You are on page 1of 10

R.

Schumann
ALBUM PENTRU TINERET SCENE DIN COPILÃRIE
op. 68 · op. 15

Pian solo

©2011. Toate drepturile rezervate. Copierea de orice fel se va efectua exclusiv cu acordul scris al S.C. Casa de Editurã GRAFOART.

Ediþie îngrijitã de Laura Smãrãndescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României

SCHUMANN, ROBERT Scene din copilãrie ºi Album pentru tineret / Robert Schumann ; ed.: Matei Bãnicã. - Bucureºti : Grafoart, 2011 ISBN 978-973-9054-60-7 I. Bãnicã, Matei (ed.) 787.61

Casa de Editurã GRAFOART str. Braºov nr. 20, Bucureºti Tel.: 0747 236 278 / Fax. : 0318 15 15 13 Web: www.grafoart.ro E-mail: contact@grafoart.ro

Librãria de muzicã p-þa Sfinþii Voievozi nr. 1, Bucureºti Tel.: 021 315 07 12 Comenzi: www.egrafoart.ro E-mail: comenzi@egrafoart.ro

CUPRINS
Album pentru tineret, op. 68 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Melodie Marº soldãþesc Fredonând Coral Piesã micã Sãrmanul orfan Cântec de vânãtoare Cãlãreþul sãlbatic Cântec popular Þãranul vesel Siciliana Moº Niculae Mãi, iubite mãi Mic studiu Cântec de primãvarã Prima durere Plimbare de dimineaþã Cântec de seceriº Micã romanþã Cântec rustic *** Rondo Cãlãreþul Cântec de recoltã Amintiri de la teatru *** Cântec în formã de canon Amintire Strãinul *** Cântec rãzboinic ªeherazada Timpul culesului Temã Mignon Cântecul marinarilor italieni Cântecul matrozilor Iarna ( I ) Iarna ( II ) Micã fugã Cântec nordic Coral figurat Cântec de sfârºit de an Melodie Soldatenmarsch Trällerliedchen Ein Choral Stückchen Armes Waisenkind Jägerliedchen Wilder Reiter Volksliedchen Fröhlicher Landmann Sizilianisch Knecht Ruprecht
Mai, lieber Mai, bald bist du wieder da! Kleine Studie

Frühlingsgesang Erster Verlust Kleiner Morgenwanderer Schnitterliedchen Kleine Romanze Ländliches Lied Rundgesang Reiterstück Ernteliedchen Nachklänge aus dem Theater Kanonisches Liedchen Erinnerung Fremder Mann Kriegslied Scheherezade „Weinlesezeit - Fröhliche Zeit“ Thema Lied italienischer Marinari Matrosenlied Winterszeit ( I ) Winterszeit ( II ) Kleinde Fuge Nordisches Lied
Figurierter Choral Silvesterlied

14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 28 30 31 32 33 34 35 36 36 38 40 41 42 43 44 45 48 50 52 54 55 56 57 58 60 60 63 66 67 68

Scene din copilãrie, op. 15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Oameni ºi þãri strãine Povestire ciudatã Baba-oarba Copilul se roagã Fericire perfectã Mare eveniment Reverie Lângã foc Cavalerul de pe calul de lemn Aproape prea serios Baubau Copil adormind Poetul vorbeºte
Von fremen Ländern und Menschen Kuriose Geschichte Haschemann Bittendes Kind Glückes genug Wichtige Begegenheit Träumerei Am Kamin Ritter von Steckenpferd Fast zu ernst Fürchtenmachen Kind im Einschlummern Der Dichter spricht

71 72 74 75 76 77 78 79 80 80 82 84 85

INDICAÞII GERMANE DE TEMPO ªI EXECUTARE
Ein wenig langsamer Erstes Tempo Etwas agitiert Etwas langsamer Frisch und fröhlich Frisch und kräftig Frisch und munter Im klagenden Ton Im mäßigen Tempo Im Tempo Im Volkston Immer schwächer Innig zu spielen Kurz und bestimmt Langsam Langsam, mit inniger Empfindung Langsam und mit Ausdruck zu spielen Langsam, zart Langsamer Lebhaft, doch nicht zu schnell Leise und sehr egal zu spielen Lustig Mäßig. Sehr gebunden zu spielen Mit fröhlichem Ausdruck Munter Munter und straff Nach und nach belebter Nach und nach langsamer Nach und nach schwächer Nicht schnell Nicht schnell, hübsch vorzutragen Nicht schnell und mit innigem Ausdruck Nicht schnell und sehr gesangvoll zu spielen Nicht sehr schnell Schalkhaft Schluß Schnell Schwächer Sehr kräftig Sehr langsam Stark und kräftig zu spielen Von Anfang ohne Wiederholungen bis zum Schluß Vorspiel Wie im Anfang Ziemlich langsam, leise Puþin mai lent Tempoul iniþial Puþin mai agitat Mai lent Proaspãt ºi vesel Proaspãt ºi viguros Proaspãt ºi vioi Nostalgic Tempo moderat A tempo În stil popular Din ce în ce mai piano A se cânta interiorizat Scurt ºi decisiv Rar Rar, sentimental Rar ºi expresiv Rar, delicat Mai rar Plin de viaþã, dar nu prea repede Delicat ºi uniform Vesel Moderat, legat Cu bucurie Vioi Vioi ºi hotãrât Treptat, mai repede Treptat, mai lent Treptat, mai piano Nu repede Nu repede, plãcut Nu repede, interiorizat Nu repede, cantabile Nu prea repede Glumeþ Sfârºit Repede Mai piano Foarte energic Foarte rar Puternic ºi energic De la început pânã la sfârºit fãrã repetiþii Preludiu Ca la început Destul de lent, uºor

PREFAÞA
Album pentru tineret op. 68 Cu toate cã pianul avea o importanþã majorã în viaþa muzicalã a secolului al XIX-lea, volumul creaþiei de piese uºoare al compozitorilor din acea perioadã, în special al celor care trebuia sã rãspundã unor cerinþe privind educaþia muzicalã era destul de limitat, mai ales sub aspect calitativ. Schumann a fost muzicianul care a îmbunãtãþit aceastã situaþie în mai multe privinþe. În calitate de compozitor ºi scriitor, s-a strãduit sã transmitã ideea cã muzica nu înseamnã rutinã ºi virtuozitate, ci poezie, idee pe care a exprimat-o ºi în creaþia sa literarã ºi muzicologicã. Intenþia destul de timpurie de a scrie o metodã de pian nu a fost niciodatã, ce-i drept, realizatã în adevãratul sens al cuvântului, dar s-a regãsit în interesul pe care l-a arãtat faþã de literatura pedagogicã a vremii ºi pe care l-a formulat în numeroase articole cuprinse in cartea sa Neue Zeitschrift fur Musik. Clara Schumann scria în jurnalul ei pe 1 septembrie 1848: „Piesele pe care le învaþã în general copiii la lecþiile lor de pian sunt atât de nepotrivite, încât lui Robert i-a venit ideea sã compunã ºi sã publice un caiet, un fel de album care sã conþinã doar piese pentru copii.” Album pentru tineret, 10 Bagatele op. 40 de Ludwig Berger, un compozitor pe care l-a respectat, ºi ªase piese pentru pian, op. 72 (1847) de Felix Mendelssohn - Bartholdy au fost pentru Schumann niºte piese care l-au stimulat, deºi, din punctul de vedere al aprecierii ºi al notorietãþii, Albumul pentru tineret op. 68 al sãu nu se comparã cu nicio operã similarã a altor compozitori. Chiar ºi cu trecerea timpului, Albumul sãu pentru tineret a rãmas la fel de important chiar ºi comparaþie cu numeroasele piese care iau urmat. Valoarea acestuia nu constã doar în prezentarea didacticã motivantã sau în probleme de frazare ºi tehnicã pianisticã, ci ºi în punerea în prim-plan a ceea ce trebuie sã fie experimentat, faþã de ceea ce trebuie sã fie învãþat. Originalitatea muzicalã ºi substanþa emoþionalã a pieselor nu ºi-au pierdut nici pânã astãzi eficacitatea. Astfel, alãturi de Invenþiuni ºi Sinfonii de J. S. Bach sau Microcosmos de Bela Bartok, Albumul pentru tineret se numãrã printre lucrãrile de vârf ale literaturii didactice pentru pian. Scene din copilãrie op. 15 Originalitatea acestor piese este datã de aparenþa improvizatoricã a desfãºurãrii lor ºi de capacitatea de a contura cu o naturaleþe deosebitã experienþele unui copil, pe care compozitorul îl considerã o fiinþã miraculoasã ce abordeazã lucrurile în profunzime. Acest ciclu de piese a apãrut în 1839, dupã ce, cu un an în urmã, Schumann îi mãrturisea într-o scrisoare Clarei, aflatã la Viena, cã a compune aceastã operã „ a fost ca un ecou al cuvintelor pe care mi le-ai scris tu cândva: cã þie þi se pare deseori cã eu sunt ca un copil! – pe scurt, a fost exact ca în perioada de glorie când eram tânãr ºi am compus vreo treizeci de piese mici ºi amuzante din care am selectat douãsprezece pe care le-am intitulat Scene din copilãrie.” Variaþiune ºi transformare a motivelor Beethoven considera cã Schuman a reevaluat principiul variaþiunii, abordând o nouã modalitate de exprimare, prin transformarea permanentã a ideilor muzicale, a temelor ºi motivelor care se prezintã sub multe forme ºi în planuri diferite, transformare evidentã atât în

SFATURI PENTRU TINERII MUZICIENI

de Robert Schumann

Cultivarea urechii este de cea mai mare importanþã. Obiºnuieºte-te încã de la început sã recunoºti fiecare sunet sau tonalitate, sã distingi cu exactitate sunetul clopoþelului, al sticlei de la fereastrã sau din cântecul cucului. ***** Trebuie sã fii silitor în a repeta gamele ºi exerciþiile de degete. Mulþi considerã cã vor obþine astfel rezultate foarte bune ºi îºi petrec, pânã la maturitate, multe ore pe zi muncind mecanic. Este ca ºi cum ar încerca în fiecare zi sã pronunþe alfabetul din ce în ce mai repede. Tu foloseºte timpul mai bine. ***** S-au descoperit aºa-numitele “claviaturi mute”; foloseºte-le o vreme pentru a observa cã nu sunt bune de nimic. De la un mut nu poþi învãþa sã vorbeºti. ***** Cântã strict în tempo! Interpretarea unor virtuozi este ca mersul unui om beat. Nu îi lua pe unii ca aceºtia drept exemplu. ***** Învaþã de timpuriu noþiunile de bazã ale armoniei. ***** Nu te teme de noþiuni precum teorie, bas continuu, contrapunct etc. Îþi vor deveni apropiate atunci când vei simþi ºi tu cã te-ai apropiat de ele. ***** Nu clãmpãni niciodatã! Cântã întotdeauna cu atenþie ºi nu lãsa nici o piesã la jumãtate. ***** A rãri ºi a grãbi sunt greºeli la fel de mari. ***** Strãduieºte-te sã cânþi corect ºi frumos piese ceva mai uºoare; este mai bine decât sã înºiri la nivel mediocru unele ceva mai grele. ***** Ai grijã ca întotdeauna instrumentul muzical sã fie bine acordat. ***** Nu e suficient sã poþi cânta piesele doar cu degetele, ci sã le poþi fredona ºi fãrã pian. Dezvoltã-þi imaginaþia astfel încât nu doar linia melodicã a unei compoziþii, ci ºi armonia care o însoþeºte sã le poþi reconstitui în mintea ta. ***** Strãduieºte-te, chiar dacã ai o voce modestã, sã cânþi citind de pe partiturã, fãrã ajutorul vreunui instrument muzical ºi, astfel, auzul tãu se va perfecþiona. Dacã ai o voce frumoasã, foloseºte fiecare moment spre a o cultiva, pentru cã acesta este darul cel mai frumos pe care Cerul þi l-a fãcut. ***** Trebuie sã ajungi atât de departe încât sã înþelegi muzica citind-o doar de pe partiturã. ***** Când cânþi sã nu te intereseze cine te ascultã. ***** Cântã de fiecare datã ca ºi cum te-ar asculta un maestru.

Fredonând

Coral

- 16 -

SCENE DIN COPILÃRIE
Oameni ºi þãri strãine

R. Schumann, Op. 15

- 71 -