Investitor

:

Sveučilišni računski centar SRCE, Zagreb

Građevina:

Poslovni objekt

Lokacija:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU F A K U L T E T ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Z A V O D Z A ELEKTROSTROJA RSTVO I AUTOMATI ZACI JU

J.Marohnića b.b., Zagreb

Broj projekta:

0114-24/189-2004

Datum:

prosinac 2004.

PROJEKT ELEKTROENERGETSKOG BESPREKIDNOG NAPAJANJA OBJEKTA SRCE

Glavni projektant:

prof.dr.sc.Gorislav Erceg

Projektant:

prof.dr.sc.Gorislav Erceg

Projektant suradnik:

mr.sc.Davor Gadže

Projektant suradnik:

Igor Erceg, dipl.inž.el.

Zagreb, 15 prosinca 2004.

Stranica 2 od 43

1 SADRŽAJ
Sadržaj ........................................................................................................................2 Uvod............................................................................................................................3 Isprave ........................................................................................................................3 Tehnički opis ...............................................................................................................4 4.1 Dizel električni agregat ........................................................................................4 4.1.1 Dizel motor .......................................................................................................5 4.1.2 Generator .........................................................................................................6 4.1.3 Zaštite, mjerenje i upravljanje agregatom........................................................7 4.1.4 Uređaj za punjenje akumulatora ......................................................................8 4.1.5 Komandni ormar i automatika agregata...........................................................8 4.1.6 Kontainer........................................................................................................10 4.2 Uređaj besprekidnog napajanja.........................................................................10 4.2.1 Baterijski ormar ..............................................................................................10 4.3 Razvodni ormari.................................................................................................11 4.3.1 Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija.....................................................11 4.3.2 Sustav nadzora elektroenergetskog napajanja..............................................11 4.3.3 Isključenje u nuždi..........................................................................................13 4.4 Zahtjevi na izvedbu............................................................................................13 4.4.1 Natpisi i oznake..............................................................................................13 4.4.2 Ožičenje .........................................................................................................14 4.4.3 Redne stezaljke .............................................................................................14 4.4.4 Uzemljenje ormara.........................................................................................14 4.4.5 Kabeli i kabelske police..................................................................................15 4.4.6 Boje vodiča.....................................................................................................15 4.4.7 Konektori ........................................................................................................15 4.5 Ispitivanje i preuzimanje agregata .....................................................................16 4.6 Osiguranje privremenog napajanja....................................................................20 4.7 Demontaža postojećeg električnog agregata ....................................................20 4.8 Montaža .............................................................................................................20 4.9 Ispitivanje kod puštanja u pogon .......................................................................21 4.10 Pokusni rad........................................................................................................22 4.11 Obuka osoblja investitora ..................................................................................22 4.12 Dokumentacija ...................................................................................................22 5 Prikaz tehničkih rješenja za primejnu propisa zaštite na radu, predviđenih mjera zaštite od požara i program kontrole i osiguranja kakvoće ............................................................23 5.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu ..........................23 5.2 Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara ......................................................24 5.3 Program kontrole i osiguranja kakvoće .............................................................25 6 zaštite i proračuni......................................................................................................27 6.1 Proračun pada napona ......................................................................................29 6.2 Proračun kratkog spoja......................................................................................30 7 Procjena troškova ...................................................... Error! Bookmark not defined. 8 Prilog .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 1 2 3 4

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

Stranica 3 od 43

2 UVOD
U objektu SRCE, J.Marohnića b.b., Zagreb, potrebno je izvesti pouzdano elektroenergetsko besprekidno napajanje sistem sale računalnog centra smještene na 2. katu objekta. Postojeće napajanje obuhvaća dizel električni agregat, Končar 100kVA, sustav besprekidnog napajanja (u daljnjem tekstu SBN), Sicon Socomec 2x40kVA, sve smješteno u prostoriju/strojarnicu u prizemlju na jugozapadu objekta. Projektom je predviđena zamjena postojećeg dizel električnog agregata, vanjskom zvučno izoliranom jedinicom snage 400kVA, dodavanje novog SBNa 2x120kVA, povećanje broja jedinica postojećeg SBNa, izvedba novih razvodnih ormara, polaganje novih kabela i izvedba sustava nadzora elektroenergetskog napajanja. U prvoj fazi isporučuje se i pušta u pogon dizel električni agregat, jedan uređaj besprekidnog napajanja 120kVA, pripadni razvodni ormari i kabliranje, i sustav nadzora elektroenergetskog napajanja. Druga faza izvodi se naknadno po potrebi i mogućnostima investitora. Projekt prvu fazu detaljno obrađuje, a drugu fazu samo načelno. Ponuditelji su u obvezi pregledati glavni projekt prije davanja ponude i po potrebi zatražiti tumačenje projektanta. Ponuditelj čija ponuda bude izabrana, te se s njim sklopi ugovor, u daljnjem tekstu Izvoditelj, u obvezi je izvoditi radove po izvedbenom projektu, izrađenom od strane Fakulteta elektrotehnike i računarstva, po ugovorenim uvjetima i cijenama. Svi navedeni radovi izvoditi će se uz redovan pogon objekta, bez prekida napajanja, odnosno prekida rada računskog centra, i bez smanjenja pouzdanosti napajanja. Iznimno, u najmanjoj mogućoj mjeri, radovi koji uzrokuju smanjenje pouzdanosti napajanja mogu se odobriti od strane Investitora uz podnesen zahtjev od strane Izvoditelja, sa detaljnim obrazloženjem i planom rada. Izvođenje istih radova odobrava se u pravilu vikendom u noćnim satima. Priloženo: Projektni zadatak

3 ISPRAVE
Priložene su slijedeće isprave i dokumenti: • • • Izvadak iz sudskog registra o registraciji i djelatnosti poduzeća Rješenje o imenovanju projektanta Rješenje o položenom stručnom ispitu

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

Stranica 4 od 43

4 TEHNIČKI OPIS
4.1 Dizel električni agregat
U slučajevima nestanka napajanja ili lošeg napajanja (znatnog smanjenja napona napajanja, odnosno znatnih oscilacija napona napajanja) iz elektroenergetskog sustava isključuje se napajanje trošila s elektroenergetskog sustava i napajanje trošila se automatski uključuje na agregatsko napajanje. Nakon povrata napona elektroenergetskog sustava, koji po iznosu i kvaliteti mora biti unutar granica podešenja automatski se isključuje napajanje iz agregata i uključuje se napajanje iz elektroenergetskog sustava. Proizvodnja novoponuđenog izvora rezervnog napajanja (agregata), kao i svih sastavnih dijelova, treba biti organizirana prema ISO9001. Ponuda treba sadržavati sve elemente potrebne za rad agregata, sa prikazanim jediničnim cijenama. Karakteristike agregata vrsta agregata stacionarni automatski, prema PTT uputama i ovoj specifikaciji ispunjava propise BS5514, DIN6271, ISO-3046, IEC34-1 trajna snaga na izlaznim stezaljkama generatora 720-750kVA, uz ispunjenje uvjeta smještaja i tehničkih zahtjeva vrsta rada trajni rad sa 75% varijabilnog opterećenja (prime duty) bez godišnjeg ograničenja vremena rada s mogućnošću preopterećenja od 10% nazivne snage trajanja 1 sat, na svakih 12 sati rada, izokrona regulacija režim rada otočni automatski rad, ručni rad, ispitni rad nazivni napon 400V, trofazno, s nul vodičem nazivna frekvencija 50 Hz nazivni faktor snage 0,8 nazivni broj okretaja 1500 o/min buka intenziteta do 70dB (A) na 7m udaljenosti temperatura zraka okoline -20°C ÷ +40°C vibracije agregat treba imati odgovarajuće amortizere, kako se vibracije koje proizvodi ne bi prenosile na temelj objekta i objekt (posebno kod pokretanja i zaustavljanja) pokretanje agregata kod nenajavljenog nestanka napona mreže u trajanju duljem od 1 sek; kod odstupanja mrežnog napona izvan podesivih granica +15% -20% od nazivnog napona u trajanju duljem od 1 sek; kod nesimetrije između faza mrežnog napona izvan granica ±10% nazivnog napona, u trajanju duljem od 1sek; agregat se smije pokrenuti samo kad je deblokirana "blokada starta"; kod najavljenog prekida, ručnim startom; preuzimanje napajanja trošila ukupno vrijeme od nastanka uvjeta za start, do preuzimanja napajanja trošila ne smije biti duže od 8 sek isključivanje agregatskog napajanja trošila kod odstupanja mrežnog napona unutar podesivih granica +10% -15% od nazivnog napona u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja od 10 min; kod nesimetrije između faza mrežnog napona unutar granica ±8% nazivnog napona, u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja do 10 min; kod blokiranja "blokada starta" (blokirano je kada je kontakt blokade trajno zatvoren, a deblokirano kada je kontakt trajno otvoren); u trajanju duljem od podesivog vremena odgode isključenja do 10 min upravljanje radom agregata sa ormarića u kontaineru, daljinski relejnim kontaktom lokalna signalizacija rada agregata na ormariću u kontaineru, komunikacijom Profibus-DP i LAN u sistem sali Minimalna, obvezna ostala oprema agregata • postolje agregata mora imati posebni priključak na uzemljenje

SRCE - Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc

doc . vodom hlađeni broj cilindara 6 ili 8 raspored cilindara redni ili V nazivna brzina vrtnje 1500 o/min regulator brzine vrtnje elektronički. sa termostatom podesivim izvana • elektromagnetski ventil dovoda goriva (24VDC) za zaštitu od prevelike brzine • senzor visoke temperature rashladne vode s relejnim izlazom • senzor niskog tlaka ulja s relejnim izlazom • senzor temperature rashladne tekućine s analognim izlaznim signalom SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. nadzora (monitoringa). u slijedećim režimima rada agregata: • start motora i zalet na nominalnu (podešenu) brzinu vrtnje • pogon u praznom hodu agregata • pogon opterećenog agregata do tereta nominalnog iznosa • rad motora u trajnim režimima uz dopušteno odstupanje frekvencije te održavanje radne točke unutar dopuštenog područja • rad motora u prijelaznim režimima agregata izazvan: prolaznim bliskim ili udaljenim simetričnim ili nesimetričnim kratkim spojem. zaštite. s izokronom regulacijom. brojem treba biti na hrvatskom jeziku 4. mjerenja. za hlađenje kontainera nakon zaustavljanja agregata • natpisna pločica sa tehničkim podacima agregata. statička točnost u granicama ±0. naglim rasterećenjima. godinom proizvodnje i tv. 3×400V. statička točnost u granicama ±0. 50Hz.1 Dizel motor Karakteristike dizel motora: vrsta DM sa direktnim ubrizgavanjem. i komunikacije u postrojenju Minimalna oprema dizel motora Dizel motor treba biti minimalno opremljen slijedećim komponentama: • elektropokretač 24VDC s relejom za start • grijač 240V. naglim promjenama djelatnog tereta • ispravan rad motora u slučaju uključenja i isključenja maksimalnog djelatnog i jalovog tereta agregata • zaustavljanje agregata u ručnom i automatskom režimu rada.1.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 5 od 43 • sva oprema ugrađena na postolju. na svakih 12 sati rada pokretanje elektropokretač 24 VDC regulator broja okretaja elektronički.25% nazivne frekvencije Sustav regulacije dizel motora Dizel motor agregata mora biti opremljen sa sustavom regulacije brzine vrtnje koji mora ispravno djelovati. koja ima vanjske metalne dijelove. između ostalog. dizel motora u mirovanju. a nije normalno pod naponom treba vodičima odgovarajućeg presjeka biti spojena na uzemljenje. s izokronom regulacijom. • postolje agregata. generator.25% nazivne frekvencije hlađenje tekućinom hladnjak na postolju agregata grijanje rashladne tekućine električni grijač 230V/50Hz preopterećenje 10% trajanja 1 sat. PE sabirnica u KOA treba biti spojena na zaštitno uzemljenje objekta • elektromotorni ventilator kontainera. te kod prorade odgovarajućih zaštita kao i kod isključenja agregata • uklapanje sustava regulacije brzine vrtnje motora u sustav upravljanja.

posebni izvod spoj namota izolirano ili izvedeno zvjezdište.8 nazivna brzina vrtnje kao i dizel motor radni napon 3×400/231 V frekvencija 50 Hz dozvoljeni porast temperature 105-130°C radio smetnje koeficijent K (prema VDE 0875) ili HRN N. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. stop. s rotirajućim uzbudnikom. opremljen pumpom..900 zaštita IP23 klasa izolacije H impregnacija tropska hlađenje zračno.2 Generator Karakteristike generatora: vrsta trofazni.) • natpisna pločica sa bitnim tehničkim podacima na hrvatskom jeziku 4. zaobilaznim krugom i ekspanzijskom posudom • elektronički regulator brzine vrtnje motora • start/stop relej • preklopka za nužni ručni start (na dizel motoru) • aktuator regulatora brzine • ventilator za hlađenje zrakom hladnjaka • zaštita pogona ventilatora od nenamjernog dodira • korito ulja za podmazivanje sa otvorom za nadolijevanje i šipkom za nadzor razine ulja • ručna pumpa s elastičnim priključcima za istakanje motornog ulja • filter/i ulja • hladnjak ulja • dobavna pumpa goriva • primarni i sekundarni filter goriva • senzor protoka goriva kroz sekundarni filter goriva • elastični priključci goriva • sustav za ubrizgavanje goriva • elastična ispušna cijev i spoj na ispušni cjevovod • filter/i zraka • električna instalacija 24 VDC. BS4999 oblik za direktni spoj sa motorom nominalna snaga 400kVA uz cos φ =0. IEC34-1.NO. sa regulacijom napona propisi VDE0530. vlastitim ventilatorom ležajevi kotrljajući uzemljenje na kućištu. sinkroni.Stranica 6 od 43 • senzor tlaka ulja s analognim izlaznim signalom • senzor brzine vrtnje agregata • saćasti hladnjak sa priključcima rashladne tekućine • senzor niske razine rashladne tekućine u hladnjaku DMa • zatvoreni rashladni sustav. spojeno na neutralnu sabirnicu u KOA uzbudni i prigušni namoti na rotoru termička zaštita namota ugrađeni termistori uvjeti pogona samostalni rad na odvojenu mrežu SRCE .. samouzbudni.1. u izvedbi bez četkica. termostatom.8 nazivni koeficijent snage cos φ =0. 230 VAC 50Hz • električna priključna kutija • upravljačka kutija (tipkala start.

5% od praznog hoda do nominalnog napona uz cos φ od 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. mjerenje i upravljanje agregatom Za pouzdan rad agregata u cjelini kao i pripadajuće opreme najmanje trebaju biti predviđene slijedeće zaštite: Zaštita od strujnog preopterećenja i kratkog spoja treba biti izvedena preko releja dodatno spojenog na strujni transformator.3 Zaštite. koji nastaju izvan ovog postrojenja (npr. u slučaju da agregat radi: nizak tlak ulja za podmazivanje DM nadbrzina motora (120% nazivnog broja okretaja) SRCE . između ostalog. automatski prekidač sa ugrađenom elektronički podesivom zaštitom od strujnog preopterećenja i KS. mora omogućavati isklop odvodnih prekidača bez razbuđivanja generatora Sustav uzbude i regulacije napona generatora Sinkroni generator agregata treba imati bezkontaktnu uzbudu. sinkroni uzbudnik s rotirajućim diodnim ispravljačem. sustav uzbude treba zadovoljiti opće zahtjeve na energetsku i informatičku opremu u ovom postrojenju: • otpornost na klimomehanička naprezanja • koordinacija izolacije i otpornost na prenapone. nadzora i komunikacije u postrojenju • Osim toga. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. te samouzbudu s kompaundacijom. mjerenja. naglim promjenama djelatnog ili jalovog opterećenja generatora • ispravan rad u slučaju iskapčanja maksimalnog djelatnog i maksimalnog jalovog opterećenja generatora • razbuđivanje generatora pri ručnom ili automatskom zaustavljanju agregata • uklapanje sustava regulacije uzbude u sustav upravljanja.8 do 1.0 preopterećenje uzbudnog uređaja 150% u trajanju 120 sekundi. 110% u trajanju 1 sat svakih 6 sati rada dozvoljena struja kratkog spoja 3×In u trajanju 10 sec.8 uzbudni sustav bezkontaktni rotirajući regulator napona stabilnost napona uzbudnih uređaja ±0. ostali strujni krugovi ili grupe strujnih krugova: zaštitne sklopke ili automatski osigurači zaštita od previsokog napona dodira: prema klasifikaciji "TN-S" iz HRN kvarovi koji izazivaju isključenje generatorskog prekidača i zaustavljanje DM bez potpunog hlađenja.1.Stranica 7 od 43 regulacija napona podešavanje referentne vrijednosti napona u granicama najmanje ±5% nazivnog napona klir faktor <7% mjereno na faznom naponu uz ustaljeno opterećenje (od praznog hoda do nominalnog opterećenja) uz cos φ =0. generator. naglim rasterećenjima.doc . Ovaj sustav uzbude generatora treba osigurati ispravno i neograničeno napajanje uzbude uzbudnika i generatora u svim režimima rada agregata koja se pojavljuju ili se mogu pojaviti u procesu napajanja trošila. na hrvatskom jeziku 4. tj. u slijedećim pogonskim stanjima (režimima rada) agregata: • uzbuđivanje generatora pri ručnom ili automatskom pokretanju agregata • pogon u praznom hodu agregata • pogon opterećenog agregata do nominalnog tereta • rad generatora u prijelaznim režimima izazvan: prolaznim bliskim ili udaljenim simetričnim ili nesimetričnim kratkim spojevima. zaštite. Sustav uzbude treba ispravno djelovati. atmosferska pražnjenja) • otpornost na elektromagnetske smetnje i općenito elektromagnetska kompatibilnost sustava uzbude s postrojenjem • natpisna pločica sa bitnim tehničkim podacima.

tipkalom ispitivanje signalizacije. sa preklopkom za alternativno mjerenje jednog od 3 međufazna napona ili 1 faznog napona ili nulti položaj frekvencmetar za mjerenje frekvencije mreže ili generatora u jednoj fazi strujni transformatori u izlaznom krugu prema trošilima (GREOP) i dovodu s generatora ampermetri AC trošila za svaku struju posebno. tipkalom kvitiranje zvučnog alarma.1. u slučaju da agregat radi previsoka temperatura rashladne tekućine DM previsoka temperatura namota generatora kratki spoj ili strujno preopterećenje agregata kvarovi koji ne izazivaju isključenje generatorskog prekidača. Uređaj za punjenje akumulatora priključuje se na niskonaponsku mrežu (400V. ručno. radi duljeg vijeka trajanja Sa vrata ormara treba biti omogućeno upravljanje: start agregata. Iz KOA PLC upravlja radom agregata.5 mjerni instrumenti trebaju biti veličine od 48×48mm do 96×96mm sve lampice svjetlosne signalizacije trebaju biti LED. sa označenim maksimalnim strujama DC voltmetar – napon baterije ampermetar DC punjenja AKU brojač sati rada DM mjerač pritiska ulja u DM mjerač temperature rashladne tekućine DM komplet mjernih instrumenata u AC krugovima trebaju biti klase točnosti 1. u slučaju da agregat radi prenizak nivo goriva u dnevnom spremniku nadnapon generatora nadfrekvencija generatora podnapon generatora podfrekvencija generatora kvarovi koji ne dozvoljavaju pokretanje agregata.5 Komandni ormar i automatika agregata U KOA je ugrađena sva energetska i upravljačka oprema za rad agregata. Struja i napon se kao analogni signali (do 10V i do 20mA) vode u sustav nadzora.Stranica 8 od 43 kvarovi koji izazivaju isključenje generatorskog prekidača i zaustavljanje DM sa potpunim hlađenjem. u slučaju da agregat stoji/ne radi neuspio start (3 puta) nizak napon AKU Mjerna oprema prema popisu: voltmetar za mjerenje napona mreže i generatora. SRCE . ručno. Uređaj za punjenje akumulatorske baterije mora imati ograničenje napona i struje punjenja akumulatorske baterije. tipkalom režim rada pumpe goriva (isključeno. slijepa shema. 50Hz) odnosno pri ispadu elektroenergetskog sustava priključuje se na generator agregata u pogonu.4 Uređaj za punjenje akumulatora Napon napajanja uređaja automatike i izvor za start dizel motora je akumulatorska baterija napona 24V. automatski) 4.1. Na vratima ormara nalazi se mjerna garnitura. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. ali zaustavljaju DM. 4. automatski) režim rada ventilatora kontainera (isključeno.doc . i ručno upravljanje agregatom.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. tipkalom zaustavljanje agregata.

L2. postavlja se u kontaineru.doc . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. podesivog trajanja režim/način rada regulacije izokroni upravljanje radom agregata iz KOA punjač baterija automatski tranzistorski regulirani sa mogućnošću brzog nadopunjavanja uključivanje punjača AKU sklopka sa dva položaja: isključeno – uključeno Popis izlaznih signala PLCa upravljanje ventilatorom strojarnice upravljanje ventilatorom hladnjaka DMa upravljanje pumpom za gorivo upravljanje automatskim žaluzinama usisa upravljanje automatskim žaluzinama ispuha upravljanje grijanjem DMa Popis ulaznih signala PLCa automatske žaluzine usisa otv/zatvorene automatske žaluzine ispuha otv/zatvorene razina goriva 1-2-3-4 temperatura DMa tlak ulja DMa napon/struja/snaga/frekvencija generatora ispravan napon 24VDC OF kontakti prekidača SD kontakti prekidača Ormar treba biti minimalno opremljen i slijedećom opremom: • pristup elementima u ormaru s prednje strane kroz jednodijelna vrata s bravicom • u donjem dijelu ormara trebaju biti ugrađene lako pristupne stezaljke za priključak energetskih i upravljačko signalnih kabela. N i PE. kao i držači kabela • glavni energetski vodovi trebaju sadržavati sabirnice L1. L3. svi priključci odozdo mehanička zaštita IP41. osim donje strane gdje su dovodi elementi automatike primjer: Siemens Simatic S7 blokada starta agregata i preko posebnog dodatnog stalnog kontakta nadzornik mreže. priključena na strujni krug trošila • svjetiljka sa prekidačem za rasvjetu unutrašnjosti ormara SRCE . koji normalno nisu pod naponom moraju biti odgovarajućim vodičima spojeni na zaštitnu PE sabirnicu • tropolni generatorski automatski prekidač sa elektroničkom zaštitom od strujnog preopterećenja i kratkog spoja • komplet strujnih mjernih transformatora (ugrađenih u odvodu) • komplet mjernih instrumenata (detaljno specificiranih u posebnom poglavlju) • komplet zaštitnih uređaja • komplet elemenata za signalizaciju • regulirani ispravljač • strujni krug za upravljanje i napajanje termostatski reguliranog grijača dizel motora • strujni krug za upravljanje i napajanje ventilatora kontainera i pripadajućih žaluzina • strujni krug za upravljanje i napajanje žaluzina za ulaz i izlaz zraka iz kontainera • utičnica 230VAC.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. koji izaziva start odnosno zaustavljanje agregata podesiv u području 330-450V odgoda starta radi kratkotrajnih mrežnih propada u trajanju od oko 1 sec. s time da su sabirnice N i PE spojene samo na jednom mjestu • svi konstrukcijski i ugrađeni vodljivi dijelovi.Stranica 9 od 43 Zahtjevi na komandni ormar i automatiku agregata : vrsta ormara limeni samostojeći.

po IEC60529. treba imati pojačanu zaštitu od utjecaja mogućih kiselina iz akumulatorskih baterija. bojom. uz faktor snage veći od 0.1 Baterijski ormar Baterijski ormar treba biti atestiran za redovan pogon uz uređaje besprekidnog napajanja. antifriz. dovoljnog kapaciteta i startne struje za najmanje 3 pokušaja startanja. Sva se vrata zaključavaju bravicom s ključem. Kontainer treba biti namijenjen za vanjsku ugradnju. kiselina za AKU 4. olovna. odnosno biti "on line" tehnologije. stakleni cjevasti. odgoda starta treba biti podesiva od 0s do 10 min. SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.99. u redovnom pogonu treba raditi dvostruku konverziju energije. 4. Pri bilo kojem dozvoljenom iznosu ulaznog napona izlazni napon treba biti stabiliziranog iznosa 400V. dovoljan za još 3 sata rada agregata (30% pun) "4" jednostruki kontakt. spremnik 100% pun "2" jednostruki kontakt.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. jer osim zaštite od buke štiti dizel agregat od atmosferskih utjecaja i od neovlaštenog pristupa. Dozvoljeni ulazni napon treba biti od 380-10% do 415+10%.doc . s čime treba vizualno činiti jednu cjelinu. i treba biti atestiran na dovoljnu nosivost. Prilikom povrata napona na ispravljač. sastavljane od olovnih akumulatora 12VDC. Ispravljač treba biti trofazni. pokretne sa elektromotornim pogonom žaluzine izlaza toplog zraka iz kontainera. rezervni kontakti za uključivanje pumpe i signalizira lokalno i daljinski nizak nivo goriva. servisnim bypass-om.2. sa ukupnim strujnim rasipanjem (THDI) do 3%. Oprema kontainera: spremnik goriva sa 4 senzora razine. u daljnjem tekstu UPS. spremnik 75% pun "3" dvostruki kontakti. potezna struja (inrush current) treba biti manja od nazivne. odnosno autonomije) treba biti od 0 do 35°C. Dozvoljena temperatura okoline bez narušavanja karakteristika uređaja (osim baterija. ugrađen na spremniku ventilator kontainera usisne žaluzine kontainera. zaustavlja agregat uljokaz.Stranica 10 od 43 • i ostale komponente nužne za siguran rad 4. buka pri 100% opterećenja treba biti do 68dB. u IGBT izvedbi. Baterijski ormar dizajnom prednje ploče. smještena u kontaineru tekućine za prvo punjenje (na objektu): ulje.2 Uređaj besprekidnog napajanja Uređaj besprekidnog napajanja. Opremljen je statičkim i ručnim. visinom treba biti predviđen za smještaj pored uređaja besprekidnog napajanja.6 Kontainer Kontainer prigušuje buku agregata. pokretne sa elektromotornim pogonom startna baterija AKU. a povećanje struje treba biti postepeno (podesivog trajanja) zbog manjeg dinamičkog opterećenja dizel agregata. tako da na udaljenosti 7 m na najnepogodnijem mjestu buka bude ispod 60÷65dB.1. brojevi od vrha prema dnu "1" jednostruki kontakt. a ulazna frekvencija 50Hz±10%.

odnosno nekom drugom mjestu. Sesvete Zagreb dimenzije ormara cca: 130×150×40 4. Ormari sadrže i potrebne prekidače. struja i snaga i komunikacijom prema nadzornom sustavu. Obuhvaćeni su svi odvodi s besprekidnog razvoda. SRCE . odnosno trajno gori ako je alarm prisutan sve do prestanka alarmnog signala.3.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Ormarić se postavlja na vidljivo mjesto u sistem sali.doc .5s. na kojem se nalaze tri svjetlosna signala: ZELENO trajno svjetlo – mrežno napajanje OK. Ako se odjednom dogodi više alarmnih događaja na operacijskom panelu je prvi ispisan najnoviji alarm.3 Razvodni ormari Razvodni ormari +ROMA. releje.Stranica 11 od 43 4. a sva oprema unutar razvodnog ormara mora biti označena oznakama prema shemi. u PLCu u trajnu memoriju. +ROUPSB i +ROUPSB2 opremljeni su s digitalnim mjernim instrumentom s prikazom napona. a zvučni signal se intermitirano uključuje svakih 10s u trajanju 0. dubine i boje) postojećem ormaru +ROUPS2. Dovodi su opremljeni naponskim daljinskim isklopom napajanja. Na operacijskom panelu ispisuje se trepćeća poruka s opisom alarmnog događaja. pozornost na aktivne nepotvrđene alarme skreće i isprekidani zvučni signal. a alarmna promjena nadziranog stanja dodatno pokreće svjetlosnu lokalnu/daljinsku signalizaciju na pripadnom ormaru i zajedničko zvučno upozorenje. a svjetlosni signal se gasi ako alarm više nije prisutan.5 Hz. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. važniji odvodi mrežno/agregatskog razvoda. +ROUPS2 je proizvodnje : ELEKTROKEM.sabirnice i signalno upravljačke elemente na vratima razvodnih ormara. Potvrđivanjem alarmnog događaja na operacijskom panelu prestaje zvučni signal. Ormar +ROUPSB2 smješten na drugom katu će se opcionalno izvoditi istovjetno (iste visine. redne stezaljke .3.2 Sustav nadzora elektroenergetskog napajanja Svi razvodni ormari prosljeđuju signale stanja nadzornom sustavu. a svaki alarm se pojedinačno potvrđuje. nema aktivnih alarma ŽUTO isprekidno svjetlo – agregatsko napajanje OK. Odmah po pojavi alarmnog događaja alarmno svjetlo bljeska frekvencijom 0. 4. a isto tako i naljepnice upozorenja: "OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA" "GLAVNA SKLOPKA" "Zaštita od indirektnog napona dodira u TN-S sustavu s automatskim isključenjem napajanja nadstrujnim zaštitnim uređajem" U razvodnom ormaru mora biti uložena shema izvedenog stanja. kako bi s njim činio vizualno jednu cjelinu. postojanu i bez napajanja.1 Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija Daljinska svjetlosna i zvučna signalizacija omogućava efikasan i brz nadzor stanja elektroenergetskog napajanja. Na vratima s vanjske strane razvodnog ormara treba postaviti natpis s oznakom razvodnog ormara. nema aktivnih alarma CRVENO trajno svjetlo –aktivni potvrđeni alarmi CRVENO isprekidano svjetlo – aktivni nepotvrđeni alarmi Osim svjetlosnih signala. Izvedena je zidnim malim ormarićem. Svaka promjena nadziranog stanja posprema se u listu događaja koja sadrži zadnjih 500 događaja.

Distribuirane mjerne garniture rade na naponu 24VDC.0 + SP1 ili noviji pohranjen nezaključan dokumentacija o programu (isporučuje se kod primopredaje) ispis upravljačkog programa PLCa na papiru u LADDER ili STL prikazu. pojavljivanje nekog signala treba uzrokovati promjenu prikaza. te pregled baze događaja.mSmSmS. može istodobno vršiti pregled stanja svih signala. sa simboličkim operandima i komentarima. PLC s mjernim garniturama. Iznosi opterećenja u prikazu stanja trebaju obuhvaćati trenutnu/nazivnu/postotnu vrijednost mjerene veličine prikazanu. prividnu i jalovu snagu. U PLCu je potrebno obraditi signale i proslijediti ih korisničkoj aplikaciji. obradba signala s mjernih garnitura.doc . upravljački program PLCa pisan u programskom jeziku STEP7 V5. podijeljen je najmanje na slijedeće potprograme: 1. stanja. imaju komunikaciju Profibus-DP. te datum i vrijeme potvrde. PLC ima ethernet i Profibus komuniakciju. alarmiranje 6. 3. kompletne tablice primijenjenih simbola. 2.. PLC prikuplja informacije s prekidača. obradba signala s lokalnih 16 i 32bitnih digitalnih I/O kartica. Vrši se potvrda alarmnog događaja. radnu.) . PLC s distribuiranim ulazima/izlazima. struju. Opis događaja uključuje vrijeme i datum nastanka događaja. PLC prikuplja stanja sustava s rezolucijom vremena do 2-5ms. arhivski primjerak upravljačkog programa u memorijskom modulu za izravno učitavanje u PLC. a mjerne garniture i distribuirane ulazno/izlazne kartice kao Slave. u PLCu jedinstven.2 STL ili noviji pohranjen u PLCu. lokaciju i vrstu događaja. mjernih garnitura i operacijskog panela. nestanak mrežnog napona. upozorenja i signalizacije.YYYY. odnosno korisnikova aplikacija preko SNMP.). Pregled baze događaja vrši se funkcijskim tipkama kojima je moguće listati događaje za po jedan/deset/sto prema gore i prema dolje. Upravljački program. Funkcijskim tipkama na panelu vrši se izbor prikaza (lista. sadržaj podatkovnog bloka. nestanak besprekidnog napona. a moguć je skok na kraj i na početak. Na grafičkom panelu prikazuju se stanja i opterećenja pojedinih dijelova razvoda. Prikaz stanja na panelu treba obuhvaćati sve signale. cjelokupna dokumentacija i upravljački program na CDu SRCE . arhiviranje zadnjih 500 događaja 5. pomoći. bez ikakvog dodatnog vanjskog uređaja. preko pomoćnih kontakata i digitalnih ulaza 24VDC. frekvenciju. nezaključan upravljački program PANELa pisan u programu Protool 6. Popis alarma: prorada zaštite prekidača. Sustav nadzora besprekidnog napajanja sastoji se od PLCa. opis. gubitak komunikacije s bilo kojom od jedinica. harmonike i harmoničko rasipanje. sučelje prema korisničkoj aplikaciji i drugom PLCu na Profibus mreži 4.MM. Svi PLCovi i paneli djeluju kao Master. Popis događaja: manipulacija prekidačem. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. kašnjenje agregatskog napajanja duže od 30s nakon nestanka mrežnog.MM. Kašnjenje panela može biti najviše 200ms nakon odabira funkcijske tipke. prekoračenje 75% nazivne struje prekidača/kabela. Sve informacije prenose do PLCa putem komunikacijskog sučelja. Sustav nadzora procesira sve događaje/alarme u razvodu i prosljeđuje ih u realnom vremenu.Stranica 12 od 43 Istodobno s pojavom alarmnog događaja na listu e-mail adresa šalje se poruka s opisom događaja. tablice za praćenje rada sustava.SS. panelom i ostalim PLCovima komunicira na Profibus komunikaciji. poruke alarma. mjernim garniturama i prekidačima čini upravljačku cjelinu koja u nuždi može raditi neovisno od korisničke aplikacije. alarmi. Mjere napon. s kojim u redovnom pogonu izmjenjuje informacije. u BCD formatu (DD.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. digitalnih ulaza/izlaza. Kroz internet preglednik korisnik. sučelje prema grafičkom panelu.HH.

graviranjem). agregatskog i mrežnog napona izvedeno je preko naponskih kontakata prekidača i isključenjem u nuždi uređaja besprekidnog napajanja kojima dovodni kabeli ostaju bez napona. Minimalna veličina slova treba biti 3mm. 4. 4.4 Zahtjevi na izvedbu Oprema sustava (upravljanje. mjerenje i nadzor) mora biti isporučena u samostojećim ormarima čvrste konstrukcije. po potrebi. Ormari moraju biti predviđeni za unutarnju montažu.3. U svakom novom ormaru potrebno je ugraditi jednofaznu (230VAC) utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem za izmjenično napajanje od najmanje 16A. sa šarkama. Isključenje se vrši: tipkalom za isklop u nuždi smještenom na zidu pored razvodnih ormara signalom vatrodojavne centrale za automatsko gašenje požara. Svi novi ormari moraju se zaključavati istim ključem. Svi natpisi. Sve oznake veličina i mjernih jedinica na svim natpisima i na skalama instrumenata moraju biti u metričkom (SI) sustavu. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Oznake i upute biti će ispisane crnim slovima.4.1 Natpisi i oznake Ormari i u njih ugrađeni sklopovi i dijelovi opreme sustava uzbude moraju biti označeni odgovarajućim čitljivim. oznake i druge informacije trebaju biti kvalitetno. zaštita. Svi krugovi napajanja pomoćne opreme moraju biti štićeni od kratkog spoja. SRCE . vrata moraju biti mehanički dimenzionirana tako da bez iskrivljenja mogu nositi svu opremu predviđenu za montažu na njih. antikorozivne zaštite i završnog sloja boje ormara mora biti primjerena zahtjevima i uvjetima okoline. na pločicama od trajnog materijala. tvornički broj. Sva rasvjetna tijela trebaju biti tako postavljena da se onemogući neposredni dodir s njihovim vrućim dijelovima. regulacija. veličina i izbor pisma mora se odabrati tako da natpisi budu vidljivi i lako čitljivi s normalnih udaljenosti u pogonu. odnosno ovlaštenom predstavniku Naručitelja.Stranica 13 od 43 4. Kvaliteta obrade. Izbor boje unutrašnjosti i vanjštine ormara mora odabrati Naručitelj. a upozorenja crvenim slovima. zasunima u najmanje tri točke. Na ormarima. Također. Natpisi i oznake uređaja za upravljanje i mjernih instrumenata. kvakama i bravama. usuglašenim s oznakama u tehničkoj dokumentaciji. Svi vodiči unutar ormara trebaju biti označeni brojem u skladu oznakom u tehničkoj dokumentaciji.5mm. lako vidljivim i jednoznačnim identifikacijskim oznakama na odgovarajućim natpisnim pločicama. Mjesto. odnosno isključuje po zatvaranju vrata. moraju biti izvedena po čitavoj visini ormara i imati dovoljan kut otvaranja od barem 90° tako da se omogući jednostavan pristup ugrađenoj opremi radi ispitivanja i održavanja. sa stjenkama od čeličnih limenih ploča debljine najmanje 1. a sva oprema mora biti ugrađena. Pristup opremi treba biti samo s prednje strane ormara. Pojedinačni uređaji i dijelovi opreme moraju osim identifikacijske oznake imati na sebi pričvršćene natpisne pločice s osnovnim podacima o proizvodu (naziv i sjedište proizvođača. ožičena i ispitana. treba predvidjeti odgovarajuće ventilacijske otvore s filtrima za prašinu. Dno ormara treba biti zatvoreno. te natpisi koji označavaju upozorenja i alarme moraju biti na hrvatskom jeziku. Oblik i sadržaj identifikacijskih pločica Isporučitelj mora podnijeti na uvid i odobrenje Naručitelju. Vrata novih ormara.3 Isključenje u nuždi Potpuno isključenje besprekidnog.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.doc . s odjeljcima po potrebi. Ormari trebaju biti opremljeni električnom rasvjetom koja se automatski uključuje prilikom otvaranja. postupkom koji osigurava čitljivost tijekom cijelog eksploatacijskog vijeka (npr. najvažnije nazivne podatke uređaja ili komponente i druge značajne informacije u skladu s zahtjevima s važećim IEC propisima).

izvršnih krugova zaštite..4 Uzemljenje ormara S obzirom na uzemljenje primjenjen je TN-S razdjelni sistem. trebaju biti završene dvostrukim tuljcem s izolacijom. Svi vodiči i kabeli u unutrašnjem ožičenju moraju nositi jasne i jednoznačne oznake na oba kraja.doc . na svim pozicijama moraju biti izvedene na redne stezaljke. izrađene od nezapaljivog materijala. po potrebi pričvršćeno pomoću odgovarajućih nosača i vodilica.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. koje moraju biti usklađene s dokumentacijom.Stranica 14 od 43 4. Kod priključka stopicama faznih vodiča. mjernih i upravljačkih krugova.4. Ako se dvije fleksibilne žice vode na istu stezaljku uređaja ili dijela opreme. Ožičenje unutar ormara (glavnina opreme) kao i unutarnje ožičenje ostale dislocirane opreme. ili na dijelove ormara koji se mogu demontirati u pogonu. Licnaste žice trebaju na oba kraja biti završene tuljcem s izolacijom ili stopicom. Vanjske veze ormara. 4. npr. stezaljki. . Blokovi rednih stezaljki energetskih krugova trebaju biti fizički odvojeni od blokova rednih stezaljki regulacijskih. 4. krugova pomoćnih napajanja.3 Redne stezaljke Redne stezaljke trebaju biti odgovarajuće dimenzije i naponske klase.. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. odnosno demontažu i montažu dijelova ormara. priključna mjesta trebaju biti odvojena originalnim izolirajućim pregradama. Pri prijelazu vodiča iz unutrašnjosti ormara na vrata. Veze između ormara moraju biti izvedene kabelima.4. Sve spojeve potrebno je izvesti odgovarajućim toplocinčanim spojnim materijalom. kod prekidača. Potrebno je predvidjeti najmanje 10% rezervnih rednih stezaljki u svakom rednom bloku s projektno predviđenom mogućnošću proširenja do 20%. tako da se koriste podijeljeni ili zasebni blokovi. Ožičenje mora biti izvedeno uredno. i postavljeno tako da se u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj elektromagnetskih smetnji. Zaštitni vodič mora biti minimalnog presjeka kako slijedi: za presjek faznog vodiča manji ili jednak od 16mm – jednak presjeku faznog vodiča za presjek faznog vodiča veći od 16mm . Redne stezaljke za priključak mjernih krugova. potrebno je vodiče voditi grupirano odgovarajućim fleksibilnim cijevima ili obujmicama. Na jednu rednu stezaljku ne smije se predvidjeti priključak više od dva vodiča. te kabeli i vodiči u krugovima mjerenja.2 Ožičenje Svi vodiči u elektroenergetskim krugovima. naponske klase 600/1000V. priključnicama ili konektorima. kao i ostala dislocirana oprema sustava postrojenja. regulacije i upravljanja za napone iznad 60V trebaju biti s PVC izolacijom. Sve stezaljke u pojedinom bloku moraju biti kvalitetno označeni neizbrisivim tiskanim oznakama u skladu s oznakama u tehničkoj dokumentaciji. Svi vanjski priključci ormara moraju biti izvedeni preko stezaljki. Duljina vodiča treba biti točno određena tako da omogućava potpuno otvaranje i zatvaranje vrata. mora biti izvedeno s odgovarajućim stezaljkama. Blokovi rednih stezaljki moraju biti izvedeni tako da se pojedinačne stezaljke mogu zamijeniti bez demontaže cijelog bloka. i moraju biti smještene tako da omogućavaju lak pristup i spajanje.4. krugova upravljanja sklopnim aparatima moraju biti rastavljive sa instrument priključnicama radi lakšeg ispitivanja i održavanja. a manji ili jednak 35mm – presjeka 16mm za presjek faznog vodiča veći od 35mm – jednak polovici presjeka faznog vodiča 2 2 2 2 2 SRCE .

potrebno je izvršiti izjednačenje potencijala. smeđa) upravljački vodič 24VDC (plavi).4.4. Odnosi se i na pojedinačne vodiče i na žile unutar kabela.Stranica 15 od 43 Novi sustav uzemljenja potrebno je povezati na već postojeći sustav uzemljenja objekta. je iznimno dopuštena po odobrenju Investitora. Na svim metalnim masama. odnosno njegovog ovlaštenog predstavnika.5 Kabeli i kabelske police Za polaganje kabela potrebno je položiti perforirane pocinčane kabelske police s poklocem prema principnom nacrtu s rasporedom prolaska glavnih kabelskih trasa. Svi kabeli i vodovi dimenzionirani su prema nazivnoj struji potrošača. energetski vodič uzemljenja (žuto-zelena).6 Boje vodiča Boja vodiča je određena prema funkciji vodiča.7 Konektori Pri povezivanju uređaja i dijelova opreme konektorima.4. obavezno bolje kvalitete i izvedbe nego originalne. a sa druge strane na sve veće metalne mase i instalacije izvedene metalnim cijevima. nego je potrebno koristiti kabel PP00 umjesto PP00-Y. vodič 230VAC (crvena) 4. fazni vodič (crna. 4. Svi kabeli moraju biti označeni na oba kraja oznakom koja se poklapa s oznakom iz dokumentacije izvedenog stanja. SRCE .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Nije dopušteno naknadno mijenjanje boje vodiča omatanjem ili na neki drugi način. Ako proizvođač predviđa metalni ili plastični konektor za neko povezivanje. 4. npr. potrebno je odabrati metalni. Točno mjesto prolaska kabelskih trasa odredit će se u fazi izvođenja radova zajedno s nadzornim inženjerom na licu mjesta. Ugradnja zamjenskih konektora.doc . vodič nule (plava). ž/z žila unutar kabela u crnu. U tu svrhu polaže se glavni vodič za izjednačenje potencijala koji se na jednoj strani spaja na sabirnicu za uzemljenje. instalacijama izvedenim metalnim cijevima. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. a štićeni su od preopterećenja i kratkog spoja odgovarajućim zaštitnim uređajima. mogu se koristiti isključivo originalni konektori predviđeni od strane proizvođača uređaja i dijelova opreme. metalnim kabelskim policama i sl.

doc . Programom ispitivanja treba najmanje obuhvatiti: • provjeru građevinskih i strojarskih montažnih radova na dizel agregatskom postrojenju • provjeru ispravnosti izvedbe ožičenja • sva ispitivanja ispravnosti opreme kao cjeline. će se provesti prema odgovarajućem programu ispitivanja kojima će se u najmanjem opsegu obuhvatiti: SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Ispitivanja dizel električnog agregata u praznom hodu moraju se provesti prema odgovarajućem programu kojim se u najmanjem opsegu trebaju obuhvatiti: • pokusi uzbuđivanja generatora sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom uzbuđivanja • pokusi razbuđivanja generatora sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom razbuđivanja • provjera i podešenje opsega udešavanja napona generatora u automatskoj regulaciji napona generatora • primarno ispitivanje zaštitnih funkcija sustava uzbude i potrebna snimanja • pokusi starta dizel motora i zaleta na nazivnu brzinu vrtnje sa snimanjem dovoljnog broja veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom zaleta • pokusi zaustavljanja dizel motora sa snimanjem dovoljnog broja fizikalnih veličina potrebnih za verifikaciju svih funkcija aktivnih tijekom zaustavljanja agregata • primarno ispitivanje zaštitnih funkcija motora i potrebna snimanja • provjera i podešenje opsega udešavanja brzine vrtnje agregata • Ispitivanja dizel električnog agregata u sustavu napajanja objekta SRCE. Program ispitivanja na mjestu ugradnje treba obuhvatiti: • ispitivanje opreme i ormara po završetku svih montažnih radova u postrojenju • ispitivanje agregata u praznom hodu • ispitivanje agregata u opterećenom stanju Isporučitelj se obvezuje da će načiniti izvještaje s rezultatima svih provedenih ispitivanja. Izvještaj o ispitivanjima na mjestu ugradnje Isporučitelj treba predati Investitoru najkasnije 15 (petnaest) dana po završetku pokusnog rada. Isporučitelj se obvezuje osigurati stručno osoblje kao i svu potrebnu opremu i instrumentarij za provedbu ispitivanja prema prihvaćenom programu. • ispitivanja i podešenje svih upravljačko-zaštitnih i regulacijskih cjelina. Svi troškovi stručnog osoblja Isporučitelja tijekom pripreme i provedbe ispitivanja na mjestu ugradnje smatraju se uračunatim u cijenu ispitivanja navedenu u ponudi.Stranica 16 od 43 4.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Nakon uspješno završenog ispitivanja izdaje se "Potvrda o spremnosti dizel električnog agregata za puštanje u pogon". Po završetku montažnih radova treba provesti ispitivanja opreme i ormara sustava u skladu s programom tih ispitivanja. Prijedlog sadržaja i oblika izvještaja treba prije provedbe ispitivanja podnijeti na uvid i odobrenje ovlaštenom predstavniku Investitora. kao i sve druge opreme iz opsega isporuke.5 Ispitivanje i preuzimanje agregata Ispitivanja sustava upravljanja napajanjem trošila na mjestu ugradnje obavljaju se prema programu i procedurama načinjenim od strane Isporučitelja i ovjerenim od strane investitora ili po njemu ovlaštenog predstavnika. Ispitivanja sustava dizel električnog agregata i razvodnog postrojenja kod puštanja u pogon trebaju obuhvatiti: • ispitivanja dizel električnog agregata u praznom hodu • ispitivanja dizel električnog agregata u sustavu elektroenergetskog napajanja objekta SRCE Ispitivanja kod puštanja u pogon dizel električnog agregata u praznom hodu i u opterećenom stanju moraju biti uspješno završena do početka pokusnog rada.

uočen tijekom pokusnog rada. a trebaju biti čim bliži uvjetima rada generatora s nazivnim opterećenjem. provesti će se kontrola tablično navedenih elemenata i vrijednosti. i na daljinskoj signalizaciji provjera AKU baterija i rada ispravljača struja punjenja AKU = ________ provjera rada grijača DM i termostata vizualno provjera rada pumpe za gorivo vizualno provjera signalizacije. Ako trajanje pokusnog rada zbog otklanjanja nedostataka premaši ukupno 14 (četrnaest) dana. Pokusni rad vodi obučeno osoblje Investitora uz nadzor predstavnika Isporučitelja. a počinje nakon uspješno završenog ispitivanja i puštanja u pogon. Kod primopredaje agregata prilikom ispitivanja. odnosno ovlaštenim predstavnikom Investitora. Isporučitelj je dužan otkloniti.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. i na daljinskoj signalizaciji kontrola rada instrumenata vizualno. Tijekom ispitivanja Isporučitelj je dužan osigurati registriranje svih veličina potrebnih za verificiranje ispravnog rada sustava regulacije brzine vrtnje i uzbude agregata u tom režimu. i na KOA. lokalna svjetlosna generatorski prekidač uključen/isključen signalizacija na KOA (pogonsko stanje) mrežni prekidač uključen/isključen prisutan mrežni napon prisutan generatorski napon prisutan izlazni napon grijač DM uključen punjač uključen prepunjavanje uključeno nizak napon AKU smetnje na mreži provjera signalizacije neuspio start DM lokalna svjetlosna i zvučna nizak pritisak ulja (kod pojave kvara) previsoka temperatura DM nizak nivo goriva u dnevnom spremniku prevelik broj okretaja (nadbrzina) ispad generatorskog prekidača nizak napon AKU baterija nestanak napona na trošilima SRCE . Kontrola se provodi vizualno i mjernim instrumentima (na KOA) i po redoslijedu kako je navedeno u tablici. o čemu ovlašteni predstavnik investitora izdaje suglasnost na prijedlog Isporučitelja.Stranica 17 od 43 • pokus odziva sustava regulacije napona i brzine vrtnje agregata na udarno nazivno opterećenje i rasterećenje sa snimanjem odgovarajućeg broja veličina stanja sustava regulacije napona generatora • Program i uvjete ispitivanja u autonomnom pogonu agregata osigurava Investitor. vizualni pregled prema dokumentaciji agregata provjera generalnog testa svih lampica vizualno. u ASCII obliku. Svaki nedostatak na ugrađenoj opremi. Troškovi goriva i tekućina tijekom ispitivanja i pokusnog rada smatraju se uračunatima u istaknute cijene. penalizirati će se takovo prekoračenje prema odredbama ugovora. čime najmanje treba obuhvatiti: • napon generatora • struju generatora • djelatnu snagu generatora • jalovu snagu generatora • napon uzbude uzbudnika • struju uzbude uzbudnika Rezultate mjerenja Isporučitelj će predati ovlaštenom predstavniku investitora u papirnatom izdanju i na CDu. i na KOA. Izvještaj i ocjena ponašanja sustava regulacije uzbude u otočnom režimu rada u obvezi je isporučitelja. Pogonski uvjeti tijekom pokusnog rada dogovoriti će se s Investitorem. Pokusni rad dizel električnog agregata traje najmanje jedan (1) dan u kontinuitetu.doc . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.

doc . Un=360V nesimetrija manja od 8% Un provjera reagiranja zaštite generatora provjera ručnih manipulacija provjera uključivanja trošila provjera automatskog rada mjerenje vremena neosjetljivosti automatike na kratke naponske udare mjerenje vremena preuzimanja napajanja trošila poslije nestanka mrežnog napona mjerenje vremena povrata napajanja na mrežu. Un=340V nesimetrija više od 10% Un vrijeme preuzimanja tereta < 8 sek U1=+7%.Stranica 18 od 43 provjera daljinske signalizacije (pogonsko stanje i kod pojave kvara) Profibus optička komunikacija provjera rada "stop magneta" provjera zaštite od prevelikog broja okretaja (120% nn) provjera reagiranja zaštite dizel motora odstupanje napona generatora generatorski prekidač uključen/isključen mrežni prekidač uključen/isključen prisutan mrežni napon prisutan generatorski napon prisutan izlazni napon neuspio start DM nizak pritisak ulja previsoka temperatura DM + puknuće remena nizak nivo goriva u dnevnom spremniku prevelik broj okretaja (nadbrzina) ispad generatorskog prekidača nizak napon AKU baterija nadnapon/podnapon generatora nadfrekvencija/podfrekvencija generatora smetnje na mreži nestanak napona na trošilima vizualno 1800 o/min neuspio start (3 puta) ->STOP niska razina rashladne tekućine ->STOP previsoka temperatura motora ->STOP prevelik broj okretaja ->STOP nizak pritisak ulja ->STOP prekid remena ->STOP kratki spoj ->ISPAD PREKIDAČA preopterećenje generatora ->ISPAD PREKIDAČA podnapon generatora ->ISPAD PREKIDAČA prenapon generatora ->ISPAD PREKIDAČA podfrekvencija generatora ->ISPAD PREKIDAČA nadfrekvencija generatora ->ISPAD PREKIDAČA start. Un=428V U2=-10%. stop kod toplog i hladnog agregata (sa KOA i upravljačke kutije DM) kod ručnog i automatskog režima startanje kod nestanka mreže zaustavljanje kod povrata mreže start/zaustavljanje kod otvaranja blokirajućeg kontakta cca. Un=440V U2=-15%. poslije povrada mrežnog napona kontrola automatskog rada kod poremećaja u mreži kontrola automatskog rada kod povratka mrežnog napona SRCE . min 180 sek. 1 sek < 8 sek podesivo.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. max 600 sek U1=+10%.

f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. U=______ fg=±2%. Un=380-420V. U=______ fg=±0%. Un=360-440V. U=______ fg=±5%. f=_____ Ug=±12%. fn=50Hz. f=_____ Ug=±5%. Un=380-420V. Un=380-420V. a iza toga Ug=±5%.5-52.5Hz. Un=360-440V. Un=380-420V. Un=380-420V. Un=380-420V. a iza toga Ug=±5%. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. fn=50Hz. fn=47. f=_____ Ug=±5%. Un=380-420V. Un=380-420V. fn=47. fn=50Hz. fn=49-51Hz. fn=50Hz. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s. a iza toga Ug=±5%. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. U=______ fg=±0%. f=_____ Ug=±5%. Un=380-420V. U=______ fg=±2%. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. f=_____ Ug=±10%. f=_____ Ug=±12%.5-52. f=_____ Ug=±5%. Un=380-420V. f=_____ Ug=±5%.Stranica 19 od 43 kontrola rada agregata hladni start prazni hod kontrola rada agregata hladni start kontinuirana promjena opterećenja 0-100% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata hladni start dinamičko opterećenje 0-80% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada prazni hod kontrola rada agregata nakon 1 sat rada kontinuirana promjena opterećenja 0-100% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata nakon 1 sat rada dinamičko opterećenje 0-80% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada prazni hod kontrola rada agregata nakon 3 sata rada kontinuirana promjena opterećenja 0-100% vrijeme zadržavanja tereta podesivo od 180-600 sek Ug=±5%. U=______ fg=±2%. Un=352-448V. U=______ fg=±2%. U=______ fg=±2%. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s. U=______ fg=±2%. fn=49-51Hz.doc . f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek SRCE . fn=50Hz. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms. fn=49-51Hz. Un=352-448V. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms. f=_____ Ug=±5%.5Hz. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s. U=______ fg=±0%. fn=50Hz.5-52. f=_____ Ug=±10%. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±5%. U=______ fg=±5%. Un=380-420V. U=______ fg=±2%. f=_____ Ug=±5%. fn=49-51Hz. Un=380-420V. fn=47.5-52. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±0%. fn=49-51Hz. fn=49-51Hz. fn=49-51Hz. U=______ fg=±2%. Un=380-420V. U=______ fg=±5%. fn=50Hz. f=_____ poslije vremena stabilizacije od 3 sek fg=±0%. U=______ fg=±0%.5Hz. fn=49-51Hz. fn=50Hz. Un=380-420V. fn=47. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.5Hz. fn=50Hz. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±0%. fn=50Hz. fn=50Hz.

5Hz. pri čemu se moraju zadovoljiti svi propisi. fn=50Hz. ili blokade rada agregata duže od 10 minuta. fn=47. Un=352-448V.5-52. f=_____ 4. SRCE . f=_____ Ug=±10%. U=______ fg=±0%. f=_____ Ug=±12%. norme i zahtjevi navedeni u ovom tenderu. a postrojenje ostaviti čisto.8 Montaža Građevinski zahvati. U=______ fg=±5%. 4. uključivo svu strojarsku instalaciju.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.6 Osiguranje privremenog napajanja Ako tijekom radova zbog izvedbe nove instalacije treba doći do prekida agregatskog napajanja dužeg od 60 sekundi. Un=380-420V. fn=50Hz. f=_____ poslije 3s Ug=±5%. f=_____ Ug=±5%. Un=380-420V.Stranica 20 od 43 kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-25% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-40% kontrola rada agregata nakon 3 sata rada dinamičko opterećenje 0-80% preopterećenje 110% Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod stalnog opterećenja 100% Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod udarnog opterećenja 080%Pn oscilografsko snimanje napona i frekvencije agregata kod udarnog rasterećenja 800%Pn fg=±0%. Rušenja tijekom demontaže treba izvesti u najmanjoj mogućoj mjeri.5Hz.5-52. Un=380-420V. Montažnu dokumentaciju predlaže Izvoditelj. fn=50Hz. U=______ fg=±2%. U=______ fg=±0%. U=______ fg=±0%. U=______ fg=±5%. a iza toga Ug=±5%. f=_____ poslije 3s Ug=±5%. f=_____ u vremenu prije 3 sek Ug=±12%.7 Demontaža postojećeg električnog agregata Otkupitelj agregata dužan je preuzeti kompletan agregat. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. polaganje kabela i priključivanje na razvodnu opremu u objektu SRCE odvijat će se prema prihvaćenoj izvedbenoj i montažnoj dokumentaciji i utvrđenom planu i procedurama montaže. Un=380-420V. Un=380-420V. ugradnja i postavljanje opreme. U=______ fg=±0%. a iza toga Ug=±5%. f=_____ 60 min Ug=±5%. fn=50Hz. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 1s. isporučitelj je dužan o svom trošku osigurati privremeno napajanje instalacije. U=______ fg=±5%. fn=49-51Hz. f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 3s.5Hz.5Hz. U=______ fg=±0%. fn=50Hz. 4. Un=352-448V.5-52. fn=50Hz. Un=352-448V.doc . f=_____ uz vrijeme stabilizacije od 200ms.5-52. f=_____ u vremenu prije 3 sek Ug=±12%. fn=50Hz. fn=47. Un=380-420V. fn=47. fn=47. a iza toga Ug=±5%. U=______ fg=±5%. Un=360-440V. U=______ fg=±0%. Un=380-420V.

s istim vremenskim pomakom.9 Ispitivanje kod puštanja u pogon Po završetku montažnih radova treba provesti ispitivanja opreme i ormara u skladu s programom tih ispitivanja. Za uređaj besprekidnog napajanja ispitivanje treba obuhvatiti statička i dinamička stanja prijelaza između stanja: prazni hod opterećenje iznosa 50%. 4. kao i alate. mjerni uređaj 8 kanala/12 bitni 8×10kS/s. SRCE . spremno za ispitivanje od strane Naručitelja i puštanje u pogon. Obveza izvoditelja je omogućiti ovlaštenom predstavniku investitora prisustvovanje ispitivanju. kao i sve druge opreme iz opsega isporuke. Mjerna oprema treba omogućiti analizu snimanja na licu mjesta. Ispitivanje treba obuhvatiti i manipulaciju uređajima dizel električnog agregata i besprekidnog napajanja. privremena sklopna oprema i vodiči. prijelaz i 50% vremena poslije prijelaza.doc . Isporučitelj će po završetku svih radova na montaži. montiranje. harmonika. instaliranje i spajanje opreme u postrojenju u ugovorenom opsegu na kvalitetan i stručan način. 125%. spajanju i ispitivanju opreme ostaviti postrojenje uredno i očišćeno.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. prijevoz i smještaj ovlaštenog predstavnika investitora je o trošku izvoditelja. sastavljanje. materijal i pribor potrebno za ugradnju opreme. 100% preopterećenje 110%. a odobrava investitor ili njegov ovlašteni predstavnik. a ako je ispitivanje izvan mjesta ugradnje. a agregata po izboru Isporučitelja. U izvještaju treba prikazati sve veličine potrebne za tumačenje neke pojave (redovito od 8 do 16 veličina). Kod jako dugih pojava potrebno je prikazati zasebne dijelove. a naknadno izračun frekvencije. trenutne i efektivne vrijednosti. opteretne otpornike 160kW. 3×strujni pretvornici 300A/3kA. Program ispitivanja predlaže izvoditelj. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Ispitivanje UPSova izvodi se na krajnjoj lokaciji. U izvještaju svi grafovi trebaju biti iste veličine. ugradnji. U prikazu je potrebno obuhvatiti 25% vremena prije prijelaza. • ispitivanja i podešenje svih upravljačko-zaštitnih cjelina. a ukupni broj prijelaznih pojava obrađen u izvještaju je 60-100 (odgovara broju snimaka). odnosno ovlaštenog predstavnika Naručitelja. Nakon uspješno završenog ispitivanja ovlašteni predstavnik investitora izdaje "Potvrdu o spremnosti sustava besprekidnog napajanja za puštanje u pogon". Izvoditelj će odmah po uvođenju u posao izraditi terminski plan aktivnosti i dostaviti ga Investitoru na odobrenje. Isporučitelj će u cijelosti osigurati stručno i pomoćno osoblje za sve radove. koji bi se mogli postaviti radi prilagodbe stvarnom stanju na objektu.Stranica 21 od 43 Eventualni zahtjevi za izmjenu u planu i procedurama montaže tijekom montažnih radova. a vremenska oznaka 0 treba biti na početku prijelazne pojave. 150% jednopolni i tropolni kratki spoj prijelaz na by-pass i povrat prijelaz na servisni by-pass i povrat nestanak i povrat mrežnog napona harmonički spektar rad na baterije ispad baterijskog prekidača simulacija kvara UPSa napajanje iz agregata Upotrijebljena mjerna oprema treba obuhvaćati najmanje: 5×naponski pretvornici 230V. osi trebaju biti skalirane na cijele brojeve. Programom ispitivanja treba najmanje obuhvatiti: • provjeru ispravnosti izvedbe ožičenja • sva ispitivanja ispravnosti opreme kao cjeline. podnose se na uvid i odobrenje Naručitelja.

nazivne struje i karakteristike svih zaštitnih prekidača i osigurača. 4. za generator. 4. Materijale za obuku Isporučitelj je dužan dostaviti u najmanje 4 (četiri) primjerka. Investitor će dostaviti izvedbeni projekt po kojem je Isporučitelj dužan izvoditi radove. Isporučitelj je dužan načiniti plan i program isporuke. po specifikaciji u troškovniku. najkasnije 15 (petnaest) dana prije početka obuke. 4.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. odnosno definiranja ugovorene opreme. generatora. teorijsku i praktičnu obuku treba završiti najkasnije do početka pokusnog rada.Stranica 22 od 43 Ako ispitivanje agregata nije na krajnjoj lokaciji troškove prijevoza i smještaja 2-4 predstavnika Naručitelja snosi Isporučitelj. Shematski su prikazani svi energetski strujni krugovi. te ostala energetska sklopna oprema.11 Obuka osoblja investitora Isporučitelj treba organizirati obuku osoblja Investitora za rukovanje agregatskim postrojenjem.12 Dokumentacija Sastavni dio ovog tendera je i projektna dokumentacija s troškovnikom. dijagnostiku i podešavanje predviđenih parametara.doc . dokumentacija upravljanja agregatskim razvodom tehnički opis agregata sa uputama za rukovanje upute za periodiku održavanja: za dizel motor. Rezultate ispitivanja Isporučitelj će predati ovlaštenom predstavniku naručitelja u papirnatom izdanju i na CDu. agregata i ostale opreme protokol tvorničkog ispitivanja garantni list sheme upravljanja odvojeno 24VDC i 230VDC. Praktičnim dijelom obuke treba obuhvatiti najmanje redovne pogonske manipulacije. U teorijskom dijelu osoblje se najmanje treba upoznati s tehnološkim rješenjem. Obuka se treba sastojati od teorijskog i praktičnog dijela.10 Pokusni rad Isporučitelj će osigurati pokusni rad agregata i sve pripadne troškove goriva i ostalih tekućina. Nakon potpisa ugovora. Dani su proračuni padova napona i struja kratkog spoja. za agregat i ostalu opremu radionički priručnik (service manual) za dizel motor katalog sa oznakama i podacima svih ugrađenih dijelova. priključni plan na hrvatskom jeziku u 3 primjerka na hrvatskom jeziku u 3 primjerka u 1 primjerku u 1 primjerku u 3 primjerka 1 primjerak SRCE . Blokovski je prikazana automatika agregata. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Zahtjev za minimalnu kvalifikacijsku strukturu polaznika specificirat će isporučitelj. osposobiti za korištenje tehničke dokumentacije i upoznati sa svim pogonskim procedurama agregata. Projektnom dokumentacijom su određene duljine i presjeci svih energetskih kabela. dizel motora. uključivo dokumentaciju izvedenog stanja.

te drugim pozitivnim propisima. MS Excel. 59/96 i 94/96). 52/99 i 75/99) predočuje se: 5. transporta materijala i alata.1 Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu Obzirom na neophodnost provođenja mjera sigurnosti na predmetnom objektu za vrijeme izvedbe i korištenja instalacija razlikujemo slijedeće mjere: RADOVI NA IZVEDBI INSTALACIJE Osiguranje gradilišta Da bi se postigla djelotvorna zaštita svih radnika na gradilištu potrebno je ustrojiti organizaciju gradilišta. te članka 39. te kretanja radnika po gradilištu. stavak 2. Pdf. Zakona o zaštiti na radu (NN br. te o eventualno uočenim nedostacima izvijestiti poslodavca. normama i uputstvima iz ove tehničke dokumentacije.doc . Zakona o zaštiti od požara (NN br. te imaju obvezu korištenja odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava i zaštitnih naprava. Gradilište mora biti osigurano od nekontrolirana pristupa ljudi na gradilište. Radnici moraju obavljati poslove dužnom pozornošću sukladno pravilima i propisima struke i zaštite na radu. tamo gdje je to neophodno. Izvođenje instalacije Instalacije treba u cijelosti izvesti prema važećim propisima. te dopunskom zaštitnom mjerom zaštite od direktnog dodira pomoću zaštitnog uređaja diferencijalne struje. Zakona o gradnji (NN br. 58/93). skladišnog prostora. Zaštita od direktnog dodira mora biti izvedena zaštitom dijelova pod naponom izoliranjem primjenom odgovarajućih izolacionih materijala. Acad. Osiguranje radnika Radnici moraju biti opremljeni odgovarajućim alatom i priborom potrebnim za izvođenje radova. Instalacije u smislu zaštite od električnog udara moraju biti izvedene sa: zaštitom od direktnog dodira i zaštitom od indirektnog dodira. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE Temeljem članka 93. Eplan 5 PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMEJNU PROPISA ZAŠTITE NA RADU. Radnici su dužni prije početka rada pregledati mjesto rada. CADdy. Po završetku grubih radova potrebno je ukloniti sve predmete koji bi ometali slobodno kretanje radnika na gradilištu ili koji bi mogli ugroziti sigurnost izvođenja radova. SRCE . MS Visio.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. stavak 2. stavak 3. ugradnjom opreme u zaštitna kučišta i korištenjem zaštitnih pregrada. u formatima MS Word. članka 14.Stranica 23 od 43 Dokumentaciju treba isporučiti u na papiru i na CDu. a prije napuštanja mjesta rada ostaviti mjesto rada i sredstva za rad u takvom stanju da nikoga ne ugrožavaju.

Kako je veći dio postrojenja eksplozijski ugroženi prostor.2 Prikaz predviđenih mjera zaštite od požara Svi vodovi imaju PVC izolaciju.6/1kV. Prije početka radova na instalaciji treba ispitati je li napajanje strujnog kruga izvedeno sa jedne ili više napojnih točaka kako bi se isključili osigurači svih napojnih točaka i omogućio nesmetan rad odnosno popravak na instalaciji. a u skladu s primjenjenim sistemom uzemljenja mreže na koju se priključuje objekt. U instalaciji nema gorivih materijala. Na vanjskoj strani razdjelnika mora se nalaziti natpis koji upozorava na opasnost od električne struje. 5. Svi spojevi na mjestu grananja u instalaciji izvode se u instalacijskim razvodnim kutijama s poklopcem. Sav matrijal je atestiran i ima pojedinačne ili tipske ateste o kontroli kvalitete. Na gradilištu treba osigurati dovoljan broj aparata za gašenje požara. a na vrata razdjelnika mora staviti natpis sa upozorenjem da se obavljaju radovi na instalaciji. Nakon obavljenog popravka instalacije istu je potrebno ispitati i dovesti u potpunu funkcionalnu ispravnost. zaštitni uređaj će pouzdano isključiti oštećeno trošilo prije no što se pojave opasne struje kratkog spoja.Stranica 24 od 43 Zaštita od indirektnog dodira mora biti izvedena zaštitnom mjerom automatskog isklapanja napajanja korištenjem zaštitnih uređaja nadstruje. radove smiju izvoditi samo radnici koji su osposobljeni za rad u eksplozijski ugroženom prostoru i koji posjeduju opremu i alat primjeren za rad u eksplozijski ugroženom prostoru. SRCE . U normalnom pogonu pregrijavanje vodiča nije moguće. Izvedena je instalacija izjednačenja potencijala svih metalnih masa. jer struja normalnog opterećenja ne prelazi trajno dozvoljenu struju.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Na instalaciji je potrebno izvesti zaštitno uzemljenje i izjednačenje potencijala. Oprema u razdjelnicima mora biti označena prema oznakama strujnih krugova. energije moraju biti opremljeni vratima koja se zaključavaju i na taj način onemogućavaju pristup neovlaštenim osobama. Razdjelnici el. Cjelokupna instalacija mora se izvesti vodovima ili kabelima čija izolacija odgovara radnom naponu 0. KONTROLA I POPRAVAK INSTALACIJE Pri radu na novoj instalaciji ili na održavanju postojeće instalacije treba se pridržavati osnovnih pravila sigurnosti pri radu s električnom strujom: isključenje napajanja – vidljivi prekid osiguranje protiv ponovnog namjernog ili slučajnog uključenja utvrđivanje beznaponskog stanja zaštitno uzemljivanje i kratko spajanje ograđivanje od dijelova pod naponom i primjena zaštitne opreme Kontrolu instalacije obavlja ovlašteni kvalificirani radnik uz odgovarajuće mjere zaštite i ispitne uređaje. Svi strujni krugovi i trošila su zaštićeni od razornog djelovanja struja kratkog spoja i zemljospoja zaštitnim uređajima brze karakteristike okidanja. Zaštitni uređaji nadstruje predviđeni su tako da obuhvaćaju zaštitu od preopterećenja strujnih krugova i zaštitu od kratkog spoja. Popravak instalacije obavlja ovlašteni kvalificirani radnik u beznaponskom stanju. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Napojni kabel i svi ostali vodovi su dimenzionirani s obzirom na dozvoljeni pad napona i strujno opterećenje. U slučaju kratkog ili dozemnog spoja.doc . Shema spoja mora biti smještena unutar razdjelnika.

Izvođač ne smije ugraditi materijal koji nije specificiran troškovnikom. Svi radovi moraju biti kvalitetno izvedeni. energije (NN br. te obaviti možebitne popravke i zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja. 59/96 i 94/96) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju el. Za nesmetano spajanje vodiča u razvodnim kutijama i svjetiljkama potrebno je produljiti vodiče za 15 cm. U električnom smislu vodiči moraju predstavljati neprekinutu cjelinu.doc . MJERENJA. Rušenja. Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismeno odobrenje od nadzornog inženjera odnosno projektanta. Električne instalacije koje su predmet ovog projekta moraju se izvesti prema nacrtima iz projekta. PRIMJENJENI PROPISI NA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA Zakon o gradnji (NN br. Pri izvedbi radova osobitu pažnju posvetiti već postojećim instalacijama kako ne bi došlo do oštećenja. Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Svi elementi u razvodnim ormarima moraju biti postavljani pregledno i označeni prema propisom definiranim oznakama. Razdjelnice. Izvođač je obvezan proučiti tehničku dokumentaciju prije početka radova. Svi radovi koji bi se tokom izvedbe ili kasnije pokazali nekvalitetnim moraju se ponovo izvesti o trošku izvođača. Izvođač mora pribaviti dokaze o kvaliteti svih ugrađenih proizvoda i opreme. a isto tako provoditi i redovita funkcionalna ispitivanja cijele instalacije. Sva oruđa i strojevi za izvedbu radova. odnosno pismeno dati svoje primjedbe. te pismeno zatražiti pojašnjenja od projektanta.Stranica 25 od 43 5. osim ako se sa tom izmjenom pismeno suglasi projektant. 53/91) SRCE . dubljenja i bušenja konstrukcije smiju se izvesti samo uz suglasnost nadzornog inženjera za građevinarstvo i strojarstvo. 52/99 i 75/99) Zakon o zaštiti od požara (NN br. Sav materijal koji će se koristiti pri izvedbi radova mora odgovarati Hrvatskim standardima. 58/93) Zakon o zaštiti na radu (NN br. Nastavljanje i grananje vodova čini se isključivo u propisanim razvodnim kutijama. a elementi na vratima natpisnim pločicama. Pri odmatanju kabela treba pripaziti da se kabel ne ošteti ili usuče. svjetiljke i drugi instalacijski materijal treba prije montaže ispitati na tehničku ispravnost. kao i oruđa i strojevi koji će se koristiti u projektiranom objektu moraju biti atestirani i provjereni u odnosu na sigurnost u eksploataciji. ATESTI I INSPEKCIJSKI PREGLEDI Redovito treba provoditi preventivne servisne preglede instalacija i poduzeti mjere otklanjanja uočenih nedostataka. te dokaze o kvaliteti izvedenih radova. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. Nulti i zaštitni vodići ne smiju biti osigurani. 9/87) Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji Republike Hrvatske (NN br. a moraju se razlikovati od faznih vodova po boji. a posebno dokaze o kvaliteti vezane za zaštitu od požara.3 Program kontrole i osiguranja kakvoće OPĆI UVJETI Ovi tehnički uvjeti su tehnička pojašnjenja za ovu vrstu instalacija i sastavni su dio projekta i shodno tome obavezujući za izvođača. Kabeli se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija poštivajući pri tome položaj postojećih i projektiranih instalacija. tehničkom opisu i troškovniku shodno važećim Hrvatskim propisima i pravilima struke.

Nadstrujna zaštita HRN N.B2.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. list br.A0. Opće karakteristike i klasifikacija HRN N. list br.B2.C0.) "TEHNIČNI UVJETI ZA ELEKTROENERGETSKA POSTROJENJA" (Objavljeno u PTT vjesniku br.doc .754 Električne instalacije zgrada.Stranica 26 od 43 Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl.826 Električne instalacije zgrada.100 Primjenjene norme: HRN N.A5.B2. 13/78) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta HRN N.B2. Uzemljenje i zaštitni vodiči HRN N.771 Električne instalacije zgrada.C9.730 Električne instalacije zgrada.741 Električne instalacije zgrada.4/1985. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V "TEHNIČNI UVJETI ZA AGREGATE NAIZMJENIČNOG NAPONA – ELEKTRO DIO" (objavljeno u PTT vjesniku br.) SRCE . 31/89 i 53/91) Danja i električna rasvjeta prostorija u zgradama HRN U.743 Električne instalacije zgrada.C0. 53/88.B2.001 Klasifikacija elektronskih i električnih uređaja s obzirom na zaštitu od električnog udara HRN N.006 Elektroenergetika. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.B2.B2.752 Električni razvod. Termini i definicije HRN N.6/1984. Zaštita od toplinskog učinka HRN N.742 Električne instalacije zgrada. 13/68 i 21/90) Pravilnik o tehničkim normativima za niskonaponske električne instalacije (Sl. list br. Zaštita od električnog udara HRN N. trajno dozvoljene struje HRN N.010 Elektroenergetika. Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N. Prostorije s kadom ili tušem HRN N.A9.

7 2 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za o polaganje u zraku (30 C) PP 00 4×(3×(1×120))mm 307A SRCE .03 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 3×214.7 = 214.Stranica 27 od 43 6 ZAŠTITE I PRORAČUNI Izbor kabela napjanja od ormara GRO2 do novog razvodnog ormara Struja opterećenja napojnog kabela RO-MA od ormara GRO2 iznosi: In = P 3 ⋅U = 400000 3 ⋅ 400 = 578.8 Faktor polaganja f 0.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 578.9 A Snaga P [kVA] 500 Napon U [V] 400 cos φ 0.9=644.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.7 2 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za o polaganje u zraku (30 C) PP 00 4×(3×(1×120))mm 307A Izbor kabela napjanja od agragata do novog razvodnog ormara Struja opterećenja napojnog kabela RO-MA od agregata iznosi: In = P 3 ⋅U = 400000 3 ⋅ 400 = 578.9=644.doc .8 Faktor polaganja f 0.03 A I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 578.9 A Snaga P [kVA] 500 Napon U [V] 400 cos φ 0.03 A I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0.7 = 214.03 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 3×214.

3 A Faktor polaganja f 0.doc .8 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za polaganje o u zraku (30 C) PP 00 4× (1×120)mm 307 Izbor kabela napjanja od novih UPS-ova do novog ormara na drugom katu Struja opterećenja napojnog kabela RO-UPSB2 katu od RO-UPSB iznosi: In = = 144.8 2 P = 100000 Snaga P [kVA] 120 Napon U [V] 400 cos φ 0.51A 3 ⋅U 3 ⋅ 400 I k = I kat ⋅ f = 307 ⋅ 0.51 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 1×149.7 = 214. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.8 Odabrani kabel Dozvoljena trajna struja kabela za polaganje o u zraku (30 C) PP 00 4×(1×50)mm 214A SRCE .Stranica 28 od 43 Izbor kabela napjanja od novog razvodnog ormara do ormara RO-A Struja opterećenja napojnog kabela ormara RO-A od RO-MA iznosi: In = = 144.8=149.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 144.51A 3 ⋅U 3 ⋅ 400 I k = I kat ⋅ f = 214 ⋅ 0.9=214.51 Broj žila × struja Ik [A] (uračunatog faktora polaganja f) 1×214.9 A Faktor polaganja f 0.9 2 P = 100000 Snaga P [kVA] 100 Napon U [V] 400 cos φ 0.7 Struja In [A] (nije uračunat faktora polaganja f) 144.7 = 97.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.

03 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.01250000 U [V] 2.41 SRCE .87 Pad napona napojnog kabela RO-MA od agregata iznosi: l [m] 10 In [A] 578.00148810 U [V] 0.36 Pad napona napojnog kabela ROUPS2 od RO-A iznosi: l [m] 40 In [A] 46.05 Pad napona napojnog kabela RO-UPSB2 od RO-UPSB iznosi: l [m] 35 In [A] 173.1 Proračun pada napona Pri proračunu pada napona korištene su formule: • Otpor kabela: R = l S ⋅s U ⋅ 100 230 2 • Napon: U = I n ⋅ R .5 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.30 u [%] 1.28571429 U [V] 0.47 u [%] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.doc .86 u [%] 0. u% = Pad napona napojnog kabela GRO2 od transformatorske stanice TS 1048 iznosi: l [m] 10 In [A] 630 S [mm ] 240 2 s [Sm/mm ] 56 R [Ω] 0.00744048 U [V] 4.94 Pad napona napojnog kabela zadnjeg trošila od RO-UPSB2 iznosi: l [m] 40 In [A] 2.00074405 U [V] 0.41 S [mm ] 50 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.Stranica 29 od 43 6.11 u [%] 0.20 Pad napona napojnog kabela RO-MA od ormara GRO2 iznosi: l [m] 50 In [A] 578.17 u [%] 0.00074405 U [V] 0.02040816 U [V] 0.94 u [%] 0.37 Pad napona napojnog kabela RO-A od RO-MA iznosi: l [m] 5 In [A] 144.51 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.03 S [mm ] 120 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.82 u [%] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.19 S [mm ] 35 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.89 S [mm ] 2.

18 U [V] 230 R/X 0.5 2 s [Sm/mm ] 56 2 R [Ω] 0.00422 X [Ω] 0. Mjesto kratkog spoja Nazivni podaci transformatora: napon 10/0. In [A] 720 Iks [A] 16363.31 R [Ω] 0.4kV.64 ftr 1.2 + 1.2 Proračun kratkog spoja Maksimalna struja kratkog spoja (tropolni ili jednopolni kratki spoj) mjerodavna je za odabir opreme i dimenzioniranje mreže. X gdje je In nazivna struja transformatora.40 cos φ 0.89 S [mm ] 2.05 + 0. a ftr faktor transformatora ovisan o trajnoj struji kratkog spoja. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.36 Ukupni pad napona od transformatorske stanice do zadnjeg trošila iznosi: u uk % = 0.82 u [%] 0.01341 SRCE . dok je za ispravno djelovanje zaštitnih uređaja (nadstrujnih okidača i osigurača) mjerodavna minimalna struja kratkog spoja (dvopolni ili jednopolni kratki spoj).87 + 0. snaga 500kVA.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. uk=4.doc .28571429 U [V] 0.42% 6.Stranica 30 od 43 Pad napona napojnog kabela zadnjeg trošila od RO-UPS2 iznosi: l [m] 40 In [A] 2.36 = 3.94 + 0.4% Za proračun kratkog spoja na transformatoru korištene su formule: • • • Trajna struja kratkog spoja: I ks = Udarna struja kratkog spoja: Ukupni otpor: 100% In uk % I uks = I ks ⋅ 2 ⋅ f tr U R2 + X 2 = I ks R = ctgϕ .30 Iuks [A] 35638. Proračun kratkog spoja na transformatoru (slika 1) Slika 1.

X uk = 3 3 U X uk + Ruk 2 2 • Trajna struja kratkog spoja: • Struja kratkog spoja pri 110% Un: I ks110 = I ks ⋅ 1.doc .1 ⋅ 2 ⋅ f tr Proračun tropolnog kratkog spoja između transformatorske stanice i GRO2 (slika 2) Slika 2.00025 U [V] 230 Iks [A] 15991.0754 Xuk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između trafo stanice i GRO2 S [mm ] 240 2 l [m] 10 X[Ω/km] 0.6 SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.079 R[Ω/km] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 31 od 43 Proračun tropolnog kratkog spoja Za proračun tropolnog kratkog spoja korištene su formule: • • Otpor po fazi: Rk = R Ω [ km]⋅ l[km] .0 Iks110 [A] 34826. X I ks = k =XΩ [ km]⋅ l[km] Ukupni otpor: Ruk = Rk Xk .00026 Ruk [Ω] 0.

7 Iks110 [A] 30239.00133 Ruk [Ω] 0.1930 Xuk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između GRO2 i RO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 50 X [Ω/km] 0.4 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 4) Slika 4. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0.doc .082 R [Ω/km] 0.1530 Xuk [Ω] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Stranica 32 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između GRO2 i RO-MA (slika 3) Slika 3.00013 Ruk [Ω] 0.8 SRCE .8 Iks110 [A] 29825.00255 U [V] 230 Iks [A] 13884.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.00032 U [V] 230 Iks [A] 13694.080 R [Ω/km] 0.

083 R[Ω/km] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.41 Xuk [Ω] 0.387 Xuk [Ω] 0.09880 U [V] 230 Iks [A] 2053.4 Iks110 [A] 25096.00096 Ruk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.115 R[Ω/km] 7.83 Iks110 [A] 4473.7 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 6) Slika 6.0 SRCE .5 2 l [m] 40 X[Ω/km] 0.doc .00153 Ruk [Ω] 0.Stranica 33 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 5) Slika 5. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X[Ω/km] 0.00451 U [V] 230 Iks [A] 11523.

X uk = X k I ks = X uk + Ruk 2 Trajna struja kratkog spoja: • Struja kratkog spoja pri 80% Un: I ks80 = I ks ⋅ 0. Energetski i signalni naponi za napone do 1 kV. Prekidač C16A će isključiti 5-7 puta In u vremenu od 10ms. X U 2 k =XΩ [ km]⋅ 2 ⋅ l[km] Ruk = Rk .Stranica 34 od 43 Svi kabeli.). osim najudaljanijeg. čime je zadovoljava zaštitu od dopuštenog termičkog zagrijavanja kabela.8 ⋅ 2 SRCE .288    = 0.01966 s ≈ 20ms  =  2. god.doc . Zaključak: Proračunom je dobiveno da je najveća struja kratkog spoja pri tropolnom kratkom spoju iznosi 2053 A. jer je vrijeme isključenja manje od dopuštenog trajanja kratkog spoja od 20ms.1s. pri čemu dopuštena temperatura ne prelazi 160°C (ELKA. 2003. Proračun jednopolnog kratkog spoja Za proračun jednopolnog kratkog spoja korištene su formule: • • • Otpor po fazi: Ukupni otpor: Rk = R Ω [ km ]⋅ 2 ⋅ l[km].Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Za najudaljeniji kabel kriterij termičkog zagrijavanja u kratkom spoju kontroliran je slijedećim proračunom:  I kat t= I  ks   0. zadovoljavaju obzirom na termičko zagrijavanje prema kataloškim podacima za dozvoljenu struju kratkog spoja u trajanju 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.05383   2 2 gdje je Ikat struja opterečenja prema kataloškim podacima (ELKA).

40 Iks80 [A] 16218.00800000 Ruk [Ω] 0.65 Proračun jednoplnog kratkog između spoja GRO2 i RO-MA (slika 8) Slika 8.doc .01530000 U [V] 230 Iks [A] 7382.Stranica 35 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između transformatorske stanice TS 1048 i GRO2 (slika 7) Slika 7.0754 Xuk [Ω] 0.00150800 U [V] 230 Iks [A] 14335.98 Iks80 [A] 8352. Mjesto jednopolnog kratkog između spoja GRO2 i RO-MA S 2 [mm ] 120 l [m] 50 X [Ω/km] 0.00158000 Ruk [Ω] 0.89 SRCE . Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.080 R [Ω/km] 0. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između trafo stanice i GRO2 S 2 [mm ] 240 l [m] 10 X [Ω/km] 0.079 R [Ω/km] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.1530 Xuk [Ω] 0.

28 Iks80 [A] 7938. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S 2 [mm ] 50 l [m] 35 X [Ω/km] 0.01 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 10) Slika 10. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.00193000 U [V] 230 Iks [A] 7016.02709000 U [V] 230 Iks [A] 3979.13 SRCE .00082000 Ruk [Ω] 0.080 R [Ω/km] 0.387 Xuk [Ω] 0.00581000 Ruk [Ω] 0.36 Iks80 [A] 4502. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S 2 [mm ] 120 l [m] 5 X [Ω/km] 0.082 R [Ω/km] 0.1930 Xuk [Ω] 0.doc .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 36 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja izmeđuRO-MA i RO-A (slika 9) Slika 9.

30 SRCE .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 37 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 11) Slika 11.36 Iks110 [A] 404. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.0092 Ruk [Ω] 0.41 Xuk [Ω] 0.115 R [Ω/km] 7.5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.doc .0092 U [V] 230 Iks [A] 357.

Un [V] 400 P [kVA] 400 xd' [%] 19 Xd' [Ω] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E. xd'=19% Za proračun kratkog spoja na generatoru korištene su formule: • Trajna struja kratkog spoja: I ks = ′ U 3⋅ Xd ′ ⋅ 2 • Reaktancija generatora: X d = ′ 2 xd % ⋅ U n 100 ⋅ P gdje je P nazivna nazivna snaga generatora u [kVA]. Un nazovni napon generatora u [V]. Mjesto kratkog spoja Nazivni podaci generatora: napon 0.Stranica 38 od 43 Proračun kratkog spoja na generatoru (slika 12) Slika 12.doc . X I ks = k =XΩ [ km]⋅ l[km] Ukupni otpor: Ruk = Rk Xk .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.200 Iks [A] 1718. X uk = 3 3 U X uk + Ruk 2 2 • Trajna struja kratkog spoja: SRCE . snaga 400kVA.4kV.94 Proračun tropolnog kratkog spoja Za proračun tropolnog kratkog spoja korištene su formule: • • Otpor po fazi: Rk = R Ω [ km]⋅ l[km] .

1530 Xuk [Ω] 0.doc .00013333 Ruk [Ω] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.Stranica 39 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između generatora i RO-MA (slika 13) Slika 13.00051000 U [V] 230 Iks [A] 1208. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0.83 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 14) Slika 14. Mjesto tropolnog kratkog spoja između generatora iRO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 10 X [Ω/km] 0.00026667 Ruk [Ω] 0.080 R [Ω/km] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.97 SRCE .1530 Xuk [Ω] 0.080 R [Ω/km] 0.00025500 U [V] 230 Iks [A] 1207.

32 SRCE .41 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 16) Slika 16.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.00096833 Ruk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.09880000 U [V] 230 Iks [A] 1049.115 R [Ω/km] 7.41 Xuk [Ω] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.00451500 U [V] 230 Iks [A] 1201.00153333 Ruk [Ω] 0.Stranica 40 od 43 Proračun troplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 15) Slika 15.083 R [Ω/km] 0.5240 Xuk [Ω] 0. Mjesto tropolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X [Ω/km] 0.5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0.doc .

00160000 Ruk [Ω] 0.doc .00306000 U [V] 230 Iks [A] 1200. X U 2 k =XΩ [ km]⋅ 2 ⋅ l[km] Ruk = Rk .Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Stranica 41 od 43 Proračun jednopolnog kratkog spoja Za proračun jednopolnog kratkog spoja korištene su formule: • • • Otpor po fazi: Ukupni otpor: Rk = R Ω [ km ]⋅ 2 ⋅ l[km]. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između generatora i RO-MA S [mm ] 120 2 l [m] 10 X [Ω/km] 0.080 R [Ω/km] 0. X uk = X k I ks = X uk + Ruk 2 Trajna struja kratkog spoja: Proračun jednoplnog kratkog spoja između generatora i RO-MA (slika 17) Slika 17.153 Xuk [Ω] 0.26 SRCE .

153 Xuk [Ω] 0.00153000 U [V] 230 Iks [A] 1195.00581000 Ruk [Ω] 0. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.84 SRCE .5240 Xuk [Ω] 0.02709000 U [V] 230 Iks [A] 1145.Stranica 42 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A (slika 18) Slika 18.080 R [Ω/km] 0.00080000 Ruk [Ω] 0. Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 S [mm ] 50 2 l [m] 35 X [Ω/km] 0.083 R [Ω/km] 0.doc . Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-MA i RO-A S [mm ] 120 2 l [m] 5 X [Ω/km] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.09 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB i RO-UPSB2 (slika 19) Slika 19.

doc .00920000 Ruk [Ω] 0.Sveučilišni računski centar FER ZESA – Fakultet elektrotehnike i računarstva.59280000 U [V] 230 Iks [A] 349.5 2 l [m] 40 X [Ω/km] 0.41 Xuk [Ω] 0.53 SRCE . Mjesto jednopolnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu S [mm ] 2.115 R [Ω/km] 7. Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju Glavni projekt elektroenergetskog besprekidnog napajanja ED94C665-1072-4B4F-B5D5-C9445E7C1C7E.Stranica 43 od 43 Proračun jednoplnog kratkog spoja između RO-UPSB2 i zadnjeg trošila na drugom katu (slika 10) Slika 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful