VÄSTMANLANDS I'INGSRÄTT

DOM
2008-10-14
meddelad Västerås

MåI nr B 1545-08

i

PARTER (Antal tilltalade: Åkhgare

1)

Kammaråklagare Fdeda Cumuesson och kammaråklagare Johan Fahlander Åklagarkammaren i Västerås

MåIsägande
1.

732 33 Atboga

Målsägandebiftide: Advokat Marie Fredborg

Advokatfirman Fredborg Box249 731 25 Köping

732 33 Arboga Målsägandebiträde:

Advokat Marle Fredborg Advokatfirman Freöorg Box 249 731 25 Köping

,
591 33 Motala Målsägaudebiträde: Advokat Kari Skönebrant Advokat Kmi Skönebraat

AB

Box262
721 06 Vdsterås

4.

Dödsboetcfterl{-.-l-loch
c/o advr>kat Marie Fledborg Box 249 731 25 Kilping

-SlllT-l

Postadrdr§ Box 40
721

Ilesöl(sadress

Telefon

Tclefåx

Sigurdsgaes 22

ErTl}dldonstid
oåndag - Aedag
08130

04 VÄSTEIrÅS

021-310 400 o2l-12 44 32 E-postr vastmanlands.tfulgsatt(@dom.se w1+w,\.dslrnatlandstingsratt,domstol.se

-

16:30

VASTMANLANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-t0-14

B 1545-08

Målsägatrdebinäde:

Advokat Marie lredborg Advokatfirman Fredborg Box 249
731 25 Köping

TiIItalad
Cbristine Schiiner, 760630-6400 Fritretsberövalde: Häktad

---l-l
Medborgare i Tyskland

c/o

----l

Olfenilig Itirsvarare:
Advokat Per-Ingvar Ekblad Advokatfirman Per-Ingvar Elölad AB

Box 195
721 05 Väster"as

DOMSLUT
Begångna brott

1,

Lagrum
3 kap 1§brottsba.lken

Mord
Försök

2.

tillflrord

;.:äJ,i_:f

11 § samr 23 kap

I

§

PåföIjd m.m.
Fängelse på livstid

Utvisning
Dea tilltalade utvisas ur rikei och förbjuds atl återvända hit. överträdelse av ftirbud.t kan medftira f?ingelse i högst I år.

Skadestånd

I 2.

9Y.dT: Schiimer skall utgc skadcsiåntl rrX ränta på beloppst cntigt 6 § räntclagen ( I 975:635) betalning sker.
bctahing skor.

--l

------l med I I 587 to jämre hin den I 7 mars 200g till-dess

cJrristino schiirer skarl utge skadestånri med 457 g92 ro järnte rtinla på bcloppot cnligt 6 § rältelagct (I975:635) frfur dcn L7 nrars 200g till åcss

ti --l -*-l

VÄS.IMANLANDS TINGSRÄTT

DOI\.I
2008-10-14

B 1545-08

3.

med 75 0001« jämte Cbristine SchiiLrrer skall utge skadestand till (1975:635) på fran den 17 mars 2008 till dess 6 riinta beloppet enligt § r'?intelagen

---_l ---l

-. ffiH:
5.

å:f;er

skall urge skadestånd

tilt dödsboet efrer ------__-T

----l

mad,22 591lo jämto ränta på beioppet odigt 6 § r'iintelagen (1975:635) frar den 17 mars 2008 till dess betalning sker. med Cfuistine Schiirrer skall utge skadeståml till dötlsboet efter 22 151 kr jämte rinta på beloppct edigl 6 § räntelagen (1975:635) ffin den 17 mars 2008 till rlcss bclalning skcr.

-l -----l

Förverkande och beslag
Boslaget av visst bevismateriai skall bestå ti1ls domen vunrrit laga kraft (Polismytdigheten i Västma:rlands liiri; BLG 2008-1900-tsG898 p 1; 2008-1 900-BG906 p I ; 2008- 1900-BG91 7 p I ; 2008- 1 900-BG933 p 1 ;

2008-1900-BGl 138 p l).

Häktning m.m.
Christinc Schilrrer skall stanna kyar i håktc tvaft. mot henne.

till

dcss domet i ansvarsdelen virner laga

Brottsofferfond Der tilltalade ålaggs att betala cn avgill på 500 1r enligt lagen
brottsofferfond.

(I

994:419) om

Ersättning

1.

Per-Ingvar Ekblad tilierkänns ersäfl.ting av allmiinna medeL för arbete som offeutlig ftirsvararc med - rätt råknat - I 000 683 kr. Av beloppet avser 733 326 kr arbete, 39 800 kr tidsspitlar, 27 420 kr ntTdgg och 200 137 lo mervärdesskatt. Av ersäthringen har tidigare utgått 400 000 kr i fitrskottsbetalning cnligt beslut 200808-28.

2. 3. 4. 5. 6.

Marie Fredborg tillerkiinns ersättning av alLmälna medel för arbete som måIsägandebitriirl" at med 384 486 }r. Av beloppet avser 294 032 442 kr arbete, 11 1o' tidsspillan, 2 115 kr utLagg och 76 897 kr nren tudesskatt. Marie Fredborg tillelkäurs ersätming av allm'dnna medel ftir arbete som må1sägandebiträde ät med 1l 513 lc'. Av boloppet avser 10 810

-_l ----l ---l ---l

h

merviirdesskatt. Marie Fredborg tillerkärms ersåthring ar. allmiinna raedel för arbete som målsägandebiträde åt dödsbona efter med 5 405 l«. Av beloppet och avsc:' 4 324 kr arbets oLli I 08 i kr mcrvärdesskatt. Kari Skönebrant tillerkänns ersättning av allmrirura medel för arbete sonr målsägandebitr'äde med 244 655 kr'. Av beloppot avser 195 7?4W afiete, 19 403 kr tidsspiilan, 2 280 kr utlägg och 48 931 kr rnervärdesskall. Kostnaden 1ör l'örsvzLrarc och målsägaldcbiträdcn skall stzrnna på statol.
1<r

arbete och 2 703

_l

J

VASTMANLANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

YRKANDENM.M.
Aklagaren har yrkat ansvar å Christine Schiiner enligt 3 kap. kap. 1 § brottsbalkct] för nrord och fi)rsök

I

§ och

I1§

samtz3

till

m.ord med följande giimingspåstående.

Christine Schijrrer har den 17 mars 2008 i målsäga-ndenas hem på Verktygsgatan 2

B i Arboga uppsåtligen berövar

-Mlfödd i D:aj 2004,

och

-§l

fiidd i mai 2006,

livet. Christine Schiiner har vid samma tillfiille försökt art beröva

-[l

oeh

-!-l
e11er

-or

-[-l -J-I
-pi

livet. Fzua för {örsöksbrottets fi.r]lbordan har förelegat

valit utesluten bara på grund av tillfälliga omständigheter.

-

Christine Schiiner har

dävid. med en harnmare eller ett hamnrarliknande föreruåt som
slagit ssh

I §l

och

--fl -l-l

ti

hygge, upprepat

i deras huvuden och på deras }roppar.

Sl

<l -E1- .f---t nar åsamkats livshotande. sfu- och 1«osskador, benllrott samt
smiirLa.

hal avlidit till följd av de huvudskador de åsamkats på grund av våIdet.

Åklagaren har åberopat omfattarde av ansökaD om stärlnling.

skiftlig

och muntlig bevisning, vilken framgår

I anslutning till åtalet har åklagaren yrkat att bevisbeslag av härddisk, minneskort,
blev och videoband skä-ll bestå

till

dess dom

i

ansvarsdelen vunnit laga

kaft.

Vidare har åklagaren yrkat att tirgsrätren j?imlikt 8 kap.

I

s urtiinningslagen

(2005:716) förvisal Cbristine Schiirret ur riket med förbud att återvända.

Mälsägandena har

*El

ykat förpliktande för Christine .schiiner att utgc skadestånd till
rnet'l (r82 892 kr, varav 200 000

")

-l_l

kr liir kilnkning, 200 000

kr för indirekt pcrsonskada på gruntl av anhörigs riöd, 52 tt00 kr 1ör svcda
och vlirk, 40 000 kr lör bcståendc nren i lbrm av hörselnetlsättning, 50 000

kr för beståendc men i fonu av synnedsättuing, 20 000 kr för bcstående men

VASTMANLANDS TINGSRÄTT

DOlU
2008- 10-14

B 1545-08

i form

av nedsättnilg av luktsinne! 25 000

k

för klart framträdande iirr på
?irr

huvudet och hängande ögonlock, 17 000 kr för klart ftamträdande

på en

underarm, 35 388 kr för inkomstftirlust, 5 804 kr för sjukvårdskostnader, 22 900 kr ftir extra bostadskostnader och 14 000 kr fiir flyttkostnader,

b)

barnens far

--ii|l - J-_l :' i\

med 200 000 kr avseende indirekt personskada

på grund av nära anhörigs död,

c)

§l med 22 591 kr avseende begravningskostnader, d) dödsboet efter -§l med 22 1.5I kr avseende begravningskoshrader, - T I --U _l med 111 587 kr, varav 100 000 1o'för indirekt personskada rt ")
på grund av anhörigs död.
1

dödsboet efter

000 I« för inkomstför1ust, 900 kr

fijt

psykologkontakter, 2 640 kI avseende resekosmader och 7 047 kr för extra
bo stadsko stnader.

På samtliga skadestånd hal yrkats räDta enligt 6 § räritelagen fran den 17 rnars 2008

tili

dess betalning sker.

Chrisdne Schiirrer har förnekat vad åklagaren lagt heme siirskilda yrkandena.

tili

last och bestritt de

Cluistine Schiirrer har vidare bestdtt de erxkiida anspråken. I-Ion har. r'itsor.dat
samdiga poster förutom ersättningsanspråken avseende känkning och för indirekt
personskada på grund av anhörigs död.

Filtetsberövande

På grund av misstarrke om brott som prövats genom denna dom häkkdos Chdstine

Schiirrer i sin frånvaro den 20 mars 2008. Hon hal på gruud av hiiktniDgsbeslutel vadt berövad fiihelen i Tyskland till löljd av verkställighcr rned stöd av tlcn s.k.
europciska arrestcringsorderD under tiden 20

-

22 mars 2008 och den 30 mars

-

29

VÄSTMANLANDS TINGSRÅTT

DOM
2008-10-14

B

1545-08

ap1il2008, då hon över{ördes varit häktad.

tili

Svetige och greps k1' 21 15' Hon har sedan dess

DOMSKÄL
Slaidfrå.san

---T l!
och

_-1

ul

I
till

"ch
ftidda

hans sambo

--E-1

-l-_l

samt

-E--T

--ll

två bam

i maj

jafluzui 2004 rcspcktive maj 2006' haile sista helgeu i

2008 flyttat

cn villafastighct på Verktygsgatan 2 B i Arboga'

Den]7nrar.s2008kl.19,20:5Tirrkomvial12gttsamtaltillSoS,ivilketenpemon'
som visade sig varu

- l- -l -- H I armälde att -fl
till

- il

och dennas två

bam angripits med klaftigt vålcl och behövclc ambulansftmsport
som
1åg

-E_T i -l
till
och

på golvut vid entddörren, var virl liv men

synes okontaktbar; hon rörde

pä benen och värstra armetl hotl gav ljud ifrån sig och hon öpplade ögonen

fiån, men entigt

---l -;--l

såg hon inte honom, och han

tick som det får

förstås ingcn konket påvisbar kontakt

- .-r-I -1v1 och l -§-1-" fi ..T antriiffaae andades men visa<le inga andla livstecken. Hallen dä
*"d

-!l

strax de ue skadade personetna var bemäugd med b1od, Ambulans och polis kom avled och och barnen förrles till sjukhus platscu o"tr

till

--[1 --]-l

]l

I

påjöljande samma kvdll. En utvidgad rättsmedicinsk obduktion udördes på barnen
dag.

Enligt utlåtanile över obduktionen av -[l och

ll

företedde var och en av dem

utseende bl,a. omfattande skador på skalltaket, skallha.sen och hiiirnan' Skadomas

talar enligt utlåt:utdet stalkt föt'att ett l"lertal av rjeru ofsakats av uppr'epacle slag llred ctt hårt l'örernåt, t.cx. cn hanlmarc tlrcd tundad slagyta miltl viss diamclcr och cn klolit«rarde överLlel (avsedd lirr ut(lragnilg av spikar) också nled vissa

nrlrfiiast

mått, sarrt irll. (lc ofllfattande hlrvudskixlonra liirlilirar rlirtlsfallct hos

-iJll

och

-!l

VÅSTMANI-ANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-i4

B 1545-08

Den 20 mars 2008 företogs en rätlsmedicinsk undersökning beträffande

-[l
1ag

J

-T

Hon var då nedsövd på gruntl av de allvarliga skallskadoma och

rcspirator. Även

- f I -ll -!l

i

uppvisade enligt utlåtantle över den

rättsmedicinska undersökningen en mängd tecken på ftirskt h.ubbigt våld mot bla. huvudet. Åven utseendet av skador talar enligt utlåtandet sta.rkt

för att ett flertal o$akats av upprepade slag med eit hårt föremål, t.ex. en hammare
med rundad slagyta med viss diameter och en niinnast klolilrrandc övcrdel (avsedd

för uldragning av spikar) ocksii n:ed vissa nrått, sanrt att de allvarliga
huvudsl<adoma varit livshotarde.

Av den fättsmedicinska utredningen kån den slutsatsen dras att barnen och -

Sl

---§l

utsatts för upprepat våId mot huvudet. Våldet mot huvudena kan med

ledning av de rättsmedicinska fynden med hög grad av saurolikhet antas ha utövats
med en kaditionell hammare, eller i vart fall ett hanrmarlikaande föremåI, crch våldet har orsakat så svår'a skallskadol att döden omedelbar fara för döden för'elegat att ta livet av -[l

följt fiil

-fif

och

--q

I och att

för !-l

Den som utövat det och

påvisade våldet har otvetydigt uppsåtligen berövar

vet, och försökt

--T-l -N_l - I -.l

T,rl

och

-51

pappa,

anhölls i sin frånvaro såsom misstiin-kt

senare på kviillen den 17 mars 2008. Han greps .samma

kviill i Motala. Den

skriftliga utredningen i form av kvitrsnser ftån affiirer och postel i Motala,
bussbiljetter fran lokalbuss i Motal4 och s.k. telefonlistor avseende

-

--J--l

moUil i förening med för'hO.

*"a

-[I

-If

[]l

sjiilv visar att denne

har befimnit sig i Motala vi<l tiden för brcttst, eller i varr fall på ett avstånd Iångt frän Arboga, och att han diiffned ilrte kan ha utftirt d:rden.

Även

-[l

-§l
tvrer

-!

kan uteslutas som giirningsman. Enligt uppgifl tiån

11--lI

nua" uno o.l,

-

_l

i

--1-I

[l

en IvlSN-dialog sorn

VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT

DOM 2008-10-i4

B 1545-08

avslukdes shax efter kl. 19 den 17 niars 2008, tfoligen krir-u Id. 19.05. Med stöd av

- T I --E-l -1=_l - H -l ädärt till mobiltelefon kan med stor grad av sdkerhet sägas ^ft Velktygsgatau ungcfiir kl. 19.1 8, Det sagda gtir att även -1 T -[---1 krn
samtalet

till

SOS och tider för uppkuppling rnot rnaster ay

uleslutas som gämingsnan.

Som frzmgår'av åklagarcns bevisuppgift har åberopats cn mycket omfattande både

skriftlig och nruntlig bevisning till stöd ftir åtalet mot Christine Schiin'er. Åklagaren
kan sägas ha byggt upp bcvisningeu på {yra hörnpelare,

1)

Iltpekaudc av Christine Schiirrer ftåu

-

1_

I --ll

sida.

2)

Chrisline Schiirrcr har befumit sig i r\rboga vid tiden tör brottcr! öm är hor intc ned Di\A-.:-piir, fiugetaltryck eller aunan teklisk bcvisning har kumat
knytas direkt till br-ottsplatsen inne i huset.

3) Christine Schiiner har ltaft ett notiv för att Dtföra brotten. 4) Det saknas enligl åkJagaren annan tärkbar gärningsman.

-E-l -- , -l

lrar i rättcgången pekat ut Christine Schiirrel som den person som

triingde sig in i hennes bostad alldeles innan minnet fi(irsvann för henre i samband
med att hon fick eu smiill i huvudct. Lrnan Christine Schi.irrer trär.rgde sig in sade hon enligt

-[l

-ll
til

"Ui f'r" Tina". Nästa minnesbild har enligr
1åg

-{-1

,

1

I

vadt något till{?ille nä' horr

på sjukhus i lJppsala och nästa gång efler

att hon fördes över

Västeräs för fortsatt

väd

deu 4 april. Hon har kunnat placera
deD

platserr diir hon zurgreps och

liill

ihop, vilkct enligt blodspår- överensstämt med

faktiska placeringen, och hon har Iäninat uppgifter om signalemeDt och
gärningsmannen, som dock va-rierat ö!'er tiden. Hon angreppet mot barn"n.
hzLr

k.lädse1 på

dock inte något minne av

-[-T -II

har också beskrivit hur hon efterhand fått

ytterligarc miruren av pcrsonell som atrgrep hemrc och hilden har successivt blivit tydligare för hcrr

den 26 april ?.001i varil ävskiilnlir(l liån inf'orn.raLir»r via media och Itrterrlet, oc[] att
de errda perrsoner som hon talat mc(l under dcn tidcn valit utrcdningspersonal och

"

-,:_l -l-_l

h:rr vidzuc beräu.at orn aft hon

ä

da lrarlr

till

VÅSTMANLANDS TINGSRIiTT

DOM
2008- 10- 14

B 1545-08

heones nämaste famiii. Dcssa har enLigt

--

-']

-----l

i

sin tuI instxerats att inte den 26 april

tala om varfiir hotr vårdats {tir skadorna eller vad sorn

iltr tiffat. När hon

2008 lzimnade ctt skyddat bocMe blev hon av polis informerad om bl.a, att

-§i-l

--{l

hade vadL häktad, att en tyska hade hiiktats och att mordvapnei var en

hammare. I samband dänned läste hon alla utgåvor av Expressen, A-ftonbladet och

lokala tidningar för tiden 1}ån brotten

till

den 26 april 2008; det tog flera dagar.

Uppgiftema om ,ru

-*al *- .J_l så liingt rleL är rlöjligt för en person sorn inte
-{-1 -:;I - !i
--T fi)räldrar och syskon. De har

är frihetsberövacl, hållits isolcrad från infor:mation dcn törsta tiden efter brotten har

geuom vittnesförlLör belffäftats av polis sorr varit Iörlriirsledare, ocl.r av

- -l

-'1 niirmaste farnilj,

såsorn

också bekräflat att de fått intbrtnation onr atl inte informera eller diskutera

hiildelsen

lned

y'-l

- ll

och au rle också

lÖtt instruktionerna.

JJ

---l

f'al. tral. dock

bcriittal om ett tillftille då han r'åLade försäga sig angående

en omständighcl av betydelse och

-[l

--j_l

har också vid något tiltfälle fått

prata rned en kalu'ai,
annan.

j--'.

'\

.'.f ,j -l

i telefon utan att samtalet öve rörts av

-1,\l

,,

'7il-l

var enligt uppgift den person som första gången ndmnde

Christine Schii-rrer sonr tänkbar giilningsmzm.

Upplägget rned att försöka få helt opåverkade uppgifter frarr

-[-l -II

har

varit ambitiöst och lolrlärt och de retlovisade polisför'hör som skett med

-

L

I

-l-'l

har enligt av rätten förorrlnari sakkunnig professor Sven Å Christanson

varit exemplariska. Förutsättninganra för att bcdönra

I -

-l--__-T

återhiimtande av mi-nnen 1iån tiden alldeles före angreppet mot henne har mot bakgrund hiilav varit gynnsamma. Det finns dock stort ufymme för att dcn stora

omgivande tanriljeu, varav många varit tillsammans med
runt, kan ha haft

1-1

cl

påvcthan på

-_l

,

-l

-

11

dygnet

Det sakrlas all anlcdnilg att intc upplanr

---l - r -l1ångaoch tnycl<ct

dctaliclade bcrättclse orn vad som försiggick uuder dcn aktuella dagen, I}am till det

l0

VÄSTMANLANDS TINGSRÄTI

DOIVI
2008-10-14

B 1545 08

plötsLiga angreppet mot henne i bostaden, och hennes uppgifter om hur hon under kouvalescensen fått tillbaka milnen på det sätt hon besl«iyer, som uppriktiga samt

^tt

E

-:J--l

sjä1v åir

fullt övertygad om art der iA Christine Schiirrer som

är-

gärningsmanncn.

På begäran av åklagaren utsåg tingsrätten redan ridigt under lilrundersökningen

professor Sven Å Christianson som l.ättens sakkunnig, med uppgift att uaeda och
avge ett utlåtandc över dels

-El --T--l

allmänna minnesfunktion, dels

minncsfirnttionen i ållmänhet hos pctsoner som drabbals av skalltrauma rcspcktive psykiskt trauma. Mer prccist bcrördc uppdragct frågestiillningen på vilket sätt

El

-l---l

rnin-oeslunkrioncr påvcrkats av de skallskaclor som hon c,rhållir

i

salrlband nred gärningcn och mö.jlighcterna för hcnne att lncd tiden kunna nrirrnas vad so1II inträflat.

Sven

Å Christiansons utlåtande bygger på en genomgång av omfattande

dokumentation i målet i form av förhör med

--6 l--Jl

joumaler från

Univeffiietssjukhuser i Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala, ävensom av en
minnestostning och intervju sorn Sven Å Christians,rn genomför.de den 16 april 2008. På anförda skii-l har Sven Å Ch.istiarlro, urgeu 3tr

-

aler

utiåtandet

[. I -l-l

uppvisat er påtaglig minnesfunkrionsnedsättrring, med tecken

och symtom åvseende mimesnedsättningen som överensstämmer merl en organisk

minnesförlust,
ott

El

-J_l

vid testtillfiillel uppvisar en problernatik i inlä.ning av både

verbal informatiou och ansikten,
Atr

- 1 -l -?l L-l

med avseeude på sin skadeproblemarik, medvetandenivå och

minnesproblematik kan förviintas så som också har skett uppvisa en återhämtning
av niruren från tiden innau skadetillfallet (veckor, dagar., fuumar), rreu med nrycket
begränsade uri)jiighctct aI" någonsin kunna rninnrLs skadctilllället

i sig,

alt förmåBan

till nyinläming

kzur fölvä)ltas successivt förbättras och

li
VÄSTMANLANDS
TN.IGSRÅTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

AE det med avseerd" på

E

--j---l

problematik meil atr organisera

minnesinformation föreligger en risk för sammanbtandning av deLdjinfonnation från olika informationskäilor.

Sven Å Chl.istianson har tillåtits närvära vid huvurllörhandlingen niir lörhörct med

-E-1 --l-l

agt mm och han har vid sakkunnigförhöret inte Andrat sina

slutsatser. Han har tillagt att han inte funnit nirgra tecken som tyder på att det fråga om en psykogen minnesförlust. När hao. testade

iir

-i_--l

--ll

en manad

efter hätdelsen vat hennes minncsfunktion enligt Sven Å Chdstianson extremt
nedsatt på grund av det kraftiga skalltrzuma som hon ulsatts för. Sven

Å
kan ha öar

Christianson har förklarar an det itrre kan ureslutas

*, -E_T

-l_T

av minnen tätt in på håindelsen, men det är våildigt at)?iski utifrån hennes skadebild och tcstlesultatel av hennr* minnct'unhtion; under 100 års fbrskning har eulig! Sven

I befturnit sig i, aldrig uppvisats en --Tl --Jl berattat om riden nilmast återhiimtning som motsvarar vad hiindelsen. Sven Å Christiansons slutsats att uppgifterna sorn -[l
i
åir.

"n oedvetandegrad som

Å Cfuistianson

orgadslc päverkan av minnesfunktionen med den låga

-[l

-T-l

Iärrmat om vad som omedelbart fiiregick hiindelsen inte itr tillförlitliga.

Aven professor Jörgen Borg, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin, har
på begiiran av åklagaren

i ett

senare skeds utsetts

till rättens sakkunnig och avgett

ett shiftligt utlåtande. Jörgen Borg har enbart haft tillgårg betriiffande

till sjukjoumaler

- i I --fI

och clelar av Sven Å Christiansons utlåtande. Jörgen

Borg har vid sakkunnigförhöret förklar.at att han i stort delar Sven Å Christiansons uppfattning och slutsalser, men han har tr»kat på att stom biologiska variationer förekommer och att även shadade med allvarliga skalltrauman kan återhämta
miDnen ganska n;ira händclscn. f)et kan inte hcllcr uteslutas att öa.r av ninnen niira händelsen kar återhämtas, men

ilte

händolsen

i

sig.

12

vÄsrmnutmos
TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 1545-0&

Mot bakgrund av den kunskap som ti1lfö1ts

måle1. genom dc sakl<unr.rigas utlåtanden

och för{rören med dcm inställcr sig en nycket stark tvekau rill

-l

--ll
Åven

möjligheler att läm:a så måuga delaljcr av angreppet,

så niira inpå hiindelsen.

o* -f--1 -T-l
av aonan infomration

hållits isolelad

så långt det

iir möjligt under den första tiden på

säft besklivits finrrs risken och rnöjligheterna att hennos nrinne oDedvetel påverkats

i olika

skedcln.

Att öar av minnesbilder karr återhämtas gör

inte bedöraningen av tillförlitlighetcn siikr.are, eftersom det inte ä'möjligt aft säga vad som är öar av a[tentiska minnen trclr vad som kan vara omedveten påvelkan.

Tillförlitligheteu

av

-,

--l-_l

uppgifter kring hiindelsen ä'mot bakgrund av

de sakkunnigas uppgiltcr så tveksitrn att l.lenncs bcr?ittclsc därvidlag lärnnas utan avsccnde. Ilcnncs uppgiftcr tlm angircppet mot hcnne och (mr utpckardet av

giimiugsruanncu saknar bevisvärde både i sig och s(x'n ött led i ()vrig bcvisli)r'ing
nrot Clhristine Schilrrcr.

Den andra hörnpelaren i bevisföringeD rnot Christine Schtirrer iil påståendet att hon befunnit sig i Arboga vid tiden för gäIingama. Christine Sohiilrer har bcrättat att
hon besökte Alboga den aktuclla dagen för att en tr€dje gång bese Halvardsborg, en

fomleimling cirka feur kilometer liån järnvä€:sstationen i Arboga. Christine
Scl.riirrer ä'intresserad av fonuordisk historia och arkeologi och har också studerat

inom detta onl'ådc. Vid ett bcsök i Arboga i december 2006 besökte hon Halvardsborg tillsammans med

-::-]

\,rf

Hon badc också den 14 mars 2008

besökt bnrge.n för att uudersöka don nämrale. Ilenncs sylte mcd resan dcn 17 nam

val enligt egna uppgifter att uoderuöka om det farurs speciella risfiingar på stet0rna.
Hon köpte biljett kontanl på ccntralstatir:nen i Stockholm samma dag. Enligt en undersökning som giorts av polis hal cndast eu biljett mellan Stocklolm och Arboga tur och retur sålls kontant den tiagcn. Biljetren såldes kl. 12.16. dcn
öppcn or-h lin'dddcr var ljåu Skrckholrn
va-r

intc

kl.

16.36, ankomst

till

Arboga

kl.

t.9. 10,

och åtcrr:csa ld. 19.34 med ankourst Stochhttlms ccrrtal ld. 21.10.

Cllistine

Schiirrer:s rnobil lral också kop plats upp mot tclenrastcr på lidcr srrr:r stärnmer med tågots liirväntadc position på återrcsar

till Stockholm.

Christine Schiin'er har alltsä

I3

VASTMANLANDS TINCSR/{.TT

DOM
2008-10- t 4

B 1545-08

befunnit sig i Arboga mellan kl. 18.10 och 19.34, da de åtalade händelsenra har
utspelat sig. Enligt av polis uppmätt avsnind ligger jänvägsstationel

i Aöoga nio

minuters promenadväg från brottsplalse . Tingsrätten återkom[rcr till bedömningen av Christine ,Schiirrers uppgivna ruotiv tör Ar.bogaresan, Dcn hörnpclarcn,
andra

Clluistine Schiirrers niirvaro Däl:a btottsplatsct och d?inned ntöjligheten ätt utföra
gZimingama iir således utredd.

Den tredje hömpclarcn rör motivbilden, som

i målet

getts en

cenLl hetydelsc. Hiir

skall ges en ijversiktlig redogörclsc övcr Christine Schiirrem och

-f-l ---FIl

ttppgillcr onr lrur do träflades, om do.m kontäkter därr{'r.cr och hur lörhåIantrct cler törsökct till ett förhålrande utvecklacres. De obiektiva ornstiincrighetcma kring dcras
koDtakte{ i{r i stolt överensstärnurancle, rnedan de kiinslotnässiga banden och synen
på relalioncn awiker..

i augusti 2006 i samband med en semssteres4 som dc förctog oberoende av varandra. De bodde båda på ett ungdomshotell. Efter några dagar utvccklades dcras relation till en pa-ssionerad
lämnade diirefter Kretå medan Chdstine Schiiffer blöv kvar )11erligare någon tid. De utbytte telefon:runrmer och mejladresser och dc talade om att trä.fas igen och se vart deras relation kunde [eda. I novenrber 2006 besökte Christine Schiirrer Arboga och bodde hos 1 i dennes lägenher på Kapellgaran. Enligt

-il

+

_l

och Christine Schiirrer träffades på Krera

sommarföräskelse, som varade 4 5 r.lagar. -

- 1- -l

-;1 I

- f" --[-l

J-l

u -I

ungefiir som på Kretai de njöt av att vara tillsanunans. I)e hade sex, men enligt -1 1q det inte sanDolikt att Clristirc Sshiirer blev gravid, cftc.rsom de praktiserade

kiindes mötet med Christine Schiirrer udda och inte så bra, och annodunda iin semestermiljön på Krcta. Christinc Schiiu.er har sagt att det var

i
ar.

I

I

- fl

avbrutna samlag. Undcr ctt antlra bcsök i Atboga

i novcmber

2Q06, vilkct cnligt

fl l

raade någon krapp vecka, men soor enligt Christine SchiinerSme<Ijan, en lokal i Köping

pågick den

l6 - 28 november, bcsökre de bl.a,

ned

musik för rockintrcsserade. I mitten av decembcr sar.nma år besöktc Christ ine

l4

VÅSTMANLANDS
TINGSILA.TT

DOM
2008-10- t4

B i545-0tt

Schiirer på nytt

-Tl --I_l

i Arboga undcr någon knapp vecka. Troligen vid
på en fotnsten, Kung Sigges sten,

delta besök akte de
som

titl Lungers Udde för arl tita

cluisti,e Schiirrer

hade läst om. christine Schiirrer var intresserad av svensk

hisioria och mybkrgi.

Ft;r. ;l

--.3 I

var f(n)tstctlcn ol(änd. Innan avfljr-deir

mot I-ungets llddc hesökle (le trrristbyr/in i Atboga och cle fick tlär en lcar.ta, på

vilken oruådet mecl lbrnläuuringcn var inringat, och er: vägbcskrivnilg liir att. ta sig dit. På väg till Kung Sigges stcn stannade de l-id fornborgen l{alvardsborg, även de:r en fornhistorisk seviirdhct. EnliCt reprcserterar borgen i hans I

T l-l

ögon bara en slor hög av steoal. De åkLe vidare och sökte sedan efler Kung Sigges
sten

i flem tin-mar, men de hittade inte stcnen

och begav sig tillbaka

riil Arboga.
hon

Dagen efler lånade Cbrjstjne Schiirer bilen och å(te ensam

till platsen, rren

hittade inte heller då stenen. IInder vistelsct i övrigt pratade dc en del huruvida
deras relation skul.le kunna urvecklas

flr

ett mera fast fiirhånande.

-=l

-

t-1

I

har uppgivit att han liir-sin rlcl insrig alt del. inte sliulle fungera, tnen hln sade ingel

till Christine Schiircr.

När ban skjursarlc Christinc Schiirer

till

Skavsta flygplats

hadc han beslutat. sig, nrcn han sadc ingenti:rg då heller åt Christinc Schiirrer.

--1

I

-Jl

ftirsökte dztcftcr tä kontakl mcd crristine schiiner kring ärsskrfter

för an meddela heDne art han ville bryta förhålander lltu] lyokades irte och han skickade till slut i januari elrer i börja' av l'ebnrari 2007 ett sms och medderade
sakcn. En del telefonsanital förckom också. Eiter en tid

sis

i

iick

-F

-1il]

i

februari 2007 ett l;rev från Cbristine Schiirrer, i vilket hon utveckiade sita
reaktioner och känslor på meddelandet om brytDingen. Hon skrev i brevet bl.a. alt --Tl --4-l hon betraktade soffr eu idiot, att hon inte kunnat sova utan hon hade kriikts halva natten, att hon var chockad ö\,er att hon tillät sig att bli
engagerad i

---11--E--l

djupt

och art hon definirivt rappade del sista av dcn lilla

tror

på människan. Ytterligare en dcl telefonsamtal tycks också ha förckorrmit under

tiden kring blevet. Chrisrine Schiir.:.u [ar uppgivir aft

-Tl

l----T

vid nagot

samtal ha'sagt att lran hade triiffat en annan, ntt ha, inte hade käusror rrv:u 1ör henne och att de inrc kuncle fo(sätra rr:ilfäs, -=

f_.l ,i --l

uev enligt Chdstine

Schiin-er övcrraskad av att hon lrlcr, övcrraskacl av besketlol pnligt

--i I - U

I

15

VASTMANT-ANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

påstod Christine Schiificr att dct var haus l'el att hon mådde däigt och fick vistas på
I.rospital. Hennes lidande var

-T-l

fel.

- -f I -H-_]

förklalade art

han inte vilie trälla Cbristine Schiirrer längrc och att

hol inte skulle korrma till

Sverigc och besöka honorn. I febmari 2007 korn dock Christine Schiin ct * notvilligt
.

.överols om att Clhlistinc

§qhii11.sr. skulJc besölia

--71 H -l *n cnligt bådo --.1l -lfl rich Cluistinc Schii trcr *-J-l--rl-l
err

frjrmiddag

i

r.trals, nzil hon nrcd crr väninna skullc åka

till

Stocliholtn. År,sikten liån Christine

Schiirrers sida var att Bör'ä ett avslut, ögir rnol öftn som

--_| - i \ I 2007. De satL i nägra timlrar och pratade ouh --Tl
Chlistinc Schi.incl kom
ock.§å

--i I ll

,rfl-ryckt

de1.

till

lägenhct cn fömiddag

i

rnars

ll

tict< upptartdngen

att Christinc Schiin-er tagit hrytningen
bara orr barrala saker. Det var enligt

till

sig. Eniigt Christinc Schiiner talade de ctt lugnt sanltal utan starka

--:ll -lf-ltill

kanskn-. Chrislinc Scl.riirer bcgav sig sedan iväg frän Ar.boga med täget

till

Stockholnr. Christinc Schi-irrcr hadc intc kommit

Svcrige tillsaurmans urcrd cn

vänima, som enligt Christine Schiirrer hade fårt förhinder. Hon var. ensam och _l --F.l hyrde en bil. Efter Christine Schiinrrs bestik i Arboga hos - T t "funn sig Clu'istine Schiirrcr med bit i traktcn king Gripsholm. Christine Schiirer. mådde
inte bra. Det hade varit cn smygande proccss och separationen hade enligt Christine Schiirrer slagit undan {iittema pä hennc. Hon ville inte leva längr.e och i avsikt att ta si(t liv drack Clu'istinr Schijn'cr cnligt cgna uppgiftcr l()0 ml flytandc siinrnmedcl.

Ilon vaknade upp dagen därpå i ett

fijn'

ranillstånd och köntaktade den enda

person som hon kiinde i Sverigc, namligen

-:r-l -l-l

,1

I

Christine Schiirret

hade under sin nedvetslöshet i samband med siälvmordsförsöket sin plånbok och hon saknade bensin

rill bilen-

-ll .l

blivit bestulen på

t ämtade Chnstine

Schiiner och tog henne
medtagen

till lägenleten i Arboga. Chdstine Schiirrer var mycket påföljande rtag och hon fick övemattå i soffar hos --i-l --F-l

berätLade Chrisline Schiirrer

siimnrnedel

---Tl - .I afl hon hade druckit cn llaska fijr l.t intc val(na upp rgcn. - -i-l ll ,rpplattade aft åtgiirdcn
fiir

att

Itirsöka ta sitt

Iv

va-r'eD akliOrr

Schii1r'er uppfirttade

ar.t

_l -<,

Iiktad rnot honom, e . sätt alt hiimna§. Christine
,

I

blev förskräckt över tarl(er att lrehöva ra

16

VÅSTMANI-ANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

hand om alla praktiska bestyr om hon had.e lyckats i uppsätet att ta sifi liv. Christi,e

schiirrer har förklarat att hon av orka skåil i en komplex tilrvaro rnådde dårigr och
att hon inte avsåg att skuldbelägga

-nl

T

*_l

--§l l-_l
Eir.uar.ioD

Christine Schiirrer. uppfattade

rcaktion som or.ättvis och självcenhcr.ad; han visadc ingerr .om i sanrband nred s.iärv,ror dsfiirsökct.

*T-T

hclst ntedkiirsla mot hcnDe och rrcD*es

å sin si<la insåg at han måstc få iväg Ckistine Schiirer metl flyget H till Tyskla»d. Till.sammans mcd el kanrrat till Christine Schiiner i Tysklartl,

t-l

återrcsan för heure. Vid besöket i -Tl ll mars 2007 sag I - g I inga teckcn på $aviditet hos Christine Schiirrer och hon sade ineentiDg dilrom- tlTter två eller tre iivernattningar skjutsacle ll -l§-l Ctuistine Schiiu.ct till Ar]anda. Vid 22-riden samma kvlill fick -:f-l t"lrti»rsamta] trår -----_I il[-l Dcruro berär1adc atr Christinc

*-1

I planer.ade

"tt

Schiirrer intc lan,s på planet

lri:r

Svc.rigc. Chr.isl.inc Schii,'cr har som förklaring til)

dct berältat att hon

'id

adcomsten ril.l Arlarda läsre iD sig på toalettetr ouh inrog .t1

antal tablstter av okänt slag, också

i avsikt

att ta sitt

liv. Hon sornnade och vaknade

inte förrän påföljande dag, då hon tog sig

till

Skavsta och i1ög tillbaka

till

Tyskiand.

Niir hon anlåinde till Tysklanrl skrev hon på uppmaning av sina vänner in sig på en psykiatrisk klini§ diir hon var i he veckor. ---JT-l fick någon vccka efter

fI

Christine Schiirers besök ett mcjl, i vilket Christi,e Schiirrer framlörde att hon
ansåg sig illa behandlad av

--\l - § I

r maj 2007 fick

--11--[-T

ett

nytt mejl från Cbristine Schiirrer, i vilkct hon skrev att hon skulle flytta
och plugga svenska och nordisk historir.

till Sverige

Christine Schiiner har uppgivit att

besvarade inte mejlet. : --fl -l{l --, efter mars-händeisen gjorde

-_l -."_l il__l *-fl christine Schiin-cr ctt mcjl t l -* rq -l u"h cntigt christi.c Schii*er svarade --:i-1--§l och skrev att mani var den viir.sta tiden i ham .liv, att han inLe ville se eller höra av Chr.istine Schii*er och att --]l -l hadc inlctt ctt l]t
nytt förhållaldc med en kvinna som harle två barn.

klart för henne att han ville liåIla henne på avstånd, men atr hon antagligen fortfarande var förälskad i ijuni z@7 flyttade christine schiirrer H till stockhotm. Hon skrev då sri brsv riu I augusti 2007 skickade

- '-i i

11

VASTMANLANDS TINGSRÅTT

DOM
2«)13-10-14

B 1545-08

I mitten av j Bni 2@7 inledrtc
och hemres två surå barn

-- -: I -fl

en tiitare relation

till

- .fl --.-f-_T
vi " trött

-

l,ll

och Saga. och i .juli "hlev de ett par,,. I augusti fick Schiirrer- Horr skrcv ill.l l.lon

I I.- i- l "tt nytt mejl Från Christinc

urive$itetslivct i Stockholrn och att hon måtl,le

-

--f sorn

1-

\i_-1 utny"kt,lct

-

skitdåligt. C-'lrristire Schij cr.uppgav vidarc i mcilci att hon skulle äka

Greklald. (llrristine Schiin-cr sfuuv ocksii enlitst
honorlr. -r.I

--: 'l- H-l

till

att hou ville l.räffa

1I

svaratlc och ftirklaradc att haLr intc ville

[äffa

hemrc och

han bad hennc släppa tagct. hade e»

Vid

sanrnru trlij ällc

berättadc

-1 1 --[I

,tt t u,

familj med två barn. I scptonber skickade Ctrtistine Schtirrer ett D)1t nlejl,

vilket hon på nytt förklaradc att

--i-l l_l
i

i

harlo beretr sig

illa n()r heTulc i

saruband rned självmor dsförsöket

nru.s. nrer ätt hou soru

-[l

uppiatl.ade sirkcn hade acccptcrät

llt

intc

tr.ä.l

la

- -i.1 -ll

-- ,ril nrcra. på T:l
vilkct

ll

fUdelseclag clcu 15 olttober skicliarle Ctll.isrine Schi.ir.rer crt srrr, i

hon lörklarade

att 1 I -:

_-i

t ade f'örsrör1 hcnDc liv rrch att hon mådde bättr-e
harle meddelat
--1
1_,

I?ire mötet med honom.

llon skev också, vilket hon tydligen

tidigare, atthon hrd" r"rt -=l

påen f'estir,,al i Bor1åinge.ijuni Z00i.,l

el

egen dagboksarteckniug, rubricerad som,,2007-10-15 Din födeIsedag,,, har

Clrristinc Schilner enligt cr översättning sla-ivit bl.a.,Tag l.attar det inte. Jag hade
en masteryIan. Den var lysande och .jag vet inte varför jag sitter. här på ett svenskt

sjukhus och får transfusioner med kallt svenskt b1od. medan din hora suget.av dig
på fttdelsedagen. Om man undartar fredagskviillen tror jag an detta 2t defl. vairsra dagen i rnitt

liv. Och..." Alleclningen fill hlodtransfusion var ännu ett försök av

christine schiirrer att Ia sitt liv genorn an med ett rakblacl öppna e, ve,. christine
Schiicrer skrevs in på psykiatrisk ktinik och av inskrivningsanteckning den oktober 2007 framgår
at1

l6

Christine Schtirrer uppgav att hon varit tilltagandc
crL

deprin:clad sedan mars 2007 elter

uppbroil i rclationen till poikvänncn, som

mcra ]*l * stadigl. till -T_l l--l tiige.nhct, sorn var ril försätjning, - 1 I l1l och *t -l * i I ,Uttade etL hus på Verktygsgaran oclr dc bcstäurrlc sig I.itr att flytta

hadc lämnat hcnnc. I nor.cnrbcr eller dcccmbff flyttadt,

-:l

l8

VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 154s-08

dit. Sista helgen i januari flytlade de in i huset.
huset på sin biogg

-l-l

--f

-li__l

-- ll

t ]ade ut bilder på

hade ännu inte definitivt flyttat ut från sin egen

Iägenhet på KapellgataL.

I slutet av februari 2008 hämtade han post och farm ett

brcv frårr Christine Schiirrer. I brcvct fölklaratlc Cbristinc Schiirrer atl hon lrade ftitt
hans son och att hon adoptcrat bort bantet; hon stod inte ut ned tanken all ha

--- I -T
återvände

l

barn i niirheten cftcr allt som hade hiinr.

Nzir '-r-

-l -ll

till

Verktygsgatan liiste han upp brevet fcir

-J

---Jl

H I

il

var frrldersam och giorde lite efterforskningar, men kom ingen varl Hall

gick in på Faccbook och frågade Christine SchiiLner "var födde du barner". Någa veckor scnare fich han ett rneji från Tornas Emmcrich, i vilken denne bl,a.
f(it'klaradc att hal hade adoptcrat dct bam som Christine Schiirq. hado l(it1, Daircfter hördE han inget rner,

Dcn 12 l]rars 2008 besöktc Cluistine Sclriifl.cr fu.Lroga. Anlcdning var cntigt
Christine Schiin-cr att lota cflcr Kung Siggcs ster. IIon åktc förmiddagen rjch åtcrviinde vid l7-tiden.

liät

Stockholm pä

Ho

hittade intc stctren oclt detta var

hennes tledje missll,ckade försök atr hitta stcncn. Äve» den 14 mars besöktc

Christine Schiirrcr Arboga rrch

rJen dagen

vat anledniuger.r att titta mer grundligt på

Halvardsborg. I^lon ville tittn mer noga på steniula och se om det ianns ristningar.

---il --1ll
vänima

kiinde intc

till Christinc

Schiirrers nu redovisade besök i Arboga

Niir Christine Schiin'er hade återvänl rill Shckholm fiälfade hon på kvzillen sin

-- ----

__l

och även

som hon drev med gcnom atl

berätta påhittade hislorier. Siindagr:n den 16 mars trZiffade hon två ar:rdra vänner,

*h -Tl--_l --1 egna uppgifter
kappa.

på efl kalö. Christine Schiiner bar rla enligt

svarta skor med vita snören, jeans, en röd triija och en beige lång

l)cn l7

mars bcsiiktc

Ch

sti)rc Schiin-er ltir trcrljc gångcn inorn knappt.

c

vccka

Arboga. Syl'I.et denna gång var enligt L'hristine Schiirrer, som augiYils ovalL att på nytt närmare ulforska Halvardsborg.

-ll

ri

I

var i Smcdjans lokaler i

19

VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

Köping under scnare delen av eftermiddagen den 17 mars. Han lick då enligt
åberopade telefonlistor ett telefonsarntal

från

k1. i8.26:42.

-.;l

--]-j I
19-tiden.
Kr;ping-.

plockarlc cläeftcr ihop sina saker och påbiirjade bilfiir<len moi Ar.boga vid

I mobil upp mor en mast i -n konr rill=-l l J-l bostadcrr i Arboga ciika [5 nriuu(er seDare. När -l- l hau kom frarn till Verktygsgatån stod yttedörrcn (ippcn. Han såg -fl -=
ligga på golvct i hallen läru cntrdrr och harrren lätgrc irr i hallen.

Kl. 19,06:33 kopplades

rir4de

112.

=-_]

i

_l

tsåde den åberopade

skliftliga bevisningen i form av brev- och mejlkorrespondens
ocli Christirre Schiimcr och vatl sorn framkomnit vicl

nretlan

-I

-I-

I

,isar en nlir.masr despcrat frustratioD, som ibland tagit sig a miirkningsviirda uttryck och åtglirder. En såtlan onNtändighet .ir uppgifter orn att hou fött --T-l --l1l barn. Den uppgiflen iir nämlgen vedcrlagd. En rad

--

förhören med dem visar att Ckistire Schijlrer tagit brytningen med

-T=l

,,;

I

tetyafgt hårdare

än vacl hon siälv medgivit. hrnehå11et

i brev och mejl till

l-;-_l

vittnen har sett och mött Chdstine Schiircr unrler dcn tid gravidlteten skulle ha
pågåt1 iinda

in i september 2(X)7 och ingen irar noxerat saken. Iion ltar sjiilv inte

vclat cller larnnat tala t»n var bamet sk-ullc ha l-ö1ts cllcr.hur dcn fiiregivna
adoptlonen skulle ha gån rill, med hänvisoirg
som inte belör rättegången. Dct mejl

till

att det iir sakcr av personlig Datur

sorn

-i-1

g

--T mortagit av den

löregivne adoptrLnten
gått

-

Tomas Emmerich

-

har skdvits på en dator var.s Ip-adress

till Christinc

Schifurers bostarlsarJress i Skarpnäck. Den nu redovisade historien

om ett bam ger ett bestämt inlryck av en nåirmast okontrollerbar. desperation. Den

riktad mot -.:-.]

osanna uppgiften ger också ctt bestiimt intryrck av att utgöra ett led han skall Iå beskcclet om an han ä.fa-r

i

en hiimnd

samtidigt ureslutas -_l fiiin tlelaktighet. Ett annar på[agligt bevis lör au Christinc

tilt ett bam och

,:^chiiner intc: bara haft rnyc:kct svårt att äcccptera bryk)ingen ntan också och frarn-för
al lt fltt h(rn ha. visar stor besvilielse rnt.rt

--=F_-l

--!-l

iir.Christine schiincrs tre
_törsökct don 13

tiilsök att ta sitt liv. Såvitt kar bctlömas har i vtrt lull tlct sista

2I\

VÄSTMANI.ANDS TINGSRIiTT

DOM 2008 l0- I4

B 1545,08

oktober 2007 varit allvarligt i den meningen att hon näsLan lyckades

i sitt uppsåt.

Den av Christine Schiimer upprärtad arteckring den l5 oktober 2007 på -

---lTl

TI

födelsedag, redovisad ovan, vittnar också tydligt om besvikelse och om

vem som

elligt Christine Schiirrer egentligcn bär skulden för heDles
or:h jour:nalut_drag 1.rån

oly'cka. Det

kan alltså l<onstatcras -- util'rån Christinc Schiir:rcrs egna u1:pgiftcr som får stöd av villnesbevisning rned henlrss vänncr

psykiat

D

-

att

Chrisiinc ,§chiirrer gätt så långt afi hon försökr ta sifl liv flera gåugcr och atr hon
också på de.tta sätt visät. och gclt utlopp 1ör en dcsperatiolr. Inte hcllcr på defia sätt
heu hon upperbarligcn nått l.rarn

trll

---l

*-H _l

Tvdrtonr har Cfuistine

Schiirrer, enligt vad hon själv uppfaftat, mötts av avsaload av medkänsla och clet hal av förhören med henle blivit a.llt mer tydligt an hon sä.skilt roagemt käuslosamt
mot

---il ---l:

_1

påstående att hcmres självmor.dsförsök riktats mor honom
sj

för

att ge dcnDc slrulclkänslor. ChrisLinc Schiincrs bestiimt intryck av
11
atL

älvdcsl.r.uktiv:t bcteendc gcr cLt

i

vufli

1a11

utgöra ett lecl

i

ätgiirder riktade rtot

----i'l
en

iör att skuldbelägga deme, ett på sätt oLh vist klassiskt dtama som av olycklig obesvarad k?irlek,

I

fi)ljd

Sammanfattringsvis konstaterat- tingsräu.en att det fimrs en motivbild för att skada

I

|

skuldbelägga och känslornässigt skacta --fl om motivet och drivkraften

\j

I

och att Chistine Schiiner vidlagit desperata åtgåirder

fijr att

--§l att. shada -T_l --U_l

Dcn avsluta:rde frågan blir

,arit

så starld, att Christine

Schiirrer förövat de gämingar som åklagaren påstått, ellel om det finns en alta-nativ gämingsman med annan motivbild. Det förtjänar hi .påpekas det sjiilvklai? föråållandet att motivbildcn i sig inre ger vägledning behälTande frågan om vem
som iir giirningslran, mel1 a1t den kan ge en f'ör-klaring
ageremde, om bevisning
Li11

giirningsmannens

i övrigt pekar mot Chrisrine Schiirrer och orn bevisningen

och rnul-ivLriklcn sanrtidigt ulasluler andra rirnliga altemativ.

Den sistr tjiitde hörnpelalen utgörjust tle inclicier som pekar mot Christine Schtjrrer. och huruvida altemativ gårningsman
J<an

uteslutas.

21

VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT

DO]VI

B 1545-08

2008-10-14

På brottsplatsen aatrliffades ett spår av annan person iin frär: dern som behörigen

vistats på bmttsplatsen, såsom ambulanspersonal, polis, rätrsl?ikare. Spåret

ifu.

ett

antål dela{ av ctt skoavtoyck, soru avsatts av gärningsmamen i blod i ha11el på brottsplatscn. §koavtlycken har vid cn jämfötclsc i ett skoavtrycksrcgistcr vid tekniska totchl i tlppsala antagits svara mor cn sko av fabrikatet VANS. I Christine Schiirrers dator har antliiffats cri hild av hennc iklädd ett par skor av $alnnla

fabrikat. Bildcn var cnligt darorn ragen dsn 31 december 2007. Skorna har.inte
återfunnits. Chrisline Schiluer har s.jälv uppgivit att hon slängde skorna i början av

januari 2008, cltcr nyårsfirandc i Bcr{in, eftcrsom dc vär trasiga. po'lis har via
generalagenten

i Danrnark införskaftrt ett par skor

av llbr.ikatet VANS i storlek

4l

och gjort jiirnförandc provcr av sulmönstret

rrh

dc avsatta skoavtrycken på

brollsplatsen. Enjärnliirelse nrellan skoavtycket pri mattan i hrllcn på brottsplatsen och sulnrönslret visar stora likheter. Storleken av skoavtrycken har av SKL,

uppskättrts

till

urellan 40

-

42. Niir.Chrjstine Schiiffcr övedtunDadcs frålr Tysklzutd

ti1l svcnsk polis bilt hou ett pär sku. i slörlek 40 och

i

sin iiqo hude lron rrkså ett par
a1t

joggir:gskor i storlelc 42. Dct kan sirlunda ko$tatcras

Christine Schiirrer ha.It

skor av fabrikatet VANS och att qiinti[gstnännen på brottsplatse[ avsatt skoavtryck som väl överensstärnmer med Cluistine Sshii[er.s skor. Cl[isline Schiirrer har

vidgåtlatt hon haft sådana skor liam rill nyåret 2007/08. Frågan är om henncs
invändning orn att hon då kastadc skorna har vederlagts.

-

t-l

---El

som allt sedan hösten 2007 hyrde ut ett rum

i sin låigenhet i

Skarpniick åt Clristine Schi.iner, har hörd som vittne uppgivit att Christhe Schiirrer
under den tid hon bodde i lägenieten hade ett par blå tygskor me<i vit kant och vita
strören. Hon såg skoma dagligen så länge Christine Schiirrer bodde hos henne.

F,iirevisad en biltl på skor av labrikatet VANS trtr
u

I

-

i1

I

sagt att',så ser dc

t".

22

VÄSTMANLANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

har hörd som vittne angående ett möte med Cluistine Schtiner den 16 ntars 2008 i Stockholm -----_l på liåga om Christine Schiirrers klädsel uppgivit bl.a. ait

det enda han minns val skorna, som var mörkblå med vitt cirka 3 centirneter högt

"plastiskf' band mnt ontltring och vita skos:rör'ctr. Anlert,ingr::r lill att hirt minns
skorna var att dc var sii slilna.

IJårb

lill

dcss dcmra restc

--l --l

sorn sott Clxistinc Schi.irlcrs skor nlistal clagligcrr i liigenhcterr

till 'l'ysldand dcn

1S

nrals 2008, och

sour vadt

pätalla de säkcr pri sina uppgillor onr dc skot'sorn Christiuc Schiincr bä den I6
mars 2008, har beslqivit ett par sko| som tu' öve.rcnsstämlandc rned ett par skol av

,abdkltel VANS. Christinc Schiiners uppgilt orn att hon sliingt såduna shor tcdan
vid nyårsafto en och intc haft någIa skol av det utsee det är osann. Det är sålecles
utl'ctt ätl. Christinc Schiirrcr ftrnl)uarrdc dcrr 16 mil1s
2001.1

--_l

hafl ett par skol som nred

hög gtad av sannolikhct ijvrrcnssiämmer rncd dem sorn avsätt spfu.pä btottsplätsen.

I)ct iir anntärkningsviilt och bcsvtilandc ftir-Christirc Schiirrer ltt hon belagts med
osanna uppgifter betr'äffande en viktig omstlindighet.

Undersökningar har gjorts av Christine Schiirrer.s datorer, både den i Skarpnäck och
en iurnan som hon hade i sitt hem i Tyskiand. I Christine Sohiirrcrs dator fzrnn polis

bl.a. tv'å bilder på det hus pä Verktl'gsgatan, i

1
av

I

vilker = 1 ll

ocir

-[

l

bodde. Christine Schtirrer har t?jmekar att hon laddar ned bilder på huser i

datom och har inte gett annan förklar:irg iin att datort även använts eller handhafts

karrater till henne. Cluistine Sshil:rem liirklaring iir inte trovärdig, Det är

uteslutst att bilderoa hamnat i hennes dator uran atr hon sjiilv vidtagir årgåtde( ätt få dit dcm.

Itjr

Till

detta ska1l läggas det för-hälandct att dct hos Christine

Schiirer

beslagagits en a:rteckning mcd adressuppgiftcn Verktygsgatan 2 B. Clristine

Schiiuet lar ried osanra upp[ifter om anlednitrgel ti]l innehavcL av lrilcler på det

husivilket-i--lll_l-El

f

o"l- ;l-

|Ibarn

bodde.

Det är aurnärknin{svärl och hesviirande för Chrisline Schiiner ätt hon ä\,en i detta
avsccndc belagts mcd osanna uppgiftcr beträTandc cn viktig omtiindighct.

23

VÄSTMANLANDS TINGSRÅTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

Vid undersökningarna har också vid sökordssökningar Doterats ätt nanxr och
begrepp arträffats i Clbristine Schii[rers dator, vilka indikerar atl Ctu'istile Schiirer

sökt

utövel bcgl:pp mcd anknytning r.ill

--i

-- 11 I t togg, på adrcssen Verttygsgatan, -_l -----_l ocn på --l -----I tclcfonnunrnrcr i A.rboga.
Dngens Nyheters hcrrsida dcn 2t) mars 2008 siikt på mordcn

-l - bl.a. på på raure,r -_I ---I ll

1--l
-__-1

tJrrdersökningcu har också visat alt en pelsort frtin Cllistine Schiilels dator pä

i Arboga. Ch,ristino

Schiirrel har inte kurntat lämua någon solr helst föl*lating till fynden i hennes tlator
och det får väl sägas vara besvärandc för hclnc att hon intc kan Iämna en rimlig

ft!rklzring.

En central och viktig omständighet ?ir Christine Schiirrers resa
urars 2008. Som frarngått ovan är

till AIboga deu

17

ut'ctt att Cllistrne Schiirrcr ankon mcd tåg till

Ar$oga

kl.

18,

l0euligt tabcll, Ht»t länrnade Arboga rned tiiget som skulle lla avgått

VJ. 19,34, men som var något fcirserat. I{on hal alltså uppehållit sig

i Arboga

halvannan timlne. Christine Schiirrcrs uppgift att hon undcr dell tiden promeneral

till Halvardsborg, undersök[

stenar

i fo rlilmningen

under någon timme och &irefter

promsnerat tillbaka til1 stationen iir osann; tiden ftir en sådru prolnenad r'äcker helt

enkelt inte till. Vad är anledningen
syftet med resan

tjll

att Clrristine Schiin'er far med osamring om
noteras a1t det redan

till Arboga? Inlednilgsvis kan bara
sin sjuka mor

i sig

framstår som utomordentligt alxräkningsvärt att Christine Schiirer dagen fiire en
resa

lill 'Ilskland för att besöka

-

med cit eget bankkonto som

i

princip saknat pengar
företa resan

-

länat

1

000 kr av or kamrat för att öveI'huwd taget få råd att

till

Ar-boga. Besöket utgör dcn tredjc rqsaD

till Arboga undel

en vecka

och den fiirstas denna gång vid en tidpunkt på dagerr som innebrir att en

undelsökting vitl Hall,ardsborg iDlc bara krmnrcr att ske uucler obelragliga
vädcrförhåIlanden utan också

i skymning cllcr mör'kcr. Chistine Schiirrer bar inte

varit vid Halvardsbrrrg, och syftet rncd resar har inte heller vuit att hes0ha borgen.

24

VASTMANLANDS TINGSRÄTT

DOM
2(X)8-10-14

B 1545-08

Polis

har:

i beslag biider från öven akningskameran vid Arboga slation. Den

kameran fotograferar zrlla passagerare som anländer station. Ett antal personer har anlänt

till

och råker från Arhoga

till perrongen

pti stationen och åL-t med tåget clcn I 7 mars 2008. Alla

rnot Skrohholnr, som hiu ordinaric avgårrgstid

kl. l9.ll4

utom cn persun har kutinat ideutifieras på sådant

sä1t att ingen itv dent

,i( Clristine

Schiioer. Dcn åtcrstäonde pcrsoncn bar cnligt iivcr.vakningsbildcf e» rnöt.k ntidjelång.jacka eller trrija mcd err huvtr uppfälld övcr ltuvutlct. Christinc Schiirrcr hal bcvisligen och enligt egna uppgifter åkt mcd
dcrt taget

mot Stockholnl och

dä:igcnotn måstc dcn öidentilierädo pcr.sonL: vära Chrisfinc Schijrrcl.. Chr.istinc Schiirrer har alltså intc haft der liusa beiga längrc kappan som hon själv inviitr,
utan cn ll)örk midjclångjacka cllcr trdja

rlcd cn

huvzu

Att hol faktiskt i shl

gatdcrob haft en har förnckat,

mö*t griin eller trlå vindjacka
också r,isst sröd av

urcd luva, vilkct Christine Schiirrer

I

---l

viflnesmåI, cnligt vilket hon

uppgett att hon tror sig ha selt ett sådant ldlidesplagg i Christine Schi.lLrrers garderob

i lägenheten i Skarpnäck. Även

-*--lå

Berras Biluthyning har

i sitt

vithlesmål uppgivit att Christine Schiinr:r vid en biluthyrning de]r 30januari 2008 varit klädd i en mörk halvlång kappa.

En granne till

-*[l --,.]l

och

--f -J--l lvi-l---l
kl.
18.45

rr- sio,t

iakttagelser av en person utanför Verktygsgatan 2 B

kvällen. Ärlslningen ritl att

.T,

-

18.55 dcn al<tuella

l-l

k.an bestämma riden är art hon hade

hämtat äldsta dottern, som ridit yid stallct, med bil srräri förc stannat vid Billsta-hallen och handlat och de bör ha

kl. 18.30, art de hade

kormit

hem

till Verktygsgatan

vid ovan angiven tid. Dottcm försvann in i
ihop saker från bilcn. ---§ll
ga&geuppfa-rten
I

hLrscr medan

-F

,

\ --_l

plockade

iakuog då en person rnilt- för

till

huset lvtus över gatan. Personcn gick långsamt och ostadigi på

något sätt, utan att vingla, litet framåtluta(l med axlafia framsli.iutna, oclt litet

hopsjunket. Pcrsoncn viu smal trch längrc än 175 centinrctcr. Penionen bar en nriirk jacka mc<l uppfälld luva. llol1 l«rndo inl.e se atlsiktet ocl uo(lde att dct vat elr man. Hon uppläl-tade hcla siluationcn sorn mrirklig. pcrsonen gick upp pä

25

VÄSTMANI.ANDs TINGSRÄTT

DOM
2008-10-

B 1545-08

l4

garageuppfarten
låste

tili Verlrygsgatan

----M-

2 B. Nä'personen befann sig mitt på uppfarten

l

bildönarna och bilen gav då ifrån sig eu ljud. Personen

reagerade på ljudet, vände sig om och gick Vcr.ktygsgal.ån vidare, nren personen vck

in pä uppfarten

efl. hus låingre bofl..

Cicnom

--!

,

n- l

usaga är urctt att personcn hon sctt på Verktygsgatan
åir

till klädsel rch längd och kroppshållning
penongen

1ik

dc dll utscendet

oitientiticrade

personen, som cnligt övervakningsbilder någon halvdmme senare fanns på

till Arboga

station. Och den personen har enligt slutsatsen ovan varit

Christine Schiin'er. I nära arslutring
har våldsangreppet inne

tili

iaktlagelser av personen

i Verktygsgarån 2B genomfiirts,

Samrlanlallllirrgsvis ger utrcdningen vid hruidcn att Lllxistiue Schiil.rct haft ett annat
syfte nrctl tcsan

rill Arboga dcnna dag iill

att hes0ka Ilalvarclsborg, att hon haft cn
?u*

anlan klädscl än hon berättat orn, att klädseh

vät förcnlig rned den sorn personcn

utanför Verktygsgalao 2 B haft och att detr dessutom stiimrner med kliidsein pä den

till

ansiktet oidentifierade personen på pemongen, vilken enligt ovan redovisade

bedömning är Clirisfinc Schiirrer. Häigcnonr kan hållas för visst att Ckistine Schiiuer ensam vistats utanför Verktygsgatau 2 B i omedeibar anslutning

till

lrotien.

IltredDingen har inte återfixrnit dct rillhyggo som anv?ints. vilket i det rättsmedicinska yttu'andet beskrivits som ett hammarliknande föremål^ En del
omständigheter av betydelse har framkommit genom vittnesförhör.

;l ll

tros vilken Christine Schi.irrer var inneboende i Skarpnäck, har

dåirvid bcrättat bl.a. föUande.

I slutet

av januad 2008 behövde hon sin harnmare

i

samband med att hon skullc måla kökct. I{on hittade

irf€ hammaren i verl,.tygslådan

och fragade därför Christinc Schiincr om hon hade den. Christinc Schiirrer rotarle

litc i garderohen och eftEr en stunt-l konr Christine Schiirrer med harnmaren- När hon

26

VÄSTMANLANDS TINGSRÅTT

DOM
2008- 10-

B 1545-08

l4

hade anvaint hammaren lragade hon Chdstirie Schii:rer om hon behövde den.

Christine Schiirrer sade nej och hon lade rillbaka hammaren i verktygslådan. Hon
har diirefter inte använt hammalen. Den 24 ruars 2008 kon: polis. De tittade

i

verktygslådar och harnmaren fanns inte 1ä:rgrc kvar-diir.

Clhristinc Schiirrcrs vän sedan

1998, -----

l

hal htjrls som vittne oclr

berällat bl.a. ti)ljande. I lan och Cluistine Schtrrer skulle tilllrringa påsket

till§annräIrs och harl hälDtade Chlistine Schiin'cr nä' hon anliinrle rncrl tåg den
rnam 2008 l'rån Brcmen

l8

till

Hauuover.

Niil

dc vid ett

tiltftille satt och pmtåde

berättadc Cllristine Schirrer om er händelse på flygplatscn i su:lband mcd avfiirdcn

fiån Stockhrlrr. Christine Schiirrcr hadc en cyliel hos honorn oclr i samband metl
resan

sl$llö hol) i sitt handbagag,e ta uretl en spccicll purnp till cykeln. Dc skämtade

litet om säkclhelsbestämnclscma och onr vud man tick la ued sig i huldbagagct. Clrristine Schiirrer beriittade då att hotr var tvrulge]r att lämna ifr'ful sig en hanrtuare
vrcl sil<erhctskontrollen på flygplatscn. Chrisline Schiin-er hade fått upplysningcn att

hon antingen

fick

lärn-na hamrnaren

eller skicka den rned vanlig post. Ilan frågade

och Clrrisline SchiilrLl- svaradc att hon hadc varit onrcdvctcn om hantmalen och att
deir troligen hade råkat hamna i väskan vid nägot rilifåilte i lägenhcten med något arbete. Han

i

samba:rd

vill minnas att Christine Schitrer

sade att hammaren

tillhörde lägenhetskamralen i

Stockholm.

har ftirklarai axt han

uppfattadc hennes uppgiftcr som en rccll händelse.

Christine Schiirer

hzu-

berättat bl.a- följande om sina förehavalden ned hammaren.

Under vintem 2008 använde hon vid Jlera rillftillen

-l]l ---!Jl
till

hammare för att

banka upp cykellåset, som ständigt ilös fast. Hon har också använt hamn:arcn

för

ett lampblte, troligen

i början

av mars 2008, och nirir en skruv

bakljuset hade

rostat fäst. Flarnmaren blev kvar i lrennes mrn. Uppgiften om alt hon

lick lämna

ilrån sig en hamrllare pä Skavslä flyBplats :il fel. Hon har dock berättat
Anleduingen

för

till

det var att han ville prata om vad Christine

27

vÅsruer.rr.e.Nps
Ttr.IGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B ls45-08

Schiirrar skulie göra påftiljande dag, vilket hon irte ville prata om, varför hon hittade på en historia för att avleda honoru; hon fuog en vals.

Av dcn rätt"sficdicinska utrcdningcn li anrgår' att tillhyggct som använts vjd nlnden
på bar nen och mordförsöket pä

--g.'-.1--lI

varit ett hamurnrlikuands föremåI.

Dct iir högst l!:oligt

a{.t

det rört sig om en

raditiorcll hammare. Clhristine Schiirrer

har ostridigt haft tillgäurg

till

och använt en hamnrare i

J

-lI

lägenlrct. Den

hamnraren har inte kurural

åter

fi[nas etter det att Clrristine Schiifl'e.r rest till

Tysklanri clcn I8 mars 2008. Chrisaine Scl:.tirrer hal inlör sin vlin

------------_l

berättat om att hon på Skavsla hlivit fråntagen er) hammarc, sonr hon enligt samtalet
rned

-----*-_l

troddc

hi $rdc

frän

-l

--- l

Invändningen om att berättat

hon brun bluljat och hittat på en hislulia av dct innchåll

om dr intc trovfudig och lärnlas utän avsccnde.

-----_l Dct kfln alltså konstatcras att

Cllnistillc Schiiner dagen efter de pästådtla gäIringarna burit pä ett verktyg av det
slag som mcd stor saDnolildlet ulgiod brottsverktyg. Detr omstiindighetcn att hon

burit cn haurmarc har i sig inte

c

avgiirande betydelsc rnen

i förcning mcd

att

Clhristine Schiirrer belagts med att liugir. orn in»ehavet inställer sig naturligtvis

fiågan om varför hon irte liimnat elr fö.rklaring till in[ehavet av en hamnrars.

Chrisdne Schiirrer hff knutits till brottsplatsen vid tiden för brotten. Den samlade bilden av åberopad bevisniug ger tveklöst stöd åt påståendet att hon är

giirr rgsmannen. Hon har haft ett motiv att uffiira brcttetr, som en åtgiird riktad mot

-=l

--T_l

Det finns mot bakgrund äv bevisningen inte unymme för någon

alternativ gztnirgsman. Den hårtuss som anträffats i

--fl --lf---l

hand samt

ytterligare något hårstnå, ailt analyserat vid SKI. har inte kunnat knytas

till

några

personer och förändrar mot bakgrund av den övriga utredniugen inte bevislägel

Vid

cn sarnlad bcdöm.uing av de oulständighcter och dcn utredning som åberopats

i

målet finncr tingsräften att det kån anses stä-llt utom rirnligt rvivel, ati Chdstine

Schiiner berövat

!-l

och

I

livet och art hon försökr beröva

-l]l --1 I

28

VÄSTMANI,åNDS TINGSRÄTT

DOM
2008-t 0-14

B 1545-08

livet på sätt påståtls. Christine Schiirrer skall på gru::d håirav dömas {ij,r motd i två

fall och försök till mord.
I'dfdlid-

nru.

För mord är före.sluivet fängelse i tio år eller på livstid. Cll'istine Schiinel fälls
ansvar för mord på två bam och fijrsök

till

till nrord beb:äffartle barncns uror. Det
fängelse på livstid.

saklas utryDme att viil.ia annat straff

iil

Det finns err upirenbar risk rrtt Cllistine Schturer på

lri fot awiker eller

på annat sätt

undandrar sig laghiring eller straff och det iir inte uppenbart att skäl fiSr häktdng
saknas. Christine Schiirrcr skall dtirför: kvarbli

i häkte dll

dess domen kan

verkstdllas

.

Den brottslighet som Cfuistile Schilrrer övertygats om och kriinkning som

?ir

med hiinsyn til1 den skada

del innebudt för enskilda intressen

allvarlig att hon inte bör

få stanna kval'hiir i riket. Christine Schijrrer bör diirför uMsas från Sverige med

fö6ud att återvåinda hit.
Yrkandet onr
at1 vissa bevisbeslag skall hestå

böt bifallas.

Skadestånd

I anslutnhg till åtalet har -l
dödsbona efter

----l
till utgången i

--l

-----l

samt

-l

och

I

yrkat skadestånd i enlighet med vad som redovisats
skuJdfrågan iir Christine Schilrrer

ovan under lakalden. Med hänsyn

skyldig att

utEle skadestånd. Hou har

vitsordat samttiga skadeståndsyrkanden

fiirutom ersäthingsurspräken avseende indirekt perconskada på glund av nära alhörigs dört

or:h

kränkningsersät1.ning på grunri av mordförsiik.

29

VÄSTMANLAI\DS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

Några omständigheter som get anlednitrg vitsordade anspråketr Dödsbonas cfter

a1t

bestämma e$ättringen för de

__l

tiil

andra belopp lin de yrkade hat iDte fi'amkommit

och

-l

samt

--l

och

-----l ----l

skadcståudsylkanden sl<all i dessa delar bitallas.

Irulirekt personskada på grurrd av ndra anldrigs

rLöd

--_l

--l

har bcgiirt L:rsäl.tning

liir

irrdir ckt pcrsonskada på grund av nlira

anhörigs död med totati 100 000 kr. Av 5 kap,2 § 1örsta stycket 3 skadeståndslagen

(1977:207) framgår att, orn en pcrsonskada lctt

tjll

dödcn, exsättning skail betalas

för sådar: pcrsolskada sorn till fölld av dödslallet åsamkats någon som stod den
avlidne siirskilt nära. .llegreflpet säNkilt nära tal enligt för rbetelra friintst sikte på
mzrke, registrerad

parher, samho, baro och föräldcr. Hiir avsqs i första hard

rnedlcmnrar

i

samrna c{.ablclade hushållsgemcnskap sonr dcn avlidnc, men dct

utesluts inte att ävcn andra personer någon gång kau komma i fiåga för ersättning

(seprop. 2000/01: 68 s. 72; jml NJA 1996 s. 509 och NJA 2000 s. 521).

Det yalda uttryckssättst ger utlmme för domslolarna att närmare ptecisera n?ir
oBstlindighe.temå
äir

sådana att cn person kan anses tillhöra den krets som stått den

-- T I --§-l del iir sålcdes om han han anscs lra slått -ffi och -(-l
avlidne szirrkih niha. Avgörande fijr
sorn av.ses
o"U

"kad"rtåndsanspråk särskilt nära på sådant sätt

i denna

i

den aktuella bestänmelsen.

Av utrednilg framgår att -ll

-Til

--{T -l-l
till

blev ett par någon gång under sommaren 2007, De flyttade

--1 I --l{l trade *:1---l -lq och 3 i ca två fötiaktligen sudigvarande bott ihop m"d -El --TJl redan under sommartn månader ndr morden begicks aven om -l
ihop
ett gemensamt hus sista helgen i januari 2008 ocf
2007 regelbundet umgåtts med harlen i rollen som br)nuspappa.

I kornmcntaren till skadestån<Lslage[ återges ett antal iirenden Irån
'ltafikskadcnämndgu som kan ge väglcdnilg för klargörandet av dcn pe{sonkrets

30

vÄSTMANLANDS TI.."GSRÄTI

DOM
2008-10-

B 1545-08

l4

som kan göra ansptak på ersättning i dessa fall. Där åter{inns bl.a, ett ä'ende diir en sambo

tiil

den avlidnes mor (den ar'lidne var en 17-årig flicka) inte har ansetts stå

den avlidna

tillräckligt rära, trots att sambon kom in i familjcgcmenskapen fe år

lörc dödsfullc1 (sc I3eugtsson & Strörnhiick [2006] s, 243).

Mctl bcaktaurtlc främst i1y dL'.n korla tiO v»n
och

-=1'I --

l

f

inner tirgsrätten ult

-=-l -Tl-l

i1

I

s:ulmanbolt rned

i:rte kan anses ha stätt
3

-M

§

och

J

såinkilt nära pil shdant sätt sorD avscs i 5 k.p. 2 § tii|sla styckct

skadeslåndsla gcn.

-Tl --n*l

skadcståndsy*andc ztvseendc pc.rsottskada

påt

grund av nära anhörigs död skall ditrför ogillas.

-E-l

"-"""'""---'-'

,rch

-

1',

I --- 1l

har t'r'anrstiillt var sitt iursptåk för' indirekt

pc.rsc»rskacla på

gnind av nä'a adrörigs död ntcd tDtalt 200 000 kr, dvs, 100000kt'

för vart och ett av sina dödade häm- eaA"

-El -- t _l octr 1-l --]-I

omfattas av den krets anhö1iga som i enlighet med 5 kap. 2 § forsta stycket 3
skadestandslagen har rätit t.ill ersättning

ör

indirekt personskada. Emellertid har

lingsrätten fortfarande att ta stiilhing ti1l storleken på det belopp som skall utgä i ersättning.

Av 5 kap. 1 § förstå stycket 3 sJ<adeståndslagen fiarngår'att skadestånd for
personskada omlattar emätlning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och viAk) eller av beståerxle art. (lyte eller anuat stadigvarände men) samt siirskilda oiägenheter

till töljd

av skadan. Vad som skall ersättas vid indirekt

personskada på grund av nä'a anhörigs död iir psykiska besviir som går utöver sådana kåinslor av sorg och salrnad som ett dödsfall normalt brukar medltira för en

niira anhörig. F-ör att sädana besvåir skall anses som personskada krävs att de är

mcdicinskt påvishara. Som huvudlcgcl ankommcr det på den som kräver
skadestiind at1 styrka såväl sjiilva skadan och dess slorlck som olsakssambandet och

aldra oms&indighctcl vilka åbelopas till stöd för att yrkat belopp skall utgä.
Lagstiftaren hal crneilertid fiirordat en särskild bevisläunad i fiåga om ersäthting för

3l

VÄSTMAN'I-ANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-r4

B 1545-08

psykiska besviir till följd av en närståendes död, Ntu det iEte

ak

aktuellt atr effätta

andra skadeföljder än sveda och värk samt smitre belopp avseende koshrader eller

inkomstförlust bör domsblama utan närmare uhedning kunna utgå fiån att

alessa

btrsvtu inncbär'en crsättdngsgill persorskadr. Högsta domstole.n fann i NJA 2004 s,

26 att ön rirnlig crsättniDg

till

när'a ririhöriga för psykiska besviir.vid uppsåtligt

rlöda»dc var 50 000 I(I, mcn utalade även att gämi[gens hcskaffbnhet liunclc vara av betydclse

fiir skatlest$rclcts storlek. Ersiiltniflg

cnligt_ schahlonbclopp skall alltså

kunna utgå ävcn utan rrairfilare uttedning om de faktiska psykiska besvrhen. l)enna

bcvislättnad ägcr tloch inte g,encrcll tilliilDplighct, Yrkas lrclopp som övcrstiger
sedvanlig etsättriru på 50 000 kr kau siir-skild }cvisflil]g sorn påvisar ovanligt omfattaudc psykiska besvtu därlrcd vara påkal1at. (Se prop. 2000/01:6ll s. 7l
;

jft

NJA 2ff)7 s.

9-53).

I NJA 2ffi6 s. 738 antiit Hilgsta dou$lolen
crsättning för svcda och värk

at

em

sfte

rned schablonerna

för

till följd

av cn n2ta aDltörigs dtid iir arr
aLt

rättstillämpningen skall förenklas. Domstoien uttalar hiir

syftct skTlls motvcrkas

om llera olika schablc.»rer skulle gdlla vicl sidan av varaudra. Skilda schablouet
måste därför enligt Flögsta domstolen knnna motiveras utifr.ån gcncrclla antagandcn

om hur olika förhållandcn inverkar på

r1c

psykiska bcsvärcns karaktiit uch

omfattring. Avsteg från en tillärrplig schablon bör diimed göias endast om
närmare uh'edning motiverar det.

-Ei

-1

---T o"h

-

NI

--T_l

har yrkat ersätrning för personskada med niira anhöriga. Vidare har de begiirt att

dubbla det belopp som normalt utgår

till

detta belopp skall utgå för vart och ett av sina två ciödade bam. Första frågan

blir
vid

dåirför om det finns gnrnd för att göra ett generellt antagande om att förlusten av två

niira iu:-höriga medför ett mer omfattande

psykisll lidande

än vad sorn är fallct

förlust av endasl cr r,i-rä anhödg. Högstä domstolen har i NJA 2007 s. 953 tagit stiillning i frågal. Högsta domstolen poihgterar håir att även om någon förlorar llera
nä(a anhöriga samtidigl så

ä'det

fr-åga om cn och sanrma liikningsprocess. Vidarp

32

VASTMANLANDS
TINGSR,i\.TT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

sägs att även om den akuta sjuktiden kan bli liingre då uagon mister wå nära aDhöriga så lämpar sig inte detta förhållzfrde som grundval för en siirskild

schabloniserad elsättning. Enligt t{ögsta domstolen bör det istället i det sätskilda

iallet krävas en uhcilning som visiu att diidsfallen hiu orsakat den anhiirigc psykiska bcsvtil av ersättningsbzut slag sorn överstjger vad schablonersättuilrgefi
redan innefattar. Någon sådan utreduing tinus inl.e i fhrcvarartde mål.

Onlstiindighöterrn katt dock äviln ut;tn nltmare

utcdrirg

anses vLua

särldlt
o"ft

gravcrandc. Dct får niimligen antäs att dc psykiska bcsvär sotrt

-

- NI-

t -l - .F
till

.-I__-1

lidit gcnom liirlusten av deras båda barn iir säskilt allvarliga och
ett hö8rc

dct finns cnJigt tingsrättens föflncnandc skäl att lrcsllilnlna ersåttdngen

belopp än deL schablonbelopp på 50 0{}0 kr som nourutlt utgår. Tiugs$tte[ finner att
omständighete-rna i detLr r:räl
A,:

sådalra att crsäthlingen

fö'indirclit

personskacla bör

uppgå till7.5 {XX) kr. lfärornot anser tingsrätlen inte att det -frnDs utrymme alt utan

särskild utredl ng döma ut denna crsättning for valt och eU av målsaigandenas två

bzrn,

Kränkning på grund

.av

mordfirsök

--fl--J_l

har begtut 2(X) 000 kr

i ersät[ing ftir kränl:ning

på grund av

mordförsök. Brottsoffermyndigheten beslutade i september 1995 att
norrnalbeloppct för loänkning vid mordtörsök slrulle höja.s 000 kr', en nivå som även Högsta domstolen har anslutit sig

till från 75 000 till rill

100

(sc NJ'A 1997 s.

315). Denna nivå giiller fortfarmde cnligt praxis. I vissa siirskilt grynma och hii:rsyrulösa fall har ersiittning för

kliinlning emellertid utgått med ett högre belopp.

Ett exempel iir ref. nr 49 i Brotlsoffermyndighetens referatsamling från 2006, där en kvinna som utsatts för syrnerligen grovt väd tillerkitndes 125 000 kr
kränkningsersättnin g.

i

-Zl

,l--_-l

har utsatts fhr ett brutall (iverF€pp och hon har mottagit ett flertal

krafliga slag mot huvudet med ctt hårl föremåI. En omedelbar fara 1ör dr)den har

33

VÄSTMANI-ANDS TINGSR]iTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

förelegat under er inte helt obetydlig rid, Trots alivaret i den giiflling som hori sjiilv
utsatts för fi'amstfu det beiopp som yrkats för kriinkning som alltför högt

i

förtållande till rällspraxis på området. Enligt tingsrättens uppfattning iir det inte
visat att skiilig crsättdng för käDkning Dppgår till högt? t»lopp iiu 100 000

k.

ErstittninKlr ät fö rs!,araren.

och. ntå!§jigoJlde biutiids

na

Oflentlig försvarirc och målsägandebih'äde har rätt till sk?iiig ersättning av
allmänna mcdel för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt' ErBättning rimLig

ttil a$ete skall bcstäfixl]as mcd utgångspuni(t i dcn tid§åt8åIlg mcd hänsyn till uppdragcts ärt och ornfatLing.

som

ä'

Försvararcrr liar pä ett myckct tydligt och för'tiänsttirllt sätt redovisat d{rr tid som uppdraget krävt och hur kostnudema hflr liirdelat sig. Llppdraget har varit mycket

orrlattande och cnligt fiitsvararcn rrotsvarat en lteltidssysselsiiltning undcr ctt halvt
år. 'l'ingsrätten ilrågasätter inte de sålunda lämaade uppgifterna. 'fingsrätten noterär

ocksä att uppdragbt

offertli8 försvarale skötts på etr effel(ivt och konekt sätt.

Försvararcn bör tiller*ännas cl'sättning

dcn arbctstid sonr han reclovisat och

i

övrigt med belopp sorn yrkats för tidsspillan och utlägg.

FiirsvararcD hal nred hänvisning

till

målets alt ()sh omfattning yrkat. ersättl ng

utöver vad som följer av timkostnadsnonnen och därvid hänvisat
domstoiens avgörande publicerat i NJA 1993 s.237.

till

Högsta

Bundenheten

till

ett måI av nu aktuell omtättning, vilket för försvararen inneburit

heltidssysselsättning under tiden 20 rnars

-

25 augusti 2008, har enligt uppgift som

det saknas anlcdning att betvivla, medfört ekonomiska återverklingar på

advokatlerksamheten i övrigt, cftcrsorn rnöjligheten att bibehåIia andm klienter och
få nya uppdrag påverkas. lJndcr nu ilngivla omstiindighetff och med beaktande av att uppdragct

rtfffts ci'lbktivt

uch konekt iir det belogat att iörsvararcn tillerkänns

14

VÅSTMANLANDS TINGSRÄTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

eu högre ersättning iin vad som skulle följa av timkostnadsnoflnen. Den begiirda

höjningen med 25 procent framstår som rimlig. Tilliimplig timkostnadsnonn för tiden fram

tiil

den 25 augusti 2008 skall

däför vara 1 351 kr.

KaIi Skönebrant

hzrl

begitt ersäItning för arbete nred anledniug av uppdmget

so1.)1

inålsägandebitäde med 260 521 l« motsvarandc 241 timmar. Tidcn fördclar sig

ctiligt i»given räkling med 15 timmar för .inlc<]ande ärgiirder, 135 timmar för
motJågande och genomgång av förulldercökningsmaterial och saklrunnigutlåtandcrr

m.m., 6 timmal för genolrg?ing av st ininingsansökau och upprättande av euskilt
ausptåk

ocl

åtgiirder i alshtrring dtutill sarnt 85 timmar för huvudt'örhandling och

övcrliiggrting i anslutning diirtill. I ansluhring
har begärts

till

dcn forlsatta huvurlfiirhandlingen

ytterlig e ersäthing för ibm

tiurmru"§ albcte. Vad som begäirls

tör det

inledanr'le arbetet, för genomgång av ått'l och upprätta»de av erskilt anspråk och 1ih' huvutlföt handliugstid inltlusive övelliiggningstjd rned klienteD, ävsnsom det

tillkommande arbetet med anledning av den fortisatta huvudförhandlingen finuer tingsrätten rirnligt. Ersättning skall utgå i enlighet med lrkandena i dessa delar.

Det finns dock anledning att anlägga en mcr kntislt

s1,n

på begiiran om ersättning

för arbctct med i huludsah förundersöknjngen. Att i uppdftget som
urålsägandebiträde lägga ned 135 tinruiar på gcnomgång av fiirundcrsökning och vissa kompletteringar och utlåtanden
Zir

varken nödvändigt eiler rimligt med hänsyn

till

uppdragets art och omfattning, även om man beaktar att måIsägandena har

biträtt åtalei. Det kan noteras att försvararen ftir inläsning av
fdrundetsökr:ingsmaterial, inklusive den s.k. slasl(en, debiterat 100 timmar.

I

skuldftågan har Kari Skönebrant inte tiilfört nrrälet något av betydelse, och anuat var
kanske itlte att viinta nred de mysket stora resurser som de brottsbekämpande

rryodigheterna
som

- lianrgångsrikt

som det visåt sig

-

lagt Der på iirendet. Uppdraget,

i

sin kirna rört skadeståndanspråk, k ul inte säg..§ ha krävt insatser av dcn

omfattning som Kad Sköncb|zurt lagr ned och en sådan fidsåtgång är inte rimlig
mt:d håinsyn

till rnålets

art ocli omfattning. Arbetsreclogörelsen för begäan om

35

VÄSTMANLANDS TINGSRÄT't

DOM
2008-10-14

B r 545-08

ersättning

i

deuna de1 lår också sägas vara

viil spartaDsk lör at[ ge ett ful]gott

underlag. Vid en samlatl bedörming linner tingsrätten Kari Skönebrant

viil

tillgodosedd med ersiittning i dema del motsvatande 50 timnar.

Kari Skiinebrant skall a'lltså tillcfl(ännas crsältniug för I 6l tirutnar nred gtillandc
timkostnadsnorrn. l)ärutövsr skal'l crsätLning bclalås fair tidsspillan och ut1ägg
enlighet med rålkningen.

i

-pl Marie Frcdborg har begillt ersättDing tör arlrcto som målsägandcbitr"äde åt ---ll
med 3?8 350Iu, motsval'andc 350 timurars arbotc, samt ytlcrligarc

Iör

fcm timmars iu'bete in1ör dcn lbdsalta huvudfiirhandlingen, F[cnncs albelscdogörslse ger tillriicklig viiglednilg för att giirr en lillfttrlitlig hcdönming'
Bcgärd crsättninli för titlsspillan, utlägg rrch arbctc, utom såvitt,:öt hcgäran om

clsättning för genomgången av ftirundersökningcn, fÅr mcd l:nakhnde av
uppdragcts ai't och omtattning anses

var

skäligt. Åvcn Marie heclborg har lagt ncd

nlistan lika mycket tid som sin kollegä på att genomgå förundcrsÖkningeD och de

två sakkunnigutlårandena. Av samma skäl som redovisats ovan finner tingsrättefl att
ersätthing för genomgång av föru:rdersökningen och sakkunnigutlåtandena även för

Marie Fredborg bör stanna vid 54 050 kr, rnotsvarande 50 timmar'

Marie Fredborg skall alltså tillorkänna,s ersättning för 267 timmar, jämte fem timmar för arbete inför «len fortsalla huvudtlirhandtingen, totalt 272 tirrurar', enl.igt giillande timkostuadsnorm. Därutövcr skall ersättning belålas för tidsspillan och utiägg i en-tighet med riikningen.

Vad Marie Fredborg yrkat i ersättning för uppdrag som målsäga debiträde åt

-El ---,\ I

och dödsbona efter

*pil

ocn

I

al statigt.

Hur man öyerklagar,

se bilaga (Dv 400)

vÄsrtrteNrexns
T${GSRÅTT

DOM
2008-10-14

B 1545-08

tilihanda Klagoskift, ställd till Svea hovrätt, §kall vaft tingsrätten
november 2008'

senast deu

4

,{tingsrätens

\,,/ ll ll
\.{Å
Per (ie$sson

vägnar

{Yt"u.-

Av r iiluin g s underlag, se akten

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful