ЕВРОПСКИ

Место за мала слика како за пасош големина!

CURRICULUM VITAE

ЛИЧНИ
ФОРМАТ
ИНФОРМАЦИИ
ИМЕ
АДРЕСА

[ ПРЕЗИМЕ,ИМЕ ]
[ КУЌЕН БРОЈ,ИМЕ

НА УЛИЦА,ПОШТЕНСКИ БРОЈ,Град,Држава

ТЕЛЕФОНДОМАШЕН-МОБИЛЕН
ФАКС
E-mail
НАЦИОНАЛНОСТ
ДАТА НА РАЃАЊЕ

[ ДЕН,Месец,Година ]

РАБОТНО
ИСКУСТВО
• ДАТА(од-до)

[ Додај ги сите работни места поединечно-издвоено
почнувалќи со актуелното или задно работно место. ]

• ИМЕ И АДРЕСА НА
РАБОТОДАВАЧОТ
• ВИД НА РАБОТА И
СЕКТОР
•ПРОФЕСИЈА ИЛИ
РАБОТА НА КОЈА СЕ
НАОЃА
• ГЛАВНИ
АКТИВНОСТИ И
ОДГОВОРНОСТ

ОБРАЗОВАНИЕ И
ПРАКСА
• ДАТА (од-до)

[ Додај или наведи ги издвоено сите обуки-курсеви
поединечно кои ги имате завршено,почнувајќи од
актуелниот или пред некое време завршен. ]

•ИМЕ И ВИД НА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ЕДУКАЦИЈА И ПРАКСА
• ОСНОВЕН
ПРЕДМЕТ/ПРОФЕСИОН
АЛНИ ВЕШТИНИ
СТЕКНАТИl
• ТИТУЛА СО
КВАЛИФИКАЦИЈА
ДОДЕЛЕНИ
• НИВО НА
НАЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА
(ако е одредена)
Page 1 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other names ]

For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

]

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ
И СПОСОБНОСТИ
Стекнати на курсеви во
текот на каријерата ама не е
неопходно да се потврдени
со званични одобрениа и
дипломи.

МАЈЧИН ЈАЗИК

( НАВЕДИ ГО МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК)

ДРУГИ ЈАЗИЦИ
• ВЕШТИНА НА
ЧИТАЊЕ
•ВЕШТИНА НА
ПИШУВАЊЕ
• ВЕШТИНА НА
ЗБОРУВАЊЕ

СОЦИЈАЛНИ
ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

(НАВЕДИ ГО ЈАЗИКОТ)
(ИНДИЦИРАН НИВО:ОДЛИЧЕН,ДОБАР,ОСНОВНО)

ДОБАР

(ИНДИЦИРАН

ДОБАР

(ИНДИЦИРАН

НИВО:ОДЛИЧЕН,ДОБАР,ОСНОВНО)
НИВО:ОДЛИЧЕН,ДОБАР,ОСНОВНО)

НПР:

АНГЛИСКИ

ОДЛИЧЕН

[ Појасни ги тие способности и посочи како си се здобил со
истите ]

Живеење и работа со други
луѓе,во мулти културно
окружување во позиции
каде комуникацијата е
важна и ситуации каде
тимската работа е многу
важна.(како нпр: култура
и,спортs),итн..

ОРГАНИЗАЦИЈСКИ
ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

[Појасни ги тие способности и посочи како си се здобил со
истите]

Координација и
управување со
луѓе,проекти,фондови во
работата, доброволната
работа нпр:култура и
спорт)како и дома,итн.

ТЕХНИЧКИ
ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

[Појасни ги тие способности и посочи како си се здобил со
истите]

Со персонални
сметачи,наменска опремаапаратура,машини,итн.

УМЕТНИЧКИ
ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

[Појасни ги тие способности и посочи како си се здобил со
истите. ]

Музика,Пишување,Дизајн,ит
н.

ДРУГИ ВЕШТИНИ И
Page 2 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other names ]

[Појасни ги тие способности и посочи како си се здобил со
For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/

СПОСОБНОСТИ

истите ]

Способности кои не се
наведувани во горните
прашалници...

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
категории

Дата-

ДОПИЛНИТЕЛНИ
ИНФОРМАЦИИ
ПРИЛОЗИДОДАТОЦИ

Page 3 - Curriculum vitae of
[ SURNAME, other names ]

[ Iвклучувајќи овдека било кои други информации кои
можат да бидат од помош како нпр:контакт особи или
податоци,итн. ]
[ ЛИСТА

НА БИЛО КОИ ПРИЛОЖЕНИ ДОДАТОЦИ.]

For more information go to
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com/