Smith Nguyen Studio.

“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học” CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT

Part 2 - Server 2008 - Hosting - VMware Workstation Configuration
Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu sơ bộ về VMWare trong bài này chúng ta tiếp tục đi sâu vào triển khai VMware Để tạo một hệ điều hành mới bạn chọn File -> New -> Virtual Marchine

Chọn Custom

Trong phần OS Installation bạn chọn đĩa DVD-Rom chứa hệ điều hành Windows Server 2008 hoặc chọn đường dẫn đến file .ISO của Windows Server 2008

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 1 of 7

Smith Nguyen Studio.

Đặt tên cho file ảnh lả Windows Server 2008 và chọn đường dẫn để lưu file ảnh

Trong phần Network Type bạn chọn Use bridged networking

Do chúng ta tạo mới hoàn toàn nên trong phần Select a Disk bạn chọn Create a new virtual disk để tạo một ổ đĩa cứng ảo

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 2 of 7

Smith Nguyen Studio.
cho hệ điều hành sắp cài đặt

Trong Disk Type bạn có thể chọn một trong hai dạng ổ cứng là IDE hoặc SCSI

Giả sử tôi muốn ổ đĩa cài Windows server 2008 sẽ là 80Gb nên tôi sẽ nhập giá trị là 80 vào ô Maximum disk size

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 3 of 7

Smith Nguyen Studio.
Cuối cùng ta đã hoàn tất việc tạo một cấu hình máy ảo sơ bộ, bạn có thể tùy chỉnh lại cái giá trị Ram, CD, USB.... bằng cách nhấp vào Edit virtual marchine settings

Trong cửa sổ Edit giả sử tôi sẽ gắn thêm 3 ổ đĩa cứng nữa dùng chứa dữ liệu nên tôi nhấp vào Add

Chọn Hard Disk

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 4 of 7

Smith Nguyen Studio.

Do 3 ổ cứng này tôi sẽ tạo mới hoàn toàn nên tôi chọn tiếp là Create a new virtual disk

Chọn SCSI trong Disk Type

3 ổ cứng này tôi chọn cùng dung lượng là 200Gb và cùng chuẩn là SCSI. Lý do mà tôi gắn tới 3 ổ cùng dung lượng này là vì

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 5 of 7

Smith Nguyen Studio.
trong các bài kế chúng ta sẽ triển khai RAID 5, đây là dạng RAID được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

Màn hình sau khi hoàn tất

Bây giờ bạn vào thư mục lưu file ảnh sẽ thấy VMware sẽ tại ra các file hệ thống và các file ảnh tương ứng với các ổ đĩa của máy ảo.

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 6 of 7

Smith Nguyen Studio.

OK mình vừa trình bày xong phần cầu hình VMware Workstation.

Công ty TNHH đầu tư phát triển tin học GC Com Chuyên trang kỹ thuật máy vi tính cho kỹ thuật viên tin học Điện thoại: (073) - 3.511.373 - 6.274.294 Website:

http://www.gccom.net

http://www.facebook.com/SmithNguyenStudio 7 of 7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.