Π.Δ.

3/22-4-1929 (ΦΕΚ Α' 155) : Περί Γενικού Οικοδομικού
Κανονισμού του Κράτους
'Εχοντες υπόψει τας διατάξεις του από 17-7-1923 Ν.Δ./τος "περί σχεδίων πόλεων
κλπ." ως ετροποποιήθη δια μεταγενεστέρων διατάξεων, αποφασίζομεν και
διατάσσομεν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρον 1.
1. Οι εν ταις διατάξεσι του παρόντος Διατάγματος αναφερόμενοι τεχνικοί ορισμοί
έχουσιν ως προς την εφαρμογήν αυτού τας κάτωθι διασαφηνιζομένας σημασίας. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. 9-8/30-9-1955).
Οικόπεδον και στοιχεία αυτού.
Άρθρον 2.
1. Ως οικόπεδον νοείται γενικώς ενιαία αυτοτελής ιδιοκτησία, ήτοι άπασα η
συνεχομένη έκτασις γης η εις ένα και τον αυτόν κύριον ανήκουσα.
Ως πρόσθιον όριον η προσθία πλευρά ή πρόσωπον του οικοπέδου νοείται η επί της
οδού και εν γένει επί του κοινοχρήστου χώρου πλευρά αυτού, ήτοι το μεταξύ
τούτου και του οικοπέδου κοινόν όριον.
Ως πλάγια όρια ή πλάγιαι πλευραί του οικοπέδου νοούνται αι πλευραί αυτού αι
έχουσαι αφετηρίαν τας οδούς και εν γένει τους κοινοχρήστους χώρους και
βαίνουσαι εξ αυτών προς εσωτερικον των οικοδομησίμων χώρων.
Ως οπίσθιον όριον ή οπισθία πλευρά του οικοπέδου νοείται η ενουσα τα τέρματα
των ως άνω πλαγίων πλευρών εις το εσωτερικον του οικοδομησίμου χώρου.
2. Όταν υφίσταται εγκεκριμενον σχέδιον, οι εν τη προηγουμένη παραγράφω
μνημονευόμενοι κοινόχρηστοι χώροι είναι αυτοί ούτοι οι υπό του σχεδίου
υποβλεπόμενοι, των ανωτέρω ορισμών αναφερόμενων μόνον εις το μετά την
ρυμοτομίαν υπό του προβλεπομένου ως κοινοχρήστου χώρου υπολειπόμενον
τμήμα της ιδιοκτησίας.
3. Τα όρια εκάστου οικοπέδου δύνανται ν΄ αποτελώνται και εκ τεθλασμένων ή
καμπύλων γραμμών. Εις περίπτωσιν μη ευθυγράμμων ορίων, η διάκρισις των
πλαγίων και οπισθίων ορίων μεταξύ των ήρτηται εκ της κατευθύνσεως (κλίσεως)
αυτών ως προς τας οριακάς γραμμάς των κοινοχρήστων χώρων των
περιβαλλόντων το οικόπεδον και της σημασίας αυτών (ως πλαγίων ή οπισθίων
ορίων) ως προς τα όμορα οικόπεδα. Πάντως εις άς περιπτώσεις δεν διασαφηνίζεται
η άνω διάκρισις εν τω παρόντι Διατάγματι, η επί της εφαρμογής του σχεδίου
υπηρεσία είναι αρμοδία να διασαφηνίζη ταύτην κατά την κρίσιν της.
Οσάκις τα πλάγια όρια του οικοπέδου συναντώνται (π.χ. γωνιαία οικόπεδα) και εν
ταις διατάξεσι του παρόντος ταις σχετιζομέναις με τας πλευράς των οικοπέδων δεν
προβλέπεται ιδιαιτέρως η περίπτωσις αύτη, η επί της εφαρμογής του σχεδίου
υπηρεσία είναι αρμοδία να ρυθμίζη αναλόγως τον τρόπον εφαρμογής των
διατάξεων τούτων.
Εις οικόπεδα, ών ουδεμία πλευρά αποτελεί όριον μετά κοινοχρήστου χώρου, δεν
χωρεί ο κατά την ανωτέρω παράγραφον 1 χαρακτηρισμός των πλευρών και η κατά
την παρ. 5 μέτρησις του βαθμούς.
4. Όμορα ή συνορεύοντα ή γειτονικά οικόπεδα καλούνται τα έχοντα μεταξύ των
κοινήν πλαγίαν τινά ή την οπισθίαν πλευράν.
Όμοροι γείτονες ή απλώς γείτονες καλούνται οι κύριοι των ως άνω ομόρων
οικοπέδων.
5. Βαθμός του οικοπέδου είς τι σημείον του προσώπου του ή και απλώς βάθος
καλείται το μήκος της κατά το σημείον τούτο καθέτου επί του προσώπου, της
δικηκουσης μέχρι της πρώτης συναντήσεως αυτής με τινα των ετέρων πλευρών.

1

Βάθος του οικοπέδου εις τι σημέιον πλαγίας ή οπισθίας πλευράς ως προς τι των
προσώπων του καλείται η απόστασις του σημείου τούτου από του προσώπου.
Βάθος προκηπίου ή πρασιάς ή απλως ακαλύπτου χώρου καλείται η απόστασις της
οικοδομικής γραμμής ή του κτιρίου εάν τούτο κείται εσώτερον της οικοδομικής
γραμμής κατά το εξεταζόμενον σημείον από του προσώπου του οικοπέδου.
Βάθος οιουδήποτε σημείου του οικοπέδου ή κτιρίου από του προσώπου ή ετέρας
πλευράς αυτού ή από της οικοδομικής γραμμής είναι η απόστασις του σημείου από
των γραμμών τούτων (ήτοι πλευρών οικοπέδου ή οικοδομικής γραμμής). (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. 9-8/30-9-1955).
Ακάλυπτοι χώροι, αυλαί , πρασιαί.
Άρθρον 3.
1. Ελεύθεροι ή ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου καλούνται τα τμήματα αυτού, εφ΄
ών δεν υφίστανται κτίρια.
2. Κεκαλυμμένοι χώροι του οικοπέδου καλούνται τα υπό οικοδομών
καταλαμβανόμενα τμήματα αυτού, ών η επιφάνεια μετράται ως οριζόντια προβολή
του όλου όγκου της οικοδομής.
3. Αυλή καλείται γενικώς ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου.
Πλαγία αυλή καλείται ο μεταξύ της πλαγίας πλευράς του οικοπέδου και του κτιρίου
ακάλυπτος χώρος κατα το ασυνεχές οικοδομικον σύστημα, ο συνεχόμενος με
κοινοχρήστους χώρου.
Ανοικτή αυλή καλείται ο εις το εσωτερικον του οικοδομικού τετραγώνου
σχηματιζόμενος ελεύθερος χώρος εκ της συνενώσεως των εις το εσωτερικον των
οικοπέδων τηρητέων υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων.
κοινή αυλή καλείται η αυτή ως άνω ανοικτή αυλή, όταν παραλειπομένων των
μεταξύ των οικοπέδων διαχωριστικών τοίχων, είναι εις την κοινήν χρήσιν πάντων
των ιδιοκτητών του οικοδομικού τετραγώνου.
Κλειστή αυλή καλείται ο εις το εσωτερικον του οικοπέδου αφιέμενος ακάλυπτος
χώρος, ο μη αποτελών μέρος οιασδήποτε των ως άνω ετέρων αυλών (π.χ. οι
συνήθεις φωταγωγοί).
4. Προκήπιον καλείται ο μεταξύ προσώπου του οικοπέδου και προσόψεως του
κτιρίου μικρός κήπος εκ δένδρων, φυτειών κ.λπ.
Πρασιά καλείται ο δι΄ ανθέων και θαμνωδών διακοσμητικών φυτών φυτευόμενος
ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου. Πρασιαί επίσης καλούνται και οι κατά τον αυτόν
τρόπον φυτευόμενοι κοινόχρηστοι χώροι. - (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του
Β.Δ. 9-8/30-9-1955).

Οικοδομικά συστήματα.
Άρθρον 4.
1. Εκ της σχετικής θέσεως του κτιρίου ως προς τα πλάγια όρια του οικοπέδου,
εφ΄ού τούτο κείται, διακρίνονται 3 οικοδομικά συστήματα. Το συνεχές, το
ασυνεχές και το μικτόν.
Συνεχές ή κλειστόν σύστημα είναι εκείνο καθ΄ ό τα επί του οικοπέδου
ανεγειρόμενα κτίρια εφάπτονται αμφοτέρων των πλαγίων αυτού ορίων.
Ασυνεχές ή ανοικτον σύστημα είναι εκείνο καθ΄ ο τα επί του οικοπέδου
ανεγειρόμενα κτίρια αφίστανται αμφοτέρων των πλαγίων αυτού ορίων.
Μικτόν είναι το σύστημα καθ΄ ό τα επί του οικοπέδου ανεγειρόμενα κτίρια
εφάπτονται μεν της μιας των πλαγίων αυτού πλευρών, αφίστανται δε της ετέρας.
πανταχόθεν ελεύθεραι ή και απλώς ελευθεραι οικοδομαί καλούνται αι ουδενός των
ορίων του εφ΄ ού κείνται οικοπέδου εφαπτόμεναι. - (Καταργήθηκε από το άρθρο
81 του Β.Δ. 9-8/30-9-1955).

2

Όψεις οικοδομών και σχετικαί λεπτομέρειαι.
Άρθρον 5.
1. Όψεις των οικοδομών καλούνται αι πλευραί αυτών, διακρινομένων εν γένει εις
έκαστον κτίριον της προσόψεως ή προσώπου, της οπισθίας όψεως και των
πλαγίων όψεων, αναλόγως προς την σχετικην θέσιν αυτών ως προς τα όρια του
εφ΄ού κείνται οικοπέδου, μεθ΄ ών πλειότερον παραλληλίζονται.
Ως όψις κτιρίου θεωρείται η όλη πλευρά μετά των επ΄ αυτής αρχιτεκτονικών και
λοιπών εξοχών και εσοχών, (ήτοι παραστάδων, κορωνίδων, γείσων, εξωστών
κ.λπ.). Η επιφάνεια της όψεως, ήτις είναι αφετηρία των άνω εσοχών και εξοχών,
καλείται κυρία επιφάνεια.
Ως μήκος όψεώς τινος του κτιρίου λογίζεται το μήκος της οριζοντίας προβολής της
κυρίας αυτής επιφανείας. Ως μήκος όψεως ως προς τινα πλευράν και εν γένει
διεύθυνσιν λογίζεται το μήκος της άνω προβολής, προβεβλημένης επί
κατακορύφου επιπέδου παραλλήλου τη πλευρά ή διευθύνσει.
2. Η οικοδομή θεωρείται ελισσομενη εις πτέρυγας όταν το περίγραμμα της
οριζοντίας προβολής της επί του εδάφους βάσεώς της είναι κοίλον πολύγωνον,
ήτοι ένιαι πλευράι του περιγράμματος προεκτεινόμεναι τέμνουσι τούτο. Αι κατά την
προηγουμενην παράγραφον όψεις αναφέρονται εις το όλον κτίριον, θεωρουμενον
ως ενιαίον σύνολον μετά των πτερύγων του, ασχέτως προς τας εκ τούτων
σχηματιζομενας εσοχάς και εξοχάς. Δύνανται ουχ΄ ήττον κατ΄ αναλογίαν να
χαρακτηρισθώσι και ιδιαιτέρως όψεις ή πλευραί εκάστου τμήματος ή πτέρυγος του
κτιρίου.
3. Αι μέγισται ή ελάχισται αποστάσεις και εν γένει μετρήσεις οιονδήποτε
αποστάσεων αι αναφέρουσαι ως αφετηρίας τα κτίρια, λογίζονται από τας κυρίας
επιφανείας των όψεων αυτών. - (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. 9-8/309-1955).

Οικοδομικά τετράγωνα, οικοδομικαί γραμμαί, κοινόχρηστοι χώροι.
Άρθρον 6.
1. Τα σχέδια καθορίζουσι δι΄ ορικών γραμμών τα όρια μεταξύ των υπ΄αυτών
προβλεπομένων κοινοχρήστων (οδών, πλατειών, αλσών κ.λπ.) ως και
οικοδομησίμων (κοινώς οικοδομικών τετραγώνων) χώρων.
2. Η γραμμή εφ΄ ής επιτρέπεται η τοποθέτησις της προόψεως των κτιρίων,
καλείται οικοδομική γραμμή. Το σχέδιον δύναται να ορίζη ως οικοδομικάς προς
τους κοινοχρήστους χώρους γραμμάς είτε τας άνω ορικάς τοιαύτας ή ετέρας
ενδότερον τούτων κειμενας, οπότε επιβάλλει την τήρησιν ακαλύπτου εκτάσεως
μεταξύ των οικοδομών και των κοινοχρήστων χώρων, ήτοι προαυλίου.
Επίσης δύναται να ορίζη οικοδομικάς γραμμάς και ως προς τα οπίσθια όρια των
οικοπέδων ή και ως προς τα πλάγια τοιαύτα. Όπου το σχέδιον προβλέπει μόνον
τας κατά την ανωτέρω παράγραφον 1 ορικάς γραμμάς, αύται θεωρούνται ως και
οικοδομικαί τοιαύται.
3. Αι κατά τα ανωτέρω οικοδομικαί γραμμαί συνεπάγουσι την επ΄ εαυτών
υποχρεωτικήν τοποθέτησιν των όψεων των κτιρίων. Δύνανται ουχ ήττον να
θεωρώνται εις ωρισμένας περιπτώσεις και απλώς ως τα εξώτατα όρια, πέραν των
οποίων δεν επιτρέπεται τοποθέτησις οικοδομών.
4. Ως κοινόχρηστοι κατά το παρόν διάταγμα χώροι νοούνται ου μόνον οι πράγματι
υφιστάμενοι ως τοιούτοι, αλλά και οι υπό του εγκεκριμένου σχεδίου απλώς
προβλεπόμενοι, ασχέτως αν εγένετο ή ου απαλλοτρίωσις αυτών. - (Καταργήθηκε
από το άρθρο 81 του Β.Δ. 9-8/30-9-1955).

Απ΄ ευθείας θέα.
Άρθρον 7.

3

1. Απ΄ ευθείας θέα διαμερίσματος καλείται η απόστασις μεταξύ της εξωτερικής
όψεως του κτιρίου και της επιφανείας του πλησιεστέρου κατ΄ έναντι τοίχου ή
ετέρου εμποδίου μετρούμενη επί καθέτου εις την επιφάνειαν της όψεως, αγομένης
από του μέσου του ανοίγματος (παραθύρου κ.τ.τ.) του υπό εξέτασιν
διαμερίσματος.
Η απ΄ ευθείας θέα θεωρείται εκτεινομενη επί δύο μέτρων εκατέρωθεν της άνω
καθέτου (το όλον 4 μέτρα) μετρουμένων οριζοντίως. Ως επιφάνεια του εμποδίου
θεωρείται η κατακόρυφος επιφάνεια η παρακολουθούσα τα ίχνη της προ του
ανοίγματος πλησιεστέρας εις την υπό εξέτασιν όψιν γραμμής του εμποδίου. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. 9-8/30-9-1955).

Φωτισμός άμεσος, έμμεσος κ.λπ. Ανοίγματα.
Άρθρον 8.
1. Ο φωτισμός και αερισμός διαμερίσματος του κτιρίου καλείται : Άμεσος όταν τα
εις τούτον αποβλέποντα ανοίγματα κείται επί ακαλύπτου χώρου (οίον οδών, αυλής
κττ) . Έμμεσος όταν τα ανοίγματα κείνται επί ετέρων διαμερισμάτων αμέσως
φωτιζόμενων και αεριζόμενων.
Απ΄ ευθείας όταν τα ανοίγματα κείνται επί οδών και εν γένει κοινοχρήστως
χώρων, επί των πλαγίων αυλών των οικοδομών του μη συνεχούς συστήματος, επί
των οπισθίων εσωτερικών ανοικτών αυλών των οικοδομών του συνεχούς
συστήματος, επί των όψεων των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών και επί των
εσωτερικών κοινών αυλών.
2. Ανοίγματα των οικοδομών καλούνται γενικώς τα προς φωτισμόν, αερισμόν και
συγκοινωνίαν των διαμερισμάτων αυτών αφιέμενα επί των τοίχων και της στέγης
κενά. Διαστέλλονται εις θυρίδας (παράθυρα) και θύρας. Όπου δεν ταις διατάξεσι
του παρόντος γίνεται χρήσις του άνω όρου επί ζητημάτων φωτισμού και αερισμού
πρόκειται πάντοτε περί παραθύρων. - (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. 98/30-9-1955).

Πόλις. Κώμη.
Άρθρον 9.
1. Εις τας πόλεις νοουνται κατά το παρόν Διάταγμα υπαγόμεναι αι πρωτεύουσαι
των Νομών και Επαρχιών και πάσα ετέρα πόλεις ή συνοικισμός έχων υπέρ τους
πέντε χιλιάδας κατοίκους κατά τα αποτελέσματα της επισήμου απογραφής.
Εις τας Κώμας νοούνται υπαγόμεναι πάσαι αι λοιπαί πόλεις και συνοικισμοί πλην
των άνω.
2. Εις τας πόλεις υπάγονται και αι υπό του Κράτους ανεγνωρισμέναι Λουτροπόλεις
και αν ακόμη έχωσι μικρότερον αριθμόν κατοίκων. Ομοίως δύνανται να υπαχθώσιν
εις τας πόλεις δι΄ αποφάσεως του επί της συγκοινωνίας υπουργού συνοικισμοί
κεκτημένοι κάτω των 5.000 κατοίκους, εφ΄ όσον ούτοι λόγω τη προσεγγίσεως
αυτών εις μεγάλας πόλεις ή των ειδικών αυτών τοπικών συνθηκών έχουσιν
ιδιαιτέραν σπουδαιότητα. κατά τον αυτόν τρόπον δύνανται να υπάγονται εις τας
κώμας τμήματα πόλεων αριθμουντα κάτω των 5000 κατοίκους, εφ΄ όσον ταύτα
καίτοι τοπογραφικώς είναι συνέχεια της πόλεως, αποτελουσιν όμως ιδιαίτερον
ανεξάρτητον ταύτης Δήμον ή Κοινότητα. - (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του
Β.Δ. 9-8/30-9-1955).

Οδοί, οδοί κεντρικαί, τμήματα κεντρικά και μη, τμήματα αστικά, τμήματα εξοχικά
κ.λπ.
Άρθρον 10.

4

Αι άνω οδοί χαρακτηρίζονται δι΄ Υπουργικής αποφάσεως εκδιδομένης μετά γνώμην του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων και δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά τον τοιούτον δε χαρακτηρισμόν τα επ΄ αυτών ακίνητα υπόκεινται εις τας ειδικάς υποχρεώσεις του παρόντος Διατάγματος. όροφοι. Πλάτος οδού κατά τι σημείον του άξονος αυτής. Μετά τον ως άνω χαρακτηρισμόν. καλείται η εις το σημείον τούτο ελαχίστη μεταξύ των εκατέρωθεν προσώπων των οικοπέδων απόστασις.τ. δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος καθορίζεται εκάστοτε η κατηγορία κατά την κρίσιν της υπηρεσίας αναλόγως των πραγματικών συνθηκών. εν αίς τα ακίνητα έχουσι μεγαλυτέραν αξίαν ή απολύτως ως προς την όλην πόλιν ή και ως προς το τμήμα αυτής ου αποτελουσιν οιονεί το κέντρον. ού το δάπεδον. Κυρία οικοδομή καλείται η έχουσα την πρόοψιν της επί της οικοδομικής γραμμής ή και ένδον ταύτης υπό τους όρους του άρθρου 30. Δάπεδον καλείται η άνω επιφάνεια του πατώματος οιουδήποτε διαμερίσματος της οικοδομής ή του δώματος ή της αυλής.Δευτερεύουσα οικοδομή και στοιχεία κτιρίων (δάπεδον. κείται υπό την στάθμην του πέριξ εδάφους ή αυλής. Εάν δεν προδιαγράφεται εκ του σχεδίου τοπογραφικως ο χαρακτηρισμός των άνω κατηγοριών. και αι εξυπηρετικαί ωρισμένου τινός γενικωτέρου σκοπού (οίον οδοί προς ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία. 2. 4. . Μεσότοιχος ή κοινός τοίχος ή διαχωριστικός τοίχος καλείται ο τοίχος ο ανεγειρόμενος επί του οίκου ορίου των δύο όμόρων ιδιοκτησιών και καταλαμβάνων μέρος εξ εκατέρας τούτων.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. εάν δεν αποτελή στοιχείον του κτιρίου αλλ΄ απλούν περίφραγμα του οικοπέδου. Εις περίπτωσιν μεγαλυτέρας υψομετρικής διαφοράς καλείται απλώς όροφος.χ. Όπου γίνεται μνεία αριθμού ορόφων. έστω και εν μέρει. 9-8/30-9-1955). έσω και εν μέρει. ευρίσκεται εις την στάθμην του πέριξ εδάφους ή αυλής ή υπέρκειται ταύτης (έστω και εν μέρει) το πολύ κατά 0. ού το δάπεδον. 9-8/30-9-1955).τ.). Όροφοι καλούνται γενικώς τα οριζοντίως διαχωριζόμενα αλλήλων διαμερίσματα της οικοδομής. 6. Κυρία .Δ. Ειδικώτερον καλείται διαχωριστικός τοίχος. 3. 5 . Άρθρον 11. Ισόγειον καλείται το διαμέρισμα (όροφος). Οι λοιποί υπέρ το ισόγειον όροφοι αριθμούνται εκ των κάτω προς τα άνω κατ΄ αύξοντα αριθμόν (μη συνυπολογιζόμενου του υπέρ τα ισόγεια καταστήματα τυχόν υπάρχοντος ημιωρόφου). 5. μετά την πλήρη διάστρωσιν και επεξεργασίαν (π. οδοί περιπάτου κ. Οδοί ή αρτηρίαι πρωτεύουσαι. αποκλείεται ανάκλησις αυτού. 1. Κεντρικά ή εμπορικά τμήματα καλούνται αι περιοχαί των άνω οδών και χαρακτηρίζονται ως άνω. δεν συμπεριλαμβάνεται δε το υπόγειον. Δευτερεύουσα ή εσωτερική οικοδομή καλείται η ανεγειρόμενη εις το εσωτερικον του οικοπέδου όπισθεν της κυρίας οικοδομής.Δ. αποκλειομένου μετά τον χαρακτηρισμόν του περιορισμού των ορίων των.1. εξοχικά και βιομηχανικά. 2. κεντρικαί ή εμπορικαί καλούνται αι συγκεντρουσαι την μεγαλυτέραν εμπορικήν και κυκλοφοριακήν κίνησιν. μεσότοιχοι). Όπου εν τω παρόντι γίνεται μνεία της λέξεως όροφος εξυπακούεται το ισογειον και οι υπέρ τούτο όροφοι. δεν συνυπολογίζεται ο υπέρ το κατάστημα ημιώροφος.60 μέτρ. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 4. μετά την πλακόστρωσιν). Εις εκάστην πόλιν διακρίνονται τμήματα κεντρικά ή εμπορικά αστικά ή κατοικιών. Υπόγειον καλείται το διαμέρισμα (όροφος). 3.

. 3.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β..... 9-8/30-9-1955).......... Αρχιτεκτονικαί προεξοχαί θεωρούνται τα διαζώματα .. γραμμής) επί τω τέλει αυξήσεως του εσωτερικού χρησιμοποιησίμου χώρου (οίον κεκαλυμμένοι ή κλειστοί εξώσται) και εν γένει εξυπηρετικαί οιασδήποτε αυτού λειτουργίας. κίονες.λπ ανεγειρομένων υπέρ την κορωνίδα ή το αττικόν παρά την επιφάνειαν της όψεως.... Ως βάσις κτιρίου..... 1.. προκειμένου δε περί των λοιπών εσωτερικών όψεων... Υψος κτιρίου εις τινα όψιν αυτού καλείται το μήκος του τμήματος της κατακορύφου της αγομένης εις το μέσον της όψεως. Αρθρον 16 6 ... 9-8/30-9-1955). γείσα κ... Αρθρον 14 . παραστάδες... το κατά τα ανωτέρω οριζόντιον επίπεδον άγεται δια της ανωτάτης ορικής γραμμής της κορωνίδος ή του Αττικού κατά το μέσον της όψεως. Εις περίπτωσιν αρχιτεκτονικών προεξοχών....(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.... Εξυπηρετικαί προεξοχαί θεωρούνται αι ανιουσαι ή κατιούσαι βαθμίδες. 9-8/30-9-1955)....Δ. Προεξοχαί συμφυείς προς το κτίριον καλούνται τα εξέχοντα των όψεων αυτού μέρη και διακρίνονται εις αρχιτεκτονικάς προεξοχάς και εις προεξοχάς εξυπηρετικάς του εσωτερικού της οικοδομής........... Προεξοχαί μη συμφυείς προς το κτίριον είναι τα προστεγάσματα. 2. αι σκιάδες κ.. και την προώθησιν ολοκλήρων τμημάτων της όψεως προς τα έξω (πέραν της οικοδ.. 9-8/30-9-1955)... Το ύψος του ορθογωνίου ...Δ.Προεξοχαί.λπ.. οι εξώσται και εν γένι αι προεξοχαί αι συνεπάγουσαι. 2..........Δ............ Εν περιπτώσει απολήξεως της επιφανείας επικαλύψεως της στέγης παρά τη όψει εις κορωνίδα ή ανεγέρσεως υπέρ ταύτην Αττικού....τ. ... προκειμένου μεν περί της προόψεως θεωρείται η επιφάνεια του πεζοδρομίου........... στοιχεία τα αποσκοπούντα αποκλειστικώς την διακόσμησιν των κτιρίων και εν γένει την αρχιτεκτονικήν των εμφάνισιν... Αρθρον 15 - (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β...(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.. 1.... το σύνολον των προβολών των προεξοχών τούτων επί επιπέδου παραλλήλου τη όψει μετασχηματίζεται εις ισοδύναμον ορθογώνιον έχον βάσιν το μήκος της όψεως. Άρθρον 13. .. οίον αετωμάτων... ασχέτως προς την αρχιτεκτονικήν εμφάνισιν. η επιφάνεια των προ αυτών αυλών. το περιλαμβανόμενον μεταξύ της βάσεως του κτιρίου και του οριζοντίου επιπέδου του διερχομένου δια της παρά τη όψει και κατά το ως άνω μέσον αυτής εξωτάτης ορικής γραμμής της επιφανείας επικαλύψεως της στέγης. Άρθρον 12.Δ... πυργίσκων κ.τ........ . Υψη κτιρίων.......

από της αποτυπωτέας εκτάσεως).- (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Το τριγωνομετρικόν δίκτυο θα στηρίζεται επί βάσεως εκλεγομένης επί εδάφους όσον οίον τε ομαλού και οριζοντίου και μετρουμένης τετράκις δια κανόνων ξύλινων ή μετροταινίας μεταλλικής συγκρινομένης προς κανονικόν μέτρον (λ. τότε γίνεται η εξάρτησις του τριγωνομετρικού δικτύου της πόλεως εκ του κρατικού δικτύου. χαρτών 1. Αρθρον 17 - (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-9-1955).χ. 1337/83 όπως ισχύουν). Αι προς αποτύπωσιν των εδαφικών λεπτομερειών πολυγωνομετρικαί οδεύσεις δέον να ώσι πάσαι εξηρτημέναι από τριγωνομετρικών σημείων ή και εκ πολυγωνομετρικών τοιούτων.Δ. 9-8/30-9-1955). Εις περίπτωσιν καθ' ήν πλησίον της αποτυπωτέας εκτάσεως εξικνείται και το κρατικόν τριγωνομετρικόν δίκτυον (π. 7 . όσον οίον τε ομοιόμορφον (άνευ μεγάλων διαφορών εις τα μήκη των πλευρών) και κανονικών (άνευ οξειών γωνιών) μετά πλευρών ουχί μειζόνων των 2. Σύνταξις και εφαρμογή σχεδίου παλαιάς ή νέας πόλεως ή κώμης.0001 Μ όπου Μ παριστά το ολικόν μήκος βάσεως. Ούτος απαιτείται να περιλαμβάνη έκτασιν ανάλογον δια την προβλεπομένην εξέλιξιν της πόλεως επί μίαν 50ετίαν. Ανεκτόν σχετικόν σφάλμα ορίζεται εις 0.200 μέτρα. Β) Πολυγωνομετρικαί οδεύσεις.Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΙΝ ΤΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ (Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β' διατηρήθηκαν σε ισχύ από την παρ. 'Αρθρο 18 : Γενικοί Κανόνες δια την σύνταξιν τοπογραφικών κλπ. ΦΕΚ Α' 210 με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Ν. δύο κορυφαί τούτου κείνται περί τα 5 χλμ.000 μέτρων. 1577/85. αναγραφομένων εν ιδιαιτέρω σημειωματαρίω.χ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 2. μετρουμένης βάσεως ελέγχου εις το άκρον του τοπικού δικτύου. ως και αναθεώρησις ή τροποποίησις τοιούτου σχεδίου απαιτεί την προηγουμένην σύνταξιν τοπογραφικού και χωροσταθμικού χάρτου. αλλ' ούτε και να υπολείπεται των 30 μέτρων. Το μήκος εκάστης πλευράς οδεύσεως ενδείκνυται να μη υπερβαίνη τα 200 μ. Προς έλεγχον του όλου δικτύου θα μετράται και ετέρα κανονική βάσις εις το έτερον άκρον του τριγωνομετρικού δικτύου. Οι κατά την προηγούμενην παράγραφον χάρται πρέπει να συντάσσωνται κατά τα επόμενα : Α) Τριγωνισμός. προσδιορισθέντων ήδη το δε μήκος εκάστης τούτων (δηλαδή το άθροισμα των μηκών των πλευρών) να μη υπερβαίνη τα 1. του πολυτεχνείου). Το πρωτεύον τριγωνομετρικίν δίκτυον θα αποτελήται εκ τριγώνων. Αι παρακείμεναι πλευραί ενδείκνυται να μη διαφέρωσιν αλλήλων πολύ εις μήκος του μεταξύ αυτών λόγου όντος πάντοτε μείζονος του ενός τετάρτου. πάντως δε επαρκή δια τον διπλασιασμόν αυτής. Η ανεύρεσις των τριγωνομετρικών σημείων εξασφαλίζεται δια πλήρους περιγραφής της θέσεως τούτων και δι' αναλόγων μετρήσεων.

Αι γωνίαι εκάστης πολυγωνομετρικής οδεύσεως ενδείκνυται να μη διαφέρωσι κατά
πολύ των 200β, αλλά να περιέχωνται μετξαύ των ορίων 150β - 200β.
Αι πλευραί των πολυγωνομετρικών οδεύσεων θα μετρώνται δις δια χαλυβδίνης
μετροταινίας, η δε μεταξύ των μετρήσεων της αυτής πλευράς διαφορά πρέπει να
μην υπερβαίνη την υπό του κάτωθι τύπου διδομένην τιμήν.

0,030 νΜ + Μ
----5.000
όπου Μ το μήκος της πλευράς.
Το ολικόν γωνιώδες σφάλμα κλίσεως πρέπει να ή μικρότερον του 0,01 νΝ δια τας
πρωτεούσας οδεύσεις (τας αρχομένας και καταληγούσας εις τριγωνομετρικόν
σημείον) και 0,02 νΝ δια τας δευτερευούσας οδεύσεις όπου Ν είναι ο αριθμός των
μετρηθεισών γωνιών οδεύσεως.
Το σφάλμα παρέχεται εις εκατοστά βαθμού εκατονταδικής διαιρέσεως.
Το ολικόν γραφικόν σφάλμα κλίσεως οδεύσεως ευρισκόμενον εκ του τύπου F =
Fx2 - Fψ2, ένθα Fx και Fψ τα επί τετμημένων και τεταγμένων ολικά σφάλματα,
πρέπει να μην υπερβαίνη τα εκ των επομένων τύπων διδομένα ανεκτά όρια.
= 0,01 Μ-0,10
δια τας πρωτεούσας οδεύσεις.
= 0,02 Μ-0,15
δια τας δευτερούσας οδεύσεις ένθα Μ, είναι το μήκος της οδεύσεως εις μέτρα.
Γ) Χωροστάθμησις.
Το χωροσταθμικόν δίκτυο όπερ θα αποτελή την βάσιν της υψομετρικής
αποτυπώσεως θα σημαίνηται δια μονίμων σταθερών χυτοσιδηρών υψομετρικών
αφετηριών, πακτουμένων εις στερεά μόνιμα κτίρια (εκκλησίας, σχολεία, κλπ.)
διανοιγομένων οπών καταλλήλων μακράν δε των αρμών, της οικοδομής. Τα
υψόμετρα των αφετηριών θα προσδιορίζωνται μέσω χωροβάτου δια
χωροσταθμικών οδεύσεων. Αι αφετηρίαι θα κατανέμωνται κατά τρόπον
εξασφαλίζοντα τον καθορισμόν του υψομέτρου εις οιανδήποτε θέσιν το πολύ δια
δύο διαδοχικών στάσεων του χωροβάτου.
Αι μεταξύ αυτών υψομετρικαί διαφοραί θα προσδιορίζωνται δια διπλής
χωροσταθμήσεως. Η μεταξύ των δύο εξαγομένων διαφορά οφείλει να μην
υπερβαίνη το υπό του επομένου τύπου εις μέτρα διδόμενον ανεκτόν όριον.
0,01 ν Μ +
h
-----3.000
ένθα Μ το μήκος της χωροσταθμικής οδεύσεως εις χιλμ. και h το απόλυτο
άθροισμα των διαφορών της στάθμης εις μέτρα.
Τα υψόμετρα θέλουσιν εν γένει ανάγεσθαι εις το γενικόν υψομετρικόν ορίζοντα
του Κράτους δι' εξαρτήσεως του χωροσταθμικού δικτύου εκ τινος σταθερού
υψομετρικού σημείου γνωστού υψομέτρου (παρακειμένης οδού ή σιδηροδρομικής
γραμμής) ή και δι' αναγωγής εις την στάθμην της θαλάσσης, εφόσον τούτο είναι
δυνατόν.
Δ) Τρόπος αποτυπώσεως των εδαφικών λεπτομερειών.
Αι εδαφικαί λεπτομέρειαι του πυκνοκατωκημένου μέρους της πόλεως θα
αποτυπώνται δι' ορθογωνίων συντεταγμένων από των πολυγωνομετρικών
πλευρών τη βοηθεία ορθογώνου. Κατά τον αυτόν τρόπον θα ορίζωνται εν γένει και
αι θέσεις παντός οικοδομικού έργου. Αι τετμημέναι και τεταγμέναι θα μετρώνται
δια κανόνων ξύλινων ή χαλύβδινης μετροταινίας, προηγουμένως συγκρινομένων
προς κανονικόν μέτρον.
Τα αποτυπωτέα στοιχεία εν τε τω πυκνοκατωκημένω θα είναι τα περιγράμματα των
οικοδομικών τετραγώνων και οι εντός αυτών ασκεπείς χώροι, αυλαί, κήποι, πάντα
τα μεμωνομένα ή και συνεχόμενα οικοδομήματα και τα μεταξύ τούτων γήπεδα

8

μετά καθορισμού του αριθμού των ορόφων και κατατάξεως εις ποιότητας αυτών
(καινουργές, ετοιμόρροπον κλπ.) οι διαχωριστικοί τοίχοι και εν γένει μανδρότοιχοι
φράκται και λοιπά τα φρέατα, τα μεγάλα δένδρα και τεχνικά έργα πάσης φύσεως
δεξαμεναί, τοίχοι, μεμονωμένοι ή τοίχοι υποστηρίξεως ερείπια, αρχαία μνημεία,
νεκροταφεία, υδραγωγεία, οχετοί ανοικτοί, χάνδακες, χείμμαροι, ρύακες κλπ.
Πάντως θα λαμβάνηται υπόψιν ότι δέον να απεικονίζηται και το εσωτερικό των
οικοδομικών τετραγώνων μέχρι βάθους από της υπαρχούσης οικοδομικής γραμμής
δέκα μέτρων τουλάχιστον εν ανάγκη δε και εσώτερον τούτου προς επίτευξιν
αρτίας παραστάσεως του συνόλου της κυρίας οικοδομής, ίνα είναι γνωστή κατά
τας μελετηθησομένας διαπλατύνσεις ή ευθυγραμμίσεις η σύνθεσις των πλευρών
των οικοδομικών τετραγώνων. 'Οπου κατά την μελέτη του ρυμοτομικού σχεδίου
κριθή αναγκαία ριζικωτέρα ρυμοτομία δια μέσου οικοδομικών τετραγώνων, τότε,
εφόσον η υπάρχουσα αποτύπωσις δεν είναι επαρκής αποτυπούνται ολόκληρον το
θιγόμενον εσωτερικόν των οικοδομικών τετραγώνων (δια της απλουστέρας
τοπογραφικής μεθόδου).
3. Απλούστευσις τοπογραφικών εργασιών δια μικράς κωμοπόλεις.
Επιτρέπεται παρέκκλισις από των διατάξεων της ως άνω παραγράφου εφόσον
πρόκειται περί κώμης μη περιλαμβανούσης περισσοτέρους των 2.000 κατοίκων.
Η παρέκκλισις συνίσταται εις ταχυμετρικήν αποτύπωσιν της εφ' ής εκταθήσεται το
σχέδιον περιοχής. Η παρέκκλισις αύτη επιτρέπεται υπό τον όρον όπως τα βάσει
ταύτης συνταχθησόμενον σχέδιον ρυμοτομίας εφαρμοσθή αμέσως επί του εδάφους
και αποτυπωθή το νέον ειδικόν δίκτυο κατά τον εν τη προηγουμένη παραγράφω
εκτιθέμενον ακριβή τρόπο. Κατά την αποτύπωσιν ταύτην επιβάλλεται και
ταυτοχρόνος αποτύπωσις των εκ της ρυμοτομίας θιγομένων ιδιοκτησιών
αποτυπουμένης πλήρως εκάστης τούτων (και κατά το μη ρυμοτομούμενον μέρος)
μετά χαρακτηρισμού του αριθμού ορόφων, της καταστάσεως, του είδους
κατασκευής και της παλαιότητας.
4. Τρόπος καταρτίσεως των διαγραμμάτων των τοπογραφικών χαρτών.
Οι κατά τα προηγούμενα χάρται συντάσσονται εις πινακίδες διαστάσεων 60 Χ 90 εκ
χονδρού χάρτου αρίστης ποιότητας ωπλισμένου δι' υφάσματος υπό κλίμακα 1:500.
Τας άνω πινακίδας συνοδεύει πάντοτε ευρετήριον και συνοπτικός τοπογραφικός
και χωροσταθμικός (μετά χωροσταθμικών καμπυλών) χάρτης υπό κλίμακα 1:2000
εξ ού παραλείπονται οι χαρακτηρισμοί οδεύσεων, στάσεων, αριθμοί, υψόμετρα
κλπ. περιλαμβανούσης μόνον της αποτυπώσεως των χωροσταθμικών καμπυλών.
Εάν ο συνοπτικός ούτος χάρτης καταλαμβάνει επιφάνεια μείζονα του 1,00 Χ 1,50
μ. τότε πρέπει και ούτος να συντάσσηται εις πινακίδος του άνω μεγέθους και να
καταρτίζηται κατά τον αυτόν τρόπον και πρόσθετος συνοπτικός χάρτης
παραστατικός του συνόλου υπό κλίμακα περιορίζουσαν την επιφάνεια αυτού εις
1,00 Χ 1,00 μ.
5. 'Εκαστον των κατά τα ανωτέρω χαρτών πρέπει να συνοδεύωσι 2 τουλάχιστον
αντίγραφα εν επί διαφανούς υφάσματος και έτερον επί διαφανούς χάρτου καλής
ποιότητος. Εκ του επί διαφανούς υφάσματος αντιγράφου πρέπει να παραλείπωνται
αριθμοί, οδεύσεις, κλπ. και η χωροσταθμική αποτύπωσις και να περιορίζηται τούτο
μόνον εις την αποτύπωσιν της οριζοντιογραφίας δια σινικής μελάνης μέλανος
χρώματος. Εκ του επί του διαφανούς χάρτου αντιγράφου παραλείπονται επίσης
αριθμοί, χαρακτηρισμοί στάσεων, οδεύσεις κλπ. ουχί όμως και η χωροσταθμική
αποτύπωσις δια καμπυλών.
6. Χάραξις του σχεδίου επί του εδάφους.
Ο Δήμος και η κοινότης μετά την έγκρισιν του σχεδίου ρυμοτομίας ή της
τροποποιήσεως αυτού, προβαίνει εις την επί του εδάφους μεταφοράν του νέου
ρυμοτομικού διαγράμματος σημαίνων επί τόπου της διασταυρώσεως ή αλλαγάς
κατευθύνσεως των αξόνων των οδών δια μονίμου σημάνσεως εξασφαλιζομένης
συνάμα και της θέσεως των ούτω τεθέντων σημείων δια συντόμου περιγραφής
τούτων. Η τοποθέτησις των σημείων τούτων επί διασταυρώσεως των αξόνων θέλει
γίνει επιμελημένη, δια καταλλήλων μετρήσεων λαμβανομένων εκ του εγκριθέντος
διαγράμματος και μεταφερομένων καταλλήλως επί του εδάφους ούτως ώστε να
τηρηθώσιν αι ωρισμέναι συνθήκαι υφ' άς εχαράθη η ρυμοτομία.

9

Επί του τοπογραφικού διαγράμματος (πρωτοτύπου και αντιγράφου 1:500 και
1:2000) σημειούται είτα ευκρινώς η θέσις των ως άνω μονίμων σημείων των
αξόνων, των οδών, εξασφαλιζομένων δια μετρήσεων προς τα γειτονικά σταθερά
σημεία (εφόσον υπάρχουσι) συνάμα δε σημειούται και τα υψόμετρα των αξόνων
των νέων οδών. Επιπροσθέτως καθορίζονται δι' υπολογισμού και αι συντεταγμένες
των τομών των αξόνων των χαραχθεισών νέων οδών, ως και των σημείων, καθ' ό
οι άξονες των οδών αλάσσουν κατεύθυνσιν. Ομοίως αναγράφονται εις το
διάγραμμα τα τε οριστικά πλέον μήκη των οικοδομικών τετραγώνων ως και τα
πλάτη των οδών, πλατειών κλπ. δι' αριθμών. Το ούτω συμπληρούμενον
ρυμοτομικόν διάγραμμα αποτελεί το τελικόν τοιούτον εφαρμογής.
7. Τα στοιχεία τριγωνισμού και λοιπών υπολογισμών, αι πρωτότυπαι πινακίδες και
εν γένει πάντα τα στοιχεία τοπογραφήσεως και χωροσταθμίσεως βάσει των οποίων
συνετάγη ο δια το σχέδιον χάρτης, ταξινομούνται και διαφυλάσσονται υπό του
δήμου ή της κοινότητας εις μέρος ασφαλές δια την ενδεχομένην περίπτωσιν
ανασυντάξεως εξ αυτών του εν λόγω χάρτου.

'Αρθρο 19 :
Μελέτη και έγκρισις του σχεδίου και σύνταξις των οριστικών αυτού
διαγραμμάτων
1. Μετά την σύνταξιν των κατά τα ανωτέρω χαρτών καταρτίζεται η μελέτη του
σχεδίου ρυμοτομίας δι' ιδιαιτέρου διαφανούς χάρτου αυτοτελώς (άνευ
τοπογραφικών στοιχείων, οριζοντιογραφίες, χωροσταθμήσεως) υπό τας κλίμακας
1:500 και 1:2000 επίσης και την κατά το άρθρο 18 παρ. 4 ενδεχομένως μικροτέρα
κλίμακα. Τα διαγράμματα συνοδεύονται υπό του σχεδίου ειδικού οικοδομικού
κανονισμού διασαφηνιστικού του σχεδίου ρυμοτομίας κλπ.
2.
Μετά της ως άνω μελέτης ρυμοτομίας πρέπει να καταρτίζηται και
δικαιολογητική αυτής έκθεσις, περιγράφουσα μεταξύ των άλλων τας τοπικάς
συνθήκας, εργασίας των κατοίκων τα της εξωτερικής μεθ' ετέρων πόλεων,
λιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών κλπ., συγκοινωνίας την οικονομικήν
κατάστασιν του δήμου ή κοινότητας και τας προβλέψεις δημιουργίας νέων αυτών
πόρων προς αντιμετώπισιν των προς εφαρμογήν του σχεδίου απαιτουμένων
δαπανών τας προβλέψεις περί αναπτύξεως της πόλεως ή κώμης τας αναλογίας
μεταξύ οικοδομήσιμων και κοινοχρήστων χώρων βάσει του μελετηθέντος σχεδίου
και προ αυτού, την κατά κάτοικον αναλογούσαν επιφάνειαν της πόλεως ή κώμης
και επιφάνειαν κοινοχρήστων χώρων βάσει του μελετηθέντος σχεδίου και προ
αυτού το υφιστάμενον σύστημα υδρεύσεως και αποχετεύσεως των εκαθαρσιών,
τον προβλεπόμενον τρόπον βελτιώσεως της υδρεύσεως και εξυγιάνσεως, την
περιοχήν του κεντρικού (εμπορικού) τμήματος την επάρκειαν ή μη επάρκειαν
αυτού και την προβλεπομένην προέκτασίν του, τας πρωτεούσας οδούς, και
λεπτομερώς την μάλλον επικρατούσαν κατάστασιν εις τας ιδιοκτησίας από
απόψεως εμβαδού και διαστάσεων εν εκάστω τμήματι. Η εφ' εκάστης μελέτης
έκτασις της εκθέσεως πρέπει να είναι ανάλογος προς την σημασίαν της πόλεως ή
κώμης, εις ήν αφορά πάντως όμως πρέπει εις εκάστην περίπτωσιν να εξαντλώνται
πλήρως τα άνω θέματα.
3. Προκειμένου περί μερικής τροποποιήσεως υφισταμένων σχεδίων η έκθεσις θα
περιορίζηται μόνον εις τα προς αυτήν απολύτως σχετικά ζητήματα, και προ παντός
θα δικαιολογή ταύτην εμπεριστατωμένα.
4.
Την εγκριτικήν του σχεδίου πράξιν συνοδεύη το υπό κλίμακα 1:2000
διάγραμμα. Δύναται ούχ' ήττον κατά την κρίσιν του υπουργείου να συνοδεύση,
ταύτην και το διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500.
5.
Βάσει του εγκριθέντος σχεδίου και των λεπτομερειακών υποδείξεων της
ρυμοτομίας εν τω διαγράμματι 1:500 (άρθρο 19 παρ. 1) εκτελείται, η εφαρμογή
αυτού υπό του δήμου ή κοινότητας, επί του εδάφους και η αποτύπωσις του
οριστικού λεπτομερειακού σχεδίου κατά τα εν άρθρω 18 παρ. 6 οριζόμενα. Ο
πρωτότυπος τοπογραφικός χάρτης υπό κλίμακα 1:500 και το κατά το άρθρο 18
παρ. 5 αντίγραφα συμπληρούται δια των εν άρθρω 18 παρ. 6 στοιχείων και

10

υποβάλλονται εις το υπουργείον προς έλεγχον και κύρωσιν, ως επίσημα
λεπτομερειακά αντίγραφα του κυρωθέντος σχεδίου. Μετά την κύρωσιν το
πρωτότυπον κατατίθεται εις μέρος ασφαλές και γίνεται χρήσις των αντιγράφων και
αντιτύπων αυτών.
Εις την περίπτωσιν της κατά το άρθρο 18 παρ. 3 παρεκκλίσεως, τα ανωτέρω
εφαρμόζονται ως προς την κατά την ιδίαν παράγραφον αποτύπωσιν ο βάσει της
οποίος καταρτιζόμενος χάρτης χρησιμοποιείται δια το ως άνω οριστικόν σχέδιον.
6. Δι' οιονδήποτε μεταγενεστέραν τροποποίησιν του σχεδίου, συνταχθέντος βάσει
τοπογραφικού κλπ. χάρτου καταρτιζομένου ως ανωτέρω γίνεται χρήσις νέας
πρωτοτύπου πινακίδος του τοπογραφικού και χωροσταθμικού χάρτου,
συμπεπληρωμένης με την υποτύπωσιν της κατά την εποχήν της τροποποιήσεως
καταστάσεως. "7. Αναστολή οικοδομικών εργασιών προς μελέτην νέου σχεδίου.
Αναστολή οικοδομικών εργασιών επί εκτάσεως, εφ' ής υφίσταται εγκεκριμένον
σχέδιον προς τροποποίησιν αυτού αποκλείεται κατά κανόνα.
Επιτρέπεται αύτη εις τας κάτωθι περιπτώσεις:
α)
Εφόσον πρόκειται περί μελέτης νέου σχεδίου επί τμημάτων δι' ά δεν
προυπήρχε τοιούτον εγκεκριμένον.
β)
Εφόσον πρόκειται περί αναθεωρήσεως εγκεκριμένων σχεδίων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.Δ. της 17/7/1923 και γ) Εφόσον πρόκειται περί
αναθεωρήσεως εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών εις ούς λόγω θεομηνιών ή
ραγδαίας εξελίξεως υφίστανται προδήλως αι προυποθέσεις αι επιβάλλουσαι ριζικήν
αναθεώρησιν του εγκεκριμένου σχεδίου.
Η ως άνω αναστολή επιτρέπεται να ζητήται υπό των Δημοτικών και Κοινοτικών
Συμβουλίων μόνο όταν αποφασισθή οριστικώς η σύνταξις του τοπογραφικού
χάρτου ήτοι παραχωρηθή η εργασία εις ανάδοχον ή αρχίση δια της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου ή Κοινότητος. Αι σχετικαί πράξεις των Δημοτικών και
Κοινοτικών Συμβουλίων πρέπει να συνοδεύωνται και υπό βεβαιώσεις της επί της
εφαρμογής του σχεδίου Κρατικής Υπηρεσίας περί της ως άνω προυποθέσεως. Η
αναστολή ισχύει μόνο εφόσον διαπιστούται από της ανωτέρω υπηρεσίας ότι μέχρι
της ανακοινώσεως αυτή της δημοσιεύσεως του σχετικού Δ/τος δεν εγένετο έναρξις
εργασιών δομήσεως, ήτοι τουλάχιστον εκσκαφής θεμελίων μέχρι βάθους ενός
μέτρου καθ' άπασαν την έκτασιν του κτιρίου, βάσει νομίμου αδείας.
Της αναστολής δύναται να εξαιρώνται ακίνητα αποτελούντα εν συνεχεία,
τουλάχιστον δύο οικοδομικά τετράγωνα εφόσον πλην του Δήμου και η επί της
εφαρμογής του σχεδίου Τεχνική Υπηρεσία στηριζομένη επί των πραγμάτων βεβαιοί
υπευθύνως, ότι δεν θέλουσι θιγή τούτο υπό του μέλλοντος σχεδίου.
Δύναται επίσης να εξαιρώνται βιομηχανικαί εγκαταστάσεις και κτίρια κοινωφελούς
σκοπού εφόσον η εξαίρεσις αφορά ολόκληρον την περιοχήν της ήν αφορά η
αναστολή πόλεως ή κώμης αδιακρίτου σκοπού εγκαταστάσεως και εφόσον βεβαιοί
την ανάγκην της εξαιρέσεως και η ανωτέρω Τεχνική Υπηρεσία" (αντικ. της παρ. 7
από το άρθρο μόνο του Β.Δ. της 14/29- 10- 1947).
(Ανεξαρτήτως της επιβολής αναστολής κατά τας ανωτέρω περιπτώσεις δύναται εις
πάσαν περίπτωσιν ο Υπουργός μετά προηγουμένην σύμφωνον γνωμάτευσιν του
Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων να αναστέλη προσωρινώς και μέχρι διμήνου το
πολύ, τας οικοδομικάς εργασίας εις οικισμούς ή τμήματα αυτών δια τα ρυμοτομικά
σχέδια των οποίων εγνωμάτευσε το Συμβούλιον Δημοσίων 'Εργων εγκρίναν νέαν
ρυμοτομικήν διάταξιν.
Η περί αναστολής απόφασις μη απαιτούσα δημοσίευσιν κλπ. ανακοινούται
επειγόντως εις την οικείαν δημοτικήν ή κοινοτικήν αρχήν και εις την επί της
εφαρμογής των πολεοδομικών διατάξεων εις τον υπόψιν οικισμόν Υπηρεσίαν.
Ως αφετηρία ενάρξεως της επιβληθείσης αναστολής και υπολογισμού του διμήνου
λαμβάνεται υπόψιν η ημέρα της κατά τα άνω ανακοινώσεως της αποφάσεως του
Υπουργού.
Η ως άνω ειδική αναστολή δεν δύναται να υπερβή το δίμηνον έστω και αν κατ'
αυτό δεν κατέστη δυνατή η δημοσίευσις του Δ/τος του εγκρίναντος την νέαν
ρυμοτομίαν) (Κατάργηση των μέσα σε () τεσσάρων εδαφίων της παρ. 7 από το
Β.Δ. 24/27-5-1952).

11

κοινοχρήστους χώρους οι οποίοι απαιτούνται δια τας ανάγκας των κατοίκων. καθαριότητος. νοσοκομεία. 7 από το Β."Της αναστολής εξαιρούνται : α) επισκευαί αίτινες κατά την κρίσιν της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας. Τους λοιπούς πλην των απαραιτήτων δια την συγκοινωνίαν. κτίρια δημοσίων εν γένει λειτουργιών. κρίνονται απαραίτητοι δια λόγους χρήσεως υγιεινής και ασφαλείας των οικοδομών και β) προσθήκαι κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος υφισταμένων κτιρίων κοινής ωφελείας ή υπαγομένων εις την κατηγορίαν της παρ. Τοιαύτα κτίρια και εγκαταστάσεις είναι ναοί.Δ./τος "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους" (ΦΕΚ Α' 266). δημοτικά και κοινοτικά μέγαρα. Την βιομηχανικήν περιοχήν ήτοι την περιοχήν προς ανέγερσιν των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. 3. Δεν επιτρέπεται όμως να παρορώνται χάριν αυτού αι γενικαί συγκοινωνιακαί ανάγκαι οι εξυπηρετούμενοι δια των κεντρικών αρτηριών ιδίως των κεντρικών τμημάτων. 'Αρθρο 20 : Τι πρέπει να προβλέπει η μελέτη του σχεδίου και τι να λαμβάνηται κατ' αυτήν υπόψιν 1. ευπροσώπου της πόλεως παραστάσεως. Την διαφύλαξιν και έξαρσιν της αρχαιολογικής και ιστορικής σημασίας μνημείων.1955 Β. τας οποίας καθιστά απαραιτήτους η κοινή ανάγκη.1971. λουτρά. μη συνεχές. ήτοι τας οδούς όπου προβλέπονται κατοικίαι. οσάκις υφίσταται βιομηχανία ή και προβλέπεται ανάπτυξις τοιαύτης εις βαθμόν δικαιολογούντα την συγκέντρωσιν αυτής δια λόγους υγιεινής. ΦΕΚ Δ' 81). ως αύτη ετροποποιήθη μεταγενεστέρως" (προσθ. 18 του άρθρου 79 του από 9.Δ. εις ωρισμένην περιοχήν. Το τροχιοδρομικό δίκτυο. ευκολιών συγκοινωνίας. οίον πλατείαι. νεκροταφεία κλπ. Το εμπορικόν τμήμα και την μελλοντικήν επέκτασιν αυτού.) εν εκάστω τμήματι μετά των συναφών λεπτομερειών και τα μέγιστα και ελάχιστα ύψη των κτιρίων. (συνεχές. προς δε και τους τύπους της κατά πλάτος τομής των οδών. άλση κλπ. κλπ. να μελετάται και αυτών η διάθεσις κατά τρόπο ευκολύνοντα οικονομικώς την ίδρυσιν των νέων. γυμναστήρια και χώροι αθλητικών παιδιών. 2. σφαγεία. βάσει του οποίου θα καθορίζηται το κατώφλιον των εσόδων των οικοδομών εν σχέσει προς το φυσικόν έδαφος. της 6/10-4.8. Κατά τας μελέτας των σχεδίων ρυμοτομίας υφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή επί των ακολούθων σημείων: Επί της διατάξεως του οδικού δικτύου από απόψεως αερισμού του ηλιακού φωτισμού επιδιωκόμενου όπως αι ηλιακαί ακτίναι καθ' εκάστην επισκέπτωσιν διαδοχικώς τας οικοδομικάς αμφοτέρων των πλευρών εκάστης οδού. θέατρα. Η τήρησις του όρου τούτου ενέχει σπουδαίαν σημασίαν δια τα αστικά τμήματα των πόλεων. βιβλιοθήκαι. του μέσα σε "" εδαφίου της παρ. μουσεία εν γένει. Η μελέτη του σχεδίου ρυμοτομίας και του συναφούς ειδικούς οικοδομικού κανονισμού πρέπει να προβλέπει: το εσωτερικόν συγκοινωνιακόν δίκτυον και την ένωσίν του μετά των εξωτερικών αρτηριών. μικτόν κλπ. μη αποτελούσαι ενίσχυσιν του φέροντος οργανισμού των κτιρίων. Εάν δια της μελέτης προβλέπεται αχρήστευσις ωρισμένων κτιρίων και εγκαταστάσεων. ή οι οποίοι αποβλέπουσιν εις κοινωφελείς σκοπούς. Επί της ανάγκης συνθέσεως του οδικού δικτύου κατά τρόπον επιτρέποντα την αμεσωτέραν επικοινωνίαν οιουδήποτε σημείου μετά των 12 . εξυπηρετήσεως των κοινών ανακγών προς ίδρυσιν νέων χωρίς οι υπό των πρώτων καταλαμβανόμενοι χώροι να καθορίζωνται κοινόχρηστοι πρέπει. Επί της επαρκείας του πλάτους των οδών προς εξυπηρέτησιν το μεν των συγκοινωνιακών αναγκών το δε της υγιεινής των εκατέρωθεν κατοικιών και επί της μορφής της εγκαρσίας διατομής εκάστης οδού. Την υψομετρικήν διάταξιν των νέων οδών και πλατειών ήτοι την θέσιν των αξόνων του οδικού δικτύου. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εις έκαστον τμήμα και την ελάχιστην επιφάνεια των οικοδομών. Τας θέσεις προς δόμησιν των απαραιτήτων δια την εξυπηρέτησιν των κοινών αναγκών των κατοίκων κτιρίων και τας εγκαταστάσεις. Το εφαρμοστέον σύστημα δομήσεως.

Ουδεμία τροποποίησις εγκεκριμένου σχεδίου πρέπει να υποβάλληται προς έγκρισιν εις το υπουργείον όν δεν δικαιολογήται υπό κοινής τινος ανάγκης. δια κατεδαφίσεως κτιρίων προς ανέγερσιν οικοδομών βάσει του νέου σχεδίου. Επί της ανάγκης καθορισμού όσον οίον τε μεγαλειτέρων οικοπέδων. καλούμενοι προς τούτο υπό του δήμου. δια μορφώσεως απλών ιδιωτικών πρασιών προ των οικοδομών. Επί της ανάγκης προβλέψεως επαρκών τμημάτων ασυνεχούς οικοδομικού συστήματος και ελευθέρων πανταχόθεν οικοδομών. ισοπέδως τω εδάφει) και επί της επιρροής των χαράξεων αυτών εις την περαιτέρω εξέλιξιν της πόλεως ή κώμης. Γενικώς ευρεία πρόβλεψις του μέλλοντος ως προς το πλάτος των κεντρικών αρτηριών συγκοινωνίας. Επί των νεωτέρων επιστημονικών παρατηρήσεως και συζητήσεων ως προς την ανάπτυξιν των πόλεων. Επί της ενδεδειγμένης παρακολουθήσεως (εφόσον είναι δυνατόν) του υφισταμένου παλαιού δικτύου εις το πυκνώς εκτισμένο τμήματα και της εις ταύτα χαράξεως της ρυμοτομίας ει δυνατόν κατά τρόπο μη επιβάλλοντα την άμεσον διάνοιξιν οδών καθ' άπαν το μήκος των. 2. Επί της ανάγκης εξετάσεως όν ενδείκνυται εφαρμογή ριζικών μέτρων ως προς τας κεντρικάς αρτηρίας του αυτού τμήματος αντί ημιμέτρων εις ολόκληρον το οδικόν αυτού δίκτυον. ή κοινότητος κατά τας περί κοινοποιήσεως σχετικάς διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας και να βεβαιούται υπευθύνως υπό του δήμου ή της κοινότητας πάντων τούτων η πρόσκλησις. πρέπει να συνοδεύωνται υπό των τυχόν σχετικών ενστάσεων του κοινού μετά των επ' αυτών παρατηρήσεων των δήμων και κοινοτήτων και μετά παραστατικής επεξηγήσεως εκάστης ενστάσεως εν τω σχεδίω. Επί της ανάγκης συγκριτικής όλως νέων αρτηριών ή διαπλατύνσεως υφισταμένων τοιούτων εις τας ως άνω τμήματα. Επί της ανάγκης όπως : α) η κλίσις του άξονος των οδών μη υπερβαίνη το 70%. οικονομία εις την διάθεσιν των ελευθέρων χώρων ως προς το δευτερεύον οδικόν δίκτυον της αραιάς κυκλοφορίας μεγάλοι κοινόχρηστοι χώροι δι' άλση.) πρέπει πάντοτε να λαμβάνωσι γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήται. Των εις μικράς εκτάσεις εντετοπισμένων τροποποιήσεων και δυσδικαιολογήτων από της άνω απόψεως (οίον μετατόπισις ή κατάργησις οδού. ιδίως οσάκις πρόκειται περί νέων πόλεων ή νέων αυτών τμημάτων. Επί της ανάγκης παροχής εις την επέκτασιν της πόλεως κατευθύνσεων και μορφής συνεπαγομένης την μεγίστην οικονομίαν εις το οδικόν δίκτυον και το τούτο έχοντα βάσιν έτερα γενικής φύσεως έργα. εναερίων. διάνοιξις οδού εις οικοδομικόν τετράγωνον κλπ. των σιδηροδρομικών σταθμών και των εξωτερικών αρτηριών. Τα υπό των δήμων και κοινοτήτων υποβαλλόμενα εις τον υπουργείον προς έγκρισιν σχέδια ρυμοτομίας ή αι τροποποιήσεις αυτών. Επί της ανάγκης πλήρους εκμεταλλεύσεως του χώρου καθ' ύψος εις τα κεντρικά τμήματα των πόλεων. παιδιάς και κέντρα αναψυχής και μεγάλοι ακάλυπτοι χώροι εντός των οικοδομικών τετραγώνων πρέπει να επιδιώκονται κατά την μελέτην παντός νέου σχεδίου. "Επί πλέον της προσκλήσεως ταύτης επιβάλλεται και ανακοίνωσις τοιχοκολλοιμένη εις 13 . Επί των σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών εν γένει συγκοινωνιών (υπογείων. Επί της δυνατότητος οικονομικής διαπλατύνσεως παλαιών οδών δια διανοίξεως ασκεπών κατά τα πλάγια (αψιδωτών ή ού) στοών υπό τα κτίρια.λοιπών και ιδίως του κέντρου. 'Αρθρο 21 : Δικαιολογητικά στοιχεία απαιτούμενα προς συζήτησιν του σχεδίου ρυμοτομίας και των τροποποιήσεων αυτού 1. χωρίς να παροράται η επικρατούσα μορφή ιδιοκτησίας εις τα παλαιά τμήματα των πόλεων και των κωμών. Επί της δυνατότητας περιορισμού δαπανών κατασκευής και συντηρήσεως εξωτερικών τμημάτων μεγάλων αρτηριών προ της εκδηλώσεως της ανάγκης χρησιμοποιήσεως όλου του πλάτους των. β) περιορίζηται η κατασκευή οδών με κλίμακας μόνον εις τας υπωρείας των λόγων και επιτρέπεται αύτη μόνον εφόσον εκάστη τοιαύτη κλιμακωτή οδός άπτεται εις αμφοτέρα τα άκρα των οικοδομικών τετραγώνων άτινα διασχίζει οδών με κλίσιν μη υπερβαίνουσα το άνω όριον. Επί της ανάγκης του καθορισμού ελαχίστου ορίου όγκου οικοδομών εις τας κεντρικωτέρας αρτηρίας.

Μονομερείς επεκτάσεις εγκεκριμένων σχεδίων απαγορεύονται απολύτως. 2 εκθέσεως προκύπτει σαφώς και δικαιολογείται πλήρως η ανάγκη της επεκτάσεως λόγω ανεπαρκείας του εγκεκριμένου σχεδίου εις οικοδομήσιμους χώρους εν σχέσει προς την πυκνότητα του πληθυσμού. εις εμπορικάς επιχειρήσεις και εν γένει εις οιονδήποτε έτερον σκοπόν. της 25-6/21-8-1948).τας δημοσιωτέρα μέρη της πόλεως (Δημαρχείον. ως οι υπ' αυτού ανεγειρόμενοι συνοικισμοί προς στέγασιν των προσφύγων. και εάν οικόπεδα άρτια καθίστανται μη άρτια. Οι αιτούντες την τροποποίησιν του σχεδίου ιδιώται υποχρεούνται πάντοτε να προπαρασκευάζωσι τα κατά το πρηγούμενον άρθρο τεχνικά στοιχεία ιδία δαπάνη και φροντίδι και να προσάγωσιν έτοιμα εις την οικείαν αρχήν τα κατά τας ανωτέρω παρ. Επέκτασις εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή κώμης επιτρέπεται μόνον υπό τας ακολούθους προυποθέσεις και όρους : α) Εφόσον εκ της κατά το άρθρο 19 παρ. 6. 4. Η εις τας εφημερίδας δημοσίευσις επιβάλλεται προκειμένου και περί γενικής εγκρίσεως ή τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου" (προσθ. Ουδεμία πρότασις περί τροποποιήσεως. και εν καταφατική περιπτώσει δεν καθορίζη τα ούτω θιγόμενα ακίνητα εν τοις άνω στοιχείοις. γ) εξασφαλίσεις κατασκευής και συντηρήσεως οδών. β) εξασφαλίσεις ανεγέρσεως οικοδομών. Παρέκκλισις υπό των διατάξεων της παρούσης παραγράφου επιτρέπεται μόνον οσάκις πρόκειται περί συνοικισμών αμέσου ανάγκης κατασκευαζομένων υπό του Δημοσίου. του άρθρου 21 από το άρθρο μόνο του Β. και δ) εγγυήσεις μη αμέσου επιβαρύνσεως υφ' οιονδήποτε μορφήν των πλησιεστέρων δήμων και κοινοτήτων. εφαρμοζομένων πάντως των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και ως προς τούτο. υδρεύσεως και φωτισμού και συγκοινωνίας. εγκρίνονται υπό ειδικάς προυποθέσεις και όρους. Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δι' αποφάσεών του κανονίζει εκάστοτε τας λεπτομερείας του τρόπου συντάξεως των τοπογραφικών και χωροσταθμικών 14 .Δ. 2 και 3 στοιχεία κοινοποιήσεως κλπ. Την αυτήν υποχρέωσιν έχει και ο δήμος ή κοινότης ο υιοθετών την πρότασιν. Δικαιολογητικά στοιχεία επεκτάσεως σχεδίου. 3. της εντός "" παρ.000 κατοίκων επιβάλλεται και δημοσίευσις της μελετωμένης τροποποιήσεως δις εν συνεχεία εις δύο των τοπικών εφημερίδων. Σχέδια ιδρύσεως νέων πόλεων και συνοικισμών. Ναοί κλπ. Σχέδια συστάσεως νέων πόλεων και συνοικισμών είτε υπαγομένων εις υφισταμένους δήμους ή κοινότητας είτε αποτελουσών αυτοτελείς δήμους και κοινότητας και αποβλέποντα αμέσως ή εμμέσως εις στέγασιν οιωνδήποτε ατόμων ή οργανώσεων. κανονιζομένους δι' ειδικού Δ/τος. εις ίδρυσιν εξοχικών κέντρων. 'Αρθρο 22 : Ρύθμισις λεπτομερειών συντάξεως τοπογραφικών χαρτών και σχεδίων 1. 5. β) Εφόσον η επέκτασις προτείνεται ως προγραμματική συνεπεία μελέτης λαμβανούσης υπόψιν όλας τας δυνατότητας επεκτάσεως της πόλεως εντός μιας 20ετίας και συντεταγμένης κατ' ανάλογον προς τας αφορώσας ολόκληρα τα σχέδια των πόλεων μελέτης τρόπον και ιδία ως προς την συνοδεύουσαν ταύτας αιτιολογικήν έκθεσιν. Απαραίτητη προυπόθεσις της εγκρίσεως είναι: α) η εξακρίβωσις ότι αύτη θέλει εξυπηρετήσει πραγματικήν και δεδηλωμένη ανάγκη του κοινού. εφόσον ο προτείνων δεν διασαφηνίζει πλήρως και υπευθύνως εν τοις σχετικοίς της τροποποιήσεως σχεδίοις όν δι' αυτής θίγωνται κτίρια ανεγερθέντα βάσει του τροποποιουμένου σχεδίου ή οικόπεδα τακτοποιηθέντα βάσει του ιδίου σχεδίου.000 κατοίκων άνω δε των 5. ή τοιούτων μη υφισταμένων εις τινας των περισσοτέρων κυκλοφορουσών εις τον τόπον. Κεντρικά. εγκεκριμένου σχεδίου επιτρέπεται να υποβάλληται εις το υπουργείον. εν ώ το υπό τροποποίησιν σχέδιον. Καφενεία.) προκειμένου περί πόλεως ή κώμης μέχρι 5.

15 .τι εκτείνεται η υποχρέωσις του οικοδομούντος εντός μηνός από της ενάρξεως. είτε προς εξασφάλισιν των τυχόν υπό του σχεδίου προβλεπομένων υπέρ του μέλλοντος να οικοδομήση κοινοχρήστων χώρων. είτε προς εξασφάλισιν συγκοινωνίας των υπό του σχεδίου αποκλειομένων εντός οικοδομικών τετραγώνων παλαιών οικοδομών.Η υποχρέωσις όμως του ενδιαφερόμενου εκτείνεται μόνον καθ΄ άπαν το μήκος του προσώπου του οικοπέδου του και μέχρι του άξονος της οδού πάντως δε το πολύ επί πλάτους ταύτης πέντε μέτρων. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ. των λοιπών μετ΄ αυτής συνεχόμενων οδών. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑ. Εν πάση περιπτώσει οφείλουσι να επισπεύδωσιν έστω και τμηματικώς την διάνοιξιν ταύτην. Ο μέλλων να οικοδομήση οφείλει να ειδοποιή τον Δήμον ή την Κοινότητα δια την εκτέλεσιν των ανωτέρω εργασιών και αν εντός μηνός από της ειδοποιήσεως δεν προβή αύτη εις την έναρξιν των εργασιών. 2. Διάνοιξις νέων οδών. Η αρμοδία αρχή εάν κρίνη ότι δεν είναι σκόπιμος η συμπληρωσις των άνω υποχρεώσεων του οικοδομούντος προ της χορηγήσεως της αδείας οικοδομής. Διαμόρφωσις οδών. οσάκις ιδιοκτήτης τις ζητήση να οικοδομήση κατ΄ εφαρμογήν του νέου σχεδίου και η διάνοιξις καθίσταται απαραίτητος κατά την κρίσιν της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας. 1. εκτός εάν ανάγκη αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων απαιτεί κατά την κρίσιν της υπηρεσίας την εκτέλεσιν εργασιών επί μείζονος εκτάσεως. ως επίσης και τα χρησιμοποιητέα δι' εκάστην περίπτωσιν είδη μονίμου σημάνσεως. μέχρι συναντήσεως με το διαμορφωμένον και κατεσκευασμένον οδικον δίκτυον. οφείλει ο ενδιαφερόμενον να προβαίνη εις ταύτας εις βάρος και δια λογαριασμόν του Δήμου ή Κοινότητος. Οι Νομάρχαι οφείλουσι ν΄ ασκώσι τον απαιτουμενον έλεγχον επί των Δήμων και Κοινοτήτων ως προς την εκπληρωσιν των άνω υποχρεώσεων. εις ήν τότε οφείλει να προβαίνη ο ενδιαφερόμενος. Εάν ως εκ της προβλεπομένης υπό του εγκεκριμένου σχεδίου στάθμης της οδού πρέπει να εκτελεσθώσι χωματουργικαί εργασίαι. δικαιούται να εξασφαλίζη την εκτέλεσιν αυτών καθ΄ όν νομίζει αναγκαίον τρόπον.χαρτών και σχεδίων ρυμοτομίας. και να προβαίνωσιν εις την διάνοιξιν αυτών το ταχύτερον οσάκις έχουσιν εις την διάθεσίν των τους απαιτούμενους πόρους. δεν αποπερατωθώσιν αύται εις ό. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ. Τα ανωτέρω ισχύουσιν και αν αρχομένων των εργασιών υπό του Δήμου ή Κοινότητος. οφείλει να προβαίνη εις ταύτας ο Δήμος ή η Κοινότης προ πάσης ανεγέρσεως οιασδήποτε οικοδομής επί της οδού. 2. Άρθρον 23. Τα ήδη εγκριθέντα σχέδια πόλεων και κωμών επιβάλλεται να αναθεωρηθώσιν υπό των δήμων και κοινοτήτων βάσει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. Οι Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζωσι δια την εξεύρεσιν των αναγκαίων πόρων προς εκτέλεσιν των υπό του εγκεκριμένου σχεδίου προβλεπομένων απαλλοτριώσεων προς διάνοιξιν των υπ΄ αυτού καθοριζομένων νέων οδών και πλατειών. της εφ΄ ής πρόκειται ν΄ ανεγερθώσι τα κτίρια οδού και β΄. Ανέγερσις οικοδομών επί οδού τινος επιτρέπεται μόνον αφού προηγουμένως ο Δήμος ή η Κοινότης προβή εις την πλήρη τακτοποίησιν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα α΄. προς πλήρη αυτής διαμόρφωσιν καθ΄ άπαν το πλάτος και μήκος της και προς αποχέτευσιν των επ΄ αυτής λιμναζόντων ομβρίων υδάτων.

προτιμωμένων των κεντρικών της πόλεως τμημάτων. συμφώνως προς τας ρυθμίζουσας το ζήτημα τούτο ειδικάς διατάξεις. Άρθρον 24. οσάκις πρόκειται περί ακαλύπτων οικοπέδων επί οδών εφ΄ών προβλέπονται ιδιωτικαί πρασιαί και προκήπια. Πεζοδρόμια. Εις τας σπουδαιοτέρας οδούς των πόλεων επιβάλλεται η χρήσις μονίμων ή ημιμονίμων οδοστρωμάτων. 3.Δ. 3. 5. 16 .) αποκλειομένων πάντως υλικών ευφλέκτων και ισχυρώς ανακλώντων τον ήλιον. τα κράσπεδα και την επικάλυψιν του πεζοδρομίου του αντιστοιχούντος εις το πρόσωπον του οικοπέδου του. Οι Δήμοι και αι Κοινότητες υποχρεούνται να τηρώσι το κατάστρωμα των οδών εν καλή καταστάσει από απόψεως κυκλοφορίας. Εν πάση περιπτώσει εις εκάστην γωνίαν του οικοδομικού τετραγώνου ή όπου η οδός παρουσιάζει θλάσιν επιβάλλεται η κατασκευή του περιγράμματος κατά μόνιμον τρόπον. Δια λόγους υγείας κ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.λπ. Εξαιρούνται εκσκαφαί προκαλούμεναι υπό αυτών τούτων των ιδιοκτητών προς εγκατάστασιν αγωγών κ. 1.Δ. Η αρμοδία Αρχή κανονίζει εν εκάστη πόλει τας περιοχάς εφ΄ ών επιβάλλεται το άνω μέτρον. Δεν παρίσταται ανάγκη περιφράξεως. 9-8/30-9-1955). εκτός εάν πρόκειται περί βλαβών προελεθουσων εξ εκσκαφής προς διόρθωσιν των οδών και δι΄ υπογείους εν γένει εγκαταστάσεις. επιβάλλεται η υπό των ιδιοκτητών περίφραξις των εντός των πόλεων οικοπέδων κατά το πρόσωπον αυτών. βαρύνει τους παροδίους ιδιοκτήτας . Περίφραξις οικοπέδων. 4. 4 δύναται να επιτραπή μόνον εν εξαιρετική ανάγκη επειγούσης αθρόας περιφράξεως πάντως δε υπό τύπον προσωρινότητος. από των οικοπέδων των προς τας οδούς δια τας εκ των οπίων φθοράς των πεζοδρομίων ευθύνονται ούτοι. επιβάλλεται η περίφραξις αυτών μονίμως κατά τας σχετικας διατάξεις των άρθρων 112 και εφεξής.Δ. . Πρόχειρος τρόπος περιφράξεως κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της άνω παραγρ.Οδοστρωσία. Δύναται να επιβάλληται κατασκευή πεζοδρομίων και προ των μη εισέτι οικοδομημένων οικοπέδων. . 3.λπ. Ειδικαί διατάξεις ρυθμίζουσι λεπτομερώς τα της κατασκευής των πεζοδρομίων και του καθορισμού της εγκαρσίας διατομής των οδών. Η περίφραξις εις τα κεντρικά τμήματα της πόλεως πρέπει να έχη μόνιμον μορφήν και ευπρόσωπον εμφάνισιν (περιτοίχισις) εις τα απόκεντρα δύναται να είναι και πρόχειρος (οίον εκ πλινθιδοτοίχων κ. οσάκις εφ΄ ολοκλήρου του οικοδομικού τετραγώνου ουδεμία υπάρχει οικοδομή ή περιτοίχισμα και κείται τούτο εις μεμακρυσμένα των κέντρων της πόλεως τμήματα. 9-8/30-9-1955).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. εισίν αυτοί ούτοι οι επισπεύδοντες τας εκσκαφάς. οπότε υπόχρεοι προς επανόρθωσιν των βλαβών. Η περίφραξις πρέπει να τοποθετήται επακριβώς επί του προσώπου του οικοπέδου. .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 2. 6. 1. Άρθρον 25.λπ. καθαριότητος και αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων. 9-8/30-9-1955). ΙΙ). τηρών τας κεκανονισμένας διαστάσεις και χρησιμοποιών τα καθορισθέντα υλικά. 2. εφ΄ όσον αύτη δεν έχει εγκριθή μετά των λοιπών του σχεδίου στοιχείων (Κεφ. 4. Η διόρθωσις και συντήρησις των πεζοδρομίων και των εξαρτημάτων των και η ανακαίνισις αυτών. Ο οικοδομών υποχρεούται να κατασκευάζη τα ρείθρα.

ουδόλως θέλει θιγή το εφ΄ ού αιτείται άδεια οικοδομής οικόπεδον. ως μήκος λαμβάνεται το μέσον μήκος κατά την κρίσιν της αρμοδίας υπηρεσίας. 1.λπ. Τα διαγράμματα ταύτα πρέπει αν επιδεικνύονται ομού μετά της αιτήσεως αδείας δια τας εργασίας δομήσεως εις την επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίαν. αν μη προηγουμένως εκτελεσθώσιν αι εκάστοτε ενδεικνυομεναι επί των ρευμάτων τεχνικαί εργασίαι προς διευθέτησιν της κοίτης των. 3.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Άρθρον 27. συντήρησις. του Δήμου υποχρεούμενου να προβαίνη εις τας άνω εργασίας εις βάρος και δια λογαριασμόν των υπόχρεων. επί των δυο τρίτων του μήκους των ουχί ανώτερον των τεσσαράκοντα (40) μέτρων. και αίτινες δεν εξικνούνται εις μήκος πέραν των δύο (2) οικοδομικών τετραγώνων και έχουσι πλάτος ολιγώτερον των δώδεκα (12)μέτρων. εις περίπτωσιν δι΄ επικαλύψεως αυτού. βαρύνει αποκλειστικώς και μόνον τους παροδίους ιδιοκτήτας. Αι άνω διατάξεις δεν αφορώσι τα τοπικά μικρά επιπόλαια ρεύματα (κοινώς νεροφαγώματα). Η άδεια χορηγείται υπό της τελευταίας μόνον εφ΄ όσον προηγουμένως εκτελεσθώσι τα έργα διευθετήσεως καθ΄άπασαν την προς το ρεύμα έκτασιν του εφ΄ ού ανεγερθήσεται το κτίριον οικοπέδου. Εάν εκ των κατά την προηγουμενην παράγραφον τεχνικών στοιχείων διαπιστωθή ότι δια της διευθετήσεως κ. θέλει χρησιμοποιηθή ως υπόνομος. 5. Εις περίπτωσιν οικοδομικού τετραγώνου ανωμάλου σχήματος. εις απόστασιν ελάσσονα των δέκα μέτρων από της όχθης των. παρέχεται αύτη και προ της εκτελέσεως των κατά την προηγουμενην παράγραφον έργων. αλλ΄. Η κατασκευή. δεν επιτρέπεται η εντός των άνω χώρων ανέγερσις οικοδομών ή περιτοιχισμάτων .Οικοδομικαί εργασίαι παρά τα ρεύματα. 1. επικάλυψιν των πρανών των οχθών ή και ολοκλήρου του ρεύματος προς μετατροπήν εις υπόνομον κ. είτε υπό του Δήμου ή Κοινότητος είτε υπό του ιδίου ενδιαφερόμενου δια λογαριασμόν και εις βάρος του Δήμου ή Κοινότητος. προκειμένου δε περί των δευτερευόντων τοιούτων η τεχνική υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων και εν ελλείψει τοιαύτης.Δ. Ως προς ταύτα ισχύουσιν αι διατάξεις του ανωτέρω άρθρου 23. Τα βάθη μετρούνται επί διευθύνσεων καθέτων επί του άξονος της υπό εξέτασιν οδού. προκειμένου μεν περί των διασχιζόντων τας πόλεις μεγάλων ρευμάτων.λπ. 4. ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με το ανάλογον ποσοστόν.Οι βουλόμενοι να εκτελέσωσιν εργασίας δομήσεως εντός της κατά την 1ην παράγραφον περιοχής. Πάντως κατά την τελευταίαν περίπτωσιν εφ΄ όσον το ρεύμα. δέον να εφοδιάζονται τη αιτήσει των παρά των κατά την παράγραφον 2 υπηρεσιών δια διαγράμματος καθορίζοντος τα της διευθετήσεως της κοίτης του ρεύματος κ. δια της υδραυλικής του υπηρεσίας. Το είδος των ανωτέρω τεχνικών εργασιών καθορίζει. τον τύπον της εφαρμοστέας διατομής.λπ. Άρθρον 26. 17 . η επί της εφαμρογής του σχεδίου υπηρεσία. 2. Οδοποιία τοπικής εξυπηρετήσεως.. Εις το Υπουργέιον απόκειται να κρίνη πότε πρόκειται περί μεγάλου ή δευτερεύοντος ρεύματος. τα εκατέρωθεν ή τα κατά την ετέραν πλευράν των οποίων οικοδομικά τετράγωνα (τα σχηματίζοντα ταύτας) έχουσι βαθμός εγκαρσίως προς τας οδούς μετρούμενον. . 9-8/30-9-1955). το Υπουργείον της Συγκοινωνίας. Οσάκις το εγκεκριμενον σχέδιον πόλεως καθορίζει οικοδομησίμους χώρους επί των διασχιζόντων ταύτην ρευμάτων ή εκτός μεν τούτων. διευθετουμενον. άτινα δύνανται να επιχωθώσι και ισοπεδωθώσιν άνευ συνεπειών. καθαριοτης και φωτισμός των εντός των σχεδίων των πόλεων και κωμών οδών.

1. εφ΄ όσον φέρουσι φυτείας ή δεν φέρουσι τοιαύτας. β. Οι Δήμοι και αι Κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζωσι δια την εξασφάλισιν της υδρεύσεως του κοινού. να περιβάλλωσι δε πάντοτε ταύτα δια φυτειών (δένδρων και θάμνων) επί ζώνης επί αυτάς επαρκούς πλάτους. τα της εκτελέσεως τούτων εις βάρος και λ/σμον των υποχρέων κ. Τα της αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων και ακαθάρτων υγρών των οικοδομών δια δικτύων υπονόμων. Αι λεπτομέρεια της κατασκευής των κατά το παρόν κεφάλαιον έργων. Εν πάση περιπτώσει πέραν της πρασίνης ζώνης πρέπει να δημιουργήται οδός περιβάλλουσα το Νεκροταφείον. αλλ΄ υπαγόμενους εις τας διατάξεις του άρθρου 21 παραγρ. Εκτασις υποχρεώσεων Δήμων και Κοινοτήτων δια τα κοινής ανάγκης έργα. εξωραϊστικά και υπονόμων α. Παλαιά αχρηστευθέντα οιαδήποτε Νεκροταφεία. Οι Δήμοι των μεγαλυτέρων πόλεων υποχρεούνται εις την μελέτην και βαθμιαίαν κατασκευήν δικτύου υπονόμων αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων και ακαθάρτων υγρών. εφ΄ όσον δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθώσι ταύτα αμέσως εις βιομηχανικούς σκοπούς. Εξαφάνισις των απορριπτόμενων υλικών. το υπόλοιπον δε κεντρικον μέρος να χρησιμοποιήται μόνον ως Νεκροταφείον. 6 και αν ακόμη ούτοι διοικητικώς υπάγονται μετά των πόλεων και κωμών εις τον αυτόν Δήμον ή Κοινότητα. φωτισμού. επιβάλλεται να δενδροφυτεύονται και να εξωραϊζονται. επί μη εγκεκριμένων οδών του σχεδίου. 3. 6. ν ΄ αποβλέπωσι δε εις την ύδρευσιν των πόλεων και κωμών δι΄ επαρκούς και καταλλήλου ύδατος συγκεντρωμένου εις κεντρικάς δεξαμενάς και διοχετευομένου μέχρις εκάστης οδού δια δικτύου εξ υδατοστεγών αγωγών. περί ών το άρθρον 21 παραγρ. Οι Δήμοι και αι Κοινότητες οφείλουσι να μη προβαίνωσιν εις έργα οδοποιίας και εν γένει συγκοινωνίας.Υδρευσις και αποχέτευσις ακαθάρτων υγρών. αποτελουσιν αντικείμενον ειδικών κανονισμών συναφώς τη κατασκευή και λειτουργία των υπονόμων. ρυθμίζει από κοινού η τεχνική μετά της υγειονομικής υπηρεσίας του Κράτους. 2. Νεκροταφεία. Το αυτό ισχύει και ως προς τους συνοικισμούς. Τας λεπτομερείας ως προς την εκλογήν των θέσεων των Νεκροταφείων και την εν γένει τοπικήν αυτών διάταξιν και εν γένει ως προς παν σχετιζόμενον ως προς ταύτα ζήτημα. αλλά αποκλείεται δια θρησκευτικούς λόγους η μεταφορά των. εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται να βαρύνωσιν αμέσως ή εμμέσως τους εντός του σχεδίου της πόλεως ή κώμης ιδιοκτήτας και τους Δήμους ή Κοινότητας εις άς αι τοιαύται πόλεις ή κώμαι υπάγονται. Οι Δήμοι και αι Κοινότητες υποχρεούνται να φροντίζωσιν εγκαίρως δια την εξασφάλισιν των απαιτουμένων χώρων δια Νεκροταφεία. Επί οιουδήποτε χώρου απαλλοτριουμενου προς ίδρυσιν νέου Νεκροταφείου επιβάλλεται να δημιουργήται αμέσως (εντςο της απαλλοτριωθείσης εκτάσεως) η ως άνω πρασίνη ζώνη. υδρεύσεως. εντός της ζώνης των πόλεων και κωμών. κατά τας σχετικάς ειδικάς διατάξεις.λπ. Οι Δήμοι και αι Κοινότητες υποχρεούνται εις την εκ των κατωκημένων μερών απομάκρυνσιν των αχρήστων υλικών της καθ΄ ημέρας χρήσεως των κατοικιών και των κοινοχρήστων χώρων και εις την συγκέντρωσιν και καύσιν αυτών εντός ειδικών κλιβάνων εις μεμακρυσμένα εκτός των πόλεων μέρη. 4. γ. 2. ρυθμίζονται 18 . εις τυχόν αυθαιρέτως (κατά παράβασιν των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων) οικοδομηθείσας εκτός της ζώνης περιοχάς. καθ΄ ά τμήματα ή εγκαταστάσεις αυτών εξυπηρετουσι κατωκημένας εκτός του σχεδίου της πόλεως ή κώμης περιοχάς ή συνοικισμούς έχοντας μεν εγκεκριμενον σχέδιον. μεταβαλλόμενα εις άλση. Αποκλείεται συγκέντρωσις ή οπωσδήποτε απόθεσις των άνω υλικών εις οιαδήποτε μέρη. Πάντως τα ανωτέρω γενικής φύσεως έργα.

και εφ΄ όσον η παρέκκλισις δεν επιφέρει οιανδήποτε αισθητικήν ζημίαν κατά την κρίσιν της υπηρεσίας. Επί της οικοδομικής γραμμής δέον να τοποθετήται ολόκληρος η κυρία επιφάνεια της προόψεως. το ολικον μήκος των όψεων των οποίων ως προς το πρόσωπον του οικοπέδου δεν υπερβαίνει το τρίτον (1/3) του όλου αυτής ως προς το πρόσωπον τούτο μήκους. ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ. καθορίζεται άλλως.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Εις περίπτωσιν παραλείψεως του καθορισμού τούτου δέον αι σχετικαί λεπτομέρειαι να προβλέπονται υπό ειδικού οικοδομικού κανονισμού. Εις περίπτωσιν εφαρμογής του συνεχούς συστήματος εφ΄ όσον το βάθος της προσόψεως από της οικοδομικής γραμμής είναι τουλάχιστον δύο μέτρα του ιδιοκτήτου της κατά παρέκλισιν ανεγειρόμενης οικοδομής υποχρεούμενου εις την αρχιτεκτονική διάμορφωσιν των ορατών επιφανειών των εκατέρωθεν μεσοτοίχων. . ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ. υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις. εκτός εάν το ως άνω μετρουμενον μήκος της παρεκκλίσεως είναι τουλάχιστον τρία μέτρα και το από της οικοδομικής γραμμής βάθος του κατά παρέκκλισιν τμήματος της προόψεως τουλάχιστον δύο μέτρα. β΄. Άρθρον 29. Το σχέδιον της πόλεως δύναται να καθορίζη λεπτομεριακώς τα όρια των οικοδομικών γραμμών. 98/30-9-1955). μη 19 .00μ. 9-8/30-9-1955). Γενική παρέκκλισιν από των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. 1. Εάν το βαθμός της κυρίας επιφανείας γης προσόψεως από της οικοδομικής γραμμής είναι μείζον των τεσσάρων μέτρων (4. Εις το συνεχές οικοδομικον σύστημα δεν επιτρέπεται παρέκκλισιν από του όρου τούτου. 2. Θέσις της προσόψεως των κτιρίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV. αλλά πάντως υπό την προϋπόθεσιν ότι αύτη δεν βλάπτει αισθητικώς. εντός των οποίων δέον να περιορίζηται η ανέγερσις οικοδομών εντός των οικοδομησίμων χώρων. εξαιρέσει των περιπτώσεων. επιτρέπεται επί οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος. 2. α΄. Η παρέκκλισιν αποκλείεται επί μήκους τριών τουλάχιστον μέτρων εξ εκάστου των πλαγίων ορίων του οικοπέδου.). 1. Εν πάση περιπτώσει ως προς την διάταξιν των οικοδομών εντός των οικοπέδων ισχύουσιν αι επόμεναι διατάξεις. ειμή μόνον το πολύ μέχρι βάθους τεσσάρων μέτρων από της οικοδομικής γραμμής επί τμημάτων της προόψεως (καμπύλων ή εις διάφορα επίπεδα κειμένων).Δ. 3. . Άρθρον 30.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Πάντως εις την περίπτωσιν ταύτην εφαρμόζεται η υπό στοιχείον α΄υποχρέωσιν της επομένης παραγράφου.Δ.εκάστοτε αναλόγως των ειδικών περιστάσεων δια Δ/ατων ή δι΄ Υπουργικών αποφάσεων. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. καθ΄άς δι΄ ιδίου οικοδομικού κανονισμού εκδιδομένου ειδικώς δι΄ εκάστην περίπτωσιν. ο ιδιοκτήτης της κατά παρέκκλισιν ανεγειρόμενης οικοδομής υποχρεούται ν΄ αναγνωριση διαρκή δουλείαν φωτισμού και αερισμού υπέρ των γειτόνων και του κοινού. Αι προόψεις των κτιρίων επιβάλλεται να τοποθετώνται υποχρεωτικώς επί των υπό του σχεδίου οριζομένων προς τους κοινοχρήστους χώρους οικοδομικών γραμμών. μετρουμένων επί της οικοδομικής γραμμής . Εις το ασυνεχές σύστημα δύναται να επιτραπή και μείζων παρέκκλισιν ως προς την άνω αναλογίαν του 1/3. ήτοι τοποθέτησις ολοκλήρου της προόψεως του κτιρίου ενδότερον της οικοδομικής γραμμής.

Εάν το οικόπεδον έχη τρία πρόσωπα. Εν τη περιπτώσει ταύτη δια την εφαρμογήν των άνω διατάξεων ολόκληρον το οικοδομικον σύμπλεγμα θεωρείται ως μία και μόνη οικοδομή επί ενός οικοπέδου. 7. υπό την έγκρισιν πάντοτε της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας. 20 . τότε η μεταξύ τούτων όψις αυτής δύναται να τοποθετηθή ενδότερον της οικοδομικής γραμμής. ήτοι η επ΄ αυτού ανεγειρομενη οικοδομή έχει δύο γωνίας. Η κατά τα άνω αποτμησις γωνιών επιτρέπεται ελευθέρως εις πάσαν περίπτωσιν. οίκοθεν ενεργούσα ή τη αιτήσει οιουδήποτε ενδιαφερόμενου. άνευ τηρήσεως των κατά τας ανωτέρω παραγράφου περιορισμών. πάντως όμως υπό την έγκρισιν της αρμοδίας υπηρεσίας ως προς την θέσιν και τον παραλληλισμόν της όψεως. Εις περίπτωσιν συνεχούς συστήματος. γωνιαία οικοδομαί) ως προς τας οποίας πρόκειται να γίνη παρεκκλισις από των διατάξεων της παρ.δυνάμενονς να χρησιμοποιή εφεξής τον κενόν τούτον χώρον ειμή ως πρασιάν. .) από του δαπέδου του υπό δουλείαν χώρου και άνω. επιτρέπεται απότμησις της γωνίας μέχρις οιουδήποτε βάθους από του σημείου συναντήσεως των διασταυρουμένων οικοδομικών γραμμών. εφ΄όσον αύται αποτελουσιν ως προς την αρχιτεκτονικήν εμφάνισιν ενιαίον σύνολον. Άρθρον 31. άνευ μεν τηρήσεως των κατά τας άνω παραγράφους περιορισμών. εφ΄όσον η παρέκκλισιν υπάγεται εις την ως άνω β΄ περίπτωσιν . το κείμενον επί του πεζοδρομίου και πάντοτε συνεπάγεται παγίαν δουλείαν του υπό του πεζοδρομίου καταλαμβανόμενου μέρους υπέρ του Κοινού.Δ.50μ. εφ΄ όσον όμως ο εκ ταύτης προκύπτων ακάλυπτος χώρος αφίεται εις το πεζοδρόμιον εις την κοινήν χρησιν πρέπει η απότμησις να εξικνήται τουλάχιστον εις ύψος τριών μέτρων κατά το τμήμα.χ. πάντως δε οσάκις αύτη τυγχάνει αρχιτεκτονικώς ητιολογημένη. 4. Παρέκκλισιν από του όρου τούτου επιτρέπεται μόνο οσάκις πρόκειται περί οικοδομών πανταχόθεν ελευθέρων . εάν το σύμπλεγμα περιβάλλεται πανταχόθεν υπό κοινοχρήστων χώρων (αποτελεί πλήρες οικοδομικον τετράγωνον) τότε τα της παρεκκλίσεως ρυθμίζονται ελευθέρως υπό των ενδιαφερόμενων. Εις περίπτωσιν παραλείψεως τοιαύτης δηλώσεως. 6. Εις περίπτωσιν συνεχούς συστήματος επί της οικοδομικής γραμμής θα κατασκευάζηται περίφραγμα κατά τα εν άρθρω 112 και εφεξής οριζόμενα. 5. Εις περίπτωσιν γωνιαίων οικοδομών. μη παραβλάπτουσα αισθητικώς το σύνολον. βεβαιώσει το γεγονός δια πράξεώς της. 1 του παρόντος άρθρου. Κατά τας παρεκκλίσεις από των διατάξεων της παραγράφου 1 αι κύριαι επιφάνεια των προόψεων δέον να ώσι πάντοτε παράλληλοι προς την οικοδομικήν γραμμή. δ΄. Αι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και όταν πρόκειται περί συμπλέγματος περισσοτέρων συνεχόμενων οικοδομών του συνεχούς συστήματος ανεγειρόμενων επί ανεξαρτήτων αλλήλων οικοπέδων. η δουλεία θεωρείται υφισταμένη με απάσας τας συνεπείας της αφ΄ ής η οικοδομή ανεγερθή κατά την ως άνω παρέκκλισιν. 9-8/30-9-1955). και η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία. η οποία καταχωρείται φροντίδι της ιδίας εις την σχετικήν μερίδα του βιβλίου μεταγραφών.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. επί των εκατέρωθεν μεσοτοίχων επιτρέπεται η ανέγερσις θυρίδων από ύψους δύο και ήμισυ μέτρων (2. Αι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εφαρμόζονται κατ΄ αναλογίαν και οσάκις το κτίριον ή το σύμπλεγμα έχει πλείονας της μιας προόψεις (π. Συνεχές οικοδομικον σύστημα. γ΄. Η άδεια προς ανέγερσιν της οικοδομής εν τη περιπτώσει ταύτη δεν χορηγείται αν μη ο ενδιαφερόμενος προσαγάγη συμβολαιογραφικην δήλωσιν επί αναγνωρίσεως της δουλείας.

. ....Δ.... 9-8/30-9-1955).. Αρθρον 37 ..50) μέτρων.. 9-8/30-9-1955)..... και πέραν..(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β......50) μέτρου δι΄ εκάστην αύξησιν της προσθήκης πέραν του βάθους των πέντε (5) μέτρων ήτοι πέραν των δέκα πέντε (15) μέτρων από του κατά το άρθρον 32 βαθμός των 15 μ.. Άρθρον 33.. Πάντως η συνέχεια επιτρέπεται το πολύ επί μήκους δέκα πέντε (15) μέτρων επί των πλαγίων πλευρών του οικοπέδου μετρουμένων από της οικοδομικής γραμμής.......... .....(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.. 21 ...Δ.......(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.. Ως προς την οπισθίαν όψιν... Πάντως η εξαίρεσις χωρεί μόνον μέχρις ύψους το πολύ έξ (6............... 9-8/30-9-1955)... Άρθρον 32. 1.Εφ΄ όσον και όπου το εγκεκριμενον σχέδιον ή σχετικός ειδικός εις τούτο αναφερόμενος οικοδομικός κανονισμός δεν καθορίζει σαφώς την τήρησιν ωρισμένου οικοδομικού συστήματος θεωρείται ισχύον οίκοθεν το συνεχές τοιούτον... το ασυνεχές σύστημα τηρούμενης μεταξύ του κτιρίου και των πλευρών τούτων ελαχίστης εντελώς ακαλύπτου αποστάσεως δύο και ήμισυ (2. ώστε να παρουσιάζη ομαλήν συνέχειαν μετά της παρακείμενης οικοδομής... το άνω όριον αυξάνει κατά το πέμπτον (1/5) αυτού.... Από του βάθους των δέκα πέντε (15) μέτρων και πέραν ήτοι εις το εσωτερικον των οικοδομών.. Αρθρον 34 . η άνω απόστασις δια την προσθήκην ορίζεται εις τρία και ήμισυ (3........ αυξανομένου του ποσού τούτου κατά το ήμισυ (0.......... εφ΄ όσον διαμορφουται είσοδος της οικοδομής.......00) μέτρων.... δι΄ εκάστην επιπροστιθεμένην επί πλέον του ποσού τούτου πεντάδα μέτρων.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β...(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β..... επιβάλλεται μεν ως προς τας προόψεις καθ΄ άπαν το ύψος αυτών και επί βάθους από της οικοδομικής γραμμής τουλάχιστον τεσσάρων (4. η συνέχεια των οικοδομών..... . Αρθρον 36 .Δ........ 1.............. Κατά το συνεχές σύστημα......Δ....... Εάν η αύξησις πέραν των 10 μέτρων επέλθη εκ μεταγενεστέρας προθήκης εις το κτίριον.Δ......(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.... Εάν το βαθμός του κτιρίου μετά τα ως άνω 15 μέτρα υπερβαίνη τα 10 (10)_ μέτρα .....Δ.50) μέτρα.. Εις το ισόγειον δύναται να παραλείπηται η ως άνω υποχρεωτική συνέχεια... . είναι δε προαιρετική πέραν του άνω ορίου προς το εσωτερικον του οικοπέδου.. Αρθρον 35 ..... 9-8/30-9-1955)..... 2... ...... 9-8/30-9-1955).. 9-8/30-9-1955)....... επιβάλλεται πάντοτε ως προς τας πλαγίας και τας οπισθίας πλευράς των οικοπέδων............00) μέτρων από της βάσεως του πεζοδρομίου και εφ΄ όσον η πρόοψις μορφουται αρχιτεκτονικώς εις το κενόν τούτο.

Κατασκευή δευτερευουσών οικοδομών εν τω οικοπέδω συνεπάγεται απαραιτήτω την διάνοιξιν ιδιαιτέρας εισόδου.π. Ο κατά την προηγουμενην παράγραφον οικοδομών. Το ύψος της οικοδομής δεν θα υπερβαίνη τα 2/3 του μικροτέρου των επιτρεπομένων μεγίστων υψών εν τω αυτώ οικοδομικώ τετραγώνων. 77.Δ. επιτρέπεται η ανεγερσις οικοδομών πανταχόθεν ελευθέρων. 1. παρ. Τα παραρτήματα των καταστημάτων και εργαστηρίων εφ΄ όσον δικαιολογούνται ως προφανώς απαραίτητα εις την εν αυτοίς ασκουμενην εργασίαν δι΄ αποθήκας ή εργασίαν. Άρθρον 38. δεν θα επιτρέπονται οιαδήποτε βοηθητικά του κτιρίου παραρτήματα. οίον πλυντήρια. Επί των πανταχόθεν αποκλειομένων από των οδών οικοπέδων. 3 αίτινες και εν προκειμένω εφαρμόζονται με την τροποποίησιν ότι η δουλεία και αι συνέπειαί 22 . το ήμισυ ταύτης συνυπολογίζεται εις την κατά τον ανωτέρω όρος β΄. ο δε αριθμός και όγκος των δικαιολογούνται εκ του όγκου και είδους της κυρίας οικοδομής. Εάν αι εις τα γειτονικά οικόπεδα ανεγειρόμεναι οικοδομαί. αποθήκαι κ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. εφ΄ όσον αποτελουσιν αναμφισβήτητα της χρήσεως αυτών εξαρτήματα.λ. . κλιμάκων) δια την μεταξύ των επικοινωνίαν. Όταν το σχέδιον ή ο ειδικός οικοδομικός κανονισμός προδιαγράφει σαφώς την εις το εσωτερικον του οικοδομικού τετραγώνου διαμόρφωσιν συνεχούς εσωτερικής (κοινής ή ού ) αυλής δευτερεύουσαι οικοδομαί αποκλείονται. 2. πέραν δε του σημείου τούτου εφαρμόζονται ως προς την ελευθέραν απόστασιν αι διατάξεις του άρθρου 33. 8. Τα κατά το άρθρον 45.590 μ. Η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από των ορίων του οικοπέδου δεν θα είναι μικροτέρα των 2/3 του ως άνω επιτρεπομένου μεγίστου ύψους αυτού. παρ. Παρεκκλίσεις από του συνεχούς συστήματος. διηκουσης απ΄ ευθείας από του κοινοχρήστου χώρου μέχρι της εσωτερικής αυλής. περιορίζεται εις 2. Εν τοις ανωτέρω ως χαρακτηριστικόν του δυνατού της αυτοτελούς διαθέσεως θεωρείται η απ΄ ευθείας είσοδος από της εσωτερικής αυλής εις έκαστον δωμάτιον ή διαμέρισμα άνευ κοινής από ταύτης δι΄ άπαντα τα δωμάτια ή τα διαμερίσματα του συγκροτήματος εισόδου και κοινών εσωτερικών χώρων (διαδρόμων. επιβάλλεται ν΄ αφίστανται πλευράς τινος του αποκεκλεισμενου οικοπέδου ωρισμένην απόστασιν. πάντως δε δεν θα είναι έλασσον των τριών μέτρων. 8 του άρθρ. 1 παραρτήματα των οικοδομών. εφ΄ όσον ταύτα θεωρούνται οικοδομήσιμα και ανεπίδεκτα τακτοποιήσεως προς απόκτησιν κανονικού προσώπου επί οδού του εγκεκριμένου σχεδίου .τιων επιτρέπη την καθ΄ ομάδας ως άνω αυτοτελή διάθεσιν τότε εκάστη τοιαύτη ομάς θεωρείται ως δευτερεύουσα οικοδομή. γ΄. 1 9. ελαχίστην απόστασιν και το ελάχιστον όριον των 3. Η υποχρέωσις αύτη εξικνείται μέχρι βάθους 15 μέτρων από της οικοδομικής γραμμής. παρ. Εάν η διάταξις του συνόλου καθιστά προφανή την δι΄ ευχερών διαρρυθμίσεων (οίον απλών διαχωριστικών τοίχων) σκοπουμενην ως άνω αυτοτελή εκάστου διαμερίσματος διάθεσιν. υπόκειται εις τας υποχρεώσεις των διατάξεων του άρθρου 30 παραγρ. Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται : α΄. β΄. μόνο εφ΄όσον ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης αφίση ελάχιστον ελεύθερον χώρον μεταξύ της οικοδομής του και της ετέρας ή και αμφοτέρων των πλαγίων πλευρών του εφ΄ ου κείται οικοπέδου τουλάχιστον τριών μέτρων. πληρουσης τους όρους του άρθρου 47. υπό τους όρους: α΄.50 μ. Από της υποχρεωτικής εφαρμογής του συνεχούς συστήματος επιτρέπεται παρέκκλισις. Επί του περί την οικοδομήν υποχρεωτικού ακαλύπτου χώρου. εκάστον τούτον διαμέρισμα θεωρείται επίσης ως δευτερεύουσα οικοδομή. β΄. 9-8/30-9-1955). όπου αι άνω οικοδομαί.

δύνανται ν΄ αποτελέση αναγνώρισιν των εσωτερικών αυτών κ. παραγρ. κατά τα λοιπά δε εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 37. 1. δεν είναι κατωτέρα των επτά μέτρων.της επιβάλλονται επί του κατά την προηγουμενην παράγραφον αφιεμένου ακαλύπτου χώρου πλάτους τριών (3. Άρθρον 39.00) μέτρων ή και πλέον. ασυνεχές. 2. Η υπηρεσία θέλει καθορίζει κατά την κρίσιν της το οικοδομικον σύστημα (συνεχές .) δεν θα καταλαμβάνη έλασσον του τετάρτου της επιφανείας του όλου οικοπέδου εάν πρόκειται περί του αστικού τμήματος και του πέμπτου (1/5) εάν πρόκειται περί εμπορικού τμήματος ή και απλώς εμπορικής οδού. 33 και άρθρ. Ιδιωτικαί εσωτερικαί αυλαί. Πάντως το ύψος εν τη περιπτώσει ταύτη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τα τρία δεύτερα (3/2) της άνω ακαλύπτου αποστάσεως και τα 2/3 του ύψους της κυρίας οικοδομής.τ. Η ανωτέρω παρέκλισσις επιτρέπεται και ως προς αμφοτέρας τας συνορεύουσας ιδιοκτησίας εφ΄ όσον τηρηθή ελευθέρα απόστασις τουλάχιστον τεσσάρων και ημίσεως (4.Δ. Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου υποχρεούται εις την διαμόρφωσιν της αυλής μετά των παραρτημάτων της. υπό τους ακολούθους όρους: α΄. κατά τας υποδείξεις της υπηρεσίας. της μεταξύ αυτών ελαχίστης αποστάσεως οριζόμενης κατά την προηγουμενην παράγραφον.λπ. γ΄. εφ΄ όσον εισίν ανεξάρτητοι αλλήλων ή και της κυρίας οικοδομής. 4. Τα αυτά ως άνω εφαρμόζονται κατ΄ αναλογίαν οσάκις πρόκειται ν΄ ανεγερθώσι δύο κύριαι οικοδομαί κατά παρέκκλισιν των περί συνεχείας όρων εντός ενός και του αυτού οικοπέδου.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Αι ως άνω ανεγειρόμεναι οικοδομαί. ως κοινοχρήστων χώρων δια την πώλησιν βάσει τούτων οικοπέδων της τοιαύτης αναγνωρίσεως γινομένης μόνον κατά τας σχετικάς περί εγκρίσεως σχεδίων πόλεων διατάξεις.50) μέτρων μεταξύ των επ΄ αυτών ανεγερθησομενων οικοδομών. δ΄. Πάντως κατά την διαμόρφωσιν ταύτην εξαιρέσει του τυχόν προς φύτευσιν προοριζομένου μέρους της αυλής. Δύνανται όμως να κατασκευασθώσι και συνεχόμεναι ή και εις πλησιεστέρας μεταξύ των αποστάσεις των δια τας δευτερευούσας οριζομένων. μικτόν). Κατά την εφαρμογήν της κατά το παρόν άρθρον παρεκκλίσεως πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν και οι όροι του άρθρου 40 ως προς το οικοδομητέον μέρος του προσώπου. εφ΄ όσον η ελαχίστη ακάλυπτος απόστασις (πλάτος αυλής) προ της προς την αυλήν όψεως των τοιούτων οικοδομών. Η εις την κοινήν χρήσιν των οικοδομών αυλή μετά των παραρτημάτων της (διαδρόμων επικοινωνίας με οδούς του εγκεκριμένου σχεδίου κτ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ΄ αναλογίαν αι άνω διατάξεις. η υπόλοιπον πρέπει να επιστρώνηται δια μονίμου αδιαπεράτου υλικού. 10 ως εκ της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Εάν πρόκειται περί εμπορικού τμήματος και τα κτίρια δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίαι τότε αντί των άνω επτα μέτρων δύναται να επιτραπή ακάλυπτος 23 . 3.. Εν ουδεμία περιπτώσει η έγκρισις των κατά την προηγουμενην παράγραφον οικοδομικών εργασιών. προς ανέγερσιν πλειοτέρων οικοδομών ών αι προσόψεις τοποθετούνται επί της αυλής ταύτης ως προς κοινόχρηστον χώρον. Οι ούτω δι΄ εσωτερικήν αυλή αφιέμενοι ακάλυπτοι χώροι είναι άσχετοι προς τους κατά τας λοπάς διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου τηρητέους ακαλύπτους χώρους. υπάγονται εις τας διατξαεις του άρθρου 37 θεωρούμεναι ως δευτερεύουσαι οικοδομαί. 9-8/30-9-1955). Επί μεγάλου οικοπέδου ικανού βάθους δύναται να επιτραπή η δημιουργία ιδιωτικής εσωτερικής αυλής επικοινωνούσης μετά κοινοχρήστων χώρων του εγκεκριμένου σχεδίου. Δεν πρέπει να διακόπτηται η τυχόν υφισταμαμένη συνέχεια διακένων (ακαλύπτων χώρων) εις το εσωτερικόν του οικοδομικού τετραγώνου (άρθρ. 3. . και τα κτίρια δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίαι. 37. β΄.

Τα αφαιρούμενα πολλαπλάσια δύνανται να οικοδομώνται και ως αυτοτελή οικόπεδα. 9-8/30-9-1955). 34 παραγρ. 1. ΤΟ μήκος της προόψεως της κυρίας οικοδομής. 2. 2 δουλεία επί του εν συνεχεία του οικοδομηθέντος ανοικοδομήτου τμήματος της προόψεως. το βάθος περιορίζεται εις τέσσαρα (4) μέτρα. άρθ. όπερ ορίζεται ως ελάχιστον. 24 .απόστασις τεσσάρων μέτρων. 38 παρ. Τα αυτά εφαρμόζονται κατ΄ αναλογίαν και ως προς το μικρόν οικοδομικον σύστημα. Ελάχιστα υποχρεωτικά όρια διατάξεων των κτιρίων εν οριζόντια προβολή Άρθρον 40. πάντως δε δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερον των έξ (6) μέτρων. 36 παραγρ. και επί του υπολοίπου τούτου εφαρμόζονται οι ανωτέρω περιορισμοί. το δε βάθος του οικοπέδου και αι λοιπαί συνθήκαι επιτρέπουσι την υποδιαίρεσιν του ενιαίου οικοπέδου εις πλειότερα τοιαύτα άρτια. το δε ύψος δύναται να φθάση τα 8. 38 προβλεπόμενης). οι εις την πρόοψιν της κυρίας οικοδομής αναφερόμενοι όροι ισχύουσιν επί βάθους από της προόψεως ίσου προς δέκα μέτρα (εκτός εάν το ελάχιστον όριον βάθους του οικοπέδου καθιστά αναπόφευκτον μικρότερον ποσόν). το ύψος της κυρίας οικοδομής. ΕΝ τοις ανωτέρω.λπ. 4. Εάν το μήκος του προσώπου του οικοπέδου υπερβαίνη το κεκανονισμένον ελάχιστον όριον. Εξαιρετικώς εις τας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου δεν ισχύει η κατά το άρθρ. διέπουσι παντως οι εκ των λοιπών διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου προκύπτοντες περιορισμοί . Η διάταξις αύτη δεν αποκλείει τον περιορισμόν του βάθους του κτιρίου εις τα επτά μέτρα. Όπου ισχύει το ασυνεχές οικοδομικον σύστημα ή το των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών. εκτός αν το βάθος του οικοπέδου περιορίζει τούτο περισσότερον. Παρέκκλισις από των ανωτέρω ως προς την ακαλυπτον απόστασιν (τηρουμένου πάντως ως γενικού ελαχίστου ορίου των έξ (6) μέτρων επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 38. Εις το συνεχές όμως σύστημα κατά τα πλάγια τμημάτων του οικοπέδου και επί αποστάσεως δύο και ήμισυ μέτρων από των πλαγίων πλευρών. με την τροποποιήσιν ότι δια την εφαρμογήν των το μήκος του προσώπου του οικοπέδου μειουται κατά τας τηρητέας ακαλυπτους κατά τα πλάγια αποστάσεις (άρθρ. 5. πάντως δε το ελάχιστον όριον προσώπου. οι οποίοι δύνανται να τροποποιώσιν εκάστοτε τα υπό του παρόντος άρθρου οριζόμενα. 1. Την εφαρμογήν των διατξαεων του παρόντος άρθρου.00 μέτρα και μέχρι βάθους 15 μέτρων. ως προς το πρόσωπον του οικοπέδου. 1 ως προς την ελαχίστην ακάλυπτον απόστασιν εφαρμοζόμενων και των λοιπών διατάξεων του άρθρου τούτου 38 ως προς την δουλείαν του ακαλύπτου χώρου. Εάν όμως το τελευταίον τούτο μήκος του ανοικοδομήτου προσώπου υπερβαίνη πολλαπλάσιον τι του ελαχίστου ορίου προσώπου.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.). τότε εκ του όλου προσώπου αφαιρείται ίνα το υπόλοιπον καλύψη το οικοδομούμενον τμήμα και το κατά το άρθρον 38 όριον. δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερον των δύο τρίτων του ελαχίστου ορίου του προσώπου του οικοπέδου. 3. Εν πάση περιπτώσει το ακάλυπτον μέρος του οικοπέδου πρέπει να πληροί τον όρον του άρθρου 38 παραγρ. το άνω μήκος της προσόψεως του κτιρίου πρέπει να ισώται τουλάχιστον προς το ελάχιστον τούτο όριον. εφαρμόζονται ως προς ολόκληρον το ανοικοδόμητον μήκος προσώπου (πληρουμένου πάντως του όρου τηρήσεως ακαλύπτου αποστάσεως ουχί ελάσσονος της υπό του άρθρ. όπερ ορίζεται ως γενικόν ελάχιστον όριον δια πάσαν περίπτωσιν (εξυπακουομένου ότι δι΄ ελάχιστον όριον προσώπου κάτω των έξ (6) μέτρων ολοκληρον τούτο θα καλύπτηται υπό της οικοδομής). αι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τούτο. εφ΄όσον το μήκος του προσώπου είναι τουλάχιστον 11 μέτρα. .Δ. 2 κ.

Όπου υπό του παρόντος επιτρέπεται μεταγενεστέρα προσθήκη εις κυρίαν οικοδομήν συνεπαγόμενη αύξησιν του κεκαλυμμένου χώρου του οικοπέδου επιβάλλεται ν΄ αποτελή πραγματικήν και ουσιαστικην (από τε απόψεως εσωτερικής διατάξεως και εξωτερικής αρχιτεκτονικής εμφανίσεως) επέκτασιν του υφισταμένου κτιρίου. εκτός εάν η επέκτασις καλύπτη τμήμα του οικοπέδου καθ΄ όλα άρτιον. επιβάλλονται τριόροφοι τουλάχιστον οικοδομαί. 9-8/30-9-1955). εκτός των περιπτώσεων καθ΄ άς ρητώς γίνεται εν τω παρόντι μνεία περί του εναντίου. . απαγόρευσις προχείρων κατασκευών και ωρισμένων χρήσεων των κτιρίων.Δ. 2. Άρθρον 42. Άρθρον 41. Τρόπος ανεγέρσεως και επαυξήσεως κτιρίων προς επίτευξιν μεγάλων ενιαίων οικοδομών.Δ. 3 (περιπτ. καταστρώματος και εξασφαλισθή ο φωτισμός 25 . Ελάχιστον υποχρεωτικός αριθμός ορόφων εις ωρισμενας οδούς. ήτοι πλήρης διαμόρφωσις και κατασκευή αυτών. Ειδικώς επί των τμημάτων των οδών τούτων των πρωτευουσών των νόμων των διασχιζουσών τα εμπορικά αυτών τμήματα . Εξαίρεσις από των διαταξεων του ανωτέρω άρθρου 41 επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον πρόκειται περί λαϊκών πολυκατοικιών υπό τους όρους του άρθρου 44 παραγρ. αποκλείεται η ανέγερσις μονορόφων οικοδομών. 9-8/30-9-1955). 1. . εκτός εάν πρόκειται περί αποθηκεύσεως υλικών παρά το εργοτάξιον ανεγειρομένου κτιρίου. Απαγορεύεται εντός των πόλεων η ανέγερσις ξύλινων παραπηγμάτων ή παρεμφερούς μορφής προχείρων προσωρινών κατασκευών. δι΄ ειδικών οικοδομικών κανονισμών επιτρέπεται να επιβάλληται επί οιονδήποτε οδών των πόλεων η ανέγερσις οικοδομών με οιονδήποτε αριθμόν οδών των πόλεων η ανέγερσις οικοδομών με οιονδήποτε αριθμόν ορόφων ως επίσης και να αποκλείηται η χρήσις αυτών δι΄ ωρισμενους σκοπούς αντικείμενους εις την αισθητικην και την ευκοσμίαν της πόλεως. 1.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 1. Επί των πρωτευουσών οδών των πόλεων. Ασχέτως προς τας περιπτώσεις της ανωτέρω παραγρ. α΄. προϋπόθεσιν έχουσιν ενιαίας κατά οριζοντίους ορόφους οικοδομάς και ουχί υποδιαιρουμενας καθ΄ ύψος εις αυτοτελείς ιδιοκτησίας. 9-8/30-9-1955).Δ. περιλαμβανομένων πεζοδρομίων.Αι κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου ελάχισται υποχρεωτικαί διαστάσεις οικοδομών. Άρθρον 43. Πάντως η εξαίρεσις δεν επιτρέπεται να θίγη τας διατάξεις των λοιπών άρθρων του παρόντος κεφαλαίου. ουχί δε έτερον ανεξάρτητον κτίριον.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. κρασπέδων . ρείθρων . Δεν επιτρέπεται εσωτερικώς διάταξις οικοδομών υποδιαιρούσα ταύτας καθ΄ ύψος εις αυτοτελείς (ανεξαρτήτους αλλήλων) ιδιοκτησίας καλύπτουσας εκάστη τμήμα του οικοπέδου μη άρτιον αυτό καθ΄ εαυτό. γ΄. 1. και δ΄) προς δε και αμέσου κατασκευής του κτιρίου καθ΄ όλον τον όγκον του μέχρι και των τριών ορόφων και ουχί τμηματικής καθ΄ ύψος ή επιφάνειαν δομήσεως. επιβαλλομενην πάντοτε της κατασκευής τουλάχιστον διορόφων τοιούτων (μη συνυπολογιζόμενου του τυχόν υπέρ το ισόγειον ημιοροφου).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. εφ΄ όσον έχει συμπληρωθή η κατασκευή των οδών τούτων. .

(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Εις εκαστον πόλιν ή κώμην επιβάλλεται να καθορίζονται τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοδομήσιμων οικοπέδων αναλόγως των τοπικών συνθηκών. Το κτίριον πρέπει να πληροί εντολώς τους υπό του παρόντος κανονισμού προβλεπόμενους όρους. 9-8/30-9-1955). προβλέπεται το μη συνεχές οικοδομικον σύστημα. Ειδικαί περιπτώσεις πολυκατοικιών. τα δε πατώματα κλίμακες. πάντως δε εμβαδού ουχί ελάσσονος των 40 τετρ. 3. εις δε τα τμήματα εν οίς η άνω αναλογία δεν υπερβαίνει τα είκοσιν εκατοστά (20/00) . 2. Αποκλείεται γενικός καθορισμός εμβαδού μικροτέρου των τριάκοντα (30) τετραγωνικών μέτρων και προσώπου και βάθους μικροτέρου των τεσσάρων (4) μέτρων. 4. 1. εκ δύο τουλάχιστον κατοικησίμων διαμερισμάτων εκάστην. και το πρόσωπον κάτω των έξ (6) μέτρων . Η πολυκατοικία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριώροφος και έκαστος όροφος να περιλαμβάνη τουλάχιστον εξ ανεξαρτήτους κατοικίας. μέτρων. μεταξύ προσώπου και βάθους εις δυνατόν ουχί μικροτέραν του ½ (ιδίως όταν το πρόσωπον είναι μικρόν). ασχέτως προς ταύτη. Η παρέκκλισις δύναται να γίνη μόνον μετά την πλήρη αποπεράτωσιν του κτιρίου. βοηθητικούς χώρους. γ΄. το μετά την αφαίρεσιν των ακαλύπτων τούτων χώρων εναπομένον μέρος του οικοπέδου πρέπει να έχη εμβαδόν και διαστάσεις ουχί ελάσσονας του ενός τρίτου (1/3) των ως άνω ελαχίστων ορίων. κλιμακοστάσια και τα φέροντα εν γένει μέρη του κτιρίου να είναι αφλεγή. Οικόπεδα στερούμενα της ως άνω καταλλήλου 26 . εφ΄ ών δεν προβλέπονται τοιούτοι περιορισμοί ακαλύπτων χώρων. δεν είναι μείζονα . σχήμα εν γένει όσον οίον τε ορθογωνίου. Προκειμένου περί πολυκατοικιών εφ΄ ών εφαρμόζεται η κατ΄ ορόφους ιδιοκτησία. Εφ΄ όσον τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων δεν έχουσι ορισθή δι΄ ειδικού Διατάγματος. Εκτός των διαστάσεων και του εμβαδού. ήτοι αναλογίαν. δ΄. δεν επιτρέπεται να ορίζηται ελάχιστον όριον εμβαδού κάτω των εκατόν πεντήκοντα (150) τετρ. μέτρων και πρόσωπον κάτω των οκτώ μέτρων.λπ. β΄. Η θεμελίωσις πρέπει να επαρκή δια το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου. α΄. 5. ασχέτως προς μαγειρείον.και η αποχέτευσις των ακαθάρτων υγρών των οικοδομών και των ομορίων υδάτων δι΄ υπονόμων. Ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεως των οικοπέδων. πλευράς όσον το δυνατόν ευθυγράμμους και σαφώς διακρινομενας κατά τα εν άρθρω 2 παραγρ. 12 οριζόμενα και γωνίας προσεγγίζουσας εις την ορθήν. τα οικόπεδα πρέπει να έχωσι και την κατάλληλον μορφήν δια την όσον οίον τε πληρεστέραν οικοδομικην εκμετάλλευσιν. επί τω τέλει εξυπηρετήσεως πρωτίστως της υγιεινής και της γενικής οικονομίας.Δ. μέτρων και προσώπου και βάθους των 4 μέτρων. Επιβάλλεται επιδίωξις όσον οίον τε μεγαλυτέρων ορίων. των καθορισθέντων δια τα λοιπά οικόπεδα του αυτού ή ετέρων τμηματων της ιδίας κατηγορίας. Εφ΄ όσον τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εφ ών προβλέπεται τήρησις ακαλύπτου χώρου μεταξύ προσώπου και οικοδομικής γραμμής ή . επιτρέπεται παρεκκλισις από των ισχυόντων ορίων εμβαδού και διαστάσεων ως προς κτισθέντα μέρη του οικοπέδου υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις. . Άρθρον 44. διαδρόμους κ. εφαρμόζονται οίκοθεν τα άνω ελάχιστα όρια. το ελάχιστον όριον του εμβαδού δεν επιτρέπεται να ορίζηται κάτω των εκατόν (100) τετρ. Εις τμήματα εν οίς η υπό των οικοδομών κεκαλυμμένη επιφάνεια δεν υπερβαίνει εν συνόλω το ήμισυ (½) της όλης επιφανεία της οικοδομησίμου εκτάσεως.

δ. λαμβάνονται υπό όψιν τα μικρότερα τοιαύτα. β΄. των Δήμων ή Κοινοτήτων και των εντολοδόχων αυτών προνομιούχων νομικών προσώπων.Δ. 6. . εφ΄ όσον πρόκειται περί ανεγέρσεως επ΄αυτών εγκαταστάσεων εξυπηρετικών κοινής ανάγκης γινομένων υπό του Δημοσίου. τότε ως πρόσωπον θεωρείται ολόκληρον το εκ των δύο επί των οδών πλευρών ανάπτυγμα. δια τον υπολογισμόν του μήκους του προσώπου δύναται να συνυπολογισθή το μήκος της αποτεμνούσης πλευράς μετά της ετέρας των ΄δυο άλλων.μορφής τακτοποιούνται κατά τας σχετικάς ειδικας διατάξεις μετά των παρακειμένων. Το μέσον βάθος της οπισθίας πλευράς (πληρουμένων των όρων α΄και β΄) από του προσώπου του οικοπέδου δεν είναι μικρότερον του ορισθέντος ελαχίστου ορίου. Εάν η εκ της ως άνω διασταυρώσεως γωνία είναι μεγαλύτερα των 130 μοιρών και μικροτέρα των 160 μοιρών.λπ. Από των δι΄ εκάστην πόλιν. Εάν το οικόπεδον κείται επί της διασταυρώσεως δύο οδών τεμνομένων από ορθήν γωνίαν. Το μήκος εκάστης πλευράς ή τμήματος πλευράς (εις περίπτωσιν τεθλασμένων τοιούτων) δεν είναι μικρότερον των 4. 9-8/30-9-1955). Δια τα γωνιαία οικόπεδα. Το αυτό ισχύει αναλόγως και δια τον όρον δ΄. τότε αρκεί η εκπληρωσις του όρου γ΄. 7. Επίσης επιβάλλεται η εφαρμογή του μέτρου της τακτοποιήσεως προς επίτευξιν των κατά την προηγουμενην παράγραφον ορίων. Εάν η συνάντησις γίνεται εκτός των ορίων του οικοπέδου. η τηρησις των όρων α΄ και β΄δεν είναι υποχρεωτική.00 μέτρων. οριζομένων ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων επιτρέπεται παρέκκλισιν μετά έγκρισιν του Υπουργείου. γ. όταν: α. Εν πάση περιπτώσει. όταν ως προς την άλλην πληρούται ο όρος δ΄. Η μεταξύ δύο οιονδήποτε πλευρών αυτού γωνία δεν είναι μικροτέρα των 70 μοιρών.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. επαφιεμένη εις την κρίσιν της υπηρεσίας. Εάν το οικόπεδον έχη πρόσωπον επί πλειόνων οδών. δι΄άς ισχύουσι διάφορα όρια εμβαδού και διαστάσεων. Εν τη περιπτώσει ταύτη επιτρέπεται η κατασκευή ανοιγμάτων επί των μεσοτοίχων των γειτονικών οικοδομών από ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου και άνω υπέρ την ανωτάτην επιστέγασιν της εγκαταστάσεως εφαρμοζόμενων αναλόγως των διαταξεων του άρθρου 30 παράγραφος 3 ως προς την δουλείαν. τότε η μέτρησις γίνεται ομοίως άνευ προσθήκης των 2 μέτρων. 27 . της τακτοποιήσεως δυναμένης αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών και αναγκών να έχη περιωρισμενην ή γενικωτέραν έκτασιν. Ως προς τας κοινάς πλευράς τας διαχωριζoυσας χώρου υποχρεωτικώς ακάλυπτους. Το μήκος του προσώπου δεν είναι μικρότερον του ορισθέντος ελαχίστου ορίου. Θεωρείται τακτοποιηθέν οικόπεδον τι. δεν επιτρέπεται οικόπεδα άρτια να καθίστανται δια της τακτοποιήσεως μη άρτια. Το αυτό ισχύει και δι΄ αμβλείαν γωνίαν μέχρις 130 μοιρών. ως προς την ετέραν μόνον των 2 οδών. την ύδρευσιν. Παρέκκλισις από των όρων α΄ και β΄ επιτρέπεται μόνο εάν τεχνικώς καθίσταται ανέφικτος η πραγματοποίησις του λόγω υπάρξεως κτιρίων νομίμως ανεγερθέντων. Εάν η γωνία είναι από 160 μοιρών και άνω. τα βάθη υπολογίζονται επί των καθέτων των αγομένων επί των προσώπων κατά τα άκρα αυτών μέχρι της συναντήσεως των . Τοιαύται εγκαταστάσεις είναι αι εξυπηρετουσαι τον φωτισμόν. τότε λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα μήκη μέχρι της συναντήσεως των άνω καθέτων μετά της διχοτόμου της γωνίας ήν σχηματίζουσι τα πρόσωπα. ήτοι έχη δύο πρόσωπα. κώμην κ. τας πάσης φύσεως συγκοινωνίας και την ασφάλειαν. εάν το βάθος ως προς την αλλην δεν είναι μικρότερον του επί της πρώτης ελαχίστου ορίου προσώπου Εάν το οικοπεδον κείται επί διασταυρώσεως δύο οδών τεμνομένων από γωνίαν ορθήν ή οξείαν ής η ακμή είναι αποτετμημένη. επιπροσθέτων εις το μήκος τούτου 2 μέτρων.

28 . Εάν αι αυλαί των παρακειμένων ιδιοκτησιών ευρίσκονται εις διάφορον στάθμην. Τοποθετούνται πέραν της οπισθίας όψεως των κτιρίων.50 μέτρα. σταθμών αυτοκινήτων. β΄. διακόσμησις και καθαριότης ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων. υπό τους εν τω άρθρω τούτω οριζόμενους όρους. Επί των ακαλύπτων χώρων των οικοδομών του ασυνεχούς ή μικτού συστήματος επιτρέπεται η ανέγερσις των κατά την προηγουμενην παράγραφον παραρτημάτων και υπό τους εν αυτή διαλαμβανόμενους όρους. στερνών.Δ.00) τουλάχιστον μέτρου.00) μέτρων. 3. Ειδικώς δια τα θερμοκήπια η επιφάνεια δύναται να επεκταθή και μέχρι του κατά το άρθρον 48 παραγρ. Επί των άνω χώρων και επί μήκους πλευράς οικοπέδου μη υπερβαίνοντος τα τέσσαρα μέτρα επιτρέπεται ύψος παραρτήματος επί του διαχωριστικού τοίχου μέχρι τριών (3. εφ΄όσον το ύψος των δεν υπερβαίνει τα 2. μόνον μετά δέκα πέντε μέτρα από της οικοδομικής γραμμής και εις το μεταξύ οπισθίας όψεως και οπισθίας πλευράς κενόν εν πάση περιπτώσει.50) μέτρων μετρούμενων από της μέσης στάθμης της αυλής μη δυναμένης επίσης να υπερβαίνη εν τω μεταξύ την γραμμήν των ενουσών τα δύο ταύτα σημεία. Φύτευσις. 4. 1. κληματίδων . .00) μέτρων από της οικοδομικής γραμμής.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V’ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Κατασκευαί επιτρεπόμεναι επί των υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων και οικοπέδων. ως γενικον ανώτατον όριον της επιστεγάσεως δια τα επ΄ αμφοτέρων των αυλών βοηθητικά παρατήματα. Επί οικοδομών πανταχόθεν ελευθέρων βοηθητικά παραρτήματα αυτών επιτρέπονται εντός των ακαλύπτων χώρων εφ΄ όσον: α΄. θερμοκηπίων κ. ήτοι μικρών αποθηκών. επί δε της όψεως του κτιρίου των τριών και ημίσεος (3. 2. Η επιστέγασις των διαμερισμάτων τούτων. άνευ οιασδήποτε με την οικοδομήν επαφής και εις απόστασιν απ΄ αυτής τουλάχιστον ενός και ημίσεως μέτρου. Επί των κατά το άρθρον 33 υποχρεωτικών ελευθέρων χώρων επιτρέπεται η ανέγερσις ισογείων διαμερισμάτων βοηθητικών της όλης οικοδομής. ει δυνατόν παρά τους οπισθίους διαχωριστικούς τοίχους.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Πάντως μεταξύ στερνών και εν γένει αποθηκών ύδατος και ορίων των γειτονικών ιδιοκτησιών επιβάλλεται τήρησιν αποστάσεων ενός (1. επί μεν του κοινού ορίου των γειτνιαζουσών ιδιοκτησιών δεν επιτρέπεται να υπέρκηται το διαχωριστικού τοίχου. εκτός αν υπέρκειται του τοιούτου ορίου η επίστεψις του διαχωριστικού τοίχου. Εχουσι μέγιστον ύψος μη υπερβαίνον τα τρία μέτρα και καλύπτουσιν επιφάνειαν ουχί ανωτέραν εν όλω των τεσσαράκοντα (40) τετρ. μέτρων. 9-8/30-9-1955). Άρθρον 46. Επίσης επιτρέπεται η κλιμακωτή διάταξις των χώρων τούτων εις διάφορα επίπεδα δια λόγους καλλιτέρας αρχιτεκτονικής εμφανίσεως. επιτρέπεται η κατασκευή και εγκατάστασις φρεάτων. καθισμάτων . 1. οπότε λαμβάνεται αύτη υπ΄ όψιν ως ανώτατον όριον. είτε υποχρεωτικώς επιβαλλομένων είτε αφιεμένων κατά το προηγούμενον κεφάλαιον υπό των ενδιαφερομένων.τ. αντλιών. Επί του υπολοίπου των εν τοις ανωτέρω αναφερομένων ακαλύπτων χώρων ως και των λοιπών τοιουτων. Επί του τυχόν προβλεπομένου μεταξύ προσώπου του οικοπέδου και οικοδομικής γραμμής ακαλύπτου χώρου δια πρασιάν τοιαύτα παραρτήματα αποκλείονται. Άρθρον 45. αγαλμάτων.50μέτρων μετρούμενον από της χαμηλοτέρας στάθμης. θεωρείται το ως άνω ύψος των 3. Δια γωνιαία κτίρια εις ά δεν υπάρχει σαφής οπισθία όψις του κτιρίου επιτρέπεται η τοποθέτησις των ως άνω παραρτημάτων μόνον παρά την ετέραν των δύο εσωτερικών πλευρών του οικοπέδου και εις απόστασιν ουχί ελάσσονα των πέντε (5. 1 ορίου.τ.

Απασαι αι κατά το άρθρον 33 ακάλυπτοι εκτάσεις (αυλαί. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών επιτρέπεται ο περιορισμός της άνω ζώνης των 2 μέτρων εις έν εφ΄ όσον α΄. εκτός εάν πρόκειται περί απλών διαχωριστικών τοίχων. 4.) ως και οιαιδήποτε άλλαι αφιέμεναι εντός του οικοπέδου.50) ΄μέτρου από οιονδήποτε τοίχον. Ανέγερσις οικοδομών επί παλαιών φρεάτων ή παρά ταύτα προαπαιτεί την λήψιν των αναγκαίων εξασφαλιστικών μέτρων.τ. 3 του παρόντος οριζόμενης αποστάσεως των δύο (2) μέτρων και πέραν. 4. μετρούμενα κατά μήκος του διαχωριστικού τοίχου. δύναται να επιτραπή εις τον κεντρικον πυρήνα η φύτευσις λαχανοκήπων. παραρτημάτων) αι φυτείαι πρέπει να αφίστανται του τελευταίου τουλάχιστον κατά δύο (2. 3. 2. επιβάλλεται η ως άνω επίστρωσις επί ζώνης ενός μέτρου πλάτους πέριξ της οικοδομής και δύο μέτρων παρά τους μεσοτοίχους. έκαστον αναλόγως της μερίδος του. Τοιαύτας δύνανται οι ενδιαφερόμενοι να κατασκευάζωσι και επί οιουδήποτε ετέρου ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου των. Εις τον κεντρικον πυρήνα δύναται να καλλιεργήται χλόη ή θαμνώδεις φυτείαι. Παρά τον μεσότοιχον επιτρέπονται πρασιαί και επ΄ αυτού αναρριχώμεναι φυτείαι. απαγορεύεται η περίφραξις οπωσδήποτε αυτών υπό των ιδιοκτητών και οιαδήποτε αυτών χρήσις.εκτός εάν πρόκειται περί απλών διαχωριστικών τοίχων.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. φωτισμόν και περίπατον. 1 κ.00) μέτρα . ειμή μόνον δι΄ αερισμόν. 5. φωταγωγοί κ. Περί την κοινήν αυλήν (παρά τα κτίρια) πρέπει να κατασκευάζηται ζώνη εκ πλακοστρώσεως ή ετέρας αδιαπεράτου επιστρώσεως πλάτους ενός και ημίσεος (1. δεν υπάρχουσι παρά τους μεσοτοίχους υπόγεια κατοικήσιμα και β. Αι δαπάναι διαμορφώσεως και συντηρήσεως των κοινών αυλών βαρύνουσιν εξ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτας . Καθ΄ άς περιπτώσεις επί των ελευθέρων χώρων δημιουργούνται πρασιαί ή κηπάρια. μόνον εφ΄ όσον ούτος διαχωρίζει χώρους των παρακειμένων οικοπέδων παγίως παραμένοντας ακαλύπτους δυνάμει του σχεδίου ή του οικοδομικού κανονισμού ή ιδιαιτέρας μεταξύ των ενδιαφερομένων συμφωνίας. 9-8/30-9-1955). Εφ΄ όσον το σχέδιον ή ο σχετικός ειδικός οικοδομικός κανονισμός προβλέπουσι κοινάς εσωτερικάς αυλας. οπότε παρέλκει τοιαύτη επίστρωσις. επιβάλλεται να επιστρώνονται δια πλακών ή λιθοστρώτου ή οιασδήποτε ετέρας στερεάς και διαπεράτου επιστρώσεως.50) μέτρου. 3. 1. πέραν του απαραιτήτως αναγκαίου δια την ανέγερσιν της οικοδομής χώρου. Απαγορεύεται να θίγηται η τυχόν υφισταμένη φυσική δάσωσις επί οικοπέδων εξοχικών συνοικισμών. Επί των ακαλύπτων χώρων του μη συνεχούς συστήματος και των πανταχόθεν ελευθέρων οικοδομών και μέχρι βάθους δέκα (10) μέτρων από της οικοδομικής γραμμής επιβάλλεται η διαμόρφωσις πρασιών.τ. οπότε επιτρέπεται επαφή από της εν παραγρ. Διαμόρφωσις κοινών εσωτερικών αυλών. . Τα φρέατα πρέπει ν΄ αφίστανται επαρκώς των κτισμάτων και να κτίζονται καλώς μέχρι του αναγκαίου βάθους. Πάντως οι αγωγοί (αύλακες) αποχετεύσεως (κατασκευαζόμενοι αδιαπέρατοι υπό του ύδατος) πρέπει ν΄ αφίστανται τουλάχιστον κατά το ήμισυ (0. εκάστου ιδιοκτήτου περιοριζόμενου εντός του κτήματός του.λπ. εφ΄ όσον δεν δημιουργείται επ΄ αυτών κήπος ή πρασιά. 2. 6. είναι ούτοι εκτισμένοι μετ΄ επιμελείας και δι΄ υδραυλικού κονιάματος. Άρθρον 47. Αι επιστρώσεις αύται δέον να έχωσι τας καταλλήλους κλίσεις δια την ευχερή αποχέτευσιν των ομβρίων υδάτων. 29 . Πάντως εφ΄όσον ο τοιούτος μεσότοιχος αποτελεί συνέχειαν τοίχου οικοδομής εξαιρέσει των κατά το άρθρον 45 παραγρ. μη προσβαλλομένης υπό των ατμοσφαιρικών επηρειών. Εφ΄ όσον πρόκειται περί κοινών αυλών μεγάλων διαστάσεων.Δ.

8. 9 αδιεξόδων οικοπέδων πρέπει να έχωσι πλάτος (από ορίου εις όριον ιδιοκτησίας και ουχί κενόν) τουλάχιστον δύο (2. αι οποίαι εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να χρησιμοποιώνται δι΄ οίκισιν ή ως παραρτήματα της χρήσεως των κατοικιών. Επί των ακαλύπτων χώρων των αφιεμένων υποχρεωτικώς προ των προόψεων. των οποίων δημιουργούνται αύται ιδιοκτήται. 2. Άρθρον 48.1 και παραγρ.τ. Επί των υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων των εξοχικών οικοδομών και εφ΄ όσον η εν γένει κεκαλυμμένη υπό κτιρίων.5. εκτός εάν πρόκειται περί πραγματικώς κοινοχρήστων χώρων προβλεπομένων υπό του εγκεκριμένου σχεδίου υπό μορφήν μικρών εσωτερικών πλατειών εις άς καταλήγουσιν οδοί του σχεδίου αδιέξοδοι. μεταξύ οικοδομικής γραμμής και προσώπου του οικοπέδου ή κατά τας 30 . υποστέγων κ. ύψους το πολύ 2. Η δήλωσις αύτη δημιουργεί υποχρέωσιν διατηρήσεως της κοινής αυλής μέχρις ού δια κοινής πάλιν συμφωνίας απάντων των ως άνω ενδιαφερομένων αποφασισθή η κατάργησις αυτής. και επιβάλλεται ν΄ αφίστανται αύται τουλάχιστον κατά δύο (2) μέτρα από των πλευρών του οικοπέδου και οιουδήποτε κτίσματος. άνευ της οποίας ουδεμίαν δύναται να έχη ισχύν και μεθ΄ ήν καταχωρείται εις τα βιβλία των μεταγραφών. δικαιούνται να οικοδομώσιν άνωθεν.λπ. . 37 παραγρ. προβαίνοντες εις την σύνταξιν σχετικής συμβολαιογραφικής δηλώσεως. Η άνω ιδιωτικη συμφωνία υπόκειται εις την κύρωσιν της αρμοδίας επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας . 98/30-9-1955). Αι δίοδοι αι αφιέμενοι προ επικοινωνίαν των κατά το άρθρον 37 παραγρ.00) μέτρων και ελεύθερον ύψος τουλάχιστον τριών μέτρων. επί ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων. Αι κατά τα ανωτέρω (άρθρ. 39 παραγρ. η επιφάνεια εν συνόλω δεν πρέπει να υπερβαίνη το εικοστόν (1/20) των άνω ακαλύπτων χώρων. Εάν κατασκευάζονται κεκαλυμμεναι (υπό κτίρια). πρέπει να έχωσι πραγματικον ελεύθερον πλάτος ουχί έλασσον των δύο (2) μέτρων και ελεύθερον ύψος τουλάχιστον τριών (3. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται ανέγερσις οικοδομών με μοναδικην διέξοδον εντός των ως άνω αυλών. Δύναται να επιτραπή κατόπιν κοινής συμφωνίας των ενδιαφερομένων διάνοιξις διεξόδου της κοινής αυλής προς οδούς του εγκεκριμένου σχεδίου ή και υπό του σχεδίου να καθορισθή τοιαύτη διέξοδος. Περίπτερα. ανδήρων κ. επιφάνεια του οικοπέδου δεν καταλαμβάνει πλέον του τρίτου (1/3) της όλης αυτού επιφανείας επιτρέπεται η ανέγερσις μεμονωμένων περιπτέρων.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. εφ΄ όσον άπαντες οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήται συμφωνήσωσι προς τούτο. επιτρέπεται η εγκατάστασις θερμοκηπίων εν επαφή προς τους διαχωριστικούς τοίχους. Των εγκαταστάσεων τούτων. Εσωτερικαί αυλαί δύνανται να επιτραπώσι και εάν δεν προβλέπονται. Φυλακεία κ. άρθρ. ών πάντα τα περιτοιχίσματα και καλύμματα πρέπει να σύγκεινται εξ αφλέκτου υλικού. Εάν αι δίοδοι δεν αφίενται δι΄ ιδιωτικής συμφωνίας των ενδιαφερομένων. Υπό τας αυτάς προϋποθέσεις επιφανείας και εις βάθος πέραν των πέντε μέτρων από της προς την οδόν οικοδομικής γραμμής. καταχωρουμενης εις τα οικεία βιβλία μεταγραφής. Αποκλείεται εν πάση περιπτώσει οιαδήποτε άλλη χρησιμοποίησις των άνω διόδων πλην της δια συγκοινωνίαν τοιαύτης.τ. οι εις βάρος των οικοπέδων. εφ΄ όσον ανοίγονται καθ άπαν το ύψος των κτιρίων.00) μέτρων. 7. 8. 6. 6 του παρόντος άρθρου) διέξοδοι ή δίοδοι. το ύψος των τα τέσσαρα (4.50 μ.τ. κατά παρέκκλισιν από του όρου της συνεχείας (αδιαφόρως αν πρόκειται περί του αυτού ή διαφόρων οικοπέδων) ως προς τας διαστάσεις και τας λοιπας συνεπείας υπάγονται εις τας διατάξεις του άρθρου 38.00)μέτρα από του δαπέδου του ακαλύπτου χώρου. Διέξοδοι κοινών αυλών και εσωτερικών οικοπέδων προς κοινοχρήστους χώρους.τ.Δ. διαμορφουντες ταύτας εις κεκαλυμμένας εισόδους.

50)μέτρων τετραγ. Διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως. 9-8/30-9-1955). εξ ιδιαιτέρων κλειστών αυλών. εκ των ακαλύπτων περί τας πανταχόθεν ελευθέρας οικοδομάς χώρων. υπαγόμενα εις τας διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. επιτρέπεται κατά παρέκκλισιν από των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1 φωτισμός και αερισμός των διαμερισμάτων των χρησιμοποιουμένων προς κατοικίαν ημέρας τε και νυκτός. Αποκλείεται ο αερισμός και φωτισμός των άνω διαμερισμάτων εξ ιδιαιτέρων κλειστών αυλών (φωταγωγών). 47). διάδρομοι. Επί οικοπέδων εφ΄ ών κατά τας διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να εφαρμοσθώσιν οι περιορισμοί του άρθρου 33 ως προς την τήρησιν εσωτερικών ακαλύπτων χώρων . εάν κρίνη ανεπαρκή τον έμμεσον τοιούτον. Φωτισμός και αερισμός διαμερισμάτων. 3. Των αυτών δευτερευόντων διαμερισμάτων. μέτρων. ως ορίζει η προηγουμένη παράγραφος.Δ. Τα μαγειρεία δεν καταλέγονται μεταξύ των βοηθητικών διαμερισμάτων. Επιτρέπεται όπως (κατόπιν κοινής συνεννοήσεως μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών) αι κλεισταί αυλαί αφίενται και από κοινού μεταξύ των συνορευουσών 31 . 4.25). επιφανείας ουχί ελάσσονος των δέκα (10)τετρ. . εφ΄ όσον η μεταξύ προσώπου και οικοδομής απόστασις είναι τέσσαρα (4. εφ΄όσον ταύτα ευρίσκονται εις άμεσον επικοινωνίαν με χώρου φωτιζόμενους και αεριζόμενους απ΄ ευθείας. μέτρων πάντως όμως ουχί κατά των δύο και ήμισυ (2. επιτρέπεται να φωτίζονται και αερίζονται εκ των οδών πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου ρυμοτομίας. Άρθρον 49. Επί των αυτώ περιπτώσεων και εν γένει οσάκις πρόκειται περί οικοπέδων εξαιρετικώς μικρών διαστάσεων. Φωτισμός και αερισμός βοηθητικών διαμερισμάτων. εκ των υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων του μη συνεχούς συστήματος. μέτρων.50) τετρ.00)μέτρα και άνω. επιτρέπεται και έμμεσος φωτισμός και αερισμός. μέτρων. Βοηθητικά διαμερίσματα (αποχωρητήρια. μέτρα. μέτρων.50 τετρ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI. 33. κλιμακοστάσια.00) τετρ. επιτρέπεται η τοποθέτησις ενός μικρού περιπτέρου δια θυρωρείον ή φυλακείον καλύπτοντος επιφάνειαν ουχί μείζονα των τριών και ημίσεος (3. εκτός εάν ο φωταγωγός εξυπηρετεί αποχωρητήρια οπότε η επιφάνειά του δεν επιτρέπεται να είναι κατωτέρας των 3. Φωτισμός και αερισμός εκ κλειστών αυλών. 1. η επιφάνεια της αυλής πρέπει ν΄ αυξάνηται ανά πέντε (5)τετρ. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΨΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ. Εν πάση περιπτώσει ο φωτισμός των κλιμακοστασίων ως επίσης και των κατά το άρθρον 77 παραγρ. λουτρά. 2. και έχοντος ύψος ουχί μείζον των δύο μέτρων και είκοσι πέντε εκατοστών (2.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. και εκ των εσωτερικών αυλών άς σχηματίζει εις το εσωτερικον των οικοδομήσιμων χώρων η συνέχεια των υποχρεωτικώς ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων (άρθρ.παρεκκλίσεις του άρθρου 30. η δε αρμοδία υπηρεσία δικαιούται να αξιώση και άμεσον φωτισμόν. εφ΄ όσον οι επί των αυλών τούτων τοίχοι των οικοδομών έχουσιν ύψος το πολύ επτά μέτρων από του δαπέδου της αυλής. 1 διαδρόμων πρέπει να είναι απολύτως επαρκής. κατά τρία μέτρα. Διαμερίσματα της οικοδομής χρησιμοποιούμενα προς κατοικίαν ημέρας τε και νυκτός. πλην των αποχωρητηρίων. Δι΄ εκάστην επί πλέον αύξησιν του άνω ύψους. αποθήκαι) δύνανται να φωτίζονται και αερίζονται εξ ιδιαιτέρων κλειστών αυλών (φωταγωγών) επιφανείας τουλάχιστον επτά (7. δια τα λοιπά διαμερίσματα η επιφάνεια του φωταγωγού δύναται να κατέλθη και κάτω των επτά (7)τετρ.

50 μέτρων από του δαπέδου της υπό εξέτασιν όψεως 2. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. μέτρα εις 2 τετραγ. Απ΄ ευθείας θέα διαμερισμάτων διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως. το όριον υπολογίζεται ομοίως ως προς εκατέραν τούτων και λαμβάνεται το ήμισυ του μέσου όρου των δύο εξαγομενων.00) μ.ιδιοκτησιών με τας εν τοις ανωτέρω οριζομενας εν συνόλω δι΄ εκάστην περίπτωσιν διαστάσεις. η άνω απόστασις αυξάνεται κατά έν και ήμισυ μ.00 μέτρων από του αυτού δαπέδου 6. της αυξήσεως υπέρ τα 7 μέτρα ύψους περιοριζόμενης από 5 τετρ.50 και μέχρι 14.50 μέτρα. τότε προς καθορισμόν του εν τη ανωτέρω παραγράφω 3 ύψους λαμβάνονται υπ΄ όψιν και τα επί των ομόρων τούτων ιδιοκτησιών επιτρεπόμενα όπως ανεγερθώσιν κτίρια.50 μέτρων από του αυτού δαπέδου. Δι΄ εκάστην επί πλέον αύξησιν του ύψους κατά τρία (3. εις ήν τα οικόπεδα ανήκουσι προ της ισχύος του παρόντος. Ο περιορισμός της εκτάσεως των τεσσάρων μέτρων επί της επιφανείας της όψεως εξ εμποδίων υφισταμένων τυχόν περί το άνοιγμα ουδεμίαν έχει σημασίαν εφ΄ όσον ταύτα είναι (0.00 μ. Δια κτίρια ύψους εν όλω μέχρι 4. Εάν όμως πρόκειται περί κτιρίων ανεγειρομένων επί οικοπέδων επιφανείας μη υπερβαινούσης εν συνόλω τα 120 τ. Διαμερίσματα της οικοδομής χρησιμεύοντα προς κατοικίαν ανθρώπων νυκτός και ημέρας. εν οριζόντια τομή το κατά την προηγουμενην 32 . μη τηρουμένων των όρων του παρόντος άρθρου και οριζόμενης ως ελαχίστης απ΄ ευθείας θέας δια πάσαν περίπτωσιν των 2. και ανταποκρινομένων τουλάχιστον εις τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων τα εγκριθέντα ως προς την πόλιν. Εάν η κλειστή αυλή έχη μίαν ή πλείονας πλευράς επί των ομόρων ιδιοκτησιών.50 και μέχρις 7. Δια κτίρια ύψους εν όλω άνω των 10.Δ. Τα ανωτέρω όρια πρέπει εν ανάγκη να επιτυγχάνονται δι΄ αυξήσεως των υποχρεωτικώς τηρητέων ελαχίστων ελευθέρων χωρών. 1. μέτρα. Εάν εκτείνηται εις απόσταςιν ελάσσονα του ημίσεως του αυτού ορίου τότε τούτο δύναται να μειώται εις το ήμισυ (1/2). 1 εκτάσεως των τεσσάρων (4.00 μέτρων.80 μέτρων από του αυτού δαπέδου 2. 2. και ουχί ελάσσονα του ημίσεος αυτού.Εάν το εμπόδιον είναι κεκλιμμένον ως προς την επιφάνειαν του ανοίγματος υπό γωνίαν.00 και μέχρι 17. τούτο δύναται να μειώται εις τα τρία τέταρτα (3/4). 5. Δια κτίρια ύψους εν όλω άνω των 4. 9-8/30-9-1955).80 και μέχρι 10. Εάν το απέναντι εμπόδιον εκτείνεται εις απόστασιν από της κατακόρυφου παρυφής του ανοίγματος παραλλήλως αυτώ μετρουμενην ουχί μείζονα του κατά την προηγουμενην παράγραφον ορίου. Δια κτίρια ύψους εν όλω άνω των 7.10)μ.50 μ. 3 κλειστών αυλών. τότε τα κατοικήσιμα ημέρας και νυκτός διαμερίσματα δύνανται να φωτίζονται και αερίζονται εκ των κατά το άρθρον 49 παρ. Εάν το εμπόδιον εκτείνεται κατά τον άνω τρόπον προς αμφοτέρας τας εκατέρωθεν του ανοίγματος διευθύνσεις. εφαρμόζεται επιφάνεια αυλής ίσης προς 15/00 της όλης επιφανείας του οικοπέδου.00) μέτρων.50 μ. Δια κτίρια ύψους εν όλω άνω των 14. μ. πρέπει να έχωσι την ακόλουθον ελαχίστην απ΄ ευθείας θέαν. Άρθρον 50.00 μέτρων από του αυτού δαπέδου 5. 3.00 μ.μ. Δι΄ οικόπεδα επιφανείας κάτω των 60 τ. Εάν η αφ΄ής λογίζεται η απ΄ ευθείας θέα επιφάνεια δεν είναι παράλληλος προς την εφ΄ ής το άνοιγμα όψιν του κτιρίου αρκεί ν΄ ανταποκρίνηται εις τ΄ ανωτέρω όρια η μέση απόστασις επί της κατά το άρθρον 8 παρ. μόνον κατακόρυφα (αφίνοντα ελεύθερον τον υπέρ το άνοιγμα χώρον) και έχουσιν επιφανείας εν συνεχεία αποκλίνουσας του ανοίγματος εφ΄όσον απομακρύνονται αυτού.

παράγραφον όριον δύναται να ορίζηται και εκ του τύπου εφ΄ όσον ούτος δίδει μικροτερον τούτον). 1) ορία δεν ισχύουσιν ως προς τα λοιπά΄(μη κατοικούμενα ημέρα και νυκτός) διαμερίσματα της οικοδομής. 1) όρια αυξάνονται κατά το 1/4. 3.εφ. τότε λαμβάνεται υπ΄ όψιν ο μέσος όρος της ως προς έκαστον τμήμα αναλογούσης απ΄ ευθείας θέας. η άνω αναλογία δύναται να περιορίζηται εις δέκα εκατοστά.) η απ΄ ευθείας θέα ορίζεται τουλαχιστον εις (1. Εις τοιαύτα διαμερίσματα απαγορεύονται ανοίγματα πλάτους ελάσσονος των 0. Άρθρον 51. 49 παραγρ. 1. 6. 3 προηγούμενου άρθρου 49)ενδείκνυεται όπως τα ανωτέρω (απρ. μέτρον οριζοντίου επιφανείας (δαπέδου) του διαμερίσματος. 9-8/30-9-1955). Α (1. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-9-1955). .Δ. πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων της πόλεως . Εν τοις ανωτέρω δια την εξέτασιν εκάστου ανοίγματος λαμβανεται υπ΄όψιν ως εμπόδιον το κατά τον παρόντα οικοδομικον κανονισμόν επιτρεπόμενον ν΄ ανεγερεθή πλησιέστερον προς το υπό εξέτασιν άνοιγμα κτίριον εν τω αυτώ ή τοις γειτονικοίς οικοπέδοις.250 τετρ. Εφ΄ όσον πρόκειται περί φωτισμού και αερισμού εκ κλειστών αυλών (παρ.Δ. 1 ορίων ως ύψος κτιρίου λογίζεται το κατά τον οικοδομικον κανονισμόν επιτρεπόμενον μέγιστον τοιούτον. γραφεία) εξαιρέσει των υπογείων δι΄ ά ισχύουσιν αι εν τω επομενω κεφαλαίω διατάξεις. Δια την εφαρμογήν των κατά την παραγρ. επιτρέπεται μόνον ως προς το τμήμα του κλιμακοστασίου του εξυπηρετούντος τους δύο άνω ορόφους της οικοδομής. Εκ των άνω (δια φωταγωγού) φωτισμός και αερισμός.τ. μέτρ. Φωτισμός και αερισμός εκ των άνω δύναται να γίνη και δια κλιμακοστάσια εξυπηρετούντα πλείονας ορόφους όταν η διάταξις των κλιμάκων εξασφαλίζη τούτον πλήρως. Εάν αυτή αντιστοιχή εις πλειότερα τμήματα. τότε έκαστον άνοιγμα εξετάζεται ως προς το τμήμα του εμποδίου εις ό αντιστοιχεί η κατακόρυφος προβολή του. Ως προς τους κοινοχρήστους χώρους δεν τίθενται όρια απ΄ ευθείας θέας. δια τον ανώτατον όροφος των λοιπών οικοδομών και δι΄ ανοίγματα επί οδών.88) μ. 2.1 τουλάχιστον κατακορύφου επιφανείας ανοίγματος ανά τετρ. φ. 4. Δια βοηθητικά διαμερίσματα.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Ποσότης φωτισμού και αερισμού διαμερισμάτων διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως.50 μ. Δι΄ οικοδομάς πανταχόθεν ελευθέρας. εάν υπάρχη η ανάλογος του οικοπέδου επάρκεια. Η αναλογία του δι΄ ανοιγμάτων φωτισμού και αερισμού (νοουμένου ως προβλέπεται εις τα ανωτέρω άρθρα)διαμερισμάτων χρησιμευόντων δια κατοικίαν ημέρα τε και νυκτός ορίζεται εις δώδεκα εκατοστά (0. όπερ είναι και το κατώτατον επιτρεπόμενον όριον δια τας περιπτώσεις της παρούσης παραγράφου.30 μ. Τα ανωτέρω (παραγρ. ) Όπου Α η ως άνω απόστασις από της παρυφής του ανοίγματος και Π το πλάτος του ανοίγματος οριζοντίως μετρουμενον.τ. πρέπει εις εκάστην πλήρη στροφήν ν΄ ανταποκρίνηται και έν άνοιγμα φωτισμού και αερισμού. 33 . Πάντως των μικρών αυλών (από 7 . και ύψους ελάσσονος των 0. Εάν το εμπόδιον είναι διατεταγμένον εις διάφορα επίπεδα.20) μέτρον. (ιδέ άρθρ. 4. Ειδικώς τα κλιμακοστάσια πρέπει να αερίζονται και φωτίζονται καλώς εκ των πλαγίων εις έκαστον μεταξύ δύο ορόφων τμήμα της κλίμακος. η άνω αναλογία περιορίζεται εις οκτώ εκατοστά (0. Δια διαμερίσματα οικούμενα μόνον κατά την ημέραν (εργαστήρια. οίον διαδρόμους κ. Δια γωνίαν φ από 45 μοιρών και άνω ο ανωτέρω τύπος δεν έχει εφαρμογήν και επιτρέπεται όπως εφαρμόζηται πάντοτε κατώτατον όριον ενός και ημίσεος μέτρου. 7. 5. 2) η άνω αναλογία δύναται να μειώται. 3. εάν δε η κλίμαξ είναι περιστροφική.

3.Δ. μέτρα. 1. Άρθρον 53. Άρθρον 54. Αι κατά την άνω παράγραφον θερμικαί εγκαταστάσεις.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Ελάχιστα όρια επιφανείας και όγκου διαμερισμάτων διημερεύσεως και διανυκτερεύσεως.Δ. Εν εναντία περιπτώσει επιβάλλεται η κατασκευή θυρίδων επι΄του υαλοφράκτου τμήματος ανοιγομενων προς αερισμόν. β΄. 1. 9-8/30-9-1955).Δ. Εις τοιαύτα διαμερίσματα απαγορεύεται η κατοικία κατά 34 . τα άνω όρια πρέπει ν΄ αυξάνονται κατά το πέμπτον (1/5). Όγκος δέκα πέντε (15) κυβ. Τα ελάχιστα όρια επιφανείας δαπέδου και εσωτερικού (κενού) όγκου διαμερίσματος χρησιμεύοντος δι κατοικίαν ημέρας τε και νυκτός. εγκαταστάσεων. 2. Δια τον ανώτατον όροφον του κτιρίου. πρέπει να είναι κατασκευασμέναι κατά τρόπον ώστε να μη διαφεύγωσι και κυκλοφορώσιν εις τα κατοικήσιμα διαμερίσματα. Υπόγεια διαμερίσματα θεωρούνται τα έχοντα το δάπεδον αυτών κάτω της επιφανείας του εδάφους. θερμαστρών. Αι εσωτερικαί αυλαί εκ των οποίων φωτίζονται και αερίζονται οιαδήποτε διαμερίσματα της οικοδομής απαγορεύεται να είναι υαλόφρακτοι άνωθεν των ανοιγμάτων του τοιούτου φωτισμού και αερισμού. Δια διαμερίσματα φωτιζόμενα και αεριζόμενα εκ κλειστών αυλών μη κεκτημένων επιφάνειαν μείζονα της εν άρθρω 50 παραγρ. 1. αι δε κλείδες των αγωγών των επικοινωνουσών τούτους μετά των θερμικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να φράσωσιν αυτούς εντελώς. μέτρα.χ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Β΄. Δια τους λοιπούς ενδιαμέσους ορόφους: α΄. 1.τ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII.λπ. δεν πρέπει να συγκοινωνώσι μεταξύ των. κεντρικής θερμάνσεως μαγειρείων κ.τ. 1οριζομενης διο΄ εκάστην περίπτωσιν. Επιφάνεια εννέα (9) τετρ. μέτρα. β΄. Επιφάνεια έξ (6)τετρ. μέτρα. αέρια και κονιορτός. Παν κατοικήσιμον διαμέρισμα της οικοδομής πρέπει να εφοδιάζεται δια καπναγωγού σωλήνος. Οι καπναγωγοί σωλήνες κλιβάνων.). Επικάλυψις εσωτερικών αυλών. Όγκος είκοσι πέντε (25) κυβ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-9-1955). ΧΡΗΣΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. 9-8/30-9-1955). μικραί αποθήκαι κ. καπνοί. α΄. Άρθρον 52. Καπναγωγοί σωλήνες. εκτός εάν πρόκειται περί διαμερισμάτων μη συχναζομενων υπό ανθρώπων 9π. Υπόγεια Άρθρον 55. ορίζονται ως εξής : Α΄. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. . .

Δώματα. να μη άπτεται δε το πάτωμα αυτών του κάτωθι εδάφους.12 μ.Τα δάπεδα των υπογείων διαμερισμάτων των χρησιμοποιουμένων δι΄ αποθήκας. Οι τοίχοι των άνω υπογείων μέχρι της επιφανείας του πέριξ εδάφους και επί εξήκοντα εκατοστά του μέτρου (0. Εάν το δάπεδον ευρίσκεται εις ανωτέραν του ορίου τούτο στάθμην επιτρέπεται η κατοικία κατά την ημέραν. 3. 35 . Εις ωρισμένας περιπτώσεις δύναται να επιβάληται τούτο και υποχρεωτικές. και να ώσιν αδιαπέραστα υπό της υγρασίας. πάχους ουχί ελάσσονος των 0.Δ. εκτός εάν η υγρασία του υπεδάφους επιβάλλεται μείζον πάχος και έτεραν ειδικά μέτρα. εργαστήρια ή καταστήματα.τε την ημέραν και την νύκτα. μέτρων. η δε εσωτερική των επιφάνεια να επιστρώνηται δι΄ επιχρίσματος αδιαπεράστου υπό της υγρασίας. 1. 9-8/30-9-1955). 2. Άρθρον 56. πρέπει να έχωσιν επιφάνειαν δαπέδου τουλάχιστον 10 τετρ. να επικαλύπτεται δε τούτο δι΄ επιστρώσεως αδιαπεράτου υπό της υγρασίας και αδιαβρώτου υπό των μυών.Δ.60 μ. Οι τοίχοι των ισογείων διαμερισμάτων πρέπει μέχρις ύψους εξήκοντα εκατοστών (0. . 2. επιβάλλεται επιμελημένη συναρμολόγησις και επίστρωσις δι΄ ικανού πάχους τσιμεντοκονίας.60) από του πέριξ εδάφους ανακατασκευάζονται δια τσιμεντοκονίας κατά τα εν παραγράφω 3 του προηγούμενου άρθρου αναφερόμενα. τα δάπεδα των εν γένει υπό μαγειρεία. το πάτωμα του ισογείου πρέπει να κατασκευάζηται εκ σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος ή και καθ΄ οιονδήποτε έτερον τρόπον πληρουντα τους όρους της άνω παραγράφου. Τα δώματα(ταράτσαι) υπό τα οποία υφίστανται χώροι παραμονής ανθρώπων. .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. έστω και αν παραμένωσιν αχρησιμοποίητα επιβάλλεται να διαστρώνονται εν πάση περιπτώσει δια στρώματος εκ σκιρροκονικάματος υδατοστεγούς. Κατά τας συναντήσεις του δαπέδου των υπογείων μετά των τοίχων και των τελευταίων μεταξύ των. Στέγαι. ισχύουσιν ως προς το δάπεδον αι σχετικαί διατάξεις της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. Ισόγεια διαμερίσματα. 3.60) υπέρ αυτήν πρέπει να κτίζονται δι΄ υδραυλικού κονιάματος. ενδείκνυται να υπέρκεινται της επιφανείας του πέριξ εδάφους τουλάχιστον κατά 0. πρέπει να καλύπτονται δια δυσθερμαγωγου ουσίας του αναλόγους πάχους. 9-8/30-9-1955). 1. εφ΄ όσον το δάπεδον υπόκειται κατά μέσον όρον πλέον των 1. Εις περίπτωσιν στέγης. αλλά να μεσολαβή εν τω μεταξύ χώρος κενός. 2. εφ΄ όσον το δάπεδον και οι τοίχοι έχουσι διασκευασθή καταλλήλως ώστε να είναι αδιαπέραστα υπό της υγρασίας η δ΄ολικη επιφάνεια των ανοιγμάτων του απ΄ ευθείας αερισμού και φωτισμού δεν είναι κατωτέρα του 1/10 της επιφανείας του υπογείου διαμερίσματος. 4. Τα ως άνω δια κατοικίαν κατά την ημέραν προοριζόμενα υπόγεια. Απαγορεύεται η άμεσος επικοινωνία δι΄ οιονδήποτε ανοιγμάτων μεταξύ των υπογείων και των αμέσως υπερκειμένων διαμερισμάτων εφ΄ όσον ταύτα χρησιμοποιούνται δια κατοικίαν νυκτός. Επί ισογείων διαμερισμάτων.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Άρθρον 57. Εξωτερικοί τοίχοι. Εάν υφίστανται υπόγεια. η υπ΄αυτήν διάταξις πρέπει να προφυλάσση την κάτωθι οικοδομήν από των ατμοσφαιρικών επηρειών.50 μέτρων της επιφανείας του περί το υπόγειον εδάφους. Τα δάπεδα των ισογείων διαμερισμάτων εις ά διαιτώνται άνθρωποι ημέρας και νυκτός. εφ΄ όσον δεν υφίστανται υπό ταύτα υπόγεια.. ξενοδοχεία και οιαδήποτε καταστήματα υπογείων.

Δ. . ψύχους).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Αι λεκάναι των αποχωρητηρίων πρέπει να είναι εξ υδατοστεγούς ουσίας. 6. πρέπει να προφυλάττωσι το εσωτερικόν αυτών από των ατμοσφαιρικών επιδράσεων (υγρασίας. Εν τοις αποχωρητηρίοις πρέπει να υπάρχη πάντοτε μηχανική εγκατάστασις καθαρισμού της λεκάνης δι΄ ύδατος. ήτοι οι εις άμεσον επαφήν με τον ατμοσφαιρικον αέρα ευρισκόμενοι. Εάν δεν υπαρχη δίκτυον διανομής ύδατος εν τη πόλει. εκτός εάν πρόκειται περί μονοκατοικιών. Εις πάσαν οικοδομήν πρέπει να εγκαθίσταται αεραγωγός σωλήν συνδεόμενος κάτωθεν της λεκάνης εκάστου αποχωρητηρίου της οικίας μετά του σωλήνος δι΄ ού αι ακαθαρσίαι φέρονται προς τον βόθρον ή την υπόνομος και δικήκων μέχρι της στέγης ή του στηθαίου του δώματος. επιβάλλονται πάντοτε πρόχειρα μέσα τοιούτου καθαρισμού. 20. Εις τα αποχωρητήρια απαγορεύεται έμμεσος φωτισμός εξ ετέρων διαμερισμάτων της οικοδομής (ιδέ άρθρον 49 παρ. απαγορευομενων απολύτως ετέρας φύσεως λεκανών υφ΄ οιανδήποτε μορφήν και να συνδέονται μετά του αγωγού εκροής προς τον βόθρον δια σωλήνος σιφωνοειδους. και να αποφεύγηται η τοποθέτησίς των προς θεατά μέρη και ιδίως προς τας οδούς και πλατείας. Πάντως δια τους άνω τοίχους δεν επιτρέπεται πάχος κατώτερον (συμπεριλαμβανόμενου του τυχόν αφιεμένου διακένου αέρος και μη συνυπολογιζόμενου του επιχρίσματος) των 0. Εις τουλάχιστον των πλευρικών τοίχων εκάστου αποχωρητηρίου πρέπει να ευρίσκηται εις άμεσον επαφήν με τον εξωτερικον αέρα. περιλαμβανουσών πλειότερα των 6 δωματίων ή πολυκατοικιών περιλαμβανουσών πλειότερα των 3 αποχωρητηρίων εις άς πάντως επιβάλλονται και εγκαταστάσεις. Τα αποχωρητήρια ενδείκνυται να τοποθετώνται προς την βορείαν πλευράν της οικοδομής. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-91955). ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 1. 3. τουλάχιστον. Οι τοίχοι και το δάπεδον των αποχωρητηρίων δέον να κατασκευάζονται αδιαπέρατα από της υγρασίας. εφ΄ όσον εξακριβουται πλην των άλλων η επάρκειά των κατά των ατμοσφαιρικών επιδράσεων. 9-8/30-9-1955). 2. Τα αποχωρητήρια δέον να έχωσιν ιδιαιτέραν είσοδον απαγορευομενης της αμέσου επικοινωνίας αυτών μετά κατοικησίμων δωματίων και μαγειρείων. 5. ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων. Διάταξις αποχωρητηρίων. Αριθμός αποχωρητηρίων.50 μ. Άρθρον 58. δια το ισόγειον και των 0. 7.22 δια τους λοιπούς ορόφους. Άρθρον 59. ών δέον να υπερέχη κατά 0. Δεν αποκλείεται η εφαρμογή ειδικών σκευασιών προς πραγμάτωσιν λεπτοτέρων τοιχωμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII. θερμότητος. 4. Εις περίπτωσιν εξωτερικών τοίχων ολικού πάχους κάτω των άνω ελαχίστων ορίων σκοπουντων την απλην πληρωσιν διακενων των εκ σιδήρου ή σιδηροπαγούς σκυροκονιάματος σκελετών. απαιτούνται πάντως διπλά τοιχώματα με ενδιάμεσον κενόν εξ οκτώ περίπου εκατοστών του μέτρου περίπου. 36 .33 μ.3.Δ. Εφιστάται η προσοχή επί της διατάξεως των διακένων αέρος εντός των τοίχων προς παρακώλυσιν αναπτύξεως των εσωτερικών τοπικών ρευμάτων.

3. εφ΄ όσον εν αυτοίς παραμένουσιν άνθρωποι. 9-8/30-9-1955). 2. Μεταξύ των αποχωρητηρίων κ. Επί πλέον πρέπει όπως το δάπεδον και οι τοίχοι όλων των διαμερισμάτων τούτων.1. και λείανσις της επιφανείας του επιχρίσματος τούτου δια του μίστρου. Προκειμένου περί πολυκατοικιών. ήτοι βόθρων ών τα τοιχώματα εισίν διαπερατά υπό των υγρών. Χώροι συναθροίσεως.τ. Απαγορεύονται βόθροι συγκεντρώσεως των προϊόντων των αποχωρητηρίων και των ακαθάρτων εν γένει υγρών της οικοδομής. Επίχρισις εσωτερική δια του άνω κονιάματος εις πάχος πέντε (5)εκ. Κατασκευή τοιχωμάτων αδιαπεράτων υπό των υγρών δια σιμεντοκονιάματος. έκαστον ιδιαίτερον διαμέρισμα (κατοικία) πρέπει να έχη ιδιαίτερον το αποχωρητήριον της. Κατασκευή ορθογωνίου στομίου καθαρισμού και επισκέψεως εις το μέσον περίπου της ανωτάτης επικαλύψεως του βόθρου. ώστε η εκκένωσις να εκτελήται άπαξ του έτους. β΄. Μονοκατοικίαι συγκείμεναι εκ πλειοτέρων των δύο (2) ορόφων. στ΄. δ΄. και των υπαρχόντων φρεάτων. Ως προς τα αποχωρητήρια και ουρητήρια ταύτα ισχύουσιν αι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Απαγορεύεται απολύτως η χρήσις των απορροφητικών βόθρων. πρέπει να έχωσι τον απαιτουμενον αριθμόν αποχωρητηρίων και ουρητηρίων. 4. μ.50) μ.50) μέτρου ή κυκλικού τοιούτου ελευθέρας διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήκοντα πέντε εκατοστών του μέτρου . 37 .τ. ών το έν εις τον πρώτον από του εδάφους όροφον.λπ. Τα ανεξάρτητα των κατοικιών διαμέρισμα τα χρησιμοποιούμενα δι΄ αποθήκας . Δι΄ εκάστην μονοκατοικίαν εκ δύο (2) κατοικησίμων δωματίων και άνω (μη συνυπολογιζόμενου του μαγειρείου) πρέπει να προβλέπηται έν αποχωρητήριον. και πλάτους τουλάχιστον ημίσεως (0. Εάν τα ιδιαιτέρως ενοικιαζόμενα διαμερίσματα αποτελούνται εξ ενός ή δύο το πολύ δωματίων έκαστον. πρέπει να έχωσι τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια . γραφεία κ. τουλάχιστον δέκα α(10) μετρ. Άρθρον 60.00)μ. Χωρητικοτης επαρκής . Διάμορφωσις των εσωτερικών ακρών (γωνιών) εις καμπύλας ακτίνος τουλάχιστον δέκα (10) εκ μ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. μήκους τουλάχιστον ενός (1. πρέπει ν΄ αναλογή εις 4 ή 5 το πολύ τοιαύτα διαμέρισμα τουλάχιστον έν αποχωρητήριον. Η εξωτάτη επιφάνεια των βόθρων πρέπει ν΄ απέχη των γειτονικών μεσοτοίχων τουλάχιστον κατά ήμισυ (0.)των οικοδομών. οίον καφενεία. Ούτοι πρέπει ν΄ ανταποκρίνονται εις τους ακολούθους γενικούς κανόνας: α΄. ζυθοπωλεία. εφ΄ όσον ευρίσκονται εις απόστασιν από οιονδήποτε τοίχων του κτιρίου εξήκοντα πέντε (65) εκατοστά του μέτρου. εστιατόρια. 2. κ. Εις τα αποχωρητήρια ταύτα πρέπει να υπάρχη πάντοτε άφθονον ύδωρ τα δε ουρητήρια να πλύνονται δια τούτου συνεχώς. επί κοινοχρήστων χώρων. παρ΄οίς να τοποθετηται και μικρόν διαμέρισμα καλλωπιστηρίου. ε΄. γ΄. 4. Επιβάλλεται η κατασκευή στεγανών βόθρων προς συγκέντρωσιν των προϊόντων των αποχωρητηρίων και των ακαθάρτων υγρών (πλυντηρίων κ. εργαστήρια. .τ. ως ταύτα αδιαπεράτου υπό της υγρασίας. ερμητικως κλεισμένου άνωθεν. έστω και κατά την ημέραν μόνον. κατασκευάζονται αδιαπέρατοι υπό της υγρασίας και από πάσης απόψεως απρόσβλητοι από των ακαθάρτων υγρών αναθυμιάσεων. 1. και των αιθουσών συγκεντρώσεως πρέπει να μεσολαβή διαχωριστικός διάδρομος. κατασκευή δευτέρου προστατευτικού τοίχου περί τα περιτοιχίσματα του βόθρου.λ.Δ.λπ. 3. Βόθροι. επιβάλλεται να έχωσι τον ανάλογον αριθμόν αποχωρητηρίων εις τα παραρτήματα αυτών ή εις τας αυτάς εις άς έχουσιν άμεσον διέξοδον.

60). 7. Όμβρια ύδατα. ι΄. έν μέτρον και εξήκοντα εκατοστών (1. εφ΄ όσον ταύτα αφίστανται τουλάχιστον πέντε (5.Δ. και ελάχιστον εσωτερικον πλάτος. Άρθρον 62.2μ. Οι σωλήνες αερισμού των αποχωρητηρίων (ιδέ άρθρ. μετά προηγουμενην εκκένωσιν και απολύμανσιν. 9. Βόθροι μη ανταποκρινόμενοι εις τους ανωτέρω όρους και ιδίως ως προς την απόστασιν από φρεάτων. Ελάχιστον εσωτερικόν ύψος των βόθρων ορίζεται έν και ήμισυ (1. Οι διοχετεύοντες εντός του βόθρου τα υγρά σωλήνες θα τερματίζονται εντός αυτού παρά την εσωτερικήν επιφάνειαν της ανωτάτης επικαλύψεως όσον οίον τε κατακορύφως και θα κατασκευάζονται εξ οπτής αργίλου ή χυτού σιδήρου. πρέπει να επιχώνονται. Επιτρέπεται η κατασκευή σηπτικών βόθρων της απαιτούμενης χωρητικότητας προς τον περί ού ο λόγος η ανωτέρω παραγρ. Πάντως αποκλείεται η εν αυτοίς διοχεύτευσις των υγρών των αποχωρητηρίων. πρέπει να είναι εντελώς απομεμονομένοι και αν μη συνέχονται μετ΄ αγωγών ροής ομβρίων και οικιακών υδάτων. . εσωτερικής διατομής τουλάχιστον δώδεκα εκατοστών του μέτρου. Άρθρο 61. 4. δια πότισμα εις εξοχικάς οικοδομάς). 9-8/30-9-1955).ζ΄. 58. παραγρ. οπήν καθαρισμού. 1. Οι σωλήνες των αποχωρητηρίων και εν γένει διοχετεύσεως οιονδήποτε υγρών της οικοδομής. διαχωρίσματα και οιαιδήποτε έτεραι διακοπαί της συνεχείας και της ενότητος της εσωτερικής αυτού κοιλότητος. στεγανότητα.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Αγωγοί διοχετεύσεως υγρών της οικοδομής. Τα όμβρια ύδατα πρέπει να περισυλλέγονται καταλλήλως και να απάγοτναι δι΄ αγωγού μέχρι του προς της οικοδομής οχετού ή τοιούτου μη υπάρχοντος μέχρι του προ του πεζοδρομίου ρείθρου.Δ.50 ) μετρ. η΄. 1. 8. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. την εσωτερικην ομαλότητα. 6. Αποχέτευσις των οικιακών υδάτων εντός αποστραγγιστικών φρεατίων δύναται να επιτραπή . 9-8/30-9-1955). δέον να επιθεωρώνται υπό της Αρχής προς εξακρίβωσιν της εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων. Αποκλείονται εντός του βόθρου εισέχοντες τοίχοι. λαμβανόμενων πάντοτε των καταλλήλων τεχνικών 38 . 4 σκοπόν. Εις έκαστον βόθρον θα εγκαθίσταται ειδικός σωλήν αερισμού καταλήγων εν τω βόθρω ως οι άνω σωλήνες ροής και εξικνούμενος μέχρι της στέγης. Εν τη περιπτώσει ταύτη τα εν γένει υγρά των οικοδομών αποχετεύονται εις τας υπονόμους καθ΄ όν τρόπον ορίζει ο ειδικός κανονισμός λειτουργίας αυτών. 4) θα φέρωσιν επί των εξωτερικών ανοιγμάτων των συρματόπλεκτα καλύμματα παρακωλύονται την έξοδον μυιών και την διάβασις κωνώπων.00) μέτρων οιουδήποτε κτίσματος. 5.χ. Οι βόθροι μετά την κατασκευήν των και προ της ενάρξεως της λειτουργίας των. εφ΄ όσον είναι εξησφαλισμενη η απομάκρυνσις των προϊόντων της ζυμώσεως (π. οσάκις υφίσταται συνεχές δίκτυον υπονόμων αποχετεύσεως των υγρών της πόλεως ή τμήματος αυτής. η δ΄ εσωτερική των διάμετρος ουδέποτε κατωτέρα των δώδεκα εκατοστών του μέτρου (01. αερισμόν. 3. Οι εξυπηρετούντες οπωσδήποτε τα αποχωρητήρια αγωγοί.) εξαιρέσει των μολυβδίνων ή σιδηρών σωλήνων διοχετεύσεως ύδατος προς πόσιν καθαριότητα και πότισμα. Αποκλείονται οιοιδήποτε βόθροι εντός των οικοδομών. 60 παραγρ. πρέπει να είναι αδιαπέρατοι. 5 και άρθρ. θ΄. Πάντως οι σωλήνες διοχετεύσεως υδάτων και οιονδήποτε οικιακών υλών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ορατοί καθ΄ άπαν το ύψος των και ευχερών προσιτοί.

. Δι΄ έκαστον ζώον θ΄ αναλογή κύβος κενού χώρου του διαμερίσματος.Δ. θυρίδων και υαλοφράκτων φωταγωγών (εις τας ειδικώς ενδεδειγμένας δι΄ εκάστην περίπτωσιν θέσεις) επιβάλλεται συνεχής αερισμός δι΄ ειδικών αγωγών 39 . ΕΙΔΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΖΩΑ. Εις περίπτωσιν μεγάλων ανοικτών δεξαμενών ευρισκόμενων εις κήπους εξοχικών οικοδομών. Εν ανάγκη επιβάλλεται η μηχανική (δι΄ αντλίας) ανύψωσις του προς καθαριότητα ύδατος μέχρις εκάστου ορόφου των ως άνω κτιρίων.25 μ. λουτρά και πλυντήρια της οικοδομής.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. γ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 3. ή εν εναντία περιπτώσει να καλύπτονται υπό λεπτού μεταλλίνου πλέγματος μη υποκειμένου εις οξείδωσιν προς παρεμπόδισιν της εισόδου των κωνώπων. αποθήκαι ύδατος.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Τα παραρτήματα τα προοριζόμενα δια κατοικίαν ζώων υπόκεινται εις τους ακολούθους περιορισμούς : α. να έχη εγκατάστασιν υδρεύσεως δια διοχετεύσεως του ύδατος εκ του υδραγωγείου και αποθήκην ύδατος επαρκούς χωρητικοτητος δια τας ανάγκας πάντων των διαμερισμάτων. Υδρευσις. Εφ΄ όσον παράκεινται εις τον μεσότοιχον θα χωρίζονται αυτού δια δευτέρου τοίχου πάχους τουλάχιστον 0. . αποχωρητήρια. προκειμένου δε περί κτιρίων χρησιμοποιούμενων δια κατοικίας έκαστος όροφος. Εκτός του απαραιτήτου φωτισμού και αερισμού των διαμερισμάτων των ζώων δια θυρών.70 μ. καζάνια κτλ. δ. . 9-8/309-1955). Η αρχή δικαιούται και αναγκαστικώς να επιβάλλη την παρεμπόδισιν ταύτην. 1. τουλάχιστον 20 κυβ.Δ. είτε εκ φρεάτων ή και εκ κεντρικών υδαταποθηκών εις άς συγκεντρουται το δι΄ ελευθέρας ροής κυκλοφορούν ύδωρ της πόλεως. 2. Άρθρον 65. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ. Δεν πρέπει να επικοινωνώσιν αμέσως μετά των κατοικησίμων διαμερισμάτων της οικοδομής.μέτρων προς παρεμπόδισιν διοχετεύσεως των τοιαύτης προελεύσεως υδάτων εις τας ξένας ιδιοκτησίας. Άρθρον 64. αδιαπεράτου υπό της υγρασίας και αφλεγούς. αλλά να χωρίζονται καλώς τούτων δια πλήρων τοίχων (άνευ ανοιγμάτων και οιονδήποτε κενών) επικεχρισμένων δι΄ αδιαβρόχων και αφλεγών επιχρισμάτων. ντεπόζιτα. πάντως η αρχή δικαιούται να αξιώση εν ανάγκη την κάλυψιν αυτών και την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου. επιβάλλεται η τήρησις των κατά της κωνοποκτονίας ενδεδειγμένων μέτρων. Άρθρον 63. 1. 1. μέτρων. Εις τας πόλεις τας κεκτημένας δίκτυον διανομής ποσίμου ύδατος. πρέπει εκάστη οικοδομή.) πρέπει να είναι ερμητικώς κεκκλεισμέναι. Αι εντός των οικιών και παρ΄ αυταίς οιαιδήποτε αποθήκαι ύδατος (στέρναι. Εν πάση περιπτώσει πάσα μονοκατοικία περιλαμβάνουσα πλειότερα των 6 δωματίων και πάσα πολυκατοικία περιλαμβάνουσα πλειότερα των δύο διαμερισμάτων και εν συνόλω υπέρ τα οκτώ δωμάτια πρέπει να εφοδιάζηται με κεντρικήν υδαταποθήκην τοποθετουμενην ούτως ώστε το ύδωρ να κυκλοφορή δια φυσικής ροής εις όλα τα μαγειρεία. 9-8/30-9-1955).Δ. Θέσεις και διατάξεις διαμερισμάτων ζώων. 9-8/30-9-1955). Θα έχωσιν εσωτερικον ύψος (μεταξύ δαπέδου και οροφής) τουλάχιστον 2. β.

Ως προς την προσέγγισιν των βόθρων εις τα κτίρια. μ. Επιβάλλεται η εκκένωσις και πλυσις του βόθρου και απομάκρυνσις των κόπρων ανά πάσαν τετάρτην ημέραν. 1. Άρθρον 66. της αρμοδίας Αρχής εχούσης το δικαίωμα να καθορίζη εκάστοτε τα αποκλειόμενα τμήματα. Οι τοίχοι και το δάπεδον των άνω διαμερισμάτων πρέπει να κατασκευάζονται αδιαπέρατοι υπό της υγρασίας. Χρησιμοποίησις των κόπρων δια παρασκευήν λιάσματος εντός κατωκημένης περιοχής επιτρέπεται μόνον κατόπιν ειδικής αδείας της αρμοδίας αρχής. 9-8/30-9-1955). 40 . έν ζεύγος βοών. εφ΄ όσον η απόστασις από των πέριξ κατοικιών και τα εφαρμοστέα μέτρα εξασφαλίζουσι τους περιοίκους από πάσης ανθυγιεινής επιρροής ή οχλήσεως. Βόθροι συλλογής κόπρων. κατά τας θερμάς ημέρας του έτους ή εις βόθρους ένα αυλαίς περιορισμένων διαστάσεων κ.Δ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.λπ. πάντως δε εκτός των κεντρικών αυτών μερών και ουχί δι΄ εμπόριον ή κτηνοτροφίαν. 2. Η στέγασις πλειοτέρου αριθμού ζώων (κτηνιοτρφικαί εγκαταστάσεις) δι΄ εμπόριον ή κτηνοτροφικην επιχειρησιν υπόκειται εις τους διέποντας την κτηνοτροφίαν ειδικούς κανόνας υγιεινής κ. 98/30-9-1955). Οι βόθροι των κόπρων πρέπει να εγκαθίστανται όσον οίον τε εις μεγαλυτέραν απόστασιν από τας κατοικίας και τα φρέατα. 3.) Τοιούτη διατήρησις απαγορεύεται εις πυκνώς κατωκημένα μέρη. εκ. . Άρθρον 67.τ. Εν τη περιπτώσει ταύτη καθορίζονται υπό της αρμοδίας Αρχής αι θέσεις των σχετικών εγκαταστάσεων και οι όροι εκτελέσεως αυτών.χ. 2. 1. Τα προαύλια των άνω διαμερισμάτων (σταύλων) πρέπει να αποχωρίζονται των λοιπών μερών της οικοδομής δια περιφράξεως. να επιστρώνονται δια λίθων ή πλακών και να πλύνονται συχνάκις.Δ. 9-8/30-9-1955). Οι άνω βόθροι πρέπει να είναι στεγανοί καθ΄ όλα τα στοιχεία και να καλύπτονται ερμητικώς δια κινητού μη υγροσκοπικού καλύμματος. ΤΟ δάπεδον πρέπει να έχη τας αναλόγους κλίσεις και μικρούς οχετούς προς συγκέντρωσιν και αποχέτευσιν των ούρων. κόπρων και ύδατος καθαρισμού μέχρι του αγωγού του άγοντος εις τον βόθρον. ως προς τα οποία ισχύει η διάταξις του άρθρου 60 παραγρ. Εις περίπτωσιν οχλήσεως των περιοίκων (π.τ. κωμών και εν γένει των κατωκημένων μερών. 3. Αι άνω διατάξεις εφαρμόζονται ως προς τα διαμερίσματα των παρά τας κατοικίας διατηρουμένων υφ΄ εκάστης οικογενείας ολιγαρίθμων ζώων (οίον 1 ή 2 ίπποι. 4.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.) η Αρχή δικαιούται να κανονίζη και συντομωτέραν εκκένωσιν. Η εντός τούτων συγκεντρωμένη στέγασις πλειοτέρων ζώων. επιτρέπεται μόνον εις περίπτωσιν απολύτως ητιολογημενης ανάγκης. Εγκαταστάσεις ζώων εις κατωκημένα μέρη. 2.διατομής τεσσάρων (4) τετρ. εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του αυτού ως άνω άρθρου. 2. . και πρέπει να περιορίζηται πάντως εκτός των πόλεων.Δ.λπ. 1. 203 αίγες κ. . Ανά 3 ζώα πρέπει ν΄αναλογή εις τοιούτος αγωγός. Άρθρον 68.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ. ε.00 μ. προχείρου μορφής προσωρινά παραπήγματα ανεγειρόμενα εντός των οικοπέδων εφ΄ όσον μεταξύ τούτων και των πλαγίων και οπισθίων πλευρών του εφ΄ ού ανεγείρονται οικοπέδου τηρείται ελευθέρα απόστασις τουλάχιστον δύο και ήμισυ (2.50).Δ. Επικάλυψις δι΄υλικού μη αφλέκτου μεν αλλά και μη μεταδίδοντος ευχερώς το πυρ επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεσιν μόνον οσάκις πρόκειται περί προσωρινής στεγάσεως μικρών μονορόφων μεμονωμένων οικίσκων απεχόντων αλλήλων 41 .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. εφ΄ όσον το εύφλεκτον υλικόν ουδόλως αποτελεί στοιχείον του στατικού οργανισμού του κτιρίου. Εις την περίπτωσιν ταύτην περιλαμβάνονται και αι οικοδομαί υπέρ το ισόγειον των οποίων κατασκευάζεται ημιόροφος δι΄ αποθήκην ή και αντιστρόφως τούτου κατασκευαζόμενου ισογείως υπέρκειται αυτού ο κυρίως όροφος εφ΄ όσον το ολικον ύψος των τοιούτων κτιρίων δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα. από μπαγδατί και έτερα παρεμφερή μικτά (εξ ευφλέκτων και αφλέκτων υλικών) συστήματα. 9-8/30-9-1955). στ. Άρθρον 70. γ. 1. Τρόπος κατασκευής τοίχων. Εις περίπτωσιν μεγαλυτέρου ύψους η άνω απόστασις των δύο και ήμισυ (2. ως προς τον οποίον ουδεμία επιτρέπεται εξαίρεσις. το πού διωρόφων εξ ενός ισογείου και ενός ανωγείου οικίσκων.50) μέτρων. . ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ κ. Εφ΄ όσον πρόκειται περί μικρών λυομένων ή και παγίων ξυλίνων ή εκ ξυλίνου σκελετού. ως και οι μεσότοιχοι (εφ΄ ών εδράζονται στέγαι. Επικάλυψις στεγών. εις κώμας και πόλεις έχουσας από πέντε χιλιάδας και κάτω πληθυσμόν. Εφ΄ όσον πρόκειται περί μικρών. 2.50)μέτρων και από του προσώπου δύο (2) μέτρων . δ. το πολύ διορόφων οικοδομών των πόλεων των μη περιλαμβανουσών πλείονας των δύο (2) μικρών κατοικιών κατ΄ όροφον. πατώματα) πρέπει να κατασκευάζονται δι΄αφλέκτων υλικών. πρέπει να αυξάνη εις τρία και ήμισυ (3. Κατά την εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων πρέπει πάντως αι λεπτομέρειαι της στεγάσεως να ρυθμίζονται συμφώνως προς τους κανόνας τους διέποντας την δίαιταν των ζώων. 9-8/30-9-1955). . Άπαντες οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί τοίχοι των οικοδομών. απαγορευμένης απολύτως της χρήσεως ξυλείας ή ετέρου ευφλέκτου υλικού. περιορίζεται δε εις απλάς επενδύσει αφλέκτου υλικού. το πολύ διορόφων οικοδομών τηρούμενης μεταξύ τούτων και των πλευρών του οικοπέδου ελευθέρας αποστάσεως τουλάχιστον τριών και ημίσεος (3.Δ. Εις εσωτερικά ελαφρά διαχωρίσματα των μικρών. Εις τας μικράς μονορόφους οικοδομάς των κωμών επιτρέπεται εν τη μεσοτοιχία χρησιμοποίησις ωμοπλινθοδομής. 2. Εις μονώροφα μέχρις ύψους 4.2. επιτρέπεται παρέκκλισις: α. β. .λπ. έκαστος των οποίων περιλαμβάνει το πολύ δύο (2) μικράς κατοικίας. Άρθρον 69.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Εις το εσωτερικον των εν γένει οικοδομών δια σκοπούς διακοσμητικούς ή άλλους. Η επικάλυψις των στεγών παντός κτιρίου επιβάλλεται να εκτελήται κατά κανόνα εξ υλικού αυτό καθ΄ εαυτό αφλέκτου. Εις τας ελαφράς διακοσμητικάς προεξοχάς των περί ών η προηγουμένη α΄περίπτωσις οικοδομών. Από τους κανόνος τούτου πλην του μεσοτοίχου.50) μ. ουδέν δε σημείο της στέγης εκ ξυλείας ή ετέρου ευφλέκτου υλικού πρέπει ν΄ αφίεται ακάλυπτον υπό της επικαλύψεως ταύτης.

9-8/309-1955). εφ΄ όσον ο τοίχος κατασκευάζεται εξ οπτοπλίνθων. Εστίαι κ. Όπου επί εσωτερικών διαχωρισμάτων. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.λπ. 1.Δ.Δ. δι΄ ών διέρχονται καπνοδόχοι απαγορεύεται η εντοίχισις ξυλίνων ή σιδηρών δοκών εις απόστασιν ελάσσονα των είκοσιν εκατοστών (0. Άρθρον 74. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-9-1955).. καλάμων ή οιονδήποτε άλλων ευφλέκτων υλών μόνιμοι επικαλύψεις στεγών απαγορεύονται.20) ή ημισείας πλίνθου. ευρίσκονται καπνοδόχοι. αχύρων . . . 9-8/30-9-1955). 1. παρά μεσοτοίχοις. 7.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. πατωμάτων κ. Απασαι αι καπνοδόχοι δέον να εξέχωσι του υψίστου σημείου της στέγης ή του δώματος κατά ογδοήκοντα εκατοστά (0. Επί των μεσοτοίχων απαγορεύεται η κατασκευή οιοδνήποτε ανοιγμάτων (υγρών. μ. πρέπει να εφοδιάζονται δια του συνήθους καλύμματος.) πέραν των εν άρθρω 75 και εν άρθρω 121 παρ. Άρθρον 71. Αι καπνοδόχοι των μαγειρείων και εν γένει των διαμερισμάτων.70) τουλάχιστον. 1. οιονδήποτε ετέρων διακένων 9ντουλαπίων κ. καπνοδόχων. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η κατασκευή ανοιγμάτων επί του μεσοτοίχου κατά τας περιπτώσεις των άρθρων 30 και 38 εφαρμοζομένων των σχετικών αυτών 42 . πρέπει αύται να περιβάλλονται επί πάχους πεντήκοντα εκατοστών (0.τουλάχιστον κατά 7 μ.Δ. Ανοίγματα επί μεσοτοίχων και στήριξις επ΄ αυτών στοιχείων της οικοδομής. 2. Αι εντετοιχισμέναι καπνοδόχοι πρέπει να περιβάλλονται κατά την φοράν του πάχους του τοίχου υπό κατασκευής αφλέκτου πάχους τουλάχιστον είκοσιν εκατοστών του μέτρου (0. δι΄ ού να κυκλοφορή αήρ ελευθέρως. 6.λ. Οι καπναγωγοί σωλήνες.τ. Πας καπναγωγός σωλήν πρέπει να έχη την ανάλογον επιφάνειαν διατομής. 4.80μ. Εστίαι πυρός επί μεσοτοίχου δεν επιτρέπεται αν μη μεταξύ του τελευταίου και του όλου σώματος της εγκαταστάσεως αφεθή κενόν τουλάχιστον 10 εκ. ο χωρίζων δύο συνεχομένας οικοδομάς. κατασκευαζόμενων εκ μη αφλέκτου υλικού. 3. Ο μεσότοιχος.Δ. οφείλει καθ΄ όλον το μήκος αυτού να υπερέχη της μετά της επικαλύψεως της υψηλοτέρας των στεγών των συνεχομενων οικοδομών συναντήσεώς του κατά εβδομήκοντα εκατοστά του μέτρου )0. 9-8/30-9-1955). Άρθρον 73.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. όπου γίνεται χρήσις πυρός. 1.) τουλαχιστον. Αι εκ ξύλων.20) από των εξωτερικών παρειών της καπνοδόχου. οι εξυπηρετούντες πάσης φύσεως εστίας. 2.) ως επίσης και εντοιχίσεις οιονδήποτε στοιχείων της οικοδομής (στεγών. 5. παραθύρων) .) τουλάχιστον.λπ.50μ. πρέπει να μη επικοινωνώσι μεταξύ των και να μη επιτρέπωσι διέξοδον καπνού ή αερίων δια των τοιχωμάτων και συναρμογών αυτών. και καθ΄ άπαν το ύψος αυτών δια τοιχοποιίας εξ αφλέκτων υλών. Άρθρον 72. 2 προβλεπομένων. Εις τους τοίχους.

Αι κλίμακες των χώρων. οιουδήποτε των εν λόγω χώρων σημείου. 9-8/30-9-1955).).) εφ΄ όσον πρόκειται περί διωρόφων οικοδομων. . 9-8/30-9-1955).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. και αποκλείονται σφηνοειδείς βαθμίδες. Ειδικαί περιπτώσεις στηρίξεως στεγών επί μεσοτοίχων. 2.40μ. 1. ΤΟ ύψος των βαθμίδων εις όλας εν γένει τας κλίμακας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τα 19 εκατ. Κλίμακες. Κατ΄ εξαίρεσιν των ανωτέρω.) 7. οσάκις ειδικοί λόγοι (οίον αντισεισμικαί οικοδομαί) επιβάλλουσι την μείωσιν του νεκρού όγκου της τοιχοποιίας των κτιρίων. 43 . Ο άνω όρος ισχύει απαραιτήτως και δια τα κλιμακοστάσια της κατά το άρθρον 69.Δ. προς εφαρμογήν της προς τούτο ενδεικνυόμενης κλίσεως της στέγης κατά διευθυνσιν κάθετον επί του μεσοτοίχου. 9-8/30-9-1955). 1 υπό στοιχ. 3. Πάντως ως ελάχιστον όριον πλάτους αυτών ορίζονται τα εξήκοντα εκατοστά (0. μ. . 4. του μέτρου.50 μέτρων (συνήθεις κλίμακες εισόδων ή μνημειακαί κλίμακες εισόδων εντός προαυλίων κ. Άρθρον 76. εκτός εάν πρόκειται περί κλιμάκων μη αποτελουμένων εκ πλειόνων των 3 βαθμίδων ή και πλειόνων μεγάλου πλάτους (υπέρ το 1. ών το πλάτος εις εκάστην περίπτωσιν κανονίζεται ως άνω. . Εις χώρους συγκεντρώσεως του κοινού. δι΄ εκάστην τούτων το άνω πλάτος δεν πρέπει να κατέρχηται των 1.20 μ.Δ. των οποίων οι τοίχοι πρέπει να κατασκευάζονται εξ αφλέκτου υλικού καθ΄ άπαν το πάχος των μέχρι θεμελίων.λ. 5.) και το πού επί ύψους 1. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. αι τυχόν κατασκευαζόμεναι επιπροσθέτως κλίμακες εσωτερικής υπηρεσίας δύνανται να παρεκκλίνωσι των ανωτέρω διατάξεων. Αι κλίμακες πρέπει να εφοδιάζονται δια χειρολισθείρων τουλάχιστον κατά μίαν αυτών πλευράν. Το ελεύθερον ελάχιστον πλάτος των κλιμάκων ορίζεται εις ενενήκοντα (0.60 μ.50 μ. αποκλειόμενης ως προς ταύτα. Δύνανται όμως και εκτός των περιπτώσεων τούτων να επιτραπώσιν ανοίγματα κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 121. ασχέτως προς τον αριθμόν των ορόφων και τον απαραίτητον αριθμόν των κλιμάκων.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. το δε μέσον πλάτος αυτών να είναι έλασσον των 28 εκ. τας μνημονευομένας εν άρθρω 69.διατάξεων περί δουλείας. ών το δάπεδον υπέρκειται υπέρ των 1. 6.τ. συγκείμενων εκ πλειόνων των 2 ορόφων . Εις περίπτωσιν κλιμάκων ελικωτών το πλάτος της βαθμόδιος προς το εσωτερικον άκρον δεν επιτρέπεται να είναι έλασσον των 8 εκατ.40 μ. παρ. Αι κλίμακες οικοδομών. παρ. και αι κλίμακες των υπογείων επιβάλλεται ν΄ αποτελώνται εξ αφλέκτου υλικού. Πλην των απαραιτήτων κλιμάκων εκάστης οικοδομής. το ελάχιστον τούτο πλάτος ορίζεται εις 1. μ. Άρθρον 75. Δια τας μικράς οικοδομάς. περιλαμβάνουσας πλείονας ορόφους. μικρά παρέκκλισιν από των ανωτέρω μεγεθών επιτρέπεται μόνον ως προς τας κατά την ανωτέρω παράγραφον 5 κλίμακας υπηρεσίας.70 μ.90μ. α. 1 υπό στοιχείον α΄ παρεκκλίσεως. δύναται να επιτραπή η έδρασις των ζευκτών της στέγης επί του μεσοτοίχου. του πέριξ εδάφους και οι οποίοι χρησιμεύουσι δια διαρκή παραμονήν ανθρώπων. 1.Δι΄ οικοδομάς. τα δε ξύλινα των εκατέρωθεν στεγών μέρη πρέπει να διαχωρίζονται δι΄αφλέκτου και συθερμαγωγού ουσίας πάχους τουλάχιστον είκοσιν εκατοστών. Πάντως και εις την περίπτωσιν ταύτην επιβάλλεται η κατασκευή του κατά το άρθρον 73 διαχωριστικού των στεγών τοιχίσκου. γ και δ και παρ 2 επιτρέπεται περιορισμός του άνω πλάτους εις 0. 1. δεν πρέπει να υφίστανται των 30 μ. παρ.

εκάστης διαλαμβανούσης περισσότερα των 4 χρησιμοποιήσιμων διαμερισμάτων (δωματίων) 44 . Το αυτό επιβάλλεται και δια τας τριωρόφους οικοδομάς.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. Άρθρον 78.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.χ. χρωματοπωλείων.τ. 37) μετά των οικοχρήστων χώρων διάδρομος (άρθρ. εφ΄ όσον έκαστος όροφος αποτελείται εκ πλειοτέρων των 3 ανεξαρτήτων κατοικιών. 9-8/30-91955). Τα πατώματα των υπέρ τα υπόγεια διαμερισμάτων επιβάλλεται να κατασκευάζονται εξ αφλέκτων υλικών. Πατώματα. εάν δεν πρόκειται περί ξυλουργείων. Ο ως άνω διάδρομος επιβάλλεται και αν ακόμη πρόκειται περί εσωτερικών διαμερισμάτων της κυρίας οικοδομής κειμένων εις το εσωτερικον αυτής μέρος.λ. άγοντες εις τας κατά το άρθρον 76 παρ. 9-8/30-9-1955). 1. χαρτοπωλείων. Πάντως το υπέρ το υπόγειον πάτωμα του κλιμακοστασίου πρέπει ν΄ αποτελήται εξ αφλέκτου υλικού. πάντως ουχί κάτω του ενός μέτρου. 1. Τα πατώματα των διαμερισμάτων των χρησιμοποιούμενων ως καταστημάτων και εργαστηρίων και υπερκειμένων ετέρων διαμερισμάτων της οικοδομής και τα πατώματα των αμέσως υπέρ τα καταστήματα και εργαστήρια διαμερισμάτων επιβάλλεται α κατασκευάζονται εξ αφλέκτων υλικών.π. Το αυτό πλάτος πρέπει να έχωσι και οι τυχόν παρεμβαλλόμενοι μεταξύ διαφόρων τμημάτων της κλίμακος διάδρομοι. Εσωτερικοί διάδρομοι. 3. υφασματοπωλείων εν γένει. 2. παρ. Ως προς τα περιτοιχίσματα των διαδρόμων τούτων ισχύουσιν τα εν άρθρω 74 παρ. . εφ΄ όσον ταύτα εισίν ανεξάρτητα του λοιπού κτιρίου ως προς την χρησιμοποίησιν (οίον αποτελουσιν ιδιαιτέραν κατοικίαν) και δεν ευρίσκονται εις άμεσον και ευχερή επικοινωνίαν μετά των κυριωτέρων διαδρόμων και κλιμάκων διεξόδου της οικοδομής προς τους κοινοχρήστους χώρους. παντοπωλείων κ. Άρθρον 79. εις οικοδομάς ών ο αριθμός των ορόφων δεν υπερβαίνει γενικώς τους 3 και αι ανεξάρτητοι κατά όροφον κατοικίαι τας 2. .τ. 37. ζαχαροπλαστεία. Εάν τα καταστήματα ή εργαστήρια δεν χρησιμοποιούσιν εύφλεκτα υλικά (π. 5 κλίμακας υπηρεσίας δύνανται να έχωσι και ολιγώτερον πλάτος. καφενεία . 8) πρέπει καθ΄ όλα τα περιτοιχίσματα αυτού να κατασκευάζηται εξ αφλέκτων υλικών. 1.χ. Τα πατώματα των εντός του χώρου της στέγης ορόφων πρέπει να κατασκευάζονται καθ΄ ολοκληρίαν εξ αφλέκτων υλικών. 3 δια τα κλιμακοστάσια οριζόμενα. οποία εις τούτον άγει. Εν πάση περιπτώσει τα πατώματα οικοδομών αποτελουμένων εκ πλειοτέρων των τριών ορόφων πρέπει να κατασκευάζονται εξ αφλέκτων υλικών.Άρθρον 77.Δ. 4. αχρήστων αντικειμένων κ. πάντως δε ουχί έλαττον του ενός και ημίσεος μέτρου και να δέχηται επαρκή απ΄ ευθείας φωτισμόν.) και η χρήσις του πυρός είναι εντετοπισμένη εις περιορισμένους χώρους (π. εστιατόρια) τότε επιβάλλεται η απομόνωσις των επικινδύνων τούτων χώρων δια περιβάλλοντος (πατωμάτων στεγών τοιχωμάτων μετά των εξαρτημάτων των) εξ αφλέκτου και δυσθερμαγωγου υλικού. Ο δια την συγκοινωνίαν των εσωτερικών (δευτερευουσών ) οικοδομών 9άρθρ. Ο μεταξύ του τέλους της κλίμακος και της εξόδου από της οικοδομής εσωτερικός διάδρομος πρέπει να έχη ελεύθερον πλάτος τουλάχιστον ίσον προς το της κλίμακος. Του κανόνος τούτου επιτρέπεται εξαίρεσιν ως προς τα υπόγεια τα χρησιμοποιούμενα μόνον ως παραρτήματα των κατοικιών δι΄ αποθήκευσιν τροφίμων.

μαγειρεία κατοικιών και καταστημάτων) πρέπει να περιορίζονται υπό τοίχων αφλέκτων και τα δάπεδα αυτών να επιστρώνονται δι΄ αφλέκτου υλικού.π. 2.Δ. Αι θερμάστραι των δωματίων πρέπει να μη άπτονται των πέριξ τοίχων .χ. 9-8/30-9-1955).χ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. οίον εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως. αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος.50 μ.τ. εις τους όρους τους κανονιζομενους υπό της αρμοδίας Μηχανολογικής υπηρεσίας. Το αυτό ισχύει και δια τας διωρόφους ακόμη οικοδομάς. . Μεγαλυτέρας σημασίας θερμικαί εγκαταστάσεις. Δια θερμάστρας μη σιδηράς (π. κλίβανοι κ.χ. μαγειρεία. Θερμάστραι δωματίων. 9-8/30-9-1955). η δε θερμάστρα να υπέρκειται του δαπέδου και να στηρίζηται δι΄ αφλέκτων ποδών επί αφλέκτου υποθέματος τοποθετουμένου επ΄ αυτού και εξέχοντος πέριξ της θερμάστρας.Δ. 6. Άρθρον 81. Κατά την εγκατάστασιν αγωγών ηλεκτρικού ρεύματος και οιονδήποτε θερμικών εγκαταστάσεων εντός των οικοδομών επιβάλλεται η τήρησις των εκάστοτε καθοριζομένων ειδικών μέτρων ασφάλειας υπό των αρμοδίων υπηρεσιών. Μεταξύ της θερμάστρας και των υπέρ ταύτην οιονδήποτε αντικειμένων πρέπει να μεσολαβή ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 0.Δ. ή και άνευ διακρίσεως εις ανεξαρτήτους κατοικίας εκ πλειοτέρων των 12 τοιουτων χρησιμοποιήσιμων διαμερισμάτων (π.10). Εγκαταστάσεις μαγειρείων κ. ξενοδοχεία ύπνου). ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙ΄ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΨΕΩΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗΣ 45 . εξ οπτής γής) επιτρέπεται μείωσις των άνω ορίων. πρέπει να εγκαθίστανται εντός διαμερισμάτων αφλέκτων καθ΄ όλα των τα στοιχεία και υπόκεινται ως προς τα ειδικά μέτρα ασφαλείας της κυρίας εγκαταστάσεως. Μεταξύ της θερμάστρας και των ευφλέκτων μερών των τοιχωμάτων (προστατευομένων ως άνω) πρέπει να τηρήται ελευθέρα απόστασις τουλάχιστον 0. Μέρη ξύλινα και εν γένει εξ ευφλέκτου υλικού ευρισκόμενα πλησίον των θερμαστών πρέπει να προστατεύονται δι΄αφλέκτου επικαλύμματος. ουδέ να τοποθετώνται απ΄ ευθείας επί του δαπέδου.λ.ασχέτως προς διαδρόμους. μεταξύ δε της βάσεως των καιομενων υλικών της θερμάστρας και δαπέδου τουλάχιστον δέκα εκατοστά του μέτρου (0. 5.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Εις τα κοινά (μετά ξυλίνων δοκών)πατώματα απαγορεύεται η χρήσις ευφλέκτων υλικών προς πληρωσιν διακένων δια την κατασκευήν ψευδοπατώματος)..τ. . αποθήκας και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Άρθρον 80. 9-8/30-9-1955). . 2. λουτρά.30 μ. 1. Συνήθεις μηχαναί μαγειρείων των κατοικιών λειτουργουσαι δια φωταερίου ή ετέρας καυσίμου ύλης πρέπει πάντοτε να τοποθετώνται επί αφλέκτου και δυσθερμαγωγου βάσεως και οι τοίχοι παρ΄ οίς τοποθετούνται πρέπει να είναι επίσης άφλεκτοι. Εν πάση περιπτώσει τα διαμερίσματα εις ά γίνεται συχνή χρησις συνήθους πυρός (π. εφ΄ όσον ο δεύτερον όροφος περιλαμβάνει πλέον των 30 διαμερισμάτων νοούμενων ως άνω (άνευ των βοηθητικών) και κέκτηται μοναδικην κλίμακα διεξόδου και μοναχικην έξοδον προς κοινόχρηστον χώρον. 1.

(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Προκειμένου περί μεγάλων οικοδομημάτων. λαμβανόμενης υπ΄όψιν της επιρροής του ιδίου βάρους. υποχρεούται εις την πληρωμήν των δαπανών δια τα μέτρα εξασφαλίσεως και εις την επανόρθωσιν των τυχόν γενόμενων ζημιών. κατά τα διάφορα σημεία της εδράσεως του έργου από απόψεως ομοιομόρφου καθιζήσεως αυτού. δεν πρέπει να είναι μικρότερον των 2. επιβάλλεται προ πάσης ενάρξεως της θεμελιώσεως το μεν γεωλογικήν αναγνώρισιν του υπεδάφους εις βάθος κάτω των 2. πρέπει να λαμβάνονται ταύτα ως βάσις δια τον καθορισμόν της στάθμης του πεζοδρομίου. Άρθρον 83. των αναλόγως του σκοπού του προσθέτων φορτίων και των ατμοσφαιρικών εν γένει επιδράσεων (ανέμου . Άρθρον 84.Δ.Θεμελιώδης κανών. Εάν η τοιαύτη θεμελίωσις εγένετο κατόπιν της αδείας του Δήμου. Το βάθος θεμελιώσεως των τοίχων του κτιρίου.50 μ. Παν οικοδόμημα επιβάλλεται να πληροί ως προς τας διαστάσεις των καθ΄ έκαστον στοιχείων του..Εις σεισμοπαθείς περιοχάς πρέπει να λαβάνηται υπ΄όψιν και η εκ του σεισμού πρόσθετος επιφόρτισις. 1. 1.50 μ. 3. η μορφή και η διεύθυνσις των στρωμάτων του υπεδάφους ως επίσης και η περιοχή εφ΄ ής εκτείνεται το υλικόν της αυτής φύσεως. Άρθρον 82. . Το τελευταίον τούτο πρέπει ιδιαιτέρως να εξατάζηται όταν το υπέδαφος είναι βραχώδες προς αποφυγήν εξαπατήσεως ως προς τους εφαρμοστέους όρους της θεμελιώσεως εκ της τυχόν παρουσίας μεμονωμένων μικρών βραχωδών όγκων. Εις περίπτωσιν εκσκαφών δι΄ υπογείους εγκαταστάσεις εφ΄όσον εκ τούτων διατρέχει κίνδυνον η ασφάλεια των κτιρίων ο επισπεύδων την εκτέλεσιν των έργων υποχρεούται εις την λήψιν παντός εξασφαλιστικού των οικοδομών μέτρου και εις την πλήρη επανόρθωσιν οιασδήποτε εν αυτοίς εκ των εκσκαφών ζημίας. Θεμελιώσεις. 9-8/30-91955). εφ΄ όσον ο ιδιοκτήτης αυτοβούλως έπραξε τούτο. Πάσχη τοίχων. Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου ήτοι οι απτόμενοι κοινοχρήστων χώρων ή εσωτερικών αυλών και εν γένει ερχόμενοι εις άμεσον επαφήν με τον 46 . ως προς την σύνθεσιν και σύνδεσιν τούτων και ως προς την επί του εδάφους έδρασίν του τους υπό της επιστήμης εκάστοτε καθοριζόμενους κανόνας δια την ασφάλειαν του.τ. οίτινες άπτονται κοινοχρήστων χώρων από της στάθμης του πεζοδρομίου ασχέτως προς τους όρους ούς επιβάλλει η στατικη άποψις. χιόνος κτ. τότε ούτος βαρύνεται με τας άνω υποχρεώσεις. Κατά την θεμελίωσιν πρέπει να ερευνάται η φύσις. Εφ΄ όσον έχουσιν ορισθή τα υψόμετρα του οδικού δικτύου. 1.).Δ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 4. Συνάντησις σκληρού μη υποκειμένου εις αποσάθρωσιν βράχου συνεπάγεται την ανάλογον μείωσιν του άνω ορίου κατά την κρίσιν της υπηρεσίας. Μικροτερον βάθος επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον πρόκειται περί μικρών (το πολύ διωρόφων) οικοδομών ανεγειρομένων εις τας κώμας όπου δεν υφίσταται περίπτωσις σοβαρών εκσκαφών εις τους κοινοχρήστους χώρους δι΄ υπογείους εγκαταστάσεις.λπ. ή εάν ο Δήμος παράσχη την προς τούτο άδειαν. 2. 9-8/30-91955). Εάν πρόκειται περί οικοδομών θεμελιωθεισών παρά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου μετά την ισχύν του παρόντος. το δε πειραματικός έλεγχος της αντοχής αυτού. . Ιδιαιτέρα εφιστάται προσοχή εις την περίπτωσιν θεμελιώσεως επί εδάφους μεταβλητού την φύσιν κ.

Τοίχοι υπογείου παχ. προς δε η αντοχή και το πάχος (δια τας οπτοπλινθοδομάς) του συνδετικού κονιάματος. πρέπει να γίνεται δι΄ υδραυλικού κονιάματος ή εξ ασβέστου και καθαράς άμμου. τα δε συνήθη αυτών πάχη ορίζονται ως εξής : Α΄. Κανόνες δομήσεως. περίπου. Τοίχοι υπερκειμένων ορόφων πάχος μίας και ημισείας πλίνθου 0.κ38 μ. τρόπον δομήσεως. πάχος τριών πλίνθων 0. γ΄. β. Οι μεσότοιχοι.75 μ. δι΄ αργών λίθων.64 μ. 2. 1. οι ενδιάμεσοι τοίχοι φορείς πατωμάτων και εν γένει τα κατακόρυφα φέροντα μέρη της οικοδομής πρέπει να δομώνται ταυτοχρόνως και υψώνται ομοιομόρφως (κατά οριζοντίας στρώσεις) καλώς συνδεδεμένα προς άλληλα. Ως μέτρον δια την μέτρησιν των πλίνθων λαμβάνεται κατά μέσον όρον πλίνθος κανονικών διαστάσεων ήτοι 25Χ12Χ26. 2 ½ πλίνθων 0. 9-8/30-9-1955). Τοιχοποιίας εξ αργών λίθων: α΄. Τα άνω πάχη δύνανται να μειώνται εφ΄ όσον επιτρέπει τούτο η στατική και ο τρόπος κατασκευής. ως επίσης και παρέκκλισις από των άνω διατάξεων ως προς το κονίαμα και την ποιότητα της άμμου. Τοίχοι θεμελ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. δ΄. Τοίχοι ισογείου και του υπέρ τούτο ορόφου πάχους δύο πλίνθων 0. Οι φέροντες τοίχοι κατά τον συνήθη. Οι περί ών ο λόγος τοίχοι πρέπει να κατασκευάζονται εξ υλικών αρίστης ποιότητος. οι λοιποί περιβάλλοντες το κτίριον τοίχοι. 4. 47 .77μ. β΄. κατά τας μεταξύ των συνδέσις ως και περί τα αφιέμενα εις αυτούς ανοίγματα (θύραι. Ειδικώς εις τους μεσοτοίχους πρέπει ν΄ αντιστοιχή κατά τετρ.50 μ. Εις τας οικοδομάς περί ών το άρθρον 69 παραγρ. μέτρον επιφανείας είς τουλάχιστον τοιούτος λίθος διήκων καθ΄ άπαν το πάχος του μεσοτοίχου. ήτοι η αντοχή των αποτελούντων την τοιχοποιίαν λίθων και πλίνθων. και οιονδήποτε ετέρων γαιωδών ουσιών. απαγορευμένης της χρησιμοποιήσεως αντί της τελευταίας αργιλωδών. η δε σύνδεσις των λίθων κ.60 μ.51 μ.50 μ. . Τοιχοποιίας εξ οπτοπλίνθων ή παρεμφερών τεχνητών λίθων : α΄. Τοίχοι υπερκειμένων ορόφων 0. εις πάσαν περίπτωσιν. 2 επιτρέπεται χρήσις τοίχων εκ ομοπλίνθων πάχους τουλάχιστον 0. πατώματα) πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος. θυρίδες) πρέπει να φέρωσιν επαρκή αριθμόν ημιξέστων λίθων (γωνιολίθων) συνδεδεμένων μεταξύ των και μετά της λοιπής τοιχοποιίας καθ΄ όλον το πάχος των τοίχων. 2. Επιτρέπεται κατά παρέκκλισιν των ανωτέρω ορίων χρησιμοποιήσις λεπτών τοιχωμάτων εξ ειδικών σκευασιών εφ΄όσον υπαρχουσιν έγκυροι βεβαιώσεις περί της στερότητος του αφλέκτου και του αμεταβλήτου αυτών υπό των ατμοσφαιρικών επιδράσεων. περίπου. Χρησιμοποίησις τοιχοποιίας εξ αργών λίθων δεν επιτρέπει μείωσιν του πάχους κάτω των 0. περίπου. περίπου γ΄. Η ευστάθεια τούτων πρέπει να εξασφαλίζηται δια του αναλόγου πάχους των και δι΄ ενδιαμέσων αντηρρίδων προσηρμοσμένων αρχιτεκτονικώς εις το όλον κτίριον.π. 3. δ΄.ατμοσφαιρικόν αέρα ως επίσης και οι εξωτερικοί τοίχοι οι αποτελούντες στοιχεία του φέροντος οργανισμού (υποβαστάζοντες πχ. Εφίσταται η προσοχή εις τοίχους του φέροντος ή μη οργανισμού μεγάλου ύψους και μεγάλου μήκους άνευ εγκαρσίων ενδιαμέσων συνδέσεων μετά των λοιπών μερών του κτιρίου. Τοίχοι θεμελίων 0. Τοίχοι ισογείου 0. Άρθρον 85.60 μ.70 μ. Τοίχοι υπογείου 0.5 εκατοστά του μέτρου. Β΄.Δ.

. πάντως δε επί μήκους ελάσσονος του ύψους της δοκού.3. υπερθύρων κ. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-9-1955)... Εις τας αυτάς οδούς των πρωτευουσών των νομών. εις μεν τας πόλεις και κώμας τα 23 μέτρα. κατεδαφίσεις κ... η θεμελίωσις και η διάταξις του κτιρίου επιβάλλεται να ρυθμίζηται βάσει προβλέψεως ανεγέρσεως τουλάχιστον τριώροφου οικοδομής. οπότε τα τους είδους της εδράσεως. Το ύψος τούτο.20 μ. εφ΄ όσον επιτρέπουσι τούτο αι διαστάσεις του οικοπέδου. εις δε τους εξοχικούς 48 ..Εις εκάστην πόλιν καθορίζεται ειδικώς το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος των κτιρίων. Υψη οικοδομών και ορόφων. ήτοι τας συνοικίας των κατοικιών. Δια τους εξοχικούς συνοικισμούς το μέγιστον ύψος των οικοδομών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το πλάτος της οδού... Του κανόνος τούτου δύνανται να εξαιρώνται τα κατά το άρθρον 136 κτίρια.. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΙ. δε πρέπει να εδράζονται κατά τα άκρα των επί των κατακόρυφων φερόντων μερών ολιγώτερον των 0. μεταρρυθμίσεις. Επίβλεψις τηρήσεως κανόνων ασφαλείας.. Δοκοί πατωμάτων. δια δε τας λοιπάς.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-9-1955). Άρθρον 87..50/10 του πλάτους της οδού.. Δι΄αποφάσεων του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού καθορίζονται τα όρια ασφαλείας των υλικών δομήσεως οι τηρητέοι κανόνες υπολογισμού δια τα διάφορα συστήματα δομήσεως. . Εφ΄ όσον δεν πρόκειται περί υφισταμένου . Εις τας πρωτεύουσας οδούς των πόλεων.. Το μέγιστον ύψος των οικοδομών εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται να υπερβαίνη. Ειδικοί κανονισμοί ασφαλείας. και να επιβάλη παν μέτρον κρινόμενον . οι ενδιαφερόμενοι προ πάσης επεμβάσεως της Αρχής υποχρεούνται εις την ιδία δαπάνη και φροντίδι εξέτασιν των κτιρίων υπό δύο ιδιωτών επιστημόνων μηχανικών. Η Αρχή οφείλει να αξιοί την εκτέλεσιν των εργασιών δομήσεως κατά τας διατάξεις ασφαλείας του παρόντος κεφαλαίου..) ή εξ ενδεχόμενης επιρροής απροόπτων ενεργειών.Δ. 1. εκτός εάν τα κατακόρυφα μέρη αποτελουσι μετά των δοκών ενιαίον ομοιογενή σκελετόν.. 1. δια την ασφάλειαν των οικοδομών κατά την . 9-8/30-9-1955).λπ. 2..Δ.λπ. Άρθρον 86.. αυτών ή και να αίρει τον τυχόν . οι όροι ούς πρέπει να πληρώσι τα υλικά και ο τρόπος επεξεργασίας και εφαρμογής αυτών εις τα κτίρια.. 1. ο τρόπος εκτελέσεως των εργασιών δομήσεως και αι εκτελεστέαι εκάστοτε δοκιμαί αντοχής των άνω υλικών και των εκ τούτων δομουμένων κατασκευών.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β... δια μεν τας κεντρικάς εμπορικάς οδούς δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τα 16. εν ανάγκη και δι΄ αναγκαστικής κατεδαφίσεως των επικινδύνων κτισμάτων κατά τας σχετικάς διατάξεις. αλλά περί δυνητικού τοιούτου εκ προβλεπομένων εργασιών δομήσεως (οίον προσθήκαι. ρυθμίζει ο στατικός υπολογισμός.Δ.. Άρθρον 88. τα 12/10 του πλάτους της οδού.. η ως άνω θεμελίωσις και διάταξις πρέπει να ρυθμίζηται βάσει του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους κτιρίου. κατά τας περί ών η προηγούμενη παράγραφος ειδικάς διατάξεις.. 4. 2.

2 μεγίστου ύψους επιτρέπεται μόνον ένδον της όψεως και κατά τρόπον ώστε ούτοι να μη υπέρκεινται του κατά το άρθρον 91 παραγρ. η ανέγερσις των επί πλέον ορόφων μέχρι του κατά τη παραγρ. 1. δύνανται να επιτραπώσι και υπερβάσει ως προς τα κατά τα ανωτέρω μέγιστα όρια του ύψους. δύναται να καθορίζηται και επί τη βάσει των τοπικών συνθηκών κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της ανωτέρω παραγρ. πέριξ του κτιρίου αφίεται επαρκής ελεύθερος εις την χρησιν του κοινού χώρος πλάτους ουχί ελάσσονος των δύο τρίτων (2/3)του μεγίστου ύψους του κτιρίου. τα κατά το άρθρον 49 όρια κλειστών αυλών διπλασιάζονται μέχρι του κατά τα ανωτέρω παραγρ. 2 μεγίστου ύψους και δι΄ εκάστην υπέρ τούτο τριάδα μέτρων αυξάνονται κατά είκοσι επί τοις εκατόν και δ΄. 1 όρια απ΄ ευθείας θέας αυξάνονται μέχρι του αυτού ως άνω μεγίστου ύψους κατά πεντήκοντα επί τοις εκατόν και δι΄ εκάστην υπέρ τούτο τριάδα μέτρων κατά είκοσιν επί τοις εκατόν. πάντως όμως τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 2 και εφεξής. απαραιτήτως δε. φερη πλήρη εγκατάστασιν κεντρικής θερμάνσεως και επαρκείς μηχανικός αναβατώρας. 2 ορικου επιπέδου. 9-8/30-9-1955). . δι΄ εν μέρει ή και εν όλω κλιμακηδόν διατάξεως των αλλεπαλλήλων ορόφων ή ομάδων ορόφων κατ΄ αναλογον εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου 3. 1. 1 και 20μέγιστον ύψος.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. καθ΄ όλα τα μέρη τους είναι άφλεκτον. υπό τους όρους όπως α΄. Υπέρ το κατά τα ανωτέρω (παραγρ. γ΄. 2 ορικου επιπέδου αγομένου από της ως άνω σχηματιζόμενης ενδοτέρας όψεως. Κτίρια μεγάλου ύψους.Δ. Το αυτό ισχύει και δια τας οικοδομάς τας ανεγειρομενας κατά τας διατάξεις του άρθρου 30 παραγρ. εις το πλάτος της οδού προστίθεται και το βάθος του κατά την ετέραν ή κατ΄ αμφοτέρας τας πλευράς της οδού τυχόν τηρητέου ακαλύπτου χώρου (περίπτωσις προκηπίων) ήτοι αντί του πλάτους της οδού λαμβάνεται υπ΄ όψιν η μεταξύ των δύο οικοδομικών γραμμών απόστασις. Το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος των κτιρίων επί των κεντρικών εμπορικών τμημάτων των μεγάλων πόλεων εν οίς υπάρχουσαι παλαιαί ουχί μεγάλου πλάτους οδοί και η αξία των οικοπέδων είναι μεγάλη. Δια τον κατά το προηγούμενον άρθρον υπολογισμόν του μεγίστου ύψους. 2 ορικου επιπέδου. Άρθρον 89. 49 . β΄. 3. Εις κεντρικά τμήματα των πόλεων.00 μέτρων και ολόκληρος ο πρόσθετος ούτος όροφος δεν υπέρκειται του κατά το άρθρον 91 παραγρ. Εν πάση περιπτώσει επιτρέπονται κτίρια ύψους 9 μέτρων ως προς την πρόοψιν.συνοικισμούς τα 16. 4. επιτρέπεται η προθήκη ενός μόνον εισέτι φόρου όπισθεν της όψεως ως προς ήν εξετάζεται το ύψος. Εν τη περιπτώσει ταύτη από του ύψους του ισουμένου προς το διπλάσιον του πλάτους της οδού και άνω.50 μέτρα. Τρόπος υπολογισμού μεγίστου ύψους και ειδικαί περιπτώσεις. τα κατά το άρθρον 50 παραγρ. Υψος εις τα κεντρικά τμήματα των πόλεων. εφ΄ όσον δια τοιαύτης επικαλύπτεται το κτίριον. Υπέρ το άνω μέγιστον ύψος δύνανται να εφαρμοσθώσιν αι διατάξεις της παραγράφου 3 του κατά το άρθρον 91 παραγρ. ουδεμία επέρχηται μείωσις εις τον φωτισμόν και αερισμόν των πέριξ οκοδομών. 3. Ο πρόσθετος ούτος όροφος κατασκευάζεται είτε επί του δώματος (ταράτσας) είτε εντός του υπό την κεκλιμένην στέγην κενού χώρου. 5. το κτίριον διέπηται υπό ειδικού αναλόγου των περιστάσεων εσωτερικού οικοδομικού κανονισμού καθοριζόμενου υπό της αρμόδιας Αρχής. 6. εφ΄ όσον η ανωτάτη γραμμή της κορωνίδος αυτού δεν υπέρκειται της ανωτάτης γραμμής της κορωνίδος ή του αττικού της όψεως των 4.

μόνον εις τα προόψεις ή τα τμήματα αυτών εις ά υφίσταται εν συνεχεία μετρούμενη επί καθέτου εις την υπό εξέτασιν πρόοψιν. Οικοδομή έχουσα όψεις επί δύο οδών διαφόρου πλάτους ή και ύψους αλλά μη κειμένη επί της τυχόν διασταυρώσεως αυτών επιτρέπεται να έχη εις εκάστην όψιν το αντιστοιχούν εις το πλάτος της οδού εφ΄ ής αύτη κείται ύψος εκτός αν η αποστάσις των δύο όψεων μετρούμενη εν οριζοντία προβολή μεταξύ των σημείων εις ά κατά τα ανωτέρω μετρείται το ύψος του κτιρίου. οπότε δια τον καθορισμόν του ύψους λαμβάνεται υπ΄ όψιν η κατά μήκος αυτής ελευθέρα έκτασις. επιτρέπεται να έχη σταθερόν ύψος εις απάσας τας όψεις τον μέσον όρον των επιτρεπομένων μεγίστων υψών επί εκάστης των οδών.Δ. ή ίδιον ύψος εις εκάστην όψιν κανονιζόμενον επί τη βάσει των προηγουμένων παραγράφων. 9-8/30-9-1955). έκαστον τμήμα της οδού μεταξύ 2 διαδοχικών παρόδων εξετάζεται ιδιαιτέρως και λαμβάνεται υπ΄ όψιν το μέσον αυτού πλάτος. Οικοδομή κειμένη επί της διασταυρώσεως δύο οδών διαφόρου πλάτους ή και ύψους επιτρέπεται να έχη σταθερόν ύψος εις αμφοτέρας τας όψεις τον μέσον όρον των κατά τα ανωτέρω οριζομένων μεγίστων υψών επί εκάστης των δύο οδών. αρχιτεκτονικαί προεξοχαί καθ΄ ύψος.Δ. Εάν εν τω μεμονωμένων τούτω τμήματι υφίστανται απότομοι μεταβολαί πλάτους τουλάχιστον κατά δύο (2) μέτρα συνεχιζόμεναι επί μήκους οδού ουχί ελάσσονος των είκοσι (20) μέτρων. εκτός εάν η πρώτη έχη πλάτος από είκοσι (20) μ. ως ει μη οικοδομή έκειτο επί πλατείας. εφ΄ όσον το ολικον μήκος της όψεως υπερβαίνει το ποσόν τούτο λαμβανεται δε το ύψος εκάστου τμήματος ιδιαιτέρως υπ΄όψιν μετρούμενον εις το μέσον αυτού ως ορίζεται εν τοις ανωτέρω. και άνω. 9-8/30-9-1955). μικραί πλατείαι εις τας διασταυρώσεις των οδών) η μεγαλυτέρα αύτη απόστασις δύναται να λαμβάνηται υπ΄ όψιν δια τον καθορισμόν του ύψους. Οικοδομή εκτισμένη επί ολοκλήρου οικοδομικού τετραγώνου.2. 4. Εις περίπτωσιν τηρήσεως μεταξύ των έναντι κτιρίων αποστάσεως μεγαλύτερας του πλάτους των εφ΄ ών κείνται ταύτα οδών ως εκ της διασταυρώσεως των τελευταίων (π. Άρθρον 90. Εάν η πρόοψις της οικοδομής κείται έναντι οδού συμβαλλούσης εις την εφ΄ ής η πρόοψις και μη επεκτεινόμενης πέραν της δευτέρας (περίπτωσις διασταυρώσεως κατά σχήμα Τ) το εις την πρόοψιν ύψος της οικοδομής κανονίζεται βάσει του πλάτους της δευτέρας οδού. 1. είναι μικροτέρα των 15 μέτρων . Επίσης επιτρέπεται να έχη και επί της στενωτέρας οδού το ύψος το αντιστοιχούν εις την πλατυτέραν επί μήκους προσώπου από της γωνίας ίσου προς τας 3/2 του πλάτους της στενωτέρας οδού. 50 . 2. Εις περίπτωσιν οικοδομικών γραμμών μη ευθειών ή μη παραλλήλων και εν γένει οδού μη εχούσης σταθερόν το κατά τα ανωτέρω πλάτος. Εν περιπτώσει κλίσεως της οδού. αι επί ταύτης όψεις των κτιρίων διαιρούνται εις τμήματα μεγίστου μήκους τριάκοντα (30) μ. Άρθρον 91. Εις περίπτωσιν γωνιαίας οικοδομής με αποτετμημένην την γωνίαν δίκην τρίτης πλευράς η τελευταία δεν λαμβάνεται υπ΄ όψιν ως προς τον καθορισμόν του μεγίστου ύψους της οικοδομής δια τον οποίον μόνον αι λοιπαί 2 πραγματικαί πλευραί πρέπει να λαμβάνονται υπ΄ όψιν.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 5. τότε το μήκος τούτο θεωρείται ως ίδιον τμήμα και εφαρμόζεται η αυτή ως άνω διαταξις του μέσους πλάτους ως προς τα ύψη των οικοδομών εις τας όψεις τας περιλαμβανομενας εν αυτώ. Όρια κλίσεως της στέγης. 7. .χ. οπότε το ύψος εις την επί της στενωτέρας οδού όψιν επιτρέπεται να φθάση το της επί της πλατυτέρας οδού όψεως. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 3. 6.

2 άγεται και το ορικον επίπεδον. 9-8/30-9-1955). Υψη ορόφων. αφού η στέγη υπάγεται ως προς την κλίσιν εις τας διατάξεις της 1ης παραγράφου και υπό την οποίας μόνον ενός ορόφου η εγκατάστασις είναι επιτετραμμένη. 2 ορικου επιπέδου και μόνον μέχρι του οριζοντίου επιπέδου του αγομένου εκ του σημείου εξ ου κατά την ιδίαν παραγρ. 37) ρυθμίζεται πάντοτε εν συνδυασμώ προς τας σχετικας περί αυτών διατάξεις. 4. 1. ανοιγμάτων στέγης κτ. Το κατά τα ανωτέρω οριζόμενον βάσει του πλατους των οδών κτλ. η ανέγερσις μεμονωμένων αρχιτεκτονικών προεξοχών. εφ΄ όσον συντρέχει η περίπτωσις του άρθρου 38 παραγρ.1. Επιτρέπεται όπισθεν της όψεως (εσωτερικής ή εξωτερικής) και υπέρ το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος αυτής. Εάν η οικοδομή δεν συνεχισθή εν τη προόψει μέχρι του επιτρεπομένου ορίου ύψους. δύναται να επιτραπή κλίσις στέγης μέχρι 60 μοιρών και διάταξις αλλεπαλλήλων ορόφων υπό ταύτην υπό τον όρον όπως ολόκληρος η στέγη αύτη περιορίζηται εντός του κατά την ανωτέρω παραγρ. 9-8/30-9-1955). 3 το μικρότερον ύψος συνεχίζεται εις το εσωτερικον του κτιρίου τουλάχιστον μέχρι βάθους 15μ. Εάν πρόκειται περί της περιπτώσεως του άρθρου 90 παραγρ. Η κλίσις της εξωτερικής επιφανείας της στέγασης προς τον ορίζοντα δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τας 40 μοίρας. 3. Κατά τα λοιπά εφαμρόζονται αναλόγως αι ανωτέρω διατάξεις του μεγίστου αριθμού ορόφων εν αυτοίς κανονιζομενου βάσει του ύψος τούτου ως η προηγουμενη παράγραφος ορίζει. ήτοι αετωμάτων πυργίσκων. Το ύψος των εις το εσωτερικον των οικοπέδων ανεγειρομένων αυτοτελών κτιρίων (άρθρ. .Δ. Εις οικοδομάς του μη συνεχούς συστήματος ή ελευθέρας πανταχόθεν. μέγιστον ύψος κτιρίου ισχύει εις εκάστην περίπτωσιν και ως προς τας εσωτερικά όψεις της κυρίας οικοδομής ως μέγιστον όριον και συνεπάγεται την υποχρέωσιν της μη υπερβάσεως και δι΄ άπαν το εσωτερικον της οικοδομής του αριθμου των ορόφων όστις κανονίζεται επί τη βάσει του επιτρεπομένου ορίου ύψους αυτών και του ως άνω οριζομένου μεγίστου ύψους εις τας προόψεις εκτός εάν πρόκειται περί της ειδικής περιπτώσεως της προβλεπομένης εν άρθρω 88 παραγρ. 5. 4. Άρθρον 92.λ. 4. από της εφ΄ ής εκανονίσθη προόψεως κατά το λοιπόν δε βάθος μέχρι της ετέρας προόψεως δύναται να εφαρμοσθή το μεγαλύτερον ύψος. ανεγειρομενας επί λίαν ανωμάλου εδάφους (περιπτώσει εξοχικών κτιρίων) δύναται να εφαρμοζηται ενιαίον καθ΄ όλα τα σημεία των ύψος προς τον μέσον όρον των μεγίστων υψών των αντιστοιχούντων εις εκάστην όψιν. επιτρέπεται η παρά τη όψει υπέρ την ανωτάτην γραμμήν της κορωνίδος ή του αττικού κατασκευή των προς υποστήριξιν των φυτειών αναγκαιουντων στηριγμάτων. 90 κτλ. 3. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν το ύψος αρχιτεκτονικών προεξοχών ή ορόφων συνυπολογίζεται εις το όλον ύψος των κτιρίων. Εν περιπτώσει διαμορφώσεως του δώματος εις κήπον. 2. 51 . . 2. 3.) το μεγαλύτερον ύψος συνεχίζεται και εις το εσωτερικον μέρος της οικοδομικής επί τμήματος βάθους από της οδού ως προς την οποίαν ωρίσθη τούτο ίσου προς τα 3/2 του πλάτους της ετέρας (στενωτέρας) οδού.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Εις περίπτωσιν διαφόρων υψών εις τας προόψεις του αυτού κτιρίου (αρθρ.Δ. Υψος εις το εσωτερικον των οικοδομών.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. εφ΄ όσον αύται ευρίσκονται κάτωθι του επιπέδου του αγομένου υπό γωνίαν πεντήκοντα μοιρών προς τον ορίζοντα επί του σημείου εις ό η εις το μέσον της όψεως κατακόρυφος συναντά την ανωτάτην επιτρεπομενην γραμμήν της κορωνίδος ή του αττικού. Άρθρον 93.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΙΙ ΠΡΟΕΞΟΧΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Συμφυείς προς τα κτίρια προεξοχαί........00 μέτρα.....2....... Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα ύψη ορόφων των διαμερισμάτων των οικοδομών ......... Τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια των συμφυών προς τα κτίρια προεξοχών από της οικοδομικής γραμμής ορίζονται ως εξής : α΄.80 μ.60 μ.00μ... Υπογείου .. Ισογείου .........50 μ............. Όταν το ως άνω μεσοπάτωμα καταστήματος δεν διαχωρίζεται του τελευταίου καθ΄ όλην την επιφάνειαν. Ο δεύτερος όροφος εις τας εμπορικά τμήματα των πόλεων. Τετάρτου ορόφου . 0..... περί διαμερισμάτων εχόντων ανοίγματα επί οδών και λοιπών ελευθέρω χώρων (απ΄ευθείας φωτισμού και αερισμού) πλάτους μείζονος του επιτρέποντος την εφαρμογήν του απολύτως μεγίστου ύψους και περί μικρών κατοικιών εις τα μη κεντρικά (εμπορικά) τμήματα των κωμών... έως 20μ..... ισόγειον... εφ΄ όσον χρησιμοποιείτο ως παράρτημα του κάτωθι καταστήματος (μεσοπάτωμα)....4......00 μ............ Υπογείου.......... 0. 2.....30.. ορίζονται ως ακολούθως............ Ισογείου .. Δια οδούς πλάτους άνω των 20μ.... οσάκις πρόκειται περί υπογείων και των τούτοις εξομοιουμένων ως άνω αποθηκών και λοιπών βοηθητικών χώρων μη πολυσύχναστων.. Βαθμίδες εισόδων.............. Δευτέρου και τρίτου ορόφου... μικραί αποθήκαι και λουτρά........ 0..3... Συνέχεια των προεξοχών καθ΄ όλον το μήκος της προόψεως ή και απλώς επί πλέον του 1/5 (μέχρι του ως είρηται ορίου των 3................... Τρίτου ορόφου . 1... Ισογείου προς χρήσιν μικρού καταστήματος συγκεντρώσεως του κοινού ...3..1.......00 μ... Εις τα υπόγεια συγκαταλέγονται ως προς το ύψος μικροί διάδρομοι..........25 γ΄.00 μ...... 2....40 των κατά την προηγούμενην παράγραφον ορίων 52 ........... Ο υπό την επικλινή στέγην όροφος (άρθρ.............20 β΄. Δευτέρου ορόφου .40μ..... δύναται να έχη το ύψος του υπογείου. το ύψος του ορόφου του καταστήματος δύναται να περιορίζηται και εις τα 4. Η κυρία επιφάνεια της προόψεως πρέπει πάντοτε να τοποθετήται επί της οικοδομικής γραμμής λαμβανόμενων υπ΄όψιν και των σχετικών εξαιρέσεως του Κεφ.......50μ. Ισογείου προς χρησιν καταστήματος .00μ.... Δια οδούς πλάτους από 10μ........... αλλ΄αφίεται εις το δάπεδον αυτού κενόν ίσιον τουλάχιστον προς το 1/6 της όλης επιφανείας του καθ΄ ό το κατάστημα μετα του μεσοπατώματος αποτελουσι κοινόν χώρον...............30μ... Το υπό τούτων καταλαμβανόμενον ολικον μήκος της όψεως δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερον του 1/5 αυτής.3..80 μ. 2.......20μ.. Επί ύψους μέχρι τριών (3) μέτρων από της επιφανείας του πεζοδρομίου αι άνω προεξοχαί πρέπει να είναι διακεκομμέναι κατά την έννοιαν του μήκους της όψεως και να περιορίζονται κυρίως περί την είσοδον και τα ανοίγματα του κτιρίου....2......4...... χωρίς να διανυκτερεύωσιν εν αυτώ άνθρωποι...2.. 91 παρ............ αποχωρητήρια. Ισογείου προς χρήσιν μικρού καταστήματος μη συγκεντρώσεως του κοινού......2...... Δι΄ οδούς πλάτους κάτω των 10μ.... Πέμπτου ορόφου και άνω .3..... 5) εις τα χαμηλότερα αυτής σημεία δεν επιτρέπεται να έχη ύψος έλασσον των 1.. IV........ Τα ύψη των ορόφων των διαμερισμάτων δύνανται να μειώνται μέχρι των κάτωθι ορίων.) επιτρέπεται μόνο μέχρι του 0..80μ..3.. Άρθρον 94.........

00 μέτρων από του πεζοδρομίου και άνω. Αι αρχιτεκτονικαί προεξοχαί εν τω τμήματι τούτω των κτιρίων κανονίζονται ελευθέρως. πάντως δε ουχί έλαττον του 1. Αι βαθμίδες πρέπει ν΄ αφίστανται τουλάχιστον 0.1) μέγιστα όρια προεξοχών ορίζονται ούτω: 1.00μ. επιτρέπονται μόνον από ύψος 3. ήτοι προεξοχής από του προσώπου του οικοπέδου 0.00 μέτρου. και μέσου ύψους από του πεζοδρομίου ουχί μείζονος των 0.45 3. Προεξοχαί. οφείλει δε ν΄ απέχη από των ορίων της γειτονικής ιδιοκτησίας ή παρακειμένου κλειστού εξώστου της αυτής ιδιοκτησίας τουλάχιστον κατά το ποσόν της προεξοχής. πάντως δε ουχί έλαττον του 1. Δια την κυρίαν (ανωτάτην) κορωνίδα δύναται να επιτραπή υπό της υπηρεσίας μικρά παρέκκλισιν από των άνω ορίων.35 2. Απαγορεύονται ανοικτοί εξώσται εν συνεχεία κεκαλυμμένων τοιούτων. δια οδούς πλάτους άνω των 15.00 μέτρων από του πεζοδρομίου και άνω. Συμφυείς προς τα κτίρια προεξοχαί από ύψους 3.35 μ. αφ΄ ών πρέπει ν΄ αφίστανται τουλάχιστον κατά την άνω απόστασιν.50 μ. Πάντως δεν επιτρέπεται προ εκάστης εισόδου εκτός των προσώπου του οικοπέδου ειμή μία τοιαύτη βαθμοίς ολικού μήκους ουχί ανωτέρου του ενός μέτρου και τεσσαράκοντα εκατοστών. Δια οδούς πλάτους κάτω των 10 μ. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 3. 53 . από του δαπέδου της πλακός. 9-8/30-9-1955).Δ.00μν. Δύνανται όμως να τοποθετηθώσι και εις τας λοιπάς εισόδους. και άνω.Δ. Από του ύψους 3. Οι άνω εξώσται δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνωσι πλέον των 3/4 του μήκους της προόψεως. 9-8/30-9-1955). 1. Οι τοιούτοι εξώσται πρέπει ν΄ αποτελώνται εξ απλής οριζοντίας πλακοειδούς προεξοχής.75 του μήκους αυτής ως προς τα επί πλέον μέρη. μέχρις ύψους 1. 0. και άνω. πρέπει να διαμορφώται εις πλατύσκαλον πλάτους ουχί μικροτέρου του ενός μέτρου. Αποκλείονται εντελώς πλήρη περιφράγματα εξωστών και οιαδήποτε τούτων επιστεγάσματα ή και πλάγιαι (κατακόρυφοι) προφυλακτήριοι προεξοχαί.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Ως μέγιστον όριον προεξοχής αυτών ορίζονται δια πάσαν περίπτωσιν 1. εάν η μεταξύ των βαθμίδων απόστασις είναι τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων. πρέπει δε ν΄ αφίστανται από των ορίων της γειτονικής ιδιοκτησίας τουλάχιστον κατά το ποσόν της προεξοχής. χρησιμοποιούμεναι ως ανοικτοί εξώσται. Άρθρον 95.10 μ΄.55. περιφρασσομενης δια κιγκλιδώματος μεταλλίνου ή εξ άλλου υλικού. επιτρέπονται μόνο από ύψος 3. από του πεζοδρομίου και άνω τα ανωτέρω (παρ. Εις περίπτωσιν πλειοτέρων εισόδων επί της προόψεως του αυτού κτιρίου . . αυξανομένου του οίκου ορίου εις 1.00μ.40 μ. Το άθροισμα των επιφανειών των προβολών των κεκαλυμμένων εξωστών επί επιφανείας παραλλήλου τη προόψει δεν πρέπει να υπερβαίνη το 1/΄5 της όλης επιφανείας της προόψεως. Αι ανιουσαι ή κατιουσαι βαθμίδες των εισόδων δεν συνυπολογίζονται εις το άνω ποσόν. η πρώτη ή το πολύ η δευτέρα κατιούσα βαθμοίς.20 μ. 0. πλάτους.και επί επιφανείας της πρόοψεως μη υπερβαινούσης εν όλω τα 0. χρησιμοποιούμεναι ως κεκαλυμμένοι εξώσται. Προεξοχαί.ατιουσών βαθμίδων.20 μ. Ανοικτοί εξώσται. Κεκαλυμμένοι (κλειστοί) εξώσται. 2. Δια οδούς πλάτους άνω των 20μ. Δια οδούς πλατους από 10-20 μ. των πλαγίων ορίων του οικοπέδου. Έκαστος κεκαλυμμένος εξώστης δεν δύναται να καταλαμβανη εν συνεχεία πλέον του 1/3 του όλου μήκους της προόψεως. πάντως δε επί οδών εχουσών πλάτος από 7.00μ. 0. μόνον προ μιας τούτων επιτρέπεται εξέχουσα ως άνω βαθμοίς. Ως προς το όριον της προεξοχής ισχύουσιν τα εν τη προηγουμένη παραγράφω αναφερόμενα. Εις περίπτωσιν .50 μ.

εις ά δύναται να επιτραπή η χρήσις κινητών προστεγασμάτων. 54 . Τα κατά το προηγούμενον άρθρον κινητά προστεγάσματα επιτρέπονται μόνο δια εισόδους και προθήκας εργαστηρίων και περί τα καταστήματα υπαιθρίου συγκεντρώσεως του κοινού αποκλειόμενης της τοποθετήσεως τοιούτων εις εισόδους κατοικιών και προ εμπορικών καταστημάτων. Τα προστεγάσματα περιορίζονται μόνον άνωθεν των εισόδων και προθηκών των ισογείων διαμερισμάτων. επικεκαλυμμενου δια χονδρών ημιδιαφανών υάλινων πλακών. εφ΄ ΄όσον το πλάτος της οδού εν σχέσει προς το ύψος των κτιρίων επιτρέπουσι τούτο. Τα κινητά προστεγάσματα. Τα προστεγάσματα διακρίνονται εις πάγια και κινητά. να πλύνονται δε και καθαρίζονται τακτικώς.50 μ.50 μ.00μ. 4. Όταν το πλάτος των πεζοδρομίων κρίνεται επαρκές αναλόγως της κινήσεως. Άρθρον 97. μεταξύ του άκρου του πεζοδρομίου και της κατακορύφου της αγομένης εκ των ακραίων σημείων του προστεγάσματος.Προστεγάσματα Άρθρον 96. Τα πάγια προστεγάσματα πρέπει να ευρίσκονται εις ύψος τουλάχιστον 3. το δε κινητόν κάλυμμα τουλάχιστον 2. 1. εν ουδεμία δε περιπτώσει επιτρέπεται να αποκρύπτωσιν τας πινακίδας τας σημειουσας τα ονόματα των οδών και τας εγκαταστάσεις του φωτισμού αυτών.00 μέτρω από του εδάφους και να κατασκευάζονται εκ σκελετού μεταλλίνου ή εξ ωπλισμένου σκιροκονιάματος. με ελαχίστην πάντοτε απόστασιν 0.20 μ . Επί προόψεων στερουμένων προ αυτών πεζοδρομίου αποκλείονται προστεγάσματα. επιτρέπον τον πλήρη εκ των άνω αερισμόν και φωτισμόν του κάτωθι πεζοδρομίου. Το μέγιστον της προεξοχής των προστεγασμάτων από της οικοδομικής γραμμής ορίζεται εις 3. εκτός αν πρόκειται περί μικρών τοιούτων καταστημάτων μεμονομένων μεταξύ ετέρων κτιρίων επί των ουχί πρωτευουσών εμπορικών οδών. 3. 3. Τα κινητά εξ υφάσματος ή παρεμφερούς πυκτής ουσίας καλύμματα πρέπει ν΄ αντικαθίστανται ευθύς ως αρχίσει η φθορά αυτών. εις άς επιτρέπονται περιπτώσεις. Πάντως τα συμπτυσσόμενα μετά ή άνευ μέρους του σκελετού προστεγάσματα πρέπει να προκαταλαμβάνωσιν αισθητόν μέρος της προόψως. τα κινητά προστεγάσματα (σκιάδες. Ως προς την προεξοχήν των κινητών προστεγασμάτων και την από του άκρου του πεζοδρομίου απόστασιν αυτών. 5. 2. πλην φωτεινών τοιούτων κατά την νύκτα επί ύψος μη δυναμένου να υπερβή τα 0. πρέπει δε να αφίστανται του πεζοδρομίου ο μεν σκελετός τουλάχιστον 3. Εις προστεγάσματα εισόδων και προθηκών καταστημάτων δύναται να επιτραπή μείζων προεξοχή. .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. δύναται να επιτρέπηται η στήριξις των σκελετών των κινητών προστεγασμάτων επί των πεζοδρομίων δι΄ ελαφρών υποστυλωμάτων. δύνανται να εφαρμόζονται εν συνδυασμώ με τα πάγια. Μόνον διακόσμησις αυτών δια φυτειών δύναται να επιτραπή (οίον αναρριχώμενα τοιαύτα) αποκλειόμενης της επ΄αυτών οπωσδήποτε προσαρμογής διαφημίσεων. 1.Δ. 2. Απαγορεύεται η χρήσις των προστεγασμάτων προς οιονδήποτε έτερον σκοπόν πλην της προστασίας του υπ΄αυτά χώρου του πεζοδρομίου. Το κάλυμμα πρέπει να είναι εν πάση περιπτώσει κινητόν και να συμπτύσσηται παρά την πρόοψιν.00 μ. Τα προστεγάσματα εν γένει πρέπει να έχωσιν ευπρόσωπον εμφάνισιν και τον ανάλογον αρχιτεκτονικον διάκοσμον. στόρια)α αποτελούνται εξ υφάσματος ή ετέρας παρεμφερούς ουσίας ως καλύμματος προσηρμοσμένης επί ελαφρού μεταλλίνου ή εξ ωπλισμένου σκιροκιονιάματος σκελετού. εφαρμόζονται τα της προηγουμένης παραγράφου. 9-8/30-9-1955).

Εάν η οικοδομική γραμμή κείται όπισθεν του προσώπου του οικοπέδου (περίπτωσις προκηπίων)τότε εκτός των κατά το άρθρον 94 διακοσμητικών προεξοχών επιτρέπονται και αι ακόλουθοι. αλλά κυρίως εξώστην ήτοι εξώστην ανοικτόν. ε΄. β΄. 2 περίπτωσις Α΄. φέρονται στέγασμα άνωθεν και ανοικτόν εις τας κατακορύφους παρείας ή κεκαλυμμένον δι΄ υαλοπινάκων κατά το πλείστον μέρος (βεράντα).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. χωρίς να υπερβαίνη το 1/3 του αυτού βάθους εάν το εν λόγω όριον είναι μείζον του τρίτου τούτου. Ο κεκαλυμμένος εξώστης δεν αποτελεί στοιχέιον αμέσου χρήσεως του μεθ΄ ού συνέχεται εσωτερικού χώρου.00 μέτρων. 7. . Ά. 9-8/30-9-1955).Δ. Το σύνολον των προπυλαίων τούτων πρέπει α΄. η εξοχή αύτη δεν θα χρησιμοποιήται ως εξάρτημα αναγκαίον εις την χρησιν της οικοδομής (οίον κατοικία. να μη εξέχη της οικοδομικής γραμμής περισσότερον του 1/3 του ελαχίστου βάθους του υποχρεωτικού ακαλύπτου χώρου και γ΄. Κατά την ιδίαν περίπτωσιν επιτρέπεται η κατασκευή κεκαλυμμένων εξωστών εξικνουμενων μέχρι του εδάφους. Β΄. από της επιφανείας του εδάφους. Ως προς την προεξοχήν εφαρμόζηται η σχετική διάταξις της ανωτέρω παραγρ. Άρθρον 98.6. Η αρχή δύναται να καθορίζη τας λεπτομερείας της τοποθετήσεως των προστεγασμάτων σπουδαιοτέρων εμπορικών οδών ώστε αι προεξοχαί αύται εν εκάστω οικοδομικω τετραγώνω ν΄ αποτελώσι αρμονικον σύνολον. Οσάκις μάλιστα το δάπεδον του εξώστου δεν υπέρκειται του 1. Δεν καταλαμβάνουσιν εν όλω πλέον του 1/3 του μήκους της προόψεως. πρέπει να εκτελήται κατά τρόπον μη παρακωλύοντα την κυκλοφορίαν. Η προεξοχή του κεκαλυμμένου εξώστου από της οικοδομικής γραμμής. φθάνωσι μέχρις ύψους το πολύ ενός και ημίσεως μέτρου από της επιφανείας του εδάφους. 2. 4. Η εκροή των επί των καλυμμάτων των προστεγασμάτων πιπτόντων υδάτων. Κατά την αυτήν ως άνω περίπτωσιν επιτρέπεται η κατασκευή κεκαλυμμένων εξωστών υφ΄ ούς όρους προβλέπει η παραγρ. 2 μέχρις ύψους 1. εάν το εκ των άνω διατάξεων (άρθρ. 1. 9-8/30-9-1955). 2 του άρθρου 95. αποθήκη κτλ. επιτρέπεται να φθάνη το 1/4 του ελαχίστου βάθους του ελευθέρου χώρου. καθ΄ ύψος να μη υπερβαίνη τα 5 μέτρα από της επιφανείας του εδάφους. Κατά την περίπτωσιν της προηγουμένης παραγράφου. ο όγκος αυτών δεν υπερβαίνει το 1/4 του γινομένου της προβολής των επί της επιφανείας της πρόόψεως επί την μεγιστην προεξοχήν του εξώστου. β΄. Προεξοχαί εντός των προς τας οδούς ακαλύπτων χώρων. δ΄. 3. 55 . εφ΄ όσον α. εφαμρόζονται κατά τα λοιπά ως προς τους ανοικτούς εξώστας αι διατάξεις του άρθρου 95 επιτρεπομένης της από τούτων παρεκκλίσεως ως προς το καθ΄ ύψος όριον. η εκ του συνόλου τούτων αποτελούμενη προεξοχή μη εξέχη της οικοδομικής γραμμής πλέον των 2/3 του προ αυτών βάθους του υποχρεωτικού ελευθέρου χώρου και γ΄. γ΄. μη καταλαμβάνωσι πλέον του τρίτου του μήκους της πρόοψεως. 95) προκύπτον όριον είναι έλασσον του ποσού τούτου. οίοι οι προβλεπόμενοι εν τη ανωτέρω παραγρ. όπερ δύναται να είναι και κάτω των 3.Δ.). Η κατασκευή καλλιτεχνικών κλιμάκων υπό τους όρους όπως α΄.50 μ. β΄. επιτρέπεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον επί του εδάφους στήριξις αυτού και η περίφραξίς του δια συμπαγούς περιφράγματος εφαρμοζομένων ως προς τούτον αναλόγως των διατάξεων του παρόντος άρθρου περίπτωσις Α΄ ως προς την εξοχήν και το μήκος (όροι β΄ και γ΄). να μη καταλαμβάνη περισσότερον του τρίτου του μήκους της προόψεως. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Κατά τα λοιπά εφαμρόζονται αι περί κεκαλυμμένων εξωστών διατάξεις του άρθρου 95.50 μ. Η κατασκευή διακοσμητικών προπυλαίων επιστρεφομένων υπό ακαλύπτων εξωστών.

αντί των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου. Γενικοί κανόνες αναφερόμενοι εις τας προεξοχάς και ειδικαί τινες περιπτώσεις. 1. εφ΄ ΄σον η επ΄ αυτής όψεις της οικοδομής αφίσταται της έναντι οικοδμ. Επί των πλαγίων και οπισθίων όψεων των οικοδομών των κειμένων επί των υποχρεωτικώς τηρητέων ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου.00 μ. τότε επιτρέπεται αύξησις του άνω ορίου ιδιοκτησίας μέχρι των 0. Εάν η απόστασις της οικοδομικής γραμμής από του γειτονικού ορίου ιδιοκτησίας υπερβαίνη τα 2. 2. αι τοιαύται προεξοχαί υπόκεινται εις τους όρους του άρθρου 98 του παρόντος. ήτοι επί πλέον των επιβεβλημένων τοιούτων εκ του παρόντος ή του σχεδίου και του σχετικού οικοδομικού κανονισμού επιτρέπονται οιαιδήποτε προεξοχαί. επί του μεσοτοίχου και εις ύψος 1. ποσού . εφαμρόζονται κατ΄ αναλογίαν αι λοιπαί σχετικαι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Κατά την εφαρμογήν των άρθρων 98 και 99 του παρόντος κεφαλαίου . Πάντως όμως εφ΄ όσον επί τούτων ανεγνωρίσθη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος δουλεία φωτός και αέρος. επιβάλλεται πάντοτε η διαμόρφωσις επιπέδου επιφανείας επί της πρόοψεως τουλάχιστον 20 τετρ./μ.20 του επί πλέον των 2.Δ. 9-8/30-9-1955). Άρθρον 100. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Εφ΄ όσον μεταξύ όψεως τινός του κτιρίου και της έναντι πλευράς του οικοπέδου τηρείται ακάλυπτος χώρος. τότε εντός του ορίου της επιτρεπομένης προεξοχής επιτρέπονται μικροί ανοικτοί εξώσται τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του άρθρου 95 παραγρ. εάν πρόκειται περί αποκλειστικώς αρχιτεκτονικής 56 . τουλάχιστον κατά 1. 3. 4. θεωρούνται ως μέγιστα ή ελάχιστα (αναλόγως της σχετικής διατάξεως) ως προς ολόκληρον την εξεταζομενην πρόοψιν. τα εν τω παρόντι κεφαλαίω αναφερόμενα καθ΄ ύψος όρια. της κατά το άρθρον 95 ελαχίστης αποστάσεως από του ορίου της γειτονικής ιδιοκτησίας. επιτρέπονται και κλειστοί εξώσται εντός των αυτών ως άνω ορίων προεξοχής και συμφώνως προς τας σχετικάς περί αυτών διατάξεις του άρθρου 95 παραγρ. Πάντως κλειστοί ή ανοικτοί εξώσται επιτρέπονται μόνον εφ΄ όσον επιβάλλεται τήρησις της αυτής ελευθέρας αποστάσεως και ως προς την γειτονικην ιδιοκτησίαν έναντι της θέσεως του εξώστου. μη επιτρεπομένης της εφαρμογής μέσου όρου λόγω της ως είρηται κλίσεως. 1. εκ.50 μέτρα.50 μ΄.Άρθρον 99. Εάν η αυτή απόστασις υπερβαίνη τα 3.50 της μεγίστης προεξοχής. Εις περίπτωσιν αποστάσεως μείζονος των 4. δια την μέτρησιν των καθ΄ ύψος ορίων. Εις περίπτωσιν κλίσεως του δαπέδου του πεζοδρομίου ή του προ της όψεως του κτιρίου εδάφους (εφ΄ όσον τούτο λαμβάνεται ως αφετηρία) ως προς τον ορίζοντα παραλλήλων τη οικοδομική γραμμή .50 από του πεζοδρομίου.50 μ. οριζόμενης εις το 1.5 μ. επιτρέπονται μόνον αρχιτεκτονικαί προεξοχαί μη δυνάμεναι να υπερβώσι δι΄ άπαν το ύψος του κτιρίου τα 0. 2. εφαρμοζομένων ως προς ταύτας των διατάξεων του άρθρου 94 παραγρ.30 μ.55 μ. Εις το συνεχές σύστημα .00 μέτρα και άνω. γραμμής 7. λαμβάνεται υπ΄ όψιν η στάθμη του εδάφους κατά την βάσιν της εξεταζόμενης όψεως του κτιρίου. Εάν το σχέδιον ή ο σχετικός οικοδομικός κανονισμός προβλέπη κοινήν εσωτερικην αυλήν. χωρίς ποτέ η συνολική προεξοχή να υπερβή τα 0. Επί των ακαλύπτων χώρων των αφιεμένων οικειοθελώς υπό των ενδιαφερομένων πέραν της υποχρεώσεώς των. 2. 3. όπερ τάσσεται ως μέγιστον όριον. 2. Προεξοχαί εντός των πλαγίων και οπιθσίων αυλών 1. το εξώτατον σημείον πάσης προεξοχής πρέπει ν΄απέχη της εσωτερικής παρείας του επί της πλευράς τοίχου.

ής δύναται να υπέρκειται μόνον κατά 2 εκ. 9-8/30-9-1955). 5. . Οι ως άνω φωταγωγοί προς ουδεμίαν ετέραν χρήσιν πλην της του φωτισμού επιτρέπονται.50 μ. Υπό τους άνω φωταγωγούς διατάσσονται κατακόρυφα ανοίγματα προς φωτισμόν των υπογείων χώρων. 9-8/30-9-1955).Δ. Υπό την στάθμην του πεζοδρομίου επιτρέπεται η διαπλάτυνσις της θεμελιώσεως εκτός του προσώπου του οικοπέδου (εις βάρος του κοινοχρήστου χώρου) μέχρι προεξοχής μη υπερβαινούσης την κατά το άρθρον 94 παραγρ. δυναμένη να συνυπολογισθή μετά της μιάς τούτων. 1.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. η προεξοχή του ανοικτού φωταγωγού. και τουλάχιστον κατά 1. Πρόοψις κτιρίου κειμένη έναντι της συμβολής οδού μετά της εφ΄ής τούτο κείται. Άρθρον 102. Άρθρον 101. 3. Κατασκευασταί υπό την στάθμην της οδού . Η ανωτάτη επιφάνεια των φωταγωγών πρέπει να επικαλύπτηται δια χονδρών υαλοπινάκων προσηρτημένων επί μεταλλικού ή εκ σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος σκελετού και τα μικρά τμήματα. κατά το τέταρτον του πλάτους του πεζοδρομίου χωρίς να υπερβαίνωσι το 1. εις περίπτωσιν γωνιαίων οικοδομών (δυο προσόψεων) εκάστη πρόοψις εξετάζεται αποκλειστικώς ως προς την προ αυτής οδόν. μ. Η ανωτάτη επιφάνεια της επικαλύψεως πρέπει να είναι ομαλή και να κείται εις την στάθμην του πεζοδρομίου. εξετάζεται μόνον ως προς την τελευταίον εφ΄ ής έχει οικοδομικην γραμμήν.φωταγωγοί υπογείων. εξετάζεται ως προς την ετέραν των οδών εφ΄ών κείνται αι λοιπαί της 2 προόψεις. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. υπό τον όρον ομαλής αποσβέσεως της προεξοχής δια κεκλιμένων επιπέδων μέχρι της στάθμης του πεζοδρομίου.προεξοχής. Πέραν του ορίου τούτου. 1 και 3 ορίων . Εν τη περιπτώσει ταύτη.Δ. εφ΄ όσον αι προθήκαι συνεχίζονται και υπό την στάθμην του πεζοδρομίου. Εξαιρετικώς επιτρέπεται ανοικτοί φωταγωγοί προ των εις προθήκας διαμορφωμένων ανοιγμάτων των καταστημάτων. 5.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. δεν δύναται να υπερβαίνη τα 2/3 των κατά το 57 . Εις περίπτωσιν καθ΄ ήν η γωνία είναι αποτετμημένη (τρεις πρόοψεις) εφ΄ όσον η δια της αποτμήσεως σχηματιζόμενη πρόοψις δύναται να θεωρηθή ιδανική προέκτασις οικοδομικών γραμμών ετέρας παρακείμενης οδού. ών το διάκενον κατά την διεύθυνσιν της καθέτου επί του προσώπου του οικοπέδου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη το κατά την ανωτέρω παράγραφον 2 μέγιστον όριον. αντί του πλάτους της οδού λαμβάνεται υπ΄ όψιν ως τοιούτον η μεταξύ των οικοδομικών γραμμών απόστασις. Οι ως άνω φωταγωγοί επιτρέπεται να εγκαθίστανται επί των διακένων των σχηματιζόμενων μεταξύ των αρχιτεκτονικών εξοχών και εσοχών των κτιρίων. 2. 1 επιτρεπομενην τοιαύτην εν συνεχεία καθ΄ άπαν το μήκος της προόψεως εις την βάσιν του κτιρίου.00 μ. εν εναντία δε περιπτώσει. Ανοικτοί φωταγωγοί. Εν πάση περιπτώσει δύνανται να αφίστανται του προσώπου ου οικοπέδου. . επιτρέπεται μόνο τοίχος υποστηρίξεως προς διαμόρφωσιν του φωταγωγού. Οσάκις η οικοδομική γραμμή προβλέπεται ένδον του προσώπου του οικοπέδου (περίπτωσις προκηπίου) δια τον καθορισμον των κατά το άρθρον 94 παρ. Αποκλείονται οιαιδήποτε υπόγειοι (υπό το δάπεδον του πεζοδρομίου) κατασκευαί και παραρτήματα των κτιρίων πέραν του προσώπου του οικοπέδου πλην των απλών φωταγωγών. 4. εάν πρόκειται περί άλλης φύσεως προεξοχών. εξετάζεται ως προς την τελευταίαν. Η απόστασις αύτη μετράται οριζοντίως.

. Απαγορεύεται η τυχαία επικόλησις και οπωσδήποτε προσάρτησις διαφημίσεων και ειδοποιήσεων επί των προόψεων των κτιρίων. 9-8/30-9-1955).1.00 μ. Επί κτιρίων ιδιαιτέρας αρχιτεκτονικής σημασίας.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. αι προόψεις των οικοδομών και τα ορατά εν γένει αυτών μέρη. Άρθρον 105. 9-8/30-9-1955).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Κατά γενικον κανόνα.Δ. .Δ. πρέπει αρχιτεκτονικώς να ικανοποιώσι την κοινην αισθητικήν.Δ. Απαγορεύεται η διαμόρφωσις προεξοχών επί των πεζοδρομίων περί τας κατιούσας βαθμίδας . επιβάλλεται να διαμορφούται αρχιτεκτονικώς.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Χρωματισμοί ορατών επιφανειών. Αναλογία μεταξύ επιφανείας προόψεως και ανοιγμάτων. Ειδικαί διατάξεις ως προς τας κατιούσας κλίμακας. 9-8/30-9-1955). εις απόστασιν 0. 1. μ. 2. 1.επιτρεπομένης μόνον τοιαύτης 2 εκ. και άνω.άρθρον 94. Πλην της προόψεως και πας έτερον ορατός εκ κοινοχρήστων μερών τοίχος ή μεσότοιχος. από της βαθμίδος υπό τον όρον ομαλής αποσβέσεως της προεξοχής δια κεκλιμένων επιπέδων μέχρι της στάθμης του πεζοδρομίου.0. Άρθρον 104.λ. δια καλλιτεχνικού κιγκλιδώματος ύψος 0. οφείλει δε αυτή να περιορίζηται εντός μερών επί τούτω ειδικώς οριζομένων. Επιτρεπόμενοι χρωματισμοί των ως άνω όψεων είναι : 58 . ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΥ. Επικολλήσεις διαφημίσεων κτ. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. . παραγρ. . Ο κανών ούτος δύναται μη εφαρμόζηται οσάκις η πρόοψις διαμορφουται εις αψιδωτήν στοάν. 1 ορίων και πρέπει να περιφρασσηται ούτος εντός του αυτού ορίου.Δ. Άρθρον 107. η προσάρτησις διαφημίσεων απαγορεύεται απολύτως. Διαμόρφωσις ορατών μερών των κτιρίων. Η υπολειπόμενη μετά την αφαίρεσιν των ανοιγμάτων της προσόψεως επιφάνεια από ύψος 4. πρέπει να ισώται τουλάχιστον με το 1/6 της όλης επιφανείας (συμπεριλαμβανομένων και των ανοιγμάτων). Άρθρον 103. Ένα πάση περιπτώσει απαγορεύεται η επικόλλησις αυτών από ύψος 4. και άνω.Δ.40 μ.00 μ. Άρθρον 106. Επιβάλλεται να καθαρίζονται τακτικώς και ν΄ ανακαινίζονται τουλάχιστον ανά πενταετίαν. 9-8/30-9-1955).00μ. προφανώς αντικειμένων εις την αισθητικην.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΝ.60 .20 . 9-8/30-9-1955). Απαγορεύεται ο χρωματισμός των ορατών όψεων των κτιρίων δια χρωμάτων ή συνδυασμού τοιούτων.

4. ενιαία αρχιτεκτονική. 5. ών οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνωσι γνώσιν προσερχόμενοι εις τα γραφεία της. εμφάνισις πλειοτέρων 59 . κίονας. διακοσμητικά στοιχεία) και κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας. οσάκις πρόκειται περί ειδικής κατασκευής (ως επί παραδείγματι εις τα βάθη των κεκαλυμμενων εξωστών) ή αρχιτεκτονικού χαρακτήρος επιτρέποντος διακόσμησιν δια χρωμάτων περί ωρισμένων μερών.α. Άρθρον 108 1. περί εξαιρετικής σημασίας μνημειακά κτίρια και περί ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας μνημεία ανεγειρόμενων οικοδομών.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. . αλά μόνο δι΄ ωρισμένα μέρη της οικοδομής. διαζωμάτων. απαγορευμένου του χρωματισμού ενίων όψεων ή μερών αυτών δια χρώματος διαφόρου προς το δια τα λοιπά μέρη χρησιμοποιηθέν. Ο φυσικός χρωματισμός των τσιμεντολίθων και τσιμεντολίθων και τσιμεντοκονιαμάτων. κεντρικών οδών. διαζώματα. Υποχρεωτικοί αρχιτεκτονικοί τύποι. κορωνίδας πλαίσια και διακοσμητικάς εντοιχίσεις (λείας ή εν αναγλ΄υφω επί των όψεων. Ο Χρωματισμός του φυσικού ξεστού μαλακού λίθου και η απομίμησις τούτου (αποχρώσεις τεφροκίτρινοι εν γένει). 3. εξωστών. Επί αμφισβητήσεως εις περίπτωσιν μη σαφώς προβλεπομενην υπό του παρόντος άρθρου αρμοδία να αποφασίση τυγχάνει η υπηρεσία. Δια τας περιπτώσεις όμως ταύτας απαιτείται προηγούμενη έγκρισις της υπηρεσίας. προκειμένου όμως περί των λοιπών κτιρίων επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον χρησιμοποιείται δι΄ ωρισμένα μέρη (κορωνίδες. Η αρχιτεκτονική διαμόρφωσις των προόψεων των οικοδομών πρέπει να είναι πάντοτε ανάλογος προς την σπουδαιότητα της θέσεως αυτών. Γενικώς οι κατά τα ανωτέρω χρωματισμοί δέον να ώσι της αυτής αποχρώσεως εφ΄ όλων των μερών των όψεων της αυτής οικοδομής. παραστάδας. Εξαιρετικώς δύναται να επιτραπή παρέκκλισις από των ανωτέρω . 98/30-9-1955). Ο φυσικός χρωματισμός των ερυθρών (αποχρώσεις ερυθροκίτρινοι και κεραμόχροοι) οπτοπλίνθων. Τοιαύτη διαφορά χρωματισμού μερών όψεώς τινος επιτρέπεται μόνον οσάκις γίνεται χρήσις μαρμάρων η απομιμήσεως τοιούτων.). Ο φυσικός χρωματισμός των μαρμάρων και απομιμήσεις τούτων (μαρμαροκονίας). Ιδιαιτέρα προσοχή επιβάλλεται εις την μελέτην των επί πλατειών. δ. δύναται δι΄ Υπουργικής αποφάσεως να επιβάλλονται ωρισμένοι γενικοί κανόνε ως προς την αρχικτεκτονικην διαμόρφωσιν των οικοδομών (οίον ιοσοϋψής κατά ορόφους διάταξις. ανοιγμάτων) των συνεχόμενων κτιρίων. γ. κατόπιν εγκρίσεως της υπηρεσίας. Ούτος εφ΄ όσον πρόκειται περί εξοχικού τύπου οικοδομών (πανταχόθεν ελευθέρων εντός κήπων) δύναται να χρησιμοποιηθή άνευ περιορισμού τινος κατ΄ αρέσκειαν του ιδιοκτήτου. Πρέπει να καταβάλληται φροντίς εις την αρχιτεκτονικήν διάταξιν των προσόψεων επί των κεντρικωτέρων οδών και πλατειών. κιονόκρανα. Επίσης δύναται να επιτραπή κατά τον αυτόν τρόπον η χρησιμοποίησις στιλπνών πλακιδίων κεχρωματισμενων δι΄ ωρισμένα σημεία των όψεων. Επίσης προκειμένου περί των αυτών ως άνω εξοχικών οικοδομών δύνανται να επιτραπώσι και έτεροι ζωηροί χρωματισμοί. 2. ώστε ν΄ αποφεύγηται η δυσαρμονία εκ των αλληλοδιαδόχων αποτόμων μεταπτώσεων των χαρακτηριστικών οριζοντίων γραμμών (γείσων. Εις ωρισμένας οδούς και περιοχάς εκ των εν τη προηγούμενη παραγράφω 1 αναφερόμενων. Προς σαφεστέραν υπόδειξιν των επιτρεπομένων χρωματισμών εις τους ενδιαφερόμενους η υπηρεσία δύναται να καταρτίζη υποδείγματα των βασικών αποχρώσεων τούτων. β. Ενδείξεις δια την υποχρεωτικην διαμόρφωσιν. οίον βάσιν.Δ.

Κατά τον αυτόν τρόπον δύναται να επιβάλληται και η ενάσκησις ελευθέρου αρχιτεκτονικού ελέγχου των κτιρίων. ώστε να χρησιμοποιώνται ως προθήκαι εμπορευμάτων κ. Παν κτίριον πρέπει να παρουσίαζη την εκ κατασκευής εξωτερικήν αυτού αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν ελευθέραν από της βάσεως μέχρι του ύψους. Προθήκαι καταστημάτων.). Τα ανακουφιστηρια πρέπει κατά προτίμησιν να εγκαθίστανται υπογείως. . εγκαταστάσεις.τ. Αποκλείονται εις τας πρωτεύουσας των νομών και τας πρωτεύουσας οδούς των λοιπών πόλεων επιθέσεις προθηκών εμπορευμάτων ή άλλου σκοπού επί των προόψεων των κτιρίων. 1. 1.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Το είδος καλύψεως των ανοιγμάτων (προθηκών και εισόδων) των καταστημάτων. περιπτέρων. Αποκλείονται αποθέσεις έστω και υπό μορφήν απολύτου προσωρινότητος οιονδήποτε αντικειμένων επί οδών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων.παρακειμένων κτιρίων κ. . 2. Περίπτερα. Τοιαύται εγκαταστάσεις είναι αι αναγόμεναι εις την εξυπηρέτσιν υδρεύσεως. επιτρέπονται μόνο κατόπιν αποφάσεων του επί της Συγκοινωνίας Υπουργού. διακοσμητικαί και καλλωπιστικαί επί κοινοχρήστων χώρων τοποθετούνται υπό των Δήμων και Κοινοτήτων. Χρησιμοποίησις αρχιτεκτονικών εσοχών. Μόνιμοι μικραί εγκαταστάσεις επί κοινοχρήστων χώρων εξυπηρετικαί κοινής ανάγκης.λπ. φωτισμού.) ή και ωρισμέναι αρχιτεκτονικαί διατάξεις (τύποι προσόψεων). Κατά τας λοιπάς περιπτώσεις αι προθήκαι. 2. ών η εν αυτοις τοποθετησις καθίσταται αναπόφευκτος δια λόγους τεχνικού ή έως εκ του προορισμού των.).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. επιβάλλεται όπως η διάρκεια αυτών είναι απολύτως περιωρισμενη και προς παντός όπως απομακρύνονται αυτών ολοσχερώς ευθύς ως παρέλθη ο χρόνος της χρησιμοποιήσεώς των. εν πάση περιπτώσει κινηταί (αναρτώμεναι μόνον κατά την ώραν της εργασίας) δεν επιτρέπεται να εξέχωσι της οικοδομικής γραμμής πέραν των δώδεκα εκατοστών το μέτρου (0. 4. μετά σχετικην γνώμην του Δήμου. 9-8/30-91955). ανακουφιστήρια κ.12μ. των πάσης φύσεως συγκοινωνιών και της ασφαλείας. Άρθρον 110. 9-8/30-9-1955). ανακουφιστήρια και οιαιδήποτε εγκαστάσεις εκ των επιτρεπομένων εις τους κονοχρήστους χώρους των πόλεων και κωμών πρέπει ν ΄ ανεγείρονται πάντοτε συμφώνως με τα υπό της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας θεωρούμενα κατάλληλα σχέδια.λπ.Δ. επί κοινοχρήστων χώρων και η εν αυτοίς τάξις. πανηγύρεων κ. Προκειμένου περί εγκαταστάσεων σημαντικών έργων τέχνης ή εξωραϊσμού χώρων ιδιαιτέρας σημασίας πρέπει ο Δήμος να ζητή και την γνώμην επιτροπής 60 . Εγκαταστάσεις καλλιτεχνικοί. Άρθρον 109. 3. καθίσματα. να διατηρώνται ευπρόσωποι και εν καλή καταστάσει και να συντηρώνται καλώς υπό των χρησιμοποιούντων ταύτας. Απαγορεύεται εις τας πόλεις η κάλυψις των εκ των αρχικτεκτονικών εσοχών και εξοχών των κτιρίων δημιουργούμενων κενών δια προσθέτων προχείρων ή μονίμων εγκαταστάσεων προς ενάσκησιν εμπορίου ή οιονδήποτε έτερον σκοπόν. Αι προόψεις αύται προκειμένου περί καταστημάτων πρέπει να διαρρυθμίζονται οικοδομικός και αρχιτεκτονικώς καταλλήλως.λπ. Εις περιτπωσιν προσωρινών κατασκευών επί κοινοχρήστων χώρων λόγω εορτών. Περίπτερα. 5. λαϊκών αγορών κτ. .λπ. (οίον εξεδρών. εις τα κεντρικά τμήματα των μεγάλων πόλεων δύναται να καθορίζηται υπό της Αρχής. καθίσματα. 3.

τ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ XV ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ Όρια ύψους περιφραγμάτων οικοπέδων. Εις την περίπτωσιν των κατά τας παραγράφου 6 και 7 εγκαταστάσεων. 1.) προ πάσης αυτών λειτουργίας επιβάλλεται ο έλεγχος υπό της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας. 98/30-9-1955). Άρθρον 111. ειδοποιουμενη υπό της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας. Άρθρον 112.τ. έστω και εν τη φυσική των καταστάσει .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. πρέπει να δενδροφυτέυονται υπό των Δήμων και κοινοτήτων. εκδιδομένης κατόπιν συνεννοήσεως αυτής μετά των Δήμων ή Κοινότητος. Εγκεκριμεναι αλλ΄αδιαμόρρφωτοι εισέτι πλατείαι. εν ανάγκη δε και του Υπουργείου η έγκρισις.εξ ειδικών καλλιτεχνών και αρχιτεκτόνων. Εξωραϊσμός και καθαριοτης κοινοχρήστων χώρων. Πάγιαι και εν γένει μεγάλαι εγκαταστάσεις των πλανοδίων μικροπωλητών απαγορεύονται επί των κοινοχρήστων χώρων. οίον εξέδραι. η οποία χορηγεί και την σχετικην άδειαν. ήν η ιδία κανονίζει κατά τας διεπουσας του Δήμους και Κοινότητας διατάξεις. Εάν τα εν γένει εξωραϊστικά έργα θίγωσι και την διάταξιν του συγκοινωνιακού δικτύου (οίον διαρρυθμίσεις πλατειών εν σχέσει προς τας πέριξ οδούς) πρέπει να ζητήται και η γνώμη της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας. Πλην των άνω αντικειμένων και μικράς κινητής εξέδρας δι΄ ορχήστραν. επιτρεπόμενης μόνον της χρησιμοποιήσεως μικρών τραπεζών φορτηγών υπό των χειρών εκάστου πωλητού. Προσωριναί εγκαταστάσεις επί κοινοχρήστων χώρων δι΄ εορτάς κ. ειδοποιουμενης προς τούτο υπό της Αστυνομική Αρχής. ουδεμία ετέρα εγκατάστασις ή περίφραξις εις τοιαύτα υπαίθρια κέντρα είναι επιτετραμμένη. 6. οφείλει να προβαίνη εις την αναγκαστικην άρσιν των. Εις περίπτωσιν καθ΄ ήν κατά την κρίσιν της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας σημειουται οιαδήποτε κατάχρησις. ως προς τας τοιαύτας εγκαταστάσεις. επιτρέπονται μόνον βάσει αδείας της Αστυνομικής Αρχής. .Δ. ο Δήμος ή Κοινότης δικαιούται αποζημιώσεως. Επιτρέπεται η επί κοινοχρήστων χώρων εγκατάστασις ευπροσώπων καθισμάτων και τραπεζών των κέντρων αναψυχής. 61 . .τ. Οσάκις εκ των εγκαταστάσεων τούτων δύναται να διατρέξη κίνδυνον το κοινόν (οίον εξέδραι κ. την δε άδειαν της εγκαταστάσεως παρέχει ο Δήμος ή η κοινότης. Οι Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται να διατηρώσι εν καλή κατστάσει τας πλατείας. εφ΄ όσον δεν βλάπτεται η κυκλοφορία. Τα περίπτερα λαϊκών αγορών πρέπει να περιορίζονται μόνο εις την έκθεσιν αντικειμένων και να μη αποτελώσι κεκαλυμμένους και κλειστούς χώρους. λόγω μη επεκτάσεως προς αυτάς της πόλεως. τας δενδροστοιχεία των οδών και τα κοινόχρηστα κηπάρια και άλση και να εξωραίζωσι όλους τους κοινοχρήστους χώρους. αύτη ειδοποιεί την Αστυνομικην Αρχή. η οποία οφείλει να προβαίνη αμέσως εις την άρσιν των και την αφαίρεσιν της σχετικής αδείας από τον κάτοχον.τ. Το συγκοινωνιακόν ζήτημα κανονίζει η Αστυνομική Αρχή.τ. Εις περίπτωσιν διαρκείας των εγκαταστάσεων τούτων πέραν του δέοντος η Αστυνομική Αρχή. περίπτερα λαϊκών αγορών κ.Δ. Τα της κυκλοφορίας αυτών κανονίζει η Αστυνομική Αρχή.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 98/30-9-1955).τ.

εις θέσεις καθ΄ άς επιτρέπεται να εφάπτονται προς άλληλα τα ανεγειρόμενα κτίρια (συνεχές οικοδομικον σύστημα). Πάντως τα υποστυλώματα και υπερυψώσεις υπάγονται εις τας διεπούσας τους μεσοτοίχους διατάξεις.Δ. δεν επιτρέπεται να έχωσιν ύψος μεγαλύτερον των δύο και ήμισυ μέτρων (2.τ. επιτρέπεται να κατασκευάζονται συμπαγή το πολύ μέχρις ύψους ενός μέτρου από του πεζοδρομίου.Συμπαγή κιγκλιδωτά. Δύνανται ουχ ήττον ούτοι κοινή συμφωνία. δικαιούται να κατασκευάση αυτά μέχρι του εν λόγω ορίου. 9-8/30-9-1955). Το όριον τούτο ισχύει τόσον δια τα μεταξύ κοινοχρήστων χώρων και ιδιοκτησιών περιφράγματα. στήριξις υποστυλωμάτων ή η εν μέρει τοιούτων ύψωσιν.1. . Επιτρέπεται η επί των κατά την ανωτέρω παράγραφον 12 περιφραγμάτων. εφ΄ ών οικοπέδων το ισχύον σχέδιον ή ο σχετικός οικοδομικός κανονισμός προβλέπει μεταξύ του προσώπου του οικοπέδου και του κτιρίου την υποχρεωτικην τήρησιν ακαλύπτου χώρου. χωρίς ν΄ απαιτήται οιαδήποτε προς τούτο συγκατάθεσις ή παρέμβασις του ιδιοκτήτου της ομόρου ιδιοκτησίας. Άρθρον 114. Άρθρον 113.50).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 3 δουλειών συνεπεία παρεκκλίσεως από του συνεχούς συστήματος. 9-8/309-1955). να ορίζωσι υπό τύπος δουλείας του ακινήτου και μικρότερον όριον. εφ΄ όσον ούτοι δεν αποτελουσι στοιχείον της οικοδομής ήτοι πλευράν του κεκαλυμμένου χώρου (δωματίου) ή τουλάχιστον χρησιμοποιησίμου υποστέγου. Τα περιφράγματα (περιτοιχίσματα) των εντός των σχεδίων των πόλεων κειμένων οικοπέδων. Τα μεταξύ των ιδιοκτησιών και των κοινοχρήστων χώρων περιφράγματα. Επίσης ισχύει και αν ακόμη το περίφραγμα περιλαμβάνεται εντός μιας και της αυτής ιδιοκτησίας. 1. Επιτρέπεται ουχ ήττον παρέκκλισιν από του περιορισμού τούτου. δωμάτων κ.Δ. προς υποστήριξιν εξωστών. αέρος κ. . Εις την τάξιν των περιφραγμάτων υπάγονται και οιοιδήποτε απλοί τοίχοι εντός των οικοπέδων ή επί των ορίων αυτών. Περιφράγματα εις θέσις εν αίς επιτρέπονται κτίρια.τ. Το ανωτέρω όριον είναι το μέγιστον υποχρεωτικον τοιούτον δια τα μεταξύ των ιδιοκτησιών διαχωριστικά περιφράγματα. επιβάλλεται να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε 62 . 2. 2.λπ. επί της απόψεως ότι οιοσδήποτε των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών. . Εφ΄ όσον πρόκειται περί διαχωριστικών μεταξύ συνορευόντων οικοπέδων περιφραγμάτων . Τρόπος κατασκευής περιφραγμάτων. 2. ής την διάρκειαν ισχύος ορίζουσιν εν αυτή ταύτη. 1. εφαρμοζόμενων ως προς ταύτην αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 112 παραγρ.ουδέν δημιουργούντες υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα φωτός. 2. όσον και δια τα μεταξύ των τελευταίων διαχωριστικά τοιαύτα. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως ή επεκτάσεως οικοδομής μέχρι του κοινού των ιδιοκτησιών ορίου επί οικοπέδου έχοντος διαχωριστικά περιφράγματα και χρησιμοποιήσεως τούτων ως στοιχείων της οικοδομής. ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δικαιούται εις την ύψωσιν των διαχωριστικών τοίχων μέχρι του αναγκαίου δια την οικοδομήν ύψους. εκτός εάν πρόκειται περί των κατά το άρθρον 38 παραγρ. Τα μεταξύ των ιδιοκτησιών διαχωριστικά περιφράγματα δέον να κατασκευάζονται εις πάσαν περίπτωσιν συμπαγή 9τοιχοποιίας).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. κατόπιν κοινής μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών συμφωνίας. από του σημείου δε τούτου και άνω. οι κατά το προηγούμενον άρθρον περιορισμοί εισιν απολύτως προσωρινοί.

Ειδικώς τα των μεταξύ ιδιοκτησιών και κοινοχρήστων χώρων μετρώνται από της στάθμης του πεζοδρομίου. εκ κιγκλιδώματος ή δικτυωτού). Εάν η στάθμη του οικοπέδου εις το πρόσωπον αυτού υπέρκειται της στάθμης του κοινοχρήστου χώρου. 2. η υποχρέωσις της κατασκευής των πλαγίων διαχωριστικών περιφραγμάτων κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα. Εάν η επιφάνεια από την σταθμην της οποίας μετράται το ύψος των περιφραγμάτων παρουσιάζη κατά την διεύθυνσιν αυτών κλίσιν ως προς τον ορίζοντα. ισχύει και επί βάθους δύο εισέτι μέτρων από της προς την οδόν οικοδομικής γραμμής. 8. 3. να αποθηκευθώσιν εύφλεκτα υλικά. Ως προς την εφαρμογήν της παραγράφου 4 διασαφηνίζεται ότι αύτη δεν αφορά τα μεταξύ των εις το εσωτερικόν των οικοπέδων τηρητέων ακάλυπτων χώρων (κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 33 ή και άλλων) περιφράγματα. Περιφράγματα μεταξύ χώρων παρουσιαζόντων διαφοράν στάθμης. 1 παράγραφος εφαρμόζεται και εις την περίπτωσιν του άρθρου 38 παραγρ. 7. Τα εν τοις ανωτέρω αναφερόμενα ύψη των περιφραγμάτων μετρώνται από της στάθμης του εδάφους εφ΄ ού ταύτα εδράζονται. εφ΄ όσον μεταξύ τούτων και των οικοδομών επιβάλλεται η τήρησις ακαλύπτων χώρων. Η υπ΄αριθ. Πάντως εις περίπτωσιν αμφιβολιών ως προς την ακρίβειαν της αφετηρίας μετρήσεως ρυθμίζει το ζήτημα η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία κατά την κρίσιν της και ούτως ώστε να αποφεύγηται υπέρβασις των εν τοις ανωτέρω οριζομένων ορίων. Εάν πρόκειται περί οικοπέδων εφ΄ ΄ων ισχύει επί πλέον και περιορισμός τηρήσεως ακάλυπτου χώρου και μεταξύ των οικοδομών και των πλαγίων αυτών πλευρών (μη συνεχές οικοδομικον σύστημα. 2 παράγραφος εφαρμόζεται και εις την περίπτωσιν του άρθρου 30 παραγρ. 63 . Μόνον εις οδούς βιομηχανικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται εξαίρεσις του κανόνος τούτου δι΄ υπουργικής αποφάσεως. εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των παραγρ. Εάν η διαφορά αύτη κυμαίνεται μεταξύ 1-1. 6. εφ΄ όσον η οδός γενικώς φέρει βιομηχανικον χαρακτήρα και εις το περιφρασσόμενον μέρος πρόκειται. 3 εδαφ. Τοιαύται φυτείαι επιτρέπονται και επί των μεταξύ κοινοχρήστων χώρων και ιδιοκτησιών περιφραγμάτων. 1.3 και 4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και αν ακόμη δεν πρόκειται περί διαχωριστικών περιφραγμάτων. Επί των διαχωριστικών μεταξύ των ιδιοκτησιών περιφραγμάτων επιτρέπεται η ανάπτυξις αναρριχωμένων φυτειών καθ΄άπαν το ύψος των. 9-8/30-9-1955). ως προς τα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος 1. 5. Κατά τας περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου και τα μεταξύ των ιδιοκτησιών διαχωριστικά περιφράγματα (πλάγιοι μεσότοιχοι) επιβάλλεται να κατασκευάζονται καθ΄ όν αύτη ορίζει τρόπον επί των τμημάτων των περιλαμβανόμενων εντός των τηρητέων ακαλύπτων χώρων. 2.Δ. Άρθρον 115. από της οδού. ή τοιούτου μη υπάρχοντος. 3. 3. 9. οικοδομαί πανταχόθεν ελεύθεραι). 6 και 7 παραγράφοις αναφερομένων περιπτώσεων. όσον και ως προς το ολικον ύψος αυτού.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αρχής. . τα περιφράγματα υποδιαιρούνται εις τμήματα μήκους το πολύ 4 μέτρων και το ανωτέρω ύψος μετράται εις το μέσον εκάστου τοιούτου τμήματος.ο όπισθεν αυτών χώρος του οικοπέδου να καθίσταται ορατός( π. α΄. αλλ΄η θέσις αυτών ως προς τα κτίρια και τους κοινοχρήστους χώρους είναι ανάλογος προς τας υπό του άρθρου τούτου προβλεπομενας. 4.χ. Η υπ΄αριθ. Εις περίπτωσιν συμπτώσεως των εν ταις προηγουμέναις υπ΄αριθ.50 μέτρου . η διαφορά αύτη του ύψους συνυπολογίζεται τόσον ως προς το συμπαγές μέρος του περιφράγματος.

εφ΄ όσον δε είναι μείζων το περίφραγμα κατασκευάζεται με σταθερόν ύψος ενός και ημίσεως μέτρου από της υψηλοτέρας στάθμης. 3). .50) μ. Εν περιπτώσει διαφοράς στάθμης μεταξύ δύο παρακείμενων οικοπέδων. ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να μορφώνη κανονικον πρανές επί της ιδιοκτησίας του προς την οδόν συμφώνως προς τας σχετικας υποδείξεις της υπηρεσίας.50 μ. . Εν πάση περιπτώσει το επί του υψηλότερου οικοπέδου περίφραγμα επί ύψους 0. Εάν η διαφορά υπερβαίνη τα 2. είναι δυνητικόν δια τον ιδιοκτητην του υψηλοτέρου οικοπέδου. 1.50 μ. η δε ως άνω δυνητική υπερύψωσις δύναται να είναι και μη συμπαγής.50 μ. υποχρεούται να καλύπτη το πρανές τούτο είτε δια φυτειών είτε δια τοιχοποιίας ή λιθενδύτου ωρισμενης επιφανειακής μορφής. το επί πλέον δε ύψος μέχρι του 1.επιτρέπεται η κατασκευή μόνον απλού κιγκλιδωτου προφυλακτηρίου στηθαίου ύψους μη υπερβαίνοντος το εν μέτρο. τότε το υποχρεωτικον ύψος του περιφράγματος περιορίζεται εις 0. Καθ΄ άς περιπτώσεις παρουσιάζεται διαφορά στάθμης μεταξύ των ορίων οικοπέδων κατά τα κοινά όρια. 4 τοίχων επικαλύψεως ή υποστηρίξεως εφαρμόζονται τα περί μεσοτοιχιών γενικώς ισχύοντα.50 μέτρα. ο ιδιοκτήτης οφείλει πάντοτε να καταβιβάζη εις το ύψος τούτο την στάθμην του οικοπέδου του επί βάθους ουχί ελάσσονος των τεσσάρων μέτρων από της προς την οδόν πλευράς αυτού. 9-8/30-9-1955). συνυπολογίζεται εις το όλον ύψος του περιφράγματος μέχρι των 2.Δ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Κατά τας περί ών η παρούσα παράγραφος περιπτώσεις.Τα μεταξύ των ιδιοκτησιών διαχωριστικά περιφράγματα τοποθετούνται εξ ημισείας επ΄ αμφοτέρων των συρευσουσών ιδιοκτησιών και είναι κοινά. Άρθρον 116. Υποχρεωτική και μη περίφραξις οικοπέδων. άνωθεν της στάθμης αυτού πρέπει να είναι πάντοτε συμπαγές (εκ τοιχοποιίας).(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 64 .50μ. Εάν η διαφορά υπερβαίνη τα 1. Η αρμοδία αρχή αποφαίνεται περί της αναγκαίας κατασκευής τοιούτου τοίχου. . ήτοι κατά τα μεταξύ ιδιοκτησίας και κοινοχρήστων χώρων όρια.50μ. Κατα τας περί ών η ανωτέρω παράγραφος 3 περιπτώσεις. Άρθρον 117 1. 9-8/30-9-1955). είναι υποχρεωτική εφ΄ όσον ταύτα κείνται εντός των σχεδίων των πόλεων είτε επιβάλλεται μεταξύ προσώπου και οικοδομικής γραμμής τήρησις ακαλύπτου χώρου.Δ. να εξικνωνται εις τον κανονικόν ύψος των (2. Διαχωριστικά περιφράγματα. τα επί των μεταξύ των ιδιοκτησιών διαχωριστικά περιφράγματα (όπου υπάρχωσι τοιαύτα) πρέπει να απολήγωσι παρά την οδόν εις το ύψος των επ΄ αυτής περιφραγμάτων και δια βαθμιαίας μεταβολής του ύψους των συνεχιζόμενης επί μήκους αυτών τουλάχιστον 3.. επιβάλλεται η κατασκευή τοίχου προς επικάλυψιν της γυμνής επιφανείας ή εν ανάγκη και υποστηρίξεως. ως προς δε τη επιβάρυνσιν δια την δαπάνην κατσκευής αυτών ως επίσης και των περί ών το προηγούμενον άρθρον παραγρ. υφίσταται δε κίνδυνος διαβρώσεως του εδάφους (εδάφη γαιώδη ή εκ σεσαθρωμένων βράχων). εφ΄ όσον μεν αύτη κατά το κοινόν όριον είναι ελάσσων του ενός μέτρου. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως οιασδήποτε οικοδομής η περίφραξις των οικοπέδων επί του προσώπου αυτών. (κατασκευαζόμενου τούτου επί της υψηλοτέρας στάθμης με μικρότερον ύψος). 4. δίκηντος από του ενός εις το έτερον οικόπεδον. εάν δε το έδαφος εν είναι βραχώδες.50μ. είτε αφίεται ούτος οικειοθελώς όπισθεν της οικοδομικής γραμμής (άρθρον 30 παραγρ.

β΄. 9-8/30-9-1955). Εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν πλην των άνω η περίφραξις επιτρέπεται μόνον κατά πρόχειρον τρόπον δι΄ απλών συρματοπλεγμάτων και καταλλήλων δια φράκτας φυτειών οσάκις η καλλιέργεια ή η προστασία δασωμένων εκτάσεων δικαιολογεί ταύτην. 3. Οσάκις πρόκειται περί προστασίας οπωροφόρων δένδρων ή ανθοκήπων επι συνεχόμενης εκτάσεως ουχί ελάσσονος των 4 στρεμμάτων. ήτοι τους αποτελουντας στοιχεία των κτιρίων. 1. εφ΄ών επιτρέπεται η ανέγερσις οικοδομών. Άρθρον 120. 1. Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πάχη των μεσοτοίχων ορίζονται ως εν άρθρω 84 παραγρ. Περίφραξις των εκτός του σχεδίου γηπέδων επιτρέπεται μόνον: α΄.50 μέτρ.00 έως 1.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Οι διαχωριστικοί ή κοινοί τοίχοι ή μεσότοιχοι.Δ. πρέπει αν τοποθετώνται επ΄ αμφοτέρων των ομόρων ιδιοκτησιών κατά τα εφεξής οριζόμενα. 3 και η διαφορά στάθμης είναι 1. Κατά τας άνω περιπτώσεις. 1. η αύξισις αύτη πρέπει να επιτυγχάνηται δι΄ αναλόγου προϊούσης αυξήσεως από των ορίων. Α) δ και Β) δ θεωρούμενων ως ελαχίστων. Εάν οιοιδήποτε λόγοι επιβάλλουσιν εις τους κάτω ορόφους πάχη επί πλέον των ανωτέρω δι΄ έκαστον τούτων οριζομένων ορίων.Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται κατ΄ αναλογίαν και δια τα εκτός των σχεδίων των πόλεων επί οδών συγκοινωνίας έχοντα πρόσωπα οικόπεδα. ως προς τη περίφραξιν ισχύουσιν εν γένει αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και επιτρέπεται αύτη. . Άρθρον 119. κατά δε την δευτέραν εφ΄ όσον θέλει περιφραχθή ολόκληρος ο δι΄ αυτήν οριζόμενος ως άνω ελάχιστος χώρος. Η επί των προσώπων των οικοπέδων περίφραξις δύναται να παραλείπηται εις κώμας και εξοχικούς συνοικισμούς. 1. αδιαφόρως του σκοπού των. 65 . πάντως δε εφ΄ όσον πρόκειται περί εκτάσεως ουχί ελάσσονος των δύο στρεμμάτων. εφ΄ όσον συντρέχει η περίπτωσις του άρθρου 115 παραγρ. 9-8/30-9-1955). Διαχωριστικοί τοίχοι. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧVI. .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Διαστάσεις και θέσεις μεσοτοίχων. Ως προς του μεσοτοίχους του ανεγειρόμενους επί των πλευρών των οικοπέδων εφ΄ ών επιβάλλεται ή απλώς επιτρέπεται επαφή των οικοδομών προς αλλήλας (συνεχές σύστημα).Δ.2. ήτοι είτε αποτελουσι στοιχεία των οικοδομών.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. είτε απλώς αποβλέπουσιν εις την περίφραξιν των ιδιοκτησιών. Καθ΄άς περιπτώσει δυνάμει των ειδικών περί δομήσεως εκτός των σχεδίων των πόλεων διατάξεων επιτρέπεται η επ΄ αυτών ανέγερσις κτιρίων και μόνον εφ΄ όσον ανεγείρονται τοιαύτα. Ο τελευταίος προς τα άνω όροφος πρέπει πάντοτε να έχη τουλάχιστον τα Α) δ και Β) δ΄πάχη. Περίφραξις οικοπέδων εκτός του σχεδίου Άρθρον 118. Πάντως το επί πλέον ποσόν λαμβάνεται εκ του οικοπέδου του πρώτου οικοδομουντος κατά τας διατάξεις της κάτωθι παραγράφου. .Δ. 2. κατά μεν την πρώτην εφ΄ όσον θέλει περιφραχθή ολόκληρος ο προβλεπόμενος υπό των ειρημένων ειδικών διατάξεων ελάχιστον χώρος δια την εκτέλεσιν εργασιών δομήσεως. 2. ισχύουσι τα επόμενα. 9-8/30-9-1955).

80 μ.50 μ. Εξαίρεσις από του όρου τούτου επιτρέπεται μόνον εφ΄ όσον υπό το βάθος των 2. επιτρέπεται μείωσις των 2.50 από του πεζοδρομίου) ως μέγιστον δε τα 5. ως ελάχιστα μεν θεωρούνται τα εν άρθρω 93 παραγρ.Εφαρμογή ειδικών μονίμων τρόπων δομήσεως εις μεσοτοίχους επιτρέπουσα μείωσιν των ανωτέρω παχών (μονολιθικαί κατασκευαί εκ σκιρροκονιάματος). από του κοινού όρου.00 μ. 2 επιτρέπεται χρησιμοποίησις ωμοπλινθοδομής ελαχίστου πάχους υπέρ τα θεμέλια 0. (σιδηροπαγές σκιρροκονίαμα. Ο πρώτος οικοδομών εκ των ομόρων γειτόνων από των θεμελίων μέχρι της στάθμης του ισογείου δεν δικαιουται να καταλάβη εκ της ιδιοκτησίας του γείτονος πλέον του ημίσεος των δι΄ έκαστον όροφον οριζομένων ως άνω ορίων πάχους προς κατασκευήν του μεσοτοίχου. Προκειμένου περί των μικρών οικοδομών (το πολύ διορόφων) των κωμών. οπότε η εκ της διαστρώσεως ταύτης προκύπτουσα διαπλάτυνσις της θεμελιώσεως λαμβανεται εξ ημισείας εξ εκάστου των ομόρων οικοπέδων. Δια τον καθορισμόν των τμημάτων του τοίχου καθ΄ ύψος εις τας οποία εφαρμοστέα τυγχάνουσι τα εν παραγράφω 1 οριζόμενα πάχη. (εφ΄ όσον επιτρέπει τούτο η φύσις του εδάφους και το είδος και η διάταξις των κτιρίων). ήτοι μέχρις ύψους τινός χρησις λιθοδομής και κατά το υπόλοιπον χρήσις οπτοπλινθοδομής.80 μ.50μ. αποκλειόμενης της χρησιμοποιήσεως εις περίπτωσιν αργών λίθων τοιούτων άνευ θραυσιγενους επιφανείας καθ΄ όλα των τα μέρη και επιβαλλόμενης της χρήσεως κονιάματος περιέχοντος και ποσότητα υδραυλικής κονίας. (εφ΄ όσον η στατική άποψις επιτρέπει τούτο( και άνευ της άνω συμφωνίας. 5. 3. σιδηραί κατασκευαί με απλην επένδυσιν) επιτρέπεται μόνον υπό τας προϋποθέσεις του άρθρου 121 παραγρ. 4 και 5. 2. πάντως όμως η δόμησις πρέπει να είναι λίαν επιμεμελημένη. 1 οριζόμενα (του ύψους του ισογείου υπολογιζόμενου πάντοτε εις 3. Επιτρέπεται και μικτού συστήματος χρήσις εις τον μεσότοιχον.60 μ. 4. Εάν τα όμορα οικόπεδα παρουσιάζουσι διαφοράν στάθμης (μετά τας προβλεπομενας δια την ανέγερσιν των κτιρίων εκσκαφάς και ισοπεδώσεις) κατ΄ εγκαρσίαν προς το κοινόν όριον διεύθυνσιν η θεμελιώσις του μεσοτοίχου πρέπει πάντως να υπόκεινται τουλάχιστον κατά 0. εις 1. 6.50 μ. η θεμελιώσις του μεσοτοίχου δύναται να στηριχθή επ΄ αυτου. Η εκλογή του συστήματος δια τον μεσότοιχον απόκειται εις τον πρώτον οικοδομουντα. εξορυσσομενου πάντως εις βάθος τουλάχιστον 0. Οι όμοροι ιδιοκτήται κατόπιν συμφωνίας δικαιούνται να μειώσωσι το ως άνω ελάχιστον βάθος της θεμελιώσεως των 2. επιτρεπόμενης της μειώσεως του 66 . Το αυτό ισχύει και ως προς τους μεσοτοίχους εξ ωμοπλίνθων περί ών η ανωτέρω παραγρ.00 μέτρα. Η θεμελίωσις των κατά τα ανωτέρω μεσοτοίχων επιβάλλεται να φθάνη εις βάθος τουλάχιστον 2.50 μ. Πάντως δε χωρεί μείωσις κάτω των 0. κάτω της επιφανείας του εδάφους (μετά την ενδεχομένως αναγκαίαν εκσκαφήν τούτου προς ισοπέδωσιν) κατά το χαμηλότερον σημείον του κοινού ορίου.50 μέτρων κρίνεται απαραίτητος η κατασκευή βάσεως (διαστρώσεως) της θεμελιώσεως προς διανομήν μόνον της εκ του ιδίου βάρους του μεσοτοίχου (με τα ανωτέρω παραγρ. Θεμελιώσεις μεσοτοίχων. η απομείωσις του πάχους του τοίχου γίνεται ολόκληρος υπέρ του οικοπέδου του πρώτου οικοδομουντος ούτως ώστε η προς το όμορον οικόπεδον πορεία του μεσοτοίχου να είναι συνεχές κατακόρυφον επίπεδον. 1 ορισθέντα πάχη) πιέσεως επί μεγαλυτέρας επιφανείας.30 μ. ισχυόντων δι΄ εκάστην περίπτωσιν αναλόγως των ανωτέρω ορίων πάχους. Εις την περίπτωσιν των οικοδομών του άρθρου 69 παραγρ. το επί πλέον των άν ποσόν πρέπει να λαμβάνηται εξ ολοκλήρου εκ της ιδιοκτησίας του πρώτου οικοδομουντος.Εάν λόγω θεμελιώσεως ή ύψους της οικοδομής ή δι΄ οιονδήποτε έτερον στατικόν λόγον απαιτηθώσιν ενιαχού πάχη μεσοτοίχου μεγαλύτερα. 2 . της στάθμης του χαμηλοτέρου οικοπέδου μετρούμενης εις απόστασιν 4. Εάν το έδαφος της θεμελιώσεως αποτελείται εκ συμπαγούς βράχου μη υποκείμενου εις αποσάθρωσιν. από δε της βάσεως του ισογείου και άνω.

δύναται ο πρώτος οικοδομών να τοποθετήση τον κατά την άνω παράγραφον φέροντα σκελετόν εν επαφή με το κοινόν όριον. 98/30-9-1955). . Κατόπιν κοινής συμφωνίας των ομόρων γειτόνων. Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των ομόρων ιδιοκτητών.).τ. στοιχείων κατά τρόπον αναπτύσσοντα τριβήν εξ επαφής μετά των παρειών του μεσοτοίχου. 2. ο πρώτος οικοδομών. ήτοι εις τρόπον ώστε τα εξώτατα αυτού σημεία να άπτονται του ορίου τούτου. Εις την περίπτωσιν του κατά το άρθρον 49 παραγρ. Κατακόρυφα υποστυλώματα ή πλαισιωταί κατασκευαί του φέροντος οργανισμού μονολιθικαί. μη επιτρεπόμενου όπως ο όλος (εκ σκελετού και επικαλύψεως) τοίχος έχη εις οιονδήποτε σημείον του πάχος έλασσον του ποσού τούτου (των 0. Πάντως και αύται πρέπει να εδράζονται επί προσκεφαλαίων μονολιθικής κατασκευής πλάτους περίπου ίσου τω διπλασίω του ύψους της δοκού και τω τριπλασίω του πλάτους του πέλματος αυτής.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. οφείλει να κατασκευάση τον μεσότοιχον με τα όρια ταύτα πάχους και μετ΄ αυτόν να τοποθετήση τα ώς άνω στοιχεία του φέροντος οργανισμού. Οι κατά το προηγούμενον άρθρον μεσότοιχοι πρέπει να κατασκευάζονται συμπαγείς καθ΄ άπαν αυτών το σώμα. 3. επιτρέπεται η κατασκευή κοινού φέροντος σκελετού δι΄ αμφοτέρας τας επί των ομόρων οικοπέδων 67 . εφιστωμένης της προσοχής ως προς την κατάληλον τεχνικώς διαμόρφωσιν της στηρίξεως προς αποφυγήν δυσμενών επί του τοίχου αποτελεσμάτων εξ ενδεχόμενων αρνητικών ροπών.βάθους θεμελιώσεως εις 1. Η τοιαύτη συμφωνία επιτρέπεται μόνον υπό τον όρον όπως και ο δεύτερος οικοδομών έχη το δικαίωμα να οικοδομήση παρά το κοινόν όριον κατά τον ίδιον τρόπον. Μεσότοιχοι εξ ειδικών κατασκευών (σιδηροπαγές σκιροκονίαμα κ. Τρόπος κατασκευής μεσοτοίχων .25 μ.λπ. και οιονδήποτε δοκών υπολογιζόμενων ως πεπακτωμένων εις τον μεσότοιχον. η απόστασις των ΄δυο και ήμισυ μέτρων λογίζεται από κτιρίου εις κτίριον. Πάντως ούτος έχει την υποχρέωσιν όπως δημιουργήση κατά το κοινόν όριον τοίχον τουλάχιστον του ανωτέρω πάχους 0. Μετά την κατασκευήν του μεσοτοίχου υπό του πρώτου οικοδομήσαντος.25 μ.25 μ. μεταλλικαί ή εκ σιδηροπαγούς σκιροκονιάματος. 4. . Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των όμορφων ιδιοκτητών. και οιονδήποτε κατακορύφων στοιχείων του φέροντος οργανισμού του κτιρίου (οίον υποστυλωμάτων σιδηρών ή εκ σιδηροπαγούς σκιροκονιάματος κ.λπ. 5. 1. αφίστναται καθ΄ άπαν το ύψος των τουλάχιστον κατά δύο και ήμισυ μέτρα του κοινού ορίου και κατά δύο μέτρα από των κατακορύφων παρυφών του ανοίγματος. πρέπει να τοποθετώνται ολόκληροι πέραν των κατά το άρθρον 120 παραγρ 1 προβλεπόμενων ελάχιστων ορίων πάχους του μεσοτοίχου. εφ΄ όσον τα προς την ετέραν των ομόρων ιδιοκτησιών κτίρια.).Δ.00 μ. απαγορεύεται εις τον δεύτερον οικοδομουντα να προβή εις την χάραξιν εντορμιών καθ΄ άπαν το μήκος αυτού επιτρεπόμενων μόνον των μεμονωμένων οπών προς στήριξιν των ως άνω δοκών. Άρθρον 121. 4 κοινού φωταγωγού. Εν τη περιπτώσει ταύτη επιβάλλεται πληρωσις των διακένων του σκελετού δια συμπαγούς τοίχους πάχους τουλάχιστον 0. Εκτός της κατά τα προηγούμενα Κεφάλαια απαγορεύσεως στηρίξεως επί των μεσοτοίχων οιονδήποτε στοιχείων της οικοδομής απαγορεύεται επίσης και η στήριξις και οπωσδήποτε εντοίχισις και εξ αφλέκτου ακόμη υλικού μονολιθικών ή εκ σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος πλακών. επιτρεπόμεναι επ΄ αυτών στηρίξεις. δύνανται να αφεθώσιν επί του μεσοτοίχου ανοίγματα.) επιτρεπόμενης μόνον κατ΄ εξαίρεσιν της στηρίξεως μεμονωμένων δοκών εξ αφλέκτου υλικού υπολογιζόμενων ως ελευθέρως εδραζομενων επί της μεσοτοιχίας.τ. Αποκλείεται η τοποθέτησις των ως άνω απαγορευομενων όπως εντοιχισθώσιν ή στηριχθώσιν επί των μεσοτοίχων υποστυλωμάτων κ.

XV ως προς τον όλον μεσότοιχον. 2 αποκλειομένων και ών ο περιορισμός εντός των κανονικών των θέσεων καθίσταται δυσχερής ή αδύνατος λόγω της στατικής λειτουργία των και του τρόπου κατασκευής.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. το ½ της δαπάνης θεμελιώσεως αυτού.Δ. ήτοι α΄. Δικαιούται επίσης υπό τον αυτόν όρον της ασφαλείας ν΄ αυξήση προς ιδίαν του χρήσιν το πάχος του μεσοτοίχου επί του ομόρου του οικοπέδου εν ών το παλαιόν κτίριον μέχρι του ½ του κεκανονισμένου ελαχίστου πάχους ή και να ενισχύση τα άνω στοιχεία προς συνεργασίαν αυτών μετά του ανεγερθησομενου νέου κτιρίου (εάν τούτο καθίσταται τεχνικώς δυνατόν) εφ΄όσον δεν επαρκεί το εντός της ιδιοκτησίας του έτερον ½ του αυτού πάχους προς τοποθέτησιν εντός αυτού αυτοτελούς φέροντος οργανισμού υπέχοντος θέσιν μεσοτοιχίας. Άρθρον 122.ανεγειρόμενας οικοδομάς τοποθετουμένου δίκην μεσοτοίχου εξ ημισείας επ΄ αμφοτέρων των οικοπέδων. παραγρ. οφείλει να καταβάλη εις τον ιδιοκτήτην του ομόρου ακινήτου την αναλογούσαν δαπάνην. καταλαμβάνουσι μέρος εξ αμφοτέρων των ομόρων οικοπέδων.Δ. Αποζημίωσις μεσοτοιχίας. συμμορφούμενος άμα προς τα υπό του άρθρου 135 παραγρ. Όταν ο δεύτερος οικοδομών χρησιμοποιήση τον υπάρχοντα μεσότοιχον. .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 121 παραγρ.38 μ. 2. Εις περίπτωσιν ανεγέρσεως νέας οικοδομής με μεσοτοιχίαν μετά παλαιάς τοιαύτης ή προσθήκης νέων ορόφων επί παλαιάς οικοδομής. 4. αφ΄ ού προηγουμένως εξαντλήση το εντός της ιδιοκτησίας του περιλαμβανόμενον έτερον ½ του αυτού ορίου. 2) την επάρκειαν του υπάρχοντος μεσοτοίχου βάσει των προβλέψεων της μελλούσης ν΄ ανεγερθή οικοδομής και εις ήν περίπτωσιν κρίνη τούτον ανεπαρκή στατικώς να προβαίνη εις την κατεδάφισιν και ανοικοδόμησιν του κατά τον απαιτουμενον τρόπον. Άρθρον 123. Πάντως η κατά τον τρόπον τούτον δόμησις προϋπόθεσιν έχει ενιαίον στατικον υπολογισμον του φέροντος σκελετού αμφοτέρων των ομόρων οικοδομών. 3 οριζόμενα. ο δεύτερος οικοδομών δικαιούται να ποιήσηται χρήσιν των εν λόγω στοιχείων εφ όσον εκ τούτου δεν διατρέχει κίνδυνον η ασφάλεια του εις ό ανήκουσι κτιρίου. 2. Εν τη περιπτώσει ταύτη ο εκ του σκελετού και της πληρώσεως των κενών αυτού δημιουργούμενος τοίχος (μεσότοιχος) δεν πρέπει να έχη πάχος έλαττον των 0. προ πάσης ενάρξεως των εργασιών. 86. και των σχετικών τοιούτων του Κεφ. 9-8/30-9-1955). Χρησιμοποίησις υπάρχοντος μεσοτοίχου δια νέον κτίριον. και ολοκληρον τον χώρον τούτον δικαιούται να χρησιμοποιήση ο δεύτερος οικοδομών δια το νέον κτίριον κατά τους ανωτέρω συνδυασμούς. είναι απαιτητή η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. 1. 3. πρέπει να εξακριβώση ιδία δαπάνη και φροντίδι (άρθρ. Εάν τα ειρημένα στοιχεία καταλαμβάνωσιν εντός του εν ώ η παλαιά οικοδομή οικοπέδου χώρον πλέον του ½ του ελαχίστου ορίου πάχους μεσοτοίχου. Ο δεύτερον οικοδομών εκ των ομόρων ιδιοκτητών. . Εάν κατά την προηγουμενην περίπτωσιν εντός του απαιτούμενου ελαχίστου πάχους του μεσοτοίχου συμπεριλαμβάνονται στοιχεία της παλαιάς οικοδομής εκ των κατά το άρθρ. 1. Ο πρώτος οικοδομών εκ θεμελίων οφείλει να καταβάλη απάσας τας δια την κατασκευήν του μεσοτοίχου απαιτουμενας δαπάνας. 98/30-9-1955). καθ΄ άπαν το μήκος των κοινών 68 . Το αυτό ισχύει και δια την ύψωσιν υπάρχοντος μεταξύ 2 κτιρίων μεσότοιχου υπέρ το έτερον λόγω προσθήκης νέων ορόφων εις το άλλο. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και εάν τα εν αυτοίς αναφερόμενα στοιχεία της παλαιάς οικοδομής.

μη εμπρόθεσμος ανοικοδόμησις του μεσοτοίχου κ. ανοικοδόμησις αυτού δαπάναις του ιδίου ιδιοκτήτου κττ. γ΄. Εάν όμως διαπιστωθή παράβασις τις των υποχρεώσεων τούτων (άρθρ. το ½ της δαπάνης δια τα τμήματα του μεσότοιχου τα κείμενα επί φωταγωγών ή εσωτερικών αυλών της νέας οικοδομής και εν γένει επί ακαλύπτων μερών του οικοπέδου. εκτός εάν εξακριβωθή ότι τα μεγαλύτερα πάχη απαιτούνται στατικως δι΄ αμφοτέρας τας οικοδομάς. β΄. 1 του παρόντος. τότε ο τελευταίος ούτος δικαιούται ν΄ αξιώση 69 . εφαρμοζόμενων κατ΄ αναλογίαν των διατάξεων των παρ. . 3) εξ ής εζημιώθη ο ιδιοκτήτης της παλαιάς οικοδομής. 3. παραγρ. μη δεομενων στεγάσεως.εκτέλεσιν υπ΄ αυτού τοιούτων έργων. εφ΄ όσον ούτος συμμορφωθεί προς τας κατά το άρθρον 135 παραγρ. το ½ της δαπάνης του τμήματος του μεσοτοίχου του καλυπτόμενου υπό του σώματος της οικοδομής του μέχρι της επικαλύψεως της στέγης ή της ανωτέρας επιφανείας του περιφράγματος του δώματος (ταράτσας εάν δια τοιούτου η οικοδομή στεγάζεται . οίον παράλειψις εφαρμογής των θεωρηθέντων υπό της Αρχής αναγκαίων προστατευτικών μέτρων. 2 προθεσμίας. καθίσταται απαιτητή η υπό του δευτέρου οικοδομουντος καταβολή του αναλογούντος δια τον μεσότοιχον τιμήματος μέχρι του ύψους καθ΄ ό ανηγέρθησαν εμπροθέσμως οι εφαπτόμενοι του μεσότοιχου κατακόρυφοι τοίχοι του δευτέρου κτιρίου και επί επιφανείας του τελευταίου οριζομένης βάσει των υψών των τοίχων τούτων και του κατά τα σχέδια της οικοδομής προορισμού των. Κατά την περίπτωσιν της παραγρ. επί ύψος 2. ως καθωρίσθησαν αύται υπό της Αρχής. Δια την πληρωμήν της αναλογούσης δαπάνης λαμβάνονται υπ΄όψιν μόνον τα εν τοις ανωτέρω οριζόμενα ελάχιστα πάχη εάν ο μεσότοιχος έχη μεγαλύτερα τοιαύτα. άπασα η δαπάνη των εργασιών τούτων ως και των εν άρθρω 135 αναφερομένων προσωρινών προστατευτικών μέτρων βαρύνει τον δεύτερον οικοδομουντα. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.Δ.50 μ΄. Η αναλογούσα δαπάνη υπολογίζεται βάσει των συνωδά της ανωτέρω προκυπτόντων όγκων τοιχοποιίας και της αξίας αυτής κατά την εποχήν της κατασκευής υπολογιζόμενης εις μεταλλικάς δραχμάς. λαμβανεται υπ΄ όψιν ο μέσος όρος των κατά το άρθρον 115 μεγίστων υποχρεωτικών ορίων δι΄ εκάτερον των ομόρφων οικοπέδων.. καθ΄ άπαν το μήκος του και δ΄. Εάν όμως διαπιστωθή υπό της αρμοδίας Αρχής ότι ο κατεδαφιστέος μεσότοιχος είναι ετοιμόρροπος. 135. τότε ο δεύτερος οικοδομών δικαιούται αποζημιώσεως παρά του πρώτου οικοδομήσαντος δια την ανακατασκευήν του μεσότοιχου. ο ιδιοκτήτης της παλαιάς οικοδομής ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως παρά του δευτέρου οικοδομουντος. Επί της άνω δαπάνης δεν υπολογίζεται τόκος μέχρι της εποχής καθ΄ ήν ο ιδιοκτήτης της παλαιάς οικοδομής οχλήση τον υπόχρεον προς πληρωμήν του αναλογούντος αυτώ μέρους της. Εν τη περιπτώσει ταύτη τα εκ της κατεδαφίσεως υλικά λαμβάνει ο δεύτερος οικοδομών. 98/30-9-1955). Άρθρον 124. του πρώτου οικοδομήσαντος απαλλασσόμενου πάσης υποχρεώσεως προς πληρωμήν οιουδήποτε αυτής μέρους δια την υφισταμένων παλαιάν οικοδομήν.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως μεσοτοίχου κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 122 παρ. το ½ της δαπάνης δια το κατά το άρθ. παρερχομενης ταύτης απράκτου. Ο δεύτερος οικοδομών θεωρείται ότι εποιήσατο χρήσιν του μεσοτοίχου. 3 του άνω άρθρου.ορίων. 4. από της βάσεως των εφ΄όσον ταύτα έχουσι μείζον ύψος. Εις περίπτωσιν διαφοράς στάθμης μεταξύ των δαπέδων των αυλών των ομόρων οικοπέδων αντί των 2. 1. ή λόγω διαστάσεων και τρόπου κατασκευής δεν παρουσιάζει την επιβαλλόμενη ασφάλειαν και δι΄ αυτό τούτο το παλαιόν κτίριον.π. 73 υπερκείμενον της στέγης τμήμα. 3 υποχρεώσεις του.50 μ. μετά την επιστέγασιν της οικοδομής ή απλώς την ανύψωσιν του κτίσματος εις το προβλεπόμενον ύψος εφ΄ όσον πρόκειται περί απλώς τοίχων κττ. Εάν η οικοδομή δεν αποπερατωθή εντός της κατά το άρθρο 134 παραγρ.

2. δικαιούμενος πάντως να απαιτήση παρά του δευτέρου οικοδομουντος την καταβολην της αναλόγου αποζημίωσεως δια τον τυχόν υπ΄ αυτού ανοικοδομηθησόμενον μεσότοιχον κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 123. Ζημίαι προκαλουμεναι τυχόν εν τη παλαιά οικοδομή εις έτερα πέραν του μεσοτοίχου τμήματα αυτής ως εκ της κατεδαφίσεως του μεσοτοίχου προς ανοκοδόμησιν δεν αποζημιουνται εφ΄ όσον προ της κατεδαφίσεως του μεσοτοίχου διαπιστωθή υπό της αρχής. .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Κατά την ιδίαν περίπτωσιν εάν διαπιστωθή παραβασις των υποχρεώσεων του δευτέρου οικοδομουντος (ιδέ προηγούμενον άρθρον) ο ιδιοκτήτης της παλαιάς οικοδομής δεν δικαιουται των εν τω προηγουμενω άρθρω αποζημιώσεων. Εάν το ήμισυ τούτο είναι μεγαλύτερον της πρώτης δαπάνης υπό ουδενός καταβάλλεται αποζημίωσις.Δ.0. τότε το ½ της διαφοράς ταύτης καταβάλλεται αντιστρόφως υπό του δευτέρου οικοδομουντος εις τον παλαιόν ιδιοκτήτην. είτε και μόνη η κατά την παράγραφον 3 του προηγούμενου άρθρου ανεπάρκεια.50μ. ουδέ δυνάμενοι να κατεδαφισθώσι και ανοικοδομηθώσι δια τους εν άρθρω 122 παραγρ. είτε το ετοιμόρροπον της παλαιάς οικοδομής κατά τας σχετικάς ειδικας περί επισφαλών κατασκευών διατάξεις. κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 123 παραγρ. 70 . 9-8/30-9-1955). εκτός δια την εκ παρατάσεως των εργασιών πέραν της ταχθείσης προθεσμίας προσγενομένην τυχόν αυτώ ζημίαν.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. εφ΄ όσον τα ως είρηται στοιχεία της παλαιάς οικοδομής χρησιμοποιούνται αμέσως ή εμέσως ως φέροντα μέρη του νέου κτιρίου.25 μ. Εάν παλαιοί μεσότοιχοι μη υπαγόμενοι εις τους περιορισμούς του παρόντος Δ/τος. ότε το πρώτον εθεσπίσθη παρ΄ ημίν η έννοια του μεσοτοίχου.Δ. ο δεύτερος οικοδομών δικαιούται να αξιώση παρά του ιδιοκτήτου του παλαιού κτιρίου αποζημίωσιν ίσην τη δαπάνη εις ήν προέβη δια τας κατά το άρθρον 122 παραγρ. Δια τας δαπάνας προς λήψιν υπέρ της παλαιάς οικοδομής εξαφαλιστικων μέτρων βαρύνεται εν πάση περιπτώσει ο ιδιοκτήτης της παλαιάς οικοδομής. 2.παρά του δευτέρου οικοδομουντος αποζημίωσιν δι΄ άς κατέβαλε δαπάνας και υπέστη ζημίας. Άρθρον 125. 3. Εάν εις την περί ής το ανωτέρω άρθρον 124 περίπτωσιν ο κατεδαφιστέος μεσότοιχος είχε κτισθή μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος κατά παράβασιν των διατάξεων αυτού. λαμβανόμενης εξ ίσου από εκάστην όμορφον ιδιοκτησίαν (ήτοι από 0. ο δεύτερος οικοδομών δικαιούται να αξιώση παρά του ιδιοκτήτου της παλαιάς οικοδομής την καταβολην του αναλογούντος μέρους δια τας δαπάνς της τε κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως του μεσοτοίχου. καθιστώσιν αναπόφευκτον την εφαρμογήν των εν τη διατάξει ταύτη μνημονευόμενων μέτρων εφ΄ όσον τα παρακκωλύονται την κατεδάφισιν στοιχεία του παλαιού κτιρίων περιλαμβάνονται εντός λωρίδος 0. 3 εργασίας προς μόρφωσι μεσοτοίχου. εις άς δικαιούται και ο ίδιος να προβαίνη κατά τας υποδείξεις της Αρχής. . ήτοι του απολύτως αναγκαίου χώρου δια την μόρφωσιν συνήθους τοίχους ανταποκρινόμενου εις την ασφάλειαν κατά τα γενικώς υπό της επιστήμης παραδεδεγμένα. Τον ίδιον ιδιοκτήτην βαρύνουσιν εν τη περιπτώσει ταύτη και αι πάσης φύσεως δάπαναι δια τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα. 9-8/30-9-1955). ο δεύτερος οικοδομών δικαιούται ν΄ αξιώση παρά του ιδιοκτήτου του παλαιού κτιρίου την διαφοράν μεταξύ της πρώτης των άνω 2 δαπανών και του ½ της δευτέρας. 1. 1 αναφερομένων συστημάτων). Εάν η δευτέρα δαπάνη είναι μεγαλυτερα. 3 αναφερόμενους λόγους. μείον τη δαπάνη η οποία υπολογίζεται ότι θα κατεβάλλετο δια κατεδάφισιν και ανοικοδόμησιν του μεσοτοίχου εάν επρόκειτο περί κοινού τοιούτου (των εν άρθρ. 120 παραγρ. Εάν ο μεσότοιχος είχεν ανεγερθή μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Δ/τος κατά παράβασιν των διατάξεων αυτού.

εάν ο ιδιοκτήτης του εξ αυτών ωφελούμενου ακινήτου είχεν αποκτήσει δυνάμει ιδιωτικής συμφωνίας ή άλλως πως δικαίωμα επ΄ αυτών. 4 και 5 συμφωνίαι. εκ σιδηροπαγούς σκιροκονιάματος. Βλάβαι επί παλαιών μεσοτοίχων. πρέπει πάντοτε να γίνονται δια συμβολαιογραφικής πράξεως υπό μορφήν αναγνωρίσεως δουλείας επί του ακινήτου. 5 άρθρ. εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως προς ανοικοδόμησιν έχει άπαντα τα εκ των ανωτέρω διατάξεων δικαιώματα και υποχρεώσεις. εξακριβουμενης εκ κατασκευής ανεπαρκείας του μεσοτοίχου και δια την πρώτην οικοδομήν (οίον ανεπαρκείς λόγω θεμελιώσεως. εκ σιδήρου επενδεδυμενου. συνδέσεων. 1. ουδενός ισχύοντος κατά παρέκκλισιν των διατάξεων τούτων ετέρου ως προς την μεσοτοιχίαν περιορισμού. Περιορισμοί ιδιοκτησίας ως προς τους μεσοτοίχους.80μ. 1. Επίσης επιτρέπεται και βάθος θεμελιώσεως μέχρι του ελαχίστου ορίου των 0. ήτοι επιτρέπεται μεσότοιχος μικροτέρου πάχους λόγω ειδικής κατασκευής (μονολιθικής . 1. Κατ΄ αμφοτέρας τας περιπτώσεις.Κοινοί τοίχοι ανεξαρτήτως αλλήλων κτιρίων εν τω αυτώ οικοπέδω. Εις περίπτωσιν δυσεξακριβώτου διοικητικώς της το πρώτον κτιθείσης οικοδομής. τότε τας ευθύνας στηρίξεως του μεσοτοίχου υπέχει ο ιδιοκτήτης της δευτέρας τοιαύτης.λπ.) την υποχρέωσιν στηρίξεως αυτού και τας εκ ταύτης συνεπείας υπέχει πλήρως ο ιδιοκτήτης της το πρώτον ανεγερθείσης οικοδομής. Αν δεν εξακριβουται διοικητικώς ο πρώτος οικοδομήσας εκ της αδείας οικοδομής ή άλλων επισήμων στοιχείων. επιβάλλεται καταχώρησις σημειώματος περί της τοιαύτης παρεκκλίσεως εις τα βιβλία των μεταγραφών φροντίδι του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτου. πλην της κατά το άρθρον 121 συμφωνίας. πάχους. 2. καπναγωγών κ. Άρθρον 126. 121 παρ. προ πάσης χορηγήσεως της αδείας. αμφοτέρων των ομόρφων κτιρίων οι ιδιοκτηται καθίστανται συνυπεύθυνοι.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. καθίστανται αμφότεροι συνυπεύθυνοι δια την ανακατασκευήν. μόνον δε μετά την τοιαύτην καταχώρησιν η αρμοδία αρχή θέλει επιτρέπει την κατ΄ εφαρμογήν τούτων εκτέλεσιν των σχετικών εργασιών. δικαιούται να αξιώση παρά του ιδιοκτήτου του οικοπέδου εξ ου ο φωτισμός και αερισμός ανάλογον αποζημίωσιν.Δ. και να καταχωρώνται εις το βιβλίον των μεταγραφών. Εάν κατεδαφισθή η πρώτη οικοδομή. . . εάν επιτρέπη τούτο η στατική. Περίπτωσις ετοιμορρόπου μεσοτοίχου μεταξύ δύο παλαιών οικοδομών. συνεπάγεται την ευθύνην της ανακατασκευής αυτού υπό του ιδιοκτήτου του πρώτου οικοδομηθέντος κτιρίου.λπ. 2. ποιότητος. τοιχοποιίας κ. δικαιουμένου να αξιώση το ήμισυ της δαπάνης παρά του ιδιοκτήτου της ομόρου οικοδομής. Εάν το ετοιμόρροπον προκύψη εκ της κατεδαφίσεως της δευτέρας οικοδομής. Εις περίπτωσιν οικοδομής ανεξαρτήτων οικοδομών του συνεχούς συστήματος εντός του αυτού οικοπέδου επιτρέπεται παρέκκλισιν των διατάξεων του άρθρου 120 ως προς τον μεσότοιχον. Το αυτό ισχύει αν διαπιστωθή ότι ο δεύτερος οικοδόμησαν μετά την ισχύν του παρόντος Δ/τος δεν συνεμορφώθη προς τας διατάξεις αυτού. εξαιρέσει των κατά το 71 . Δια των άνω συμφωνιών δεν επιτρέπεται παρέκκλισιν από των διατάξεων του παρόντος Δ/τος πέραν των υπό τούτου προβλεπόμενων. Αι περί ών τα άρθρα 120 παραγρ. Εν ολιγωρία του υπευθύνου δικαιούται ο δεύτερος να προβή εις την εργασίαν εγείρων τας αυτάς αξιώσεις κατά του πρώτου. 9-8/30-9-1955).). Ο υπέρ ου η μεταβίβασις ενός των ως άνω συνεχόμενων κτιρίων. Κλειομενων αναγκαστικώς υπό της αρμοδίας αρχής οιονδήποτε επί μεσοτοίχων ανοιγμάτων φωτισμού και αερισμού εκ των υπό του παρόντος Δ/τος απαγορευομενων (ντουλαπίων. Άρθρον 127.

εφ΄ ΄σον συνεπάγεται εργασίας συμφώνους προς τας διατάξεις του παρόντος Δ/΄τος.. Εφ΄ όσον επί των κατά την προηγουμενην παράγραφον μεσότοιχων επιβάλλεται η τοποθέτησις συρματοπλέγματος ή κιγκλιδώματος κ. 1 προβλεπομενας συμφωνίας αποκλείεται οιοσδήποτε περιορισμός του μη οικοδομείν μέχρι του μεσοτοίχου χάριν του ανοίγματος.. Δι΄ οπτοπλινθοδομήν ή λιθοδομήν εκ τεχνιτών λίθων .τ.50 μ. ήτοι τους αποβλέποντας μόνον την περίφραξιν των ιδιοκτησιών.30μ. το δε ελάχιστον αυτών πάχος ορίζεται ως εξής: α΄.. πλακών . εκ του χαμηλοτέρου οικοπέδου. κατόπιν συμφωνίας των ομόρων ιδιοκτητών. το βάθος θεμελιώσεως δεν πρέπει να υπόκηται ολιγώτερον των 0. του αγόμενου εξ αποστάσεως 3. Τα άνω βάθη υπολογίζονται εις το χαμηλότερον σημείον των κοινων ορίων. δι΄ ής κατεδαφίσεως επέρχεται εν πάση περιπτώσει αυτοδικαίως λύσις της συμφωνίας... μόνον απαίτησιν περί αποζημιώσεως δύναται να έχη ως συνέπειαν.Δ. τουλάχιστον. β΄. Εις μικράς κώμας και εφ΄ όσον οι τοίχοι δεν πρόκειται ν΄ αποτελέσωσι την βάσιν κιγκλιδωμάτων επιτρέπεται η χρησιμοποίησις ομολίνθων.. να εφαρμοσθώσι και έτερα συστήματα μονίμου δομήσεως (μονολιθικά εκ σκιρροκονιάματος... τουλάχιστον. 72 . ως προς την οποίαν ισχύουσιν γενικώς τα εν τω προηγουμενω άρθρω αναφερόμενα.. 2. Επιτρέπεται. 9-8/30-9-1955).38μ.. τα τελευταία ταύτα πρέπει να εδράζονται στερεώς επί του μεσοτοίχου δια πακτώσεως.00μ... Ως προς τους λοιπούς μεσοτοίχους . 3. σιδηροπαγούς σκιρροκονιάματος) δικαιολογουντα στατικώς ολιγώτερον πάχος. Εάν τα όμορα οικόπεδα παρουσιάζωσι διαφοράν στάθμης.. Διαχωριστικά περιφράγματα. και 1. 1.00μ.. ξεστών λίθων κτ.50 μ.τ. Εάν το έδαφος αποτελείται εκ συμπαγούς βράχου. κατόπιν συμφωνίας των ομόρων ιδιοκτητών. Εις περίπτωσιν μεγάλων κλίσεων.. ισχύουσιν τα ακόλουθα : Ούτοι κατασκευάζονται εκ λιθοδομής δι΄αργών λίθων ή οπτοπλίνθων ή παρεμφερών τεχνητών λίθων (τσιμεντόλιθων) κατά την βούλησιν του πρώτου οικοδομουντος. Ειδικώς ως προς τας υπό του άρθρου 121 παρά. εφ΄ όσον δε η στάθμη αυτών υψουται. Δια λιθοδομήν δι΄ αργών λίθων .. επιτρέπεται προς μειώσιν του βάθους κλιμακοειδής διάταξις της θεμελιώσεως δια βαθμίδων ανά 3-4 μέτρα. Το βάθος θεμελιώσεως των ως άνω μεσοτοίχων πρέπει αναλόγως της φύσεως του εδάφους και του ύψους των να ποικίλη μεταξύ ο. η θεμελίωσις καθίσταται βαθυτέρα. θα ορίζωσι και την χρονικην διάρκειαν της ισχύος των.0.. δεν υπέρκειται ταύτης πλέον των 2...(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.. και διακόπτεται υπό ενδιαμέσων στύλων πάχους 0. Αι άνω συμφωνίαι.50μ.. Ο πρώτος οικοδομών παν επί πλέον πλάτος πρέπει να καταλαμβάνη εκ του ιδίου του οικοπέδου. η εξόρυξις τούτου προς θεμελιώσιν περιορίζεται εις βάθος τουλάχιστον0.40μ... Πάντως αύτη δεν δύναται να δεσμεύση την μεγέθυνσιν του κτιρίου εντός των επιτρεπομένων ορίων και την κατεδάφισιν αυτού κατ ελευθέραν βούλησιν του ιδιοκτήτου.τ. τας οποίας αι εν λόγω συμφωνίαι δύνανται να ρυθμίζωσι και άλλως. Παράβασις των κατά το παρόν Κεφάλαιον συμφωνιών υπό τινος των ενδιαφερομένων.. να επικαλύπτηται δε ούτος δια τσιμεντοκονίας.. ..40μ.. κατ΄ εγκαρσίαν προς το κοινόν όριον διευθυνσιν... του οριζοντίου επιπέδου.. Άρθρον 128.00μ. με πάχος τοίχου τουλάχιστον 0. εφ΄ όσον η δόμησις επιτρέπεται υπό του παρόντος Δ/τος.15μ. Επιτρέπεται ο περιορισμός το πάχους του εξ οπτοπλινθοδομής ή τεχνητών λίθων τοίχου εφ΄ όσον ούτος τοποθετείται επί βάσεως πάχους 0.0. πλην των άλλων.παρόν κεφαλαίον αφορωσών καταβολην αποζημιώσεων .

1. 4) εάν η διαφορά αύτη κατά το κοινόν όριον είναι ανωτέρα των 0.λπ. Άρθρον 131. Το εξέχον τούτο τμήμα του μεσοτοίχου πρέπει να επικαλύπτηται καλώς δι΄ επιχρίσματος εκ σιμεντοκονίας. 3. Διαχωριστικά περιφράγματα μεταξύ χώρων διαφόρου στάθμης.Δ. 98/30-9-1955).Εις περίπτωσιν αρνήσεως του ιδιοκτήτου να προβαίνη εις τας απαιτουμενας επισκευάς ή διαρρυθμίσεις προς προσαρμογήν του μεσοτοίχου εις τας διατάξεις του παρόντος ή ν΄ ανέχηται τας υπό του παρόντος επιτρεπομενας κατεδαφίσεις κ. διοχετεύουσα τα όμβρια ύδατα εις την γενικην υδρορροήν της στέγης. πρέπει ν΄ αποτελήται εξ υδραυλικού κονιάματος (τσιμεντοκονία). τότε ή τε θεμελιώσις και το πάχος του μεσοτοίχου πρέπει να κανονίζονται αναλόγως των εκάστοτε δεδομένων και να δικαιολογώνται στατικώς. αναλόγου δε προς την επιφάνειαν.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. ως προς τους μεσοτοίχους. της διαχωριστικής των υδάτων γραμμής τοποθετούμενης επί των κοινών ορίων των ιδιοκτησιών. Η κατασκευή μεσοτοίχων οιουδήποτε των εν άρθρω 119 του παρόντος αναφερομένων σκοπού αποτελεί υποχρέωσιν δια τον οικοδομουντα. 1. . οικονομίας και αισθητικής.Δ. 115. Η τοιχοποιίας των μεσοτοίχων. οίον δι΄ επικεραμώσεως ή επιστρώσεως δια σιμετονοκίας κ. 9-8/30-9-1955). Ανωτάτη επιφάνεια μεσοτοίχων . 98/30-9-1955). Η ανωτέρα επιφάνεια των περί ών το άρθρον 128 μεσοτοίχων πρέπει να διαμορφώται με ετεροφερείς προς τας εκατέρωθεν ιδιοκτησίας κλίσεις. 5. άτινα διαχωρίζουσιν. 2. .70 μ. Τα δια των μεσοτοίχων διοχετευόμενα προς εκατέραν ιδιοκτησίαν όμβρια ύδατα δεν πρέπει οπωσδήποτε να λιμνάζωσιν εις την βάσιν του μεσοτοίχου και επιβάλλεται ν΄αποκακρύνονται αυτού δι΄ ελαφράς κλίσεως του εδάφους. λόγω διαφοράς στάθμης μεταξύ των οικοπέδων. Κατά την τομήν του υπέρ την εξωτερικην επιφάνειαν της στέγης εξέχοντος σώματος του μεσοτοίχου μετά της τελευταίας πρέπει να εγκαθίσταται υδρορροή καλώς προσηρμοσμένη επί του μεσοτοίχου και εις την επικάλυψιν της στέγης. Άρθρον 129. Ο μεσότοιχος έργον δημοσίας τάξεως.λπ. Ως προς την καταβολην της δαπάνης δια την κατασκευήν των περί ών το παρόν άρθρον μεσοτοίχων και τας προς αλλήλους σχέσεις και δικαιώματα και υποχρεώσεις των οικοδομουντων. υπέχουσι θέσιν και τοίχων υποστηρίξεως (άρθρ. ώστε μετά της ως άνω υδρορροής ν΄ αποτελη συμπαγές σύνολον υδατοσταγές.4. Τουτ΄ αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγον οσάκις ολόκληρον ο διαχωριστικός τοίχος αποτελεί τοίχον υποστηρίξεως. . (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. παρ. επιβεβλημενην δια λόγους κοινής ασφαλείας. εφ΄ ών εγκαθίστανται κιγκλιδώματα. 73 μεσοτοίχων. ήν θέλει εξυπηρετήσει διατομής.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. αλλ΄ οι οποίοι. εφαμρόζονται κατ΄ αναλογίαν αι ανωτέρω δια τους λοιπούς μεσοτοίχους διατάξεις. Εφ΄ όσον πρόκειται περί μεσοτοίχων απλής μεν περιφράξεως. και να προτατεύηται από των υδάτων δια καταλλήλου υδατοστεγούς επικαλύψεως. 73 . Κατά τα λοιπά εφαμρόζονται αι ανωτέρω διατάξεις.αποχέτευσις των επ΄ αυτής ομβρίων υδάτων. Άρθρον 130. 1. Τα αυτά προστατευτικά μέτρα επιβάλλονται και εις την ανωτάτην επιφάνειαν των περί ών το άρθρ. και ως εκ τούτου αποκλείεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον παρεμπόδισις της εφ΄όσον ενεργείται δυνάμει αδείας της αρμοδίας αρχής.

με υποχρέωσιν πάντως της εκ των υστέρων λήψεως.επιβάλλει ταύτα αναγκαστικώς η αστυνομική αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΥΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Άρθρον 132.) επιβάλλεται η επένδυσις της περιοχής του οικοπέδου εν ή εκτελούνται αι εργασίαι.00 μ. Κατά την νύκτα αποκλείονται τοιαύτα αποθέσεις. Επί οδών μη εχουσών πεζοδρόμια. επί κοινοχρήστων χώρων (οδών. Υποστήριξις ορυγμάτων. του κρασπέδου του πεζοδρομίου. εξασφαλιζομενου πάντως ελευθέρου του απαραιτήτου μέρους δια την ακίνδυνον κυκλφορίαν του κοινού. 5. . 74 . 9-8/30-9-1955). 4.50μ. πλατειών κτλ. πρέπει να αφίεται ακάλυπτος χώρος.Δ. 1. από του πεζοδρομίου. Κατά τα λοιπά .00μ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. . Κατά την εκσκαφήν των θεμελιώσεων αι παρειαί των ορυγμάτων προς το μέρος των κοινοχρήστων χώρων πρέπει να υποστηρίζονται εν πάση περιπτώσει καλώς. Η υποστήριξις ετοιμορρόπων οικοδομών δια στηρίγματα προεξεχόντων της οικοδομικής γραμμής επιτρέπεται μόνον κατά τον απολύτως αναγκαίον χρόνον προς ενίσχυσιν ή κατεδάφισιν της οικοδομής.30μ.Δ. Κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. Αι επενδύσεις πρέπει να έχωσι την επιβαλλομενην στερεότητα. Άπαντα τα εργοτάξια και αι αποθήκαι υλικών κατά την ανέγερσιν οικοδομών. Πάντως τα της άνω προεξοχής ως και το περιφρακτέον μέρος δια κατακορύφων επενδύσεων πέραν του προσώπου του οικοπέδου κανονίζεται εκάστοτε δι΄ αποφάσεως της αρμοδίας Αρχής. Ικριώματα και εργοτάξια κατά την ανέγερσιν οικοδομών. 1. Ως μέγιστον όριον προεξοχής των οριζοντίων επενδύσεων πέραν του προσώπου του οικοπέδου (υπέρ τα πεζοδρόμια) ορίζονται τα 4. αι δε κατακόρυφοι δύνανται να προεξέχωσι των οικοπέδων αναλόγως του πλάτους της οδού και του πεζοδρομίου. 9-8/30-9-1955). Άρθρον 133. Μόνον στιγμιαία τοιαύτη κατά την προσκόμισιν των υλικών δύναται να επιτραπή πάντως δε υπό όρους μη παρακωλύσεως της κυκλοφορίας και οχλήσεως των διαβατών. 9-8/30-9-1955). εις την ανέγερσιν των οικοδομών εφαρμόζονται αι περί Ικριωμάτων σχετικαί ειδικαι διατάξεις. απαγορεύεται οπωσδήποτε η απόθεσις προϊόντων εξορύξεως ή κατεδαφίσεως υλικών δομήσεως και οιουδήποτε εν γένει αντικειμένου εκτός των κατά την ανωτέρω παράγραφον 1 περιπεφραγμένων χώρων. πάντως δε δεν επιτρέπεται να εξέχωσι ταύτα πλέον των 0. Τοιαύται επενδύσεις πρέπει να γίνονται οριζοντίως κάτωθεν τω προεξεχόντων ικριωμάτων) ή κατακόρυφως ή και κατά τας δύο διευθύνσεις αναλόγως των περιπτώσεων. 3.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Πάντως απαιτεί άδειαν της Αρχής μόνον εν εκτάκτως επειγουση ανάγκη επιτρεπόμενης της παραλείψεως αυτής. Αι ορίζοντιαι επενδύσεις δεν επιτρέπεται να γίνονται εις ύψος έλασσον των 3. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ. τουλάχιστον 3. 2. πρέπει να εγκαθίστανται εντός της κατά την προηγουμενην παράγραφον περιπεφραγμένης περιοχής. προς προστασίαν του κοινού από της τυχόν πτώσεως οιονδήποτε υλικών.

Εις περίπτωσιν εκτελέσεως εργασιών δυνάμενων να θέσωσιν εις κίνδυνον τας θεμελιώσεις υπαρχόντων γειτονικών κτισμάτων.Δ. Εν περιπτώσει δυστροπίας των ενδιαφερομένων δια την τοιαύτην άρσιν. Η αρμοδία υπηρεσία κατά την χορήγησιν αδειών ανεγέρσεως οικοδομών και εν γένει εκτελέσεως οιονδήποτε εργασιών δομήσεως δι΄ άς ως εκ της φύσεως αυτών επιβάλλεται η κατασκευή ικριωμάτων εξεχόντων του προσώπου του οικοπέδου ή η κατάληψις μέρους των πεζοδρομίων ή οδών και εν γένει κοινοχρήστων χώρων κατά τας διατάξεις του άρθρου 132 υποχρεούται να καθορίζη εν τη αδεία την αναγκαίαν προθεσμία δια την αποπεράτωσιν των περί ών αι εκδιδόμεναι αδειαι εργασιών. 3. ειμή κατά τον απολύτως αναγκαίον χρόνον δια την θεμελίωσιν της οικοδομής. Αποκλείονται διοχετεύσεις υδάτων εις απόστασιν ελάσσονα του 1. εν πάση δε περιπτώσει η παραμονή τούτων στασίμων εντός της περιοχής των εργασιών. από τα όρια των γειτονικών ιδιοκτησιών. Η αρμοδία Αρχή αποφαίνεται περί της τηρήσεως ή ού των άνω όρων υπό των οικοδομούντων.Άρθρον 134. Άρθρον 135. εκρήξεως οιονδήποτε υλικών και εν γένει εξ αποτελεσμάτων οφειλομένων εις τας εργασίας δομήσεως. ώστε να προκαλήται δόνησις αυτών και του πέριξ εδάφους. δυνάμενον να παρατείνη ταύτην ουχί όμως πλέον των εξ μηνών. η εκτίμησις των οποίων απόκειται πάντως εις τον επί της Συγκοινωνίας υπουργόν. Παρερχομενης τυχόν απράκτου της προθεσμίας ταύτης. δυναμένων να διασείσωσι τα πέριξ κτίσματα. Οι οικοδομουντες οφείλουσι να λαμβάνωσι τα αναγκαία μέτρα.00 μ. 1. αναθυμιάσεων. 1.50μ. πρέπει ν΄ αντλώνται και απομακρύνονται το ταχύτερον. διοχετεύσεως υδάτων. από του προσώπου του οικοπέδου τα ορύγματα δεν πρέπει να μένωσιν ανοικτά.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. καθορίζει τα εις εκάστην περίπτωσιν εφαρμοστέα μέτρα και διακόπτει τας εργασίας εις περίπτωσιν μη τηρήσεως αυτών. Οι οικοδομουντες οφείλουσι να λαμβάνωσι άπαντα τα αναγκαία μέτρα. ήν θα επιφέρη εις αυτό η 75 . αι οποίαι πρέπει να παραμένωσι τελείως άθικτοι. Εντός ζώνης βάθους 5. 3. Παράτασις της κατά την προηγουμενην παράγραφον προθεσμίας συγχωρείται μόνον εφ΄άπαξ δια λόγους ανωτέρας βίας. Μέτρα ασφαλείας και προφυλάξεις των γειτονικών ιδιοκτησιών κατά την εκτέλεσιν εργασιών δομήσεως. Η αρμοδία Αρχή αποφαίνεται περί της τηρήσεως ή ου των όρων τούτων. άτινα καταλαμβάνουσι κοινοχρήστους χώρους. Απαγορεύονται εξοφρύξεις δι΄ εκρηκτικών υλών . ενεργείται αύτη αναγκαστικώς υπό της Αρχής. 98/30-9-1955). διακόπτουσα τας εργασίας εις αρνητικην περίπτωσιν. ώστε ουδεμία όχλησις και ουδεμία ζημία να προξενήται εις τους γείτονας εκ καπνών. Εάν ο οικοδομών πρόκειται να ποιήσηται χρήσιν υπάρχοντος μεσοτοίχου μη κρινόμενου επαρκούς αντοχής δια την επιβάρυνσιν. . άλλωστε εκ των εργασιών δομήσεως ουδεμία ν΄ απειλήται ζημία εις τας γειτονικάς ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κατά την εκτέλεσιν εργασιών δομήσεως εγκατάστασις κινητήρων και μηχανών εις αποστάσεις από των γειτονικών ιδιοκτησιών τοιαύτας. επιβάλλεται η υπό του ενδιαφερόμενου άρσις των προεξεχόντων ικριωμάτων και των πάσης φύσεως υλικών κλπ. να προξενήσωσι βλάβας εις γειτνιάζοντα φρέατα και εν γένει να αποσυνθέσωσι και αποσαρθώσωσι το έδαφος πέραν των ορίων του επιδιωκομένου ορύγματος. Διάρκεια εργασιών δομήσεως. Ύδατα συναντώμενα κατά τας θεμελιώσεις. θορύβου. 2. ο οικοδομών οφείλει να προβαίνη προ πάσης άλλης ενεργείας εις την ενίσχυσιν αυτών κατά τρόπον τεχνικον και ασφαλή. Κατεδάφισις και ανοικοδόμησις παλαιών μεσοτοίχων. 2.

γ΄. Μετά την άνω ανοικοδόμησιν αποκαταστήση εντός της τασσομένης υπό της Αρχής προθεσμίας. Λάβη άπαντα τα εξασφαλιστικά μέτρα ίνα μη εκ της κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως του μεσότοιχου υποστώσι οιανδήποτε ζημίαν τα λοιπά μέρη της υπαρχούσης οικοδομής. καταλαμβάνων εκ του οικοπέδου του πρώτου οικοδομήσαντος τον απολύτως αναγκαίον χωρον δια τα προς ανοικοδόμησιν του μεσοτοίχου ικριώματα υπό τους όρους όπως : α΄. πλήρως την προτέραν κατάστασιν του παλαιού κτιρίου. ασχέτως προς την επιρροήν ήν ταύτα θα ασκήσωσιν επί των εργασιών των εκτελουμενων υπό του δευτέρου οικοδομουντος. ο πρώτος οικοδομήσας δεν επιτρέπεται να παρεμβάλλει οιονδήποτε εμπόδιον εις την κατεδάφισιν . διαπιστούμενου του τοιούτου υπό της Αρχής. δ΄.ανεγερθησομενη οικοδομή. Αποπερατώση την ανοικοδόμησιν ως οίον τε το τα δεύτερον και άνευ οιασδήποτε διακοπής εντός της προς τούτο τασσομένης εκάστοτε υπό της Αρχής προθεσμίας. β΄. οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσφεύγωσιν εις τα Δικαστήρια. Κατά τας ως άνω περιπτώσεις. ειμή μόνον κατόπιν δικαστικής αποφάσεως καθοριζούσης τα υπέρ του πρώτου οικοδομήσαντος εξαφαλιστικα μέτρα και τας δια την επανάληψιν της οχλήσεως καταβλητέας τυχόν αυτώ αποζημιώσεις. του δια την ανοικοδόμησιν κ. Εις περίπτωσιν διενέξεων και διαφορών μεταξύ των ομόρφων ιδιοκτητών.). ο δεύτερος οικοδομών δικαιούται να προβή ακολούθως εις οία νομίσει κατάλληλα εξασφαλιστικά δια την παλαιάν οικοδομήν μέτρα. αποφαίνεται η αρμοδία Αρχή. τα οποία θέλουσιν αποσοβήσει τον κίνδυνον ή τας ζημίας. ο πρώτος οικοδομήσας δικαιούται να ανακατασκευάση τον μεσότοιχον και να αποκαταστήση την προτέραν κατάστασιν εις την οικοδομήν του . διαπιστούμενη υπό της εν λόγω Αρχής παρέχει εις τον πρώτον οικοδομήσαντα το δικαίωμα της αμέσου εφαρμογής αυτών. Πλην του μεσοτοίχου ο οικοδομών ουδέν έτερον μέρος της γειτονικής οικοδομής δικαιούται να κατεδαφίση ή να θίξη και να μεταβάλη οπωσδήποτε (εξαιρέσει των παρά τον μεσότοιχον αναγκαίων κατά το άρθρον 135 παραγρ. ως εκ των κατά το προηγούμενον και το παρόν κεφάλαιον ενεργειών. πέραν των αναγομενω εις ζητήματα ών την λύσιν προβλεπουσι τα κεφάλαια ταύτα.τ.λπ προς υπεράσπισιν του παλαιού κτιρίου).λπ. δεν προβή ο ιδιοκτήτης της παλαιάς οικοδομής εντός της ταχθείσης προθεσμίας εις την λήψιν των εξασφαλιστικών μέτρων. Η μη λήψις υπό του οικοδομουντος των ως άνω υπό της Αρχής κρινόμενων απαραιτήτων προστατευτικών μέτρων. Οσάκις η Αρχή εξακριβώνη και εγγράφως βεβαιοί την περί της κατεδαφίσεως ανάγκην. περί ών τα εδάφια γ΄και δ΄ της παρούσης παραγράφου και μετά βεβαιώσις του γεγονότος τούτου εγγράφως υπό της αρμοδίας Αρχής. Εις περίτπωσιν μη συμφωνίας μεταξύ των κυρίων των ομόρων ιδιοκτησιών ως προς την κατεδάφισιν και ανοικοδόμησιν περί της ανάγκης της κατεδαφίσεως . αναγκαίου χρόνου και της επαρκείας της προσωρινής εξασφαλίσεως του κτιρίου και προφυλάξεως των εντός οικούντων. εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου. Εάν όμως απειλήται κίνδυνος ή και απλαί ζημίαι του παλαιού κτιρίου δια τους εν άρθρω 124 παραγρ. δύναται να προβή εις κατεδάφισιν και ανοικοδόμησιν αυτού κατά τρόπον ανταποκρινόμενον εις τας στατικάς απαιτήσεις του ανεγερθησομενου κτιρίου. Εν πάση περιπτώσει η 76 . νεωτέρα αναγκαστική παρέμβασις υπέρ του δευτέρου οικοδομουντος δεν χωρεί. Λάβη τα αναγκαία προσωρινά προστατευτικά μέτρα υποστηρίξεων και επενδύσεων δια ξυλείας ή άλλης φύσεως προσωρινών ελαφρών τοίχων προς εξασφάλισιν της οικοδομής από οιουδήποτε κινδύνου και προφύλαξιν των εντός οικουντων από των ατμοσφαιρικών επηρειών (βροχής ανέμου κτ. 2 αναφερόμενους λόγους και διαπιστούμενου του γεγονότος κατά τας σχετικας περί επισφαλών οικοδομών διατάξεις. επενδύσεων κ. 4. Κατεδάφισις μεσοτοίχων εκ του ανωτέρω λόγου αποκλείεται από 1η Δεκεμβρίου μέχρι του 1η Μαρτίου άνευ συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου. 3 υποστυλώσεων. Εάν ο δεύτερος οικοδομών δεν συμμορφωθή προς τας ταχθείσας προθεσμίας. δι΄ ήν επιρροήν ο πρώτον οικοδομών είναι ανεύθυνος.

δύναται αναλόγως της σπουδαιότητος των να υπαχθώσιν εις πλειοτέρους των υπό του παρόντος Διατάγματος προβλεπομένους περιορισμούς κανονιζομενους δι΄ υπουργικών αποφάσεων.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-9-1955). Το αυτό ως άνω ισχύει και δια τα Νοσοκομεία. Άρθρον 137. 77 .Δ. Άρθρον 136 1. εσωτερικής διατάξεως. .(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 9-8/30-9-1955). ασφαλείας. θερμάνσεως. Κατά την μελέτην των σχεδίων νέων πόλεων και συνοικισμών οιασδήποτε μορφής (εργατικών. αλλά και μελετάται η ρύθμισις αυτών και κατά τας τελευταίας επί των ζητημάτων τούτων αντιλήψεις. Οι ανεγείροντες ή επισκευάζοντες κτίρια και εν γένει προβαίνοντες εις οιασδήποτε εργασίας δομήσεως οφείλουσι να εκπληρώσιν απάσας τας εκ των σχετικών ειδικών διατάξεων επιβαλλομενας υποχρεώσεις των ως προς τον διορισμον υπευθύνων δια την επίβλεψιν των εργασιών. κυκλοφορίας. Επίσης οι αναλαμβάνοντες την σύνταξιν μελετών ή την επίβλεψιν εκτελέσεως οικοδομικών έργων οφείλουσι να συμμορφώνται προς τους διέποντας την ανέγερσιν κτιρίων γενικούς και ειδικούς κανονισμούς δομήσεως και ο προς τους όρους της χορηγούμενης αδείας. λαμβανόμενης σπουδαίως υπ΄όψιν της σημασίας του προσανατολισμού και των μεγάλων ακαλύπτων χώρων (κοινή ή ιδιωτικών) ως και των νεωτέρων μέσων συγκοινωνίας.προσφυγή αφορά την αποζημίωσιν μόνον των εκ των τοιούτων ενεργειών ζημιωθέντων. Σχέδια νέων πόλεων και συνοικισμών ή νέων επεκτάσεων αυτών. Ως προς την διάταξιν των βιομηχανικών κτιρίων δύνανται να επιβάλλονται εκάστοτε δι΄υπουργικων αποφάσεων οι εκ του ειδικού προορισμού των επιβαλλόμενοι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. 98/30-9-1955).) ή νέων σημαντικών αυτών επεκτάσεων τα υπό των κεφαλαίων IV. Η θέσις αυτών ήρηται είτε εκ των προβλέψεων του σχεδίου.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. την κατάρτισιν των αναγκαίων μελετών και σχεδίων και την λήψιν της απαιτούμενης αδείας. φωτισμού. 9-8/30-9-1955). διδακτήρια και λοιπά ειδικά κτίρια. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧVIII ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Χώροι συναθροίσεως του κοινού ειδικά κτίρια βιομηχανικά κτίρια . εξοχικών. ασφαλείας και οχλήσεως του κοινού κατά τας περί αυτών ειδικας διατάξεις. Γενικαί υποχρεώσεις ιδιοκτητών μηχανικών και αρχιτεκτόνων. Μουσεία.λπ. Άρθρον 138. είτε εκ του είδους της βιομηχανίας ήν στεγάζουσιν από απόψεως υγιεινής. ουδαμώς δυναμένης ν΄ανασταλή αναγκαστικώς της εκτελέσεως των οικοδομικών εργασιών των γινομένων κατά τας ανωτέρω διατάξεις. 1. .Δ. Οι χώροι συγκεντρώσεως του κοινού ως προς τα ζητήματα αερισμού.Δ. VI και ΧΙΙ θιγόμενα ζητήματα δεν πρέπει να στηρίζονται απολύτως εις το παρόν Διάταγμα. εγκρίσει της τεχνικής υπηρεσίας. . χωρητικοτητος. . αστικών κ. 2. επιτρεπομένης ως προς ταύτα και της παρεκκλίσεως από των περί μεγίστου ύψους διατάξεων μετά σχετικην σύμφωνον γνώμην του Συμβουλίου των δημοσίων Έργων.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β.Δ.

Αι σχετικαί υπηρεσίαι των Δήμων και Κοινοτήτων οφείλουσιν εξ ίσου να επιμελώνται της εφαρμογής αυτού και να καταγγέλλωσι πάσαν υπεργασίαν. Η αρμοδία υπηρεσία οφείλει προς πάσης εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων να εξακριβώνη απολύτως τα ς προϋποθέσεις ταύτας. 78 . . εντός των ζώνης εφ΄ ής επεξετάθη βραδύτερον το σχέδιον). Η εφαρμογή των άνω παρεκκλίσεων επιτρέπεται μόνον εν εσχάτη ανάγκη και μόνον μέχρι του απολύτως αναγκαίου βαθμού. 25. εφαρμοζόμενου ειδικού οικοδομικού κανονισμού δι΄ έκαστον οικοδομικον τετράγωνον.Δ. Επί των παλαιών τμημάτων των πόλεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από των διατάξεων των κεφαλαίων IV και VI. 9-8/30-9-1955).Άρθρον 139. 3.50 μέτρων. Άρθρον 140. εν ουδεμιά όμως περιπτώσει δύναται να θίγη το σχέδιον ετέρας διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ο κανονισμός ούτος συντάσσεται από κοινού μετά της πράξεως τακτοποιήσεως των ιδιοκτησιών και κυρουνται μετ΄ αυτής. Την γενικην εποπτείαν δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος έχει η επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσία. αλλά τα οποία κατεστάθησαν μη άρτια ή γενικώτερον μη οικοδομήσιμα δι΄υποδιαιρέσεως και μεταβιβάσεως τμημάτων τω μετά την έναρξιν ισχύος των διατάξεων προς άς αντιτίθεται η μορφή και εν γένει η κατάστασις αυτών. 1. Πάντως δεν επιτρέπεται παρέκκλισις από της προσκυρώσεως οικοπέδων μη οικοδομησίμων κατά τα ισχύοντα δια το οικοδομικον τετράγωνον ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων εφ΄ όσον ταύτα είναι ακάλυπτα οικοδομών ή καλύπτονται υπό υποστέγων ή προσωρινής μορφής προχείρων παραπηγμάτων ή και υπό μονίμων οικοδομών κρινόμενων ως κατεδαφιστέων λόγω ετοιμορρόπου καταστάσεως. 24. 2. Αρμόδιαι αρχαί δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Αι αστυνομικαί αρχαί ως εκτελεστική υπηρεσία υποχρεούνται να επιτηρώσι την τήρησιν των υπό των ανωτέρω εκδιδομένων διαταγών και οδηγιών και να επιβάλωσιν την αναγκαστικών αυτών εκτέλεσιν είτε δια διακοπής. Η παρέκκλισιν επιτρέπεται ν περιορίζη και το ύψος των οικοδομών. κατά τας σχετικας διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙ ως προς την σύνταξιν αρτίων μελετών σχεδίων και των λελογισμενην τροποποίησιν και επέκτασιν αυτών και των άρθρων 23. ρυθμίζων τα της θέσεως και διαστάσεως των οικοδομών. μέτρων και διαστάσεων μικροτέρων των 3Χ4. Αποκλείεται η εφαρμογή του μέτρου εις τμήματα κεκαλυμμένα μεν υπό οικοδομών ανεγερθεισών προ της επ΄αυτών επεκτάσεως του σχεδίου. Επίσης δεν επιτρέπεται παρέκκλισις ως προς οικόπεδα καλώς μεν εκτισμενα . Ως παλαιά τμήματα δια την εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων νοούνται τα πυκνώς κεκαλυμμένα υπό κτιρίων ανεγερθέντων προ της εγκρίσεως του σχεδίου ή μετ΄αυτήν νομίμως. αποκλειόμενη επί οικοδομικού τετραγώνου εφ΄ ού κατά το πλείστον δύνανται να εφαρμόζονται αι διατάξεις των κεφαλαίων IV και Vi . αλλ΄αίτινες ανηγέρθησαν άνευ νομίμου αδείας ή παρά τας ισχύουσας απαγορευτικά διατάξεις (π. 2. είτε δια κατεδαφίσεως των έργων. Πάντως και κατά την παρέκκλισιν δεν επιτρέπεται τακτοποίησις οικοπέδων επιφανείας κάτω των τριάκοντα τετραγ.χ. πρωτίστως δε πρέπει να δικαιολογή ταύτην η ύπαρξις πολλών οικοδομών. Οι Νομάρχαι οφείλουσι να επιμελώνται της υπό των Δήμων και Κοινοτήτων εκπληρώσεως των υποχρεώσεων αυτών. τα του εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων και εν γένει τα εις τα κεφάλαια IV και VI αναγόμενα ζητήματα αναλόγως των τοπικών συνθηκών και υπό μορφήν προγράμματος βαθμιαίας εφαρμογής. 1. εκτός εάν προ της εφαρμογής του παρόντος ετέθησαν εν ισχύι μικρότερα τοιαύτα όρια.

Αι διατάξεις του άρθρου 27 επιβάλλεται να εφαρμόζονται εις πάσαν περίπτωσιν. 63. Αι διατάξεις του άρθρου 28 επιβάλλονται να εις πάσαν περίπτωσιν. 3. Άρθρον 141. 5).2. 4. Αι αστυνομικαί αρχαί υποχρεουνται να επιμελώνται και οίκοθεν της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 46 (παραγρ. ή και καθ΄ οριζοντίαν επέκτασιν. 94 (ιδίως ως προς τας βαθμίδας).5) . εφ΄ όσον τεχνικώς καθίσταται αδύνατος ή λίαν δεσχερής η προσθήκη των ορόφων. 101. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου IV εφαρμόζονται εις πάσαν νέαν οικοδομήν ή προσθήκην επί υπαρχούσης παλαιάς τοιαύτης. 7). 66. οριζόμενης εφ΄ άπαξ υπό του Δήμου ή της Κοινότητος και εγκρινομένης υπό του Νομάρχου. Αι διατάξεις του άρθρου 23 προϋπόθεσιν έχουσι την προηγουμενην έγκρισιν της υψομετρικής διατάξεως του οδικού δικτύου. 97. η διάταξις όμως 79 . 1. 109. Πάντως εάν επί τινος των γειτονικών οικοπέδων έχει ανεγερθή κτίριον . 5. 67.4). 58 (παρ. 6. παρ. έργα δε εκτελεσθέντα παρά τας διατάξεις ταύτας παύσουσι λειτουργούντα και συντηρούμενα από της παρελεύσεως προθεσμίας. 9-8/30-9-1955). 2). 74 (παραγρε. έστω και αν η εφαρμογή αυτών έχη ειδικωτερον ανατεθή εις ετέρας αρχάς. 2. 105. και την δυνατότητα εξευρέσεως πόρων κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 1. Αι διατάξεις των άρθρων 24. 27. 130.4. 28. δαπάναι δε καταβληθείσαι υπό των Δήμων και των Κοινοτήτων εις το παρελθόν. Η σύνταξις των τοπογραφικών χαρτών και ο έλεγχος τούτων επιβάλλεται να ενεργήται βάσει των διατάξεων του παρόντος.2. 95. 6) 61 (παρ.3. 134. 47 (παρ. εκτιμώνται βάσει της κατά την εκτίμησιν καταστάσεως των έργων.4. 80. 81. 71 (παρ. (Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 103. 96.26. τηρουμένων των όρων τούτων. 110. 132. Εξαίρεσις του κανόνος τούτου επιτρέπεται μόνον ως προς την τήρησιν των εις το εσωτερικόν των οικοπέδων υποχρεωτικών ελαχίστων ελευθέρων χώρων επί καθ΄ύψος προσθηκών εις νομίμως ανεγερθέντα κτίρια.λπ. 1. 79 (παραγρ. Δι΄ ειδικών Διαταγμάτων ρυθμίζονται και λεπτομερέστερον τα των ενεργειών των ανωτέρω αρχών εν εκάστη περιπτώσει τα της ενασκήσεως ελέγχου υπό των υπό του παρόντος προβλεπομένων έργων δομήσεως και τα των αυθαιρέτων και επικινδύνων εν γένει κατασκευών. 102. εντός της οποίας πρέπει να ειδοποιώνται οι ενδιαφερόμενοι δια γενικής προσκλήσεως. ασχέτως του χρόνου και τρόπου διαμορφώσεως της οδού. 131. νομίμως ανεγερθείσης οικοδομής. υποδεικνύοντες αυτοίς. 135. 55. Το αυτό ισχύει και ως προς τα σχέδια και τας επεκτάσεις και τροποποιήσεις αυτών. 5 του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. 62. εφ΄ όσον η προσθήκη κείται πέρνα των εν τω άρθρω τούτω οριζόμενων ορίων. μεθ΄ήν και μόνο εφαρμόζονται . 3. 136 ζητουσαι εν ανάγκη τεχνικάς εξηγήσεις παρά της επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας και προβαίνουσαι εις την λήψιν των ενδεδειγμένων εκάστοτε αναγκαστικών μέτρων και άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. 25 και 26 δέον να εφαρμόζονται εις πάσαν περίπτωσιν καθ΄ ήν παρίσταται ανάγκη. 1 περιπτ΄. Περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος επί των προ της ισχύος αυτού εκτελεσθέντων έργων και γενικώτερον τρόπος εφαρμογής αυτών. έστω και αν προ αυτού ήρξαντο αι σχετικαί εργασίαι. <περί σχεδίων πόλεων κ.Δ. και 6). 52. 133. 1. 72.>. 2. 1. 60 (ιδίως ως προς την παρ. 59.3. β΄).10. Η προθεσμία δεν δύναται να υπερβαίνη την διετίαν από της ισχύος του παρόντος. προς δε εις τους Δήμους και τας κοινότητας ν΄ ασκώσιν εποπτείαν δια την επιβολην των σχετικών διατάξεων. 78. πλην των άλλων. 77. 1). 68 (εν συνεννοήσει προς την υπηρεσίαν υγιεινής) 69 (παραγρ. Δεν απαιτείται εφαρμογή του άρθρου 26 εις περίπτωσιν προσθήκης καθ΄ ύψος. Εν πάση όμως περιπτώσει επιβάλλεται εις την επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίαν. 70. 73. 76 (παραγρ.Δ. 3. ασχέτως προς την ύπαρξιν ή ού και ετέρων παλαιοτέρων οικοδομών επί της αδιαμορφώτου οδού. 4. 111.

τασσομένης υπό της αρχής εις τους ιδιοκτήτας ευλόγου προθεσμίας προς συμμόρφωσιν δια διαρρυθμίσεως των υπογείων και αλλαγής της χρήσεως αυτών. 9. η τήρησις αυτών επιβάλλεται απαραιτήτως ως προς τας καθ΄ ύψος προσθήκας του παλαιού κτιρίου. ουδεμία χωρεί αναβολή περιπτώσεως τυχούσης (παρ. 6). επιβάλλεται πάντοτε η προσαρμογή των εις τας διατάξεις του άνω Κεφαλαίου. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου V εφαρμόζονται εις πάσαν περίπτωσιν. ακόμη δε και ως προς τας προϋπάρχουσας παλαιάς κατασκευάς. να εφαρμόζηται εν πάση περιπτώσει. εφ΄ ών προ της ισχύος του παρόντος έχει εφαρμοσθή ειδικός οικοδομικός κανονισμός. Κατ΄ εξαίρεσιν αι διατάξεις του άρθρου 55 επιβάλλονται και επί παντός παλαιού κτιρίου. 7. εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του παρόντος. τασσομένων προς τούτο εις τους ιδιοκτήτας ευλόγων προθεσμιών. Επίσης εφαρμόζονται και οσάκις πρόκειται περί αντικαταστάσεως πτωμάτων. Επιτρέπεται οιαδήποτε επισκευή και διαρρύθμισις κτιρίων αντικειμένων εις τας διατάξεις του Κεφαλαίου IV. εφαρμόζεται πάντοτε το παρόν Διάταγμα. εκτός της διατάξεως της παραγράφου 3.τι αφορά την απαγορευσιν των απορροφητικών βόθρων. ών η επισκευή (μη κωλυόμενη πάντως) χωρεί μέχρι κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως πλήρων διαμερισμάτων. Προκειμένου περί πόλεων ή τμημάτων αυτών. Όπου όμως δεν καθωρίσθησαν ούτω τοιαύτα. τασσομένων εις τους ιδιοκτήτας ευλόγων προθεσμιών. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου Χ εφαρμόζονται εις παν νέον κτίριον ή προσθήκην επί παλαιού τοιούτου. ως προς τα ούτως ανοικοδομούμενα μέρη επιβάλλεται η τήρησις του άνω κεφαλαίου. Εις περίπτωσιν ριζικών ανακαινιστικών επισκευών παλαιών τοιούτων εγκαταστάσεων. εξακολουθούσι ταύτα ισχύοντα μέχρι της τροποποιήσεως του ειδικού κανονισμού. τον άρθρον 62 και αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 63. ως προς δε την εφαρμογήν του άρθρου 60 εις ό. 11. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΧ εφαρμόζονται ως προς πάσαν νέαν εγκατάστασιν. δυναμένης να επιβάλληται της εφαρμογής τούτων ως προς τα προ της ισχύος του παρόντος ανεγερθέντα κτίρια βαθμηδόν. Ειδικώς αι διατάξεις του άρθρου 67 επιβάλλονται άνευ αναβολής και εις τας παλαιάς εγκαταστάσεις.και το εμβαδόν του οικοπέδου επιτρέπουσι την ανέγερσιν τοιούτου κατ΄ εφαρμογήν των εν λόγω όρων. 8. Εν πάση όμως περιπτώσει αι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 58. θεσπίζων τήρησιν ελευθέρων χώρων μικροτέρων των υπό του παρόντος προβλεπομένων ελαχίστων ορίων. η οποία δύναται. κατά την κρίσιν της αρχής. ως επίσης εις πάσαν νέαν εν τω αυτώ επιπέδω ή καθ΄ ύψος προσθήκην υπάρχοντος παλαιού κτιρίου. 12. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου VII επιβάλλονται ως προς παν νέον κτίριον ή προσθήκην επί παλαιού τοιούτου. Πάντως το μέτρον τούτο δεν εφαρμόζεται αναγκαστικώς εις τα υπό αναγκαστικην μίσθωσιν διατελούντα ακίνητα. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου VIII εφαρμόζονται ως προς τε τα παλαιά και τα νέα κτίρια. ενδείκνυται να εφαρμόζονται άνευ μακρών αναβολών. Επιβάλλονται ωσαύτως και επί τμημάτων παλαιών κτιρίων. Τα δι΄ ειδικών Διαταγμάτων εγκριθέντα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων εξακολουθουσιν ισχύοντα. της αρχής οφειλουσης να τάσση ευλόγους προθεσμίας προς συμμόρφωσιν των ιδιοκτητών εις τας διατάξεις του παρόντος. δύνανται δε να εφαρμόζονται και επί των προ του παρόντος υφισταμένων κατά τας σχετικας υποδείξεις της υγειονομικής υπηρεσίας. ών η επισκευή (μη αποκλειόμενη πάντως) χωρεί μέχρι κατεδαφίσεως και ανοικοδομήσεως ολοκλήρων διαμερισμάτων. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου VI επιβάλλονται εις πάσαν νέαν οικοδομήν. 1 και 2 του άρθρου 61. Πάντως και εις τα παλαιά κτίρια τα αντικείμενα εις τας διατάξεις του Κεφαλαίου τούτου η αρχή δικαιούται να 80 . Εάν όμως αύτη εξικνείται εις βαθμόν κατεδαφίσεως και ανακατασκευής των περιβαλλόντων το κτίριον τοίχων 9εξωτερικων τοίχων) ή και τμήματος αυτών υπερβαίνοντος εν συνεχεία τα έξ (6) μέτρα . Ως προς τας μέλλουσας όμως επεκτάσεις των τμημάτων ούτων. Επιβάλλονται επίσης και επί των τμημάτων των παλαιών κτιρίων. 10.

ουδαμώς παρακωλύουσαι την επισκευήν των ν νομίμως υφισταμένων και εις ταύτας αντικειμένων παλαιών οικοδομών. 76. 74. αίτινες αποκλείονται ως προς τα προ της ισχύος του παρόντος γενόμενα κτίρια. 17.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. 14. εξακολουθεί ισχύον το ορισθέν ύψος. επιλυομενης ομοίως οιαδήποτε μη υπό του παρόντος προβλεπόμενης ειδικής περιπτώσεως κατ΄ αναλογίαν των σχετικών διατάξεων του παρόντος. Επίσης και των προεξοχών εκ των υπό του ανωτέρω κεφαλαίου ΧΙΙΙ αποκλειομένων κατά των τριών μέτρων ύψους δύναται να διατάσσηται ή άρσις εκ παλαιών κτιρίων οσάκις πρόκειται περί οδών πυκνής κυκλοφορίας εις ήν αύται παρεμβάλλουσι δυσχέρειαν. 103 εφαρμόζονται και επί των προ της ισχύος του παρόντος υφισταμένων εγκαταστάσεων. 16. Η άρσις των κατά το άρθρον 109 προ της ισχύος του παρόντος γενομένων εγκαταστάσεων ενεργείται τασσομένων εις τους ιδιοκτήτας ευλόγων προθεσμιών. Τοιαύται 81 . Εάν προϋπήρχε της εγκρίσεως του σχεδίου. τασσομένων εις τους ιδιοκτήτας υπό της Αρχής ευλόγων προθεσμιών δια την συμμόρφωσίν των προς τας άνω διατάξεις. 80 και 81 επιβάλλονται και επί των προ της ισχύος του παρόντος εγερθεισών οικοδομών. Μέτρα ασφαλείας των οικοδομών από των εν Κεφαλαίω ΧΙ αναφερομένων απόψεων δύνανται να επιβάλλονται εις πάσαν στιγμήν. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ εφαρμόζονται επί παντός νέου κτιρίου ασχέτως προς την ύπαρξιν ή ου ειδικού οικοδομικού κανονισμού. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου ΧΙΙ επιβάλλονται πλην των νέων κτιρίων και εις πάσαν προσθήκην επί παλαιών τοιούτων. 1 περίπτωσις β΄. 13. 72. Ως προς οδούς εφ΄ ών το ύψος έχει ήδη καθορισθή δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 88 παραγρ. 97. Αι διατάξεις του άρθρου 110 επιβάλλονται και ως προς τας προϋφισταμενας του παρόντος εγκαταστάσεις. . εν οίς λειτουργουσι συστηματικώς εστίαι και εν γένει θερμικαί εγκαταστάσεις. Απλή επισκευή περιφραγμάτων αντικειμενω εις τα διατάξεις του Κεφαλαίου τούτου δεν αποκλείεται. Δι΄ εκείνας εκ τούτων αίτινες εγένοντο αυθαιρέτως ή δεν ανάγονται εις κτίρια διατελλούντα υπό αναγκαστικούς όρους μισθώσεως αι προθεσμίαι πρέπει να είναι βραχύταται. 71. 101. πλην εκείνων αίτινες απαιτουσι διαρρύθμισιν των οικοδομών.Δ. 78. 102. Αι διατάξεις του Κεφαλαίου XIV επιβάλλονται εν γένει τόσον εις τα νέα όσον και εις τα παλαιά κτίρια. Αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος Δ/τος ως και οιαιδήποτε διευκρινίσεις και διασαφηνίσεις των διατάξεων αυτού κανονίζονται εκάστοτε δι΄ Υπουργικών αποφάσεων εφ΄ άπαξ διο΄ εκάστην περίπτωσιν εκδιδομένων. 1. Άρθρον 142. Κατ΄ εξαίρεσιν αι διατάξεις των άρθρων 69. 70. 2 βαθμίδας και εις τα άρθρα 96. Εν τοις ανωτέρω θεωρείται ως νομίμως υφιστάμενον κτίριον : α΄. 15. Λεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος. παρ. Εις πάσαν κατασκευήν νέου περιφράγματος ή ανακατασκευήν εν όλω ή εν μέρει (τουλάχιστον επί του ημίσεος του μήκους της πλευράς του) παλαιού τοιούτου. Αι κατ΄ εφαρμογήν του άρθρου 137 εκδιδόμεναι αποφάσεις ισχύουσι και ως προς τας προ της εκδόσεως αυτών ανεγερθείσας κατασκευάς. 9-8/30-9-1955). ασχέτως προς τον χρόνον ανεγέρσεως αυτών. επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου XV. Εκ τούτων αι αναγόμεναι εις τας κατά το άρθρον 94 παραγρ. Εάν έχη γίνει κατόπιν αδείας της Αρχής και κατά τους όρους της αδείας ταύτης. β΄Εάν είναι προσηρμοσμένον με το σχέδιον και τα προ της ισχύος του παρόντος υφισταμένας σχετικας διατάξεις και γ΄. 2 και εφεξής και ως προς τα προϋπάρχοντα περιφράγματα.επιβάλλη την λήψιν προχείρων μέτρων προς απομόνωσιν των διαμερισμάτων. Επιτρέπεται εις ενίας (τας καλλιτέρας) οδούς των πόλεων και εξοχικών συνοικισμών η επιβολή των διατάξεων του άρθρου 114 παραγρ. 5. 18.

8. (παραγρ. ως προς τας λοιπά διατάξεις αυτών τας αντικειμενας προς τας διατάξεις του παρόντος καταργούμενων. 1) . το από 28 Μαρτίου 1834 Β. 27. Βούλας. 1.6. το υπό 12 Φεβρουαρίου 1925 Δ/μα <περί κεκαλυμμένων εξωστών> ως και το τροποποιήσαν τούτο από 9 Νοεμβρίου 1926 όμοιον. 26. 25. <περί υγιεινής οικοδομής των πόλεων και κωμών> .λπ. 44 (παρ. τη 3 Απριλίου 1929. Χολαργού. 44. Καστρί. 49 (παραγρ. XV. 7. 4. 13. Άλιμος. . XIV. 15.Δ. Νέου Ψυχικού. 131 και 135. 3. 112. 4.4. 18.Δ.7). Εις τον Ημέτερον επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίυεσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος. των άρθρων 24. οικοπέδων>. το από 22 Ιουλίου 1926 Δ/μα <περί προφυλακτικών μέτρων από του πυρρός κ. Διονύσου.. 4 τα άρθρα 17.άπασαι αι διατάξεις του Νόμου ΤΗΝ της 11 Σεπτεμβρίου 1856 <περί κατασκευής πεζοδρομίων και υπονόμων> και των εκτελεστικών τούτων Δ/μάτων.5. Βουλιαγμένης. πλην των αναφερόμενων. XIII. ως και πάσα ετέρα γενική ή ειδική διάταξις αντικείμενη εις τας διατάξεις του παρόντος πλην των ειδικών οικοδομικών κανονισμών των πόλεων Θεσσαλονίκης και Σερρών και των συνοικισμών Ψυχικού. Εκάλης.Δ. αι οποίαι εφαρμόζονται άμα τη δημοσιεύσει του.λπ. 28. XI. εφαρμόζονται επίσης κατ΄ αναλογίαν και επί πόλεων και κωμών μη εχουσών εγκεκριμενον σχέδιον και αι διατάξεις των άρθρων 24. 10. IX. X. 52. Εν Αθήναις.λπ. Ηλιουπόλεως. τα άρθρα 1. του από 26 Απριλίου 1882 Β. 46 (παρ. Τράχωνες. . Αποκλείονται οιαιδήποτε ιδιωτικαί δουλείαι επί των ακινήτων κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος. 20 και 21 του από 12 Νοεμβρίου 1836 Β. XVI και XVII. 2. 11 του από 9 Απριλίου 1836 Β. 2. το από 18 Απριλίου 1928 Δ/μα <περί κανονισμού όρων περιφράξεως των εντός των σχεδίων των πόλεων κ.>. 9. 54 και των Κεφαλαίων VII. το από 19 Ιανουαρίου 1928Δ/μα <περί ελαχίστων ορίων χάριν της εξυπηρετήσεως του Δημοσίου φωτισμού κ. <περί προσθήκης εις το περί σχεδίου της πόλεως Αθηνών Δ/μα>. 101. το από 23 Νοεμβρίου 1925 Δ/μα <περί καθορισμού του ορίων πρασιών κλπ. Αιολίας. 19. Άμα τη κατά την προηγουμενην παράγραφον ενάρξει της ισχύος των διατάξεων του παρόντος Δ/τος καταργούνται : 1. 11. εις τον τρόπον της κατασκευής των υπονόμων. Καλογρέζα κ. Εκτός των διατάξεων του παρόντος αίτινες ρητώς αναφέρονται ότι ισχυουσιν αδιακρίτως της υπάρξεως ή ού εγκεκριμένου σχεδίου.) 51. 53. ο νόμος ΣΚΒ΄ της 20 Απριλίου 1867 <περί εκτελέσεως των σχεδίων των πόλεων και κωμών του Βασιλείου>. 122.> 10.6) . XII. οίτινες ισχύουσιν εφ΄ όσον δεν γίνεται περί της τροποποιήσεως αυτών ειδική μνεία εν ταις διατάξεσι του παρόντος και μόνον ως προς τα ζητήματα τα αναγόμενα εις τα Κεφάλαια IV και VI. 25. 12. <περί Βόθρων>.λπ. ΙΙ.4.Δ.(Καταργήθηκε από το άρθρο 81 του Β. Βερδη.Δ.5. 265. Η ισχύς του παρόντος Δ/τος άρχεται μετά δίμηνον από της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός των Κεφαλαίων Ι. 8. 94 (ως προς τας ανιούσας και κατιούσας βαθμίδας). 82 . Ευρυάλης. το από 13 Σεπτεμβρίου 1927 Δ/μα <περί κανονισμού ανεγέρσεως οικοδομών εντός των πόλεων και παρά τα διασχίζοντα ταύτας ρεύματα>. το από 14 Μαίου 1926 Δ/μα <περί των προθηκων των εμπορικών καταστημάτων>. 9. 5.Δ. VIII. 9-8/30-91955). το από 3 Απριλίου 1835 Β. <περί Νεκροταφείων> 3.διευκρινίσεις και διασαφηνίσεις επιτρέπονται και δια παραστατικών και επεξηγηματικών διαγραμμάτων εκδιδομένων υπό του Υπουργείου. 6. περί εκτελέσεως του σχεδίου της πόλεως Αθηνών. 60. Νέας Κηφισσίας. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful