You are on page 1of 5

Regulamin Promocji rachunek z premi dla obecnych klientw 1. Organizator Promocji 1.

. Promocja rachunek z premi dla obecnych klientw zwana dalej Promocj organizowana jest przez BRE Bank SA (mBank) z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego przez Sd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego wysoko wg stanu na dzie 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 zote zwany dalej mBankiem lub Organizatorem. 2. Do zada Organizatora naley biece nadzorowanie, czy w zwizku z przebiegiem Promocji nie powstaje zagroenie wystpienia konfliktw interesw pomidzy mBankiem a pracownikami mBanku lub Klientami mBanku. 3. BRE Bank SA z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 jest administratorem danych osobowych Uczestnikw Promocji w rozumieniu przepisw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pniejszymi zmianami) w zakresie danych osobowych przetwarzanych w zwizku z realizacj warunkw umw zawartych z mBankiem w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 4. Wszystkie dane osobowe Uczestnikw Promocji bd przetwarzane w siedzibie mBanku Bankowo Detaliczna BRE Banku S.A., Al. Pisudskiego 3, 90-368 d, w celu przeprowadzenia Promocji okrelonej niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem). 5. Uczestnikowi Promocji, przysuguje prawo dostpu do dotyczcych go danych osobowych oraz ich poprawiania, a take prawo dania usunicia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w zwizku z niniejsz Promocj. 2 Czas trwania Promocji Do Promocji mona przystpi w okresie od 23.01.2013 roku do 28.02.2013 roku, z zastrzeeniem 3 ust. 2.

3 Uczestnictwo w Promocji 1. Promocja skierowana jest do Klientw mBanku - osb fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, ktrzy speni cznie ponisze warunki: a) s posiadaczami rachunku oszczdnociowo-rozliczeniowego eKONTO lub izzyKONTO w dniu 23 stycznia 2013 r. oraz maj wydan debetow kart patnicz do rachunku eKONTO lub izzyKONTO lub/oraz kart kredytow powizan z rachunkiem eKONTO lub izzyKONTO. b) w okresie Promocji, o ktrym mowa w 2 zgosz ch udziau w Promocji za porednictwem operatora mLinii (tel. 801 300 800 lub 42 6 300 800). 2. W Promocji moe wzi udzia pierwszych 1000 Klientw mBanku, ktrzy speniaj warunki, okrelone w ust. 1 i jako pierwsi zgosz ch udziau w Promocji. Informacja o aktualnej iloci Klientw, ktrzy mog przystpi do Promocji bdzie publikowana na stronie Promocji, pod adresem www.mbank.pl/konta/promocje/premia. Dane dotyczce iloci Klientw, ktrzy mog przystpi do Promocji bd aktualizowane w dni robocze od poniedziaku do pitku do godz. 16.00. 3. W Promocji nie mog bra udziau osoby bdce pracownikami BRE Banku S.A. oraz czonkowie ich najbliszej rodziny /maonkowie, wstpni, zstpni, rodzestwo oraz osoby pozostajce w stosunku przysposobienia/. 4. W Promocji nie mog bra udziau Klienci posiadajcy rachunki wsplne.

4. Zasady przyznawania Premii w ramach Promocji 1. Premi Uczestnik Promocji otrzymuje raz w miesicu, przez okres 6 kolejnych miesicy kalendarzowych, poczwszy od drugiego miesica liczonego od miesica, w ktrym przystpiono do Promocji. Premia bdzie wypacana w postaci zwrotu na rachunek eKONTO lub izzyKONTO kwoty 2 PLN za kad patno kart, o ktrej mowa w 4. ust. 2 po spenieniu warunkw, o ktrych mowa w 4. ust. 3, nie wicej jednak ni 30 PLN w danym miesicu kalendarzowym. 2. Za patno kart uznaje si: a) bezgotwkowe transakcje zakupu dokonane w punktach handlowousugowych w danym miesicu kalendarzowym,

b) transakcje bezgotwkowe wykonane przy pomocy wydanej do rachunku eKONTO lub izzyKONTO karty debetowej lub karty kredytowej powizanej z rachunkiem eKONTO lub izzyKONTO, c) transakcje o wartoci minimum 10,00 PLN. 3. Zwrot za dany miesic kalendarzowy nastpuje po spenieniu cznie nastpujcych warunkw: a) dokonanie transakcji, o ktrych mowa w 4 ust. 2 w danym miesicu, na czn kwot minimum 500 PLN, b) nieanulowanie transakcji, o ktrych mowa w 4 ust. 2 do 15 dnia miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym transakcja zostaa wykonana, rozumiane jako zwrot towaru, c) zapewnienie w danym miesicu jednorazowego wpywu na rachunek eKONTO lub izzyKONTO w kwocie nie niszej ni 2000 PLN, przy czym wpyw na rachunek powinien pochodzi z rachunku nienalecego do Uczestnika Promocji. 4. czna warto premii za patno kart w okresie 6 kolejnych miesicy kalendarzowych, poczwszy od drugiego miesica, liczonego od miesica, w ktrym przystpiono do Promocji, wynosi maksymalnie 180 PLN. 5. Premia wypacana bdzie Uczestnikowi w cyklach miesicznych pomidzy 10 a 15 dniem kalendarzowym miesica nastpujcego po miesicu, w ktrym speni on warunki, o ktrych mowa w 4 ust. 3. 5 Reklamacje 1. Reklamacje zwizane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik moe skada pisemnie na adres mBank, Bankowo Detaliczna BRE Banku S.A., Skr. Poczt. 2108, 90-959 d 2 z dopiskiem rachunek z premi dla obecnych klientw lub poprzez zgoszenie ich na mLinii pod numerem telefonu: 801 300 800, +48 42 6 300 800. Szczegowe zasady skadania i rozpatrywania reklamacji okrela Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mBanku dostpny na stronie internetowej www.mbank.pl. 2. Reklamacja powinna zawiera: imi i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji jak rwnie opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszcego reklamacj w przypadku reklamacji skadanej pisemnie). 3. Postpowanie reklamacyjne prowadzone jest przez mBank.

4. Reklamacje rozpatrywane bd w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez mBank. 5. O wyniku postpowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy zoenia reklamacji. 6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzj ostateczn w ramach prowadzonego przez Organizatora postpowania reklamacyjnego, co nie wycza ani nie ogranicza uprawnie Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszcze na podstawie powszechnie obowizujcych przepisw prawa. 7. Uczestnikowi przysuguje moliwo zwrcenia si o pomoc do: a) Organizacji Konsumenta), b) Arbitra Bankowego przy Zwizku Bankw Polskich. 8. W przypadku nieuwzgldnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z daniem Uczestnika, Uczestnik moe wystpi z powdztwem do Sdu powszechnego. 9. Organizator Promocji, ktry jest czci detaliczn BRE Banku SA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik

6. Postanowienia kocowe 1. Tre niniejszego Regulaminu jest dostpna: a) w siedzibie mBanku mBank, Bankowo Detaliczna BRE Banku S.A., Al. Pisudskiego 3, 90-368 d, b) u operatorw Centrum Obsugi Telefonicznej, pod numerem mLinii 801 300 800 (z telefonw stacjonarnych) lub +48 42 6 300 800 (z telefonw komrkowych), c) na stronie internetowej www.mbank.pl 2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem okrelajcym szczegowe zasady Promocji pod nazw rachunek z premi dla obecnych klientw. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunkw oszczdnociowo rozliczeniowych i oszczdnociowych w mBanku, Regulamin wydawania i

uywania debetowych kart patniczych w mBanku, Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w mBanku. 4. Kada Promocja organizowana przez mBank jest odrbna i oparta o odrbne regulaminy. 5. Uzyskana premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307).

Related Interests