TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II TẠI TP.

HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN NGHIỆP VỤ

CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP Môn: THANH TOÁN QUỐC TẾ
Phần: Tỷ giá hối đoái 1. Các loại tiền tệ được sử dụng trong thanh toán quốc tế? Đặc điểm mỗi loại? 2. Tiền tự do chuyển đổi là gì? Cho ví dụ. 3. Tỷ giá hối đoái là gì? Cơ sở hình thành tỷ giá hối đoái? 4. Các loại ngoại hối quy định trong Pháp lệnh ngoại hối 2005? 5. Các loại tỷ giá phân loại theo các phương tiện thanh toán quốc tế? 6. Các nhân tố tác động đến tỷ giá hối đoái? 7. Thanh toán quốc tế là gì? Các chủ thể tham gia vào thanh toán quốc tế? 8. Phương pháp tính tỷ giá chéo và tác dụng của nó? 9. Khái niệm Cán cân thanh toán quốc tế? Kết cấu của cán cân thanh toán quốc tế? 10. Thị trường ngoại hối? Đặc điểm của thị trường ngoại hối? Thành viên tham gia thị trường ngoại hối? 11. Giao dịch kỳ hạn? Đặc điểm vận dụng? 12. Giao dịch swap? Đặc điểm vận dụng? 13. Giao dịch tương lai? Đặc điểm vận dụng? 14. Giao dịch quyền chọn? Đặc điểm vận dụng? 15. Các biện pháp điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế? 16. So sánh giao dich kỳ hạn và giao dịch tương lai? Phần: Phương tiện thanh toán 17. So sánh Séc thương mại và Séc du lịch? 18. Trình bày các loại Séc trong thanh toán quốc tế? 19. Hối phiếu là gì? Đặc điểm của hối phiếu? 20. Các loại Hối phiếu trong thanh toán quốc tế? 21. Nội dung của Hối phiếu? 22. Quyền và nghĩa vụ của người ký phát và người bị ký phát hối phiếu?
1

23. Chấp nhận trả tiền hối phiếu? Tại sao phải chấp nhận? Các hình thức của chấp nhận hối phiếu? 24. Bảo lãnh thanh toán hối phiếu? Hình thức bảo lãnh? Nguyên tắc bảo lãnh thanh toán hối phiếu? 25. Lưu thông hối phiếu trả ngay? Lưu thông hối phiếu trả chậm? 26. Lưu thông séc? 27. Nội dung của Séc? 28. Kỳ phiếu là gì? Nội dung của Kỳ phiếu? 29. So sánh Hối phiếu và Kỳ phiếu? 30. Các loại ký hậu hối phiếu áp dụng trong thanh toán quốc tế? Trong những trường hợp nào, người thụ hưởng phải ký hậu hối phiếu? 31. Ký hậu Séc? Yêu cầu về nội dung và hình thức ký hậu Séc? 32. Bảo lãnh thanh toán Séc? Yêu cầu về nội dung bảo lãnh và hình thức bảo lãnh? 33. Thời hạn xuất trình Séc? Địa điểm xuất trình? Thực hiện trả tiền? 34. Cách thức quy định thời gian thanh toán và số tiền thanh toán trong hối phiếu? 35. So sánh hối phiếu dùng cho phương thức nhờ thu và hối phiếu dùng cho phương thức tín dụng chứng từ? 36. Thẻ ngân hàng? So sánh thẻ ngân hàng và séc? 37. Phân loại thẻ ngân hàng theo tính chất thanh toán của thẻ? 38. Các chủ thể tham gia trên thị trường thẻ? 39. Điều kiện thành lập Séc? Khi thanh toán Séc, ngân hàng có trách nhiệm kiểm tra gì? 40. So sánh Séc và Hối phiếu? Phần: Các điều kiện thanh toán trong Hợp đồng mua bán ngoại thương
41. Nêu các điều kiện về tiền tệ (phân loại tiền tệ, nêu các điều kiện đảm bảo hối

đoái).
42. Nêu điều kiện về thời gian (trả trước, trả sau, trả ngay và các công thức liên

quan…, các điều kiện cơ sở giao hàng liên quan đến thời hạn thanh toán).
43. Nêu phương thức chuyển tiền (đặc điểm, các bên liên quan, các chứng từ phải

xuất trình khi yêu cầu chuyển tiền, trường hợp áp dụng…).
44. Nêu phương thức thanh toán mở tài khoản (đặc điểm, các bên liên quan, trường

hợp áp dụng).
2

45. Nêu khái niệm, các bên liên quan và ưu nhược điểm của phương thức thanh toán

nhờ thu.
46. Nêu khái niệm, nguồn luật điều chỉnh, đặc điểm của phương thức thanh toán nhờ

thu. 47. Hãy trình bày tính chất tùy ý của URC.
48. Những nội dung cơ bản của Lệnh nhờ thu và trách nhiệm của Ngân hàng chuyển

nhờ thu.
49. Nêu khái niệm, các bên liên quan, quy trình thanh toán nhờ thu. 50. Phân loại và so sánh các loại nhờ thu, trường hợp áp dụng. 51. Nêu trách nhiệm của các bên theo URC 522, ICC, trách nhiệm trả các loại phí. 52. Phương thức tín dụng chứng từ: khái nhiệm, nguồn luật điều chỉnh và phạm vi

áp dụng.
53. Nêu các bên liên quan, quy trình thanh toán tín dụng chứng từ và trường hợp áp

dụng.
54. Nội dung của đơn yêu cầu mở L/C và các bên liên quan. 55. Nêu các nội dung của thư tín dụng: ngày mở, ngày hết hạn, số tiền, điều kiện

giao hàng, điều kiện chuyển tải, thời gian giao hàng, các loại chứng từ xuất trình (B/L, các chứng từ vận tải, C/O, B/E, chứng từ bảo hiểm, hoá đơn…)
56. Cách ký phát, cách xuất trình và xuất trình lại các chứng từ trong thanh toán

bằng L/C (theo UCP600, eUCP 1.1, ISBP681...), ví dụ: số lượng bản, cách ghi ngày tháng, ai là người ký phát….
57. Nêu quy trình sửa đổi và hiệu lực của các sửa đổi thư tín dụng theo UCP600. 58. Các loại chứng từ, cách xuất trình bộ chứng từ phù hợp với L/C và thời hạn xuất

trình. 59. Nêu trách nhiệm của các Ngân hàng tham gia trong quy trình thanh toán L/C theo UCP600.
60. So sánh ưu nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ với các

phương thức thanh toán khác và trường hợp áp dụng.
61. Nêu các loại thư tín dụng và trường hợp áp dụng. 62. Nêu khái niệm và những lưu ý khi áp dụng thư tín dụng chuyển nhượng (phạm

vi áp dụng, chứng từ có thể thay thế, trách nhiệm của các bên liên quan thư tín dụng chuyển nhượng).
3

63. Thư tín dụng dự phòng: nêu khái niệm, tập quán, phạm vi áp dụng, trách nhiệm

của các bên…
64. Nêu khái niệm và những lưu ý khi sử dụng Back to back L/C. 65. Nêu khái niệm và những lưu ý khi sử dụng “Red clause” L/C. 66. Nêu khái niệm và những lưu ý khi sử dụng thư tín dụng đối ứng (Reciprocal

L/C).
67. Nêu khái niệm, phân loại và trường hợp áp dụng thư tín dụng tuần hoàn

(Revolving L/C).
68. Nêu khái niệm L/C có xác nhận và vai trò của Ngân hàng xác nhận.

69. So sánh thư tín dụng giáp lưng và thư tín dụng đối ứng. 70. Lệnh nhờ thu quy định phí nhờ thu bên nào thì bên ấy chịu, nhưng người nhập khẩu từ chối thanh toán. Hỏi ngân hàng thu hộ phải làm gì?
71. Ngân hàng phát hành có thể phát hành L/C có nội dung khác với nội dung của

hợp đồng hay không? 72. Một NH nhận được L/C để thông báo cho khách hàng, nhưng không sẵn sàng thông báo L/C này. Hỏi ngân hàng này phải làm gì? 73. Có thể thông báo L/C qua một ngân hàng, còn thông báo sửa đổi L/C qua một ngân hàng khác được không? Tại sao? 74. Hãy chỉ ra ngày xuất trình bộ chứng từ muộn nhất có thể trong các trường hợp sau: a) Shipment date: 2/8/2011 Expiry date of L/C: 02/09/2011 b) Shipment date: 2/8/2011 Expiry date for presentation: 02/09/2011 c) Shipment date: 2/8/2011 Expiry date for presentation: 20/8/2011 75. Các ngân hàng có chấp nhận thanh toán bộ chứng từ trong đó hóa đơn thương mại được phát hành trước ngày mở L/C? Tại sao? 76. Các ngân hàng có chấp nhận thanh toán bộ chứng từ trong đó hóa đơn thương mại được phát hành sau ngày giao hàng? 77. L/C yêu cầu chứng từ vận tải đa phương thức và quy định cấm chuyển tải, người thụ hưởng xuất trình chứng từ vận tải gồm 2 phương thức vận tải: xe tải và tàu hỏa
4

vào có ghi chú là đã chuyển tải. Người thụ hưởng xuất trình chứng từ vận tải đó thì có được coi là phù hợp với L/C hay không? 78. Xác định ngày giao hàng đối với một B/L in sẵn cụm từ "shipment on board" ghi ngày phát hành 5/8/2011 trong các trường hợp sau: a) Trên B/L không ghi chú gì cả b) Ghi chú "shipped on board date 8/8/2011" c) Ghi chú "shipped on board date 3/8/2011". 79. Xác định số lượng bản gốc và bản sao cần xuất trình trong những trường hợp sau: a. Invoices in 3 copies b. Invoices in triplicates c. Invoices in 3 originals d. Invoice in 1 copy e. One copy of invoice 80. Nêu cách xác định thời hạn hiệu lực của L/C cho phù hợp. Nếu không quy định thời hạn xuất trình của L/C thì thời hạn xuất trình được xác định như thế nào? BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT Q. TRƯỞNG BỘ MÔN

5