Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk pengeluaran, atau ditukarkan dalam apa-apa bentuk atau dengan alat apa jua pun, sama ada dengan cara elektronik, sawat, gambar, rakaman atau sebagainya, tanpa kebenaran daripada Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. terlebih dahulu. ISBN: 978-983-00-5066-9 Cetakan Pertama 2011 Buku ini diterbitkan dengan izin Majlis Peperiksaan Malaysia

© Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. 2011

Lot 8, Jalan P10/10, Kawasan Perusahaan Bangi, Bandar Baru Bangi, 43650 Bangi, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Tel: 03-8922 3993 Faks: 03-8926 1223 / 8920 2366 E-mel: pelangi@pelangibooks.com PELANGI Pertanyaan: customerservice@pelangibooks.com
Dicetak di Malaysia oleh: Gains Print Sdn. Bhd. No. 5, Lorong 7 / 3A, Kawasan Perindustrian Seri Kembangan, 43300 Selangor Darul Ehsan. Sila layari www.pelangibooks.com/errata untuk mendapatkan pengemaskinian bagi buku ini (sekiranya ada).

Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd. (89120-H)

Halaman
PENGAJIAN AM (900) ................................................ BAHASA MALAYSIA (910) ........................................... BAHASA ARAB (913) .................................................. LITERATURE IN ENGLISH (920) .................................... KESUSASTERAAN MELAYU (922) ................................. SYARIAH (930) .............................................................. USULUDDIN (931) ........................................................ SEJARAH (940) ............................................................ GEOGRAFI (942) ......................................................... EKONOMI (944) ........................................................... PENGAJIAN PERNIAGAAN (946) ............................... SENI VISUAL (970) ....................................................... PERAKAUNAN (948) ................................................... MATHEMATICS S (950) ............................................... MATHEMATICS T (954) ................................................. COMPUTING (958) ...................................................... PHYSICS (960) .............................................................. CHEMISTRY (962) ........................................................ BIOLOGY (964) ........................................................... SAINS SUKAN (966) ..................................................... MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) MID-YEAR 2010 (800) ................................................ MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) END-YEAR 2010 (800) ................................................ 1 6 13 21 32 39 45 51 58 69 88 99 105 113 118 123 127 135 142 148 158 167

Kandungan

bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 50 187 orang. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 9. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 80.44 D 3.81 C– 5.78%.78 F 6.56 D+ 3.90 B– 14.50 C+ 15.63 C 11.22 B+ 11.Pengajian Am (900) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.52 B 11.44 RESPONS CALON KERTAS 900/1 (ANEKA PILIHAN) Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B C A C A B A C B A B B B D C C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C B D C C B D C B A B C B A B C B B A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B A D A C B D B D C C C D D C D B A B C 1 . turun sebanyak 0.08% berbanding dengan tahun 2009.20 A– 6.

prestasi calon dalam Kertas 1 pada tahun ini lebih baik berbanding dengan tahun lepas. dan 21 orang calon pula mendapat markah terendah. label pada carta atau graf. iaitu 60 markah. Hal ini menyebabkan kebanyakan calon tidak mendapat markah yang baik. Namun bagitu. Banyak calon yang mengabaikan aspek pewarnaan atau lorekan yang sistematik. serta kesalahan penggunaan tanda bacaan dan kesalahan ejaan. iaitu menulis lebih 50 patah perkataan untuk menjawab soalan dalam bahagian (ii). iaitu soalan 7 dan 50 merupakan soalan yang beraras mudah bagi calon kerana lebih 80% calon dapat menjawabnya dengan betul. iaitu dapat mengulas isu yang diberikan dalam soalan dengan mematuhi arahan tentang jumlah perkataan yang ditetapkan. Calon masih banyak melakukan kesalahan struktur ayat seperti membina ayat yang tidak jelas atau yang terlalu panjang. iaitu 0 markah. Bagi bahagian (ii) pula calon dapat menjawab dengan memuaskan. Dalam bahagian D. Dalam bahagian C. Respons calon terhadap soalan-soalan lain dalam kertas ini memuaskan. Ada dalam kalangan calon yang gagal membezakan antara idea laras sastera atau sains sosial dengan idea laras sains. Dalam bahagian A dan B. Dalam bahagian E. dan menghurai. iaitu antara 250 hingga 300 patah perkataan.Komen am Secara keseluruhannya. dan tidak dapat menyiapkan jawapan. mutu jawapan calon agak baik. Namun begitu. nisbah. Penguasaan dan kemahiran bahasa masih kurang memuaskan. Dua orang calon mendapat markah tertinggi. banyak terdapat calon yang hanya menggunakan perkataan dalam petikan semula untuk menjawab soalan (i) dan tidak menggunakan perkataan sendiri. sumber. Kecuaian calon yang lain ialah kesalahan dalam menulis tajuk. Namun begitu. Kemahiran menganalisis dan berbincang juga berada pada aras sederhana. Malah banyak juga calon yang hanya menggunakan simbol sebagi ganti kepada teknik mewarna atau melorek. 4. calon masih belum menguasai sepenuhnya kemahiran menganalisis. dan 26 pula merupakan soalan yang beraras sukar bagi calon kerana hanya 38% calon yang dapat menjawabnya dengan betul. 25. KERTAS 900/2 (ESEI) Komen am Secara keseluruhannya. kemahiran menganalisis dan mentafsirkan masih belum dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini menyebabkan calon hanya mendapat markah minimum. manakala soalan 3. mentafsirkan. mutu jawapan calon pada tahun ini adalah sederhana. Kecuaian dan ketidaktelitian dalam menghasilkan jawapan telah menyebabkan calon kehilangan markah. Kekemasan media yang dihasilkan masih lagi tidak mencapai tahap kualiti yang diharapkan. masih terdapat calon yang tidak mematuhi arahan ini. Dua soalan. terutama apabila menjawab soalan dalam bahagian B. secara keseluruhannya calon telah dapat menguasai teknik menghasilkan graf dan tidak banyak calon yang tersalah memilih media yang hendak dihasilkan. 2 . Namun begitu. kebanyakan calon tidak mematuhi arahan tentang jumlah perkataan dalam penulisan. Ada juga calon yang masih keliru akan penggunaan imbuhan dan kata hubung dalam ayat. jawapan kebanyakan calon menunjukkan adanya perancangan.

Soalan ini secara relatifnya adalah mudah. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan serangga yang sering dianggap sebagai perosak dan menghuraikan kepentingan serangga kepada manusia. Banyak calon yang memilih untuk menjawab soalan ini. Sehubungan dengan itu. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menyatakan faktor yang menyebabkan pengabaian warga tua di negara ini. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon membincangkan penggunaan kad kredit yang memudahkan urus niaga dan kesan yang timbul sekiranya penggunaannya tidak dikawal. Calon juga diminta untuk membincangkan usaha-usaha yang perlu diambil bagi melindungi produk asli. sikap materialistik masyarakat masa ini. Mereka hanya menyalin maklumat daripada petikan yang diberikan tanpa melakukan pengubahsuaian. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan manfaat mengurus sisa pertanian kepada manusia. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. keadaan warga tua itu sendiri dari segi fizikal dan mental. dan kekurangan pendidikan agama dan moral pada anak-anak. Tugasan soalan adalah jelas dan mudah. Bahagian C: Kefahaman dan Ulasan Teks Soalan 5 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud frasa Aku tidak mahu orang tua itu mati kerananya berdasarkan petikan yang diberikan. banyak calon yang gagal memperoleh markah yang tinggi kerana mereka tidak dapat membezakan antara kad kredit dengan kad debit. Sungguhpun demikian. ada juga calon yang dikenal pasti telah memasukkan idea yang tidak relevan dalam jawapan seperti idea peningkatan pendapatan dan penjimatan kos pengeluaran. kemiskinan.Komen soalan demi soalan Bahagian A dan B: Esei Laras Sastera dan Laras Sains Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan sebab produk tiruan semakin popular dalam pasaran tempatan. Jawapan sepatutnya ialah penulis tidak mahu orang tua itu terusmenerus hidup dalam keadaan terabai. Banyak calon yang menjawab soalan ini. Di samping itu. Malah. Hal ini demikian mungkin kerana ada calon yang tidak pasti tentang spesies yang dikategorikan sebagai serangga. ada calon yang mengelaskan cacing dan lintah sebagai serangga. Sebilangan besar calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Antara faktor pengabaian warga tua termasuklah kepincangan institusi keluarga. ada calon yang mengemukakan idea sikap boros dan idea berhutang dengan pemberi pinjam wang. tetapi prestasi mereka adalah sederhana. Calon didapati mampu mengemukakan idea berkaitan dengan kebaikan dan keburukan kad kredit. Hal ini disebabkan banyak calon yang hanya membincangkan sisa pertanian dan bukan manfaat mengurus sisa pertanian. Idea ini tidak menepati skema jawapan. tetapi tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. tanggapan masyarakat bahawa warga tua tidak lagi produktif. 3 . Mutu jawapan calon agak memuaskan kerana tugasan soalan adalah jelas dan calon berupaya mengemukakan idea dan huraian dengan agak baik seperti yang dikehendaki dalam skema jawapan.

Soalan (b)(i) menghendaki calon menjelaskan pandangan penulis tentang faktor penting yang perlu diambil kira dalam usaha membentuk sebuah masyarakat yang maju dan berjaya. Ada dalam kalangan calon yang hanya menyalin jawapan terus daripada petikan teks. Ini sekali gus mengurangkan markah calon. Walaupun begitu, kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan calon yang boleh diterima ialah penulis berpendapat bahawa faktor yang perlu diambil kira ialah pembangunan yang seimbang antara aspek fizikal dengan manusia. Soalan (b)(ii) menghendaki calon mengemukakan cadangan cara-cara universiti dapat memainkan peranan untuk membantu membangunkan modal insan. Kebanyakan calon dapat memberikan pendapat yang baik dan boleh diterima. Namun begitu, ada calon yang kurang memahami peranan universiti dalam meningkatkan kualiti modal insan. Antara jawapan yang boleh dikemukakan termasuklah universiti boleh menawarkan kepelbagaian kursus, membentuk para pelajar yang mempunyai sahsiah yang tinggi, menambah bilangan kakitangan akademik, menjalinkan kerjasama dengan industri dan komuniti, mengantarabangsakan mahasiswa, dan membudayakan penyelidikan dan penerbitan ilmiah. Soalan 6 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud nanoteknologi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik, iaitu nanoteknologi bermaksud penghasilan produk bersaiz nanometer atau satu per bilion meter. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menyatakan kepentingan nanoteknologi kepada masyarakat dan negara. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. Antara jawapan yang boleh diterima termasuklah kepentingan nanoteknologi dalam bidang perubatan, ketenteraan, perindustrian, sukan, pertanian, penyelidikan, teknologi maklumat, kosmetik, dan aeroangkasa. Ini seterusnya akan menghasilkan ubat-ubatan bagi merawat dan memusnahkan sel kanser, senjata yang lebih kecil tetapi mempunyai kemampuan yang tinggi, kamera digital, raket tenis yang lebih ringan, penghasilan genetik tanaman yang dapat dikawal, robot nano, telefon 3G, krim antipenuaan, dan satelit nano. Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan sebab berlakunya sindrom lambat membaca dalam kalangan kanak-kanak yang berumur lima tahun ke atas. Kebanyakan calon hanya mengulang apaapa yang ada dalam petikan dan menyebabkan mereka hanya mendapat markah minimum. Jawapan yang diterima ialah kemampuan otak untuk mentafsirkan imej tulisan kepada kefahaman terjejas. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan langkah-langkah untuk mengatasi sindrom lambat membaca dalam kalangan kanak-kanak. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang baik. Antara jawapan yang boleh dikemukakan termasuklah teknik pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian, sokongan keluarga, rawatan dari segi psikologi, pengambilan vitamin dan makanan tambahan untuk merangsang daya pemikiran kanak-kanak tersebut, pemberian hadiah serta pujian sebagai motivasi untuk belajar, dan membaca buku kepada mereka bagi membantu menyebut sesuatu huruf dengan baik.

4

Bahagian D: Alih Bentuk Maklumat daripada Linear kepada Bukan Linear Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menyediakan carta yang sesuai untuk menunjukkan perbandingan perbelanjaan pengiklanan di Malaysia mengikut jenis media terpilih pada tahun 2006 dan 2007. Kebanyakan calon menjawab soalan ini dan mendapat markah yang baik. Jawapan yang tepat bagi soalan ini ialah carta pai. Namun begitu, terdapat calon yang mengabaikan aspek pewarnaan atau lorekan yang sistematik ketika menghasilkan carta tersebut, bahkan terdapat calon yang hanya menggunakan simbol sebagai pengganti kepada teknik mewarna atau melorek pada carta. Di samping itu, ada calon yang menulis sumber dan tajuk yang tidak lengkap, tidak tepat, tidak menulis label pada petunjuk, dan salah menulis nisbah. Hal ini menyebabkan calon kehilangan markah. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon menyediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan prospek ekonomi di Malaysia mengikut jenis petunjuk bagi tahun 2002 hingga tahun 2006. Jawapan yang tepat bagi soalan ini ialah graf gabungan bar dan garis dengan dua paksi. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Calon hanya boleh menentukan media selepas data berjaya dikumpulkan. Calon yang menjawab soalan ini tidak mendapat markah yang baik kerana mereka tersalah memilih media, tidak meletakkan label pada paksi, serta tidak dapat menyiapkan graf yang dikehendaki. Bahagian E: Pemindahan Maklumat daripada Bukan Linear kepada Linear Soalan 9 Soalan meminta calon menjelaskan perubahan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengikut punca kegiatan terpilih dari tahun 2005 hingga tahun 2007 seperti yang dinyatakan dalam jadual yang diberikan. Calon juga dikehendaki mengemukakan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi negara. Soalan ini memerlukan calon memberikan jawapan secara kualitatif dan kuantitatif. Banyak calon yang menjawab soalan ini, tetapi banyak juga yang tidak memperoleh markah yang tinggi. Hal ini demikian kerana calon tidak menulis perkataan “anggaran” untuk tahun 2007, tidak mengemukakan tahun asas dan tahun akhir, iaitu perbezaan mutlak, atau peratusan tidak dinyatakan semasa membuat perbandingan, mengemukakan pola perbandingan sedangkan perkara tersebut tidak dikehendaki, dan gagal memberikan huraian yang baik berkaitan dengan langkah mengukuhkan ekonomi negara. Calon sepatutnya menghuraikan jumlah keseluruhan KDNK yang meningkat secara berterusan dari tahun 2005 hingga tahun 2007, kegiatan terpilih yang menunjukkan pola peningkatan, kegiatan terpilih yang menunjukkan pola yang tidak konsisten, dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan ekonomi negara. Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon untuk menerangkan punca kegagalan operasi sebuah organisasi. Calon juga diminta untuk menjelaskan usaha yang perlu dilakukan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam gambar rajah yang diberikan. Soalan ini kurang menjadi pilihan calon. Namun begitu, calon yang memilih soalan ini berjaya mengemukakan idea dengan huraian yang baik. Jawapan yang boleh dikemukakan oleh calon ialah punca sebenar masalah operasi sebuah organisasi yang disebabkan oleh faktor peralatan, manusia, mesin, dan kaedah dalam melaksanakan kerja serta huraian tentang langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah yang timbul pada faktor peralatan, manusia, mesin, dan kaedah tersebut.

5

Bahasa Malaysia (910)
PRESTASI KESELURUHAN
Pada tahun ini, bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 32 266 orang. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72.93%, meningkat sebanyak 0.11% berbanding dengan tahun 2009. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut:
Gred Peratusan A 6.62 A– 6.33 B+ 8.99 B 11.39 B– 12.80 C+ 15.14 C 11.66 C– 7.69 D+ 6.52 D 4.85 F 8.01

RESPONS CALON
KERTAS 910/1 (ANEKA PILIHAN)

Kunci jawapan
Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D B C C B C C A A B D C D C C A B A D C

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

D B D A A D A A A D C D B C B C B B D A

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

C C D B A C C A B A A D C C B B D A B A

6

prestasi calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana. Sebagai contoh.Komen am Secara keseluruhannya. penguasaan calon dalam bahagian ini adalah lemah. Bahagian A: Karangan Pada umumnya. mereka mengemukakan isi yang tidak relevan atau isi yang sipi-sipi dan hal ini menyebabkan markah yang diperoleh oleh mereka adalah rendah. misalnya pemerengganan tidak seimbang serta isi dan huraian bertindan dan berulang. Selain itu. iaitu soalan 1. Akibatnya. Bahasa dan olahan kebanyakan mereka juga lemah. dan 53 sahaja yang beraras mudah manakala soalan 43 dan 49 ialah soalan sukar. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti isi utama dan kesimpulan dengan tepat. prestasi calon dalam Kertas 1 pada tahun ini adalah baik. prestasi calon dalam bahagian pemahaman. baik dari segi bahasa mahupun persembahan. Kekuatan calon ialah mereka dapat memahami kandungan teks tetapi mereka gagal mengalih bentuk teks itu dengan tepat. Soalan-soalan lain merupakan soalan yang beraras sederhana bagi calon. 8. dan 10. Satu daripada soalan tersebut ialah soalan yang beraras mudah kerana lebih 80% calon dapat menjawabnya dengan betul. Tegasnya. 5. Kelemahan yang nyata pula ialah sesetengah calon tidak dapat membezakan isi penting dengan huraiannya. Terdapat calon yang mampu memahami kehendak soalan dan mengemukakan isi penting dengan tepat tetapi kebanyakan mereka tidak mampu menghuraikan isi tersebut dengan kemas dan berkesan. Selain itu. 7. 7 . Soalan itu ialah soalan 6. Terdapat tiga orang calon yang berjaya memperoleh markah tertinggi. dan seorang calon memperoleh markah terendah. KERTAS 910/2 (ESEI) Komen am Secara keseluruhan. Bahagian C: Alih Bentuk Teks Secara keseluruhan. Bagi soalan bukan petikan pemahaman. Jika dibuat perbandingan antara prestasi calon tahun ini dengan tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan jawapan mereka meleret-leret. calon mengemukakan dua inti sahaja. Bahagian B: Rumusan Prestasi calon dalam bahagian ini adalah baik. jika satu isi sokongan itu mempunyai lima inti. iaitu soalan 1 hingga 10. mereka tidak dapat menyampaikan idea dengan jelas walaupun idea utama mereka relevan. calon mendapati soalan 27. banyak juga calon yang mengemukakan isi secara tidak lengkap. adalah baik. Secara umumnya. dan dapat mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan lengkap. dan dua soalan aras sukar. iaitu 4 markah. iaitu soalan 2 dan 3. 39. didapati bahawa pencapaiannya lebih kurang sama. Mereka juga melakukan kesalahan dari segi persembahan. Sesetengah calon tidak meneliti penyataan tajuk dengan baik. iaitu 57 markah daripada markah penuh 60 markah. 4. isi yang dikemukakan meleret-leret kerana mereka memuatkan perkara yang tidak perlu. Mereka tidak mampu menggunakan bahasa dengan cekap dan berkesan. Mereka cenderung untuk mengulas pertuturan watak dan menokok tambah fakta. prestasi calon tidak begitu memuaskan. 9. Bahasa mereka kebanyakannya amat lemah dan amat terikat dengan bahasa dalam teks asal. Persembahan juga tidak begitu kemas. Akibatnya. terdapat tujuh soalan yang beraras sederhana.

calon yang menjawabnya dapat memberikan isi-isi yang relevan. Walau bagaimanapun. dan Australia. Ada kemungkinan mereka memang mempelajari dan mengamalkan seni tersebut. iaitu kesan daripada pemanasan global. terdapat juga calon yang memberikan contoh kebakaran besar yang berlaku di negara luar. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. dan contoh yang diberikan hanya berfokus pada silat yang merupakan seni pertahanan diri orang Melayu. secara keseluruhannya. dan memberikan contoh-contoh yang berkaitan. Calon seharusnya menyempitkan perbincangan kepada kesan yang wujud di negara ini sahaja. Soalan 2 Soalan ini mengkehendaki calon menghuraikan kebaikan golongan remaja mempelajari dan mengamalkan seni pertahanan diri. pencairan ais di kutub. seperti peningkatan suhu dunia. huraian bertindan. Selain itu. Terdapat calon yang mampu menulis karangan ini dengan isi yang bernas dan matang. musnahnya harta benda dan nyawa jika kebakaran merebak. dan terhadnya jarak penglihatan. seperti di Indonesia. Kebanyakan calon dapat memberikan 2 atau 3 isi yang relevan sahaja. Hanya segelintir daripada mereka yang dapat mengemukakan lima isi yang benar-benar relevan. Walaupun begitu. Isi ini tidak dapat diterima sebagai betul kerana pada hakikatnya hal itu tidak wujud di negara ini. di samping mereka dapat menaikkan nama negara jika berjaya dalam kejohanan seni pertahanan diri di peringkat antarabangsa. kebanyakan calon dapat mengenal pasti dua atau tiga kesalahan dan dapat membetulkannya dengan tepat. Kesalahan yang ketara ialah kebanyakan calon mengemukakan kesan yang bersifat sejagat. berlakunya kemarau. Banyak calon yang menyenaraikan beberapa unsur bahasa yang bagi mereka adalah salah (padahal sebenarnya betul). peningkatan suhu setempat. dan berupaya membantu mereka mendisiplinkan diri. banjir kilat. Amerika. berlakunya kemusnahan habitat flora dan fauna. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Karangan Soalan 1 Soalan ini meminta calon menjelaskan kesan negatif aktiviti pembakaran secara terbuka. iaitu pembakaran yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak tertentu. Terdapat juga calon yang mengemukakan cadangan untuk mengatasi gejala tersebut walhal soalan ini tidak meminta calon mengemukakan apa-apa cadangan. dan sebagainya. mampu menghuraikannya dengan baik. Ada juga yang mengaitkannya dengan penipisan lapisan ozon. Kelemahan mereka yang amat ketara ialah mereka gagal menjelaskan sebab kesalahan. dapat mengekalkan budaya tradisional. Mereka juga mengaitkan kepentingannya dengan kebolehan remaja menyelamatkan diri dan membantu orang lain jika diserang lawan. seperti petani dan pekilang di negara ini. dapat menyihatkan tubuh badan. Seni pertahanan diri yang dimaksudkan meliputi semua jenis seni pertahanan diri yang diamalkan oleh pelbagai kaum di negara ini. Antara kebaikan yang umum dikemukakan oleh mereka ialah remaja dapat mengisi masa lapang dengan berfaedah. ada juga calon yang prestasinya kurang memuaskan kerana isi kurang bernas. seperti masalah jerebu. Bahasa yang digunakan oleh mereka untuk menjelaskan sebab kesalahan juga lemah.Bahagian D: Analisis Kesalahan Bahasa Dari segi kekuatan. wujudnya kesan rumah hijau. 8 .

Walau bagaimanapun. remaja tidak dipedulikan oleh masyarakat. pendahuluan mereka terlalu pendek atau tiada langsung. iaitu mereka membincangkan sebab remaja berkelakuan seperti samseng. dan kerana bapa mereka juga merupakan ahli kumpulan samseng. Calon yang berprestasi tinggi dapat memperkembangkan isi dengan baik dan jelas serta berfokus pada kehendak tajuk. calon lain gagal berbuat demikian. Selain itu. Terdapat juga isi yang kurang meyakinkan. Secara keseluruhan. misalnya isi yang berkaitan dengan cabaran rakan sebaya diasingkan daripada isi yang berkaitan dengan sifat remaja yang suka menyambut cabaran. pengaruh media massa. Kelemahan lain ialah isi bertindan. dan lain-lain. Antara isi yang dikemukakan termasuklah kesibukan ibu bapa dengan pekerjaan. meningkatkan pendapatan negara. prestasi calon yang menjawab soalan ini adalah sederhana. Mereka juga mampu menjelaskan manfaat daripada usaha memajukan sektor pelancongan kepada masyarakat dan negara. Walau bagaimanapun. Walau bagaimanapun. Statistik yang dikemukakan itu sebenarnya amat diragui ketepatannya. mereka yang memilihnya dapat memberikan isi yang relevan dan mampu mendapat markah yang baik. Bukit Aman. Mereka dapat menghuraikan faktor-faktor yang tepat tentang perkara-perkara yang menarik kedatangan pelancong. memajukan industri sampingan. Satu perkara lagi. dan naluri remaja itu sendiri. Natijahnya. Dari segi format. Soalan ini meminta pandangan calon. atau dinyatakan oleh bekas Ketua Polis Negara. terdapat satu isi yang kurang relevan yang dikemukakan oleh kebanyakan calon. kegagalan pihak sekolah mengawal kegiatan pelajar. ibu bapa selalu bertengkar dan ada yang bercerai-berai serta tidak memberikan pendidikan agama. secara umumnya calon menguasai kemahiran menulis karangan berdasarkan format teks ceramah. mereka kehilangan markah pendahuluan. Mereka terkeliru akan maksud sebenar tajuk dengan gejala sosial yang negatif dalam kalangan remaja. Fokus teks ceramah adalah pada faktor yang menarik pelancong untuk melawat ke Malaysia dan kepentingan industri pelancongan kepada masyarakat dan negara. seperti terdapatnya destinasi pelancongan yang semula jadi menarik. realiti kestabilan ekonomi dan politik di negara ini. Calon perlu menyentuh kedua-dua aspek itu dalam jawapannya. Ada antara mereka yang mengemukakan langkah mengatasi masalah tersebut dalam perkembangan isi. wujudnya kepelbagaian kaum dan budaya di negara ini. kelemahan penguatkuasaan undang-undang.Soalan 3 Soalan ini merupakan soalan yang paling banyak dijawab oleh calon. Soalan 4 Soalan ini meminta calon menulis karangan berformat teks ceramah. Walau bagaimanapun. adanya produk pelancongan yang tertentu. misalnya dikatakan bahawa kemajuan sektor tersebut dapat menambah peluang pekerjaan. masih ada calon yang menganggap bahawa kata alualuan ialah sebahagian daripada pendahuluan. pengaruh rakan. Tidak banyak calon yang memilih tajuk ini. Di samping itu. 9 . ada juga calon yang tidak menulis kata penutup ceramah. iaitu sejauh manakah mereka bersetuju bahawa penglibatan sesetengah remaja kini dalam kumpulan samseng disebabkan oleh kegagalan ibu bapa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. misalnya dikatakan bahawa remaja menganggotai kumpulan samseng kerana dendam. iaitu kemajuan sektor pelancongan dapat menggalakkan kemasukan pelabur asing. terdapat juga calon yang mengemukakan isi yang terpesong. banyak calon yang menjawab soalan ini mengemukakan statistik tentang kes jenayah samseng dalam kalangan remaja belakangan ini. dan sebagainya. kos melancong yang lebih rendah. Statistik tersebut dikatakan dikeluarkan oleh Bahagian Jenayah Polis DiRaja Malaysia. Oleh itu. Walaupun demikian. banyak juga calon yang dapat memberikan isi yang relevan.

Bahagian B: Rumusan Soalan 5 Untuk soalan ini calon diminta merumuskan petikan yang diberikan dengan jumlah perkataan antara 190-200 patah perkataan. Calon seharusnya mengemukakan isi utama, 5 hingga 6 isi sokongan, dan kesimpulan berdasarkan kandungan asal petikan. Calon harus membuat rumusan tersebut tidak lebih daripada tiga perenggan dan rumusan yang terhasil seharusnya memperlihatkan ciri wacana yang utuh. Prestasi calon secara keseluruhan adalah memuaskan. Kebanyakan calon dapat mengenal pasti isi utama dan mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan dengan jumlah yang mencukupi. Kesimpulan petikan juga dapat dikesan dengan tepat oleh kebanyakan calon. Calon yang berprestasi tinggi mampu mendapat markah melebihi 15 untuk bahagian ini, manakala yang sederhana memperoleh markah antara 10 hingga 13. Dari segi bahasa dan persembahan, prestasi calon adalah sederhana. Jumlah mereka yang menjawab dengan teknik yang salah sudah berkurangan. Calon yang berprestasi rendah umumnya mendapat markah kurang daripada 10. Mereka gagal mengesan isi utama dan kesimpulan dengan tepat dan lengkap. Mereka juga tidak dapat mengemukakan isi sokongan dengan tepat dan dengan jumlah yang mencukupi. Umumnya, mereka menulis sesuatu isi dengan panjang lebar kerana gagal memisahkan isi penting dengan huraiannya. Dari segi persembahan, banyak calon yang memuatkan isi sokongan yang pertama dalam perenggan isi utama, dan menulis sebahagian daripada kesimpulan dalam perenggan isi sokongan. Hal ini disebabkan mereka terikut-ikut dengan cara persembahan penulis petikan yang agak berlainan daripada tahun-tahun lalu, yang lazimnya memperlihatkan bahawa bahagian pendahuluan mengandungi isi utama semata-mata. Bahasa mereka juga tidak lancar. Masih banyak calon yang memetik bahagian-bahagian ayat dan menyambungnya untuk membentuk ayat yang baharu. Hal yang sedemikian menyebabkan ayat yang terbina bukan sahaja tidak gramatis malah maksudnya menyimpang daripada maksud asal teks dan rumusan secara keseluruhannya dikatakan tiada koheren dan kohesi. Selain itu, terdapat juga calon yang jelas tidak dapat memahami teks dengan tepat. Ini dapat dikesan daripada isi-isi yang dikemukakan oleh mereka yang tidak menepati maksud sebenar teks. Ada segelintir calon yang menjawab dengan cara yang salah, misalnya mereka mengulas pendapat penulis, membuat kesimpulan sendiri, dan memulakan rumusan seperti orang menulis laporan, iaitu dengan menyatakan “Petikan tersebut membincangkan...”, “Menurut penulis...”, dan yang seumpamanya. Bahagian C: Alih Bentuk Teks Soalan 6 Soalan ini merupakan soalan alih bentuk teks genre puisi Melayu klasik, iaitu petikan daripada Syair Agung. Calon dikehendaki mengalih bentuk teks itu kepada bentuk prosa Melayu moden. Tidak banyak calon yang memilih soalan ini dan prestasi mereka yang menjawabnya juga tidak memuaskan. Walaupun ketara bahawa sebilangan besar daripada mereka dapat memahami maksud teks dengan agak baik tetapi mereka tidak dapat mengalih bentuk teks itu dengan teknik yang betul dan dengan menggunakan bahasa prosa moden yang kemas dan lancar. Antara kelemahan jawapan calon termasuklah mereka mengulas bahagian-bahagian tertentu teks, misalnya dikatakan bahawa kerajaan Gangga Sakti amat kuat sehingga mampu menakluk kerajaan jin dan dewa, manakala kelahiran cucu Gangga Sakti dikatakan disambut oleh bidan yang “pakar”.

10

Mereka juga suka menokok tambah, misalnya dikatakan Gangga Sakti mempunyai putera, “iaitu dua orang anak lelaki”, dan baginda menyambut cucu baginda dengan “penuh” kegembiraan. Kebanyakan mereka juga menggunakan bahasa yang masih terikat dengan bahasa dalam teks, iaitu bahasa puitis dan tidak menggunakan bahasa istana dengan betul. Sebagai contoh, “baginda” dirujuki sebagai “beliau” ataupun “nya” (misalnya: isterinya), “putera” dirujuki sebagai “anak lelaki” , dan “berputera” dikatakan sebagai “bersalin”. Tegasnya, kebanyakan mereka gagal memilih kosa kata yang sesuai untuk bahasa istana. Hal ini amat ketara bagi frasa tertentu, seperti “sampailah bulan”, “lahir bawa panah sakti”, dan “disambut bidan yang pasti”. Faktor yang menyebabkan calon gagal memperoleh markah yang baik untuk soalan ini adalah dari aspek bahasa dan persembahan. Mereka jelas mengutamakan isi atau fakta dan mengetepikan soal ketepatan dan kelancaran bahasa. Ada juga calon yang mengalih bentuk teks ini mengikut rangkap-rangkap syair. Selain itu, unsur ulasan dan tafsiran juga masih dapat dikesan dalam jawapan mereka. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon mengalih bentuk teks perbualan kepada bentuk teks bahasa prosa Melayu moden. Kebanyakan calon memilih soalan ini dan prestasi mereka kurang memuaskan, tetapi umumnya lebih baik daripada prestasi jawapan calon bagi soalan 6. Tidak banyak calon yang dapat mengalih bentuk teks ini dengan teknik yang betul, dengan menggunakan bahasa yang kemas dan lancar, serta dengan seluruh isi/faktanya yang dialih bentuk itu tepat. Walau bagaimanapun, calon yang berprestasi tinggi dapat memahami teks dengan tepat dan mengemukakan fakta yang tepat dengan bahasa dan persembahan yang kemas dan lancar. Kelemahan yang ketara ialah calon gemar memberikan ulasan kepada perbualan watak, misalnya dikatakan bahawa Azam “menyindir” Pak Ngah dengan menganggap bahawa Pak Ngah sudah hidup senang dan mudah mendapat wang. Sesetengah calon pula menokok tambah fakta dengan tanggapan mereka sendiri dan menambah ayat-ayat dalam teks dengan penanda-penanda wacana. Jawapan yang bersifat ulasan, laporan, dan menceritakan semula kandungan teks juga masih ada. Calon yang amat lemah pula tidak tahu langsung tentang cara untuk mengalih bentuk teks ini. Mereka menjawab dengan menggunakan bahasa yang dicampuradukkan dengan bahasa lisan, misalnya ayat “Kamu silap Zam” dinyatakan sebagai “Pak Ngah mengatakan Zam, kau silap.” Mereka tidak dapat memindahkan dialog lisan tak formal kepada bentuk bahasa formal. Sebagai contoh, mereka sukar mengalih bentuk frasa seperti “lutut longgar”, “naik turun pejabat”, “goyang kaki”, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga mengekalkan penggunaan kata-kata singkatan, seperti “ya”, “tak”, dan “nak”. Bahagian D: Analisis Kesalahan Bahasa Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon mengenal pasti kesalahan bahasa yang terdapat dalam petikan yang diberikan, menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkan kesalahan tersebut. Keseluruhannya, prestasi calon untuk bahagian ini adalah sederhana. Kebanyakan calon hanya memperoleh markah antara 5 hingga 8. Ini bermakna kebanyakan mereka hanya dapat mengesan 2 hingga 4 kesalahan dan membetulkannya. Walau bagaimanapun, calon yang menguasai tatabahasa dengan baik mampu mendapat markah lebih daripada 10. Mereka dapat mengenal pasti tiga atau lebih kesalahan bahasa, mampu menjelaskan sebab kesalahan, dan membetulkannya dengan tepat.

11

Kelemahan calon bagi bahagian ini ialah mereka kurang berupaya untuk menghuraikan sebab kesalahan dengan tepat walaupun mereka berjaya mengenal pasti bahagian yang salah dan membetulkannya. Kesalahan yang pada umumnya dapat dikesan oleh calon ialah “...bilangan ahliahli...”, “...bersetuju membaik pulih...”, “...mengingati yang bangunan itu...”, “...menaikkan kesedaran...”, dan “...menghadiahkan pengunjung...”. Kesalahan yang berkaitan dengan ayat yang akhir, iaitu “...dan mendorong mereka untuk menjadi ahli,” nampaknya sukar dikesan oleh mereka. Kecenderungan calon mengemukakan kesalahan secara “tangkap muat” juga masih ketara. Mereka menulis unsur-unsur bahasa yang sebenarnya betul penggunaannya dengan anggapan bahawa unsur tersebut itu salah. Mereka mengharapkan agar antara bahagian yang disenaraikan oleh mereka sebagai salah itu, ada yang menepati jawapan yang betul. Satu lagi kelemahan yang ketara dalam jawapan calon ialah ketidaktepatan istilah-istilah tatabahasa yang digunakan oleh mereka untuk menjelaskan sebab kesalahan, misalnya “bilangan”, “...bersetuju membalik pulih...” , dan “menghadiahkan...” diistilahkan sebagai “ayat”. Hal ini menggambarkan bahawa mereka tidak menguasai konsep-konsep asas tatabahasa.

12

Kebanyakan calon lemah dalam aspek ejaan. Antara kebaikan yang diperoleh dalam perayaan keagamaan tersebut termasuklah perayaan itu diharapkan dapat membina dan menguatkan ikatan persaudaraan selain dapat memupuk sikap tolong-menolong dalam kalangan masyarakat. Mereka hanya menceritakan perayaan tersebut tanpa menyatakan kebaikan atau pengajaran yang dapat diambil daripadanya. Calon juga tidak dapat membezakan antara kata nama dengan kata kerja dan antara kata nama dengan kata sifat. pemilihan perkataan.61 Respons Calon KERTAS 913/1 (BAHASA) Komen am Secara keseluruhannya. perbendaharaan kata.81 B+ 2. dan sebagainya. prestasi calon pada tahun ini lebih lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik. peristiwa hijrah. 13 . Calon hanya menceritakan kemalangan jalan raya yang pernah disaksikan oleh mereka dan kesesakan lalu lintas yang berlaku akibat kemalangan itu tanpa menyatakan punca kejadian tersebut.5 D+ 8.51 F 26. Komen soalan demi soalan Bahagian I: Karangan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menyatakan sebab kekerapan berlakunya kemalangan jalan raya terutamanya menjelang hari perayaan dengan mencadangkan beberapa kaedah untuk mengatasi masalah tersebut.Bahasa Arab (913) Prestasi Keseluruhan Pada tahun 2010 sebanyak 1270 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini dan 47. dan sebagainya.36 C– 8.51 B– 8.74 D 8.52 B 5. keadaan permukaan jalan yang licin atau berlopak. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 0. dan pembinaan ayat.64% daripadanya telah mendapat lulus penuh. terjemahan. penyenggaraan kenderaan yang tidak sempurna.19 C+ 13.38 C 15.87 A– 1. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menyatakan kebaikan perayaan keagamaan seperti perayaan maulidul rasul. Kelemahan calon dapat dilihat melalui jawapan yang diberikan dalam setiap bahagian soalan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan dengan baik. Calon sepatutnya menyatakan punca berlakunya kemalangan seperti pemanduan secara berbahaya.

Hal ini berlaku kerana calon mencuba menterjemahkan teks tersebut dengan cara terjemahan perkataan demi perkataan. Kelemahan calon dalam bidang tatabahasa dan kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan idea yang ingin disampaikan tidak jelas dan sukar untuk difahami. dan “laporan”. rasuah boleh menyebabkan keruntuhan sesebuah organisasi dan kesukaran dalam menegakkan keadilan. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menyatakan peranan zakat dalam pembangunan masyarakat dan negara. Sepatutnya terjemahan itu dilakukan mengikut ayat. Kebanyakan calon tidak dapat menterjemahkan petikan yang diberikan ke dalam bahasa Arab dengan betul. Terdapat juga calon yang hanya menerangkan konsep rasuah dan hukumnya dalam Islam.Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menyatakan sebab berlakunya rasuah dan kesannya kepada individu. Hanya sebilangan kecil calon yang memilih soalan ini. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik. iaitu gaya bahasa Melayu. masyarakat. dan negara. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat mengemukakan isi dengan baik. Bahagian II: Terjemahan Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menterjemahkan petikan teks bahasa Melayu ke dalam bahasa Arab. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat mengemukakan isi penting dengan baik. manakala antara kesannya pula. program rawatan kesihatan secara percuma. Mereka hanya menterjemahkan perkataan yang diketahuinya dan meninggalkan beberapa perkataan lain yang tidak diketahui terjemahannya seperti “wartawan”. Terdapat juga calon yang hanya menerangkan konsep dan sejarah permulaan zakat dalam Islam. Calon sepatutnya menyatakan juga isi yang menyentuh hal pembangunan masyarakat dan negara seperti sistem pengagihan wang zakat kepada asnaf. “syarikat penerbitan”. dan negara. Mereka masih terpengaruh oleh gaya bahasa teks asal. “pemberita”. Kelemahan calon dalam penguasaan tatabahasa Arab menjadi punca kelemahan dalam penyampaian idea. Antara sebab berlakunya rasuah termasuklah kekurangan didikan agama atau moral selain sikap tamak dan mementingkan diri sendiri. dan lain-lain lagi. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon memberikan komen mengenai pendapat yang mengatakan bahawa melancong di dalam negara lebih baik daripada melancong ke luar negara. Ada juga calon yang mengekalkan beberapa perkataan bahasa Melayu dalam terjemahan 14 . Calon sepatutnya mengemukakan pandangan tentang aktiviti melancong di dalam negara atau ke luar negara berserta hujah yang menyokong pendapat tersebut. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya menyatakan jenis zakat secara umum. masyarakat. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menyatakan perkara yang akan dilakukan untuk meningkatkan ekonomi negara sekiranya calon tersebut memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Terdapat juga calon yang mencuba menterjemahkan petikan tersebut tetapi tidak menggunakan gaya bahasa Arab. Ini mungkin disebabkan bentuk soalan seperti ini yang dianggap sukar dan memerlukan perbendaharaan kata yang banyak. Calon hanya menyatakan satu atau dua sebab berlakunya rasuah tanpa menyatakan kesannya kepada individu.

Hal ini berlaku kerana calon tidak memahami makna perkataan tersebut selain kelemahan dalam bidang nahu. Terdapat juga calon yang menyalin teks asal semula tanpa meringkaskannya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini kerana kekurangan perbendaharaan kata selain tidak memahami maksud perkataan tersebut. Terdapat juga calon yang hanya memetik mana-mana ayat atau bahagian petikan sebagai jawapan tanpa mengambil kira kehendak soalan. Soalan (e) pula menguji kemahiran calon dalam bidang i’rab bagi perkataan yang bergaris di bawahnya. Mereka hanya memetik manamana ayat atau bahagian petikan dan mencantumkannya menjadi jawapan tanpa mengambil kira isi dan kehendak soalan. (b). Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan yang betul kerana tidak memahami teks yang diberikan. dan mencantumkannya dengan perkataan yang lain. Bahagian IV: Meringkaskan Karangan Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon meringkaskan satu petikan yang panjangnya kira-kira 270 patah perkataan kepada rumusan yang panjangnya tidak lebih daripada 90 patah perkataan dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. meninggalkan perkataan tertentu.mereka. Soalan (e) pula menghendaki calon membariskan hujung perkataan yang digarisi di bawahnya. Soalan 9 Soalan (a). Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan daripada petikan tetapi gagal untuk mengolah jawapan mereka dengan menggunakan gaya bahasa mereka sendiri. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini kerana kelemahan dalam bidang nahu. Kelemahan calon amat ketara dalam bahagian ini. Hal ini berlaku kerana mereka tidak menguasai perbendaharaan kata dan tidak mampu membina ayat dengan betul. Soalan (b) pula menghendaki calon mengisi tempat kosong 15 . Bahagian III: Kefahaman Soalan 8 Soalan (a). dan (c) menghendaki calon mengemukakan jawapan berdasarkan teks yang diberikan. Soalan (d) pula menghendaki calon membina ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon hanya menyalin petikan asal. Kebanyakan calon hanya dapat membina dua daripada empat ayat yang dikehendaki. (b). Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik kerana kelemahan dalam ilmu nahu. Hal ini menyebabkan ringkasan karangan tersebut tidak dapat difahami dan tidak memperlihatkan wacana yang utuh. Bahagian V: Qawaid Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon membetulkan beberapa kesalahan nahu yang terdapat dalam petikan yang disediakan. terutamanya dari segi teknik ringkasan karangan. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang betul. dan (c) menghendaki calon mengemukakan jawapan berdasarkan teks yang diberikan. Soalan (d) pula menghendaki calon membina ayat yang lengkap dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Calon sepatutnya mengenal pasti isi penting terlebih dahulu dan kemudian mengolahnya dengan menggunakan tatabahasa dan penanda wacana yang betul untuk menghasilkan satu ringkasan karangan yang berkualiti.

dengan menggunakan perkataan yang diberikan dan mengubah perkataan tersebut mengikut kesesuaian ayat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan dalam ilmu saraf. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon mengenal pasti mustasna dan mustasna minhu bagi setiap ayat yang diberikan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik. Hal ini berlaku kerana calon lemah dalam penguasaan tatabahasa. Terdapat juga calon yang menjawabnya secara songsang kerana calon tidak yakin akan jawapan yang diberikan. Soalan (b) pula menghendaki calon membina ayat jawapan bagi setiap ayat tanya yang diberikan dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya dapat menjawab dua daripada lima ayat jawapan yang diminta. Soalan 13 Soalan (a) menghendaki calon menulis suatu perbualan antara guru dengan pengetua sekolah dengan menggunakan unsur bahasa yang diberikan. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab dengan betul. Hal ini disebabkan oleh kelemahan calon dalam ilmu nahu. Soalan (b) pula menghendaki calon mengubah ayat yang diberikan kepada ayat majhul dengan mengubah beberapa perkataan tertentu. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini hanya dapat menjawab satu daripada tiga soalan yang dikemukakan. Hal ini berlaku kerana calon lemah dalam penguasaan ilmu nahu dan saraf.
Kertas 913/2 (Kesusasteraan)

Komen am Secara keseluruhannya, prestasi calon pada tahun ini lebih lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Jawapan yang diberikan jelas menggambarkan bahawa calon tidak menguasai teknik menjawab soalan yang dikemukakan. Bahagian I: Puisi Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang menjadikan orang Arab mahir berpuisi. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik dan sempurna. Antara faktor yang menjadikan orang Arab mahir berpuisi termasuklah suasana padang pasir yang sunyi dan tenang sehingga membolehkan penyair berfikir dan berkarya dengan lebih baik. Terdapat juga calon yang menjawabnya dengan memberikan fakta tanpa menghuraikannya. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan nama penulis dan sebab puisi ini dinamai muallaqat. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini dapat menjawabnya dengan baik. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan tiga isi penting yang terdapat dalam puisi tersebut. Kebanyakan calon hanya dapat menyatakan dua daripada tiga isi penting yang diminta. Hal ini berlaku kerana calon kurang memahami teks puisi yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti dua unsur balaghah yang terdapat dalam rangkap pertama puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan keadaan penyair pada 100 tahun pertama zaman Abbasiyah dan selepasnya. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya

16

dengan baik kerana kelemahan dalam bidang sejarah sastera. Jawapan yang sepatutnya ialah penyair pada 100 tahun pertama zaman ini bersaing hebat antara satu dengan yang lain untuk menduduki makam atau tempat yang tinggi dalam bidang puisi kerana kedudukan ini akan menjamin kehidupan yang senang. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan latar belakang penyair dan tajuk puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik disebabkan kelemahan calon dalam mengingati fakta. Nama sebenar penyair tersebut ialah Ahmad bin Abdullah bin Sulaiman, seorang ahli falsafah Arab yang banyak mempelajari ilmu bahasa dan sastera Arab melalui bapanya. Beliau meninggal dunia pada tahun 449 hijrah setelah banyak menabur jasa dalam dunia kesusasteraan Arab. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan dua rangkap pertama puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami kandungan puisi yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti unsur balaghah yang terdapat dalam rangkap ketiga dan kelima puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik dengan memberikan contoh. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan tiga perkara yang menyebabkan perkembangan puisi pada zaman moden. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Hal ini berlaku kerana kelemahan calon dalam mengingati fakta sejarah sastera tersebut. Antara perkara yang menyebabkan perkembangan puisi pada zaman moden termasuklah kemunculan Mahmud Sami al Barudi dalam bidang puisi yang telah mengembalikan kegemilangan sejarah puisi. Beliau telah mengkaji puisi-puisi yang unggul pada zaman kegemilangannya dengan penuh kesedaran dan hal ini memberikan kekuatan kepadanya untuk mengolah puisi yang bernas, kemas, dan murni bahasanya. Beliau telah melahirkan semacam satu aliran yang menjadi ikutan kepada penyair lain. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan tajuk puisi tersebut dan latar belakang penulis. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan rangkap ketiga dan kelima puisi tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang menjawab soalan ini dengan cara meneka kerana tidak memahami puisi tersebut. Soalan (d) pula menghendaki calon mengenal pasti dua gaya bahasa tibaq ijabi yang terdapat dalam puisi tersebut. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik manakala sebilangan yang lain menjawabnya dengan cara meneka. Bahagian II: Prosa Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga kesan penurunan al-Quran terhadap bahasa Arab. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan calon dalam mengingati fakta yang berkaitan. Antara kesan penurunan al-Quran terhadap bahasa Arab termasuklah pengenalan kepada perbendaharaan kata yang baharu dan tidak pernah digunakan sebelum ini seperti perkataan “jahiliah” dan “munafik”. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan makna al naba’ al azim dan keistimewaan surah tersebut. Kebanyakan calon dapat memberikan makna al naba’ al azim tetapi tidak dapat menyatakan keistimewaan surah tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan tiga tanda kekuasaan Allah SWT dan keagungan-Nya dalam surah tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara tanda kekuasaan Allah SWT termasuklah peredaran malam dan siang, kejadian malam untuk manusia berehat, dan kejadian siang untuk manusia bekerja. Soalan (d) pula menghendaki calon menyatakan bentuk perkataan balaghah bagi perkataan yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawabnya dengan baik.

17

Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan tiga perkara yang menyebabkan perkembangan prosa pada zaman Abbasiyah. Kebanyakan calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawabnya dengan baik dan terdapat juga calon yang langsung tidak menjawabnya kerana tidak mengingati sejarah sastera yang berkaitan dengan khutbah. Antara perkara yang menyebabkan perkembangan prosa pada zaman Abbasiyah termasuklah keagungan tamadun yang dibawa oleh orang Parsi dan bangsa lain dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Soalan (b) pula menghendaki calon menyatakan latar belakang penulis dan perkara yang ingin dinyatakannya dalam prosa tersebut. Kebanyakan calon dapat menyatakan latar belakang penulis tetapi tidak dapat menyatakan perkara yang ingin dinyatakan oleh penulis prosa dalam tersebut. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan dua nasihat yang ingin disampaikan dalam prosanya. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami kandungan teks yang diberikan. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti dua unsur amar dan nahi yang terdapat dalam teks yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang menyumbang kepada perkembangan ilmu maqalah pada zaman moden. Hanya sebilangan kecil calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik manakala sebilangan yang lain tidak dapat menjawabnya. Antara faktor yang menyumbang kepada perkembangan ilmu maqalah pada zaman moden termasuklah pertembungan ilmu penulisan antara orang Arab dengan orang barat terutamanya dalam bidang sastera. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan latar belakang penulis prosa tersebut. Kebanyakan calon hanya dapat menyatakan nama penulis prosa dan tidak menyatakan latar belakang kehidupan penulis serta sumbangannya dalam bidang sastera. Soalan (c) pula menghendaki calon menyatakan makna perkataan yang dipetik daripada teks tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan dengan baik kerana tidak memahami teks tersebut. Soalan (d) menghendaki calon mengenal pasti tiga unsur balaghah yang terdapat dalam teks yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana kelemahan dalam tajuk yang berkaitan. Bahagian III: Prama Sastera Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon mengenal pasti musyabbah dan musyabbah bih bagi setiap contoh yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) pula menghendaki calon menggunakan perkataan yang diberikan sebagai wajh syabah dalam satu ayat yang sempurna. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan makna majaz mursal dan sebab dinamai demikian. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon mengenal pasti majaz dan menyatakan alaqat bagi setiap ayat yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang mencuba menjawabnya dengan cara meneka. Soalan (c) pula menghendaki calon menerangkan makna bagi setiap perkataan majaz yang diberikan. Kebanyakan calon hanya dapat menjawab dua daripada empat soalan yang dikemukakan.

18

Kebanyakan calon dapat mengenal pasti kinayah tetapi tidak dapat menyatakan jenisnya dengan tepat. . fail. Selain itu. Kebanyakan calon hanya dapat menjawab dua daripada empat soalan yang dikemukakan. Soalan (b) menghendaki calon mengenal pasti kinayah dan menyatakan jenisnya bagi setiap contoh yang diberikan. Kertas 913/3 (Ujian Lisan) Bahagian I: Bacaan Qawaid Umumnya. Kelemahan ini dapat dilihat ketika calon membaca teks yang diberikan. Kesilapan yang sering dilakukan ialah calon membaca petikan dengan terhenti-henti. Soalan (c) pula menghendaki calon mengubah ayat qasr yang diberikan dengan menggunakan kaedah takdim dan takhir. Fasahah Umumnya. kebanyakannya membaca secara mendatar dan tersangkut-sangkut. feel. Terdapat calon yang mencuba mengelak kesilapan dengan meninggalkan sebutan baris bagi huruf yang terakhir dan terdapat juga calon yang membariskan perkataan secara meneka. 19 . Kelemahan calon juga ketara apabila tidak membariskan perkataan dengan betul. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. teragak-agak. dan sebagainya. Terdapat juga calon yang tidak jelas dalam menyebut huruf seperti . Ilqa’ Oleh sebab calon tidak memahami teks yang dibaca. . Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. . Ini bermakna calon tidak memahami makna petikan yang dibaca di samping tidak dapat mengenal pasti kedudukan mubtada’. prestasi calon dalam aspek ini adalah lemah. calon lemah dalam aspek nahu dan saraf. terdapat calon yang membaca teks terlalu pantas dengan mengabaikan tanda baris semata-mata untuk mengelakkan kesalahan daripada dikesan. Ada juga calon yang membaca teks terlalu lambat kerana tidak memahami kaedah membaris dan menyebut perkataan yang diberikan. . Ada juga calon yang menokok tambah perkataan lain yang tidak berkaitan atau meninggalkan sebutan perkataan yang sedia ada. khabar. dan huruf jar. Soalan (c) pula menghendaki calon membezakan antara majaz aqli dengan majaz mursal bagi contoh yang diberikan. Terdapat juga calon yang kelihatan gemuruh sehingga tidak dapat membaca dengan tenang dan lancar. dan mengulang sebutan dengan menukar sebutan baris yang tidak diyakini.Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan makna kinayah dari segi bahasa dan istilah. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan makna muqabalah. . Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan (b) menghendaki calon membezakan antara muqabalah dengan tibaq bagi contoh yang diberikan.

Fasahah Kebanyakan calon berada pada tahap lemah. Ilqa’ Umumnya. Terdapat calon yang berbual dengan nada suara yang rendah sehingga sukar didengar dan terdapat juga calon yang tidak mampu menyebut perkataan dengan jelas melalui makhraj huruf yang betul. calon terlalu lemah dalam penguasaan tatabahasa Arab. 20 . Isi Umumnya. Hanya calon yang terlalu lemah dalam penguasaan bahasa Arab yang tidak dapat mengemukakan isi seperti yang dikehendaki. kesalahan juga sering berlaku terutamanya tentang perkara asas dalam nahu seperti penggunaan kata ganti nama. Kelemahan ini dapat dikesan dalam perbualan mereka. Antara kelemahan calon termasuklah berbual dengan nada yang tersangkut-sangkut dan berulang-ulang. calon dapat mengemukakan isi yang berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan. kata nama. Calon perlu membuat latihan secara berterusan berpandukan kaedah penyampaian yang betul supaya dapat menyamai gaya sebutan orang Arab. prestasi calon dari segi gaya penyampaian dan nada suara adalah sederhana.Bahagian II: Perbualan Qawaid Umumnya. dan kata kerja. Selain itu. Terdapat juga beberapa orang calon yang tidak dapat meneruskan perbualan sehingga dipandu oleh pemeriksa dengan mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk yang dikemukakan. Calon juga lemah dalam pengaplikasian pengetahuan nahu.

38 D 4.52 C+ 8. The candidates who attempted this question presented a general impression of how the ‘novel’ (as some candidates identified genre of Shakespeare’s play) relates to life in general. a full summary of the source text in their answers. candidates are required to look at both the personal and general aspects of the passage. Grade A A– B+ 9.71 C– 1.19 D+ 2. but made little effort in relating these experiences through a close analysis of the passage.66 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 920/1 (SHAKESPEARE AND OTHER BRITISH WRITERS) General Comments Generally. However. candidates are required to choose and answer only one question.53 B 10. A good number of candidates seemed to have forgotten the ‘critical appreciation’ aspect of the questions in this section. The percentage for each grade is as follows. many of which were mere vague summaries which failed to answer the specific questions. and included.10 16.Literature in English (920) OVERALL PERFORMANCE 92 candidates sat for this subject in 2010 and 75% of them passed at principal level. They lost their focus on the relevant points required to answer the questions. In order to answer this question well.71 B– 9. Answers could have been better had candidates been able to assess the effectiveness of one or more metaphors besides just interpreting them. Question 1 (a) This question requires candidates to summarise Hamlet’s main argument in the passage given and comment on the metaphors used in the argument.76 F 13. 21 . lower scorers showed an apparent inability to be critical in their answers. the candidates who attempted this question seemed to have forgotten this part of the question. (b) Candidates were required to analyse the elements in the passage that give the impression that the passage is about Hamlet’s personal experience which also refers to what readers go through and think about.1 Percentage 13. Comments on individual questions Section A For Section A. On the other hand.34 C 10. some candidates were able to provide outstanding answers with clear critical discussions which showed adequate knowledge of the texts. They were able to use their knowledge of the texts to support their arguments which was well expressed in idiomatic English.

(b) This question requires candidates to discuss the similarities and differences in the views of Duke Senior and Jaques about life in the forest. Points that could have been considered would be the fact that the “I” was aware of the bleak surroundings but he can rise above them because he has found some inner resources of warmth from previous experiences. she has no voice in the metaphorical sense and is forced to hide her thirst of knowledge because of her subordinate position in the household. Good responses from candidates are well organized and well written in idiomatic English. selfish. Some of John Reed’s characters that can be included are abusive. Question 4 (a) Candidates were required to show how the persona’s choice of words in the poem. Answers given were generally summaries. conveys the irony and contrast pervading it. Though the personal seems to opt for marriage. The main irony is that the couple will have to give up their more exciting life in order to gain a place in a respectable established society. Answers should establish the forest setting as well as introduce the characters the Duke and Jaques. Duke Senior enjoys life in the forest despite the harsh physical conditions while Jaques perhaps does not enjoy life in the forest. in a perverse fashion. The Conformers. enjoy the opportunities for moralising and the grieving that it affords. Question 3 (a) Candidates were required to show how Keats’ selection of words create atmosphere in the poem. yet may. (b) The question asks the poet’s attitude towards marriage in the poem. Points that could have been considered would be how the poem depicts an outer atmosphere of cold and desolate weather in contrast with the inner “landscape” (the “I” traveler’s feelings and thoughts) and the use of adjectives. Some answers brought in ‘extraneous’ elements from the novel that are not found in the excerpt. The “I” also has a definite pleasant destination to look forward to (‘home’s pleasant lair’). As for differences. spoilt and class-conscious. (b) The question requires candidates to explain why the traveler (the “I” of the poem) is not too disturbed by the cold and bleak surroundings. the words and phrases he associates with it are uninteresting as compared to those he associates with courtship.Question 2 (a) Candidates were required to explain how the passage sets the scene and provides background information for an audience. Candidates should answer that the poet is critical of the institution of marriage and this is seen in how he contrasts the marriage state with the period of courtship. heartless. Question 5 (a) Many candidates answered this question. Answers should point out that Jane is a dependant as compared to John who is the heir to the properties. The words showed the contrast between the respectable but staid life as a married couple and the exciting but clandestine life as a courting couple. Candidates would need to discuss that both Duke Senior and Jaques find lessons in the forest and that they both regret the need to hunt. participles and verbs in the poem. (b) The question requires candidates to analyse John Reed’s character with close reference to the passage given. Jane’s position is inflected by gender and class differences. 22 .

(b) The question requires candidate to discuss how Huxley develops the Savage’s attitude towards the twins and their dependence on soma. (ii) This question requires candidates to answer to what extent Jaques seems to function like another ‘fool’ in the play. Candidates should point out that the opening scene is pervaded by the sense of nervousness and of things not being quite right and give some details to support their answers such as the wrong guard issues the challenge – the relief challenges the one on duty rather than vice versa. Hamlet is asked by his 23 . as official fools (court jesters) do. Candidates should point out the relevant phrases that could support their answers. (ii) Candidates are required to explain in what way the passage sets the tone for the rest of the play. Points to consider for this question are the use of words and phrases that develop a distasteful image of the Deltas and words and phrases that show how the Deltas are being treated by the Deputy Sub-Bursar and his men which make the Savage angry at the Deltas for allowing it to happen. Almost all candidates who answered this question failed to point out the more ‘serious’ side of Jaques. Candidates should point out that although Jaques is known as the “melancholy” man in Duke Senior’s retinue and does not wear motley. The two main characters in the play moved by revenge are Hamlet and Laertes. which is the other ‘extent’ of his character. For the first part of the question. The time is midnight and it is dark and cold. Many candidates are not familiar with the stage or performance aspect of Shakespeare to be able to answer this question. Marcellus who apparently doesn’t know who is to keep watch with him and the bitter cold which suggests sterility and death. like the location which is Denmark and outside a castle. (a) Candidates are required to explain why the Savage was angry at “all the hundred and sixty-two” Deltas and whether his reactions are justified. Section B For Section B. Question 8 (a) The question requires candidates to answer how much revenge plays a part in Hamlet. (b) (i) Candidates are required to explain what according to Jaques has inspired his desire to be a ‘fool’. candidates are required to choose and answer only one question. The physical aspects of the scene are described. Answers should include comments on Jaques’ meeting and conversation with Touchstone and how Jaques was so entertained and excited by what Touchstone had said that he gave a detailed account on it to Duke Senior.Question 6 The quality of answers generally indicated that the candidates were not well prepared to answer questions on this text. Question 7 (a) (i) Candidates were required to point out how Shakespeare uses language in the passage to indicate the setting for an Elizabethan audience. candidates should point out why the Savage was angry and as for the second part. he speaks his mind freely and provides entertainment by being critical of the Duke and his retinue for making fun of lovers. candidates are free to express their own opinion provided that their opinions are based only on the passage.

24 . Rosalind and Celia return to their rightful social status and Rosalind revealed as a woman. selecting To an unborn pauper child or Self unseeing for question 10 (b) on Hardy. Instead.father’s ghost to avenge his killing by his brother. However. Oliver and Duke Frederick repent. One can say that although Hamlet does not really get around to killing Claudius till near the end of the play. Disguises were also removed. the action does move as a result of his intention of avenging his father’s death. But it is Claudius who manipulates Laertes and suggests what action he should take. Laertes is much more easily moved to act out his revenge when he hears that his father has been killed in the King’s palace. Candidates’ answers generally represent summaries of Keats’ poems or odes. for example. therefore. Oliver and Celia. They. and there were the reconciliations of two sets of brothers. For the questions on Keats. Order and harmony is restored when Duke Senior regains his dukedom and the banished courtiers return home. the general performance indicates a lack of knowledge of the finer points in Keats’ poetry. abuse of power. or proved to be more difficult than some other more suitable ones. he devises the play within a play which is to affect the course of the play’s plot. the clash of social classes. he imaginatively evoked both the beauty and squalor of the human existence. Oliver and Orlando and Duke Senior and Duke Frederick. He did not simply escape into a world of the Imagination. Section C Question 9 The general impression on this section is that candidates cannot remember lines or simply lack the ability to memorise poems. Orlando and Rosalind. Duke Senior and Rosalind and Duke Frederick and Celia and there were four marriages. Some choice of poems selected by candidates were not appropriate for answering a question. resort to summaries. illness. Silvius and Phebe and Touchstone and Audrey. (a) Candidates are required to discuss the statement “The poetry of Keats depends wholly on the realm of the Romantic Imagination to succeed” with close reference to at least three poems. etc. Candidates are required to discuss the question with reference to the text. Candidates should show this point in their discussion of relevant poems. that is.” is taken from Hardy’s To an unborn pauper child. (b) The question requires candidates to state how far they agree with the statement “The end of the play sees harmony and order restored” with close reference to As You Like It. coupled with an inability to clearly communicate critical points. some candidates also chose unsuitable poems to analyse the points in question. Most answers generally summarized two or more of Keats’ odes and did not specifically answer the question. (b) Candidates should have pointed out that Keats’ poetry record many instances of everyday human problems such as poverty. Candidates who selected this question should have background knowledge of the Romantic imagination or at least the many sweeping ideas about the cultural movement which began in Europe from the late 18th century onwards. apart from presenting summaries in lieu of a critical analysis. Two sets of father and daughter were reunited. It takes a long time for Hamlet to do that because of his need to check the truth of the ghost’s story. Hardy’s poems generally portray man’s constant struggle against a somewhat malevolent fate. Claudius. Question 10 (a) “No man can change the common lot to rare. Answers could have been better if points had been better organized and direct quotes used as supporting elements. which very often do not answer the questions adequately or specifically.

(b) Candidates are required to discuss how memories of past joys deepen the sense of present sorrow in some of Hardy’s poems with close reference to three such poems. candidates are required to describe how landscape and weather mirror Jane’s emotions at a significant moment. John and Rochester. Like Bernard. Question 11 (a) Candidates are required to compare and contrast the education that Jane Eyre and Adele Verens received. the thunderstorm which destroys the tree which indicates presentiment of disaster and when she runs away from Thornfield. Excellent and above average answers were those that had a strong sense of organisation and relevant textual support in the answer. Linda was decanted and conditioned a Beta and then forced by circumstances to spend some twenty years on the Reservation. the poem recalling a remembrance of a picnic with three friends strengthens the sense of loss because two of them have left for the city and the third has died. The weather and landscape as Jane’s relationship with Rochester develops. In Song to an Old Burden. Bernard was unusually short and ugly. the poem recalling the memories of dancing and singing to music made by friends long gone make the persona feel the meaninglessness of further merry-making. the poem recall meaningful. Helmholtz was regarded with some suspicion by his associates because he is too perfect. Some of the poems candidates could choose are Song to an Old Burden. in the Small Hours. the contrast between the softer landscape of the area around Thornfield and the harsher landscape of the River’s home mirrors her feelings towards St. Candidates need to describe Jane’s first view of Milcote. In Where the Picnic Was. in the same way that she is entering a new environment. prosperous looking and different from the village near Lowood which suggests that Jane is entering a new phase of her life. Bernard Marx is alienated in the Brave New World because of his general appearance. (b) For this question. she struggled to walk across the natural landscape which reflects her own suffering. old-looking and unattractive. For an Alpha Plus. When she returns to London. candidates are required to discuss what can go ‘wrong’ with the ideal world of the novel with close reference to three characters in Brave New World. Linda and also Helmholtz. people find her repulsive and ignore her because she is fat. The suggested characters would be Bernard Marx. Finally. the raised doubts about what it means to be human and also the accidental imperfection of Bernard that cannot be tolerated. Shut Out That Moon.” Bernard does not fit in the structured order of the Brave New World and is therefore shunned by most others. In At Castle Boterel. (b) For this question. happy times with the persona’s long-dead young beloved which intensifies his sense of loss. At the Reservation she is not accepted because her values and beliefs are those of the Other Place. he 25 . Question 12 (a) Candidates are required to discuss the statement “Huxley’s futuristic tale as portrayed in Brave New World warns us about the dangers of scientific progress and raises doubts about what it means to be human” with close reference to Brave New World. Some points to consider for this question are the warning about the dangers of scientific progress. Both Jane and Adele are orphans but they receive different kinds of education due to their status and economic background. Fanny suggests that Bernard’s condition resulted from an error when he was still in a bottle. At Castle Boterel and Where the Picnic Was. initially. the weather is fresh and spring-like. the workers “thought he was a Gamma and put alcohol into his blood surrogate. Answers given were vague attempts at summaries and not quite answering the questions about what could go wrong in a so-called ideal world like the Brave New World.

his dissatisfaction stems from his feeling that there must be more to life than mere physical existence. character development. Candidates should be made aware of the necessity to pay attention to details in their answers. but. metaphors.questions the conformity of life in the World State and the values it teaches. rather than a superficial reading of the text. These are the significant factors that demarcate the excellent or good answers from the average. Comments on Individual Questions Section A Question 1 (a) Candidates are required to discuss the conflicts experienced by Mother in the excerpt. unlike Bernard. instead of simply talking about what he believes. Candidates who merely paraphrase the content and link it to the question often fall under the average category. This would make for a more critically aware answer. for she is aware that the children do not have much to eat at home. Answers that would qualify for the excellent category highlighted the drawing of character portraits through facial expressions and tone that worked to emphasise the conflict. The excerpt given clearly demonstrated elements that were the focus of the question. “looked more and more guilty”. images that explicate their views (when answering section A) and the reference to particular images. 26 . It appears that there is a decline in those who had committed themselves to reading and understanding with critical awareness and passion for the subject. PAPER 920/2 (NEW LITERATURE IN ENGLISH) General comments A significant observation this year was that the majority of candidates fell in the average to weak category. that Mother hesitated before saying that she wouldn’t feed the children anymore. Only a few candidates demonstrated that they were well read and advanced in terms of being able to give detailed examples from the selected texts and were able to draw out key words and phrases that stood as literary devices. Although not as important to the development of the novel as Bernard. Thus. These show that the candidates have really engaged with the texts at a deeper level. apart from merely pointing out the general view of character traits or thematic elements. adjectives. as they have a lot of samples that they can extract from the excerpts to emphasise their points. that emphasise their points or show evidence of some knowledge of cultural issues. For instance. Candidates who reveal such deep engagement are able to picture relevant scenes and connect the relevance to the question at hand. Another point to consider is that candidates that normally fall within the good or excellent categories are those who are able to sustain a discussion of the text with attention to details of plot. Helmholtz is in many ways a more admirable character because. though it is obvious that she has a conflict with the humanitarian issue. he acts. Candidates who attempted this question managed to address the nature of some of the conflicts experienced by the character. Candidates should be able to draw out details in the passage. cultural or gender issues. This is especially important in Section A. for instance the expression of being “vexed”. examples of words. in that they addressed some aspects of the questions and provided some textual evidence but the arguments were marred by language errors and lacked critical depth. candidates need to be able to point out details from the text.

candidates should also note that in the beginning of the passage. we learn that First Auntie has come to “make amends”. It is seen as having medicinal qualities and it is considered disrespectful not to eat the snake. The majority of candidates who attempted question 1 preferred this question to (a) as it appeared to be more straightforward. Hopi Indians also believe that snakes are not to be harmed. In addition. candidates should also discuss the role of the individuals and society in determining human destiny. hypocrisy. In western culture. thus alluding to a conflict that she has had with Mother. adjectives and literary devices when portraying the snake which would have shown deeper critical awareness. Excellent answers focus on the details of what First Auntie says that emphasised her rather hypocritical character. or the lack of it in individuals or society in relation to media and commercialism. According to Chinese culture. the snake is considered with respect and not to be feared. adjectives and images that explicate their views. In their answers. the snake is considered as god’s gastronomical gift to humans. They also need to describe how these features contribute to the persona’s feelings of corruption and helplessness. Candidates should discuss social responsibility. (b) The question requires candidates to discuss the poet’s portrayal of social responsibility in the relationship between the individual and society. with regards to the will. delusion and the vicious cycle perpetuating existing practices. Question 3 (a) The question requires candidates to discuss how features of modern life reduce the persona to a state of corruption and helplessness. The poem deals with the idea that there could be multiple perspectives towards the same thing. Each stanza deals with one perspective and it moves from one perspective to another. candidates should explain how the persona is reduced to the state of corruption and helplessness. Therefore. likening her to a “poisonous spider”. candidates should point out the examples of words. cursing her and the use of violent imagery to further emphasise her disdain. They should highlight the features of modern life in their answers for example. the need to conform. However. in Hopi Indian culture. the need to conform. and that First Auntie is thus an opportunist as she obviously has an agenda. hypocrisy. Candidates were able to point out the different viewpoints of the snake by the various cultures. apart from merely pointing out the character traits. Candidates should state that the title reflects four different perspectives towards the treatment of snakes. It also moves from interpersonal to personal to textual observation and back to the individual perspective. Candidates should give the definition of social responsibility. the snake is considered holy and used specifically for religious rituals. Similarly to western culture. there was no deeper engagement with the particular use of words. media and commercialism. delusion and the vicious cycle perpetuating existing practices. Lastly. However. 27 . For instance. (b) The question requires candidates to find out how the title reflects the content and structure of the poem.(b) The question requires candidates to discuss First Auntie’s character portrayal. The snake is also regarded as part of nature and not to be harmed. Question 2 (a) The question requires candidates to discuss how the snake is regarded in three different cultural practices and how these practices are viewed by the poet. making mention of the kinds of harsh words she uses to demean Fifth Auntie.

dislocated despite the newfound status for her mother and herself. she says she “missed the taste of Christophine’s cooking”. In their answers. (b) Candidates are required to comment on Albert’s actions in this extract and what they reveal of his character. deceptive. Candidates’ answers were mainly of surface level. Albert is portrayed as secretive. Candidates should discuss that the narrator is torn between two cultural communities. In many ways. i. there is the strong suggestion that she longs to be English. he still does not seem to understand his wife and daughter. manipulative and a strict father figure. the whites and the natives. These are factors that demarcate the good answers from the average. Kehinde feels that Albert’s family undermines her importance and role and only keep Albert in esteem. He is portrayed as an outsider. Candidates with a good knowledge of the text should be able to draw out the conflict faced by Kehinde.e. He seems to have preconceived perceptions of the natives and their way of life. He is portrayed as someone who has power and is judgmental of the native society. He is cautioned by Aunt Cora as to what he should say in front of Myra and is clueless about the racial tensions simmering beneath the daily surface of life there. As she eats the “English food”. metaphors that are used in the extract that reveal Kehinde’s conflict: words like “ominous”. “eel of suspicion” that can be used to exemplify the conflict she feels. candidates should point out precise words and images that are used in the extract. on many levels. as these reveal her negative feelings. He is also seen as someone who has saved Annette and her family from deprivation and despair but just like the black and creole communities. Mr. Candidates should be able to point out precise words. The narrator’s inability to identify completely with either the British or native community adds to her confused state of mind. Mason is representative of the white community. He seems to enjoy a secret delight in momentarily keeping the news to himself. When the narrator looks longingly at her favorite picture of The Miller’s Daughter. images. It is stated that he “nonchalantly [put] on a big show for his watching family 28 . suspicious of the content of the letter and fear of leaving behind the comforts of London and her lifestyle.Question 4 (a) The question requires candidates to state the portrayal of Mr Mason in the extract. Question 5 (a) The task requires candidates to discuss the conflict faced by Kehinde in the extract given. Some of them are the issues of returning to Nigeria. “We ate English food now” and the way his family lives. Many candidates merely paraphrased rather than discussed the implications of Albert’s actions. Candidates tend to paraphrase the sequence of Mr Mason’s actions. This suggests that he seems to feel that Kehinde will not share his delight and so he wants to savour the news alone. He does not understand the native communities inhabiting the place. being excluded in the plans to return. They should also be able to point out the engagement between characters that reveal insights into Mr Mason (for instance with Christophine or Myra and the words he uses to describe the community). She leans towards the native community. “with brown curls and blue eyes” and so free from the conflicts of identity and belonging which plague her. This upsets her and threatens her sense of self. She feels displaced. (b) The question requires the candidates to analyse the narrator’s state of mind as depicted in the passage. The narrator is conscious of her hybrid background. Candidates need to be able to pay attention to details and to show knowledge of literary devices used. being jealous of having to share Albert with his sisters. He still practices English ways on the island as exemplified in the food he insists on eating.

in Journey. Finally he has a terrible accident. Victor is so adamant to be “white” and to get his promotion. in The Inheritance. and Ollie’s Search for Golden Hope. This shows that he knows Kehinde is not happy but he has his own plans which he keeps to himself to maintain the peace. Now his daughter has married a Chinese and he cannot share his supposedly “heroic” memories with her even though she keeps asking him about his past. Pak De Samad’s Cinema. the young boy is faced with the challenge of understanding the friendship of two men of different races at the hospital. The Matsumoto Light Horse Artillery. the young girl’s challenge is of being caught in a vicious cycle – the girl realises that her fate will be no different from her mother’s – trapped to marriage and children. The young girl is also challenged by circumstances at home – sickly mother. The majority of candidates who answered this question were able to only engage with the second half of the question on human weaknesses. Most candidates were able to highlight the challenges of growing up in Malaysia. She is challenged to grow up before her time. cramped conditions. The Good Old Days. Other stories which could be considered are Mariah. but are actually firm friends who go beyond race in their love for each other. 29 . However. His relentless sense of ambition and his hurt pride make him behave in ways that gets him into trouble and even to cheat the company he is working for. candidates paraphrased the sequence of events rather than engaged with the stories on a deeper level. Tajuddeen is greedy and believes his reserved. theme and characterisation.to demonstrate that he did not care very much” for what the letter said. Three stories that can be used are Victor’s Last Wish. with little outlet for respite from the drudgeries of womanhood. A Common Story. the boy is challenged by the conditions of war. In Victor’s Last Wish. In Matsumoto Light Horse Artillery. In Ibrahim Something. In Heroes. he falls into a tank of acid which turns his skin white. The boy learns about loss of a companion. wellcultivated demeanor will get him a large share of his father-in-law’s inheritance but he realises at the end of the story that there are other male heirs to the fortune. the challenge is of coming to terms with a shattered ideal and living up to social expectations and the father’s weaknesses. how they appear to be uncouth and unsympathetic on the outside. Heroes and The Inheritance. Candidates were not able to point out the use of irony by the authors to reveal human weaknesses. Journey. Common Story and Heroes. Finally. Meanwhile. Finally. (b) The question requires the candidates to discuss how the writers often use elements of irony to reveal human weaknesses in Spirit of the Keris with reference to at least three short stories. Section B Question 6 (a) Among the stories that can be chosen are Ibrahim Something. irresponsible father. He knows his wife but he has his own ideas for the future. The narrator’s daughter venerates her father as a hero but he has behaved shamefully in the past: he has been cowardly and had racist sentiments. Excellent answers referred to the use of literary devices and symbols as a reflection of challenges. It shows that candidates are not wellversed in literary terms and are only able to engage with the more common literary devices such as plot. learning to accommodate to the cultural differences of the coloniser. in Heroes.

moral degration. What Men Never Do and My Clever Pupils. the persona presents a dramatic situation where a child has set a bait for a squirrel. determination and resilience and shows the contrasts between him and the worm. Section C Question 8 (a) Candidates are required to discuss Ezekiel’s use of animals to highlight his concerns about humanity in any three poems. Other poems that can be discussed are My cat. the squirrel will eventually fall for the bait. The persona’s resentment against the worm leads to his killing of it. forced birth control. and Annette’s wild behaviour depicts Antoinette’s descent into madness. political unrest. The fisherman and Sparrows. Candidates should address the question based on the following issues. (b) The question requires candidates to discuss the ways in which the past is a central concern to many Malaysian writers and how this has been addressed. and finally. Final and How the hills are distant. dead parrot. A sense of fate is again raised in the poem – the writer compares the squirrel’s coming to the bait to that of a thought coming to a mind – slowly but eventually. self and society as in Midnight Satay-Vendor and hybridity as in Malaysian Sun Misbehaves. violence and racial conflicts. The squirrel’s fast movement and its indifference to the bait is described. in Death of a Hen. The possible issues or concerns regarding the concept of the past which have been addressed are colonial experience and post colonial concerns as in May 13. Finally. and flies foreshadows fate and death. when it depicts family which also indicates the sense of belonging as in Family Reunion and Eclipse. purity. when it depicts scenes that are significant to the speaker or persona and indicates the sense of identity as in Malaysian Sun Misbehaves. with critical engagement of thematic issues. alcohol abuse. Words like “caressed” seem to imply that he may not harm the creature though the squirrel fears the fingers. personal and communal conflicts as in May 13. Setting contributes to the theme of the poems when it depicts land which indicates a sense of belonging as in Spirit of the Keris. burning parrot. and Offering. The persona considers how one creature’s death is a celebration for another (the crows). western influence and human frailty. some candidates merely pointed out the kinds of animal imagery in the novel. A Quarrel Between Day and Night. In The Worm. the persona describes the witnessing of a hen being killed by a car. The poems that can be chosen are The Worm. Ezekiel presents a conflict within the persona as the result of his observing a worm. The persona is affected by his inability to accept the “indifference” of fate. Question 9 (a) There were two categories to the answers. The persona suggests that despite the lure of the sun and leaves. Squirrel and Death of a Hen. Antoinette’s animal-like behaviour in Part III. The persona is envious of the worm for all its innocence. white cockroach. In Squirrel. The dead horse. and they were able to draw out the significance of such animal imagery. overpopulation.Question 7 (a) The question requires candidates to discuss how setting contributes to the theme of at least three poems. (b) The question requires candidates to discuss the statement “Nissim Ezekiel’s poetry reveal issues that concern the common man” with reference to at least three poems. Many candidates paraphrased events and were unable to engage on a deeper level. The mobs 30 . poverty.

family and friends. for example. The love Antoinette feels for Christophine and Tia. and provides love and companionship. women also are being condemned by their own gender. For example. He finds the London lifestyle demeaning to the lifestyle Nigerian males enjoy at home. the young girl who aborted the baby. the West Indian Africans are not all good. Fatima Ifeyinwa. the West Indian Africans in Wide Sargasso Sea are as complex as the circumstances that mould their experiences. Question 10 (a) Candidates were able to show the various kinds of oppression. for example. (b) Candidates are required to examine Antoinette’s relationship with West Indian Africans with close reference to Wide Sargasso Sea. They find ways to make life difficult for Antoinette. a practice she adopts due to norms in London. honourable people whose bond with the family remains despite the family’s hardship. and Moriammo. Mary Elikwu. In their answers. On the other hand. It shows society in chaos with loss of direction and self worth. Bimpe and Joshua. Candidates may also discuss Rike. Christophine. 31 . But like other human beings. Other than oppression by men. candidates had to show how the West Indian Africans are seen favourably and unfavourably. Moriammo look down on single mothers. Candidates who included Kehinde and all the other women in the novel. Christophine. oppression by one’s own gender: in the earlier part of the story. Sass and Godfrey are portrayed as kind. He is completely at ease in the patriarchal society in Nigeria and has no problems with the male-female role and relationship in Nigerian society. He is also unhappy with the equal status he has with Kehinde. There were a number of candidates who were able to speak of other characters and these were apparently candidates who were more well versed with and had a deeper knowledge of the novel. mothers Antoinette. Albert is not happy with his lot in London where he has to face the ignominy of living on his wife’s earning. (b) Many candidates focused on Albert and Kehinde. Rike and Moriammo showed a deeper knowledge of the text and also of the different sides to oppression. racism and class discrimination. Kehinde and her best friend. Amelie. Ifeyinwa. There are no white or black criteria. Many chose to focus on only Kehinde and they were only able to paraphrase answers with references to sequence of actions of oppression. Kehinde however calls him by name. She is subjected to the polygamous relationship of her husband and is expected to condone and expect it. especially those who leave their husbands. For Kehinde. Daniel Cosway and Tia are examples of West Indian Africans who are trapped in their own misery and poverty. Kehinde has to decide between the cultural and social norms of her native society and her own sense of identity and freedom and in the process pay the heavy price of losing her husband. Candidates should make references to at least one event as an example for each category of oppression.acting like packs of wolves when they surround the house show strained relations between whites and blacks. Mary Elikwu. even in England she abides by traditional norms and gives due respect to her husband even though he earns less. serves to show her feelings for the West Indian Africans.

tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap sastera panji. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Tradisional Soalan 1 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian.79 A– 5. iaitu menurun 1. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah unsur penyamaran. tidak dapat memberikan contoh. Kebanyakan calon dapat mengemukakan fakta ciri sastera panji dengan baik. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun 2010 ialah 65. Hikayat Carang Kulina. terdapat calon yang mengemukakan fakta yang bercampur aduk antara ciri sastera panji dengan ciri sastera hikayat atau cerita lipur lara. 32 .51 12.18% pada tahun 2009.81 D 6. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat ciri sastera panji.Kesusasteraan Melayu (922) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 7196 calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. dan watak pengiring.12 RESPONS CALON KERTAS 922/1 (KESUSASTERAAN MELAYU TRADISIONAL) Komen am Secara keseluruhannya. sastera undang-undang. Hikayat Misa Taman Jayeng Kusuma. teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). unsur penjelmaan. Di samping itu. latar. dan teks yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional.91 10.10 B+ 6. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah Hikayat Cekel Waneng Pati. calon juga tidak dapat mengemukakan fakta atau mengemukakan fakta yang bertindih antara satu sama lain dan berulang-ulang. watak utama. Kebanyakan calon dapat mengemukakan sekurang-kurangnya dua buah karya sastera panji dengan tepat. dan Syair Ken Tambuhan. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan lima contoh karya sastera panji. mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana. lebih banyak mengolah kembali karya atau teks yang dikemukakan yang tidak bersandar pada kehendak soalan.69 B– C+ C C– D+ 8. Antara kelemahan jawapan calon yang dikesan termasuklah tidak membuat perancangan sebelum menjawab. Hikayat Panji Semirang.49 12. Walau bagaimanapun.01 F 9. dan menggunakan istilah yang tidak tepat terutamanya dalam unsur gaya bahasa dan teknik penulisan. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut. Gred Peratusan A 5.56 B 9.63% berbanding dengan 67.01 13.55 %. Hikayat Raja Kuripan.

Soalan 4 Soalan ini berdasarkan teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). Undang-Undang Pahang. dan membunuh Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir sekeluarga. Selain itu. susun lapis masyarakat. Kebanyakan calon dapat mengemukakan sekurang-kurangnya tiga buah karya sastera undang-undang dengan tepat. menewaskan angkatan Semerluki dari Mengkasar. sikap. Calon sepatutnya membincangkan sistem pemerintahan. terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan dengan mencampuradukkan latar belakang Hang Tuah dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) dan Hikayat Hang Tuah. Calon sepatutnya menerangkan asal usul. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah Hukum Kanun Melaka. Antara jawapan yang sepatutnya dari sudut faktor kezaliman Sultan Mahmud Syah termasuklah bermukah dengan isteri Tun Biajid. dan sifat Hang Tuah. Kebanyakan calon mengemukakan fakta dan huraian yang umum. Undang-Undang 99 Perak. Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana kezaliman Sultan Mahmud Syah menjadi faktor kejatuhan Melaka ke tangan Feringgi. kekeluargaan. mendapatkan Siantan daripada Betara Majapahit. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dengan tepat. dan membunuh Hang Jebat yang menderhaka. Kebanyakan jawapan calon tidak menepati kehendak soalan tentang gambaran masyarakat. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima sumbangan Hang Tuah setelah beliau menjadi laksamana Melaka. terdapat jawapan calon yang tertumpu kepada kezaliman Sultan Mahmud Syah semata-mata tanpa mengaitkannya dengan kejatuhan Melaka. aktiviti masyarakat. Undang-Undang Laut Melaka. dan ketiadaan ketua angkatan perang yang bijaksana. 33 . terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan berdasarkan sumbangan Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah. fakta dan huraian yang dikemukakan juga umum. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menerangkan latar belakang Hang Tuah sebelum beliau diangkat menjadi laksamana Melaka. Selain itu. dan status sosial. kekuatan tentera Feringgi. Selain itu. membunuh Seri Bija Diraja. Bahagian B: Karya Agung Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) Soalan 3 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan empat gambaran masyarakat yang terpancar dalam undang-undang Melayu tradisional. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan lima buah karya sastera undang-undang Melayu tradisional. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. membunuh Tun Ali Sandang melalui Tun Isap. Undang-Undang Kedah. Calon sepatutnya menghuraikan kebolehan atau kejayaan Hang Tuah menewaskan orang yang mengamuk dan musuh Melaka. menyelamatkan kuda Sultan Mansur Syah. Terdapat juga calon yang mengemukakan jawapan berdasarkan filem Hang Tuah. amalan rasuah yang berleluasa.Soalan 2 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian. Walau bagaimanapun. dan Undang-Undang Palembang. mengetuai peminangan Puteri Gunung Ledang. Faktor luaran pula ialah ketidaksetiaan Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir kepada raja.

Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan tiga sikap buruk yang boleh merosakkan hubungan kekeluargaan.Bahagian C: Prosa Melayu Tradisional Soalan 5 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan cerita “Bawang Putih Bawang Merah” sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan perwatakan Puteri Sa’dong dalam keseluruhan cerita “Puteri Sa’dong” dari segi latar belakang dan sejarah watak serta sifat dalaman watak. dan menghilangkan diri. Namun begitu. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah sikap dengki. Kebanyakan calon dapat menjelaskan teknik penulisan puisi. jujur. dan mengisi dirinya dengan segala ilmu kebal untuk berlawan. iaitu dikir atau zikir sebagai jawapan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. iaitu rangkap. Soalan ini memerlukan kefahaman calon tentang teks. dan maksud sebagai jawapan. suka membinasakan orang lain. 34 . Bahagian D: Puisi Melayu Tradisional Soalan 7 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan petikan puisi dikir atau zikir sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. menukar wajah menjadi seorang panglima yang perkasa. prihatin terhadap pendapat orang lain. diambil oleh Raja Siam selama enam bulan untuk dijadikan gundik. beliau mempunyai kebolehan yang luar biasa. Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan empat nilai kemanusiaan yang boleh memberikan manfaat kepada mereka. mudah merajuk. mengambil kesempatan daripada kelurusan hati orang lain. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat teknik penulisan puisi tersebut. Soalan 6 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan petikan “Puteri Sa’dong” sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. membunuh suaminya yang kejam. baris dalam serangkap. dan sanggup berkorban. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud petikan dan menyatakan siapakah musuh di depanku ini. iaitu Raja Abdullah atau suami Puteri Sa’dong sebagai jawapan. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik dari aspek maksud petikan seperti Puteri Sa’dong mewarisi ilmu kesaktian daripada nenek moyangnya. Kebanyakan calon juga dapat mengemukakan fakta pecahan soalan seterusnya. perkataan sebaris. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah nilai penyayang. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik kerana mereka menguasai teks. Antara jawapan yang sepatutnya bagi latar belakang dan sejarah watak termasuklah beliau merupakan anak perempuan Cik Siti Wan Beriman dan Raja Loyar. bertanggungjawab. terdapat kecenderungan calon mengemukakan jawapan berdasarkan drama atau filem “Bawang Putih Bawang Merah”. suku kata dalam sebaris. Bagi sifat dalaman watak pula. Kebanyakan calon dapat menyatakan jenis puisi. mementingkan maruah. dan pemaaf. dan mementingkan diri. Kebanyakan calon dapat mengemukakan fakta dengan baik tetapi huraian dan contoh yang diberikan mempunyai kecenderungan pada kisah yang dipetik berdasarkan drama atau filem. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis puisi.

Soalan bahagian (c) menghendaki calon menghuraikan tema dan persoalan puisi tersebut. asonansi. Selain itu. iaitu keagamaan. mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah sederhana. juara biasa melepas. tidak menitikberatkan atau memberikan fokus kepada istilah tertentu seperti istilah budaya. Ungkapan terakhir ialah hidup mati manusia mempunyai aturan. iaitu personifikasi. Maksud bagi ungkapan ketiga ialah muafakat penting dalam membuat keputusan yang diibaratkan pergerakan air yang menjadi bulat kerana pembentung. Kedua ialah hulubalang biasa menjarah. Soalan 8 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan petikan puisi teromba sebagaimana yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Tradisional. Soalan ini memerlukan kefahaman calon tentang setiap rangkap puisi tersebut. KERTAS 922/2 (KESUSASTERAAN MELAYU MODEN) Komen am Secara keseluruhannya. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan latar 35 . Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud ungkapan atau rangkai kata. Keempat ialah muafakat lalu di dalam gelap. tidak menguasai pendekatan sastera seperti pendekatan agama atau moral. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan tepat. dan perulangan kata di tengah baris yang sejajar. Bagi persoalan pula. diksi. mati dikandung bumi. bulat manusia kerana muafakat. citra. Calon sepatutnya menjelaskan bahawa maksud pada ungkapan pertama ialah penghulu menggunakan hukum adat dan ulama menggunakan hukum syarak apabila menjatuhkan hukuman. dan kelebihan berdoa. Kelima ialah hidup dikandung tanah. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Sejarah Kesusasteraan Melayu Moden dan Kritikan Sastera Soalan 1 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan tokoh Abdul Rahim Kajai yang digelar sebagai “Bapa Cerpen Melayu”. alim biasa menghukum syarak. Maksud bagi ungkapan kedua pula ialah hulubalang melakukan serangan dan juara sabung melepaskan sabungannya untuk dilagakan apabila seseorang melakukan sesuatu berdasarkan kebolehannya. Kebanyakan calon dapat menghuraikan unsur gaya bahasa. keimanan. Antara kelemahan jawapan calon yang dikesan termasuklah tidak menguasai kata tugasan yang dikemukakan dalam soalan seperti galurkan dan bandingkan. puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Maksud bagi ungkapan keempat pula ialah keputusan yang dibuat secara muafakat tidak semestinya mengikut aturan berbanding keputusan yang dibuat secara adat yang mesti mengikut aturan. mereka-reka fakta seolah-olah tidak bersedia untuk menjawab. mengemukakan fakta yang tidak selari dengan huraian dan contoh. Ketiga ialah bulat air kerana pembetung. Pertama ialah penghulu biasa menghukum adat. adat lalu di tengah terang. Calon sepatutnya menghuraikan tema puisi. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dan huraian dengan baik kerana tidak memahami maksud rangkap dalam puisi. kebanyakan calon juga hanya dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu rangkai kata dengan jelas. sebagai jawapan. aliterasi. iaitu hidup ditentukan oleh hukum adat dan mati ditentukan oleh hukum Allah. iaitu tentang ibadat. dan tidak menghayati novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur serta teks yang termuat dalam Mutiara Sastera Melayu Moden. calon sepatutnya menghuraikan persoalan puisi. puji-pujian kepada Allah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima unsur gaya bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut.

didapati jawapan calon juga menunjukkan bahawa calon tidak dapat membezakan antara pengkritik sastera dengan penulis sastera. penganjuran majlis perkahwinan yang sederhana. tempat kelahiran. penentuan jodoh oleh golongan tua. dan pengaruh budaya barat. didapati calon yang memperoleh markah yang tinggi untuk soalan ini disebabkan fakta dan huraian yang dikemukakan menyentuh latar masyarakat Melayu dari segi budaya. Soalan ini menghendaki calon membincangkan lima latar masyarakat Melayu dari segi budaya dalam novel tersebut. Calon sepatutnya menghuraikan sumbangan beliau berdasarkan karya yang dihasilkan. dan banyak menghasilkan cerpen berbentuk kritikan sosial. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan pengertian pendekatan tersebut dan menghuraikan tiga ciri pendekatan tersebut dalam kritikan sastera Melayu. Calon juga sepatutnya menghuraikan ciri pendekatan tersebut yang mementingkan agama sebagai ukur nilai masyarakat dalam karya. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan lima sumbangan beliau dalam penulisan cerpen Melayu. 36 . Ramli Isin. tahap pendidikan. dan Baharuddin Zainal sebagai jawapan. penggunaan sistem sapaan. mengkaji nilai moral dalam karya mengikut peredaran keadaan. Kassim Ahmad. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan bagi pendekatan moral atau agama dengan baik seolah-olah tidak mempunyai pengetahuan konsep pendekatan tersebut. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. tema dan persoalan yang diketengahkan. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah perkahwinan sekufu. pelopor perkembangan penulisan cerpen Melayu. Calon sepatutnya menyatakan bahawa pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menyentuh hal nilai dan norma masyarakat serta sistem kepercayaan bagi masyarakat yang mengamalkannya.belakang beliau. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan fakta dengan tepat. terdapat calon yang menyentuh sumbangan beliau dalam penulisan novel dan sajak Melayu. Bahagian B: Novel dan Cerpen Soalan 3 Soalan ini berdasarkan penyataan bahawa novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur banyak memfokuskan latar masyarakat Melayu. Walau bagaimanapun. Soalan ini memerlukan pengetahuan calon yang mendalam tentang tokoh tersebut. Kebanyakan calon cenderung mengemukakan latar masyarakat Melayu semata-mata dengan mengabaikan aspek budaya dan memperoleh markah yang rendah. Calon sepatutnya menghuraikan nama penuh. Selain itu. Calon sepatutnya menghuraikan tulisan kritikan seperti yang dibuat oleh Baharuddin Zainal yang mengkritik sajak “Sidang Roh” dan “Penyairmu” karya Kassim Ahmad dengan meneliti kepentingan moral dalam karya tersebut. meneliti nilai dan norma masyarakat dalam karya. Soalan 2 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan pendekatan moral atau agama. pengekalan upacara meminang. Yahya Ismail. Kebanyakan calon juga cenderung menghuraikan kritikan pendekatan yang tidak berkaitan. dan alam pekerjaan termasuk semasa berkhidmat di syarikat akhbar atau majalah. dan menolak karya yang tidak bermoral. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan empat tokoh yang menggunakan pendekatan tersebut dan menghuraikan kritikan pendekatan mereka hingga tahun 70-an. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan tokoh seperti Shahnon Ahmad. teknik dan gaya bahasa yang digunakan. Selain itu.

Soalan bahagian (b) menghendaki calon menggalurkan empat peristiwa sebelum dialog diucapkan. sebagai jawapan. Calon sepatutnya membandingkan perwatakan secara serentak dengan melihat sudut perbezaan dan persamaan seperti dari aspek kebolehan membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. peleraian mengikut kaedah keadilan seni (poetic justice). mengamalkan budaya orang Melayu. perasaan cinta atau setia terhadap Tanah Melayu. diikuti oleh peristiwa perbuatannya ditegur oleh bapanya.Soalan 4 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan petikan dialog cerpen “Macam Gergaji Dua Mata” karya Ishak Haji Muhammad. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memberikan kesimpulan tentang huraian plot tersebut. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan siapa “anak yang manis rupawan” yang dimaksudkan oleh Perempuan Tua itu. Walau bagaimanapun. dan mempunyai pendirian yang tegas. peristiwa disusun secara mudah. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan nama Chau Ju Kua dengan tepat sebagai jawapan. terdapat kecenderungan calon mengemukakan sinopsis cerita. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan nama watak bapa dalam dialog tersebut. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. dan seterusnya peristiwa Lili Chu dan bapanya bertolak ke China. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik seperti yang dikehendaki oleh kata tugas yang diberikan. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan peristiwa mengikut urutan atau secara kronologi dengan baik. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Calon sepatutnya memberikan kesimpulan seperti plot bersifat kronologis. dan diakhiri dengan peristiwa dalam peleraian. iaitu iblis. sikap mengenang budi terhadap orang Melayu. terdapat kecenderungan calon membuat perbezaan perwatakan atau menghuraikan perwatakan secara berasingan. Kebanyakan calon dapat menyatakan watak Perempuan Tua. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan watak Perempuan Tua. 37 . diikuti oleh peristiwa dalam perkembangan. seterusnya peristiwa perdebatan antara Lili Chu dengan bapanya. Kebanyakan calon dapat menyatakan “anak yang manis rupawan” itu ialah Rahmah atau isteri Nabi Ayub sebagai jawapan. Soalan bahagian (c) menghendaki calon membandingkan empat perwatakan Lili dengan bapanya. Calon sepatutnya memulakan peristiwa Lili Chu membaca majalah Keris. BAHAGIAN C: Drama Soalan 5 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan drama “Lawyer Dahlan” karya Shaharom Husain. seterusnya peristiwa dalam klimaks. Selain itu. Soalan 6 Soalan ini terbahagi kepada empat bahagian yang berdasarkan petikan dialog yang terdapat dalam drama “Malam Ini Penyu Menangis” karya Noordin Hassan. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan plot drama tersebut. Jawapan yang sepatutnya hendaklah dimulai dengan menghuraikan peristiwa yang terdapat dalam permulaan. dan konflik plot bersifat budaya. diikuti oleh peristiwa Lili Chu dan bapanya bertolak ke Singapura.

nilai. Antara jawapan yang sepatutnya bagi mesej termasuklah kita hendaklah mengingati jasa ibu dan kita hendaklah menziarahi ibu. melahirkan anak. kebanyakan calon juga tidak dapat menyatakan persoalan tentang ibu tua yang terus menanti kepulangan anak-anaknya yang tidak kunjung tiba. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan tiga mesej yang ingin disampaikan oleh penyajak dalam sajak tersebut.Soalan bahagian (c) menghendaki calon menghuraikan tiga peristiwa yang menimpa Ayub. Selain itu. dan kejelitaan. ladangnya hangus terbakar. Selain itu. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menjelaskan mesej. Aziz dengan mengemukakan contoh. laut dapat mengubah kehidupan nelayan. dan kegigihan nelayan mencari rezeki di laut dalam mengemukakan jawapan. Kebanyakan calon dapat menjelaskan unsur bahasa seperti asonansi. Calon sepatutnya menyatakan fungsi sosial sajak tersebut ialah ingatan kepada anak supaya usah melupakan jasa ibu kerana tanpanya siapalah kita. Jawapan bagi nilai ialah nilai kesabaran dan ketabahan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan empat unsur gaya bahasa yang menimbulkan kesan estetik dalam sajak tersebut. Bagi aspek perbezaan pula ialah kesetiaan. kecenderungan calon ialah mengaitkan fungsi sosial dengan mesej atau pengajaran. Kebanyakan calon dapat mengemukakan ketigatiga aspek tersebut dengan baik. Soalan bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan satu persamaan dan dua perbezaan watak antara isteri Nabi Ayub dengan isteri J. Antara jawapan yang sepatutnya bagi aspek persamaan termasuklah suami yang dihinggapi penyakit. binatang ternakannya mati. dan menghidap penyakit yang dahsyat.M. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan tema dan dua persoalan dalam sajak tersebut. dan bertanggungjawab. laut menggambarkan kedamaian. dan latar yang ingin disampaikan oleh Muhammad Haji Salleh dalam sajak tersebut.M. aliterasi. Antara jawapan yang sepatutnya termasuklah kesemua anaknya meninggal dunia. BAHAGIAN D: Sajak Soalan 7 Soalan ini terbahagi kepada tiga bahagian yang berdasarkan sajak “Pengait Tua” karya Muhammad Haji Salleh. Jawapan bagi latar pula ialah latar masa dan masyarakat. dan ibu tua yang mengasihi anak-anaknya dalam mengemukakan jawapan. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. Soalan 8 Soalan ini terbahagi kepada dua bahagian yang berdasarkan sajak “Laut” karya J. dan perlambangan dalam mengemukakan jawapan. ibu tua yang sering dipinggirkan oleh anak-anaknya. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. paradok. terdapat kecenderungan calon yang mengemukakan fakta dan huraian yang tidak selari. Kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan jawapan dengan baik. kecenderungan calon yang lain ialah membuat persamaan dan perbezaan watak atau menghuraikan watak secara berasingan. inversi. Selain itu. Aziz. Walau bagaimanapun. kesabaran. pengorbanan. Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan dua fungsi sosial sajak tersebut. Soalan ini memerlukan kefahaman calon terhadap setiap rangkap puisi tersebut. Kebanyakan calon dapat mengemukakan mesej tentang laut sebagai punca rezeki kepada nelayan. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan tema kasih sayang sebagai jawapan sebaliknya fakta yang dikemukakan berlegar-legar tentang kehidupan ibu tua semata-mata. dan tanpa ibu nescaya kita tidak akan lahir ke dunia. menghargai pengorbanan ibu kerana telah membesarkan kita. 38 .

Namun demikian. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Fikah Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep wasiat dari segi pengertian dan dalil.62 11.86 F 6. perancangan jawapan yang rapi. atau wasiat tersebut sah dengan syarat semua waris bersetuju dengan pemberian tersebut. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 6. Bagi kes (ii) pula hukum wasiat tidak sah kerana pewasiat mewasiatkan lebih satu per tiga daripada hartanya. Ketiadaan perancangan yang rapi dan maklumat yang tepat menyebabkan kebanyakan calon tidak dapat menjawab mengikut kehendak soalan. Kebanyakan calon menyatakan 39 .33 12.96%. Faktor pemilihan soalan yang sesuai. dan pemahaman kehendak soalan boleh membantu calon memperoleh markah yang baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan hukum dan alasan bagi empat kes wasiat yang telah dikemukakan. serta menjelaskan empat syarat barang yang hendak diwasiatkan.57 B+ B B– C+ C C– 9.68 10.59% berbanding dengan tahun 2009. Dalam kes (iv) wasiat tersebut tidak sah kerana anak perempuan merupakan waris kepada pewasiat. atau wasiat itu sah dengan syarat semua waris bersetuju dengan lebihan pemberian tersebut.76 A– 8.19 10. Kebanyakan calon membuat perancangan yang teliti sebelum menjawab soalan.31 D+ 7. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 75. namun terdapat juga segelintir calon yang tidak membuat sebarang perancangan sebelum menjawab soalan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menjelaskan hukum wasiat dengan baik terutamanya bagi kes (i). Terdapat calon yang tidak memahami kehendak soalan sehingga jawapan mereka menyimpang daripada yang sepatutnya. Kelemahan utama calon dalam menjawab soalan ialah mereka tidak dapat mengemukakan takrif dan dalil yang lengkap dan tepat bagi soalan yang memerlukan takrif dan dalil sama ada daripada nas al-Quran atau hadis. dan (iv). Contohnya dalam kes (i) hukum wasiat tidak sah kerana pewasiat tidak menyatakan dengan jelas penerima wasiat. (ii).27 D 3.Syariah (930) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 1722 orang. kebanyakan calon tidak dapat menjelaskan hukum bagi kes (iii). mutu jawapan calon adalah baik.16 13. meningkat sebanyak 2.25 RESPONS CALON KERTAS 930/1 (FIKAH DAN USUL FIKAH) Komen am Secara keseluruhannya.

Sedangkan jawapan yang sepatutnya ialah wasiat tersebut sah dan harta yang diwasiatkan itu akan diwarisi oleh waris penerima wasiat. Kebanyakan calon dapat menyatakan lima perbezaan antara perkahwinan menurut syarak dengan perkahwinan secara muta’ah. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan hukuman yang dikenakan terhadap pesalah jenayah penyalahgunaan dadah menurut undang-undang jenayah Islam. iaitu sebatan sebanyak 40 kali. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan enam faktor yang merenggangkan hubungan antara keluarga dengan jiran tetangga dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. makruh. Mereka menyatakan bahawa hukuman yang dikenakan adalah sama seperti hukuman yang dikenakan kepada peminum arak. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep jenayah qisas dari segi pengertian dan dalil. wajib. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan tiga faktor penyalahgunaan dadah dalam kalangan belia. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima perbezaan antara perkahwinan menurut syarak dengan perkahwinan secara muta’ah. Jawapan yang sepatutnya ialah menurut pandangan jumhur ulama nikah muta’ah adalah haram. iaitu pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahawa nikah muta’ah adalah haram. dan menjelaskan tiga halangan dalam pelaksanaan hukuman qisas terhadap jenayah tersebut. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan dengan baik seperti akad nikah yang dibuat untuk jangka masa tertentu dengan bayaran tertentu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan menjelaskan tiga akibat penyalahgunaan dadah. Hampir semua calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. sunat. manakala menurut pendapat Syiah Imamiyyah nikah muta’ah adalah harus dan sah. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan hukuman yang akan dikenakan terhadap pesalah jenayah penyalahgunaan dadah. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga perkara yang perlu dilakukan untuk menjalin hubungan yang baik antara keluarga dengan masyarakat berserta dalilnya. Hampir semua calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan pengertian nikah muta’ah. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan hukum nikah muta’ah mengikut pandangan ulama dengan menyatakan dalilnya. Namun begitu. kebanyakan calon tidak dapat mengemukakan dalil seperti yang dikehendaki oleh soalan. Kebanyakan calon hanya menyatakan satu pandangan ulama sahaja. sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syarak. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan tiga syarat wajib qisas terhadap pembunuhan secara sengaja. Hampir semua calon tidak dapat memberikan pengertian jenayah qisas dengan lengkap.hukum wasiat yang salah seperti harus. Jawapan yang sepatutnya diberikan ialah pesalah jenayah penyalahgunaan dadah akan dikenakan takzir atau hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah. Jawapan yang sepatutnya ialah qisas merupakan suatu hukuman yang sama yang dikenakan terhadap kesalahan yang dilakukan. dan haram. serta menjelaskan jenis kesalahan yang mewajibkan hukuman qisas. 40 . dan menyatakan tiga langkah mengatasinya berpandukan penyataan yang diberikan. Kebanyakan calon dapat menyatakan ketiga-tiga syarat wajib qisas dan halangan dalam pelaksanaan hukuman qisas.

Calon hanya menghuraikan peranan akal tanpa mengaitkannya dengan pendapat ulama. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan pandangan dan alasan ulama tentang penghujahan istihsan dan memerlukan calon menjelaskan pendapat masing-masing mengenainya. Calon hanya dapat menyatakan konsep al-Hakim. Jawapan yang sepatutnya ialah Muktazilah dan sekumpulan Syiah Jaafariah berpendapat bahawa akal boleh mengetahui hukum syarak yang ditetapkan oleh al-Hakim kerana akal boleh menilai baik dan buruknya sesuatu perkara walaupun tanpa perantaraan Rasul. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara istihsan berdasarkan nas dengan istihsan berdasarkan maslahat berserta contoh. Soalan (b)(i) menghendaki calon menyelesaikan kes pembahagian harta pusaka seorang lelaki yang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya ialah al-Hakim ialah Allah SWT dan perkaitannya dengan mukallaf ialah al-Hakim yang mengenakan bebanan syarak terhadap mukallaf. dan kaitannya dengan mukallaf. Calon tidak dapat memberikan contoh yang sesuai dan tidak menjelaskan perbezaan antara kedua-duanya dari segi pengertian dan dalil. Kebanyakan calon memberikan pengertian yang tidak lengkap. yakin akan hidupnya waris selepas kematian pewaris. baligh dan merdeka. Bahagian B: Usul Fikah Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan konsep al-Hakim dari segi pengertian. ibu. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. dalil. sedangkan jawapan yang sepatutnya ialah yakin akan matinya pewaris. Kebanyakan calon dapat menyelesaikan kes ini dengan baik. Soalan 8 Soalan (a)(i) menghendaki calon menyatakan pengertian istihsan. tetapi tidak dapat menyatakan dalil dan kaitannya dengan mukallaf. Kebanyakan calon dapat menjelaskan tiga sebab pewarisan. dan bapanya. berakal. Menurut pendapat Abu Hasan al-Asy’ari pula akal sahaja tidak dapat mengetahui hukum syarak yang telah ditetapkan oleh al-Hakim.Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga sebab dan tiga syarat yang melayakkan seseorang mewarisi harta pusaka menurut undang-undang Islam. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menyelesaikan kes pembahagian harta pusaka seorang perempuan yang meninggal dunia dan meninggalkan suami. namun hampir semua calon tidak dapat menjelaskan tiga syarat pewarisan tersebut. Calon hanya menyatakan bahawa syarat pewarisan ialah beragama Islam. bahkan akal juga memerlukan perantaraan rasul. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. mengetahui hubungan waris dengan pewaris. manakala istihsan berdasarkan maslahat pula mengambil hukum yang berlawanan dengan ketetapan asal kerana terdapat maslahat tertentu seperti pemberian zakat kepada golongan Bani Hashim. dan tiada halangan pewarisan. Jawapan yang sepatutnya ialah istihsan berdasarkan nas mengambil hukum baharu daripada sesuatu nas yang berlawanan dengan ketetapan asal yang diperoleh daripada dalil umum seperti jual beli salam. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan pendapat ulama tentang peranan akal dalam mengetahui hukum syarak yang ditetapkan oleh al-Hakim. Jawapan yang sepatutnya ialah berpaling daripada qiyas jaliy kepada qiyas khafiy. seorang anak perempuan. dan dua orang saudara lelaki seibu sebapa. 41 .

Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. sedangkan menurut pendapat majoriti ulama Hanafi dan sebahagian ulama Syafie. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menerangkan pengertian lafaz musytarak berserta contohnya. atau adat menjadi hakim atau rujukan dalam penentuan sesuatu hukum. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Ayat Ahkam Soalan 1 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 17 surah al-Ahqaf. lafaz musytarak hanya boleh digunakan untuk satu makna sahaja. Soalan (a) (ii) menghendaki calon menjelaskan tiga kewajipan 42 . Jawapan yang sepatutnya ialah menurut pendapat Imam Syafie. sama ada dalam bentuk nafi atau ithbat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya ialah ulama sepakat menetapkan bahawa sesuatu lafaz musytarak yang mempunyai qarinah maka makna yang mempunyai qarinah akan diguna pakai. dan memberikan fakta yang tidak tepat. tidak mempunyai perancangan dan perhatian kepada kehendak sebenar soalan. iaitu calon tidak menguasai dan memahami teks dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghuraikan pandangan ulama mengenai lafaz musytarak yang maknanya tidak mempunyai qarinah. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tiga syarat adat yang ditetapkan dalam kaedah al-adat muhakkamat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini. Soalan (b)(i) menghendaki calon menghuraikan pandangan ulama berkenaan lafaz musytarak yang salah satu maknanya mempunyai qarinah. Meskipun begitu. sama ada dalam bentuk nafi atau ithbat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (c) menghendaki calon menyelesaikan dua kes yang dinyatakan berdasarkan syarat adat pada bahagian (b). masih terdapat kelemahan yang berulang sebagaimana tahun lepas. lafaz musytarak boleh digunakan pada semua makna. memberikan jawapan yang menyimpang daripada yang sepatutnya. serta menyatakan dua kaedah lain yang berkaitan dengan adat. Calon sepatutnya menjelaskan sebab nuzul ayat ialah ayat ini diturunkan kepada Abdul Rahman bin Abu Bakar yang telah menderhaka kepada ibu bapanya yang telah memeluk Islam. KERTAS 930/2 (AYAT AHKAM DAN HADIS AHKAM) Komen am Secara keseluruhannya. jawapan yang diberikan oleh calon lebih baik berbanding dengan tahun sebelumnya. Calon tidak dapat menjelaskan pandangan ulama berhubung dengan perkara yang dibangkitkan dan hanya menyatakan pandangan secara umum. tidak dapat menjawab asbabul nuzul dengan baik. Menurut pendapat sebahagian ulama Hanafi pula lafaz musytarak boleh digunakan bagi kesemua makna jika lafaz musytarak dalam bentuk nafi. dan menjelaskan tiga faktor yang menyebabkan berlakunya musytarak. iaitu adat kebiasaan boleh dijadikan sebagai rujukan sesuatu hukum syarak apabila tiada nas bagi hukum atau perkara yang hendak disabitkan. Jawapan yang sepatutnya ialah kaedah al-adat muhakkamat merupakan adat yang menentukan hukum. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kaedah al-adat muhakkamat dari segi pengertian dan contoh.Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian lafaz musytarak berserta contoh. tidak menjawab soalan berdasarkan ayat atau hadis.

Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya ialah pelaksanaannya mestilah adil. calon dikehendaki menghuraikan lima kaedah pelaksanaan hukum qisas dalam Islam. dia berdosa jika tidak kembali kepada isterinya. Setelah memeluk Islam. mengelakkan pembaziran. dan pelaksanaannya dihadiri oleh hakim. turunlah ayat ini. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan dikenakan kafarah jika menyetubuhi isterinya dalam tempoh empat bulan. lalu Islam datang membataskannya kepada empat bulan. manakala keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau menjatuhkan hukum mengikut prinsipprinsip perundangan Islam walaupun terhadap ahli keluarga. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. 43 . Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. calon dikehendaki menjelaskan lima strategi kerajaan dalam pengurusan sumber ekonomi negara. “Demi Allah. Soalan (a)(ii) pula menghendaki calon menjelaskan tiga aspek hukum yang berkaitan dengan sumpah yang terkandung dalam ayat yang diberikan. Soalan (a) (ii) menghendaki calon menerangkan maksud amanah dan keadilan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 178 surah al-Baqarah.anak terhadap ibu bapa. dan mengelakkan pecah amanah. Mereka mengila’ isteri untuk tempoh dua tahun atau lebih. Kebanyakan calon keliru antara ayat ila’ dengan ayat zihar. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. Soalan 5 Soalan (a) (i) menghendaki calon menjelaskan sebab nuzul ayat 58 surah al-Nisa’. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan cara untuk mengatasi gejala penderhakaan terhadap ibu bapa yang semakin berleluasa pada hari ini. pihak waris berhak memaafkan. Jawapan yang dikehendaki ialah suami tersebut telah melakukan ila’. dilaksanakan dalam khalayak ramai. Antara jawapannya termasuklah berjimat cermat. mereka menuntut untuk membalas dendam antara satu sama lain. Calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Bagi soalan (b)(i). Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan dua sebab yang menggugurkan hukuman qisas. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan implikasi hukum yang berlaku pada suami apabila seorang suami berkata kepada isterinya. Soalan 2 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan sebab nuzul ayat 226 surah al-Baqarah berdasarkan ayat yang diberikan. Amanah bermaksud melantik golongan yang layak memegang jawatan dan bukan pilih kasih. Jawapan sepatutnya ialah terdapat dua kabilah arab yang berperang pada zaman jahiliah dan mereka memeluk agama Islam sebelum sempat membalas dendam. bekerja bersungguh-sungguh. Soalan (b)(i) menghendaki calon membincangkan kaedah yang terbaik untuk mengelakkan perselisihan dalam kalangan umat Islam kini. memajukan pertanian. membuat persiapan. pesalah yang mendapat kemaafan daripada waris hendaklah membayar diyat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Maka dengan itu. Jawapan yang dikehendaki ialah tentang ila’ pada zaman jahiliyyah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan langkah yang boleh diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pengurusan ekonomi yang baik. Soalan 3 Soalan (a) berdasarkan ayat yang diberikan. aku tidak akan bersamamu selama empat bulan”. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.

Terdapat sebilangan calon yang tidak menjelaskan jenis ilmu. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang terkeluar daripada skop hadis. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan kepentingan zakat dalam menangani kegawatan ekonomi yang melanda dunia pada hari ini. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan peranan wanita ketika berjihad di medan perang berdasarkan hadis yang diberikan. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan ciri yang perlu ada pada wanita yang berkerjaya. ilmu ketenteraan. memberikan makanan dan minuman. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan penyataan “Salam akan membentuk masyarakat yang harmoni”. Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima pembalasan yang akan diterima kerana melantik kerabat sebagai pemimpin berdasarkan hadis yang diberikan. ilmu aqidah. bijak. dan sebagainya. Antara jawapan yang diberikan termasuklah menyediakan makanan. amanah. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan mesej yang hendak disampaikan berdasarkan hadis yang diberikan. sebaliknya calon menerangkan sifat seseorang pemimpin seperti adil. sabar. dan sebagainya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan peranan suami termasuk memberi nafkah zahir dan batin. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. ilmu pentadbiran. menunaikan haji. wanita diberi satu akal dan sembilan nafsu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan ilmu yang perlu ada pada seseorang pemimpin. dan sebagainya. Bagi soalan (b) calon dikehendaki menjelaskan kaedah yang boleh digunakan oleh suami untuk membentuk isteri yang solehah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. ilmu kepimpinan. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tatacara memberi salam berdasarkan hadis yang diberikan. menunaikan zakat. membawa anak panah. Antara jawapan yang diberikan termasuklah berpuasa. dan menghubungkan silaturrahim. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah wanita merupakan insan yang lemah. Jawapan yang sepatutnya ialah menyembah Allah.Bahagian B: Hadis Ahkam Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima syarat yang melayakkan seseorang menjadi ahli syurga. mendirikan solat. memberikan sokongan. ilmu syariah. bersabar dengan dugaan. Calon sepatutnya menjelaskan jenis ilmu tersebut dan kepentingannya kepada seseorang pemimpin seperti ilmu al-Quran dan hadis. Antara jawapan yang diberikan termasuklah orang yang berkenderaan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan. ilmu ekonomi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik seperti wanita yang bijak membahagikan masa. rasa hormat kepada suami. berilmu pengetahuan. merawat. dan sebagainya. tidak mensyirikkan-Nya. 44 . orang yang berjalan hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan. dan golongan yang sedikit hendaklah memberi salam kepada golongan yang ramai. dan tahu menjaga maruah.

71 A– 6.1 B– 12. amalan kebaikan tidak akan dikira oleh Allah.82 D 4.28 B+ 8. Namun begitu. dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. terdapat segelintir calon yang tidak berupaya memberikan dalil al-Quran sewaktu menghuraikan hujah-hujah mereka. Jawapan yang sepatutnya ialah kesatuan akidah. Hampir keseluruhan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan hidayah kepada semua manusia. Calon hanya memberikan dua fakta sahaja. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah golongan tersebut akan dihumban ke dalam api neraka. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 908 orang. Iman. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.51% berbanding dengan tahun 2009. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 72. iaitu kesatuan tugas dan kesatuan akidah. prestasi calon pada tahun ini adalah lebih baik berbanding dengan tahun sebelumnya.1 C 11. dan Ihsan.Usuluddin (931) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.58% meningkat sebanyak 5. kesatuan tugas. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang lengkap. dan Ihsan berdasarkan al-Quran atau al-Sunnah.7 B 13. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 7. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Calon juga gagal memberikan dalil yang sesuai untuk menyokong fakta yang diberikan. Komen soalan demi soalan Bahagian A: Tauhid Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan empat ciri al-din yang benar menurut al-Quran. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan konsep Islam.19 F 8.24 C– 7. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan akibat yang akan menimpa seseorang jika tidak meyakini konsep Islam. Iman. 45 .92 RESPONS CALON KERTAS 931/1 (TAUHID DAN MANTIK) Komen am Secara keseluruhannya.45 C+ 13.49 D+ 6. Majoriti calon mampu memahami kehendak soalan dengan baik. Calon mampu merancang dan mengemukakan jawapan dengan lebih baik. Soalan (b) menghendaki calon membincangkan Islam sebagai agama para nabi dan rasul dengan berpandukan al-Quran.

dan tafsiran batiniah juga bertujuan menipu dan menyesatkan akidah umat Islam. Jawapan yang sepatutnya adalah untuk mengelakkan ajaran Islam daripada dijadikan bahan senda gurau. kelima.Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon memerihalkan kedudukan akidah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan pengertian batiniah dan menghuraikan tiga ciri golongan ini. Namun begitu. pengutusan nabi dan rasul bertujuan memberikan panduan kepada umat manusia. seperti tidak mengamalkan takwil dan sentiasa merujuk kepada Rasulullah SAW. keempat. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan perbezaan pandangan antara golongan al-Asha’irah dan Muktazilah mengenai hikmat pengutusan para nabi dan rasul. hulul bersama Allah. Soalan (b) pula meminta calon menghuraikan empat aspek penyelewengan akidah yang dibawa oleh aliran tasawuf falsafi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang lengkap kerana mereka hanya memberi fokus kepada zaman Rasulullah SAW dan sahabat yang cuba hidup secara zuhud sahaja sedangkan perkembangan seterusnya. Soalan 6 Soalan (a) meminta calon menjelaskan proses perkembangan tasawuf falsafi dalam Islam. Jawapan yang tepat ialah memberikan gambaran kekuatan dan keteguhan akidah pada zaman Rasulullah SAW. dan baqa’ fillah. Soalan bahagian (b) meminta calon menghuraikan alasan ulama Islam menolak tafsiran secara batiniah. Antara jawapan yang diberikan oleh calon ialah wahyu sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada nabi dan rasul secara rahsia dan tersembunyi. iaitu harus menurut pandangan al-Asya’irah dan wajib menurut pandangan Muktazilah. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. tidak dinyatakan. kumpulan batiniah bergerak secara rahsia. menyentuh fana’. Jawapan yang tepat bagi makna batiniah ialah setiap yang zahir mempunyai makna batin. iaitu pada abad ketiga. Soalan (b) pula meminta calon menjelaskan perbezaan kedudukan akidah pada zaman Khulafa’ al-Rashidin dengan kedudukan akidah pada zaman ini. Kebanyakan calon hanya mampu memberikan hukum pengutusan para nabi dan rasul. manakala menurut Muktazilah pengutusan nabi dan rasul berkaitan dengan sifat keadilan Allah. Tidak banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan juga bersifat talam dua muka (munafik). Bahagian B: Mantik Kumpulan 1: Mantik Klasik Soalan 7 Soalan (a) meminta calon menjelaskan takrif wahyu dan jenis-jenisnya. mereka tidak mampu menghuraikan alasan hukum tersebut dengan lebih jelas. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan pandangan al-Asya’irah dan Muktazilah tentang hukum pengutusan para nabi dan rasul. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang tepat menyentuh konsep kemerdekaan dan kehambaan. Jawapan yang tepat ialah menurut al-Asha’irah. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang memuaskan. dan keenam hijrah. Soalan (b) 46 . Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Ciri golongan batiniah ialah mereka mempertikaikan ‘ulama kulit’ atau zahir. Terdapat segelintir calon yang tidak memberikan jawapan yang memuaskan.

Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan tariq al-bawaqi. Antara jawapan yang diberikan ialah tariq al-ittifaq. tempat lahir. tarikh meninggal dunia. Antara kepentingannya pula ialah suatu hipotesis untuk menentukan sama ada layak dijadikan teori ilmiah yang umum dan lain-lain lagi. petunjuk. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. bidang kepakaran. ketiadaan. Antara jawapan calon ialah takmim al-hukm merupakan proses yang menyebabkan seseorang pengkaji boleh mengeluarkan satu hukum umum walaupun hanya mengkaji sebahagian contoh sahaja. manakala syaratsyaratnya pula mestilah bersifat jami’ wa mani’. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat ciri takmim al-hukm. dan lain-lain. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.menghendaki calon menghuraikan fungsi wahyu menurut Ibn Hajar al-Asqalani. Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan kepentingan takmim al-hukm dalam metode kajian ilmiah. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon memerihalkan biografi Socrates dan sumbangan utama beliau dalam ilmu mantik. Tahqiq al-furud ialah proses menentukan (tajribah) kesahihan sesuatu hipotesis atau fard al-furud yang dibuat selepas melakukan sesuatu kajian. penyembuh. dan lain-lain lagi. Antara jawapannya ialah al-takrif merupakan satu cara untuk memahami pengertian afrad dan mendapat gambaran yang jelas tentangnya. Soalan (b) meminta calon memberikan penjelasan tentang sumbangan Francis Bacon. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan empat faktor yang menyebabkan berlakunya kesilapan dalam mentakrifkan sesuatu. dan lain-lain. dan sebagainya. meliputi semua fenomena. kaedah analisis logik berdasarkan soal jawab. tidak mengandungi lafaz-lafaz simbolik dan negatif. Soalan (b) meminta calon menghuraikan empat kaedah tahqiq al-furud. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan tepat. serta tidak menggunakan lafaz yang mengandungi makna yang banyak. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Antara jawapan yang diberikan ialah wahyu sebagai pengajaran daripada Allah. Jawapan yang sepatutnya ialah hukum atau teori itu hendaklah terkandung dalam ungkapan atau sighah. 47 . Sebilangan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat memberikan penjelasan tentang latar diri Francis Bacon seperti tarikh lahir. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. tariq al-ittifaq dan alikhtilaf. Jawapan yang sepatutnya ialah mengemukakan teori tajribi yang mencadangkan beberapa aspek positif dan negatif seperti manhaj jami’ al-haqaiq dan marhalah tabwib al-haqaiq yang memerlukan senarai kehadiran. manakala sumbangannya tidak dijelaskan dengan tepat. tariq al-ikhtilaf. dan lain-lain lagi. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan konsep al-takrif dan syarat-syaratnya. Kebanyakan calon hanya menceritakan biodata Socrates sahaja. Soalan 12 Soalan (a) meminta calon memerihalkan latar diri Francis Bacon. Antara sumbangan beliau termasuklah menyentuh asas pemikiran logik. Kumpulan 2: Mantik Moden Soalan 10 Soalan (a) meminta calon menjelaskan takrif tahqiq al-furud dan kepentingannya dalam metode kajian ilmiah.

dan lain-lain lagi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. penghujahan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Sebahagian calon tidak mengemukakan perbandingan tetapi hanya menjelaskan keistimewaan al-Quran. iaitu apabila berlaku sesuatu peristiwa. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan cara penurunan al-Quran secara sekali gus. dan lain-lain. dan lain-lain. Jawapan yang sepatutnya ialah calon perlu menjelaskan takrif Ulum dan al-Quran dari segi bahasa dan istilah. dan menambah keimanan manusia terhadap al-Quran. seterusnya mentakrifkan Ulum al-Quran. Kebanyakan calon mengemukakan jawapan yang baik kepada soalan ini. Calon juga didapati kurang memahami kehendak soalan. Segelintir calon tidak mentakrifkan pengertian Ulum dan al-Quran secara berasingan. Calon juga didapati lemah dalam menjawab soalan yang berbentuk perbandingan. Antara jawapan yang diberikan termasuklah memudahkan sesuatu ayat itu dihafaz. Soalan (b) pula menghendaki calon menjelaskan lima bidang kajian yang terdapat dalam Ulum al-Quran. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon menyatakan dua dalil al-Quran yang menunjukkan penurunan al-Quran ke Langit Dunia secara sekali gus. manakala syariat yang terkandung dalam kitab-kitab samawi yang lain hanya terbatas untuk umat tertentu sahaja. Komen soalan demi soalan BAHAGIAN A: Ulum Al-Quran Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan takrif Ulum al-Quran secara keseluruhan. iaitu calon sukar memberikan dalil al-Quran atau hadis. Jawapan yang sepatutnya ialah al-Quran diturunkan secara beransur-ansur manakala kitab-kitab samawi yang lain diturunkan secara sekali gus. dapat memelihara sesuatu ayat. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. terdapat persoalan yang dikemukakan kepada Rasulullah SAW. dan pemahaman maksud istilah. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon memberikan contoh dan menerangkan cara berlakunya asbab al-nuzul. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian al-Quran dan menjelaskan tiga nama lain bagi al-Quran. Namun begitu. menguatkan keyakinan. Calon perlu menjelaskan cara berlakunya asbab al-nuzul. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan lima faedah mengetahui asbab al-nuzul.KERTAS 931/2 (ULUM AL-QURAN DAN ULUM AL-HADIS) Komen am Secara keseluruhannya. syariat al-Quran adalah umum dan meliputi semua umat hingga hari kiamat. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan betul. Sebahagian calon tidak dapat memberikan jawapan yang baik bagi soalan ini. Antara jawapannya termasuklah memberikan kemuliaan kepada al-Quran. mutu jawapan calon pada tahun ini adalah baik dan memuaskan. 48 . Soalan (b) menghendaki calon membandingkan al-Quran dengan kitab samawi yang lain dan menjelaskan lima keistimewaan al-Quran. masih terdapat kelemahan dalam jawapan calon. tujuan penerangan hukum. perbincangan. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menerangkan hikmat penurunan al-Quran secara sekali gus ke Langit Dunia.

Sebahagian calon tidak mengemukakan dalil al-Quran. Bahagian B: Ulum Al-Hadis Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan Sunnah sebagai wahyu Allah dengan memberikan dua dalil daripada al-Quran. Antara jawapannya ialah berilmu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Segelintir calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan memuaskan kerana tidak memahami istilah rihlah. Ulama berselisih pendapat dalam menentukan hukum beramal dengan tafsir bentuk ini. dan lain-lain. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kewajipan berpegang pada Sunnah berdasarkan dalil hadis. Jawapan yang sepatutnya ialah kita wajib berpegang pada Sunnah. sentiasa menjaga agamanya. hadis sebagai penguat kepada ayat-ayat al-Quran. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan maksud tafsir bil ra’yi dan memberikan hukumnya. dan lain-lain. Jawapan yang tepat ialah hadis sebagai takhsis kepada ayat al-Quran yang ‘am. Kebanyakan calon dapat mengemukakan jawapan dengan baik. dan manusia yang tidak mengikut Sunnah akan sesat. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima langkah yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam usaha memelihara hadis. dan lain-lain. untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. warak. 49 . Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan empat cara para sahabat mempelajari hadis daripada Rasulullah SAW. kejadian yang berlaku kepada Rasulullah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan enam syarat yang perlu ada pada ahli al-jarh wa al-ta’dil. dan sebagainya. Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan pengertian al-jarah wa al-ta’dil. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik. kejadian yang berlaku kepada umat Islam. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tujuan kegiatan rihlah ahli hadis pada zaman tabiin. Antara jawapan yang diberikan oleh calon adalah melalui majlis ilmu. untuk memantapkan hafalan hadis. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak mengemukakan dalil daripada al-Quran dan memberikan hujah yang kurang tepat. Soalan (b) menghendaki calon mengemukakan dalil al-Quran dan mengemukakan hujah untuk menolak pendapat golongan orientalis. iaitu terdapat ulama yang menolak dan terdapat ulama yang mengharuskannya. Soalan (b)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud tafsir bil ma’thur dan hukumnya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. untuk mengumpulkan hadis dalam satu kitab.Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara tafsir dengan takwil. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Tafsir bil ra’yi ialah tafsir yang menggunakan akal fikiran. Sunnah mengajar manusia perkara yang tidak diketahui. untuk melanjutkan pengajian. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Jawapan yang sepatutnya adalah untuk menuntut ilmu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. tidak dikritik (majruh). bertaqwa.

tarikh lahir. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan metodologi penulisan kitab Sunan al-Nasa’i dan menghuraikan keistimewaan kitab tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon memerihalkan biodata penulis kitab Sunan al-Nasa’i. dan tempat lahir penulis dengan tepat. 50 . Calon dapat memberikan nama penuh.

30% berbanding dengan 57. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini ialah 58. Namun begitu. dan perkembangan pemikiran. (c) Calon memberikan jawapan berdasarkan logik akal sahaja dan calon tidak mengaitkan jawapan dengan konsep sejarah dan tamadun. agama dan kepercayaan. Calon juga gagal memberikan jawapan yang bermutu kerana kebanyakan calon menyatakan ciri tanpa mengemukakan huraian yang mantap dan contoh yang sesuai.77 12. 51 . kesenian dan kebudayaan.37% pada tahun 2009. bilangan calon yang menduduki peperiksaan mata pelajaran ini ialah 24 249 orang. aktiviti ekonomi. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan ciri-ciri utama kebudayaan Paleolitik dan kebudayaan Neolitik. Calon berpengetahuan tentang sesebuah tamadun tetapi tidak mahir tentang tamadun yang dibandingkan. (b) Calon tidak berkemampuan menguasai fakta-fakta dalam soalan perbandingan.77 B– 9.91 B+ 6.27 F 21.Sejarah (940) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.75 D 6. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 5. aspek kemasyarakatan.89 C+ C C– 6. (d) Calon tidak memiliki kemahiran berhujah melalui penulisan. Sebahagian calon mampu memberikan jawapan yang baik dengan mengemukakan isi jawapan yang lengkap dan huraian serta contoh yang sesuai.78 11. Calon sepatutnya menghuraikan isi jawapan seperti ciri petempatan. Antara kelemahan calon termasuklah yang berikut: (a) Calon tidak dapat menguasai fakta dan gagal memberikan hujahan fakta yang relevan seperti yang dikehendaki oleh soalan.91 D+ 6. prestasi calon bagi kertas ini meningkat.84 RESPONS CALON KERTAS 940/1 (TAMADUN DUNIA HINGGA 1800) Komen am Secara keseluruhannya. pembahagian kerja berdasarkan gender. teknologi perkakasan.66 A– 3. banyak calon yang menjawab soalan ini gagal menjelaskan ciri-ciri kebudayaan kedua-dua zaman prasejarah tersebut dan gagal memberikan contoh peralatan dan teknologi yang relevan.54 B 7.

Calon juga perlu membincangkan faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kejatuhan empayar Rom secara umum.Walau bagaimanapun. Calon sepatutnya menganalisis sejauh mana faktor ekonomi menjadi faktor utama keruntuhan empayar Rom. Calon juga tidak membincangkan faktorfaktor lain. Calon sepatutnya membincangkan peranan muzik dalam aktiviti keagamaan. Hanya sebilangan calon yang dapat membandingkan peranan maharaja China dan firaun Mesir. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon membincangkan kepentingan muzik dalam kehidupan masyarakat zaman tamadun awal. Calon sepatutnya membincangkan perkembangan ekonomi seperti keadaan pemulihan perdagangan di Eropah. jawapan calon lemah kerana kegagalan calon memahami kehendak soalan. ketenteraan. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor agama mempengaruhi pendidikan formal dalam tamadun awal. Calon sepatutnya menjelaskan perubahan organisasi ketenteraan dalam aspek pengurusan. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon membandingkan peranan firaun dengan peranan maharaja dalam sistem pemerintahan di Mesir dan di China. patriotisme. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini hanya memfokuskan faktor agama tanpa mengaitkannya dengan pendidikan formal. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan ekonomi komersial di Eropah Barat dari tahun 1500 hingga tahun 1800. dan kelahiran institusi kewangan. latihan. Calon sepatutnya membincangkan faktor agama seperti peranan golongan agama dalam pendidikan formal dalam tamadun awal. Kebanyakan calon hanya menyenaraikan peranan 52 . kemanusiaan. fungsi muzik dalam terapi perubatan. perkembangan pasaran baharu. Terdapat calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana berjaya menjelaskan perubahan yang berkaitan. perkembangan ilmu muzik. peluasan jaringan perdagangan kebenuaan antara Eropah dengan Asia dan Amerika. keintelektualan. komposisi pasukan. ada calon yang tidak memahami maksud organisasi ketenteraan dan juga tidak mahir dengan istilah penzamanan seperti zaman klasik. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan perubahan organisasi ketenteraan pada zaman awal moden di Eropah. dan politik. teknologi.Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor ekonomi bertanggungjawab terhadap keruntuhan empayar Rom pada kurun ke-5 Masihi. serta kepimpinan. Kelemahan calon dalam menjawab soalan ini ialah calon tidak menguasai isi berkenaan dengan kepentingan muzik. Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak menepati kehendak soalan. Calon juga perlu membincangkan faktor-faktor selain faktor agama yang mempengaruhi pendidikan formal seperti birokrasi. taktik dan strategi ketenteraan. Namun. Hanya sebahagian kecil calon yang memilih soalan ini dapat menjawabnya. Jawapan yang dikemukakan oleh calon bersifat umum dan tidak berkaitan. dan muzik sebagai terapi jiwa. Kebanyakan calon tidak berjaya menjawab soalan ini dengan baik kerana calon mengemukakan fakta yang tidak relevan dan membincangkan perkara di luar topik seperti aktiviti penjajahan kuasa Barat serta perkembangan ekonomi di Eropah Barat sebelum abad ke-14. muzik dalam peperangan.

Jawapan calon bersifat umum dan tidak memberikan faktafakta yang berkaitan dengan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa al-Rasyidin. konsep kuasa eksekutif. ketenteraan. institusi khalifah. ekonomi. dan ilmu pengetahuan. Calon sepatutnya membandingkan peranan kedua-dua jawatan pemerintahan tertinggi kerajaan Mesir dan China seperti perbandingan konsep pemerintahan mutlak. budaya assabiyah. Perbandingan yang sepatutnya dikemukakan oleh calon ialah perbandingan kesan dalam penyatuan empayar. dan psikologi sosial. Calon cuma memerihalkan pentadbiran dan pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah sahaja tanpa menjawab kehendak soalan. Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin memiliki ciri pemerintahan dan pentadbiran Nabi Muhammad SAW di Madinah. peranan dalam institusi keagamaan.maharaja dan firaun semata-mata. Calon sepatutnya mengupas kesan-kesan Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah yang meliputi aspek politik. penyerapan budaya kuasa penakluk. ekonomi. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini berusaha membincangkan pengaruh ciri pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah dalam pemerintahan dan pentadbiran Khulafa al-Rasyidin. Calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang sepatutnya. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini membincangkan kesan yang dialami oleh penduduk Madinah. dan perpecahan umat. penguasaan dalam ekonomi kerajaan. dan dasar sosial pemerintahan. keselamatan. Bagaimanapun kebanyakan calon gagal menjawab dengan baik kerana calon tidak membincangkan secara mendalam tentang perkara tersebut. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon membandingkan kesan penaklukan puak gasar Jerman di Eropah Barat dengan kesan peluasan kuasa Islam di Asia Barat terhadap tamadun di kedua-dua kawasan itu. pengurusan pertahanan. pengaruh politik semasa dan kebudayaan asing. peranan dalam bidang legislatif. Walau bagaimanapun. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon membincangkan implikasi Perang Uhud terhadap masyarakat Islam di Madinah. peranan pemimpin negara. ekonomi. Calon sepatutnya membincangkan pengaruh pentadbiran dan pemerintahan Islam era kerajaan Islam Madinah dalam aspek pemerintahan. terdapat calon yang gagal memberikan isi jawapan yang sepatutnya kerana tidak menguasai fakta berkaitan dengan perkara yang dibincangkan. dan peranan sebagai pembina empayar. Bahagian B Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon membincangkan faktor kemunculan golongan Syiah dan Khawarij pada akhir zaman Khulafa al-Rasyidin. Calon sepatutnya membincangkan faktor-faktor seperti perbezaan tafsiran alQuran. Kelemahan calon yang menjawab soalan ini ialah calon tidak menguasai fakta dan gagal membuat perbandingan seperti yang dikehendaki oleh soalan. 53 . bidang kuasa ketenteraan. sosial.

Terdapat calon mengemukakan isi perbincangan yang tidak relevan seperti menghuraikan peranan institusi pendidikan di alam Melayu seperti sekolah pondok. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan isi persoalan dengan baik kerana kekurangan isi dan hanya menghuraikan peranan sistem mata wang sahaja. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan huraian dengan fakta yang tepat dan memberikan jawapan yang bersifat umum. Calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik kerana tidak menguasai fakta yang relevan mengenai dasar pemerintahan Maharaja Akbar dan Maharaja Aurangzeb. Calon sepatutnya menghuraikan perkembangan seni ukir pada zaman Bani Umayyah yang dianggap sebagai tempoh awal perkembangan seni ukir Islam dan pada zaman kerajaan Abbasiyah yang dilihat sebagai zaman keagungan seni ukir Islam. peralatan peperangan. taktikal dan strategi peperangan. Soalan 15 Soalan ini menghendaki calon membandingkan dasar pemerintahan Maharaja Akbar dengan dasar pemerintahan Maharaja Aurangzeb dalam mengukuhkan pemerintahan Moghul di India. Soalan 14 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan perkembangan seni ukir pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. menghuraikan sejarah perkembangan mata wang Islam daripada zaman Khalifah Umar al-Khattab hingga zaman Abdul al-Aziz ibn Marwan. dan kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat. Calon juga perlu menghuraikan peranan mata wang dalam urusan perniagaan. dan matlamat peperangan. dasar pentadbiran. Soalan 16 Soalan ini menghendaki calon membandingkan sistem ketenteraan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan sistem ketenteraan Barat pada zaman Rom. Calon sepatutnya membandingkan sistem ketenteraan pada kedua-dua zaman tersebut. pentadbiran. kuttab. Calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang baik kerana tidak menguasai fakta yang relevan mengenai sistem ketenteraan Barat. universiti. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang baik. Calon juga tidak membandingkan isi persoalan. dasar ekonomi. Calon sepatutnya membuat perbandingan mengenai dasar perluasan wilayah. istana khalifah.Soalan 12 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan perkembangan sistem mata wang Islam dari zaman Khulafa al-Rasyidin hingga zaman Bani Umayyah dan peranan sistem mata wang itu dalam aktiviti ekonomi umat Islam. antaranya. penyusunan tentera. dan perpustakaan. dan dasar sosial termasuk dasar pemerintah terhadap penganut Hindu. etika peperangan. iaitu membincangkan sistem ketenteraan zaman Khulafa ar-Rasyidin. penggajian tentera. Soalan 13 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan peranan institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah. 54 . dan terdapat calon yang memberikan fakta yang terkeluar daripada jeda masa. Calon sepatutnya. Calon sepatutnya menghuraikan peranan institusi pendidikan pada zaman kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah seperti masjid. aspek kepimpinan.

Negeri Sembilan.W. Antara kelemahan jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) Jawapan yang diberikan oleh calon terkeluar daripada jeda masa sesuatu peristiwa. ASIA TENGGARA. ubi kayu.W Birch dan kejayaan pentadbiran Sir Hugh Low.W. Calon sepatutnya. Kebanyakan calon tidak dapat membincangkan aspek kejayaan Sir Hugh Low tetapi hanya dapat menjelaskan kelemahan pentadbiran J. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan kegiatan ekonomi komersial di Tanah Melayu hingga tahun 1874. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon membincangkan penyataan bahawa pentadbiran Sir Hugh Low lebih berjaya jika dibandingkan dengan pentadbiran J. Selangor. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana faktor luaran mempengaruhi kebangkitan gerakan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu sebelum Perang Dunia Kedua. DAN ASIA TIMUR. Kelantan. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sistem dan peranan pembesar di Negeri-Negeri Melayu hingga tahun 1874. (d) Jawapan yang diberikan oleh calon berulang-ulang dari segi isi dan fakta. Calon sepatutnya membincangkan secara 55 . tebu. ASIA SELATAN. Birch semasa pelaksanaan sistem residen di Perak. dan Johor. Hal ini menyebabkan jawapan calon terkeluar daripada jeda masa perbincangan. perlombongan emas dan bijih timah. Calon juga perlu menekankan pendekatan diplomasi yang diamalkan oleh Sir Hugh Low terhadap Sultan Perak dan pembesar Melayu ketika itu. Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik dan hanya membincangkan jawapan secara umum sahaja. prestasi calon pada tahun ini adalah lemah berbanding dengan tahun sebelumnya. Calon sepatutnya menghuraikan kegiatan pengeluaran sumber hutan.W Birch. kopi. (b) Jawapan yang diberikan oleh calon tidak mempunyai pengenalan dan penutup yang mantap mengikut kehendak soalan. 1800 HINGGA 1963) Komen am Secara keseluruhannya. calon tidak menyatakan lokasi daerah aktiviti perlombongan bijih timah seperti daerah Larut. Misalnya. penanaman padi. Calon sepatutnya membincangkan kelemahan pentadbiran J. lada hitam.W. membincangkan sistem dan peranan pembesar di Perak. Banyak juga calon yang mengaitkan isi jawapan dengan pembesar zaman Kesultanan Melayu Melaka. dan aktiviti perdagangan jalan laut. Calon sering mengemukakan fakta yang tidak berkaitan dengan kehendak soalan.KERTAS 940/2 (SEJARAH MALAYSIA. (c) Jawapan calon kurang berfokus kepada kehendak soalan. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang umum. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini tidak membincangkan sistem pembesar tetapi menumpukan kepada peranan pembesar.W.

Bahagian B Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan di Thailand sebelum kedatangan kuasa Barat. Kebanyakan calon hanya dapat menumpukan perbincangan pada campur tangan sebuah negara sahaja. Ada calon yang hanya membincangkan peranan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman sahaja dan meminggirkan faktor-faktor seperti faktor sejarah diplomatik dengan negara Islam. Kebanyakan calon menjawab soalan ini secara umum. sebilangan besar calon membincangkan kegiatan tersebut secara umum kerana tidak menguasai fakta tajuk tersebut. dan faktor politik serantau. Kebanyakan calon gagal membincangkan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman dalam mempengaruhi pembentukan dasar luar Tanah Melayu dengan baik. Namun calon memberikan huraian yang umum dan tidak mengaitkan dengan usaha pemimpin pelbagai kaum secara terperinci. 56 . penyertaan bersama pemimpin pelbagai kaum dalam delegasi kemerdekaan ke London. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon membincangkan kepemimpinan Tunku Abdul Rahman dalam mempengaruhi pembentukan dasar luar Tanah Melayu. faktor ekonomi. Perang Rusia−Jepun. Calon sepatutnya membincangkan perkembangan politik di kedua-dua buah negara tersebut. Calon sepatutnya menjelaskan peranan dan usaha pemimpin pelbagai kaum melalui kerjasama dalam Pilihan Raya Umum 1955. Malah jawapan yang diberikan umum dan tertumpu kepada kesan campur tangan. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan campur tangan Perancis di Vietnam dan campur tangan British di China pada abad ke-19. dan pengaruh dari Indonesia. Namun. Kebanyakan calon berpengetahuan tentang usaha-usaha yang dilakukan. calon juga perlu membincangkan faktor dalaman seperti perkembangan pendidikan dan pengaruh perkembangan media massa di Tanah Melayu. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perkembangan perusahaan gula sebagai tanaman komersial di Pulau Jawa dan di Thailand pada abad ke-19. pengaruh Turki di Tanah Melayu.mendalam faktor luaran seperti gerakan pemulihan Islam di Mesir. Calon sepatutnya memberikan jawapan yang menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan Thailand yang berasaskan sistem feudal dan tradisional. Namun begitu. Ada calon yang menghuraikan sistem pembesar di Myanmar dan Thailand seperti sistem pembesar di Tanah Melayu. arus perubahan yang tercetus daripada dasar campur tangan tersebut dan sehinggalah membawa kepada gerakan penentangan kuasa Barat oleh masyarakat tempatan. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin pelbagai kaum dari tahun 1955 hingga tahun 1957 untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu. dan keanggotaan Suruhanjaya Reid. Calon sepatutnya memberikan jawapan yang membincangkan perkembangan perusahaan gula di Pulau Jawa dan di Thailand bermula dengan kedatangan kuasa Barat. iaitu bermula dengan dasar campur tangan Perancis dan British.

Soalan 12 Soalan ini menghendaki calon membandingkan perkembangan politik di India dengan perkembangan politik di Jepun selepas Perang Dunia Kedua hingga tahun 1950.Soalan 10 Soalan ini menghendaki calon membincangkan perjuangan Hukbalahap di Filipina dan gerakan Viet Minh di Vietnam semasa dan selepas pendudukan Jepun. Kebanyakan calon menjawab secara umum dan memberikan jawapan yang tidak memenuhi kehendak soalan. Calon sepatutnya membincangkan matlamat. Kebanyakan calon hanya membincangkan soalan tersebut secara umum. Kebanyakan calon lebih cenderung memberikan sebab berlakunya Dahagi India dan menjelaskan penubuhan Katipunan. dan kejayaan perjuangan Hukbalahap dan Viet Minh ketika menentang pendudukan Jepun. Calon sepatutnya membincangkan secara mendalam faktor perpecahan dalaman Dahagi India dan Katipunan di samping membincangkan faktor-faktor yang lain. Calon juga perlu merumuskan faktor yang paling dominan yang menyebabkan kegagalan kedua-dua pemberontakan tersebut. Calon sepatutnya membandingkan perkembangan politik di kedua-dua buah negara tersebut melalui peristiwaperistiwa penting yang berlaku seperti perjuangan kemerdekaan India dari British dan pendudukan Amerika Syarikat di Jepun yang mendorong kepada pemindahan kuasa daripada sistem monarki mutlak kepada sistem demokrasi acuan Amerika Syarikat. strategi. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon membincangkan sejauh mana perpecahan dalam kalangan pemberontak dalam Dahagi India pada tahun 1857 dan pemberontak dalam pertubuhan Katipunan pada tahun 1896 di Filipina telah membawa kepada kegagalan pemberontakan tersebut. 57 . Kebanyakan calon gagal menjawab soalan ini dengan baik.

10 12. (f) Calon mengulang isi jawapan yang sama. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 15 005 orang.23 D 5.63 B B– C+ C C– 6.33 F 14.Geografi (942) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.78 RESPONS CALON KERTAS 942/1 (ALAM SEKITAR FIZIKAL) Komen am Pada keseluruhannya. atau pemejalwapan (sublimation). Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon memberikan takrif tenaga haba pendam. Calon sepatutnya memberikan takrif tenaga haba pendam. (b) Calon tidak memahami istilah dan kehendak soalan serta tidak dapat memberikan jawapan yang tepat berdasarkan skema jawapan yang ditetapkan. 58 . (e) Calon tidak dapat menjawab kesemua subsoalan dengan baik.36 11.39% pada tahun 2009. ringkas. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 3.92 D+ 6.83 A– 5. (d) Calon tidak merancang rangka jawapan mereka dengan baik dan teratur. Kebanyakan calon menjawab secara umum sahaja menyebabkan huraian yang diberikan tidak lengkap.16% berbanding dengan 69. iaitu haba yang diserap dan disimpan dalam bentuk gas atau cecair atau pepejal semasa proses penyejatan. Majoriti calon memberikan definisi tenaga haba pendam hanya dengan menyatakan haba yang disimpan dan diserap tetapi tidak menjelaskan proses yang melibatkan haba tersebut. pencapaian calon dalam kertas ini pada tahun ini adalah lebih rendah berbanding dengan tahun sebelumnya walaupun mutu soalan menepati kehendak aras taksonomi bagi mata pelajaran Geografi Alam Sekitar Fizikal. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini ialah 67. (c) Calon memberikan definisi yang terlalu panjang bagi sesuatu istilah dan konsep. dan padat. Antara kelemahan dan kesilapan yang terdapat dalam jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) Calon tidak dapat memberikan konsep yang ditanya dengan tepat. pencairan.30 11.41 15.11 B+ 7.

pantulan. kepupusan flora dan fauna. Kebanyakan calon tidak dapat mengenal pasti bentuk muka bumi akibat proses gelinciran dan banyak calon yang terkeliru dengan bentuk muka bumi akibat proses geomorfologi. Kebanyakan calon juga menghuraikan pemindahan haba suria dari bumi dan bukannya dari atmosfera sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. Rata-rata calon menjawab tentang ombak pembina dan ombak pembinasa serta tentang kejadian ombak dan angin. serakan atau sebaran. Calon sepatutnya menjelaskan mana-mana empat daripada cara berikut. keadaan persekitaran kering dan berdebu. dan biosfera. kenaikan aras laut. Kebanyakan calon hanya menyatakan bentuk muka bumi dan cara proses hakisan dan mendapan secara umum. gunung bongkah. Contohnya gelinciran biasa. iaitu suhu bumi dan kadar sejatan meningkat. 59 . larutan. iaitu bentuk permukaan air laut yang beralun atau puncak palung yang bergerak dari laut ke darat. Calon sepatutnya menghuraikan pembentukan cerun gelinciran. iaitu pantulan. cara menghakis (geselan. Jawapan calon sepatutnya mengenal pasti jenis gelinciran. Calon juga tidak dapat mengenal pasti komponen alam sekitar fizikal iaitu atmosfera. dan albedo. litosfera. hidraul. Impaknya menyebabkan satu bahagian terangkat ke atas dan satu lagi jatuh ke bawah. dan alir lintang. Kebanyakan calon memberikan kaedah yang hampir sama. Banyak juga calon yang tersilap dan menjawab gelinciran rabak sebagai salah satu jenis gelinciran. gelinciran songsang.Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan empat cara tenaga haba suria dipindahkan dari atmosfera ke permukaan bumi. serta gelinciran julang. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud gelinciran. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan proses hakisan dan mendapan dalam pembentukan bentuk muka bumi di zon pinggir pantai. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Jawapan yang sepatutnya bagi proses hakisan mesti menyatakan tenaga (ombak pembinasa atau arus). Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon memberikan maksud ombak. hidrosfera. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang betul. Calon sepatutnya memberikan maksud ombak. rantaian makanan terganggu. Sepatutnya calon menjelaskan pengaruh peningkatan jumlah haba bumi terhadap alam sekitar fizikal. teres gelinciran. iaitu gelinciran biasa. jurang gelinciran. dan pantai tenggelam atau timbul. balikan. peningkatan luluhawa. dan kebanyakannya mentakrifkan gelinciran sebagai pergerakan jisim. perolakan. kemarau. kelembapan bandingan secara relatifnya berkurang. Jawapan yang sepatutnya ialah tentang proses perubahan atau pergerakan kedudukan lapisan kerak bumi atau lapisan batuan secara mendatar atau menegak yang dihasilkan oleh daya regangan atau mampatan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan proses kejadian tiga jenis gelinciran. tebing atau tubir tinggi. dayanya adalah kuasa tegangan yang bertindak dari lapisan kiri dan kanan batuan yang menyebabkan kedua-dua bahagian lapisan meregang dan merekah di bahagian gelinciran. Huraian calon lebih kepada pergerakan jisim. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan pengaruh peningkatan jumlah haba bumi terhadap alam sekitar fizikal. pencairan glasier. konduksi. peluasan kawasan gurun. dan menghuraikan daya dan impak bagi setiap jenis gelinciran tersebut. iaitu bahangan suria. Kebanyakan calon tidak memberikan maksud gelinciran dengan tepat. lurah gelinciran. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan pengaruh gelinciran terhadap pembentukan bentuk muka bumi. dan peningkatan proses perolakan yang mengakibatkan ribut petir dan hujan lebat di bandar.

bahan galian untuk perlombongan. beting. Sepatutnya calon mengira perbezaan antara min hujan yang diperoleh dengan jumlah hujan bagi setiap tahun. permatang. pasir. larutan. jumlah hujan berkurangan. dan mana-mana dua bentuk muka bumi (tebing tinggi atau pentas hakisan ombak. Bagi proses mendapan. dan mengaitkannya dengan graf bar. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan kaitan antara graf (trend hujan) dengan kesan fenomena global. La-Nina. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang baik. Kebanyakan calon dapat membuat pengiraan min hujan dengan betul tetapi banyak calon yang tidak mendapat markah untuk soalan tentang perbezaan jumlah hujan. Soalan (b)(i) menghendaki calon memberikan maksud pengangkutan beban sungai. kelikir. dan batuan) dengan pelbagai cara (apungan. tombolo. kawasan yang luas untuk Industri Kecil dan Sederhana (IKS). Calon sepatutnya mengenal pasti fenomena global. iaitu jenis bahan. Calon sepatutnya menjelaskan ciri bahan. pada tahun 1992 dan tahun 1997. serta pengangkutan dan perhubungan. dan ampaian) sepanjang alur sungai. kecerunan dasar sungai. Soalan (b)(iii) calon perlu menjelaskan tiga faktor yang mempengaruhi proses pemendapan di muara sungai. Jawapan yang sepatutnya adalah proses pemindahan beban (kelodak. pelancongan dan rekreasi. Rata-rata calon juga hanya menghuraikan trend turun naik taburan hujan tahunan serta kejadian banjir dan kemarau sahaja. perubahan morfologi alur sungai yang semakin melebar. iaitu kurang daripada 2000mm setahun. Soalan (b) menghendaki calon melukis graf bar untuk menunjukkan jumlah hujan tahunan di stesen kaji cuaca X dari tahun 1991 hingga tahun 2000. bentuk alur sungai. kawasan padang ragut untuk penternakan. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan tiga ciri bahan yang mempengaruhi pengangkutan beban sungai. beban. Soalan (b)(iv) calon perlu menghuraikan kepentingan delta terhadap aktiviti manusia. dan bentuk bahan serta mengaitkan setiap ciri dengan ciri lambat atau cepat proses pengangkutan tersebut. golekan. dan pengaruh ombak. saiz bahan. iaitu tanah yang subur untuk pertanian. sumber air untuk perikanan dan akuakultur. gua atau gloup atau geo. iaitu dari tahun 1991 hingga tahun 2000. Kebanyakan calon tidak dapat memisahkan ketiga-tiga ciri bahan yang diangkut dan tidak dapat mengaitkannya dengan lambat atau cepat proses pengangkutan beban sungai. Sebagai contoh. tanjung atau teluk. gerbang batu atau batu tunggul atau batu sisa). Kebanyakan calon dapat melukis graf bar dengan betul. beban sungai. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghitung perbezaan antara jumlah hujan setiap tahun dengan min hujan dalam tempoh 10 tahun di stesen kaji cuaca X. bahan). Kebanyakan calon hanya menjawab beban yang diangkut dari hulu ke hilir sungai. tanah pamah sebagai tempat petempatan. dan cuaca ekstrem melampau. iaitu pemanasan global. Jawapan calon sepatutnya adalah penjelasan tentang kewujudan halangan disebabkan aktiviti manusia. anak tanjung. dan gumuk pasir). cara mendapan (halangan. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana trend perubahan jumlah hujan tahunan di stesen kaji cuaca X berkait rapat dengan fenomena global. El-Nino. menyebabkan berlakunya pemanasan global pada tahun-tahun tersebut. tenaga (ombak pembina atau arus atau angin).lelasan). 60 . dan mana-mana dua bentuk muka bumi (pantai.

Soalan (b) menghendaki calon menyatakan masalah bekalan air bersih di kawasan yang dikaji. dan pembakaran terbuka manakala bahan terampai disebabkan aktiviti pembakaran. dan takungan air. Banyak calon yang hanya dapat menyatakan aspek bagi satu lapisan sahaja. Jawapan calon sepatutnya menghuraikan aktiviti manusia yang mempengaruhi kandungan atmosfera. dan menstabilkan suhu permukaan bumi. iaitu dari aspek aktiviti domestik. kecurian air. menjadi selimut kepada pembebasan bahangan gelombang panjang dari bumi ke angkasa lepas. kawasan batu kapur. Calon sepatutnya menjelaskan peranan atmosfera peringkat rendah. Jawapan bagi masalah bekalan air bersih adalah seperti kawasan tadahan air diganggu. menyerap haba berlebihan dari permukaan bumi. dan pelancongan. dan fungsi. sifat lembapan. dan loji air tercemar. 61 . sifat taburan suhu. Gas pula disebabkan pembebasan chloroflorocarbon (CFC) daripada aktiviti perindustrian. kemarau berpanjangan. iaitu wap air. Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud permintaan air. pembenihan awan. iaitu jumlah air yang diperlukan oleh pengguna untuk keperluan tertentu (domestik dan industri) berbanding dengan bekalan yang sedia ada. pengangkutan. Jawapan calon sepatutnya menyatakan perbezaan antara lapisan stratosfera dengan troposfera dari aspek kedudukan. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan peranan lapisan atmosfera peringkat rendah dalam mengawal kehidupan di permukaan bumi. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana masalah bekalan air bersih dalam soalan (b) menimbulkan pelbagai kesukaran kepada aktiviti penduduk setempat. iaitu sebagai lut sinar kepada bahangan yang masuk dan legap kepada gelombang panjang. empangan air tercemar. gas. Calon juga tidak memahami peranan atmosfera peringkat rendah. membekalkan air hujan untuk kehidupan. Banyak calon yang menghuraikan aktiviti manusia sebagai penyebab perubahan kandungan atmosfera secara umum tanpa membahagikan jenis wap air. permintaan melebihi penawaran. Soalan 6 Soalan menghendaki calon menjawab berdasarkan kajian luar yang dijalankan di sebuah bandar. perniagaan. Kebanyakan calon tidak dapat menyatakan perbezaan antara kedua-dua lapisan dengan betul. dan debu. perindustrian. disebabkan oleh aktiviti penanaman pokok. kuari. paip bocor. pencemaran air sungai oleh kilang dan pembuangan sisa domestik. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. penggunaan racun serangga. dan hanya menyatakan masalah pencemaran sungai dan paip bocor sahaja. badan air. dan bahan terampai. kandungan. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana kandungan atmosfera boleh dipengaruhi oleh aktiviti manusia di kawasan bandar. Kebanyakan calon juga tidak dapat mengenal pasti masalah bekalan air bersih. hutan dibersihkan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana hanya menghuraikan aktiviti-aktiviti yang menyebabkan kandungan gas bertambah tanpa menyentuh aktiviti yang menyebabkan perubahan kandungan wap air dan bahan terampai. sedangkan calon hanya perlu menyatakan masalah sahaja.Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga aspek perbezaan antara lapisan stratosfera dengan lapisan troposfera bumi. Kebanyakan calon dapat memberikan maksud permintaan air dengan baik. Kebanyakan calon memberikan huraian yang panjang bagi setiap isi. membekalkan udara untuk kehidupan di permukaan bumi. kawasan gambut. Kebanyakan calon menjelaskan fungsi atmosfera keseluruhannya dan bukan atmosfera peringkat rendah sebagaimana yang dikehendaki oleh soalan. perlombongan.

kegiatan meninggalkan kawasan pertanian pindah telah menyebabkan pertumbuhan tumbuhan sekunder dan semak samun. memulihara kawasan takungan air. Kemusnahan fauna pula akan mengganggu siratan makanan. daripada pengeluar kepada pengguna primer. membesar. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik namun banyak juga calon yang memberikan jawapan secara umum dan tidak hanya tertumpu pada kawasan bandar. Huraian calon juga perlu merujuk kepada satu jenis tanaman sahaja. Langkah yang sepatutnya dijelaskan oleh calon adalah seperti menjimatkan penggunaan air bersih. Banyak juga calon yang gagal membahagikan kepelbagaian biologi mengikut komponen flora dan fauna. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud kepelbagaian biologi. iaitu menyebabkan spesies baharu mendominasi kawasan. Jawapan calon yang baik bermula dengan sumber tenaga daripada matahari kepada pengeluar. daripada pengguna primer kepada pengguna sekunder. catuan air. memusnahkan habitat dan sumber makanan haiwan. Jawapan calon sepatutnya adalah kepelbagaian spesies dan genetik flora dan fauna yang hidup dalam sesuatu ekosistem. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan proses aliran tenaga dalam siratan makanan yang terdapat dalam ekosistem pertanian. menggembur tanah telah mengubah struktur tanah kawasan tersebut. Jawapan yang sepatutnya adalah penebangan hutan telah menggugat keseimbangan dan kehilangan spesies hidupan kawasan tersebut. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan lima kesan kemusnahan kepelbagaian biologi terhadap persekitaran fizikal. dan daripada pengguna sekunder kepada pengguna tertier. meningkatkan tarif air. serta saling kebergantungan antara spesies terganggu. kempen kesedaran. Kebanyakan calon mendapat markah yang baik untuk soalan ini. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana gagal menghuraikan aktiviti pertanian pindah dan sebaliknya hanya menyentuh tentang pertanian pindah sahaja. mewartakan kawasan tadahan air. pemindahan air antara kawasan atau negeri. kitar semula. Namun ada juga calon yang menjawab secara umum tanpa menyatakan ekosistem pertanian tertentu seperti padi dan sebagainya. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud konsep aliran tenaga dalam ekosistem. dan juga penanaman tanaman sejenis telah mengurangkan nutrien tanah. dan langkah perundangan. mencari sumber air alternatif. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan maksud kepelbagaian biologi dengan tepat. menggunakan baja dan racun serangga sebagai jawapan. kewujudan flora baharu akan mengubah persekitaran iklim mikro kawasan asal. keseimbangan populasi spesies asal terganggu. 62 . pendidikan. ini tidak menepati konsep pertanian pindah. Jawapan calon sepatutnya adalah dari aspek kemusnahan flora. membuat teres. dan membiak. Calon perlu memahami konsep siratan makanan dan menghuraikan setiap pemindahan tenaga terdapat tenaga yang dibebaskan untuk bergerak. Kebanyakan calon tidak memahami maksud kepelbagaian biologi. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan bagaimana aktiviti pertanian pindah mengganggu ekosistem hutan. penanaman spesies tanaman baharu telah mengubah spesies tumbuhan asal. Jawapan calon sepatutnya ialah aliran sehala pemindahan tenaga dari matahari ke komponen biotik dan abiotik dalam sesuatu ekosistem.Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah bekalan air bersih di bandar yang dikaji. serta penghijrahan spesies akibat kemusnahan habitat. pembakaran hutan telah meningkatkan iklim mikro. Banyak juga calon yang menyatakan aktiviti pertanian moden seperti membajak. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan konsep aliran tenaga dengan tepat.

mutu jawapan calon bagi kertas ini adalah sederhana. hibrid. dan sebagainya. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima faktor kependudukan yang menyumbang kepada kemusnahan alam sekitar fizikal di sesebuah kawasan yang berpenduduk padat. penduduk tidak berpelajaran yang tidak memahami kepentingan penjagaan alam sekitar. serta kemahiran teknologi dalam kalangan penduduk yang rendah yang menyebabkan kemusnahan. dan juga langkah untuk mencari sumber atau tenaga alternatif seperti solar. menulis jawapan yang berulang-ulang bagi sesuatu isi. tanah pertanian. pembalakan. makanan. Antara kesilapan dan kelemahan dalam jawapan calon termasuklah yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Calon Calon Calon Calon Calon Calon memberikan huraian jawapan yang tidak relevan dengan kehendak soalan. riadah dan rekreasi atau ekopelancongan. dan mineral. tanih. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik disebabkan mereka tidak memahami maksud faktor kependudukan. kelemahan pengurusan dan penguatkuasaan alam sekitar. faktor penduduk sebagai pengguna yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan pencemaran. Kebanyakan calon mampu menguasai isi utama dengan baik. tidak memahami kata tugasan soalan. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. iaitu pertambahan penduduk yang menyebabkan sumber alam dieksploitasi. memberikan jawapan tanpa ayat yang lengkap berserta contoh. udara bersih. tumpuan kepadatan memberikan tekanan kepada sumber seperti persaingan guna tanah. mengutip hasil hutan untuk perindustrian dan IKS. iaitu perubatan. Soalan (c) menghendaki calon memerihalkan lima langkah yang boleh dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemusnahan persekitaran fizikal di kawasan yang berpenduduk padat di sesebuah negara membangun. pendidikan alam sekitar. tidak memahami konsep kajian lapangan. kawasan terhadap pertumbuhan penduduk. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud daya tampung persekitaran fizikal. Kebanyakan calon dapat memberikan maksud daya tampung persekitaran fizikal dengan baik.Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan empat kepentingan biologi terhadap aktiviti manusia di kawasan tropika lembap. KERTAS 942/2 (ALAM SEKITAR MANUSIA) Komen am Secara keseluruhannya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik namun jawapan calon lebih tertumpu pada langkah perundangan serta pendidikan dan kempen alam sekitar sahaja. tidak memahami kehendak soalan dengan tepat. angin. hutan. 63 . iaitu keupayaan atau kesesuaian persekitaran fizikal di sesebuah kawasan dalam menyokong atau menampung atau memenuhi sumber alam yang diperlukan oleh penduduk di sesebuah kawasan seperti air permukaan atau air bersih dan marin. Langkah lain yang perlu diterangkan adalah langkah pengurusan sumber. serta penyelidikan dan pembangunan (R&D). namun hanya sebilangan kecil yang dapat menghuraikan setiap isi dengan baik.

kemudahan asas. selamat dan selesa. menggalakkan pembangunan infrastruktur. antara isinya termasuklah penghantaran wang. serta mengurangkan tekanan penduduk ke atas sumber. dasar kerajaan. murah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Soalan (c) menghendaki calon menerangkan bagaimana migrasi penduduk ke sesebuah kawasan boleh memajukan kawasan destinasi dan kawasan asal. Kebanyakan calon dapat menyatakan tiga bandar yang menjadi destinasi utama migrasi dalaman di Malaysia seperti Kuala Lumpur. Georgetown. KESEDAR.Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga bandar dan dua kawasan luar bandar yang menjadi destinasi utama migrasi penduduk di Malaysia sejak tahun 1970-an. membangunkan kawasan yang berpotensi sebagai tempat pelancongan. iaitu dengan menerangkan faktor tolakan dan tarikan bagi isi ekonomi. Bagi kawasan destinasi. kepelbagaian jenis pengangkutan. pembauran budaya positif dan penyebaran inovasi. bencana alam. pemindahan teknologi. dan Alor Setar. Soalan (a)(iii) menghendaki calon menghuraikan bagaimana industri pelancongan boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan di Malaysia. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan mengapa berlaku migrasi keluar penduduk desa di negara ini. Soalan (b) menghendaki calon menjawab berdasarkan kajian luar yang dijalankan terhadap satu jenis aktiviti ekonomi. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana jawapan calon lebih tertumpu kepada kawasan destinasi semata-mata. ketersampaian. Namun begitu banyak calon yang kehilangan markah kerana tidak menunjukkan pengiraan peratusan dan sudut serta mengabaikan aspek kebersihan dan kekemasan. kemajuan kawasan. serta mempercepat pembangunan kawasan berpotensi pelancongan. Banyak calon yang dapat menghuraikan setiap faktor dengan baik. DARA. melalui peluang pekerjaan dan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Calon sepatutnya menerangkan kedua-dua kawasan. jimat masa. kemudahan sosial. meningkatkan saiz pasaran. Johor Bahru. 64 . iaitu kawasan destinasi dan kawasan asal. dan tukaran wang asing. Jawapan calon tentang kepentingan sektor pengangkutan kepada industri pelancongan di Malaysia sepatutnya berkaitan dengan aspek sistematik dan cekap. Bagi kawasan asal pula. isinya adalah kemajuan ekonomi. sumber alam. serta menggalakkan perkembangan teknologi R&D dan sumber manusia. atau mana-mana kawasan FELDA yang sememangnya menjadi destinasi utama migrasi penduduk ke kawasan luar bandar pada tahun 1970-an. KETENGAH. Seremban. pemindahan idea. KEJORA. Namun hanya sebilangan kecil calon yang merujuk dua kawasan luar bandar kepada kawasan pembangunan wilayah seperti JENGKA. memberi kesan pengganda dalam memajukan kegiatan ekonomi yang berkaitan. Sebilangan besar calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana calon hanya menjelaskan kepentingan pelancongan sahaja dan bukannya kepentingan pengangkutan kepada industri pelancongan. iaitu industri pelancongan boleh menjadi pemangkin kepada pembangunan di Malaysia dengan meningkatkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). pendapatan negara. Soalan (a)(ii) menghendaki calon memperihalkan tiga kepentingan sektor pengangkutan kepada industri pelancongan di Malaysia. Majoriti calon dapat melukis carta pai dengan tepat. mempercepat proses pembandaran. Soalan 3 Soalan (a)(i) menghendaki calon melukis carta pai untuk menunjukkan ketibaan pelancong asing yang datang ke Malaysia mengikut negara asal pada tahun 2005. serta faktor sosial.

amalan pemeliharaan. iaitu kemajuan ekonomi. pencemaran air. Soalan (b)(v) menghendaki calon menghuraikan langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengatasi kesan negatif tersebut. kemarau. iaitu meningkatkan KDNK dan pendapatan negara. Jawapan soalan kajian luar perlu memenuhi syarat tertentu. Jawapan calon menjurus kepada perubahan landskap. tidak boleh melompat dari satu kawasan ke kawasan lain (bersifat insitu). pencemaran udara. kualiti produk. amalan pemuliharaan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana tidak memahami konsep kajian luar (memberikan contoh kawasan yang luas). Kebanyakan calon hanya menjelaskan kaedah untuk memperoleh maklumat primer sahaja. tanah runtuh. serta kemusnahan kawasan tadahan air. iaitu amalan pengurusan strategik seperti langkah kestrukturan atau kejuruteraan. Calon juga tidak dapat membezakan masalah pertanian ladang dengan pekebun kecil. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan hanya berdasarkan satu jenis aktiviti ekonomi sahaja. kesihatan. Sesetengah calon pula hanya menyatakan kaedah untuk memperoleh maklumat sekunder tanpa huraian yang lengkap. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi untuk memajukan sektor pertanian ladang di Malaysia. banjir kilat dan banjir lumpur. peningkatan pendapatan per kapita dan taraf hidup penduduk. pencemaran tanih dan sisa toksik. Calon sepatutnya menghuraikan bukti bagi setiap isi. dan pendidikan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana calon hanya menyatakan isi secara umum. R&D. Soalan (b)(iii) menghendaki calon menghuraikan bukti yang menunjukkan kawasan yang dikaji telah mengalami perkembangan pesat akibat aktiviti ekonomi tersebut. kerosakan ekosistem atau habitat atau spesies atau rantaian makanan. menggalakkan perkembangan teknologi.Soalan (b)(i) menghendaki calon menyatakan aktiviti ekonomi yang dikaji dan menamakan kawasan kajian. peningkatan suhu mikro dan pengurangan kelembapan udara. tidak boleh bersifat umum tanpa merujuk kepada mana-mana kawasan. peningkatan kualiti hidup. hakisan tanah. tanah mendap. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. persaingan. iaitu berskala mikro (paling luas ialah di sebuah daerah kecil). pengurusan. menyediakan peluang pekerjaan dan pendapatan kepada penduduk. Soalan (b)(iv) menghendaki calon menyatakan kesan negatif aktiviti ekonomi berkenaan terhadap alam sekitar fizikal setempat. Calon sepatutnya menjawab maklumat primer yang diperoleh melalui pemerhatian atau pencerapan. masalah kekurangan buruh 65 . Manakala maklumat sekunder pula diperoleh melalui rujukan maklumat atau data sedia ada. Jawapan calon sepatutnya adalah mengenai masalah fizikal seperti banjir. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan sumbangan sektor pertanian ladang kepada pembangunan ekonomi negara Malaysia. pencemaran bunyi dan bau. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik tetapi tidak mendapat markah maksimun disebabkan huraian yang diberikan tidak mantap dan terperinci. dan penggunaan teknologi mesra alam (teknologi hijau) serta kempen kesedaran dan pendidikan alam sekitar. soal selidik atau temu bual. pencemaran persekitaran. kemahiran sumber manusia. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. serta pertambahan penduduk. kesan pengganda atau memajukan ekonomi yang berkaitan. masalah pasaran seperti harga komoditi yang tidak stabil. kewujudan institusi atau agensi atau kemudahan yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi yang dikaji. penyakit. serta kemajuan kawasan. perkembangan infrastuktur. menambahkan dana atau modal dalam negara. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghuraikan kaedah kajian yang digunakan untuk memperoleh maklumat primer dan sekunder.

bekalan air dan elektrik. pencemaran air. peningkatan suhu dan pulau haba bandar. lingkungan pengaruh yang luas berbanding dengan bandar raya. Jawapan calon sepatutnya menghuraikan kesan pencemaran udara. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan kesan pembandaran terhadap alam sekitar fizikal. Contohnya pencemaran air. dan Kuala Lumpur. spesies flora dan fauna apabila hutan ditebang dan dibersihkan untuk pembukaan ladang. Calon sepatutnya menyatakan kesan negatif berserta dengan huraian secara ringkas. Calon sepatutnya menyatakan petunjuk berserta huraian yang ringkas. pencemaran bunyi dan bau. serta ekosistem bandar yang tidak seimbang serta terganggu. kos input. Contohnya ialah isi kemusnahan ekosistem. Soalan 6 Dengan merujuk kepada Malaysia. serta peningkatan kadar hakisan tanah dan banjir lumpur. memusnahkan ekosistem hutan. iaitu kekurangan kepakaran. Contohnya ialah Tokyo. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi oleh penduduk bandar metropolis. Antara ciri bandar metropolis termasuklah penduduk melebihi satu juta orang. mempunyai pelbagai fungsi pusat. masalah peningkatan kos pengeluaran seperti kos operasi. Namun demikian. pencemaran sampah sarap dan sisa pepejal. terdapat pelbagai kemudahan infrastruktur. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menyatakan lima ciri bandar metropolis. 66 . bau. Contohnya bukti terdapatnya kemudahan infrastruktur seperti jalan raya. kemusnahan habitat. Isi lain antaranya termasuklah perubahan landskap secara besar-besaran. hakisan tanah atau tanah runtuh atau tanah mendap. dan juga menjadi tumpuan pengangkutan wilayah. pencemaran sumber air. bagi kesan hakisan tanah dan tanah runtuh serta ketidakseimbangan ekosistem. serta masalah kesesakan. pencemaran udara. Bangkok. rantaian makanan. serta masalah kekurangan modal. masalah persekitaran fizikal. kos hidup yang tinggi. masalah sosial bertambah dan kualiti hidup menurun. banjir kilat. masalah pekerjaan dan kemiskinan. soalan (a) menghendaki calon menyatakan lima petunjuk yang membuktikan bahawa sesebuah petempatan desa telah mengalami kemajuan. Namun banyak juga calon yang mengulang fakta yang sama dan terdapat calon yang hanya menyenaraikan isi utama tanpa contoh dan penjelasan lanjut. kesan pemanasan setempat. Antara masalah penduduk bandar metropolis termasuklah masalah perumahan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. karenah birokrasi. kos penanaman semula kelapa sawit dan getah. Banyak juga calon yang mengemukakan isi yang bersifat global seperti pemanasan global dan penipisan ozon. iaitu kepupusan kepelbagaian biologinya. dari segi ciri fizikal bandar adalah padat dan tepu dengan bangunan. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan kesan negatif pembangunan pertanian ladang terhadap alam sekitar fizikal di Malaysia. Kebanyakan calon dapat memberikan petunjuk sebagai bukti dengan baik. jambatan. Kelemahan calon adalah memberikan huraian yang terlalu panjang dan ada juga yang hanya menyenaraikan sahaja kesan negatif tersebut. udara. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik.tempatan. memusnahkan kawasan tadahan air. Kebanyakan calon tidak mendapat markah penuh disebabkan tidak faham dan kurang jelas tentang konsep bandar metropolis. ciri sosial masyarakat yang memiliki kualiti hidup yang tinggi. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang panjang lebar untuk isi dalam kategori yang sama. lazimya ibu negara sesebuah negara. calon banyak membincangkan kesan penyahutanan di kawasan bandar. masalah pengurusan. dan bunyi yang termasuk dalam masalah fizikal tetapi calon menjelaskan satu persatu dan menganggap perkara tersebut dalam isi yang berlainan.

ancaman kepada penguasaan dan produk tempatan atau tradisional khususnya IKS. Sebahagian besar calon dapat membincangkan kesan terhadap alam sekitar fizikal dengan baik. Huraian calon juga tidak memuaskan kerana tidak memahami konsep globalisasi. iaitu dalam konteks perdagangan. peningkatan taraf pendidikan. pasaran. meningkatkan aktiviti ekonomi bagi menjana peluang pekerjaan.Bukti lain adalah terdapatnya kemudahan sosial seperti hospital. pasaran. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. meningkatkan teknologi dan R&D. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan kesan negatif globalisasi ekonomi terhadap negara sedang membangun. iaitu bentuk muka bumi. hakisan tanih dan gerakan jisim. pilihan barangan yang lebih banyak kepada pengguna. Faktor yang lain adalah letakan strategik. Hampir semua calon tidak dapat memberikan maksud globalisasi ekonomi dengan betul dan hanya menjawab secara umum sahaja. calon lebih cenderung kepada kesan negatif sahaja seperti penularan penyakit. serta mengurangkan tekanan globalisasi ekonomi. peluang pekerjaan meningkat. kualiti hidup bertambah. ekonomi bebas tanpa sempadan yang dipermudah oleh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. faktor teknologi. 67 . peningkatan saiz pasaran dan kuasa beli. iaitu penguasaan ekonomi oleh syarikat asing. Banyak calon yang memberikan jawapan yang ringkas dan umum. Kebanyakan calon hanya dapat memberikan beberapa isi secara umum sahaja. faktor pengangkutan atau telekomunikasi. kualiti hidup bertambah baik dengan pemilikan harta dan barangan. Calon sepatutnya menjelaskan kesan negatif globalisasi ekonomi terhadap negara sedang membangun. saingan guna tanah. harga barangan yang lebih murah dan menguntungkan pengguna. Namun bagi kesan terhadap alam sekitar manusia. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan impak terhadap alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia akibat proses transformasi desa. kesukaran untuk mengawal keluar masuk modal asing. pengkhususan aktiviti ekonomi. pengangkutan dan juga di kawasan tanah tinggi yang sesuai untuk pelancongan. perubahan struktur ekonomi tradisional kepada ekonomi moden serta perubahan sikap dan gaya hidup penduduk yang lebih moden. dasar kerajaan. pencemaran bau dan bunyi. kemajuan ekonomi seperti kilang. perluasan pasaran. pencemaran udara. kemajuan komunikasi seperti talian telefon. calon sepatutnya menjelaskan pencemaran air. penghakisan kedaulatan negara. buruh. potensi sumber alam yang dimiliki. serta kemudahan infrastruktur dan sosial. masalah yang timbul akibat aliran buruh. berlaku pembauran inovasi. gangguan hidrologi setempat serta gangguan ekologi setempat. Impak terhadap alam sekitar manusia pula ialah kemiskinan berkurangan. iaitu tanah pamah yang rata sesuai untuk petempatan. Jawapan calon sepatutnya menyentuh aspek saling kebergantungan antara negara pada bahan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan faktor yang menyumbang kepada perkembangan sesebuah petempatan desa. dan juga peningkatan masalah sosial. Huraian calon yang sepatutnya adalah meningkatkan aliran perdagangan. peningkatan taraf kesihatan. pertanian. modal. peningkatan taraf hidup. modal. ketersampaian bertambah. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kebaikan pasaran bebas dalam globalisasi ekonomi. Calon sepatutnya memberikan huraian yang mantap bagi setiap isi yang dikemukakan seperti faktor fizikal. faktor kedinamikan penduduk. dan teknologi dalam proses pengeluaran. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud globalisasi ekonomi. Tapak bina yang sesuai seperti selamat dari bencana alam seperti banjir. serta menghakis nilai budaya tempatan. Untuk impak terhadap alam sekitar fizikal.

Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. memulihara dan meningkatkan asas sumber. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat aktiviti manusia yang menyebabkan kemerosotan dan kepupusan sumber alam yang boleh dibaharui. Pendidikan alam sekitar pula adalah memupuk kefahaman masyarakat umum tentang kepentingan menjaga dan memulihara alam sekitar dan juga peranan Non-Governmental Organisation (NGO) seperti Sahabat Alam Malaysia (SAM). walaupun digunakan berkali-kali. pembangunan tanah. pembalakan. Soalan (d) menghendaki calon menghuraikan tiga prinsip pembangunan berterusan (lestari). Ada calon yang menyatakan sumber mineral ialah sumber yang boleh dibaharui. Kebanyakan calon dapat memberikan isi dan huraian dengan baik. dan lain-lain. perikanan. sumber tersebut boleh diganti atau diwujudkan semula.Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon memberikan maksud sumber alam yang boleh dibaharui. pembinaan infrastruktur. mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko. Langkah seperti kesedaran dan pendidikan alam sekitar juga disentuh dengan baik oleh calon. Antara isi jawapan yang perlu dihuraikan oleh calon termasuklah pertanian atau penternakan. amalan pemuliharaan. World Wildlife Fund (WWF). biomas. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan empat langkah bukan perundangan yang boleh diambil untuk menjamin keberterusan sumber alam yang boleh dibaharui. membaharui hubungan ekonomi antarabangsa. Begitu juga halnya dengan langkah mengadakan kempen kesedaran alam sekitar melalui pelbagai media. Antara prinsip pembangunan lestari termasuklah menjanakan dan menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi. 68 . dan penggunaan teknologi mesra alam. Kebanyakan calon dapat menghuraikan langkah bukan perundangan dengan baik. pelancongan. sumber marin. Hutan Warisan Kita. contohnya Cintailah Hutan Kita. Prinsip pembangunan lestari hanya difahami dalam konteks memelihara dan memulihara alam sekitar tanpa mengaitkannya dengan kelestarian kepada generasi akan datang. mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan. dan sebagainya. Antara langkah bukan perundangan yang perlu dijawab oleh calon termasuklah amalan pengurusan yang cekap. Penghijauan Bumi. dan aktiviti perniagaan dan domestik. dan lain-lain dalam kerjasama dengan agensi kerajaan seperti mengadakan aktiviti gotong-royong. tenaga solar. Jawapan yang sebenarnya ialah sumber yang berterusan atau tidak pupus seperti hutan. mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup. iaitu langkah kestrukturan. air. perindustrian. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik. Cintailah Sungai Kita. pengangkutan. perlombongan. amalan pemeliharaan. pembinaan empangan elektrik hidro. udara. Namun masih banyak calon yang keliru dengan jenis sumber yang boleh dibaharui. dan juga memperkukuh kerjasama antarabangsa. memastikan saiz penduduk yang boleh ditampung.

89 C– 7.02 D+ 8.54 RESPONS CALON KERTAS 944/1 (MIKROEKONOMI) ANEKA PILIHAN Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B A A C A B B D B B A A B B C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C A D D C D B B BATAL B D D B B 69 .92 B 7.64 B– 9.61% berbanding dengan tahun 2009. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 4.93%.79 B+ 5.5 C 11.12 F 23.39 D 7.96 A– 4.Ekonomi (944) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.23 C+ 9. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 17 490. iaitu menurun sebanyak 3. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 53.

Kebanyakan calon dalam aras sederhana kerap kali gagal menjawab soalan bahagian esei panjang. terdapat tiga aras jawapan yang dikemukakan oleh calon. 70 . Kurang kepekaan juga merupakan satu masalah bagi calon-calon dalam aras lemah kerana mereka kerap kali tidak menyertakan unit ukuran dalam jawapan akhir. Jawapan calon yang arasnya baik. iaitu markah 50 ke atas. dan tidak dapat mengaitkan sesuatu teori ekonomi dengan masalah sebenar. Calon dalam kategori aras lemah memperlihatkan penguasaan ilmu ekonomi yang amat terhad. Calon lemah dalam menjawab soalan yang memerlukan mereka mengaitkan teori dan konsep ekonomi yang releven dengan masalah ekonomi yang dikemukakan. Komen soalan demi soalan Bahagian B: Esei Ringkas Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon melukis keluk KKP dan menjelaskan konsep kekurangan dan kos lepas. memperlihatkan ciri jawapan yang terancang. Esei. calon dalam kategori sederhana dan lemah tidak dapat menjawab soalan berbentuk aplikasi dan kuantitatif dengan baik kerana kurang mahir mengintegrasikan teori. Jawapan yang dikemukakan mengikut tertib dengan olahan jawapan yang tersusun dan menepati jawapan yang dikehendaki. Walau bagaimanpun. Sebahagian besar jawapan calon berada pada aras sederhana. konsep. pencapaian calon pada tahun ini adalah sederhana. iaitu aras baik. Mereka juga tidak dapat menerangkan konsep kos lepas kerana gambar rajah KKP tidak lengkap (yakni tanpa titik-titik di atas keluk KKP). Secara amnya. Pada umumnya.Esei Ringkas. Ini disebabkan kebanyakan soalan hanya memerlukan calon menjawab dengan ringkas tanpa memberikan huraian yang panjang. Calon dalam aras ini merupakan calon yang dapat menguasai ilmu ekonomi dengan baik. Dan Kuantitatif Komen am Secara keseluruhan. terdapat juga segelintir calon yang menerangkan pengeluaran berada dalam lingkungan KKP sebagai konsep kekurangan. Sesetengah soalan hanya memerlukan faktor atau sebab sahaja tanpa memerlukan huraian yang lengkap. kurang menguasai dan memahami konsep ekonomi. Calon dalam kategori ini kurang membuat persediaan. Jawapan yang dikemukakan menunjukkan wujudnya unsur kurang perancangan dalam menjawab soalan. sederhana dan lemah. hanya menghafal definisi. dan mereka mempunyai asas matematik yang agak lemah. Kekuatan jawapan calon tertumpu kepada soalan bahagian B (esei pendek atau ringkas). dan istilah ekonomi. Calon sepatutnya melukis keluk KKP dengan betul dan menerangkan mengapa keluaran tidak boleh dikeluarkan di luar keluk KKP (oleh sebab faktor terhad – yakni konsep kekurangan) dan seterusnya menjelaskan konsep kos lepas dengan memberikan contoh yang berasaskan gambar rajah yang dilukis. Mereka dapat mengintegrasikan teori dan mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah ekonomi secara deskriptif dan kuantitatif. Mereka berupaya menjawab soalan yang hanya memerlukan definisi dan fakta.

Walaupun demikian. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan hubungan antara kos sut dengan kos purata dalam jangka pendek dengan menggunakan gambar rajah. Walaupun demikian. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Calon sepatutnya memberikan sebab-sebab keluk permintaan sesuatu barang anjal. banyak juga calon yang menjawab dengan betul pada bahagian akhir tetapi tidak menyatakan kesan perubahan input tersebut terhadap faktor pengeluaran. kesan penggantian. manakala kos purata ialah kos per unit keluaran. (b) keluasan penanaman kelapa sawit meningkat. kuantiti diminta turun. dan (c) kemajuan teknologi pengeluaran akan meningkatkan daya pengeluaran dan seterusnya akan menambah penawaran minyak kelapa sawit. 71 . Walaupun demikian. Calon harus memberikan huraian sedikit tentang fakta-fakta tersebut. Selain itu banyak juga calon yang menjawab hubungan harga dengan kuantiti berasaskan hukum permintaan. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon mendefinisikan kos sut dan kos purata. Calon sepatutnya menjawab soalan ini dengan berasaskan konsep pendapatan benar. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. iaitu apabila harga naik. Keadaan ini menyebabkan calon tidak mendapat markah penuh. Ketiga-tiga soalan ini menanyakan input pengeluaran. Calon seharusnya menjawab soalan (a) kos input meningkat maka penawaran minyak kelapa sawit menurun. dengan itu penawaran minyak kelapa sawit meningkat. Sebahagian besar calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. bahagian pendapatan yang digunakan untuk membeli barang tersebut. terdapat juga calon yang melukis gambar rajah dengan menandakan paksi yang salah. kebanyakan calon menjawab soalan ini dengan melukis gambar rajah penawaran sedangkan soalan ini tidak memerlukan gambar rajah. Selain itu. dan sebaliknya. seperti banyak barang pengganti. namun terdapat juga sebilangan besar calon yang menerangkan kesan apabila harga naik sahaja tanpa menjelaskan kesan apabila harga turun. Hasilnya mereka hanya mendapat separuh markah sahaja. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menerangkan tiga faktor yang menyebabkan keluk permintaan sesuatu barang anjal. ataupun utiliti sut berkurangan. kegunaan barang. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menerangkan kesan terhadap penawaran minyak kelapa sawit apabila (a) upah pekerja di ladang kelapa sawit meningkat. Kos sut ialah pertambahan kos akibat daripada pertambahan satu unit keluaran. Terdapat juga calon yang gagal menjawab soalan ini dengan betul kerana mereka mendefinisikan kos sut sebagai perubahan kos akibat perubahan kuantiti keluaran dan memberikan rumus bagi kos purata. manakala (b) penambahan keluasan tanaman mengakibatkan input bertambah. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul.Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan dua sebab harga dan kuantiti diminta berhubungan secara negatif. jangka masa. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. dan jenis barang. dan (c) kemajuan teknologi pengeluaran minyak kelapa sawit meningkat. terdapat juga calon yang memberikan fakta tanpa penjelasan.

Calon sepatutnya menjelaskan maksud harga maksimum ialah harga yang lebih rendah daripada harga keseimbangan dan harga minimum ialah harga yang lebih tinggi daripada harga keseimbangan lain. mengawal ekternaliti negatif. harga yang lebih rendah. Kebanyakan calon menjawab soalan ini dengan betul. tiada kos pengangkutan. Kebanyakan calon dapat menjawab dengan baik. kerajaan mengadakan undang- 72 . Bahagian C: Esei Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan dua kelebihan ekonomi perancangan pusat berbanding dengan ekonomi pasaran bebas. Contohnya. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan tiga ciri pasaran oligopoli. Kebanyakan calon tidak membuat perbandingan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan dasar harga maksimum dan harga minimum. Contonya. ada sedikit kuasa menentukan harga. terdapat kebajikan sosial. banyak calon yang mencampur aduk jawapan dan menyebabkan huraiannya tidak kemas. dan pendiskriminasi harga ialah pemonopoli. Calon sepatutnya menghuraikan kaedah yang dilakukan oleh kerajaan dan tujuan kaedah itu dilakukan. Hanya sebilangan kecil calon sahaja yang dapat memberikan jawapan yang tepat. firma mengeluarkan barang yang mempunyai pengganti yang hampir. iaitu untuk meningkatkan keuntungan. Banyak calon yang dapat menjawab dengan baik. terdapat juga calon yang keliru antara maksud harga maksimum dengan harga minimum. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan maksud dengan harga maksimum dan harga minimum. wujud halangan untuk memasuki pasaran oligopoli. manakala syarat untuk melakukan diskriminasi harga adalah mesti terdapat lebih daripada satu pasaran. dan terdapat persaingan bukan harga. Calon sepatutnya menghuraikan tiga ciri pasaran oligopoli.Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menyatakan dua sebab diskriminasi harga dilakukan dan menerangkan syarat untuk melakukan diskriminasi harga. Terdapat juga sebilangan calon yang memberikan jawapan secara umum dan tidak menyusun fakta dengan teratur. kebajikan sosial ataupun untuk membaiki agihan pendapatan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan bagaimana kerajaan boleh campur tangan untuk mengatasi kelemahan ekonomi pasaran bebas. keanjalan permintaan berbeza antara pasaran. seperti terdapat lebih daripada satu firma. namun terdapat juga yang gagal memberikan huraian dengan betul. Jawapan harus ditulis dalam bentuk perbandingan. Calon sepatutnya menyatakan sebab diskriminasi harga dilakukan. namun terdapat juga calon yang menyatakan bahawa dasar harga minimum diwujudkan untuk pengguna dan dasar harga maksimum diwujudkan untuk pengeluar. Harga maksimum dilakukan untuk menolong pengguna manakala harga minimum adalah untuk menolong pengeluar. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dan memberikan fakta yang tepat. Calon sepatutnya menyatakan bahawa kelebihan ekonomi pasaran bebas ialah agihan pendapatan yang lebih setara. Calon sepatutnya menerangkan bagaimana kerajaan mengenakan harga maksimum dan harga minimum dan tujuan dasar tersebut diwujudkan. Selain itu terdapat juga calon yang menjawab harga maksimum ialah harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. sedangkan harga pasaran tidak semestinya harga keseimbangan. tetapi tidak dapat menghuraikannya dengan baik. dan kestabilan ekonomi. agihan barangan sama rata.Walaupun demikian.

Tidak banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan baik. Terdapat juga calon yang menjawab secara umum dengan menggunakan pengetahuan am dan tidak menjelaskan fakta ekonomi. Kebanyakan calon dapat memberikan fakta dengan betul tetapi mereka tidak dapat menghuraikannya dengan baik. Walau bagaimanapun. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan empat faktor yang menyebabkan penawaran menjadi tak anjal. Calon juga perlu menyatakan bahawa keseimbangan berlaku. keluaran yang lebih banyak. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. terdapat juga calon yang tidak dapat menghuraikan dengan baik dan memberikan jawapan yang tidak tersusun. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. terdapat inovasi. dan juga tiada faktor pengeluaran pengganti. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. mereka kehilangan banyak markah. seperti faktor penambahan kos yang besar dalam pengeluaran. mengenakan cukai dan subsidi untuk mengatasi agihan pendapatan yang tidak setara. termasuklah terdapatnya pilihan barang. tidak banyak calon yang dapat menghuraikan fakta ketiga. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menggunakan gambar rajah untuk menjelaskan bagaimana penentuan output firma pasaran sempurna berlaku dalam jangka panjang. Akibatnya. Calon sepatutnya menerangkan kelebihan pasaran bermonopoli berbanding dengan pasaran monopoli. dan kos yang tinggi akibat berlakunya persaingan bukan harga. kesukaran mobiliti faktor pengeluaran. Soalan (b) pula menghendaki calon menerangkan mengapa pasaran persaingan bermonopoli lebih baik daripada pasaran monopoli. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Calon hanya memberikan fakta tetapi tidak menghuraikannya dengan baik. Calon sepatutnya menyatakan bahawa penawaran tak anjal ialah peratusan perubahan kuantiti ditawarkan lebih kecil daripada peratus perubahan harga barang tersebut. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan maksud dengan penawaran tak anjal. dan melibatkan diri secara langsung untuk menyediakan barang awam. harga yang lebih rendah. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menghuraikan fakta pertama dan kedua dengan tepat. dan kebaikan pengiklanan. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan tiga kelemahan pasaran persaingan bermonopoli. tempoh pengeluaran yang panjang. dasar kewangan untuk mengatasi masalah ketidakstabilan ekonomi. Calon sepatutnya melukis gambar rajah penentuan output pasaran sempurna dalam jangka panjang dan menerangkan proses bagaimana berlaku keseimbangan. Ini jelas menunjukkan bahawa banyak calon yang tidak memahami dengan konsep keanjalan. terdapat juga calon yang mendefinisikan jawapan ini dengan tidak menulis peratusan perubahan harga dan peratusan perubahan kuantiti. bilangan firma yang kecil. Calon sepatutnya menghuraikan ketidakcekapan peruntukan. Namun demikian. Terdapat juga calon yang melukis gambar rajah yang tidak betul kerana mereka melabel paksi yang salah. 73 . terutamanya bagi proses bagaimana berlaku tahap keseimbangan. dan daripada untung lebih normal kepada untung normal. bekalan faktor yang sukar didapati. Namun begitu.undang untuk mengatasi masalah ekternaliti negatif. ketidakcekapan pengeluaran. Calon sepatutnya menghuraikan empat faktor yang menyebabkan penawaran menjadi tak anjal. iaitu daripada untung kurang normal kepada untung normal. iaitu apabila MC = MR.

00. Soalan (b)(i) menghendaki calon menghitung kuantiti diminta dan kuantiti ditawarkan dengan andaian kerajaan mengenakan dasar harga minimum pada RM20. Pertambahan pendapatan ialah RM675 (RM1800. kebanyakan calon gagal memberikan taksiran tentang nilai keanjalan tersebut. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. namun terdapat sebilangan calon yang tidak peka dengan unit ukuran yang digunakan. Kebanyakan calon dapat menghitung kuantiti dan harga keseimbangan dengan tepat. Calon sepatutnya menjawab Qd (permintaan) = 50 unit dan Qs (penawaran) = 90. Soalan (a) menghendaki calon menghitung kuantiti dan harga keseimbangan. iaitu apabila harga naik 1% kuantiti ditawarkan akan meningkat sebanyak 1.00 sekiranya kerajaan memberikan subsidi sebanyak RM2. iaitu bahagian (i) P = 8 + 0. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghitung kuantiti ditawarkan apabila harga meningkat daripada RM50.00 − RM1125. pendapatan baharu pula ialah RM20 × 90 = RM1800. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menghitung perbelanjaan pengguna sekiranya semua lebihan barang X di pasaran dibeli.00 terhadap setiap unit pengeluaran barang tersebut. Calon perlu mentaksir pekali keanjalan penawaran tersebut. Namun begitu sebahagian calon gagal untuk menulis paksi dengan betul dan menyebabkan gambar rajah tidak diterima.00.25%.Bahagian D: Kuantitatif Soalan 13 Soalan ini berhubung dengan persamaan permintaan dan penawaran bagi barang X. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul.00.00.00). Soalan (b)(iii) menghendaki calon menghitung jumlah perbelanjaan kerajaan. 74 . Calon sepatutnya menggunakan rumus Qd=Qs untuk mendapatkan kuantiti keseimbangan. Walaupun demikian.5 Q dan bahagian (ii) masing-masing ialah 84 unit dan 184 unit. Soalan (b)(iv) menghendaki calon menghitung perubahan pendapatan pengeluar. iaitu kuantiti = 75 unit dan harga = RM15.00 kepada RM100.25.00 kepada RM100. terdapat juga calon yang tidak menunjukkan perbezaan antara keluk penawaran asal dengan keluk penawaran selepas subsidi diberikan. Majoriti calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. Soalan 14 Soalan ini adalah berdasarkan satu persamaan penawaran bagi satu barang. Soalan (c) menghendaki calon melukis gambar rajah keluk penawaran sebelum dan selepas subsidi diberikan. Kebanyakan calon dapat melukis gambar rajah dengan betul. Selain itu. Pendapatan asal pengeluar ialah RM15 × 75 = RM1125.00. Jawapannya ialah RM20 × 40 = RM800. Jawapannya ialah RM20 × 50 = RM100. Soalan (a) menghendaki calon menghitung keanjalan penawaran barang tersebut apabila harga meningkat daripada RM50.00. Soalan (b)(i) menghendaki calon mendapatkan persamaan penawaran yang baharu bagi barang tersebut. iaitu 1. Banyak juga calon yang tidak menulis unit ukuran pada jawapan mereka yang menyebabkan mereka tidak mendapat markah.

Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan (b)(i) menghendaki calon menyatakan kuantiti buruh yang digunakan oleh firma sekiranya kesatuan sekerja berjaya menuntut upah sebanyak RM400.00. Soalan (b)(ii) menghendaki calon melukis gambar rajah keluk permintaan buruh sebelum dan selepas kenaikan upah dengan menggunakan kertas graf. Kebanyakan calon dapat menghitung dengan betul. kebanyakan calon dapat menjawab dengan betul. banyak juga calon yang gagal menulis unit RM pada pengiraan hasil keluaran sut. Bagi soalan (ii) banyak juga calon yang dapat menjawab dengan betul. Walaupun bagaimanapun.Soalan 15 Soalan ini berdasarkan jadual yang menunjukkan data permintaan dan jumlah kos sebuah firma dalam pasaran persaingan sempurna. dan kos sut firma (ii) menyatakan tingkat keluaran pada tingkat keseimbangan. Calon juga dapat memberikan kuantiti buruh yang digunakan dengan betul. 75 .67. masih banyak juga calon yang gagal untuk menulis unit ukuran. iaitu RM46. Bagi soalan (iii) pula. Soalan (b) menghendaki calon memberikan jawapan berdasarkan jawapan (a)(ii).00 seunit. banyak juga calon yang gagal atau terlupa menulis unit RM. terdapat juga calon yang tidak menulis unit. Walaupun demikian. Mereka dapat memberikan penggunaan buruh sebanyak 3 unit sebagai jawapan.00. Kebanyakan calon tidak dapat melukis gambar rajah dengan betul kerana mereka gagal melukis pada titik tengah walaupun mereka melabel paksi dengan betul. hasil sut. kebanyakan calon gagal menjawab soalan dalam bahagian seterusnya.00. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul.00 dan harga output ialah RM100. iaitu calon dikehendaki menghitung sama ada firma mendapat untung atau rugi dan menjelaskan kesannya kepada firma tersebut. iaitu firma boleh meneruskan operasi kerana dapat membayar kos berubah atau menutup operasi kerana tidak dapat membayar kos tetap. calon banyak kehilangan markah disebabkan oleh kecuaian mereka dalam menulis unit dan RM. Namun demikian. Namun begitu. iaitu 6 unit. Kebanyakan calon dapat mengira dengan betul soalan (i). Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan betul. Soalan (a) menghendaki calon menghitung hasil keluaran sut firma dan menyatakan kuantiti buruh yang digunakan oleh sebuah firma jika upahnya ialah RM700. Mereka tidak memberikan jawapan yang betul tentang kesannya kepada firma tersebut. Oleh yang demikian. Soalan 16 Soalan ini berkaitan dengan jadual yang menunjukkan kuantiti buruh yang digunakan dan jumlah output yang dikeluarkan oleh sebuah firma. iaitu firma tersebut rugi sebanyak RM100. Soalan (b)(iii) menghendaki calon menyatakan kesan terhadap pasaran buruh akibat kejayaan tindakan kesatuan buruh menuntut kenaikan upah. Namun begitu. Soalan (a) menghendaki calon (i) menghitung jumlah hasil. iaitu 5 unit. dan (iii) menghitung kos purata pada tingkat keseimbangan sekiranya harga pasaran ialah RM30.

Prestasi calon untuk bahagian C lebih baik berbanding dengan bahagian B dan D. Terdapat perbezaan jawapan yang ketara untuk beberapa soalan. Ada kalanya calon juga tidak menghuraikan atau menjelaskan gambar rajah yang dilukis. atau fakta diberikan tetapi huraian tidak menepati fakta atau huraian yang kurang jelas. prestasi dan mutu jawapan calon adalah sederhana. Esei. 10. Pemahaman tentang konsep asas agak baik.KERTAS 944/2 (MAKROEKONOMI) Aneka Pilihan Kunci jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan Nombor Soalan Kunci Jawapan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A A A B C C C B B A B A B D D 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C C D C C D A B C D A B B A B Esei Ringkas. Hal ini dapat dilihat melalui huraian yang tidak menyatakan fakta. Dan Kuantitatif Komen am Secara keseluruhannya. Oleh itu jawapan yang diberikan adalah salah. terdapat calon yang tidak mengetahui rumus yang betul dalam sesuatu pengiraan. tetapi masih banyak yang boleh dibaiki tentang cara penghuraian tentang sesuatu konsep. dan 12. 76 . Calon kurang membuat perancangan dalam menjawab soalan. Terdapat calon yang dapat menjawab dengan baik sehingga menghampiri markah penuh untuk soalan 9. Untuk bahagian D.

maka KNK = KDNK Pada amnya. dan agihan pendapatan. (c) masalah atau gejala sosial berkurangan. (b) taraf hidup tinggi. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menerangkan kelemahan menggunakan pendapatan per kapita sebagai petunjuk taraf hidup antara masa berdasarkan faktor tempoh waktu bekerja. Guna tenaga penuh adalah keadaan pasaran buruh yang mengalami pengangguran kurang daripada 4%. sebaliknya calon menjelaskan empat matlamat asas makroekonomi. maka KNK < KDNK PFBL = 0. Calon tidak memberikan takrifan PFBLN dengan tepat dan tidak menjelaskan kesemua keadaan PFBLN. meningkatkan guna tenaga. Pada amnya jawapan calon tidak memuaskan. Calon sepatutnya menjelaskan bagaimana perkara tersebut menyebabkan taraf hidup masyarakat tidak semestinya bertambah baik apabila pendapatan meningkat. maka KNK = KDNK. kesan luaran negatif. Mereka tidak menjelaskan sebab guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan merupakan matlamat yang ingin dicapai. terutamanya apabila PFBL = 0. maka KNK > KDNK PFBL < 0. guna tenaga penuh. Matlamat yang ingin dicapai ialah (a) output negara pada tahap optimum/pertumbuhan ekonomi pesat. Calon sepatutnya menjelaskan PFBLN adalah perbezaan nilai penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri dengan pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Soalan 2 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud pendapatan faktor bersih luar negeri (PFBLN) dan hubungan keluaran negara kasar (KNK) dengan keluaran dalam negeri kasar (KDNK). 77 . Hubungan PFBLN dengan KNK dan KDNK adalah seperti rumus yang berikut. mengawal kemerosotan kadar pertukaran asing. Kestabilan imbangan perdagangan ialah jumlah nilai eksport lebih besar atau sama dengan jumlah nilai import. meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebahagian besar calon tidak memahami kehendak soalan. 2. iaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. KNK = KDNK + PFBL Jika PFBL > 0. dan menghuraikan dua matlamat yang ingin dicapai oleh sesuatu ekonomi. kestabilan tingkat harga. jawapan calon adalah sederhana. Takrifan guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan yang diberikan tidak tepat.Komen soalan demi soalan Bahagian B: Esei Ringkas Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud guna tenaga penuh dan kestabilan imbangan perdagangan. Matlamat yang ingin dicapai ialah (a) (b) (c) (d) mengawalan pengaliran keluar masuk mata wang asing. dan membaiki imbangan pembayaran. Calon sepatutnya menerangkan kedua-dua istilah tersebut: 1.

(a) Alat perantara pertukaran: Alat perantaraan pertukaran bermaksud wang digunakan untuk membeli barang dan perkhidmatan. Namun demikian. Kesannya. taraf hidup tidak meningkat. Sebahagian besar calon tidak dapat mentakrifkan bocoran dan suntikan dengan tepat. Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. Pada kebiasaannya (tahun-tahun sebelum ini). iaitu cenderung untuk mengamalkan sistem barter. Sebahagian calon tidak membincangkannya mengikut kehendak soalan (iaitu petunjuk taraf hidup antara masa). iaitu berkurangnya masa rehat. dan tingkat keseimbangan baharu. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menerangkan fungsi wang sebagai alat perantaraan pertukaran dan penyimpanan nilai. Ini mungkin menaikkan kos hidup (seperti kos rawatan perubatan). 78 . sebaliknya membincangkannya dalam konteks antara negara. Calon perlu menilai kesan bersih daripada peningkatan pendapatan per kapita yang pada masa yang sama mengurangkan kebajikan masyarakat. dan bagaimana inflasi menjejaskan fungsi tersebut. Calon dapat menerangkan dengan baik kedudukan keseimbangan asal. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. sebaliknya mereka membincangkan kes ekonomi dua atau empat sektor. Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan maksud bocoran dan suntikan. (b) Projek pembangunan meningkatkan pendapatan per kapita. dan menghuraikan kesan pertambahan bocoran terhadap keseimbangan pendapatan negara ekonomi tiga sektor. calon tidak dapat menerangkan jawapannya dengan baik. dan pelebaran jurang agihan pendapatan. air. tetapi pada tahun ini soalan agak berbeza. soalan menghendaki calon menjelaskan pendapatan per kapita sebagai pengukur taraf hidup masyarakat. Sebahagian lagi calon tidak membincangkannya berdasarkan kehendak soalan. Sebahagian calon gagal memberikan takrif bocoran dan suntikan dengan tepat. (c) Peningkatan pendapatan per kapita jika diikuti dengan jurang agihan pendapatan yang semakin meluas tidak berjaya meningkatkan taraf hidup. iaitu ekonomi tiga sektor. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. tetapi pada masa yang sama menghasilkan pencemaran udara. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. keluk bocoran akan beralih ke atas. tahap kebajikan masyarakat tidak akan meningkat seperti peningkatan pendapatan per kapita. dan akhirnya masyarakat lebih suka menukarkan barang dengan barang. calon tidak menerangkan proses bagaimana keseimbangan baharu dicapai dengan baik. peningkatan pencemaran alam sekitar. Calon mestilah menerangkannya dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila bocoran meningkat. iaitu pendapatan negara merosot. Akhirnya. Inflasi akan menyebabkan nilai wang menurun. dan bunyi. Oleh itu. peralihan keluk.(a) Peningkatan waktu kerja bererti pengurangan dalam masa rehat. Calon perlu meningkatkan kefahaman tentang kesan bersih tersebut. Pada amnya calon memahami kehendak soalan ini. Namun begitu. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila inventori meningkat pada tingkat pendapatan negara yang asal. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan agak baik – jawapan lengkap dengan gambar rajah yang diperlukan. Soalan ini memerlukan kefahaman yang lebih mendalam. kuasa beli pengguna menurun. peralihan keluk tersebut.

galakan sektor pelancongan. manakala barang import menjadi lebih mahal. Calon tidak membincangkan secara terperinci bagaimana setiap langkah tersebut akan meningkatkan eksport. Pada amnya. Contohnya. seperti mencadangkan kerajaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebahagian besar calon tidak dapat memberikan maksud fungsi tersebut dengan tepat. maka cara untuk mengatasi pengangguran geseran yang dicadangkan tidak bersesuaian dengan kehendak skema jawapan. (b) Alat penyimpanan nilai: Alat penyimpanan nilai bermaksud alat penyimpan kekayaan. maka cara untuk mengatasinya ialah menyebarkan maklumat dengan seluas-luasnya. devaluasi menjadikan barang eksport secara relatif menjadi lebih murah. seperti bangunan. calon lebih cenderung untuk menerangkan ciri wang yang tahan lama dan mudah disimpan di bank. meningkatkan mobiliti dan mempercepat proses pengambilan pekerja atau penerimaan tawaran kerja. defisit akaun semasa dikurangkan. Sebaliknya calon lebih cenderung untuk menerangkan ciri wang dan menjelaskan kesan inflasi menyebabkan masyarakat menggunakan emas untuk menggantikan wang. Pada amnya jawapan calon kurang memuaskan. dan mengurangkan pengambilan buruh asing. Ini dapat mengatasi masalah kemelesetan ekonomi. Inflasi akan menyebabkan nilai wang menurun dan nilai aset tetap meningkat. prestasi calon tidak memuaskan. Oleh itu. Ini akan mendorong orang ramai menyimpan harta dalam bentuk aset. Antara jawapan calon ialah banyak pelajar atau mahasiswa yang menamatkan persekolahan mereka. Seterusnya peningkatan eksport akan menjanakan peluang pekerjaan dan output juga meningkat. dan seterusnya akaun semasa dapat dibaiki dan juga dapat meningkatkan guna tenaga dan pendapatan negara. mengurangkan import. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan dua langkah yang akan dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan defisit akaun semasa dan masalah kemelesetan secara serentak. meningkatkan latihan. Sebaliknya. mobiliti pekerja tidak sempurna. 79 . Berdasarkan punca di atas. Oleh sebab calon tidak dapat mengenal pasti puncanya. Antara langkah tersebut termasuk devaluasi. galakan penggunaan kemudahan pengangkutan dan insurans tempatan. Ini disebabkan calon menumpukan jawapan mereka kepada penjelasan maksud pengangguran geseran beserta contoh yang berkaitan. Pengangguran geseran berpunca daripada tiada maklumat lengkap. Dengan itu. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan tiga punca pengangguran geseran dan mencadangkan dua cara untuk mengatasinya. pengenaan tarif. Ini bererti. dan penerimaan pekerjaan oleh pekerja. penggantian import. majikan mengambil masa yang agak panjang untuk membuat keputusan menawarkan pekerjaan. dan tanah. subsidi eksport. Calon mestilah menghuraikan bagaimana dalam setiap langkah tersebut eksport akan meningkat. import akan berkurang dan hubungannya dengan peningkatan peluang pekerjaan dan pendapatan negara. dan kawalan mata wang asing. banyak calon yang keliru antara fungsi wang dengan ciri wang. eksport bertambah dan import berkurang. dan pekerja berhenti mencari kerja baharu. rumah. Terdapat juga sebahagian calon tidak dapat membezakan pengangguran geseran dengan pengangguran struktur atau kitaran atau teknologi. Sebahagian besar calon tidak dapat memberikan maksud fungsi tersebut dengan tepat.

Bahagian C: Esei Soalan 9 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan kesan peningkatan kadar bunga terhadap tingkat keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah AD-AS. tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. maka jawapan tidak boleh dianggap lengkap. dan mobiliti buruh yang sempurna. Faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran agregat ialah perubahan harga input dan teknologi. atau dengan kata lain mengapa andaian tersebut tidak munasabah. Calon sebegini tidak memahami kehendak soalan. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. dua barang. dua negara atau dua barang ialah suatu andaian yang tidak realistik kerana dalam keadaan sebenarnya terdapat lebih daripada dua negara yang menjalankan perdagangan antarabangsa dan ribuan jenis barang yang diperdagangkan. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. Ini ialah pendapat yang salah. mencapai guna tenaga penuh. peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. Akhirnya calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. Namun demikian. Untuk mencapai ekonomi guna tenaga penuh bukanlah mudah kerana kebanyakan negara tidak berada dalam keadaan guna tenaga penuh dan mereka aktif dalam perdagangan antarabangsa. iaitu langkah untuk mengatasi masalah defisit akaun semasa dan masalah kemelesetan ekonomi yang berlaku secara serentak. Pada amnya. Soalan 8 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan empat kelemahan dalam andaian teori faedah berbanding. 80 . Andaian dalam teori faedah berbanding ialah dua negara. Kelemahan utama sebahagian besar calon ialah mereka berpendapat apabila berlaku kenaikan kadar bunga. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik.Sebahagian calon memberikan jawapan dua langkah tersebut adalah dasar fiskal dan dasar kewangan mengembang. tiada kos pengangkutan. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon sepatutnya memilih mana-mana empat andaian tersebut dan menganalisis kelemahannya. keluk AD akan beralih ke kiri. peralihan keluk tersebut. iaitu pendapatan negara merosot. Penekanan soalan ini ialah negara sedang mengalami defisiti akaun semasa dan kemelesetan pada masa yang sama. kos lepas malar. tetapi ada kalanya huraian tidak begitu baik. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal. wujud perdagangan bebas. keluk AS yang akan beralih ke atas. Contohnya. calon yang menjawab soalan ini memahami kehendak soalan dengan baik. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila kadar bunga meningkat. Sebahagian calon dapat menyatakan fakta (andaian) yang diperlukan tetapi tidak memberikan penilaian atau menganalisis kelemahan andaian-andaian tersebut. Namun begitu. pelaburan akan berkurang dan seterusnya perbelanjaan agregat berkurang. Soalan ini hanya memerlukan kefahaman asas tentang teori faedah berbanding.

calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. Namun begitu. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. dan tingkat keseimbangan baharu. Pada amnya. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila berlaku imbangan pembayaran lebihan (∆M > ∆X). Oleh itu. Akhirnya. firma menambahkan output untuk memenuhi perubahan inventori negatif. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. dan seterusnya penawaran agregat bertambah. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. kos pengeluaran dan daya pengeluaran meningkat. Pada amnya. oleh sebab 81 . Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Terdapat juga calon yang tidak dapat melabel gambar rajah dengan betul. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. peralihan keluk tersebut dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal. iaitu pendapatan negara meningkat. Soalan 10 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kesan imbangan pembayaran lebihan terhadap pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah suntikan-bocoran.Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan kesan peningkatan teknologi terhadap tingkat keseimbangan pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah AD-AS. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila berlaku imbangan pembayaran lebihan (∆X > ∆M). iaitu menerusi peralihan ke atas keluk suntikan yang jarak menegak melebihi peralihan ke atas keluk bocoran. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Oleh itu. Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. iaitu pendapatan negara merosot. Akhirnya. peralihan keluk. iaitu pada persilangan keluk suntikan dan keluk bocoran asal. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. iaitu pada persilangan keluk suntikan dan keluk bocoran asal. Namun begitu. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Namun begitu. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AE > AS (inventori negatif). peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. dan tingkat keseimbangan baharu. Calon mestilah menerangkan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila teknologi meningkat. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. peralihan keluk tersebut. Akhirnya. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. iaitu menerusi peralihan ke atas keluk bocoran yang jarak menegak melebihi peralihan ke atas keluk suntikan. peralihan keluk tersebut dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AE < AS (inventori positif). keluk AS akan beralih ke kanan (bawah). Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. firma mengurangkan output untuk memenuhi perubahan inventori positif. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. iaitu pendapatan negara merosot. Calon sepatutnya melukis gambar rajah suntikan-bocoran untuk menjawab soalan ini. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan kesan imbangan pembayaran kurangan terhadap pendapatan negara dengan menggunakan pendekatan gambar rajah suntikan-bocoran. peralihan keluk.

Ini bermakna inflasi tarikan permintaan dapat diatasi. Apabila cukai dikurangkan. dan seterusnya keluk AD akan beralih ke kiri. Pada amnya calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. maka firma akan meningkatkan keluaran dan seterusnya keluk AS akan beralih ke kanan. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa langkah yang sesuai ialah kerajaan mengurangkan cukai. cara mengatasinya adalah dengan menaikkan permintaan agregat. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Hal ini ditunjukkan dengan keluk AD yang beralih ke kanan. peralihan keluk dan tingkat keseimbangan baharu. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AS > AD (lebihan penawaran) pada tingkat harga yang asal. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Oleh yang demikian. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan bagaimana perubahan cukai dapat mengatasi masalah pengangguran kitaran dengan bantuan gambar rajah AD-AS. Apabila perbelanjaan kerajaan dikurangkan. peralihan keluk tersebut. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. Sebahagian calon juga tidak menghuraikan gambar rajah yang dilukis dengan betul. Oleh itu. iaitu tingkat harga dan pendapatan negara meningkat. 82 .calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. iaitu tingkat harga merosot. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. maka pendapatan boleh guna meningkat. Ini tidak menepati kehendak soalan. permintaan agregat meningkat. Pengangguran kitaran berlaku dalam keadaan ekonomi meleset lalu menyebabkan permintaan agregat berkurang. peralihan keluk tersebut. peralihan keluk. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. dan tingkat keseimbangan baharu. cukai dikurangkan untuk meningkatkan pendapatan boleh guna dan seterusnya AD bertambah. maka perbelanjaan agregat berkurang. Pada amnya. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa langkah yang sesuai ialah kerajaan mengurangkan perbelanjaannya. Kelemahan utama sebahagian calon masih tidak dapat membezakan kelok suntikan-bocoran dengan keluk AD-AS dan keluk AE-AS. Akhirnya. ini bermakna aktiviti pengeluaran meningkat. Namun begitu. Sebahagian calon berpendapat apabila cukai dikurangkan. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AD > AS (lebihan permintaan) pada tingkat harga yang asal. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. dan seterusnya keluk AD akan beralih ke kanan. Akhirnya. Soalan 11 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan bagaimana perubahan perbelanjaan kerajaan dapat mengatasi masalah inflasi tarikan permintaan dengan bantuan gambar rajah AD-AS. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. Namun begitu. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. maka pengangguran kitaran dapat diatasi.

Walau bagaimanapun. maka jawapan tidak boleh dikatakan lengkap. dan seterusnya proses pelarasan yang berlaku apabila AD > AS (lebihan permintaan) pada tingkat harga yang asal. semakin kurang output yang sanggup dikeluarkan oleh firma. Calon mestilah memberikan penerangan dengan merujuk kepada gambar rajah bahawa apabila kos pengeluaran meningkat. Calon dapat menerangkan kedudukan keseimbangan asal. Soalan (b) pula menghendaki calon menghuraikan empat alat dasar kewangan kuantitatif yang dapat mengawal masalah inflasi. Pada amnya. calon mengetahui alat-alat tersebut. calon boleh menjawab soalan ini dengan baik.Kelemahan utama sebahagian calon ialah tidak melukis keluk AD-AS. (e) Funding – memanjangkan tempoh matang surat jaminan atau pembayaran balik pinjaman. Pada amnya. Akhirnya. peralihan keluk. sebaliknya mereka melukis keluk DD-SS. Namun begitu. (d) Nisbah rizab tunai – bank pusat menaikkan nisbah rizab tunai. oleh sebab calon tidak menerangkan bagaimana proses keseimbangan baharu dicapai berlaku. calon perlu menunjukkan kedudukan akhir setelah pelarasan berlaku. maka permintaan agregat berkurangan. ini mengurangkan keinginan bank perdagangan meminjam dari bank pusat keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun. Perbelanjaan penggunaan swasta merupakan perbelanjaan isi 83 . dan tingkat keseimbangan baharu. bank perdagangan akan mempunyai kecairan yang kurang untuk mencipta kredit. keluk AS akan beralih ke kiri (atas) kerana pada tingkat harga asal. Empat alat dasar kewangan kuantitatif dapat mengawal masalah inflasi adalah seperti berikut: (a) Operasi pasaran terbuka – bank pusat akan menjual surat jaminan kerajaan kepada orang ramai dan institusi kewangan. Calon mestilah menerangkan kedudukan keseimbangan asal. mereka tidak menjelaskannya dengan baik bagaimana alat-alat tersebut mampu mengawal inflasi – tidak menjelaskan keupayaan penciptaan kredit yang menurun maka penawaran wang berkurang − ini membendung kenaikan harga. Soalan 12 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan bagaimana kenaikan kos pengeluaran akan menyebabkan kenaikan tingkat harga umum dengan bantuan gambar rajah. Ini mengurangkan jumlah bekalan wang dalam edaran. Calon sepatutnya melukis gambar rajah AD-AS untuk menjawab soalan ini. Bahagian D: Kuantitatif Soalan 13 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud perbelanjaan penggunaan swasta dan pembentukan modal tetap kasar swasta. bank perdagangan akan mempunyai kecairan yang kurang keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun. dan melabel paksi sebagai kuantiti. (c) Kadar bank atau kadar diskaun – bank pusat menaikkan kadar bank. bukannya pendapatan negara atau keluaran negara. peralihan keluk tersebut. iaitu tingkat harga meningkat menggambarkan kenaikan tingkat harga umum. Dalam kes seperti ini calon tidak memahami dengan baik dan tidak dapat membezakan makroekonomi dengan mikroekonomi. (b) Nisbah rizab berkanun – bank pusat menaikkan nisbah rizab berkanun. Dengan itu bekalan wang dalam bank dikurangkan ⇒ keupayaan penciptaan kredit oleh bank menurun.

92 2008 50. Agihan markah jelas dinyatakan.53 12. Apabila jawapan dibundarkan.2Y].99 12. Kebanyakan calon sekadar menyatakan perbezaan antara stok awal tahun dengan stok akhir tahun. calon memahami maksud soalan dengan baik. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan maksud cukai dan menghitung cukai pada tingkat keseimbangan.2Y.93 Calon yang memahami kaedah penghitungan sumbangan tersebut dapat memberikan jawapan yang tepat.2Y. Calon juga tidak memahami konsep pembentukan modal tetap kasar swasta. Jawapan sedemikian tidak menepati kehendak soalan kerana calon juga perlu menjelaskan arah alirannya. iaitu mereka menganggapnya sebagai firma atau syarikat. Dalam ekonomi tertutup jawapan yang betul ialah Y = 7 750. Perubahan stok bernilai negatif apabila nilai stok tahun semasa lebih rendah berbanding dengan nilai stok pada awal tahun. Ini berpunca daripada fungsi cukai T = 100 – 0. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan maksud perubahan stok dan sebab nilainya negatif. Pada amnya.2Y] . Calon tidak menghitung dengan teliti kerana selalunya fungsi cukai adalah progresif. Sepatutnya fungsi tersebut ditukarkan menjadi 0. terdapat juga calon yang menjumlahkan nilai perbelanjaan dan nilai KDNK pada tahun 2007 dan tahun 2008 terlebih dahulu.75[Y – 100 – 0. maka calon tidak dapat menjelaskan arah aliran dengan betul. Terdapat juga calon yang membundarkan jawapan walaupun terdapat arahan yang jelas di muka hadapan. Sebahagian besar calon tidak menyedari bahawa perbelanjaan penggunaan swasta sebenarnya ialah perbelanjaan isi rumah terhadap barang dan perkhidmatan. Sebahagian besar calon tidak dapat menghitung butiran tersebut dengan tepat.75[Y – 100 + 0. Soalan (b) menghendaki calon menghitung peratusan sumbangan perbelanjaan penggunaan swasta dan awam kepada KDNK pada tahun 2007 dan 2008. Calon juga tidak menjelaskan maksud nilai stok yang negatif tersebut dengan tepat. tetapi kebanyakan calon menulisnya sebagai 0. Perubahan stok merupakan perbezaan keluaran negara yang tidak terjual pada awal tahun (baki pada tahun sebelumnya) berbanding dengan baki keluaran negara yang tidak terjual pada akhir tahun. iaitu T = 100 + 0. kemudian menghitung peratusannya. iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung. iaitu 2 markah untuk maksud cukai dan nilai cukai pada tingkat 84 . Banyak calon yang terperangkap dengan perkataan swasta. Soalan 14 Soalan (a) menghendaki calon menghitung pendapatan negara keseimbangan. Cukai adalah hasil kerajaan yang diterima daripada isi rumah dan firma. Pembentukan modal tetap kasar swasta pula merupakan perbelanjaan firma terhadap barang modal dan barang perantaraan untuk digunakan dalam proses pengeluaran. iaitu jawapan mestilah betul hingga dua tempat perpuluhan. Terdapat calon yang menerangkan cukai dan jenis-jenisnya. Walau bagaimanapun. Peratusan sumbangan adalah seperti yang berikut: Tahun Perbelanjaan penggunaan swasta Perbelanjaan penggunaan awam 2007 44.rumah terhadap barang dan perkhidmatan. Kesilapan dilakukan semasa menukarkan fungsi 0. tetapi calon tidak dapat mendefinisikannya dengan tepat.75(Y – T).

Pada amnya. Belanjawan negara merupakan suatu bentuk perancangan kewangan kerajaan dari segi cara berbelanja dan pembiayaan perbelanjaan tersebut. calon memahami konsep ini tetapi tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. Lebihan rizab ialah wang tunai yang boleh dipinjamkan oleh bank perdagangan. Terdapat juga calon yang tidak mengetahui bentuk kunci kira-kira. 85 . Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan maksud belanjawan negara dan menghitung belanjawan negara pada tingkat keseimbangan. Pada amnya. Keadaan belanjawan = T – G = – 1 450 – 200 = – 1 650 (belanjawan kurangan). rizab tunai minimum dan lebihan rizab. Soalan 15 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud rizab berkanun. Cukai pada tingkat keseimbangan ialah T= –1 450. Kelemahan calon dalam menghitung pengganda ialah mereka tidak mengambil kira kadar cukai (t). Terdapat juga calon yang menggabungkan rizab berkanun dan rizab tunai minimum sebagai rizab dengan nilai 2 500. Satu lagi kelemahan calon ialah mereka tidak menggunakan konsep pengganda untuk menjawab soalan ini seperti yang dikehendaki soalan. Rizab tunai minimum ialah wang tunai yang mesti disimpan oleh bank perdagangan ke dalam banknya sendiri atau bank perdagangan lain.keseimbangan. Calon sepatutnya menggunakan agihan markah sebagai panduan untuk menjawab sesuatu soalan. Rizab berkanun ialah wang tunai yang mesti disimpan oleh bank perdagangan ke dalam bank pusat. jawapan calon tidak memuaskan. Soalan (d) menghendaki calon menghitung tingkat keseimbangan yang baharu dengan menggunakan konsep pengganda jika kerajaan menambah cukai sekali gus sebanyak 100 dan menambah perbelanjaan kerajaan (G) sebanyak 100. Oleh itu mereka tidak dapat menyediakan kunci kira-kira tersebut. Kunci kira-kira bank A selepas aktiviti pinjaman dilakukan adalah seperti yang berikut: Aset Rizab berkanun Rizab tunai minimum Pinjaman Jumlah Tanggungan 1 500 Deposit semasa 1 000 7 500 10 000 Jumlah 10 000 10 000 Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menyediakan kunci kira-kira dengan betul. Calon tidak memberikan maksud istilah tersebut dengan tepat. Sebahagian besar calon menggunakan rumus pengganda dalam ekonomi dua sektor. Soalan (b) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira Bank A jika semua lebihan rizab dipinjamkan. Jawapan bagi tingkat keseimbangan baharu ialah 8 000. maka jawapan calon juga mestilah menyenaraikan kedua-dua rizab secara berasingan. Oleh sebab rizab-rizab itu disenaraikan berasingan dalam soalan. Calon tidak sepatutnya berbuat demikian.

oleh itu.25). Sebahagian besar calon cenderung untuk memberikan rumus KSP dalam bentuk perkataan. Kadar KSP bagi tahun tersebut adalah seperti yang berikut: Tahun KSP 2005 116. Maksud sesuatu istilah mestilah dijelaskan dengan menggunakan perkataan. Oleh itu. bukannya menyatakan rumus dalam bentuk perkataan. iaitu menyatakan KSP sebagai nisbah antara indeks harga eksport dengan indeks harga import. Apabila RM1 000 dikeluarkan daripada deposit semasa tersebut. jawapan calon tidak memuaskan. (b) memberikan jawapan dalam bentuk peratus. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini dapat menghitungnya dengan betul. Sebahagian besar calon dapat memberikan jawapan yang betul. Sebahagian kecil calon yang tidak memahami langsung konsep ini menyatakan bahawa KSP ialah syarat atau peraturan atau undang-undang perdagangan antara negara. Mereka menjawab dengan menggunakan jadual proses penciptaan kredit. Antara kesalahan yang dilakukan oleh calon ialah (a) memberikan rumus yang salah (nisbah antara indeks harga eksport dengan indeks harga import – tidak didarab dengan 100). Namun begitu.81 2007 113.43 Sebahagian besar calon dapat memberikan jawapan yang betul. Soalan (b) menghendaki calon menghitung KSP dari tahun 2005 hingga tahun 2008. mereka tidak dapat menyediakan kunci kira-kira tersebut. Soalan (d) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira sistem bank jika wang tunai sebanyak RM1 000 dikeluarkan dari bank.25. calon tidak dapat menjelaskan sebab KSP tersebut menguntungkan negara jika nilainya melebihi 100. iaitu KSP menguntungkan Malaysia kerana nilainya yang melebihi 100. Kunci kira-kira tersebut adalah seperti yang berikut: Aset Rizab berkanun Rizab tunai minimum Pinjaman Jumlah Tanggungan 5 400 Deposit semasa 3 600 27 000 36 000 Jumlah 36 000 36 000 Pada amnya. Hal ini demikian kerana mereka kurang memahami konsep sistem bank. Terdapat juga calon yang tidak mengetahui bentuk kunci kira-kira. maka baki deposit semasa ialah RM9 000. 86 . Soalan 16 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud kadar syarat perdagangan (KSP). Jumlah pinjaman ialah RM30 000 dan jumlah penawaran ialah RM40 000.Soalan (c) menghendaki calon menghitung jumlah pinjaman dan jumlah penawaran wang setelah selesai proses penciptaan kredit. iaitu (1/0.47 2006 114. KSP mengukur berapa banyak import dapat dibiayai oleh seunit eksport.52 2008 112. (c) membundarkan jawapan. maka pengganda wang ialah 4. Calon sepatutnya menjawab apabila KSP melebihi 100 bermaksud bahawa 100 unit eksport dapat membiayai import melebihi 100 unit. Soalan (c) menghendaki calon menerangkan sama ada KSP tersebut menguntungkan Malaysia. Dengan nisbah rizab 0.

calon dapat menghitung peratusan sumbangan tersebut dengan betul. 87 . Soalan (d) menghendaki calon menghitung eksport bersih Malaysia dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Sebahagian calon merumuskan KSP tersebut tidak menguntungkan kerana nilainya yang semakin merosot. calon dapat menghitung eksport bersih dengan tepat. Soalan (e) menghendaki calon menghitung peratusan sumbangan eksport bersih kepada KDNK dari tahun 2005 hingga tahun 2008. Peratusan sumbangan eksport bersih kepada KDNK adalah seperti yang berikut: Tahun Sumbangan 2005 2006 2007 2008 17. Calon juga perlu memberikan penjelasan berdasarkan jawapan mereka. Pada umumnya.39 Sumbangan eksport bersih kepada KDNK semakin merosot. Eksport Bersih bagi tahun tersebut adalah seperti yang berikut: Tahun Eksport Bersih 2005 2006 2007 2008 78 383 76 486 75 569 71 467 Pada umumnya.KSP menguntungkan. Calon mendapat sebahagian markah sahaja untuk soalan ini. Ini menggambarkan calon tidak memahami maksud KSP.45 16.56 13.09 14.

kelemahan calon mengaitkan fakta kes dengan teori yang telah dipelajari menyebabkan banyak calon yang gagal mendapat markah yang tinggi. Sekalipun ini menunjukkan calon mempunyai sedikit pengetahuan.28 14.28%. Tegasnya.83% berbanding dengan tahun 2009. jawapan kebanyakan calon tidak mencapai tahap keupayaan yang sepatutnya. Peratusan calon yang lulus penuh ialah 70.86 13. Seperti tahun sebelumnya.11 10.86 D+ 3. Istilah-istilah yang digunakan juga kurang tepat dan tidak mempamerkan pembelajaran yang berkesan dalam kertas Pengajian Perniagaan. Walaupun ada calon yang cemerlang dalam menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Ini menyebabkan calon kehilangan markah. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 3. markah tidak dapat diberikan kerana jawapan calon tidak menepati keperluan pemarkahan untuk fakta. dua kemungkinan bagi keadaan ini berlaku ialah calon sememangnya tidak tahu akan teknik menjawab soalan bentuk kes atau calon sememangnya kurang memahami teori yang dipelajari lantas gagal mengaitkan teori dengan kes yang diperlukan oleh soalan. bilangan calon yang mengambil mata pelajaran ini ialah 18 577. namun lebih banyak calon yang gagal menjawab dengan baik.Pengajian Perniagaan (946) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun ini.46 D 4.24 B+ 8.26 F 17. Sekalipun banyak calon yang memilih untuk menjawab soalan aplikasi. Teknik menjawab yang dipamerkan oleh calon juga nampaknya masih kurang.25 RESPONS CALON KERTAS 946/1 Komen am Prestasi calon pada tahun ini secara amnya kurang memuaskan. iaitu meningkat sebanyak 2.82 B B– C+ C C– 4. Keperluan atau kehendak soalan masih gagal dipenuhi oleh sebilangan calon dan masih banyak calon baik yang memberikan jawapan berbentuk umum dan logik tanpa menjelaskan fakta yang diperlukan.93 14. 88 . Bentuk soalan kes atau aplikasi ini sekali lagi menjadi tapisan antara calon yang benarbenar faham berbanding dengan calon yang hanya menghafal fakta. calon pada tahun ini juga diuji melalui soalan-soalan aplikasi atau kes yang menuntut calon mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam konteks atau senario yang diberikan. Kelemahan kebanyakan jawapan dalam peperiksaan pada tahun ini adalah jawapan diberikan secara umum berdasarkan pengetahuan am atau logik semata-mata.90 A– 4. Seperti tahun 2009.

overdraf. Ada yang mentafsirkan soalan ini sebagai alat kawalan. keputusan dibuat secara kumpulan. Soalan (c) menghendaki calon menyatakan empat pendekatan pengurusan Jepun. Tiada seorang pun calon yang memberikan contoh yang lengkap bagi soalan ini. Jawapan yang lengkap adalah mengumpulkan modal yang lebih banyak untuk mengembangkan perniagaan. Ini menunjukkan pemahaman dan penguasaan mereka dalam pengajian perniagaan sangat lemah. teori X. pendekatan klasikal. dan nota janji. Soalan (b) menghendaki calon menyatakan dua kebaikan perkongsian. seperti dapat mengumpulkan modal yang banyak. Soalan (e) menghendaki calon menyatakan empat elemen utama dalam huraian kerja. belanjawan. kenaikan pangkat secara perlahan dan lain-lain. Sebilangan kecil calon dapat memberikan jawapan yang tepat. dan lain-lain sebagai jawapan. iaitu pekerjaan seumur hidup. Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan maksud untung. Mereka mentafsirkan soalan ini sebagai empat sumber dana yang boleh digunakan oleh seorang peruncit. Walau bagaimanapun. Ada pula yang menyatakan untung penting kepada peniaga sebagai ganjaran atau pulangan kepada usaha peniaga. Tiada calon yang dapat menyatakan empat sumber dana jangka pendek dengan lengkap. iaitu analisis ABC. Calon faham akan konsep dua kebaikan perkongsian tetapi ada sebilangan calon yang tidak dapat menyatakan kebaikan perkongsian dengan lengkap. iaitu soalan (a) hingga (j). TQM. dan tanggungjawab kerja. JIT dan EOQ. majoriti calon tidak dapat memberikan huraian yang tepat. Jawapan yang diberikan oleh calon adalah pinjaman daripada keluarga. Majoriti calon tidak mengetahui konsep asas perancangan. 89 . iaitu hasil ditolak dengan kos. simpanan sendiri. iaitu kredit dagangan. dan rugi ditanggung bersama. surat kredit. senarai kerja atau skop kerja atau bidang tugas. Ada yang menyatakan spesifikasi kerja dalam jawapan mereka. Ada sebilangan besar calon yang menjelaskan hasil ditolak daripada jumlah modal. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan maksud perancangan. Padahal kehendak soalan ini ialah sumber dana jangka pendek. Kebanyakan calon faham konsep untung tetapi gagal menjelaskannya dengan tepat. dan ISO. pinjaman jangka pendek. Soalan bahagian (f) menghendaki calon menyatakan empat sumber dana jangka pendek yang boleh digunakan oleh seseorang peruncit. Tiada calon yang dapat menyatakan empat elemen dalam huraian kerja dengan lengkap. tanggungjawab secara bersama. iaitu untung kasar dan untung bersih. carta Gantt. teori Maslow. ringkasan kerja. Tiada calon yang dapat memberikan jawapan yang tepat. pert. Ada sebilangan kecil calon dapat memberikan fakta yang tepat. Soalan (g) menghendaki calon menghuraikan tiga alat kawalan inventori. iaitu menentukan matlamat dan membentuk tindakan atau strategi yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut. Terdapat sebilangan kecil calon yang langsung tidak menjawab soalan ini. Jawapan yang diberikan oleh calon bagi soalan ini sekali lagi menonjolkan kelemahan mereka dalam mentafsirkan soalan dan menjawab mengikut kehendak soalan. iaitu maklumat tentang identiti kerja. pinjaman bank. Jawapan yang diberikan oleh mereka terlalu umum. pendekatan gelagat. iaitu analisis pulangan modal. teori Y.Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan terbahagi kepada 10 soalan esei pendek. mudah ditubuhkan. Ada yang menjawab terdapat dua jenis untung. pinjaman daripada saudara mara dan sebagainya. serta untung dan rugi ditanggung bersama. Mereka cenderung untuk menyatakan pendekatan pra klasikal. pemfaktoran. mudah ditubuhkan berbanding dengan syarikat.

mereka tidak menghuraikan keperluan kemahiran manusia. Soalan (i) menghendaki calon menghuraikan keperluan kemahiran manusia kepada pengurus peringkat pertengahan. seperti berhubung dengan pihak luar organisasi. iaitu “mendapatkan khidmat kaunseling atau berbual dengan rakan”. Majoriti calon gagal menjawab soalan ini dengan baik kerana jawapan yang diberikan berbentuk umum. dan ada juga yang langsung tidak menjawab soalan ini. Sementara maksud perhubungan awam pula ialah aktiviti yang dibentuk bagi mewujudkan serta mengekalkan hubungan baik antara perniagaan dengan pihak awam. iaitu memberikan arahan atau maklumat atau motivasi kepada pekerja bawahan dan juga untuk berhubungan dengan pihak pengurusan atasan. Soalan (a)(iii) menghendaki calon menerangkan tiga ciri pendekatan pemasaran moden berdasarkan fakta kes 2(a). Mereka sepatutnya menerangkan tiga kaedah tersebut. Calon tersebut gagal menjelaskan kerugian yang diakibatkan oleh punca yang tidak diinsuranskan tidak akan dibayar sebarang pampasan. Walau bagaimanapun. Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan maksud publisiti dan perhubungan awam serta kelebihannya dalam mempromosikan Kelab Warga Emas. Farmasi Utara. Jawapan yang diberikan oleh calon menunjukkan mereka tidak tahu tentang teknik menjawab soalan ini. Ada yang menerangkan pemasaran moden sebagai campuran pasaran. kaitan teori dengan kes kebanyakannya tidak dapat diterima. Jadi. Namun demikian. Soalan (j) menghendaki calon menerangkan tiga kaedah yang dilakukan oleh individu untuk mengurus ketegangan. Jawapan calon kebanyakannya hanya menjelaskan kelebihan Kelab Warga Emas dengan menggunakan fakta kes. Calon sepatutnya memberikan kaedah pengurusan ketegangan seperti “kaedah sokongan sosial” dan kemudian menghuraikan kaedah tersebut. Sebilangan kecil calon dapat menjelaskan maksud dengan tepat. iaitu mengumpul mata ganjaran atau membeli barang dengan harga diskaun atau menyatakan kelebihan promosi kepada Farmasi Utara. Majoriti calon gagal menghuraikan maksud pendekatan pemasaran moden. Kebanyakan calon hanya menyenaraikan pelbagai teknik seperti kaunseling dan senaman. Majoriti calon gagal memberikan maksud untuk kedua-dua campuran promosi tersebut dan menjelaskan kelebihan publisiti dan perhubungan awam dalam mempromosikan kelab itu. Ada segelintir calon yang dapat menghuraikan keperluan kemanusiaan kepada pengurus peringkat pertengahan. iaitu ganti rugi akan dibayar kepada si diinsuranskan atas risiko yang diinsuranskan berserta dengan contoh yang lengkap. Tiada calon yang menyatakan fakta bahawa koordinasi kerja dengan bahagian lain dalam organisasi dapat dilakukan. ada yang mengulas kelebihan Kelab Warga Emas.Soalan (h) menghendaki calon menjelaskan maksud prinsip doktrin punca terdekat. Farmasi Utara. Jawapan yang sepatutnya ialah publisiti merupakan komunikasi dalam bentuk cerita atau berita tentang produk atau perniagaan melalui media massa secara percuma atau tidak berbayar yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu melalui media massa bagi meningkatkan permintaan terhadap sesuatu produk. Soalan 2 Soalan (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud pengiklanan dan kelebihannya dalam mempromosikan Kelab Warga Emas. 90 . Ada sebilangan kecil calon yang faham akan konsep tersebut dan dapat memberikan contoh yang lengkap tetapi tidak dapat menjelaskan maksud prinsip doktrin punca terdekat. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat. Jawapan calon sepatutnya menyatakan kelebihan pengiklanan dalam mempromosikan kelab. calon tidak dapat menerangkannya dengan baik.

Calon juga tidak dapat menghuraikan gaya-gaya kepemimpinan 91 . Ada yang menerangkannya secara umum. Ada sebilangan calon yang berjaya menjawab bahawa peranan sektor awam adalah mewujudkan peluang pekerjaan. Jawapan yang sepatutnya ialah memberikan maklum balas kepada pekerja berhubung dengan prestasi mereka untuk memastikan prestasi pekerja selaras dengan matlamat organisasi. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan faktor yang mendorong peniaga mengubah entiti perniagaan daripada bentuk perkongsian kepada syarikat sendirian berhad. Ada yang memberikan jenis kawalan. sebagai kayu pengukur organisasi. Jawapan yang sepatutnya ialah memastikan pelaksanaan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan peranan pengurus sebagai komunikator. penyampai. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan empat kepentingan pengawalan bagi sebuah kilang roti. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan dua langkah pertama untuk kawalan dalam sesuatu proses pengeluaran. Kebanyakan calon gagal melakar rajah grid kepemimpinan Blake & Mouton. mengesan kesilapan dalam pengeluaran dan tindakan pembetulan. Sebilangan kecil calon dapat memberikan peranan sebagai komunikator dengan tepat. Sebahagian besar calon gagal menjawab soalan tersebut dengan tepat. Calon juga gagal memberikan jawapan yang tepat untuk soalan tersebut. memantau prestasi organisasi. penguatkuasaan undang-undang. berserta dengan huraiannya. dan jurucakap. Ada sebilangan calon menerangkan kelebihan syarikat sahaja. iaitu pemantau. perubahan persekitaran. dan sebagai kawalan. mengenal pasti perbezaan tahap prestasi setiap pekerja untuk menentukan ganjaran kepada pekerja. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan contoh yang bersesuaian. Jawapan yang sepatutnya ialah menetapkan piawai sebagai tanda aras untuk mengukur prestasi sama ada prestasi sesuatu pengeluaran itu menyimpang atau menepati piawai. Walau bagaimanapun mereka gagal memberikan huraian yang tepat. dan sebagainya. Namun begitu. Majoriti calon tidak dapat menghuraikan kelemahan perniagaan perkongsian berbanding dengan kelebihan perniagaan syarikat sendirian berhad. Majoriti calon memberikan jawapan sebagai kepentingan pengawalan. Majoriti calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang tepat. Ada sebilangan calon yang tersalah konsep dengan mentafsirkan syarikat sendirian berhad sebagai entiti perniagaan milikan tunggal. Majoriti calon yang memilih soalan ini tidak dapat memberikan jawapan dengan tepat.Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan empat kepentingan penilaian prestasi kepada organisasi. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan empat peranan sektor awam dalam perkembangan ekonomi negara. menyediakan langkah atau bentuk program latihan berdasarkan hasil penilaian prestasi. dan pengukuran pencapaian perbandingan perlu dilakukan untuk menentukan sama ada wujud perbezaan antara apa yang sepatutnya berlaku dengan apa yang sebenarnya berlaku. Kebanyakan calon yang menjawab soalan ini gagal memberikan jawapan yang tepat bagi aplikasi aktiviti pengawalan dalam konteks kilang roti. mereka gagal memberikan huraian dengan tepat. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan lima gaya kepemimpinan yang diketengahkan oleh Blake dan Mouton dengan menggunakan gambar rajah. menyediakan kemudahan infrastruktur. dan lain-lain. iaitu kawalan dalaman dan kawalan luaran sebagai jawapan. Tidak banyak calon yang memilih soalan ini.

autokratik (9.9). penyata aliran dana. mematuhi dasar kerajaan. Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan hubungan ketegangan berdasarkan kes Encik Azhar dan Encik Badri. dan membuat perancangan masa hadapan. dengan tepat. dan menyatakan lima sebab kesesuaian struktur penjabatan tersebut. rohani dan intelek. Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini.yang relevan dan memberikan jawapan yang tepat. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan tiga penyata yang terkandung dalam penyata kewangan. huraian dan contoh yang tepat dan lengkap. Majoriti calon yang memilih soalan ini tidak dapat menjawab dengan tepat. Kebanyakan calon tidak tahu bahawa hubungan tahap ketegangan berkaitan dengan tahap prestasi. Majoriti calon dapat memberikan fakta. Soalan (b)(ii) menghendaki calon mengenal pasti dua punca ketegangan dan dua tanda ketegangan yang dialami oleh Encik Azhar dan Encik Badri. iaitu penyata untung rugi. Ada juga calon yang tersalah konsep dengan menyatakan tugas penyelia ialah membaik pulih mesin yang rosak dengan 92 . dan kunci kira-kira. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga tujuan syarikat perniagaan melaksanakan pelaburan modal. Majoriti calon gagal melakar carta baharu struktur organisasi MBI (M) Bhd. asas perbandingan sistem kawalan syarikat.1). majoriti calon gagal mendapat markah penuh kerana huraian yang diberikan kurang tepat. Jawapan yang sepatutnya ialah penyata kewangan digunakan oleh pengurus syarikat untuk penilaian prestasi pelaksanaan tugas. Jawapan yang sepatutnya ialah calon perlu mengenal pasti dua punca dan dua tanda ketegangan untuk Encik Azhar dan dua punca dan dua tanda ketegangan untuk Encik Badri. iaitu jasmani. iaitu gaya kepemimpinan laissez-faire (1. Namun begitu.9). pengurusan sederhana (5. Kebanyakan calon dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu daripada penyata kewangan. penilaian semula program. Sebilangan kecil calon yang menjawab soalan ini gagal menyatakan “kegunaan” penyata kepada setiap pihak yang berkepentingan. dan memenuhi tanggungjawab sosial. Soalan (b) menghendaki calon melakar carta organisasi MBI (M) Bhd. Kebanyakan calon tidak memberikan jawapan yang tepat kerana mereka memberikan jawapan secara umum untuk kedua-dua orang tersebut. terdapat juga segelintir calon yang memberikan jawapan sifat tabii orang berjaya. emosi. Kebanyakan calon mendapat markah kerana menyatakan jawatan Pengarah Urusan dan tajuk bagi lakaran sahaja dan bukannya jawapan yang mempamerkan kefahaman dan aplikasi pengetahuan.1). dan demokratik (9. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan empat faktor kejayaan seimbang. sokongan (1. Soalan 8 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan kepentingan kemahiran teknikal bagi seorang penyelia operasi kilang. menggantikan peralatan lama kepada peralatan yang lebih canggih. Majoriti calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat. Hanya sebilangan kecil calon sahaja yang memberikan jawapan tentang perkaitan antara hubungan tahap ketegangan dengan tahap prestasi Encik Azhar dan Encik Badri.5). Jawapan calon menunjukkan bahawa calon tidak mempunyai kemahiran menjawab soalan aplikasi dan kajian kes. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan kegunaan penyata kewangan kepada pihak yang berkepentingan. menggantikan peralatan rosak. Antara tiga tujuan pelaburan modal termasuklah membeli mesin. Walau bagaimanapun.

masih terdapat calon yang gagal mengaitkan fakta dan huraian dengan kes yang diberikan. Karya seni pula ditulis sebagai lukisan. Bagi soalan berbentuk analisis daripada kes yang diberikan. KERTAS 946/2 Komen am Secara keseluruhannya. membuat penjadualan kerja. Dari segi perancangan. menggunakan masa secara optimum. seperti menghuraikan pengurusan masa sebagai “ketepatan masa” atau “menyempurnakan tugas mengikut jadual”. rakaman bunyi. dengan menyatakan punca kecil untuk manusia. Kebanyakan calon dapat memberikan lakaran umum. seperti karya sastera. Ini dapat dilihat melalui jurang markah yang ketara antara setiap soalan. buku. Calon sepatutnya memberikan jawapan. sastera ditulis sebagai penulisan. Banyak calon yang telah kehilangan markah di situ. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan bagaimana kemahiran pengurusan masa dapat membantu operasi sesebuah organisasi. Jawapan yang sepatutnya ialah menyusun tugasan mengikut keutamaan. terdapat calon yang tidak membuat persiapan yang rapi kerana jawapan yang ditulis tidak mempunyai fakta. Soalan (a) menghendaki calon menyatakan tiga karya yang mendapat perlindungan di bawah Akta Hak Cipta 1987. dan perancangan masa depan. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan terbahagi kepada 10 soalan esei pendek. mesin. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul tetapi terdapat juga calon yang memberikan contoh karya yang lebih spesifik seperti karya muzik ditulis sebagai karya lagu. Walau bagaimanapun. Namun begitu secara keseluruhannya. dan bahan. Banyak calon yang kehilangan markah huraian kerana mereka hanya menulis ulangan fakta dalam huraian dan tidak menjelaskan fakta tersebut dengan lebih lanjut. muzik. dan siaran. masih ada kelemahan dari segi menulis huraian. 93 . dengan menggunakan gambar rajah analisis Tulang Ikan. Calon juga cenderung untuk memberikan fakta yang berulang-ulang dan kadang kala fakta tersebut tidak relevan dengan kehendak soalan. dan sebagainya. Ada calon yang mendapat markah yang tinggi bagi satu soalan manakala soalan lain pula mendapat markah yang rendah. iaitu soalan (a) hingga (j). Contoh yang diberikan kurang sesuai atau tiada kaitan langsung dengan kehendak soalan. Majoriti calon memberikan jawapan umum dan berulangulang.segera. Bhd. namun kualiti lakaran bagi sebilangan calon masih lemah dan perlu dibaiki. Jawapan yang sepatutnya ialah kemahiran teknikal merupakan kebolehan mengaplikasikan kaedah atau prosedur teknik pengeluaran. Bhd. jawapan calon menunjukkan peningkatan dalam penguasaan teknik menjawab soalan dengan betul. Majoriti calon juga gagal memberikan penerangan yang tepat bagi aplikasi teori gambar rajah Tulang Ikan dengan fakta kes. majoriti calon tidak dapat menguasai keseluruhan topik yang telah diajarkan. serta memberikan punca sebenar yang dihadapi oleh syarikat tersebut. ketepatan masa. Hanya beberapa calon sahaja yang mampu menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Syarikat Jaya Sdn. seni. manakala kepentingannya pula adalah memberikan tunjuk ajar kepada para pekerja untuk menggunakan peralatan atau mesin dengan cara yang betul. filem. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Syarikat Jaya Sdn.

Soalan (c) menghendaki calon menyatakan dua peranan usahawan kepada masyarakat. banyak calon yang memberikan jawapan umum. dan perasaan tamak. tujuan komunikasi. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang tepat dan padat. Jawapan yang sepatutnya ialah mendaftarkan penubuhan. kos. Ada juga calon yang memberikan jawapan menyediakan kemudahan awam sedangkan peranan ini bukan peranan usahawan sebaliknya peranan kerajaan. Bagi soalan ini. menasihati menteri. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang betul. masih terdapat calon yang membuang masa memberikan huraian walaupun soalan berbentuk nyatakan. Terdapat juga calon yang keliru dengan memberikan jawapan tentang perjanjian terbatal atau ketaksahan perjanjian. Soalan (e) menghendaki calon menyatakan dua matlamat penubuhan kawasan Perdagangan Bebas Asean (AFTA). Soalan (h) menghendaki calon menyatakan dua punca berlakunya jenayah kolar putih. penerimaan. Jawapan yang sepatutnya ialah mengubah produk atau keuntungan atau pengeluaran atau pengurusan subsidiari atau syarikat asing kepada organisasi tempatan bersesuaian dengan ciri-ciri tempatan. Terdapat juga calon yang tidak memahami maksud lokalisasi. dan ketentuan. Namun banyak yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan yang berkisar kepada elemen penerimaan semata-mata.Soalan (b) menghendaki calon menyatakan tiga elemen yang membolehkan sesuatu perjanjian dikuatkuasakan mengikut Akta Kontrak 1950. balasan. mesej. sasaran audiens. Namun begitu. keupayaan. Oleh itu. dan kehidupan berharmoni dengan alam. Soalan (g) menghendaki calon menerangkan tiga bentuk hubungan antara manusia dengan alam berdasarkan pendekatan Timur. membatalkan pendaftaran. 94 . dan keperluan maklum balas. Soalan (i) menghendaki calon menyatakan tiga faktor yang dipertimbangkan semasa memilih media komunikasi. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang betul. memberikan khidmat nasihat. Namun begitu. amalan nepotisme. menggunakan bahan mentah tempatan. Jawapan yang sepatutnya ialah jarak. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul. Mungkin calon tersilap dengan peranan menjalankan tanggungjawab sosial. bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Jawapan yang sepatutnya ialah manusia ditugaskan untuk mentadbirkan alam sekitar. menjadi sumber inspirasi. dan sebagainya. Calon dapat memberikan jawapan yang tepat tetapi mereka banyak membuang masa apabila mereka menghuraikan setiap elemen tersebut sedangkan tugasan soalan mengkehendaki calon menyatakan tiga elemen itu sahaja. kesegeraan. Soalan (f) menghendaki calon menjelaskan konsep lokalisasi dalam perniagaan antarabangsa. Mereka memberikan maksud lokalisasi sebagai lokasi. Soalan (d) menghendaki calon menyatakan tiga peranan Jabatan Pembangunan Koperasi. niat. jawapan calon menjadi kurang tepat kerana calon mengabaikan elemen dalam kalangan negara anggota dalam setiap jawapan mereka. Jawapan sepatutnya ialah mengurangkan tarif atau kuota dalam kalangan negara anggota dan menggalakkan perdagangan bebas antara negara anggota. Jawapan yang sepatutnya ialah tawaran. meningkatkan taraf hidup masyarakat. dan sebagainya. jawapan mereka berkisar tentang kesesuaian tempat untuk membuka cawangan. status mesej. Jawapan yang sepatutnya ialah menawarkan peluang pekerjaan. seperti keberkesanan media tetapi tidak menyatakannya secara khusus. Jawapan yang sepatutnya ialah kurang kawalan dalam pengurusan.

Terdapat beberapa calon yang memberikan huraian yang betul tetapi tidak mengemukakan faktanya. Namun begitu. peniaga ialah orang yang melakukan aktiviti jual beli dan mengaut keuntungan. Jawapan yang sepatutnya ialah usahawan merupakan mereka yang menciptakan sesuatu yang baru dan melakukan pengubahsuaian. Sepatutnya jawapan yang betul ialah politik dan undang-undang. Majoriti calon dapat memberikan jawapan yang tepat bagi konsep peniaga dan usahawan. iaitu 21 hari. memilih bentuk milikan. dan perundingan mengambil tempoh yang lama. Contohnya. Pinjaman kewangan hanyalah sebahagian daripada huraian bagi sumber kewangan selain simpanan peribadi. peniaga. banyak calon yang kehilangan markah apabila menulis pinjaman kewangan sebagai fakta. Soalan 3 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan hak Encik Zakaria berdasarkan Akta Sewa Beli 1967. Calon juga cenderung untuk mengulangi fakta pembubaran akibat kematian atau kemuflisan. namun banyak yang kehilangan markah bagi konsep pengurus kerana mereka hanya menulis pengurus sebagai orang yang menerima arahan daripada pihak atasan serta mahukan kenaikan gaji. manakala pengurus ialah orang yang melaksanakan fungsi pengurusan dan menerima ganjaran gaji. tamat tempoh usaha atau pekerjaan tertentu. Soalan (b)(i) menghendaki calon menerangkan empat perkara yang perlu dipertimbangkan oleh Encik Redzuan sebelum beliau memulakan perniagaan restorannya. terdapat juga beberapa calon yang memberikan fakta sah di sisi undang-undang. Soalan (b)(ii) menghendaki calon menjelaskan empat ciri usahawan berjaya yang perlu dimiliki oleh Encik Redzuan. Encik Zakaria boleh memperkenalkan pihak ketiga kepada pemilik dan sebagainya. berunding dengan pakar. 95 . Kebanyakan calon gagal mendapat markah bagi soalan itu kerana mereka tidak menulis kata kunci jawapan bagi soalan ini. Selain itu terdapat juga calon yang keliru antara ciri dengan peranan usahawan. Namun begitu terdapat beberapa calon yang memberikan jawapan yang tidak tepat seperti berpengetahuan. dan lain-lain. Banyak calon yang dapat menjawab soalan ini dengan betul. Banyak calon yang menulis jawapan kematian atau muflis. Calon kehilangan markah kerana faktanya diulang. Begitu juga dengan sumber kewangan. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan tiga cara pembubaran perkongsian. mendapatkan sumber kewangan. Soalan 2 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan maksud usahawan. Banyak calon yang seolah-olah tidak tahu bahawa seorang pengurus perlu melaksanakan fungsi pengurusan itu. Fakta yang tidak ditulis ialah pembubaran secara tersendiri. Jawapan yang sepatutnya ialah dalam masa 21 hari selepas menerima notis.Soalan (j) menghendaki calon menjelaskan dua kesan apabila seseorang tidak memahami istilah yang digunakan dalam perundingan. mesej yang disampaikan tidak difahami. Jawapan yang sepatutnya ialah berlaku salah faham semasa perundingan. Jawapan yang banyak diberikan oleh calon ialah perundingan menemui kegagalan dan wujud salah faham. dan bersinergi. dan pengurus. berpengalaman. Hanya segelintir calon yang dapat menjawab soalan ini dengan betul. mengenal pasti pelanggan dan pesaing. menggunakan campuran pemasaran. menentukan lokasi perniagaan. Banyak calon yang memberikan jawapan yang betul bagi bahagian ini. tiada kesepakatan yang dicapai. perundingan menemui kegagalan. mengambil pekerja. Jawapan yang sepatutnya ialah menyediakan Rancangan Perniagaan.

Banyak calon yang menulis jawapan yang betul. Walhal sepatutnya. Terdapat juga calon yang mengulangi fakta seperti prasarana dan menulis tapak kilang sebagai fakta yang lain. Jawapan lain. jarang ditulis oleh calon. Terdapat calon yang salah menulis nama agensi. kelemahan dan kekuatannya. paten. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan empat jenis kemudahan yang boleh diperoleh oleh usahawan dan pihak yang terlibat dalam memberikan kemudahan tersebut. Calon seolaholah terkeliru kerana mereka memberikan kepentingan atau kegunaan Rancangan Perniagaan (RP). iaitu membangunkan tanah terbiar dan pendidikan tentang projek pembangunan tanah. psikologi. Bagi jawapan Program Pembangunan Usahawan pula. Soalan ini meminta dua perkara. Calon mungkin terkeliru dengan aktiviti koperasi perumahan. Contohnya. tugas fidusiari.Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan tiga tugas pengarah berdasarkan Akta Syarikat 1965. Banyak calon yang dapat memberikan jawapan yang betul. sasaran pasaran. Banyak juga calon yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan sebagai membangunkan tanah untuk membuat pembangunan atau perumahan. Banyak calon memberikan jawapan. contohnya Kementerian Pembangunan Usahawan ditukar menjadi Jabatan Pembangunan Usahawan. Banyak calon yang tidak dapat memberikan jawapan yang betul. seperti siapa pesaing. Sepatutnya. dan mempercepat pengagihan maklumat. terdapat calon yang menghuraikan program ini tetapi tidak menyatakan agensinya. calon menyatakan butiran terperinci apa yang perlu ada pada bahagian itu di dalam Rancangan Perniagaan (RP). iaitu tugas statutori. seperti harga. Calon kehilangan markah kerana fakta tersebut berulang. Bagi persaingan pula. dan persaingan. Soalan 5 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan tiga aktiviti yang boleh dijalankan oleh koperasi pembangunan tanah. berhati-hati. memudahkan pemasaran dan jualan. dan berusaha sewajarnya. Namun demikian banyak calon yang kehilangan markah kerana mereka menulis tentang penyediaan peralatan atau kelengkapan kepada ahli sebagai jawapan. dan lain-lain. iaitu jenis kemudahan dan pihak yang terlibat. Mereka tidak dapat memberikan fakta yang betul. calon hanya memerihalkannya secara umum tentang apakah persaingan. Soalan (d) menghendaki calon menjelaskan tiga kepentingan penggunaan internet dalam perniagaan. dan lain-lain. memudahkan penyelarasan maklumat. mereka perlu menyatakan penyediaan peralatan dan kelengkapan kepada ahli dengan harga yang berpatutan sebagai jawapan. saiz. Topik ini bukanlah topik yang popular dalam kalangan calon. Banyak calon yang kehilangan markah kerana menerangkan aspek-aspek ini secara umum. 96 . namun ada calon yang cuba menjawabnya kerana mahu mencuba soalan yang berkaitan dengan internet yang terdapat pada soalan berikutnya. Soalan (c) menghendaki calon menjelaskan rancangan perniagaan dari aspek produk. calon hanya menyatakan bahawa usahawan perlu mencipta produk dengan tidak menyatakan secara terperinci apa yang patut ada pada produk tersebut. jenama. tahap persaingan sedia ada. dan sosiologi. Calon memberikan jawapan yang hanya menjurus kepada tugas-tugas pengurusan seorang pengarah. bagi aspek produk. iaitu bidang ekonomi. calon menulis ciri-ciri persaingan. Sepatutnya. seperti mengurangkan kos komunikasi. dan tugas berskil. Soalan 4 Soalan (a) menghendaki calon menghuraikan dua pendekatan keusahawanan.

Terdapat calon yang hanya memberikan jawapan. Soalan 6 Soalan (a) menghendaki calon menjelaskan lima cabaran yang dihadapi oleh firma batik tempatan yang merancang untuk beroperasi di luar negara. sebelum ayat “penubuhan jawatan kuasa penaja sebanyak 10 orang itu dan bertanggungjawab menjalankan tugas awalan”. 97 . seperti pencemaran air. Sepatutnya. keselamatan terancam. iaitu untuk memastikan pengguna membeli barang dengan harga yang berpatutan. Majoriti calon mendapat markah penuh bagi bahagian ini. Antara kesalahan yang dilakukan oleh calon termasuklah memberikan peranan Persatuan Pengguna. iaitu mewakili pengguna sahaja. seperti pulangan modal yang terhad dan juga keuntungan yang diagih sama rata atau pembahagian lebihan yang saksama. calon hanya memberikan pertukaran wang asing sebagai jawapan. Soalan (b) menghendaki calon menghuraikan lima peranan MATRADE. Banyak calon yang kehilangan markah kerana memberikan prinsip yang salah dan tidak lagi relevan (mungkin dari sumber teks yang salah atau tidak dikemaskinikan). Tidak banyak calon yang menjawab soalan ini. Soalan (b) menghendaki calon menerangkan lima peranan badan. hanya komunikasi menegak dan komunikasi dua hala sahaja yang diterima sebagai jawapan. Calon hanya menumpukan jawapan kepada aktiviti promosi dan memberikan maklumat secara umum sahaja. Ada calon yang menulis ketiga-tiga bentuk komunikasi. Calon hanya mengulang kesan pencemaran sebanyak lima kali dengan mengaitkan fakta dengan pelbagai pencemaran. dan kesihatan tergugat. iaitu “setelah mendapat kelulusan”. Terdapat juga calon yang tidak dapat memberikan huraian dan contoh yang tepat. Calon yang menjawabnya pula tidak dapat memberikan jawapan yang betul dan tepat. udara dan sebagainya. Jawapan berulang yang lain ialah bencana alam yang melibatkan hakisan dan banjir kilat. sepatutnya mewakili pengguna dalam menyatakan ketidakpuashatian terhadap sesuatu perkara berkaitan dengan kepenggunaan. Sepatutnya. Walau bagaimanapun. Soalan (c) menghendaki calon menghuraikan proses penubuhan koperasi. Majoriti calon yang menjawab soalan ini memberikan jawapan dari sudut pencemaran sahaja. Terdapat calon yang kehilangan markah kerana memberikan jawapan “mengadakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran membuat batik”. Contohnya bagi fakta perubahan kadar pertukaran asing. Terdapat juga calon yang memberikan hak-hak pengguna sebagai fakta dan bukan kesan-kesan yang sepatutnya seperti bencana alam. Terdapat juga calon yang gagal mengaitkan lima cabaran dengan firma batik tempatan. Soalan 8 Soalan (a)(i) menghendaki calon menerangkan bentuk komunikasi yang digunakan dalam mesyuarat yang dikemukakan dalam soalan. Persatuan Pengguna. Soalan 7 Soalan (a) menghendaki calon menerangkan lima kesan negatif pengabaian tanggungjawab sosial peniaga terhadap alam sekeliling.Soalan (b) menghendaki calon menerangkan empat prinsip koperasi. jawapan yang betul ialah mengadakan latihan untuk meningkatkan kemahiran pemasaran. seperti KPDNHEP. kebanyakan calon kehilangan markah apabila calon tidak memberikan satu fakta penting. dan Better Business Bureau.

Majoriti calon dapat menjawab soalan itu dengan betul. Sepatutnya. dan halangan semantik. halangan psikologikal. Kebanyakan calon kehilangan markah kerana mereka memberikan halangan semantik sebagai halangan dari segi bahasa. Soalan (b) menghendaki calon menjelaskan tiga halangan komunikasi dalam organisasi perniagaan. iaitu halangan fizikal. Namun begitu. terdapat calon yang gagal mengaitkan setiap langkah dalam proses komunikasi tersebut.Soalan (a)(ii) menghendaki calon menjelaskan proses komunikasi yang berlaku dalam mesyuarat tersebut. halangan sosiologikal. halangan semantik ialah halangan penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna. 98 . Terdapat juga calon yang memberikan jawapan yang tertumpu kepada halangan dalam aspek kemahiran pengurusan pada seseorang pengurus.

Kekuatan calon ialah setiap jawapan yang dikemukakan mempunyai pendahuluan dan diakhiri dengan rumusan.28 D 1. ruang.83 16.25 D+ 2. bagi kertas 3 ialah 6395 orang.03%. bagi kertas 2 ialah 6853 orang. Komen soalan demi soalan Bahagian A Soalan 1 Soalan ini memerlukan calon menyenaraikan lima peranan reka bentuk grafik. Soalan 3 Soalan ini berdasarkan karya Paul Cezanne yang berjudul Still Life with Basket of Apples (1895).06 B+ B B– C+ C C– 2. Namun ada sebahagian calon yang keliru dengan peranan reka bentuk grafik dengan elemen reka bentuk grafik. Mutu jawapan calon untuk soalan ini sangat rendah.6 12. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 5.26 A– 6. Calon hanya dapat menerangkan nilai estetik secara umum sahaja. Sebahagian calon dapat menjawab dengan baik.59 F 5.01 19. 99 . calon hanya menjawab secara umum sahaja. hiburan. manakala kelemahan calon ialah dari segi menghuraikan fakta. Majoriti calon tidak dapat menerangkan nilai praktikal dalam sesebuah karya. dan kesatuan diolah dalam karya tersebut.Seni Visual (970) PRESTASI KESELURUHAN Pada tahun 2010.23 13. Peranan reka bentuk grafik adalah seperti penyampaian mesej. Soalan ini memerlukan calon menjelaskan bagaimana kesan visual seperti warna. iaitu dari aspek keindahan.62 RESPONS CALON KERTAS 970/1 (TEORI SENI VISUAL) Komen am Secara keseluruhannya. Peratusan calon yang lulus penuh dalam mata pelajaran ini pada tahun ini ialah 86. atau pemujukan. Kebanyakan calon dapat menjawab dengan betul dari aspek warna tetapi dari aspek ruang dan kesatuan. Soalan 2 Soalan ini memerlukan calon menerangkan nilai praktikal dan nilai estetik dalam sebuah karya Seni Visual. bilangan calon bagi kertas 1 ialah 6854 orang. mutu jawapan calon bagi kertas ini pada tahun ini adalah baik. dan bagi kertas 4 ialah 420 orang.27 15.

dan kreativiti dengan baik. dan sosial. pengolahan komposisi. Soalan ini menghendaki calon menghuraikan aspek psikologi yang terdapat dalam karya tersebut. iaitu melibatkan unsur dan prinsip rekaan. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan aspek pendekatan sejarah seni untuk memahami sesebuah karya.Soalan 4 Soalan ini merujuk kepada karya Syed Ahmad Jamal yang berjudul Tulisan. Mutu jawapan calon amat baik. Soalan ini agak mencabar kerana kebanyakan calon tidak dapat menjawab makna yang tersirat kerana tidak dapat dijangka oleh pemikiran mereka. peristiwa. pengalaman peribadi. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon menjelaskan bagaimana unsur persekitaran dapat mempengaruhi proses penghasilan karya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana mereka dapat memahami kehendak soalan yang berkaitan dengan aspek psikologi. sejarah. dan ekspresi budaya. Soalan 8 Soalan ini memerlukan calon membincangkan bagaimana pengalaman intelektual dapat diperluas menerusi proses eksperimentasi penghasilan karya. fenomena alam. dan aliran. Sebahagian besar calon tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. karya. kegiatan sosial. 100 . dan sebagainya yang dapat mempengaruhi proses penghasilan karya. Jawapan yang diberikan oleh calon adalah umum dan tersasar daripada kehendak soalan. Calon dapat menjawab soalan ini dengan memberikan penekanan terhadap aspek sumber alam semula jadi. Soalan ini memerlukan calon membincangkan fakta dan menghuraikan fakta secara kukuh. buatan manusia. eksperimen media yang melibatkan alat dan bahan. Makna yang tersurat pula ialah mencari identiti. Sebahagian calon dapat menghuraikan aspek psikologi seperti emosi. Antara jawapan yang sepatutnya diberikan termasuklah peristiwa semasa. Jawapan yang diberikan juga disertai dengan contoh. Kebanyakan calon menjawab secara umum dan mengikut kefahaman mereka sahaja. Makna yang tersirat bagi karya ini adalah mencerminkan kecenderungan penulis terhadap tulisan Jawi. Bahagian B Soalan 7 Soalan ini berdasarkan gambar hasil karya Dzulkifli Buyong yang berjudul Murid Sekolah (1962). Sebahagian besar calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dan memuaskan. mendukung Islam. pengkarya atau tokoh. sensitiviti. Karya ini berkonsepkan abstrak dan memerlukan calon menjawab dari segi makna yang tersurat dan makna yang tersirat. Antara jawapan yang perlu dibincangkan termasuklah dari aspek idea yang meliputi konsep. Soalan 6 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan bagaimana sumber daripada peristiwa dan pengalaman dapat mempengaruhi pembentukan idea dalam penghasilan sesebuah karya. Mutu jawapan calon agak rendah. falsafah dan rujukan. Jawapan yang diberikan sepatutnya berkaitan dengan kronologi peristiwa. ekspresi. serta eksperimen teknik.

Setingnya ialah di atas meja yang beralaskan plastik lut sinar terletak seikat sayur berdaun hijau seperti sawi atau kangkung. sebiji buah terung bulat. maksud. Sebahagian air dapat juga dilihat di atas plastik lut sinar yang digunakan sebagai alas meja untuk himpunan benda tersebut. dan kenderaan yang terdapat dalam gambar tersebut. manakala mutu hasil lukisan calon bagi kertas ini sedehana berdasarkan aspek seni reka (jalinan) yang lebih mencabar kepada calon. Faktafakta diberikan secara berselerakan. terletak sebiji buah tomato. dan senaskhah surat khabar yang dalam kedudukan terbuka serta sebahagian surat khabar tersebut terjuntai jatuh dari meja. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. KERTAS 970/2 (LUKISAN) Komen am Kertas ini mengemukakan soalan berdasarkan seting yang disediakan. serta penggunaan prinsip rekaan. Namun begitu. Bahagian C Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan bagaimana imejan bendera Malaysia dapat dijadikan sebagai satu sumber penerokaan idea untuk menghasilkan sebuah karya yang bertemakan Kemerdekaan Malaysia. Berhampiran sayur di sebelah kiri. sebiji buah nanas. teknik titik. masa. flora dan fauna. Calon dikehendaki melukis dari sudut pandangan calon bagi seting yang telah disusun. Calon dikehendaki menilai keberkesanan makna dan teknik karya tersebut. Secara keseluruhannya mutu soalan bertambah baik. Komen soalan Soalan ini menghendaki calon membuat satu lukisan dengan menggunakan media kering dan teknik yang sesuai berdasarkan seting yang diberikan. Calon memberikan jawapan berbentuk fakta seperti warna. reka bentuk bangunan. penggunaan ruang. Soalan 12 Soalan ini berdasarkan karya Hashim Hassan yang berjudul Pencerobohan (1987). dan teknik batik canting.Soalan 10 Soalan ini berdasarkan gambar foto hasil karya Wan Seng Yip yang berjudul Cross Road (1963). 101 . Calon dikehendaki memberikan tafsiran terhadap imej dalam karya tersebut. dan perlambangan imej yang terdapat pada bendera Malaysia. identiti lokasi. perlambangan. Calon diuji dalam kemahiran melukis mengikut faktor dan permasalahan yang dikemukakan dalam soalan. gaya hidup. calon menjawab secara tidak teratur dan tersusun. Kelemahan calon yang dapat dikesan ialah calon masih kurang berupaya dalam kemahiran menggunakan teknik lukisan yang sesuai. kadar banding yang sepatutnya. Antara jawapan yang boleh diberikan termasuklah kesibukan di bandar. Antara jawapan yang boleh diberikan termasuklah persekitaran dan peristiwa pergaduhan dua ekor burung. Kebanyakan calon dapat menjelaskan karya tersebut dari aspek makna dan teknik yang baik. Kebanyakan calon dapat menjawabnya dengan baik. Calon juga memerlukan kecekapan pengurusan masa memandangkan bilangan objek yang bertambah. Sayur-sayuran kelihatan segar kerana dibasahi air.

Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan sebuah rekaan logo yang menonjolkan identiti korporat bagi sebuah syarikat perdagangan bertaraf antarabangsa yang mengeksport barang kraf tangan tempatan. Namun terdapat juga calon yang tidak memahami kehendak soalan pengkaryaan ini dan hanya membuat kraf batik. serta penggunaan prinsip rekaan. Terdapat calon yang tidak memahami keutamaan. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan dunia teknologi digital dan nilai kemanusiaan. Soalan ini memerlukan calon menjawab dua persoalan yang berbeza. mereka tidak memberikan fokus kepada objek yang utama. Kelemahan calon dikesan ialah kurang berupaya melukis bentuk objek dengan baik terutamanya yang melibatkan penggunaan ruang. Ini akan menguji kemahiran calon terhadap kefahaman dan pengetahuan tentang aspek formal. Namun demikian. Calon dapat juga menghasilkan karya kesantunan dengan menggunakan teknik batik dan motif sendiri. Calon dikehendaki menghasilkan karya tersebut dalam bentuk dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D) dengan menggunakan media yang sesuai. Majoriti calon yang memilih soalan ini dapat menghasilkan kerja dengan baik dan dapat menjawab mengikut spesifikasi yang ditetapkan. terdapat calon yang menggunakan media kering seperti pen dan ini dapat menimbulkan sifat objek yang dramatik. Terdapat calon yang menitikberatkan latar belakang melebihi set objek. Persoalan tema yang dikemukakan dalam soalan ini adalah meluas dan mencabar serta skop tema ini perlu dihalusi dan diberi fokus oleh calon. Secara keseluruhannya. mutu lukisan yang dihasilkan oleh calon adalah sederhana. Kebanyakan calon memberikan fokus kepada imej telefon bimbit sebagai kandungan persoalan teknologi digital. 102 . pencahayaan dan suasana.Soalan ini menguji calon untuk menghasilkan lukisan yang dapat membezakan aspek bentuk dan sifat objek pada seting yang disediakan. rupa. jalinan. kadar banding yang sepatutnya. Sedangkan calon sepatutnya menggunakan aspek formal seni visual untuk menimbulkan sifat-sifat objek dalam karya. Penghasilan portfolio juga menunjukan peningkatan daripada tahun lepas. Calon masih kurang berupaya dalam kemahiran menggunakan teknik lukisan yang sesuai. bentuk. garisan. Calon juga menggunakan teknik campuran media yang berkesan. Secara keseluruhannya. iaitu teknologi digital dan nilai kemanusiaan. terdapat juga calon yang menghasilkan karya dengan kreatif dan unik hingga tahap yang sangat tinggi. prestasi calon pada tahun ini adalah sederhana. Guru pembimbing memainkan peranan penting dalam penghasilan karya calon. Projek ini memerlukan calon membuat portfolio dan hasil karya. Soalan ini memerlukan calon mentafsirkan konsep kesantunan. Soalan 2 Soalan ini memerlukan calon menghasilkan sebuah karya seni visual yang bertemakan kesantunan. Namun begitu. KERTAS 970/3 (PROJEK PENGHASILAN KARYA: KERTAS ARAHAN KERJA KURSUS) Komen am Kertas ini berbentuk projek atau kerja kursus yang memerlukan bimbingan guru Seni Visual. Justeru. Mutu portfolio pula bertambah baik daripada tahun lepas. penggunaan ruang.

Calon sepatutnya menghasilkan lima lakaran yang menggambarkan imej yang dapat diserasikan dengan bahan dan teknik yang dicadangkan untuk karya tersebut di samping menepati isi tema. terdapat karya yang dihasilkan tidak kemas atau tidak kukuh. Soalan 2 Soalan ini menguji calon dalam bidang perekaan dengan mencadangkan rekaan produk sabun. lantas menjelaskan teknik dan prosedur catan. Secara keseluruhannya. Soalan ini memerlukan kemahiran yang teliti dan kreatif. Justifikasi tentang penggunaan teknik tidak dinyatakan dengan baik kerana kekurangan pengetahuan dalam bidang seni cetak. Kebanyakan calon gagal mengemukakan huraian yang jelas tentang bentuk lakaran yang dicadangkan mengikut teknik cetakan dalam soalan pengkaryaan. gaya penampilan karya dan justifikasi. calon perlu menyatakan analisis dari aspek kebaikan dan kelemahan ciri rekaan 103 . kemasan. Calon dikehendaki menyatakan analisis visual mereka tentang rekaan bentuk sabun yang sedia ada dan kemudian mencadangkan satu rekaan bentuk baharu yang sesuai dengan cita rasa golongan remaja. Unsur budaya tempatan yang ditonjolkan perlulah bersesuaian dengan penggunaan ruang restoran. Kemudian. KERTAS 970/4 (TEORI PENGHASILAN KARYA) Komen am Kertas ini menguji calon dalam aspek teori penghasilan karya seni visual dalam bentuk pengkaryaan dan perekaan. Kelemahan calon menguasai pengetahuan asas bidang seni visual adalah punca utama yang menjejaskan mutu jawapan. Calon dikehendaki menghasilkan lima lakaran perolehan hal benda. Walaupun calon dapat memahami maksud soalan dengan baik. Namun demikian. Mutu lakaran pada umunya adalah sederhana. kesesuaian. Calon dikehendaki memilih satu daripada lakaran terbaik dan membuat lakaran secara terperinci serta memberikan huraian tentang pemilihan imej yang bertepatan dengan tema. mutu jawapan calon adalah sederhana. calon perlu mengemukakan alasan tentang bahan dan teknik yang akan digunakan untuk menyokong penonjolan imej. Secara keseluruhannya. Di samping itu. calon dapat menjawab dengan baik. Penggunaan perbendaharaan kata dan istilah calon tidak tepat dan amat terhad. dan cara persembahan. Terdapat calon yang tidak memahami maksud seni cetak. Kemudian satu lakaran yang dipilih daripada lima lakaran itu perlulah diterangkan secara terperinci bagaimana lakaran itu menterjemahkan tema Malaysia Indah.Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menghasilkan model reka bentuk hiasan dalaman bagi ruang sebuah restoran yang moden yang mempunyai unsur-unsur budaya tempatan yang boleh membangkitkan selera pengunjung. dan persembahan. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menguji kebolehan calon mengemukakan cadangan bagi menghasilkan satu karya seni cetak yang bertemakan Malaysia Indah bersempena dengan Tahun Seni Rupa Malaysia. namun mereka masih tidak begitu berjaya menampilkan pengetahuan dalam bidang seni visual seperti yang dikehendaki oleh soalan. Calon perlu mengemukakan empat penyataan permasalahan rekaan berkaitan dengan rekaan bentuk sabun supaya menarik dan mempengaruhi cita rasa pembeli daripada golongan remaja. cadangan media dan teknik serta justifikasi. Antara kelemahan calon yang utama yang menjejaskan calon termasuklah tidak menguasai pengetahuan asas bidang seni visual dan tidak dapat menunjukan penguasaan perbendaharaan kata seni visual yang baik.

Calon juga dapat menyenaraikan empat permasalahan yang dikehendaki oleh soalan. Calon perlu mengemukakan empat lakaran bagi mencari bentuk rekaan baharu sabun itu. calon perlu memilih satu lakaran sebagai cadangan kepada bentuk baharu rekaan berserta empat alasan tentang keistimewaan bentuk rekaan tersebut. mutu jawapan calon bagi soalan ini adalah baik berbanding dengan soalan satu. Secara keseluruhannya. Kelemahan calon dikesan pada kegagalan calon membezakan maksud “visual bentuk” dan “ciri bentuk”. Daripada empat lakaran itu. 104 . Terdapat calon yang menunjukkan daya kreativiti yang tinggi melalui huraian yang meyakinkan dan kelainan lakaran yang dikemukakan.yang sedia ada. Calon dapat menampilkan pengolahan idea yang jelas dan tepat melalui tulisan dan persembahan lakaran yang bermutu dan berunsur penerokaan.

dan PSN.35 D+ 5.81 11.41 D 4.02 B B– C+ C 9. mutu jawapan calon adalah lemah berbanding dengan jawapan calon pada tahun 2009. (f) tidak menunjukkan jalan kerja yang lengkap bagi amaun yang memerlukan jalan kerja dan penghitungan. Pencapaian calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 7.41 B+ 7.88% pada tahun 2009. Peratusan calon yang lulus penuh mata pelajaran ini pada tahun 2010 ialah 66.50 A– 7.30% pada tahun 2009. menurun sebanyak 0. (g) tidak memahami maklumat tambahan yang diberikan dalam soalan.09% berbanding dengan 44. sebaliknya menggunakan singkatan yang tidak diterima umum seperti PHR. (e) tidak menyediakan kunci kira-kira mengikut jadual 9. dan relevan dengan kehendak soalan dalam menjawab soalan kualitatif dan juga dalam menyediakan lejar dan jurnal.23 F 19. 105 .71 C– 4. Penurunan ini juga disebabkan oleh kegagalan calon menjawab soalan yang berbentuk kualitatif yang menjadi sebahagian daripada pecahan soalan dalam tiap-tiap soalan.72% berbanding dengan 67. sesuai. (b) tidak menggunakan rumus yang betul bagi penghitungan nisbah. dan (h) tidak memberikan jawapan seperti akaun dan penyata pendapatan yang relevan dengan kehendak soalan. (d) tidak menulis urus niaga yang direkodkan dengan lengkap. kelemahan calon tahun 2010 bagi kertas ini adalah seperti yang berikut: (a) gagal menjawab soalan kualitatif dengan betul atau tidak menjawab soalan kualitatif langsung. Secara umumnya. SNT.43 11. Calon gagal menggunakan item yang tepat dalam menyediakan jurnal dan lejar walaupun dapat menghitung dengan tepat.54%.Perakaunan (948) PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 2756 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran ini pada tahun 2010. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang lengkap bagi soalan 1 yang wajib dijawab oleh semua calon.79% kepada 33. Akta Syarikat 1965. Kegagalan menjawab soalan ini dengan lengkap menyebabkan min keseluruhan kertas menurun sebanyak 11.97 11.15 RESPONS CALON KERTAS 948/1 (PERAKAUNAN) Komen am Secara keseluruhan. (c) tidak menggunakan istilah atau item yang betul.

(iii) pusing ganti inventori (iv) nisbah semasa. Soalan ini menjadi pilihan kebanyakan calon. (ii) pulangan atas aset. bahagian (ii) menghendaki calon menyediakan kunci kirakira bagi mempersembahkan ekuiti pemilik syarikat mengikut format Jadual 9 Akta Syarikat 1965. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyediakan (i) beberapa akaun lejar dan menentukan jumlah yang akan dipindahkan ke akaun untung rugi. Kebanyakan calon dapat menyediakan dengan betul akaun lejar dan kunci kira-kira yang dikehendaki. atau kaedah titik pengeluaran bagi industri perlombongan. Kelemahan calon dalam menjawab bahagian ini adalah mereka gagal menulis dengan tepat item bagi urus niaga yang direkodkan walaupun amaun yang direkodkan adalah tepat. Jawapan yang tepat adalah seperti yang berikut: (i) Titik pengiktirafan hasil perlu untuk mematuhi prinsip pemadanan yang memerlukan semua belanja dipadankan dengan hasil dalam tempoh perakaunan yang sama untuk mendapatkan untung bersih sebenar. (iii) Kaedah lain yang boleh digunakan bagi mengiktiraf hasil ialah kaedah peratusan siap seperti yang biasanya digunakan dalam industri pembinaan. (iii) konvensyen konservatisme. (v) nisbah cepat. Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon (i) menjelaskan kepentingan titik pengiktirafan hasil dalam pengukuran pendapatan. (ii) Kriteria yang memenuhi syarat untuk mengiktiraf hasil adalah apabila barang atau perkhidmatan telah diberikan kepada pembeli yang telah mengiktiraf liabiliti ke atas barang atau perkhidmatan yang diberikan. dan (vi) purata tempoh kutipan akaun belum terima bagi dua syarikat yang dinyatakan. kaedah titik kutipan tunai bagi industri perbankan. Kebanyakan calon dapat menggunakan rumus yang betul bagi menghitung kehendak soalan bahagian (c)(1) (i) hingga (vi). dan (iii) menyenaraikan hak pemegang saham biasa berbanding dengan hak pemegang saham keutamaan. dan nilai tunai untuk barang atau perkhidmatan telah diambil kira. (ii) menyatakan kriteria yang menjadi syarat untuk mengiktiraf hasil pada titik jualan. dan (iii) menyatakan dua kaedah lain yang boleh digunakan untuk mengiktiraf hasil. (ii) nilai boleh realis bersih. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang terkeluar daripada skop yang diminta. Namun. iaitu yang berkait dengan konteks inventori.Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud (i) kos sejarah. Soalan bahagian (c)(1) menghendaki calon menghitung (i) margin untung bersih. manakala penjual mengiktiraf pemindahan hak milik barang atau perkhidmatan berkenaan kepada pembeli. Soalan 3 Soalan ini menghendaki calon (i) menyediakan catatan jurnal bagi merekodkan urus niaga berkaitan dengan saham modal sebuah syarikat. manakala soalan (b)(ii) pula menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira. mereka tidak dapat menjawabnya dengan tepat kerana jawapan bahagian ini memerlukan penilaian kualitatif. 106 . Namun terdapat sebilangan kecil calon yang menggunakan rumus yang salah bagi pulangan atas aset kerana tidak menggunakan purata aset sebagai pembawah. dan (iv) konvensyen ketekalan dalam konteks penilaian inventori.

calon hendaklah menunjukkan catatan kontra di kedua-dua lajur bank dan tunai.000 unit saham keutamaan pada nilai par RM1. iaitu masing-masing kredit tunai sebanyak RM15.690 dan baki kredit (overdraft) bank sebanyak RM958.990 (jualan tunai sebanyak RM21.000. Kebanyakan calon tidak dapat menghitung jualan sebanyak RM24. 353. Stok akhir merupakan angka imbangan.00 setiap satu Modal saham diterbitkan dibayar penuh: 170.600 juga gagal dihitung oleh calon. 640 107 . Belian sebanyak RM15.000. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan buku tunai. atau kerani akaun tidak berkemahiran.000 unit saham biasa pada nilai par RM2. peniaga sendiri tidak mempunyai kepakaran. Hutang lapuk atau cek dipulangkan tidak diterima sebagai jawapan. 000 1.800 unit saham biasa pada nilai par RM2. akaun lejar kenderaan perlu disediakan. Kos bagi kenderaan yang dilupuskan ialah RM 500. dan tiada peruntukan undangundang. iaitu RM1. Penyediaan bahagian ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira mengikut format Jadual 9 Akta Syarikat 1965 adalah seperti yang berikut: Modal saham dibenarkan: 500. Butiran yang tepat di lajur bank sebelah kredit ialah penghutang. 000 4. 760 236. modal kecil. Soalan bahagian (b)(ii) mengkehendaki calon menyediakan penyata pendapatan. 000. 000 170. volum urus niaga kecil. Untuk memudahkan calon menghitung nilai buku bersih.00 setiap satu 2.032 untuk mendapatkan butiran jualan (angka imbangan) di lajur debit tunai sebanyak RM21. peniaga amalkan sikap ambil mudah. Jawapan yang tepat ialah perniagaan kecil. 000 161.690 dari buku tunai di (b)(i) dan jualan kredit sebanyak RM3. berlaku kebakaran.300 dari akaun kawalan penghutang).00 setiap satu Rizab: Premium saham keutamaan Premium saham biasa Keuntungan tertahan Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan sebab mengapa masih banyak peniaga yang menyediakan catatan perakaunan yang tidak lengkap.560 diperoleh dari kawalan pemiutang dan mesti ditolak dengan ambilan sebanyak RM360. Kebanyakan calon memberikan jawapan yang salah seperti dokumen hilang. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan butiran yang tepat untuk maklumat tambahan (2) yang berkaitan dengan ringkasan penyata bank tentang debit cek dipulangkan (hutang lapuk). tetapi calon gagal menggunakan nama akaun yang tepat bagi setiap urus niaga yang direkodkan dalam jurnal.Calon dapat menentukan amaun yang tepat bagi direkodkan dalam jurnal dan menyediakan kunci kira-kira.000 unit saham keutamaan pada nilai par RM1. 600 101. Baki akhir lajur tunai telah diberikan dalam soalan. Laba daripada pelupusan sebanyak RM2. 500. calon dapat memberikan jawapan yang memuaskan kecuali mereka gagal menghitung belanja susut nilai sebanyak RM2. Kunci kira-kira yang disediakan juga tidak mematuhi format yang dikehendaki mengikut Jadual 9 Akta Syarikat 1965. 000 4. Bagi butiran belanja.206.00 setiap satu 676.032 dan debit bank sebanyak RM15.

110. Kebanyakan calon gagal menghitung rugi pelupusan peralatan pejabat sebanyak RM600. atau untung sebanyak RM3.800. Jawapan dan penghitungan yang lain memuaskan. Soalan bahagian (b)(iii) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan angka susut nilai terkumpul peralatan pejabat sebanyak RM1. Bagi penyata pendapatan untung bersihnya ialah sebanyak RM7. Sebahagian calon menulis butiran sebagai penerimaan dan pembayaran di bahagian kredit. peruntukan susut nilai sebanyak RM2.000 dengan susut nilai terkumpulnya sebanyak RM5. Sumbangan ini sepatutnya dicatat sebagai hasil derma sebanyak RM500 di bahagian kredit akaun pendapatan dan perbelanjaan dan tidak perlu direkodkan di bahagian debit sebagai belanja jamuan akhir tahun. dan ambilan sebanyak RM6. iaitu untung aktiviti kem sebanyak RM3. catatan calon debit pemiutang dan kredit bank adalah sebanyak RM4. butiran yang betul ialah akaun belum bayar.090. Calon dikehendaki menulis jawapan butiran dengan tepat. Antara jawapan yang diberikan oleh kebanyakan calon adalah disebabkan sumbangan yuran diperlukan untuk melaksanakan aktiviti kelab.950 bagi untung aktiviti kem. Jawapan bagi yuran ahli yang dipindahkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan ialah sebanyak RM15. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud catatan pelarasan dan menyatakan sebab catatan pelarasan perlu dibuat. Sebilangan kecil calon menggunakan singkatan PSN dan BSN bagi peruntukan dan belanja susut nilai. Soalan bahagian (b)(ii) menghendaki calon menyediakan akaun perdagangan. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan catatan jurnal untuk merekodkan pelarasan. Sebab catatan pelarasan perlu dibuat adalah untuk mematuhi prinsip perakaunan yang diterima umum dan untuk membetulkan sebarang kesilapan yang terdapat dalam akaun.950.000. Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan sebab sumbangan yuran tahunan ahli sesebuah persatuan dianggap sebagai pendapatan. Soalan bahagian (b)(iii) menghendaki calon menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Terdapat calon yang memberikan butiran untung kasar sebanyak RM3. Kebanyakan calon memberikan jawapan maksud pelarasan sebagai pembetulan kesilapan sahaja.000.950. Terdapat sebilangan kecil calon yang keliru dengan maklumat tambahan (2). Butiran yang betul ialah bank atau tunai.590. Kebanyakan calon tidak menggunakan butiran akaun yang sedia ada dalam imbangan duga untuk merekodkan catatan jurnal.000. Penggunaan semua jenis singkatan dalam jawapan tidak diterima.100. Soalan bahagian (b)(i) menghendaki calon menyediakan akaun yuran. Jawapan yang tepat ialah ahli-ahli tidak dianggap sebagai pemilik dan yuran yang dibayar tidak dapat diambil balik. Jawapan bagi lebihan pendapatan ialah sebanyak RM6. Dalam pelarasan (1). Soalan bahagian (b)(iv) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira kelab.600 (5200 + 1040 + 360). Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang memuaskan kecuali angka bagi kenderaan sebanyak RM10. 108 . Catatan debit pemiutang tiada dalam imbangan duga.200 dan dana terkumpul awal RM33.sebanyak RM6. Jawapan yang lengkap ialah catatan pelarasan merupakan proses pelarasan baki-baki akaun untuk menunjukkan baki akaun sebenar perniagaan.

Bagi pelarasan (2) pula, kebanyakan calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat seperti di bawah: Dt Kt Dt Kt Perabot dan peralatan 3,000 Pelupusan perabot dan peralatan Peruntukan susut nilai Perabot dan peralatan 7,000 Pelupusan Perabot dan peralatan 3,000 Perabot dan peralatan Laba pelupusan Perabot dan peralatan 3,000

7,000 3,000

Bagi pelarasan (3) calon dikehendaki menghitung dan mencatat belanja susut nilai dan peruntukan susut nilai aset perabot sebanyak RM2,380, kenderaan sebanyak RM17,625, mesin dan loji sebanyak RM8,620, dan bangunan sebanyak RM1,680. Kebanyakan calon menggunakan singkatan apabila menyediakan catatan jurnal bagi pelarasan (3). Bagi pelarasan (4) belanja komisyen belum bayar, calon telah menggunakan butiran belanja komisen untuk mendebit RM1,600. Ini tidak diterima kerana dalam imbangan duga, terdapat akaun belanja jualan dan agihan. Calon sepatutnya menggunakan butiran belanja jualan dan agihan untuk mencatat belanja komisyen. Bagi pelarasan (5), kebanyakan calon melakukan kesilapan dengan mencatatkan akaun belum terima sebagai penghutang. Jawapan belanja hutang ragu sebanyak RM250 tidak boleh dicatat sebagai belanja peruntukan hutang ragu. Bagi pelarasan (6), berikut: Dt Kt Dt Kt hampir semua calon tidak dapat memberikan jawapan yang tepat seperti yang Cukai 23,900 Cukai belum bayar Cukai belum bayar 10,900 Belanja pentadbiran

23,900 10,900

Bagi pelarasan (7) dan (8), jawapan calon memuaskan. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebilangan kecil calon yang tidak memberikan keterangan jurnal dan ini telah menyebabkan calon kehilangan markah. Soalan bahagian (b)(ii) menghendaki calon menyediakan akaun tergantung. Jawapan calon tentang akaun tergantung sepatutnya diselesaikan dan tidak berbaki seperti yang berikut: Akaun tergantung Inventori 11,600 Baki b/b Belanja jualan dan agihan 2,000 9,600

Jawapan bagi perbezaan dalam buku untuk baki b/b tidak diterima. Soalan bahagian (c)(iii) menghendaki calon menyediakan kunci kira-kira. Kelemahan calon dalam bahagian jurnal telah memberikan kesan kepada jawapan akhir yang dipindahkan ke kunci kira-kira. Kebanyakan calon menggunakan singkatan PSN yang tidak diterima bagi aset tetap. Kunci kira-kira boleh disediakan tanpa menyediakan penyata pendapatan tertahan, manakala untung bersih di kunci kira-kira ialah angka imbangan yang bernilai RM117,345.

109

Kertas 948/2 (Perakaunan)

Komen am Jawapan calon secara keseluruhan memuaskan dan jawapan calon bagi soalan yang berbentuk kualitatif bertambah baik, teratur, dan jelas berbanding dengan jawapan calon tahun 2009. Secara umumnya, kelemahan calon tahun 2010 bagi kertas ini adalah seperti yang berikut: (a) gagal memberikan jawapan yang lengkap bagi soalan yang berbentuk kualitatif, iaitu jawapan terlalu ringkas tanpa huraian atau penjelasan; (b) menjawab lebih daripada tiga soalan pilihan; (c) menjawab dengan menggunakan pensel. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menghuraikan faedah penggunaan komputer untuk memproses data perakaunan, bahagian (b) menghendaki calon menyatakan perbezaan antara kos produk dengan kos tempoh berserta dengan contoh, bahagian (c) menghendaki calon (i) menghitung kos barang dikilang, (ii) menghitung kos pertukaran dan kos prima, dan (iii) menghitung kos barang dikilang berdasarkan maklumat tambahan, dan bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan unsur dan tatacara kawalan dalaman bagi penerimaan tunai dan jualan berdasarkan maklumat dalam soalan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan bahagian (a), (b), (c), dan (d) dengan baik walaupun soalan bahagian (a), (b), (d) adalah soalan kualitatif. Kelemahan calon dalam menjawab soalan ini adalah seperti yang berikut. (i) Calon keliru dengan kos bahan tak langsung dan kos buruh tak langsung yang perlu diambil daripada jumlah kos bahan dan kos buruh untuk dimasukkan ke dalam kos overhed kilang yang menyebabkan penghitungan jumlah kos prima dan kos pertukaran salah. (ii) Dari segi penggunaan istilah penetapan/penentuan tanggungjawab, terdapat calon yang menggunakan istilah yang salah, iaitu pengagihan tanggungjawab. (iii) Untuk tatacara kawalan dalaman, kebanyakan calon dapat menyatakan unsur kawalan dalaman dengan betul, tetapi gagal menyatakan tatacara untuk penambahbaikan. Sebaliknya, calon memberikan tatacara yang sudah sedia diamalkan oleh perniagaan yang dinyatakan dalam soalan. Jawapan: (c)(i) RM792,500, (ii) RM576,175 dan RM345,825, (iii) RM799,500 Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan item yang perlu ada dalam invois belian bahan, bahagian (b) menghendaki calon memberikan andaian dalam model kuantiti pesanan ekonomi, bahagian (c) menghendaki calon menyatakan maksud kos pesanan dan kos simpanan berserta dengan contoh, dan bahagian (d) menghendaki calon, (i) menghitung kuantiti pesanan ekonomi, bilangan pesanan, titik pesanan semula, dan jumlah kos pada tahap kuantiti pesanan ekonomi, dan (ii) melakar graf kuantiti pesanan ekonomi. Kebanyakan calon dapat menyatakan item yang perlu ada dalam invois belian bahan, iaitu nama dokumen, nama dan alamat pembekal, nama dan alamat pembeli, nombor invois, tarikh, butiran tentang bahan, syarat belian, dan lain-lain. Begitu juga dengan andaian kuantiti pesanan ekonomi,

110

iaitu kuantiti pesanan ekonomi adalah sama pada setiap titik pesanan semula, permintaan serta kos pesanan, kos simpanan, dan masa menunggu dapat ditentukan, kos pesanan tidak dipengaruhi oleh kuantiti pesanan, tidak berlaku kehabisan inventori, dan lain-lain. Kebanyakan calon tidak memberikan contoh ‘kos pesanan’ yang betul. Contoh yang diberikan ialah kos pengangkutan sedangkan jawapan yang betul ialah kos memesan seperti belanja telefon, faks, dan setem. Jawapan: Kos pesanan ekonomi (KPE) = 671 unit, Bilangan pesanan setahun = 15 pesanan, Permintaan sehari = 27.40 unit sehari, dan Jumlah kos pada KPE = RM6,730 Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara buruh langsung dengan buruh tak langsung, bahagian (b) menghendaki calon menyatakan dokumen yang digunakan untuk memperoleh maklumat tentang buruh serta menyatakan butiran yang terdapat dalam dokumen tersebut, bahagian (c) menghendaki calon menyediakan catatan jurnal dan menunjukkan aliran kos berpandukan catatan jurnal, dan bahagian (d) menghendaki calon menghitung jumlah upah. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a) dan (b) dengan baik, tetapi gagal menyediakan catatan jurnal yang dikehendaki dalam soalan bahagian (c)(i). Bagi bahagian (c)(ii), iaitu aliran kos, lebih kurang 60% calon menjawabnya dengan betul tetapi tanpa menunjukkan aliran ( ). Apa yang ditunjukkan ialah akaun-akaun “T” sahaja. Calon memahami bahawa aliran kos itu ialah aliran lejar (istilah yang biasa digunakan di sekolah-sekolah). Bagi bahagian (d), calon tidak dapat mengagihkan upah kerja lebih masa mengikut kadar yang betul ke dalam akaun overhed perkilangan. Jawapan: (i) Jumlah upah minggu pertama = RM314, (ii) Jumlah upah minggu kedua = RM350 Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyediakan jadual penguntukan kos overhed, bahagian (b) menghendaki calon menghitung kadar overhed, bahagian (c) menghendaki calon menghitung jumlah kos kerja, bahagian (d) menghendaki calon menjelaskan penyataan yang berkait dengan keberkesanan kos perkhidmatan diuntukkan, dan bahagian (e) menghendaki calon menyatakan kelebihan dan kelemahan kaedah penguntukan kos. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a), (b), dan (c) dengan betul tetapi gagal menjawab bahagian (d) dan (e). Lebih kurang 30% calon memasukkan kos bahan mentah sebagai RM1,200 + RM1,200 bagi setiap kerja yang menjadikan jumlah bahan mentah RM2,400 walaupun soalan dengan jelas menyatakan kos bahan mentah bagi setiap kerja ialah RM1,200. Jawapan: (b)(i) RM111.76 sejam buruh langsung, (ii) RM41.60 sejam buruh langsung; (c)(i) Jumlah kos RM15,972, (ii) Jumlah kos RM11,763 Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan menerima pesanan khas dan bahagian (b) menghendaki calon (i) menggunakan kaedah tempoh bayar balik untuk projek yang akan dipilih, (ii) menyatakan bagaimana tempoh bayar dapat ditentukan, dan (iii) menyatakan andaian yang digunakan dalam penghitungan nilai kini bersih.

111

Punca utama kegagalan adalah angka daripada belanjawan yang disediakan itu salah dan calon tidak faham akan polisi corak kutipan tunai. kos modal tidak berubah. sebahagian besar calon yang menjawab soalan ini dapat menyediakan belanjawan dan jadual penerimaan tunai bagi menjawab bahagian (b). Walau bagaimanapun. dan tempoh yang sama antara projek yang dinilai dalam bahagian (b)(iii). Tempoh bayaran balik Projek B ialah = 4. alir tunai berlaku pada akhir tahun. Tiada calon yang dapat menyediakan carta alir bagi memenuhi kehendak bahagian (a).24 tahun. alir tunai yang diperoleh dilaburkan semula serta-merta. tetapi sebahagian calon gagal mendapat markah penuh dalam bahagian (b) kerana mereka menambah inventori awal dan menolak inventori akhir dalam penyediaan belanjawan pengeluaran dan pembelian bahan mentah. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyediakan carta alir yang menunjukkan hubungan antara komponen dalam belanjawan induk dan bahagian (b) menghendaki calon menyediakan (i) belanjawan jualan. Jawapan: (b)(i) Tempoh bayaran balik Projek A ialah = 5.Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian (a). dan (iv) jadual penerimaan tunai. Walau bagaimanapun. Jawapan yang sepatutnya ialah inventori awal ditolak dan inventori akhir ditambah. 112 . (ii) belanjawan pengeluaran. (b) (i) dan (b)(ii) dengan baik. sebahagian besar calon gagal menyatakan andaian yang digunakan dalam penghitungan nilai kini bersih. iaitu pelaburan dibuat pada awal tahun. Lebih kurang 40% calon gagal menyediakan jadual penerimaan tunai. (iii) belanjawan pembelian bahan mentah.67 tahun Keputusan: Projek B dipilih kerana tempoh bayar baliknya lebih pendek dan nilai kini bersihnya lebih tinggi.

the steps involved should have been detailed.Mathematics S (950) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 1815. and express u2 – 1 as a perfect square.02 F 27.49 10. they did not answer the first part correctly. a decrease of 4. However. The achievement of candidates according to grades is as follows: Grade Percentage A 2. y = 9 Question 2 du Most candidates were able to find —– and used the chain rule.61 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 950/1 (MATHEMATICS S) General comments Generally. only a few were able to dx du 2 simplify ABBBBB u – 1 or —– in terms of x correctly. x = ln — 3 113 . but most of them made mistakes as they thought that log x2 = (log x)2 and log x + log y = 5 ⇔ x + y = 5.81 B– C+ C C– 4. As for the second part.15% compared with the previous year.96%.52 D+ 5. Since the dx solution required clear proof. Answers: x = 27.48 A– 3. However. 1.52 10.89 B 9. 4 Answers: {x : x .01 D 5. Question 3 Some candidates were aware of the condition for a convergent series which was |r| .69 B+ 6. Comments on individual questions Question 1 Almost all candidates were familiar with the property log ab = log a + log b. The percentage of candidates who obtained a full pass was 57.96 13. more than half of candidates did not provide the exact value as required by the question. but they failed to realise that e−x . quite a number of answers were not well thought off and the logical sequence was not there. 0 for all real values of x and thus. 0}. but many candidates just concluded with the answer. the majority of answers were well written.

2]. 5. the majority of candidates failed to observe that the next part requires them to use answer from the first part. but they were not able to sketch the graph 4 of y = ——–. 2) Question 7 Most candidates were able to answer the first part. {x : – 1 < x < —} 2 Question 8 Most candidates were able to find the constants A. Very few candidates were able to answer the last part of the question since they did not realise that the two circles actually touched each other and hence. Question 10 Candidates did not performed well in this question. However. 2e ln e Question 5 There were only a few candidates who were able to use the definition for A − B to establish the proof for the first part. but failed to solve the inequality p(x) < 0 in the second part. there were some who made careless mistakes in solving the equations. (b) (– 2. the intersection point was the midpoint of the two centres. However. −1)  (−1. (c) (i) 10. Answers: A = 1.Question 4 Most candidates were able to find f  ʹ(x). (ii) (1. Most candidates just showed that x2 − 4x + 5 = 0 had complex roots without realising that it was always positive. Most candidates were able to use the Newton-Raphson method correctly to estimate the root of the equation. Answers: f  ʹ(x) = 1 + ln x. 2 Answer: k = — 3 Question 6 Candidates could find the domain and range but could not gave the answer in the correct set form. Some candidates just ignored the quadratic factor saying that it had complex roots. b = −5. B = –3. Answers: (a) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 25. D = 0 Question 9 Most candidates were able to sketch the graph of y = e−x. These candidates did not use the anti-derivative concept to obtain the answer but used integration by parts instead. There were also instances where candidates did not use the “≈” sign correctly and at the appropriate places. 3). Majority of the candidates were also very weak in giving explanation and reasoning. Some candidates were not aware of the properties of the circle. 7) 114 . In many cases. or vice versa. candidates only drew part of the rational function which lay in the 2–x first and second quadrant. C = 4. Rf = (−1. B. 1 Answers: a = 9. C and D. Answers: Df = [−3.

4 4 1 (iii) k : k . —. Answers: (a) 0.33. (0. 0). resulting in the loss of marks. (ii) k : k = — . Many candidates just gave the numerical answer without answering the questions in words. 1 1 5 — —– —– 7 14 14 2 1 5 3 1 4 (a) |P| = 14.Question 11 Quite a number of candidates were able to find the composite function and stationary points correctly and to sketch the graph. (b) 0. adjoint and cofactors. As for the second part. the sketch terminated in the second quadrant and did not proceed to the third quadrant. For example. (2. Answers were not well-planned and not presented step-by-step. candidates got mixed up between P(D|F) and P(D  F). The candidates straight away wrote the matrix equation which they inadvertently missed showing the transformation of worded problems into mathematical equations clearly. some candidates failed to give the overall graph and presented only partial sketch or incomplete graph. they were not able to give the right answers for to sketch the graph y = —— h(x) part (c). As a result. However. — 4       Answers: 1 2 1 2 PAPER 950/2 (MATHEMATICS S) General Comments In general. k ≠ 0 . However. At some centers. 4). (c) (i) k : k . quite a number of candidates confused with |P| transpose of a matrix. They also confused mutually exclusive events with independent events.2375 115 . Some candidates were weak in transforming the information given into a system of linear equations. — – —– – —– 14 14 7 –4 5 –3 3 2 5 – —– —– –— 14 7 14 (b) (ii) x = 5 minutes. Comments on individual questions Question 1 The performance of candidates varied from center to center of examinations. y = 8 minutes. many candidates failed 1 correctly. Adj P = 8 –3 –1 . candidates’ performance was not satisfactory although the questions were straight forward and easy. Some candidates did not give the answers in the set form. Incorrect Mathematical notations were used by candidates. Answers: Question 12 1 All candidates knew that P−1 = —– Adj P. z = 10 minutes 1 1 (a) (x – 1)3 – 3(x – 1) + 2.

866. Some candidates did not label the x-axis and made a mistake by using the mid-points of the classes. Period 2 = 0.8. maximum profit = RM16 000 Question 8 The performance of candidates was moderate.e. Quite a number of them were not able to formulate the model correctly. However. Period 3 = 1. some gave the answers in terms of percentages. Answers: (a) (ii) –1 < r < 1. ^ • N(0. Answers: (c) x = 25.397 Question 5 The performance of candidates was good. However. Answers: (b) Period 1 = 0.683 Answers: (a) p 116 . (b) (i) –0. Answers: (a) 107.397. contributing to incorrect solutions in part (b). Answers: Median = 3.85 hundred thousand Question 9 The performance of candidates was poor. (b) X = 0 Question 4 – The performance of candidates was very poor. (b) (i) 0. y = 20. They were not able to provide comments for the time series. They did not state that the sampling distribution was approximately normal.0668. Some candidates were not able to give the correct notation for sampling proportion. many of them got the range for r correctly.0016). (ii) 0. particularly in part (a). (b) 134. ^ p.78 Question 3 The performance of candidates was good.90 hundred thousand.81 Question 7 Many candidates were able to find the constraints for the linear programming problem. Many candidates used X instead of X and they were 3 unable to write the probability statement “within — hours of the population mean”.14. i.795.Question 2 The performance of candidates was very good. Q1 = 3. 4 Answers: (a) 0. (b) 0. but many candidates were not able to find the modal value. 0.15 hundred thousand.401. Q3 = 4. There were candidates who did not draw the boxplot on graph paper.709 Question 6 The performance of candidates was quite poor. Answers: (a) 0. but most candidates were not able to define r and r = 0 precisely. Some candidates conducted an approximation too early.

804X. When finding the least square line. Answers: (a) 0. Many candidates were able to answer part (a). Most candidates were not able to provide a comment that we could not extrapolate beyond the range of the given data.421 + 0. (c) 0. (d) 5 calls 117 . but they had problem with parts (b) and (c). candidates did an approximation too early.Question 10 The performance of candidates was not good. Correct sequence and arrows were clearly shown in candidates’ network. 15 days Question 12 This question was well answered by many candidates. but some of them were not able to provide comments on the relationship between the two variables correctly. Many candidates were able to draw the scatter diagram correctly.17. Answers: (b) Y = –0. Answers: (b) A–C–G–I .0199 Question 11 The performance of candidates was good. Many candidates scored high marks for this question.

Mathematics T (954) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 8592.34 F 23. 0}. y = 9 Question 2 du Most candidates were able to find —– and used the chain rule. Answers: x = 27.22 11. x = ln — 3 118 . However. only a few were able to dx du simplify ABBBBB u2 – 1 or —– in terms of x correctly. an increase of 1. quite a number of answers were not well thought off and the logical sequence was not there. the majority of answers were well written. 4 Answers: {x: x . The percentage of candidates who obtained a full pass was 67. but many candidates just concluded with the answer.09%. The achievement of candidates according to grades is as follows: Grade Percentage A 8. more than half of candidates did not provide the exact value as required by the question.25 C– 3.61 B B– C+ C 9. the steps involved should have been detailed. Since the dx solution required clear proof.74 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 954/1 General comments Generally. Question 3 Some candidates were aware of the condition for a convergent series which was |r| . Comments on individual questions Question 1 Almost all candidates were familiar with the property log ab = log a + log b. but they failed to realise that e−x .08 10.01 A– 7. 1. As for the second part. However.14% compared with the previous year. and express u2 – 1 as a perfect square. but most of them made mistakes as they thought that log x2 = (log x)2 and log x + log y = 5 ⇔ x + y = 5.18 B+ 9.45 D 3. 0 for all real values of x and thus. they did not answer the first part correctly.03 11.09 D+ 3.

2) Question 7 Most candidates were able to answer the first part. −1)  (−1. 1 Answers: a = 9. In many cases. candidates only drew part of the rational function which lay in the 2–x first and second quadrant. there were some who made careless mistakes in solving the equations. D = 0 Question 9 Most candidates were able to sketch the graph of y = e−x. Most candidates were able to use the Newton-Raphson method correctly to estimate the root of the equation. 7) 119 . There were also instances where candidates did not use the “≈” sign correctly and at the appropriate places. These candidates did not use the anti-derivative concept to obtain the answer but used integration by parts instead. B = –3. 5. (ii) (1. Answers: A = 1. Very few candidates were able to answer the last part of the question since they did not realise that the two circles actually touched each other and hence. but they were not able to sketch the graph 4 of y = ——–. or vice versa. Majority of the candidates were also very weak in giving explanation and reasoning. 2e ln e Question 5 There were only a few candidates who were able to use the definition for A − B to establish the proof for the first part. 2 Answer: k = — 3 Question 6 Candidates could find the domain and range but could not gave the answer in the correct set form.Question 4 Most candidates were able to find f  ʹ(x). the majority of candidates failed to observe that the next part requires them to use answer from the first part. Answers: f  ʹ(x) = 1 + ln x. 2]. B. Question 10 Candidates did not performed well in this question. Rf = (−1. b = −5. but failed to solve the inequality p(x) < 0 in the second part. C = 4. Some candidates just ignored the quadratic factor saying that it had complex roots. Answers: (a) (x + 2)2 + (y – 3)2 = 25. C and D. {x : – 1 < x < —} 2 Question 8 Most candidates were able to find the constants A. Some candidates were not aware of the properties of the circle. However. (c) (i) 10. However. Most candidates just showed that x2 − 4x + 5 = 0 had complex roots without realising that it was always positive. (b) (– 2. the intersection point was the midpoint of the two centres. 3). Answers: Df = [−3.

As for the second part. However.Question 11 Quite a number of candidates were able to find the composite function and stationary points correctly and to sketch the graph. 4). For example. 1 1 5 — —– —– 7 14 14 2 1 5 3 1 4 (a) |P| = 14. 0). the quality of answers given was not satisfactory. candidates made a wrong choice of u and —– dv Another common mistake was ∫ cos y dx = –sin y. 4 4 1 (iii) k : k . — – —– – —– 14 14 7 –4 5 –3 3 2 5 – —– —– –— 14 7 14 (b) (ii) x = 5 minutes. (ii) k : k = — . Adj P = 8 –3 –1 . the sketch terminated in the second quadrant and did not proceed to the third quadrant. The candidates straight away wrote the matrix equation which they inadvertently missed showing the transformation of worded problems into mathematical equations clearly. (2. adjoint and cofactors. Answers: 1 1 (a) (x – 1)3 – 3(x – 1) + 2. many candidates failed 1 correctly. However. many du . Comments on individual questions Question 1 This question was well answered by most candidates. 1 Answer: sin y = x2 ln x – —x2 + c 2 120 . —. Some candidates did not give the answers in the set form. Candidates showed a wide range of mathematical abilities. However. weaker candidates showed a lack of aptitude and understanding of the requirements of the questions. some candidates failed to give the overall graph and presented only partial sketch or incomplete graph. As a result. Good candidates gave well-planned answers and systematic steps in their presentations. k ≠ 0 . Some candidates were weak in transforming the information given into a system of linear equations. they were not able to give the right answers for to sketch the graph y = —— h(x) part (c). — 4       Question 12 1 All candidates knew that P−1 = —– Adj P. quite a number of candidates confused with |P| transpose of a matrix. thus making the integration more difficult to solve. in the integration by parts. (c) (i) k : k . z = 10 minutes Answers: 1 2 1 2 PAPER 954/2 General comments In general. (0. On the other hand. y = 8 minutes.

Many candidates were able to sketch the diagram. Not many candidates were able to answer part (d) due to their failure to apply the properties of similar triangles to help them. However. this question was well answered.6 121 . Answer: y2 = 2x2 (ln x + 2) Question 5 This question was poorly answered. Mistakes were made by the candidates who assumed that R and Uʹ were independent. They also failed to apply the ratio theorem correctly. Some even misunderstood P(R  Uʹ) for P(Uʹ/R). but they did not use it to solve the given differential equation. Another common mistake was 1 1 1 — < ——————————– < —– . but they could not proceed to argue the proof and wrote many irrelevant properties needed for the proof. They were able to answer parts (a) and (b). (d) PM : MQ = 2 : 5 5 5 Question 7 This was an easy question for most candidates who had understood the underlying concepts. Most → → candidates expressed OL in terms of OQ. but they failed to pursue the subsequent parts. thus wrote them as P(R  Uʹ) = P(R)P(Uʹ). Question 4 Generally. There were a number of candidates who confused congruent triangle with similar triangle. → 2 3 Answers: (a) ON = —q + —r. 2 28 5 sin q + 12 cos q + 14 1 1 Answer: Maximum value = — and minimum value = —– 2 28 Question 3 Very few candidates were able to solve part (a) and part (b). (c) QO : OL = 4 :1. Mistakes were made when candidates assumed PB  = OB = OA. they made dx a futile attempt to solve it using the original differential equation. a number of candidates were able to prove dv that vx —– = 1. Answer: 0. Instead. They were confused about the maximum and minimum values and failed to make use of 13 sin(q + a) + 15. and only a few were able to find PM : MQ. Question 6 This was a difficult question for candidates.Question 2 Most candidates were able to answer the first part of the question. Among other mistakes were the interpretation of the question to which many were trying to find P(R/Uʹ) or P(U/R) or P(Uʹ/R) instead. but failed to solve the second part of the question.

Those who failed to answer were those who could not interpret “at least one” and those who had assumed non-binomial distribution. but required analytical reasoning to answer some of the questions posed. Nevertheless. The integral required integration by parts and many made the mistake of the wrong choice of the variables of substitution. and hence were not able to solve the question correctly. Though. many were not sure of the limit of the integral that was required. (d) (i) 18.18%. Many candidates did not relate P(X . most of them used the correct formulae to calculate the mean and variance. the performance of candidates on this question was moderate. Var(X) = 1. many knew that the integral of the density function is the cumulative distribution.10.199 Question 11 This question was generally well answered.5. they probably could have scored more marks in this question. Answer: The least integer k is 11 Question 9 Many candidates were unable to obtain the probability distribution table from the cumulative distribution function. Weakness in reading values from the graph was quite apparent in some candidates and some were able to ‘read’ up to 3 decimal places. Answers: (a) Maximum number of eggs is 28. 9). candidates failed to justify their comments. In parts (c) and (d).20 122 . Answers: (b) median = 6. thus using F(9) as P(X . They knew the need to standardise the variable and many obtained just 1 mark in this process. 9) = 1 – P(X .Question 8 Many candidates failed to understand the concept of absolute value in the context of the question. Many candidates knew the binomial experiment and its approximate distribution.8 Question 10 In general. (b) 0. while many treated the variables as continuous. thus losing marks. Answer: (b) 0. Answer: (b) E(X) = 2. If they had understood the modulus sign. Nevertheless.143 Question 12 This represented quite an easy plot question. semi-interquartile range = 0. (ii) Median = 6. there were candidates who used wrong upper values and many used mid-points to plot ogive. 9).

2nd. integrated circuit. most candidates were able to trace the output.Computing (958) Overall Performance The number of candidates for this subject was 430.10 14. Most of them forgot to declare and initialise index “ i ” and they did not know how to use “do-while” correctly. some candidates gave the media of size less than 2MB such as a diskette. candidates were not able to answer the questions on application of ICT.e.18 14. instead of the programming languages generations. microprocessor and artificial intelligent. They were not able to draw the flow charts correctly and to understand the C programs. The percentage of candidates who obtained a full pass was 71. 3rd and 5th generations of programming languages correctly. In part (c).72 12. most candidates answered that the backup file was kept at a different hard disk but in the same chassis.89 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 958/1 (COMPUTING) General comments In general.19 B+ 6.22% compared with the previous year. 123 . vacuum tube. Question 2 In part (a).28 F 7.40%. Comments on individual questions Question 1 The question was about five generations of programming languages. However. Most candidates were able to answer the 1st.98 D 6. However. transistor.81 A– 4. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 5. Question 3 This question was well answered by most candidates.57 B B– C+ C C– 7. they were not able to rewrite the loop using do…while.9 D+ 6. an increase of 3.44 13. although the answered given showed that they understood the term. Some candidates described the computer generations. most candidates were able to answer quiet well. Question 4 In part (a). i. In part (b). most candidates were not able to explain the meaning of “file backup” correctly.

124 . most candidates were able to answer correctly. However. candidates were not able to obtain full marks for questions relating to MIDI files.e. but some were not able to correctly sketch the diagram that shows the equipment needed at both ends (i. Most candidates just gave a few steps and then jumped to the final sorted numbers. the sender and the receiver) and the communication line. Question 6 Those candidates who really understood the precedence of operators +. Very few candidates were able to answer this question correctly by showing the result of each pass of bubble sort method. They lacked the understanding that the three parts were related. SQL statements and analysis phase of system development. sound. limitations of traditional file-based system. Some of the wrong answers given by candidates were ROM. although quite a number of candidates were able to answer correctly. instead they used 1 for false and 0 for true. for the given numbers (elements) of the array. write and process symbols. Not many candidates were able to give the correct examples of VR applications. –.Question 5 The common weakness of candidates was that they were unable to draw the correct flow charts logically and used the right flowchart symbols such as conditional. Question 9 In parts (a) and (b). Comments on individual questions Question 1 The majority of candidates wrongly understood that virtual reality (VR) as merely multimedia presentations. and animation. many candidates were not able to answer correctly. Furthermore. In part (b). DRAM etc. in ascending order. They were also expected to mention that VR requires special devices to interact with it. PAPER 958/2 (COMPUTING) General comments In general. Question 8 In part (a). E-R diagrams. ||. most candidates were not able to write the code segment in C correctly in part (c) using the “if-then-else” and “for loop” statements. Question 7 It was quite easy for candidates to know the correct answer for this question as they just needed to sort. some candidates wrongly used the symbols of 0 (false) and 1 (true). Question 10 Most candidates were able to answer this question correctly. most candidates gave three flow charts instead of one flow chart. Candidates were expected to relate VR by using multimedia elements of imaginary. >= and > were able to answer this question correctly. In part (c). very few candidates were able to answer the cache memory.

many candidates liked to reuse the key words of the given application system such as Decision support System (DSS) is a system that supports managers to make decision. Question 5 Candidates failed to understand that the traditional file-based system was still dealt with in a computer-based record management system. Nonetheless. the examples are: Microsoft Internet Explorer. Thus. quicker loading. This shows either candidates had limited English vocabulary knowledge or they had no idea of what to answer. Mozilla Firefox. Question 3 Most candidates described the feature of a Web browser. Therefore. easy to be edited or manipulated. Question 2 Candidates failed to clearly state the advantages and disadvantages of MIDI files. They associated a Web browser with a Web service such as the search engine. Question 7 Candidates were able to differentiate between DSS. access files and software related to those documents. However. some candidates were able to answer the question correctly. there were candidates who confused the analysis stage with the planning stage of the system development especially that involved users of the system. not easily used for playback of spoken dialog. sound and animation that requires instrumented feedback for interaction in a high-performance computer generated life-like immersive 3D environment. and therefore they simply reused the same keywords to manipulate the answer. TPS. have high quality sound.Possible answers include: virtual reality is simulated by a computer. Acceptable answers are: a Web browser is a piece of software that provides a user with the capability to view all the information on the Web and to access Web-based services and applications. not all types of equipment can support MIDI. playing of files when embedded in webpages. They even wrong examples of the Web browser such as hotmail. they had given the wrong limitations of the traditional file-based system. virtual reality is an extension of multimedia that uses multimedia element of imagery. the simulated environment can be similar to the real world. Apple Safari etc Question 4 This question was presented in a new style such that it was easier for candidates to understand the question. However. The disadvantages include: the accuracy of sound playback depends on the MIDI playback device. We believed that this was due to the fact that younger generation fancies multimedia technology such as digital camera and things that associates with it such as bitmapped and vector graphics. Many candidates associated the traditional file-based system with the paper-based system. The possible advantages include: it uses small file size. Netscape Navigator. email service provider etc. it was the best answered question. Yahoo and Google. Google Chrome. 125 . Question 6 This question was fairly well answered by candidates. and MIS. it provides a user with the capability to interact with HTML documents.

they were few candidates who wrongly related the types of data operation to the database management. Question 10 This question was not well answered. even though E-R diagram or conceptual design (like question No. it was a kind of a new way of asking the SQL statements question. It was one of the best answered questions. 9) was one of the popular questions that has been asked repeatedly for a number of years. For example: SELECT FROM WHERE was not appropriately given by candidates. Candidates were expected to know that the WHERE part of the SQL query should have been derived from the joint tables of EMPLOYEE and SKILL rather than just from a single table like what the previous year questions normally asked. However. In part (c). Candidates seemed not to even get the correct key (library) word for Querying the information.Question 8 This question was well answered by the majority of candidates. Question 9 Candidates failed to answer this question well. even though SQL was a very popular question that had been asked repeatedly for a number of years. 126 . Many candidates still drew the E-R design separately (binary by binary entities) and failed to integrate them into one logical construct.

97 F 11. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 6.18 B+ 8.89 15. an increase of 0.45%.68 A– 6.Physics (960) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 3638.22 D+ 4.91 B 9.16% compared with the previous year. The percentage of candidates who obtained a full pass was 73.73 B– C+ C C– 5.26 13.41 12.95 D 4.88 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 960/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 A B C D B B A D B B B D C C C C B 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 C D A B D D A D B C B B A A A C D 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C D B D C B B D D B A D C A A 127 .

Answer: (b) 149 N Question 2 In part (a). most candidates were not able to get the correct answer for the gravitational potential. 15 and 42 were very difficult for candidates. 45 and 46 correctly. in qualitative questions not much planning were required so candidates were able to present the answers in a proper manner. Answers: (a) 3. most candidates found this part relatively easy. Question 3. More than 70% of candidates answered questions 11. while for quantitative questions candidates lacked proper planning in presenting their answers. most candidates did not have the skill of using a free-body diagram which was a necessity in recognising all the forces acting on a rigid body. 30.77 m s−2. R2 In part (b).57 and a standard deviation of 19. The majority were able to state that the repulsive force and attractive force were the forces that maintained the equilibrium separation between the two particles. 25. (b) −1. thus they could not solve part (b) correctly. 24. In part (b). GM They wrongly substituted the value of r = R instead of r = R + h in the formula V = – —— . The overall performance of candidates was average with a mean of 32.46 (50. 44.General comments The mean score was 25. but lacked correct details.04.17 × 107 J kg−1 Question 3 In part (a). Some candidates tried to solve this part by taking moment at the hinges but failed to get the angle between the forces correctly. They showed association to the terms asked. Comments on the individual questions Question 1 In part (a). r Candidates also lost marks when they omitted the minus sign in the formula and the final answer.93. 4. many candidates were able to determine the gravitational field strength using the formula GM g = – —— . many candidates sketched the graph of the variation of interatomic force F with separation r of the resultant force instead of the component forces as in part (a). 128 . The majority of candidates could not get marks for definition of physical terms. The rest of the answers fell in the medium range with 30% to 70% of candidates obtaining correct answers.92%) and the standard deviation of the scores was 8. with less than 30% of candidates answering correctly. Those candidates who could sketch the triangle of forces did not realise that RA = RB. PAPER 960/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments Generally. 19.

28 × 10−18 J Question 5 In part (a). most candidates correctly stated the characteristics of the emitted photons. Answer: 2. In part (b). almost all candidates were not able to give the correct definitions of moment of inertia and angular momentum because most of them referred r as radius or distance from the centre of the mass instead of the distance of the particle to the axis of rotation. most candidates failed to get the correct answer because they were not able to differentiate the expression of displacement to determine the velocity of the particle. (b) 7. In part (b). but they forgot to take into account that there were two forces to make the torque.12 cm s−2 Question 7 In part (a).0 N. In part (c). Answers: (b) 16.67 cm s−1. most candidates used the formula τ = NIAB to determine the torque on the coil and gave the correct answer and unit. a significant number of candidates did not notice that x and y were measured in centimetres and thus. FPS = 50. they did not state that there was a loss in kinetic energy or put the negative sign in the final answer to indicate the loss in kinetic energy. They lost the second mark by not indicating the electric field perpendicular to the equipotential surface.5 N m Question 6 In part (a). Most candidates just drew the line of electric field with the correct direction. most candidates missed the number of turns of wire in calculating the magnetic force. (c) 35. Some candidates used the formula τ = F × l. most candidates were able to determine the correct value of the velocity using the formula v = f  ʹ. In part (b). Answers: (a) FPQ = 0. surprisingly many candidates were unaware that there was no magnetic force for side PQ which was parallel to the magnetic field. gave an incorrect unit for the final answer. most candidates knew how to calculate the change in kinetic energy of the electron using the formula ∆E = e∆V. Question 8 Most candidates were able to perform conversion of quantities u → kg and MeV → J. In part (b).Question 4 In part (a). It could be seen from their answers that they were familiar with the change of energy from the excited state to the ground state. candidates was required to draw the electric field of the equipotential surface. Answer: (b) −1. the vast majority of candidates correctly answered this part. many candidates were unable to mention about metastable or population inversion which is required in the production of laser. However.11 kg Question 9 In part (a). While for side PS. 129 . However. but weaker candidates were not able to proceed with their calculation to solve the problem to find the total amount of mass of uranium-235 required per day.

some candidates mistakenly b = 10 log — I0 substituted A for pr2 instead of 4pr2. (ii) 4. most candidates used the principle of conservation of angular momentum to calculate the angular speed of the wheel just after the boy jumped onto the wheel. although many candidates were unable to give the meaning of fundamental frequency in part (c)(i). Some candidates just mentioned A as the area instead of cross-sectional area in defining the intensity of sound. However. (iv) 2. In part (c)(iv). In part (b)(ii). However. In part (c)(ii). In part (c)(iv). many candidates knew how to use conservation of angular momentum to explain why the period of rotation of the Earth increases.5 rad s−1. Answers: (b)(i) 120 dB. In part (c)(iii). In part (c)(i). most candidates were unable to state the expression of fbeat = f2 – f1 and failed to realise that the frequency produced by a string with greater tension was higher.In part (b). (c)(iv) 136.5 Hz 130 .7 rad s−1 Question 10 In part (a)(i). the majority of candidates were able to answer this part satisfactory. P and then In part (b)(i). In part (c)(i). many candidates had difficulty in giving the meaning of fundamental frequency as being the lowest or smallest frequency produced. some candidates made a mistake by giving the answer to more than four significant figures. whereas some candidates missed the keyword rise and fall or superposition and slightly different frequency in defining beats. Some candidates wrongly substituted the distance of the younger brother from the central axis as r = 0. most candidates had difficulty in defining the intensity of sound and beats. the majority of candidates were able to use the formula I = — A I to determine the intensity level of sound. In part (c)(ii).50 m instead of r = (R – 0. (iii) 620 kg m2 s−1. (ii) 1995 m . Answers: (c)(i) 138 kg m2 . the performance of candidates was not satisfactory because most candidates calculated the moment of inertia of the wheel and the boy’s younger brother separately without adding both of them. majority of them were able to write the expression for fundamental frequency as f0 v . many candidates used their calculated value in (c)(i) to determine the angular momentum of the wheel just before the boy jumped onto the wheel. They wrongly stated that it was the first resonant frequency. only candidates who could answer part (a)(i) correctly could obtain the correct answer for this part.5) m. most candidates had no problem using kinematics of rotation to calculate the angular speed correctly. = –— 2l In part (c)(iii). Quite a number of candidates made the mistake by saying that the radius of the Earth increases or water flows into ocean near the equator.

and the collisions of these atoms with the neighbouring atoms was how heat was conducted to the cooler end. dQ dm In part (d)(i).2 W m−1 K−1 Question 12 In part (a)(i). Answers: (b)(i) I1 = 1. Quite a number of candidates made a mistake by giving the answer to one significant figure and they also forgot to write the unit. only few candidates were able to give a satisfactory statement of Kirchhoff ’s law. In part (a)(i). Point B should be taken as the reference and therefore VAB = I2R5 – E2. many candidates stated the answer as Ohm’s law instead of conservation of charge or energy. I2 = 2. candidates knew that heat was conducted by vibration of atoms in non-metal but failed to explain the actual process of increase in amplitudes of vibration of atoms when heated. In part (b)(i). Most candidates had no difficulty in identifying the appropriate SI unit of the thermal conductivity correctly.m. many candidates knew how to use the formula —– = —– c∆q to calculate the rate dt dt of heat flow. but they did not know that the algebraic sum of the e. Answers: (c) W m−1 K−1. Most of them just explained how the shunt was used to divert the current. In part (c). they made the mistake by using 5. (c) 0. most candidates simply summed up E2 and the potential difference across R5 in determining the potential difference VAB.3 Js −1. In part (b)(i). candidates were able to define the thermal conductivity satisfactorily.Question 11 In part (a). but they did not explain the mechanism well. In part (b)(ii).20 Ω 131 .0 A as currents flowing through the shunt instead of (5. Most candidates just said that thermal energy is heat energy and heat is a form of energy which was incorrect.0 A. most candidates knew that in order for the galvanometer to be used to measure currents up to a maximum of 5. a shunt must be connected parallel to the galvanometer.0 V.0 A.0 – 0. and potential difference in a closed loop was zero. In part (d)(ii).020) A. most candidates were able to use their calculated value in part (d)(i) to calculate the thermal energy of aluminium. Most of them missed the keywords at a point or junction for the first Kirchhoff ’s law and in a closed loop for the second Kirchhoff ’s law.0 A. many candidates knew that free electrons in metal help to conduct heat. (d)(i) 26. For those who tried to determine the resistance of the shunt. In part (c). almost all candidates knew the algebraic sum of currents at any junctions was zero.0 A. I3 =1. (ii) 4. only a few candidates were able to state a satisfactory difference between thermal energy and heat. but did not determine the resistance of the shunt that should be connected to the galvanometer. (ii) 226.f. In part (b)(ii). Fewer candidates forgot to substitute the correct value for ∆q and to convert the unit from g min−1 to kg s−1. However. there were still some candidates who wrongly used the formula for the cross-sectional area of the aluminium. Some candidates who used mathematical expression in giving the definition failed to explain the symbols of crosssectional area correctly.

formula E = —– l In part (d)(iii). many candidates knew how to use the decay law either N = N0e–lt or m = m0e–lt to 1 n. Some candidates who were able to answer this part gave the explanation which lacked proper and logical steps.28 × 1018 nucleus. Answers: (d)(i) 12.Question 13 In part (a). In part (b)(ii). Answers: (b)(i) 1. most candidates used the wrong relation by stating ———– × NA. n2 In part (d)(ii).75 × 10−8 m Question 14 In part (a)(i). most candidates poorly answered this part. almost all candidates were not able to explain the production of colourful light in billboards. The ratio of ———– was not consistently used in term of 3.75 eV.53 µg. but they had a problem converting the number of nuclei N to the mass in order to get to the final answer. They were able to describe Bohr’s model of an atom and stated Bohr’s postulates correctly. They explained how emission line spectrum and absorption line spectrum were produced instead of describing what the emission line spectrum and absorption line spectrum were.01605 m for 10−6 with u for atomic mass unit. candidates were able to calculate the wavelength of the photons correctly using the hc . most candidates correctly answered this part.9 × 10−5 µg 132 . This shows that they had a good understanding about radioactivity. most candidates were able to answer correctly. The majority of them did not obtain the value of N correctly. (c) 1. most candidates were able to determine the energy of the photon emitted ∆E for the 13.01605 unit. most candidates were able to deduce that the type of radiation emitted was ultraviolet. In part (b). most candidates used the expression —— = lN to determine the number of nuclei N dt required. (ii) 9.01605 as the atomic mass in gram instead of converting from u to gram per mole. (ii) and (iii). In part (d)(i). In part (c)(i) and (ii). Some candidates also used the formula m = m0 — 2 the number of half-life.6 transition from n = 4 to n = 1 using the formula En = – —— . They did not start their answer with the excitation of atoms by electric discharge and missed to explain that photons emit lights according to the wavelength and types of gas in the bulb. Some simply took 3. They confused µ 3. They were confused about the principle of laser. m In part (b)(i). where n is determine the mass of tritium. 1 2 dN In part (c). (ii) 4.

they were not able to suggest the procedure to reduce the error. However. most candidates were able to tabulate the mean value of t correctly. most of the candidates who were able to tabulate the data in (b). In part (c)(i).PAPER 960/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments In general. Candidates also did not have the skill to use graphical method to draw the maximum and minimum lines through the centroid. most candidates were not able to read the data according to the precision of the axes and were not able to calculate the gradient with the correct significant figures and unit. because they were not aware that from the equation a = —– 4I D2 . they were not able to determine the l02µ mass per unit length µ correctly. since the oscilloscope was used to view the vibration of the wire. In part (d)(i).171 kg−1. For candidates who used the correct equations. a few candidates were able to give the systematic error and friction as the reasons why the graph did not pass through the origin. In part (b). the gradient of the graph was I. since there were four equations given in question 1 and three of which contained the variable for acceleration a. the gradient l02µ g of the graph of f02 against m was equivalent to —— . very few candidates got this part correct. Again. could plot the graph of a against T with the proper scales and axes and managed to obtain and draw a straight line curve. In part (d)(ii). Thus. most candidates were not able to obtain the correct answer for moment of inertia D2 T. 2 In part (b). the separation 1 between the supports was equal to — the wavelength. (ii) 2. g In part (c)(ii). very few candidates were able to answer that in the fundamental mode. However. Answers: (d)(i) 0. they failed to record the data in the proper significant figures. most candidates failed to recognise the main sources of error in measuring diameter D as being a random error and thus. equivalent to —– 4I In part (e). most of them had a problem giving the correct unit for the gradient that they obtained.18 × 10−3 m2 kg Question 2 In part (a). 133 . most candidates still had problem extracting information from the graph for analysis and analysing the sources of error associated with the experiment. most candidates failed to recognise that from the equation f02 = —— m. many candidates did not know which equation to be used to calculate acceleration a which was needed for the calculation of tension T subsequently. In part (c). the magnitude of the vibration was recorded with respect to time. most candidates knew how to use more than half of the data set to calculate the gradient of the graph. Comments on the individual questions Question 1 In part (a).

(d)(iii) 0. the standing wave was not observable in the experiment. most candidates were not able to give the correct answer for the usage of centroid in drawing a linear graph. In part (d)(ii). The suggested methods were by listening to the loudness of the sound produced by the wire and observing the maximum amplitude of the wave formed from the oscilloscope. Most candidates were not able to give the correct or reasonable methods to determine the standing wave formed. since most candidates did not get the right line curves that went through the centroid in part (d)(ii).21 × 104 kg−1 s−2 .21 × 104 kg−1 s−2 134 .63 × 10−4 m2 kg m−1. In part (e). Answers: (c)(i) 1. most candidates were also not able to draw two possible lines through the centroid that would give maximum and minimum gradient.In part (d)(i). they did not get any marks for this part. In part (d)(iii). (ii) 5.

62 11.34 A– 6.73 B B– C+ C C– 5.63 14.40 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 962/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C B C B D A B B D C B A D A D C C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 C B B D B D C C C D B A A B C C C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A B C D A A B D C A B B D B A 135 .26 D 5.72 B+ 7.24%.23% compared with the previous year.10 D+ 6.04 10. The percentage of candidates who obtained a full pass was 72. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 6.80 14.Chemistry (962) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 8504. an increase of 2.36 F 11.

136 . but they failed to state that lactic acid reacts completely with potassium hydroxide. 42 and 46 were very difficult for candidates with less than 30% of candidates obtaining the correct answers. there are still a significant number of candidates whose knowledge of inorganic chemistry is poor. 38. However. the answers given showed a continuing improvement in the quality of candidates’ performance with most candidates being able to demonstrate some positive achievement with a mean of 29. Overall.66. the majority of candidates failed to state that Ka = ——– to solve the calculation.General comments The mean square was 26. In part (d). 24. Generally.74 (44. 7.52 cm3 and the volume of KOH for complete neutralisation as 27.02 × 10–4 mol dm–3. 6.19 × 10–7 mol dm–3 Question 2 In part (a). Answers: (b) [H+] = 3. PAPER 962/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments There were many candidates who attempted to answer all the questions. Some candidates lost marks because they “rounded off ” their answers in the early stage of their calculation. (c) [Lactic acid] = 0. a significant number of candidates failed to understand the question correctly. 15. They did not substitute the numerical values of the volume and the concentration given in the question. most candidates were able to state that lactic acid is a weak acid. 41 and 47 were answered correctly by at least 60% of candidates. Comments on the individual question Question 1 In part (a)(i). (e) Ka = 8. Questions 2. 23. candidates’ knowledge of organic chemistry continues to improve. 34. 11. The correct term to state an observation should be dissolve. c In part (f). 10. In part (b). 31. most candidates were able to write the definition for pH as negative logarithm of the concentration of hydrogen ions.1114 mol dm–3. On the other hand. 20.85 cm3 on the titration curve that they had drawn. most candidates were able to calculate the concentration of hydrogen ions in the sample of the yoghurt drink. A small number of candidates failed to give their final answers to appropriate significant figures.64%) and there was a very good spread of scores with a standard deviation of 8. demonstrating sound knowledge and a good understanding of the chemistry examined in this paper. most candidates were unable to sketch the titration curve correctly. [Ag(NH3)2]+. 28. almost all candidates started by using the formula M1V1 = M2V2. In part (c). 35. which was acceptable. 26. very few candidates were able to give a complete answer as silver chloride dissolves to give a colourless solution. A few candidates confused the term dissolve with soluble.12. Questions 4. 16. They failed to label the initial pH of the lactic acid as 3. Only good candidates were able to get the second mark allocated in this part by stating the formation of complex ion.70 and a standard deviation of 18. [H]2 In part (e). 8. 17.

Almost all candidates did not state that CH3COOH had the highest boiling point because the molecule existed as a dimer. In part (b)(ii). Al2Cl6. Candidates were also unable to write the equation for the reaction between aluminium chloride and water as shown below. many candidates found this part difficult because they were unable to deduce. the majority of candidates were able to state the type of polymerisation of polymer X as a condensation polymerisation. the dimer had to dissociate to a monomer which had a vacant orbital for the formation of dative bond. most candidates were able to draw the structural formulae of the monomers of the polymers X and Y . In part (c). Only good candidates were able to calculate the volume of aqueous silver nitrate with the correct unit and significant figures. most candidates were able to state Hess’s law. the majority of candidates were unable to explain that in order to react with ethoxyethane. they explained it as hydrolysis occurring.In part (b)(i). some candidates lost their marks when they failed to write the correct physical state for the element or species involved in the chemical equations. while the majority of candidates knew how to draw the structure of dimer aluminium chloride. most candidates were unable to explain the highly exothermic reaction between aluminium chloride and water which was due to the hydration of a highly positively charged aluminium ion. In part (c)(i). However. In part (b). In part (b). the correct structure of aluminium chloride. most candidates were able to arrange the compound in ascending order of their boiling point as shown below. CH3COCH3 . The candidates wrongly stated that the type of bonding was ionic with a covalent character or dative bond instead of covalent bond. CH3COOH Many candidates correctly explained that the trend of melting point was due to the fact that CH3COCH3 and CH3CH(OH)CH3 had an intermolecular hydrogen bonding whereas CH3COOH had van der Waals’ forces. 137 . there were significant numbers of candidates who gave incorrect answers. The word hydrolysis should have been used to explain the acidity of an acid or a base. Al2Cl6 + 12H2O → 2[Al(H2O)6]3+ + 6Cl– Answer: (b) 112 cm3 Question 4 In part (a). In part (c)(ii). For the reaction of aluminium chloride with water. Instead. most candidates were able to give the correct pKa value for each compound. A common error was failing to show the arrows of the dative bonds in Al2Cl6 molecule. Question 3 In part (a). in the beginning. while polymer Y as an addition polymerisation. most candidates were able to write the equation for the reaction of aluminium chloride with ethoxyethane as: (CH3CH2)2O + AlCl3 → [(CH3CH2)2O → AlCl3] However. most candidates were able to draw Born-Haber cycle for silver chloride. CH3CH(OH)CH3 .

In part (b)(i). many candidates failed to correctly define the relative molecular mass of X as follows. Some candidates lost their marks when they used valence ion for valence electrons. Part (c)(i) was very poorly answered by the majority of candidates. Candidates were able to state the electronic configuration of the compounds and state that beryllium is a better electrical conductor than lithium. most candidates correctly identified X as methane. Only a few candidates stated that the lone pair of electrons of ammonia contributed to its reactivity rather than its polar nature. many candidates lost a mark when they failed to state the final answer with the correct significant figures or unit or positive sign. CH4. only a few candidates were able to write both the half-cell equations for the reactions involved as follows At the cathode: O2(g) + H2O(l) + 4e– → 4OH–(aq) At the anode: H2(g) + 2OH–(aq) → 4OH– (l) + 4e– Answer: (b)(ii) +3. However. Part (b)(ii) was poorly answered. In part (b)(ii). most candidates were able to state that lithium oxidised. most candidates knew that nitrogen gas was less reactive than ammonia because of the presence of triple bonds in the molecule.50 V Question 7 In part (a). In part (c)(ii).Question 5 In part (a)(i). Answer: (a)(ii) 0. They were not able to draw a complete labelled diagram of the fuel-cell. There were fewer candidates who wrongly stated that potassium was an ionic element. there were many good answers to this part with good description of lithium and beryllium. Part (a)(ii) was generally well answered. relatively fewer candidates answer this part correctly. many candidates failed to state that triple bonds was strong and required a lot of energy to break the bond. many candidates did not state that both elements were metals. and not due to the different strength of metallic bonds. The majority of 138 . They were also able to get the overall equation for the reactions correctly. They explained the difference in melting point between potassium and copper in terms of atomic size or ionisation energy. but failed to recognise that the species reduced was argentum ions and not AgCrO4. many candidates omitted the keywords delocalised or free mobile electrons of the valence electrons. Those candidates who were penalised usually failed to give the answer to the correct significant figures and unit. Most candidates were not able to distinguish between hexagonal and cubic closed-packed structures.022 mol Question 6 In part (a). In part (b)(i). Although they knew that the inertness of nitrogen molecule was due to its triple bonds. 12 × Mass of one molecule of X Relative molecular mass of X = —————————————— Mass one atom of carbon-12 However. However.

In +4 oxidation state. sulphur and chlorine existed as simple molecules. Cl2 + H2O → HCl + HOCl 2HOCl → O2 + 2HCl The overall equation was 2Cl2 + 2H2O → Cl2 + 4HCl. Better candidates were able to discuss the role of chlorine as both oxidising and reducing agents in this disproportionate reaction. those who failed to obtain full marks made the mistake when they did not state which were the slow or fast steps in the mechanism and also they did not draw the arrow to show the attack of the CN– ion on the carbocation. In part (a)(ii). In part (b)(iii). most candidates were able to name the mechanism of the reaction as SN1. only a few candidates stated that argon had the lowest melting point because it was a monoatomic element. In part (b)(i).candidates failed to state that the N–H bond in ammonia was weaker than the N–N bond. magnesium and aluminium were metals with high melting points. In part (b)(ii). the majority of candidates were able to state that the reagent was alcoholic or ethanolic KOH or NaOH. Candidates mistakenly thought that the melting point increased because of increasing atomic mass. For the explanation of the melting points of d-block elements. and decreased from silicon to argon. Sodium. The reaction condition involved in the conversion was heating. However. Part (b)(i) was correctly answered by the majority of candidates. In part (b)(i). However. the majority of candidates knew the unsaturated hydrocarbon in (b)(ii) as CH3C(CH3)=CH2. 139 . most candidates were able to compare the melting points of elements in Period 3. but unable to explain the melting points of elements for the first row of the d-block elements. There were many good answers to this part with a good description and explanation. and therefore less energy was required to break the N–H bond. Many candidates knew that the melting point increased from sodium to silicon. most candidates were able to write the structural formulae of unsaturated hydrocarbons. boiling or refluxing. Better candidates further discussed that the stability of PbO2 and PbO was due to the inert pair effect in Pb2+ ions. most candidates knew that the rate decreased because C–Br bond was stronger than C–I bond. the bonding changed to ionic. Question 8 Part (a) was very poorly answered by the majority of the candidates. In part (b). Question 9 In part (a)(i). Examiner expected candidates to compare the relative stability of +2 and +4 oxidation states rather than explaining the trend on going up or down the group. Candidates also lost their marks when they failed to state that the strength of the covalent bonds became weaker as the atomic size increased down the group. most candidates gave the correct balanced equations as follows. However. the Group 14 elements were bonded to oxygen by covalent bond while in +2 oxidation state. silicon had a giant covalent structure while phosphorus. most candidates failed to discuss the bonding in the monoxides and dioxides of Group 14 elements. most candidates failed to state that the d-block elements had almost the same value of melting point with similar metallic bond strength.

In part (a)(iii). fewer candidates were able to obtain full marks. most candidates were able to give the correct structural formulae of the products formed such as alcohol and amine. Very high marks were rare while a few candidates failed to get any marks. Question 10 In part (a)(i) most candidates were able to give the reagents. (a)(iv) 0. the paper proved to be quite challenging with only some part of the questions occasionally getting a correct response. (a)(v) 0. 140 . Comments on the individual question Question 1 In parts (a)(i) and (a)(ii). candidates should have given the reaction condition or temperature for the nitrous acid and the correct observation for the reaction. Answer: (a)(ii) 21. only a few candidates were able to correctly answer the observation as violet or purple decolourisation. In part (b)(i). However. A common weakness of candidates was that they only stated the colour change without mentioning the colour of the solution observed. the alcohol would be oxidised to the carboxylic acid. A few candidates found difficulty in writing the equation for the reaction involved. sodium metal or FeCl3 to confirm the presence of –OH group.78 g. and the intermediate product formed for the formation of cyclohexanone from phenol. In part (a)(ii). Greater familiarity with experimental techniques would be of benefit to all candidates. In part (b). In part (b)(ii). most candidates were able to write the equation for the conversion of haloalkane X to the monomer stated in (b)(iii). a common mistake made by candidates was writing the hydrolysis process without heating. many candidates were not able to give the values of the burette readings to two decimal places and a few candidates were not able to calculate the average titre value with the correct unit. In parts (a)(iii). Solution X was heated before it was titrated with KMnO4 purposely to increase the reaction rate. PCC or Cu. (a)(iv) and (a)(v). The common mistake made by candidates was stating that H2 was released instead of effervescence was observed. many candidates failed to write the correct reagent for the mild oxidation reaction of CH3CH2CH2OH to the aldehyde by using pyridinium chlorochromate. In part (c). there were few candidates who were unable to draw the structure of the product formed when using Br2 water and FeCl3. However. only better candidates managed to answer these part correctly.In part (b)(iv). Most candidates wrongly gave hot acidified KMnO4 or K2Cr2O7 because in this part. PAPER 962/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments Overall. In order to confirm the presence of –NH2 group.15 cm3.040 mol. but were not able to draw the structures of the sodium salts of respective carboxylic acids. the majority of candidates were able to answer this part correctly. reaction condition. many candidates could give the correct chemical tests such as Br2 water.

Part (a)(iv) was poorly answered. ethanoic acid or water. a few candidates were able to write a balanced equation as follows Rate = [CH3COCH3][H+][Br] Question 3 In part (a)(i). and the order of reaction with respect hydrochloric acid which was also zero order. only a few candidates were able to state that the temperature of the reaction could be controlled by using water bath. only a few candidates were able to state that the function of the small pieces of porcelain was to avoid effervescence during boiling process. a few candidates were able to name the chemicals.e. In part (c). Part (e) was poorly answered by candidates. the order of reaction with respect bromine which was zero order. as hydrated potassium chloride or sodium hydrogen carbonate. very few candidates stated that white paper or tiles could be used to observe the decolourisation of the bromine solution. i. which were used to purify ester before it was distilled again. In part (c). only better candidates were able to state that the distillation could not be carried out using a water bath because the maximum temperature of the water bath was only 100 °C. In part (b).Question 2 In part (a). only a few candidates were able to suggest how the rate of bromine decolourisation could be determined in these experiment. better candidates were able to state that the different volumes of distilled water were used to retain the total volume of the solution. Better candidates were able to draw the labelled diagram of the set-up apparatus used. the time taken for the disappearance of the reddish brown colour in the solution and [Br2] rate of bromine disappearance = ————–—— Time recorded In part (b). In part (f). only better candidates were able to state the function of the concentrated sulphuric acid as a dry agent. In part (a)(iii). a few candidates were able to answer this part correctly as ethanol. In part (d). In part (a)(ii). 141 . They were unable to calculate the order of reaction with respect to propanone which was first order. Candidates also were able to observe the decolourisation of the bromine solution by just looking from the top of the solution.

The percentage of candidates who obtained a full pass was 72.95 F 4.Biology (964) OVERALL PERFORMANCE The number of candidates for this subject was 5036. The achievement of candidates for this subject according to grades is as follows: Grade Percentage A 4.92%.14 12.94 11.85 12. a decrease of 3.69 B+ B B– C+ C C– 8.61 10.87 D 6.41 14.38% compared with the previous year.18 RESPONSES OF CANDIDATES PAPER 964/1 (MULTIPLE-CHOICE) Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 B D D C D A B A D B C D A B A D C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 B D C B C D A B B D D B C C A C C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C C D C C A D A A B A B D C C D 142 .71 A– 6.65 D+ 6.

In part (d). with 30% to 80% of candidates obtaining correct answers. the majority of candidates were unable to correctly answer the curve represented by C. some candidates gave the answer as increase in temperature will increase the rate of reaction without writing the words until optimum temperature. In part (b). Question 5 was answered correctly by less than 30% of candidates. Many candidates preferred to use the wrong words absorption of light instead of exposure to light in answering the function of R. but the word cell was not acceptable. several candidates answered this part as P as vascular tissue instead of vascular bundle.22%) and there was a very good spread of scores with a standard deviation of 8.General comment The mean score was 29. Question 2 In part (a). Comments on individual questions Question 1 In part (a).’ In part (c). The answers can be improved by using scientific terms and writing scientific names. PAPER 964/2 (STRUCTURE AND ESSAY) General comments In general. In part (b). several candidates gave the answer as prevent water loss instead of regulate or control water loss. some candidates were unable to give the correct definition for activation energy. The rest of the questions fell in the medium range. They merely mentioned the energy required to start a reaction but the correct definition is ‘the initial or minimum energy required to start a reaction. In part (c). More than 80% of candidates answered questions 39 and 43 correctly.73. Only few candidates managed to answer accordingly and systematically.11 (58. The term suboptimal temperature was rarely used by most candidates.47. Many candidates answered R and S as palisade mesophyll cell and spongy mesophyll cell respectively. most candidates could answer this part quite well. candidates’ answers were satisfactory in terms of planning and presentation. Some candidates mentioned that structure S has many spaces or has large vacuoles. 143 . The overall performance of candidates was average with a mean of 25. The answers frequently given were energy change or ∆H or energy release instead of free energy change or ∆G or overall energy released from the reaction.57 and a standard deviation of 15. which are not acceptable instead of has large intercellular spaces. Some excellent candidates managed to answer this part according to the answer scheme. a few candidates answered this part as structure R is arranged side by side or structure R is in parallel arrangement instead of tightly packed or regular arrangement.

and Paramecium caudatum or P. In part (c). X. caudatum or Paramecium caudatum or P. aurelia or Paramecium Aurelia or P. 144 . For example. aurelius and P. most candidates were unable to answer this part correctly. proton gradient was written as electrochemical gradient and ATP synthase was written as ATP synthetase. In part (b). Question 5 In part (a). In part (a).Question 3 In part (a). The function of W was wrongly given as nutrient for cotyledon or food for seed. Since the answers were hand-written. caudatum decreased. The correct way of writing the generic and specific names for the two organisms are Paramecium aurelia or P. the majority of candidates were unable to identify the stage of the seed germination (the torpedo stage). and lack of knowledge or inability to write scientific names of organisms according to the rules and regulations of the International Code of Nomenclature. In part (b). caudatum population. Question 4 Most candidates did not perform well in this question. The majority of candidates were unable to underline the generic and specific names. the underlined options were considered. aurelia increased while the population P. several candidates gave the answer as lack of space instead of starvation or low reproductive rate or low competitive capability as one of the reasons for the decrease in P. Y and Z correctly. very few candidates managed to identify W. the majority of candidates managed to answer the types of competition correctly but there were also candidates giving the wrong answer as commensalism instead of intraspecific or intraspecies competition or competitive exclusion. caudatum. Their main weaknesses are inability to interpret results or make conclusions based on graphs. while some candidates wrote their answers as P. The correct answer should have been the population of P. many candidates mentioned that P. caudatum decreased in population without indicating after day 7 or 8. Aurelia. most candidates tended to elaborate details on the transferring of electrons in the electron transport chain (ETC). For example. Only a few candidates managed to define chemiosmosis and oxidative phosphorylation correctly. In part (e). candidates made the conclusions without referring specifically to the graph given in the question. caudatum. The correct answer was food storage for the developing embryo. In part (c). The function of X was also wrongly answered by the majority of candidates. the majority of candidates were not able to answer this part correctly. Some of the incorrect answers given were organogenesis or seed development stage or double fertilisation. some candidates managed to answer the types of competition correctly but there were also candidates giving the wrong answer as parasitism instead of interspecific or interspecies competition. In part (d). They understood the topic quite well but they gave less attention to the usage of the correct terms.

In part (b). There were also candidates who included parasitism and commensalism in their answers. Some candidates answered that the heart is myogenic instead of heart muscle is myogenic. they should have given more attention to the usage of correct terms. Candidates also mentioned that the atrium contracts and ventricle contracts but the acceptable answers are both atria contract and both ventricles contract. However. Candidates made the mistake in writing the correct scientific names. many candidates only mentioned that calcium ions bind to troponin molecules without mentioning the location on the actin or thin filament. Question 7 This question required candidates to have skills in drawing a correctly labelled scientific diagram. This is because none of the diagrams indicated the presence of the sympathetic and parasympathetic nerves. For example. some candidates mentioned that cyanide is a competitive inhibitor and it binds to the enzyme which is incorrect and not acceptable. Candidates who attempted this question understand the topic quite well. Many candidates mentioned that cyanide interferes with ETC without explaining how it interferes. most candidates understood the topic quite well but their main weakness was inability to use the correct terms in giving the explanations. The answer should have been myosin head but candidates only mentioned myosin. and undigested food is egested without mentioning through the anus. food is digested without mentioning by in the alimentary canal. In part (b). A few candidates wrongly spelt acetylcholine as acetycholine. most candidates were unable to describe the characteristic processes in holozoic nutrition correctly. 145 . herbivore was written as herbivorous and carnivores was written as carnivorous. For example. Many candidates did not mention water as one of the products of photosynthesis in sulphur bacteria. Candidates who did not understand the mechanism of action of curare were unable to answer satisfactorily. most candidates’ answers were unsatisfactory. Some candidates managed to answer correctly either the green or the purple sulphur bacteria. Some candidates gave the answer as wave of depolarisation instead of impulse and some candidates explained the cardiac cycle instead. some candidates mentioned neurotransmitter and pre-synaptic membrane instead of acetylcholine and post-synaptic membrane. digested food is absorbed without mentioning into the cells. For examples. which is by inhibiting the action of cytochrome oxidase and blocking the transfer of electron to oxygen. Most diagrams drawn by candidates were not satisfactory and none of them obtained full marks for the diagram. The answers given were incomplete. However. some candidates did not spell the terms correctly. in describing the mechanism and control of the heartbeat. Question 8 In part (a). Sarcoplasmic reticulum and troponin were wrongly spelt as sacroplasmic reticulum and tromponin respectively. In part (b). They only mentioned that sulphur bacteria obtained the source of hydrogen from H2S without mentioning the words oxidation from H2S. food is ingested without mentioning by mouth. Question 6 In part (a). Many candidates were able to answer the types of holozoic nutrition correctly.

In part (a)(ii). the majority of candidates were able to give the answer correctly as monocotyledonous plant. In part (e). most candidates were unable to give the answer correctly as parenchyma. but were not able to explain their answers. the answer given by most candidates was quite general especially on the definition of conservation biology. In part (d). most candidates mentioned only the facts such as replantation. extinction of species will occur. In part (c)(ii). 146 . In part (b). Comments on individual questions Question 1 In part (a). PAPER 964/4 (WRITTEN PRACTICAL TEST) General comments In general. In part (b). Q and R correctly. In part (b). Q is a metaxylem and R is a phloem. Many candidates managed to describe the characteristics of human hormones quite well. Most candidates mentioned the words moves through or get into instead of diffuses through. The candidates just explained that it contains two cotyledon or the cell arrangement is specific instead of phloem and xylem forming in a ring. without further explanation on the facts given. enforcement of laws and education. Question 10 In part (a)(i). some candidates misunderstood the question by giving the functions of the various hormones such as oestrogen and progestron. Some candidates answered that steroid hormone diffuses through the plasma membrane without mentioning into the cytoplasm. most candidates lost their marks due to the wrong answers given in part (c)(i).Question 9 In part (a). the majority of candidates were unable to name M as a vascular cylinder and N as a cortex. most candidates did not use the words to maintain. the performance of this year’s candidates was less satisfactory than performance of previous year’s candidates. conservation is necessary to prevent extinction of species. For example. in explaining the sustainable management of tropical rain forest. P is an endodermis. In part (c)(i). Some candidates gave the negative version of the answers. to prevent and to protect in answering the question. while several candidates gave the differences between steroid and non-steroid hormones. P. The answers are O is a passage cell. the less able candidates were unable to use the correct terms in describing the mechanism of hormone actions via gene activation. most candidates were unable to name the structures O. and they answered that hormonereceptor complex passes into the nucleus without mentioning through the nuclear pore. the majority of candidates were unable to give the answer correctly as casparian strips. however the candidates wrote that if there is no conservation. This may be due to lack of practice in identifying plant structure.

Insecta was spelled as Insectae or Insect. In part (b). most candidates were unable to answered T and U correctly as light trap but were able to answer S and X correctly as swift or aerial net. but were not able to explain their answers. V. most candidates gave the answer correctly as Insecta. most candidates were unable to group the organism according to their respective orders due to lack of basic knowledge in ecology and taxonomy. For example. most candidates were able to give the answer correctly as matured. V is a beetle. Question 2 In part (a).In part (f). the majority of candidates gave the answer correctly as mineral and water. but some candidates were unable to spell Insecta correctly. The answers are S is a butterfly. X. U. W. T is a moth. In part (d). In part (c). X is a damselfly. W is a dragonfly. In part (g). 147 . U is a cicada. Y and Z correctly. T. In part (e). Y is an ant and Z is a bee. most candidates were able to name the organisms S. In part (f). the majority of candidates correctly answered W and X as aquatic organisms. most candidates answered correctly that Insecta have one pair of antenna and three pairs of legs or six legs.

dan Rekreasi dan Kesenggangan.18 B+ 9.49 D 3. Biomekanik Sukan.97 RESPONS CALON KERTAS 966/1 (STRUKTUR DAN ESEI) Komen am Pada keseluruhannya. Psikologi Sukan. Kelemahan utama calon dalam soalan esei adalah memberikan jawapan secara umum dan tidak menepati kehendak soalan. iaitu mengangkut molekul lipid dan kolestrol ke seluruh tubuh badan merentas membran sel dan menjadi sistem perhubungan antara satu sama lain melalui sistem membran sel. Kinesiologi dan Lakuan Motor.00% berbanding dengan 71. PRESTASI KESELURUHAN Sebanyak 1601 orang calon telah menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran Sains Sukan STPM pada tahun 2010.28 14.79 D+ 6.86 12.34%.35 B B– C+ C C– 7. iaitu meningkat sebanyak 3. Pemakanan Sukan. iaitu Penghantar Sains Sukan.66% pada tahun 2009. Kejurulatihan Sukan. Fisiologi Senam. Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan ini menghendaki calon menyatakan disiplin akademik dalam Sains Sukan. Sosiologi Sukan. Anatomi dan Fisiologi. mutu jawapan calon dalam soalan struktur adalah baik. Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud lipoprotein. Pengurusan Kecederaan Sukan. 148 . Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan fungsi lipoprotein.36 A– 6. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat kerana calon sekali lagi hanya menumpukan kepada kumpulan protein sahaja. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dan memperoleh markah penuh.77 12. Pengurusan Sukan. Prestasi calon bagi mata pelajaran ini mengikut gred adalah seperti yang berikut: Gred Peratusan A 4. Peratusan lulus penuh pada tahun ini ialah 75. iaitu gabungan unsur lipid (lemak) dan protein yang merupakan bahan utama di dalam membran manakala jawapan calon hanya tertumpu kepada kumpulan protein sahaja.Sains Sukan (966) 1.86 F 6. Kebanyakan calon gagal memberikan jawapan yang tepat.09 15.

Jawapan yang diberikan oleh calon adalah umum dan tidak menjurus kepada aplikasi unsur biomekanik dalam acara gimnastik. dan Roman rings.Soalan 4 Soalan ini menghendaki calon menamakan organel yang terdapat di dalam sel. Kebanyakan calon tidak dapat memberikan perbezaan yang jelas antara keseimbangan dengan kestabilan badan tersebut. iaitu retak pada tulang dan tiada keseimbangan pada tulang. Parallel bars. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan peranan biomekanik dalam bidang sukan. B mitokondria. Kebanyakan calon gagal menamakan organel tersebut. kawalan yang baik dengan mengekalkan postur posisi dan badan. dan E lisosom. hilang kawalan pergerakan. Soalan 8 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan perbezaan antara keseimbangan badan dengan kestabilan badan dalam acara gimnastik. Soalan 9 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan bagaimana bidang Pendidikan Jasmani dan Sains Sukan dapat membantu untuk membangunkan sukan di Malaysia. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud patah tulang. Soalan 5 Soalan ini menghendaki calon menyatakan falsafah kejurulatihan yang diamalkan oleh seseorang jurulatih yang berjaya. Ini menyebabkan kebanyakan calon tidak mendapat markah penuh. iaitu sakit. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang tepat. mengurangkan kecederaan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan satu acara gimnastik yang mempraktikkan keseimbangan dan kestabilan badan. Soalan 7 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud biomekanik. Kebanyakan calon hanya menjelaskan kepentingan dari segi pergerakan tubuh badan manusia dalam melakukan aktiviti. Kebanyakan calon dapat menjelaskan bagaimana bidang Pendidikan Jasmani dapat membangunkan sukan di Malaysia. matematik dan mekanikal. Kebanyakan calon dapat memberikan jawapan yang tepat. dan pembangunan personaliti. bengkak. Keseimbangan bermaksud atlet mempunyai tahap koordinasi. iaitu untuk memperbaiki teknik. C jasad golgi. komitmen yang tinggi. iaitu 149 . Kebanyakan calon dapat menyatakan jawapan yang tepat. manakala kestabilan bermaksud rintangan yang perlu diatasi dengan mengekalkan imbangan dan merendahkan pusat graviti. meningkatkan prestasi. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini seperti Balance beam. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan tanda berlakunya patah tulang. Jawapan calon hanya menyatakan kajian pergerakan manusia sahaja tanpa mengaitkannya dengan prinsip fizik dan matematik. iaitu mengkaji struktur manusia dengan menggunakan prinsip dan kaedah fizik. dan kebas pada tempat yang cedera. iaitu A ialah sitoplasma. dan dapat mereka cipta pakaian dan alatan sukan yang efisien. beretika. Calon tidak menyatakan peranan biomekanik untuk diaplikasikan dalam peningkatan prestasi dan kepentingannya dalam sukan. berusaha mencapai kejayaan. D nukleus. iaitu mempunyai matlamat yang jelas.

Soalan 10 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan objektif mengadakan uji bakat dalam sukan. kurang kemudahan pengangkutan. Masalah yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya untuk menjalankan aktiviti rekreasi dan kesenggangan ialah infrasturktur sedia ada tidak mesra pengguna. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan faedah periodisasi latihan kepada bidang kejurulatihan. meningkatkan potensi fizikal pemain. tahap kesihatan dan kecergasan berasaskan kesihatan. iaitu satu minggu. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan perbezaan antara sukan berprestasi tinggi dan sukan massa. Kelemahan calon adalah dalam menjelaskan kitaran mikro dan kitaran makro dalam periodisasi dengan lebih mendalam. Pada dasarnya. Soalan 12 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memerihalkan masalah yang dihadapi oleh golongan orang kurang upaya untuk menjalankan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. dan bilangan atlet yang lebih kecil. dan kurang mendapat sokongan daripada masyarakat. menguasai kemahiran asas. dan membina kemahiran serta kualiti psikologi atlet. Maksud kitaran makro pula ialah kitaran latihan yang merangkumi jangka masa yang lebih panjang seperti dua hingga enam minggu dan objektif latihan adalah untuk memperkembang dan menyempurnakan unsur teknikal. bukannya faedah periodisasi. Dengan itu. dan daya tahan otot dan kardiovaskular individu itu. membentuk pergerakan asas dan membentuk domain kognitif. Mereka kurang berpengetahuan tentang pendekatan saintifik yang dijalankan semasa sesi uji bakat seseorang individu seperti menentukan ciri fizikal dan antropometrik. 150 . meningkatkan kebolehan motor. dan psikomotor. jawapan calon amat terbatas. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan pendekatan saintifik yang dilakukan semasa sesi uji bakat dalam sukan. Kebanyakan calon menjawab berdasarkan pengetahuan sedia ada seperti pengalaman yang dilalui serta pemerhatian mereka. jurulatih yang lebih bertauliah. dan objektif latihan adalah untuk memperkembang aspek fizikal atlet seperti kekuatan otot dan kardio-respiratori.melalui pergerakan fizikal. manakala Sains Sukan pula melalui pendekatan yang lebih saintifik dan aplikasi sains dalam sukan. calon hanya memberikan jawapan secara khusus tentang periodisasi dari segi tujuan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik dengan menyatakan bahawa objektif uji bakat adalah untuk mencari kesesuaian bakat dengan jenis sukan. kemahiran asas. Calon menjawab soalan berdasarkan pengalaman sahaja. Kebanyakan calon tidak mengupas isi jawapan dengan lebih mendalam. Kitaran mikro bermaksud masa latihan yang merangkumi masa yang pendek. afektif. Kepentingan periodisasi antaranya adalah untuk mengadaptasi fisiologi kepada latihan dari segi penyesuaian neuro otot dan sistem kardio-respiratori. Calon perlu memberikan jawapan dengan lebih ilmiah melalui pembacaan bahan yang berwasit. Kebanyakan calon mengetahui maksud kitaran mikro dan kitaran makro. Soalan 11 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memberikan maksud kitaran mikro dan kitaran makro dalam periodisasi latihan. Perbezaan antara sukan berprestasi tinggi dengan sukan massa ialah sukan berprestasi tinggi melibatkan aplikasi sains yang lebih mendalam. spesifikasi kemudahan yang dibina tidak sesuai. Jawapan calon hanya terbatas kepada faktor luaran sahaja tentang masalah yang dihadapi oleh orang kurang upaya. dan memiliki ciri-ciri fizikal yang diperlukan. Kajian yang saintifik dan berteknologi tinggi juga dapat menerapkan ilmu Sains Sukan kepada sukan berprestasi tinggi dan sukan massa.

membersihkan kotoran dengan teknik antiseptik. melecet. puncture seperti tercucuk atau tusukan. iaitu dengan mendekati pesakit. atau tulang tak berbentuk/tak tentu bentuk seperti vertebra.Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan langkah yang dapat diambil untuk menggalakkan golongan warga emas melibatkan diri dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Soalan 15 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan faktor ekstrinsik yang menyumbang kepada kecederaan sukan. 151 . paru-paru. renjatan berlaku. dan sel akan mati yang akan mengakibatkan berlaku nekrosis dan gangren. terbentuk parut. tulang muka. sternum. calon perlu berhati-hati apabila menjawab soalan berbentuk sedemikian. iaitu luka akan bertambah teruk. tibia. Walaupun soalan bahagian ini mungkin mudah bagi calon. dan makanan. Kebanyakan calon dapat menyatakan jenis luka terbuka berserta dengan contoh. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menghuraikan sistem tulang rangka manusia. menghentikan pendarahan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan kaedah rawatan luka terbuka. dan avulsion seperti terkoyak terkena gigitan. ulna. membantu pergerakan tubuh badan dengan sokongan sistem otot. dan metatarsal. pakaian. incision seperti terhiris. menyediakan kemudahan infrastruktur sukan yang bersesuaian. tempurung lutut. laceration seperti terkoyak. iaitu abrasion seperti tergeser. tersayat. dan jantung. melindungi organ dalaman tubuh badan seperti otak. gelanggang. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan dengan baik. patela. Kebanyakan calon dapat memerihalkan kaedah itu. Selain itu. dan pelvis. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan mendapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. radius. Faktor ekstrinsik yang menyumbang kepada kecederaan sukan ialah cuaca. dan terguris. dan memberikan insentif selain galakan khas serta geran kepada mereka. Soalan 14 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis luka terbuka dan memberikan contoh bagi setiap jenis luka itu. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menyatakan komplikasi yang mungkin terjadi jika luka terbuka tidak dirawat dengan betul. jawapan yang diberikan mestilah mengandungi fakta. Tiga jenis tulang itu ialah tulang panjang seperti humerus. iaitu memberikan kesedaran dan pendidikan tentang rekreasi dan kesenggangan. dan fibula. metakarpal. Kebanyakan calon kehilangan markah apabila tidak memerihalkan jawapan mengikut urutan kaedah rawatan. peralatan sukan. meninggikan paras luka dari aras jantung pesakit. Kebanyakan calon dapat menyatakan langkah yang diambil. iaitu memastikan individu tersebut sihat dan cergas untuk melakukan aktiviti. Oleh itu. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. Kebanyakan calon dapat menyatakan dan memberikan contoh tulang itu. tarsal. tulang pendek seperti karpal. iaitu sebagai sokongan kepada struktur tubuh badan dan mengekalkan posisi tubuh. tulang rusuk dan skapula. dijangkiti kuman. memeriksa keseriusan luka. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan langkah yang boleh diambil oleh jurulatih dalam mencegah berlakunya kecederaan sukan. tulang leper seperti tengkorak. Soalan 13 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan tiga jenis tulang dan memberikan contoh bagi setiap tulang itu. dan sebagai sistem tuas bagi otot rangka yang menghasilkan pergerakan bahagian badan. Calon tidak memperoleh markah yang baik kerana tidak mengupas isi jawapan dengan lebih mendalam.

dan posisi badan sewaktu larian landas sama ada di udara atau mendarat. kelajuan yang tidak terkawal. mengkaji pergerakan yang dilakukan oleh atlet novis. tiada kawalan daya emparan sewaktu mendarat. ciri khusus pergerakan. Ini dapat dilihat daripada jawapan calon yang kurang menarik. 152 . Komen soalan demi soalan Soalan 1 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan konflik peranan yang dihadapi oleh atlet wanita di Malaysia. calon lemah dalam mengemukakan isi jawapan. Calon hanya menyatakan kesilapan dari segi teknik larian sahaja tanpa mengaitkan aspek biomekanik. dan 16 agak terbatas kerana soalan-soalan ini agak sukar bagi calon. Kebanyakan calon hanya memerihalkan maklumat melalui pengetahuan sedia ada dan pengalaman mereka sahaja. dan anak perempuan di rumah tetapi aktif di padang. memberikan anugerah atau penghargaan kepada wanita dalam sukan. Jawapan calon tidak spesifik dan tidak dikaitkan dengan aspek biomekanik. Individu tersebut mestilah mengetahui peraturan permainan. Kesilapan yang sering dilakukan atlet itu ialah kesilapan larian landas dan pergerakan angular. iaitu sebagai suri rumah tangga dan atlet. Jawapan calon dalam soalan sains tulen seperti soalan 6. membahagikan kemahiran kepada fasa-fasa. Kebanyakan calon tidak menyatakan secara terperinci bentuk kesilapan yang sering dilakukan oleh atlet dalam acara lompat jauh. dan melakukan aktiviti pemanasan badan dan gerak kendur. 14. dan memperkenalkan sukan yang dimonopoli oleh kaum lelaki kepada wanita. menggunakan peralatan yang sesuai. ibu dan pengurus. Jawapan calon kadang kala menjurus kepada kekangan atau diskriminasi terhadap kaum wanita. Soalan 16 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan kesilapan yang sering dilakukan oleh atlet dalam acara lompat jauh. Terdapat sebilangan calon yang tidak menjawab soalan dengan tepat terutamanya tentang peranan wanita sebagai atlet. Maklumat yang perlu diketahui itu ialah menentukan objektif kemahiran. 7. Huraian jawapan yang diberikan agak panjang dan tidak teratur. Kematangan calon juga masih rendah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan maklumat yang perlu diketahui oleh jurulatih sebelum membetulkan kesilapan pergerakan yang dilakukan oleh atlet lompat jauh. Ini disebabkan calon tidak merancang jawapan dengan baik. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan penyertaan wanita dalam sukan dapat membantu untuk memperjuangkan persamaan taraf dalam sukan. sudut lompatan yang terlalu kecil. Terdapat sebilangan calon yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat dan sepenuhnya seperti dapat membantu memperjuangkan taraf wanita dalam sukan dengan memperbanyak perjawatan untuk kaum wanita. penglibatan yang aktif oleh wanita dalam sukan.hendaklah aktiviti dilakukan dengan teknik yang betul dan dalam kelompok umur yang sesuai. dan membahagikan prinsip mekanikal di sebalik elemen utama pergerakan. KERTAS 966/2 (STRUKTUR DAN ESEI) Komen am Pada keseluruhannya.

Soalan 3 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan jenis motivasi yang berkaitan dengan situasi pemberian pelbagai ganjaran yang lumayan kepada atlet yang mewakili negara ke sukan yang bertaraf dunia. dan membuat laporan semua aktiviti sukan dan permainan. dan hold-relax. contractrelax. tetapi soalan ini sebenarnya merupakan soalan pembelajaran motor. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan empat contoh ganjaran yang boleh diberikan sebagai motivasi dalam (a) di atas.Soalan 2 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan peranan setiausaha sukan dan pengurus pasukan dalam struktur organisasi di sekolah. Terdapat sebilangan calon yang tidak dapat menjawab soalan dengan tepat. Sewajarnya. Kebanyakan calon menjelaskan bahawa peredaran darah hanya melalui ventrikel kiri jantung sahaja. Pengurus pasukan juga bertanggungjawab melatih pasukan yang dibentuk di samping memimpin pasukan sekolah ke pertandingan peringkat zon. 153 . hierarki. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. mengangkut karbon dioksida dari tisu ke peparu. Kebanyakan calon didapati sukar untuk menjawab soalan ini dengan baik. Calon perlu menjelaskan bahawa peredaran darah kembali semula ke jantung melalui atrium kanan. dan negeri. manakala pengurus pasukan berperanan dalam pembentukan pasukan sekolah. daerah. Kebanyakan calon gagal menyatakan teknik tersebut seperti reversal hold relax. Calon berpendapat bahawa fasilitasi saraf proprio berkaitan dengan saraf sedangkan fasilitasi saraf proprio merupakan teknik latihan senaman. mengatur. Isi yang disampaikan berulang-ulang dan sama maksudnya contohnya. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan tepat. dan skop tugas. iaitu darjah kepekaan atlet dan fokus terhadap pergerakan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. dan mengawal pH darah. Soalan 5 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan fungsi utama sel darah merah (eritrosit) dalam sistem peredaran darah. Kebanyakan calon didapati terkeliru dengan soalan ini. jenis tugas. Soalan 4 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan maksud fasilitasi saraf proprio. perkara yang harus diberi perhatian semasa membina carta organisasi sesebuah persatuan sukan di sekolah ialah bilangan kakitangan. bidang tugas. Mereka beranggapan bahawa soalan ini merupakan soalan psikologi sukan. iaitu motivasi ekstrinsik. Soalan 6 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan ciri personaliti yang mempengaruhi persembahan atlet. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan laluan aliran darah melalui litar peredaran sistemik. iaitu wang. pingat kebesaran. anugerah. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan teknik yang digunakan dalam fasilitasi saraf proprio. iaitu Setiausaha sukan berperanan merancang. menyusun. hierarki membawa maksud yang sama dengan aras tingkatan arahan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan perkara yang harus diberi perhatian semasa membina carta organisasi sesebuah persatuan sukan di sekolah. dan tanah. iaitu mengangkut oksigen dari peparu ke tisu.

daya kepemimpinan yang unik. iaitu seseorang pemimpin itu mestilah mempunyai kualiti kepemimpinan yang baik. risiko osteoporosis. menjejaskan tumbesaran. iaitu berupaya merancang dan mempengaruhi. dan mengganggu kitaran haid. kurang berat badan. mempunyai aura dalam mempengaruhi ahli dalam kumpulan. pergerakan kawalan objek.Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan ciri persekitaran yang menyumbang kepada perbezaan keupayaan atlet. Pengulangan isi yang sama maksudnya telah menyebabkan calon tidak mendapat markah yang baik. tempe. anemia. Antara sebab mengapa seseorang pemimpin itu perlu mengamalkan konsep penurunan 154 . dan berupaya mempengaruhi orang lain. Kebanyakan calon dapat memberikan ciri kepemimpinan berkarisma. dan identiti masyarakat dan negara. Jawapan sebenarnya ialah susunan struktur badan. Kebanyakan calon tidak dapat menjawab soalan ini dengan baik kerana mereka memberikan jawapan tentang fasa-fasa yang terdapat semasa penyediaan latihan. ciri pergerakan tangan dan kaki. iaitu makanan yang tidak mengandungi sumber protein haiwan. Soalan ini lebih menjurus kepada pengetahuan umum. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menyatakan kesan pengambilan diet sayuran yang tidak dirancang dengan baik. Soalan bahagian (b) menghendaki calon mencadangkan makan tengah hari bagi pengamal diet sayuran. respons yang betul. Kebanyakan calon dapat menyatakan kesan tersebut seperti boleh mengakibatkan malnutrisi yang signifikan. Soalan 8 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan maksud diet sayuran. Kebanyakan calon dapat mencadangkan menu seperti nasi putih. Soalan 7 Soalan ini menghendaki calon menyenaraikan aktiviti kawalan motor yang berlaku semasa fasa persediaan. iaitu jumlah situasi persekitaran yang boleh dipilih. Kebanyakan calon dapat menjawab bahagian soalan ini tetapi tidak mendapat markah penuh kerana calon kerap melakukan pengulangan isi yang sama maksudnya. Kematangan mereka dalam menghuraikan isi juga agak terbatas. Soalan 10 Soalan bahagian (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud karisma dalam kepemimpinan sukan. lesu. Kebanyakan calon tidak dapat menjelaskannya dengan tepat. capati. Soalan 9 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan kepentingan sukan berdasarkan aspek penglibatan penonton. menghormati kepelbagaian budaya. dan tahap kesukaran pergerakan. dan kuah dal kuning. Kebanyakan calon tidak merancang pembahagian isi dengan baik. susunan pergerakan. integrasi kaum. Kebanyakan calon memberikan jawapan tentang pengambilan sayuran sahaja dan tidak mengaitkannya dengan pengambilan daging dan lemak haiwan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon memerihalkan mengapa seseorang pemimpin sukan perlu mengamalkan konsep penurunan kuasa. dan mempunyai tokoh kepemimpinan yang dinamis. Soalan bahagian (a)(ii) menghendaki calon menyatakan ciri kepemimpinan yang berkarisma. dan respons terhadap rangsangan dalaman dan luaran. mempunyai daya penarik. kebanyakan calon menjawab ciri persekitaran ini dari aspek psikologi sukan. bukannya dari aspek pembelajaran motor. Seperti dalam soalan bahagian (a). impak kepada ekonomi. sup bayam. kentang goreng.

jumlah tenaga. calon tidak memperoleh markah penuh dalam bahagian ini kerana tidak menggunakan pendekatan saintifik dalam menjelaskan langkah yang perlu diambil. Soalan 11 Soalan ini menghendaki calon menghuraikan ciri pengurus sukan yang cekap. Soalan bahagian (a)(ii) pula menghendaki calon menyatakan faktor yang mempengaruhi kesepaduan pasukan. kepemimpinan. dan pegawai atasan dapat menumpukan perhatian pada perkara yang lebih mustahak serta dapat mengurangkan sikap autokratik. Kebanyakan calon terkeliru antara kehendak soalan bahagian (a)(ii) dengan kehendak soalan bahagian (b). Soalan bahagian (b) menghendaki calon membincangkan ciri sesebuah pasukan yang dapat menyumbang ke arah kesepaduan pasukan. mengenal pasti punca yang merangsang lelah. dan berada di bawah pengaruh ubat atau dadah. Kebanyakan calon dapat menjelaskan langkah yang diambil. altitud.kuasa termasuklah supaya pegawai bawahan dapat belajar memikul tanggungjawab. Kebanyakan calon dapat menyatakan faktor tersebut. keadaan kesihatan individu. mempunyai sistem insentif untuk memberikan penghargaan terhadap atlet. Soalan 12 Soalan bahagian (a)(i) menghendaki calon menjelaskan maksud kesepaduan pasukan. iaitu individu. iaitu mempunyai pengetahuan. melakukan senaman pernafasan. kepemimpinan yang demokrasi. Soalan 13 Soalan bahagian (a) menghendaki calon memerihalkan faktor yang mempengaruhi kadar pernafasan seseorang atlet. suhu persekitaran. Terdapat pertindihan isi seperti faktor kepemimipinan dalam kesepaduan pasukan yang mempunyai huraian isi yang berlainan dengan ciri kesepaduan pasukan. Jawapan calon hanya menyatakan persefahaman yang wujud antara pasukan sahaja tanpa melibatkan pihak pengurusan. pasukan. tepat dalam membuat keputusan. Faktor sebenar ialah umur. mengambil ubat mengikut arahan. Kebanyakan calon dapat menjawab soalan ini dengan baik. mempunyai kemahiran mengurus. 155 . Kebanyakan calon memberikan jawapan tentang faktor yang mempengaruhi kadar penafasan atlet sebagai saiz jantung. dan persekitaran. iaitu mengikuti nasihat doktor. mempunyai daya kepemimpinan yang disegani oleh semua orang. tahap kecergasan. perkara kecil dapat diselesaikan dengan segera yang dapat menjimatkan masa semua pihak. serta disenangi oleh semua pihak. kelembapan. dan saiz otot. dan mempunyai hubungan interaksi yang baik sesama ahli pasukan. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan langkah yang wajar diambil oleh seseorang atlet yang menghidap penyakit asma untuk mengelakkan masalah pernafasannya daripada menjadi semakin teruk. jumlah kandungan oksigen dalam darah. Walau bagaimanapun. kestabilan emosi. Ciri sesebuah pasukan yang dapat menyumbang ke arah kesepaduan pasukan sebenarnya ialah melalui saiz kumpulan yang kecil. jantina. dan mampu berkomunikasi dengan pihak lain secara bijaksana. masalah dapat diselesaikan dalam masa yang singkat tanpa menunggu kehadiran pegawai yang bertanggungjawab. dan mengawal pengambilan makanan.

iaitu karbohidrat berfungsi memberikan sumber tenaga utama. protein membina dan membaiki tisu. iaitu karbohidrat. Soalan 15 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan maksud pengalaman akitiviti fizikal. 156 .Soalan 14 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menjelaskan bagaimana oksigen dan karbon dioksida diangkut dalam darah. kemampuan fizikal individu. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan fungsi setiap nutrien utama yang terdapat dalam roti canai dan kuah dal. Kebanyakan calon dapat menyatakan setiap nutrien utama tersebut. iaitu denyutan jantung. Calon hanya memperoleh markah bagi isi jawapan sahaja. iaitu dapat mengubah kebolehan individu untuk melakukan aktiviti fizikal dengan meningkatkan kemahiran. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menyatakan respons kardiovaskular semasa senaman. Soalan bahagian (b) menghendaki calon menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengalaman aktiviti fizikal. latihan. amalan. Faktor sebenar ialah tekanan separa (partial pressure) oksigen dalam darah. Kebanyakan calon dapat menjelaskan fungsi setiap nutrien utama tersebut dengan baik. Kebanyakan calon dapat menjelaskan maksud pengalaman aktiviti fizikal dengan baik. kekerapan latihan. Kebanyakan calon tidak memahami kehendak soalan. Soalan bahagian (c) menghendaki calon menjelaskan bagaimana pengalaman dapat mengubah kebolehan individu untuk melakukan aktiviti fizikal. Kebanyakan calon tidak dapat menghuraikan isi jawapan dengan baik dan hanya menjawab mengikut pemahaman mereka melalui pengetahuan sedia ada. dan kepekatan darah yang dapat mempengaruhi pengangkutan oksigen dalam darah berdasarkan lengkung penceraian oksihemoglobin. situasi individu. Karbon dioksida pula diangkut dalam darah melalui ion bikarbonat. Calon lebih memerihalkan faktor keberkesanan sistem peredaran darah. Selain itu. Tahap pH darah juga diambil kira. iaitu sejarah penglibatan individu dalam aktiviti fizikal. Soalan bahagian (c) menghendaki calon memerihalkan faktor yang mempengaruhi pengangkutan oksigen dalam darah berdasarkan lengkung penceraian oksihemoglobin (oxyhaemoglobin dissociation curve). semakin tinggi suhu darah semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin (unloading process). Kebanyakan calon dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengalaman aktiviti fizikal itu. Kebanyakan calon dapat menyatakan respons tersebut. dan plasma. pembelajaran. protein. dan atribut kendiri. dan lemak. isi padu strok. Oksigen diangkut dalam darah melalui dua cara. pengeluaran kardiak. Kebanyakan calon tidak dapat menjelaskan bagaimana oksigen dan karbon dioksida diangkut dalam darah dengan menggunakan istilah saintifik dalam jawapan mereka. dan pemerhatian sesuatu aktiviti. hemoglobin. pengaliran darah. kekuatan metabolik badan. dan tekanan darah meningkat. Semakin rendah pH (semakin berasid) semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin. iaitu semakin tinggi tekanan spara semakin mudah oksigen dipisahkan daripada hemoglobin. Soalan 16 Soalan bahagian (a) menghendaki calon menyatakan nutrien utama yang terdapat dalam roti canai dan kuah dal. iaitu persekitaran. iaitu bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin dan diserap dalam plasma darah. dan penyesuaian terhadap aktiviti tersebut. kadar nadi. dan lemak memberikan tenaga tambahan serta sebagai penebat haba.

renin. dan polisakarida. protein. Nutrien lemak pula berada di dalam duodenum yang menggunakan enzim lipase dan menghasilkan asid lemak serta gliserol. dan lemak bermula dari mulut. tripeptida. proses pencernaan yang berlaku kepada setiap nutrien seperti karbohidrat bermula dari mulut dengan menggunakan enzim amilase dan menghasilkan monosakarida. 157 . Kebanyakan calon gagal memahami kehendak soalan. Sebenarnya. dan tripsin serta menghasilkan dipeptida.Soalan bahagian (c) menghendaki calon memerihalkan proses pencernaan yang berlaku pada setiap nutrien seperti karbohidrat. dan asid amino. disakarida. Calon lebih memerihalkan bagaimana makanan yang dimakan diproses sehingga menghasilkan tenaga. Nutrien protein berada di dalam perut dengan menggunakan enzim pepsin.

99 800/4 Cumulative Percentage 0. The performance of candidates for each paper.00 42.73 25. Part III The items are based on a mixture of different texts: a talk on microscopic creatures. The text is an interview between a dance instructor and a newspaper reporter on ballroom dancing. 800/3 Reading. The items require candidates to answer within the word limit and to display their ability to transfer information from a linear to a non-linear text.18 1. The items were of the multiple-choice type.04 0. side stitch and exercising.54 57.Mid-year 2010 MUET (800) OVERALL PERFORMANCE A total of 85 464 candidates took the Mid-Year 2010 MUET.09 76.58 54.94 8.27 23.97 36.01 100.02 17.02 21.00 % 0.69 41.36 100.00 % 0.62 26.03 6. The items require candidates to answer within the word limit.75 6.73 15.66 34.23 1.46 Cumulative Percentage 0. 158 .10 800 Cumulative Percentage 0.00 0.31 28.74 6.19 3.62 9.98 25.18 1.07 100.64 800/2 Cumulative Percentage 0.88 78.19 3.83 29. 800/2 Speaking. and safety in Japan.74 7. Part II The task demands the ability to comprehend part of a speech and an interview on one of Malaysia’s leading architect .04 1.52 45.97 45.09 8.23 1.29 21.28 74.92 19.86 11.52 8.98 5.Dato’ Hijjas Kasturi. 800/4 Writing and the subject. 800.00 0.00 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 800/1 (LISTENING) General Comments Part I The task demands the ability to comprehend and reconstruct required information from a given oral text.00 % 0.90 100. according to bands is as follows: 800/1 Band 6 5 4 3 2 1 % 0.40 35.00 % 0.93 800/3 Cumulative Percentage 0. 800/1 Listening.36 33.55 91.54 100.

wrong information and no attempt. • incorrect information – balance with your partner (for ‘keep your balance’) Question 6 • incorrect information and excessive word count – music and take the first step. • poor spelling – slimmer waste line (for ‘slimmer waistline’). thinner waste line. or poor listening skills. Question 2 • incorrect information – thinner waist. Question number Key Question number Key 9 10 11 C D A 12 13 14 C A B 159 . missing required information. For examples: Question 4 • incomplete information – hold the upper body (for ‘hold your upper body upright’) Question 5 • non-specific information – keep the balance. spelling errors leading to a change in meaning. either due to poor paraphrasing skills. partially correct information. The inaccurate attempts were due to writing more than the three words required. • ignoring the plural form – muscle and bone. inaccurate information. • incorrect information – turn to the music (for ‘take the first step’) Part II Answers ranged from some correct answers to incorrect attempts. excessive word count. non-specific information. • incorrect information – muscles and leg. poor spelling. Following are some examples: Question 1 • one word answer which is insufficient – muscles (for ‘muscles and bones’).insufficient information − stamina (2 qualities required of the answer – ‘stamina and endurance’) Candidates were unable to transfer information to non-linear form (Questions 4-6). timmer waist line (for ‘trimmer waistline’). • two answers – slimmer waistline and hipline Question 3 • one word answer given .Specific Comments Part I Answers ranged from some correct answers to incorrect attempts.

Specific Comments Proficient candidates demonstrated the following abilities: • Showed encouraging ability in speaking fluently and confidently from short prepared notes or mind maps • Demonstrated ability in relating personal experience and knowledge of current issues to the topics in their presentation and discussion • Showed evidence of wide reading • Showed comfortable control of the language.g. shout fight! fight!) excessive word count (e. shout fire! fire! to attract attention) PAPER 800/2 (SPEAKING) General Comments The questions included a wide range of common and current local and global issues. for ‘hang onto something’) Question 16 • Incorrect answers (e.g. Questions 15 • Answers included a range of incorrect attempts (e. tiny skin and spires/ face and sticky lips/adrenal and toes/kidney and lungs for ‘spikes and tiny claws’) Question 17 • is no longer there when examined (excessive word count). spelling errors. supported and illustrated by relevant examples and arguments 160 .g.g. incomprehensible attempts. vocabulary and idiomatic expressions • Gave well-developed and structured presentations. increasing of transport/more translated of information/their save a world/ transformation of transport. with good control of a wide range of structures. wrong meaning.g. The inaccurate attempts were mainly due to writing more than the five words required. etc. missing required information.g. two hours before exercising for ‘heavily before exercising’) Question 19 • Wrong information (e.Part III Answers ranged from a few correct answers to all incorrect attempts.g. survive with the microscopic/have the microscope creatures/grab at place all time/rob the sand in the toes. shout loudly for ‘shout fire! fire!’) incorrect answer (e. etc for ‘the crime rate has increased’ or ‘it is not safe anymore’) Question 20 • Incomplete information (e. grab something. not there when doctor examinated (ungrammatical) for ‘is no longer there’ Question 18 • Incorrect answer (e. and no attempt.

instead of explaining how recycling and reusing household items could help reduce the family’s expenditure (Booklet 9). the candidates would explain what items could be recycled in the household without linking the ideas to the task • Spent their preparation time writing whole sentences from which they then read • Could not develop ideas or give appropriate examples • Displayed little knowledge of current issues or were unable to display their knowledge because of poor language skills • Could not sustain their presentation in Task A beyond one minute • Lacked interaction skills and were not able to respond to viewpoints raised beyond some memorised formulaic expressions. vocabulary and pronunciation PAPER 800/3 (READING) Answer Keys Question number Key Question number Key Question number Key 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B A B C A A C A A B B B B A A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B A C B B A A C A C A A C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 C D B D A A B B C C B D C B C 161 .Demonstrated good interaction skills in Task B. As an illustration. explaining. with problems in grammar. defending or justifying viewpoints and managing or supporting interaction The less proficient candidates’ weaknesses are summarised as follows: • Lacked the ability in linking their ideas to the task requirement. especially skills in expressing agreement and disagreement. Many could not follow the ongoing discussion in Task B • Demonstrated limited command of the language.

which is the point of reference for the analysis and synthesis of the required information. poor expression of frequency of visits. A clear introduction of the visuals is presented as point of reference. It requires candidates to be selective. are shown in some of the good essays. moderate or slight change in the number of visits to the said websites throughout the month of August. Specific Comments Strengths and Weaknesses in Candidates’ Answers Question 1 There were fewer above average than below-average performers and their voices were faintly consistent. 162 . The quality of answers produced ranged from no answer to partial (response to one visual only) to modest (inadequate development of points presented) and satisfactory answers (adequate development of points). have been beneficial to them. discriminating and analytical. and inclusion of irrelevant information and assumptions. Only a small percentage of the candidates performed well in both tasks. inability to present the frequency of visits accurately. Many missed out on the pertinent aspect of ‘growing trend’. For the weak language performers. Of these. A satisfactory percentage of candidates conveyed the required introduction. to give an opinion about whether the growing trend of turning to electronic communications is healthy and beneficial to its users or otherwise. The competent language performers were able to analyse the data presented and make connections between the input in the two visuals using correct language. with examples. In the poorer essays. candidates could only glean over the justifications made. that is. organisation and development of ideas. describing. with a slight percentage keeping to a persuasive/ argumentative tone. without adequate support to elaborate and further explain how and why turning more to Facebook. Many only managed to give an opinion of the benefits or the harms of using electronic communications. the candidates with limited language ability either misinterpreted the task or had little ability to develop and support the opinion held. Question 1 necessitates analysis and synthesis of data presented in the chart and table. SMS. inability to link the number of visits to the promotional activities organised. candidates were modest users. e-mail. the difficulty arose from poor knowledge of the requirements of the task. Overall. Generally. only a small percentage of candidates were correct in their interpretation of the task. Twitter.PAPER 800/4 (WRITING) General Comments Generally. A satisfactory number of candidates fulfilled the requirement of an objective tone in reporting. Answers were only a partial fulfillment of the task. only a negligible percentage was able to provide the overview/overall trend and the connection between the frequency of visits to the three music websites by teenagers throughout the month of August and promotional activities by these websites to attract the visitors. etc. followed by an overview of the frequency of visits being influenced by the promotional activities offered by the websites and the analysis and synthesis of the key features showing the significant. writing beyond the word limit. Myspace. highlighting differences of varying degrees in the trends of visits to the three music websites in lieu of promotional activities organised by the websites in attracting the teenagers. Question 2 necessitates mature profound thinking of the stimulus presented. Evidence of planning. This goes to show that candidates need further training in answering Question 1.

Strengths • • • • • • • The report was written in one paragraph. Weaknesses • Candidates wrote more than 200 words. the lack of synthesis of data. it is observed that: • Answers are mainly first draft with a lot of cancellations and deletions. In general. Music is an important element in the teenagers’ world nowadays. • Candidates generally adhered to the report writing conventions • One glaring weakness found in answers is that almost 90% of the candidates failed to include the concluding statement. Only a small number of the candidates had managed to include this information within the word limit. Weak candidates resorted to writing chunks of irrelevant and redundant information. Many were able to analyse individual visuals but many failed to make the necessary link between the two visuals. A lack of language control inhibited the writing of concise and coherent reports. many of the key features that were analysed were not taken into consideration. 163 . some other salient points were either omitted or not included within the 200 word limit. • Some candidates showed a serious lack in the ability to use trend words and appropriate linkers. Many wrote more than the word limit. • Some of the points were arranged haphazardly. Some of the proficient candidates were also in the same predicament despite managing to identify most of the key features. They lacked the ability to analyse and synthesise the key features precisely and concisely. resulting in answers that lacked synthesis. distorted and devoid of keywords. Candidates were generally better at analysis than synthesis. Due to this. thus some information are misinterpreted. • Some candidates listed all the key features instead of analysing or synthesising them. As a result. reflecting poor reporting skills. Candidates were still making assumptions by offering reasons to support their analysis as well as providing elaboration that was not given in the visuals such as the names of singers. for example. most of the candidates had difficulty giving the overview. They listen to music all the time because music helps them to release stress …. • Some candidates included their own ideas in the report. many candidates failed to plan. Thus. • Some candidates failed to score good marks because they were only able to locate a few of the key features or were able to list them only. Another weakness of the candidates was not adhering to the word limit.Most essays were mainly first draft reports. The ability to analyse the key features comprehensively by giving the data and the synthesis. They merely listed the points without using appropriate linkers and connectors. irrelevant introductions. This is because they were unable to link the two visuals. On the whole. Use of discourse markers to show some cohesion The ability to pick up the key features and the more salient information The ability to plan and sequence responses accordingly The ability to analyse and synthesise information. • In terms of planning and presentation. rephrase and synthesize correctly. therefore. The ability to establish relationship between data in the two visuals. • Candidates wrote lengthy. some of the better answers were presented without smooth transition of information.

but to different.  Some candidates struggled to find the appropriate vocabulary. Many scripts did not reflect convincing argument for the stand taken. • Candidates merely listed the data. considering that this subject matter is something well within their sphere of experience.000. Strengths • Some candidates chose to write on one view only. Music Network 40. For example. For example. candidates did not perform well for the task. Question 2 In general. There was no in-depth development of ideas presented as candidates were incapable of developing viewpoints or evaluating and analysing situations to justify the stand they had taken. Music Network showed a decrease from 40 frequency of visits (Week 1) to only 28 in Week 2.• Candidates were careless in relaying information and hence inaccuracies occured.000 and Music Era 10. • Candidates’ attempt to synthesise and analyse data led to distortion of ideas.  The frequency of Music Connect increased and then is decreased. • Some candidates were able to give authentic examples to support their viewpoints. Music Connect and Era showed an increase from Week 1 to Week 2. Many ventured to adopt a mix or impartial view. • The strengths that could be seen in the candidates’ answers are mostly on their knowledge on electronic communications. Music Network has 40. Most of the candidates were surprisingly unable to show a reasonably mature treatment of the topic. on the other words.g.000 teenagers. • Candidates made general commentary remarks without data handling. For example. Era Music decreased slightly from Week 3 to Week 4. Their opinion on the topic had to be read between the lines.g. • However. to be on the other. For example. Era Music has the highest number of visitors in August.000 visitors. 164 . • Assumptions dominated the candidates’ report. E. There are no promotional activities in Week 3 and this caused Music Connect to be the most popular website for that week. • Most scripts did not show proper planning as the views or issues discussed were rather disorganised and vague. for example. fell forward. In Week 1. Besides that. comes down. For example. there are good things and bad things from this style of communication. candidates still lacked the ability to justify their viewpoints and express their opinions. goes up. goes to. • Spelling errors and inappropriate use of common words. • Candidates showed a tendency to omit words or phrases hence making sentences meaningless or incomplete. fall down. Music Connect 15. world now have a new way of communications. E. • ‘Name that tune’ is not an interesting activity because the teenagers do not like to answer phonein quizzes. 1: In my opinion. Era Music doesn’t have the financial stability to organize many activities. For example. 2: Good or not it’s depend how we use this modernity. Many of them did not give a clear opinion. • Weaker candidates’ writing were incoherent and punctuated with language errors. • In terms of planning. most of the candidates stated their views or stand and had presented some points based on the topic. Era Music the same and Music Connect decreased.

wrong tenses and unclear point of reference. data inaccuracies. Many candidates gave immature and flimsy reasons and listed viewpoints at sentence level without explanation. they discussed the use of e-mail. • ‘Touch-n-go’ ideas. Weaknesses • Candidates did not understand the term growing trend. the chart or the table) is preferred in the introduction. The written piece has to be concise. No new information. • Interference of Bahasa Malaysia in sentence structures and spelling • Poor language control – Subject Verb Agreement. it is taken to mean that the candidates had failed to understand the message in the table. Week 1. plural agreements. missing data. • Candidates displayed good language control by constructing good phrases and using low frequency words. interpreting and synthesising the required information in the chart and table related to teenagers’ visit to three music websites and promotional activities organised by these websites throughout August. followed by the overall trend or pattern shown in the chart and table. accurate data and analysis is required for the award of marks. Week 3. • Only simple sentence structures and high frequency words were used by most of the candidates. Facebook and Short Message System (SMS). Music Connect.e. Some degree of consistency in stand is shown throughout the writing. it is taken to mean that the candidates had failed to understand the requirement of the task.  Similarly. Instead. Correct point of reference (Music Network. pronouns. The expected voice is one of clarity and conviction. Week 2. • Candidates posed good rhetorical questions as attention getter. in cases where there was no link between information found in the chart and table. spelling. A logical connection of data and the use of appropriate linkers is expected. Many essays were superficially-handled. Apt vocabulary and accurate data to highlight the increase or fall in visits is a requirement. missing verbs. • Candidates were not able to present an argumentative or discursive tone in their essays. Week 4). • Sometimes candidates merely described the importance of electronic communications in general and failed to link it to the growing trend. A point of reference (i. Details to support the overall trend or pattern in the form of key features contributing to the trend are then required as justification of the statement given. 165 . Some of the candidates were only able to produce a descriptive piece of essay. An increase or drop in weekly visits substantiated with correct data should be linked to the promotional offers organised for the given period. outside that given in the table and chart.• Paragraphs have opening topic statement and some form of concluding statement. • Candidates had problems developing the topic. Era Music. repetitions and assumptions are not tolerated. is to be included in the reporting. Expected Answers Question 1 The language test is that of analysing. yet compact and accurate. Irrelevancies. Answers lacked illustrations and elaborations. In cases where there was no reference or inaccurate reference of categories involved. A title is preferred though not mandatory. • Candidates used discourse markers in an attempt to show cohesion of viewpoint development. the task that they had to address in the first place.

Clearly the question asks for the candidate’s opinion on the link between the good or the bad of the growing trend and the reasons. widens knowledge gap between the informed user and non-user. affordable. increased connectivity. breakdown of family. unsociable. among others. The reasons must be convincing to the reader. reduces face-to-face interaction. research purposes. is expected. plagiarism. sharing of knowledge. forces older people to change their lifestyles. addiction. alters the meaning of friendship. lessens traditional communication. marketing and advertising. A minimum of three points. 166 . Candidates have to state what their opinion and support it with appropriate reasons and examples. keeping up with the times. in support of the claim. as factors.  Candidates need to be clear on the opinion held in respect of the growing trend and to justify why it is a healthy or good thing or otherwise. candidates may reason out instantaneous communication. and to be written in not fewer than 350 words. such as the e-mail. The world today is turning more to electronic communications. The justification made will have to be supported by strong evidence. increased safety. dehumanizing community life. hacking of data. Candidates may either hold the opinion that the growing trend is good and healthy. invades privacy. or bad and unhealthy. or both good and bad or both healthy and unhealthy. among others. and presented in a persuasive voice. Candidates may also agree to the growing trend being good because of various reasons. convenience. deterioration of language. encouraging reading.Question 2 A discursive essay is expected in which the function of the language used here is to explain or justify a particular perspective held on the given issue that is. candidates may reason out encourages petty crimes. In attributing the growing trend to be good and healthy. facebook and Short Message System (SMS). In answering the question. In attributing the growing trend to be bad and unhealthy. special interest group and creation of a community of practice. various angles of discussion may be adopted. connects people. hazardous to health. as factors.

40 100.24 4. 800/2 Speaking. The text is a documentary on Turtle Islands National Park.06 16.36 2.04 100.72 100.86 45.78 6. 800/4 Writing and the subject.End-year 2010 MUET (800) OVERALL PERFORMANCE A total of 98 662 candidates took the End-Year 2010 MUET.00 % 0. The task consists of two multiple choice questions and six questions that require candidates to answer within a certain word limit.56 35.00 % 0.60 800/4 Cumulative Percentage 0. 800/1 Listening.86 6. 800.42 18.70 800/3 Cumulative Percentage 0.36 2.53 46.00 % 0. Part III The questions are based on a mixture of different texts: a news item on Sleeping patterns of young people.98 10.96 Cumulative Percentage 0.76 5.77 36. Part II The task demands the ability to follow a radio interview between an interviewer and an invited guest on the topic of National Handicraft Exhibition. 800/3 Reading.85 33.23 82.18 17.00 % 0.01 0.01 83.30 100.70 13.97 9.41 21.69 26. The questions require the candidates to answer within the stipulated word limit.48 55.93 800/2 Cumulative Percentage 0.17 17. The performance of candidates for each paper.01 0.00 CANDIDATES’ RESPONSES PAPER 800/1 (LISTENING) General Comments Part I The task demands the ability to comprehend and reconstruct required information from a given oral text.64 30.86 7.28 800 Cumulative Percentage 0.01 0.01 0.02 86.47 91.57 19. an excerpt of a talk on Obesity among Malaysian children and an excerpt of a report on The declining standard of English among Malaysian workers.29 25.06 33.48 40. 167 .53 23.77 49.83 8.24 4.99 35. according to bands is as follows: 800/1 Band 6 5 4 3 2 1 % 0. Items are of the multiple-choice type.46 33.50 76.24 47.02 10.38 13.07 100.

partially correct information. see turtles hatch Question 2 • Inability to recognise cue word – July and October (for ‘July to October’) • Inability to observe the requirement of the question.Specific Comments Part I Answers ranged from correct answers to inaccurate answers. Many candidates lifted the information word for word as given in the text “between July and October”. Some examples include: Question 1 • Missing required information – watch turtles (for ‘watch turtles nesting’) • Incorrect information – collect eggs. candidates were unable to transfer information to non-linear form possibly due to poor paraphrasing skills. spelling errors leading to a change in meaning. The inaccurate answers could either be due to writing beyond the word limit. Question 4 • Failing to see the passive construction required – Collect the eggs (for ‘Eggs are collected’) • Failing to follow the sequence of events in the process given – eggs collected after visitors leave (for ‘visitors leave after eggs collected’) Question 5 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – transplantation of fresh eggs (for ‘transplantation of freshly-laid eggs’) • Incorrect information – eggs are transferred • Poor listening skills – eggs are transported Question 6 • Missing the required information – turtles are released (for ‘baby turtles are released’) • Wrong spelling – turtles are realise/ relieve 168 . excessive word count. inaccurate information. failing to see the presence of the word “from” in the question • Wrong spelling – Julai to Oktober Question 3 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – turtles extinct (for ‘the numbers dwindled’) For questions 4 – 6. The use of the word “from” in the question should suggest a “range” of months. lack of linguistic competence or poor listening skills. poor spelling. missing required information and no attempt. non-specific information.

Part II Answers ranged from incorrect attempts to all correct attempts. play computer games Question 16 • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – reduce their performance/ contribute emotional and behavioural problems (for ‘show better performance’ or ‘perform better’) • Answers beyond the word limit – have less emotional and behavioural problems • Wrong word class – performance better (for ‘perform better’) • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – answer is accepted only if it refers to ‘performance’ during the day rather than ‘in studies/college/academic’. surf the Internet. The inaccurate attempts were mainly writing answers beyond the word limit. spelling errors. Question 15 • Wrong meaning – biological program (for ‘biologically programmed’) • Wrong spelling – biological program (for ‘biologically programmed’) • Totally incorrect attempt – talk with friends. wrong meaning. Question number Key Question number Key 9 10 11 B D B 12 13 14 B B C Part III Answers range from correct answers to all incorrect attempts. • Giving beyond what is required in the question – unhealthy eating habits and lifestyle (for ‘unhealthy eating habits’ or ‘less active lifestyle’) • Using wrong collocations – unhealthy lifestyle (for ‘unhealthy eating habits’) and poor eating habits (for ‘unhealthy eating habits’)/ and not active lifestyle (for ‘less active lifestyle’) Question 18 • Wrong meaning – reduce diabetes and heart problem (for ‘reduce risk of diabetes’ or ‘reduce risk of heart problem’) • Wrong word class – will developing health weight (for ‘will develop a healthy weight’) Question 19 • Wrong word class which changes the required meaning – in international office (for ‘with international links’) • Inaccuracy in grammar – ……. missing required information. Question 17 Question requires only one reason. and no attempt. international links • Wrong spelling of words – with international lanes 169 . incomprehensible attempts.

For example. sentence structure and other grammatical features • Could not relate their answers to the task assigned. the candidates merely discussed the importance of education • Read from prepared sentences and ended well before the allocated time • Displayed little knowledge of current issues or were unable to display their knowledge because of poor language skills • Lacked interaction skills and merely took turns to speak in Task B. especially skills in expressing agreement and disagreement. with a wide range of structures and vocabulary Showed encouraging fluency and confidence in their presentation Demonstrated good interaction skills in Task B. instead of discussing the challenges faced by parents in providing a good education for their children (Booklet 3). incomplete sentences and ‘jerky’ presentations • Made frequent errors in pronunciation. thereby turning Task B into an extended version of Task A 170 . resulting in hesitations. explaining.Question 20 • Wrong spelling of words – Inglish (for ‘English’) • Inaccuracy in  grammar – can’t speaking English (for ‘poor communication skills’) • Failing to maintain the meaning of particular relevant information – answers must refer to ‘skills’ in speaking or communication PAPER 800/2 (SPEAKING) General Comments The questions included a wide range of common and current local and global issues. defending or justifying viewpoints and managing the discussion The less proficient candidates’ weaknesses are summarised as follows: • Could understand the questions but lacked the ability to elaborate on ideas or give reasons to support viewpoints • Had limited command of vocabulary and therefore frequently groped for words. Specific Comments Proficient candidates demonstrated the following abilities: • • • • • Showed good awareness of current issues Demonstrated maturity in their development of ideas Demonstrated good control of the language.

coherence and cohesion. the relationship between airlines’ popularity with passengers’ ratings of satisfaction with features of the airlines such as punctuality. Higher thinking order skills are required for this task. its advantages. transitional words or discourse markers to achieve conciseness. Candidates are required to express their view on the practice of arranged marriage in which the choice of husband or wife is made by parents or elders in the context of today’s society. Accuracy of information. synthesise and organise key information from a line graph and a bar chart into a coherent piece of writing. Only 2 stimuli are given and the link between them is direct. Candidates have to use apt words. background knowledge. Question 1 demands the ability to analyse. candidates were modest users. price and safety. readings.PAPER 800/3 (READING) Answer Keys Question number Answer Question number Answer Question number Answer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A B B C B A C A A B C B B C C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C B A B B A C B C A B C A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 C A B B D A C D A B C C B D C PAPER 800/4 (WRITING) General Comments Generally. Candidates have to rely on their own observation. Only a small percentage of the candidates were confident in both tasks. service. in particular. conciseness and correctness of language of reporting and logical connection between given information are the requirements. This question tested students’ ability to link information. Question 2 requires candidates to express their opinions or views about a given statement. and to a certain extent their own experience. Arranged marriage. analysing and synthesising information. This entailed skills which include identifying relevant information. The view has to be clear and the candidates need to be committed to the stand made. to explain or justify their views. The quality of answers produced by candidates ranged from no answer (only transcript of task management) to partial (only one question was answered) to modest (inadequate development of points presented) and satisfactory answers. disadvantages and the 171 .

was missing. Vocabulary was not precise. This resulted in vast inaccuracy in the analysis. It is related to local cultural practice. candidates are required to write about the air travellers’ choice of airlines and link the information to the travellers’ degree of satisfaction with the airlines. 200.extent of its practice are matters that require the application of some critical thinking. 3. As such. and the sentence structure was clumsy. 4. Strengths • The report was written in one paragraph. the trend. analysis given was inaccurate. 1500 … [ most common mistake ] 200 000’s 200 000 number of travellers 200 000 thousands of travels 200 numbers in 000’s in 2003 years • Some candidates were at lost in this section as they did not have a clue what report writing should be – the format. • Candidates were able to identify the key features. • Most of the candidates also displayed poor control of the English language. There was frequent misinterpretation of information from the visuals. • Inaccurate data. • Candidates wrote within the word limit of 200 words. The candidates were not concise in their answers. • Candidates demonstrated the ability to plan and sequence their responses accordingly. and. added to the total word count. furthermore. • Many candidates lost marks for Task Fulfillment due to the fact that an overview. resulting in distortions and vague answers. either clear or implied. Many candidates provided assumptions and suggestions for their analysis and trend pattern. This question requires candidates to justify their stand with relevant examples. • Use of discourse markers or linkers (common ones: besides. Weaknesses • Another weakness of the candidates is the inclusion of irrelevant information. the overview. 2. • Some candidates misinterpreted the graph (numbers in thousands) and overlooked that the chart given was only meant for 2008. the analysis and synthesis. flawed grammar. The better candidates could write analytically and provide the ratings for each airline. These irrelevancies therefore. the key features. • Most candidates began their answers with an introduction – clearly stated in one complete sentence at the start of the answer. Most candidates showed their inability to go beyond a shallow presentation of ideas. 172 . 5. in addition) were used to show some cohesion. Specific Comments Strengths and Weaknesses in Candidates’ Answers Question 1 In answering Question 1. • Some candidates merely listed the key features. • Most candidates were able to provide or answer only half of the requirements of the task within the 200 words limit. next. for example: 1. 6.

• Most of the candidates lacked the ability to express their ideas clearly and coherently. repetitively or in an embedded manner. for example. Examples were either not given or they were not convincing. Weaknesses • Most essays were not well structured and planned. • Opinions were poorly handled and conflicting views were abundant in the work of weaker candidates. Arguments often lack focus and depth. complete with relevant discussions • Some confident English language users chose to write on one view only. • The candidates’ responses also reflected their inability to provide supporting evidence to justify statements made. Some presented a good piece of discursive or argumentative essay with good illustrations followed by some real and convincing examples. • Basic organisation like paragraphing . whether clearly. Question 2 Most of the candidates stated their stand or view on arranged marriage. ‘ made by parents or elders’ instead of ‘arranged by parents or elders’. On the whole it is observed that: • Most of the candidates stated their views or stand and presented some points based on the topic. 173 . ‘couples or coupling’ instead of ‘partners’.• Data was not sufficiently provided by the candidates. Arguments were not effectively presented making the piece of writing shallow and immature. Candidates are required to give their opinion of this practice in today’s society. Mostly. the candidates’ weak language proficiency had resulted in numerous linguistic errors and a poor progression of ideas in their writing task. wrongly spelt or lacked precision. • Some candidates were able to give authentic examples to support their viewpoints. not convincing. • Most scripts did not show proper planning as the views or issues discussed were disorganised. based on common sense rather than rational and critical analysis. high-frequency words were used. Some candidates reinforced their stand in the concluding paragraph. of which the choice of a husband or wife is made by parents or elders. words and phrases were often wrongly used. • Most attempted to support view points or argument with at least 2 -3 examples. • The better scripts had good points. Many candidates were also hampered by limited vocabulary. Other candidates merely gave a commentary or described arranged marriages in general. • Some candidates could not provide the overall trend and/or a proper introduction complete with information on the two visuals. Overall. In addition. and were thus. Many candidates ventured to adopt a mix or impartial view. cohesion with the use of common linkers as well as the development of ideas were evident in most answers. • A minority of candidates were able to fulfill the task satisfactorily by giving at least 3 points with adequate elaboration and relevant examples. Strengths • Most candidates indicated stands and reiterated their views and opinions in the concluding paragraph. • Candidates arguments were loosely tied. ‘choice’ instead of ‘choose’ (and vice-versa)’.

174 . • Limited vocabulary – interference of L1. Generally. • Few stated their own personal experiences of rejecting arranged marriages. thus providing a better synthesis. Modest to good candidates were able to identify the more important key features in the visuals. Yet.Poor syntax resulting in incomprehensible contents and meaning. most candidates were able to point out whether such practice is applicable in today’s society. Candidates should be fluent in their discussions of the advantages and disadvantages. Varied vocabulary and sentence structures are expected. Bahasa Malaysia spellings and common spelling errors abound in some scripts Rampant spelling errors – dougter. points were scattered. However. akad nikah etc … • Some candidates could not give a solid stand. Examples should be realistic.• • • • • • • • Cases of task misinterpretation were also abundant. The writing has to be compact and include most of the key features for candidates to be in the higher band.sahsiah. Vocabulary has to be apt and relevant to the description of analysis of the number of air travellers and linking it to the satisfaction degree. giving very solid and valid explanations. • Mixed pronouns used – when we made their choice by herself…. modest to good. • Some irrelevant content points were also included. weak. Language control . Many candidates were able to write within the word limit and most of the analysis was relevant and accurate. and left unexplained. cerai. Candidates are expected to give a minimum of 3 reasons with good development of ideas and examples in not fewer than 350 words. Expected Answers Question 1 Candidates are expected to write about air travellers’ choice of airlines and to relate the information to the travellers’ degree of satisfaction with the airlines. taste salt first. Question 2 Candidates are required to provide a discussion on the practice of arranged marriages by parents or elders in today’s society. thus their data became inaccurate. They should be able to provide their stand on such practice and also point out the advantages and disadvantages of arranged marriages. and actions they took in that situation. but better candidates should be able to identify the link to Figure 2. There were three categories of candidates: Very weak. A title is not compulsory and the maximum word count is 200 words. Very weak candidates listed only some of the features from the visuals. sunnah Nabi. providing various relevant explanations and elaborations. • The weaker scripts were haphazardly organised. Candidates can choose to write about the pattern in the number of air travellers as in Figure 1. there were still candidates who failed to see the key word.beating around the bush effect with futile effort in coming up with points and supporting details. there are essays of very modest attempt. ‘number of travellers in 000’s’. Irrelevancies and assumptions are not acceptable as well as any other new information. tradisional Inability to use more complex sentences Some candidates merely described the processes involved in an arranged marriage Others cited parents’ rights in an arranged marriage The use of pronouns was not sound in most essays: misleading effect on who was arranging marriage for whom. merely giving common and shallow explanations of arranged marriages. • Some paragraphs were too wordy….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful