n ffikpentru toti

(
\rr { /

,,\

.r \

t\ \\1',{J
/ )'( / 7)/ (.-

I

,'/ ) l'.J \ '\'.^.-/

I

i
(

ParkJae Woo

:l

(''')

)

\ i \ i ",Y

/

lagi Editura PANEUROPE Tel/fax:032-276154

Prof. PARKJAE WOO

TOTI SU JOK PENTRU
a Romdniei Nationale CIPa Bibliotecii Descrierea PARK JAEWOO Su Jok pentrutofi/ ParkJaeWoo; 2008. - lagi: PanEurope, luliaPostolachi. trad.: p.; 14120cm 13 1 IsBN 978-973-8483-55-2 (trad.) lulia l. Postolachi,

I t;ttlttt:olttit |)ol;oturltr

Dr luliaPOSTOLACHI Prof.Jae Woo PARK F.V KOLEDA K.A.MALTSEV

AndreiCHlRVASA Tehnoredactare: Tipar: PAN EUROPElagi

JOK lagi CentrulONNURISU ISBN: 978-973-8483-55-2

lagi Editura PANEUROPE SU JOK lagi ONNURI Gentrul

2008

SU JOK pentruto{i

Noti: pacienfii sunt sfituili si-gi consulte mediculinainte de a folosi acest tip de auto-tratament

TOTI PARK JAE WOO. SU JOK PENTRU

CATRECITITORI
Corpul omului este o formi de viald asemdnitoare unui Univers minuscul9i bine organizat,lat6 de ce corpul posedd tot necesarul pentrua-gi menlineviala gi a existain naturdca un fenomen integral9i independent. La origine,,SU"inseamnd mdnd, ,,JOK'inseamni laba piciorului. Sistemele de corespondenfd ale m6inilor 9i labelor picioarelor prezentate in aceasti carte sunt nigte telecomenzi de dirijare a sindtdtii omului. Aceste sisteme curative funclioneazd,in felul lor, ca mod natural' organismuluiin afecliunile nigtemiciclinicitrat6nd repetd Dacd analizim cdt de minufiosmdinile9i labelepicioarelor construclia corpului nostru, va fi lesne de inleles structura acestgr sisteme curativegi de determinatpunctelegi zonele care trebuiesc bolii. in cazulapariliei stimulate Palmele gi tdlpile, datoritd naturii, sunt asemdndtoarecorpului, ele conlin in sine Voinla de tdmdduireorientatdin dupd construcfie, aga fel incdt omul sd-gi poatd folosi acest dar. Prin acest sistem curativ Natura dezvdluie firi echivoc intenlia sa, manifestd Dragostea sa mare, aspird sd ajute omul si fie sdnitos. Dar totodati Natura ne dd o a cdutdriimijloacelor Independenlei, lectiedeosebiti - lecfiaSpiritului de sine stdtitoarede tdmdduire.

A doua ediliein limba rom6ndtradusi dupd edilia a 4-a, revdzutA, Moscova, AcademiaSu Jok, 2005

Terapia Su Jok a fost dezvoltati de Profesorulsud-corean Park este o cale de Jae Woo. Este mai mult dec6t o metodi de tratament: inlelegere a legilor de bazd ale vielii, o metodi care leagi gtiinla din acumulatd de medicinaorientald clasici a vestuluide cunoagterea cele mai vechi timpuri. Efectul inalt gi simplitatea metodei au determinat rdsp6ndirea rapidda terapieiSu Jok in diferite ldri. OricinepoatestdpAnibazeleterapieiSu Jok cu ugurinldgi in cele mai multecazurinu vom maiavea nevoiede medicamente. Scopul acestei cirli este acela de a ne ajuta sd invdldm cele din mai simple cdi de a ajuta folosind sistemelede corespondenld mAinigitdlpi.

Cdtrecititori tinde Mdre!al Dragostei. insdndtogire Terapia Su Jok este o metodd de tratamentprin aclionareaasupra mAinilorgi labelor picioarelorgi poate fi atribuiti celor mai bune metodede auto-ajutorcunoscutela momentulactual. Spiritul Terapia Su Jok.noastrd. vor fa!5 de om 9i Spiritul a Naturii Eu spercd MareaDragoste sd rimAneli Velifi capabili gi mintea dumneavoastrd. orice organ.ci de Naturd. Atuncide ce noi ludm o pozilie at6t de pasivd fald de propria noastri sindtate? De ce. . 24 mai1994.oricearticulalie. UNIVERSALITATEAMETODEI.Aplicareaincorectdnu dduneazd niciodatd. este doar ineficace. in inima 9i ajunge utilizdnd acestsistem sSndtogi Rusia Ural. Stimularea punctelor corespondente duce la tdmdduire.devenimtotal neajutorali 9i contdmdoar pe ajutorulmedicului? Fiecare om trebuie si cunoasci sistemul efectiv de autopentrua se puteaajuta pe sine gi pe alliiin clipelegrele. PRINCIPALELECALITATI ALETERAPIEI SU JOK EFTCACTTATEAiNAtlrA. societd!ii ei. al deplindmisurd gi bucurieca un Cetilean adevdratreprezentant umane. sd se menlini sdndtoqi 9i si-gi pdstreze demnitatea in Acest lucru va permitefiecdruiasd se manifeste omeneascd.cauti singur iegireadin ea. in cazul aplicdrii corecte efectul pronun{at apare pestec6tevaminute. Su Jok. imbolndvindu-ne. instaurarea scop. TNOFENSTVTTATEA ABSOLUTAiN UnUZ\RE. luptd activ gi izbutegte.uneorisecunde. acestui atingerea de a fi un ghidpentru scrisi cu scopul corespondenlei sistemele de pe Terracare studiazd Toli oamenii gi sd-gilecuiascd vor puteas6 previnS gi labelorpicioarelor mainilor bolile.in aceasta constd cauza puterii gi a inofensivitdlii lui. Cu ajutorul terapiei Su Jok se poatetrataorice partea corpului. Acest sistem nu este inventatde om.caregi-ainsugit s5-l transmiti tuturor oamenilor de pe Terra 9i si-i faci sd in sistemele con{inut ci acestSpiritMire! al Dragostei congtientizeze in ultimdinstanli spre esteorientat miinilor9i tdlpilor corespondenlei Aceastdcarteeste unei vieli bune pe planeta.cdnd omul nimeregte intr-o situa[iedificild. care doar l-a descoperit. de Acupunctura Internalionale Asocialiei Pregedintele profesorul ParkJaeWoo PREFATA De obicei.

de a-i face mai fericili. Ea este consacratd dezinteresatd.Profesorul Park Jae Woo este un om de o inaltd spiritualitategi cu cunogtinte profunde. Cunogtin{elecipitate de la acest om sunt cunogtinle remarcabile. Este suficientde infeles metoda o singuradat5. pentrua o putea utilizatoatd viala.CAPUL.Prefatd METODEI PENTRU FIECAREOM. incercalisd vd insugiliacest sistem unic prin simplitatea gi eficacitatea sa 9i vd veli convingede asta. de a le insuflag6ndul cd ei sunt iubifi. P6nd acum nu a existat o metodd de tratamentcare sd fie at6t de atit de semnificative ugorde insugitgi care si dea rezultate 9i rapide! Terapia Su Jok a fost elaboratd ca metodi de cdtre profesorul Park Jae Woo. lar un instrumentpotrivit pentru tratament veli putea gdsi firi dificultate.ln terapia ACCESIBILITATEA Su Jok nu trebuieinvdlat nimic pe de rost sau memorat.Mina gi cunogtinlelesunt intotdeauna STMPLTTATEA cu dumneavoastri.?/ . EXPLICAREA SIMILITU DIN II gtcoRP irurne MAtNt at16 ( \.Ce se invald pe de rost. care a completatsimlitor aborddrile acupuncturii. medic CAPITOLUL I DEGETUL MARE. se uitd. de a-i ajuta. UTtLtZARlt. Activitatea sa intensd este de dorin{a este dominatd oamenilor. Corea de Sud. PetrakovaTA.

inaltd corespunzdtoare activitate Stimularea lor are o acliune curativi 9i profilacticdpronun[at6. bune.Capitolul 1 se situeazdsisteme de puncte cu Pe mdini gi labele picioarelor tuturororganelor9i pirlilor corpului. MAnaare cincidegetecare pornescdin palmd. l0 ll .La imbolnivire unda . in ce constdaceastdasemdnare? SU JOK pentruto{i ASEMANAREA DUPANUMARUL PARTILOR PROEMINENTE Corpul are cinci pd(i proeminente:capul.spre punctulcorespunzdtor 9i il excitd..curativd" afectat. precisdgi exacti a punctelor. reflect6nd la o scard mai rnicd structura anatomici a organismului. lui se afl6 intr-o interacliune Corpul gi sistemelecorespunzdtoare pornegtedin organul continud. De aceea conformegi protejarea fireascda punctelor to{igtiucd cel mai bun leac este migcarea 9i lucrulfizic. fireascda punctelorgi a zonelor conformeeste Dacd stimularea in acest caz stimularea omul poatesd se imbolndveascS. punctul devenind dureros. corpuluide boli.dd rezultate Terapia Su Jok inseamni eficacitate inaltd. persoani chiar dacd nu are pregdtiremedicalSspeciali.desemnalizare" sau dinspre partea corpuluiafectatd. in momentul stimuldriipunctului asupra care exercitdo influenti de normalizare apare unda . sunt situate intr-o ordine Punctelede pe m6ini gi labele picioarelor strictd. insuficientS. Din toate pd(ile corpuluiomenescmAnase aseamdndcel mai mult cu el. de obicei.alergatului. organului lucruluimanual are loc stimularea in timpul mersului.. inofensivitate9i gi autotratare ea poate fi folositi de orice Pentruprofilaxie simplitate. doud brale gi doui prr:ioare.

krrnijociu l? IL 13 . tr.t. fireascd a .cea mai iar bra{ele sunt situateintre ele. cea mai inaltd o ocupd degetulmare.orpul omenesccea mai inaltd pozi{ie o ocupd capul.rt)r(. gi cel mic suntintreele. iar ardtdtorul ir..ioarele.. cea mai joasd lrozitia .Capitolul1 SU JOK pentruto(i MARECU CAPUL DEGETULUI ASEMANAREA ASEMANAREA DUPANIVELUL S|TUARII PARilLoR PROEMINENTE t Degetul mare dupd formd.rrrrr. se aseamdndcel mai mult cu capul dintretoate degetele.. in pozi(ia ti!.r gi inelar.'. lrr r..

m6na are rrr.rr bralelesunt de dimensiuni medii.l sunt cele mai lungi.rre scurtgi lat in comparatie cu celelalte degete.SU JOKpentruto{i PARTILOR DUPAORIENTAREA ASEMANAREA PROEMINENTE gt pROpORTil ASEMANAREA DUPAOrUeruStUNt ALE PARTILOR PROEMINENTE sunt picioarele Capul este orientatin sus spre cer' iar bralele 9i fireascd mAinii paralele gi orientatein jos. cel mijlociu 't' . r .tr.rrrrl tt[. spre pdmdnt' in pozi{ia de orientarea celorlalte orientarea degetului mare se deosebegte degete.'l l l ' t5 l4 .picioarele sunt htrrgi.11.rrr..rtrrrl t-'ste cea mai scurt6 gi latd parte a corpului. '.Tot astfel.1i.iar ardtdtorul gi cel mic sunt de mdrime 'r' l.

l a b a pi ci orul ui )'D egetul ilr lnl r t r t t t tl . cdt 9i cele createde a unei intenlii citre om sunt rezultatulunei necesitifi determinate.ttl fttttt. O oarecarefo(i tinde si de a face aceasti asemdnare comuniceomului ci degetulmare se raporteazicapului. stricte gi a unui scop clar. iar mina trunchiului' inelare se raporteazi ALE DE SEGMENTE DUPANUMARUL ASEMANAREA PROEMINENTE PARTILOR I r-A\ /-'-\ \X \dt)'f\ \3 /\\ el tr gdtul' Bralele Cagxrleste format din doud pd(i: capul propriu-zis 9i (umdrul' pir:tortrttltt iltr cAlo trei pd4i divizate prin articulalii mare are 1 .ro ri l i l l rk rl .i l .(:(ti l l )ti i l . Aseminarea mdinii cu corpul este multiplu accentuati 9i se creazaimpresiaci Naturaare o dorinfi evidenti.o k rk rr i ttt <:A te trei fal ange.atdt cele createde Naturi. l6 t7 .degetele brafelor.degetelemiilocii gi arititoare 9i cele mici se raporteazd picioarelor. di V i Zate r r rllr r r lr r I i l tuponrANTA DUPA ASEMANAREA PROEMINENTE PARTILOR poate si Capul controleazdtrunchiul 9i membrele' Degetul mare importantin atingd liber palma 9i toate celelaltedegete' El are un tinereaobiectelor. pfi n r lilr r r l lr r lrri l t.Capitolul 1 SU JOK pentruto{i corpului? De ce oaremina esteat6t de asemindtoare Toateformele.i tm tl a .

r .r urArr.II CAPITOLUL DEcoRESPoNDENTA oe enzA srsrEME prcroARE gr (STANDARD) ir.

corespund gi picioarelor ale mainilor m6inilor. m6nagi labapiciorului capului. Proeminenla de la bazadegetului marecorespunde cutiei toracice. Degetul 7 '10 '15 16 mic al mAiniidrepte gi ardtitorulst6ng corespund mAiniistAngi.Astfel. Degetul ardtitoral mdinii gi degetul drepte mical mdinii 8 14 o st6ngicorespund mAinii drepte. atdt in mAni c6t gi in Fiecareparte a corpuluifizic in proieclie cifre' cu aceleaqi piciorsuntnumerotate 2l .STANDARD itt tuArttt punctelor La cdutarea de corespondenfi mAnase orienteazicu palma inainte. SISTEM DE CORESPONDENTA DE BAZA. degetul mare 3 9i 4 degetele trunchiului. corespunde 2 9i 5 iar degetele picioarelor.SU JOK pentru toli in caretot corpulse corespondente de bazdsistemele se numesc proiecteazape mina sau laba piciorului.Inelarul mdinii drepte gi degetul mijlociu piciorului al m6inii stdngi corespund sting. iar palma in intregime corespunde regiunii abdominale.Degetulmijlociu al m6iniidreptegi inelarul piciorului mAinii stdngicorespund drept.

laba piciorului este Yn' Prin (Homode a tratain armonieYn-Yang se oferdposibilitatea simultand Hetero).--.. Trunchiulconstd din doui pn(i: cutia. aseminatoare stimuldrinatura|econsiderabile|amers.sistemulcorespondentsituat de eficient' pe ea estedeosebit stimularealor Mdna este Yang.TORACICE Yn Partea -J'[-]r-1.-=-y\l/ =\ Partea Yang Si stemu|corespondentallab e ip ic io ru |u is e b a z e a z d p e a c e |e a g i palmei' bazdalcorespondenfei principii ca 9i sistemulde MAnaeste dupdconstruclie' se aseamindmAinii Laba piciorului este supusi unei intrucatlaba piciorului trunchiului.SU JOK pentru toli Capitolul2 Oe BAZAsrsrEMDECORESPONDENIA iN PICIOR STANDARD lULUl.-lt-/l\. ei pe mdna este Daci reugilisd inlelegelipozilionarea diafragmd. a oricdrei 23 . pirli a corpului a oricdrei de coresponden[d simplusd gdsilipunctul pd(i a trunchiului. LORTRUNCH PARTI coREsPoN DENTA DEASUPRA SITUATA TRUNCHIULUI PARTEA DIAFRAGMEI . fizic. toracici 9i partea gi abdomen esteliniade dintre torace Linia de diferenfiere abdominald.

bolilede rinchigi multealte maladii. 25 .ABDOMEN SUBDIAFRAGMA yN $r YANGA CORPULU| SUPRAFATA FtZtC Suprafala corpului Yang (suprafa{adescoperitdluminii solare). PARTILOR GORESPONDENTA LUI SITUATA NCHIU TRU PARTEA .picioarelor. dorsalda mAinilor Prin aclionarea asuprapd(ilor dorsale ale mAinilorgi labelor picioareloreste posibil de tratat cu succes afecliunilecoloanei vertebrale. durerile in umeri. ParteaYn \ f'-\#il\ $/ \*\.1 \'l qffi UIJ A Yn Yang /\ \. La cdutarea punctelorde corespondenld in aga fel inc6t abdominalemana gi laba picioruluise pozilioneazd toate degetelesd fie orientatein jos.SU JOK pentru toli TRUNCHIULUI.t**/ a cutieitoracicein mAna de corespondenld La cdutarea Punctelor qdil fu!$1# t \ t\ azd in aga fel incat degetul mare sd fie gi picior. adicd suprafeleleexterioareale bra{elor. acestea se pozitione a regiunii orientat in sus.durerile de cap. spatele/partea din spate a capului sunt prezentatepe partea gi labelorpicioarelor. de asemenea fesele.

SU JOK pentru toli fala. Yir Determina{idacd patologiaeste pe suprafala Yang sau Yn gi selectalizona corespunzdtoare a mdiniisau labeipiciorului. Yang ETAPELE DE BAZA PENTRU DETERMINAREA PUNCTULUI CURATIV Localizali partea mdinii sau a labei picioruluicorespunzdtoare aceleipdrli a corpuluiincare se afld boala. Zona afectatd t Punctulde corespondenlda zonei afectatein proiectie 26 27 . Ea se proiecteazd corpului suntsuprafala abdomenul pe talpd. pe mand9i . Daci patologiaeste pe trunchitrebuiestabilitdlocalizarea exactd in raportcu liniadiafragmei. pieptul' Suprafala interioarda bralelor 9i picioarelor.Yh. Dacd patologia a afectat membrele externe trebuie stabilit exact intre care articulatii este localizatd.

manifestAndu-seprindurereat6t|a un masaj reflexogen' Efectu6nd nivel fizic c6t 9i in corespondenld' cu durerelocalS manifest6ndu-se depistate. pot fi preventiv patologiile in proieclie.Garanliaunuitratamentreugiteste|oca|izareaexactiapuncte|or gi stimularealor corecti! punctele de Despre existenla patologicd ne informeazd corespondentdazonelorafectate.STNNDARD griN PtctoR ir. automat disparedin proieclie' dacd durerea masajului in procesul disPare durerea 9i la nivelfizic' CAPITOLUL III pRrNcrpALELE ZONE9r PUNCTE iN STSTEME DE CORESPONDENTA DE BAZA.r wrArun 28 .

Capitolul3 SU JOK pentru toli PRINCIPALE PUNCTELOR CORESPONDENTA FIZIC A CORPULUI ANTERIOARA PE AXA MEDIANEI pRINCtpALE pE AXA GoRESPoNDENTA PUNCTELOR MEDIANEI POSTERIOARE A CORPULUI FIZIC 31 .

Capitolul3 SU JOK pentru toli A DE CORESPONDENTA zoNELEPRINCIPALE YANG Flzlc. SUPRAFATA GoRPULUI PRINCIPALE DE CORESPONDENTA A ZONELE ' I FTZTC.SUPRAFATA YN CoRPULU 32 JJ aa .

SUPRAFATA GoRPULUI pUNGTELE A DE CORESPONDENTA PRINCIPALE YANG FlZlC. 34 35 .SUPRAFATA GoRPULUI (.Capitolul3 SU JOK pentru toli A DE CORESPONDENTA PRINCIPALE PUNCTELE YN Flzlc.

. A ART|CULATilLOR. ARTICU @ (6 ) Y @ @ @ L. PROIECTIA LATIILOR PICIORU LUI ..SU JOK pentru toli puNcTELE A ARTICULATIILOR. DEGORESPONDENTA MAlNll LATIILOR ARTICU PROIECTIA PUNCTELE DE CORESPONDENTA .. @ 36 .

PUNCTELE DECORESPONDENTA pRorEcTtA gl ARTICULATilLOR MAIN|LOR PICIOARELOR . puNcrELEDECORESPONDENTA MAINILOR LATIILoR 9l ARTICU PROIECTIA PIGIOARELOR pRtNC|PALE.Capitolul3 SU JOK pentru to{i PRINCIPALE.

. MINISISTEMUL .INSECTA'" CAPULUI.PRINGIPALE' puNcTELE DECORESPONDENTA MAINILOR 9l LATIILoR ARTICU PROIECTIA PICIOARELOR IV CAPITOLUL A DUALDE CORESPONDENTA SISTEMUL SISTEMUL.

ochii. tip . treceprinregiunea Yn-Yang Linia AL A1 43 .. m6inilor A CAPULUI DUALDE CORESPONDENTA SISTEMUL Pe degetele m6inilor gi ale picioarelorse afld doui sisteme ale tip . dinlii).. treceprinvortex(cregtetul LiniaYn-Yang TIP.nasul).om" este mult mai comodpentrulecuirea Sistemul maladiilor pirlii superioare a felei(creierul.animal".. ln sistemul tip .animal" pdrlii inferioare zona corespunzdtoare este bine prezentatd a felei (maxilarele.ANIMAL'' SISTEMUL gurii...OM" SISTEMUL capului).Capitolul4 SU JOK pentru toli tip .om" sistemul capului: corespondenlei 9i sistemul TIP. dubleale corespondenfei Sistemele capului suntsituate nu numai pe degetele mari dar gi pe ultimele falangeale tuturordegetelor gi picioarelor..

. pe liniade grani[d este un sistem curativ tip ... se proiecteazd mSinilor articula{iilor corespondenla 9i picioarelor Yn-Yang..Capitolul4 iN rtP .insectd" sistemulde corespondenld omenesc corpului esteasemdndtor ai este Acestsistem independent.insectei" . pentru tratamente' in aplicare comod 45 .adouafalangicoresp u n d e c u t ie it o ra c ic e . ia rp rima re g iu n ii abdominale.INSECTA" stsrEM DECORESPONDENTA gIALEPIGIORULUI MAlNll DEGETELE pozrTlAGoRESPONDENTA A MAINILOR $l iN SISTEMUL. in c a re u lt ima f a la n g d c o re s p u n d e ca p u |ui.INSECTA'' PIGIOARELOR PefiecaredindegetelemA in ilo rg ip ic io a re |o re s t e re p re z e n t a t sistemulcuratival.

' PICiOARELOR reprezentat Pe fiecare din degetele miinilor 9i picioarelor este falangd corespunde sistemul curativ al .insectd" sistemulde coresponden{d omenesc corpului esteasemdndtor ai este Acestsistem independent.INSECTA" stsrEM DECORESPONDENTA MAlNll DEGETELE 9l ALEPICIoRULUI pozrTrA A MAINILOR 9l CORESPONDENTA iN SISTEMUL. pentru tratamente. in aplicare comod 45 . pe liniade granild este un sistemcurativ tip .Capitolul4 iN rlP ....adouafa|angdcorespundecutieitoracice.iarprimaregiunii abdominale.in care ultima capul ui. se proiecteazd mainilor articulaliilor 9i picioarelor corespondenla Yn-Yang.insectei".INSECTA..

Acestaesteunuldinavantajeleacestuisistem. 47 .SU JOK Pentru toliCapitolul4 iN ATAT DEPROIECTIE POSIBILFATI MULTIPLE MAIA cAr gtit't PtctoR stSng stAng Degetul4 al miinil sau Piclorului Degetul5 al mAinii sau Piciorului drept drept vertebralS de coloand in calitate Privindbazaosoasi a degetelor e steposibi|sdefectuimstimu |a re a d in u n g h iu rid if e rit e a v e rt e b re lo r lezate.

SU JOK Penlru tttli Capitolul4 iN ATAT DEPROIECTIE POSIBILFATI MULTIPLE cAr gtit'tPlctoR urAruA rting Degetul 5 al miinii sau Piciorului rlrept st6ng Degetul 4 al miinii sau Piciorului drept PrivindbazaosoasS ade g e t e lo rin c a |it a t e d e c o lo a n iv e rt e b ra |a e steposibi|sdefectudmstimu |a re a d in u n g h iu rid if e rit e a v e rt e b re lo r lezate. 47 .Acestaesteunu|dinavantaje|eacestuisistem.

.l t\ /\A lH l 48 .Capitolul4 pRolEcTlA Flzlcinrn'o SINGURA GoRPULUI FALANGA INTRE ELECTROMAGNETICE UNDELOR FUNCTIA DEBAZA DECORESPONDENTA 9l srsrEMELE MINISISTEME L) /t") \ r4 lYl L) \.

:- t =. 1 i .V CAPITOLUL CELEMAI PENTRU ZONELOR STIMULAREA oBlgNUlTESIMPTOME 9l BOLI DE SISTEMELOR REPREZENTAREA coRESPONDENTA 6rF (Ar'r) l .

TEMPORALA REGIUNEA Sistemul .?{=m debazi coresPonden!5 Sistemulde 52 _\l_ de bazi Sistemuldecorespondenld .insectd" ...insectd" Sistemul .

J4 ['l I JI | til l-l :\ -\] n tt Sistemul .SU JOK pentru toli OCCIPITALA REGIUNEA VERTEBRALA COLOANA Proiectia coloanei vertebrale cervicale 9i a coloanei vertebrale dorsalepAndla granilalinieide diafragmd . ll Sistemul .insecti" .insectd" tl l' u/ r | /l | ll .t de bazd coresPondenld Sistemulde de bazd corespondenfd Sistemulde 55 54 ...

..-/\-...-..insectd" -- l-l -t/-----t....-/ \ Sistemul ... PROIEGTIA OCHILOR AFECTIUNIALE ul..insectd" de bazd coresPondenld Sistemulde de bazi corespondenld Sistemulde 56 ..-..OCHILOR. NASUL PROIECTIA ALE CAILORNAZALE AFECTTUNI a l-l JI Sistemul .-y.

!__--ll l--il_ ar tG \.insectd" 58 59 .SU JOK pentru toli URECHILOR. AA Sistemul. cAVlTAllleucALE DURERI ALEGINGIILOR AFECTIUNI $l ALELlMBll de bazd corespondenld Sistemulde 6B flfl llll .€D. PROIECTIA ALE URECHILOR AFECTIUNI pRorEcTrA DENTARE...insecti" r-l l-l de bazd SistemuldecoresPondenld n Sistemul .

.CapitolulS ALELARINGELUI 9l coRzlLoRvocALE AFECTIUNI MAMARE ALE GLANDELOR AFECTIUNI Sistemul ..insectd" de bazd coresPondenli Sistemulde de bazi SistemuldecoresPondenld .insect5" Sistemul.

.insectd" _/l l _l l _ de bazi coresPondenli Sistemulde de bazi corespondenld Sistemulde 63 .SUJOK pentru toli CARDIOVASCULARE AFECTIUNI PULMONARE AFECTTUNT Sistemul .insect6" Sistemul ..

u l-l H -_ l l -l l - de bazd coresPondenld Sistemulde de bazd corespondenld Sistemulde 65 ...J.insectd" n n t-l UI STOMACULUI AFECTIUNTALE 9l ALE DUODENUL l/ffi\ )lN/\.. ""1"..SUJOK pentru toli BILIARE ALE FICATULUI AFECTIUNI 9l ALE VEZICII Sistemul .* -t-^-nl ffi {=r4 rA | I ..

..SUJOK pentru toli AFE G T | U N | A L E | N T E ST INUL U| GRo s9 | APEND| GEL U| GROS ALE INTESTINULUI AFECTIUNI 9l cEc-APENDICELUI Sistemul .insectd" de bazd coresPondenld Sistemulde de bazd coresPonden[d Sistemulde 6l .insecti" Sistemul .

.ALEOMB|LlcuLul AFECTIUNI URINARE ALE VEZlCll AFECTIUNI Sistemul .insectd" de bazd SistemuldecoresPondenli de bazd corespondenld Sistemulde .insect5" Sistemul ..

..SU JOK Pentru toli OVARELOR AFECTIUNIALE ALERlNlcHlLoR AFECTIUNI Sistemul .insectd" de bazd coresponden!5 Sistemulde de bazd SistemuldecoresPondenld .insecti" Sistemul .

.SUJOK Pentrutoli AFECT|UN|ALEcoLoANE|VERTEBRALELoMBARE HEMOROIZII o \\ l \ I V \ Sistemul ..insectd" Sistemul .insecti" r l0 \ de bazd coresPondenli Sistemulde lr de bazd coresponden!5 Sistemulde .

Capitolul5 SU JOK pentru toli r|Bo'TARSIANA srAncA 9l ARTICULATIA naArue STANGA DREAPTA TIBO-TARISIANA ARTTCULATTA 9l RADIOSTANEA CARPIANA de bazd Sistemulf.sqelesPondenld de bazd corespondenfd Sistemulde .

Capitolul5 STANG COTULUI REGTUNEA 9l A GENUNCHIULUI STANG UMARULUI 9l ARTICULATIA ARTTCULATIA DINDREAPTA COXOFEMURALA iJ :\--l de bazi coresponden!5 Sistemulde de bazd SistemuldecoresPonden!5 76 77 .

VI CAPITOLUL DE TRATATMENT 9I DE STIMULARE METODE A PUNCTELOR E!ryrl n ry ffi r$&$q| Hffi ffi FS rfr ffiffi E W .

Punctulcurativse manifestdprin aceea cd la apdsarealui apare (din cauzadureriiacute)' un reflexlocomotor GSsireaexactdapunctu|uigaranteazddoarjumdtateasuccesu|ui. stomacului. Dacd veli apdsa prea puternicde la bun inceput cu beligorulde diagnosticare. Mas areamu|tip|SazonelorcorespunzStoareduce|aame|iorarea fi situatiei.un pix. Daci nu ali gdsit punctedureroase in zona presupusd a mAiniisau labeipiciorului mdrili fo(a apisirilor gi studialidin nou toate punctele. Pentru a gisi punctul curativ corespondent organuluisau pdrlii bolnavea corpului. ori chiar propriaunghie).un creionasculitsau cu o bagheti specialdde diagnosticare.in unele cazuriefectul fiind foarte rapid. strdduinla nu va 80 8l .apoi. Pentru atingerea efectului curativ trebuie sa gtili cum sd stimulali corect.'p6nd la ameliorarea situa!iei. Punctulcurativeste intotdeauna dureros! Punctelepresupusetrebuiescapisate cu fo(d egalS gi este foarte importantsd nu fie apdsate puternicde la inceput. fiecare de 3-4 ori zilnic. ci gi inl6turareacauzelor durerii. Acest lucru vd va permite m6nd sau laba piciorului sd stabililiaproximativ locul situirii punctului curativ. pe cel mai eficient. multe punctevor reaclionagi nu veli putea sd-l alegeli pe cel mai durerosgi. La stimularea corectd a punctului gdsit are loc nu numai inliturarea durerii ca in cazul corespondent utilizdriianalgeticilor. minuliozitatea. La efectuarea tratamentuluisunt necesare rdbdarea.Capitolul6 Eficacitatea tratamentului conform sistemului corespondenlei mAinilorgi picioarelor se eviden{iazimai bine in cazurileafecliunilor localizateintr-un sector mai mic al corpului (in regiunea ficatului.DupSdisparilia din locul aplic6rii masajului cu bagheta puteli continua masarea punctului prin migcdri rotative in direclia 9i contra direcliei acelor de cu o fo(a mai mare. prin apdsdri uniformecu un chibrit. se poategisi loculpunctului curativde coresponden{d. urechii etc). implicit.Atunci pe diferite puncte veli gisi unul sau cAtevacu dureri acute.Trebuiesd masalipunctulcurativp6nd ceasornic cdldurii' completda dureriirestante 9i apari{ia la disparilia in acest moment tratamentulpoate fi oprit fiindcd simptomele ali complet.Acest lucru se poate efectua prin metodediferite' CU BAGHETA MASAJUL DupS gdsirea punctuluitrebuie sd-l apdsali destul de puterniccu bagheta de diagnosticare(pute{ifolosi oricare alt obiect neasculitcum durerii ar fi un chibrit. stabilireaprecisd a locului afldrii punctuluicorespondent gi stimularea lui corecta.trebuiegtiut cum se proiecteazd corpul uman pe (vezi Capitolulll). normalizarea curenlilor energetici in regiunea afectatd a corpului. Punctele gdsite corect trebuiesc masate cu fo(d cate 3-5 minute.Dac6 in zona corespondentd acute pot dispSrea afec[iunii gdsit c6teva puncte dureroase trebuie sd le tratali consecutiv prin mai sus. metodaindicatS cronice aclionareapunctelordoar o singurd in cazul afectiunilor dat6 nu este suficientd.

Mdncdrimea. grdu.deasemenea pe fiecare deget al mdinii gi piciorului. Dupd masajul pe ele se aplici seminlele. pe punctele Se permite aplicarea unorseminle separate dureroase sau se acoperi cu ele intreagazond corespunzdtoare organului bolnav. A douazi se aplici alte gi procedura seminle se repeti. proaspete.\q -) 82 83 . mdinilor degetelor lnelul trebuie imbrdcat pe deget gi se efectueazd masajul zonei corespunzdtoarepd(ii corpului afectate pdni la inrogire gi aparilia senzatieide cdldurd. aparilia durerii. O astfel de metoddeste deosebitde eficientdin cazul bolilor cronice vechi.orez.Seminleleutilizatepentru tratamenttrebuie sd fie intacte. in cazul afecliunilor gi de asemenea pentrutratarea articulaliilor copiilor. minulios al punctelor.cd a inceput efectul energiei punctelor naturale a seminlelor asupra active.Periodic 3-4 ore) este necesar sd efectudm un masajprin apisareaseminlelor cu migciri simultane rotative. <<_____. SEMTNTOTERAP|A Aceasti metodi este deasemenea foarteeficientd. inlepdturile. fiindci ei sunt foartereceptivi la astfeldeacliuni. capabile si incolfeasci. insolite de dureri permanente. Pentru un efectmai benefic se recomandd (lafiecare a nu le scoate 24 de ore. cdldura suntprimele semnale alefaptului.o metodd eficienti de profilaxie gi tratare a bolilor este masarea gi picioarelor-cu inelulelastic.Aceasti procedurdtrebuie repetatdde citeva ori pe zi. Ea consti in fixareacu ajutorulunui plasturepe punctele curativede pe mAini9i picioare a boabelor de hrigc5.Capitolul6 SU JOK pentru toli zadarnici 9i curAndve{i simli schimbdri surprinzdtoare ale stdrii dumneavoastri. C { \r | \ D . ELASTIC INELULUI CU AJUTORUL TRATAMENTUL intrucdt tot corpul omenesc se proiecteazd pe mdnd 9i laba piciorului.---* l TERAPTA CU AJUTORUL SEMINTELOR. mir etc.

neregulilor din organismul misurate bine cu degetelep6nd la aparilia senzalieide cdldurd. duratei inalte a tratamentului uneieficiente VII CAPITOLUL TERAPIEI ALE APLICARII cATCVNCAZURI SU JOK OA o. maregi cel ardtdtor. necesitd un studiuprofesionist gi micgorarea lui.t . Acesteporliunicorespund foartefolositor.cunosc Ai alte posibilit6!i atingerea Acestfaptpermite indelungat. degetul inceperii suntsemnalele Toateacestea ale mugchilor. zone spasmate Astfelde zone trebuiesc dumneavoastri. benefic intregul influenleazd cronicegravecare ating mai multeorgane9i ln cazulafecliunilor trebuie sd vd adresali sistemeori por[iunivaste ale organismului in terapiaSu Jok.specialigti medicilor ale metodei. constante masatep6nd la apariliasenzaliei organism. pe ele creierului.IIION 9I PICIOARELOR cu Cercetali atentdin ambelepd(i m6inilegi labelepicioarelor infiltralii. Ei efectueaziun calificali . zonacorespunzdtoare gi plicilor unghiilor este degetelor vdrfurilor Relinelici masajul in plus. gi infiltraliilor. durerii disparilia organulafectatsau slibit masalimeticulous Dacd vd cunoagteli lui.Capitolul6 MANUAL PROFILAGTIC MASAJUL ASUPRAUAII. De aceeav6rfurile coresponden[d Acest lucru de cdldurd. diferite Veli gisi zonedureroase.care tratamentmetafizic. este proiectattot corpul omenesc Tn forma mini sistemelorde trebuie (vezicapitolul degetelor lV).

a durerea a dispirut. in seclii balneare.inimi" puternic mare..l-am aplicat semin[e in zonele de cAt9i in talpi..Ajunge.nevasta meaa deschis ochii9i primele masajTn acest ci md doarefoartetare !" . cu ajutorul degetului (Figura de 1).MinSu Na.. Peste2-3 minute Speram sd pun inimain funclie: au ei cuvinte fel.Terapia Su sd inldturdmdurereacare a linut timp de 20 Jok ne-a dat posibilitatea de ani. iar dup6 ceva timp devenit mai moale. flexibilS. Coreea Pacient: DomnulP.Coreea dureros. g6tul il linea drept. Mirarea a fost din partea amandurora.dureri Aceastd femeie s-a adresat cu acuze simptomatice La venireavea dureri cicluluimenstrual.inimi"' si masez organul atAtin palmi cAtgi in piciorgi am inceput . incltzirea cu ajutorul moxei a zonei de coresponden{i a gitului in sistem de bazl standard Dr. de 30 de ani. Figura 2. tratamentul a fostalescorect. nu i-a adus o vindecare Din cauza durerilorcronice s-a dezvoltatin timp o asimetriea coloaneivertebralecervicale(gAtstr6mb).CapitolulT Dl. J l t . in perioada insuportabile acute in zona pelviand. La virsta de 20 de ani pacientulgi-a traumatizatzona cervicalSin De atunciel a urmat diferite timpulefectudrii unei sdrituricu paraguta.Ju DongLi. Masajulzoneicorespunzltoare marein sistemul de corespondenfl de bazi standard Dr. l r a inimiii cu ajutorul degetului Figura 1. Musculaturagdtului s-a relaxat.Am cdutat puncte dureroase corespondente coloanei vertebrale cervicale 9i le-am incdlzit cu ajutorul moxei-baghetd(Figura 2).nenumdrate comPletS.ciclumenstrual Pacientd . Urgent dincauza emoliilor nu m-amg6ndit sd o ducla spital am proiectat a organului am ciutat zona de coresponden!5 . Ju Dong Li. atdtin palmd corespondenli. Cu cdtevazilein urmdsoliameagi-apierdut fost teamdcd a ficut un infarctmiocardic ai ci i s-a opritinimagi nici puternice.acest lucru mi-a confirmat fost . 54 ani.Coreea Mi-a subitcunogtinfa.dar nimic interndri metodede trament. 87 i i i l t l i 86 .

45 de ani. Seminfoterapia in dureri menstruale. iar dupd cAteva zile migcdrilearticulaliilor erau complet fdri dureri (Figura 4). Ki SengAn. Din practicamea am constatatcd terapiacu seminle pe proieclia zonelor afectate are un efect mai rapid daci se gi maseazd zona de aplicareprin presdri frecvente.Nu putea nici sd doarmd din cauza durerilorinsuportabile. de 3 ani dureride nervsciatic' Nu putea nici sd se ageze 9i nu putea nici sd stea mult timp in Figura 3. Ki Seng An. Zon'_ Dr. Am cdutatproieclia mai puternicin picioruldrept.am g6sit proiectiapicioruluidrept in m6na dreapta. Dupd 3 zile pacientul complet. Durerease manifesta picioruluidrept. Coreea DomnulKim. sistemul de coresponden{i de bazi standard picioare. SU JOK pentru toti in dureri articularecot-genunchi de aplicarea seminfelor Figura4. 88 89 . spundci durereaa dispdrut Dr. din prima zi pacienta a sim{it amelioriri. pe degetul mijlociu.Am aplicat un gir de seminle in forma de lan! a venit sa-mi proieclianervuluisciatic(Figura5). Coreea D-na Jong de 54 de ani. se pl6ngea de dureri ale articulatiilor genunchilor gi coatelor.CapitolulT Treptatdurereas-a diminuatdupd care a dispirut complet(Figura 3). Dupd 10 gedin{e nu mai avea nici o durerela migcdri.Dupd aplicarea tratamentuluiprin semin{oterapia Su Jok. am cdutat punctelecele mai dureroasein proieclia nervuluisciatic. Femeiaa spus cd poliartrita ei a fost tratatdcu toate metodele cunoscute dar ameliordrileerau de fiecare dati neinsemnate.

in ciudatratamentului persistent gi de lungi durat6. dar nu simlea nici o durere!Nu-i veneasi creadi cd durerileau dispirut complet intr-un timpatdtde scurt9i ci s-avindecat in 5 minute. Am localizat citeva punctedureroase in sistemul de corespondenld de bazi-standard in m6nd9i am aplicat magne[i steluli (Figura 6).suferind Pacientd 90 9l . Durerile lombare au iradiatin picioare. Timpde 3-5 minute prinmasaj am stimulat magneliisteluld. Tratament in a fost maiseverd a durat4 zile.comunicdnd intre timp cu pacienta.se se intensificau la diferite migcdri sculasau se agezape scaun).Belarus de 10ani. ln uftimele4 luni a fost internatdin spital de cdteva ori.Durerea criz6de migrend Uftima de masajulpunctului Tratament: tratamenul.femeie.S. Semin{oterapia in dureripetraiectul nervului piciorul sciatic. migreni in parteadreapti Figura7. S. Durerile (fiese culca. Aplicarea Dr. noapteace a precedat lombare steluf[in radiculite magnefilor Figura6.Belarus Pacient 53 de ani. loffe. cu simptom:dureri la coloana vertebraldlombari-radiculitd.Nu a simlit nici o durerecdnd s-a ridicat.A inceputsa facd migcdri spre stAnga. spre dreapta.lCapitolulT SUJOK pentru toli Figura5. loffe. drept Dr. Peste5 minute am rugat pacienta si se ridice. de migrene de 37 de ani.

Tratamentul enurezisului in sistemul de bazi standard de corespondenfi Pacient: eu insumi. l.SU JOK pentru toli coresponden{d timp de un 1 minut a fost suficientca durerea sd dispard. Bogusevici. parin{iicopilului m-au ajutat. cu dureri in zona ombilicali gi gust nepldcutin cavitateabucald.ochii s-au luminat (Figura7). Am gdsit coresponden{a zonei ombilicalecare era foarte dureroasd. Din cauza 92 93 .Durerease amplificamai mult pe parteast6ngd. Masajulzoneide corespondentl in sistemde bazi standardcu ajutorul palpatoruluibaghetei de diagnosticare Dr. l. Krevitkaia.Durerile au trecut9i nu au mai revenit. Belarus Figura 8. A fost foare uimitdgi a avut dorinlasd inve(e gi ea metoda su Jok ca sd ajute gi ea la randul sdu pe cei suferinzi. Belarus Copilde 5 ani cu enurezis in timpulnoptii. Am masat ambele mAinitimp de 15 secunde.in situatii extreme. C.-^ '.Am inceputsd masez cu ajutorulpalpatorului de diagnosticare cu migcdri circularein direc[ia acelor de ceasornic (Figura 9). Apoi am aplicat timp de trei zile magneli steluld pe aceleagi puncte (pentru trei ore) gi in etapa urmdtoaream pus peste noapte seminle (FiguraB).in noaptea aceea patul sdu a rimas uscat.'''. Krevitkaia. Mama acuza o posibild intoxicatie alimentard. Dr. Belarus Copil de 10 ani.Fala pacientului a inceput sd zdmbeascd. Tratament: am localizat punctele corespondenteale vezicii gi uretereigi am stimulataceste punctecu un palpatorde diagnosticare pentru 20-30 de secunde in fiecare palmd a copilului. Bdiatul sim[ea aceleagimigcdrirotativechiar in zona ombilicului. --.'---'^ --_ --l l -l l -: = Dr. Figura 9. Tratamentin dureri ombilicale.Bdiatuls-afdcut bine.la 21 de anl Diminea{ac6nd m-am trezit am simlit o durere acutd in zona r crvicald.

rnultumit . Tratament arsuri palma dreapti in sistemde coresponden{i de bazi standard Dr.Durerea atAtde rapide. 2-3 minutein zona de bazd prin masaj cu palpatorul corespondenld punctelor Durereaa trecut imediatiar edemeleau inceput dureroase.Am atAt aplicatincdlzireacu ajutorulmoxelorin proiecliazonei dureroase Eram complet. V. iar peste noapteam aplicat3 semin{ede mdr in r. a dispdrut in mAndcAt 9i in picior(Figura10). Timosuk. Solia mea acuza in permanenfddureri ale coloanei vertebrale situate mai jos de diafragmS. T. Am detectat3 punctede corespondentd foartedureroase. Am tratatin sistemde usturdtoare. l-e-ammasat bine.Aplicarea Rusia Dr. sub ochii mei. foartefericitgi am rdmasuimitde rezultatele SU JOK pentru toli Figura I l. s6 se micgorezefoarte rapid.ele 3 puncte dureroase(Figura 12).capul era inclinatspre stdnga. Pacientade 32 de ani prezentao arsurd in zona palmei drepte. de aceeaam luat la intAmplare un beligor folosindu-l in loc r1epalpator. Femeia s-a atins din neatenliecu fierul de cdlcat fierbinte'A fdcut hipertermiegi i-a apdrut un edem tegumentarin palmd cu durere edem cu bdgicide mdrime3x2 cm. Dupd ce am aplicat magneli steluld pentru 2 ore toate simptomeleau dispdrutcomplet (Figura 11). Novicov. Diminealasolia mea mi-a pentrucd durereade spatei-a trecutcomplet.CapitolulT dureriinu puteamsd indreptcapul. Rusia La seminaram intelescd degi avem cunogtinle minime despre in tratareadurerilorcervicale mini-moxelor Figura10. terapia Su Jok putem sd ne ajutdm in condilii extreme at6t pe noi ln9ine c6t gi pe allii. Nu aveam nici un instrument la dispozilie.

a suferiiun Avba fala palidd. Profesor bolnav. conform 97 ..se pl6ngeade traumatism al capuluiin zona frontald. Ten.Aplicarea seminfelor corepondenfi de bazl standard Rusia M.Nu era timp de pierdut. punctele (Figura 13) cAndstimulam corespondente.Semin{oterapia Pacientde 34 de ani. Kazahstan mini-minisistem Proiecfie in dureri lombare. V.Durereade dar dispdrea cap a revenit din cAnd in cAnd timp de o sdptdmAnd.animal". l'igura 14. in degetelor aplicat-o 10 minutemai t6rziua rdmasdoar o ugoard sistemmini{ip. Pacient: nepoatamea Maria Cu 5 minuteinainte de a ajunge la gcoald sd o iau. Dr.in tratamentam folosit mini sistemul"mini-mini"vertebrale proieclia fizicintr-osingurdfalangd. Tratament al traumatismului capului in sistem de de mir in durerilede spate Figura12. Nu-i puteam atinge fruntea din cauza durerilor. dureri de cap si avea un edem mare (hematom). umfldturdpe capul feti{ei.Nu a lipsitnici o zi de la gcoald. bdrbat.Am scos nigte gheala din frigidergi am pe parteadin spatea falangelor la ambelemiini. acuza dureri permanente in zona coloanei lombare. Am ajuns acasd in 5 sau 10 minute. Mashenko.CapitolulT SU JOK pentru toli 2 Figura 13.Am aplicatseminfoterapia corpului Figura14.

birbat. de 40 Pacientde 68 de ani. fetili.. in 2 zile. inflamalia si inrogirea ochiului. Singasova. F. drept. acuza dureriin zona rinichiului a urinei. S-a imbolndvit dimineala. iar spre seari a apdrut o durere puternici de dinli. Am ciutat punctulde coresponden{d in proiecliatip . Gonccarenco. S-a lovit la ochiul drept. Kazahstan Pacientde 35 de ani. ora a inceputsa urinezeugor.in acest timp durereas-a Stimularea iar dupd 25-30 minutedurereaa scdzutcu 90%.in c6teva secunde. secundare) a durat timp de 10 minute. ldcrimare abundentd.cu un mic edem neinsemnat in obrazulst6ng. Dr. dupd care a apdrut o durere acutd. c6teva de in sistemul ochiului traumatismului Figura16.r CapitolulT Dr. iar palparea punctului de corespondenlil-a fdcut pe pacientsd lipe de durere(Figura16). Kazahstan Pacientd de 7 ani. iar pesteo tliminuat. cu B0%. Seminfoterapia in dureri dentare Kazahstan Dr. Am aplicat in tratamentsemin{oterapia in punctul de coresponden!5 (Figura 15). pacientula refuzattratamentuldin 98 99 . V.iar s-a micaorat durerea catevaminutenu a mai ldcrimat.ranimal" coresponden{i Figura 15. Arambaeva.animal" pe suprafala yang a degetului mare. Edemul obrazuluiatrecutpeste2-3 ore. Durerea a dispdrut peste 5 minute. Nu putea deschideochiulgi il deranjalumina. edemul de masaj unuisingur rapidin urmaaplicdrii s-a vindecat Pacientul secunde.in sistemul de corespondenlade bazd standard (proiec{iiprimare 9i (Figura 17). complet gi edemul au trecut Rogeala s-aretras.Tratamentul tiP. de eliminare de zile 9i avea o disfunclie Am detectat punctele de corespondenld foarte dureroase ale rinichiuluidrept atAt pe mAna dreapti cAt 9i pe mdna stAng6. R. Dupi c6teva masaje.

Uzbekistan Pacientde 5 ani. Ucraina Pacientde 82 de ani. T. Li. A. Am aplicatpe proiecliacapuluigi nasuluiace. Tratament pentru durere de cap qi hemoragie nazali in sistemul de corespondenfi de bazi standard . Proiecfiaprimard Proieclia secundaria rinichiului a rinichilor drept Figura 17. aplicatstelulemagnetice O singurdprocedurd a fost de ajuns pentruca durereade cap gi hemoragianazaldsi treacd. Dr.Avea dorinla de a-gi ajuta semeniisdi gi a sim[it o mare bucuriegi satisfaclieinterioard.Am aplicat4 seminlede mei pe proieclia se intensifica . apoi hemoragienazale timp de 3 zile. birbat.CapitolulT SU JOK pentru toli .fixate cu un leucoplast iute (Figura19).sinopsisde mugtar cu ardei veziciiurinare. in perioadaverii au aperut dureri de cap. Merganskar. Figura 19. Numai experien{a trditd l-a fdcut pe pacientsd creadd gi sd se minunezede aceastdmetodd Su Jok. Masaj cu ajutorul palpatorului in zonele de coresponden{aa rinichiului drept Dr. Figura 18. bdiat.Pesteo zi pdrinliiau anunlatcd copiluls-a vindecat. Acuza dureri puternicela urinatin zona canaluluiurinar' Durerea dupd urinare. iar dup6 aceea am (Figura1B). Semin{oterapia in afec{iuni dureroase ale canalului urinar 100 l0l .

r
Dr. LorettaKovert,S.U.A. Dupd o masd copioasd,intr-o vizita, am simlit o durere in zona stomacului gi o durerein dreapta,in zona veziciibiliare. in sistemulde bazd standardam depistatpuncteledureroase in proiecliastomacului gi a veziciibiliare.Deoarecepuncteledureroaseerau foarte multe eu am hotdr6t sd folosesc mini-sistemul insecta in degetul ardtdtor al mainiidrepte.Pe proiec{ia veziciibiliaream aplicato stelulamagnetica (Figura20). Durerea din dreapta a trecut dupd 10-15 minute,in comparatie cu alte ddli c6nd durereaputea sd persistemai mult timp, cu toate cd imi respectam tratamenturmedicamentosindelungat. Punctul de coresponden{a a stomaculuil-am stimulatprin masaj cu palpatorul timp de 5 minute, ca sa nu mai am nicio durereabdominala subdiafragmala. Kei,S.U.A. Dr.Aleina Vreau sd impdrtdgesccu dumneavoastrdprimele experienlein aplicarea metodei Su Jok, in tratamentul unei indigestii.in acel Park.Dupd una din al profesorului la un seminar chiarasistam moment lec{iiam avut diaree, pe care am stopat-oprintr-unsimplu masaj cu gros in sens invers ajutorul degetuluimare pe proiecliaintestinului au apdrut din nou in ultima zi a seminarului funclieiperistalticului. simptome diareice acutiz6ndu-sedupd masd. Atunci am aplicat vezicii biliare cu ajutorul magnelilor9i am stoparea meridianului gi ficatuluicu ajutorul a stomacului de corespondenld stimulatpunctele 21). sistem(Figura in mini-mini seminlelor,

rFF] lil
l.=,r,1-'ll

q_J

F'

ratament in diaree.in sistemulde bazi standard gi in minimini sistemde coresponden(I

Cehia Dr. T. Horikoia,
punctelor de corespondentia vezicii biliare gi sistemde corespondenfipe degetularltitor al mdinii drepte

Una din asistentelelaborantede la spital m-a rugat s5-l ajut pe a ei. Acestbdiatacuzacd dupd o zi de muncdfizicdintensd, rrrietenul

103

CapitolulT mdnast6ngdde la cot spre articulalia inceputsd i se invine{eascd pentruoperalie. l-a programat miinii. Medicul chirurgla consultalie in Dupd 8 gedinlede tratament Su Jok cu ajutorulacupuncturii punctelor gi stimularea de corespondenli, de bazi standard sistemul gi nu a mai necesitat interventie stareapacientului s-a imbundtalit (Figura22). chirurgicald

SU JOK pentru toli
Dupd 10 gedinle migcdrilem6inilors-au imbundtSlit sistem ,,insectd". cu 80-90%. Dupd o lund de pauzd, am mai fdcut c6teva gedinfe de au fost completfird durerigi Su Jok, iar atunci migcdrile acupuncturd gi-aurevenittotal (Figura23).

articula(iilor punctelordureroase corespondente Figura 23. Stimularea mffinilor mdinilor qi degetelor Dr. l. Tsai.Germania Femeie de 59 de ani care suferea de dureri severe de cap cu caracter de acutizdri spontane pe o singurd parte a capului. La
Figura 22. Apticarea acelor in sistemul de coresponden{i de bazl in dureri ale articulafiilor antebrafului (cot, mAna)

cu mulli ani in urmd cu aga zisele neurologiea fost diagnosticatd Durerileapdreaumaides diminealagi plecaudin parteadin ,,migrene". spate a capului spre zonele temporale-parientale 9i deasupra in mers sau la migciri ale gdtului.Dupd sprAncenelor 9i se intensificau simptomeleseminau mai mult cu pdrereamea ca medic generalist, sindrom de arteritd vertebrald. Am efectuat masaj cu palpatorul in zonele de corespondenfddin talpd ale zonei cervicale in sistem durereas-a ameliorat corespondente insectd.Dupi masajulpunctelor

Cehia Dr.T. Khorkaya, in O pacienti in v6rstd, acuzadureri gi restricliiale migcdrilor La o examinare mai detaliati la ambelemAini. articula{iile degetelor, la 60%,iar ale cd migcdrile mAinii drepte eraudiminuate am constatat in acelor cu ajutorul m6inii st6ngila 70%.Am decissa fac tratament gi proieclia primard gi secundari proiecfia a mAinilor de bazdstandard

t04

105

CapitolulT a acelorpractic mult gi pacienta s-a simlitmai bine.Dupi aplicarea (Figura igi 24). Acum pacienta oricesimptom dispdrut oricedurere, folosind stimuleazd singurd proiecfiazonelor de corespondenld si-gi Datoritd terapiei Su Jok nu maiare nevoie impulsurile de lumind. pe carele-aluatzilnic cd o timpde 20 de ani.Afldnd ia medicamentele Park Joe Woo sd descriucazul m-a rugat sd-i transmitprofesorului acestei cu ajutorul tuturor celorcares-auvindecat mulfumiri din partea gi s-ausimlit de suferinle. metode eliberali

SU JOK pentru toli gi ingustdri intrespaliilearticulare. modificdri s-auobservat radiografie acelor cu ajutorul de bazdstandard l-amficut in sistemul Tratamentul pe zi i s-aaplicat cu ace,in fiecare tratamentul timpde 7 zile.Pe l6ngd 25),concomitent genunchilor cu ardeiiute(Figura proieclia un plasture zonecorespondente. acestor cu masajul

r\\

-\,1

Figura 25.Tratamentcu ace 9i plasture cu ardei iute pe miini, in sistem de bazi standard au Ca rezultat,dupi 2-3 zile de tratamentmigcdrilearticula[iilor devenitmai lejere,iar durerilecare apdreaula anumitemigcdrinu mai deranjau.in a cincea zi pacientulse putea plimba liber, putea si se

in sistem punctelorde corespondenfi a cervicalelor Figura 24.Stimularea picioarelor 'insectl' la degetele Dr. A. Goreslavili, Georgia PacientaG., de 60 de ani, acuzadureri de genunchidin ce in ce la aproape 80%.Nu eraudiminuate mai mariin ultimii3ani 9i migcdrile puteasi se agezenici sd se scoale,migcdrile fiindfoartegreoaie.La o

cu Apoi, plasturele ageze gi sd se ridice,degi durerilemai persistau. ardei iute a fost inlocuit cu seminle de gr6u 9i coriandruplasate pe fdrd nici o altd Peste 2 sdptdmanipacienta, zonelede corespondenla. in genunchierau libere putea sd se migtenormal.Migcdrile medicafie, gi practicfdrd dureri. Putea chiar sd aibd grijd de nepoata ei noundscutd.

106

107

rminolS a intestinului gros.'I'ratamentul .fie sd se ageze ori sd se intindd. operalia a fost programatd in 3 zile din rr rrrrr)ntUl internarii. chirurgicala dupd a treia intervenlie rdmas in zona coccisului. Aceste simptomeau .trl rezultate. intr-undiagnostic rrr.coccis zoneisacrale in mini sistem de corespondenfi Dr. Durerile au inceput cu cdteva sdptdmAniinainte. Georgia Pacientul G. complet au dispSrut Durerile dupd 3 minutede masaj cu palpatorul. zona t. fiindcd tratamentul localconservator nu a . A. PacientaT.rlrirutla 2 sdptamani dupd o operalie de hemoroizi. Pacienta dar durerileau plagas-a vindecat. cAnd a fost in zona a unei fistuleepiteliale de inldturare esteticd operafia efectuatd din cauzd cd plaga se cicatriza Operaliaa dat complicalii coccisului. in total s-au efectuat 29 de repetatda confirmatcd osul sacral nu mai are gedinle.lcfecatiei gi mai urmau gi elimindripurulente.Paradoxal.r Sd fie fdcutdla Tbilisi.l cm de la anus. la deschiderearectului. A. Gorelasvili. problema uneinoi intervenlii $i atuncia venitla mine. Durerea se declanga in momentul . de 44 de ani acuza dureri in zona rectului.Durerease acutizadin ce in ce mai mult.o radiografie poatesd stea in gezut. sacrului. Pacientul care 9i-adat acordulpentruo a doua operatie rrrrrr. a gi seminle de gr6u zona corespondentd stimulatprin acupuncturd dar durereaacutd a dispdrutdupd prima gedinld. S-a pus din nou in osul sacralcu o dimensiune osteomielrtic chirurgicale. de 42 de ani.La radiografiea fost depistat un proces 2x3 cm.SU JOK pentru toli Georgia Dr. foartegreu. De 19luni pacienta osteomielitic. Doar a fost operatda doua oard dar fard rezultat.A fost necesar sd se rrrlr:rvind din nou chirurgical. Gorelasvili. Figura26. 109 . in ultimelezile a dormit foartepulin gi a dormitdoar pe burtd. dupd 7 zile de tratament(Figura 26). nu puteaface nici o migcare.ri minutios a practologului au fost depistate 3 fistule la adancimea de r . niciun proces sd doarmd9i duce un mod de viald activ. in acesttimps-a int6mplat sa ajungdla mine. a venit cu dureri acute in zona sacralScoccis. Am Tratamentull-am efectuat in mini sistem de coresponden{5.

trrrat dupd care pacientul timp de o sdptSmAnS. Tratamentul s-a fdcut in (Figura 28). de 50 de ani a venit cu arsuri la fa[d 9i la ambele in zonele arse.irrsectd" sistemul de tip . Acuza dureri insuportabile rrrrrnai cu analgezice. .rr.Dupd . {)chilor.Tratamentul corespondenti de in sistemul cu semin{e terapiei "insect5" zi s-a imbunatSlitaproape imediat'in a doua Starea pacientului a pacientul s-a produsfdrd dureri'in ziua a treia de defecalie procesul pentru incd cAteva zile' rugat chirurgul sd mai amAne opera{ia TratamentulprinmetodaSuJokafostcontinuat.Dupdagaptea purulente au gedinld durerile au incetat complet' iar elimindrile la clinica de specialitate dispdrut.upunctura.lrrreriles-au ameliorat gi poate sd doarmd fdrd analgezice..rini. nasului. Tratamentul lrrigcdin corespondenla a pututsd-gicontinue .. care se ameliorau rrr.iar de atunci a trecut mai bine de este foartebund. tratamentulde intrefineres-a efectuat cu seminle de a zonelor afectate (Figura28).crviciUl. lll 110 .Stimularea acupuncturii ajutorul cu standard sistemul bazi 9i a seminfoterapiei de ale Am stimulat cu ajutorul acelor zonele de coresponedenld pacientul a spuscd Dupd primagedin{d guriigi mAinii. .pe degete' in proiectiaanusului' coresponden!6 de rodie' in primele zile s-au aplicat seminle de grAu 9i seminte s-a fdcutde 2 ori pe zi (Figura27)' tratamentul Dr.Bulgaria PacientulV. Penev..Peste'10 zile la un alt consult Operalia a fost protologicdfistulele rectale nu au fost depistate' un an' Starea pacientului anulatd. a fe{eiqi a miinii in de corespondenfl zonelor l'igura28.SU JOK pentru toli CapitolulT in sistemul de Am fdcut tratament prin acupunctura locald la picioare insectd. .orespondenld de bazd standard gi sistemul de corespondenld 9i cu ajutorulacupuncturii rectale fistulelor Figura27. P.

.Stimularea tip . in anamnezdse produceau colicirenalein momentul pietrei alunecdrii prin ureterd.Tratamentuls-a fdcut o datd pe sdptdmAndtimp de 3 luni (Figura31).in sistemulde corespondenliam gdsit cele mai dureroase puncte gi le-am stimulat cu seminle de mdr (Figura 30)' in urma greutatea 9i starea mea s-a imbundtSlitconsiderabil.Spania Dr.Semin{oterapia in z. de Su Jok al cursurilor absolvent Am 51 de ani gi sunt proaspdt st6ngde molarului a fost tratamentul Primamea experienld incepdtori. in m6ni perez. din picioare stdrilenepldcute PacientaB de 52 de ani prezentao litiazdrenali (pietrela rinchi).. Am stimulatcu ajutorul punctele seminlelor de corespondenla ale rinichilor in sistemul Dupd c6teva gedinle a inceput sd se elimine nisip prin . urinare. in scurt sistemulmini-animal durereade dinli a trecut' timp dupd stimulare SU JOK ntru toti Figura30.ona corespondentd a venelor gambelor in sistem de coresponden{I de bazi standard. tratamentului au dispdrut.A fost recomandatdinterven{ia chirurgicald. inainte de opera[iem-a rugat sd o tratez prin metoda su Jok. lsabelCorral \a molaruluisting in de coresponden{i punctului Figura29.animal" de corepondenfl sistemul ambelor in afardde acest lucru mai suf6rgi de variceale gambelor picioare.CapitolulT Danemarca KonnYSukheimat. Am detectat punctul de corespondenldin gi l-am stimulatcu o sdm6ntd de mei. lL 1IL ? I ta I l-) . durerinu mai sunt. iar interventia chirurgicald nu a mai fost necesarS. pe maxilarul superior.insectd". in urma acestoraplicatiipiatra din rinchi s-a micaoratin dimensiuni.

trrrrularea de diagnosticare a punctelorde cu ajutorul palpatorului . a glandei tiroide. Haciatrian. Haciatrian.r.rrlrrvei de bazd standard de coresponden[d in sistemul spindrii. renale in sistem insecti Figura 31.Z. s-au aplicat seminle de hrigci. starea pacientuluiera bun6' anulatd. S-?ustimulat de corespondenld acelortoate punctele cu ajutorul pe r trrlrrror organelormai sus descrise. a coloaneivertebralein zona lombard. Seminfoterapia in afec(iunile litiazei Irrsfunclii timp de un an de zile (lipsa totald a ciclului menstruale rr rcnstrual). gedinlele lrn. Pacientdeganiaduscudiagnosticdeamigda|itdcronicdcu B gedinle inimii. ca tratamentde intrelinere' s-a fdcut Dupd tratament s-au pus seminlede piper negru (Figura32)' iar operalia a fost un consult ORL. I 15 t14 . inceputul tratamentului s-a efectuat punctelorde bazd principalecu moxe. . '. rrr. dupd incdlzire a puncte|orde de diagnosticare...|':rgizone. Dupd 15 gedinle rr.Ca tratamentde intrelinere.r. inainte de efectuarea .unfdcutpauzd.rrlruncturii am folosit incdlzireacu moxe in punctele de bazd gi .a creieruluigi a pe rrr.r {)vi)relor.A fost propusdoperalia'Au fost efectuate implicarea a fost prin incdlzirea de terapie Su Jok..r.r dupd un an de zile.rrl. Z.CapitolulT SU JOK pentru toli l. . a uterului. Pacientdtdndrd de 19 ani cu acuze de hirsutismde tip masculin. a hipofizei.r.iardupd aceeaam continuat o datd pe Armenia Dr.'igura32. corespondentd in sistemulstandarddebazd in mAnd' a creierului de corespondentd pe proiectiaamigdalelor Peste noapte.rrr. stimu|areacu ajutoru| pa|patorului qi a inimii' a suprarenalelor a amigdalelor' dureroase.r()sponden{d a suprarenalor. Tratament in amigdalita cronici in sistemulde coresponden{i de bazi standard Armenia Dr. Am efectuat15 gedin{eprin terapiaSu Jok.Timp de o a avut primulciclumenstrual i.r.

ln acesttimppacienta m a ib in e .incilzireapunctelor cu ajutorulmoxei. Haciatrian. in sistemulde bazd de corespondenlila mdnd s-a ficut plSmdn. irascibil. cd pielea este controlatd de energia 3. intestin a organelor: punctelor de corespondenld stimularea suPrarenale gros. Un alt tratament iar dupi aceeasitualia temporar. iar pacientuls-a prezentatdepresiv.vezici biliard. a pa(ial. nu gi-amaificut efectul. hirsutismul timp de s-a aflatsub observalie 33).pacientul indicate toatemedicamentele fiindintr-ostaredisPeratd.Z. depresiv. cu prurit intensiv al inveligurilor gi inapt de muncd. a fost gi mai gravi. trist. Tratament: proiecliei gi incdlzirea de bazd principale f . Pacientul era agitat. a suprarenalelor decorespondenfl inclLireapunctelor deneurodermite in afecfiuni 2.CapitolulT mai sus descrisi' schemi de tratament dupi aceeagi sdptimdnd."S -^-S--de in sistemul cu seminfe menstruale disfuncfiilor Figura33. incilzirea punctelor (Figura 34). Yn a miinilor qi debaziipesuprafa{a l'igura34. Din considerentul usciciunii. era istovit.su Jok-uldevenise Din spusele nici unul nu-gifdcuseefectul. UM ' energie excesuluide de constitulia aceastistarea pacientuluiline 116 I17 .Au fostincercate didea rezultate cu dexametazond Tratamentul darfdri niciun rezultat. Pacienta devenitnormal(Figura nu s-a mai pl6nsde nimicai s-a simlit 5-6 luni. il chinuiau fdrd poftdde m6ncare. moxelor cu ajutorul suprarenalelor /. SUJOK pentru toli din ultimasperanlifiindcd sale. de neurodermitd Pacientde 46 de ani.dezamigit. tratamente diferite vechede 3 ani. iar ciclulmenstrual s-a ameliorat Pacienta a slibit. venit cu un diagnostic medicamentoase. inutil se simlea tegumentare.4 .Tratamentul baztr standard Armenia Dr. cu dexametozond insomniile.

metodd aceastd despre tuturor plinde viali gi la povestegte Suedia Bo Engborg.Periodic nu-gifSceaefectul.A plecat puterniciin zona veziciiurinaregi disparilia cdldurd durerineinsemnate intr-ostarebun6. pruritulnu l-a mai deranjat. mici(rotunzi ci. durerii. cu bucurie. irrsuportabile.A douazi mairdmdseseri acasd a urineia arStatcd Analizabiochimicd in zona inghinalo-pelviand. pentru ne-acomunicat pacientul. in totalitate de capau trecut durerile (Figura 36). Pacienti de 67 de ani cu diagnostic: inghinale gi micliuni dese. a dormitbine noaptea eraudin ce in ce mai rare.s-a fdcut Medicalia in anumitepa(i ale corpului. 119 . de 57 de ani.Dureri s6nge cu elimindride urinacu dureri. cistita hemoragiciacutd. observalie minunati. Gradow-Schade.Stoparea Figura simpli) magnefi circulari.Dupd5 gedinfe rrrilini <- pimintului cu ajutorulmagnefilor meridianului 35. in 7luni sub 15 gedinlepacientul vesel 9i este foartemullumit. Stimulareacu ajutorul acelorin sistemul qi a creierului standarda caPului bd Germania Dr. stimularea veziciiurinarecu ajutorul m6na stangdam ficut masajulproiecliei a simlito Dupi 5-7 minutepacienta palpatorului de diagnosticare.Dupd cauzamancirimilor. (Figura 35). din fird se se trezeascd primadatd in 3 ani. Dupd3 gedinle. gi in mini-sistem baz6standard in standard corespondenld in sistemulde prinacupuncturd.de 20 de ani pensionat Pacientul de cap. pe cazde boali.F. pdm6ntului standardpe ambele in sistemuldecorespondenld r. a in punctelede corespondenla stimularecu ajutorulacupuncturii de coresponden{I l. de in sistemul a veziciiurinare de corespondenli Tratamentpunctul 37).uneorinu puteas5-9iridicecapuldin AcuzadureriTngrozitoare sau amo(eli de cunogtinld aveapierderi pat catevazile bune.'igura 36.uscaciune.--T prinstoparea meridianului terapiemagneticd am efectuat . a creierului.apoi cu moxe(Figura inc6lzit insectd. $i mincdrimile a adiugat in greutate5 kg. K.irgrului.

SUJOK pentru s-a simlitfoartebine. metodeisu Jok a dus la imbunStdlirea gdndirii ralionale. Dupd 7 gedinle analizeleurinei erauin limitenormale.N. spastici displegie infantild. Godunova. a rinichilor gdsit punctele de corespondenli au fost de intrelinere iar ca tratament acelor. decorespondenfi in sistemul acute cistitei 37. cu ajutorul le-amstimulat in qiseminfelor cu ajutorulacelor pielonefritei 38. Tratamentul s-a micaorat stdriigenerale. Bolnavd Pacientd dureride stiri de greutate.Tratamentul Figura pemAna dreaPttr standard Moldova RePublica Dr. spasticitatea Am dupdo rdcealS. dupi c|teva gedinle Pacienta lipseau. s-aTmbunitilitdezvoltarea musculari. capului minipe proieclia corespondenld t20 .Tratamentul Figura insecti sistemul Moldova RePublica Dr. a venitcu o pielonefrita Un alt caz. cerebrald de 6 ani cu paralizie Pacientd gistrabism.N. cap in zoneletemporale depistatnisip in vezica biliard. cu ajutorul urmdresc acest copil de cdliva ani.Acuza de 50 de ani. Godunova. de mai binede 50 de ani.Medicaliaindicati de medic dddea pozitive doarde scurti duratd' rezultate Am aplicat tratament cu aiutorul seminldlorpe punctele de de corespondenla sistemul gificatuluiTn biliare a vezicii corespondenli de bazd standard gi am aplicat seminle de in in sistem de (Figura 39).o bStranici in mini sisteminsect6. eritrocitele normale' erauin limite urinei analizele aplicateseminle de mdr (Figura38). a fost La ecografie cu iradiereoccipitalS. dureriin parteadreapti subdiafragmald.

a inceputsd iubeasci viala 9i din ce in ce mai mult sd se interesezede Su Jok.Figura 39. Tratamental hemiplegiei corespondenfi. i i.V. Din acest diagnostic rezultatci meridianul veziciiurinaregi veziciibiliareerau in funclie I-am inceputcu masaj cu ajutorul energeticiexcesivd. r I d 'b i . de bazd.CapitolulT SUJOK pentru toli gi la m6inigi la de bazd standardgi sistemde corespondenld .To[i la gcoali o supdrau.iar mai ischemic. Tratamentul punctelor inelugelor.repetat.f fi 'i & i V U. gi chiar la prima acestom nu am inlelesnimicdin tot ce spunea.insecti" I t- picioare (Figura40). bdielii o trdgeau de codile. de fiecaredatd la intoarcereadb la gcoaldvenea in lacrimi. t22 r23 .Pacientaintrd frecventpe la mine si-mi mullumeasci. a creierului. vedere am crezut ci acesta estein starede ebrietate.Republica Moldova Feti{6de 8 ani. dupd o pauzd scurtd am inceput un tratament metafizic.rinsecti" S-au efectuat 15 gedinle. Rybkin.iar durerile biliareau trecut complet. vorbirea s-a refdcut vizibil.picioruldrept a devenit mai functional. folosind Pacientulgi-a revenit considerabil concomitentmetoda M-particulelor.U .Acum. a Am fdcut diagnostic tendino-muscular. pe parteadreaptd. Toli erau intr-o dilemd atdt Diagnosticul tendino-muscular mama cAt gi profesoara. Republica Moldova Pacientul Z. cu cu hemiplegie Din primadisculie de vorbire). iar fetele nici nu aveau chef sd comunice cu ea. Seminfoterapia in dureri de tffmple gi patologii ale ficatului gi vezicii biliare ln urmatratamentului vezicii durerile de cap au incetat.. afazic(cu defecte t6rziua urmatun al patrulea AVC. Dr. a dat excesul parteadreapti in sistemde Figura 40. de 53 de ani a avutcu 5 ani in urmdun AVC. Rybkyn. Dr. cu memoriagi cu alte funclii.Am aplicat ace vegetaleapoi incSlzirea in sistem naturale in punctele de coresponden{d a capului. V. mdinile au devenit mai ascultdtoare.

La primagedinld in genunchiul durerile st6ng cu ajutorul a genunchiului dureroasede corespondenfd in de bazdstandard Am folositsistemul palpatorului de diagnosticare. Pacienta a simlit la aflarea 124 t25 . Apoi a hotdrdt si se trateze prin metoda Su Jok.Dupi 2 siptimdni 6 ace de jur imprejurulproiecliei in care nodulii mamari nu au mai fost am fdcut o altd mamografie" (Figura42) depistali. se asemdnau Punctulelele (M-particule). energetic cu petalerogiica sd cu culorirogii9i floricele inimioare corespondenli pe carei le fdceam' de tot ceeace vedein desenele se bucure l-am desenat cu culoare galbend. rogiisau particulele floricelele influenlat: toli parcderaualtfel. in sistemul de corespondenldde bazd standard gi in a glandei mamare am cdutat punctelede corespondenld mini-sistem am incdlzitcu moxe. m aib u np i r ieteni diagnosticuluio fric6. Olga lovici. o panicd. dupi masajulcu palpatorul Figura 41.Nu gtiuce a apartamentul A douazifetilaa mers vesele. localdin s-a ficut acupunctura m6nd. Yastina mei Tlderanjau de mulliani pe unuldin pacien[ii Pe o perioadd punctele am stimulat stdng.apoi am stimulatcu ace (un ac in centrugi stAngi. cu mullicopiiveseli. glandeimamare).Tratzmentul Slovenia Andrici. iar la gcoald de bunavoie aiei. colorate (Figura 41). in sinul stAng nodulilor Figura42. iar Meridianulrinichiului cu culoare rogie ca sd scoatem tristelea meridianulplsmAnului ochii 9i a inceputsi vadd punctulele Apoi fetila a Tnchis ascunsd.SU JOK pentru toli de in zonele Am inceputsa desenSm uMtriste{esi UM-frica.CromoteraPia Dr.gcoala gi tot ce ne inconjura: 9i casa. copiibunisi cuminli intreg cd au umplut M erauatat de multeinc6t pSreau Particulele clasa. Mamografia a ardtat prezenla nodulilor mamari la glanda mamard stangd.lugoslavia Pacientd de 43 de ani.toli eraucei la gcoali.

ca deranjaudin c6nd in c6nd in zona prostatei.nicipAni la trotuar' insuportabile destulde un edem9i un hematom imediat a apSrut laterale maliolei gi-astimulat c6t a merscu autobuzul Timpde 25 de minute accentuat.s-a recomandat (Figura 43)' masaicu inelugul de intrelinere tratament in elastic inelului piciorului dreptcu ajutorul gleznei proieclia intensiv (Figura 44)' la mdini de bazdstandard sistemul de corespondenld Figura 44.de proieclie. cu serviciul a Tnceput traumatismului Pestedoudore de la producerea estedansator' fiindci pacientul fizice. pe jos inc6 aproximativ mergand facd masajcu inelulelasticatit la m6ni cdt 9i la piciorin proiec[ii. doui doze pe zi. exercilii Estonia Dr. Peste 25 de qi cu ajutorulacelor stang genunchiului proiecfiei 43. Proiecfie Primari 9i secundari Zonele falangelor distale erau foarte dureroase. s-a adresat dependent violet. l. aveaculoarea Toatdlabapiciorului (tangrenos drept. apoi am aplicatseminlede piper negru ca tratament intretinere. insulinopacient iaharal. cu diabet de 58 de ani. la piciorul la Avea bilet de trimitere purulente. Din cauza durerilor in jurul nu a pututfaceniciun pas. in mers9i a pututajungeacasd a simlito ugurare minutepacientul sd a continuat AcasS 100 de metri. Marushka. Maaring. sdnger6nde.Stimularea Figura elastice ineluqelor Lituania Dr. cu elimindri irrchis r27 .diagnosticat cu simptom de 2o de ani. stradacu o geantdmai grea prietenul traversAnd intr-o dimineald meu a fdcut o entorsagi a cdzut pe stradd.dupd 3 sSptdmani Totodati i-au trecut 9i stdrile neplScutecare il mai genunchiul. tip 1. Masaj cu ajutorul inelului elastic a gleznei metatarsiene Interalein sistemul de corespondenfi de bazi standard pe ambele maini.A. erau mai pulin deja migcirilecu genunchiul Dupi primagedinla a uitat cd l-a mai durut vreodatd dureroase.

..5 luni....... sdptdmdnd pacientul igi incSlzea singur punctele de corespondenld cu moxelein sistemul de corespondenli de bazd standard..""" MAIOBlgNUlrE GELE DE TRATATMENT 9l DE Vl METODE CAPITOLUL 79 ...........CAPUL.. La domiciliu..'..de 3 ori pe (Figura45). I DEGETUL GAPTTOLUL inrne MAINI 9l coRP "' 9 SlMlLlruDlNll EXPLICAREA DE DECORESPONDENTA II SISTEME CAPITOLUL 1e .. Tratamentul patologiei gangrenoasea piciorului drept PENTRU ZONELOR V STIMULAREA CAPITOLUL 51 SIMPTOME 9L BOL|......" A PUNCTELOR.............. picioarele pacientului eraude nerecunoscut... Tratament: am stimulat cu ajutorulacelorproiecliapicioarelor gi stAngul gi dreptul.'. GoRESPONDENTA JnsEcrn"..." itt in naAnA STANDARO 9L DE DUAL IV SISTEMUL CAPITOLUL SISTEMUL A CAPULUI. Niciurmi de gangren6! CUPRINS c1r1roR1..'... STIMULARE ALE APLICARII CAZURI VII CATEVA CAPITOLUL 85 ..r CapitolulT -T I i I I pentru operalie amputarea labeipiciorului........................1 2 9 CUp R ...N S t28 ." su JoK TERAPIEI .-----' Figura 45..MtNislsrEMUL 4'l ..."""" PIGIoARE iN mAlu 9L BMA(sTANDARD) iN ZONE lll PRINCIPALELE 9L P-UNCTE GAPITOLUL DEBAZA DECORESPONDENTA srsTEME plclon 29 ..... cArRE PREFATA """"""' 5 """"'7 MARF . Tratamentul a durat 1.. Dupi acest timp.

1. 2. lulia Postolachi r. is head Thumb SixKiTheory ne SixKi HerbMedici Onnuri Trunk and Limbs Correspondence Systems Park Jae Woo Park Jae Woo DE CERCETARE 9ENTRUL STttNTtFtCA ir.2 Su JokAcupuncture.ROMANIA Park Jae Woo Park Jae Woo Park Jae Woo Park Jae Woo Park Jae Woo Park Jae Woo Park Jae Woo Oferd: .ro E-mailoffice(8)suiok. 3 (Auricular Therapy. cursuri pentru invdlarea terapieiSu Jok seminarii workshopuri Systems HeadCorrespondence Onnuri voi. 1. o tratamente Park Jae Woo Park Jae Woo Park Jae Woo Park Jae Woo Park Jae Woo Be YourOwnSu JokDoctor Su JokNailTheraPY TheraPY Fingertoe Su Jokin EmergencY Su JokSeedTheraPY Aveli acum posibilitateasd invdlali aceastdterapie strdvechepentru a vd ajuta pe voi ingivd sau pe familia voastrd. .: OT 44-575205.tovxunt MEDIanNA IE 9l ACUPUNCTURA REFLA(OTERAP SUJOK tA$t.0232-27 . Organs and Other Correspondence SYstem) EnergY Auricular System.suiok.ro 4668 I el.vww.sauchiar pentru a incepeo carierenoud. . Dr. OnuriAuricular Body.DEAUToR cAny PUBLIoATE Su Jokfor EverybodY Su JokTheraPY voi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful