Soalan-Soalan Tutorial 1 ( Kump.

Wai Mun, Diong dan Hui Li)

1. Apa yg dimaksudkan sbg pertalian relatif ant "record of event" dan "the event themselves". Pensejarahan (historiography) berpokok dari perkataan sejarah(history). Sejarah secara umum diertikan sebagai “the record of events” (catatan peristiwa-peristiwa) or “the events themselves”(peristiwa-peristiwa itu sendiri), saling mempunyai pertalian yang relatif. Sesuatu peristiwa itu terjadi itu dicatatkan jadilah ia sejarah. Ini adalah pengertian yang ortodoks. Tetapi, dalam pengertiannya yang lebih kompleks pada masa ini, Encyclopaedia Britannica telah memberikan kenyataan berikut….it was only in comparatively modern times that the meaning of the word (i.e. history) was extended to include the phenomena that form their subject.” Dalam “phenomena” ini, „peristiwa‟ dan „catatan mengenai pristiwa‟ tadi mengembang dan membentuk perkara-perkara seperti : 1. Benar/sahih ataupun tidak peristiwa itu 2. Bagaimana, sebab-musabab, perkembangan dan kesan daripada peristiwa berkenaan. 3. Tokoh/watak yang menjadi pelaku dalam sesuatu peristiwa 4. Bila peristiwa tersebut terjadi dan lain-lain. Sementara di dalam „catatan terkandung perkara-perkara : peristiwa-peristiwa‟ pula, di dalamnya

1. Siapakah yang mencatatkan peristiwa itu 2. Bagaimana peristiwa tersebut dicatatkan – tetap atau tidak, bias atau sebaliknya, objektif atau subjektif, emotional atau rational. Apa dan bagaimana sudut pandangan pencatat berdasarkan „perisitwa‟ dan latar belakangnya yang mengaitnya. 3. Apakah cara dan kaedah (methodlogy), pendekatan dan teori, falsafah dan pemikiran yang digunakan dan diambil oleh pencatat berkenaan 4. Sekiranya, dalam konteks pengertian pencatatan peristiwa pada masa ini, di mana nilai-nilai ilmiah dan saintifik terterap ke dalam pencatatan tersebut dengan menggunakan sumber-sumber penduaan (secondary), bagaimanakah sumber-sumber ini dikendali dan dipersepsikan. Kedua-dua cabang ini, „the event‟ dan „the record of that event‟ berkembang dari masa ke masa, dari satu masyarakat ke satu masyarakat, dan, dari satu generasi ke satu generasi. Masa, masyarakat dan generasi di mana manusia mula hidup bertamadun sampailah ke hari ini, lalu membentuk periodisasiperiodisasi perzamanan (periodizations) dalam perkembangan tersebut.

Pensejarahan itu dihasilkan untuk mencari kebenaran yang paling hampir terhadap peristiwa-peristiwa yang dikaji.Pensejarahan ialah hasil karya atau penulisan yang ditulis oleh ahli sejarah atau sejarawan. Yusof Ibrahim – Untuk menghasilkan pensejarahan. peristiwa yang telah berlaku dan akan menghasilkan penulisan pensejarahannya. sejarawan akan mengkaji dan menyelidik tentang zaman.html .Kesemua permasalahan dan „phenomena‟ serta tetek-bengek di atas.blogspot. Muhd. Dia mengatakan bahawa wujud perbezaan dari segi tanggapan terhadap kebenaran ataupun kenyataan sejarah dan juga kaedah untuk menentukannya. Apa perbezaan pendapat Khoo Khay Kim. masyarakat. (utk mengejar kebenaran tentang peristiwa yg telah berlaku) Khoo Kay Kim . Mohd Taib Osman dan Muhd Yusof Ibrahim tg pensejarahan. Sejarawan akan melakukan kajian dalam bidang atau mengikut kepakaran masing-masing seperti bidang politik. Yusof Ibrahim dan Khoo Kay Kim menyatakan : Persamaan pendapat kedua-dua tokoh . Muhd. ketenteraan dan sosial. Sumber : http://azman-sharif. merangkumi pengertian pensejarahan ( historiography). ekonomi. Mohd. Diambil dari buku : Pensejarahan Melayu Nusantara karya Muhammad Yusoff Hashim 2. Taib Osman pula mentakrifkan pensejarahan sebagai “kisah tentang peristiwa –peristiwa bersejarah yang telah disusun dalam bentuk sastera yang agak baik juga dan fungsinya adalah untuk pengajaran dan kemegahan generasi semasa pengarang dan keturunan-keturunan mereka.com/2012/05/latar-belakang-pensejarahan-dimalaysia_07.

legenda ditokohi oleh manusia. 5) Perbezaan antara mitos dan lagenda Mitos adalah cerita prosa rakyat yang menceritakan kisah berlatar masa lampau. mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional. Mereka disebarkan untuk menyampaikan pengalaman religious atau ideal. atau sebagai suatu penjelasan tentang ritual. iaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci dan oleh yang empunya cerita sebagai suatu yang benar-benar terjadi dan juga telah dibumbui dengan keajaiban. bentuk topografi. dan keistimewaan tokohnya. Walaupun demikian. serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya cerita atau penganutnya. mengandung pentafsiran tentang alam semesta dan keberadaan makhluk di dalamnya. Pada umumnya mitos menceritakan terjadinya alam semesta. sebagai alegori atau personifikasi bagi fenomena alam. kesaktian. Berbeza dengan mitos. kesaktian serta mukjizat tokoh utama. Mitos dapat timbul sebagai catatan peristiwa sejarah yang terlalu dilebih-lebihkan. Dalam pengertian yang lebih luas. Mitos dianggap sebagai kisah suci dan diyakini kebenarannya oleh komuniti penganutnya. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan mahupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan. jika legenda hendak dipergunakan sebagai bahan untuk merekonstruksi sejarah maka legenda harus bersih dari unsur-unsur yang mengandungi sifat-sifat cerita rakyat . kisah para makhluk supernatural. dunia dan para makhluk penghuninya. Oleh kerana itu. Peristiwanya bersifat sekular (keduniawian). cerita. dan dongeng. dan sering dipandang sebagai sejarah kolektif. Lagenda adalah cerita prosa rakyat yang mirip dengan mitos. terutama dalam Bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah. kerana tidak tertulis maka kisah tersebut telah mengalami distorsi sehingga sering kali jauh berbeza dengan kisah aslinya. Oleh kerana itu. legenda seringkali dipandang sebagai ”sejarah” kolektif (folk story). dan sebagai bahan ajaran dalam suatu komuniti.4) Apa itu hikayat? Hikayat adalah salah satu bentuk sastera prosa. untuk membentuk model sifat-sifat tertentu. dan sebagainya. ada kalanya mempunyai sifat-sifat luar biasa dan sering kali juga dihubungkan dengan makhluk ajaib.

“Naskah Kesusasteraan Melayu Tradisional Yang Bercorak Sejarah dan Pensejarahan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. iii. Roolvink. “The Variant Version of the Malay Annals” cetakan semula rencana ini dalam C. 1987. Sejarah Melayu: Malay Annals. Brown. hlm. Kata pengantar Muhammad Yusof Hashim.  Untuk memperlihatkan keganasan penjajah dan kepahlawanan serta kebijaksanaan golongan atasan untuk mengatasinya. Khoo Kay Kim. Kesultanan Melayu Melaka : Kajian beberapa aspek tentang abad ke-15 dan abad ke-16 dalam Sejarah Malaysia . Kuala Lumpur. Yusof Hashim. hlm. Pensejarahan Malaysia :Syarahan Tun Seri Lanang. Kuala Lumpur. hlm xv – xxxi Syair Lancang Melaka Syair Perang Rokan. 1975.  Kerana aktiviti ekonomi dan sosial penduduk dianggap tidak penting. 40 ii. hlm.  Untuk memperlihatkan keagungan dan cara pemerintahan golongan Raja. 7) Mengenai pensejarahan Melaka Tradisional sebelum 1900 telah ditemukan sekurang-kurangnya tiga buah karya pensejarahan. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.C. i. Sejarah Melayu (dalam pelbagai versi dan ada pendapat mengatakan terdapat 29 naskah mengenainya seperti yang dinyatakan oleh R. Lihat Mohd. Kuala Lumpur.6) Mengapa kebanyakan karya2 bersifat politik shj?  Untuk menerapkan nilai taat setia kepada golongan pemerintah. Kuala Lumpur. 334 . Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka.” dalam Siti Hawa Salleh (pnyt) Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional.

11) Orientalis Barat bermaksud penulis Barat dan pakar dalam bahasa. Ulama. Arahan daripada golongan pemerintah. tokoh. Memupuk taat setia kepada raja dan sultan.  Mengharumi nama raja dan sultan. . Sebagai bahan bacaan kepada penduduk. lalu menghidupkan pesawat televisinya” terdapat dua. kebudayaan. tempat dan lain-lain pada zaman yang sebenarnya atau hal ketidakcocokan dengan zaman tertentu. cendekiawan dan jurutulis yang berpengetahuan dan celik huruf mencatat peristiwa. peristiwa percakapan. dan unsur latar yang tidak sesuai menurut waktu di dl karya sastera: dl kalimat “Hang Tuah melihat arloji titusnya. Penempatan tokoh. 10) Anakronistik bermaksud kesilapan menempatkan sesuatu peristiwa.8) Sebab-sebab golongan pemerintah menulis hasil-hasil karya:      Mencatat sejarah atau peristiwa-peristiwa yang berlaku. dan lain-lain bangsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful