Persepsi Guru Dan Pentadbir Sekolah Rendah Tentang Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan - Satu Kajian Di Daerah Larut

Matang, Perak.

Kertas projek ini untuk Sekolah Siswazah sebagai memenuhi sebahagian daripada kehendak untuk ljazah Sarjana Sains (Pengurusan) Universiti Utara Malaysia

oleh KHOO TENG SENG

KHOO TENG SENG ,I 997 @ Hakcipta Terpelihara.

SEKOLAH SISWAZAH UNlVERSlTl UTARA MALAYSI

KEBENARAN MENGGUNA

Kertas projek ini adalah sebagai memenuhi sebahagian daripada pengajian lepasan ijazah Universiti Utara Malaysia (UUM). Saya bersetuju supaya pihak perpustakaan UUM menjadikan kertas projek ini sebagai bahan rujukan. Saya juga bersetuju bahawa kebenaran untuk membuat salinan keseluruhan atau sebahagian daripadanya bagi tujuan akademik mestilah mendapat kebenaran daripada penyelia saya atau semasa ketiadaan beliau, kebenaran tersebut boleh diperolehi daripada Dekan Sekolah Siswazah. Sebarang penyalinan, penerbitan atau penggunaan

sebahagian daripada kertas projek ini untuk perolehan kewangan tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada pihak saya. Permohonan untuk kebenaran

membuat salinan atau lain-lain kegunaan atau sebahagian boleh dibuat dengan menulis kepada ;

Dekan Sekolah Siswazah, Universiti Utara Malaysia, 06010 , UUM Sintok, Kedah Darul Aman.

Abstrak Kajian ini telah dijalankan di sekolah-sekolah rendah dalam Daerah Larut Matang ,Perak. Sebanyak 9 buah sekolah rendah telah dipilih dengan 235 guru dan 50 para psntadbir sekolah telah diberikan borang soal salidik berkaitan kajian ini. Kajian ini ingin melihat hubungan di antara faktor demografi dengan objektif mengikuti LDP, bidang keperluan LDP dan kaedah penyampaian LDP yang paling berkesan.Kajian ini juga melihat hubungan di antara objektif latihan dengan bidang latihan dan kaedah latihan serta hubungan antara bidang latihan dengan kaedah latihan. Hubungan di antara angkubah-angkubah ini dianalisis menggunakan pekali korelasi Pearson. Sebelum itu penganalisisan menggunakan minsisihan piawai dan varians bagi melihat : a ) Persetujuan guru-guru dan para pentadbir tentang apakah objektif guru-guru mengikuti LDP dan apakah objektif guruguru dihantar mengikuti LDP. b) Apakah biiang kursus yang sangat diperlukan oleh guruguru mengikut pandangan pat-a guru dan pentadbir sekolah. c) Apakah kaedah latihan yang dianggap paling berkesan bagi menjalankan LDP mengikut pandangan para guru dan pentadbir. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa faktor demografi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan objektif , bidang latihan dan kaedah latihan.Hubungan diantara objektif latihan dengan bidang latihan dan objektif latihan dengan kaedah latihan juga didapati tidak mempunyai hubungan yang signiflkan.

ii

Kajiin ini juga mendapati responden bersetuju bahawa objektif mereka mengikuti LDP adalah untuk mendapatkan kemahiran yang relevan bagi melayakkandiri untuk dinaikkan pangkat.Hanya hubungan diantara kaedah latihan dengan bidang latihan yang didapati mempunyai hubungan yang signifikan. .

Questionnaires regarding the research were distributed to two hundred and thirty five teachers and fifty administrators. Only the relationship between training techniques and training field seems to be significantThe results also show that respondents agreed that their objectives of undergoing the in-service training in order to get relevant skills to qualify themselves for better promotions. and training objectives and training techniques do not have any significant relationship. Results from the research show that demographic factor does not have any significant relationship with the objectives field and techniques. (b) What field of courses are most needed by the teachers from the teachers and administrators point of view. Perak. III ... Analysis using the mean. (c) What are the most effective methods of carrying out in-service training from the teachers and administrators point of view. .Abstracts This research was carried out in nine primary school in Larut Matang District. standard deviation and varians were carried out to find out the following : (a) Agreement between teachers and administrators on the objectives of teachers undergoing the courses and the teachers sent for the courses. The aims of this research are to see the relationship between demography factors and its objectives following in-service training needs and the most effective training methodsThis research was also to see the relationship between the training objectives and the training field and between the training objectives and the training techniques. The relationship between training objectives and training field.

PENGHARGAAN Saya ingin merakamkan penghargaan kepada beberapa individu yang telah banyak membantu saya menyiapkan projek ini dan juga sepanjang pendidikan siswaza h saya. 80379 Sekolah Siswazah. putera puteri saya .Kah Yoong dan Xiu Hua. Dekan Sekolah Siswazah. yang telah banyak berkorban dan bersabar semasa seya menjalankan projek ini. Tuan Haji lshak Bin Khamis yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan bimbingan semasa menjalankan projek ini.khususnya isteri saya Caren Lim Huey Yen. . 06010 Sintok. Universiti Utara Malaysia. Kedua. KHOC TENG SENG. Universiti Utara Malaysia. Madya Dr. projek ini mampu disiapkan.kepada rakan-rakan dari Kohort 5 yang telah bersama-Sama dorongan dan mengharungi cabaran ini dengan penuh semangat setiakawan. kepada semua staf sekolah siswazah yang terlibat dalam program ini khususnya kepada Prof.kepada keluarga saya. saling menolong dan saling memahami. Pertama.Kedah Darul Aman. kepada penyelia saya. Akhir sekali. Berkat kesabaran dan galakan mereka. lbrahim bin Abdul Hamid. yang telah sentiasa memberi bimbingan kepada saya. Ketiga .

Dalam hal ini. Penilaian keperluan memberi maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh sesuatu organisasi kepada pihak perancang dan pembuatan keputusan ( Fitch & K~PP 1 1990 ). Antaranya termasuk : 1 ) Kaki tangan perlu menganggap sesuatu program itu sebagai program mereka dan bukannya program yang datang dari luar. penilaian keperluan dapat dijadikan bahan rujukan yang penting untuk membuat keputusan mengenai program lathan dalam perkhidmatan dan program perkembangan profesional yang akan datang. Penilaian keperluan adalah suatu usaha secara sistematik untuk mengenal pasti kekurangan guru .Ulasan karya menunjukkan bahawa penilaian keperluan latihan merupakan salah satu unsur dan tahap / lapisan penting dalam perancangan pendidikan. maklumat yang diperoleh melalui penilaian keperluan yang sistematik dapat dibuat anal& . mengenal pasti halatuju yang perlu diambil untuk mengatasi sesuatu masalah. ia membantu mereka yang membuat keputusan . penilaian keperluan memberi maklumat untuk digunakan bagi merancang program pendidikan yang kos efektif dan berkesan serta berjaya ( Kaufman & Herman. 1991 ) Merujuk kepada program latihan dalam perkhidmatan . 22 . Yang lebih penting lagi . mengenal pasti bidangbidang yang perlu diberi keutamaan dalam keperluan pendidikan hari ini serta masalah -masalah yang berkaitan. * Word (1976 ) menggariskan beberapa keperluan bagi menentukan keberkesanan sesuatu program latihan dalam perkhidmatan .A988 ) Kebiisaannya. masalah guru dan keperluan guru (Kaufman .

0 1.~ III iv xii BAB SATU 1.7 1.2 ULASANKARYA Kajian Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan Peranan Dan Tanggungjawab Mengenal Pasti Keperluan Latihan 18 21 .4 1.Kandungan Muka surat Kebenaran Mengguna Abstrak Abstract Penghargaan Senarai Jadual / Gambarajah i ii .1 2.2 1.10 PENGENALAN I 5 7 9 10 11 13 14 14 15 Pengenalan Latihan Dalam Perkhidmatan Di Malaysia Pemyataan Masalah Objektif Kajian Beberapa Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kerangka Konseptual Kajian Kepentingan Kajian Dan Segi Pendidikan Batasan Kajian Kesimpulan BAB DUA 2.0 1..3 1.9 1.5 1.6 1.

2 Analisis 4.2 Rekabentuk Kajian 3.3 Subjek Kajian 3.5 Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan 2.5 Persampelan 3.3 Kaedah Mengenal Pasti Keperluan Latiahan 2.3 Analisis HASIL KAJIAN 50 53 54 63 69 Kebolehpercayaan Pembolehubah Pembolehubah 4.1 Pendahuluan METCDCLCGI KAJIAN 41 41 42 43 43 44 45 49 3.2.1 Pendahuluan PERBINCANGAN DAN CADANGAN 71 .1 Pendahuluan 4.4 Kerangka Konseptual 3.6 Kaedah Latihan Dalam Perkhidmatan 27 29 33 30 BAB TIGA 3.4 Permasalahan Dan Kelemahan Latihan Dalam Perkhidmatan 2.4 Pengujian Hipotesis 4.7 Pengukuran 3.6 Teknik Mengumpul Data 3.8 Penganalisisian Data BAB EMPAT 4.5 Rumusan Kajian BAB LIMA 5.

3 Beberapa Cadangan 5. Bidang Kursus Yang Diperlukan 72 75 82 84 5.2.2.5.4 Cadangan Untuk Penyelidikan Seterusnya Bibliografi Lampiran A Lampiran B Lampiran C Apendiks 1 Apendiks 2 85 93 94 96 97 104 .2 Rumusan Dan Perbincangan 5. Objektif Mengikuti Kursus 5.2.1.

7 : Analisis Pembolehubah Bidang Teknologi Mengikut Item 59 61 12.4 Jadua14. Jadua14. 6.SENARAI JADUAL muka swat 1.9 : Analisis Pembolehubah Kaedah Penyampaian Kursus Mengikut Item. 58 11. 5.1 Jadual 4. 13.4 Jadua14.2 Jadua13. 10. Jadua14.2 : Jadua14. 0.3 Jadua14. Jadua14.3 Jadua13. 9. 4. 2 3. Jadua14. 7.5 : Sekolah-Sekolah Yang Termasuk : Demografi Responden : Sebarang Item-Item Soal Selidik Dalam Kajian 42 45 48 49 52 53 55 55 57 : Pengujian Statistik Yang Digunakan Dalam Kajian Ini : Profail Responden Anallsis Kebolehpercayaan : Analisis Pembolehubah Mengikut Kumpulan : : Analisis Pembolehubah Objektif Latihan Mengikut Item Analisis Pembolehubah Bidang Kursus Kurikulum Mengikut Item.1 Jadua13. Jadual3.6 : Analisis Pembolehubah Bidang Hal Ehwal Murid Mengikut Item. 62 xii .8 : Analisis Pembolehubah Kursus-Kursus Bidang Lain Mengikut Item.

15. 16. Jadual4. Jadual4.1? : Objektif Latihan Dengan Faktor Demografi. Jadual4. Jadual 1. q 3 : Beberapa Hubungan Yang Signifkan. 18. IO : Faktor Demografi Dengan Bidang Kursus.14.14 : Bidang Latihan dengan Kaedah Latihan.7 : Kerangka Konseptual Kajian 13 .12 : Kaedah Latihan Dengan Faktor Demografi 63 65 66 68 68 17. SENARAI JADUAL muka swat 1. Jadua14. Jadual4.

perak seperti yang tercatat di muka surat tajuk clan kulit kertas projek (as it appears on the title page and front cover of project paper) bahawa kertas projek tersebut bole11 diterima dari segi bentuk serta kandungan.cceptable in form and content. certify that) calon untuk Ijazah (candidate for the degree of) Sarjana Sains (Pengurusan) telah mengemukakan kertas projek yang bertajuk (has presented his/her project paper of the following title) Mi Cbru IBn Pent&bir Sekolah Rem&h Tentanq Kkuerluan Iatihan RiLanP -SatuKajianDilBsahLanhMatang. the undersigned. and that a satisfactory knowledge of the field is covered by the project paper). memperakukan bahawa (I. (that the project paper is a. Nama Penyelia (Name of Supervisor): Tuan Haji Ishak Khamis Tandatangan ‘(Signature) : Tarikh (Date) . dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan.Sekolah Siswazah (Graduate School) Universiti Utara Malaysia PERAKUAN KERJA KERTAS PROJEK (Certification Of Project Paper) Saya. yang bertandatangan.

Kini lebih ramai yang cenderung membicarakan tentang objektif menjadikan Malaysia sebuah negara maju. makmur dan bersatu. rohani. dengan penumpuan terhadap sains dan teknologi. fleksibel dan berupaya memberi sumbangan berkesan kepada pembangunan negara yang berharmoni . emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Falsafah Pendidikan Malaysia ke arah ” Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. .O Pengenalan Perkembangan pendidikan di negara kita kini serta dasar kerajaan telah menunjukkan aliran dan pemikiran yang baru dalam matlamat dan objektif pendidikan. Falsafah pendidikan telahpun dimaktubkan dan Dasar Pendidikan dan Latihan adalah ke arah melahirkan warganegara yang mempunyai imbangan bersesuaian dengan pengetahuan dan kemahiran . nilai-nilai rohani dan moral yang positif . rasa bertanggungjawab . berdaya cipta.BABl PENGENALAN 1 .

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan din serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Guru yang terlibat dalam kerangka sekolah perlu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku kerana perubahanperubahan ini mempunyai kesan yang secara langsung terhadap tingkahlaku pengajaran dan peranan mereka. kemahiran metodologi serta pengetahuan guru harus ditingkatkan dari semasa ke semasa dalam kerjayanya agar memotivasi serta meningkatkan kualiti guru dalam bilik darjah.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia . program latihan dalam perkhidmatan yang merangkumi program-program yang dibentuk untuk meningkatkan kemahiran dan kepakaran. 2 .1 987). pentadbir dan perancang pendidikan perlu menyedari bahawa untuk mencapai kejayaan dalam peningkatan proses pengajaran dan pembelajaran. berketrampilan . perubahan yang signifikan perlu berlaku pada guruguru Malaysia. pengetahuan dan kefahaman guru untuk membantu mereka menjadi lebih efektif perlu diberi perhatian yang serius (Furman. Lantaran itu. menjadi pengarang . 1987) Cabaran guru pun semakin bertambah dengan ledakan teknologi maklumat yang menjadikan masyarakat mendapat ilmu pengetahuan tanpa melalui pengajaran guru semata-mata lagi. knowledge” kepada “facilitarship” kaunselor dan agen perubahan ( Arfah: 1992). Menurut Mogana (1994) . Peranan asal guru perlu berubah sebagai ‘I dispenser of kepada pelajar untuk belajar. Untuk itu. guru harus sentiasa mengembangkan dirinya secara profesional supaya ia dapat bergerak bersama-sama dengan arus perkembangan ilmu dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berkesan.” (Kementerian Pendidikan Malaysia. Sementara .

Selaras dengan definisi ini. ia membantu guru meningkatkan diri secara profesional merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan pendidikan khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.1 987) Program latihan dalam perkhidmatan digunakan secara meluas untuk menolong para pendidik mengikuti perkembangan muktakhir dalam dunia pendidikan (Browne dan Ritchie. Berdasarkan idea di atas. Program ini dan aktiviti perkembangan staf digunakan secara umum sebagai alat untuk membawa pembaharuan kepada guru dan sekolah. 3 . sesi perkembangan kurikulum. Secara umumnya program latihan dalam perkhidmatan melibatkan bengkel. latihan dalam perkhidmatan boleh dilihat sebagai suatu program yang dibentuk secara spesifik untuk meningkatkan pertumbuhan guru secara personal dan profesional dalam suasana organisasi yang memberi sokongan dan dorongan. Ini seterusnya akan membantu mereka mengubah cara cerfrkir dan tingkahlaku bekerja. kajian bebas. 1990 ). Justeru itu. Winitzky (1992) pula melihat program latihan dalam perkhidmatan sebagai menyediakan peluang kepada para pendidik untuk meningkatkan keupayaan serta mencuba perkara-perkara baru yang mampu membawa kepada perkembangan diri dan kerjaya. Program latihan dalam perkhidmatan (LDP) merupakan usaha seoara sistematik untuk membawa perubahan dalam tingkaklaku dan sikap guru. seminar . Perubahan-perubahan ini dilihat sebagai petanda positif yang menyumbang kepada peningkatan pendidikan (Furman. 1991). pemantauan rakan dan penilaian kendiri (Jones dan Lowe. latihan dalam perkhidmatan merintis jalan untuk membantu guru dan pentadbir pendidikan meningkatkan profesionalisme mereka dalam tugas seharian.

seminar . Perubahan-perubahan di kalangan para pendidik dan pentadbir dianggap penting untuk membawa perubahan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Fokus utama program ini lebih menjurus ke arah kemahiran pedagogi guru.Di peringkat sekolah. la melibatkan program yang bertujuan untuk memperkayakan pengetahuan . . Kesemua teknik ini merupakan strategi jangka pendek untuk mengubah guru secara individu dan staf yang lain. Program-program formal merangkumi program yang mempunyai agenda-agenda spesifik. latihan bimbingan rakan sebaya dan kaunseling. Mengikut Boyd dan Chenoweth (1989) semua program baik formal mahupun tidak formal dijalankan untuk membantu semua personel dalam sistem atau organisasi ini berfungsi lebih produktif dan kolektif agar mencapai matlamat dan objektif organisasi. Kebiasaannya program latihan dalam perkhidmatan untuk para pendidik bersifat formal dan tidak formal. Ini seterusnya akan meninggalkan kesan yang positif terhadap pembelajaran pelajar. meningkatkan kemahiran. la dibentuk dan dilaksanakan untuk memupuk perkembangan diri serta secara profesional untuk membantu guru mengubah sikap serta tatacara bekerja. ia mungkin melibatkan kursus dalaman. bahawa program latihan dalam perkhidmatan untuk guru sebagai suatu usaha pembelajaran pendidikan yang berterusan. Jelas. jadual atau pengalaman yang berstruktur. pemahaman serta prestasi guru dalam jangka masa terdekat dan akan datang.

tanpa merasa bimbang terhadap kehilangan status profesionalisme ( UNESCO. Kesemua perubahan dalam kurikulum meningkat . Kurikulum baru memerlukan pendekatan pedagogi baru . (Kementerian Pendidikan :I 989. 1981. pelbagai usaha telah ditumpukan dalam memodenkan serta memperbaiki sistem pendidikan serta kurikulumnya. di Malaysia program latihan dalam perkhidmatan dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan mendapat perhatian yang serius dalam program pembangunan negara (Kerajaan Malaysai. 1985) Secara umumnya. tugas dan tanggungjawab guru yang baru. Untuk mengorientasikan para guru kepada perkembangan baru dalam teknik dan kaedah pengajaran serta program kurikulum.31) 5 . Seperti negara-negara membangun yang lain. Program-program ini dirancang untuk memenuhi keperluan dan keinginan perubahan. Latihan Dalam Perkhidmatan Di Malaysia Di Malaysia. 1986 dan 1990 ). bahan pengajaran dan pembelajaran yang innovatif serta teknologi pendidikan yang baru.2. khususnya selepas kemerdekaan pada tahun 1957 . antara objektif program latihan dalam perkhidmatan untuk para guru di Malaysia adalah : 1) Untuk meningkatkan pengetahuan guru secara profesional di samping menambahkan pengalaman mereka dalam pelbagai disiplin mata 2) pelajaran.1.m.s. maka keperluan untuk latihan dalam perkhidmatan dan personel pendidikan yang lain juga bertambah. 3) Untuk meningkatkan komitmen dan motivasi guru.

contohnya fakulti pendidikan juga menyediakan program latihan dalam penddidikan. Dua bahagian penting yang terlibat dalam koordinasi . Selain itu. Di samping itu. Kursus-kursus jangka pendek dan panjang iaitu setahun dirangka untuk memenuhi keperluan pembaharuan kurikulum I pengenalan pendekatan pengajaran yang baru ) serta pengenalan teknologi pendidikan yang innovatif dalam bilik darjah. penyediaan bahan-bahan pengajaran serta modul-modul pembelajaran (Kementerian Pendidikan 1989a). Pada kebiasaannya. Pejabat Pendidikan Daerah dan agensi-agensi awam dan swasta yang berkaitan. seminar . program latihan dalam pendidikan juga dikendalikan oleh institusi pengajian tempatan setta bahagian-bahagian lain di Kementerian Pendidikan . teknologi pendidikan dan pendidikan komputer. tempoh latihan sedemikian antara seminggu hingga setahun. Sementara di institusi pengajian tinggi . Australia dan New Zealand untuk mengikuti tatihan dalam perkhidmatan. kursus bimbingan dan kaunseling . guru -guru bahasa lnggeris juga dihantar ke United Kingdom. Program pendek latihan dalam perkhidmatan juga dijalankan oleh Pusat perkembangan Kurikulum dan Maktab-Maktab Perguruan khususnya dalam pengenalan pendekatan dan teknik pengajaran . Jabatan Pendidikan Negeri . 6 .Kursus. merancang dan melaksanakan program latihan dalam perkhidmatan untuk guru dan personel pendidikan di Malaysia ialah Bahagian Pendidikan Guru dan lnstitut Aminuddin Baki.bengkel dan pelbagai latihan dalam perkhidmatan dijalankan di seluruh negara dan berdasarkan tempoh mengikut mata pelajaran yang diajar. Antara program-program yang ditawarkan termasuk pengajaran bahasa lnggeris sebagai bahasa kedua (ESL) untuk guru-guru sekolah menengah rendah .

1. yang mungkin atau tidak mungkin ada kaitan dengan keutamaan perkembangan organisasi sekolah. aktiviti-aktiviti perkembangan profesional merupakan respons kepada keperluan individu guru. Ini sesuai dengan dapatan kajian oleh Jeffs (1986) yang mendapati keperluan perkembangan staf untuk guru-guru yang telah lama berkhidmat berbeza dengan guru-guru yang baru berkhidmat.3. Dalam erti kata lain.1. Pendapat ini sama dengan hasil kajian oleh Amir (1993) yang mendapati guru-guru sekolah menengah (berasaskan pengalaman) adalah berbeza pandangannya tentang keperluan dalam bidang pengurusan disiplin dan perhubungan dengan pelajar 7 . pengalaman dan kelayakan perlu diambil kira semasa mengatur program LDP. umur. Pernyataan Masalah Kajian dan penyelidikan lepas mendapati bahawa kebanyakan program perkembangan profesional lebih memeberi tumpuan kepada perkembangan atau kemajuan individu berbanding dengan perkembangan organisasi. kebanyakan guru-guru dianggap telah kurang efektif ( Sazali.1.3. Ini disebabkan kajian lepas telah mendapati guru yang berkhidmat dari lima hingga tujuh tahun mengajar.l993). Kebanyakan program tertumpu kepada peningkatan kemahiran dan pengetahuan guru-guru dan kurang memberi perhatian kepada peningkatan keberkesanan organisasi sekolah. Mogana (1994) mendapati guru-guru muda memandang pentingnya latihanmanakala guru-guru yang telah berpengalaman telah menurun pandangan mereka tentang keperluan latihan dalam perkhidmatan. Hubunaan antara ketxriuan latihan denaan faktor democwafi Menurut Al-Ramaiah (1992 ) latarbelakang peserta sepetti jantina.

1.mengatakan guru-guru yang berpengalaman diantara 15 hingga 20 tahun memandang bahawa tujuan mereka mengikuti kursus dalam perkhidmatan adalah untuk mendapatkan pengetahuan bagi kandungan pelajaran pilihan kedua.3. Pendapat ini bersesuaian dengan pandangan Lawrence et al (1974) yang mengatakan bahawa faktor pengalaman dan latarbelakang guru-guru memberi kesan kepada kaedah kursus dalam perkhidmatan yang akan digunakan. 1. Hubunaan antara obiektif mennikuti latihan dan faktor demoorafi.3 Hubunoan antara kaedah latihan denaan faktor demoarafi Mengikut kajian Ong (1992) umur peserta mempunyai korelasi positif dengan kaedah program latihan dalam perkhidmatan.pada umumnya peserta yang berumur dan berpengalaman lebih suka kaedah aktif seperti main peranan dan simulasi sementara peserta muda tidak kisah sama ada kaedah pasif atau aktif.4. Menurut beliau lagi.1. Sementara dapatan Amir (1993) pula .2.3. Menurut Al-Ramaiah lagi. guru-guru muda mungkin mempunyai objektif yang berlainan berbanding dengan seorang guru yang berpengalaman lebih sepuluh tahun dalam menentukan objektif mereka mengikuti kursus dalam perkhidmatan.3. Hubungan antara obiektif latihan denaan kaedah latihan 8 . Di Malaysia secara amnya objektif program latihan dalam perkidmatan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran proses pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan profesionalisme guru (Al-Ramaiah:l992).

maka kuliah ialah kaedah yang paling berkesan. kumpulan . 1. Vaughan dan Korman (1977) mengatakan kuliah dirasakan kurang berkesan jika bidang latihan adalah untuk mengajar kemahiran yang berlainan dengan tugaqyang boleh dipindahkan dari situasi pembelajaran kepada situasi kerja sebenar. umur .aspek teknologi dan lain-fain lagi mempunyai kaitan dengan kaedah atau aktiviti latihan. maka Al-Ramaiah (1992) mencadangkan penggunaan teknik perbengkelan atau syarahan.ran kaedah latihan Bidang latihan sama ada bidang kurikulum . 1. pengalaman mengajar dan mata pelajaran diajar. guru-guru tahu mereka perlu menentukan tajuk kursus latihan dalam perkhidmatan dan aktiviti-aktiviti yang mereka perlukan supaya latihan itu berkesan.35 Hubunaan antara bidana latihan denr. 9 . Ini kerana menurut Ong Char Yee (1992). Objektlf Kajlan A) Objektif Pertama Mengenal pasti hubungan di antara keperluan latihan dalam perkhidmatan dengan faktor-faktor demografi seperti jantina . Tetapi apabila objektif latihan adalah untuk menunjukkan bagaimana prosedur-prosedur tertentu patut diikuti atau apabila pelatih perlu didedahkan kepada situasi yang tidak mungkin dapat dibawa ke dalam kuliah.maka kaedah pandang dengar adalah lebih baik. Jika objektif kursus dalam perkhidmatan ualah supaya guru-guru dapat memindahkan situasi semasa latihan kepada situasi di bilik darjah.4.halehwal murid.Jika matlamat kursus dalam perkhidmatan adalah untuk menyampaikan maklumat.

kumpulan . kumpulan .pengalaman mengajar dan mata pelajaran yang diajar. pengalaman mengajar dan mata pelajaran yang diajar. C) Objektif Ketiga Mengenal pasti hubungan di antara kaedah latihan dalam perkhidmatan dengan faktor-faktor demografi seperti jantina. 1.5 Beberapa persdan kajian Melalui kajian ini. umur. umur. D) Objektif Keempat Mengenal pasti hubungan di antara objektif latihan dalam perkhidmatan dengan kaedah latihan. E ) Objektif Kelima Mengenal pasti hubungan di antara bidang latihan dengan kaedah latihan.W Objektif Kedua Mengenal pasti hubungan di antara objektif latihan dalam perkhidmatan dengan faktor-faktor demografi seperti jantina . penulis berharap dapat menjawab beberapa persoalan berikut : 10 .

peiajaran yang diajar. d) Adakah terdapat hubungan di antara objektif latihan dengan kaedah latihan mengikut pandangan guru-guru dan para pentadbir. kumpulan . 1.Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan faktor jantina guru-guru. Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan faktor-faktor demografi Hipotesis ini dipecahkan kepada beberapa hipotesis lain seperti di bawah . 11 . umur.a) Adakah terdapat hubungan antara keperluan latihan dengan faktor-faktor kumpulan. kumpulan. pelajaran yang diajar.I . umur . b) Adakah terdapat hubungan antara objektif mengikuti latihan dengan faktor-faktor pengalaman mengajar dan mata demografi seperti jantina. . c) Adakah terdapat hubungan antara kaedah latihan dengan faktor-faktor demografi seperti jantina .6 Hipotesis Kajian Hipotesis dinyatakan dan digubal dalam bentuk hipotesis nol (Ho ) pada tahap signifikan 0. e) Adakah terdapat hubungan antara bidang latihan dengan kaedah latihan mengikut pandangan guru-guru dan para pentadbir.05 Ho1 . umur . pengalaman mengajar dan mata pelajaran yang diajar. . Hoq . pengalaman mengajar dan mata demografi seperti jantina.

Hol.Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan faktor pengalaman mengajar guru-guru. pengalaman mengajar dan mata pelajaran yang diajar. Ho2 . pengalaman mengajar dan mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru. Ho3 . Ho4 . Ho1.Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan faktor mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru.Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara objektif latihan dengan faktorfaktor demografi seperti jantina . 12 . umur .Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara objektif latihan dengan kaedah latihan mengikut pandangan guru-guru dan para pentadbir.3 . Hol. umur . Ho5 - Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan kaedah latihan mengikut pandnagn guru-guru dan para pentadbir.2 .4 .Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan faktor umur guru-guru.Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kaedah penyampaian latihan dalam perkhidmatan dengan faktor-faktor demografi seperti jantina .

1. I kaedah latihan 13 . . Objlektif latihan I I bidang Alatihan ‘erspektif guru-guru dan para pentadbir.7 KERANOKA KONSEPTUAL KAJIAN 1 47 Demografi .

1. kesuntukan masa membuat kajian ini mungkin mempunyai lain kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dielakkan. dapatan kajian ini tidak semestinya mewakili pendapat keseluruhan negara kerana tempatnya yang berbeza Selain itu. 1. Ini akan memberi pihak penganjur peluang untuk menganalisis maklumat yang diperoleh dalam kajian ini. 14 . Pengenalpastian faktor dan sebab-musabab masalah dan keperluan hasil soal selidik yang didapati memberi maklumat penting kepada pihak perancang dan penganjur latihan dalam perkhidmatan untuk merangka program-program yang lebih spesifrk untuk mengatasi masalah yang timbul. Kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi kajian ini agak berlainan di tempat lain. Perak Darul Ridzuan. Selain itu . Batasan Kajian Kajian ini hanya tertumpu di beberapa buah sekolah rendah di Daerah Larut Matang . ia juga memberi latar belakang masalah dan keperluan guru-guru terhadap persepsi mereka tentang program latihan dalam perkhidmatan yang dijalankan oleh pihak kementerian. Oleh itu.8 Kepentingan Kajian Dar1 Segi Pendidikan Hasil kajian ini akan membantu pihak perancang dan penganjur program latihan dalam perkhidmatan di Kementerian Pendidikan Malaysia mengenal pasti keperluan latihan serta kaitan dengan faktor-faktor demografi.9. Dapatan kajian ini yang mengenal pasti keperluan guru-guru akan membantu pihak penganjur latihan dalam perkhidmatan merangka program dengan memenuhi keperluan guru serta menjurus ke arah menyelesaikan profesional mereka.

Di samping itu. maka bolehlah dinilai sejauhmana ia bersesuaian dengan objektif organisasi dan tempat kerja.T. UNESCO (1986) dalam kajian mengenai latihan berasaskan sekolah di lima negara telah menekankan bahawa guru-guru perlu dilibatkan dalam mengenalpasti dan melaksanakan keperluan latihan mereka.am kajian ini mungkin berbeza dengan kajian lain. Walaupun didapati guru-guru berjaya melalui latihan dengan baik .maka penulis merasakan adalah perlu dikaji dan disemak semula hubungan itu pada keadaan dan tempat serta masa yang berbeza. keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh objektif latihan yang tidak konsisten dengan tugas di tempat kerja . 1.lUlenurut Birnbrauer (1987 ) dan Chapados J. sesuatu program perkembangan staf harus mempunyai objektif-objektii yang jelas dan spesifik. . Di samping masalah penentuan keperluan latihan . Latihan yang berterusan dalam kerjaya perguruan perlu dilaksanakan sebagai respons kepada pertambahan keperluan serta permintaan sosial dan perubahan-perubahan teknologi dalam masyarakat serta keperluan negara. Keslmpulan Berdasarkan persolan yang dibincangkan . Lantaran signifikan kajian ini terletak pada pengkaji. tetapi ada yang gagal untuk memindahkannya daiam suasana dan amalan di bilik darjah.10. Oleh itu dengan menentukan objektif-objektif guru-guru mengikuti sesuatu kursus. metodologi kajian yang digunakan oleh penulis da. et al (1987) .

Adalah diragukan jika berlaku perbincangan bagi mencari kelmahan dan kekuatan seseorang guru dalam menangani tugas-tugas seharian. Ini kerana pihak individu guru itu sahaja yang lebih mengetahui apa kelemahan dan kekuatannya yang sebenar. terdapat faktor-faktor lain mengapa seseorang guru mengikuti latihan dalam perkhidmatan. Sementara pihak perancang dan penganjur hanya membuat tanggapan dari luar sahaja.pengalaman .mungkin akan berlaku berat sebelah dan tidak tepat. kalau dibiarkan guru-guru yang menentukan keperluan LDP mereka. kemungkinan ianya tidak sama dengan keperluan sekolah atau organisasi .mata pelajaran yang diajar dan sejauhmana mereka telah mengikuti program latihan sebelum ini. perhatian lebih hendaklah diberikan kepada perbezaan guru-guru dari segi demografi seperti umur. tujuan sesuatu latihan adalah bertujuan untuk kecekapan memperbaiki kualiti pengajaran (Hird : 1987 ) iaitu ke arah peningkatan dan keberkesanan sebagai guru dalam kelas dan sebagai memenuhi kehendak institusi (Main : 1985). Kalau dibiarkan sahaja keputusan ini dibuat oleh pihak pentabdir saja . Berpandukan kepada pandangan-pandangan yang telah dihuraikan di atas. maka penulis merasakan wujud masalah dalam menentukan keperluan LDP untuk guru-guru. Untuk memenuhi objektif-objektif yang berbeza ini . Antaranya mereka berpeluang untuk bersama-sama masing-masing dengan guru-guru lain dan berbincang mengenai pengalaman (Mathison : 1992).maka perlulah sesuatu program latihan dirancang dan disusun dengan memberi pertimbangan terhadap prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Conners (1991) mengatakan bahawa untuk menentukan kesan yang maksima daripada sesuatu program latihan. Walau bagaimanapun . 16 . Namun.Secara umumnya. jantina .

Maka . 17 . Apabila wujud keadaan keduadua pihak sedar dan setuju dengan LDP yang perlu dihadiri oleh guru-guru. maka LDP itu mempunyai nilai yang tinggi bukan sahaja kepada guru-guru tetapi juga kepada pihak sekolah dalam rangkakerja peningkatkan sekolah (school improvement).penulis merasakan di sini bahawa adalah lebih baik jika sesuatu keperluan LDP mendapat pandangan dan persetujuan daripada kedua-dua pihak iaitu guru-guru dan pentadbir sekolah.tni seterusnya akan menyebabkan pembaziran gunatenaga dan kemahiran yang dipelajari akan luput begitu sahaja.

...1... Kajlan Keperluan Latlhan Warn Parkhldmatan Orlich (1989 ) merujuk LDP a&u Kursus Dalam Perkhidmatan sebagai aktiviti atau program yang dirancang berdasarkan keperluan yang telah dikenal pasti .. yang telah diranoang dan dibentuk khusus untuk sekumpulan guru secara spesifik agar menambah atau meningkat kemahiran tugas. Billing (1982 ) dalam Main (1985) melihat perkembangan staf sebagai menggabung tenaga sumber dan organisasi untuk memenuhi keperluan individu dan institusi ..BAB2 ULASAN KARYA 2..) 18 . ” staff devebpment is a delbfate and continuous process involving the identification and discussion of present and anticipated needs of individuat staff for futiheting theirjob satisfaction and career prospects and of the institution for supporting its academic work and plans...4....... and the implementation of prqr%mmes of staff activities designed for the harmonious satisfaction of those needs” .... kebolehan atau pengetahuan. (pp...

usually non-accmc#&d but someMnes for a certifEaate. e. Oldroyd dan Hall (1991) memperincikan Kursus Dalam Perkhidmatan kepada beberapa kumpulan : a) Profesiona/ 8dwam . e. e. b) Masyarakat sekarang sedang mengaiami perubahan yang mendadak dalam sosial . Para guru sentiasa memerlukan peluang untuk pertumbuhan secara profesional di samping menguasai seni mengajar. peer coaching or ccdaborative adon research.the widening and deepening of a teacher’s and theoretical perqxdivies by adVane& study .ActiWes within schools that aim to develop onthe-job experience and performance.The development of teachers know/edge ano’ skills relating to daily work. ekonomi dan teknologi.Furman (1987 ) mendapati 4 sebab mengapa LDP diperlukan : a) Tenaga perguruan perlu didedahkan dengan perkembangan muktakhir dalam teori atau metodologi pendidikan . workshop and short courses . c) Professional support . Lantaran itu . d) Para guru sendiri memerlukan program LDP sebagai salah satu ciri profesion mereka. rotation.g.g. Para pendidik perlu menghadapi perkembangan dan perubahan ini. id. b) Prdessional training . dipbma masters degrees. c) Latihan Pra-Perkhidmatan sahaja tidak akan melahirkan guru yang baik dan berkesan. 19 .g.

Garis panduan yang dikeluarkan oleh TRlST ( Oldroyd ,199l ) menyenaraikan beberapa kriieria penting untuk menjalankan kursus dalam perkhidmatan ; - objektif kursus yang jelas. - kursus berdasarkan keperluan guru dan keperluan organisasi atau institusi. - kursus berpandukan pengetahuan dan kemahimn guru yang sedia ada. - memberi latihan yang berkualiti tinggi berfokuskan amalan. - kursus sentiasa diselia dan dinilai . - sokongan daripada pihak pengurusan sebelum dan selepas latihan. - merupakan sebahagian daripada proses perkembangan kerjaya. Sementara Alice Ong (1993) beranggapam model perkembangan staf harus berpegang kepada beberapa andaian . Antaranya termasuk :

1) Semua personel sekolah memerlukan LDP sepanjang kerjaya mereka. 2 ) Peningkatan dalam amalan pendidikan memerlukan masa dan program LDP jangka masa panjang. 3 ) LDP perlu berfokus kepada meningkatkan kualiti program sekolah. 4 ) Para pendidik lebih bermotivasi untuk mempelajari perkara baru jika mereka mempunyai kawalan ke atas pembelajaran dan bebas daripada kongkongan. 5 ) Para pendidik mempunyai kebolehan yang berbeza-beza bersedia untuk belajar. 6) Perkembangan profesional memerlukan iltizam. dan

20

7 ) Budaya sekolah mempengaruhi kejayaan perkembangan profesional. 8 ) Sekolah merupakan tempat atau unit untuk perubahan dalam pendidikan. 9 ) PPD/ Pegawai JPN /Kementerian Pendidikan merupakan pihak yang bertanggungjawab menyediakan sumber untuk LDP.

10) Guru besar dan Pengetua merupakan kunci penentu dalam perlaksanaan idea-idea bat-u dan program di sekolah.

2.2.

Penman Dan Tanggungjawab

Mengenal Pasti Kepeduan Latihan

Kajian yang dijalankan deh para pengkaji mendapati LDP adalah penting untuk guru-guru dan kaki tangan agar menjalankan tugas dengan lebih

efektif. Oleh hal yang demikian, selaras dengan penekanan yang dibuat oleh Jones dan Lowe (1990) bahawa untuk mencapai keberkesanan latihan dalam perkhidmatan , perhatian yang serius diberi kepada perancangan yang sistematik , sesuai dan pragmatik. Lebih-lebih lagi , penilaian terhadap keperluan latihan perlu dijalankan guru dan menganalisa maklumat mengenai sesuatu amalan semasa dalam sistem

untuk mengenal pasti masalah

perkara. Namun demikian, malang sekali berdasarkan

pendidikan negara , aspek penilaian keperluan jarang dijalankan semasa merancang program latihan atau aktiviti untuk guru. Penilaian terhadap keperluan berkursus di kalangan guru jarang diamalkan untuk meninjau kepertuan kursus atau kemahiran yang diperlukan untuk mengatasi masalah guru.

21

Ulasan karya menunjukkan bahawa penilaian keperluan latihan merupakan salah satu unsur dan tahap / lapisan penting dalam perancangan pendidikan. Penilaian keperluan memberi maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh sesuatu organisasi kepada pihak perancang dan pembuatan keputusan ( Fitch &

K~PP 1 1990 ). Yang lebih penting lagi , ia membantu mereka yang membuat keputusan , mengenal pasti halatuju yang perlu diambil untuk mengatasi sesuatu masalah. Penilaian keperluan adalah suatu usaha secara sistematik untuk mengenal pasti kekurangan guru , masalah guru dan keperluan guru (Kaufman ,A988 ) Kebiisaannya, penilaian keperluan memberi maklumat untuk digunakan bagi merancang program pendidikan yang kos efektif dan berkesan serta berjaya ( Kaufman & Herman, 1991 ) Merujuk kepada program latihan dalam perkhidmatan , penilaian keperluan dapat dijadikan bahan rujukan yang penting untuk membuat keputusan mengenai program lathan dalam perkhidmatan dan program perkembangan profesional yang akan datang. Dalam hal ini, maklumat yang diperoleh melalui penilaian keperluan yang sistematik dapat dibuat anal& , mengenal pasti bidangbidang yang perlu diberi keutamaan dalam keperluan pendidikan hari ini serta masalah -masalah yang berkaitan. * Word (1976 ) menggariskan beberapa keperluan bagi menentukan keberkesanan sesuatu program latihan dalam perkhidmatan . Antaranya termasuk : 1 ) Kaki tangan perlu menganggap sesuatu program itu sebagai program mereka dan bukannya program yang datang dari luar;

22

3) Program latihan tidak mengawal kebebasan mereka . 5) Menilai kesan latihan ke atas pelatih dan juga organisasi. 2) Menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dan kaedah latihan yang hendak digunakan. 3) Menyenaraikan reka bentuk aktiviti latihan. Pepper (1992 ) telah mengemukakan beberapa proses yang perlu dilakukan untuk menghasilkan program latihan dalam perkhidmatan yang berkesan iaitu . 5) Kaki tangan diberi peluang untuk menyumbang di peringkat perancangan. 1) Mengenal pasti keperluan latihan . 6) Program dilaksanakan secara fikiran tebuka. 23 . Kajian deh Burden ( 1967 ) dalam Melnick et al (1969 ) mendapati perkembangan staf untuk guru-guru berubah mengikut tingkat kerjayanya. 4) Menganggap program latihan sebagai satu cara untuk mengurangkan beban tugas. Begitu juga pendapat yang dikemukakan oleh Zimpher (1988 ) mengatakan bahawa keperluan guru-guru berbeza mengikut masa dan mereka memerlukan berbagai-bagai bentuk sokongan dan sumber-sumber pada pelbagai tingkat perkembangan profesional mereka.2) Program latihan perlu mendapat sokongan yang penuh dari pihak pengurusan atasan. 4) Melaksanakan tatihan seperti yang dirancang.

. “An educational need is the discrepancey beMgen what individuals (or ofganisation or society) want themsetves to be and what they are . . m. . 24 .LDP perlu diberi kepada guru-guru . . bukan sahaja yang berbentuk untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahirannya dalam kurikulum. penyeliaan dan kepemimpinan. . tetapi juga dari segi pentadbiran. . . 30) Laird (1989 ) mengatakan bahawa keperluan latihan timbul apabila para pekerja kekurangan pengetahuan atau kemahiran untuk menjalankan sesuatu tugas dengan baik. kajian keperluan latihan perlu dijalankan secara berterusan . Nowack (1991 ) menjelaskan bahawa keperluan latihan yang sebenar wujud apabila sesuatu tugas atau kerja itu dianggap penting sedangkan kebolehan kaki tangan dalam bidang tersebut dianggap rendah. Knowles dalam Sheal (1989 ) mengatakan . . . . Mengikut Conners (1991 ) . the distance between the aspiration and reality ” . Sementara Dalziel (1991 ) pula mengatakan keperluan latihan wujud bila ada jurang antara kemahiran dan pengetahuan yang ada pada pekerja-pekerja dengan kemahiran dan pengetahuan yang mereka perlu atau akan diperlukan untuk menjalankan tugas dengan berkesan.Oleh itu. . . Melnick menyatakan bahawa keperluan latihan adalah satu perancangan strategik (1989 ) jangka panjang dalam usaha menyesuaikan institusi pendidikan ke arah yang bersesuaian dengan aliran global masa kini. . . . . . .

. perkaitan yang rapat antara perkembangan staf dengan peningkatan sekolah. Ini disokong oleh Fullan (1990 ) yang menyentuh perkembangan staf harus melihat secara holistik pengayaan hidup personel dan profesional guru. Prinsip kedua . Ini adalah untuk memastikan proses ini dijalankan secara sistematik dan bukan ‘ad-hoc’. b) Career Needs Teachers will have aspirations about their future career deveiopements for which they require b-aining in areas not of immediate relevance to their. 66 ) Oldroyd dan Hall (1991 ) menyaran agar empat prinsip dipatuhi semasa mengenal pasti kehendak latihan dengan berkesan.Oldroyd dan Hall (1991 ) mendapati dua keperluan yang perlu dipenuhi iaitu keperluan profesional ( professional needs ) dan keperluan kerjaya (career needs).. penglibatan staf sepenuhnya dalam proses mengenal pasti keperluan adalah penting. Peningkatan sekolah bergantung kepada dasar dan program perkembangan staf di samping perseimbangan antara keperluan individu guru dengan kehendak perkembangan sekolah keseluruhannya. Petiama. . Ini secara langsung akan membawa kesedaran dan peningkatan guru terhadap program perkembangan sekolah dan kurikulum.current post. a) professional needs Needs will arise fvm the desire of individuas to buiM on their strengths and to improve their performance both in the classroom and in a/l other aspects of their wvrk Newly trained teachers and those naw to their posts will need structured support and guidance. . (pp. 25 .

Ini untuk mengelak perlaksanaan program LDP yang tidak relevan dengan kehendak keperluan. Ini akan menghasilkan tindakan susulan mengikut keutamaan. tetapi adalah suatu usaha secara muafakat. Adalah sesuatu yang mengecewakan bagi para guru sekira melalui proses pengenalpastian keperluan yang kompleks tanpa sebarang tindakan susulan selepas itu.Prinsip ketiga . menggunakan tidak mahu mengakui bahwa beliau tidak selesa bekerja dengan murid- berbagai-bagai pendekatan dan kaedah-kaedah. Jelas bahawa proses mengenal pasti ini adalah merupakan tugas yang dikongsi bersama antara mereka yang menguruskan program latihan dengan me&a yang akan mendapat faedah daripada program tersebut Oleh itu . Seorang guru mungkin inginkan kenaikan pangkat tetapi tidak mahu mengakui akan kekurangan kemahiran sebagai pemimpin. Akan tetapi dalam realitinya setiap orang mempunyai pet-at-ran yang berbeza dalam proses ini. 26 . Seorang guru yang lain mungkin murid. Ini adalah benar sama ada kita memberi tumpuan kepada keperluan perkembangan kerjaya atau yang berkaitan dengan rancangan pembangunan sekolah. ialah menonjolkan jurang antara keadaan semasa dan apa yang diharapkan. Oleh itu. kumpulan atau institusi. ialah proses mengenal pasti keperluan perlu diikuti dengan proses menganalisis keperluan. proses mengenal pasti keperluan latihan ini bukanlah merupakan satu proses dari atas ke bawah atau sebaliknya . Prinsip keempat . semua pihak yang terlibat dalam perancangan dan perlaksanaan LDP perlu menyeimbangkan keperluan individu.

Bagi sekolah-sekolah yang besar jumlah gurunya . “proforma ” temubual . Sementara .2. Manakala . dan perbincangan semuka. Dalam hal ini . kebanyakan sekolah di Britain menggunakan campuran beberapa kaedah termasuk soal selidik .Oldroyd dan Hall (1991 ) menyatakan ada banyak kaedah yang boleh digunakan untuk mengenal pasti keperiuan latihan.3. sementara ada guru besar atau pengetua yang menggunakan “self-review proforma ” sebagai asas bagi temubual berkenaan. Oldroyd dan Half (1991) mencadangkan satu kaedah untuk mengenal pasti kepetiuan dalam jadual di bawah : latihan seperti 27 . mereka selalu menggunakan soal selidik di samping perbincangan antara staf dan ketua jabatan. Kaedah Mengenal Pasti keperluan Latihan Burgess et al (1993 ) mendapati pihak sekolah mempunyai pelbagai saluran untuk menjalankan proses mengenal pasti keperluan latihan. Secara umumnya. Ada sesetengah guru besar dan pengetua menerangkan bahawa temubual dengan staf adalah cara terbaik menilai keperluan latihan. sekolah yang kecil kerap kali menggunakan perbincangan kumpulan seperti semasa mesyuarat guru atau kaedahkaedah informal yang lain dalam mengenal pasti keperluan latihan. tetapi kebanyakan instrumen-instrumen itu menghasilkan maklumat-maklumat yang tidak berkaitan yang boleh menambahkan kekusutan.

Individual appraisal interview 6 . Sementara Azmi (1988 ) menyarankan kaedah temubual antara guru besar dan guru-guru. At Group I Team Level 1 .Observation as a teacher / manager 5 . 28 .School development plan / annual curiculum review 2 . pemerhatian pengajaran di bilik darjah dan sekolah . dalam usaha untuk mengenal pasti keperluan latihan dalam perkhidmatan.Departmental review 2 . pengedaran borang soal selidik kepada guru-guru dan guru besar serta tindak balas (feedback ) daripada penyelia .Full staf meeting .use of a commercial review instrument.Questionaire about priorii Inset needs.Team self . Ini kerana kaedah yang digunakan sekarang lebih berdasarkan persepsi pegawai-pegawai pendidikan sahaja.Informal discussion with head of department 4 .Job analysis 3 . brainstorming ) 3 .review using prepared check-list. ketua jabatan atau jemaah nazir .At Individual level 1 . At Whole School Level 1 .Self review using a prepared check-list 2 .Structure group discussion (including quality circles.

2) Persepsi penganjur program terhadap guru-guru adalah negatif. Banyak aktivitinya tidak bersifat peribadi dan tiada kaitan dengan masalah seharian para peserta. tetapi tidak diberi masa untuk berfikir dan menghayati. 4) Tema atau topik yang sama tanpa memberi ruang serta memenuhi kehendak dan keperluan sesuatu sekolah atau daerah. Antaranya ialah : 1) Kegagalan untuk melibatkan para guru dalam proses mengenal pasti keperluan perkembangan staf untuk pemulihan dan pertumbuhan. Permasalahan dan Kelemahan Latihan Dalam Perkhldmatan Alice Ong (1993 ) dalam kertas kerjanya telah menyenaraikan beberapa kelemahan dalam program LDP. perlu diberi ganjaran . 2) Program LDP yang tidak mempunyai model konseptual yang kukuh seperti topik-topik yang tidak berkaiian. ‘7) Perancangan program yang kurang baik. dipujuk dan dipaksa menghadiri LDP Jebih suka diarah menyertai LDP dan 29 .2. berbincang dengan rakan-rakan untuk mengatasi masalah yang timbul darinya dan menyesuaikannya dalam situasi bilik darjah. Mereka menganggap guru-guru tidak suka akan LDP dan cuba mengelak daripada terlibat dalamnya. Al-Ramaiah (1992) menerangkan beberapa masalah berkaitan dengan LDP ini hasil kajian oleh beberapa pengkaji luar negara. mencubanya .4. 3) Guru-guru hanya diberi pengetahuan atau teknik sahaja pada masa berkursus .

5) Sesetengah program LDP gagal atau menghadapi masalah kerana kekurangan tenaga kepakaran dan kemahiran . Persepsi ini telah mempengaruhi andaian asas dan perancangan program LOP tersebut seterusnya. 3 ) Program LDP menemui kegagalan kerana pihak penganjur tidak mengambil kira tentang tema dan konsep pembelajaran orang dewasa. Ini kerana dengan menggunakan pengalaman yang konkrit dalam proses pembelajaran bagi orang dewasa. dan Waxman 1985 . Ulasan karya menunjukkan bahawa kebanyakan program LOP yang gagal adalah akibat perancangan dan perlaksanaan program yang lemah. Dalam hat ini .bukannya secara sukarela. maka ia akan meningkatkan lagi keberkesanan pembelajaran. Program-program baru seperti aktiviti latihan dalam perkhidmatan akan cenderung untuk gagal jika para guru diabaikan dalam proses perancangan atau k8perkJan dan masalah mereka tidak dikumpul secara objektii ( Rowan et al 1977. Ini bermakna bahawa program LDP perlu diatur dan dirancang berlaku atau terlaksana dalam keadaan kerja biasa iaitu dalam suasana bilik darjah.I989 ). 4) Orang dewasa juga suka belajar dalam suasana tidak formal yang memberikan interaksi sosial.Al-Ramaiah (1992 ) mencadangkan penganjur menggunakan kaedah pemelajaran melalui pengalaman ( experimental learning ) dalam LDP. dalam Orlich . . Kajian yang dibuat oleh Asmi (1988 ) mendapati keberkesanan program LDP terjejas kerana jurulatih atau fasilitator yang kurang kredibiliti dalam menjalankan program LOP untuk perlaksanaan KBSR.

5) Problem solving. semua program LDP harus mempunyai objektif yang jelas oleh guru dan sekolah ( Spark et al.. . aktiviti LDP harus mempunyai kaitan yang rapat dengan tugas pendidikan seharian dan juga mampu memenuhi masalah dan keperluan guru secara profesional dan personel. 2) Upgrading of professional competence. 3-5) Kajian oleh UNESCO ini juga mendapati di kebanyakan negara itu. iaitu : 1) Improvement of personal skills. 8) Advancement of individual teacher’s experience as a prdessional . 7) Operation of management and in-servb aducatibn prugrammes. . .. . . . . Dalam erti kata lain . 1985 ). . . Kajian oleh Unesco (1986 ) di lima buah negara mendapati objektii LDP ditentukan oleh pengelola kursus dan boleh dibahagikan kepada lapan bahagian yang besar .I. areas. 6) Deve/qMg familiarity with innovative pfq@ts. .Sebagai suatu program yang menjurus untuk memenuhi keperluan . . 3) Know/edge and teaching of learning 4) Cutiulum modifications. . objektif LDP secara umumnya bukan sahaja untuk memperbaiki komponen guru-guru tetapi juga untuk menyelesaikan masalah sekolah yang lain. (PP. 31 ..

. . .. &fore you prepate for instruction... ..... . .‘ . .17) to social 32 .Robert Mager . . undertake Wbctive enquiry.to assist in providing conditions which maintain the commitment and vitality of staff to achieving the aims of the institution...to assist individuals and institutions to relate more etFez2ive~y needs and aspirations . (1981 ) dalam Main (9985 ) menyarankan agar beberapa objektif ditentukan dalam program LOP untuk memastikan halatuju program ... . advance knowledge and contribute to administration. ..to assist in hannonising individual and instituthai goals . befbfe you sebct instn&onal procedures or subject matter or material. . (pp. .. .. A clear statement of instructional objectives will provide a sound basis for choosing methods and materials and for se/ecting the means for assessing whether the instruction will be successful” . . . .. . . .. . .... 231) Sementara l-larding et al. .. . . patience and discipline requited to teach. (PP. seorang pakar jurulatih menekankan aspek objektif sebelum sesuatu program latihan dijalankan . .. . it is important to be able to state cleat@ just what you intend tha rwMs of that instruction to be.to assist in maintaining the schdarship . .

Persoalan yang kedua ialah apakah persepsi guruguru terhadap program perkembangan staf. Persoalan pertama ialah adakah program-program perkembangan staf di sekolah membantu dalam membentuk perlakuan yang positif di kalangan guru-guru terhadap sekolah . Clegg (1987 ) menyatakan bahawa tanpa objektif yang tertentu ia akan menyukarkan penilaian ke atas sesuatu LDP dibuat.6. 33 . Keperluan Latihan Dalam Pertchidmatan Md Yusof (1985 ) dalam kajiannya tentang keberkesanan program perkembangan staf telah mengemukakan dua persoalan penting. Dalam kajiannya tersebut juga. Hashim (1989 ) pula mendapati setiap LOP hendakiah mempunyai tujuan yang khusus dan dinyatakan dalam bentuk objektif tingkah laku yang menghuraikan kemahiran-kemahiran yang sepatutnya dikuasai oleh setiap peserta akhir khursus. Mengikut Amin (1993) lagi. guru-guru yang berpengalaman di antara 15 hingga 20 tahun mempunyai objektif untuk mendapatkan pengetahuan bagi kandungan mata pelajaran opsyen kedua. 2.Jelas bahawa sebelum sesuatu LDP dilaksanakan perkara yang pertama yang perlu dibuat ialah menentukan objektii latihan. Manakala Al-Ramaiah (1992 ) dan Amin (1993) menyatakan terdapat perbezaan objektii mengikuti antara guru-guru muda dan yang berpengalaman. Sementara kajian oleh Conners (1987 ) mendapati wujud perbezaan objektif mengikuti LDP antara guru lelaki dan perempuan.pengajaran dan pelajar-pelajar. beliau telah memperakukan bahawa guruguru perlu diberi kebebasan untuk membuat plilihan program-program latihan yang sesuai dengan keperluan mereka.

(1996) mendapati guru-guru baru berkecenderungan dan berminat untuk mengikuti kursus dalam perkhidmatan. serta menentukan matlamat dan kaedah melaksanakan program. Bahagian perancangan dan Penyelidikan. Antara alasan-alasan yang diberi berkaitan rapat dengan peningkatan mutu pengajaran dan pengetahuan supaya lebih berjaya menjalankan tugas mereka. peringkat membuat keputusan tentang siapa yang sepatutnya teriibat . Ini selaras dengan dapatan Noraini et. untuk menyumbang kepada organisasi yang manusia bekerja dan mencapai kejayaan yang cemerlang. al. Kajian yang dijalankan oleh Fitzgerald (1992 ) juga turut mendapati bahawa manusia memerlukan latihan untuk memenuhi kehendak-kehendak mereka . Dalam tahun 1981 . Latihan dianggap sebagai alat bagi mencapai matlamat. peringkat menentukan jenis-jenis aktiviii . peringkat mereka bentuk latihan. tetapi guru-guru yang berpengalaman telah menurun mereka tentang pandangan keperluan latihan.Guru-guru juga perlu dilibatkan dalam peringkat perlaksanaan program perkembangan staf seperti peringkat perancangan awal. Antara dapatan kajian ini ialah kajian tentang kurang. Kementerian Pendidikan Malaysia (EPRD ) telah menjalankan kajian yangcuba mencari masalah dan kelemahan Kursus Dalam Perkhidmatan (KUDAP ). keperluan latihan dalam perkhidmatan untuk guru-guru amat 34 . Kajian oleh Melnick (1989 ) yang bertujuan untuk menentukan persepsi kendiri guru-guru terhadap keperluan latihan dan kesannya kepada tingkat pengalaman mendapati bahawa guru-guru muda memandang latihan dalam perkhidmatan.

. beliau membuat kesimpulan dengan mengatakan : ” If such a study is to be provids a basis for act&n: on staf training . . . 39) Hasil kajian Jeffs (1986) juga mendapati staf yang berpengalaman mempunyai keperluan latihan yang berbeza dengan guru-guru yang baru berkhidmat. aspirasi dan keluh kesah para staf. . Penglibatan guru dalam penilaian keperluan mempunyai perhubungan yang signifikan dengan penglibatan aktif guru . . . . . (PP. . pengalaman latihan yang lepas mempengaruhi pengalaman dan keperiuan latihan masa depan. al . . . . . . 1991) 35 .komitmen serta sokongan kepada program pendidikan seperti latihan dalam perkhidmatan ( dalam Miller et. . aspirations and anxieties M . . . . . (pp. motivasi . ” many qanizational changes occur or are planned without any in-depth assessment of staf feelings. .Sementara Jeffs (1986) menekankan bahawa proses mengenal pasti keperluan individu staf untuk latihan itu hendaklah dibuat oleh individu itu sendiri dengan menyatakan bahawa kebanyakan perubahan dalam organisasi berlaku atau dirancang tanpa menilai secara mendalam akan perasaan. . 411 Kajian juga menunjukkan bahawa penilaian keperiuan merupakan salah satu faktor untuk menentukan kejayaan sasuatu program LDP. . . . . the differing needs of established and new staff need studied as do the individual to be carefully ptvfNes for each member of staff ” . . . Selain itu. . . .

guru-guru lelaki lebih cenderung kepada kursuskursus yang membawa perkembangan kendiri manakala guru perempuan lebih mengutamakan bidang berkaitan dengan tugas mereka. yang terendah keperluan latihan adalah berkaitan dengan arahan (instruction ).Kajian Joslin (1981) mendapati guru-guru yang berkhidmat dari setahun hingga 5 tahun lebih berjaya dalam perubahan kemahiran dan sikap berbanding mereka yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun selepas mengikuti LDP. Kajian oleh Bahagian Pendidikan Guru (1994) mendapati guru-guru yang berpengalaman lebih daripada 25 tahun menganggap kursus teknologi pendidikan dan pengurusan kumpulan tidak penting berbanding dengan rakan-rakan mereka yang lebih muda. 36 . Guru-guru lelaki mengatakan mereka memerlukan kursus-kursus peningkatan kerohanian dan kemahiran reka cipta. Namun demikian. Ini diikuti oleh kemahiran berfikir dan berkomunikasi.Guruguru perempuan pula memilih kursus-kursus pemulihan murid. guruguru yang berpengalaman lebih 25 tahun ini memerlukan sangat kursus pengurusan pusat sumber. pemahaman kanak-kanakpsikologi kanak- kanak serta bimbingan dan kaunseling. penilaian pelajar serta pemupukan persekiaran pembelajaran juga diminati oleh para guru. Ini berbeza dengan guru-guru yang berpengalaman mengajar antara 5 hingga IO tahun yang meletakkannya di tangga ke -6 dan guru -guru yang berpengalaman 5 tahun dan kurang meletakkannya di tangga kesembilan. Mengikut kajian ini lagi. Hasil kajian Melnick (1989 ) keperluan guru yang tertinggi dalam LDP ialah dalam bidang penggunaan teknologi dan sumber. Selain itu.

. . kaedah dan strategi pengajaran . . . Sementara Black dan Armstrong (1995) mendapati majoriii guru bersetuju bahawa jenis-jenis kursus dipilih oleh guru sendiri berbanding dengan yang ditentukan oleh pihak sekolah.Hasil dari kajian ini digunakan untuk menjalankan satu bengkel latihan bagi memperbaiki keupayaan guru-guru mengenal pasti masalah tekanan perasaan di kalangan pelajar. ” . . . . 32) 37 . kemahiran-kemahiran penyeliaan dan kemahiran pengurusan organisasi. ” This emphasizes the devebpment aspect of staff develqoment and is seen as a process of acquiring more. (pp. kemahirankemahiran dalam kelas . . . 67% responden mahu kursus-kursus yang berkaitan dengan kemahiran setta pembelajaran baru bet-banding dengan kursus berbentuk ulang kaji (refresher course ). . . rather than a process of renewal of. rWe&on and reififocement of existing skills and un&rstanding. . Heytek (1994 ) dalam kajiannya ” In Service Training of Principals In Management Competencies” menggunakan model yang memasukkan keperluan para peserta dan mendapati pat-a pengetua sangat memerlukan latihan dalam pengurusan personel dan pengurusan kewangan. . . .Mountfand (1993 ) menjalankan kajian penilaian keperluan latihan kepada guruguru dalam menentukan tingkat pengetahuan dan keperluan latihan mereka untuk memperbaiki keupayaan mereka dan mengenal pasti keadaan tekanan perasaan di kalangan para pelajar. . Leela (1992) dalam kajiannya ” A Study of the Perceived Needs of ESI Teacher Educators In Malaysia Teacher Training Colleges ” telah mengenal pasti lima kategori keperluan latihan . iaitu pengetahuan .

Ini mungkin disebabkan kaedah perbengkelan memberi peluang untuk bertukar-tukar pandangan dan pendapat antara peserta dan jurulatih yang lebih bersifat komunikasi dua hala. Antara media yang digunakan termasuk televisyen. . . . Kaedah Latihan Dalam Perkhidmatan Selain dari me/hat faktor objektif dan bidang latihan yang diperlukan.6.Tetapi kajian oleh Mohamad Sani (1992 ) mendapati lebih ramai menganggap kursus berbentuk sebahagian daripada tugas berorientasikan penyuburan diri dan berbentuk profesional adalah iebih disukai daripada yang lain. Sektor swasta telah mengorak langkah menggunakan kaedah yang lebih canggih untuk menjalankan program latihan. . (pp. . video disc. ”. . .30) situation as the mutual responsibility 38 . 2. . . . . Ini disokong oleh pandangan Knowles . . pita video . . . . komputer Jelesidang. simulator dan latihan inter&M Ini akanakan disesuaikan dengan isi kandungan dan aktiviti yang digunakan dalam program latihan. Sementara dapatan Black dan Armstrong (1995) mendapati guruguru memberi prioriti kepada kaedah perbengkelan semasa berkursus perkembangan staf berbanding kuliah. kajian ini juga ingin melihat apakah pandangan guru dan para pentadbir tentang kaedah-kaedah yang sesuai di gunakan dalam sesuatu program LDP.andragcgic practice treats the learning-teaching of the katners and teacher” . . Amir (1993 ) mencadangkan supaya guru-guru yang menyertai sesuatu kursutiatihan diberi peranan dalam menentukan topik dan aktiviti -aktiviti yang mereka inginkan. . . .

. Elton (1974) mencadangkan agar pihak pengelola memberi tumpuan kepada kaedah dahulu dan kemudian barulah pilih isi kandungan kursus untuk disesuaikan dengan kaedah yang dipilih tadi. . . . (PP. . .23 1 Kajian Main (1981) terhadap kursus dalam perkhidmatan untuk pensyarah universiti di United Kingdom. Antaranya termasuk kaedah kuliah. . . . . .kajian kes projek. . mendapati kaedah syarahan merupakan kaedah yang paling biasa digunakan . (pp. cogent examples of educational practices which ate appropriate for the participants in their own work in the classroom ” . . . . . sumbangsaran dan lawatan. perbincangan . by themsehres . bengkel. ” course content and the methods chasen to accompany that content need to refkct the teacher-as. 24) Hasil kajian Abdul Rahim (1992) mencadangkan beberapa kaedah latihan yang didapati sesuai dengan peserta. . .Main (1985 ) menegaskan bahawa guruguru bukan sahaja memahami objektif sesuatu kursus yang dihadirinya bahkan menentukan kaedah-kaedah yang sesuai yang boleh digunakan untuk memenuhi objektif-objektif kursus. . . . . H It should contain experiences and methods which are. . . . Beliau mengingatkan kita bahawa . . . dan kebanyakan kursus memberi tumpuan kepada teori-teori dan praktik syarahan. ” .teacher and teacher-as -learner. Main (1985 ) berpendapat . 39 .

penyelesaian masalah atau memperbaiki kecekapan hubungan antara individu. perkembangan kemahiran. bahkan perlu menentukan objektif mereka mengikuti kursus ini di samping yang dianggap sesuai beserta isi kandungan itu. Jika tidak latihan itu akan hanya memberi kepuasan kepada guru dan tidak membawa manfaat kepada sekolah. kajian b&an sahaja dibuat bagi memenuhi keparluan latihan. Oleh itu . al (1972 ) dalam tinjauan terhadap 200 orang pengarah latihan yang bekerja dengan organisasi yang mempunyai bilangan pekerja yang ramai. Selain itqkeperluan latihan guru haruslah diparsetujui atau salaras dengan keperluan pihak sekolah. penyampaian kursus . menyatakan bahawa terdapat bukti yang menunjukkan kaedah kuliah berkesan untuk latihan yang bertujuan untuk memperolehi ilmu pengetahuan tetapi kurang sesuai jika dibandingkan dengan kaedah main peranan atau kajian kes bagi maksud mengubah sikap. penulis berpendapat untuk memastikan keberkesanan sesuatu LDP .Sementara Carrol et.

3. Rekabentuk Kajian Penulis dalam hal ini telah menggunakan kaedah tinjauan keratan rentas melalui borang soal selidik. Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan membincangkan metoddogi yang digunakan dalam kajian. Untuk tujuan ini. untuk melihat faktor-faktor demograti seperti jantina . Pertamanya. (lihat apandiks 1 dan apendiks 2 ). Semua soal selidik adalah berbentuk tertutup yang dibsri kepada responden diubahsuai oleh penulis dengan mengambilkira teknik-teknik yang sesuai dalam mereka bentuk soal selidik seperti mana yang disarankan oleh Sheal (1989) dan Uma Sekaran (1992)Sebahagian lagi diambil dan diubahsuai dari Connors (1987 ) .BAB 3 Metodologl Kajian 3.1. dua set soal selidik telah disediakan. Selain itu . bidang latihan dan kaedah latihan yang diperlukan. umur . 41 . dan psngalaman dengan faktor objektif .2. Leela (1992) Mahmood (1991) dan Mohd Zin (1996). Soal sefidik ini akan digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan separti yang diterangakan dalam bab satu. kajian ini ingin membandingkan persepsi guru-guru dan para pentadbir terhadap objektif . bidang latihan dan kaedah latihan yang diperlukan untuk guru-guru. Kajian ini adalah berbentuk mencari perhubungan.

3.3.ia adalah terdiri dari 9 buah sekolah rendah harian biasa. di bawah Jadual3. Sekoalah-sekolah yang termasuk dalam kajian ini adalah seperti dalam jadual3.Penolong Kokurikulum .3% 92. 5. SRJK (T) Y.3.3% 81. Subjek Kajian Kajian ini akan dijalankan keatas guru-guru dan para pentadbir (iaitu yang terdiri dari Guru Besar. SRK Convent Kota SRK Treacher Methodist 45 38 31 28 41 47 56 22 17 325 42 31 28 26 35 40 49 21 13 285 SRK Convent Klian Pauh SRK St George (2) SK Taiping SRJK (C) Hua Lian (2) II 93.2% 76. : Sekolah-Sekolah Yang Termasuk Dalam Kajian Nama Sekolah Kadar Responden 1.A.6% 96. 6.8% 85. Penolong Kanan ? dan Penolong Kanan Hal Ehwal Murid .5% 7. Dari segi sekolah pula . Perak. SRJK (C) Phui Choi 9. Kajian ini hanya meliputi guru-guru tetap iaitu guru-guru bukan siswazah dimana mereka telah dilantik ke jawatan tetap oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. JUMLAH BESAR I 87. 4.5% 95.7% 42 . dan Penyelia Petang ) di sekolah-sekolah rendah di kawasan Pejabat Pendidikan Daerah Larut Matang.H. SRJK (C) Hua Lian (3) 8.1% 87.1.M. 2.1.4% I 85.

Dari proses mengenal pasti ini.organisasi dan perlaksanaan Mhan adalah penting. manakala faktor kepetiuan latihan adalah diandaikan sebagai faktor bersandar. 43 . Di sini. satu analisa keperluan latihan akan dibuat untuk membuat satu senarai keutmaan sesuatu latihan. faktor-f&or objektif . Ini adalah kerana menurut pandangan Al-Ramaiah (1992) yang mengatakan bahawa penglibatan pentadbir sekolah dan guru-guru sekolah dalam perancangan. 3 . Ini tidak termasuk dalam kajian yang akan dibuat. Pandangan keperluan latihan ini akan diambil dari pihak guru-guru dan pihak pentadbir sekolah. 6 . bidang latihan dan kaedah boleh mempengaruhi latihan atau tidak. bidang latihan dan kaedah latihan sebagaimana kajian yang telah dijalankan oleh Conners (1987) di New Zealand. panulis menggunakan pesampelan rawak bebas atau persampelan mudah. Apabila senarai keutamaan ini telah disiapkan. penulis cuba untuk menunjukkan bahawa faktor-faktor seperti objektii . Dalam kajian ini. Keduadua bagi menentukan satu kepertuan latihan yang dinamakan pandangan ini akan dicari korelasinya betul-betul menggambarkan kehendak keduadua pihak Peringkat ini Peringkat Mengenal Pasti Keperluan latihan. Ini dapat dikenalpasti dari soalselidik yang digunakan. Penulis telah pergi menemui semua guru besar sekolah yang termasuk dalam kajian. Kerangka Konseptual Di sini tiga pembolehubah akan dikaji iaitu objektii latihan . maka proses seterusnya ialah memncang latihan bwkenaan. Persampelan Dalam hal ini. bidang latihan dan kaedah latihan adalah dianggap sebagai faktor bebas .4.3.

Para guru besar dihubungi terlebih dahulu sama ada mereka sudah mengutip semua borang soal selidik atau tidak.6. penyelia petang ) bagi stiap sekolah. Memandangkan pada waktu soal selidik diberikan guruguru sangat sibuk . Setelah mendapat tahu bahawa borang soal selidik telah dikumpulkan baharu penulis pergi mengutipnya. Soal selidik juga diberikan kepada para pentadbir (guru besar. Walau pun secara umumnya isi kandungan soal selidik adalah sama. Teknik lbngumpul Data Kajian ini menggunakan soal selidik sabagi instrumen kajiannya.Mereka ini diberi penerangan cara-cara mengisi borang soal selidik ini. 3. Ini dilakukan kerana tempat kajian jauh dari tempat kediaman penulis dan untuk berulang selalu memakan kos yang tinggi. aspek latihan yang diperlukan dan kaedah penyampaian bagi LDP yang ingin diberikan untuk guru-guru sekolah mereka. Guru besar ini kemudiannya memberikan borang soal selidik ini kepada semua guru di sekolahnya dan sedikit penerangan diberikan bagaimana untuk mengisi borang soal selidik ini. tetapi sedikit perbezaan dilakukan iaitu par-a pentadbir diminta pandangan mereka tentang objektif. maka penulis member&an tempoh seminggu baru semua borang soal selidik dikutip balik. Satiap guru besar telah dibekalkan dengan jumlah borang soal selidik yang secukupnya bagi diagihkan kepada guruguru di sekolah masing-masing. Di sini borang soal selidik dibahagikan kepada empat (4) bahagian seperti berikut: . penolong kanan 1 penolong kanan HEM.

Di sini responden akan diminta ” menjawab persoalan ” apakah objektif mereka mengikuti kursus dalam perkhidmatan Jawapan diberikan dalam skala likert di mana 1 = sangat setuju .Bidang latihan Yang Diperlukan (lihat Jadual 3.3. Mohd Zin (1996) manakala sebahagian lagi direka sendiri oleh penulis 45 .Objektii Mengikuti Kursus (lihat Jadua13.Bahagian A . Bahagian B mengandungi soalan-soalan berkaitan dengan objektif latihan.) Bahagian C . Sebanyak 5 item pada bahagian A . 2 = setuju .penulis mengambil contoh daripada kajian Conners (1987) . digunakan untuk mengukur faktor demografi seperti dalam jadua13. 3 = tidak setuju dan 4 = sangat tidak setuju.Kaedah Latihan yang Dianggap Berkesan (lihat jadua13. 2.) Bahagian D . Umur 3.2 : Demografi Responden 1.3.2.2 di atas. Jawatan 4. Pengukuran Pengukuran dalam kajian ini menggunakan soal selidik formal yang terdiri daripada 62 item. Dalam membantuk soalan-soalan ini .) Bahagian B .3.Faktor demografi @hat Jadua13. Pengalaman Mengajar 5. Jantina. Mata Pelajaran mengajar 3.7.) Jadua13.

la bermaksud latihan ini boleh ditangguhkan perlaksanaannya lebih lama lagi. setiap skala tersebut diperjelaskan maksudnya seperti berikut: 4 = Sangat diperlukan . Oleh sebab bahagian ini adalah merupakan aspek terpenting dalam kajian ini.tetapi dengan sedikit pindaan iaitu mereka diminta memilih apakah bidang latihan yang difikirkan diperlukan oleh guruguru di sekolah mereka dalam keempat-empat aspek tadi. la bermaksud jika latihan ini tidak dilaksanakan pun tidak menjejaskan prestasi guru-guru. 1 = Tidak diperlukan. la bermaksud latihan ini langsung tidak relevan untuk diberikan kepada guru-guru. 3 = diperlukan dan 4= sangat diperlukan. Soalan yang sama dibenkan kepada para pentadbir untuk menjawabnya.Leela (1991) Mahmood (4991) dan Mohd Zin (1996). Soalan-soalan aspek iaitu aspek kurikulum ini dibahagikan kepada beberapa . Oi sini ia menggunakan skaia likert di mana I= tidak perlu . 2 = Kurang diperlukan. 3 = Oiperlukan. Sebahagian lagi direka sendiri oleh penulis untuk menyesuaikannya dengan bidang kajian ini. aspek tekndogi dan aspek kursus-kursus lain.la bermaksud latihan ini perlu disegerakan perlaksanaannya. aspek hal ehwal murid .Bahagian C bertanyakan soalan berkaitan dengan bidang latihan yang dianggap diperlukan oleh responden. 2 = kurang perlu . . Soalan-soalan ini diambil dan diubah suai dari Conners (1987) .

84) 47 . apakah kaedah latihan yang mereka anggap paling berkesan dengan mengkategorikan mengikut skala likert I= paling tidak berkesan ... Responden dikehendaki menjawab. 2 = tidak berkesan . 3= berkesan dan 4 = paling berkesan. I... you may not have time to have your subjects compkte long scabs. Memandangkan bahawa penulis ingin subjek kajian supaya dapat membuat keputusan yang pasti kepada soalan-soalan yang ditujukan.. Dari penerangan di atas dapat difahamkan semua soal selidik menggunakan 4 skala likert sahaja. Ini berbeza dengan kebiasaannya yang menggunakan 5 skala likert iaitu dengan memasukkan item ‘Yidak pasti” di tengahtengahnya. existing or psonaiity scales may not get at the particular attitudes characteristics you want to measures b) Established scales are often very long .. Sebahagian dari kriieria yang digunakan di sini telah diambil dari kajian oleh Hussein (1992) dan Mohd Zin (1996) . maka itulah sebabnya skala ini diubah kepada 4 sahaja..........manakala sebahagian lagi direka sendiri oleh penulis.Bahagian D .. (pp. c) Shcwfening scabs is often good idea if they contain items that have no relevance to a particular research question.... mengandung soalan-soalan berkaitan dengan kaedah latihan yang diperlukan bagi melaksanakan latihan yang dipilih tadi.... Ini selaras dengan pandangan Slavin (1992) yang mengatakan : a) For some cases....

item I Jantina Umur Jawatan Penglaman Mengajar Mata pelajaran mengajar 1 -l 1 1 1 1 2 3 4 5 5 BAHAGIAN B ( OBJEKTIF ) ’ BAHAGIAN C ( BIDANG LATIHAN ) . item BAHAGIAN A ( DEMOGRAFI) -- I No.79 10 15-24 25-31 32-38 39-47 48-57 33 10 . Bagi meneliti dengan lebih terperinci sebaran item-item soal selidik lihat jadual 3. item I Jum.3 : Sebarang Item-Item Soal Selidik Bil . 14 l-14 iz- lo7.hipotesis yang dibuat di atas.Aspek kurikulum Aspek Hal Ehwal Murid Aspek Teknologi Aspek Kursus-Kursus Lain BAHAGIAN D ( KAEDAH LATIHAN ) -.Soalan-soalan kajian ini akan diuji dulu keesahan (reliability) menggunakan alpha crombach dari pra penyelidikan yang dilaksanakan.3 di bawah: Jadual3. Kajian ini akan menggunakan pendekatan korelasi melihat signiftkan atau tiak hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang menguji hipotesis .

Bidang kursus yang diperlukan . Jika nilai p> 0.3.8. Penganalisisan hipotesis akan menggunakan paras keertian 95% dan 99%.4 : Pengujian Statistik Yang Digunakan Dalam Kajian Ini Pembolehubah-Pembolehubah Dianalisis 1. .Sisihan Pekali korelasi Pearson. Taburan dan sebarang maklumbalas .Ringkasan mengenai cara penganalisisan data ditunjukkan dalam jadua13.05 maka Ho gagal ditolak dan sebalik jika nilai p co. Jadual 3. Pengujian Hipotesis-Hipotesis Min.4 di bawah.3.05 maka Ho ditolak. 2.Objektif mengikuti kursus. 49 . Penganalisisan Data Data -data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pakej SPSS (Statistic for Social Science ). Profail responden kajian Yang Alat-Alat Statistik Yang Digunakan Frekuensi dan peratus Statistik deskriptif Piawai dan Varians.Kaedah penyampaian kursus yang berkesan .

bidang kursus yang diperlukan dan kaedah penyampaian khursus yang dianggap berkesan sekali.1 di bawah. Hubungan -hubungan ini akan dlanalisis daripada maklumbalas responden melalui borang soal selidik yang telah dilaksanakan sebelum menggunakan program SPSS versi 7.5.1 Pendahuluan Kajian ini telah direkabentuk untuk mengkaji hubungan antara persepsi guru-guru dan para pentadbir tentang kepertuan LDP untuk guruguru. Kedua. Berdasarkan maklumat Jadual 4.pengalaman mengajar dan mata pelajaran yang diajar ) dengan objektif. penulis pada mulanya akan membentangkan maklumat-maklumat diskriptif berkaitan dengan responden seperti yang ditunjukkan oleh Jadual 4.BAB4 HASIL KAJIAN 4. kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara faktor-faktor demografi (jantina. Pertama. bidang kursus yang dipilih dan kaedah penyampaian kursus menurut pandangan guru-guru dan para pentadbir.1 di ini dengan bawah seramai 285 responden telah memulangkan borang soal selidik di mana 235 responden terdiri daripada para guru-guru dan 50 responden para pentadbir daripada . kajian ini ingin melihat sating hubungan antara objektif . umur . Secara umumnya kajian ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian yang besar. Bagi mencapai objektif pertama diatas.

iaitu seramai 275 orang (95. Daripada 285 responden guru didapati 223 guru (78.3OA) adalah perempuan.2%) berumur antara 20 hingga 25 tahun. Berkaitan dengan umur pula didapati kebanyakan responden berada dalam lingkungan umur 26 tahun hingga 45 tahun ke atas . Tetapi bagi para pentadbir pula daripada 50 orang responder-r .sakolah-sekolah di mana guruguru tadi mengajar. Ini untuk mengatasi kekurangan guru-guru dalam opsyen-opsyen tertenti di sekolah-sekolah berkenaan.2%) mengajar opsyen pertama dan 37 guru (12.7%) lelaki dan 198 orang (84.8%) manakala 10 orang (4. Sebilangan kecil daripada guru-guru ini juga terpaksa mengajar subjek yang bukan opsyen di samping subjek opsyen. Keadaan ini ada mempunyai kaitan dengan dengan pengalaman mengajar. Daripada 235 orang guru. 37 orang (15.9%) mengajar opsyen pertama dan kedua. Didapati 209 responden atau 88. Keadaaan ini adalah selaras dengan kehendak kementerian yang mahu guru-guru mengajar mata pelajaran opsyen mereka seboleh-bolehnya.5%. 51 . 27 orang (54%) lelaki dan 23 orang (46%) perempuan.9% mempunyai pengalaman antara lima hingga 20 tahun ke atas. Bagi yang mempunyai pengalaman mengajar kurang 5 tahun pula ialah 29 orang atau 12.

Jadual4.1 : Profail Responden

PFiNTADBIR N=50 FREKUENSI PERATUS 37 198 7 15.7 84.3 FREKUENSI PERATUS

l.Jantina L&b Perempuen - - 2. LJmur ~-20-25

2.9

26 24

52 48

4.2

Anallsis Kebolahpercayaan Pembdehubah

Bagi menentukan konsistensi dalam respons guru-guru, dibawah ini dipefturunkan analisis kebolehpercayaan yang dikira bagi setiap kumpulan. Jadual 4.2

di bawah menunjukkan kumpulan item , jumlah item bagi setiap kumpulan dan nilai alpha bagi guruguru dan para pentadbir.

Jadua14.2 : Analisis Kebolehpetcayaan

6. Icaedah yflmpaian I-Berdasarkan

9

.x63

9

s434

analisis kebolehpercayaan di atas, didapati semua

kumpulan item mempunyai dajah kebolehpercayaan yang tinggi. Bagi responden dari kalangan guru nilal terendah ialah kaedah penyampaian kursus ( 0.7663) dan yang tettinggi ialah kursus bidang hal ehwal murid (0.9024) .

53

Bagi para pentadbir pula yang terendah

ialah kaeah penyampaian kursus (0.5434)

dan yang tertingi ialah kursusu bidang kurikulum (0.8834). Mengikut pandangan dan panduan Gable (1986) dan Nunnally(l978) nilai kebolehpercayaan alpha 0.70 dan lebih besar adalah menunjukkan pembolehubah-pembolehubah yang digunakan

dapat mengukur dengan efektif. Pengiraan nilai alpha bagi kaseluruhan responden guru-guru juga

menunjukkan nilai yang tinggi iaitu 0.7368 manakala bagi para pentadbir pula ialah 0.7810 .Nilai alpha bagi guru-guru dan para pentadbir yang meliputi 285 responden pula ialah 0.7810.

4.3

Analisis Pembotehubah
Pada bahagian ini, penulis akan cuba membincangkan penganalisisan

pembolehubah seperti yang telah diterangkan kumpulan pembolehubah tersebut

dalam bab 3. Berdasarkan

kepada 5

yang mempunyai skala likert 1 hingga 4 nilai min, dalam jadua14.3 di bawah.

sisihan piawai dan vanans ditunjukkan

EIagi pembolehubah objektii mengikuti kursus, &ala likert ialah 1 = sangat setuju, 2= setuju , 3 = tidak setuju dan 4 =sangat tidak setuju. Dari jadual 4.3, didapati bahawa min bagi objektif mengikuti kursus ualah 2.97 yang menggambarkan 6ecara keseluruhannya guru -guru bemetuju soal selidik. dengan objektif-objektif yang disarankan dalam

54

52 2.50 4. Untuk menjalankan aktiviti kepenhgan diri.47 Jadua14.08 2.56 Namun begitu jika diteliti dengan lebih terperinci didapati tidak semua responden setuju dengan objektii-objektif yang disenaraikan (lihat jadua14. Untuk bersama-sama dewasa.54 5.677 0.465 2.81 5.4). 6.89 2.60 5.649 2.77 9. Item 5 yang berbunyi ” untuk bersuka-suka kerana dapat lepas dari kerja-kerja harian di sekolah ” sangat tidak dipersetujui oleh responden (Min = 3. Uhtuk bersuka-suka.98 2.40 ) diikuti oleh item 7 yang berbunyi ” untuk menjalankan aktiviti-aktiviti bagi kepentingan diri saya yang tidak berkait langsung dengan tugas mengajar ” mendapat min =3.Jadua14.58 0.524 1.01 6.00 2.66 P E N T (N=50) ADBIR MtbI SISIHAN PL4WAI 2.09 2.50 2.67 sIsm PIAWAl 3.98 2.Untuk mendapat kern&ran untuk kenaikan pa&cat.40 3.66 I L I 55 .09 v44RL4Ns 1.4 : Analisis Pembolehubah Objektif Latihan Mengikut Item GURU 1 (N=235) PEMBOLEHUBAH 1 PENTAD BIR MIN SISIHAN PIAWAI 3. 2.31 2.83 3.83 5.38 5. 3.24 0.02 2.18 4.97 2.47 0.70 0. (item 14) 2.82 0.3 : Analisis Pembolehubah Mengikut Kumpulan PEhJE30LEHuBAH G U R U (N=235) S I S I H A N VARIANS PIAWAI 1.38 0.27 3.86 0.98 0. Objektif Kurikulum Hal ehal murid Tehologi Lain-LainKursus Kaedah 2.48 2.94 2. 5.06 2.90 5. (item7) 3.28 2.81 0.785 2.98 0.89 2. (iteml2) orang (N=50) VARIANS =I 2. 4.80 4.72 VARUWS 0.68 1.11 2.58 3.00 4.38 4. (items) 2.

20) Manakala di tempat ketiga ialah kursus peningkatan isi kandungan (Min=3.04 dan kursus peningkatan kualiti pengajaran mata pelajaran opsyen kedua (Min =2.87).23) dan kursus mengenai teknik pengajaran yang terkini (Min=3.kursus dalam peningkatan isi kandungan bidang pelajaran yang diajar (m&-t= 3.94.07) . Item-item ini mempunyai skala likert I= sangat setuju . kursus dalam perancangan pengajaran pembelajaran (Min=3.98 (jadual 4. Min kursus dalam aspek kurikulum mengikut pandangan guruguru ialah 2. Tetapi tidak ada bidang kursus yang mencapai tahap sangat diperlukan dan diperlukan (lihat Jadual4.14) . Min yang tertinggi ialah kursus berkaitan teknik pengajaran yang terkini (Min=3.Bagi pembolehubah kursus dalam bidang kurikulum mempunyai 10 item.07) .5 ) Min kursus dalam aspek kurikulum mengikut pandangan para pentadbir ialah 2. 2= setuju I 3 = tidak setuju dan 4 = sangat tidak setuju.04) 56 . kursus dalam pengurusan kurikulum masing-masing mempunyai min =3.kursus peningkatan kualiti pengajaran mata pelajaran opsyen pertama (Min=3.09) .3). Para pentadbir juga bersetuju dengan guruguru dengan member&an min yang tinggi kepada kursus dalam pengurusan kurikulum ( Min=3.

84 0.938 .97 0.14) kursus pengurusan kokurikulum 57 .6).90 dan kursus komunikasi luar darjah pula ialah min 2.14 3.78) .01) Sementam kursus komunikasi dalam darjah mencatat min 2. Pehgkahn isi kandungan 3. Hasil soal selidik mendapati 5 item mendapat markat min yang tertinggi untuk para guru iaitu kursus pengukuhan .09 3. Para pentadbir memandang kursus pengurusan disiplin adalah perlu dan (Min=3.74 I Sementara dalam bidang hal ehwal murid pula terdapat 7 item dalam kumpulan ini (Jadual 4.20 3.87 0.03) .Ptrancanpan P &P 0.78) .07). kursus pengurusan disiplin pelajar (Min=3. kursus bimbingan dan kaunseling (Min = 3. Teknikpengajamnyangterkini 2. sama dengan kursus komunikasi luar darjah (Min= 2.13 ) sama dengan kursus pengurusan pengukuhanpengayaan pemulihan pelajar (Min= 3.07) .763 1.04 I S I S I H A N VARIAN PIAWAI 0.857 0.0.5 : Analisis Pembolehubah Bidang Kursus Kurikulum Mengikut Item GURU PEMBOLEHUBAH MI N 3.07 (N=235) PENTA @J=50) DBIR M I S I S I H A N VARIA N PIAWAI N 3.manakala sebadagai adalah perlu (Min= 3.366 1 0.13)Namun para pentadbir meletakkan kursus bimbingan dan kaunseling pada peringkat yang rendah (Min= 2.93 0.60 I 0. kursus pengurusan motivasi pelajar (Min= 3. kursus pengurusan kokurikulum (Min= 3.Jadual 4.710 0.94 1 0.81.542 I 2.05). pengayaan dan pemulihan pelajaran (h&r= 3.

82 0.523 Dalam bidang berkaitan teknologi.72 0.84 0.03 0.Kursus pengww~ disiplin pelajar.78 0.72 0.92 1.74 0. -. 2.86 0.672 3.89 0. nilai min yang agak tinggi diperoleh (Min=2.% 0. Kursus komunikasi luar da-jab.95 0.04).%8 3.98 0.01 1.14 0.847 2.__ 3.900 2.19).05 0.015 2.6 : Analisis Pembolehubah Bidang Hal Ehwal Murid Mengikut Item GURU PEMB0LEHuEMH (N=235) PESJTADBI R I PLAWAI (N=SO) SISIHAN VARIA N Ml SISW VARIA M PMWAI N N N 1 . dan 3.788 2.92 0. kursus teknologi maklumat (Min=2.81 1.86 0.06) yang menggambarkan keperluan kepada kursus-kursus berbentuk sebegini (jadual 4. Kursus bimbingan kaunseling 4. 7. 58 .93 0.014 3.07 0.Kursus pengurusan kokurikulwn 5.90 0.98 0.01 1.98 O.714 3.3) Ramai dari kalangan guruguru inginkan kursus pengurusan komputer dalam pendidikan (Min=3.95 0. pengurusan motivasi Kursus pelajsr.898 3.861 2. Kursw komunhsi dalam da-jab.Kursus peq&hn.01 0.07 0.737 2. 2. diikuti dengan kursus pengurusan teknologi pendidikan (Min= 3.96). pengayaan dan pemulihan p&jCK.746 2.918 6.Jadua14.

88 0.10 0.917 I 0.608 I 1 I 0.95 I 2. Kursus t&.704 I 2.7) Begitu juga para psntadbir mempunyai min kassluruhan 2. Kursus komputer dalam perldidikan. kursus teknologi maklumat ialah kursus (Min=2.908 1. Kursus penglmsm pusat SUIllber 3 .10) .893 2. Kursus pengenalan Bi!Shl-i -____-___ Sekolah 0. lo).79 0.64 I 59 .64) sama pandangan dengan para guru.0.88 0.78 0.776 0. Mereka sependapat dengan para guru melatakkan komputer daiam pendidikan sebagai tertinggi (Min = 3. KlNsus pengumsan _ telalologipendidikan.84 I 2.88) (rujuk jadua14. Jadual 4.755 2.88 0.nologi maklumat (INTERNETS 4. Ini diikuti dengan kumus pengurusan teknologi pendidikan (Min=3.92 0.802 2.% 0 . 3.88).04 dalam kursus aspek teknologi ini.KursU akhbar dalam darjah 1 2.kursus pengurusan pusat sumber (Min=2.87 0. kursus pangenalan sekolah bestari (Min=2.777 _ 6.04 0.88 0.89 I 0.90 .96 I 3.89) dan kursus akhbar dalam darjah @in= 2.802 5.90 I 2.627 I 2. 2.795 3. 9 5 0.92).84 0.89 0.7 : Analisis pembolehubah Teknologi Mengikut Item Bidang PEMBOLEHUBAH MlN SISAHAN PIAWAI VARIAN 1 PENTiBDIR MIN SISIHAN PIAWAI (N=SO -b&E AN 0.88 0.98 0. 1 9 0.Kursus yang terendah dalam senarai kursus yang dipsrlukan akhbar dalam darjah (Min=2.

86) Mungkin ini sesuai dengan tugas mereka yang lebih menekankan aspek pengurusan staf dan pejabat.92) dan kursus perhubungan manusia (Min= 2. Ini diikuti dengan kursus kemahiran reka cipta dan kreativiti (Min = 2.58 ) kurang mendapat perhatian .Bagi bidang kursus-kursus lain. Para guru dan pentadbir bersependapat koperasi dengan min yang rendah (Min= 2.04) sebagai yang tertinggi. kursus pengurusan tekanan kerja (Min= 2.Sementara kursus pengurusan koperasi (Min= 2.8) Sementara min untuk kursus-kursus bidang lain mengikut para pentadbir ialah 2. Daripada 10 item dalam kumpulan ini.87) . dengan diikuti oleh kursus Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) (Min =2.03. Para pentadbir meletak kursus pengajaran kemahiran berfikir (Min = 3.82) .52 (jadual 4.3) . min untuk para guru ialah 2.50) bahawa kursus pengurusan 60 .88). kursus kepintaran emosi (Min = 2.( Jadua14.66.item yang berkaitan kemahiran berfikir mendapat perhatian senus para guru dengan min 3.

58 kqxrasi.83 5 .74 0. Kursus kepintaran emosi 4. Kursus TQM 2. Jadi perolehan min guruguru kepada kaedah-kaedah yang disarankan pada tahap berkesan sahaja.Kursus perqzyrusan 2.21) tayangan vidoe/filem (Min= 3.769 0.06). Jadi penilaian umum guru-guru kepada kaedah-kaedah yang disarankan pada tahap berkesan sahaja.H 1.754 2.Kaedah yang tidak berkesan ialah kuliah (Min= 2.% 0.Jadua14. Berdasarkan jadual 4. Kursus kemahiran reka cipta clan kreativiti.09) main peranan (Min = 3.931 2.87 O.500 --t--t 2.21) persidangan/perbincangan (Min = 3. 3.46) 61 .88 I I I SISIHAN PIAWAI - 0.% 0.815 O. kaedah yang dianggap berkesan ialah menggunakan alat bantu mengajar (Min = 3.Kursuspengajamn kemah&n berfikir 2.49) dan syarahan (Min = 2.87 0.8 : Analisis Pembolehubah Kursus-Kursus Bidang Lain Mengikut Item GURU 1 (N=235) 1 PENTALIBIR (N=50) VARIAN PEME3OLEHUESA. ---__ - Kumpulan terakhir pembolehubah berkaitan dengan apakah kaedahkaedah yang berkesan yang patut digunakan bagi kursus dalam perkhidmatan untuk guru-guru.88 0.9.931 0.

72 0.24) merupakan kaedah yang tidak berkesan. me&a sependapat dengan pandangan guru-guru . PIAWAI 0.441 0. Mereka meletak kaedah alat pandang dengar tertinggi (Min= 3.08 0.400 0.46 I 0. 5 .279 3.26) diikuti dengan kaedah perbengkelan (Min = 3. sumbangsaran (Min =2.71 0.0.9 : Analisis Pembolehubah Kaedah Penyampaian Kursus Mengikut item PEMBOLZHUBAH GURU M I N SISIHAN i PENTADBIR SlslHAN . persidangan/perbincangan (Min = 3. Persidanganf perbin-.Nyata terdapat persetujuan antara para guru dan pentadbir bahawa kuliah (Min = 2.Mengikut para pentadbir pula.63 0.62 0.68 0. syarahan --3.527 0.30.587 3 .98). Main peranan 6.442 0.Min keseluruhan para pentadbir terhadap kaedah penyampaian kursus ialah 28.24).390 2.06 0.26 3.53 1 Alatbantumengajar 1 3.487 0.582 2.20 6 3.38 2124 0. 2 6 0.24) . /321 ! 0 ! .66 3.27 1 0. main peranan (Min = 2. Tayangan video/f&n 4.26 ).24 3.80). Kuliah 7.38) dan kaedah syarahan (Min = 2.98 2.525 62 .608 I 2.73 I I 0. 3.09 7 -I_.469 0. Perbengkelan.70 0. tayangan video/filem (Min = 3. Jadua14.504 0.

4.4 Pengujlan Hipotesls Dalam bahagian ini.911 -0.4.O04 JANTINA .119 P = 0.742 -0.116 P = 0. Bagi menguji hipotesis ini dibahagikan kepada hipotesis- hipotesis kecil berikut : Hol.045 0.- ___KURZKULUM 0.019 -0.10 N=285 : Faktor Demografi Dengan Bidang Kursus PENGALAMAN MATA PELAJARAN YANGDIAJAR -0.047 0.118 p =0.050 HALEHWAL PELAJAR TEKNOLOGI LAIN-LAIN ECURSUS 63 .008 P = 0.l : Tkfak terdapat hubungan yang slgniflkan dl antara bldang latlhan dengan fakror jantina guru-guru.151 P=O. Pengujian Hlpotesis 1 Ho 1 : faktor-faktor Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan demografi.248 .897 -0.141 P = 0.172 P=O.1140 P = 0. penulis akan menguji sstiap hipotesis menggunakan korelasi seperti yang telah ditemngkan dalam bab 3 sebelum ini.8% -0.017 -0.044 P=O.155 P=O.Oll 0.020 P = 0.069 P = 0. 4..466 -0.001 0.007 p = 0.195 p = 0. Jadual4.008 p = 0.425 0.O09 0.1.047 P= 0.0.

Dangan ini dapatlah dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan umur guru-guru. hal ehwal murid ( r= -0. p > 0.008. bidang teknologi ( r = 0. hal ehwal murid ( r = 0.05 ) .05 ) . Oleh itu ) hipotesis null gagal ditolak.141 .007 . p > 0. didapati bahawa nilai korelasi Pearson bagi bidang kurikulum ialah rendah ( r = -0. p > 0. teknolqi ( r= -0.069 .3 :. p > 0.05 ) . didapati nilai koefi6isn korelasi Pearson biiahg kokurikulum adalah sangat rendah iaitu r= 0. Dengan ini hipotesis null gagal ditolak di mana tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang kurikulum . dan lain-lain kursus ( r = 0.118 .116 . Merujuk kepacia jadual 4.047 .Tidak terdapat hubungan yang signilikan di antara biiang latihan dengan faktor pengalaman guru-guru.05 ).05 ) .05 ) .Berdasarkan daripada jadual4. Ho1. p > 0.05. p > 0. f3agi bidang hal ehwal pelajar ( r = 0.05 ) dan lain-lain kursus ( I= 0. didapati hubungan antara umur guru dengan keempat aspek latihan ialah kurikulum ( r = 0. p > 0.008 . p > 0. Memandangkan bahawa semua hubungan tidak signifikan pada keertian 95Oh maka hipotesis null gagal ditolak 64 .119 . teknologi dan lain-lain kursus dengan jantina guru-guru. Berdasarkan jadual 4. p > 0.05 ) . teknologi ( r = -0. p > 0. lain-lain kursus ( r = 0. Dengan ini kesemua korelasi di atas adalah tidak signifikan pada paras keertian 95%.05 ).05 ) . p > 0. Ho 1:2 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan faktor umur guruguru.10 diatas.140 .044. hal ehwal murid .05 ) .10 di atas .047 . p > 0.10 .

Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang sifnifikan di antara bidang tatihan dalam aspek kunkulum.155 .172 . dan lain-lain kursus ( r = 0.095 p = 0. pengalaman mengajar dan mata pelajaran yang diajar.4. maka hipotesis null gagal ditolak.11 : Gbjektif Latihan Dengan Faktor Demografi N = 285 Objektif Latihan JANTINA 0.123 p = 0.umur. p > 0. HEM ( r = 0.4 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan faktor mata pelajaran yang diajar oleh guru-guru. Berdasarkan jadual 4. Ho 1. 4. Jadual4.426 UMUR -0.115 p = 0. didapati nilai pekali korelasi Pearson di antara mata pelajaran yang diajar dengan kurikulum ( r = 0. Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa tidak hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan faktor mata pelajarn yang diajar oleh guru-guru.195 .05 ).hal dan lain-lain ehwal murid. teknologi ( r = 0. kursus dengan pengalaman guru-guru.393 PENGALAMAN -0.10 di atas.05 ).089 65 . Memandangkan bahawa semua hubungan yang dikaji tidak signifikan .243 p = 0. p > 0.05 ) .05 ) .2 Pengujlan Hlpotmis 2 Hipotesis null menyatakan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara objektif latihan dengan faktor-faktor demografi seperti jantina . teknologi . p > 0.510 MATA PELAJARAN -0. p > 0.151.

05 ). p > 0.023 P=.023 .827) . umur ( r=O.05. 4.697 Berdasarkan jadual 4.827 P = . Dengan ini hipotesis null gagal ditolak.013 0. p > 0. Pengujlan Hipotesis 3 Hipotesis ini dinyatakan dalam bentuk hipotesis null yang menyatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara kaedah penyampaian latihan dengan faktor demografi.12 : Kaedah latlhan Dengan Faktor Demografi N= 285 JANTINA UMUR PENGAIAMAN MATA PELAJARAN 0.12 didapati bahawa hubungan di antara kaedah latihan dengan faktor demografi seperti berikut Hubungan antara jantina dengan kaedah latihan mempunyai korelasi r = 0. bagi hubungan antara objektif latihan dengan umur pula ialah r = -0. terdapat empat faktor demografi yang mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan objektif latihan ialah umur. pengalaman mengajar ( I= 0.05 dan hubungan antara objektif latihan dengan mata pelajaran yang diajar ialah r = -0. Kesimpulannya.115 . 66 .437 KAEDAH LATIHAN 0.11 diatas . jantina . Dengan ini hipotesis null gagal ditolak. p = .Berdasarkan jadual 4.O13 . pengalaman mengajar dan mata pelajam yang diajar. didapati hubungan antara objektif latihan dengan jantina ialah r = 0.104. Dengan ini hipotesis null gagal ditolak.080 0.046 P =.243 .104 P =.095. Bagi hubungan antara objektif latihan dengan pengalaman mengajar nilainya ialah r = 0.123.05.05 . p > 0. p s 0. p > 0.4.05 . p > 0.5. Jadua14.

05 ) . 67 . p > .05 ) Dengan ini hipotesis null ditolak dan terdapat hubungan yang songsang di antara kaedah taklimat dengan objektif secara keseluruhannya. Melalui analisis yang lebih terperinci melibatkan setiap item dalam. video I filem ( I= -0.14 dibawah. akan tetapi kesemua hubungan di bawah ini adalah hubungan secara songsang . Bagi item bengkel (r = 0. syarahan ( I= -0.05 ). p > 0.437 ). Sebagai kesimpulan didapati kesemua faktor demografi tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan kaedah penyampaian latiihan. p>O. Namun begitu . p > 0. p s 0.tidak ada hubungan yang signifikan antara kaedah latihan dengan faktor demografi.046 .254 .173 .05 ) . Pengu]ian Hipotesis 4 t-lo 4 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara objektif latihan dengan kaedah latihan mengikut pandangan guru dan para pentadbir. p > 0. didapati hanya satu korelasi yang signifikan iaitu antara objektif item (untuk mendapatkan isi kandungan kurikulum yang terkini ) dengan item 5 ( komunikasi di luar darjah.Keadaan ini ditunjukkan dalam jadual 4.214 . sumbangsaran ( r = -0.232 .13 ). melalui analisis yang lebih mendalam bagi setiap item dalam kumpulan objektif dengan setiap kaedah latihan didapati terdapat beberapa item yang saling berkorelasi antara satu sama lain yang mempunyai korelasi paras signifikan yang berertian ( p =Z 0.270 .4.O5 ) dan persidangan/ perbincangan ( r = -0.) 4.dan mata pelajaran yang diajar ( r = 0. Dengan ini hipotesis null gagal ditolak.05 ) . Secara keseluruhannya didapati item-item yang terkandung dalam kaedah latihan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan objektii latihan (rujuk jadual4. Oleh itu .4.

3469 P = .4.ooo LAIN-LAIN 0.026 4. Ini menunjukkan hubungan yang signifikan dan dengan ini hipotesis null ditolak.15 di atas korelasi pear-son didapati mempunyai hubungan yang bererti bagi keempat-empat bidang.008 Objektii 13 -0. 68 .05 ) .3469 . Bagi hubungan di antara kaedah dengan bidang kurikulum .pekali korelasi r = 0.oOO KAEDAH Daripada jadual 4.1523 p = . Ini menunjukkan hubungan yang signifrkan dan dengan ini hipotesis null ditolak.4031 P = .6 Pengujian Hipotesis 6 Ho 5 : Tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara bidang latihan dengan kaedah latihan mengikuat pandangan guru-guru dan para pentadbir.015 0bj&tii11 -0.000 TEKNOLOGI 0.3512 P =.014 -0.15 HEM 0.1383 p = .14 Objektif bidang Mesyuarat Taklimat : Beberapa Hubungan Yang Signitikan objektii 1 -0. Ini membawa maksud terdapat korelasi yang baik antara kaedah latihan dengan bidang kurikulum.ooo : Bidang Latihan Dengan Kaedah Latihan KURIKULUM 0. Ini membawa maksud terdapat korelasi yang baik antara kaedah latihan dengan bidang hal ehwal murid.1365 p = .1241 p= .018 -0. Bagi bidang hal ehwal murid ( r = 0.05 .Jadual4.4031 dan p < 0.1651 p = . p ~0.046 -0.1473 p = .4055 P = . Jadual4.

05. sisihan piawai dan varian menunjukkan responden setuju dengan kasamua objektif yang ditanyakan. Ini menunjukkan hubungan yang signifikan dan dengan ini hipotesis null ditolak.05. Dalam aspek kursus-kursus yang diperlukan para guru dan pentadbir meletakkan keperluan kepada semua kursus tersebut.Bagi hubungan antara kaedah dengan bidang teknologi .pekali korelasi r = 0.Lapat-r sekolah rendah terdapat dalam kajian ini. Oleh ltu boleh dikatakan terdapat hubungan yang baik antara kaedah latihan dengan bidang teknologi . Sebahagian daripada guru-guru adalah perempuan tetapi sebahagian besar para pentadbir adalah lelaki.4055 dan p < 0. penulis mendapati daripada analisis ini hipotesis null ditolak dan terdapat hubungan yang signifrkan antara kaedah latihan dengan bidang latihan 4. sebagai kesimpulan . Analisis kepada pembolehubah objektif secara purata dengan menggunakan min.3512 dan p < 0.5 Rumusan Kajian Kajian ini telah menggunakan seramai 285 responden yang terdiri daripada 235 guru dan 50 pentadbir ssko1ah. Sagi hubungan antara kaedah dengan bidang lain-lain kursus pula . Ini menunjukkan hubungan yang signifikan dan dengan ini hipotesis null ditolak.pekali korelasi r = 0. Oleh itu perhubungan antara kaedah latihan dengan bidang lain-lain kursus adalah baik. Tetapi tahap persetujuan me&a tidak sampai tahap sangat memerlukan kursus tersebut. 69 .

para guru dan pentadbir memilih alat bantu mengajar dan perbengkeian sebagai teknik yang paling berkesan sekali diikuti oleh tayangan vidoe/ filem . bidang latihan dan kaedah latihan. 70 . Pengujian hipotesis pertama hingga ketiga yang menggunakan pekali korelasi Pearson menunjukkan faktor-faktor demografi tidak mempunyai hubungan yang signifikan secara kesahan dengan objektif . sumbangsaran dan taklimat . Tetapi dalam pangujian hipotesis kelima yang menguji perhubungan antara pembolehubah kaedah latihan dengan bidang latihan didapati ianya mempunyai hubungan yang signifikan pada kesemua item-item dalam pembolehubah bidang latihan. Begitu juga pengujian hipotesis keempat menghasilkan perhubungan yang tidak signifikan antara objektif latihan dengan kaedah latihan.Bagi pembolehubah kaedah penyampaian kursus pula sscara keseluruhannya .

Penulis pada mulanya mengaitkan faktor demografr guru-guru dengan keperluan LDP mereka. bidang latihan dan kaedah penyampaian. pengalaman mengajar dan mata pelajarn yang diajar mempengaruhi objektif. biiang latihan dan kaedah penyampaian. Dalam bab ini juga penulis pada mulanya akan merumuskan dapatan kajian . di Perak.1 Pendahuluan Kajian ini dijalankan bertujuan melihat pandangan guru-guru dan para pentadbir terhadap keperluan LDP untuk guru-guru di sekolah-sekolah rendah Daerah Larut Matang. membincang dapatan kajian dan akhir sekali membuat beberapa cadangan. Akhir sekali satu senarai tentang bidang keperluan latihan akan dibuat mengikut prioriti berdasarkan min yang diberikan oleh para guru dan pentadbir. Ini untuk melihat adakah faktor-faktor demografi seperti jantina. Seterusnya kajian ini ingin melihat tanggapan para guru dan pentadbir tentang hubungan antara objektif LDP .umur.BAB S Perbincangan Dan Cadangan 6. 71 .

2.responden terdiri daripada guruguru terlibat dalam kaian ini.6.47 dan 2. Mereka mengharapkan akan mendapat sesuatu yang ban. Ini sesuai dengan hasil dapatan Arfah (1992) yang menyatakan guruguru menghadiri kursus adalah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam subjek diajar . Faktor pertama yang dicari ialah objektif mengikuti latihan dengan menggunakan &ala liken 1 hingga 5. 6.40. Objektlf Menglkuti Kursus Hasil kajian ini menunjukkan sikap positif guru-guru terhadap objektif mereka mengikut LDP. 72 . Min = 3.40 diberikan kepada objektif yang berbunyi ” untuk bersuka-suka kerana dapat lepas dari kerja-kerja harian sekolah”.86 diberikan kepada item-item yang dianggap tidak sesuai sebagai objektii kursus. yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini selaras dengan dapat Muhd Sani (1992) yang mengatakan penggerak utama adalah sebab-sebab profesional yang berkait rapat dengan tugas dan keupayaan mengajar guru-guru. Nyata guru-guru datang berkursus dengan tujuan untuk memblasakan diri dengan perkembangan terkini dalam biiang pengajaran. 3. Nyata sekali guruguru tldak setuju jika dikatakan bahawa mereka datang berkursus cuma untuk bersuka sahaja. Ini ditunjukkan dengan min yang rendah ( bermaksud setuju ) kepada item-item yang mempunyai kenyataan posltif seperti yang ditunjukkan dalam lampiran A. Ini berikutan dengan min yang tinggi iaitu 3.1.2 Rumusan dan Perbirtcangan Kajian ini mulanya menganalisis hubungan faktor demografi dengan keperluan LOP guru-guru sekolah rendah .

Mereka sebaliknya mahu ditunjukkan teknik-teknik pengajaran terkini yang dapatmemberi kesan yang lebih kepada pembelajaran pelajar. Di sini juga menunjukkan guru-guru tidak setuju dengan objektif seperti ini. Jadi ini menampakkan bahawa guru-guru mahu teknik penyampaian dibuat melalu perbincangan dan serta demonstrasi cara melaksanakannya.perbengkelan dan sumbangsaran.isi kandungan kurikulum ( min = 1.74 ) . Guru-guru memberikan min yang terendah ( bermakna kurang berkesan ) kepada kaedah syarahan dan kuliah dan memberikan min yang tetiinggi kepada penggunaan alat bantu mengajar .86 ) yang berbunyi “Untuk bersam-sama dengan orang dewasa I’.52 ) .80 ) dan mempastikan teknik pengajaran yang bersesuaian ( min = 1. hal ini ditunjukkan dengan memberlmin yang rendah ( bermakna setuju ) kepada objektif -objeMi yang ada kaitan dengan tugas mengajar (min= 1.Oleh itu para pengurus LDP perlu menyedari bahawa guru guru peka kepada perkembangan terkini. Yang kedua min = 3. Ini selaras dengan dapatan kajian oleh Black & Armstrong (1995) yang menyatakan bahawa responden tidak menganggap bahawa bercakap dengan rakanrakan daripada sekolah-sekolah lain sebagai satu kaedah perkembangan staf yang baik. Mereka mahu mengaitkan latihanyang diberikan dengan tugas utama mereka iaitu mengajar.62 ) 73 . teknik pengajaran terkini ( m= 1. Ini diperkuatkan lagi dengan objektif yang ketiga ( min = 2. Tunjukajar tersebut bukanlah dalam bentuk syarahan-syarahan semata-mata.47 bagi objektii yang berbunyi ” untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak berkait langsung dengan tugas mengajar I’.

setiap Ini bermakna mereka tidak jemu dengan pelajar-pelajar setiap hari. Jelas . Ini selaras dengan dapatan Arfah (1992) yang mengatakan guru-guru datang berkursus adalah satu langkah untuk perkembangan diri ( selfdevelopment). Kemungkinan para guru kurang berminat untuk mengaitkan kursus-kursus yang dihadiri dengan kenaikan pangkat atau mungkin mereka percaya bahawa kenaikan pangkat tidak dipengaruhi oleh jumlah kursus yang pernah diikuti.sebab hari berhadapan dengan pelajar-petajar. 74 . guru-guru tidak berkepingan untuk kenaikan pangkat dengan hanya menghadiri kursus. Mereka memberikan nilai setuju kepada objektii-objektif yang bersangkutan dengan peningkatan dalam kerjaya pendidikan ( min = 1.guruguru juga tidak setuju dengan penyataan bahawa mereka datang berkursus untuk bersuka-suka dengan orang dewasa .Jika dikatakan objektif mereka berkursus adalah untuk mendapat kemahiran yang berkaitan bagi melayakkan dir-i untuk dinaikkan pangkat. Tetapi ia nampak seperti percanggahan di mana guru-guru tidak berapa setuju.Selain dari itu . Jadi sebenamya tujuan mereka berkursus adalah untuk meningkatkan teknik pengajaran supaya lebih berkesan dan dengan ini hubungan mereka dengan para pelajar akan lebih erat dan saling memahami. Mengenai objektif berkaiian dengan pengurusan pula ( item 9 dan item 11 dalam soal selidik ) . Kajian ini juga mendapati bahawa guruguru tidak lupa akan perkembangan kerjaya dan peningfkatan dalam hieraki sistem pendidikan sebagai sebahagian objektif mereka mengikuti LOP.1% guru-guru menyatakan mereka suka mengajar murid-murid. guruguru nampaknya betwtuju tetapi memberikan nilai lebih rendah berbanding dengan tugas mengajar dan peningkatan dalam profesional.54 ) . Ini adalah selaras dengan dapatan kajian Nor Azizah (1991) di mana beliau mendapati 99.

witu juga ujian kepada hipotesis berkaitan dengan umur ( p = . Dengan ini menunjukkan bahawa sama ada guru-guru itu lelaki mempunyai pandangan yang sama atau perempuam mereka kepada objektif mengikuti latihan.Ini mungkin semsstinya menggambarkan bahawa peningkatan profesional tidak psngurusan. Ini kerana dalam kehidupan profesional guru.I 15). mereka juga perlu mengurus tertentu. Oleh itu sama ada guru-guru yang sudah dewasa atau masih muda .98 yang bersetuju bahawa guru-guru perlu diberikan latihan secara betterusan (jadua14. 5.3 ). Menurut (1996 ) perkara ini tidak seharusnya berlaku. sekurang-kurangnya satu kelas atau sattu subjek di sekolah- Mereka juga biasanya menjadi penasihat kelab dan psrsatuan sekolah yang memerlukan pengetahuan pengurusan.2. .mereka mempunyai pandnagan yang sama mengenai objektif LDP.97. sama ada sudah lama mengajar atau baru mengajar dan sama ada mereka mengajar opsyen psrtama atau tidak . Tugas profesional guru-guru pendapat Mohd Zin berkait rapat dengan kscskapan yang sebenarnya ialah mengajar dan bukan mengurus. Bidang Kurs~s Yang Mpetrlukan Secara keseluruhannya min bagi kursus seperti yang diterangkan dalam bab 4 ialah 2.426 ) pengalaman mengajar ( p= 510 ) dan mata pelajaran diajar ( p=. Jadi di sini penulis membuat anggapan bahawa responden memandang pengurusan itu sebagai mengurus sekolah sahaja sepertimana tugas guru besar dan penolong kanan.O89). EIegitu juga para pentadbir memberikan min 2.2. Berdasarkan ujian ke atas hipotesis didapati faktor jantina tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan objektif latihan ( p = . Ini bermakna guru-guru memandang keempat-empat bidang latihan yang ditanyakan adalah diperlukan oleh mereka.

07 kepada kursus peningkatan kualiti pengajaran opsyen Mama. min= 3.20) berkaitan dengan teknik .pengurusan kurikulum (min= 3. Tetapi perbezaannya di sini pat-a pentadbir merasakan guru-guru perlu diberikan kursus-kursus pengajaran (min=3. Lagipun terdapat juga dikalangan guru-guru yang tidak suka mengikuti LDP. Apa yang dirancang dan dilaksanakan diterima sahaja. bukan sahaja guru-guru perlu berubah malah kandungan kurikulum dan teknik-teknik pengajaran perlu berubah sesuai dengan peredaran zaman khususnya zaman teknologi maklumat dan multimedia . Mereka memberikan pelbagai alasan yang kebanyakan nya berbentuk peribadi apabila mengelak daripada dihantar berkursus.14 (perlu ) kepada kursus teknik pengajaran terkini. Ini terutamanya berlaku di kalangan guru-guru yang hampir dengan usia persaraan. Nilai yang tidak menghampiri 4 ( bermaksud sangat diperlukan ) membawa makna guruguru tidak merasakan keperluan kepada kursus ini terlalu mendesak.Sikap dahagakan ilmu pengetahuan yang tidak berhenti-henti patut ada pada guru-guru dalam menghadapi dunia pendidikan dan masyarakat yang sentiasa berubah. Keadaan di atas ditunjukkan oleh minat guru-guru dalam LDP bidangg kurikulum di mana guruguru member&an min = 3. Kemudiannya diikuti dengan kursus dalam pengurusan kurikulum ( min= 3.12 ) 76 . Nilai min yang tinggi juga diberikan kepada kursus-kursus yang sama daripada pandangan para pentadbir. Jadi.04 ). Ini sesuai dengan apa yang diiaporkan oleh Melnick (1989). Ini mungkin juga disebabkan oleh guruguru tidak biasa dalam menentukan keperluan LDP mereka.220 berbanding dengan kursus perancangan pengajaran pembelajaran (3.02 kepada kursus perancangan pengajaran pembelajaran dan min = 3. Pat-a pentadbir juga merasakan guru-guru perlu menambah pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam pengajaran pembalejaran tetapi juga dalam bidang pengurusan.

Jadi bagi mencapai maksud itu. Lebih-lebih lagi. guru-guru perlulah terlbih dahul belajar cara-cara memotiisikan pelajar untuk belajar.97. Ini penting kerana tindakan disiplin yang diambil oleh guruguru dan pentadbir adalah merupakan langkah terakhir setelah tidak berjaya menggunakan kaedah kaunseling. umur. pengalaman mengajar dan mata pelajaran diajar dimana nilai p > 0.05. 77 . Terdapat para pelajar yang melanggar disiplin. Min keseluruhan bagi bidang hal ehwal murii ialah 2. Ini kerana dalam ramai-ramai pelajar tersebut tidak semua yang dapat dimotivasikan untuk belajar pada sesuatu masa. Guru-guru juga perlukan latihan dalam bidang pengukuhan.98. Jadi melalaui pengurusan disiplin yang cekap sahaja masalah disiplin dapat diatasi supaya minat pelajr-pelajar dapat ditumpukan kepada pembelajaran semata-mata. para guru dan pentadbir juga memandang perlu kursus pengurusan disiplin pelajar. Di antara tujuh item dalam bidang ini.masalah disiplin pelajar di sekolah semakin gawat memandangkan bilangan pelajar yang besar dalam sesuatu kelas. Dalam masa yang sama para guru dan pentadbir merasakan perlu kepada latihan dalam bimbingan dan kaunseling selian dartpada pengurusan disiplin. Dengan ini faktor-faktor demografi tidak menentukan pemilihan bidang kursus yang diperlukan oleh guru-guru.01 ) dan pentadbir min =2. para guru memberikan keutamaan kepada kursus pengurusan motiisi pelajar ( min =3. Dalam hal ini nampaknya para guru dan pentadbir sepakat bahwa pelajar-pelajar hari ini perlu dan sentiasa diberi motivasi untuk berjaya selain proses pengajaran-pembelajaran yang biasa . pengayaan dan pemulihan pelajar seperti yang digambarkan oleh min keseluruhan guru dan pentadbir Selain dari itu.Melalui ujian hipotesis didapati tidak terdapat hubungan yang signifikan antara bidang kurikulum dengan jantina .

19 ).05) (lihat lampiran 6).06 dan 2. Ini kerana penyediaan alat bantu mengajar boleh menggunakan komputer sama ada sebagai kaedah mengajar atau sebagai alat untuk menghasilkan alat-alat bantu mengajar yang lain seperti gambar dan carta.in keseluruhan bagi item-item ini ialah 2. pengalaman mehgajar dan mata pelajaran diajar dengan bidang kursus hal ehwal murid ( p >0. Ini disokong oleh hasil kajian Koshiyama (1994) yang mendapati guru-guru memerlukan latihan dalam penghasilan peralatan bantu mengajar.05 ) Bidang ketiga ialah kursus dalam aspek teknologi. Namun begitu pada pendapat penulis kaduaduanya adalah hampir sama. Oleh itu.07) dan bimbingan dan kaunseling ( min =3.04 bagi guru-guru dan para pentadbir. Ini menjadikan minat para pelajar merosot terhadap kegiatan kokurikulum. parkara ini memerlukan kajian selanjutnya.03 ) seperti dalam lampiran B. Ini kerana terdapat guru-guru yang hanya melepasakan batuka di tangga sahaja dalam menjalankan aktii-akkiii kokurikuium di sekolah. Melalui pengujian ke atas hipotesis didapati tidak terdapat hubungan antara faktor-faktor demografi seprti jantina . Tidak juga kurang pentingnya kursus pengurusan kokurikulum (min =3. umur. Ini selaras dengan para pentadbir yang juga menguatamakursus komputer dalam pendidikan dan alat bantu mengajar. 78 .Di sini responden nampaknya membarikan markah min yang hampir sama bagi kedua-dua item iaitu pengurusan disiplin ( min=3. Kemungkinan juga guru-guru tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang secukupnya dalam menjalankan aktiviti kokurikulum btxkenaan. Kursus yang mendapat prioriti tertinggi ialah kursus penggunaan komputer dalam pendidikan (Min = 3.

komputer dalam pendidikan akan memainkan peranan yang penting dalam dunia pendidikan alaf ke-21. Selain itu. Oleh itu. diharapkan melalaui kursus ini guru-guru dapat menyemaikan benih-benih kemahiran berfikir dan kepintaran emosi yang lebih baik dan kukuh di kalangan generasi muda bagi menanganai cabaran ini.Jadi minat yang tinggi dikalangan guru-guru untuk mengikuti kursus penggunaan komputer dalam pendidikan adalah satu petanda yang baik. Para pentadbir juga meletak kemahiran berfikir dan kepintaran emosi penting dalam menghasilkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan berdisiplin. menunjukkan guru-guru bersedia untuk menghadiri kursus-kursus ini. para pentadbir juga menekankan aspek TQM (min = 2. Ini ditambah dengan gejala keruntuhan moral dikalangan muda-mudi dewasa ini. Oleh itu. 79 . Sudut pandnagan yang sama ini mungkin disebabkan mereka amat mementingkan guru- guru lebih kreatii dalam pengajaran pembelajaran bagi menghasilkan para pelajar yang kreatif dan inovatif. Gambaran tentang keperluan LDP bagi keseluruhan 10 item ini.04 ) dalam jadual 4.8. Seterusnya dalam bidang lain-lain kursu yang mempunyai 10 item dengan min = 2. Tetapi persoalannya adakah pihak-pihak bwkenaan mempunyai cukup sumber untuk melaksanakan kursus yang besar ini. lebih banyak insentif perlu diberikan kepada para guru untuk memiliki komputer agar pengajaran mereka lebih efektif. Para guru menekankan bahawa mereka memerlukan kursus pengajaran kemahiran berfikir ( min= 3.03 ) .52 bagi guru-guru dan para pentadbir.92 ) untuk melicinkan perjalanan organisasi sekolah. E3agi para pentadbir mereka juga meletakkan kemahiran pengajaran kemahiran berfikir sebagai prioriti utama ( Min= 3. Dalam era teknologi maklumat dan perlaksanaan sekolah b&an.

untuk itu guru-guru perlu mendapat pendedahan kepada kursus-kursus sebegini. Jadi sebelum mereka mengajar pelajar-pelajar berkreatif. Manakala kursus pengurusan mesyuarat tidak diminati mungkin kerana sebab yang sama iaitu ia bukan merupakan tugas penting mereka. sedangkan koperasi bukanlah “core business: mereka. Kursus-kursus sebegini mungkin lebih sesuai bagi para pentadbir sekolah yang banyak menguruskan majlis-majlis formal. Melalui pengujian hipotesis yang dijalankan penulis mendapati faktor-faktor demografi sepertina jantina.Melalui nilai min yang dipuratakan .didapati responden guru-guru dan pentadbir meletakkan priotiti pertama kepada kursus pengajaran kemahiran berfikir dan prioriti kedua . 80 . kursus kemahiran rekacipta dan kreatif. Tanpa kemahiran berfikir tentu guruguru tidak dapat berkreatii. Secara umumnya pandangang negatif beserta dengan batasan-batasan yang ada menyebabkan guru-guru kurang berminat mengikuti kursus-kursus pengurusan koperasi. Selain dari itu guru-guru tidak berminat dengan pengurusan koperasi mungkin kerana ia memerlukan masa dan tumpuan kerja yang pada pendapat guruguru boleh menjejaskan prestasi mereka dalam pengajaran di bilik darjah.umur pengalaman mengajar dan mata pelajaran diajar tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan bidang lain-lain kursus. mereka mesti mengajar pelajarpelajar cara berfikir yang kreatif. Perletakan kursus pengajaran kemahiran berfikir di tempat utama mungkin mempunyai kaitan dengan kreativiti. Rata-rata koperasi diuruskan secara sambil lew sebagai sebahagian daripada tugas yang diarahkan. Kursus yang mendapat prioriti terendah iafah kurusus pengurusan koperasi sekolah dan kursus pengurusan mesyuarat Keadaan ini dimungkinkan oleh tidak ada satu contoh yang baik perjalanan koperasi sekolah di daerah ini.

Pengujian hipotesis 3 juga mendapati tidak ada hubungan yang signifrkan antara faktor demografi dengan kaedah penyampaian latihan ( jadual 4. Pada pandangan penulis melalui perbincangan dan interaksi antara peserta dan penyampai kursus lebih baik di mana mereka dapat bertukar-tukar fikiran bagi mencari sesuatu yang terbaik berdasarkan pengalamana masing-masing . dapatan kajian ini ialah bersesuaian dengan hasil kajian oleh Black dan Armstrong (1995 ) dan Ruddock (1982 ) seperti yang dibincangkan dalam bab 2. Guru-guru mahu satu perbincangan yang terfokus bukan satu sesi yang tidak tersusun sebagaimana dapatan kajian Ruddock (1982 ). Kajian ini juga mendapati responden meletakkan kaedah syarah dan kuliah di tempat terakhir. Ini selaras dengan dapatan Black dan Armstrong (1995) di mana para guru mahu ada pertukaran fikiran dan tidak mahu satu bentuk komunikasi sehala seperti yang terdapat dalam kaedah syarahan dan kuliah. 81 .10 ) . didapati responden secara keseluruhannya memberi priorlti tertinggi kepada alat bantu mengajar . Prioriti kedua tertinggi ialah kaedah tayangan video/ filem dan prioriti ketiga tertinggi ialah kaedah perbincangan perbengkelan dan sumbangsaran.Dengan ini dapatlah dikatakan bahawa prioriti keperluan latihan yang diberikan oleh responden adalah menunjukkan keperluan LDP bagi guru-guru secar umum tanpa mengira faktor-faktor demografi seperti di atas. Melalui analisis min bagi setiap item seperti pada lampiran D. Ini juga selaras dengan cara belajar orang dewasa yang tidak mahu terlalu terkongkong atau terlalu formal yang mengikut Main (1985) perlu menggambarkan guru sebagi guru dan guru sebagai pelajar.

82 . Rata-rata kebanyakkan guru mahkan sesuatu yang bersifat praktikal dan bukan teoritikal. Mereka perk ditunjukkan kaedahkaedah terkini dan mencubanya dalam kumpulan-kumpulan kecil bagi membina kemahiran.3.1.3. Tanpa keyakinan dan motivasi ini pandangan guru kepada kepentingan LDP akan menurun. dan pentadbiran di samping meningkatkan Tindakan pihak pejabat pendidikan daerah ialah mengumpulkan data-data ini dan diserahkan kepada jabatan pendidikan negeri. Beberapa Cadangan Setiap sekolah perlu menjalankan analisis keperiuan LDP sebelum guru- guru dihantar untuk sesuatu kursus. 5.3 5. Keadaan ini ditunjukkan dalam kajian ini dimana secara umumnya tidak menyenaraikan mana-mana kursus sebagai sangat diperlukan seolah-olah tidak ada yang mustahak bagi mereka.3. Para pentadbir juga perlu mempunyai satu analaisi terhadap keperluan LDP di kalangan staf bukan akademik agar dapat menyelesaikan masalah perkeranian produktiviti organisasi. 5. Objektif kursus selain dari membina keyakinan dan motivasi perlu lebih terfokus kepada aspek teknik pengajaran terkini.2 Setiap kursus yang dilaksanakan perlu menekankan kepada aspek membina keyakinan clan motivasi untuk guru-guru dapat menggunakannya apabila pulang ke sekoiah. Daripada maklumat ini jabatan pendidikan negeri dapatlah mengatur kursus-kumus yang bersesuaian dengan kehendak guru-guru dan sekolah.3. 6.Kaedah mesyuarat dan taklimat juga dipandang tidak sesuai dan kurang berkesan kerana ia biasanya lebih didominasikan oleh penceramah kursus daripada peserta kursus sebagaimana pandangan Tindal dan Doyle (1987 ).

Kegigihan mereka semasa berkursus akan dinilai dalam menentukan prestasi kerja mereka pada tahun berkenaan.3. kursus pengukuhan. 5. maka disyorkan pihak-pihak berkenaan mengutamakan LDP berikut : a) Kursus-kursus yang berkaiatan dengan kurikulum terutamanya kursus mengenai teknik pengajaran terkini. 5.4 Latihan-latihan yang diikuti oleh guru-guru perlu juga dikaitkan dengan peningkatan dalam kerjaya. b) Kursus-kursus yang berkaitan dengan teknologi seperti kursus penggunaan komputer dalam pendidikan dan kursus pemilihan. ssperti video / filem diharap 83 . penyediaan dan penggunaan alat bantu mengajar.Dengan sadikit kemahiran yang didapati semasa kursus diharap dapat membina ksyakinan untuk guru-guru mengamalkannya di bilik darjah.6 Seboleh-bolehnya bagi setiap LDP yang diselenggarakan perlu Penggunaan menitikberatkan tentang kaedah penyampaian yang lebih berkesan. kursus dalam perancangan pengajaran dan kursus dalam pengurusan kurikulum.3. Pendedahan kepada teknik pengajaran terkini termasuk penggunaan pelbagai bahan multimedia perlu diberi perhatian yang serius oleh pihak pengelola. Cl Kursus-kursus yang berkaitan dengan hal ehwal murid sepetii kursus pengurusan motivasi pelajar. dan pelabagi media dapat menghasilkan penyampaian yang lebih efektif.5 Berdasarkan kajian yang telah dijalankan. 53. pengayaan dan pemulihan pelajar dan kursus pengurusan disiplin pelajar. perkara ini perlu diperjelaskan kepada guru-guru sebelum mereka menghadiri sesuatu kursus. lebih banyak alat bantu mengajar .

Para pentadbir perlu peka kepada guruguru yang telah abis berkursus supaya dapat menghargai pengetahuan yang ditimba oleh guru-guru berkenaan daripada kursus yang dihadiri.kajian yang lebih meluas meliputi pelbagai aliran sekolah perlu dijalankan.1 Satu kajian keperluan latihan dalam perkhidmatan yang lebih terperinci yang meliputi setiap guru bagi setiap mata pelajaran yang diajar. matematik.3. 5.2 Kajian mengenai keberkesanan guru-guru yang mengikuti kursus-kursus perlu dibuat agar memastikan sumber kewangan .3.4 Cadangan Untuk Penyelidikan Seterusnya 5. 5.4. masa dan tenaga mencapai objektif yang diharapkan.5. Pada masa ini kurang ada penilaian akan keberkesanan sesuatu kursus itu memandangkan kerajaan membelanjakan sejumlah wang yang besar untuk latihan 84 . Caranya ialah dengan meminta guru-guru berkenaan memberi kursus dalaman kepada guru-guru lain di sekolah agar mereka juga dapat memanfaatkan kursus itu. bahasa dan lain- lain. Sikap guru-guru yang tidak memandang mana-mana kursus sebagai sangat diperlukan menampakkan satu ciri yang tidak serius dalam mengikuti kursus. Oleh itu penulis mencadangkan agar lebih banyak kursus yang berbentuk mengubah sikap guru-guru terhadap kursus-kursus itu perlu dijalankan berbanding dengan hanya berbentuk untuk guru meningkatkan ilmu pengetahuan. Walaupun ada kajian lepas telah dibuat mengenai sesetengah dari subjek tiu . Misalnya satu kajian perlu dibuat tentang keperluan latihan untuk guruguru sains.4.8.7. 5.

C.Malaysia . Arfah A. Seminar Nasional Ke-2 Pengurusan Pendidikan . Kuala Lumpur. 85 . P. Trainina and Development Joumal. Bell.Mac Millan Publishing Company. 1987. Black .H.Wadsworth. (1982) Professional Development of Teachers.Guilford Society For research Into Higher Education. Open Billings. Birmbrauer. MC. Kementerian Pendidikan Malaysia. Azmi Zakaria (1988) Perception of Industrial Tarinina Skills : Tesis Doktor Falsafah .D.No. Encwlopedia of Educational Research . (1977) The Nature and scope of Staff Development in Institutions of Higher Education. D. Pahang. Jurnal Pendidikan Bahasa. And Day. R. (1995) Some Aspects of Staff Development in International Schools : International Journal of Education Management. University of Michigan. Bass B.4. Abdul Rahim Selamat (1992) Teknolwi Dalam Penaurusan Latihan. and Armstrong . of Teachers. lnstitut Bahasa.L.(1966) Traininn In Industry : The Manaaement of Learninq. M. lnstitut Pendidikan Malaysia.Kementerian Al-Ramaiah (1992) Kepimpinan Pendidikan : Cabaran Masa Kini . Azhar lsmail(1986) In-Service Training of Historv Teachers For The Improvement of History Teaching.E. Kuala Lumpur. A& (1992) Managing Teachers And Their Roles: Training.(1991) Manaaina The Professional Develooment University PressGreat Britain. Selangor. Vol. Iowa state Universii.Abdul Rahim Awang (1992) An Assessment of Field-Level Extension Agent Inservice Training Needs Related to The Educational Process As perceived By Extension Personnel In Sabah Sate.New York. Brighton. Alkin. Tesis Doktor Falsafah : University of Sussex.(eds) Staff Develooment In Higher Education. Vol3.Sept.A. dan Vaughan . Aminudin Baki Sri Layang.9. Ed. Motivation And Assessment.Belmont. Doctoral dissertation.J. And Simmonds K.(1987) Trouble-Shooting Your Training Program. IBS Buku Sdn Bhd. in Elton T.University of Pittsburg Bahagian Pendidikan Guru (1994) LaPoran Kaiian Keberluan Latihan Untuk GuruGuru. Tiniauan Di lnstitut Aminudin Baki. Petaling Jaya. Amir Mohd Saleh (1993) lnsevice Trainina Needs Assessment For Malavsian Secondary School Teachers. 6th.

dan Schramm W.H.C.Implementina ..S.T. 1987. J.Feb. July 1987..Aubum UniversityUnited States. (1987) Management Training EvaluationAn Update : Trainina and Development Journal.R..63 (11 Burgess . and Ladd.Expert Opinion and Research . 1 O(4). R.. H.D.G. S..And Preferred Inservice Prooram FeaturesDissertation Abstract (Ed. Clegg.. M.R.(1994) Analvsis of Alabama Phvsical Educator Teachina Concerns.Boyd.Output & Development. Model For Staff Browne.L. London. In-Service Education And Training and Development Burkhard.. T. J. University of Arkansas. (1987) Four Principles of Training.Process. Chu G.S (1988) An Assessment of Inservice Trainina Needs of Child Care Teachers in AtkansasEdDegree. Jr. Falmer Press.Exploratory Field Study of Training Motivation. (1987) Employee Training In America.C.dan Chenoweth . dan Ritchie. Chapados. Teachers Professional Development (1991) . (1991) Cognitive Apprenticeship: A Model Of Staff Development For Implementing Technology In SchoolsContemDorarv Education. H. L.3a (31. et al (1993) . Trainina and Development Joumal. (1988) A Checklist for Planning Successful Training Programs. Paine F.C.T. 18. I. Vol. Carrel .Group and Oroanization Manaaement. (1972) The Relative Effectiiness of Training Methods . mplication For Making At The Individual And System Leveljn Hughes.H.Dec. Bushnel1. (1987) Teacher Rating of Professional Development Needs.Trainina Journal. (1989) The North Dakota Wholistic Development.G. Washington D.R.R.25. M. R. J.dan lvacevich J.C.P. (1993) in Dobbins.Personnel Psvcholoov.S (1990) Input.C.W. 1987 Conkle. The Australian Council for Educational Research Ltd. LondonThe Falmer Press. Training Caffarella . : National Association of Educational Broadcasters. 86 . D. Catherine.R.D) . And Hochheiser . Clark. Conners. D. Rentfrow D. Inservice Needs.s. 39 (3) : A Model For Evaluating training. Bradley. Journal Of Staff Development.t. (1967) Learnina From Television : What The Research Saw.T. D. Traininq & Development Journal. (1991) Staff Development .Sage Publications Inc.Australia.

Jurnal Guru ke-6 . K.Universiti Kebangsaan Malaysia.S.London.England.Perseosi Guru-Guru terlatih Terhadap Kursus Khas Penoaiaran Bahasa Melavu.Dalziel.Prentice Hall Englewood ClilTs. J. (I 987) School District Approval For Staff Development : “garbage can” decision making.III: Charles Thomas. Elton. Petaling Jaya.Kementerian Pendidikan. (1990) Evaluating Training Results. Ee Ah Meng.H.Trainina Fielding. D.Penerbit Fajar Bakti Sdn.U.Virgina : ASCD.A. Bhd.O.22 (21 Gable. dan Schalock.Jawatankuasa Pengelola Perayaan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Policy And Management. G.I 980-81. EPRD ( Bahagian Perancangan Dan Penyelidikan ) (1981) Kaiian Menaenai Kursus Dalam Perkhidmatan Untuk Guru-Guru .S. (1990) Staff Development.Center For Educational Fenstermacher. Gower Handbook of Traininn And Develooment. Hassan Abu Bakar (1994) Potential lnfrastruktur Dan Organisasi Untuk Pendidikan Jarak Jauh. Erickson.Tesis Sarjana Pendidikan . & Development Journal. Fullan.G.) dan Kopp. (1990) Staff Dvelopment For The Practitioner :Planina.C. W.KluwerNijhoff.The Elementarv School Journal. (1974) Methods of Training.G. D. Vol. (1988) Staff Development In Human Service OrganisationqNew Jersey. B. ME. P.G. L. Urban Education. Innovation And Institutional Development dalam Bruce Joyce (Ed. (1986) Promotina The Professional Development of University of Oregon. Harvey. Malaysia. R.Procedures. In Proceedings of The Manchester Conference On The Training of University Teachers. Teachers And Aministrators.B.Gower Publishing Co.Boston. (1991) Organisational Training Needs.Edited by John Prior. Kuala Lumpur. (1985) Determining The Value Of Staff Development. dan Berliner. R.C.Coordinating Committee for The Training of University Teachers. R.85 Fitch. 87 . D. Ltd. (1986) Instrument Development in The Affectii Domain. Hashim Othman (1989). M . Furman. Alexanderia.Pratices And AssessmentSpringfieId.(1990) Pedasrooi : Pendekatan Berseoadu.) Chanoina School Culture Through Staff Develooment. D..

International Review of Education. Jumal Penaurusan Pendidikan. 88 . Kaufman. ---------------------(1991) Perkembangan Staf Sekolah. Jossey-Bass. MS. Bil.PA : Technomic Publishing.(1987) Inservice Education and Staff Development In Australia.University of Southern California. San Francisco. K. Jeffs.Restructurina . Korman.UNESCO. W. Long range Plan. Adult Learning. 16 (5) Jabatan Sains dan Matematik (1995) Petunjuk Keberkesanan Kursus Dalam Perkhidmatan.(1994) The Inservice Training of Principlas In Manaoement Competencies.Traininn & Development Journal. R.33.D. J. R dan Herman. Jilid 1.PA : Technomic Publishing.Education and Training. J. lnsitut Aminuddin Baki.Heytek. Maktab Perguruan Pasir Panjang. Hird. Kuala Terengganu.(1991) Strateoies Planning In Education :Rethinking. Kementerian Pendidikan Malaysia.And Revitalizing. Y (1994) A Studs of The Current State and The Needs of Teacher Trainino In Japanese Immersion Education In The United StatesDissertation Abstract (Ph. Dissertation Abstracts (Ph . Koshiyama. (1977) Oroanizational Modem Princioles Of Adult Behavior.A (1986) Motivation As A Consideration In Organisational Change And Staff Development Within A Peripatetic Support Group.Lancaster.Bentuk Dan Cara Pelaksaanaannya.41 Kaufman.United States. et al (1984) Andraaogv In Action : ADDhIino Learning. Jumal Wacana Pendidikan. Lancaster. (1985) lmolementina Coroorate Strateov :Usina Mananement. (1988) Plannina Education Svstems : A Result Based ADproach.dan Lowe. Laporan Seminar Kebangsaan Penilaian Keberkesanan KBSR.Vol. D). Johnes. Educational Management and Administration 14. . 2. J. Hussein Ahmad (1992) Keberkesanan Penvediaan Guru Dan Aktiviti Meninakatkan Profesionalisme Mereka.(‘l990) Changing Teacher Behavior : Effective Staff Development. E. l(7) Kaufman.V.Englewood CliffsPrentice-Hall. Knowles.E.R c!Q (1987) A Need Assessment Primer.Pahang Malaysia.D) . A. Hussey. University of PretoriaSouth Africa. H.

Lawrence , Met al (1974) Patterns Of In-Service Education.Gainesville,University Florida.

Of

Leela Mohd Ali (1992) A Studv of The Perceived Professional Needs Of ESL Teacher Educators In Malavsian Teacher Training Collwg, Thesis (MEd), Universiti Pertanian Malaysia,Selangor. Mahmood Jaafar, (1991) Profefssional Education Competencies Needed By Anricultural Teachers In The Mid-1990’s,Doctoral dissertation,Oklahoma State University. Main,A (1981) Universitv Teachinn For Their Imbrovement,Glasgow, and Learning ,A Comparative Studv of Strategies Doctoral dissertation, University of Strathdyle. Croom Helm Ltd.

---------- (1985) Educational Staff Development ,Australia,

Mathison, S. (1992) An Evaluation Model For Inservice Teacher educationEvaluation and Prooramme Planning, Vol.lS,New York,Pergamon Press Ltd. MC Gehee dan Thayer,D. W.(1961) Wiley. Traininn For Business And Industrial. New York:

Melnick,S.A.,Iwanicki,E.F. and Gable,R.K. (1989) Self Perceived Need For Staff Development Training,Are We Really Getting Better As We Get Older 3 Educational Research Quaerterly, Vol. 13, No.4 Moburg,L.G.(1981) Inservice Teacher Trainina In ReadinqUniversity Microfilm Internatinal, Michigan,USA. Mohammed Sani lbrahim (1992) Amalan Latihan dalam Perkhidmatan Untuk GuruGuru,Satu Perspektif Pengurusan.Seminar Nasional Ke-3.Penaurusar-r PendidikanKementerian Pendidikan Malaysia , lnstitut Aminuddin Baki. Mohd Zin Saidin (1996) Keoerluan Latihan Dalam Perkhidmatan Untuk Guru-Guru Dari Persepktif Guru-Guru Dan Pentadbir Sekolah Menenaah . Sajana Sains (Pengurusan ) ,Universiti Utara Malaysia. Mountford, A. L. (1993) A Teacher Trainina Workshop And Handbook For The Early Identification of Depression In Adolescents, Degree Dissertation abstarcts, Rutger The State University of New Jersey. Nadler (1981) Designing Trainina Proorams ;Boston:Addison Wesley. : The Critical Event Model

Neuman,D.E (1985) The Persuit of Validitv In Traininq : An Application .Phd. Tesis, University of Maryland. Noor Azmi lbrahim (1988) Inservice Courses And Teachers’ Professionalitv ; The Implementation of KBSR In Malavsia, Phd. Dissertation, University of Sussex.

89

Nowack,K. M (1991) A True Training Need Analysis, Traininn & Development Journal 45 Nunnally, J. C. (1978) Psvchometric Theory, New York, McGraw-Hill.

O‘Brien,S. B. (1993) Child Care Teacher perceptions Of Inservice Trainino And Traininq NeedsDissertation Abstracts,University of Virginia. Ong,C.S (1992) Effectiveness Of The In-Service Training Prooramme For Secondary School Princibals At Institute Aminuddin Baki, Tesis Sajana Pendidikan,Kuala Lumpur,University Malaya. Ong,C.Y (I 992) Teachers Improvement Through Staff Development : Problems And Issues, Prosidinn Seminar Pendidikan Ke-3, Sri Layang,Pahang, lnstitut Aminuddin Baki. Ovando, M. N. (1989) An-Effective Faculty Development Program : It Can Be Done. Educational Resources Information Center. . . ,. _. . . . . (1993) Individual Learning Modules. Journal Of Educational Management Volume 7, No. 3, University Press. Peterson,R (1992) Trainina Needs In WorkPlace,Kogan Page Ltd,London.

Pieper,R (1990) Human Resource Development : An International Comparison. New York:Walter De Gruyther Pont,T.C. (1991) Developina Effective Traininq : London ,Mc Graw Hill Book Corp.

Rowan,T.E,Capehart,E.,dan Sharpe,G.H.(1977) Characteristics of Successful In Service Training Programs dalam A.Obsborne (Ed.) An Inservice Handbook For Mathematics Education. Boston,VA : National Council of Teachers Of Mathematics. Ruddock, J. (1982) Teachers In P&nemhiD , Four Studies In Inservice Collaboration, New York, Longman Pte. Ltd. Sakamoto,C. M. (7 987) Procedures To Survev Postsecondarv Technical Education And Traininn Needs In Developina And Newlv Industrialized Countries, Dissertation (Ed. D),George Washington University. Schuler ,R.S dan Blood (1988) Effective Personal Management .Spone : Harper & Row.

Seagren,A.T.(1994) Trainina Needs Assessment Practices and Perceived Success Of Total Qualitv Manaaement,Dissertation Abstract (Ph.D), The University of Nebraska,United States. ShanMe ,R.R. (1988) Learnina University of Tennesses. Styles and Teachers In Service Education. Thesis Phd.

Sheal, P. (1992) The Staff Development Handbook, Kogan Page Ltd, London. Slavin,R.E. (1992) Research Methods In Education,Boston ,Allyn and Bacon

Sparks, M.G. dan Loucks-Horsley,S. (1990) Model Of Staff development dalam W.R. Houston,M.Haberman, dan J.Sikula (Eds.) Handbook Of Research On Teacher Education.New York : McMillan. Sullivan,K. U. (1992) Staff Develooment Stoughton. In Secondan, School . London : Hodder &

Synder,B. J. (1993) Analvsis of The Training Needs Of The Public School Business Manaaer,Dissertation Abstract-(Ed.0) ,Indiana University,United States. Tinda1,C.R. and Doyle,P.(1987) Journal,May 1987. Trainees-Who Dominated,Training and DeveloDment

Tucker,F. D. (1985) A Study Of The Training Needs Of Older Workers : implications For Human Resources Development Planning ,Public Personnel Management.1 4. Uma Sekaran (1992) Research Methods For Business.A Skill Building ADDroach,2nd Ed. New York, John Wiley Inc. UNESCO-APE10 (1986) School Based Inservice Traininq : A Handbook,Bangkok, UNESCO Regional Oftice For Education In Asia and The Pacific. Unit Latihan Dan Kemajuan Staf (1994) Laporan Keoerluan Latihan Untuk GuruGurqBahagian Pendidikan Guru,Kuala Lumpur ,Kementerian Pendidikan Malaysia. Velappan,P. (1977) A Study of Priman/ School Teachers Attitude Changes Throuah Inservice Training In Phvsical Education,Thesis (M.Ed),Universiti Malaya,Kuala Lumpur. Wagner,W.(1993) Longitudinal Traininn Needs Assessment Of School Vocational Evaluations In Ohio, Phd. Dissertation AbstractqThe Ohio State University.

91

Vol. Harper Collins Publishers Inc.J. H dan Hargis . H. Wood. (1990) Assessing Training Result : It‘s Time to take the Plunge . 29. Wexley. J. Traininn & Develooment Journal -45 (2) Zimpher. dan Thompson. N.R. (1991) Develooina And Training Human Resource In Oroanisations.Second edition. L.N dan Lathan G. Journal Of Teacher Education.S.Ward . Zenger. (1976) Behavior Modification in Education : An Overview and a Model for Program Implementation. K.P. New York. F. 39 92 . Educational Leadershio.2 (1980) Guidelines For Better Staff Development. K. Bulletin of The British Pscvholoaical Societv. (1988) A Design For The Professional Development Of Teacher Leaders.

pengetahuan yang boleh digunakan sebagai pengurus.mempertingkatkan kelayakan profesional Kursus pembaharu& dalam teknik pengajaran _-_ __-. . 5. cL 4.I j.66 I 3. .---. Kursus bertukar pendapat dengan guru-guru . .2. 14. 8.--_-_ 10. 6..75 1. 1 MIN I 1 KEDUDUKAN I setuju setuju I setuju I 1 I setuju setuju setuju --_ __-setuju setuju setuju setuju I 1. diri. ---_ Kursus membiasakan diri dengan perkembangan 1. Kursus untuk menjalankan aktiviti-aktiviti 1 3 kepentingan . 4 7 Is-r.86 1 setuju setuju 12.03 2.59 kini I Kursus mendapatkan isi kandungan kurikulum. -_.. Kursus -_teknik pengajaran yang sesuai Il.76 1. Kursus kemahiran.-_. Kursus untuk bersuka-suka kerana dapat lepas dari kerja-kerja seharian sekolah. Kursus untuk kenaikan pangkat L / 2.57 Kursus untuk mendapatkan kemahiran baru ___--.89 2.___- OBJEKTIF MENGIKUT PERETUJUAN OWEKTIF MENGIKUTI KURSUS 1..--+I!1.40 sangat tidak setuju i d a k 93 .38 2. Kursus untuk bersama -sama dengan orang dewasa -__13..LAMPIRAN A : PEMERINGKATAN RESFONOEN .03 Kursus pengurusan sekolahl bilik darjah --_ - l I-----7.Kursus . .87 1.: t 3.Kursus mendapatkan pengetahuan mengurus _- 9..

H. Kursus peningkatan mata pslajaran 3 opsyeh . 3. I.09 3. 6.pertama 0 Kursus motivasi pelajar. 4.pengayaan-dan 3 . 2. 0 pemql!han pel. DAN TEKNOLOGI .07 7 ~~p&gukuhan. .LAMPIRAN B : PEMERINGKATAN KURSUS BIDANG KURlKULUM (HAL EHWAL MURID DAN TEKNOLOGI ASPEK KURIKULUM .M.3.-------‘-3. Kursus komputer dalam pendidikan Kursus teknik pengajaran terkini.01 Diperlukan bahasa Malawia 94 . Kursus peningkatan isi kandungan Kursus pengurusan disiplin pelajar MIN KEDUDUKAN Diperlukan Diperlukan Diperlukan Diperlukan Diperlukan Diperlukan Diperlukan 319 --.07 7 3. Kursus perancangan pengajaran dan pembelajaran 7.E.14 3.

1 -22.M.80 2.E. Kursus pengajaran bukan opsyen 24. Kursus komunikasi luar darjah ---I__-_--.61 Diperlukan Diperlukan Diperlukan Diperlukan -23.81 2. DAN TEKNOLOOI i----l 1 MIN I I KEDUDUKAN 21.70 2. Kursus akhbar dalam darjah ASPEK KURIKULUM._ 2. Kursus pencerapan pengajamx .H.

---.. Tayangan video/ fibm 9.-___--------__ 19. Menggunakan alat pandang dengar 2. Kepintaran emosi (EQ) 1 O.LAMPIRAN C : PEMERINOKATAN LAlN-LAlN LAIN-LAIN KURSUS DAN KAEDAH LATIHAN MIN 3.Syarahan __ .46 Diperiukan Diperlukan .- 2..TQM -.3._-------- 2..82 Diperlukan Diperlukan Diperlukan I 1. Perbengkelan .- 18.27 3.49 2.Kuliah -._ 3.--.20 KEDUDUKAN Diperlukan Diperlukan Dipetlukan KURSUS DAN KAEDAH LATIHAN 1. Budaya sekolah .21 .03 2.07 2.

Saya yang benar. . KEPERLUAN LATIHAN . . . . . Terima kasih.PERKHIDMATAN UNTUK OURUIOURU. . Datadata yang dikumpulkan ini adalah semata-mata digunakan untuk kajian bagi mengenal pasti keperluan latihan dalam perkhidmatan untuk guruguru. . . Sila ambil perhatian bahawa tuan / puan membaca arahan pada setiap bahagian dengan betul sebelum menjawab soalan-soalan berikutnya. . . Encik/Cik/ Tuan / Puan. . .. SINTOK.. . .APPENDIKS I SEKOLAH SISWAZAH UNIVERSITI UTARA MALAYSIA. . . . . KEDAH DARUL AMAN. . . . Saya merakamkan ucapan terima kasih kerana sudi menjadi responden dalam kajian saya sebagai memenuhi sebahagian daripada kehendak untuk mendapat ijazah Sarjana Sains ( Pengurusan ) dari Unlversiti Utara Malaysia . . . . . . . . . Hasil kajian ini mungkin berguna bagi mengetahui bidang kursus yang diperlukan oleh guruguru semasa. Data-data kajian ini akan disimpan secara sulit oleh penyelidik sendiri dan tidak akan disebarkan ke mana-mana pihak sekalipun . (KHOO TENG SENG ) 97 . Sekian. . . . . . .

JANTINA 1 . 1. JAWATAN :3456- ( 1 4. Opsyen pertama & bukan opsyen 4.Lelaki 2 . Pengalaman Mengajar 12345- Kurang dari 5 tahun 5 hingga 10 tahun 1 1 hingga 15 tahun 16 hingga 20 tahun 20 tahun lebih 5. Opsyen pertama & kedua 3. Opsyen kedua & bukan opsyen 1 98 . Mata Pelajaran Mengajar 1.Perempuan 1 234520 hingga 25 tahun 26 hingga 30 tahun 31 hingga 36 tahun 37 hingga 45 tahun 46 tahun ke atas Guru Besar PK (Kurikulum ) PK (HEM) PK (Kokurikulum) Penyelia Petang Guru Penolong (Biasa) ( 1 2. Bagi item di bahagian ini. catatkan nombor yang sesuai dalam kotak yang disediakan.APPENDIKS 1 Bahagian A. Opsyen Pertama ( 2. UMUR ( 1 3.

. Untuk bertukar-tukar per&pat dengan guru-guru daripada sekolah lain. . Untuk bersuka-suka kerana dapat lepas dari kerjakerja harian sekolah. 12340 12340 12340 12340 12340 12340 12340 12340 1 2 3 4 () 10. 2. Untuk mendapatkan teknik pengajaran yang boleh digunakan terus dalam pengajaran. . 3. bulatkan pilihan anda berdasarkan &ala yang diberikan di bawah . . . . 4.BAHAGIAN B Bagi kenyataan mengenai objektlf anda mengikuti kursus. . Untuk membiasakan diri dengan perkembangan terkini dalam bidang pengajaran.. . . 9. 5. . . 99 . 1 = sangat setuju 3 = tidak setuju 2 = setuju 4 = sangat tidak setuju Bulatkan kenyataan yang anda pilih Objektif saya mengikuti kursus dalam perkhidmatan ini adalah. . Untuk memastikan teknik pengajaran yang saya gunakan sekarang adalah bersesuaian. 1. _. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai sistem pengurusan sekolah / bilik darjah. Untuk menjalankan aktiviti-alctiviti bagi kepentingan diri saya yang tidak berkait langsung dengan tugas mengajar. 8. 7. . . . Untuk mendapatkan isi kandungan kurikulum yang boleh digunakan terus daiam proses pengajaran. 6. Untuk mendapatkan kemahiran baru / pengetahuan baru bagi meningkatkan kerjaya saya. Untuk mendapatkan isi kandungan kurikulum yang 1234() digunakan oleh guru untuk membuat pembaharuan besar dalam teknik pengajaran saya. . _.

Untuk mendapatkan kemahiran / pengetahuan yang be&Man bagi melayakkan diri untuk kenaikan paws. Skala yang digunakan ialah . 1234() ? 2. Kursus dalam pencerapan pengajaran. pun diperlukan. la bermaksud latihan ini perlu disegerakan perlaksanaannya. Sila fahami kenyataan berikut sebelum anda menjawab soalan-soalan ini. Kursus dalam pengurusan kurikulum 16. la bermaksud latihan ini langsung tidak relevan untuk diberikan kepada guru-guru.Untuk mendapatkan kemahiran / pengetahuan yang boleh digunakan guru sebagai seorang pengurus di sekolah. Untuk mempertingkatkan kelayakan profesional saya 12340 1234() 1234() 14. 4= Sangat diperlukan . la bermaksud jika latihan ini tidak dilaksanakan tidak menjejaskan prestasi guruguru. 2 = Kurang la bermaksud latihan ini boleh ditangguhkan perlaksanaannya lebih lama lagi. Kursus dalam perancangan pembelajaran pengajaran1234() 1234() 17. 3 = Diprlukan . Untuk bersama-sama dengan orang dewasa berbanding dengan para pelajar. 1 2 3 4 ( ) . BAHAGIAN C Soalan-soalan berikut adalah untuk menunjukkan tingkat keperluan latihan dalam perkhidmatan yang anda fikir diperiukan . i 3. 1 = Tidak diperiukan. Arahan : Bulatkan jawapan yang anda fikirkan sesuai ASPEK KURIKULUM 15.11 .

Kursus pengukuhan . 101 1 2 3 4 1 2 3 4 ‘I 2 3 4 ( ) ( ) ( ) 1 2 3 4 ( ) . Kursus pengurusan motivasi pelajar. 23. penyediaan dan panggunaan alat bantu mengajar. 34. Kursus pengurusan ko-kurikulum. 19. Kursus kefasihan Bahasa lnggeris . Kursus pengurusan komputer dalam pendidikan. 30. 27. 26. Kursus bimbingan dan kaunseling. Kursus pemilihan . Kursus peningkatan kualiti pengajaran mata pelajaran opsyen kedua. 28.18. 24. 1 2 3 4 () 12340 12340 1 2 3 4 () 1 2 3 4 ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 ( ) () ASPEK TEKNOLDGI 32. Kursus peningkatan kualiti pengajaran mata pelajaran opsyen utama. Kursus peningkatan kualiti pengajaran mata palajaran bukan opsyen. 20. 31. 33. 1 2 3 4 ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 ( ) ( ) ( ) () () 1 2 3 4 () ASPEK HAL EHVVAL MURID 25. Kursus kefasihan Bahasa Malaysia. pengayaan dan pemulihan pelajar. Kursus dalam peningkatan isi kandungan bidang pelajaran yang diajar. Kursus komunikasi / perhubungan di bilik darjah. Kursus pengurusan teknologi pendidikan. 21. 35. Kursus pengurusan pusat sumber sakolah. Kursus berkaitan teknik pengajaran yang terkini. Kursus komunikasi / parhubungan dalam bilik darjah 29. 22. Kursus pengurusan disiplin @ajar.

Kursus kepintaran emosi (Emotional Intelligence ) 1 2 3 4 ( ) BAHAGIAN D Pada pandangan anda . 41. Kursus pengenalan Sekolah Bestari (SMART SCHOOL ) 1 2 1 2 3 4 3 3 4 4 ( ) () ( ) 1 2 Lain-Lain Bentuk Kursus : 39. Kursus pambentukan budaya dan iklim sekolah. Sila bulatkan nombor pilihan anda mengikut skala berikut : 4 = paling berkesan 2 = tidak berkesan 3 = berkesan 1 = paling tidak berkesan 102 . apakah kaedah kaedah yang berkesan yang patut digunakan untuk kursus / latihan dalam perkhidmatan bagi guru-guru. Kursus perhubungan manusia . Kursus pengajaran kemahiran berlIkir. Kursus pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) 43. Kursus akhbar dalam darjah. 44. 40. Kursus pengurusan koperasi 46. Kursus pengurusan mesyuarat 45. 37. 1234() 1234() 1234() 1 2 3 4 ( ) 1234() 1234( 1 1 2 2 3 3 4 4 ) () () 47. Kursus pengurusan tekanan kerja. Kursus kemahiran reka cipta dan kreativiti. Kursus teknologi maklumat ( INTERNET ) 38.36. 42.

Sumbangsaran. Perbengkelan. Syarahan Tayangan video / filem. 49. Persidangan ( perbincangan ). . 53. 52. 54.46. Main peranan Taklimat Menggunakan alat pandang dengar. 55. 56.I234 () 12340 12340 1 2 3 4 () 51. Kuliah Tele sidang 12340 1 2 3 4 ( ) 12340 -I234 () 12340 12340 103 . 57. 50.

.... Saya merakamkan ucapan terima kasih kerana sudi menjadi responden dalam kajian saya sebagai memenuhi sebahagian daripada kehendak untuk mendapat ijazah Sajana Sains ( Pengurusan ) dari Universiti Utara Malaysia ..... Datadata yang dikumpulkan ini adalah semata-mata digunakan untuk kajian bagi mengenal pasti keperluan latihan dalam perkhidmatan untuk guruguru..APPENDIKS 2 SEKOLAH SISWAZAH UNIVERSITI UTARA MALAYSIA... Sekian. (KHOO TENG SENG ) 104 . KEDAH DARUL AMAN. Encik/Cik/ Tuan / Puan.. SINTOK.. Sila ambil perhatian bahawa tuan / puan membaca arahan pada setiap bahagian dengan betul sebelum menjawab soalan-soalan berikutnya. .... Terima kasih. KEPERLUAN LATlHAN DALAM PERKHIDMATAN UNTUK GURU-GURU.. Saya yang benar........ Hasil kajian ini mungkin berguna bagi mengetahui bidang kursus yang diperlukan oleh guruguru semasa...... .. Datadata kajian ini akan disimpan secara SUM oieh penyelidik sendiri dan tidak akan disebarkan ke mana-mana pihak sekalipun ...

Opsyen Pertama ( 2.Guru Besar 2.PK (Kurikulum ) 3PK (HEM) 4PK (Kokurikulum) 5. catatkan nombor yang sesuai dalam kotak yang disediakan. 1. JAWATAN 1 . UMUR 1 2 3 45 - 20 hingga 25 tahun 26 hingga 30 tahun 3 1 hingga 36 tahun 37 hingga 45 tahun 46 tahun ke atas ( 1 3.Lelaki 2 . Bagi item di bahagian ini. JANTI NA 1 .Penyelia Petang ( 1 4. Opsyen pertama & bukan opsyen 4. Pengalaman Mengajar 1 2 3 4 5 - Kurang dari 5 tahun 5 hingga 10 tahun 1 I hingga 15 tahun 16 hingga 20 tahun 20 tahun lebih ( 1 5.APPENDIKS 2 Bahagian A. Mata Pelajaran Mengajar 1. Opsyen pertama & kedua 3. Opsyen kedua & bukan opsyen ) 105 .Perempuan ( 1 2.

4.Untuk mendapatkan isi kandungan kurikulum yang digunakan oleh guru untuk rnembuat pembaharuan besar dalam teknik pengajaran guru 106 . . . . . 2. . . . .. . 5. Untuk mendapatkan kemahiran baru / pengetahuan baru bagi meningkatkan kerjaya guru.BAHAGIAN B - Bagi kenyataan mengenai objektif anda mengikuti kursus. . 1 2 3 4 () 12340 12340 12340 12340 12340 12340 12340 1 2 3 4 ( ) 1234() ?O. . _ . . I. . . 1 = s a n g a t s e t u j u 2 = setuju 3 = tidak setuju 4= sangat tidak setuju Butatkan kenyataan yang anda pilih Objektif saya menghantar guru-guru mengikuti kursus dalam perkhidmatan ini adalah. Untuk bersuka-suka kerana dapat lepas dari kerjakerja harian sekolah. Untuk mendapatkan teknik pengajaran yang boleh digunakan terus dalam pengajaran. . Untuk memastikan teknik pengajaran yang guru gunakan sekarang adalah barsesuaian. buiatkan pilihan anda berdasarkan skala yang diberikan di bawah . Untuk menjalankan aktiiiti-aktiviti bagi kepentingan diri guru yang tidak berkait langsung dengan tugas mengajar. . 7. 6. . 3. Untuk bertukar-tukar pendapat dengan guru-guru daripada sekolah lain. Untuk mendapatkan isi kandungan kurikulum yang boleh digunakan terus dalam proses pengajaran. 9. . . Untuk membiasakan guru dengan perkembangan terkini dalam bidang pengajaran. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai sistem pengurusan sekolah / bilik darjah. 8. .

13.Untuk bersama-sama dengan orang dewasa berbanding dengan para pelajar.Untuk mempertingkatkan kelayakan profesional guru 14. Arahan : Bulatkan jawapan yang anda fikirkan sesuai . la bermaksud latihan ini langsung tidak relevan untuk diberikan kepada guru-guru.Untuk mendapatkan kemahiran I pengetahuan yang boleh digunakan guru sebagai seorang pengurus di sekolah. 107 1234() 1234() 1234() . 4= Sangat dlperlukan la bermaksud latihan ini perlu disegerakan perlaksanaannya. 1234() 12. Untuk mendapatkan kemahiran / pengetahuan yang berkaitan bagi melayakkan diri untuk kenaikan pangkat. la bermaksud latihan ini boleh ditangguhkan perlaksanaannya lebih lama lagi. Kursus dalam pengurusan kurikulum 16. 3 = Dlperlukan 2 = Kurang dlperlukan. 1 2 3 4 () 1234() 1234() BAHAGIAN C Soalan-so&n berikut adalah untuk menunjukkan tingkat kepertuan latihan dalam perkhidmatan yang anda fikir diperlukan .11 . Kursus dalam pencerapan pengajaran. Skala yang digunakan ialah . 1 = Tldak dlperlukan. Kursus dalam perancangan pengajaranpembelajaran 17. ASPEK KlJRlKULlJM 15. Sila fahami kenyataan berikut sebelum anda menjawab soalan-soalan ini. la bermaksud jika latihan ini tidak dilaksanakan pun tiik menjejaskan prestasi guru-guru.

Kursus komunikasi / perhubungan dalam bilik darjah 29. Kursus pengurusan motivasi pelajar. Kursus pengurusan teknologi pendidikan. 1 2 3 4 () 12340 12340 1 2 3 4 () 1 2 3 4 ( ) 1 2 3 4 1 2 3 4 ( ) ( ) ASPEK TEKNOLOGI 32. 23. Kursus pengurusan disiplin pelajar. Kursus kefasihan Bahasa lnggeris . 31. 30. Kursus peningkatan kualiti pengajaran mata pelajaran opsyen utama. 21. 22. Kursus dalam peningkatan isi kandungan bidang pelajaran yang diajar. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ( ) ( ) ( ) ( ) 34. Kursus berkaitan teknik pengajaran yang terkini. penyediaan dan penggunaan 108 . 19. Kursus komunikasi / perhubungan di bilik darjah. 35. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 2 3 3 4 4 ( ) ( ) ( ) ( ) () () 1 2 3 4 () ASPEK HAL EHWM MURID 25. Kursus pengukuhan . pengayaan dan pemulihan pelajar. 26. Kursus pemilihan .18. Kursus bimbingan dan kaunseling. 20. Kursus peningkatan kualiti pengajaran mata pelajaran bukan opsyen. Kursus pengurusan komputer dalam pendidikan. 27. 28. Kursus kefasihan Bahasa Malaysia. Kursus pengurusan pusat sumber sekolah. 33. Kursus pengurusan ko-kurikulum. Kursus peningkatan kualiti pengajaran mata pelajaran opsyen kedua. 24.

Kursus teknologi maklumat ( INTERNET ) 38. Kursus pengurusan mesyuarat . Kursus kepintaran emosi (Emotional Intelligence ) 1 2 3 4 ( ) BAHAGIAN D Pada pandangan anda. 42. Kursus pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) 43. Kursus pengurusan koperasi . Kursus pengurusan tekanan kerja. 40. 46. Kursus pengenalan Sekolah Bestari (SMART SCHOOL ) 1 1 2 2 3 3 4 4 () () 12340 Lain-Lain Bemtuk Kursus : 39.alat bantu mengajar. 44. Kursus pengajaran kemahiran berfikir. 37. Kursus akhbar dalam darjah. Kursus perhubungan manusia . Kursus pembentukan budaya dan iklim sekolah. 41. 45. 36. Kursus kemahiran reka cipta dan kreativiti. apakah kaedah kaedah yang berkesan yang patut digunakan untuk kursus I latihan dalam perkhidmatan bagi guruguru. Sila bulatkan nombor pilihan anda mengikut &ala berikut : 4= paling berkesan 3 = berkesan 1 = paling tidak berkesan 2= tidak berkesan 109 . 1234() 1234() 1234() 1 2 3 4 1234( 1234( 1 1 2 2 3 3 4 4 ( ) ) ) () () 47.

54. 56. Kuliah Tele sidang 12340 12340 12340 12340 110 . 57. 49. 53. 55. Syarahan Tayangan video / fitem. 52. 50.48. Perbengkelan. Sumbangsaran. Main peranan Taklimat Menggunakan alat pandang dengar. Persidangan ( perbincangan ). 1 2 3 4 () 12340 12340 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 ( ) () ( ) 51.

Kementerian Pendidikan Malaysia. Khoo Teng Seng.” diluluskan 2. 3 DAN 5._-. KEMENTERiA. MD. . “ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “ CJNTAILAH BAHASA KITA ” Saya yang menurut perintah. Sekian. NOR) b. KARIM’B. !i0604 K U A L A LUMPWR ___“. Jabatan-Jahatan Dan Institusi-Institusi Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Ad&h saya diarah untuk memaklumkan bahawa permohonan tuan untuk men. I60 Jalan 7. Kebenaran bavi munakan Samuel kaiian perlu diperolehi daripada Ketua Bahapian/PenParah Pendidikan Negeri yang berkenaan: .-- Huj. b.~h’.h. (DR.BAHAG1AN Pl5RANCANGA.Ci PENDIDIKAN.. Kelulusan ini adalah berdasarkan kepada hanya apa yang terkandung di dalam cadangan penyelidikan yang puan kemukakan ke Bahagian ini. 34000 Taiping.jalankan kqjian mengenai “Perspektif Guru-Guru Sekolah Rendah Dan Pentadbir Sekolah Tentang Keperluan Latihan Dalam Perkhidmatan Perguruan.-.3 . Perak.dan: KPtBPPP) 13/l 5 En. Tuan juga dikehendaki menghantar senaskhah hasil kajian tuan ke Bahagian ini sebaik sahqja selesai kelak._ I------. T. Perak. ABD. Pendaftar Besar Sekolah-Sekolah dan Guru-Guru. PUSAT BANDAR DAMANSARA. Sentosa. Tuan. Tmn._ --. DAN PENYELIDIKAN PkNDIDlK.p. Pengarah Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan. Kehenaran Bagi Menjalankan Kajian Ke Sekolah-Sekolah.‘BLOK J.p. Satu Kajian Di Sek-Sek.” -_-.. Rendah Di Daerah Larut Matang. PARAS 2.

Dekan. .k: Pengarah . da&an Penditlikan Perak. CJUM. Sekolah Siswazah.s.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful