određenim kalibrima, tako da se ne odnosi samo na velike kalibre za lov krupne divljači. Tako na primer maloklibarski metak sa ivičnim paljenjem .22 Winchester Magnum je nešto veći, ali znatno jači metak od standardnog malokalibarskog metka .22 Long Rifle. Ili, .300 Winchester Magnum, u osnovi je sličan metku .30-06 Sprg., ali ima voluminozniju i dužu čauru i razume se, bolje performanse. Ponekad se izrazom "Magnum" označava tip čaure sa ojačanim prstenom iznad žljeba za izvlakač, koji ima sva američka "Magnum" municija. Kod lovačkih sačmarica, izraz "Magnum" takođe označava pojačano punjenje i najčešće dužu čauru: u kalibru 12 i 20 dužina čaure je 76 mm, a u kalibru 10 čak 88 mm. U kalibru 12 postoje i Magnum punjenja u normalnoj čauri od 70 mm, koja se takođe ne sme upotrebljavati u puškama koje nemaju žig pojačanog Magnum punjenja. Sva Magnum municija mora da bude posebno označena i na čauri i na originalnoj kutiji u koju je pakovana, zbog ozbiljne opasnosti, ako se njome puca iz pušaka koje nisu snabdevene posebnim žigom. Magnum punjenja u kalibru 20/76 primaju 36 grama sačme, kao kod normalne municije u kalibru 12/70. Magnum municija kalibra 12/70 prima do 45 grama sačme, a u kalibru 12/76 i do 53 grama sačme. Ovako jaka punjenja sačme zahtevaju i jaka punjenja

41 of 99

2/3/2013 7:25 AM

jer se ova oznaka nikada ne odnosi na dužinu metka. Ovako prepravljenim karabinima 42 of 99 2/3/2013 7:25 AM . koji iznosi do 650 bara.ecolss. i u tom slučaju je nesreća neizbežna. 95 koja se zbog obilja zaplenjenog oružja posle Prvog svetskog rata prepravljala. što Magnum metak sa čaurom od 76 mm. što i inače nije odlika dobrog lovca.). dakle 900 plus 30 %. Lovačke puške se prilikom žigosanja podvrgavaju pritisku 30 % većem nego što je najveći pritisak normalnog metka. takođe najčešće Mauzer tipa ili sa blok zatvaračem (nikada poluautomatske). a to je 1200 bara. redovno preko 4 i do 7 kilograma teške. ali i one okolo njega. vidi diopter. pri čemu je originalan kalibar 8 x 50R menjan u naš standardni vojnički metak7. lako ulazi u svaku pušku građenu za municiju 70 mm. što prouzrokuje pritisak od 900 bara. Vidi long rifle. Razlikujemo lake sportske puške jedno ili višemetne najčešće sa zatvaračem tipa "Mauzer" ili poluautomatske malokalibarke za vežbu u pucanju ili za pucanje na sitne "štetočine". Prilikom žigosanja. MANNLICHER (Ferdinand Ritter v. Opasnost od eksplozije je još povećana i time. nego na dužinu ležišta metka. puške u Magnum kalibrima se izlažu pritisku takođe 30 % većem od normalnog. pod kojim se podrazumevaju pre svega puške (ali i pištolji i revolveri) kalibra -22 Long Rifle. što je niže od normalnog pritiska Magnum metaka. Toliki pritisak najčešće neće da izdrži normalna puška i doći će do eksplozije ležišta metka. odnosno na dužinu nezarubljene prazne čaure. Vidi barutni pritisak. to je 850 bara.htm baruta. od takmičarskih streljačkih pušaka. tako da se od lovaca zahteva da ovo znaju i budu oprezni kada od kolega u lovu pozajmljuju municiju.9 mm Mauzer. najčešće sa diopterom i bez standardnih zadnjih nišana. plus 30 %.com/leksikon_oruzja.Lovacki Savez Srbije http://www. Dakle. Vrh čaure Magnum metka prilikom ispaljivanja ulazi u prelazni konus i stešnjava ga. nemački konstruktor oružja. što još više povećava pritisak. su sportsko. a nikako lovačko oružje. kod nas najpoznatiji po austrougarskoj vojničkoj pušci Mod. sa svim posledicama po lovca. vidi žigovi i proba oružja. MALOKALIBARSKO ORUŽJE.

ecolss. vrlo poznati lovački karabini nastali su manjim promenama grčkog vojničkog karabina. Danas su najpoznatiji modeli bok-dvocevke MC 108. jednog novijeg tipa konstruktora Manlihera. pre svega na okidaču i kočnici.magacin. bok-dvocevke MC 109 i klasične dvocevke MC 111.Lovacki Savez Srbije http://www. kao 6. popularni metalni umetak kojim se omogućuje ispaljivanje malokalibarskog metka iz puške . 8 x 56M & SCH. bez okretanja ručice zatvarača na dole.. a druge dve 43 of 99 2/3/2013 7:25 AM . u kalibru 6. skraćenica za Centralni Konstruktivno-istraživački Biro Sportskog i Lovačkog Oružja osnovan 1946. prva visoke. koji je već imao obrtno-čepni zatvarač i doboš. 70.com/leksikon_oruzja. MANNLICHER-SCHOENAUER. godine. Vidi Gehmann Walter. uglavnom ručno rađenog lovačkog oružja pod nazivom "MC".22 SAVAGE/5. naročito u regionu Bosne i Hrvatske.6 x 52R. posle Drugog svetskog rata uveden je poslednji tip ovog lovačkog karabina Model M12 u savremenim kalibrima. MC (CKIB SOO). nastali mnogobrojni modeli lovačkih karabina. Model Mauzera "66S" konstruktivno se najviše udaljio od osnovnog "Mauzera 98". Posle nekoliko modela u specijalnim M & SCH. iz koga su srazmerno malim izmenama. 9 x 56M & SCH.htm pretežno je naoružavana jugoslovenska žandarmerija.5 mm. MAUSER (Mauzer). zatvaranjem udubljenja za palac i savijanjem ručice zatvarača na dole. jedan od osnivača.. godine "Model 98". vidi lovački karabini. svetski poznata fabrika oružja u Oberndorfu (Nemačka) u kojoj je posle niza vojnih modela pušaka vrlo brzo usavršavanih. Manliher puške često su se prepravljale i u lovačke karabine. koji je i danas vrlo cenjen. među kojima i naš Zastava Mod. Poslednje dve su sa Holland Holland mehanizmom. Vidi doboš-magacin za lovačke karabine MARBLE-Konus. Manliher Mod. Paul Mauzer konstruisao 1898. počeo je proizvodnju visoko kvalitetnog. kalibrima. (u međuvremenu svi zastareli).5 x 54M & SCH. 95 odlikovao se zatvaračem koji se kretao pravolinijski.

Lovacki Savez Srbije http://www. kao odlični i vrlo poznati Holland & Holland ili neka od njegovih uprošćenih verzija. MEHANIZMI PALJENJA PRELAMAČA. u uslovima lova 44 of 99 2/3/2013 7:25 AM . samo što su čekići sa spoljne strane premešteni na unutrašnju stranu pločice. mekim okidanjem i posebnom "polugom za zaustavljanje" koja u slučaju incidentnog skliznuća nokta okidača (pad puške.htm najviše klase. na nivou najboljih engleskih i belgijskih dvocevki. tačno iznad otvora udarne igle i povući okidač. odnosno udarac igle u kapislu. Najskuplji je Holland & Holland. Mehanizam Holland & Holland na skupom oružju te fabrike i njegove malobrojne varijante i kopije u puškama drugih proizvođača koje po pravilu nazivamo "a la Holland Holland". teško je dostupan čišćenju. Lako ćemo ustanoviti da su ovi mehanizmi u principu isti kao kod orozara sa oprugom ispred čekića. automatski zaustavlja čekić u njegovom hodu ka udarnoj igli. iza njega 2) Najpoznatiji sistemi kod hamerles mehanizama su a) mehanizmi na pločicama sa strane puščane glave. MEHANIZMI PRELAMAČA ZA LAKO IZVLAČENJE. kratak. Vidi fino oružje. iza njega "Anson & Deeley" pa "Blitz". c) sistem "Blitz" je najjeftiniji. Zahtev postavljen pred sve tipove mehanizama je isti: snaga opruge.com/leksikon_oruzja. Dovoljna snaga za opaljivanje se lako proverava: ispaljenu čauru postaviti uspravno na ogoljenu puščanu glavu. 1) Mehanizmi orozara su ili sa glavnom udarnom oprugom ispred čekića ili kod starijih tipova. mora da bude dovoljna da metak uvek opali. udarac je dovoljan.ecolss. udarac kundaka o zemlju). pouzdan. odlikuju se lakom dostupnošću za čišćenje i podmazivanje. razlikujemo 1) mehanizme kod kojih je čekić spolja (orozare) i 2) kod kojih čekić leži skriven u puščanoj glavi (hamerles). To je samo uslovno tačno i zavisi od kvaliteta rada. "Holland & Holland sistem na jeftinim španskim puškama sigurno nije bolji i pouzdaniji od "Blitz" sistema na Merkel bok dvocevkama. kod ovog sistema okidači su najbliže čelu puščane glave. b) mehanizam Anson & Deeley. Ako čaura poleti uvis 50 cm i više.

koja se lako vadi iz prorezane šupljine u puščanoj glavi i po potrebi zamenjuje. koje u donjoj cevi mogu da imaju po izboru. MILAN BLAGOJEVIĆ. Mogu se dobiti i sa rezervnim cevima za sačmu.Lovacki Savez Srbije http://www. 213 i 313. sa dubokom reljefnom gravurom sa scenama iz lova.5 x 57R. Najskuplji Model 303E takođe je sa mehanizmom sistema "a la Holland Holland" i sa ejektorima istog sistema. Vidi nitrocelulozni barut. izvlačenje mehanizma iz puške radi čišćenja ili zamene polomljene opruge ima veliki značaj. Svi modeli imaju gornje ključeve tipa dvostruki Greener.com/leksikon_oruzja. Za "Anson" sistem gde to predstavlja problem. Svi modeli mogu se po posebnoj porudžbini dobiti i kao dvocevke kuglare. osnovni model sa malom arabesknom gravurom. svi modeli izuzev ako su u kalibru 20.htm daleko od civilizacije. model 203E. To je odličan nitrocelulozni barut. dok po želji mogu da imaju standardna dva okidača (obarače) uz doplatu ili jedan okidač koji opslužuje obe cevi. MERKEL bok dvocevke. 9. povezuju razdvojene delove mehanizma jednom pločicom u celini. belgijska firma F. Takođe.3 x 74R. Sva tri modela imaju pouzdane ejektore sa spiralnim oprugama. a donji ključevi nemaju poprečnu rezu. omiljene diljem sveta. ali sa donjim ključevima ojačanim poprečnom rezom. Oznake modela su kod kombinovanih pušaka. Model 303E. takođe sa okidačima po izboru. model 201E sa malom lovačkom gravurom. mogu da se isporuče i kao kombinovane puške. fabrika eksploziva u Lučanima proizvodi i poznati barut za municiju sa sačmom "Zlatibor". a uz doplatu i kalibar . proizvode se u modelima: 200E. "naslednik" takođe visokokvalitetnog predratnog baruta "Obilićevac". 211. 210. 7 x 57R. Courally i engleska Westley Richards za svoje modele pušaka za tropski lov. Isto važi i za "Blitz" sistem. kalibre 6. Svi ovi modeli izrađuju se u kalibrima 12. dok Model 203 ima mehanizam "a la Holland Holland". postavljenim u predkundačić. Model 200E i 201E imaju mehanizam sistema "Blitz".30-06 Springfield. Mehanizmi na pločicama se lako skidaju.ecolss. sa bogatom lovačkom ili finom arabeska-gravurom. vidi sačmeni metak. 16 i 20. 8 x 57IRS. 45 of 99 2/3/2013 7:25 AM .

MONTAŽA OPTIČKIH NIŠANA. Posle velikog broja tipova montaža u proteklim decenijama. slon) bilo divljač umerenih ili arktičkih oblasti (medved. zahteva se rasturanje od jedan MOA ili manje. Određuje se merenjem prečnika tipične grupe pogodaka na meti. I najbolja puška ili optički nišan. zahtev zrnu da svojim učinkom što pre zaustavi divljač. beli medved). danas su se na tržištu zadržale: a) četvoronožna ili zulska motaža. Odlična je. ali i lovačke karabine namenjene pucanju na velike udaljenosti. na 200m je 54 mm. Čak i u uslovima nemačkog puškarskog zanatstva. načinjenih pod idealnim uslovima gađanja. ako ono što ih povezuje nije najboljeg kvaliteta i najkorektnije urađeno. tigar. b) "Švenk" montaža se.ecolss. MOA (minute of angle). predstavlja jedan šezdeseti deo jednog od 360 stepeni punog kruga. osim dvostruko manjeg broja kritičnih naležućih površina. jedinica za označavanje rasturanja zrna iz žljebljenih cevi. Jedan MOA na 100 metara iznosi (zaokruženo) 27 mm. na 500m je čitavih 135 mm. Izraz se pre svega odnosi na municiju koja se upotrebljava u lovu na opasnu divljač. ovaj deo posla nije besprekorno urađen. posebno je važan elemenat korisnosti u upotrebljivosti kuglare u lovu na krupnu divljač. Puškarskoj radionici prilikom 46 of 99 2/3/2013 7:25 AM . vrlo popularna ali i skupa. Za streljačke karabine. ustanovio je da u oko 80 % od ogromnog broja kontrolisanog oružja. odlikuje i time. zadnje nožice mora puškar pri montiranju ručno da prilagodi. poznati Institut za isprobavanje oružja DEVA. jer dok su prednje nožice fabrički najpreciznije upasovane. većim kalibrom i odgovarajućom konstrukcijom zrna. Moć zaustavljanja povećava se sa većom udarnom snagom. To je dakle ugao koji čine dve krajnje tačke prečnika slike pogodaka u odnosu na usta cevi. bezvredni su u lovu.Lovacki Savez Srbije http://www.htm MOĆ ZAUSTAVLJANJA (stopping power). da je u potpunosti i sa najvećom preciznošću mašinski upasovana u fabrici. bilo tropsku (lav. bivo.com/leksikon_oruzja. što predstavlja veliki izvor nevolja. ali samo ako je besprekorno izvedena.

time i manju preciznost pucanja.ecolss. kako je objašnjeno pod b).htm postavljanja ove montaže preostalo je da samo mekim lemljenjem postavi montažne pločice na prava mesta. a mnogo ređe kod kombinovanih pušaka koje već imaju isfrezovan "lastin rep" za prijem montaže. Kako taj gubitak i nije veliki. To uz malo pažnje i ne smeta mnogo jer je inače nisko postavljen (što je vrlo pogodno). čime je sprečavano gubljenje barutnih gasova između doboša i cevi prilikom opaljivanja. NAGANT (Nagan) revolveri. da su na oružju prethodno izbušene rupice u međunarodno standardizovanom razmaku u koje se ušrafljuju montažne pločice uz istovremeno lepljenje specijalnim dvokomponentnim lepkovima. pre svega sistema "pump-action". pre svega kod lovačkih karabina. odlikovali su se time da je povlačenjem okidača doboš sa matricama prvo polazio napred i navlačio se na početak cevi. Vidi optički nišani. najčešće zaostalog čepa od prethodno opaljenog. a loše laborisanog metka. jer ne zauzima uvek potpuno isti položaj. Po navlačenju. petometnih lovačkih NADUVAVANJE CEVI. ali manje pogodan za često skidanje i ponovno navlačenje. montaža se čvrsto stegne sa dve. usvojeni u naoružanju ruske carske armije. najbolje ga je ostaviti stalno na pušci. Običaj starih i iskusnih lovaca da posle opaljenog metka pogledaju kroz cev. vrlo je čvrst. (kod Valmet pušaka jednom) snažne matice. (Zbrojovka Brno. c) Montaža na navlačenje. MOSSBERG. Montaža za lovačke karabine. poznata američka industrija sačmarica. uvek je posledica prepreke u cevi prilikom pucanja. a traži znatnu snagu kažiprsta pri povlačenju okidača. Ovaj tip montaže znatno je jeftiniji od prethodna dva. najčešće u dva dela. Valmet).com/leksikon_oruzja. Vidi eksplozija puške. Ako se montira na lovački karabin i precizno upuca. ova 47 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a osigurava preciznost pogotka.Lovacki Savez Srbije http://www. kupuje se zajedno sa montažnim pločicama koje se lako montiraju na karabin. sprečava ovu pojavu. Kod lovačkih karabina savremene proizvodnje ovo je olakšano i time.

Predeo efikasnog delovanja zrna pri pogotku u plećku srazmerno je veliki. a ruku na stablo. mesto oslanjanja puške ima veoma važnu ulogu. u pokretu se može gađati samo divlja svinja (od krupne divljači) i to na rastojanjima ne većim od pedesetak metara. Zrno ima mnogo veću brzinu. metak će pogoditi u plećku. onesposobljena je da se hrani i mnogo kasnije ugine u mukama. na koju se od krupne divljači najčešće puca. tako da će veliko preticanje voditi ka promašaju ili još gore ka čestom ranjavanju divlje svinje u njušku. pri pucanju kuglarom sa naslona. ne treba cevi direktno oslanjati. tako da ga i zbog toga treba isključivo koristiti pri nišanjenju. po pravilu. Kada je divljač u mirovanju. Vidi revolveri. Gađanje divljači u vrat efikasno je samo ako se pogode vratni pršljenovi.Lovacki Savez Srbije http://www. mesto pogodka će biti 15 cm iznad od nanišanjenog. ali i u oslabljenoj udarnoj opruzi.htm konstrukcija je napuštena. jer će zrno odstupati u suprotnom pravcu od strane oslonca. pogotovo ne pri njihovom vrhu. na uobičajenim rastojanjima gađamo u predeo oka. Najčešće greške se prave zbog toga što je lovac naučio na znatno preticanje u lovu na sitnu divljač. NASLANJANJE PUŠKE PRI PUCANJU. treba da leži petnaestak centimetara od branika okidača.com/leksikon_oruzja. Taj naslon na strelištu o džakčić sa peskom. 48 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Razlog može da leži u neispravnoj kapisli. NAKNADNI PUCANJ je pojava kada se pucanj ne začuje neposredno po povlačenju okidača nego sekundu ili dve posle toga. u lovu -na što tvrđi predmet. pogodak će biti sve viši. što predstavlja mali deo ukupne širine vrata. NIŠANJENJE KUGLOM U POKRETU I U MIROVANJU. Divljač ranjena u vrat -predeo dušnika i jednjaka.ecolss. jedino mesto koje treba gađati je plećka. Što je mesto oslonca bliže ustima cevi. Najbolje je pušku osloniti meko na ruku. Ako divlju svinju u trku. Tako ako je oslonac 60 cm ispod branika. čak i na granu. Reagovanje divljači na pogodak je kao reagovanje na pogodak kod srneće divljači. Ako pak pušku naslanjamo postrance na stablo.

com/leksikon_oruzja. ukoliko je veći ugao pod kojim gađamo divljač. 901 predviđen za municiju malih kalibara. zahteva različit stepen brzine sagorevanja. a snažnih punjenja progresivan i sagoreva celom dužinom cevi. Važno je zapamtiti da će ofanzivni barut za municiju sa sačmom. štapići ili cevčice) i njihovom naknadnom površinskom obradom. Sve fabrike baruta zbog ovih različitih zahteva u proizvodnji municije različitih kalibara i zapremina njihovih čaura. u zavisnosti od kalibra. dimnog baruta. Barut broj 905 predviđen je za velikovolumenske čaure Magnum kalibra. Barut R-903. Ako ovo ne uzmemo u obzir. Za razliku od crnog. Bezdimni baruti za pištoljsku i revolversku municiju po pravilu su ofanzivniji od baruta za karabinsku municiju i približavaju se tipu baruta za sačmarsku municiju. ovaj barut nazivamo bezdimnim. Vidi barutni pritisak. malih zapremina čaura i lakih zrna. Barut za metke sa kuglom. NITROCELULOZNI BARUTI. Pritom će prebačaj biti veći pri pucanju na dole. Tako je recimo barut fabrike ROTTWEIL br. pri pucanju i nadole i nagore. jer će pogodak u oba slučaja biti viši nego što smo to ustanovili na strelištu. zbog malog otpora u glatkim cevima sačmarice. stavljen u karabinski metak dovesti do eksplozije i najčvršće građenog karabina. koji je u sredini po progresivnosti.ecolss. tako da je barut za karabinsku municiju malih kalibara. vrlo često u lovu na divokoze ali i inače u planinskom lovu. dok je barut za velike kalibre ofanzivniji. proizvode barute u obično pet stepena njihove progresivnosti.Lovacki Savez Srbije http://www. upotrebljava se u proizvodnji municije srednjih kalibara i normalnih zapremina čaure. danas u gotovo isključivoj upotrebi za lovačku municiju sa sačmom ili sa kuglom.htm NIŠANJENJE PRI PUCANJU NA GORE ILI NA DOLE. Zbog smanjenog uticaja zemljine teže koja je najveća pri vodoravnom gađanju. možemo učiniti brže izgarajućim (progresivnijim). prebačaj će biti utoliko veći. 49 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Sastav od nitrirane celuloze želatiniranjem i usitnjavanjem u različite oblike (listići. kao na primer 222 Remington. treba nišaniti nešto niže. Barut za lovačku municiju sa sačmom je ofanzivan.

Ukoliko lovac sam puni svoju municiju. neophodno je da upotrebljava samo barut u njegovom originalnom pakovanju. postupak je mnogo jednostavniji: potrebno je prelomiti pušku do kraja. NORMA BARUTI I MUNICIJA. Ovaj barut zbog svoje velike ofanzivnosti. Nitroglicerinski baruti takođe spadaju u bezdimne barute. preciznom vagicom. Zrna koja ova fabrika upotrebljava za svoju municiju su poznate konstrukcije sa uobičajenim deformisanjem (TM Alaska i Nosler) i jedno moderno zrno građeno prema savremenim zahtevima. koje ima snažno dubinsko delovanje. a nikako volumenski. kod pušaka sa automatskom kočnicom moramo upotrebiti Pufer patrone. Ako je puška bez automatske kočnice. na kome je uvek naznačena količina baruta i težina sačme u pojedinim kalibrima.ecolss. malo gubljenje težine uz obaveznu izlaznu ranu. pritisnuti istovremeno oba okidača i polako zatvoriti pušku. Škljocanje "na prazno" nije preporučljivo jer skraćuje vek udarnog mehanizma puške. koje 50 of 99 2/3/2013 7:25 AM . upotrebljavaju se sve ređe i to samo u municiji sa sačmom. pritisne okidač i polako spusti ručica zatvarača. Vidi konstrukcija zrna. ODAPINJANJE NAPETE OPRUGE ako lovac nije došao u priliku da puca. malog volumena. Švedska fabrika NORMA proizvodi bezdimne barute za sve vrste karabinske. takođe sa prethodno ISPRAŽNJENOM puškom. kao i gotovu municiju velikog broja kalibara i to u veoma dobrom kvalitetu. Propisana punjenja su najčešće upola manja od nitroceluloznih baruta. mora se meriti uvek težinski. Kod trocevki. na taj način. najčešće će doći do eksplozije puške.com/leksikon_oruzja.Lovacki Savez Srbije http://www. veoma ofanzivni. vrši se PRI ISPRAŽNJENOM ORUŽJU. Ako neko iz neznanja napuni čauru onom količinom baruta na koju je navikao u upotrebi normalnih. što je uz određenu pažljivost u rukovanju još i dozvoljeno pri punjenju lovačkih metaka sa sačmom kada se upotrebljava nitrocelulozni barut. što se ručica zatvarača digne u gornji položaj. tako da je je količina baruta u čauri znatno manja. nitroceluloznih baruta. pištoljske i revolverske municije. Kod prelamača. kod karabina sa obrtno-čepnim zatvaračem.htm NITROGLICERINSKI BARUTI.

standardizovano odstojanje lovčevog oka od optičkog nišana treba da je 8 cm. Zrno vojnog metka na 500 m imaće otklon 11 cm. veoma su čest uzrok nesreće u lovu. moramo se poslužiti prethodno stavljenom pufer-patronom u cev za metak sa kuglom. Kod lovačkih karabina čija kočnica blokira udarnu iglu. Ako su žljebovi desni i otklon zrna će biti u desnu stranu. ako je nišan mehanički ili optički nakrenut u desnu stranu. OTKLON POGOTKA PRI NEVODORAVNOM NIŠANU.Lovacki Savez Srbije http://www. na 1000 m imaće otklon 70 cm.htm po pravilu nemaju automatsku kočnicu. odnosno pri maksimalno prelomljenoj pušci. posledica je okretanja zrna oko svoje uzdužne ose. Otklon je utoliko veći. obavezno je posle svake propuštene prilike za pucanje. povučemo zadnju nogu štehera do kraja. Derivacija kod savremenih brzih zrna. da bi se dobacila cela slika u krugu okulara. ODAPINJANJE NAPETOG ŠTEHERA. postupak je isti. Vidi fina mušica . napeti šteher odapinjemo pri dignutoj ručici zatvarača. tvrde ili zaleđene zemlje) nastavljaju let u nekontrolisanom pravcu. uzrokovanog žljebovima u cevi. pogodak će leći desno i dole. nalevo nakrenut -levo i dole. s tim što tako odapinjemo opruge samo za cevi sa sačmom. ukoliko je zrno sporije.ecolss. To odstojanje se smatra dovoljnim da spreči 51 of 99 2/3/2013 7:25 AM . možemo odapeti šteher na taj način što zakočimo pušku. pritisnemo lako okidač i polako otpuštamo zadnju nogu štehera. na normalnim lovačkim rastojanjima je beznačajna. ODSKOK ZRNA ILI SAČME od tvrdih predmeta na koje naiđu u svom letu (stabla. OTKLON ZRNA-DERIVACIJA. okretanje oko uzdužne osovine manje i odstojanje veće. ODSTOJANJE OKA OD OPTIČKOG NIŠANA. na 2000 m imaće otklon čak 570 cm. Kod svog ostalog oružja koje ima bilo koji drugi tip kočnice.gruba mušica.com/leksikon_oruzja. Za otpuštanje opruge za treću cev.

Ako je pretvrd. ako lovac često puca i na divljač u pokretu. Ustvari su nasleđe sa starih teških streljačkih pušaka.com/leksikon_oruzja. a postoji i naša reč "ubrzica") su uređaji za okidanje pri najlakšem dodiru okidača. okidanje neće biti pravovremeno. Najnoviji optički nišani američke firme "LEUPOLD" povećali su ovo rastojanje na 11 cm. Vidi optički nišani. ali i tamo sve manje.8 do 2 kg.ecolss. Omiljeni su u Nemačkoj. Ako je okidač previše mekan. Pogodni su za gađanje na stojeću divljač. manje isturen položaj na pušci. TEŽINA OKIDANJA. kojima se na strelištu. Važan zahtev je težina kojom pritisak na okidač mora da se ostvari.Lovacki Savez Srbije http://www. ŠTEHERI. Šteheri (neki ih zovu i šneleri. tako da je svakako univerzalniji nego okidač sa "šteherom". sličan nekom zadnjem okidaču. a zadnji okidač od 2 do 2. 70. Praksa je pokazala da je najbolje da prednji okidač pruža prstu otpor od 1. da bi došlo do opaljivanja metka. Sa njim se veoma dobro i precizno puca i na divljač koja stoji. Ako okidači odstupaju od zahtevane težine okidanja. U sklop ovog mehanizma ulazi i kočnica koja blokira okidač i zatvarač puške. čime se postiže još veća sigurnost pri pucanju. a sam optički nišan ima skladniji. sa dobrog naslona i u punom miru pucalo. Ni ranije ni kasnije.htm ozledu oka ili arkade pri trzanju puške prilikom opaljivanja. opasan je jer može nekontrolisano da opali. a aktivira se 52 of 99 2/3/2013 7:25 AM .5 kg. ali su u lovu na divljač u pokretu upravo opasni. Onog časa kada okidač bude odapet. svaki dobar puškarski majstor će to moći da sredi. prestajemo sa nalivanjem vode. OKIDAČ. Razlikujemo dve vrste štehera: onaj uobičajen na kombinovanim puškama koji se aktivira guranjem okidača unatrag i onaj na jednocevnim prelamačama i lovačkim karabinima. Izmerite težinu vode i suda zajedno. Ovo možete proveriti na način da nalivate vodu u napravljen sud sa kukom koja visi o okidaču koji proveravamo. Kod lovačkih karabina je takođe preporučljiv jedan podešljiv okidač. prema tome ni precizno. koji iza okidača ima napinjač. Okidanje mora da usledi u istom času kada prst povuče okidač. prvi zahtev koji moraju da ispune okidači lovačkih pušaka je da ne smeju da imaju prazan hod. koji uostalom po želji ugrađuje i Crvena Zastava u svoje karabine Mod. Ovakav okidač treba odabrati uvek.

a oni sa indeksom većim od 20 (na primer 8 x 56) su u kategoriji optičkih nišana predviđenih za lov pod posebno lošim svetlosnim uslovima i za zasede u noćnom čekanju divljači.com/leksikon_oruzja. vidi optički nišani. jer američki način lova ne dozvoljava lov na krupnu divljač pre izlaska -odnosno zalaska sunca. 2 ili najviše 3X. srndać udaljen 100 m izgleda kao da je na 25 m. Što je lovac stariji. u istoj su ravni i istovremeno oštri.Lovacki Savez Srbije http://www.ecolss. Pitanje jednog.htm povlačenjem u istom smeru u kome i okidač. najjednostavnije je rešiti upotrebom dogleda sa fiksnim povećanjem od 4X. po pravilu imaju manji prečnik objektiva. osnovni problem pri pucanju preko nišana i mušice je u tome što strelac ima potrebu da istovremeno vidi oštro oku bliski nišan. Objektiv. 53 of 99 2/3/2013 7:25 AM . okular je ono optičko staklo dogleda ili optičkog nišana. pri tome su kompaktne forme i laki što sasvim odgovara ovom načinu lova. OKULAR-OBJEKTIV. specijalizovani su za pucanje na divljač u pokretu.a time i manju svetlosnu jačinu. Sa dovoljnom vežbom. sposobnost akomodacije oka je slabija i to postaje dodatni problem. Što je veći prečnik objektiva optičkog nišana. OPTIČKI NIŠANI. a i na divljač na udaljenostima od 200 ili nešto više metara. od čijeg prečnika zavisi svetlosna jačina dogleda. Osim toga nišanjenje je olakšano i time što u zavisnosti od povećanja cilj izgleda bliže. Optički nišani sa indeksom sumračne vrednosti od 15 i više (na primer 6 x 42) već su dovoljno upotrebljivi u svetlosno lošim uslovima. Optički nišani malog povećanja 1. univerzalnog optičkog nišana koji bi zadovoljio sve uslove lova. udaljeniju mušicu i cilj udaljen stotinu i veše metara. tako da kod povećanja od 4X. a kako se na taj način lovi samo danju. njime se može pucati na divljač u pokretu. prihvata posmatranu sliku i povećava je. Američki dogledi kao i evropski predviđeni za američko tržište. Vidi lovački dogledi.5. oni imaju mali prečnik objektiva i veliko vidno polje. koje se nalazi bliže oku. Optički nišan rešava taj problem u potpunosti: končanica kojom se nišani i sam cilj. veća je i njegova sumračna vrednost i olakšano nišanjenje pri lošim svetlosnim okolnostima.

Izbor končanice optičkog nišana je pre svega stvar ukusa lovca. Končanica tipična za američke optičke nišane. Bolje. kalibra 9 mm. obično i svetlija dlaka je na potrbušnici. a šiljak vertikalne končanice ili još bolje ukrštene tanke niti končanice omogućuju precizno nišanjenje. vidi Kahles. Najčešće se upotrebljavaju končanice jakih linija. OŠTAR RUB ZRNA. ali i skuplje rešenje je upotreba "varijabl" optičkih nišana. koje olakšavaju njihovu upotrebu u sumraku. jednostavni uređaji koji obično imaju kružni nišan sa odgovarajućom krupnom mušicom. Para ("duga devetka"). vidi Swarovski. SVETLEĆI NIŠANI.6 x 42. Na osnovu boje i dužine dlake koja se nađe na mestu nastrela.htm Pri tome su kompaktni. dovoljno jakog metka za dostreljivanje 54 of 99 2/3/2013 7:25 AM . ali je neupotrebljiva u svetlosno lošim uslovima lova. odlično je oružje iz oba svetska rata.com/leksikon_oruzja. robustni i i omiljeni su kod lovaca amatera i profesionalaca. koga mnogi lovci smatraju idealnim univerzalnim optičkim nišanom. Vidi montaža optičkih nišana. PARABELUM -LUGER. a kratka. lovac može da proceni gde je divljač pogođena.ecolss. OSVETLJENI NIŠANI. Vidi konstrukcija zrna.Lovacki Savez Srbije http://www. ali i pitanje namene. Postoje končanice predviđene za lov divljači u pokretu na kojima leva i desna strana vidnog polja nemaju jake horizontalne končanice i ne zaklanjaju divljač. Razmak između horizontalnih končanica može da se koristi za određivanje udaljenosti posmatrane divljači. Fosfornu masu moramo povremeno oživljavati svetlom iz baterijske lampe pod odgovarajućim zaklonom. oboje sa lovčeve strane snabdeveni debelim slojem svetleće fosforne mase. na primer 1. dlaka srednje dužine sa bočnog dela. na rastojanjima ne većim od dvadesetak metara. Mogu da olakšaju pucanje na divlje svinje u noćnoj zasedi pri upotrebi jedinačnih zrna iz sačmarice. Duga dlaka iz predela hrpta.5 . koji love daleko od civilizacije. ("Scharfrand") koji se u vidu venca sa oštrom ivicom nalazi u predelu trećine zrna ima cilj da prilikom udara u telo divljači odseče što više dlaka sa pogođenog mesta. omogućava veoma precizno gađanje.

Vidi adresu www. što unekoliko povećava preciznost gađanja sa jedinačnim zrnom. vođa lova 55 of 99 2/3/2013 7:25 AM .ecolss.com. Ako je oko pomereno više u desnu stranu i pogodak će biti desno. su italijanske firme čije se lovačke dvocevke odlikuju veoma finom i luksuznom izradom i shodno tome. Ne raspadaju se dugi niz godina u atmosferskim uslovima i na površinama gde se mnogo lovi trajno zagađuju prirodu. sa jedinom posledicom širokog posipa sačme. a u najskupljim modelima i izjednačavaju sa najboljim engleskkim i belgijskim puškama.Lovacki Savez Srbije http://www. konstrukcija zrna. Po kvalitetu se približavaju. U mnogim evropskim lovištima. PIŠTOLJ čije ime potiče od češke reči "pištala" (naša pištaljka) zbog provrtine kroz sredinu šipke. Vidi ručno vatreno oružje. tako da mu nije u vidnom polju slobodan ceo krug. što se danas zadržalo samo kod određenog streljačkog oružja.paraord. PLASTIČNE ČAURE za lovačku municiju sa sačmom.htm divljači iz neposredne blizine. PARALAKSA KOD OPTIČKOG NIŠANA se pojavljuje ako oko strelca nije u osi optičkog nišana. koje u predelu čoka i namesto njega ima žljebove. Najbolji pištolj ovog kalibra u našoj proizvodnji je svakako "Zastavin" pištolj CZ 99. Iz "paradoks" cevi može se pucati i normalan metak sa sačmom. Vidi fino oružje. iako tehnički i balistički veoma dobre zbog manje osetljivosti na vlagu. Posetite internet PARADOKS BUŠENJE CEVI SAČMARICE. visokim cenama. lovcima koji dođu sa ovom municijom. Savremeni pištolji su poluautomatski sa magacinom najčešće za 8-15 metaka.com/leksikon_oruzja. Kalibar pištolja za ove svrhe treba da je najmanje 9 mm Para. predstavljaju nužno zlo. a u krugu vidnog PERAZZI I PIOTTI. bio je s početka jednocevan i jednometan. U lovačkoj upotrebi služe isključivo za dostreljivanje ranjene krupne divljači iz neposredne blizine.

4. Čestu primedbu naših lovaca da ove puške 56 of 99 2/3/2013 7:25 AM .htm uskraćuje pravo na lov. PLASTIČNI ČEPOVI u smislu zagađivanja čovekove okoline predstavljaju isti problem kao i plastične čaure. Poluautomatske sačmarice su pouzdane i ne skupe puške sa jednostavnom izmenom srazmerno jeftinih cevi različitog bušenja čoka ili još jeftinijih nastavaka čoka koji se ušrafljuju na usta cevi.ecolss. Mod. Voere i Medved Mod. Vidi sačmeni metak. POLOŽAJ RUČICE ZATVARAČA kod savremenih lovačkih karabina dozvoljava znatno niže montiranje optičkog nišana. Najpoznatiji su proizvodi fabrika FN-Browning. jer ovakav plastični čep sužava snop sačme naših (u većini slučajeva) suviše jako čokiranih pušaka. POLUAUTOMATSKI LOVAČKI KARABINI fabrika FN. Po našem Zakonu o lovstvu. Heckler & Koch.Lovacki Savez Srbije http://www. Winchester. Mod. kao i po zakonima većine evropskih zemalja. Vidi lovački karabini.400. Franchi. Iskusni lovci strelci više vole "stari dobri" filcani čep i umerenije čokirane puške. POLUAUTOMATSKE SAČMARICE su jednocevne višemetne lovačke puške kod kojih se repetiranje vrši ili potiskom o dno čaure ili pozajmicom dela barutnih gasova kroz rupicu u cevi. Ova prednost je istovremeno i nedostatak. pre svega su oružje namenjeno hajkama na divlje svinje u šumskom lovu. Benelli.com/leksikon_oruzja. mada po pravilu petometke. BAR Remington. čime se smanjuje razmak između ose cevi i ose optičkog nišana. Remington. tako da se u velikoj meri smanjuje i greška u slučaju nevodoravnog držanja puške pri opaljivanju. ove puške. U tehničkom pogledu imaju izvesnu prednost nad klasičnim filcanim čepom jer čašica plastičnog čepa u kojoj je smeštena sačma sprečava olovne naslage i propratnu deformaciju rubne sačme. 7. 21. Valmet-Hunter. Breda i ruski MC Mod. moraju da se redukuju na najviše dva metka u magacinu. Prvi sistem je stariji. ali ne i lošiji.

daju zrnu čak početnu brzinu za 2 % veću. daje pogotke pozicionirane sve više. jer lovac odmah uoči da pomoćna 57 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Od velike je pomoći u brzom pucanju. Ipak ove puške nisu baš po svačijem ukusu. Vidi dvokuglara. ne treba ozbiljno shvatiti. Da bi eliminisale ovu pojavu. vidi kompenzator. neće ni nabavljati poluautomatsku sačmaricu.Lovacki Savez Srbije http://www. Ovu pojavu je lako objasniti: gornja cev kod bok-kombinovane puške (ili gornje cevi kod trocevke) ostaje hladna. jer nema zaostajanja barutnih gasova i ostataka površine zrna u oštrim uglovima između polja i žljebova. POMOĆNA MUŠICA kod lovačkih sačmarica (sitnija nego ona na kraju cevi) nalazi se kod nekih pušaka na kraju prve trećine dužine cevi.30/7. POMERANJE POGOTKA KOD VIŠECEVNIH PUŠAKA dvokuglara ili kombinovanih pušaka je poznata i neugodna pojava u lovu. POLIGON ŽLJEBOVI zapravo i nisu žljebovi. nego način bušenja cevi pri kome postoje prečnici žljebova i prečnici polja. pogađa višu tačku od one koja je snišanjena. prema tome i loš metak. dok se donja cev posle prvog i svakog sledećeg pucanja sve više greje i izdužuje i fiksno vezana za gornju cev. Iskusniji lovci. Cev se dakle lakše i bolje čisti i duže zadržava preciznost.ecolss. ali bez njihovih oštrih ivica. tj.62/. Vidi promenljivi čokovi. zbog manjeg trenja zrna u cevi sa oštrim ivicama polja i žljebova. jer metak koji ne funkcioniše normalno u ovim puškama je istovremeno i loše laborisan. ali to nije od nekog značaja.com/leksikon_oruzja. Poligon cevi se za sada proizvode samo u kalibru . Osnovna prednost cevi sa poligon bušenjem je u tome što su otpornije na rđu. neke fabrike oružja proizvode i modele kod kojih je cev na kuglu odvojena od cevi za sačmu. kada se dešava da se svaki sledeći metak sa kuglom "penje". Cevi sa ovim bušenjem. koji vole klasične. I poligon bušenje ima uobičajeni korak koji dovodi zrno u rotaciju oko svoje uzdužne ose.htm "biraju" municiju. kao kod cevi sa klasičnim bušenjem. a pogotovo skuplje i finije oružje. ako se ispaljuje neposredno jedan za drugim.

kod kojih se prelamanjem puške zapinju samo čekići cevi za sačmu. a pogreške u proceni udaljenosti divljači. tehnički izraz koji iskazuje odnos između poprečnog preseka (kalibra zrna) i njegove težine. Posebnim napinjačem za kuglu aktivira se opruga čekića donje cevi tek kada se dolazi u priliku za pucanje metka kuglom. POSEBNI IZVLAKAČ ZA KUGLU kod kombinovanih prelamača izvlači opaljenu čauru kugle više nego gornje čaure sačmenog metka. (na većini savremenih trocevki može se i naknadno ugraditi). PREDKUNDAK je deo kundaka koji se nalazi ispod cevi. Vidi balistička krivulja.W. štiti strelčevu levu ruku od 58 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Osim toga.ecolss. Dobro je da je taj deo puniji. Time je povećana i sigurnost rukovanja trocevkom. Što je poprečno opterećenje veće.Lovacki Savez Srbije http://www. sa položenijom putanjom i očuvanijom početnom udarnom snagom ("Eo"). tako da time omogućava njeno lakše zahvatanje prstima i odstranjivanje iz puške. POPREČNO OPTEREĆENJE ZRNA. jer olakšava strelcu vođenje puške u preticanju.htm mušica nije u ravni sa onom "pravom" na kraju cevi i stiže da koriguje položaj cevi. puška se prelamanjem napinje kao obična dvocevka. Pri brzom uzastopnom pucanju na strelištu pri gađanju glinenih golubova. Donja cev za kuglu napinje se polugom na vratu kundaka koja izgleda kao nešto povećana kočnica. najčešće sa leve strane (Greener W. POSEBAN NAPINJAČ ZA KUGLU je veoma koristan uređaj na nekim trocevkama. Do toga časa. tako da će let zrna od usta cevi ("Vo") do cilja ("Vz") biti kraći. Što je je zrno duže (prema tome i teže). u lovu na divljač u veoma brzom pokretu biće potrebno manje preticanje. Prava kočnica se pomera na drugo mesto. zbog kraćeg vremena leta do cilja. njegovo poprečno opterećenje je veće.com/leksikon_oruzja. iako se metak za kuglu stalno nalazi u donjoj cevi.). zrno će sporije gubiti svoju početnu brzinu. Vidi trocevka. biće manje. Vidi trocevka. odnosno ispred branika okidača.

50 i 0. Vidi odskok zrna ili sačme.2 m na udaljenosti od 40 m. 30° i 20°. kako bi sve pomenuto u deliću sekunde izračunao i po tome postupio. Zec u punom trku dostiže oko 15 metara u sekundi.75 mi 0.70. Sva krupna divljač u punom trku takođe prelazi oko 15 metara za jednu sekundu. Treba napomenuti i to. PRETICANJE PRI PUCANJU NA DIVLJAČ U POKRETU direktno zavisi od brzine kretanja divljači i njene udaljenosti od lovca. ali divlje plovke lete brzinom od 15 do 25 metara u sekundi.10 mi 0.40 m.com/leksikon_oruzja.ecolss. Tako sačma kojom najčešće lovimo. Vidi eksplozija puške. PREPREKE ZRNU U LETU. Što je prepreka teža. ona sa prečnikom zrna od 3 mm. da prva krupna sačma (3. ovo su računske vrednosti i obzirom da lovac nema računar u glavi. pri pucanju pod uglom od 50°. Razume se. 59 of 99 2/3/2013 7:25 AM . da lovac svakako ima približnu predstavu o ovim vrednostima.5 mm) i prva sitnija (2.15 m. pri brzinama kojima se divljač prosečno kreće.25 m. Zavisi u velikoj meri i od brzine zamaha kojim lovac nanosi pušku u preticanju. Na udaljenosti od 30 m ista skraćenja će biti 1. utoliko brže. čak i tako male kao što je trava ili stabljika žitarica. preticanje 1.5 m na udaljenosti od 30 m i preticanje 2. uticaće na pravac leta zrna. dakle na njegov precizni pogodak. Vidi dabrov rep. pogodak će biti sigurniji. Pri preticanju divljači moramo računati sa tim da sačma srazmerno brzo gubi brzinu u letu. (od grančice do stabla) i udaljenija od snišanjene divljači. što sitnija. 1. zahtevaće skraćivanje preticanja sa 20 m na 0. pod uglom od 90° zahteva preticanje od 90 cm na udaljenosti od 20 m. a približno istu brzinu dostižu i fazan i jarebica. vidi barutni pritisak. 0. Šumska šljuka je upola sporija. a takođe i od ugla pod kojim se divljač kreće od ili ka lovcu. PREPREKE U CEVI dovode do naduvavanja ili u težim slučajevima i do prskanja (eksplozije) cevi. a na udaljenosti od 40 m preticanja će biti 1. Ali sačma istog prečnika.htm pregrejanih cevi. očekujemo samo.5 mm) imaju nešto drugačije vrednosti od onih datih za sačmu od 3 mm.55 m.65 m. a promašaj sigurniji.Lovacki Savez Srbije http://www. 0.

a drugi na jednocevnim petometkama. pucao je "tik pred kljun". jedna vrsta izmenjivog paradoks bušenja. To je izmenjivi nastavak koji namesto suženja čoka ima žljebove koji povećavaju preciznost puške pri upotrebi jedinačnih zrna. a vrednosti preticanja i veličina tog preticanja je zapravo ona. MOBILCHOKE (Beretta). Kada sve sagledamo. različito se nazivaju: MULTICHOKE (Mercury). i ne samo njemu. Neki od ovih izmenjivih čokova su na dvocevkama. Vidi nišanjenje kuglom u pokretu i u mirovanju.Lovacki Savez Srbije http://www. nastavci čokova. Za promenjive čokove WINCHOKE i REM-Choke jedva i da je potrebno navesti proizvođača: Winčester i Remington. tubusi uvek iste dužine.htm ali je to u lovu bez značaja. Ima lovaca koji strelovito vrše preticanje. koji se posebnim ključem čvrsto ušrafljuju u usta cevi dvocevnih sačmarica. Ako ovi drugi 60 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Njihovo pucanje je statično. prava veličina preticanja pojedinog lovca je veština koju će on steći iskustvom. U zavisnosti od proizvođača. Suprotnost: ofanzivni baruti koji sitnijom granulacijom i drugim postupcima povećavaju upaljivost baruta razvijajući maksimum barutnih gasova već u neposrednoj blizini ležišta metka. VARIOMIX (Franchi) i dr.ecolss. Dosadašnje izlaganje ovog problema treba samo da pomogne početniku. većina lovaca vrši neki prosečno brz zamah u preticanju. Dakle.com/leksikon_oruzja. Ipak. da to iskustvo što pre stekne. prikazanu na modelu "870 Deer Gun". PROGRESIVNI BARUTI nitrocelulozni baruti koji su povećanom granulacijom i posebnom hemijskom obradom olenjeni i na taj način prisiljeni da usporeno sagorevaju. PROMENJIVI ČOKOVI. amerikanac Kimbl. ali različitog unutrašnjeg prečnika. koja je prikazana kao "računska ". Brzina zamaha puške pri preticanju sasvim je individualna i dovodi nas u dalju nedoumicu. a ima i dobrih među njima. čekaju uperivši pušku ispred divljači i pucajući u trenutku kada smatraju da je divljač "na pravom odstojanju". čuveni lovac na divlje plovke. p r o g r e s i v n o potiskujući zrno celom dužinom cevi. Vidi nitroglicerinski baruti. Ovaj poslednji ima i jednu interesantnu novinu. Drugi lovci.

uslov pokretu. imaju prvo ušrafljen kompenzacioni prostor. predstavlja osnovni uspešnog lova na sitnu divljač. Vidi balistička krivulja.3 x 62. trebalo bi da bude obavezan rekvizit za lovcevlasnike dvocevki sa automatskom kočnicom. za dostrel ranjene krupne divljači.3 x 74 R i . Od proizvodnje municije zanimljive za upotrebu u lovu. značilo bi priključivanje novom trendu u proizvodnji municije za lovačke karabine i kombinovane puške.375 H & H Magnum. vidi rasturanje sačme.htm Cutt’s Compensator. Posetite internet adresu www. To su pre svega 9. 9. tu su i neki od krupnijih kalibara pištoljske i revolverske municije. vidi udarna snaga zrna. divljih svinja i u mnogo manjoj meri na lov divokoza. PUCANJE LOVAČKIM KARABINOM na krupnu divljač. vidi izlazna rana. Uvođenjem serije zrna savremenije konstrukcije. vidi konstrukcija zrna. U većem broju odrednica obrađeni su delovi ove materije. Zrna koja Prvi partizan proizvodi. vidi nišanjenje pri pucanju na gore i na dole. vidi naslanjanje puške pri pucanju. PUCANJE SAČMARICOM -preticanje.com. vidi lovački karabini. vidi konstrukcija zrna.Lovacki Savez Srbije http://www.com/leksikon_oruzja. vidi izbor kalibra. Vidi ABC. 61 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Vidi preticanje pri pucanju na divljač u vidi sačma. od kompaktnog bakra (tombaka) sa dirigivanim rascvetavanjem prednjeg dela. vidi sačmeni metak. PRVI PARTIZAN srpska fabrika municije za lovačke kuglare u Užicu. vidi rasturanje zrna. U lovu sve je u funkciji. vidi fina mušica-gruba mušica. vidi udarac zrna u cilj. Pregledom balističkih podataka municije koja se proizvodi u Prvom Partizanu. tako da nikada i nisu. u našim uslovima odnosi se pre svega na lov srneće divljači. Čas za to je sada. PUFER PATRONA. standardne su izvozno nekonjunkturne konstrukcije: bakarna košuljica sa olovnim vrhom. eksportno zanimljivi kalibri. vidi nišanjenje kuglom u pokretu.ecolss. vidi moć zaustavljanja. ne postoji potreba da oni budu iste dužine. vidi optički nišani.prvipartizan. ali i na zimski lov lisica. primećuje se nedostatak većih kalibara od 8 mm. a tek nakon njega nastavke čokova. koji bi zaokruglili paletu proizvodnje.

Kada je metak opaljen. 7600) repetiraju se na taj način što se predkundačić puške povlači u smislu nazadnapred. izbacivši opaljenu čauru. PURDEYproizvođač i konstruktor lovačkog oružja najviše klase. PUMP-ACTION (pamp-ekšn). imitacija metka od aluminijuma. vidi Winchester. Veliki broj modela lovačkih sačmarica petometki i jedan lovački karabin (Remington Mod.com/leksikon_oruzja. francuski Fabarm. Škljocati na prazno. puška je ponovo puna i spremna za pucanje. Najpoznatije puške ovog tipa proizvode Winchester. koja u čauri ima jaku spiralnu oprugu. što je vrlo jednostavan zahvat. Vidi odapinjanje napete opruge. Lovci koji dugo love ovakvim puškama.ecolss. takođe ne valja. vidi Remington. sa kapislom od otporne plastike. Još veći problem je u tome što u opaljenoj kapisli ostaju prašinasti delići sagorele eksplozivne korozivne smeše iz kapisle i napraše unutrašnje zidove cevi oko ležišta. Oba okidača se istovremeno povlače do kraja i puška se polako ponovo zatvori.Lovacki Savez Srbije http://www. predkundačić je oslobođen i već je skliznuo u zadnji položaj. Rešenje je "pufer" patrona. i naša "Crvena Zastava". već spremna na novo opaljivanje metka. a u Evropi je ova tipično američka puška dobila svoje vrlo dobre kopije: Franchi. Mossberg. koja je svoj prototip već prikazala javnosti. Remington. Vidi Mossberg. spretno i vrlo brzo repetiraju na taj način što naperenu pušku. Ostaviti nategnute opruge ne valja. no već ispaljena kapisla ne daje dovoljan otpor udarnoj igli. Beneli. Brz pokret unapred i puška je. Izdržava veliki broj udaraca igle i ne košta puno.htm problem nastaje kada takvu pušku treba "ostaviti u orman". Perdi dvocevke. sa sedištem firme u Birmingemu i Londonu. spremnu za pucanje. opruga na pušci se sasvim lako odapinje: puška se prelomi do kraja. Drugi način je da dobar puškar isključi automatsku kočnicu. drže predkundačićem čvrsto povlačenim prema ramenu. ne izlazeći iz ramena. Mnogi lovci stave ispaljenu čauru i odapnu oprugu na taj način. uz Holland 62 of 99 2/3/2013 7:25 AM . U povlačenju nazad i u vraćanju predkundačića napred. Posle toga. Mehanizam je jednostavan. vrlo robustan i puška odlično funkcioniše.

zavisiće i procenat oštećenja rubnih zrna sačme pri prolazu kroz cev. završena cev je uvek ujednačeno dobrog kvaliteta. koja predstavlja negativnu matricu budućeg profila cevi: žljebovi su istureni. sa minimalnim rasturanjem zrna. Sa cevima sa žljebovima postupak je bio sličan: cev se svrdlima bušila na prečnik nešto manji od budućeg prečnika polja. minimalno rasturanje zrna.com/leksikon_oruzja. PUŠČANA CEV. ali od njene obrade. odnosno 63 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Čak ponekad i puške (razume se odlično očuvane) iz vremena pre Prvog svetskog rata. u nju se uvlači takozvani "dorn". Tako na primer. sasvim je drugačiji. RASPRŠIVAČ SAČME. Od finoće poliranja unutrašnjih zidova cevi sačmarice. kod kuglare. Današnji način proizvodnje cevi sa žljebovima. dok neke nisu bile u toj najvišoj klasi. spadaju u najskuplje puške sveta.Lovacki Savez Srbije http://www. vidi Crvena Zastava. zavisiće sigurnost puške. Snažnim čekićima cev se kovanjem sabija oko matrice. zavisiće preciznost gađanja: kod sačmarice ujednačenost posipa. a izvlačenjem matrice. daleko najveći procenat lovačkih dvocevki u svetu proizvodi se sa standardnim čokovima -polučok u desnoj. a onda su se posebnim alatom urezivali žljebovi. odnosno donjoj cevi kod bok dvocevki i pun čok u levoj. Vidi fino oružje. Ovu metodu takozvanog "hladnog kovanja" uveli su svi veliki proizvođači finog oružja. Nema zagrevanja materijala izazvanog nekadašnjim rotacionim bušenjem. tako da nema ni promene strukture čelika cevi. sjajno polirana. šipka od najtvrđih materijala. Od kvaliteta materijala (čelika) cevi. i ugrađivane su u jeftino oružje. Cev se buši na prečnik veći od budućeg kalibra. poznati "Dumoulin" i "Brenneke" kupuju "Zastavine" karabine "u belom". struktura materijala cevi se kovanjem oko matrice unekoliko zgušnjava tako i otvrdnjava.htm Holland i Boss. a polja uvučena. Neke od tako proizvedenih cevi davale su veoma malo rasturanje zrna.ecolss. Naprotiv. cene se na više desetina hiljada USD. bez obzira da li se radi o sačmarici ili kuglari. Vidi dužina cevi. najvažniji je deo puške. pri čemu se materijal cevi grejao i morao tokom rada da bude obilno hlađen. daju im kundake od biranog drveta i najbolju finalnu obradu i prodaju po visokim cenama.

stavljanjem kartonskih poklopčića posle svake nasute trećine sačme. kada se na divljač puca na većim rastojanjima. nego i dužinu i liči na roj pčela. po tradiciji preterano čokirane. Širokim anketama sa desetinom hiljada lovaca u različitim uslovima lova na sitnu divljač. tako da je divljač promašivana ili teško oštećivana u slučaju pogotka punim snopom sačme. Lovcima vlasnicima pušaka sa standardnim čokovima preostalo je da u prvom delu lovne sezone. upotrebljavaju municiju sa raspršivačima sačme kakvu već proizvode sve značajnije fabrike lovačke municije. ovo i nije od nekog većeg značaja jer će sačma najvećeg dela "roja" stići do gađane divljači. Puške sa jačim čokovima su stvarno potrebne samo u poslednjim lovovima u sezoni. na već očišćenim poljima. širine unutrašnjeg dela čaure i visine sačmenog stuba. Da napravi krst od dva pravougaona komada kartona. Mnogo značajnije je širenje snopa sačme jer od njega zavisi efikasan domet sačme. najčešće četvrt čok.htm gornjoj cevi.com/leksikon_oruzja. Efikasna je takođe i horizontalna pregrada sačmenog stuba na tri dela. Vidi sačmeni metak. Snop sačme ima levkast oblik. jer se u preko 80% slučajeva u lovu puca na prosečnu udaljenost od nešto ispod 30 m. snop sačme u letu ima ne samo svoju širinu. potvrđeno je ranije uverenje iskusnijih lovaca da su većina pušaka. staviti u čauru i sipati sačmu. jer se njime postiže suprotan učinak od željenog. vrlo često i manje. Neki to postižu stavljanjem jakog bikonkavnog (dvostruko udubljenog) plastičnog poklopca povrh sačme. na udaljenosti od 30 m. Proizvođači boljih pušaka u svetu već su se orijentisali ka slabijim čokovima. Preko barutnog punjenja ne treba stavljati plastični čep sa čašicom. Tako već na 50 64 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a pogotovo u šumskim lovovima. drugi stavljaju u sačmeni stub krstasti plastični umetak koji deli sačmu na četvoro. tričetvrt čok ili čak poboljšani cilindar polučok. Tako je na primer. Sačmeni metak daje snop čija je dužina približno jedna desetina rastojanja od usta cevi. Lovac koji sam puni svoju municiju. Kako je brzina sačme znatno veća nego brzina divljači u pokretu. Kartončiće uzdužno preseći do polovine. ukrstiti ih. može ovakvu municiju da napravi na dva načina.ecolss.Lovacki Savez Srbije http://www. snop dug oko 3 m. RASTURANJE SAČME.

9 m. veća udaljenost do cilja. Postoje čitave tablice iz kojih možemo pročitati da pri brzini vetra od 7. U grupi pogodaka treba izmeriti rastojanje između dva najudaljenija pogotka. koja za savremenu municiju treba da iznosi 4 cm iznad tačke nišanjenja.Lovacki Savez Srbije http://www.ecolss. ukoliko je brzina vetra veća. vidi sačmeni metak. Tako smo dobili srednju visinu grupe pogodaka. sa metkom 8 x 57 IS težine zrna 12. treba spojiti sa dijagonalama. Ovo su rubni delovi snopa sačme.htm m.5 m/s -sa objašnjenjem da je to brzina vetra pri kojoj se već znatnije njišu grane. kao što je zadihanost. za većinu uobičajenih kalibara. Vreme treba da bude bez vetra. snop sačme prečnika 3. Rastojanje između najvišeg i najnižeg pogotka i rastojanja između dva međusobno najudaljenija horizontalna pogotka. vrlo dobro.5 mm ima širinu od 3. računajući iz središta rupa na meti.5 mm čak 5. Otklon pogotka pri bočnom vetru je veći. i tako dalje. početne brzine 795 m/s. na rastojanju pucanja od 200 m. sačme prečnika 3. za sve 65 of 99 2/3/2013 7:25 AM .com/leksikon_oruzja. Na udaljenosti od 180 m. Ako je rastojanje između dva najudaljenija pogotka manje od 5 cm. zrno ima otklon od 42 cm. ne uračunavaju se. a municija iste serije. što je već krajnji domet efikasnog dela sačmenog stuba.5 mm oko 350 m. na čijem preseku leži centar grupe pogodaka. a sačme prečnika 2. a preko toga smatra se da je preciznost puške nezadovoljavajuća. a manja težina zrna. Iz grupe pogodaka treba istovremeno ustanoviti središte pogodaka. sve do 10 cm. Vidi sačma.7 grama.2 m. ali je neophodno znati da već na toj razdaljini ne sme drugi lovac da se u času pucanja na divljač nađe na razdaljini manjoj od nekoliko metara. ako je 7 cm. snop sačme koja može nekog još ozbiljno da povredi je čak 60 m 80 m.5 mm oko 250 m. njegovo poprečno opterećenje i brzina zrna. Inače smatra se dovoljno tačnim da je krajnji domet sačme prečnika 2. neodgovarajuće naslanjanje puške pri pucanju. RASTURANJE ZRNA se ustanovljava ispucavanjem 5 metaka sa rastojanja od 100 m puškom postavljenom u uređaj (stegu) za upucavanje. Slučajno "pobegli" hici. loša procena rastojanja. Ako izuzmemo subjektivne razloge loših pogodaka u uslovima lova. smatra se da je rasturanje zrna odlično. uticaj bočnog vetra i sl.

Današnja proizvodnja lovačkih pušaka: više modela petometnih repetirki sistema pump-action.Lovacki Savez Srbije http://www. REMINGTON. treba da se držite pravila da se pri jačem vetru ne puca na daljine veće od 150 m. REFLEKTOR ZA LOVAČKE KARABINE kao uređaj koji omogućava lov divljači noću. odnosno u postizanju odgovarajuće dobrog pogotka. veliki američki proizvođač oružja i municije. Vidi upucavanje kuglare. težine i poprečnog opterećenja. Connecticut. Vidi pomeranje pogotka kod višecevnih pušaka. kao i od oblika zrna. Razantnost putanje zrna zavisi od njegove brzine. lovačke karabine sistema Mauzer. Našim Zakonom o lovstvu je lov pomoću reflektora dozvoljen samo u lovu divlje svinje. RAZDVOJENE CEVI KOD KOMBINOVANIH PUŠAKA omogućavaju ravnomerno hlađenje donje cevi na kuglu i time je otklonjena opasnost od pomeranja "penjanja" pogotka kod višecevnih kombinovanih pušaka sa čvrsto povezanim cevima.87 "Premier" i "SP-10 Magnum" u kalibru 10/89 mm specijalno za barsku divljač. u slučaju učestalijeg pucanja. i da se pošto vetar uvek duva "na mahove" sačeka mirniji momenat za pucanje.ecolss. poluautomatski karabin Mod. Zrna sa šiljatim vrhom. Vidi balistička krivulja. 66 of 99 2/3/2013 7:25 AM .com/leksikon_oruzja. Pogledajte balističke tablice za razne vrste municije. sa sedištem fabrike u Bridgeportu. 7400 i "pump-action" karabin mod. godine. uz iste navedene uslove imaju nešto veću razantnost putanje. linije 870. linije 700 BLD. RAZANTNOST PUTANJE ZRNA predstavlja bitan činilac u upoznavanju pada zrna metka kojim lovite. Torpedo-S).htm kategorije brzine vetra i za sva normalna rastojanja. a unekoliko i ona sa zasvođenim dnom (TIG. TUG. zabranjen je u većini evropskih država. Namesto komjutera u glavi ili komplikovanih tablica u džepu. Svi proizvodi fabrike Remington odlikuju se vrlo solidnim kvalitetom. modeli poluautomatskih petometki 1. vidi konstrukcija zrna. 7600 (lovački karabini). osnovane 1816. nekoliko modela malokalibarskih pušaka.

Naknadno opremanje puške novim parom cevi nije uobičajeno. za dostreljivanje ranjene krupne divljači mogu se koristiti samo kalibri .ecolss. moguće je naručiti i treći par cevi dvokuglare. REZERVNE CEVI PRELAMAČA isporučuju se po pravilu u kompletu sastavljenom u samoj fabrici. Vidi bok dvocevka. nemački -fischhaut).com/leksikon_oruzja. omogućuje čvršće prihvatanje puške u času pucanja. kod skupljih pušaka. jednometnih ili poluautomatskih ima doboš (kolo. narezivanje kundaka na rukohvatu -vratu kundaka i predkundačića (engleski -chekering. sa različitom finoćom (i cenom) rada. pre svega američkih pušaka. Vidi Crvena Zastava. vidi Colt. na primer Merkel. kao nama dobro poznata Zbrojovka linije ZH i finska bok dvocevka VALMET 412. sprečava nekontrolisano poprečivanje zrna u letu i time omogućuje preciznost pogotka. "Riblja kost" se ne pravi ručno. Samo kod najjeftinijih. sa jačim čokovima i kraćih. vidi Smith & Wesson. Razlog za ovo je što se finalno upasovavanje vrši najvećim delom ručno. Uslovljeno je uvijenošću žljebova i njihovim korakom. po pravilu samo za njihove puške i to uz srazmerno visoku cenu. sa najmanjim mogućim tolerancijama upasuju u jednu puščanu glavu. može bez problema sa minimalnom doradom ugraditi. za lov na kraćim rastojanjima i šumski lov.38 special i jači. koje za razliku od pištolja. ROTACIJA ZRNA. okretanje zrna oko svoje uzdužne ose.htm REVOLVERI su ručno vatreno oružje. Radi se najčešće o bok dvocevkama sa rezervnim kombinovanim parom cevi. posebnim alatom. vidi Zbrojovka Brno. kod kojih se drugi ili svaki dalji par cevi (kod puške ZH čak 6 različitih pari). sa zahtevom da se ključevi dva ili više pari rezervnih cevi. burence) najčešće sa 6 metaka.Lovacki Savez Srbije http://www. Kod 67 of 99 2/3/2013 7:25 AM . izuzev u majstorskim radionicama Borovlja(Ferlaha). nego presovanjem. Radi se ručno. sa slabim čokovima. Skupe engleske i belgijske klasične dvocevke ne retko se isporučuju sa dva para sačmarskih cevi-dužih. "RIBLJA KOST". Izuzetak čine bok dvocevke u potpuno mašinskoj obradi. U lovu.

RUČNO VATRENO ORUŽJE.htm savremene municije zrno rotira oko svoje ose tri i više hiljada puta u sekundi. upotreba u lovu ograničena je na dosterljivanje ranjene krupne divljači iz neposredne blizine. da se ponovnim pucanjem karabinskim metkom ne bi bespotrebno obezvređivala konzumna vrednost mesa. U krajevima izvan civilizacije. a opruga za metak sa kuglom napinje se tek u času neposredne potrebe. istraživači i drugi.454 Cassual Magnum. usamljeni lovci. vidi trocevka. dobijenim kao reparacija od pobeđene Nemačke. 68 of 99 2/3/2013 7:25 AM . posle Prvog svetskog rata. Upotrebljavaju se samo kalibri 9 mm Para -kod pištolja.ecolss.44 Magnum ili najjačeg kalibra u ručnom vatrenom oružju . Vidi poseban napinjač za kuglu. u Sibiru i Kanadi gde napadi medveda na ljude nisu retka pojava). Vidi nitrocelulozni baruti. preuzele su i neke konstrukcije "hamerles" dakle.37 Special -kod revolvera i jači od njih. Vidi otklon zrna. Čak i neke najnovije konstrukcije lovačkih karabina sa obrtno čepnim zatvaračem. Istog tipa i istih osobina je i naš sadašnji barut "Zlatibor". RUČNO NAPINJANJE UREĐAJA ZA OPALJIVANJE. gde postoji opasnost od napada agresivne divljači (npr. sa unutrašnjim čekićima. određenu prednost koju imaju lovačke dvocevke sa spoljnim orozima -da se napinjanje udarnog mehanizma obavlja tek u momentu stvarne potrebe. ROTTWEIL (rotvajl) barut. mogu da napinju udarni mehanizam i ručno. odnosno . Interesantno je napomenuti da je naš čuveni barut između dva rata "Obilićevac" proizvođen tehnologijom i mašinama. upotrebljavaju revolvere krupnog kalibra . Vidi revolveri.Lovacki Savez Srbije http://www. 830 i 850/88. isto toliko za revolversku i pištoljsku municiju i dve vrste za sačmarsku municiju ("J706" za punjenje iznad 32 grama i "J710" ispod 32 grama sačme). vidi Milan Blagojević .com/leksikon_oruzja.5 vrsta (gradacija progresivnosti) za lovačku municiju sa kuglom. nitrocelulozni barut visokog kvaliteta različitih namena . kao na primer "Blazer" Mod. pre svega u trocevkama: puškom se rukuje kao sa dvocevkom.

Kako se tada pucalo bez optičkog nišana na revolveru (kasnije se i to radilo).ecolss. olovne kuglice različitih dimenzija.htm vidi Smith & Wesson. novije dimenzije bušenja cevi za municiju kalibra 8 mm. 8. u evropsko lovstvo nikada nije ni stigla. koja se manje deformiše pri pucanju. navodeći uspešne pogotke krupnih vapiti jelena i na daljinama preko 200 m.5 mm do 5. a mušica prekriva na većim daljinama celog jelena i kako je taj metak ipak slabiji od najslabijeg karabinskog lovačkog metka. uglavnom od 1. 69 of 99 2/3/2013 7:25 AM .07 u žljebovima.9 na poljima. jedan od njegovih inventora i istovremeno proizvođač revolvera za novi metak. godine kada je konstruisan revolverski kalibar . od čistog olova i "tvrda" od olova sa primesom od 0. RUČNO VATRENO ORUŽJE U LOVU. za razliku od udarne snage zrna karabinskog metka do koje je lako doći iz podataka o SAČMENI METAK.3 % Arsena i 2% Antimona. a novije "S" bušenje ima 7.com/leksikon_oruzja. "S" .5 mm -"meka".KALIBAR. zbog opasnosti od preteranog barutnog pritiska i posledica toga. Staro bušenje je 7. vidi Colt. Vidi kalibar. počeo je veliku kampanju za lov krupne divljači revolverom.357 magnum. sačma se kod skuplje municije katkad presvlači galvanskim putem slojem nikla ili bakra.G. O promašajima i ranjavanjima divljači nije saopštavano. a 8. ova američka pomodna ludost. već i tamo na zalasku. tako da ima pravilniji posip i bolju prodornost. Municija kalibra "8 mm S" ne sme se pucati iz oružja starog 8 mm kalibra. (Rajnsko-vestfalski eksplozivi -A. SAČMA. Douglas B. RWS -skraćenica od Rheninisch-Westfalisches Sprengstoff-A.8 na poljima. U ovu svrhu. Wesson.Lovacki Savez Srbije http://www. posle 1935.2 u žljebovima. Sve lovačke (i vojne) puške proizvedene posle Drugog svetskog rata su bušene novijim "S" kalibrom.) Vidi konstrukcija zrna.D.

nego i smanjuje šanse na pogodak. a na udaljenosti od 55 m. jak čok nije samo nepotreban.4 m-kg. samo 6 zrna sačme sa energijom od 1.com/leksikon_oruzja. (a na veće daljine može se pucati samo u izuzetnim prilikama). Slika pogodaka sačme pod istim uslovima (kalibar 12.htm težini i brzini zrna. Slika pogodaka sačme u krug od 75 cm. s tim što srazmerno veliki broj zrna sačme nije ni ušao u krug. ali ređi.5 cm.ecolss. Kod pucanja na divljač na odstojanjima između 25 i 35 m. brzo smanjuje sa povećavanjem daljine pucanja. Koliko su šanse slabije ako se na zeca na udaljenosti od 45 m i više puca slabije čokiranom puškom. na rastojanjima od 35 do 45 m. iz cevi sa jakim čokom izgledaće:broj pogodaka sačme u ceo krug je 104. 10 zrna sačme sa energijom od 2.Lovacki Savez Srbije http://www. na udaljenosti od 45 m. a u unutrašnji krug 46. raspored sačme je ravnomerniji. na udaljenosti od 35 m. (i to sa čokiranom puškom u pun profil zeca). sačma 3. jer se broj zrna sačme određenog prečnika koja će pogoditi cilj. Međutim. kod sačmenog metka to je mnogo teže.3 m/kg. odstojanje 35 m. manjeg kalibra od 12 i ako je pucano na zeca pod manjim uglom. jači čokovi pokazuju svoja preimućstva.7 m-kg. ali još dovoljno dobro 70 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Tako će pri pucanju sačmom od 3 mm prečnika. zeca pogoditi 15 zrna sa zbirnom energijom od 5. a u unutrašnji krug 22. odnosno unutrašnji krug 37. ne treba ni govoriti.5 mm) ali ako je pucano iz cilindrične cevi izgledaće:broj pogodaka sačme u ceo krug je 72. na kojima se uostalom najšečće puca.

5 mm.com/leksikon_oruzja. sa daljine od 27 m. od kojih ni jedna nije prodrla dovoljno duboko da ošteti bilo koji važan unutrašnji organ. nego šok osetljivog nervnog sistema izazvan istovremenom. potvrđena je sledećim eksperimentom: na psa veličine terijera pucalo se sačmom od 2. Uz iste uslove gađanja. izazivajući trenutnu smrt. To će se najbolje videti kada oderemo kožu zeca koji je pao na mestu. uz jasno zgušnjavanje u središnjem delu kruga. U slučajevima lošeg pogotka. zec već biti zahvaćen nekom sačmom po glavi. suštinski se razlikuje od delovanja jedinačnog metka. zec će u ovim udaljenostima da bude "glatko" promašen. višestrukom povredom nervnih završetaka. zec će sa velikom verovatnoćom pasti. pre svega na manjim i srednjim udaljenostima gađanja. Ovaj umnoženi šok se istog momenta nervnim putem prenosi kao udar na srce i krvotok.ecolss. Ova lako objašnjiva teorija poznata već od ranije. ako je istom sačmom pucano iz cevi sa slabim čokom ili čak cilindrične. Plitko ispod kože naći ćemo 10-12 sačmi.htm deluje u slučaju lošeg pogotka.Lovacki Savez Srbije http://www. preko 70% sačme je ušlo u krug mete. Ako smo upotrebili sačmu 0. ima jasnih prednosti. Delovanje sačme uopšte uzev. pri pucanju iz čokirane cevi. kako je već rečeno. pucanje iz cevi sa slabim čokom. Nasuprot tome.25 mm -dakle sitniju. Pas je pao na 71 of 99 2/3/2013 7:25 AM . što je od posebnog značaja za pucanje u graničnim rastojanjima. Pri pucanju iz cevi sa jakim čokom. Zeca dakle nije ubilo oštećenje važnih unutrašnjih organa.

Izuzetak čini pucanje na divlje plovke.com/leksikon_oruzja. SAKO. sačma od 3 mm prečnika. kako sitna sačma brže gubi brzinu i probojnost.5 mm krupnijom. dobrim delom pod vodom i u mirovanju dobro zaštićena grudnim i leđnim poleglim perjem (u letu je mnogo otkrivenija!).htm mestu. vidi bušenje cevi sačmarice. Međutim. Međutim. Posle buđenja. kada se još može pucati sitnijom sačmom.Lovacki Savez Srbije http://www. liske ili čak guske na vodi. pas je samo lako ozleđen. hloroformom (čime mu je nervni sistem stavljen privremeno izvan funkcije). pogodnija je za lov zeca nego krupnija sačma. na rastojanjima između 35 m i 45 m treba svakako uzeti metak sa sačmom za 0.ecolss. Šok efekat ima pun učinak pre svega na srednjim rastojanjima. brzo je preboleo rane i dugo živeo. da bi se što većim brojem istovremenih pogodaka sačmom dovoljne snage uopšte mogao proizvesti šok efekat. pucano je uz potpuno iste uslove kao i na prvog. Vidi pucanje sačmaricom. Izvrsni 72 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a seciranjem je utvrđeno da mu nijedan unutrašnji organ nije povređen. treba računati samo sa pogocima u glavu i vrat. Pošto je meta ionako mala. finska fabrika lovačkih karabina. za šta je dovoljna i sitnija sačma. Do ove daljine. ona na rastojanjima preko 35 m gubi svoju prednost. prethodno uspavanog narkotičkim sredstvom koje se koristi u hirurgiji. Na drugog psa iste veličine. streljačkih karabina (olimpijske klase). i municije za njih.

17 Rem.308 Win. u donjoj i 12/70 u gornjoj cevi.htm lovački karabini linije "L62".222 Rem. košta manje nego standardna nemačka kombinovana bokerica.375 H & H Magnum). sa jednim orozom. U klasi takmičarskih streljačkih pušaka. u kalibrima od . Municija za lovačke karabine velikog broja kalibra. takođe potpuno mašinski urađena. sa kojim se u SAD postižu najveći rezultati u Bench rest takmičenjima) i strelcima dobro poznat "Sako Target" u kalibru . osvedočeno visokih kvaliteta su modeli "Varmint" (u kalibru 6 mm PPC.Lovacki Savez Srbije http://www. koji se rukom napinje i opslužuje sa prebacivačem donju ili gornju cev. Pri tome je odlična. model "Vixen Hunter" (za male kalibre od . kombinovanom i cevima dvokuglare u kalibrima od . do .223 Rem. M 658 Magnum. vrlo uspelim "Hammerhead" zrnom.308. do 9.243 Win. Najzad.) i "Finnbear Hunter" (od .com/leksikon_oruzja. a najzanimljivija je jednostavna kombinovana bok puška. tako da je zbog toga jeftina. Tu je i fabrika VALMET sa bok dvocevkom. lovački karabini modela M 558.243 Win.3 x 74 R. u kalibru . ali sa vrlo visokom preciznošću. prava puška za finske lovce iz tajge. delom sa novim. Najomiljenija kombinacija je . do . Magnum i čuveni streljački takmičarski karabin M 65 A. do .ecolss. tu je i jedan model vrlo funkcionalnog poluautomatskog 73 of 99 2/3/2013 7:25 AM . kompletno mašinski urađena.300 Win.223 Rem. Finska ima još dve fabrike koje proizvode takođe veoma dobro oružje: TIKKA. koja sa tri para cevi: dvocevnom sačmaricom.

Lov bi i kod nas mogao biti dozvoljen. najstarija nemačka industrija lovačkog oružja. ako se setimo da Finska ima upravo ogromna i pritom bogata šumska lovišta tipa tajge.Lovacki Savez Srbije http://www. Iz 74 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Veoma je tražena i u proizvodnji lovačke municije u našoj zemlji. Postojanje ovako jake industrije i lovačkog oružja i municije biće jasnije. u kalibrima . Najskuplji modeli mogu premašiti cenu od 4000 EUR. kao i luk i strela. ali samo na krupnu divljač i to samo u ograđenim lovištima. SAMOSTREL. godine. koji se samo za lovačku karabinsku municiju proizvodi u 7 gradacija. odličnu municiju LAPUA. u mestu Suhl (Zul). postaje novi modni "hit" u srednjeevropskim lovištima.ecolss.308. u novije vreme. SAUER & SOHN. Kemira kapisla tipa W-209.htm karabina. pod istim uslovima kao lov sa lukom i strelom. Precizniji je nego luk i strela i omogućuju izbacivanje "sulica". Treba napomenuti kod nas malo poznatu. Na ovom mestu treba dodati da Finska ima veoma jaku i veoma cenjenu industriju nitroceluloznih baruta KEMIRA-Vihtavuori. ili 30/06 Springfield. omiljeno oružje srednjevekovnih lovaca. kratkih čeličnih strela velikom brzinom i udarnom snagom. čelični luk na kundaku. Win. osnovana još 1751. do 1000 ha površine. bezbroj jezera i da ima relativno najveći broj lovaca na svetu u odnosu na broj stanovnika.com/leksikon_oruzja. kako stoji u našem Zakonu o lovstvu. model Valmet-Hunter M 88.

222 Rem. zatim karabini Mod. SAVAGE (Sevedž).243 Win.htm savremene proizvodnje lovačkog oružja veoma je cenjena trocevka (driling) Mod. ali sa težim zrnom i sigurnim. do 9. a donju . 56 x 50 R Magnum i . 90. malo je poznato da je bivša čehoslovačka industrija lakog naoružanja bila jedna od najvećih na svetu.22 Savage High Power. nekada veoma hvaljenom.223 Rem. sa dugom tradicijom u proizvodnji 75 of 99 2/3/2013 7:25 AM . pre svega zbog vrlo uspešne konkurencije. Ime SAVAGE.ecolss. sa kundakom od crnog poliestera. ujednačenim delovanjem. do tropskog . kalibri su u vrlo širokom rasponu od .Lovacki Savez Srbije http://www. poluzaboravljenom i ponovo aktueliziranom. poznatije je po jednom sjajnom "srnećem" kalibru .22-250 Rem -nešto sporiji od njih. SELLIER & BELLOT. sa novijim kalibrima kao što su .3 x 74 R. proizvodi više tipova lovačkih karabina i pušaka od kojih je na evropskom tržištu najpoznatija jedna jeftina i solidna kombinovana bok puška ATLAS.com/leksikon_oruzja. 3000 i 3000 Lux sa kalibrima kugle od . Proizvodi se u više tipova sa različitim luksuznim gravurama koje koštaju više nego ova inače skupa puška. za koga se tvrdi da najnečujnije repetira od svih lovačkih karabina sa obrtno čepnim zatvaračem.458 Win. skupi model. američka fabrika oružja.22 Hornet. koja u najnovijem modelu ima gornju cev u kalibru 20/76 Magnum.

Znak fabrike je poznat širom sveta. Sve trocevke ove fabrike imaju uvek poseban napinjač za kuglu. ili . 16. 76 of 99 2/3/2013 7:25 AM . 20.22 Win. u kalibru . municiju za lovačke sačmarice kalibra 12.R. a već dugo pod nazivom "S & B Blanicke Strojirni" nalazi se u Vlašimu. sa dužinom cevčice 22 cm ("Semper 22") i u kalibru .ecolss.410 u svim dužinama čaure (uključujući i 76 mm Magnum). Fabrika proizvodi u širokom izboru municiju za lovačke kuglare (novije zrno je "Torpedo S").com/leksikon_oruzja. kao i sopstveni olimpijski tim strelaca na glinene golubove. preko ne jeftinog modela "Plus". Manje je poznata bok dvocevka model "Tek" sa izmenjivim kombinovanim cevima ili kao dvokuglara i u jakim kalibrima. Veoma su popularne umetnute cevčice za cev sačmarice. Fabrika čak ima veći broj kompletno opremljenih strelišta za "Skeet" i "Trap" takmičenja. nemačka fabrika lovačkog oružja u čijem su programu veoma poznate trocevke od najjeftinijih modela.22 Winchester Magnum. 28 i . godine u Pragu. Magnum sa dužinom cevčice 44 cm ("Semper 44"). (kod nas zahvaljujući ranijem -velikom uvozu lovačke municije). Fabrika je osnovana još 1825. do veoma skupog modela "Neptum Primus". kapisle tipa "VI" (ževelo) sa antikorozivnom upaljivom smešom "Neroxin". Za lovačke krugove posebno je bila zanimljiva ogromna proizvodnja fabrike Sellier & Bellot. u Češkoj.Lovacki Savez Srbije http://www. kao i veliku proizvodnju glinenih golubova.htm municije. SEMPERT & KRIEGHOF.22 L.

tako da su pogodne (u malokalibarskoj municiji) i za zatvorena strelišta. 5. Neophodno je uvesti ga u žljebove kratkim konusnim delom koji te žljebove nema. u momentu eksplozije barutnog punjenja. prva upaljiva smeša za kapislu (RWS) na bazi olovnog azida. dosta skupa uostalom. SINOXID. 77 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a trocevku u trocevku dvokuglaru. zrno nailazi na snažan otpor pri ulaženju u žljebove. . Taj prelazni konus nije dug. kao što bi se stavio nov metak u cev.22 Hornet.6 x 50 R Magnum i 5. Kasnije su nastale kapisle "Sinoksid" tipa: "DWM Niccoro". širenja barutnih gasova i potiskivanja zrna u cev.). SLOBODNI HOD ZRNA.P.com/leksikon_oruzja. pa i naš "Neoksid". već nije ona korisna dopuna trocevki. Neroxin" kao i mnoge druge. ali pretvara svaku kombinovanu bok pušku u dvokuglaru. apsolutno nekorozivne i ne razvijaju otrovne gasove pri udisanju. . u kalibru . a pogotovo trocevkama. "S. Kapisle tipa "Sinoxid". koja se nosi u džepu i u slučaju potrebe instalira prosto.htm Cevčice su začuđujuće precizne i vrlo praktična su dopuna sačmaricama.Lovacki Savez Srbije http://www. Magnum.22 Savage H.222 Rem. Novi proizvod je umetnuta cevčica "EL 65" sa punom dužinom cevi. Ova cevčica..ecolss.22 Win. neograničenog su trajanja.6 x 52 R (. koja je zamenila vrlo korozivnu upaljivu smešu na bazi živinog fulminata. Vidi kapisla. postavlja se kod kuće. & B.

tako da je dug i slobodni hod do časa kada će zrno ući u žljebove i dobiti rotaciju. 78 of 99 2/3/2013 7:25 AM .htm samo 2 mm do 5-6 mm. (obeleži se ova tačka). Koliko je slobodan hod zrna u pušci.com/leksikon_oruzja. Zato. Potom se zrno izvuče iz metka i bez velikog pritiska gura u cev sve dok ne naiđe na otpor pri ulasku u žljebove. . američki. Slobodan hod zrna predstavlja samo put koji zrno pređe od izlaska iz čaure do žljebova. za koje se puške uvek prave sa kratkim prelaznim konusom.2 grama. disciplina u gađanju glinenih golubova. a kraća i lakša -slabije. tako da do kraja legne u svoje ležište. pri upotrebi lakih i istovremeno kratkih zrna.1 do 14. dok njemu sličan. preciznost će biti manja. Sa druge strane. SKEET. a ne zatvaračem). lako je ustanoviti. meci nemačkih kalibara imaju znatno manji dijapazon težine zrna nego američki. Zbog toga po pravilu municija nemačkih kalibara nosi dobro duga i srednje teška zrna. Uzme se pun metak i ubaci u cev (zbog moguće opasnosti bolje prstom. barutni pritisak će biti povećan. (obeleži se ova tačka).5 grama težine. Po nemačkoj puškarskoj tradiciji. Tako poznati metak 7 x 64 ima zrna od 8 do 11. Ako je predug.Lovacki Savez Srbije http://www. pri čemu sva ta zrna nosi izvrsno. prelazni konus je srazmerno dug. Ceo razmak između te dve tačke. predstavlja put zrna bez rotacije.30-06 ima zrna od 7. Ako prelaznog konusa nema ili je kraći od 2 mm.ecolss. (skit). u usta cevi spušta se polako štap za čišćenje puške i kada se osloni na vrh zrna.

sačmom prečnika 2 mm. Puca se puškom kalibra 12. Poželjno je "skit" ili cilindar bušenje u desnoj cevi i slab čok (poboljšani cilindar ili četvrt čok) u levoj cevi. SMITH & WESSON. poluautomatske sačmarice Mod.629 u kalibru .ecolss. Massachusetts. . godine. Sam položaj strelca pri pucanju. mnogo manje poznate na evropskom tržištu. Zbog izuzetno mekog hoda. odnosno malog napora u povlačenju okidača. 1000 79 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Za upotrebu u lovu (dostreljivanje ranjene divljači). mnogo približnija stvarnim situacijama u kojima se lovi.357 Magnum. Vidi trap.htm nastala u USA. (pri kome menja 8 različitih položaja). težine punjenja 28 grama.com/leksikon_oruzja. ako neko već voli ove "ručne topove". Počev od toga da u ovoj disciplini strelac drži pušku "u naručju".Lovacki Savez Srbije http://www. kao i mod. svetski poznat proizvođač revolvera visoke klase. dovodi ga u situacije da puca na glinene golubove pod različitim uglovima gađanja. osnovana je 1852. Smit & Wesson proizvodi i poluautomatske pištolje.44 Magnum. mogli bi se preporučiti modeli u kalibru . mnogi ljubitelji revolvera predpostavljaju ga svim ostalim revolverima. uz Colt i Ruger. kao vežba u gađanju. kao i takođe malo poznate iako sasvim dobre karabine sistema "mauzer" Model 1500. 586 i 686 ili još jači Mod. a ne u ramenu -kao u disciplini trap. pri čemu u jednom od položaja puca preko glave unapred i unatrag. Fabrika u Springfield-u.

čiji odlično konstruisan i još bolje urađen model lovačkog karabina "Steyr-Mannlicher". Vidi Mannlicher. 80 of 99 2/3/2013 7:25 AM . predstavlja pravo majstorstvo. mesto u gornjoj Austriji sedište poznate fabrike oružja "Steyr-Daimler-Puch". Višecevne puške se proizvode u različitim kombinacijama.Lovacki Savez Srbije http://www. do . modela "9162 i "1000 Pump". vidi Mannlicher-Schoenauer. vidi revolveri. vidi trocevka. onda njihovo sastavljanje sa zahtevom da obe pogađaju jedno mesto. sa veoma dobrim svojstvima. Anticorro vrste čelika cevi. ima istaknuto mesto na evropskom tržištu dobrog oružja. nekada se upotrebljavao samo za izradu cevi Antinit. Mossberg Marine) namenjene grubom ophođenju u lošim uslovima držanja oružja. (Štajer). legirani čelici. a danas se veliki broj modela revolvera i pištolja.ecolss. Proizvodi se u velikom broju aktuelnih kalibara. zbog strukture materijala ne podnose pregrevanje. od . Posetite internet adresu www. Vidi dvokuglara. STAINLESS.458 Win. Magnum. STEYR.htm "Autoloader" i petometne repetirke sačmarice.222 Rem.com. (stejnles) nerđajući čelik za oružje. Vidi ručno vatreno oružje. ali ako su u spoju cevi od kojih je više od jedne sa žljebovima. SPAJANJE CEVI KOD VIŠECEVNIH PUŠAKA pogotovo kombinovanih. proizvode u potpunosti od nerđajućih čelika. što je jednostavnije. tako da se ne mogu zavarivati mesingom. vidi trocevka-dvokuglara. Mehanizam karabina odlikuje se tihim repetiranjem i vrlo kratkim hodom udarne igle. Najveći deo modela ima doboš magacin. kao i neke "pump action" petometke sačmare (Winchester Stainless Marine. Ceo rad je komplikovan i time što finiji.com/leksikon_oruzja. osetljiv je rad koji traži visoku preciznost.smith-wesson.

Međutim. SUPERSPEED. sumračna vrednost je 1) 6 x 30 =180. a mi znamo da se onim "većim" dogledom (veći prečnik objektiva).41. Tu je takođe i vrlo poznati Zavod za probu i žigosanje oružja. Smatra se da razlika između ove dve sumračne vrednosti dovoljno verno prikazuje veličinu prednosti "većeg" dogleda u upotrebi pri lošim svetlosnim uslovima. mesto u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj. Za dogled 6 x 30. Tu je i veliki broj manjih radionica oružja. Vidi lovački dogledi. "izlazna pupila". ili "sumračni broj". Dakle sumračna vrednost dogleda 10 x 50 se dobija: 1) 10 x 50 =500 2) kvadratni koren iz 500 je 22. u svitanje ili sumrak. stari centar oružarske industrije u oblasti Thueringer Wald. koja je množena sama sa sobom predstavljala "svetlosnu jačinu". u sumrak mnogo bolje vidi. tu istu svetlosnu jačinu ima i dogled 6 x 30. kao Sauer & Sohn. sedište poznatih firmi kao Merkel. SUMRAČNA VREDNOST DOGLEDA. Ne upotrebljavaju se u streljaštvu. neophodan je uređaj na zadnjim montažnim nožicama.ecolss. Dobija se tako što se povećanje pomnoži sa prečnikom objektiva i iz toga se izvuče kvadratni koren.36. Tako se svetlosna jačina npr. nego dogledom 6 x 30. 2) kvadratni koren iz 180 je 13. Nešto su jači. 2) 5 x 5 =25.Lovacki Savez Srbije http://www. novija jedinica koja sve više potiskuje raniji pojam "svetlosna jačina" dogleda. vidi optički nišani. Nova jedinica "sumračna vrednost dogleda" ovu razliku mnogo realnije oslikava. svejedno lovačkog dogleda ili optičkog nišana. označavaju pojačanu varijantu malokalibarske municije Long rifle (Longrajfl). jer je kao u prethodnom postupku 1) 30 : 6 =5 i 2) 5 x 5 =25. SUPORT pomeranje optičkog nišana levo ili desno prilikom upucavanja. (Zul). Svetlosna jačina izračunavala se deljenjem prečnika objektiva sa povećanjem dogleda. 81 of 99 2/3/2013 7:25 AM . HI Speed. od kojih su se neke posle Drugog svetskog rata preselile na zapad. čime se dobila tzv. ali manje precizni. BSW. sa razvijenom kućnom delatnošću.htm SUHL.com/leksikon_oruzja. dogleda 10 x 50 dobija: 1) 50 : 10 =5.

od 1. austrijska optička industrija koja proizvodi lovačke doglede i optičke nišane jednakovredne sa vrhunskim proizvodima Zeiss. U određenim slučajevima dovodi do naprezanja tubusa optičkog nišana u jednu stranu.399 mm 1 m = 3. Vidi optički nišani. Mnogo je bolje da se pri upucavanju i u smislu levo-desno končanica pomera pomoću dugmeta. = 91. Težine 1 gram = 15. Schmidt & Bender ili Nickel i (samo lovački dogledi) Leitz.10 x 56. do 3-12 x 50 ili 2.43359 kg Dužine 1mm = 0.Lovacki Savez Srbije http://www. SCHMIDT & BENDER.0327 oz (unce) 1 oz (unce) = 28.2808 ft (stopa) 1 ft =30. Svi modeli se proizvode i sa čeličnim tubusom od duraluminijuma sa šinom.5 x 15 (za pucanje na divljač u pokretu). a ne da se pomera ceo optički nišan.htm ako optički nišan ima samo gornje dugme za pomeranje končanice gore i dole.ecolss.432 grains 1 grai = 0.0936 yd. TABLICE OBRAČUNA EVROPSKIH I AMERIČKIH MERA. Kahles. za pomeranje končanice i vertikalno i horizontalno. Vidi optički nišani.5 .039371 in (inča ili cola) 1 in=25. (jard) 1 yd.2046 libra (funte) 1 libra = 0.com/leksikon_oruzja. Hertel & Reuss.35 grama 1 kg = 2. Vidi lovački dogledi i vidi optički nišani. nemački proizvođač prvorazrednih optičkih nišana sa fiksnim ili "varijabl" povećanjima. tako da su danas u dalekoj većini optički nišani sa dva dugmeta.0684 grama 1 gram = 0.4392 cm 82 of 99 2/3/2013 7:25 AM .4797 cm 1 m = 1. SWAROVSKI.

Magnum 83 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Staro pravilo je još uvek u punoj važnosti: puška treba da bude 100 puta teža od njenog osnovnog punjenja olovom. teška puška je ugodna za pucanje. "Purday" i "Boss". Ovaj zatvarač je dovoljan i za municiju sa najjačim pritiscima. ili kod skupih Purdey pušaka samo u vidu nosića koji viri između dveju cevi.Lovacki Savez Srbije http://www. francuski "Petrick". TIPOVI ZABRAVLJIVANJA PRELAMAČA. tako ako su na toj visokoj tački prelamanja urađene snažne osovinske bradavice. Uloga donjih ključeva je da spreče odvajanje cevi od čela puščane glave.13825 Joule Temperatura (C° x 9) : 5 + 32 = F° TEŽINA PUŠKE. "Beesley". dovoljni su i slabi gornji ključevi. uobičajen način zabravljivanja je sa obaveznim jednim ili češće dva donja ključa i sa neobaveznim gornjim ključevima tipa Griner. to je momenat prelamanja manji. ali ne i za nošenje. Na ovom principu puške je gradilo ili gradi nekoliko veoma cenjenih proizvođača. težine 2.338 Win. za svoju jednocevnu kuglaru prelamaču "mod.5 kg u kalibru 12.300 Weatherby Magnum ili . = 0.htm Pritisak 1 bar = 14.com/leksikon_oruzja. Laka -obrnuto. Što je osovina prelamanja cevi kod bok dvocevke bliža sredini između cevi.in 1 lb/sq. a donji ključevi ne postoje.ecolss. da spreče momenat prelamanja puške. a gornjih pre svega. te se "Blaser K 77" može dobiti i u kalibrima kao . američki lovci su sa pravom nazvali "aparati za šamaranje". zatim "Francotte".7233 foot-lb 1 foot/lb = 1. "Woodward". Sasvim drugom načinu zabravljivanja poslužio se nemački proizvođač Blazer. Puška ima samo jedan snažan obrtni čep koji izlazi iz puščane glave pokretan uobičajenom gornjom "Toplever" polugom i zabravljuje se direktno u cevi.233 lb/sq. Lake engleske puške za letnji lov. K 770".in.07031 bar Udarna snaga /"E"/ 1 Joule (Džul) = 0.

glineni golubovi lete samo udaljavajući se od strelaca i to pod manjim uglovima izbacivanja.com/leksikon_oruzja. TORPEDO ZRNA imaju zasvođen zadnji deo. Vidi konstrukcija zrna.ecolss. uzvikom "pull" daje komandu za "poletanje goluba". Glineni golub niti je glinen niti je golub. visine 25 mm. veoma popularna sportska disciplina. uperenu u rov (označen na skici sa "R") u kome se nalazi mašina za izbacivanje glinenih golubova. sa vrlo povoljnim efektom na let zrna (spoljnu balistiku). Strelac uostalom dobro zna kada će glineni golub da bude izbačen. tako da su i uslovi gađanja znatno jednostraniji nego u Skeet disciplini. Vidi skeet.htm TOMBAK legura od 85 % bakra. TRAP DISCIPLINA U GAĐANJU GLINENIH GOLUBOVA. 16 i 20 sa dužinom čaure od 65 mm i 70 mm. ali to mogu biti na boljim strelištima u međunarodnim ili olimpijskim takmičenjima i prave automatske mašine. Od njega se grade i zrna u "Prvom Partizanu" -Užice. sa dometom i do 120 m. što je uobičajeno kod američke municije za lovačke karabine. Danas Tombak preovlađuje u gradnji municije za lovačke karabine u svim zemljama sveta. Vidi konstrukcija zrna. držeći pušku u ramenu. jer upravo on. nego poniklovana gvozdena košuljica nemačke municije. Proizvodi lovačku municiju kalibra 12. Rastojanje između strelaca i mesta izbacivanja glinenih golubova je 11 m do 15 m. Brzina leta može da se reguliše od 15 do 35 m/s. standardizovanih dimenzija. načinjena od smeše asfalta i krečnog praha. čak i elektroakustički. U trap gađanju.Lovacki Savez Srbije http://www. prečnika 110 mm. od manjeg značaja za obuku i vežbu lovaca nego Skeet disciplina. Uređaji za izbacivanje mogu biti jednostavni. teška 105 grama. TREPČA. 84 of 99 2/3/2013 7:25 AM . fabrika lovačke municije u Srbici -Kosmet. koje se aktiviraju elektromagnetski. pokazala se mnogo pogodnijom za metarijal košuljica (i kompaktnih zrna ABC!). 12 % cinka i 3 % kalaja (vrlo slična je i legura "Gilding"). Strelac menja mesto na 5 pozicija. To je okrugla pločica.

55 mm. Ove retke puške redovno se rade po porudžbini. Vidi posebni napinjač za kuglu. Međutim.5 do 3.55 mm u kalibru 12. ali sa dve kugle. livena iz tornja od 1. Tako gledano. ne menjajući oružje svaki čas. koliko trocevka postoji u lovištima Evrope (patent minhenskog puškara Oberhammer-a iz 1878. Za više od sto godina. ali samo za onu vrstu lovova gde stvarno postoje prilike za pucanje i sačmom i kuglom.ecolss. ona i nije univerzalna puška. reklamirana kao univerzalna puška kojom se može loviti sve. Tokom dugih decenija kod trocevki se izmenio veliki broj raznih konstrukcija. sa mehanizmom "a la Holland Holland" (Krieghof Mod. ali i u našoj zemlji. nego pre usko specijalizovana puška za šumski lov. a u Borovlju i to u visokom kvalitetu. 37 B i takođe odličan ruski MC 30-09/MC 30-12 klasičan driling.5 do 8. najčešće u gornjim cevima i cevi za sačmeni metak ispod njih. iste gradnje kao obična trocevka. loviti prepelice ili divlje plovke toplog dana rane jeseni i istovremeno nositi tešku pušku sa potpuno beskorisnom trećom cevi. od kojih su se održale one najmnogobrojnije sa Blitz mehanizmom i one skupe. sa sačmom prečnika 1. da njome i sitnu divljač lovi uspešnije. navikava brzo i to tako dobro. Trocevka jeste univerzalna puška. može vam je izraditi bilo koji od majstora sa kojim se valjano pogodite.Lovacki Savez Srbije http://www. od prepelice do jelena. što u mnogome doprinosi sigurnosti u lovu. kapislom tipa W-209. omiljena je u srednjoj Evropi. Slične skupe puške proizvode se i u Zul-u (Merkel 4000 S-luxus).htm punjenu "Zlatibor" barutom. TROCEVKA DVOKUGLARA. dakle u šumskom lovu.com/leksikon_oruzja. puška na koju se lovac.25 mm i presovana sačma od 3. gde je bez premca. 37). hajke na divlje svinje ili medveda (u Nemačkoj se još uvek jelenska divljač lovi katkada hajkom. Izuzetak čini skupi Heym Mod. obe sa posebnim napinjačem za kuglu. godine). 85 of 99 2/3/2013 7:25 AM .25 mm do 8. nije uvek prijatno. Neptun i Heym Mod. "driling" kombinovana puška sa dve gornje cevi za sačmeni metak i donjom cevi za kuglu. TROCEVKA. najčešće u uzgojnom odstrelu košuta). To je već sasvim specijalizovano oružje za šumske lovove. vidi spajanje cevi kod višecevnih pušaka.

Kalibar trocevki-dvokuglara je najčešće (a to je i najlogičnije) sačma kalibra 12. a za lava. na koju se puca na mnogo veće daljine. vidi dužina cevi.3 x 74 R (kod trocevke MC 30. sa zrnima obično između 20 i 34 grama. Udarna snaga sva ova tri kalibra je na ustima cevi ("Eo") oko 7000 džula! Zrna za slona i nosoroga treba da budu sa celom košuljicom. TROPSKO ORUŽJE.416 Rigby ili . Kalibar . svu ovu divljač možemo. a veoma dobrim za mnogo češći način lova -na antilope i drugu divljač savana. Osim 86 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a puška lakša.375 Holland & Holland Magnum smatra se univerzalnim za tropski lov. TULA . U većini afričkih zemalja najmanji dozvoljeni kalibar za lov tamošnje krupne divljači je .ecolss. najčešće skupe dvocevke kuglare. U tim slučajevima je bolja dvocevka -kuglara jer drugi metak opaljen neposredno posle prvog (u slučaju lošeg pogotka ili promašaja) značajniji je u odbrani života nego svih pet karabinskih metaka. obnovljena 1712. a kugla 9. sačma u desnoj. gde su oni pomenuti "super teški" kalibri neupotrebljivi.458 Nitro Express. a naročito olova) teže.Lovacki Savez Srbije http://www. često samo 20-30 m udaljenosti. Vidi barutni pritisak. TRZANJE PUŠKE utoliko je veće ukoliko je punjenje (i baruta.375 Holland & Holland Magnum.TOZ (skraćenica od Tulski Oružni Zavod) fabrika oružja osnovana još krajem XVI veka. Ako se u grmlju divljač lovi iz blizine. odličnu i srazmerno skupu pušku sa Blitz mehanizmom i manje uobičajenim rasporedom cevi: kugla u donjoj i levoj cevi. godine.htm Nekadašnja Istočna Nemačka je takođe nudila jednu trocevku dvokuglaru Buehag Mod. Kalibar za ovakve situacije je najmanje . ili težim. elan antilopa). ali i karabini teških kalibara. upotrebljivim (ako baš mora) i za lov iz blizine. za dvokuglaru. tigra (u Aziji) i bivola (i u Africi i u Aziji) zrno treba da bude sa polukošuljicom. koja može da bude i do tone teška (npr.com/leksikon_oruzja. 47. trza "normalno". Normalna težina puške iz koje lovac normalne kondicije puca odgovarajuću municiju. što znači podnošljivo. 9x 53). a ako je ranjena moramo smatrati izuzetno opasnom.

lovac će čuti samo pod određenim okolnostima. okidač i težina okidanja i kundak u redu. kod nas je recimo najpoznatija i vrlo cenjena bok dvocevka TOZ-34E. pogodnim strujanjem vetra. Najčešće ovaj zvuk udarca biva zaglušen pucanjem.Lovacki Savez Srbije http://www. za pucanje preko nišana i mušice u času kada je optički nišan na pušci ima niz nedostataka: smanjuje preciznost gađanja zbog velikog razmaka između ose optičkog nišana i ose duže cevi.com/leksikon_oruzja. Šanse da lovac čuje udarac zrna povećavaju se sa daljinom. ubacivanje puške u rame održava lovca u dobroj pucačkoj kondiciji. kao posledicu sudara zrna velike brzine sa tvrdom površinom tela divljači. UBACIVANJE PUŠKE U RAME. Vidi sačma. je vežba koju treba i van sezone lova bar jednom nedeljno ponavljati. Mnogo je bolje postaviti nisku montažu i naučiti se pucanju i na divljač u pokretu. UDARAC ZRNA U CILJ. Vidi IŽ. vidi sačmeni metak. a razume se zavise i od lovčevog iskustva. a posebna specijalnost su malokalibarski pištolji najviše klase za svetska i olimpijska streljačka takmičenja. Sa povećanjem na većim od 4 x. TUNEL NA MONTAŽI OPTIČKOG NIŠANA. tup zvuk će se čuti pri pogotku u delove tela gde ima većih prostora ispunjenih vazduhom. TVRDA SAČMA. to je sasvim moguće. tunel je u senci i jako je teško nišaniti ispod njega. posip sačme je znatno pravilniji. 6 ili više puta.ecolss. njemu svejedno i nije mesto na pušci kada se lovi šumski lov hajkom. a samo jednu prednost i to nesigurnu: u času kada treba brzo pucati. U tom slučaju. većim i težim zrnom. olovo sa dodatkom antimona do 2 %.htm lovačkog oružja. Ako imate dogled većeg povećanja. na primer 87 of 99 2/3/2013 7:25 AM . kroz optički nišan. Ako su svi ostali uslovi -kao težište puške. gde je potrebno pucati iz bliza preko nišana i mušice. pritom zbog manjeg broja deformisanih zrna. fabrika proizvodi malokalibarsko oružje. smanjuje stabilnost montaže. mnogo se manje deformiše u cevi i manje je prlja.

Vidi Sempert & Krieghoff.22 Savage H. Za vojnu municiju 7.ecolss.com/leksikon_oruzja.Lovacki Savez Srbije http://www. 70) jer se tako ostvaruje ravnomerniji i tiši hod zatvarača pri repetiranju puške. Danas se sve lovačke varijante Mauzer mehanizma prave bez ovog udubljenja (isto i naš lovački karabin Mod. UDUBLJENJE ZA PALAC NA MAUZERU.P. Cevčice su malog kalibra. vidi konstrukcija zrna. od . UMETNUTA CEVČICA U CEV SAČMARICE.22 Win.222 Rem. svetliji zvuk se čuje ako je pogodak u masivno mišićno tkivo. velike brzine i prema tome i veoma kratkog vremena leta. pre pucanja u lovu (i na strelištu. karakterističan je za sve Mauzer mehanizme vojnog porekla. Nikakav zvuk udarca se neće čuti ako se puca municijom malog kalibra sa lakim zrnom. vidi izlazna rana. koristi se pre svega u trocevkama i i kombinovanim bok dvocevkama.8 mm koja je zbog lakšeg rukovanja bila pričvršćena u nizu od 5 metaka na maloj šini od presovanog lima. razume se) neophodno je podmazanu cev lovačke kuglare pažljivim čišćenjem potpuno "do suvog" odmastiti. Ova pojava poznata je kao "uljani hitac".. vidi moć zaustavljanja. Magnum kod kratkih cevčica od 22 odnosno 44 cm. Vidi čišćenje oružja. Vidi brzina zrna. Preciznost je veoma dobra. ne menjaju položaj pogotka izvlačenjem i ponovnim uvlačenjem u cev za sačmu. Jednom upucane.6 x 50 R Magnum i 5.). vidi dužina cevi.htm "pogodak u meko".22 LR i . U protivnom prvi opaljen metak odneće zrno u nekontrolisanom pravcu. ULJNI HITAC. Zavisi od težine i brzine zrna u času pogotka ("Ez"). pa do . 88 of 99 2/3/2013 7:25 AM . 5.6 x 52 R (. UDARNA SNAGA ZRNA je element od odlučujućeg značaja za krajnji efekat pogotka. Takođe ne treba očekivati da se čuje zvuk udarca zrna pri pucanju na daljinama manjim od 80 m. bilo je olakšano da se na tom mestu odjednom potisne u magacin. Udubljenje za palac na lovačkom karabinu nedvosmisleno ukazuje da je reč o prerađenoj vojničkoj pušci.

dok se neko od naših proizvođača potrebština za lovce ne doseti da ovu jednostavnu. Puške savremenih kalibara upucavaju se tako da tačka pogotka kada se cilj precizno nanišani na daljini od 100 m bude 4 cm iznad. siguran i staložen strelac upucaće svoju pušku vrlo uspešno i samo podmećući džakčić sa peskom i pucajući mirno. UŽIČKA FABRIKA ORUŽJA I MUNICIJE (FOMU). okupivši najbolje visokokvalifikovane puškare iz Kragujevca. sistema Anson & Deeley.htm UPUCAVANJE KUGLARE je neophodna radnja pre iznošenja puške u lovište.ecolss. od sirovog materijala uvezenog iz Austrije i Nemačke. Već dugo se zna da su za čvrstoću puške bez ikakvog značaja. slovenački puškar Pošinger. "hamerles" -dvocevke sa malom ili većom gravurom. u godinama između dva rata. Kvalitet bez sumnje jednak najboljim 89 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Mnogo je ipak sigurnije ako se upucavanje vrši pomoću posebnog uređaja za upucavanje. u kalibrima 12. Lovac mehaničar (ili uz pomoć prijatelja mehaničara). mada se po inerciji i dalje ugrađuju i mogu se videti na izvesnom broju novoproizvedenih pušaka. Vidi balistička krivulja.Lovacki Savez Srbije http://www. a izvanredno korisnu napravu počne da proizvodi. Najskuplji modeli sa finom engleskom gravurom i ejektorima (Mod.com/leksikon_oruzja. UREĐAJI ZA UPUCAVANJE KUGLARA. napraviće ovaj uređaj bez po muke i bez posebnih instrukcija. 16 i 20. Užica i sa nekoliko vrsnih puškara koje je doveo. Zatim orozare dvocevke. Može se kupiti u inostranstvu. Ovo je dovoljno da se bez pomeranja nišana odnosno končanice. divljač efikasno pogodi do daljine od 200 m. čak reklamno nazivane i "bočni ključevi". popularno zvanog "jarac" ili "šisbok". XVIII). počeo je proizvodnju lovačkih pušaka sa nazivom FOMU (Fabrika oružja i municije Užice). UŠI NA PUŠČANOJ GLAVI nekada su bile jako cenjene. dobro oslonjen i zadržavši dah. vidi rasturanje zrna. Proizvodile su se jeftine ali vrlo solidne jednocevke sačmarice sa mehanizmom Martini kašikara iz vojnih magacina.

kao Krupp Nirosta. a ne "Mauzer Magnum". Izuzetak čine dva srazmerno nova čelika takođe 90 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Wuttener. kao i većina njenih čestitih majstora. veoma je porastao broj proizvođača kvalitetnih čelika. ubušenom između tri cevi ili ređe. puška je (dobro održavana.6 x 35 R. Stari američki metak . veoma slična drilingu.ecolss. Roechling-Ferro-Platin i Poldi Anticorro. prešavši okean dobio je evropski naziv 5. . kada je Nemačka "III Rajha" morala u svemu da bude najbolja na svetu.22 Hornet.6 vom Hofe. predhodnik današnjeg metka . Fabrika FOMU.htm stranim puškama te kategorije. sa zrnom od 11 grama i Vo 1004 m/s.com/leksikon_oruzja. Ta dva zrna bila su najveći balistički "hit" vremena između dva rata. od kojih su neki bili izuzetno cenjeni. odličan austrijski čelik otporan na rđu. VOM HOFE. nemački balističar i konstruktor super razantnih metaka kalibra 5. tako da je neko posebno isticanje izgubilo raniji značaj. posle rata je naslednik firme Gehman Walter skratio na čauru od 66 mm i nešto balistički inovirao.Lovacki Savez Srbije http://www. VIERLING (firling) četvorocevka. Posle mnogo hiljada metaka. razume se) sasvim čistih cevi i bez zazora u ključevima. sa čaurom dugom 73 mm. Vidi spajanje cevi kod višecevnih pušaka. zbog česte upotrebe u četvorocevkama. od nekad vrlo bogatog izbora raznih čelika. redak i skup.6 x 35 R -Vierling. VRSTE ČELIKA CEVI. Čaura mu je skraćena da bi metak mogao da uđe u normalan mauzer. sa težinom zrna od 5 grama i brziinom Vo 1130 m/s! i 7 mm von Hofe. ali sa cevi malog kalibra. ostao je samo Boehler Antinit. zadržavši naziv i balističke performanse. Dokaz: pisac ovih redova lovio je jednom FOMU puškom više od 45 godina i to najradije baš sa njom. Ova dva "vom Hofe" kalibra poznata su i danas. onaj manjeg kalibra sa nešto smanjenim performansama ali nepromenjenog oblika. nastala je u vihoru Drugog svetskog rata.22 Winchester Centerfire. Sa napredovanjem tehnologije čelika legiranih sa hromom i molibdenom. a "7 mm vom Hofe".22 LR ili 5. u posebno ojačanoj šini između cevi za sačmu.

američki proizvođač solidnih optičkih nišana. WALTHER (Valter) poznati proizvođač poluautomatskih pištolja. svaki za tridesetak procenata jači od najbližeg metka iz svetskog "repertoara". 21". nema ručnog rada.htm prouzvodi Boehler. Proizvodi se samo po posebnoj 91 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Karabini su vrlo dobro urađeni (u Japanu). a samo u jednom modelu lovačke klasične dvocevke izvan svake konkurencije: čuveni "Winchester Mod. dobro poznatih u našoj zemlji po modelima "P 38" vojni pištolj iz Drugog svetskog rata koji se i danas nepromenjen proizvodi. To su kalibri od . pištoljsku i revolversku municiju svih kalibara. municiju za lovačke karabine. WEATHERBY (Veterbi). malokalibarsku. sa reklamnim sloganom "Magnum sistem za Magnum metke".. proizvodi lovačko i sportsko oružje kao i municiju sa sačmom. Repeating Arms Co.224 Weatherby Magnum do 460 Weatherby Magnum. tako je žilav i tvrd da petostruko brže "potroši" alatne mašine prilikom obrade. što je veoma značajno u izgradnji kombinovanih pušaka. Sistem je varijanta "mauzera" sa inovacijom od 9 bradavica na zatvaraču.65 Browning i 9 mm K (. koji su u kvalitetu odskočili od drugih inače sasvim dobrih čelika. ali dozvoljava znatno tanje zidove cevi i najjačih kailbara. a naročito "Super-Blitz".ecolss. "Razant".Lovacki Savez Srbije http://www. a moraju i biti za one enormno snažne kalibre koje Veterbi konstruiše (a radi kod NORMA fabrike u Švedskoj). a ogromnoj proizvodnji veoma solidan. Puška krajnje jednostavne konstrukcije. super Blitz.com/leksikon_oruzja. američki konstruktor oružja i municije. WEAVER (Viver). WINCHESTER.380 Auto Postol). New Haven. ali tako savršeno urađena i tako dugo u svetskom vrhu. Connecticut (Vinčester). Boss ili Holland & Holland. da se znalci otimaju za nju kao za puške Purdey. kao i dva "civilna" -"PP" i "PPK" u kalibru 7. Posebno ovaj drugi. nema skupih gravura. Jedno od najpoznatijih imena u svetu. U celokupnoj.

Vidi fino. 39/93 u člananovima 2. koji nemaju rodovnik i ocenu urođenih osobina (ispit u radu). poplavom. Rezervatom. smatra se deo lovišta u kojem se preduzimaju posebne mere gajenja i zaštite radi obnavljanja (reprodukcije) divljači. baklji i drugih veštačkih svetlosnih izvora (osim divlje svinje). kao i upotrebom hrane u koju se stavljena omamljujuća sredstva. ogledala. gramofona. obnavljanja i postizanja broja i kvaliteta divljači prema prirodnim i drugim mogućnostima lovišta.4. smatra se divljač na koju je lov trajno zabranjen ili je zabranjen u određenom periodu (lovostaj). 2) upotrebom reflektora (farova). 60/93 u članovima 2. objavljen u “Sl.ecolss.3. Zakon o lovstvu.7. smatra se površina zemljišta. 44/93. snežnim nanosima. 46. glasnik RS” br. Lovištem u smislu ovog zakona. vode i šume koja predstavlja lovno-prirodnu celinu i obezbeđuje ekološke uslove za uspešno gajenje određene vrste divljači ili više vrsta divljači. Divljači. skupo oružje. smatra se preduzimanje mera koje obezbeđuju uslove za opstanak i razvoj populacije određene vrste divljači kao i njenu zaštitu od protivzakonskog korišćenja. Divljač zaštićenu lovostajem zabranjeno je loviti: 1) ako je ugrožena požarom. poledicom i drugim elementalnim nepogodama. Zaštićenom divljači.htm porudžbini. u smislu ovog zakona. glasniku RS" broj 39/93. objavljen u "Sl.12 i 14 kažu: Zakon o lovstvu. aeronautičnih mašina. 3) upotrebom pasa koji nisu lovački rasni psi.47 i Zakon o oružju i municiji. magnetofona i živih mamaca. Gajenjem divljači. u smislu ovog zakona. u smislu ovog zakona smatraju se divlji sisari i ptice koje se kao dobra od opšteg interesa štite i koriste na način utvrđen ovim zakonom. 92 of 99 2/3/2013 7:25 AM .com/leksikon_oruzja.Lovacki Savez Srbije http://www. smatra se preduzimanje mera u cilju održavanja. Član 2. Član 46. Zaštitom divljači. u smislu ovog zakona. u smislu ovog zakona. ZAKONSKE ODREDBE O ORUŽJU.

Zabranjeno je loviti lovačkom municijom za olučene cevi. mreža i kućica sa mrežom. gasa. 2) jelena i divlju svinju municijom kalibra ispod 7 d` 57 mm i težinom zrna lakšom od 11. virdžinijskog jelena.Lovacki Savez Srbije http://www. vazdušnog pritiska. Oružjem. divokoza i jelen. a ptice pomoću lepkova. 4) srneću divljač municijom kalibra ispod 5. osim u za to namenjenim lovištima.htm 4) upotrebom pasa dugonogih goniča za lov u nizijskim lovištima (do 500 m nadmorske visine) i u lovištima u kojima se gaji srna.0 grama. muflon. može biti: 93 of 99 2/3/2013 7:25 AM . muflona i divokozu municijom kalibra ispod 6.com/leksikon_oruzja. i to: 1) medveda municijom kalibra ispod 7 d` 64 mm i težinom zrna lakšom od 11. odnosno uništavanje ptica. 6) upotrebom luka i strele. ili pomoću drugih sredstva za masovno hvatanje. Zakon o oružju i municiji.5 grama. Divljač iz stava 1. odnosno 9. 9) vojničkim oružjem i vojničkom municijom. osim lova na krupnu divljač u ograđjenim lovištima do 1000 ha površine. kao i drugi predmeti čija je osnovna namena vršenje napada.0 grama.0 grama. gasa pod pritiskom ili drugog potisnog sredstva. 5) upotrebom sokola i drugih ptica grabljivica. Član 47. Ptice i zečeve zabranjeno je loviti puškom koja prima više od dva metka i poluautomatskom puškom koja nije reducirana na dva metka. smatra se svaka naprava koja je izrađena. 8) gađanjem iz motornih vozila i gaženjem motornim vozilima.6 d` 41 i težinom zrna lakšom od 3. 7) zamkama ili klopkama.ecolss. Oružje.2 d` 51 mm i težinom zrna lakšom od 6. u smislu ovog zakona. osim divlje svinje. tečnosti ili druge supstance putem potiska barutnih gasova.0 grama. po vrstama. ovog člana zabranjeno je loviti puškom sa glatkim cevima. Član 2. prilagođena ili namenjena za izbacivanje projektila. 3) jelena lopatara.

6 mm. kama. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. 3) sportsko oružje. kuglu i dr. koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu. koje čine vatreno i hladno oružje. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad. bodež. koje čine pištolji i revolveri iz člana 2.ecolss.Lovacki Savez Srbije http://www. 2) vazdušno oružje. 3) gasno oružje. koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cevima. koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil. 6) kombinovano oružje. koje izbacuje projektil potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorevanja pogonske materije. koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje. podešeni za sportske svrhe. kalibra 5. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi. 2) lovačko oružje. malokalibarske puške i revolveri i malokalibarski pištolji kalibra 5. koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih ili zapaljivih materija. koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svetlosni signal.7) hladno oružje.htm 1) vatreno oružje. Prema nameni i posebnim vrstama. oružje se deli na: 1) oružje za ličnu bezbednost. pištolji i revolveri velikog kalibra. Član 3. sablja. 5) staro oružje. 4) trofejno oružje. u smislu ovog zakona. sablje.6 mm i većeg kalibra. 4) rasprskavajuće oružje.com/leksikon_oruzja. 5) posebno oružje. 6) oružje sa tetivom. koje čine puške. stav 2. revolveri. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim ili neolučenim cevima. koje čine puške. bokser.). a ima istorijsku ili umetničku vrednost. koje čini oružje sa dve ili više olučenih ili 94 of 99 2/3/2013 7:25 AM . tačka 1) ovog zakona.

4) BRISANO . a može se izdati jedanput u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u originalnim pakovanjima. Član 12. Municijom. Delovi za oružje iz stava 1. 1. smatraju se: 1) cevi za puške. patrone. Vatreno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova . ovog člana važi šest meseci od dana izdavanja. a najviše 60 komada. kugla. Član 4. signalna. dijabola. pištolje i revolvere. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. sanduk ili glava puške. Odobrenje za nabavljanje municije iz stava 2. Član 7. Delovima za oružje. čaure sa kapislama. zrna. i 2. osim lovačkog oružja licu 95 of 99 2/3/2013 7:25 AM .htm neolučenih cevi različitog kalibra. kapisle. Municija za oružje sa neolučenim cevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. odnosno sedište lica koje je podnelo zahtev za izdavanje odobrenja (u daljem tekstu: nadležni organ). ovog člana i municija za oružje sa olučenim cevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. sačma. 3) zatvarači za puške i pištolje.ecolss. Član 14. u smislu ovog zakona. cilindri revolvera. Odobrenje za nabavljanje oružja i delova za oružje iz st. nose na bezbedan i uobičajen način i njime se pažljivo rukuje. 2) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. anestetička i gasna punjenja. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list.com/leksikon_oruzja. barut.organizacione jedinice u opštini na čijem području je prebivalište. navlake pištolja.Lovacki Savez Srbije http://www. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom čuvaju se zaključani i na drugi način obezbeđeni da ne dođu u posed neovlašćenih lica.sa 44/98. u smislu ovog zakona. smatraju se meci. ovog člana važi šest meseci od dana izdavanja.

kombinovana puška sa kalibrom kugle 7 x 57 R u gornjoj i kal. sa jakim čokovima za "Trap" gađanje.htm koje ima oružni list za tu vrstu oružja. kombinovanih bok-dvocevki i bok-dvokuglara proizvodili su: klasične dvocevke linije ZP. ZAVRŠNA BRZINA ZRNA. sa velikim izborom lako zamenjivih cevi: Mod. Mod. 303. 301 sa obe cevi kalibra 12. redovno utiče na preciznost puške-kuglare sa olovnim zrnima. jednom vrstom veoma uspešnog.ecolss. kod nedovoljno glatkih (nagriženih) cevi. brzina zrna na cilju ("Vz") je odlučujuća u dejstvu na cilju ("Ez"). 304. da to može i ozbiljno da poveća barutni pritisak. Mod. ZBROJOVKA-BRNO. Mod. Brno-Super. bok-dvocevke serije ZH (sistem Holek). koji može i da obmane lovca. 305. Oružje se proizvodilo sa dugom tradicijom i u izrazito solidnom kvalitetu. ista kao prethodni model. pojednostavljenog sistema "a la Holland & Holland". skladne puške sa mehanizmom na pločicama. sa fabrikama u Brnu i Uherskom Brodu. ali sa kuglom kalibra 5. kome i brzina i udarna snaga veoma brzo opadaju. naslage mogu taloženjem toliko da smanje unutrašnji prečnik cevi. 307 sa obe cevi kalibra 16-308. od nje zavisi uspešnost ulova. 12 u donjoj cevi. sa obe cevi za sačmeni metak kalibra 12 i zamenjivim kombinovanim cevima gore 12. 150 i 649. vidi konstrukcija zrna. sa modelima 149. velika produkcija lovačkog oružja bivše Čehoslovačke. sa gornjom cevi kalibra 7 x 57 R. a donjom kalibra 16. takođe kalibra 12. 96 of 99 2/3/2013 7:25 AM .com/leksikon_oruzja. 302 sa "Skeet" bušenjem i kompenzatorom. ZAOLOVLJAVANJE CEVI je veće kod meke sačme. Od lovačkih pušaka prelamača. sačmarica. sa spiralnim oprugama i ejektorima.. vidi barutni pritisak. Mod. Brzina i udarna snaga zrna na ustima cevi ("Vo" i "Eo") imaju samo informativni značaj. ako se radi o veoma brzom. To su lepe. Bok-puška sa mehanizmom na pločicama. dvocevki. Kod pušaka i revolvera sa olovnim zrnima. a lakom zrnu. Vidi čišćenje oružja. Mod. Mod. Vidi balistička krivulja. a pogoršava raspored snopa sačme kod lovačkih sačmarica. dole 7 x 57 R ili 7 x 65 R.Lovacki Savez Srbije http://www.6 x 50 R Mag.

od 8 x 20 do "noćnog" 8 x 56. 97 of 99 2/3/2013 7:25 AM . od kojih je najbolji i najtraženiji "M75" u kal. sa 16 metaka (15 u magacinu i jedan u cevi).243 Win. ZEISS (cajs). Mod. kao i optički nišan "Diavari" 1. Vidi pištolj. Posle niza godina iskustva.3 x 74 R i model koji je zamenio kod nas poznatu BRNO-Tatra. je tradicionalno nemačka. sa obe cevi kalibra 9. ali očigledno agresivnijem zapadnom cajsu. 600 u kal. 6. i . 537 Luxus.458 Win i nov Mod. sa Mod.308 Win. ZEMLJINA TEŽA je od bitnog uticaja na balističku krivu.5-6 x 36 (kasnije 1. 12.375 H & H Magnum i . morali su da promene ime u DOCTER.222 Rem. da ne bi konkurisali mlađem. 7 x 64 i 30-06 Sprg. ZRNO "KEGELSPITZ". Brno 500.5-6 x 42). 7 x 57 R. 601 u kal.ecolss. dogledi i optički nišani vrhunskog kvaliteta u velikom izboru tipova i modela. bez donjih ključeva. vidi optički nišani. Vidi konstrukcija zrna. Od lovačkih karabina još se proizvodi veoma dobra serija ZKK. Brno Super Express. ŽELJEZNA KOŠULJICA ZRNA. 9 Para. . Zbog nje je druga polovina krivulje savijenija nego prva. 7 x 65 R.. 302 u Magnum kalibrima .308 Wn. jedno od novijih konstrukcija i proizvodnje RWS. Magnum. 7 x 64 i . i 30-06 Sprg. Mod. shvatilo se da je košuljica od tombaka -legure bakra.5 x 55 (švedski).243 Win. Interesantno je da je Zeiss svojevremeno preuzeo veoma dobru optičku firmu HENSOLDT i dva proizvoda koja je nasledio: doglede tipa "Dialyt" sa krovastim prizmama.Lovacki Savez Srbije http://www. iz matične fabrike u Jeni (nekadašnja Istočna Nemačka).30-06 Sprg.htm Bok-dvokuglara Mod. Vidi balistička krivulja. takođe kao bok dvocevka kal.. .com/leksikon_oruzja. sa izmenjivim kombinovanim cevima u velikom izboru kalibara . To je savremena konstrukcija sa visokom osovinom prelamanja. 5. i Mod. . Proizvodi Zeiss. Osim ovih lovačkih pušaka i karabina. Oba ova bivša Hensoldt-ova proizvoda danas su najveći poslovni uspeh Zeiss-a. Vidi lovački dogledi. samo u kal.6 x 50 R Magnum. Zbrojovka proizvodi i veoma dobre malokalibarke "BrnoI" i "Brno II" kao i veliki broj pištolja.

ali uglavnom dug između 200 mm i 360 mm.15 mm. zrno sa tvrdom košuljicom 98 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Dobivši ovu rotaciju. izgubilo je sposobnost za bilo kakvu drugu i tako stabilizovalo svoj let do cilja. prisiljavaju zrno da ih prati na putu kroz cev. Veliki broj lovačke municije u svetu (i naš "Prvi Partizan" takođe). ŽIGOVI PROBA ORUŽJA. okrećući se oko svoje uzdužne ose. Kako je ispaljivanje ove municije lako moguće iz svake puške sa standardnim bušenjem ležišta metka -što je veoma opasno. Dužinu puta koju žljebovi načine u okretu od 360 nazivamo korakom žljebova. korak je različit. jer će jedino na taj način moći da otklone nedoumicu.com/leksikon_oruzja. U poslednje vreme naglo je porasla proizvodnja i upotreba Magnum punjenja u industriji municije sa sačmom. Obrnuto. u većini država u svetu zamenjena je korozivno inertnom smešom na bazi olovnog azida. koje je prihvatila većina država u Evropi. ŽIVIN FULMINAT. Dubina žljebova kod savremenih zrna sa košuljicom iznosi 0.0. Što je tvrdoća košuljice veća. žljebovi moraju da budu dublji. ujednačenijeg i postojanijeg. Vidi sinoxid. postoji veliki broj žigova tokom proizvodnje. U zavisnosti od kalibra. kako bi izbegao opasnost. Daleko najvažniji od njih je završni žig probe na bezdimni barut. vrlo korozivno agresivna supstanca u kapisli.ecolss. vidi konstrukcija zrna. Zrno sa tankom. Vidi tombak. zrno lovačke mnicije isključivo od tombaka. u svakoj zemlji različitih. mekom košuljicom u prohodu kroz cev sa plitkim žljebovima preskakaće ih. ŽLJEBOVI i polja spiralno bušeni u cevi. neophodno je da svaki lovac poznaje posebne žigove za ovakva punjenja.Lovacki Savez Srbije http://www. smeju li ili ne da pucaju Magnum municijom iz puške koju poseduju. Lovac treba da bude upoznat sa izgledom žigova normalnog i Magnum punjenja. Nemačka municije ga takođe polako prihvata. Što je zrno mekše.htm značajno industrija proizvode industrija bolji materijal za gradnju košuljice zrna. sa sasvim tankom bakarnom košuljicom ili bez nje -samo od kompaktnog olova.10 mm . Vidi magnum. žljebovi moraju da budu plići. brzine zrna i tvrdoće njegove košuljice.

htm u cevi sa dubokim žljebovima. Vidi poligon žljebovi. 99 of 99 2/3/2013 7:25 AM .com/leksikon_oruzja. obavezno će prouzrokovati opasno visoke pritiske.ecolss.Lovacki Savez Srbije http://www. vidi barutni pritisak. vidi rotacija zrna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful