UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE DREPT

TEZĂ DE DOCTORAT REZUMAT METODOLOGIA INVESTIGĂRII CRIMINALISTICE A INFRACȚ IUNILOR INFORMATICE

CONDUCĂTOR Ș TIINȚ IFIC: Prof. Univ. Dr. Emilian Stancu

DOCTORAND: Moise Adrian-Cristian

București -2010-

1

Teza de doctorat intitulată „Metodologia investigării criminalistice a infracțiunilor informatice” și-a propus, pornind de la prezentarea fenomenului de criminalitate informatică și de la analiza principalelor reglementări din acest domeniu, să prezinte metodologii și tehnici de investigare a infracțiunilor informatice. Investigarea infracțiunilor informatice se referă atât la o latură juridică caracterizată de legislația în vigoare privind criminalitatea informatică, cât și la o latură tehnico-științifică determinată de metodologii și tehnici de investigare utilizate în vederea ob ț inerii probelor digitale. Teza de doctorat este structurată de-a lungul a zece capitole. Primele patru capitole cuprind aspecte privind fenomenul de criminalitate informatică, legislația internă și internațională în domeniul criminalității informatice, moduri de operare frecvente utilizate de infractorii din domeniul informatic și prezentarea unor metodologii de investigare din literatura de specialitate și din cadrul unor institu ț ii și organiza ț ii. Următoarele cinci capitole abordează metodologia de investigare criminalistică a infracțiunilor informatice săvârșite prin intermediul calculatorului, traficului de rețea și a aplicațiilor de Internet, mijloacelor de plată electronică, telefoniei mobile și a infrac ț iunilor informatice din categoria pornografiei infantile. Ultimul capitol al lucrării prezintă aspecte privind cooperarea internațională și europeană în domeniul combaterii criminalității informatice, având în vedere caracterul transfrontalier al infracțiunilor informatice. În Capitolul I intitulat „Aspecte introductive privind fenomenul de criminalitate informatică” se prezintă definiția noțiunii de criminalitate informatică, clasificarea infracțiunilor informatice, rolul computerului în comiterea infracțiunilor, analiza juridică generală a infracțiunilor informatice și principalele organizații internaționale și regionale implicate în studiul fenomenului de criminalitate informatică. În ceea ce priveşte definirea noţiunii de criminalitate informatică, găsirea unei definiţii unice, e foarte greu de realizat, problema definiţiei fiind punctul de pornire la orice încercare de uniformizare a incriminărilor în această materie. Diferite încercări au fost făcute pentru a dezvolta un limbaj standard, care să descrie variatele aspecte ale noţiunii de criminalitate informatică. În acest context, au existat multe dezbateri între experţii din acest domeniu în privinţa utilizării unor definiţii pentru a descrie infracţiunile din domeniul informatic. În mod neîndoielnic şi dincolo de orice dezbatere, toţi cercetătorii au recunoscut că fenomenul există, însă de fiecare dată definiţiile date comportamentului infracţional au fost variate şi circumscrise conţinutului studiilor realizate. Astfel, deşi dezbaterile durează de câţiva ani buni, tot nu s-a reuşit a se adopta o definiţie internaţional recunoscută a fenomenului criminalităţii informatice. Chiar dacă o definiţie standard a criminalităţii informatice nu a fost 2

consider că se desprind două tipuri de clasificări: 1. Uniunea Interna ț ională a Telecomunicațiilor. simplicitate. d) Informaţia ca şi contrabandă sau rezultat/fruct al infracţiunii. Rolul specific pe care un computer îl are într-o infracţiune stabileşte modul cum poate fi el utilizat ca mijloc de probă. e) Informaţia ca mijloc de comitere a infracţiunii. Computerul este incidental în comiterea unei infracţiuni. costuri foarte reduse. Dintre toate definițiile noțiunii de criminalitate informatică prezentate în teză. Infracțiunile din domeniul informatic sunt diferite de infracțiunile clasice. Romanian Information Technology Initiative împreună cu Guvernul României. Computerul este instrumentul de comitere a infracţiunii. consider că cea mai cuprinzătoare și inteligibilă definiție este următoarea: infracțiunea informatică reprezintă „orice infracţiune în care un calculator sau o reţea de calculatoare este obiectul unei infracţiuni. b) Hardware-ul ca mijloc de comitere a infracţiunii. care au fost prezentate în teza de doctorat.” În ceea ce privește clasificarea infrac ț iunilor informatice există mai multe organiza ț ii și institu ț ii care au preocupări în acest domeniu: Consiliul Europei. O clasificare în sens restrâns. Comitetul European pentru Probleme Criminale. în care computerul este privit ca o entitate de sine stătătoare. în schimb există în acest moment mai multe definiţii funcţionale ale acestui fenomen. f) Informaţia ca o probă. c) Hardware-ul ca o probă. în care rolul computerului în comiterea infracţiunilor este analizat separat din punctul de vedere al componentei hardware şi de asemenea separat din punctul de vedere al componentei software: a) Hardware-ul ca şi contrabandă sau rezultat/fruct al infracţiunii. sau în care un calculator sau o reţea de calculatoare este instrumentul sau mediul de înfăptuire a unei infracţiuni. care se transformă în avantaje reale de care profită făptuitorii: anonimitate. De asemenea au fost prezentate și o serie clasificări ale infrac ț iunilor informatice existente în literatura de specialitate. rapiditate. 2. fără să se evidenţieze structura lui: a) b) c) Computerul este ţinta infracţiunii. Din analiza rolului computerului în comiterea infracţiunilor prezentată în literatura de specialitate. 3 . prin mai multe caracteristici esențiale.obţinută. Organizația Națiunilor Unite. caracterul transfrontalier. O clasificare în sens larg. Cu privire la analiza juridică generală a infracțiunilor informatice se prezintă aspecte în legătură cu conținutul infracțiunilor informatice și cu autorul infracțiunilor informatice. credibilitate.

infracţiunea de fraudă informatică. În Capitolul II intitulat „Reglementarea juridică naț ională ș i internaț ională a criminalităț ii informatice” se prezintă cadrul general privind infracțiunile informatice în sistemul juridic românesc. există şi organizaţii regionale care sunt concentrate pe anumite zone în rezolvarea problemelor de criminalitate informatică: Uniunea Europeană. infracţiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice.161/2003 introduce un număr de opt infracţiuni. Infracțiunile din domeniul informatic din Legea nr. Grupul APEC. care acţionează la nivel global. analizate în teză.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice.161/2003. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Principalele organizații internaționale implicate în studiul fenomenului de criminalitate informatică. infracţiunea de alterare a integrităţii datelor informatice.51 din prezenta lege: infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic.161/2003 reprezintă o rapidă adaptare a sistemului juridic românesc la prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. infracţiunea de fals informatic. Organizația Națiunilor Unite. Această lege prezintă în TITLUL III „Prevenirea criminalităţii informatice”. principalele probleme legate de criminalitatea informatică: Capitolul I: Dispoziţii generale. cea mai importantă reglementare juridică aplicabilă în acest moment în domeniul criminalităţii informatice este Legea nr. a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri. Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și Interpol-ul. Capitolul V: Cooperarea internaţională. În plus faţă de organizaţiile internaţionale. Aşadar Legea nr. infracțiunea de pornografie infantilă prin intermediul sistemelor informatice. care corespund clasificărilor şi definiţiilor prezentate în cuprinsul Convenţiei Consiliului Europei privind criminalitatea informatică.42-art. Capitolul IV: Dispoziţii procedurale. sunt următoarele: Consiliul Europei. infracţiunea de perturbare a funcţionării sistemelor informatice. infracţiunea de a realiza operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice. s-au prezentat următoarele instituții procedurale 4 . Liga Arabă și Consiliul de Cooperare din Golf. Commonwealth. reglementarea infracțiunilor informatice în Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică și aspecte de drept comparat privind criminalitatea informatică. După analiza infracțiunilor din Legea nr. Capitolul II: Prevenirea criminalităţii informatice. Legea nr.161/2003 pe care le-am analizat în teză sunt cuprinse în art.La nivel internaţional există organizaţii care au analizat în mod constant dezvoltarea fenomenului criminalităţii informatice şi care au creat strategii de prevenire şi combatere a acestui fenomen. Capitolul III: Infracţiuni şi contravenţii. Organizația Statelor Americane. Grupul G8. În România. prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

Legea nr. Australia. frauda informatică.365/2002 privind comerțul electronic. a datelor. precum şi prin prevederea unor dispoziţii materiale necesare asigurării unei cooperări internaţionale rapide şi sigure. dar există şi unele modificări care se referă la sancţiuni. Această Convenţie îşi propune să prevină actele îndreptate împotriva confidenţialităţii. Infracțiunile din domeniul informatic cuprinse în Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. menite să faciliteze descoperirea.2-10: accesarea ilegală. România ar urma să aibă conform Noului Cod Penal un regim mai blând. a reţelelor. infracțiuni referitoare la pornografia infantilă. afectarea integrității sistemului. precum şi a utilizării frauduloase a unor asemenea conduite şi prin încurajarea adoptării unor măsuri de natură a permite combaterea eficace a acestor tipuri de infracţiuni. investigarea şi urmărirea penală a acestora atât la nivel naţional.57). Analiza aspectelor de drept comparat privind criminalitatea informatică a avut în vedere legislația în domeniul criminalității informatice din 5 țări (Statele Unite ale Americii.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei). ridicarea obiectelor care conțin date informatice (art. afectarea integrității datelor. cu toate că România se confruntă cu o rată ridicată a criminalității informatice. fiind semnată și ratificată de un număr din ce în ce mai mare de state din întreaga lume. cât şi internaţional. Conform analizei de drept comparat pe care am prezentat-o. pe care le-am analizat sunt prevăzute în art. infracțiuni referitoare la atingerile aduse proprietății intelectuale și drepturilor conexe.55). Marea Britanie. Astfel în ceea ce privește cuantumul sanc ț iunilor în materia infrac ț iunilor informatice. am observat că există ţări care au transpus aproape în totalitate prevederile Convenţiei în dreptul 5 . falsificarea informatică. Prevederile Noului Cod Penal în materia infracțiunilor informatice consider că sunt în mare parte aceleași cu cele existente în prezent în legile speciale (Legea nr.161/2003. accesul într-un sistem informatic și interceptarea și înregistrarea comunicărilor desfășurate prin intermediul sistemelor informatice (art.56).54). percheziția informatică (art. deoarece aceasta tinde să devină un instrument juridic global. Totodată în acest context s-au analizat și aspecte privind urmărirea penală în cazul infracțiunilor informatice.cuprinse în prezenta lege: conservarea datelor informatice (art. abuzurile asupra dispozitivelor. Germania și Fran ț a) și a urmărit modul cum aceste ț ări și-au adaptat legislația penală din dreptul intern la prevederile Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. integrităţii şi disponibilităţii sistemelor informatice. Legea nr. limitele speciale ale acestora fiind reduse în comparaţie cu dispoziţiile articolelor din legile speciale existente în prezent. interceptarea ilegală. Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică reprezintă cea mai importantă reglementare juridică internațională în domeniul criminalității informatice.

În domeniul investigării infracţiunilor informatice sunt utilizate metode pentru a se asigura că practica este credibilă şi fiabilă. În încercarea de a crea un standard în domeniul investigării 6 . care au fost dobândite în urma unui examen de competenţă. În primul rând procesul de investigare a infracţiunilor informatice trebuie să se realizeze în baza unui procedeu standardizat. se prezintă principalele organisme cu atribuții în prevenirea și combaterea criminalității informatice în România. În Capitolul III intitulat „Moduri de operare frecvente întâlnite în criminalitatea informatică” se evidențiază cu claritate şansele care sunt oferite infractorilor din domeniul informatic în penetrarea sistemelor informatice odată cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei și comunicațiilor. Franţa). În Capitolul IV intitulat „Aspecte metodologice privind investigarea criminalistică a infracț iunilor informatice” se analizează problema certificării. iar în al doilea rând persoanele care investighează acest tip de infracţiuni trebuie să posede cunoştinţe în domeniul investigării infracţiunilor informatice.intern (Statele Unite ale Americii. Totodată am remarcat existenţa unor prevederi şi sancţiuni penale neuniforme. Totodată subliniez diversitatea modurilor de comitere a infracţiunilor informatice. se definește conceptul de probe digitale și se analizează diferite metodologii de investigare a infracțiunilor informatice. Germania. Au fost prezentate principalele atacuri bazate pe software. iar persoanele care pretind a fi profesioniste trebuie să îndeplinească anumite criterii de certificare a competenţei lor. un standard inflexibil nu este practic şi poate deveni lipsit de valoare. Cunoaşterea modurilor în care se comit infracţiunile informatice este foarte utilă în procesul de investigare a acestora. şi care reprezintă o nouă infracţiune în secolul XXI. În acest capitol am definit noţiunea de atac informatic. Australia). Prima problemă privind realizarea unui standard în domeniul investigării infracţiunilor informatice. deşi nu au semnat Convenţia. precum şi paşii pe care îi parcurge un infractor pentru a efectua un atac informatic. Subliniez importanţa atacului de tip phishing. este ca acesta să fie flexibil pentru a permite revizuiri. precum şi diferite tipuri de atacuri asupra reţelelor şi sistemelor informatice. standardizării și acreditării în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice. care este o combinaţie de înşelăciune tehnică şi practici de inginerie socială. care diferă de la ţară la ţară. Există două componente esenţiale care oferă credibilitate procesului de investigare a infracţiunilor informatice. au adoptat în legislaţia lor internă o terminologie în concordanţă cu prevederile Convenţiei (ex. dar există şi ţări care. acestea evoluând în paralel cu dezvoltarea tehnologiei informaţiei și comunicațiilor. Deoarece tehnologia informaţiei este într-o continuă modificare.

se depozitează probele şi de asemenea este locul unde se află programele soft şi staţiile de lucru de investigare (forensic workstations). Probele digitale sunt de natură materială. A doua componentă care oferă credibilitate procesului de investigare se referă la dobândirea cunoştinţelor în domeniul investigării infracțiunilor informatice de către persoanele care investighează acest tip de infracţiuni. în Statele Unite ale Americii și în România. Principalele organisme cu atribuții în prevenirea și combaterea criminalității informatice în România sunt următoarele: Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie și Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.criminalistice a infracţiunilor informatice. prin faptul că există sub forma semnalelor de natură electromagnetică. Activitatea unui laborator de criminalistică se desfăşoară pe baza unor proceduri care trebuie să asigure integritatea datelor analizate în procesul de investigare. Organizaţiile care oferă certificare în domeniul investigării criminalistice a infracţiunilor informatice. conservarea probelor. dar diferenţa majoră între cele două tipuri de probe este determinată de faptul că probele digitale reprezintă numai o valoare şi nu sunt obiecte tangibile. la nivel european. Probele digitale sunt utilizate într-o investigare în aceleaşi scopuri ca probele fizice. De asemenea. care includ mandatul de efectuare a percheziţiei informatice. companii care oferă certificare privind aplicaţiile vânzătorului. examinarea criminalistică la faţa locului. În timpul percheziţiei şi sechestrării. standardul ar trebui să acopere efectiv toate aspectele. Mai multe organizaţii publice şi private au dezvoltat programe care oferă certificare pentru investigatorii din domeniul infracţiunilor informatice. se împart în trei categorii: organizaţii profesionale de certificare. În teză se analizează problema standardizării și acreditării în domeniul investigării infracțiunilor informatice la nivel internațional. grupuri de pregătire publice şi private în domeniul investigării infracțiunilor informatice. transportul probelor la laborator şi raportarea rezultatelor analizei probelor. Un laborator de criminalistică este locul unde se desfăşoară procesul de investigare. Prin urmare este nevoie de o recunoaştere atât la nivel internaţional cât şi la nivel naţional a standardizării şi a certificării cunoştinţelor dobândite de investigatori în domeniul investigării criminalistice a infracţiunilor informatice. fiecare etapă a procesului de investigare trebuie să fie analizată pentru a stabili cea mai bună metodă practică. este important ca procesul de investigare criminalistică a infracţiunilor informatice să se desfăşoare într-un laborator de criminalistică acreditat. prin câmpul 7 .

În teză sunt prezentate o serie de metodologii de investigare a infracțiunilor informatice în literatura de specialitate cât și în cadrul unor instituții și organizații. şi să ofere un cadru pentru captarea şi analiza cerinţelor pentru instrumentele de investigare. analiză. Fiecare dintre modelele propuse se bazează pe experienţa anterioară. Unele modele se concentrează pe diferite zone ale procesului de investigare. Unele modele au abordări similare. 2. procedurile şi tehnicile folosite pentru a colecta.electromagnetic. interpretare. caracteristicile probelor digitale. „Metodologia de investigarea a infracţiunilor informatice” reprezintă „practicile. strângere. principii și standarde în domeniul probelor digitale. validare. pentru discutarea unor tehnici şi tehnologii în scopul susţinerii activităţilor investigatorilor. Modelul de investigare poate fi utilizat pentru a ajuta la dezvoltarea şi aplicarea metodologiilor la noi tehnologii. în mod special pentru instrumentele analitice automate avansate. stoca. care apar şi devin subiectul investigărilor. analiza şi prezenta informaţii şi probe care sunt obţinute prin intermediul unei investigări criminalistice a sistemelor informatice”. În final. În teză sunt prezentate și analizate mai multe defini ț ii a probelor digitale. 3. documentare şi prezentare a probelor de natură digitală obţinute din surse de natură informatică în scopul facilitării descoperirii adevărului în cadrul procesului penal”. Numărul şi denumirea etapelor de investigare poate să difere de la un model de investigare la altul. independent de orice tip de tehnologie sau mediu organizaţional. pot concluziona că există modele de investigare teoretice cât şi practice care abordează domeniul metodologiei investigării infracţiunilor informatice. putem sublinia următoarele: 1. Investigarea criminalistică a sistemelor informatice reprezintă „utilizarea de metode ştiinţifice şi certe de asigurare. potențiale probe digitale în sistemele informatice și principii de examinare a unui sistem informatic pentru a se obține probele digitale. Principalul scop al acestor modele este de a produce probe utile în instanţa de judecată. 5. deoarece acesta oferă un cadru de referinţă abstract. Având în vedere modelele de investigare a infracţiunilor informatice pe care le-am prezentat și analizat. identificare. Un model bun de investigare a infracţiunilor informatice este important. 4. În plus modelul de investigare poate fi folosit într-un mod proactiv pentru a identifica oportunităţile pentru dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor în scopul susţinerii activităţilor investigatorilor. care este o formă recunoscută de existenţă a materiei. iar utilitatea acestor 8 .

modele rezultă în primul rând din practica activităţilor de investigare. 5. Ascultarea persoanelor implicate. b. cât şi din modul cum se adaptează aceste modele la dezvoltarea continuă a tehnologiei informaţiei și comunica ț iilor. 4. Căutarea de probe. următoarea etapă constă în examinarea probelor ceea ce implică evaluarea şi extragerea informaţiilor relevante din datele colectate. şi a concluziilor obţinute în timpul investigării unui caz. Analiza probelor implică să se studieze datele şi să se determine dacă acestea sunt relevante şi semnificative pentru caz. Modelul de investigarea a infracţiunilor informatice cuprinde următoarele etape: 1. investigatorul trebuie să studieze şi să analizeze datele pentru a trage concluzii. Examinarea probelor După ce probele au fost colectate. b. 9 . c. 3. Colectarea probelor Colectarea probelor cuprinde următorii paşi: a. care se adaptează cel mai bine la particularităţile investigării infracţiunilor informatice. evaluarea şi înregistrarea locului infracţiunii. care va fi utilizat şi detaliat pe parcursul acestei lucrări. c. În Capitolul V intitulat „Particularităț i privind percheziț ia calculatorului ș i cercetarea la faț a locului în cazul infracț iunilor informatice” sunt prezentate și analizate particularitățile tactice de efectuare a percheziției sistemelor informatice. Obţinerea documentelor necesare desfăşurării procesului de investigare. Raportarea rezultatelor obţinute Raportarea rezultatelor obţinute reprezintă procesul de pregătire a unui rezumat al tuturor paşilor făcuţi. Pregătirea investigării Etapa de pregătire a procesului de investigare a infracţiunilor informatice cuprinde următoarele activităţi: a. Securizarea. Analiza probelor Odată ce informaţiile relevante au fost extrase. Pregătirea echipei de investigare. Pregătirea instrumentelor de investigare. Modelul de investigare a infracţiunilor informatice îmbrăţişat. 2. d. cuprinde cinci etape generale de investigare pentru orice tip de infracţiune. Conservarea probelor. d. Formularea unui plan de abordare. particularitățile privind cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor informatice și etapele procesului de investigare a infracțiunilor informatice.

În această fază participă toţi membrii echipei de investigare şi sunt folosite toate mijloacele tehnico-ştiinţifice criminalistice aflate la 10 . Așadar percheziția informatică se dispune de cele mai multe ori după ce în prealabil sistemul informatic a fost ridicat și transportat într-un laborator în urma unei percheziții domiciliare. datele afişate pe monitor sunt fixate prin fotografiere şi înregistrări video. prelucrate sau transmise prin intermediul unui sistem informatic. Sistemele de calcul de la locul cercetat. pe care investigatorul trebuie să le parcurgă în procesul investigare. Percheziția informatică se dispune numai când există motive rezonabile de a se bănui că în sistemul informatic. În faza de judecată. parole. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice cuprinde o cercetare în faza statică şi o cercetare în faza dinamică. Totodată investigarea vizează şi agende cu nume şi adrese de email.Percheziția informatică reprezintă un procedeu probatoriu ce constă în cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice de către organele de cercetare penală în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare solu ț ionării cauzei. de regulă. În faza de urmărire penală. cercetarea la faţa locului în cazul infracțiunilor informatice este dispusă de către instanţă. dar nici oprită dacă funcţionează. la cererea procurorului. dischete. examinare şi analiză a probelor. prezintă din punct de vedere tehnic. care nu trebuie pornită. Faza statică are în vedere constatarea stării de fapt. adrese de web sau diverse însemnări în legătură cu fapta. prin încheiere motivată. în cursul urmăririi penale începută „in rem” sau „in personam”. Faza dinamică cuprinde etapele de colectare. multe asemănări cu percheziţia sistemelor informatice. cât și autorizația de percheziție informatică. neintervenindu-se sub nici o formă asupra aparaturii. după începerea cercetării judecătoreşti. după începerea urmăririi penale. Cercetarea la faţa locului are ca scop computerul. iar măsura este necesară și propor ț ională cu scopul urmărit. cercetarea la faţa locului în cazul infracțiunilor informatice este dispusă printr-o rezoluţie motivată a organului de urmărire penală. imprimanta. Cercetarea la faţa locului în cazul infracţiunilor informatice. Percheziția informatică poate fi dispusă numai de judecător. aceasta trebuie îndepărtată imediat. În cazul în care o persoană se află în faţa computerului. manuale de calculator. care sunt stocate. monitorul. hard-discul. organele de urmărire penală trebuie să obțină atât autorizația de percheziție domiciliară. Dispozițiile din Codul de Procedură Penală referitoare la efectuarea percheziției domiciliare se aplică în mod corespunzător și în cazul percheziției informatice. ori pe suportul de stocare a datelor informatice pentru care se solicită efectuarea percheziției se găsesc probe cu privire la infracțiunea pentru care a fost începută urmărirea penală. Pentru a putea obține acele informații. sau în cursul judecății. cu valoare doveditoare. dispozitivele externe de memorie. printr-o încheiere. tastatura.

b) Colectarea probelor. 11 . Pregătirea investigării cuprinde următoarele activităţi: pregătirea echipei de investigare. Percheziția calculatorului și cercetarea la fața locului în cazul infracțiunilor informatice cuprind din punct de vedere tehnic aceleași etape de investigare. ceea ce implică evaluarea şi extragerea informaţiilor relevante din datele colectate. obţinerea documentelor necesare desfăşurării procesului de investigare. În sistemul românesc de drept. Examinarea datelor necesită un proces de discriminare a acestora. Extragerea probelor de pe un hard-disc se poate realiza în două moduri: extragerea logică şi extragerea fizică. cercetarea computerului este efectuată de către un specialist pregătit în combaterea criminalității informatice. ascultarea persoanelor implicate. căutarea de probe. Procesul de examinare a datelor necesită o activitate de extragere repetată a datelor stocate în diferite zone ale computerului şi determinarea valorii acestora pentru investigare. Etapele de investigare a infracțiunilor informatice sunt următoarele: a) Pregătirea investigării. evaluarea și înregistrarea locului infracțiunii. c) Examinarea probelor. Odată ce informaţiile relevante au fost extrase. Colectarea probelor cuprinde următoarele etape: securizarea. Analiza probelor implică să se studieze datele şi să se determine dacă acestea sunt relevante şi semnificative pentru caz. După ce probele au fost colectate. fişierele şi alte date pot fi extrase de pe imagine în fişiere separate care pot fi revăzute de investigator. Raportarea rezultatelor obţinute reprezintă procesul de pregătire a unui rezumat al tuturor paşilor făcuţi şi a concluziilor obţinute în timpul investigării unui caz. pregătirea instrumentelor de investigare. particularități ale colectării probelor în cazul computerelor legate în rețea.dispoziţia echipei de investigare. conservarea probelor. d) Analiza probelor. următoarea etapă este să se examineze probele. cercetarea la faţa locului în cazul infracțiunilor informatice și percheziția informatică se încheie prin întocmirea a două procese verbale. Examinarea probelor se realizează după ce acestea au fost obţinute folosindu-se software de investigare. Lucrând pe o copie imagine de rezervă a hard-discului. În faza dinamică. investigatorul trebuie să studieze şi să analizeze datele pentru a trage concluzii. care reprezintă mijloacele procedurale principale de fixare a rezultatelor acestor acte de urmărire penală. e) Raportarea rezultatelor obţinute.

Datele referitoare la traficul de reţea sunt de obicei înregistrate într-un jurnal. Nu este posibil să se efectueze o copie bitstream a probelor din rețea. Pentru examinarea datelor legate de evenimentul iniţial. Investigarea aplicațiilor de Internet pe care le-am analizat în teză. Din perspectivă juridică. Termenul de „trafic de rețea ” se referă la comunicațiile din rețelele de computere. Investigatorii pot folosi date din traficul de rețea pentru a reconstrui și analiza atacurile care se produc prin intermediul rețelei. server-ele de acces de la distanță. investigarea e-mail-ului. Investigarea unei rețele informatice implică examinarea datelor digitale din rețele întrun cadru de timp real. pe câteva surse primare de date. investigarea mesageriei instantanee. Scopul investigării unei infracțiuni referitoare la Internet și rețele este de a identifica originea adresei IP și urma acesteia până la sursă. investigarea paginilor Web. sau când primește o plângere din partea unui utilizator. software-ul de management al securității evenimentului. care pot compromite un sistem informatic. investigatorii se bazează de obicei. grupurilor de discuții și dialogului online. și pentru a identifica tipuri variate de probleme operaționale. unde nu există un control al sistemului informatic. În majoritatea cazurilor evenimentul va fi detectat prin intermediul unei surse de date referitoare la traficul de rețea. detectoarele de pachete și analizatorii de protocol. În Capitolul VII intitulat „Investigarea infracț iunilor informatice săvârș ite prin utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată electronică” se prezintă și se analizează 12 . care poate indica un eveniment de interes. Există mai multe tipuri de surse de date în legătură cu traficul de rețea: firewall-uri și router-e. instrumente de analiză criminalistică a rețelei și alte tipuri de surse de date legate de traficul de rețea. sau sunt stocate într-un fişier de capturare a pachetelor. se referă la: investigarea unei adrese IP sau a unei adrese de Internet. Această identificare se realizează de obicei când administratorul de sistem primește o indica ț ie despre o alertă automată. investigarea unei rețele informatice nu are același standard înalt de încredere în interiorul comunită ț ii juridice.În Capitolul VI intitulat „Investigarea traficului de rețea și a aplicațiilor de Internet” se prezintă și se analizează traficul de re țea și aplica țiile de Internet. care se realizează prin intermediul rețelelor cu fir sau fără fir între computere. Primul pas în procesul de examinare a datelor referitoare la traficul de rețea este identificarea unui eveniment. De asemenea identificarea unui eveniment se mai poate realiza și în timpul reviziei datelor legate de evenimentul de securitate. sistemele de detectarea a intruziunii. Scopul principal al examinărilor în timp real a rețelelor informatice este de a descoperi și de a captura activită ț ile din re ț ea.

deținerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică (art. scopul semnăturii electronice este de a garanta faptul că persoana care a trimis un mesaj electronic este în mod real aceea care se pretinde a fi. În art. Semnătura electronică ca mijloc de probă a apărut ca o necesitate de a găsi o modalitate neconvențională de certificare a identității unei persoane. în special comerțul electronic în Piața Internă ( Directiva privind comerțul electronic). Al doilea act normativ important îl reprezintă Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. La nivelul Uniunii Europene comerțul electronic este reglementat prin mai multe acte normative. tipuri de fraude în legătură cu cardurile bancare și particularități ale investigării infracțiunilor informatice săvârșite prin utilizarea frauduloasă a instrumentelor de plată electronică. Acest act normativ oferă câteva recomandări pentru dezvoltarea comerțului electronic în Uniunea Europeană. Cea mai importantă reglementare juridică a comerțului elctronic în România este Legea nr.24).28). 2001/413/JAI din 28 mai 2001 privitoare la combaterea fraudei și falsificării mijloacelor de plată. cât și faptul că mesajul nu a fost modificat în timpul transmisiunii.aspecte privind comerțul electronic. care identifică în mod unic expeditorul. falsul în declarații în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică (art. acceptarea operațiunilor financiare în mod fraudulos (art. care să păstreze avantajele comunicațiilor realizate prin mijloace electronice.365/2002 sunt prevăzute infracțiunile care se pot săvârși în legătură cu emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de opera ț iuni financiare: falsificarea instrumentelor de plată electronică (art.27). altele decât numerarul.365/2002 privind comerțul electronic. efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. La nivelul Uniunii Europene semnătura electronică este reglementată prin intermediul Directivei 1999/93/EC privind stabilirea cadrului comunitar pentru semnăturile electronice. fără a se restrânge gradul de siguranță sau forța juridică a rezultatului comunicațiilor electronice. Primul act normativ important este Directiva 2000/31/EC din 8 iunie 2000 referitoare la anumite aspecte juridice privind serviciile societății informaționale. decât lichiditățile monetare. care a fost adoptată de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 13 decembrie 13 . Acestă DecizieCadru definește concret faptele de fraudă care implică folosirea altor mijloace de plată.24-28 din Legea nr.25). Prin intermediul semnăturii electronice se confirmă atât identitatea autorului mesajului. cardurile ca sisteme electronice de plăți. semnătura electronică ca mijloc de probă.26). La fel ca semnătura scrisă. dintre care două sunt mai importante. Semnătura electronică reprezintă un cod digital care poate fi atașat la un mesaj transmis electronic.

În România cel mai important act normativ în domeniul semnăturii electronice este Legea nr. Semnăturile electronice avansate necesită autentificare de la un furnizor de servicii de certificare care funcționează în acord cu principiile prevăzute în Directiva 1999/93/EC privind stabilirea cadrului comunitar pentru semnăturile electronice.455/2001 privind semnătura electronică. În legătură cu semnăturile electronice simple. a cărui falsificare este sancționată penal. Infracțiunile informatice săvârșite prin utilizarea frauduloasă a unui mijloc de plată electronică sunt probate pe baza următoarelor elemente cu valoare probatorie: a. cu înscrisul sub semnătură privată”. „înscrisul în formă electronică. d. cum ar fi analiza amprentelor și examinarea documentelor. cardurile pierdute sau furate. precum și mijloace criminalistice specifice de analiză fizică și logică a cardurilor bancare. fraudele la comerciant. 14 . contractul încheiat între titularul cardului și institu ț ia financiară emitentă. este asimilat. sau nu sunt refuzate ca probe în procedurile juridice numai pe baza faptului că nu sunt calificate drept semnături electronice avansate.290 Cod Penal. fapta fiind prevăzută și pedepsită de art. Conform art.1999. atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă. Art. De asemenea. Potrivit acestei Directive. Acest act normativ respectă în întregime prevederile Directivei 1999/93/EC privind stabilirea cadrului comunitar pentru semnăturile electronice. în ceea ce privește condi ț iile și efectele sale.455/2001. contractul încheiat între comerciant și institu ț ia financiară care l-a abilitat să accepte plăți cu carduri bancare. bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.5 (1) din Directivă prevede că numai semnăturile electronice avansate care au același efect legal ca și semnătura scrisă de mână în statele membre ale Uniunii Europene. sunt admise ca probe în procedurile juridice. formularele completate de făptuitor. preluarea contului. cardurile bancare implicate.5 (2) prevede că statele membre trebuie să se asigure că unor astfel de semnături nu li se refuză efectul legal. În investigarea infracțiunilor informatice săvârșite în legătură cu utilizarea frauduloasă a mijloacelor de plată electronică se utilizează mijloace criminalistice clasice. c. semnătura electronică prezintă două nivele: semnătură electronică simplă și semnătură electronică avansată.5 din Legea nr. cardurile obținute prin aplicații false. Directiva prevede faptul că numai semnăturile electronice create în condiții de securitate optimă pot avea aceeași valoare ca semnătura scrisă. art. b. căruia i s-a încorporat. Cele mai reprezentative tipuri de fraude în legătură cu cardurile bancare sunt următoarele: contrafacerea cardurilor bancare.

modul de tipărire a cardurilor bancare. care se desfășoară într-un laborator de criminalistică din cadrul unui institut de expertize criminalistice acreditat. formularele imprimate (originale sau copii) păstrate de titularul cardului.stabilirea procedurilor pe baza cărora s-au efectuat tranzacțiile.verificarea grafologică a înscrisurilor identificate.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.ridicarea formularelor completate și a oricărui alt material scris cu prilejul tranzac ț iei. hologramele cardurilor bancare. formulare în alb. compania emitentă sau de către făptuitor. probe digitale. etapele de investigare a infracțiunilor informatice săvârșite prin intermediul telefoniei mobile și atacuri des întâlnite în telefonia mobilă. f.analiza sistemelor informatice utilizate la săvârșirea infrac ț iunii. În timpul procesului de investigare a unei fraude săvârșite prin intermediul cardurilor bancare trebuie respectați următorii pași: .obținerea. . noțiuni introductive privind telefonia mobilă. 15 . . . g.cercetarea la fața locului. proprietă ț ile magnetice ale cardurilor bancare. identificarea și analiza cardului implicat în săvârșirea infracțiunii. modul de ștan ț are a cardurilor bancare. legislaţia privind comunicaţiile electronice cuprinde următoarele acte normative: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. cum ar fi de exemplu. alte înscrisuri incriminatorii. cerneala de tipărit a cardurilor bancare. înregistrările și facturile existente la oficiile poștale. În Capitolul VIII intitulat „Particularităț i ale investigării infracț iunilor informatice săvârș ite prin intermediul telefoniei mobile” se prezintă și se analizează aspecte legale privind comunicațiile electronice și interceptările și înregistrările audio-video în România. Analiza fizică a cardurilor bancare se desfășoară în cadrul unui laborator de criminalistică din cadrul unui institut de expertize criminalistice acreditat și se referă la următoarele aspecte: analiza plasticului. Analiza logică a cardurilor bancare presupune analiza informațiilor aflate pe banda magnetică. În România.e. comerciant. Analiza cardurilor bancare se încheie prin întocmirea unui raport de expertiză sau de constatare tehnico-știin ț ifică.identificarea și audierea persoanelor implicate și a martorilor. acte de identitate false.34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată. . . probe de scris. h. Ordonanţa Guvernului nr. .

aprobată cu modificări şi completări.1 al art.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor. caracteristice calculatoarelor. dacă sunt date ori indicii temeinice privind pregătirea sau săvârșirea unei infrac țiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu. prin Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și Direc ț ia Na ț ională Anticorup ț ie. Parchetul de pe lângâ Înalta Curte de Casație și Justiție. Legea nr. interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin orice mijloc de comunicare se realizează cu autorizarea motivată a judecătorului. 911-916 Cod Procedură Penală. dar şi pentru alte multe funcţii.precum şi interconectarea acestora. 911 Cod Procedură Penală.239/2005 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor. prin Legea nr. agende telefonice. cu modificările şi completările ulterioare.527/2002. Sunt autorizate să dețină și să folosească mijloace adecvate pentru verificarea. Telefoanele mobile sunt foarte utile în societatea informaţională fiind folosite atât în scopuri personale cât şi profesionale de către utilizatori. Aceste funcţii includ poşta electronică. Mici şi relativ ieftine aceste dispozitive pot fi folosite nu numai pentru comunicaţia vocală. Legea nr.591/2002. în condi ț iile legii. prin Legea nr. calendare. Ministerul Public. Ministerul Apărării Naționale. Când un telefon mobil se deplasează dintr-o celulă în alta. iar interceptarea și înregistrarea se impun pentru stabilirea situa ției de fapt ori pentru că identificarea sau localizarea participanților nu poate fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată. 16 . Direcția Generală Anticorupție și Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate. Telefoanele mobile funcţionează într-o reţea. navigarea pe web. prelucrarea și stocarea informa ț iilor. simple mesaje text. prin Direcția Generală de Informații și Protecție Internă. Conform alin. Interceptările și înregistrările audio-video sunt prevăzute în art. următoarele institu ț ii: Serviciul Român de Informații. cu modificările şi completările ulterioare. aprobată cu modificări şi completări. Ministerul Administrației și Internelor. prin Direcția Generală de Informații a Apărării. Reţeaua de telefonie mobilă oferă servicii pe o arie geografică întinsă care este împărţită în zone de acoperire mai mici numite celule.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice. la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală în condițiile prevăzute de lege. conexiunea telefonului mobil la reţea se menţine. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Componentele de bază ale unei comunicaţii celulare sunt: telefonul mobil şi reţeaua de comunicaţii. stocarea şi modificarea documentelor şi accesarea datelor de la distanţă.

transportul și stocarea probelor. telefonul celular este cunoscut sub denumirea de Staţie Mobilă (Mobile Station) şi este compus din două părţi distincte: Modulul de Identificare a Abonatului (Subscriber Identity Module-SIM) şi Echipamentul Mobil (Mobile Equipment) care reprezintă telefonul mobil însuşi. Comparativ cu examinarea clasică a staţiilor de lucru individuale sau a server-elor de reţea. În cadrul etapei de investigare Conservarea datelor. Într-o reţea GSM. Procesul de examinare începe cu o copie a probelor obţinute din telefon. În teză sunt prezentate potențialele probe aflate în telefonul mobil. precum și instrumentele de investigare pentru analiza probelor. Examinarea reprezintă un proces de descoperire a probelor digitale incluzând şi pe acelea care pot fi ascunse sau parolate. colectarea probelor. Investigarea criminalistică a infracţiunilor informatice săvârşite prin intermediul telefoniei mobile (mobile phone forensics) este o metodă ştiinţifică de recuperare a probelor digitale şi de sunet în condiţiile legale. achiziţia. nume de acces la reţea şi activitatea la Internet. Achiziţia datelor reprezintă procesul de obţinere a informaţiilor de la un telefon mobil şi de la echipamentul lui periferic şi suporturile lui de date. Examinarea începe cu identificarea telefonului mobil. în cardul SIM. Tipul telefonului mobil supus investigării arată în general ce instrumente trebuie folosite în procesul de investigare. prin faptul că se referă la rezultatele examinării din punctul de vedere al valorii probatorii şi a semnificaţiei directe a cazului. investigatorul trebuie să aibă în vedere următorii pași: securizarea și evaluarea locului infrac ț iunii. acest proces începe într-un laborator odată ce echipamentul sechestrat a sosit şi a fost verificat. Aşadar. sistemul lui de operare şi alte caracteristici stabilesc modul de creare a copiei conţinutului dispozitivului. Ea cuprinde următoarele etape: conservarea. înregistrarea scenei infracțiunii. Tipul telefonului mobil. care comunică cu telefoanele mobile. un sistem de comutare pentru reţeaua celulară.Componentele principale ale unei reţele GSM sunt următoarele: echipamentul radio emiţător-receptor. care descriu 17 . analiza datelor şi raportarea rezultatelor obţinute. un controler care conduce echipamentul de emisie-recepţie şi care efectuează repartizarea canalelor de comunicaţii. Examinarea adesea dezvăluie nu numai potenţiale date de incriminare. în rețeaua de telefonie mobilă. Raportarea rezultatelor obţinute reprezintă procesul de pregătire a unui rezumat al tuturor paşilor făcuţi şi a concluziilor obţinute în timpul investigării unui caz. cantitatea de date obţinută pentru a fi examinată este mult mai mică la telefoanele mobile. dar şi alte informaţii folositoare cum ar fi parole. împachetarea. Raportarea depinde de menţinerea cu grijă a înregistrărilor tuturor acţiunilor şi observaţiilor. examinarea. Analiza diferă de examinare.

„pornografia infantilă înseamnă un material pornografic care descrie vizual sau reprezintă: 1. sau 2. Protocolul facultativ la Convenția privind drepturile copilului. În România există trei acte normative în vigoare care conțin incriminări în domeniul pornografiei infantile: pornografia infantilă în varianta tip prevăzută de Legea nr. prevenirea și sanc ț ionarea corup ț iei.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice. care reprezintă infracțiunea specială și este prevăzută de Legea nr. sau 3. prostituția copiilor și pornografia infantilă. un copil real implicat sau angajat într-un comportament explicit sexual. referitor la vânzarea de copii. Convenția Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual. În sistemul de drept românesc procesul de investigare se încheie prin întocmirea unui procesverbal de percheziție informatică sau prin întocmirea unui proces-verbal de cercetare la fața locului.678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și de Legea nr. În concluzie. Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Conform Deciziei Cadru 2004/68/JHA din 22 decembrie 2003 a Consiliului Uniunii Europene privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. localizarea probelor digitale în cazul infracțiunilor informatice din categoria pornografiei infantile și urma electronică pe Internet ca mijloc de probă.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei. pornografia infantilă prin sisteme informatice. În Capitolul IX intitulat „Particularităț i ale investigării infracț iunilor informatice din categoria pornografiei infantile” se prezintă și se analizează reglementarea juridică a pornografiei infantile. Convenția privind interzicerea și luarea imediată de atitudine în scopul eliminării celor mai grave forme de exploatare prin muncă a copilului. pot afirma faptul că există la ora actuală în legislația românească prea multe acte normative care conțin 18 .rezultatele testelor şi examinărilor şi care explică raţionamentele făcute pe baza probelor. De asemenea în teză sunt prezentate atacuri des întâlnite în telefonia mobilă: atacuri asupra cardului SIM. o persoană reală care pare să fie un copil implicat sau angajat în comportamentul menționat la punctul 1. Cele mai importante reglementări juridice internaționale în domeniul pornografiei infantile sunt următoarele: Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului. Decizia Cadru 2004/68/JHA din 22 decembrie 2003 a Consiliului Uniunii Europene privind combaterea exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. atacuri asupra telefonului mobil și atacuri asupra re ț elei GSM. incluzând prezentarea lascivă a organelor genitale sau a zonei pubice a unui copil. a funcțiilor publice și în mediul de afaceri. imagini realiste ale unui copil inexistent implicat sau angajat în comportamentul menționat la punctul 1.

2004/68/JAI din 22. oferind investigatorului surse solide de probe digitale. aceste acte normative având și reglementări care se suprapun. Investigatorii pot să localizeze cele mai importante surse de probe digitale dintr-o rețea utilizând următorii pași: determinarea punctelor finale și a sistemelor intermediare parcurse de conexiunile la rețea ale infractorului (de exemplu router-e). Probele digitale în cazul infracțiunilor informatice din categoria pornografiei infantile se găsesc în următoarele locații: sisteme de computer. sisteme de computer încorporate care cuprind o gamă largă de dispozitive care conțin componentele unui computer. investigatorii trebuie mai întâi să localizeze computerul care a fost utilizat la comiterea infracțiunii și apoi să determine cine a utilizat computerul în acel moment. Internetul și rețelele în general. cât și dispozi ț iile Conven ț iei Consiliului Europei privind protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzului sexual din anul 2007. căutarea fișierelor jurnal care oferă o prezentare generală a activităților din rețea. Pentru a atribui activitățile on-line unei persoane.incriminări în domeniul pornografiei infantile. care respectă dispoziţiile Deciziei-Cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. cooperarea judiciară europeană în domeniul combaterii criminalității informatice și legislația din România privind cooperarea internațională în domeniul combaterii criminalității informatice. cooperarea judiciară internațională în domeniul combaterii criminalității informatice. stabilind astfel continuitatea infracțiunii. cum ar fi de exemplu. Totuși elementele constitutive ale incriminărilor din aceste texte au fost sintetizate în textul propus de Noul Cod Penal. investigatorii trebuie să stabilească o legătură clară între activitățile on-line și computerul suspectului. 19 . sistemele de telecomunicații wireless. În plus. monitorizarea activității pe Internet a suspectului cu ajutorul server-elor de autentificare și a sistemelor Caller ID. Urmele electronice cum ar fi fișierele de evidență ale server-ului și ale re ț elei depășesc controlul infractorului. Când Internetul este utilizat pentru a facilita săvârșirea infrac ț iunii de pornografie infantilă. În Capitolul X intitulat „Cooperarea internaț ională ș i europeană în domeniul combaterii criminalităț ii informatice” se prezintă și se analizează caracterul transfrontalier al infracțiunilor informatice. camerele digitale de luat vederi. telefoanele mobile. sisteme de comunicație care cuprind: sistemele de telefonie tradiționale. activitățile on-line asociate pot lăsa o urmă electronică care poate avea legătură cu activitățile din lumea fizică. dispozitive periferice pentru digitalizarea și reproducerea fotografiilor. agendele computerizate.12.2003 privind lupta împotriva exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile.

Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității organizate transfrontaliere cuprinde prevederi în legătură cu asistența judiciară internațională în materie penală în art. Convenția Consiliului Europei privind criminalitatea informatică are ca scop completarea tratatelor sau acordurilor multilaterale ori bilaterale aplicabile. rețeaua de contacte 24/7 (art.27). În timp ce fenomenul de criminalitate informatică nu ia în considerare granițele convenționale stabilite de țări.31.34). care furnizează permanent asistență membrilor săi.32).39). și dispoziții referitoare la extrădare în art. art. aflat în vigoare la momentul adoptării Convenției de către statele părți (art. pentru a se obține rezultate în procesele de investigare.18.26).24). Interpol-ul a dezvoltat o rețea de puncte de contact (Interpol National Central Reference Points-NCRP-). principiile generale referitoare la asistența juridică reciprocă (art. Aceste puncte de legătură au adoptat planul rețelei 24/7 a punctelor de contact al Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică.25).33. între statul solicitant și statul solicitat nu există un alt instrument juridic bilateral sau multilateral.35). Cererea de asistență judiciară internațională presupune o autoritate judiciară emitentă și o autoritate judiciară de executare. Dispozițiile Convenției devin aplicabile numai în situația în care. se impune cooperarea internațională în domeniul combaterii criminalității informatice între organele de punere în aplicare a legii.22).23). organele de punere în aplicare a legii trebuie să le respecte. principiile generale referitoare la cooperarea internațională (art. Decizia-Cadru 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre a reprezentat prima măsură concretă 20 . asistența judiciară reciprocă în materie de măsuri provizorii (art. art. principiile referitoare la extrădare (art. Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală stabilește o serie de principii directoare în domeniul asistenței judiciare în materie penală și prevede că asistența judiciară în materie penală se acordă independent de acordarea sau nu a extrădării. accesarea transfrontalieră a datelor stocate (art.Dezvoltarea rețelei Internet a creat noi oportunități pentru infractorii din domeniul informatic să săvârșească infrac ț iuni informatice de la distan ț ă. procedurile referitoare la cererile de asistență juridică reciprocă în absența acordurilor internaționale aplicabile (art. art.29. art.16. Investigarea unei infracțiuni informatice nu poate avea loc fără formularea unei cereri de asistență judiciară internațională. Infractorul din domeniul informatic este supus jurisdicției unei anumite țări. existente între părți. Într-un astfel de context.30. În teză sunt analizate prevederile Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică cu privire la: jurisdicția penală (art. informarea spontană (art. dar acțiunile ilegale ale acestuia pot să aibă ca țintă computere și persoane din multe alte țări.

în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală. Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene permite transmiterea directă a cererilor de asistență judiciară între autoritățile judiciare ale statelor membre. alese din rândul autorităţilor judiciare sau al altor autorităţi cu responsabilităţi specifice în domeniul cooperării judiciare internaţionale.1 din Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene 2002/584/JAI. Transmiterea cererilor de asistență judiciară prin intermediul autorităților centrale se realizează numai în cazul când apar dificultăți în identificarea autorităților de executare competente sau pentru anumite tipuri de cereri. Mandatul european de obținere a probelor este o hotărâre judecătorească emisă de către o autoritate competentă dintr-un stat membru în scopul obținerii de obiecte. mandatul european de arestare reprezintă „o decizie judiciară emisă de un stat membru în vederea arestării și a predării de către un alt stat membru a unei persoane căutate. judecării sau executării pedepselor se realizează strict de către autoritățile judiciare din statele Uniunii Europene.de punere în aplicare a principiului recunoașterii reciproce în domeniul dreptului penal. pentru efectuarea urmăririi penale sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate. Eurojust este un organism al Uniunii Europene înfiinţat pentru a stimula şi a îmbunătăţi coordonarea anchetelor şi a urmăririlor penale în rândul autorităţilor judiciare competente din statele membre ale Uniunii Europene atunci când se ocupă de criminalitatea transfrontalieră şi organizată gravă. Prin Decizia-Cadru 2002/584/JAI se elimină faza administrativă specifică procedurii clasice de extrădare. Reţeaua Judiciară Europeană în materie penală reprezintă o reţea de puncte de contact ale statelor membre. Europol-ul reprezintă o agenție europeană de punere în aplicare a legii care are ca scop îmbunătățirea eficienței și cooperarea dintre autoritățile competente din statele membre în 21 . iar cooperarea în domeniul predării persoanelor care se sustrag urmăririi penale. Potrivit art. Obiectivul Reţelei Judiciare Europene în materie penală este îmbunătăţirea cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene la nivel juridic şi practic în scopul combaterii infracţiunilor grave. documente și date dintr-un alt stat membru. Decizia-Cadru 2008/978/JAI a Consiliului Uniunii Europene privind mandatul european de obținere a probelor în scopul obținerii de obiecte. documente și date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală are ca scop îmbunătățirea cooperării judiciare prin aplicarea principiului recunoașterii reciproce la hotărârile judecătorești sub forma unui mandat european de obținere a probelor.” Mandatul european de arestare reprezintă o decizie judiciară care înlocuiește cererea de extrădare și întreaga documenta ț ie aferentă unei asemenea cereri.

Astfel Legea nr.302/2004 transpune prevederile Deciziei-Cadru a Consiliului Uniunii Europene 2002/584/JAI privind mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre. Legea nr. mai precis în Titlul III al acestei legi care se referă la prevenirea și combaterea criminalită ț ii informatice.prevenirea și combaterea diferitelor forme de criminalitate organizată. Pentru elaborarea tezei am avut în vedere ca bibliografie peste 400 de lucrări de specialitate și acte normative. transferul de proceduri în materie penală. În teză am formulat 5 propuneri de lege ferenda. am propus un model de investigare a infracțiunilor informatice și am prezentat concluzii și propuneri în domeniul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice.161/2003. în care se regăsesc și infracțiunile informatice. falsificarea mijloacelor de plată electronică. recunoașterea și executarea hotărârilor. Dispozițiile Convenției au fost incluse în Legea nr. În România dreptul intern a transpus qua tale majoritatea prevederilor Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică. Competen ț a Europolului vizează investigarea infracțiunilor din domeniul crimei organizate. asistența judiciară în materie penală.302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală furnizează aspecte de cooperare internațională cum ar fi: extrădarea. 22 . și alte forme de cooperare judiciară internațională în materie penală. transferarea persoanelor condamnate. predarea în baza unui mandat european de arestare. cât și prevederile Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful