You are on page 1of 29

004

4
2584c94c

2004/11/8

bodhisattvair mahasattvaiz ca 2584c9)


paripakva
abhisaMdhidharma
prakAzitadharma
85apuNyakSetra

anutpattikadharmakSAnti
abhijba

upAyagatipabca
kamaguNa

ZrAvakasaMgha[
]
bhikSuNI
saMvaraZrAmaNera

guNaprajbA

2585dn.3
1

004

mArgazrAvaka
bodhisattva
[]

[]
VArANasI
GayAWrAvastI

pravrajitagRhastha


85b

anutpattikadharmakSAnti
sarvanAmasaMketa

PArAyaNaUpasIvaparipRcchA2
3 4 5

nAmasaMketa
bhUtalakSaNadharmakAya

buddhyAnaZrAvakayAna
hInavipulasvakArtha

sattvaZUnyatA
2

Lamottep.237, n.1SuttanipAta, V, 7UpasIvamANavapucchA


, v.10751076 24 p.406~p.407SaMyutta, IV,
p.376377
3
2585dn.20
4
2585dn.21
5
2585dn.22
2

004

dharmaZUnyatA

MahAyAnastotragAthA

85c
prayoga
vaZita

86a

dhAraNi

vipula

gopada udakam

2586a13)

bodhisattva

buddhamarga
aheyaacyutavajraparvata
6

stavatesatbhavalakSaNa
tva
bhutasvabhava
6

Lamottep.241, n.3 53 25436b

143 27735bKoZa, VI, p.282 29132b


T 1488 1 241038ac
3

004

sattvajatijara
marana

86b
buddhaguna

mahApraNidhAnacittaacalaakSobhya
vIryaavaivartika

prathamacittotpada

prathamacittotpada
anantaryavajrasamadhi7

vaivartika
avaivartika8parihaNadharma
aparihaNadharma9
caturvidha marga

Avaivartikaparivarta10
7

Lamottep.242, n.1AnantaryabhavArga
anuZaya
vajropamasamAdhi KoZa, VI, p.227228 29126b
8
Lamottep.243, n.1 74 25579b
9
Lamottep.243, n.2 KoZa, VI, p.253 29129a
10
Lamottep.243, n.4 53
448 7260b264aMokSala 56
4

004

lakSaNa

kuwaladharmasamuccaya

virya
Bhagavat
Sugata
1112

86c
ekacittenapraNidhana

karuNAcittaasthi

13 2586c4)

AbhidharmaKatyAyanIputra

14
886a87c 55 8339a341b
ASTasAhasrikA 17
AvinivartanIyAkAraliGganimittaparivartA R. MITRA p.323340
11
Lamottep.244, n.1 15 25173c 26
25249c
12
27727 2195c616
13
Lamottep.245, n.1
176177 27886c894c
Vasubandhu KoZa, IV,p.220230 18 2994c
95bSaMghabhadraT 1562 44 29590a591b

14
Lamottep.245, n.2 176 27886c
5

004

prajJA

durgatidevamanuSya
dAridryanIcakulauccakula
strIbhavapUMbhAva
vaikalyaavikalendriya
saMpramoSajAtismara15
pUrvanivAsa
pUrvanivAsa

dvAtriMzallakSaNakarman16

asaMkheyeyakalpa17

AsaMkhyeya
gaNaka
1+1=2
87a2x2=4
3x3=9
10x10=100
10x100=1,000
10x1,000=10,000
15

16

17

Lamottep.246, n.1 176 27887a KoZa


, IV, p.222 sugoccakulapUrNAkarmakRd pumAn jAtismaro
'vivRt 2994c
44 29590b
Lamottep.246, n.2cf. KoZa, IV, p.220: BodhisattvaH kuto?YAvat
lakSaNakarmakRd yataH

Lamottep.246, n.3
JAtaka, I, p.2; Visuddhimagga
, I, p.302
SaMgraha, p.209211
31146a25b2
6

004

koti1000x10000=10,000,000
kotinayuta
10,000,000x10,000,000=100,000,000,000,000
nayutabimbara
bimbaragata
gataasaMkhyeya

[]

bhaya 18
Buddha WAkyamuni Buddha
Ratnazikhin19
Buddha DIpaMkara
nIlotpalaajinavAsakeza
kardamavyAkaraNa
20
Vipazyin

kAmadhAturUpadbAtu
ArUpyadhAtugatimanuSyagati
cAturdvIpakaJambudvIpa
pumAn
21
Lamottep.247, n.2 176 27886c
Lamottep.248, n.1
RatnaZikhin
DIpaMkAraVipaZyin 178 27892cKoZa
, IV, p.227 2995a 44 29591b
20
Lamotte p.248, n.2
brahmacArinmANava Sumedha Sumati Megha

11 2597a599cT
152 86 347c48bT 184 1 3462a
21
Lamottep.249, n.2 177 27887cKoza
, IV, p.223224 2995a 44 29590c
18

19

004

kAyakarmanvAkkarman
manaskarman
22

manovijbAna
vikalpa23

87b

abhinIlanetra
mahAmaitra

cetanA
puNya
alaMkRta24

25

Wakradevendra
vazitA 26

22

Lamottep.249, n.3 177 27887b


Lamotte p.250,n.1
nirUpaNAanusmaraNa
cf. Koza, I, p.60; SaMgraha,
p.19
24
Lamottep.250, n.1 177 27887c13888a6
KoZavyAkhyA Koza, IV, p.226
44 29590c
25

27889cKozaIV, p.227 2995a1418


29591a
26
Lamottep.251, n.2KAmadhAtu
CAturmahArAjikaTrAyastriMZa
23

004

Paranirmitavazavartin
27

saMnikRSTabodhisattva

aprameya 28
andha
29
vizuddhazIla

anupama

30
31 PuSya)
WAkyamuniMaitreya
87c

himavantaM parvatamabhiruhya
ratnaguhAM praviZya32tejodhAtuM samApannaH
27

Lamottep.251, n.3VaZavartin
DIgha, I, p.219; MahAvastu,I, p.263, II, p.360
MAra 10 25134c
28
p.143

29

30
Lamottep.252, n.1
vIrya cf.
MahAvastu, III, p.249 177 27890bKoZa
, IV, p.225 2995a78 44 29591a 7
26327aT643 7 15679bSaMyutta, IV,
p.324DIgha, II, p.2; Majjhima, I, p.483
31
Lamottep.252, n.2 4 3670a
T 200 97 4253c254a 177 27890bKoZa
, IV, p.229 2995b KoZavyakhyA, p.432
44 29591c 7 26327a
32
Lamottep.253, n.2ratnaguhA
9

004

pratyudAvartate33
medhAvin


vikSiptacitta

VipazyinKAzyapa
paripUNadAna
zIlakSAntivIrya
dhyAnaprajbA

paripiparti
Wibi
kapota3488ajAtaka
vaiDUrya

Lamottep.254, n.1

AvadAnaZataka 10 4253c254a

VArANasI PuSya
nAnApUjA

2592c

AvadAnasUtra
34
Lamottep.255, n.1
WibiIndian
Buddhist versionKalpanAmaNDitikAp.18
AvadAnakalpalatA, II, v.109 vol. I, p.49
LV vol. II, p.119135 SarvaMdada

16563a623c
2 31bT155 3 3119a24
33

10

004

namaszaraNadhAraNI
vIryavat
Wakradevendra
saMzaya

dakSa nirmAtrVizvakarman

samanvAgata

kapotaZyena

35

88b

25T160 1 3333b334aT201 64
4321c323aT202 1 4351cT208
4531bcT2121 25 53137c138a 51585a29
b2 511021c15 3
51883a1418
35
[*] 2588dn.13
11

004

tulA
[+]
vitAna

36

88c
37

piZAcamanuSya

38DevarSi
39

[]
2588dn.28
2588dn.32
38
2588dn.36
39
2588dn.37
36
37

12

004

ZIlapAramitA
Sutasoma
KalmASapAda89a40
SutasomaZIladbara
satyavAdingaNikAArAma

mahAprabhAva
daridra

41

KalmASapAda
garuDa
nAga
4243

Apatti

kumAra

40

Lamottep.260, n.1JAtakaSutasoma
KalmASapAdaAGgulimAla
41 322b24b 52 4425c427aT206
40 4517acT245 8830
16513c563a623aT2121 25 53139ab
41
2589dn.2
42
2589dn.8
43
Lamottep.262, n.1 T 202 4426a T245 8830b

13

004

4445

ayogRha

89b

mahApuruSa

satyavAda mRSAvAda
ZraddhAvizuddhi
46
47

kSAntipAramitA
dveSa
BhikSu KSAntiKalihastapAda
karNanAsAdRdhacittaacala48

vIryapAramitA
49bodhisattva MahAtyAgavat
50
51

2589dn.18
14413a12
46
2589dn.29
47
2589dn.30
48
Lamottep.264, n.2 14 25166cT 152
44 325T 194 4119a 63
4320a 65 4325c 12 4359c360b
T235 8750bT374 31 12551ab
T 397 50 13330bT 2042 5 50119b
3 51882bT 2121 8 5340bc
49
2589dn.32
50
Lamottep.265, n.1 12
25151a152a MahAvastu, II, p.8991T152 9
34a5a

40 4404b409c

T 2121 9
5347b48a 8 375b76a
51
Lamottep.266, n.1 4 2587c
44
45

14

004

vaZitARSi
WsGhAcAryaZaGkhaZikhA
52

manasikarotivibhanakti
GovindamahAmAtya
mahApRthivI nagara
nigamaantarApaNa53

54viZuddhaZikSApada
TuSita
55

karmavipAkahetoH

bhUmisaMyojana89c

Ayushrasva
dIrgha

madhyagatiTuSita
KAmadhAtuBrahmakAyika[]
CAturmahArAjakAyikaTrAyastriMZaYAma[]
NirmANaratiParanirmitavaZavartinBrahmakAyika
TuSita
56
MadhyadeZA
KapilavastumadhyamA pratipad
nirupadhiZeSanirvANa
52

Lamottep.266, n.2 17 25188ab


Lamottep.266, n.3MahAgovInDIyasUtra

DIgha, II, p.220252MahAvastu, III, p197240

3 130b34bT 8 1207c213c
54
Lamottep.267, n.1 JyotipAla
55
2589dn.38
56
Lamottep.268, n.2MadhyadeZA

AryAvarta
MahAjanapada
53

15

004

kAlavilokana
deZavilokanakulavilokana
upapattisthAna

57

NArAyaNa 58

mAtRkukSi

90apaZcima punarbhava

57

58

Lamottep.269, n.1 DIgha, II, p.27


VipaZyin, Vipassi
Wikhin, Sikhi
ViZvabhU, Vessabhu
Krakucchanda, Kakusandha
Kanakamuni, KonAgamana
KAzyapa, Kassapa

11c 1150a
T 4 1159b 45 2790bc
T 212 2 4615c
135 27700c Koza, III, p.193 2964a1621

Lamottep.269, n.2NArAyaNanarAyaNqgalabala

30 27155aKoZa, VII,p.7374 29140c


16

004

agragati59

saundarya adbhuta

satkurvanti

samalacitta60mAtRkukSi61

pratisaMhiviparyastamati
nAsti bodhisattvasya muSitA smRtiH

antArAbhava garbhAvakrAnti
kalala ZukraZoNitasaMmUrchanti
arbuda()ghana(
)smRtihAni

antarAbhavapumAnmAtR
rAgacitta pitR
pratighastrI
62
poSayatiAZritya
viZuddhacitta
pratisaMdhigarbhama vakramate
63

2590dn.1
2590dn.2
61
Lamottep.270, n.1cf. SaMgraha, p.55
31135c136a
62
Lamottep.271, n.1Koza, III, p.5051 2946c
63
Lamottep.271, n.2 88
25681a683aMahApadAnasuttanta,DIgha,
p.1719 1 15abLakkhaNasuttanta
DIgha, III, p.143144BrahmAyusuttanta Majjhima
, II, p.136137 41 1686ac 1883c884a
2 24108c
109a MahAvstu, I, p.226; II, p.29
Lalitavistara 2 3496ab
3 3557aT 185 3474aT189
3627abT 190 9 3692c693a
59
60

17

004

lakSaNapratigrAhaka
dvAtriMZad mahApuruSalakSaNa

SupratiSThitapAdatalaH

90bsvataH
ViZvakarman64


kuZalakarmavipAka
kuZalamUlacaryA

65
DIrghAGguliH66
AyatapAdapArSNiH
JAlAGgulihastapAdaH
67
MRdutaruNapANipAdaH
sUkSmaM karpAsakambalam
T 191 3 3940bc
381 6967b968a 24 8395bDharmasaMgraha,
ch.83 17661b
177 27888a
49 30560c
64
177
( 27888a1013)
65
177 27888a1018

[]

66
2590dn.24
67
Lamottep.273, n.1 jAla BURNOUFLotus,
p.574palmiepides
A. FOUCHER

18

004

UtsaGgacaraNah
pAdatalapadma
pravADanakhatAmra
suvarNavarNavaiDUrya

AiNeyajaGghaHAiNeya68
mRgarAja[+]69anupUrvatanuka
SthitAnavanatAjAnupralambabAhuH

KoZagatavastiguhyaH
tadyathA varagotra AjAneyo hastyAjAneyo vAZvaH

nirmimIte
70
NyagrodhaparimaNDalaH
Nyagrodha
UrdhvAgraromaH)tasya
kAye keZaromANi jAtAny Urdhvam AkubcitAni71
avikSiptAninIlAi
vaiDUrya72pradakSiNAvartAniUrdhvAgrANi
SuvarNavarNaH

ayassurvarNa73

mahAsamudra90c

mahAsamudrakeyUra
YAmaTuSita
22 [*]
[-+] 54448a2324
69
[+] 1 1269
9 1056
70
Lamottep.275, n.1 26 25251c
AmabaTTHASUTTAaasuttaDIgha, I, p.106 13
187cT 20 1263b

BrahmAyusuttaMajjhima, II, p.143 41 1688b


T 76 1885bSelasutta: SuttanipAta, III,
No.7;Majjhima, II. No.92
71
8 98
72

2590dn.32
11
787
73
5 258
68

19

004

NirmANarati
ParanirmitavaZvartin
74
VyAmaprabhaHvyAma
75
SUkSmacchaviHutpala

76SaptotsadaHhastapAda
aMsagrIvA
CitAntarAMsaH
SiMhapUrvArdhakAyaH
BRhadRjukAyaH
SusaMvRttaskandhaH
CatvAriMZaddantaH
asthiZIrSakAsthi77

AviraladantaH

WukladantaH
SiMhahanuH
RasarasAgraprAptaH91a
AhAramukha
rasAgra

gala
amRta78
PrabhUtajihvaH
177 27888b1123

75
Lamottep.277, n.1prakRtiprabhA

8 25114c
76
2590dn.37
77
Lamottep.278, n.1 177
27888c

78
Lamottep.278, n.2T 261 4 8883c

74

20

004

sarvaM mukhamaNDalam avacchAdayati


keZaparyantam
BrahmasvaraH

kalaviGkabhANin
kalaviGkamanojbadundubhisvara

AbhinIlanetraH
GopakSmanetraHdIrgha
abhirUpa79
USNISaZIrSaH
UrNAUrNAcAsya bhruvor madhye
jAtAetapradakSiNAvartA

deZastha

lakSaNa

alaMkRtaabhirUpa
avikSipta
91b

ZraddhAviZuddhi

abhibhavantikAyarUpa
prabhAvagotrajAti

79

2591dn.16
21

004

80

nirveda
abhiniSkramaNa duSkaracaryA
brAhmaNI NandA81bodhivRkSa
koTi

kSayajbAnaanutpAdajbAna82
daZa balAnicatvAri
vaiZAradyAniaSTAdaZAveNikA
buddhadharmAH83tisro vidyAH[]catasraH
ratisaMvidaHsmRtyupasthAna

saptatriMZad bodhipakSyadharmAH

sarvadharmasvasAmAnyalakSaNajbAna84

91c
14416a14

27532b15

27680a89

27913c17
23717a6 24121c1718

(1)
(2)(3)(4)(5)
(6)(7)(8)
(9)(10)(11)(12)
(13)(14)(15)(16)

24121c1828
82
Lamottep.282, n.1Bodhi
KoZa , VI, p.282; VII, p.10
29135a2328

anuttarasamyaksaMbodhi
83
10 34339c23
84
Lamottep.282, n.3 SaMgraha, p.285305
31150a2b17
80
81

22

004

MahAkAtyAyanIpmtra

KAtyAyanIputra
satyalakSaNa
saMyojanajJAnasamAdhiindriya

[]
SArthavaha
ziraskeza
hastapAdazastra
kuNapa

vyAkaraNa
daZadigbuddha
DIpaMkara85
92a

devamArarAja
85

Lamottep.284, n.2
MahAvastu, I, p.239DIvyAvadAna, p.252
23

004

nanda86Devadatta87
brAhmane BAvari

Nanda (1)
Buddha VipaZinsaundarya(2)
praNidhAna(3)
88puNya
puNyaZesaKapilavastu

sulabha
avaropayatijanman89


AbhidharmavibhASA

prathamacittotpAda
92bBoddhisattva AcalaBuddha
DIrghapANIvajrAsana
viparyAsa
vyAkaraNa90

86

Lamottep.286, n.1 29 25273a


18 23p130IV,p.173
11 24251a
T 190 56 3912b
87
Lamottep.286, n.2 14
25164c28 6 51900a
47 2803a
36 23p257
88
Lamottep.287, n.2 29 25273aT
199 4199bT 1448 17 2487b
T 190 3p917T 1451 12
24260c262a
89
177 27889b15889b24
90
2 15638c12639b11
24

004

arUpyadhAtukAyarUpa

dharmacakra

SagaranAgarAjaduhitA[]
daZamSA bhUmiAnavataptanAgarAja[]
RAhu asurarAja91

Uttarakura

GodAnIyaPUrvavidehapuNya
prajJAAyus

citta
sthitivibhAga92
bahucetanAsaMyoga
92c
ZatapuNyalakSana

93
91
92

93

Lamottep.295, n.2 10 25135b


Lamottep.296, n.2 SaMyutta
, II, p.9495;289 281c
40

25349c29
350a8
25

004

AvadAnasUtraAvadAnaZataka

Wibi
[]AmiSadAnahInadAna
kAyadAnamadhyadAna
niHsaGgaagradAna94
[]

[]
95

cittaaviZuddha
anAtmakapratigrAhaka
deyadravyaekaanya

anupalabdha
[]9693a
prajJApAramitAparipUri[]

AdikArmikabodhisattva
dazabhUmi
gaNanA

[]tryadhvanbuddhamAtR
sarvadharmasatyalakSaNa
mAyApratiZrutkA
udakacandra anukampA
ekalakSaNanAmasaMketa
94

Lamottep.297, n.2dAnapAritA
nirvikalpakajJAna
trimaNDaLpariZuddha deya dAyaka
pratigrAhaka Cf. PaJcaviMZati ,
p.264;ZWatasAhasrikA , p.92; Uttaratantra , p.120,254;
SaMgraha, p.185,225; Siddhi, p.629
95

96
2592dn.41
26

004

buddhaprajJAratnakoza

vilokanakAlavilokanadezavilokana
kulavilokanaupapattisthAnavilokana
AyusprAdurbhavati
[] anukampA97
kAlAnapekSa

[][]
dIrghAyussukha
rAgatRSNAdisaMyojanasthULamRdvindriya

rAgatRSNA[]
[]

Buddha SiMhadundubhisvararAja
98Buddha AlokarAja
Buddha AmitAbha99

93b
daZadigbuddhaKrakucchanda

tryadhvandaZdiZ
rAradevSamoha
100
vyAdhitA vaidya
DIrghAgamaVaizramaNa
ZaraNa101
[]atItaanAgatapratyupanna
2593dn.7
2593dn.13
99
2593dn.14
100
Lamottep.300, n.2 28760 2199c28200a3
101
Lamottep.301, n.1DIrghAgama
9 25126a
97
98

27

004

[]
deZAntarabuddha
pRthak102
103104
ekasmin lokadhAtu
105

daZadiglokadhAtu

106
107

108
93c


Udumbara
MahAsAhasralokadhAtu
109
110
2593dn.19
2593dn.21
104
2593dn.22
105
Lamottep.302, n.1 9 25125a

AGguttara, I, p.2728:
KoZavyAkhyA, p.338:
MahAvastu, III, p.199:

DIgha, II, p.225; III,


p.114; Majjhima, III, p.65; AGguttara, I, p.27; Milinda
, p.236; MahAvastu,III, p.199 5 131a 12
179a 47 1724a KoZa, III, p.198
201 2964c65aBodh. bhUmi, p.92;
MadhyAntavibhaGga, p.152 SaMgraha, p.332
333,338 31151c1820132b
106
2593dn.28
107
Lamottep.303, n.1 MadhyAntavibhaGga
p.152 KoZavyAkhyA, p.338

108
Lamottep.304, n.1SaMgrahap.272273, p.284, p.328329
9 31370b 31437a
109
2593dn.30
110
2593dn.31
102
103

28

004

ApattivipAkadurgati

ApattiduHkha
Apattimala

daZakuZalanidAna111catvAry apramANAni
112
94a


113
tIkSNendriyaprajJA

[] upadeZA

111

Lamottep.307, n.1 8 25120b


2593dn.39
113
Lamottep.307, n.3AGguttara, I, p.87KoZavyAkhyA
, p.188, SaMgraha, p.65. 31136b1516
58 1791a13 7
2578a58
112

29