Bibliografi Abdul Mutalib Mohd Zain. (1994).

Panduan Pelaksanaan Pendidikan Inklusif ke Arah Pengisian Wawasan Pendidikan untuk semua. Bahagian Sekolah. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia. Abdul Rahim Selamat. ( 1994 ). Strategi-strategi bagi pelaksanaan Pendidikan Inklusif. Bengkel Kebangsaan Pertama Pendidikan Inklusif. Seaview Hotel Langkawi Ang Huat Bin. (1999). Konsep dan Kaedah Pengajaran dengan Penekanan Pendidikan Inklusif. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Azrina Abdul Majid. (2000). Persepsi guru khas dan guru Biasa terhadap Hubungan Sosialisasi Murid Khas dengan Murid Normal di dalam Program Integrasi. Latihan Ilmiah yang tidak diterbitkan, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Robertson, K., Chamberlain, .B & Kasari, C. (2003). General Education Teachers’ Relationships with Included Students with Autism. Journal of Autism and Development Disorder, 33(2). Rohaty Mohd Majzub. (1996). Sikap Guru Besar atau Pengetua Terhadap Pengintergrasian Kanak-kanak dengan Keperluan Khas. Jurnal Pendidikan, 21,33-50 Saravanan A/L Veeramuthu. (1997). Kajian terhadap pelaksanaan sebuah kelas inklusif di sekolah rendah. Tesis Masters yang tidak diterbitkan, Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Zaleha Tambi Adam. (1997). Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif Kanak-kanak Khas Bermasalah Pembelajaran di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Tesis Masters yang tidak diterbitkan, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

0 PENUTUP 7 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 1 2 Bibliografi .7 2.ISI KANDUNGAN Halaman 1.0 PENGENALAN PERKARA-PERKARA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM PENIDIKAN INKLUSIF DI SJKC DAMANSARA 2.9 3.2 2.1 2.0 2.4 2.6 2.5 2.3 2.8 2.0 Pihak Sekolah SJKC Damansara Penerangan Kepada Murid Normal Kolaborasi antara Guru Khas dan Guru Mata Pelajaran Melawat Sekolah Pendidikan khas Pemilihan Murid Mengadakan Program Pra Inklusif Memerlukan Kerjasama Ibu Bapa dan Penjaga Kursus Bagi Guru Perlu Ada Guru Pendamping CARA MELAKSANAKAN PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DI SJKC DAMANSARA 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful