INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS KENT PENTAKSIRAN KERJA KURSUS – KKBI (JPT, Soalan Tugasan dan PMM

/Rubrik) Mata Pelajaran/ BMM 3109 Tempoh Kursus : MORFOLOGI BAHASA MELAYU Pelaksanaan: 6 SEPT HINGGA 24 NOV 2011 Program : PGSR NOV 2008 Semester 6 / NOV 2008 /Tahun: Kumpulan yang PGSR NOV 2008 terlibat: Disediakan JABATAN PENGAJIAN MELAYU IPGM KAMPUS KENT oleh: Disahkan oleh: Penyelaras Ketua Jabatan Mata pelajaran/Kursus Nama & Tandatangan ................................................ CAROLINE @ LORENA DAVID Tarikh: 26 OGOS 2011 ................................. SINIT @ JOHN GITOM 26 OGOS 2011

Mencerakinkan golongan kata dalam bahasa Melayu. dan kata tugas. iii. pelajar dapat : i. golongan kata kerja. Menjelaskan dan menghuraikan proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. dan pembentukan kata baharu. . OBJEKTIF : Pada akhir tugasan ini. HASIL PEMBELAJARAN : i. Menjelaskan proses-proses pembentukan akronim dalam bahasa Melayu. kata kerja. iii. Mengklafikasi golongan kata. kata adjektif. ii. iv. Menghuraikan maksud dan proses pembentukan kata.BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JPT TUGASAN PROJEK SEMESTER ENAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) JABATAN UNIT TAJUK : PENGAJIAN MELAYU : MORFOLOGI BAHASA MELAYU / BMM 3109 : MENGHASILKAN FOLIO PEMBENTUKAN KATA DAN PROSES PEMBENTUKAN AKRONIM DALAM MORFOLOGI. ii. Membanding beza imbuhan dan bentuk perkataan bahasa Melayu. jenis kata adjektif. Menghuraikan jenis-jenis akronim dalam bahasa Melayu.

. Oleh itu. proses pembentukan perkataan dengan cara ini bukanlah satu kaedah pembentukan perkataan baharu atau istilah yang tepat.1 1. Morfologi memfokuskan kajian terhadap perkataan dalam bahasa Melayu yang telah menunjukkan perubahan dan perkembangan yang pesat. 2. Terdapat beberapa kaedah pembentukan kata bahasa Melayu. Cara pembentukannya lebih merupakan proses pengabunggan dan pembentukan kata nama bagi melahirkan bentuk baharu yang lebih ringkas. terutamanya dalam bidang kosa kata dan yang melibatkan perubahan-perubahan bentuk kata. 1. Lazimnya. Proses pembentukan akronim tidak mempunyai prinsip yang jelas.3 Jelaskan maksud proses pembentukan kata.2 1. Huraikan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu. Berdasarkan satu petikan yang berkaitan dengan bahasa. kaji pembentukan kata melalui kata pinjaman kata.TUGASAN PROJEK INSTITUT : PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUARAN NAMA PELAJAR : MATA PELAJARAN : MORFOLOGI BAHASA MELAYU KUMPULAN : PGSR NOV 2008 TUGASAN PROJEK: KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (SEKOLAH RENDAH) TARIKH MULA: 5 SEPT 2011 TARIKH HANTAR : 24 NOV 2011 Morfologi merupakan aspek penting dalam tatabahasa dan tatabahasa pula merupakan perkara asas bagi sesuatu bahasa. pembentukan akronim digunakan untuk kata nama khas dan proses pembentukannya agak longgar. 1.

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus 1. Panjang tugasan tidak kurang daripada 30 muka surat (termasuk persembahan visual). Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 50%. Langkau satu setengah baris.1 Jelaskan proses pembentukan akronim.2. d. Lampiran. Hasil tugasan perlu dijilidkan dan bahagian kulit hadapan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat yang berikut: i. 3. . Rujukan mengikut format APA. b. c. 2. Nama Guru Pelatih dan No. Bahan-bahan bukti yang digunakan untuk menjelaskan tugasan projek hendaklah disertakan dalam lampiran. 2. BMM diserahkan juga dalam bentuk ’soft copy’ (CD). Amalan plagiat tidak dibenarkan. Tahun Pengajian 6. 7. b. 5. Nama Kursus iv. Hasil tugasan perlu diserahkan kepada pensyarah mengikut format berikut : a. Kad Pengenalan ii. Nama Pensyarah iii. Tugasan ini ialah tugasan individu. Format penulisan adalah seperti berikut: a. 4.2 Huraikan jenis-jenis akronim. e. Fon Arial Saiz huruf 12.

.......................... (CAROLINE@LORENA DAVID) Disahkan oleh: ....... Tugasan disediakan oleh: ..... (SINIT@JOHN GITOM) ...Kriteria Pentaksiran Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan.....................................................

Lemah 9-0 • Maklumat dan dokumen kurang tepat dan kurang lengkap dan dan 30-21 Huraian dan rumusan • • Huraian analisis data yang tepat.sesuai . Komponen Tugasan PEMEROLEHAN ILMU (25%) • Kemahiran mencari sumber kepelbagaian sumber rujukan • Isi kandungan • Kefahaman maklumat • PENGUASAAN ILMU (30%) • Kebolehan merancang dan menstruktur maklumat secara bermakna • Kebolehan mengaplikasi ilmu dan kemahiran. 15-11 • Hasilan kajian petikan • Hasilan kajian petikan berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya kurang jelas. 10-0 • Huraian analisis data • kurang tepat. • • • Cemerlang Komitmen Refleksi Kolaborasi .lengkap dan dari pelbagai sumber. Membuat rumusan yang kurang jelas. 10-6 Sederhana • • • Komitmen Refleksi Kolaborasi • • • berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya kurang tepat.PGSR AMBILAN NOV 2008 PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) PROJEK MATA PELAJARAN MORFOLOGI BAHASA MELAYU BMM 3109 Aspek Yang Dinilai dan Pemberatan. • Penghasilan produk penulisan kreatif berdasarkan prinsip dan prosedur yang betul. 5-0 Kurang Komitmen Refleksi Kolaborasi Sikap dan sahsiah yang positif. SIKAP DAN SAHSIAH (15 %). Kriteria Sederhana 17-10 • Maklumat dokumen tepat kurang lengkap. Kaji petikan berdasarkan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya. 20-11 • Huraian analisis data tepat • Membuat rumusan yang kurang jelas. Maklumat dokumen Berkaitan : dan • Baik 25-18 Maklumat dan dokumen tepat. • Komitmen • Refleksi • Kolaborasi. • Hasilan kajian petikan berkaitan pembentukan kata melalui kata pinjaman kata dan penciptaannya dapat dihuraikan dengan jelas. Membuat rumusan yang jelas. • Kebolehan menghubungkaitkan pelbagai unsur. PEMINDAHAN ILMU (30%) • Kajian tentang pengetahuan yang dipelajari • Aplikasi dalam konteks baru/situasi sebenar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful