You are on page 1of 140

2012/2013

Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) ( ) ( ) ( ) UPU Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Dengan Kepujian Bachelor of CommuniCation with Honours UA02 4 8 . (Mass communication media)(Organization Exchange)(Family relation) (Interpersonal), (Development communication), (Organization communication), (Communication Technology), (International Affair) Tourism management( ). . (University Course), (Core Course)(Elective)., , (Group A), (Add Drop Course). : - - : -(Radio Announcer) -(Public Relations) -(Media Planner) (A) Universiti Course

www.quansheng.org


Tamadun Islam Dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Commucation I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

2012/2013

(B) Komponen Teras Program Pengantar Sains Sosial Pengantar Penulisan Pengantar Komunikasi Teori Komunikasi Komunikasi Dlm. Organisasi Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) & Masyarakat Statistik Utk. Sains Sosial Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan Pengantar Pengurusan Pengantar Teknologi Media Asas Sistem Multimedia Kaedah Penyelidikan Komunikasi Komunikasi Kemanusiaan Media dan Masyarakat Komunikasi Antarabudaya Penulisan Korporat Perhubungan Awam Undang-undang Dalam Komunikasi Pengurusan Penerbitan Komunikasi Kepemimpinan Pengurusan Komunikasi Strategik Audit Dalam Komunikasi Komunikasi Korporat Latihan Ilmiah Praktikum

www.quansheng.org

2012/2013

(C) Komponen Elektif Program Pelajar dikehendaki memilih SATU (1) daripada bidang pengkhususan atau bidang minor yang berikut : i. Komunikasi Perubahan Sosial Komunikasi Perubahan Sosial Komunikasi Pembujukan Kewartawanan Pembangunan Pemasaran Sosial Analisis Media Antarabangsa Seminar Komunikasi Utk. Perubahan Sosial ii. Komunikasi Organisasi Komunikasi Organisasi Komunikasi Perundingan Komunikasi Dan Perubahan Organisasi Kemahiran Komunikasi Kepengurusan Komunikasi dlm Kumpulan Kerja Seminar Komunikasi Organisasi iii. Pengurusan Golf Pengenalan kepada Industri Golf Pengurusan Kelab Golf dan Resort Operasi Kedai Golf Pengurusan Golf Pengurusan Turf Isu-isu dalam Pengurusan Golf iv. Pengurusan Acara Introduction to Event Event Marketing Sociological Aspects of Event Management Event Design and Production Event Operations & Logistics Sport Tourism Event Management Contemporary Issues in Event Management MICE Management v. Teknologi Media

www.quansheng.org


Penulisan Media Kreativiti dan Estetika Media Psikologi Media Seminar Media Periklanan Interaktif Kewartawanan Foto vi. Pengurusan Industri Kreatif Pengenalan Industri Kreatif Pengurusan Bakat Psikologi Media Seminar Media Periklanan Interaktif Kewartawanan Foto vii. Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa Pengantar Sains Politik Diplomasi Hubungan Antarabangsa Dasar Luar Malaysia Politik Ekonomi Antarabangsa Undang-Undang Antarabangsa viii. PengurusanPelancongan Pilih ENAM (6) daripada kursus berikut Pengantar Pelancongan Pemasaran Pelancongan Perancangan dan Pembangunan Pelancongan Polisi Pelancongan Pengurusan Operasi Hotel Pengurusan Resort Pemasaran Servis Dalam Pelancongan Pembangunan Produk Pelancongan Gelagat Pelancongan

2012/2013

(D)Kursus Elektif Bebas Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di di Pusat Pengajian yang sama atau kursus di Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut: Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan Prasyarat.

www.quansheng.org


Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

2012/2013

Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU Ijazah Sarjana Muda Teknologi Media Dengan Kepujian Bachelor of Media Technology with Honours UA60 . (Digital Commercial)(Electronic News)(Digital Communication), (Interactive Media)(Public Relation). , (Cyber Communication)(Photography). .

(University Course) , (Core Course) (Elective)

, , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


- - - : -(Computer Program Analyst) -(Web Designer) -(Web Administrator)

2012/2013

A. Universiti Course Tamadun Islam Dan Asia I Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Commucation I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum B. Programme Core Course Pengantar Pengurusan Pengantar Terjemahan Public Speaking Statistik Untuk Sains Sosial Teknologi Komunikasi Maklumat dan Masyarakat Pengantar Teknologi Media Asas Periklanan Asas Kewartawanan Asas Penyiaran Teori Media Media Visual Penulisan Media
www.quansheng.org


Fotografi Undang-undang dan Etika Media Kreativiti dan Estetika Media Kaedah Penyelidikan Media Psikologi Media Seminar Media Projek Ilmiah Latihan Industri

2012/2013

C. BIDANG TUMPUAN Pelajar dikehendaki memilih SATU (1) daripada Bidang Tumpuan yang berikut: i. Periklanan Digital Kreativiti dan Strategi Periklanan Penulisan Kapi Iklan Periklanan Interaktif Analisa dan Buatputusan dalam Periklanan Pemasaran Media Integratif Pengurusan Periklanan Digital ii. Kewartawanan Elektronik Penulisan Berita Laporan Berita Penyiasatan Penyuntingan Berita Kewartawanan Foto Pengurusan Kewartawanan Elektronik Analisa Kandungan Kewartawanan iii. Penyiaran Digital Penulisan Skrip Elektronik Penerbitan Radio Online Produksi Video Digital Pengurusan Penyiaran Digital

www.quansheng.org


Analisa Kandungan dan Khalayak Penyiaran D. KOMPONEN BAHASA ASING

2012/2013

Pelajar boleh memilih mana-mana kelompok bahasa asing yang ditawarkan oleh UUM CAS sebanyak 9 jam kredit iaitu dari kumpulan bahasa yang sama di tahap 1, 2 dan 3. E. ELEKTIF BEBAS Pelajar boleh memilih mana-mana satu kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut: a. Perlu memenuhi pra-syarat kursus tersebut jika diperlukan pra-syarat. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebaPengarahan Video

www.quansheng.org

2012/2013

Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) UPU Bachelor of Sciences with Honours (Information Technology) UC01 3 () (Analysis Of Algorithm and Data Structure), (Maths and Statistics for Information Technology), (Operation System), (Software Engineering) (Programming). . (University Course) , (Core Course) (Elective) , , (Group A), (Add Drop Course) : -

www.quansheng.org


- - : -(Computer Program Analyst) -(Web Designer) -(Web Administrator)

2012/2013

(A) Universiti Course Tamadun Islam Dan Asia I Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Communication I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

(B) Kursus Teras Program Sains Pemikiran dan Etika Asas Kewangan Pengaturcaraan Awalan Struktur Data dan Analisis Algoritma Sistem Pangkalan Data dan Capaian Maklumat Analisis dan Reka Bentuk Sistem Pengurusan Projek Teknologi Maklumat Asas Rangkaian Organisasi Sistem Komputer Sistem Pengoperasian Pengenalan Kepintaran Buatan Interaksi Manusia dan Komputer Matematik Untuk Teknologi Maklumat Struktur Diskrit

www.quansheng.org

2012/2013

(C) Bidang Tumpuan i) Pengurusan Maklumat Pengurusan Teknologi Maklumat Pentadbiran Pangkalan Data Pengurusan Sumber Maklumat Pengurusan Strategi Maklumat Keusahawanan IT

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Kaedah Penyelidikan dalam IT Statistik untuk Teknologi Maklumat Projek 1 Projek 2 ELEKTIF PENGURUSAN MAKLUMAT Pilih DUA (2) kursus dari senarai di bawah ATAU dari bidang tumpuan lain: Pengurusan Pengetahuan Seminar Dalam Pengurusan Maklumat ii) Kejuruteraan Perisian Kejuruteraan Perisian Pengaturcaraan Mudah Alih Pengujian dan Jaminan Kualiti Perisian Kejuruteraan Web Pengaturcaraan Masa Nyata Pembangunan Berasaskan Komponen PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Kaedah Penyelidikan dalam IT Statistik untuk Teknologi Maklumat Projek 1

www.quansheng.org


Projek 2 ELEKTIF KEJURUTERAAN PERISIAN Pilih SATU (1) kursus dari senarai di bawah ATAU dari bidang tumpuan lain: Pengaturcaraan Sistem Pembangunan Aplikasi Web iii.)Sistem Pintar Pengaturcaraan Logik Penemuan Pengetahuan Dalam Pangkalan Rangkaian Neural Pembelajaran Mesin Kejuruteraan Pengetahuan dan Sistem Pakar

2012/2013

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Kaedah Penyelidikan dalam IT Statistik untuk Teknologi Maklumat Projek 1 Projek 2 ELEKTIF SISTEM PINTAR Pilih SATU (1) kursus dari senarai di bawah DAN SATU (1) kursus dari mana-mana bidang tumpuan lain: Pemprosesan Bahasa Tabii Agen Pintar Sistem Logik Fuzi Algoritma Genetik iv) Rangkaian Senibina Sistem Komputer Konsep dan Protokol Penghalaan (Routing) Pengkomputeran Teragih Pengurusan Rangkaian Keselamatan Sistem dan Rangkaian

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

www.quansheng.org


Kaedah Penyelidikan dalam IT Statistik untuk Teknologi Maklumat Projek 1 Projek 2 ELEKTIF RANGKAIAN

2012/2013

Pilih DUA (2) kursus dari senarai di bawah DAN SATU (1) kursus dari mana-mana bidang tumpuan lain: Pembangunan Aplikasi Web Rekabentuk Rangkaian

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU Ijazah Sarjana Muda Sains Multimedia dengan Kepujian Bachelor of Sciences with Honours (Multimedia) UC12 ()

2012/2013

. (Computer Language and Programming), (Maths and Statistics for Information Technology), (Multimedia System), (WWW Programming), (Multimedia Database), (Analysis and System Statistics)(Computer Graph and Animation) , . (University Course) , (Core Course) (Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

: - - -

www.quansheng.org


- : -(Computer Game Designer) -(Web Developer) -(Computer Graphic Designer)

2012/2013

(A) Universiti Course Tamadun Islam Dan Tamadun Asia


Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Commucation I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

(B) Programmer Core Cources (i.) Kursus Teras Program Sains Pemikiran dan Etika Pengaturcaraan Awalan Organisasi Sistem Komputer Sistem Pangkalan Data dan Capaian Maklumat Analisis dan Reka Bentuk Sistem Matematik Untuk Teknologi Maklumat Struktur Diskrit Statistik Untuk Teknologi Maklumat Pengenalan Kepintaran Buatan Intelligence Asas Sistem Multimedia Bahasa Pengaturcaraan dan Pengarangan Interaksi Manusia dan Komputer Grafik dan Animasi Komputer Teknologi Audio Digital Pengaturcaraan WWW
www.quansheng.org

2012/2013

Rangkaian Sistem Multimedia Pangkalan Data Multimedia Teknologi Video Digital Perkhidmatan Teknologi Internet Seminar Multimedia Kaedah Penyelidikan Projek 1 Projek 2

(ii.) Kursus Elektif Pilih LIMA (5) kursus daripada senarai di bawah: Ergonomik Teknologi Realiti Maya Rekabentuk Berasaskan Pengguna Kejuruteraan Perisian Pembangunan Aplikasi Permainan Keusahawanan IT Teknologi Multimedia Mudah Alih dan Pengkomputeran Tersedia (C) Elektif bebas Pilih SATU (1) kursus elektif dari program/kolej lain dengan persetujuan pihak kolej.

(D) Latihan Industri

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Statistik Industri) Bachelor of Science with Honours (Industrial Statistics) UG06 4 ()

(Calculus) (Statistic Distribution Theory) (Statistical Quality Improvement)(Linear Algebra) (Business Forecast) (Manufacturing) (Logistic)(Service)

: - - - -

www.quansheng.org


: -(FactoryManager) -(Crew Members) -(Logistician) -(Manager) (A) University Courses Tamadun Islam Dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Commucation I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

2012/2013

(B) Programme Core Courses: Prinsip Ekonomi Pengantar Pengurusan Kalkulus I Algebra Linear Kalkulus II Persamaan Pembezaan Biasa Pemodelan Pemutusan Penjelajahan dan Pengitlakan Data Kebarangkalian dan Statistik Statistik Pentaabiran Pemodelan Regresi Teknik Pensampelan Peningkatan Kualiti Berstatistik Rekabentuk Ujikaji dan Analisis Analisis Multivariat Statistik Industri Projek I
www.quansheng.org


Statistik Industri Projek II Pengaturcaraan Awalan Sistem Maklumat dalam Oganisasi Praktikum

2012/2013

Kursus Elektif Program Pilih empat(4) daripada mana-mana kursus Elektif Program berikut : Analisis Berangka Analisis Data Hayat Kaedah Tak Berparameter Kaedah Peramalan Statistik Rasmi Topik Khas Dalam Statistik (C) Kursus Industri Teori dan Praktis Pengangkutan Perancangan Pengeluaran dan Operasi Pengurusan Sumber Manusia Dan pilih satu (1) kursus daripada setiap industri berikut: i) Industri Pengangkutan Pengurusan Pengangkutan Berrel Pengurusan Pelabuhan Lautan Pengurusan Perkapalan Pengurusan Pengangkutan Udara Perancangan dan Pengurusan Lapangan Terbang Pengurusan Logistik dan Pengangkutan ii) Industri Pembuatan Kejuruteraan Industri Kejuruteraan Sistem Pembuatan Perancangan dan Kawalan Pengeluaran iii) Industri Perkhidmatan Perancangan dan Pengambilan Pengurusan Perubahan Perundingan Perhubungan Perusahaan (D) Kursus Elektif Bebas

www.quansheng.org

2012/2013

Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana satu(1) kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di pusat pengajian yang sama atau kursus di pusat pengajian lain dengan mengambilkira perkara berikut:a. Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan PRASYARAT. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Pemutusan) Bachelor of Sciences with Honours (Decision Science) UG22

2012/2013

4
(Maths)(Statistics) (Science and Information Technology) Kalkulus(Algebra Linear)(Sains Pemutusan)(Natural Resources) .

: - - -(Analyst) -(Appraiser)

(A). University Courses Tamadun Islam Dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Commucation I

www.quansheng.org


English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan kokurikulum

2012/2013

B. Programme Core Courses: Teknik Sains Kuantitatif I Teknik Sains Kuantitatif II Teknik-teknik Heuristik Pemodelan Berkomputer Dalam Perniagaan Penyelidikan Dalam Sains Kuantitatif I Penyelidikan Dalam Sains Kuantitatif II Pengaturcaraan Dalam Aplikasi Perniagaan Pembuatan Keputusan Berbantu Komputer Pemodelan Data dan Pangkalan Data Matematik Diskret Kalkulus I Algebra Linear Kalkulus II Penjejahan dan Pengitlakan Data Kebarangkalian dan Statistik Statistik Pentaabiran Pemodelan Regresi Pengantar Pengurusan Pengurusan Projek Praktikum C. Elektif a. Pilih enam(6) daripada mana-mana kursus berikut yang ditawarkan oleh pusat pengajian lain: Pengantar Sains Sosial Sains Pemikiran dan Etika Prinsip Ekonomi Perakaunan Perniagaan Pengantar Pemasaran Gelagat dan Pembangunan Organisasi Pengurusan Pengeluaran dan Operasi b. Pilih empat(4) daripada mana-mana kursus elektif berikut yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Sains Kuantitatif: Pemodelan Sistem Dinamik Perolehan Pengetahuan dalam Pembuatan Keputusan Teknik Pensampelan Peningkatan Kualiti Berstatistik
www.quansheng.org


Rekabentuk dan Analisis Ujikaji Analisis Multivariat Kaedah Tak Berparameter Kaedah Peramalan Matematik Perniagaan Matematik Aktuari I Kalkulus Multivariat Persamaan Pembezaan Biasa Analisis Berangka Matematik Aktuari II

2012/2013

D. Elektif Bebas Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana satu(1) kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di pusat pengajian yang sama atau kursus di pusat pengajian lain dengan mengambilkira perkara berikut:c. Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan PRASYARAT. d. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU () Ijazah Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Perniagaan)

2012/2013

Bachelor of Sciences with Honours (Business Mathematics) UG33 4 8 . . , Accounting)(Risk Management), (Inventory Management)(Marketing) (Sales Forecast)(Financial Management) (Financial Analysis), (Calculus), (Business Maths), (Business Statistics), (Business Forecast) (Differential Equations). .

: - - - : -(Business Planner) -(Banker and Financier) -(Insurance Agent)

(A) Universiti Course Tamadun Islam Dan Asia


www.quansheng.org


Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Commucation I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum (B)Kursus Teras Program Public Speaking Prinsip Ekonomi Prinsip Ekonomi Kalkulus I Matematik Diskret Matematik Perniagaan Algebra Linear Kalkulus II Matematik Aktuari I Permodelan Matematik Kalkulus Multivariat Persamaan Pembezaan Biasa Analisis Berangka Matematik Aktuari II Penjelajahan dan Pengitlakan Kebarangkalian dan Statistik Pentaabiran Statistik Pemodelan Regresi Kaedah Peramalan Penyelidikan dalam Sains Kuantitatif I Pengaturcaraan Awalan Praktikum (C) Kursus Elektif Bebas Pelajar boleh memilih sepuluh (10) daripada mana-mana kursus berikut yang ditawarkan oleh pusat pengajian lain: Perakaunan Perniagaan Rancangan Perniagaan Pengantar Pengurusan

2012/2013

www.quansheng.org


Pengantar Pemasaran Pengurusan Pemasaran Teori dan Amalan Perniagaan Fiqh Muamalat Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Perbankan Islam Pengurusan Kewangan I Pengurusan Kewangan II Institusi dan Pasaran Kewangan Analisis Pelaburan Pengurusan Risiko

2012/2013

(D)Kursus Elektif Bebas Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di di Pusat Pengajian yang sama atau kursus di Pusat Pengajian lain dengan mengambil kira perkara berikut: Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan Prasyarat. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU Ijazah Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian Bachelor of Counseling with Honours [B. Couns (Hons.)] UP04 4

2012/2013

(Counseling skills) (Human studies). (Personal Counseling)(Group Counseling) (Negotiation Skills) (Multicultural Counseling) (Children and Youth Counseling) (Marriage and family counselling) (Psychology)(Sociology) , . (University Course) , (Core Course) (Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

: - -

www.quansheng.org

2012/2013

: -(Counselor) -(Teacher) -(Lecturer)

(A) Universiti Course Tamadun Islam Dan Asia I Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Communication I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

(B) Kursus Teras Program Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) dan Masyarakat Pengantar Penulisan Bahasa Melayu Pengurusan Pengantar Pengurusan Pengantar Psikologi Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Statistik Untuk Sains Sosial Personaliti Psikologi Sosial Ujian Psikologi Pembelajaran Manusia Psikologi Bilazim Psikologi Kesihatan
www.quansheng.org


Penyelidikan Sains Sosial Etika dan Akta Kaunselor Perkembangan dan Pemilihan Kerjaya Prinsip Asas Bimbingan dan Kaunseling Teori dan Praktis Kaunseling Kaunseling Pelbagai Budaya Kaunseling Dari Perspektif Islam Teori dan Praktis Kaunseling Kelompok Kemahiran Menolong Kemahiran Kaunseling Individu Kemahiran Kaunseling Kelompok Modifikasi Tingkah Laku Kaunseling Dan Isu Semasa Krisis Identiti Diri

2012/2013

C. ELEKTIF PROGRAM Psikologi Industri Dan Organisasi Pemilihan dan Penempatan Personel Kaunseling Komuniti Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kaunseling Di Institusi Pengajian Tinggi Teknik Kaunseling Dalam Penyalahgunaan Bahan (PENDIDIKAN) Perundingan Teraputik (PENDIDIKAN) Tingkah Laku Devian (PENDIDIKAN)

D. Kursus Elektif Bebas SATU (1) kursus di luar program E. Praktikum dan Latihan Ilmiah Praktikum Kaunseling Internship Latihan Ilmiah

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kerja Sosial dengan Kepujian Bachelor of Social Work Management with Honours UP12 4 8 . (Social Science), (Statistic for Social Science), (Social Science Research)(Sociology) (Psychology). . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

: - - - : (Social Worker) (Social Welfare Officer)

www.quansheng.org


(NGO Consultant) A. Universiti Course Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Communication I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

2012/2013

(B)Kursus Teras Program Pengantar Psikologi Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia Psikologi Sosial Pengantar Sosiologi Pengantar Kerja Sosial Sejarah dan Perkembangan Kebajikan Sosial Asas-asas Amalan Kerja Sosial Kesukarelawanan Isu-isu dan Polisi Sosial Tingkah laku Manusia dalam Persekitaran Sosial Strategi Intervensi dengan Individu Strategi Intervensi dengan Kelompok dan Keluarga Strategi Intervensi dengan Organisasi dan Komuniti Etika dan Undang-undang dalam Profesion Bantuan Kepelbagaian Budaya dan Keperluan Manusia Komunikasi dalam Kerja Sosial Pentadbiran dan Pengurusan Organisasi Perkhidmatan Sosial Statistik untuk Sains Sosial Penyelidikan Sains Sosial Pengantar Pengurusan Media dan Masyarakat Latihan Ilmiah
www.quansheng.org


Praktikum

2012/2013

(C)Kursus Elektif Program Kursus Tumpuan Pilih enam (6) daripada bawahnya: Kerja Sosial dengan Kanak-kanak dan Remaja Kerja Sosial dengan Keluarga Kerja Sosial dengan Warga Tua Kerja Sosial dengan untuk Golongan Orang Kurang Upaya Kerja Sosial dalam Pusat Pemulihan Kerja Sosial dalam Penyalahgunaan Bahan Kerja Sosial dalam Perkhidmatan Kesihatan Kerja Sosial dalam Kesihatan Mental Kerja Sosial dalam Industri

Kursus Sokongan Pilih empat (4) daripada bawahnya: Dinamik Keluarga Ekologi Manusia dan Gejala Sosial Devian dan Komuniti Masyarakat, Kemiskinan dan Program Kebajikan Perancangan dan Pembangunan Komuniti Agama dan Kebajikan Sosial Sosiologi Devian Krimonologi Intervensi Krisis Psikologi Industri dan Organisasi Kesukarelawan (D)Kursus Elektif Bebas Pilih satu(1) kursus di luar program

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU ()

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Bimbingan dan Kaunseling) Bachelor of Education (Guidance & Counseling) with Honours UT04 (Mental Health) (Psychology)(Human Development) (Cognitive)(Emotion) (Behavior)(Systematic) (Value)(Personal Growth) (Career Development)(Mental Illness) (Psychology Education) (Social Education)(Educational Technology)(Educational Administration and Management) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


: - - : -(Lecturer) -(Counselling Teacher)

2012/2013

(A) University Courses: Tamadun Islam Dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

(B) Programme Core Courses: Prinsip Asas Bimbingan dan Kaunseling Pengantar Psikologi Personaliti Statistik untuk Sains Sosial Teori dan Praktis Kaunseling Kemahiran Kaunseling Individu Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Psikologi Sosial Etika dan Akta Kaunselor Tingkah Laku Devian Kaunseling Pelbagai Budaya Penyelidikan Pendidikan Kaunseling Komuniti Kemahiran Kaunseling Kelompok
www.quansheng.org


Kemahiran Menolong Teknik Kaunseling dalam Penyalahgunaan Bahan Perundingan Teraputik Perkembangan dan Pemilihan Kaunseling kerjaya Ujian Psikologi Praktikum Kaunseling Psikologi Bilazim Dinamika Kaunseling Kelopok Internship dan Latihan Mengajar Pemilihan dan Penempatan Personal Latihan Ilmiah

2012/2013

(C)Ikhtisas Pendidikan: Sosiologi,psikologi dan teknologi pendidikan I Sosiologi,psikologi dan teknologi pendidikan II Falsafah,kurikulum, kokurikulum dan perkembangan pendidikan I Falsafah,kurikulum, kokurikulum dan perkembangan pendidikan II Pengurusan Iklim Bilik Darjah dan bimbingan dan kaunseling Pentafsiran dalam pendidikan sekolah Profesional dan Etika Keguruan Kajian tindakan dalam Pendidikan

(D)Minor: i. Pedagogi Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Negara bangsa Malaysia Dasar-dasar kerajaan Perlembagaan dan Jentera Pentadbiran Malaysia Budaya dan Warisan Malaysia Isu-isu ketahanan Malaysia Kurikulum Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Sejarah Masyarakat Malaysia ii. Pedagogi Pendidikan Moral Falsafah Moral dan Etika Pendidikan Kewarganegaraan Agama dalam Pendidikan Moral Perkembangan Moral dari aspek Sosiologi Perkembangan Moral dari aspek Psikologi Perkembangan Kurikulum Pendidikan Moral Isu dan Masalah Moral Kontemporari

(E) Elective Cources:

www.quansheng.org

2012/2013

Pelajar perlu mengambil kursus yang ditawarkan oleh program pengajian sahaja iaitu Pengurusan Personaliti Pelajar

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU ()

2012/2013

Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Perakaunan) B.Ed Hons (Accounting) UT08 . (Principle of Accounting) (Financial Accounting) (Management Accounting)(Financial Taxation) (Psychoeducational)(Social Education) (Educational Technology)(Educational Administration and Management) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

: - : -(Lecturer) -(Teacher)

www.quansheng.org


-(Tutor) (A) University Course: Tamadun Islam Dan Asia I Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

2012/2013

(B) Programme Core Courses: i. Komponen Pendidikan Kursus Wajib Sosiologi,psikologi dan teknologi pendidikan I Sosiologi,psikologi dan teknologi pendidikan II Falsafah,kurikulum, kokurikulum dan perkembangan pendidikan I Falsafah,kurikulum, kokurikulum dan perkembangan pendidikan II Pengurusan Iklim Bilik Darjah dan bimbingan dan kaunseling Pentafsiran dalam pendidikan sekolah Profesional dan Etika Keguruan Kajian tindakan dalam Pendidikan

Kursus Kaedah Kursus Kaedah I (Major) Pedagogi Prinsip Perakaunan

Kursus Kaedah II (Minor) Pilih Satu Methods and Approaches in TESL Pedagogi Mengajar Teknologi Maklumat Pedagogi Matematik

Latihan Mengajar

www.quansheng.org


Praktikum Keguruan

2012/2013

ii. Komponen Perakaunan Pengantar Perakaunan Kewangan Perakaunan Kewangan & Pelaporan I Perakaunan Kewangan & Pelaporan II Perakaunan Kewangan & Pelaporan III Perakaunan Kewangan & Pelaporan IV Teori & Amalan Perakaunan Peakaunan Sektor Awam Perakaunan Pengurusan I Perakaunan Pengurusan II Perakaunan Pengurusan Lanjutan Audit & asuran I Pengantar Percukaian Teknologi Maklumat dalam Perakaunan Sistem Maklumat Perakaunan

C. Komponen Minor (Pilih Satu Daripada Minor Yang Ditawarkan) i. ii. Matematik: Matematik Diskret Kalkulus I Algebra linear Kalkulus II Pengantar Statistik Statistik Gunaan Isu-isu dalam Pendidikan Matematik TESL: Phonetics and Phonology Structure of English Morphology, Syntax and Semantics Introduction to Literature Teaching of Listening, Speaking and Pronunciation Teaching of Reading Teaching of Writing and Vocabulary

iii.Teknologi Maklumat: Asas Teknologi Multimedia dalam Pendidikan Reka Bentuk Pengajaran
www.quansheng.org


Pembangunan Grafik dan Animasi untuk Pendidikan Pembangunan Audio dan Video untuk Pendidikan Pembangunan Pengajaran Berasaskan Laman Web Pengaturcaraan Visual Basic Perancangan dan pengurusan Teknologi dalam Pendidikan

2012/2013

(D)Elektif bebas Pelajar boleh memilih mana-mana SATU kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambilkira perkara berikut:e. Perlu memenuhi pr-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan prasyarat. f. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU ()

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) B.Ed.(Hons.)(Information Technology) UT20 4 () . (Management Information System)(Computer System) (Computer System Programming)(Information Communication)(Animation Design) (Psycho-educational) (Social Education)(Educational Technology)(Educational Administration and Management) . (University Course) , (Core Course) (Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

: - -(Lecturer)

www.quansheng.org


-(Teacher) A. University Courses Tamadun Islam Dan Asia I Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Commucation I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum (B) Programme Core Courses: i) Komponen Teknologi Maklumat KursusWajib Asas Teknologi Multimedia dalam Pendidikan Reka bentuk pengajaran Pembangunan Audio dan Video untuk Pendidikan Pembangunan Pengajaran Berasaskan Web Pengaturcaraan Visual Basic Perancangan dan Pengurusan Teknologi dalam Pendidikan Pengaturcaraan Awalan Struktur Data dan Analisis Algoritma Sistem Pangkalan Data dan Capaian Maklumat Analisis dan Reka Bentuk Sistem Asas Rangkaian Organisasi Sistem Komputer Interaksi Manusia dan Komputer

2012/2013

ii) Komponen Pendidikan Kursus Wajib Sosiologi,psikologi dan teknologi pendidikan I Sosiologi,psikologi dan teknologi pendidikan II Falsafah,kurikulum, kokurikulum dan perkembangan pendidikan I Falsafah,kurikulum, kokurikulum dan perkembangan pendidikan II Pengurusan Iklim Bilik Darjah dan bimbingan dan kaunseling Pentafsiran dalam pendidikan sekolah Profesional dan Etika Keguruan Kajian tindakan dalam Pendidikan

www.quansheng.org

2012/2013

Kursus Kaedah (Major) Kaedah Mengajaran Teknologi Maklumat Kursus Kaedah (Minor) *Pilih satu (1) Method and Approaches in TESL Kaedah Mengajar Matematik Kaedah Mengajaran Pendidikan Moral Latihan Mengajar Latihan Mengajar

C. Minor *Pilih satu daripada komponen minor : a) Minor : Matematik Matematik Diskret Kalkulus I Algebra Linear Kalkulus II Pengantar Statistik 3 Statistik Gunaan Isu-isu dalam Pendidikan Matematik

b) Minor : TESL Phonetics and Phonology Structure of English Morphology, Syntax & Semantics Introduction to Literature Teaching of Writing and Vocabulary Teaching of Reading Teaching of Listening, Speaking and Pronunciation c) Minor : Pendidikan Moral Falsafah Moral dan Etika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Moral Pendidikan Kewarganegaraan Agama dalam Pendidikan Moral Perkembangan Moral dari aspek sosiologi Perkembangan Moral dari aspek psikologi Masalah dan isu moral kontemporari

D. Elektif Bebas
www.quansheng.org

2012/2013

Pelajar boleh memilih mana-mana SATU kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambilkira perkara berikut:g. Perlu memenuhi pr-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan prasyarat. h. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU ()

2012/2013

Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengurusan Perniagaan) B. Ed Hons (Business Admin) UT21 . , (Management)(Marketing) (Financial Management)(Information Technology)(Law). (Psycho-Education)(Social Education) (Educational Technology)(Educational Administration and Management) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

: -

www.quansheng.org


-(Lecturer) -(Teacher)

2012/2013

(A) Universiti Course Tamadun Islam Dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

(B)Teras Pendidikan: Sosiologi, Psikologi dan Teknologi Pendidikan I Sosiologi, Psikologi dan Teknologi Pendidikan II Falsafah,Kurikulum, Kokurikulum dan Perkembangan Pendidikan Falsafah,Kurikulum, Kokurikulum dan Perkembangan Pendidikan II Pengurusan Iklim Bilik Darjah dan Asas Bimbingan dan Kaunseling Pentaksiran Dalam Pendidikan Profesionalisme dan Etika Keguruan Kajian Tindakan dalam Pendidikan Kursus Kaedah

(C) Kursus Kaedah Kursus Kaedah I (Major)

Pedagogi Perdagangan dan Pengajian Perniagaan Kursus Kaedah II (Minor)

TESL Methodology for Non Majors

www.quansheng.org


Pedagogi Teknologi Maklumat Pedagogi Matematik LATIHAN MENGAJAR

2012/2013

Praktikum Keguruan

(D)TERAS PROGRAM Perniagaan Antarabangsa Pengurusan Kualiti Perakaunan Perniagaan E-Commerce Pengantar Pemasaran Pengantar Pengurusan Gelagat Organisasi Seminar in Management Thinking Pengurusan Strategik Pengurusan Sumber Manusia Asas Kewangan Undang-undang Perniagaan Prinsip Ekonomi Etika Perniagaan

(E) KOMPONEN MINOR i. Minor: Matematik Isu-isu dalam Pendidikan Matematik Kalkulus I Matematik Diskret Algebra Linear Kalkulus II Pengantar Statistik Statistik Gunaan

ii. Minor: TESL Teaching of Listening, Speaking and Pronunciation Skills Teaching of Reading Teaching of Writing Phonetics and Phonology Structure of English

www.quansheng.org


Morphology, Syntax, & Semantics Introduction to Literature

2012/2013

iii. Minor: Teknologi Maklumat Asas Teknologi Multimedia Reka Bentuk Pengajaran Pembangunan Grafik dan Animasi untuk Pendidikan Pembangunan Audio dan Video untuk Pendidikan Pembangunan Pengajaran Berasaskan Laman Web Pengaturcaraan Visual Basic Perancangan dan Pengurusan Teknologi dalam Pendidikan

(F)Elektif Bebas Pelajar boleh memilih mana-mana SATU kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambilkira perkara berikut:i. Perlu memenuhi pr-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan prasyarat. j. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Sastera dan Sains (CAS) UPU ()

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Moral) Bachelor of Education (Moral Education) with Honours UT41 8 (Ethics and Guidelines) (Psychoeducational)(Social Education) (Educational Technology)(Educational Administration and Management) , . (Malay Language)(Malay Literature), (Statistics), (Calculus) (Linear Algebra). . (University Course) , (Core Course) (Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

: -

www.quansheng.org


: -(Lecturer) -(Teacher)

2012/2013

AUniversiti Course Tamadun Islam Dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

(B)Teras Program: Komponen Pengayaan Bahasa, Budaya dan Masyarakat Kemahiran Berfikir

Komponen Pendidikan Moral Pengantar Pendidikan Moral Pendidikan Nilai dan Kesahsiahan Kurikulum Pendidikan Moral di Malaysia Pendidikan Kewarganegaraan Alam Sekitar Menurut Perspektif Pendidikan Moral Agama Dalam Pendidikan Moral Perkembangan Moral dari Aspek Sosiologi Perkembangan Moral dari Asperk Psikologi Moral Dalam Pembentukan Masyarakat Isu-isu Moral Projek Khidmat Masyarakat Pendidikan Silang Budaya Pengurusan Konflik Sosial
www.quansheng.org


Undang-undang Pentadbiran

2012/2013

Komponen Pendidikan Kursus Wajib Sejarah dan Falsafah Pendidikan Sosiologi Pendidikan Psikoloogi Pendidikan Sains Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Sekolah Teknologi Pendidikan Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan

Peranan Elektif Pendidikan Kursus Peranan Guru di Sekolah (Pilih Salah Satu) Pengurusan Biik Darjah Pengantar Bimbingan dan Rundingcara Profesionalisme Keguruan Inovasi dalam Pendidikan Isu Pendidikan dan Pengurusan Pendidikan Semasa Pentadbiran dan Pengurusan Pendidikan Penyelidikan Pendidikan

Kursus Pengeluasan Pendidikan Psikologi Sosial dalam Pendidikan Dasar Awam Dalam Pendidikan Kepimpinan dan Pengurusan Organisasi Peranan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi Psikologi Kanak-kanak dan Remaja Pengajian Kurikulum Dinamika Kaunseling Kelompok Pengurusan Dan Pentadbiran Kokurikulum Pengajaran Berasaskan Komputer

Kaedah Pengajaran dan Praktikum:

Kaedah I Kaedah Mengajar Pendidikan Moral

www.quansheng.org


Kaedah II Kaedah Mengajar bahasa Melayu

2012/2013

ATAU

Kaedah III Kaedah Mengajar Matematik

Praktikum Minor: Bahasa Melayu Tatabahasa Bahasa Melayu I Tatabahasa Bahasa Melayu II Kesusasteraan Melayu Perkembangan Pemikiran Dunia Melayu Teori Pedagogi Kesusasteraan Melayu Sosiolinguistik Pengujian dan Penilaian Bahasa Melayu

Matematik: Matematik Diskret Kalkulus I Algebra linear Kalkulus II Pengantar Statistik Statistik Gunaan Isu-isu dalam Pendidikan Matematik

(C)Elektif Bebas Pelajar boleh memilih mana-mana SATU kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambilkira perkara berikut:a. Perlu memenuhi pr-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dengan Kepujian Bachelor of Economics with Honours UE00 4 8 )

2012/2013

(Economy theories) (Econometrics). (Macroeconomics) (Microeconomics),(Development Economics),(Monetary Theories and Institutions), (Economic Thinking History). ,, (Statistic for economics),(Economic Maths) (Econometrics). .

(University Course) , (Core Course)(Elective)

, , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


accountant (finance) (management and marketing)

2012/2013

(A) University Courses Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

(B) Programme Core Courses Prinsip Ekonomi Makroekonomi Makroekonomi Pertengahan Ekonomi Pembangunan Teori dan Institusi Wang Sejarah Pemikiran Ekonomi Pengantar Statistik Ekonomi Ekonometrik Asas Pengantar Sains Sosial Perakaunan Perniagaan Sistem Maklumat Dalam Organisasi *Pilih Satu (1) di bawahnya : Business Report Writing Technical Report Writing

Mikroekonomi Mikroekonomi Pertengahan Ekonomi Malaysia Ekonomi Awam Ekonomi Antarabangsa Pengantar Matematik Ekonomi Ekonomi Matematik Kaedah Penyelidikan Sains Pemikiran dan Etika Pengantar Pengurusan Bahasa Melayu Pengurusan Academic Writing Public Speaking
www.quansheng.org


Business and Professional Communication

2012/2013
Small Group Communication

Elektif Program Pilih lima (5) kursus-kursus di bawah Program Ekonomi: Kewangan Perniagaantani Isu dan Dasar Pembangunan Ekonomi Ekonomi Pengeluaran Pertanian Ekonomi Perancangan Pengurusan Perniagaantani Ekonomi Wilayah Ekonomi Pembangunan Penilaian Projek Pertanian Pembangunan Ekonomi Pemasaran Pertanian ASEAN Perdagangan dan Perniagaan Ekonomi Demografi Pertanian Antarabangsa Isu-isu Ekonomi Semasa Pemikiran dan Sistem Ekonomi Islam Ekonomi Alam Sekitar Perdagangan Antarabangsa Ekonomi Sumber Alam Pelaburan Antarabangsa Penilaian Sumber Alam Institusi dan Kewangan Analisis Ekonomi Pelancongan Antarabangsa Ekonomi Buruh Organisasi Industri Regulasi Industri Ekonomi Pengurusan Analisis Kajian Industri Sistem dan Urusan Perbankan Ekonomi Kewangan Teori Pelaburan Ekonomi Kewangan Antarabangsa Ekonomi Kewangan di Negara Sedang Membangun Ekonomi Kebajikan Pembiayaan Awam Analisis Dasar Awam Ekonomi Percukaian Ekonomi Kesihatan Ekonometrik Analisis Siri Masa Penyelidikan Kendalian Kaedah Persampelan Tinjauan Kaedah Unjuran Sistem-sistem Ekonomi

www.quansheng.org

2012/2013

ATAU kursus-kursus lain yang ditawarkan oleh Program Ekonomi dari semasa ke semasa. Dan dua (2) kursus di bawah: BEEX4908 Praktikum BEER3996 kertas Ilmiah C) Elektif bebas Pelajar boleh memilih SATU (1) kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di fakulti yang sama atau kursus di fakulti lain dengana mengambil kira perkara berikut: i. ii. Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan PRASYARAT. Kursus-kursus setara tidak dijadikan elektif bebas

Kursus Ekonomi BEEQ1013 Pengantar Matematik Ekonomi BEEQ1023 Pengantar Statistik Ekonomi

Kursus Setara SQQM1023 Matematik Untuk Pengurusan SQQS1013 Pengantar Statistik

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia KolejPerniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Perakaunan Dengan Kepujian Bachelor Of Accounting With Honors [BAcct.(Hons)] UE 02 4 (8 )

2012/2013

. Financial Accounting & ReportingManagement Accounting (Audit & Assurance), (Taxation), Accounting Information Technology Strategic Management, Laws (University Course), (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

(Accountant) (Auditor) (Consultant)

www.quansheng.org


(Manager) (Entrepreneur)

2012/2013

A. B. I.

Universiti Course Tamadun Islam danTamadun Asia Kenegaraan Malaysia Hubungan Etnik Asas Keusahawanan Kokurikulum Teras Program Kursus Major

Perakaunan Kewangan Pengantar Perakaunan Kewangan Perakaunan Kewangan &Pelaporan I Perakaunan Kewangan & Pelaporan II Perakaunan Kewangan & Pelaporan III Perakaunan Kewangan & Pelaporan IV Teori dan Amalan Perakaunan

Perakaunan Pengurusan Perakaunan Pengurusan I Perakaunan Pengurusan II Perakaunan Pengurusan Lanjutan

Perakaunan Pengurusan Perakaunan Pengurusan I Perakaunan Pengurusan II Perakaunan Pengurusan Lanjutan

Audit & Asurans Audit & Asurans I Audit & Asurans II

Pencukaian Pengantar Percukaian


www.quansheng.org


Percukaian Lanjutan

2012/2013

Sistem Maklumat Perakaunan Teknologi Maklumat Dalam Perakaunan Sistem Maklumat Perakaunan Analisis dan Rekabentuk Sistem Perakaunan

Perakaunan Sektor Awam Perakaunan Sektor Awam Kajian Kes Integrasi Kajian Kes Integrasi Praktikum C. KURSUS TERAS Pengurusan Pengantar Pengurusan Gelagat Organisasi Pengurusan Strategik Kewangan Pengurusan Kewangan I Pengurusan Kewangan II Undang-Undang Undang-Undang Perniagaan Undang-Undang Syarikat Ekonomi Prinsip Ekonomi Ekonomi Gunaan Pemasaran Pengantar Pemasaran Kuantitatif Matematik Untuk Pengurusan Pengantar Statistik Sains Pengurusan

www.quansheng.org


Komunikasi Business and Professional Communication Etika Etika Pengurusan Perniagaan Antarabangsa dan Globalisasi Perniagaan Antarabangsa Amalan Kesetiaushaan Syarikat Amalan Kesetiausahaan Syarikat

2012/2013

D. ELEKTIF PERAKAUNAN Audit Prestasi Audit Pengurusan Kewangan Perakaunan Forensik Perakaunan Kewangan Terkhusus Perakaunan Antarabangsa Analisa & Penggunaan Penyata Kewangan3 Pengurusan Risiko & Tadbir Urus Korporat Pengkosan Untuk Industri Terkhusus Isu-isu Terpilih Dalam Perakaunan Pengurusan Pengurusan Operasi dan Projek Strategi Perusahaan Stategi Prestasi Strategi kewangan Sistem Maklumat Audit dan kawalan Pencukaian Terkhusus Undang-undang Pencukaian

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Kewangan Dengan Kepujian Bachelor Of Finance With Honours [BFin (Hons.)] UE07 4 ( 8 ) (Financial theory and analysis)

2012/2013

(Financial Management) (Financial Market)(International Finance) (Investment Analysis)(Financial Risk Management) , (Banking), (Economic), (Islamic Banking and Finance)(Accounting) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course) (Financier)

www.quansheng.org


(Financial Planner)

2012/2013

A. Universiti Course Asas Keusahawanan Tamadun Islam & Asia I Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum

B. Programme Core Courses: Kuantitatif Pengantar Statistik Statistik Gunaan Teknologi Maklumat Aplikasi Komputer dalam Pengurusan Ekonomi Prinsip Ekonomi Ekonomi Gunaan Perakaunan Pengantar Perakaunan Kewangan Kewangan Pengurusan Kewangan

www.quansheng.org


Pengurusan Kewangan Lanjutan Analisis Pelaburan Institusi dan Pasaran Kewangan Kewangan Antarabangsa Kewangan Peribadi Seminar Kewangan Analisis Pelaburan Pengurusan Risiko Pengurusan Risiko Pengurusan Pengantar Pengurusan Pengurusan Etnik Kaedah Penyelidikan Pengurusan Strategik Undang-undang Undang-Undang Perniagaan Bidang Pemasaran Pengantar Pemasaran Pratikum

2012/2013

C. Elektif Program Pilih enam (6) kursus dari senarai berikut untuk memenuhi keperluan Elektif Program Pemasaran Perkhdimatan Kewangan Pengurusan Hartanah Permodelan Kewangan Modal Teroka Pasaran Opsyen dan Niaga Hadapan Pengurusan Risiko Kewangan Tadbir Urus Korporat

www.quansheng.org


Pengurusan Kewangan Islam

2012/2013

D. Pengkhususan (I)Kewangan Pengurusan Kredit Teori Kewangan Pengurusan Portfolio Kertas Projek

(ii)Insurans Takaful Pengurusan Insurans Sains Aktuari Pengurusan Pampasan Pekerja Peinsurans Kertas Projek

(iii)Perbankan Pengurusan Bank Perbankan Antarabangsa Pengurusan Perbankan Islam Sekuriti Perbankan Pengurusan Perbendaharaan Perbankan Korporat Perbankan Luar Pesisir Kertas Projek

(iv)Kewangan dan Perbankan Islam Falsafah Perniagaan Dan Kewangan Islam

www.quansheng.org


Pelaburan Islam Regulasi Kewangan Dan Perbankan Islam Perakaunan Islam Kertas Projek

2012/2013

(v)Ekonomi Ekonomi Kewangan Institusi dan Teori Kewangan Kewangan Am Pelaburan Antarabangsa Kajian Analisis Industri Kertas Projek

(vi) Financial Planner E. Risiko dan Insurans Percukaian Takaful Pengurusan Estet Perancangan Persaraan Kertas Projek Elektif Bebas

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut:a. Perlu memenuhi prasyarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Sistem Maklumat) Dengan Kepujian Bachelor Of Accounting (Information Systems) With Honours [BAcct. (IS) (Hons)] UE 17 4 (8 )

2012/2013

Financial Accounting & ReportingManagement Accounting(Taxation)(Audit & Assurance) ,Accounting Information Technology Information Systems Accounting Audit and Control Strategic Information Systems

Planning Strategic Management,Laws (University Course), (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


(Accountant) (Auditor) (Consultant) (Manager) (Entrepreneur)

2012/2013

A. B.

Teras Universiti Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kenegaraan Malaysia Hubungan Etnik Asas Keusahawanan Kokurikulum Teras Program

Kursus Major Pengurusan Kewangan Pengantar Perakaunan Kewangan Perakaunan Kewangan & Pelaporan I Perakaunan Kewangan & Pelaporan II Perakaunan Kewangan & Pelaporan III Perakaunan Kewangan & Pelaporan IV Teori Dan Amalan Perakaunan

Perakaunan Pengurusan Perakaunan Pengurusan I Perakaunan Pengurusan II Perakaunan Pengurusan Lanjutan

Audit & Asurans

www.quansheng.org


Audit & Assurans I Audit & Assurans II

2012/2013

Pencukaian Pengantar Pencukaian Pencukaian Lanjutan

Perakaunan Sistem Maklumat Teknologi Maklumat Dalam Perakaunan Sistem Maklumat Perakaunan Pakej Pengaturcaraan Perakaunan Sistem Pengurusan Pangkalan Data Analisis dan Rekabentuk Sistem Perakaunan Kawalan Dan Pengauditan Sistem Maklumat Projek Sistem Maklumat Perakaunan Perancangan Strategik Sistem Maklumat Perakaunan Seminar Sistem Maklumat Perakaunan

Perakaunan Sektor Awam Perakaunan Sektor Awam

Amalan Kesetiausahaan Syarikat Amalan Kesetiausahaan Syarikat

Kursus Etika Pengurusan Risiko & Tadbir Urus Korporat

Kajian Kes Integrasi Kajian Kes Integrasi

Praktikum

C. KURSUS TERAS Pengurusan Pengantar Pengurusan Gelagat Organisasi Pengurusan Strategik

Kewangan

www.quansheng.org


Pengurusan Kewangan I Pengurusan Kewangan II

2012/2013

Undang-Undang Undang-Undang Perniagaan Undang-Undang Syarikat

Ekonomi Prinsip Ekonomi Ekonomi Gunaan

Pemasaran Pengantar Pemasaran

Kuantitatif Matematik Untuk Pengurusan Pengantar Statistik Sains Pengurusan

Komunikasi Business and Professional Communication

Perniagaan Antarabangsa dan Globalisasi Perniagaan Antarabangsa

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Perniagaan (COB) UPU

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Kewangan Dan Perbankan Islam Dengan Kepujian Bachelor Of Islamic Finance And Banking With Honours [BIFB (Hons)] UE 23 4 (8 ) . (Financial Management) (Islamic Banking Management), (Macroeconomic & Microeconomic). , (Banking), (Investment)(Finance) (Arabian Language). . (University Course), (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

(Banking Admin) (Credit Management Staff)

www.quansheng.org


(Financier)

2012/2013

A.

Universiti Course Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kenegaraan Malaysia Hubungan Etnik English for Communication I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

B.

Teras Program

Komponen Perniagaan Pengantar Pengurusan Pengantar Pemasaran Pengurusan Strategik Etika Pengurusan Kaedah Penyelidikan Prinsip Ekonomi Pengurusan Kewangan Pengantar Perakaunan Undang-undang Perniagaan Aplikasi Komputer dalam Pengurusan Pengantar Statistik
www.quansheng.org

2012/2013

Komponen Pengkhususan Asas Ekonomi Islam Falsafah Perniagaaan dalam Kewangan dan Perbankan Islam Pengurusan Bank-bank Islam Pasaran Kewangan Islam, Instrumen dan Institusi Kontrak dalam Kewangan dan Perbankan Islam Seminar Kewangan dan Perbankan Islam Usul fiqh untuk Kewangan dan Perbankan Islam Qawaid fiqh untuk Kewangan dan Perbankan Asas Perbankan Pengurusan Kewangan Lanjutan Praktikum

C.

Program Elektif

Bidang Pengkhususan Pelajar boleh memilih 9 (SEMBILAN) subjek pengkususan Asas Bahasa Arab untuk Muamalat Regulasi untuk Kewangan dan Perbankan Islam Pengurusan Pembiayaan Islam Pengurusan Risiko dan Perancangan Takaful Perakaunan Islam Pengurusan Perbendaharaan Islam Pelaburan Islam

www.quansheng.org


Estet Islam, Perancangan Waqf dan Persaraan Pembiayaian dan Perdagangan Antarabangsa Islam

2012/2013

Bidang Pengkhusuan Elektif Pelajar boleh memilih 4 (EMPAT) subjek pengkhusuan elektif Operasi Perbankan Islam Perancangan Zakat dan Percukaian Perancangan Kewangan Islam Pengurusan Strategik untuk Institusi Kewangan Islam Kertas Projek Statistik Gunaan Bahasa Arab untuk Muamalat Public Speaking

Kursus Ditawar kepada Program Lain Pengurusan Perbankan Islam

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Perniagaan (COB) UPU

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian Bachelor of Business Administration with Honours [BBA (Hons.)] UP 03 4 8 Management MarketingFinancial Management Human Resource Management International BusinessManagement Information SystemResearch MethodologyLaw5 Logistic Management EntrepreneurshipOperation ManagementMarketing Muamalat Management (University Course), (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


A. Teras Universiti Asas Keusahawanan Tamadun Islam & Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum

2012/2013

B. Teras Program Prinsip Ekonomi Pengurusan Kewangan Business and Professional Communication Pengantar Statistik Perakaunan Perniagaan Pengantar Pemasaran Pengantar Pengurusan Gelagat Organisasi Pengurusan Sumber Manusia Perniagaan Antarabangsa Pengurusan Strategik Sistem Maklumat Pengurusan Keusahawanan Pengurusan Etika Kaedah Penyelidikan Seminar Pemikiran Pengurusan Aplikasi Komp.dalam Pengurusan Pengurusan Kualiti Undang-undang Perniagaan Kreativiti dan Inovasi E-dagang Praktikum C. Elektif Program Pelajar pelajar diwajibkan mengambil mana-mana tujuh(7) kursus elektif program seperti yang ditawarkan mengikut bidang-bidang berikut:

www.quansheng.org

2012/2013

i.Pemasaran Pemasaran Antarabangsa Pemasaran Servis Pengurusan Jenama Pengurusan Peruncitan Permasaran Perhubungan Pengurusan Rantaian Bekalan ii.Pengurusan Pengangkutan Teori dan Praktis Pengangkutan (adalah pra-syarat bagi kursus-kursus selanjutnya di bawah) Pengurusan Logistik & Pengangkutan Pengurusan Pergudangan Pengurusan Pelabuhan Lautan Pengurusan Pengangkutan Udara iii.Pengurusan Pengeluaran dan Operasi Pengurusan Pengeluaran & Operasi (adalah pra-syarat bagi BJMP 3023 & BJMP 3033) Pengurusan Inventori Rekabentuk Sistem Operasi Sistem Pengurusan Kualiti iv.Keusahawanan Kemahiran dan Gelagat usahawan Kreativiti dan Inovasi Rancangan Perniagaan Pengurusan Perkembangan Perniagaan Pengurusan Perniagaan Francais v.Pentadbiran Muamalat Fiqh Muamalat Etika Perniagaan Islam & Tanggungjawab Sosial Pengurusan Zakat Teori dan Falsafah Takaful Pengurusan Perbankan Islam D. Elektif Bebas Pelajar boleh memilih mana-mana empat (4) kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di UUM COB atau kursus di kolej lain dengan mengambilkira perkara berikut: a. Perlu memenuhi pra-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Pengurusan PerniagaanTani dengan Kepujian Bachelor of SCienCe Agribusiness Management with Honours UP05 4 (8 ) (Biology) (Chemistry)(Crop Science)(Food

2012/2013

Science)(Animal Science)(Land Science) (Agriculture Marketing) (International trade in agriculture business and organizational management)(Microeconomics) (Macroeconomics)(Marketing Principle) (Financial Management)(Human Resource Management)(Cost Accounting and Management)(Agribusiness Management) (International Economy)(Statistic) (Strategic Management)(Agriculture and Commerce Law) . (University Course) , (Core Course) (Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org

2012/2013

(Agricultural Products Quality Supervisor) (Researcher) (Agricultural Purchasing Officer)

(A) University Courses Tamadun Islam Dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum (Pertanian)

B) Programme Core Courses: Kursus Asas Sains Pertanian Biologi Kimia Sains Penternakan Sains Makanan Sains Tanah Agronomi

Kursus Pengurusan Perniagaan:


www.quansheng.org


Pengantar Pengurusan Perakaunan Perniagaan Asas Kewangan Pengantar Pemasaran Gelagat Organisasi Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Strategik Pengurusan Pengeluaran dan Operasi Pengurusan Rantaian Bekalan

2012/2013

Kursus Pengurusan Pertanian: Prinsip Ekonomi Mikroekonomi Makroekonomi Undang-undang Perniagaantani Ekonomi Pengeluaran Pertanian Kewangan Perniagaantani Pengurusan Perniagaantani Pemasaran Pertanian Perdagangan dan Perniagaan Pertanian Antarabangsa

Kursus Sains Pemikiran dan Etika: Sains Pemikiran dan Etika

Kursus Sains Kuantitatif: Matematik untuk Pengurusan Pengantar Statistik Kaedah Penyelidikan

Kursus Teknologi Maklumat: Sistem Maklumat dalam Organisasi ATAU Aplikasi Komputer dalam Pengurusan

Kursus Kemahiran Bahasa dan Kominikasi: Bahasa Melayu Pengurusan Business Report Writing Business and Professional Communication

www.quansheng.org

2012/2013

C) Elektif bebas Pelajar boleh memilih SATU (1) kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di fakulti yang sama atau kursus di fakulti lain dengan mengambilkira perkara berikut: i. ii. Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan PRASYARAT. Kursus-kursus setara tidak dijadikan elektif bebas

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) KolejPerniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepujian

2012/2013

Bachelor of Human Resource Management with Honours [BHRM (Hons)] UP 09 4 8 . (Principle of Human Development)(Management)(Marketing) (Law)(Finance), (Compensation Management), (Training and Expanding), (Labour Law) (Occupational Safety and Health). (Job Analysis) (Job Description)(Staffing)(Recruitment) (Staff Training) (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


A. TerasUniversiti B. Asas Keusahawanan Tamadun Islam &Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum Teras Program Pengantar Pengurusan Kaedah Penyelidikan Pengurusan Strategik Pengantar Pemasaran Perakaunan Perniagaan Pengurusan Kewangan Undang-undang Perniagaan Undang-undang Pekerjaan Perhubungan Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan Prinsip Ekonomi Pengantar Statistik Pengurusan Sumber Manusia Penstafan Latihan dan Pembangunan Pengurusan Imbuhan dan Ganjaran Pengurusan Etika Pengurusan Prestasi Pekerja

2012/2013

( )

www.quansheng.org


Pengurusan Perubahan Pengenalan Keselamatan dan Kesihatan Sistem Maklumat Sumber Manusia Perhubungan Industri Seminar Pengurusan Sumber Manusia Praktikum

2012/2013

Elektif Program Pilih 10 kursus dari senarai berikut: Gelagat Organisasi Pengurusan Pengeluaran Dan Operasi Perundingan Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa Pengurusan Kejurulatihan Organisasi Rundingan Kolektif Pengurusan Kerjaya Pengurusan Sumber Manusia Dalam Perspektif Islam Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Kemahiran Kaunseling Dalam Pengurusan Industri dan Psikologi Organisasi Pengembangan Organisasi

C. ElektifBebas Pelaja boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program yang lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambilkira perkara berikut:a. Perlu memenuhi pra-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia KolejPerniagaan (COB) Ijazah Sarjana Muda Perbankan Dengan Kepujian Bachelor Of Banking With Honours [BBank (Hons)] UP 15 4 (8 )

2012/2013

UPU

(Banking Management) (Banking Operation)(Marketing)(International Banking)(Banking Security)(Loan Management) , (Finance), (Insurans), (Economic), (Law), (Management), (Accounting) (Islamic Finance and Banking) (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

(Banker) (Banking Officer)

A.

TerasUniversiti AsasKeusahawanan Tamadun Islam & Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II
www.quansheng.org


B. Process Writing Kokurikulum

2012/2013

Teras Program

Kuantitatif Pengantar Statistik Statistik Gunaan

Teknologi Maklumat Aplikasi Komputer dalam Pengurusan

Ekonomi Prinsip Ekonomi Ekonomi Gunaan

Perakaunan Pengantar Perakaunan Kewangan

Kewangan Pengurusan Kewangan Pengurusan Kewangan Lanjutan Analisis Pelaburan Institusi dan Pasaran Kewangan Kewangan Antarabangsa Kewangan Peribadi Seminar Kewangan Analisis Pelaburan

Pengurusan Risiko Pengurusan Risiko

Pengurusan Pengantar Pengurusan Pengurusan Etnik Kaedah Penyelidikan Pengurusan Strategik

Undang-undang

www.quansheng.org


Undang-Undang Perniagaan

2012/2013

Bidang Pemasaran Pengantar Pemasaran

Praktikum C. ELEKTIF Komponen Elektif terdiri daripada Elektif program dan Pengkhususan ELEKTIF PROGRAM Pilih enam (6) kursus dari senarai berikut untuk memenuhi keperluan Elektif Program Pemasaran Perkhdimatan Kewangan Pengurusan Hartanah Permodelan Kewangan Modal Teroka Pasaran Opsyen dan Niaga Hadapan Pengurusan Risiko Kewangan Tadbir Urus Korporat3 Pengurusan Kewangan Islam

PENGKHUSUSAN Pilih EMPAT (4) kursus dari senarai berikut untuk memenuhi keperluan Pengkhususan (12 jam kredit) Kewangan Pengurusan Kredit Teori Kewangan Pengurusan Portfolio Kertas Projek

Perbankan Pengurusan Bank Pengurusan Bank Perbankan Antarabangsa Sekuriti Perbankan Pengurusan Perbendaharaan Perbankan Korporat Perbankan Luar Pesisir Pengurusan Perbankan Islam Kertas Projek
www.quansheng.org

2012/2013

Insurans Takaful Pengurusan Insurans Sains Aktuari Pengurusan Pampasan Pekerja Reinsurans Kertas Projek

Ekonomi Institusi dan Teori Kewangan Ekonomi Kewangan Kewangan Am Pelaburan Antarabangsa Kajian Analisis Industri Kertas Projek

Kewangan dan Perbankan Islam Regulasi Kewangan dan Perbankan Islam Falsafah Perniagaan dan Kewangan Islam Pelaburan Islam Perakaunan Islam Kertas Projek

Financial Planner Risiko dan Insurans Percukaian Takaful Pengurusan Estet Perancangan Persaraan Kertas Projek

D. ELEKTIF BEBAS Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di UUM COB atau kursus di kolej lain dengan mengambilkira perkara berikut: a. Perlu memenuhi pra-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Dengan Kepujian

2012/2013

Bachelor of Technology Management with Honours [B.Tech.Mgt (Hons)] UP 16 4 8 (Principle of Management)(Human Resource Management) (Information Management)(Technology Management) (Science) (Mathematics) (Marketing)(Finance)(Accounting) (Economy) (Science Management)(Simulation and Prediction)(Production Technology) (Manufacturing Engineering)(Quality Management)(Technology Law) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


A. (Production Supervisor) (Manager) (Executive)

2012/2013

Universiti Course Asas Keusahawanan Tamadun Islam & Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum

B.

Teras Program Kokurikulum Pengantar Pemasaran Pengantar Pengurusan Prinsip Ekonomi Undang-Undang untuk Pengurusan Teknologi Etika dan Pemikiran dalam Pengurusan Teknologi Sains Kejuruteraan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Matematik untuk Teknologi Statistik untuk Teknologi Sains Pengurusan Ekonomi Kejuruteraan Pengurusan Pengeluaran dan Operasi Pengurusan Kualiti Pengurusan Projek Polisi Teknologi dan Strategi Pengurusan Strategik dalam Teknologi Kertas Projek Teknologi Pembinaan Teknologi Elektrik dan Elektronik Teknologi Pembuatan
www.quansheng.org


B. Penafsiran Lukisan Kejuruteraan Praktikum Elektif Program

2012/2013

Pelajar boleh memilih sebelas kursus dan satu elektif bebas yang ditawarkan oleh mana-mana program, kecuali kursus dari program Sarjana Muda Pengurusan Teknologi: Aplikasi Grafik dan Animasi Permodelan 3D Rekabentuk dan Permodelan Berkomputer Realiti Maya Pengurusan Sumber Data Pengurusan dan Kejuruteraan Alam Sekitar Pengurusan Tender dan Taksiran Sistem Kemudahan Bangunan Teknologi dan Inovasi Pembinaan Penyenggaraan dan Pengurusan Binaan Perancangan dan Kawalan Projek Pengurusan Nilai Pembuatan Elektronik Sumber Kemudahan Elektrik Teknologi Komunikasi Teknologi dan Pengurusan CAD/CAM Kejuruteraan Industri Kejuruteraan Sistem Pembuatan Perancangan dan Kawalan Pembuatan Inovasi Rekabentuk dan Pembangunan Produk Pengautomatan Industri dan Robotik E-Dagang Pengurusan Pembelian dan Rangkaian Pembekal Pengurusan Inovasi dan Pengkomersilan Elektif Bebas

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) KolejPerniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian

2012/2013

Bachelor of Muamalat Administration with Honours [BMA (Hons)] UP 21 4 8 . (Financial Management)(Economy), (Islamic Finance and Takaful)(Muamalat). (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

(Islamic Management Staff)

A.

Universiti Course Tamadun Islam &Tamadun Asia Kenegaraan Malaysia

www.quansheng.org


HubunganEtnik English For Communication I English For Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikum

2012/2013

B.

Teras Program Komponen Perniagaan Pengantar Pengurusan Pengantar Pemasaran Pengurusan Strategik Etika Pengurusan Kaedah Penyelidikan Prinsip Ekonomi Pengurusan Kewangan Pengantar Perakauanan Undang-undang Perniagaan Aplikasi Komputer dalam Pengurusan Pengantar Statistik

Komponen Pengkhususan Teori dan Amalan Perniagaan Islam Asas Bahasa Arab untuk Muamalat Fiqh Muamalat
www.quansheng.org


Usul al-Fiqh untuk Muamalat Qawaid Fiqhiyyah untuk Muamalat Aspek Pengurusan dalam Al-Quran and Hadis Sirah Nabawiyyah Aqidah Islamiyyah Bahasa Arab untuk Muamalat Seminar Pentadbiran Muamalat Sejarah Perkembangan Hukum Islam Praktikum

2012/2013

C.

Program Elektif Pengurusan Zakat Pengurusan Wakaf dan Baitul Mal Pengurusan Pusaka. Hibah dan Wasiat Etika Perniagaan Islam dan Tanggungjawab Sosial Teori dan Falsafah Takaful Pengurusan Ekonomi Islam Pengurusan Muamalat Antarabangsa Pengurusan Sumber Manusia dalam Perspektif Islam Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Pemasaran di OIC Gelagat Organisasi Pengurusan Kewangan Islam Operasi Perbankan Islam

www.quansheng.org


Peraturan untuk Kewangan dan Perbankan Islam Sains Pengurusan Sistem Pengurusan Maklumat Pengeluaran dan Pengurusan Operasi Prinisip Islam dalam Pengurusan Pemasaran

2012/2013

D.

Elektif Bebas

Pelajar boleh memilih SATU (1) kursus yang ditawarkan oleh program Pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut:a. Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan PRASYARAT. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

b.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Pemasaran dengan kepujian Bachelor of Marketing with Honours [B.Mktg (Hons)] UP 22 4 8

2012/2013

, (Industry), (International), (service) (Marketing Principle) (International Marketing), (Industry Marketing), (Service Marketing), (Intergrated Marketing Communication), (Organizational Behaviour), (Production and Operation Management)(Business Law). , . . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

(Market Administrator) (Salesman)

www.quansheng.org


A. Teras Universiti Asas Keusahawanan Tamadun Islam &Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum (Marketing Director)

2012/2013

B.

Teras Program Pengantar Pengurusan Pengurusan Etika Pengurusan Strategik Pengurusan Kewangan Undang-undang Perniagaan Prinsip Ekonomi Perakaunan Perniagaan Pengantar Psikologi Pengantar Statistik Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan Pengantar Pemasaran Pengurusan Pemasaran Gelagat Pengguna Pengurusan Jualan Penyelidikan Pemasaran Strategi dan Analisis Pemasaran Pemasaran Antarabangsa Pemasaran Industri Pemasaran Servis Komunikasi Pemasaran Bersepadu Jualan Perorangan Seminar Pemasaran Praktikum

www.quansheng.org

2012/2013

C. Elektif Program Pelajar program ini perlu memilih 11 kursus elektif program. Pilih 11 kursus dari senarai berikut: Pambangunan Produk Baru Pengurusan Jualan Pengurusan Rantaian Bekalan Pengurusan Peruncitan Pemasaran Elektronik Pengurusan Perniagaan Francais Pemasaran Perhubungan Pengurusan Pengiklanan Pengurusan Acara Undang-undang Siber Pengurusan Pengeluaran Operasi Bahasa Mandarin I* Bahasa Mandarin II* Bahasa Mandarin III*

* Pelajar berketurunan Cina boleh memilih mana-mana kursus bahasa asing lain. Sekiranya pelajar memilih untuk mengikuti kursus Bahasa mandarin/bahasa asing pelajar perlu melengkapkan sehingga tahap tiga (3) iaitu memenuhi 9 jam kredit. D. Elektif Bebas Pelajar-pelajar boleh memilih SATU (1) kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di UUM COB atau kursus di kolej lain dengan mengambilkira perkara berikut: a. Perlu memenuhi pra-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan sebagai elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Keusahawanan Dengan Kepujian Bachelor of Entrepreneurship with Honours [B.Ent (Hons)] UP 35 4 8

2012/2013

. (Accounting) (Economics)(Social Science)(Information Technology)(Law)(Communication Skills) . (Business Plan), (Organization Communication), (E-Commerce), (Creativity and Innovation) (Entrepreneur Skill and Behaviour) , (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

(administrator) executive manager

www.quansheng.org


A. Teras Universiti Asas Keusahawanan Tamadun Islam &Tamadun Asia HubunganEtnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum

2012/2013

B. Teras Program Perakaunan Perniagaan Prinsip Ekonomi Pengantar Pemasaran Pengantar Pengurusan Pengurusan Strategik Etika Pengurusan ATAU Etika Perniagaan Islam dan Tanggungjawab Sosial Pengurusan Strategik Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan Pengantar Statistik Kaedah Penyelidikan Undang-undang Perniagaan Pengurusan Kewangan Kewangan Keusahawanan Kemahiran Dan Gelagat Usahawan Kreativiti Dan Inovasi Rancangan Perniagaan Pengurusan Perkembangan Perniagaan E-Dagang Seminar Keusahawanan Pengurusan Perniagaan Francais Perniagaan Keluarga Pengurusan Jaringan Usahawanan Pratikum C. Elektif Program
www.quansheng.org

2012/2013

Pelajar boleh memilih SEBELAS(11) kursus daripada senarai kursus elektif program di bawah: Pengurusan Jualan Teori & Praktis Pengangkutan Pengurusan Kualiti Pengangkutan dan Masyarakat Perniagaan Antarabangsa Sistem Maklumat Pengurusan Gelagat Pengguna Pengurusan Eksport Pengurusan Wakaf dan Baitulmal Pengurusan Pusaka, Hibah dan Wasiat Fiqh Mualamat Pengurusan Perubahan Pemasaran Servis Kewangan Pengurusan Kredit Pengurusan Ekonomi Islam Pemasaran Perhubungan Pemasaran Elektronik Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Kewangan Islam Bahasa Mandarin I Bahasa Mandarin II Bahasa Mandarin III Bahasa Jepun I Bahasa Jepun II Bahasa Jepun III Bahasa Arab I Bahasa Arab II Bahasa Arab III Pelajar berketurunan Cina boleh memilih mana-mana kursus bahasa asing kecuali Bahasa Mandarin. Sekiranya pelajar memilih untuk mengikuti kursus bahasa asing, maka pelajar perlu melengkapkan sehingga tahap 3 iaitu memeuhi 9 jam kredit.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Risiko dan Insurans dengan Kepujian

2012/2013

Bachelor of Risk Management and Insurance with Honours [BRMI (Hons.)] UP 36 4 (8 ) (Financial Management) (Risk and Insurance)(Risk Management)(Property Insurance) (Life and Health Insurance(Insurance Company Operation)(Employee Welfare Management), (Statistics), (Business Accounting), (Macroeconomic), (Microeconomic) (Business and Insurance Law).

(University Course), (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


(Insurance Agent) (Risk Manager) (Financial Planner)

2012/2013

A. Universiti Course B. Tamadun Islam danTamadun Asia Kenegaraan Malaysia HubunganEtnik English for Communication I English for Communication II Process Writing AsasKeusahawanan Kokurikulum Teras Program Pengantar Pengurusan Pengantar Pemasaran Pengantar Statistik Pengantar Perakaunan Kewangan Etika Pengurusan Undang-undang Perniagaan Prinsip Ekonomi Pengurusan Kewangan Kaedah Penyelidikan Aplikasi Komputer dalam Pengurusan Pengurusan Strategik

www.quansheng.org


Komponen Bidang Tumpuan Pengurusan Kewangan Lanjutan Ekonomi Gunaan Risiko dan Insurans Pengurusan Risiko Harta dan Liabiliti Urus Tadbir Korporat Analisis Risiko dan Pembuatan Keputusan Pengurusan Risiko Pengurusan Manfaat Pekerja Pembiayaan Risiko Seminar Pengurusan Risiko dan Insurans

2012/2013

C.

Elektif Program

Pilih 10 kursus daripada senarai berikut sebagai elktif mengikut bidang pengkhususan (i) Insurans Takaful Insurans Hayat dan Kesihatan Operasi Syarikat Insurans Sains Aktuari Pengurusan Risiko Kewangan Kewangan Peribadi Insurans Marin dan Penerbangan Undang-undang Insurans Pengurusan Sumber Manusia Pengenalan Kepada Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kertas Projek (ii) Risiko Kewangan Takaful Pengurusan Risiko Kewangan Kewangan Peribadi Kewangan Korporat Analisis Pelaburan Pasaran Hadapan dan Opsyen Pasaran, Instrumen dan Institusi Kewangan Islam Pengurusan Portfolio Institusi dan Pasaran Kewangan Pengurusan Risiko Kredit

www.quansheng.org


Kertas Projek (iii) Perancangan Kewangan Takaful Insurans Hayat dan Kesihatan Business and Professional Communication Kewangan Peribadi Pengurusan Kewangan Islam Audit dan Assurans - 1 Analisis Pelaburan Pengantar Percukaian Percukaian Lanjutan Pengurusan Kredit Pengurusan Estet Perancangan Persaraan Kertas Projek

2012/2013

D.

Elektif Bebas

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkanoleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut:a. b. Perlu memenuhi pra-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) KolejPerniagaan (COB) UPU () Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Logistik&Pengangkutan) dengan Kepujian

2012/2013

Bachelor of Business Administration (Logistic & Transportation)with Honours [BBA (Logistic &Transp) (Hons)] UP37 . , , (Business Accounting)(Economics) (Business Law)(International Business Management).(Warehouse Management), (Inventory Management) (Road Transport Management), (Seaport Management) (Airport Management) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


A. Universiti Course Asas Keusahawanan Tamadun Islam &TamadunAsia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum (Logistics and Transportations Staff)

2012/2013

B. Teras Program Umum Pengantar Perakaunan Perniagaan Pengantar Pemasaran Pengantar Pengurusan Pengurusan Strategik Etika Pengurusan Kaedah Penyelidikan Pengurusan Kewangan I Undang-Undang Perniagaan Prinsip Ekonomi Pengantar Statistik Aplikasi Komputer dalam Pengurusan C. Teras Program Bidang Perniagaan Antarabangsa Pengurusan Eksport Pengurusan Pengeluaran dan Operasi Pengurusan Inventori Teori dan Praktis Pengangkutan Dasar dan Perancangan Pengangkutan Pengangkutan dan Masyarakat Pengurusan Pengangkutan Bandar dan Luar Bandar Sistem Maklumat Pengangkutan Pengurusan Logistik dan Pengangkutan Seminar Pengurusan Pengangkutan Pengurusan Pergudangan Undang-Undang Pengangkutan Domestik &Antarabangsa Public Speaking Praktikum
www.quansheng.org

2012/2013

D. Program Elektif Pelajar boleh memilih mana-mana 9 kursus yang ditawarkan seperti di bawah: Insuran Kargo Pengangkutan dan Pelancongan Pengurusan Pengangkutan Laluan Darat Pengurusan Rel Pengurusan Pelabuhan Lautan Pengurusan Perkapalan Pengurusan Pengangkutan Udara Perancangan dan Pengurusan Lapangan Terbang Pengurusan Rantaian Bekalan Gelagat Organisasi Pengurusan Sumber Manusia Pemasaran Perkhidmatan Statistik Gunaan

E. Elektif Bebas Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut:a. Perlu memenuhi pr-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) Kolej Perniagaan (COB) UPU Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Operasi Dengan Kepujian

2012/2013

Bachelor of Operations Management with Honours [B.Oper.Mgt (Hons)] UP 39 4 8 (Management Principle)(Human Resource Management) (Information Management)(Manufacturing) (Manufacturing Production) (Electrical and Electronic) (Industrial Engineering)(Manufacturing Engineering and Technology) (Production and Operation Management), (Quality Management)(Inventory Management), (Occupational Safety and Health)(Labour Law) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


(Management Consultant) (Management Staff) (Executive)

2012/2013

A. Universiti Course B. Asas Keusahawanan Tamadun Islam & Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Ko-kurikulum Teras Program Pengantar Pemasaran Pengantar Pengurusan Prinsip Ekonomi Pengantar Perakaunan kewangan Matematik untuk Teknologi Pengurusan Kewangan I Teknik Statistik dalam Pembuatan Keputusan Sains Pengurusan Undang-undang Pekerjaan dan Perhubungan industri Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pengurusan Pengeluaran dan Operasi Pengurusan Kualiti Pengurusan Sistem Kualiti Etika Pengurusan Pengurusan Strategik dalam Teknologi Rekabentuk Sistem Operasi Pengurusan Inventori Strategi Operasi Pengurusan Pembelian dan Rangkaian Pembekal Seminar Pengurusan Operasi Projek Akhir Praktikum (6 bulan)
www.quansheng.org

2012/2013

C Elektif Bebas Pelajar boleh memilih 10 kursus dan 2 kursus elektif bebas yang ditawarkan oleh mana-mana program, kecuali kursus dari program Sarjana Muda Pengurusan Operasi Teknologi Elektrik dan Elektronik Kaedah Penyelidikan untuk Pengurusan Operasi E-Dagang Pengurusan dan Kejuruteraan Alam Sekitar Sains Kejuruteraan Teknologi Pembuatan Kejuruteraan Industri Perancangan dan Kawalan Pembuatan Inovasi Rekabentuk dan Pembangunan Produk Pengautomatan Industri dan Robotik Sistem Maklumat Pengilangan & Operasi Aplikasi Grafik dan Animasi Pengurusan Sumber Data Pengurusan Projek Elektif Bebas

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS) UPU Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian Bachelor of Law with Honours [LL.B (Hons)] UL 00 4 (8 )

2012/2013

, (Constitution Law)(Criminal Law)(Civil Law) (Civil Procedure Law)(Administrative Law) (Public International Law). , (Cyber Law), (Information Technology Law)(Intellect Property Law) . , . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


: (Law Consultant) (Lawyer) (Judge) (Prosecutor) (Lecturer)

2012/2013

(A). Universiti Course Asas Keusahawanan Tamadun Islam & Tamadun Asia HubunganEtnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing

B.Teras Program Kursus Pengurusan dan Teknologi Maklumat Pengantar Pengurusan Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan Perakaunan Perniagaan Kursus Undang-Undang Sistem Perundangan Malaysia Undang-undang Kontrak I Undang-undang Kontrak II Skil Perundangan dan Kaedah Penyelidikan Pengenalan Undang-undang Islam Undang-undang Perlembagaan & Pentadbiran I Undang-undang Perlembagaan & Pentadbiran II Undang-undang Tort I Domestik
www.quansheng.org


Pertelingkahan Undang-undang Undang-undang Hasil Undang-undang Harta Intelek Undang-undang Teknologi Maklumat & Siber Undang-undang Pengangkutan Barangan Antarabangsa dan Domestik Undang-undang Alam Sekitar Undang-undang Tort II Undang-undang Jenayah dan Prosedur I Undang-undang Jenayah dan Prosedur II Undang-undang Jenayah dan Prosedur III Undang-undang Tanah I Undang-undang Tanah II Undang-undang Keadilan, Amanah & Pentadbiran Harta Pusaka I Undang-undang Keadilan, Amanah &Pentadbiran Harta Pusaka II Undang-undang Syarikat & Tadbir Urus Korporat I Undang-undang Syarikat & Tadbir Urus Korporat II Undang-undang Kekeluargaan Undang-undang Antarabangsa Awam Prosedur Sivil I Prosedur Sivil II Undang-undang Keterangan I Undang-undang Keterangan II Amalan Profesional I Amalan Profesional II Jurisprudens Undang-Undang Perbankan & Industri Sekuriti Skil Advokasi & Penulisan Pendapat Undang-undang Praktikum I Praktikum II (C) Elektif Program Pelajar dikehendaki memilih satu khusus dari senarai berikut: Undang-undang Transaksi Perniagaan Undang-undang Insurans Undang-undang Perbankan Islam Undang-undang Pekerjaan dan Perhubungan Perindustrian (D) ElektifBebas

2012/2013

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut:a. Perlu memenuhi pr-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat.
www.quansheng.org


b. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

2012/2013

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS) UPU Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Awam dengan Kepujian Bachelor of Public Management with Honours [BPM (Hons)] UP 01 3 (7 )

2012/2013

Government Institution ManagementPublic Management Policy OperationInstitution Management Political Science Constitution Ethic Administrative Law Minor Course CommunicationHuman Resource ManagementTourism Management (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


:
(Administrator) (Public Affair Manager) (Human Resource Manager) (Policy Analyst)

2012/2013

A.Universiti Course B. AsasKeusahawanan Tamadun Islam & Asia I HubunganEtnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum Teras Program

Politik dan Pentadbiran AsasPentadbiranAwam Politik dan Pentadbiran Perlembagaan Malaysia Dasar Awam Etika Pentadbiran Awam Undang-undang Pentadbiran

www.quansheng.org


Ekonomi dan Kewangan Ekonomi dalam PengurusanAwam Ekonomi dan Pembangunan Pentadbiran Kewangan Dasar dan Analisis Fiskal

2012/2013

Pengurusan Penghantar Pengurusan Organisasi dan Masyarakat Pengurusan Sumber Manusia dalam Sektor Awam Hubungan Manusia dalam Pentadbiran Kepimpinan dalam Pengurusan Awam

PelengkapTeras Program PerakaunanPerniagaan StatistikuntukSainsSosial PenyelidikanSainsSosial Praktikum

C.Elektif Program atau Minor i. ii. iii. Pilih SATU kursus Bahasa Melayu daripada senarai berikut:Pengantar Penulisan ATAU Bahasa Melayu Pengurusan Pilih SATU kursusTeknologi Maklumat daripada senarai berikut:Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) dan Masyarakat ATAU Sistem Maklumat dalam Organisasi ATAU Aplikasi Komputer dalam Pengurusan Pilih SATU kursusdaripadasenaraiberikut: www.quansheng.org


Projek Ilmiah ATAU PerbandinganPentadbiranAwam Pengurusan Awam Strategik

2012/2013

Pengkhususan Atau Minor Pelajar dikehendaki memilih TUJUH kursus daripada SATU bidang pengkhususan program ATAU minor yang ditetapkan oleh program lain sepertiberikut: Hubungan Antara kerajaan KerajaanTempatan Reformasi Pentadbiran Pentadbiran Awam Korporat Operasi dan penilaian Dasar Awam pengurusan dan penilaian Program Awam Pengurusan Dan Analisis Pelaburan Awam Pengurusan Pejabat Dinamika Kumpulan Kemahiran Perundingan dan tawar- menawar Pembangunan Organisasi Pengurusan Latihan dalam organisasi Pengurusan Kerjaya Pentadbiran Buruh di Malaysia Undang-undang Tanah

Minor dalam Komunikasi Pengantar Komunikasi Teori Komunikasi Komunikasi Kemanusiaan


www.quansheng.org


Perhubungan Awam Komunikasi Pembujukan Kemahiran Komunikasi Kepengurusan Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) &Masyarakat JaringanTeknologi Komunikasi

2012/2013

D.ElektifBebas Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkanoleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut:a. b. Perlu memenuhi pra-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS) UPU

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan Dengan Kepujian Bachelor Tourism Management (Hons) UP08 >> (Management) (Marketing)(Planning)(Development) (Research)(Culture) (Human Resource Management)(Recreation Management)

(Journey Management) (Tourism Planning and Development) (Tourism Human Resource Management) (Transportation Management)(Hotel Operation Management)

. (University Course), (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


: (Tourism Agent) (Tourism Guide)

2012/2013

A. Universiti Course Tamadun Islam Dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

(B)Kursus Program: Kursus Etika dan Pemikiran: Sains Pemikiran dan Etika Kursus Kuantitatif: Pengantar Statistik Kursus Teknologi Maklumat: Sistem Maklumat dalam Organisasi Kursus Sains Sosial: Sosiologi Pelancongan

www.quansheng.org


Kursus Bahasa Inggeris: Business Report Writing Business and Professional Communication English for Hospitality Purposes Kursus Perakaunan: Perakaunan Perniagaan Kursus Kewangan: Asas Kewangan Kursus Ekonomi: Prinsip Ekonomi Kursus Pengurusan: Pengantar Pengurusan Kursus Teras Pelancongan: Pengantar Pelancongan Pemasaran Pelancongan Gelagat Pelancong Penyelidikan Pelancongan dan Hospitaliti Undang-undang Hospitaliti & Pelancongan Geografi Pelancongan Pengurusan Rekreasi Pengurusan Perkhidmatan Perjalanan Pengurusan Acara Polisi, Perancangan & Pembangunan Pelancongan Pengurusan Sumber Manusia dalam Pelancongan & Hospitaliti Kertas Projek Penyelidikan Pelancongan Seminar Pelancongan

2012/2013

www.quansheng.org


(C)Elektif Program: Pilih LIMA (5) dari kursus-kursus di bawah:

2012/2013

Pelancongan Sukan Pengurusan Alam Sekitar dalam Pelancongan Pengangkutan Pelancongan Perkhidmatan Pelanggan dalam Pelancongan Pengurusan MICE Perkhidmatan Pemasaran dalam Pelancongan Bidang Elektif Tumpuan/Minor Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana SATU (1) bidang tumpuan kursus di bawah: Kursus Pengurusan Hospitaliti (Pilih 6 kursus sahaja) Kemahiran Interpersonal Pengurusan Pejabat Depan Kebersihan dan Sanitasi Pengurusan Operasi Hospitaliti Pengemasan Jualan dan Pemasaran Hospitaliti Kursus Pengurusan Acara (Pilih 6 kursus sahaja) Pengenalan kepada Acara Pemasaran Acara Aspek Sosiologi Pengurusan Acara Pengeluaran dan Rekabentuk Acara Pengurusan Acara Pelancongan Sukan Logistik dan Operasi Acara Isu Kontemporari dalam Pengurusan Acara M.I.C.E Management Kursus Pengurusan Golf (Pilih 6 kursus sahaja) Pengenalan kepada Industri Golf Pengurusan Resort dan Kelab Golf Operasi Kedai Golf Menguruskan Pelajaran Golf Pengurusan Turf Isu dan Pengurusan Golf

(D)Praktikum

www.quansheng.org


(E)Elektif Bebas:

2012/2013

Pelajar-pelajar boleh memilih SATU (1) kursus yang ditawarkan di Kolej yang sama tetapi dari Pusat Pengajian lain atau kursus di Kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut: i. Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan PRASYARAT. ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia (UUM) Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS) UPU Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan Antarabangsa Dengan Kepujian

2012/2013

Bachelor International Business Management with Honours [BIBM (Hons)] UP 10 4 8 . (International Business) (International Marketing)(International Management)(International Finance)(Export Management) , (Multinational Company) (Microeconomic and Macroeconomic) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

(Manager) (Planner)

www.quansheng.org


A. Universiti Course Asas Keusahawanan Tamadun Islam & Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum

2012/2013

B. Teras Program Komponen Perniagaan Pengantar Statistik Prinsip Ekonomi Aplikasi Komputer Dalam Pengurusan Perakaunan Perniagaan Pengantar Pengurusan Pengurusan Strategik Kaedah Penyelidikan Pengantar Pemasaran Pengurusan Kewangan Undang-Undang Perniagaan Etika Pengurusan Komponen Perniagaan Antarabangsa Pengurusan Antarabangsa Logistik Antarabangsa Seminar Pengurusan Perniagaan Antarabangsa Pengangkutan Lautan Insurans Kargo Pengurusan Silang Budaya Pengurusan Ekspot Syarikat Multinasional Dasar Perniagaan Antarabangsa Penggabungan dan Pengambilalihan Antarabangsa

www.quansheng.org


Praktikum C. Elektif Program (Pilih mana-mana 11 kursus berikut) Pengurusan Sumber Manusia Penstafan Latihan dan Pengembangan Penilaian Prestasi Perundingan Pengurusan Sumber Manusia Antarabangsa Pengurusan Pemasaran Pemasaran Antarabangsa Pengurusan Rantaian Bekalan Pemasaran Servis Pengurusan Jenama Pengurusan Kewangan (Advance) Kewangan Korporat Institusi dan Pasaran Kewangan Pengurusan Risiko Kewangan Teori & Praktis Pengangkutan Dasar & Perancangan Pengangkutan Peng. Pengangkutan Laluan Darat Pengurusan Rel Pengurusan Pengangkutan Udara Pengurusan Pergudangan

2012/2013

*Program BIBM telah diberikan FULL PROFESSIONAL RECOGNITION oleh Chartered Institute of Logistics and Transport (CILTM) dan pelajarnya akan diberikan status ahli CILTM yang bersamaan dengan kelayakan profesional dengan syarat pelajar mengambil semua kursus-kursus berikut sebagai sebahagian daripada Elektif Program: Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan Rantaian Bekalan Pengurusan Pemasaran Pemasaran Antarabangsa Teori & Praktis Pengangkutan Dasar & Perancangan Pengangkutan Peng. Pengangkutan Laluan Darat Pengurusan Rel Pengurusan Pengangkutan Udara Pengurusan Pergudangan

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia KolejUndang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS) UPU

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa dengan Kepujian Bachelor of International Affairs Management with Honours [BIAM (Hons)] UP 11 Government Organisation Non-Government OrganisationMultinational Company Social Science Political ScienceForeign Policy Modern World HistoryInternational Law (Foreign Language) . (University Course) , (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


(Politician) (Investigator)

2012/2013

A.

Universiti Course Asas Keusahawanan Tamadun Islam & Asia I HubunganEtnik Kenegaraan Malaysia English For Communication I English For Communication II Process Writing Kokurikulum

B.

Teras Program Penghantar Sains Sosial Teknologi Komunikasi Maklumat dan Masyarakat Penghantar Pengurusan Statistik untuk Sains Sosial PenyelidikanSainsSosial Perniagaan Antarabangsa Pengurusan Silang Budaya Penghantar Sains Politik Struktur, Proses Politik dan Pentadbiran Kerajaan Malaysia Teori-teori Politik Sejarah Dunia Moden Dasar Luar Malaysia Politik Asia Tenggara Diplomasi Hubungan Antarabangsa Nasionalisme&Konflik Etnik dalam Sistem Antarabangsa Institusi&Organisasi Antarabangsa Perbandingan Sistem Politik dan Pentadbiran Politik Ekonomi Malaysia
www.quansheng.org


ATAU Latihan Ilmiah Politik Ekonomi Antarabangsa Analisis Risiko Politik dan Ekonomi Seminar isu-isu Diplomasi dan Hubungan Antarabangsa Undang-undang Antarabangsa Praktikum

2012/2013

Dan mana-mana SATU kursusberikut: ATAU Bahasa Melayu Pengurusan Penghantar Penulisan

Dan mana-mana SATU kursusbahasaasingberikut: ATAU ATAU ATAU ATAU ATAU Bahasa Thai I
www.quansheng.org

BahasaSepanyol I BahasaSepanyol II

Bahasa German I Bahasa German II

BahasaJepun I BahasaJepun II

Bahasa Arab I Bahasa Arab II

Bahasa Mandarin I Bahasa Mandarin II


ATAU ATAU Bahasa Korea I Bahasa Korea II Bahasa Perancis I Bahasa Perancis II Bahasa Thai II

2012/2013

Pelajar-pelajar yang telah mengambil subjek bahasa yang sama di peringkat SPM TIDAK dibenarkan mengambil subjek tersebut ATAU bahasa ibunda kepada pelajar-pelajar berkenaan. C. Kursus Bidang Tumpuan

Pelajar perlu memilih salah SATU daripada tumpuan dalam program dengan mengambil EMPAT subjek dari kumpulan berkenaan. Diplomasi dan Undang-undang Antarabangsa Hak-hak Asasi Antarabangsa Undang-undang AlamSekita rAntarabangsa Firma Multinasional DasarLuar Negara Politik Asia Timur Kepimpinan Organisasi Politik Dunia Islam Politik&Dasar Luar Amerika Syarikat Perundingan Antarabangsa Etika Pengurusan Diplomatik Politik dan Perundangan Antarabangsa Dasar AlamSekitar Antarabangsa Politik dan Masalah Maritim Antarabangsa
www.quansheng.org


ATAU Politik Ekonomi Dan PerniagaanAntarabangsa Organisasi Ekonomi Antarabangsa&Dunia Membangun Politik dan Perniagaan Politik Perdagangan Antarabangsa Politik Ekonomi Serantau Politik Ekonomi Negara Maju&Membangun Politik Institusi Kewangan&Pasaran Kewangan Antarabangsa Perundingan Antarabangsa Hak-hak asasi Antarabangsa Pengangkutan Lautan Insuran Kargo Pengurusan Eksport Firma Multinasional Dasar Perniagaan Antarabangsa Pengurusan Antarabbangsa Penggabungan dan Pengambialihan Antarabangsa Isu-isu Perundangan Antarabangsa Kedaulatandan Globalisasi Seminar Hal EhwalAntarabangsa Pengajian Strategik Pengurusan&Penyelesaian Konflik Antarabangsa Propaganda dan Pemujukan dalam Hubungan Antarabangsa

2012/2013

D.

Elektif Bebas

www.quansheng.org

2012/2013

Pelajar boleh memilih mana-mana kursus yang ditawarkanoleh program pengajian lain di kolej yang sama atau kursus di kolej lain dengan mengambil kira perkara berikut:a. b. Perlu memenuhi pr-syarat kursus jika kursus tersebut memerlukan pra-syarat. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia KolejUndang-Undang, KerajaandanPengajianAntarabangsa (COLGIS) UPU

2012/2013

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pembangunan dengan Kepujian Bachelor of Development Managemnet with Honours [B.Dev.Mgt (Hons)] UP 17 3 (7 ) Industry Development Management Social Science(Third World Development Theory) (Development Administration Management) (Development of Developing Country Industry ) (Development Planning)(Development of Organization)(Environment Management) (Development of Area) (University Course), (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org

2012/2013

A. Universiti Course Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Communication I English for Communication II Asas Keusahawanan Process Writing Kokurikulum

B. Teras Program Pengantar Sains Sosial Pengantar Pengurusan Statistik Untuk Sains Sosial Penghantar Sosiologi Penyelidikan Sains Sosial Ekonomi Malaysia Teori Pembangunan Dunia Ketiga Sosiologi Pembangunan Falsafah Pembangunan Perancangan Dasar Pembangunan Penilaian Impak Sosial Aplikasi Komputer dalam Pengurusan Pembangunan Urbanisasi dan Industrillisasi Pembangunan Wilayah Pentadbiran Alam Sekitar Metodologi Penyediaan Pelan Pembangunan Pentadbiran Pembangunan Tanah Teori dan Konsep Pentadbiran Pembangunan Politik Pembangunan Praktikum Projek Ilmiah
www.quansheng.org

2012/2013

C. Elektif Program i. Kursus Bahasa Pilih SATU (1) daripada senarai berikut: Pengantar Penulisan Bahasa Melayu Pengurusan ii. Kursus Elektif Bidang Tumpuan Pilih SEMBILAN9kursus daripada bidang-bidang tumpuan berikut: a. Pengurusan Pembangunan Projek Penilaian Projek Pembangunan Perancangan Infrastruktur dan Perumahan Perbandaran dan Pengurusan Landskap Analisis Perancangan dan Kawalan Pembangunan Pembiayaan Projek

b. c.

Pembangunan dan Urustadbir Negara Aspek Undang-undang dalam Pembangunan Pentadbiran Perancangan Pembangunan Struktur Politik dan Pentadbiran Kerajaan Malaysia Seminar Isu-Isu Pentadbiran Pembangunan Integriti Awam dalam Urustadbir Negara Perancangan Dasar Pembangunan Pembangunan Komuniti Gender dan Pembangunan Keusahawanan dan Pembangunan Psikologi Persekitaran Pengurusan Silang Budaya Pengurusan Konflik Sosial Pengurusan Masyarakat Desa Pengorganisasian Organisasi Nilai Sosial dan Etika dalam Pembangunan

D. Elektif Bebas

www.quansheng.org

2012/2013

Pelajar-pelajar boleh memilih mana-mana SATU (1) kursus yang ditawarkan oleh program pengajian di kolej yang sama atau mana-mana SATU (1) kursus di kolej lain.

www.quansheng.org


Universiti Utara Malaysia Kolej Undang-Undang, Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa (COLGIS) UPU Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hospitaliti Dengan Kepujian Bachelor of Hospitality Management (Hons) UP38

2012/2013

Interpersonal Communication DecisionmakerSales of RBI(Marketing) (Restaurant Management), (Hotel Operation Management), (Principle of Food Preparation)(Tourism Management) . . (University Course), (Core Course)(Elective) , , (Group A), (Add Drop Course)

www.quansheng.org


(Hotel Staff) (Catering Attendant) (Receptionist)

2012/2013

A. Universiti Course Tamadun Islam dan Asia Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia English for Communication I English for Communication II Process Writing Asas Keusahawanan Kokurikulum

B. Teras Program i. ii. Pengurusan, Pentadbiran dan Pembangunan Sains Pemikiran dan Etika Business and Professional Communication English For Hospitality Purposes Business Report Writing Prinsip Ekonomi Perakaunan Perniagaan Pengantar Pengurusan Gelagat Organisasi Pengantar Statistik Asas Kewangan Kemahiran Teknikal
www.quansheng.org


Pengantar Hospitaliti Kebersihan dan Sanitasi Prinsip Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan Komersial Aplikasi Sistem Maklumat dalam Hospitaliti Pengurusan Pejabat Depan Penyajian Makanan dan Minuman Pengurusan Operasi Hospitaliti Pengurusan Restoran Pengawalan Kos Makanan dan Minuman Pengemasan Jualan dan Pemasaran Hospitaliti Undang-undang Hospitaliti dan Pelancongan Penyelidikan Pelancongan Kemahiran Interpersonal Pengurusan Strategik Hospitaliti Pembangunan Keusahawanan Hospitaliti Pengurusan Sumber Manusia dalam Pelancongan dan Hospitaliti Seminar Hospitaliti Pengurusan Bankuasi dan Konvensyen

2012/2013

C. Bahasa Asing Bahasa Asing I Bahasa Asing II D. Praktikum Dijalankan sebaik sahaja pelajar selesai menduduki peperiksaaan akhir semester akhir. E. Elektif Bebas Pilih mana-mana SATU (1) kursus selain dari kursus Program Pengurusan Hospitaliti i. Perlu memenuhi PRASYARAT kursus jika kursus tersebut memerlukan PRASYARAT. ii. Kursus-kursus setara tidak boleh dijadikan elektif bebas.

www.quansheng.org