Plato: dalam Pendidikan

PLATO: PRINSIP-PRINSIP DASAR PENDIDIKAN
Oleh: Dirgantara Wicaksono. S.Pd, M.Pd, MM I. asal-muasal PEMIKIRAN platonik TENTANG PENDIDIKAN

1.1 Tempat Plato D alam T eori P endidikan Barat Plato menduduki tempat penting dalam falsafah dan teori pendidikan Barat. Idea-ideanya tentang pendidikan tidak hanya merupakan gagasan yang terkandung dalam teks-teks mati, melainkan digunakan secara tetap sebagai sebuah doktrin hidup dalam dunia pendidikan. Dia bukan hanya merupakan seorang ahli falsafah dan pengarang yang briliant dan sukar ditandingi, tetapi juga seorang yang mempunyai panggilan hidup praktikal sebagai seorang pendidik. 1.2 Sumbangsih Plato B agi P emikiran D an P raktek M odern D alam D unia P endidikan Sumbangan Plato bagi pemikiran dan amalan pendidikan dalam dunia moden antara lain: a) penggunaan diskusi sebagai sebahagian daripada kaedah ajar ; b ) gagasan bahawa universiti merupakan titik tertinggi dari sistem pendidikan awam, terutama untuk pengajaran dan penyelidikan ; c ) bahagian sekolah dan kurikulum atas tingkatan -tingkatan, iaitu peringkat asas, peringkat kedua, dan peringkat lanjut ; d ) sistem ko-edukasi, dan e ) gabungan antara "pendidikan" fizikal dan mental pada peringkat pra-kajian. Di Amerika Syarikat, tempat buku ini diterbitkan dan digunakan, pemikiran Plato digunakan antara lain a ) sebagai asas mengapa diberikan jumlah yang ajar lebih banyak bagi sains berbanding humaniora pada pendidikan peringkat SLTP dan SLT A , dan b ) sebagai alasan mengapa pengetahuan umum dengan standard tertentu perlu dipenuhi lebih dahulu sebelum si terdidik dibenarkan mengambil kajian speasialisasi. II. FILSAFAT PLATO Falsafah Plato mengusung tiga tema penting: a ) pandangannya bahawa falsafah adalah sebuah pencarian bersama atas pengetahuan tentang diri ( self-knowledge ) dan tentang realisasi diri ( self-realization ) , b ) penemuan forma ( the discovery of form ), dan c ) hubungan antara forma dan nilai. 2.1 Inquiry (carian, tindakan meminta maklumat) Dari Socrates, Plato belajar bahawa pengetahuan tentang diri adalah sesuatu yang sukar dan kompleks. Socrates sendiri dihukum mati pada 399 SM (dengan minum racun secara suka rela sekalipun ia sebenarnya boleh melarikan diri dari hukuman) atas penolakannya untuk berhenti mempersoalkan kemapanan moral, sosial, dan politik. Plato mencium bahaya dalam konservatisme dan kemapanan tak kritis masyarakat ini akhirnya memutuskan untuk berbalik dari pilihan pertamanya untuk berkarir di bidang politik dan memusatkan perhatiannya pada pendidikan sebagai cara untuk membentuk kaum muda Athens agar boleh berfikir sendiri kenderaan. 2.2 Form (forma)

kita tidak boleh memisahkan antara 'keterangan' dan 'penilaian'. kata Plato. yakni forma ke-kerusi-an ("tempat duduk dengan empat kaki"). iaitu Yang-Baik atau Kebaikan ( the Good ). 2. dua kerusi mempunyai forma yang sama. lebih jauh lagi. tidak boleh dibatasi hanya pada keterangan ob j ektif tanpa penilaian. Misalnya. dan bukan hanya sekadar bagaimana bentuknya. Plato menaruh minatnya lebih jauh lagi: mendalami forma-forma yang merupakan penyebab atau alasan dari nilai-nilai.yakni keindahan. sebagaimana berlaku dalam program aplikasi matematika la Pythogoras. Socrates juga mendalami nilainilai sebagai perkara yang dihayati manusia dalam kehidupannya. "Mengetahui" ( knowing ). sebagai contoh keberanian dan persahabatan. misanya. pengetahuan akan tujuan dari benda-benda membantu kita menjelaskan dan memahami struktur-strukturnya. dan lalu mendepak keluar nilai. Misalnya. semakin baiklah sebuah kerusi. menurut Plato. tindakan-mengenal kita selalu melibatkan elemen carian akan tujuan dan hal-hal ideal. sekalipun secara material berbeza (kayu. atau ciri yang membuat sebuah benda disebut dengan nama tersebut. pastilah ada di semua benda sehingga benda-benda tersebut mempunyai nilai dan. semakin miriplah benda-benda tersebut. k ebenaran ( t ruth ) mensyaratkan adanya koherensi sistematik dalam langkah-langkah pembuktian atau carian. dua perkara perlu diingat. dalam pandangan Plato. Dalam pelbagai tingkatan. k ebajikan. ketiga nilai tersebut . sehingga kita boleh memberi keduanya nama yang sama. Berkaitan dengan pemikiran Plato tentang forma ini.4 Forms of Human Nature (Forma Kudrat Manusia) . Plato mengadopsi optimis bahawa manusia mampu mempelajari ciri-ciri formal dari suatu benda secara berasingan dari benda itu sendiri. objektif. Forma ke-kerusi-an ini membezakan kerusi tersebut dari benda lain. kata Plato.D ari Socrates juga . forma sebuah benda bersifat tetap. misalnya. Pertama . menurut Plato. berada pada sebuah benda. yang memberi erti-penting pada forma. Forma Kebaikan. tanpa nilai. forma bukanlah sekadar struktur. dan bukannya merupakan rekaan fikiran manusia. Kedua . Menurut Plato. iaitu kerusi. Menurut Plato. Semakin dekat ke forma kerusi ideal. tidak berubah. Sebab. Forma. Menurut Plato. struktur akan menjadi tidak penting dan tidak dapat difahami. 2. Semakin sama forma benda-benda. struktur memang penting ertinya kerana ia merupakan tujuan akhir dari benda-benda. forma itu bersifat real. adalah ciri-ciri yang memberikan identiti pada sebuah benda. k ebajikan ( v irtue ) mensyaratkan hubungan harmoni antara kekuatan manusia dan kemampuannya. Ketiga . menurut Plato. alih-alih. dan k ebenaran . k eindahan ( b eauty ) mensyaratkan pola organik. Sebaliknya.3 Value (nilai) Selain berupaya mencari kesamaan kudrat benda-benda. ia adalah juga 'yang ideal' dan mengandungi tingkatan nilai. ada kerusi yang lebih baik daripada kerusi yang lain. sekalipun materinya diganti. dari rak buku. Sambil meneruskan minat gurunya. selalu ingin tahu mengapa benda-benda berbentuk seperti ini atau itu. nilai-nilai sentiasa memerlukan sebuah forma yang membuat nilai-nilai tersebut berada dalam urutan yang koheren.adalah bawahan dari sebuah nilai sekaligus forma lain yang lebih tinggi. Namun pemahaman kita akan 'forma' tidak boleh disempitkan hanya terbatas pada struktur belaka. Misalnya. Kerana itu. logam atau plastik). Kita. membuat kita ingin memiliki benda-benda tersebut atau ingin mengetahuinya.

tetapi juga sensitif terhadap dunia pancaindera yang notabene berubah. dalam sebuah usaha pencarian yang berjaya. Ia memberi contoh tentang sebuah kaedah mengajar. Pola-pola tersebut tidak dia berikan dalam bentuk abstrak sahaja. dan rasa.. Plato . Sebagaimana halnya Dewey. keberanian. di dalamnya kita memeriksa perasaan dan fikiran yang subjektif kita di hadapan pengalaman orang lain dan dunia awam . Plato mendapati bahawa kudrat manusia ( human nature ). Plato agaknya juga bersetuju bahawa falsafah pendidikan adalah sama dengan falsafah itu sendiri dalam erti kata luas. GARIS PEMISAH: PENGETAHUAN DAN KURIKULUM 3.Kasak-Kusuk dan Fiksi ( Hearsay and Fiction ) . kita tiba pada pengenalan akan forma: melihat sebuah ideal atau nilai yang telah beroperasi pada tiap tingkatan pemahaman. dia juga mengamalkan pola-pola konkrit mengenai pembangunan diskusi-diskusi di dalam buku tersebut. adalah sebuah entiti yang sangat kompleks. k emudian. kita harus membuat generalisasi.1 Eikasia . lewatnya ia berfikir. Dalam Republic dan Meno . Menurut Plato. mengembangkan sebuah teori pengetahuan. dan masa bodoh. 3.. III. jiwa pada saat yang sama mampu mengenal dunia forma yang notabene tidak berubah. kelihatan merupakan gabungan dari akal budi. bergerak melalui fasa ekperimentasi. menghendaki.Jiwa mempunyai kepekaan terhadap pola-pola tetap dan tujuan-tujuan yang menarik.membezakan empat level pengetahuan berdasarkan "peringkat kejelasannya": 3. atau jiwa ( the soul )."Pengetahuan bermula dari motivasi. Peribadi yang luar biasa adalah seorang peribadi yang mempunyai keseimbangan antara kebijaksanaan. namun ia juga terdedah kepada kemalasan. Alih-alih. Dalam bukunya Republic . dan mencari hukum-hukum dan teori . ia mempunyai kebebasan untuk memilih menjadi seorang dengan karakter khusus. yang diperoleh melalui penggunaan daya fikir untuk mencapai pengenalan akan diri dan peningkatan kualiti diri. Plato memberikan gambaran umum tentang tahap-tahap pencarian yang membentuk baik sebuah diskusi yang baik mahupun sebuah pendidikan yang efektif.2 Empat T ingkatan D ari U paya M emahami Dalam Republic . dan penguasaan diri.. menjelaskan tempat khusus edukasi dalam keseluruhan peranan sosialnya..dengan meminjam mulut Socrates . kerana itu. cita-cita. yang telah menarik kita selama ini kerana tidak jelasnya visi kita akan kudrat sejati dari sesuatu.. Selain itu. dengan entusiasme dan keinginan untuk mengetahui . memaparkan garis besar kurikulum pendidikan. idealnya. Plato menyebut empat tingkatan dalam usaha memahami sesuatu.. dan memberikan sebuah analisis tentang kodrat manusia.1 Hubungan Antara Dialog Plato dan F ilsafat P endidikan Dari paparan tentang falsafah Plato boleh dikatakan bahawa sulitlah memisahkan dialogdialog Plato dari falsafah pendidikan. "Diri".. " Buku Republic itu sendiri membincangkan teori pendidikan secara cukup mendalam. Soalnya. sebuah harmoni yang menghasilkan seorang manusia yang sejati.2. mau cari gampang. masih dalam usaha mencari penjelasan yang lebih jelas.Dalam usahanya membedah tema seputar pengetahuan-tentang-diri (s elf-knowledge ). kudrat manusia pada dasarnya menginginkan kebaikan. hidup manusia hendaklah merupakan keselarasan yang berkesan antara semua aspek jiwa ini. dan mengindrai. a khirnya.

dan 2) bahawa gabungan antara teori dan data telah menghasilkan sebuah jawapan yang baik. Termasuk di dalamnya adalah cerita. dan dengan itu menunjukkan perlunya benda-benda penjelasan gambaran.Generalisasi dan Menjelaskan Alasan ( Generalization and Knowing Why ) Plato menyebut jenis ketiga pengetahuan dengan nama dianoia. perspektif umum. selueuh usaha menjelaskan didominasi oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman yang baik dari perspektif peribadi. Pada level pengetahuan ini. bahkan pada peringkat tertinggi dari pemahaman.2.Ia merupakan forma yang berkaitan dengan nilai dan merupakan daya tarik bagi forma-forma lain. serta yang menyulam seluruh kepingan realiti dalam sebuah kaitan sistematik. Ia lalu menjadi teori. "mengetahui" itu lebih daripada sekadar "mempunyai bayangkan akan sesuatu di kepala". 3. atau pistis . Pistis dibezakan dari imaginasi individual.2 Pistis . Pengetahuan jenis ini lebih jelas berbanding tahu-bahawa ( knowing-that ) dan tahu-bagaimana ( knowinghow ). mahupun perspektif teori. Eikasia. Namun demikian. yakni meliputi 1) kepastian bahawa kita tahu.3 Dianoia .Keyakinan Melalui dan Ketrampilan Praktis ( Grounded Belief and 'Know-How' ) Level kedua dari tindak mengetahui adalah pistis . Ia menduduki tempat terendah dalam tingkatan pengetahuan kerana kita menyusun jenis-jenis tindak-mengetahui berdasarkan kejelasan. Plato bahkan menamatkan Republic dengan sebuah mitos tentang keyakinannya akan kekal jiwa manusia. Plato menggambarkan perbezaan antara level 1 dan 2 pengetahuan dalam analogi "Gua". menurut Plato. dan kesejatian daya menjelaskan. dalam noesis kita mendapatkan kepastian bahawa dari sekian banyak pilihan. 3. Menurut Plato.Contoh dianoia adalah pengetahuan yang dimiliki seorang saintis tentang teori fizik umum yang mendasari cara kerja televisyen saya. mempunyai kualiti yang subjektif personal. imij. obyektivitas. universalitas.Teori yang Telah Diuji-Cuba dan Penilaian ( Tested Theory and Evaluation ) Noesis adalah pengetahuan yang mempunyai kepastian yang benar.Bahagian paling bawah dari garis pengetahuan a la Plato adalah "pengetahuan" yang bertumpu terutamanya pada imij dan imaginasi. 3. kasak-kusuk. Plato menamai kemahiran praktikal. mitos. Matematik merupakan salah satu contoh penjelasan dianoetik. ini empeirea . level di mana orang mempunyai pengetahuan tentang cara kerja benda-benda.5 To Agathon . Untuk mencapai tingkatan tertinggi ini. Hipotesis itu disebut 'terbaik' kerana ia telah lulus uji cuba. yakni keyakinan yang boleh dibuktikan melalui uji-cuba. sebuah pengetahuan yang berbeza dengan kemahiran yang dimiliki oleh seorang tukang servis televisyen. dan pendapat yang tergesa-gesa. yang bererti pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman praktikal.Forma Kebaikan ( the Form of the Good ) Objek tertinggi dari noesis dalam sistem pengetahuan a la Plato adalah forma kebaikan. Jika dalam dianoia kita mempunyai lebih daripada satu hipotesis yang boleh menjelaskan suatu kejadian khusus. mitos.2. Pengetahuan dianoetik adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang tetap sifatnya dan yang menyekat dan mengawal perilaku benda-benda tertentu. Ini merupakan level teknik. keempat-empat tingkatan pengetahuan . 3.2. dan imaginasi tidak serta-merta dicampakkan. Di sini. dan kesederhanaan. ada satu hipotesis terbaik.2. yang kita cari adalah ideal kejelasan.4 Noesis .

iaitu keinginan untuk "memiliki dan tetap selalu mempunyai kebaikan" melewati batas ruang dan waktu. dan kaedah yang kita rancang. V. Dalam buku Symposium . melakukan tugas-tugas. dan mereka merasa bahawa kekekalan mereka justeru berada di tangan anak-anak mereka.3 Implikasi D ari T ingkatan P engetahuan Menurut Plato Tingkatan pengetahuan menurut Plato tersebut di atas mempunyai implikasi bagi amalan pendidikan dan teori pendidikan. dan tahu di mana dia dapat mencari rujukan dan pihak berkuasa yang memberinya maklumat?Cara kita mengukur tingkatan keberkesanan pendidikan yang telah kita capai. CINTA AKAN YANG-IDEAL Apa yang menggerakkan orang-orang beradab untuk menaruh perhatian pada pendidikan. pada akhirnya bergantung pada cara kita menggambarkan erti "pembelajaran" dalam benak pada pelajar. MOTIVASI DAN KAEDAH PRENCARIAN Visi tentang cinta. Namun di lain pihak. IV. persoalan ini dibahas dan ditempatkan Plato (dengan meminjam mulut Socrates) di bawah tema "cinta". makhluk ciptaan mempunyai keinginan takdir akan kekal. ia mesti dikaitkan dengan level lain dari perbincangan untuk menunjukkan apa ertinya dalam rangka forma. Seperti apa pengalaman pendidikan itu jika dilihat dari perspektif orang yang belajar alias si terdidik? Apakah perlu dimasukkan ke dalamnya isu-isu seputar pembangunan diri. keinginan yang genuine untuk mengetahui. disiplin intelektualm dan visi tentang sebuah ideal moral. kita akan kembali ke peringkat yang paling rendah. kurikulum. dari semua jenis pendidikan.sebelumnya harus dilalui. tentu saja. menurut Plato. menjadi motivasi pendidikan bagi generasi muda. mengingat maklumat yang diberikan. Dari kudratnya. dan individu. Para guru profesional pada . Dari sana kita boleh menarik kriteria untuk menentukan kejayaan bermacammacam institusi pendidikan. adalah bahawa kita ingin anak-anak kita menjadi lebih baik daripada kita. melakukan aktiviti belajar-mengajar. 3. kebakaan) adalah sesuatu yang diidealkan. membina sekolah-sekolah. kreativiti. Menurut Plato. semua makhluk hidup mencintai anak-anak mereka dan melindungi mereka. Menurut Plato. aktiviti-aktiviti sosial. memilih bahan ajar. juga kerana kita ingin agar prestasi dan pencapaian kita ambil perhatian dan dihargai oleh mereka. apakah kita mesti bersetuju dan bersepakat dengan pelajar yang menaruh perhatian serius. masyarakat. Adalah sebuah kesalahan fatal apabila salah satu daripada elemen-elemen ini dihilangkan dalam amalan dan teori pendidikan. mengangkat guru-guru. Cinta dan kerinduan akan kebaikan di satu pihak dan keinginan untuk mengekalkan diri itulah yang. dan membeli bukubuku? Mengapa selalu ada kontroversi antara pemikiran lama dan pemikiran baru? Mengapa kita ingin agar anak-anak kita dididik dalam sebuah persekitaran dengan kualiti disiplin yang baik? Jawapannya. pengetahuan tentang kebaikan adalah matlamat ultim. Namun agar perkara ini boleh berjalan efektif. etc. dan Keabadian (kekekalan. jika memang tujuan pendidikan adalah untuk membuat pelajar menjadi lebih baik? Haruslah pembelajaran itu dilakukan dengan memahami dan mengerti kebenaran bagi diri sendiri? Atau. Yakni bahawa pendidikan harus menampung nilai carian. Dalam bahagian ini. cara kita memberikan peniliaian. akhir.

dan satu pernyataan umum tentang kaedah penyelidikan.Plato mematahkan hujah mereka satu per satu dalam sebuah dialog yang bijak. kata Socrates kepada Meno. "Sekalipun jika kita mencari jawapannya.Socrates sendiri tidak berusaha membuktikan bahawa semua detail mitos tersebut benar adanya. Socrates tidak memberikan jawapan mudah kepada soalan tersebut. "Bagaimana mungkin kita menyiasat sesuatu yang tak satu pun dari kita tahu. bahawa semua pengetahuan adalah rekoleksi. dan menjadi jelas apabila itu bahawa kaedah ajar kaum Sofis ternyata tidak membuat Meno menjadi seorang yang sungguh-sungguh terdidik. Telah jelas sejak awal dalam dialog-dialog Plato bahawa Meno tidak dididik menjadi seorang manusia yang baik. Meskipun begitu. Ia tidak mampu membuat generalisasi. Dalam Meno .masa Plato. jiwa. Keuntungannya bagi pelajar bersifat instrumental. Meno diperhadapkan dengan Socrates. sebuah eksperimen. namun dia siap membuktikan dan membela kesimpulan bahawa kita akan menjadi lebih baik dan lebih bijaksana jika kita melakukan penyelidikan berbanding jika kita tidak melakukannya. dia tidak pernah boleh berasal dari sesuatu di luar diri. Meno adalah seorang pemuda berbakat hasil didikan seorang Sofis bernama Gorgias. buku yang kita analisis secara agak mendalam. Dengan demikian. tanpa iming-iming kegunaan yang bersifat luaran? Socrates telah membingungkan warga Athens dengan debat-debatnya dengan kaum Sofis. Di sana Plato mahu menunjukkan bahawa motivasi adalah sesuatu yang "atau berasal dari dalam diri seseorang atau tidak ada sama sekali". kita tidak akan tahu bahawa kita mempunyai jawapannya!" Socrates lalu memberi respons Meno dengan sebuah mitos. sebelum "menjadi manusia real" tahu esensi dan kebenaran tentang segala sesuatu dan mempunyai dalam dirinya ingatan bawaan. yang berkisar seputar pembangkang antara dua idea tentang pendidikan. Namun perlu usaha keras untuk "mengingat". Plato menggambarkan perubahan suasana batin Meno manakala ia cuba "belajar" untuk dirinya sendiri alih-alih menghafal belaka. dan menarik: ia mempunyai prospek menjanjikan. Ketika kita menyiasat sesuatu. berpendapat bahawa pembelajaran pada asasnya adalah menangkap dan mengingat maklumat serta menguasai seni retorika dalam menggunakan maklumat tersebut." tanya Meno. pengetahuan tidak diperolehi secara mekanikal dengan cara mengisi kepala seseorang dengan fakta-fakta seolah-olah kepalanya adalah tempat sampah. sebenarnya adalah nama seorang responden. maka kita pun cenderung mahu berusaha menyelidiknya. Alih-alih. pelajar harus mempunyai motivasi dirinya dan ambil bahagian secara aktif jika ia memang ingin "memanggil kembali" pengetahuan apa saja. Jika tidak ada persoalan yang mendorong kita untuk mengangkat pengetahuan bawaan ini ke permukaan. Plato menggunakan mitos sebagai cara popular untuk memaparkan pokokpokok fikiran yang penting dan asas dalam teori pendidikannya. Entahkah benda-benda atau objek-objek tersebut boleh "dilihat" . Dia mengharapkan agar Socrates memberi jawapan kepada soalan "Bolehkah kebajikan diajarkan?". Ketika melawat Athens. yakni kaum Sofis.Socrates tidak bersetuju dengan pemahaman pembelajaran seperti ini. kaya. Formaforma (ie pola tetap itu) direalisasikan dalam benda-benda dengan tingkatan kepastian dan adekuasi yang berbeza-beza. Ada sebuah mitos. Dia menjadi patah semangat dan berubah kasar ketika menawarkan diri untuk menolong dia menjelajah soalan tersebut. Kemampuan laten jiwa untuk mengingat kebenaran yang telah ia mempunyai dalam diri mempunyai korespondensi dengan daya fikiran untuk mencari pola-pola tak berubah dalam dunia yang berubah. Benak pelajar penuh dengan barang hafalan yang akan digunakan untuk mencapai matlamat luaran di masa depan. Tidak adakah aspirasi dan ideal yang muncul dari dalam diri di murid itu sendiri? Bukankah realisasi-diri adalah sesuatu yang berharga dalam dirinya sendiri. kita sedang cuba membuat lebih jelas apa yang sebenarnya telah kita ketahui. yakni sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan atau kuasa. Meno . ia adalah seorang yang pintar.

Socrates menggunakan "kaedah hipotesis": di hadapan sebuah persoalan. Dalam pandangan Plato. dan kerana kebajikan itu baik.. Socrates memaparkan sebuah eksperimen yang kemudian menjadi sebuah contoh klasik bagi kaedah pengajaran. kita melihat andaian-andaian umum apa yang kiranya akan menghantar kepada penyelesaian. entah lewat kata-kata mahupun teladan. walaupun masih samar..Sebagai tanggapan atas permintaan itu. 2) Socrates kemudian menyarankan kepada Meno agar mereka kembali kepada soalan awal mereka tentang apa sebenarnya erti kebajikan. kata Plato. atau . Misalnya. 3) Penemuan Socrates (yang tak lain adalah penemuan Plato) bahawa pengajaran harus dari keberanian menerima cabaran untuk melakukan penggalian dan pencarian yang semakin lebih dalam ini merupakan salah satu dari sekian banyak sumbangannya bagi pemikiran moden tentang pendidikan.nya dan meminta untuk diajar . itu bergantung pada kemampuan dan pendidikannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahawa jika kebajikan adalah sebuah pengetahuan maka sudah tentu akan ada guru yang mengajar kebaikan. dan boleh diringkaskan sebagai berikut: 1) Dalam penjelasan lanjutannya untuk Meno. dapat dijumpai dalam buku Meno . PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT .. kalau memang kebajikan adalah sebuah pengetahuan. dan bukannya dari luar dirinya. Di keseluruhan proses dialog dan pencarian jawapan itu. "mengetahui" ( knowing ) bukanlah sebuah hubungan "atau . VI. 1) pembelajaran harus bermula dari keinginan si murid untuk tahu. Namun dari perdebatannya dengan para lawan bicaranya. Socrates berulang-ulang kali menggunakan "soalan-soalan penuntun" ( leading questions ) dan diagram-diagram. merasa "mengenal" sesuatu yang sebenarnya sudah ada dalam benaknya walaupun masih samar -samar. ia harus menerima bahawa kaedah yang dipraktikkan Socrates memang mencabar dan memacu seseorang untuk berfikir bagi dirinya sendiri. Sekalipun Meno masih sukar percaya akan keampuhan mitos kaedah rekoleksi (mengingat kembali). sekali lagi. dan 3) bahawa kapasiti dasar bagi kemajuan pendidikan harus dicari dalam diri si terdidik sendiri. Ia membuktikan secara meyakinkan (juga kepada kita saat ini) bahawa kebajikan hanya dapat diajarkan secara berjaya dengan menggunakan kaedahnya (yang kemudian dikenali dengan nama "Kaedah Socrates"). kita semua mempunyai notion yang sama bahawa ada forma "kebajikan" ( virtue ). Plato membuktikan bahawa kebajikan tidak dapat diajarkan baik melalui kata-kata maupun teladan. Alih-alih. namun Meno menegaskan bahawa ia ingin mereka kembali kepada soalan.oleh si pemerhati secara jelas." di mana alternatifnya hanyalah "mengetahui sesuatu" atau "tidak mengetahuinya". tiap orang yang mengetahuinya akan juga meresapkannya dan kerana itu akan senang mengajarkannya kepada orang lain. Pendek kata. kemudian kita melakukan deduksi (atau generalisasi) dan memeriksa kesan-kesan dari dari generalisasi-generalisasi tersebut. 2) bahawa dalam pembelajaran harus diusahakan sekian agar si murid ketika "melihat" sebuah jawaban. maka tentu ia boleh diajar. semua kita "mengetahui" forma-forma namun masih samar-samar dan mengelirukan. Sampai dengan saat ini masih diyakini bahawa cinta akan pencarian dan penyelidikan lebih dalam yang muncul dari rasaincompleteness (rasa bahawa "masih belum cukup pengetahuanku" ) dan desire(keinginan untuk tahu) mesti merupakan motivasi utama pembelajaran. yakni teknik mengajukan soalan-soalan supaya si murid mengingat kembali apa yang telah ia ketahui. Soalan relevan berikutnya adalah: apa persisnya kaedah pencarian atau penyelidikanmenurut Plato? Jawapannya. sebagai pengetahuan bawaan. menurut Plato.. Hal ini boleh terjadi kerana sejak dari permulaan.

Kita mempunyai "kudrat manusia" yang sama. yang bererti bahawa interese dan kemampuan kita berbeza. soalan-soalan ini bukanlah soalan abstrak. Kepada individu. dan kesetiaan terhadap negara-bandar ( polis ) adalah kriteria utama untuk menilai baik-buruk. masyarakat dapat meningkatkan kebajikan rakyatnya dan warga tersebut pada gilirannya dapat mengubah tradisi dan institusi mereka ke arah yang lebih baik.Dalam bentuk soalan: bolehkah kita menerima pandangan objektif tersebut tanpa menafikan pentingnya individu dan haknya atas hidup dan diri privatnya? Apakah pembentukan "manusia organisasi. penting-tidaknya. Dengan demikian. dan interese ( interest ). namun tidak terpisah . melainkan soalan personal mahapenting.Dengan memberi perhatian lebih dekat pada pendidikan. Perlu diketahui bahawa pada di Yunani pada zaman Plato. Plato memberikan jawapan sebagai berikut: ekses dari dominasi kerajaan untuk menjaga interese negara-bandar dan tuntutan akan kualiti yang-cukup-paspasan-saja ( mediocrity ) dari warga sebagai akibat dari primat kepentingan negara adalah dua perkara yang tidak boleh dielakkan . kerana . menurut Plato. dan mengasah kemampuan adaptasi sosial. Ketiganya disting alias berbeza. Orang yang adil adalah seorang yang bahagian-bahagian jiwanya danb kehidupan batinnya berjalan secara harmoni. hal ini boleh diperbaiki. Pendidikan. ketaaatan.Persoalan-persoalan yang dibincangkan dalam bahagian ini adalah ehwal diri-sosial ( social self ) dan pendidikan sebagai sebuah persoalan awam. yang bertujuan untuk membentuk karakter warga negara. dan akibatnya adalah bahawa akan tercipta visi yang tidak jelas di kalangan warga dan akan banyak terjadi kesalahan dalam keputusan-keputusan yang berkenaan dengan kepentingan umum. pendidikan adalah sebuah training / latihan yang penuh dengan kepentingan masyarakat demi menjaga kestabilan masyarakat. pendidikan memberikan peluang untuk merealisasikan kemampuan dirinya sebaik-baiknya. Negara yang adil adalah sebuah negara di mana peranan-peranan ini dijalankan secara benar oleh orang-orang terdidik dan yang termotivasi oleh pendidikan. pendidikan mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan warga negara agar mahir dan bahagia dengan peranan yang ia jalankan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan (terjemahan yang paling dekat dengan kata Yunani dike ) baik dalam diri individu mahupun dalam negara adalah tujuan dari pendidikan. dimaksudkan untuk melayani baik kepentingan negara mahupun kepentingan si individu. kedudukan ( disposition ). seorang warga negara-kota. Plato membahagikan ke-diri-an manusia dalam tiga "bahagian" yang berbeza tapi saling berkaitan: dorongan ( drive ). kepatuhan. sebuah "forma" mempunyai bermacam-macam tingkatan dan jenis. manusia sosial" secara nescaya meremukkan jiwa yang berada di bawah beratnya tekanan sosial? Menurut Plato. dapatkan seorang individu mencapai kepenuhan dan impian peribadinya? Tidakkah kepentingan negara-bandar dan kepentingan peribadi bercanggah? Dalam Republic . Dapat adakah suatu hubungan antara negara dan individu yang sedemikian rupa sehingga fungsi sosial tiap orang adalah fungsi yang si individu anggap paling bernilai dan yang akan ia pilih secara bebas? Tentu saja hal ini bergantung pada hubungan antara tahap-tahap perbezaan antarindividu dan tahap fungsi sosial khusus. Lebih lagi. Keadilan adalah "tiap bahagian menjalankan bahagiannya secara benar" (each part performing its proper share ). Keadilan adalah "forma" ideal bagi kemantapan negara dan kemantapan individu. namun ada perbezaan di antara individu-individu (yang menurut Plato mungkin bersifat keturunan). Sedangkan bagi negara. mengembangkan teknik. Dari sini lahir soalan yang sangat signifikan berkenaan dengan pendidikan: apabila pendidikan dimaksudkan terutama untuk melayani kepentingan negara-kota. Namun seperti telah kita lihat. sekali lagi menurut Plato. Namun. diyakini bahawa fungsi utama masyarakat adalah meneruskan tradisi dari satu generasi ke generasi yang lain. kata Plato.

Jika kita memahami "kelas-kelas" sosial lebih sebagai fungsi berbanding sebagai ciri-ciri tambahan (seperti pemilikan barang dan latar belakang keluarga). Dalam sebuah siri dialog awal antara Socrates (tokoh rekaan Plato) dan pelbagai pemikir Sofis terkemuka dan negarawan pada masa itu. sementara kelompok lain lebih memilih bekerja sebagai tukang atau petani. Namun kerana fizikal dan kecenderungan watak bawaannya.Tujuan dan isi dari skema pendidikan ini menduduki tempat utama dalam buku Republic . pendekatan "asal selesai sekolah" ( finishing school ) a la kaum Sofis dan pengajaran kemahiran bagi sekelompok elit ekonomi adalah sesuatu yang tidak realistik sebagai sebuah kaedah adaptasi. Adalah dalam kuasa tiap orang untuk menyara sebuah kehidupan yang penuh pertimbangan. Di sana perlu ada kumpulan pengeluar ( producers ). Menurut Plato. tidak perlu harus ada konflik antara masyarakat dan individu. Republic merupakan hasil dari sebuah kritik atas gagasan bahawa pendidikan merupakan sebuah adaptasi sosial (pandangan konvensional) atau sebagai sebuah penyesuaian hidup (kedudukan kaum Sofis). Plato menegaskan bahawa adaptasi haruslah bersifat realistik. Kini Plato dapat menawarkan penyelesaian terhadap problem. maka keadilan bagi seseorang sebagai individu dan bagi masyarakat menjadi mungkin. dan akal budi ( reason ). seorang individu yang sungguh-sungguh baik (seperti Socrates) tidak akan dilaksanakan. kumpulan pelindung ( protectors ). Di mata Plato. walaupun penyelesaian tersebut bertentangan secara radikal dengan pemikiran dan amalan Yunani pada masa itu. masyarakat atau negara hendaklah mendirikan sekolah-sekolah awam . "Bahagianbahagian dari jiwa" tersebut adalah nafsu ( appetite ). baik sikap tak kritikal dalam menjaga tradisi mahupun kawalan penuh kuasa atas media untuk mempengaruhi pendapat awam sama-sama tidak boleh menjadi tujuan akhir yang benar dari negara dan individu. sekumpulan orang mencari dan mencari kepuasan dalam persaingan dan perlumbaan. dan kumpulan pemimpin ( directors ). Dengan demikian. Kesimpulan apakah yang boleh kita tarik dari analisis falsafah ini? Pertama . Ketika tiap individu mempunyai tempat dalam kelas sosial di mana interese dan talentanya cocok satu sama lain. sebab menurut dia. maka demikian pulalah ada tiga "kelas" berfungsi dalam sebuah negara yang baik. NamunRepublic telah membuka jalan ke arah itu dan membuktikan bahawa sekalipun negara merupakan sebuah organisma-tertinggi yang mempunyai tujuannya dan kepentingan sendiri. Dalam sebuah negara yang tahu bagaimana menggunakan talentanya untuk kebaikan umum. melainkan akan menjadi seorang warga negara yang berguna dan dihargai. sedangkan kelompok ketiga memilih pekerjaan intelektual dan penyelidikan. Bagaimana teori ini dilaksanakan secara terperinci dalam situasi nyata. Untuk memenuhi keperluan ketiga kelas ini. di mana ia tidak membenarkan nafsunya akan kemasyuran ataupun keuntungan melejit melampaui batas sehingga menimbulkan ketidak-bahagiaan. Plato akan sukar memahami pandangan tentang pendidikan yang mempertentangkan realisasi diri individu dan keberkesanan sosial. perkara itu terlalu kompleks dan baru bagi Plato. roh ( spirit ) yang dapat kita namai "cita-cita" plus keinginan untuk bersaing. Pendidikan dan kecerdasan yang diwujud-nyatakan dalam tindak nyata boleh mengubah dan melayani masyarakat. kedua-duanya merupakan prinsip yang sesuai-klop satu sama lain.ketiga-tiganya boleh saja bertentangan satu sama lain dalam situasi yang sama. namun perkhidmatan tersebut benar-benar genuin hanya ketika hasil sosialnya menghantar kepada kepenuhan peribadi si individu. sistem pendidikan umum harus dirancang. lantaran pendidikan memainkan peranan yang sedemikian sentral dalam masyarakat dan lantaran lewat pendidikan sajalah kemampuan individu dan fungsi sosial boleh dibuat saling melengkapi.

dan konteks sosial di mana pendidikan menjadi sebuah amalan kemahiran di medan seni hidup. dan kedekatan antara Plato dan pragmatisme. 7. dan pendidikan kewarganegaraan) dan gymnastike (yang meliputi olahraga dan menari). pendidik. isi dan tata susunan pendidikan). Pengarah Pendidikan harus merupakan seorang yang paling teliti dipilih dan paling dihargai di antara deretan pejabat dan pegawai dalam sebuah negara. Amalan-amalan tertentu dalam negara akan melahirkan sikap kooperasi dan konformitas alias ikut-arus. Kedua . Dalam buku Republic .Kita telah membincangkan idea-idea dalam pemikiran Plato yang penting bagi idealisme Platonik. untuk mengembangkan sikap tahu menahan diri ( temperance ). di mana kita meneropong forma pendidikan dengan menggunakan dianoia (level ketiga pengetahuan menurut Plato)sebagai titik pijak. Itulah sebabnya. pegawai awam. kita telah membincangkan tentang 'yang-ideal' ( the ideal ) dan relevansinya untuk pendidikan. Jika kita tidak dapat meyakinkan para pengeluar dan pengguna kita bahawa hidup yang bergaya itu berbeza dari kemewahan dan foya-foya. KURIKULUM YANG konkrit Dalam paparan tentang keempat aspek pengetahuan a la Plato. Akibatnya adalah akan terjadi kekacauan dan kegilaan ekonomi di dalam negara. Tujuan dari pendidikan pada peringkat dasar adalah mengajarkan estetika dan nilai-nilai etika.Tujuannya adalah menumbuhkan cinta akan sopan santun dan keindahan. yang notabene memberikan pendidikan dasar umum bagi semua orang. dan 3) pendidikan tinggi ( higher education ). VII. yang memberikan latihan lebih lanjut bagi kumpulan pelajar terpilih yang akan menjadi saintis penyelidik. Kedua-dua hal ini diajar dengan cara mempraktikkan tindakan sopan santun dan . "Tahu menahan diri" adalah kebajikan moderasi dan kawalan-diri: sebuah pengakuan bahawa usaha mengejar kesenangan atau kekayaan secara berlebihan tidak hanya merupakan sebuah selera yang buruk melainkan juga kekalahan untuk diri.percuma. Di sini penekanan akan diberikan pada ehwal struktur pendidikan (yakni kaedah definitif. dan barangkali di negara real di masa hidupnya Plato melihat bahawa sikap tersebut berbahaya dan fatal bagi realisasi-diri individu. dua tugas yang memerlukan orang yang paling berbakat dan terdidik adalah perundangan (pembuatan undang-undang) dan pendidikan-keduanya adalah penjaga masyarakat. Plato memilih menjadi seorang pendidik. dan mungkin juga sedang membahagikan gagasan-gagasannya tentang humanisme liberal dalam pendidikan. dan legislator. Dalam jargon Republic . sosialisasi atau kepentingan negara tidak perlu harus mengorbankan individualiti. penyelidikan. Dalam bahagian vii ini kita akan membincangkan persoalan seputar kurikulum yang ideal. Di sini kita berharap untuk mencari Plato yang sedang cuba menyelesaikan masalah. muzik. lahirnya keinginankeinginan baru dan nafsu untuk "mempunyai lebih lagi dan lagi" akan membuat setiap orang dalam masyarakat merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. yang memberikan latihan fizikal dan intelektual yang lebih keras bagi para pelajar untuk menyiapkan mereka bekerja di bidang ketenteraan. iaitu 1) sekolah dasar ( elementary school ). Ketiga . 2) sekolah menengah ( secondary school ). pengalaman individual akan motivasi dan rasa ingin tahu yang merupakan titik tolak yang nescaya bagi pembelajaran. dan kerja perundangan. alihalih menjadi seorang ahli politik.1 Sekolah Dasar Yang menjadi isi dari pendidikan asas adalah musike (yang meliputi kajian sastera. dipaparkan tiga jenis sekolah. wilayah-wilayah di mana terdapat perjanjian antara Plato dan eksistensialisme moden.

Humanisme moden berpendapat bahawa kita tidak hanya mesti menghormati forma yang merupakan pencapaian tertinggi masa lalu. Salah satu di antaranya adalah kecenderungan untuk mempraktikkan tempoh 10 tahun dan obsesi untuk mengamalkan pendapatnya secara murni dan mutlak. bernafsu membalas dendam tanpa alasan. dan kedudukan para atlet. Para pelajar kita belajar antara lain lewat imitasi dan inspirasi: menempatkan diri mereka sendiri pada kedudukan para pahlawan. Plato percaya bahawa formasi awal mempunyai pengaruh yang sangat penting. agar hal ini boleh terlaksana. Achilles itu kadang histeria.dengan mempelajari karya-karya sastera yang menggabungkan gaya dan forma yang luar biasa dengan plot dan watak yang memantik kekaguman dan rasa hormat si terdidik. kedudukan orang tua mereka. Namun apabila kita mempertimbangkan semua hal. yang cerita epiknya diajar di sekolah-sekolah dasar pada masa itu sebagai contoh karya sastera yang terbaik dan sebagai buku sumber untuk pendidikan kewarganegaraan.melalui keindahan puisi-puisinya . tarian dan kemahiran . melainkan persoalan "seberapa banyak kadarnya?" ( how much ).Namun. "Terbaik" menurut Plato mempunyai dua erti. Perlukan murid-murid kelas 5 SD membaca Henry Miller?Persoalan seputar penyensoran tidak pernah merupakan persoalan "apakah perlu?" ( whether). Dia juga mahukan agar pengarah pendidikan boleh memilih bagi para murid sebuah persekitaran di mana tak ada godaan mahupun kesempatan untuk menghadapi situasi kehilangan-kawalan-diri dan keterkekangan tersebut. tamak.Diharapkan bahawa dengan ini para pelajar akan berkembang sesuai dengan kualiti dari tokoh-tokoh yang hikayatnya mereka baca dan tiru.ie muzik dan puisi. para pelajar belajar untuk mencari pola-pola dan forma- .bahawa Achilles adalah seorang pahlawan yang patut dicontohi.Pada tahap ini. kita merasa perlu mengatakan bahawa di sini Plato menekankan peranan humanis klasik dengan begitu ketatnya sampaisampai dia terjebak dalam inkonsistensi falsafah. perlu ada pemilihan dan sensor yang tambahan ketat. adalah bahawa Homerus boleh memujuk kita . Seperti semua ahli psikologi moden. Ada beberapa orang yang tidak percaya akan penyensoran. kedua. Penyensoran adalah sebuah topik yang kontroversi. tetapi juga perlu mencari forma-forma baru seiring perkembangan kebudayaan. (Dalam konteks ini. dilihat secara lebih objektif dari sudut pandang Plato. Pendidikan Menengah Dalam Republic . Plato menggunakan dua bahagian dari Republic untuk mengkritik Homerus. Meskipun ia sendiri senang mengkritik keputusan-nilai humanistik yang diterima secara universal pada masa itu. sekalipun harus kita akui bahawa rekomendasinya untuk menjadikan matematik sebuah latihan asah-fikiran mempunyai erti yang lumayan serius). tidak disiplin. kesedaran Plato akan pengaruh persekitaran terhadap watak dan apresiasinya terhadap forma membuatnya menjadi seorang konservatif yang ekstrem. bahkan sampai dengan saat ini. Alih-alih menjadi seorang humanis universal yang percaya bahawa universalitas daya pikat mengawetkan warisan terbaik dari masa lampau. 7. yang paling memuaskan secara estetis. Plato sepertinya telah membesar-besarkan isu.ia menginginkan agar si pengarah memilih hanya yang terbaik dan mencampakkan apa-apa saja yang tidak berpotensi menghasilkan apa yang terbaik (caranya adalah dengan menjalankan sensor yang ketat). yang paling mula dilihat dari aspek kesan etika. Dari antara sekian pilihan yang merupakan warisan masa lalu . Pertama. Dia tidak mahu para muridnya mengalami secara langsung situasi kehilangan-kawalan-diri dan keterkekangan. gambaran laki-laki santun berbudi ( gentleman ) a la Homerus tidaklah sesuai dan bahkan menggelikan bagi masyarakat pada zaman Plato. dan tidak boleh dipercayai! Di mata Plato. menurut Plato.2. Menurut Plato. Yang menjadi masalah. Sekolah Menengah direka untuk menguji dan mengasah kecerdasan para pelajar melalui "sepuluh tahun belajar matematik sebagai sebuah disiplin mental".

Tak ada satu pun disiplin yang hendaklah terlewatkan dalam mendidik orang-orang yang akan memikul tanggung jawab yang besar di kemudian hari. mengandungi apa yang disebut "dialektik". Dan telah ditunjukkan dalam kajian-kajian mutakhir bahawa penyelidikan yang seperti itulah yang dimaksudkan Plato dalam buku Republic bahagian i-iv.forma kekal dengan cara mempelajari aritmetik. yang mesti menjadi automatik dan sebati sebelum pelajar bergerak ke tahap pendidikan tinggi. Plato sendiri kadang-kadang menggunakannya dalam erti formal dan mengertikannya sebagai percakapan terpimpin.3 Pendidikan Tinggi Pendidikan tinggi. Untuk para pelajar yang tidak melangkah lanjut ke pendidikan tinggi dan yang menjadi anggota tentera. Ia merupakan idea yang memperoleh banyak pembela di kalangan teoretisi pendidikan di masa-masa yang lebih kemudian. dan konsisten dalam seni berfikir. 7. Jika program ini dijalankan. dan harmoni. Namun demikian. Kita tidak memperoleh maklumat lengkap tentang kursus yang dimaksudkan. Konflik antara kedua-dua hal ini diatasi dengan memasukkan baik "teori" yang . Dialog-dialog pasca Republicmendapatkan Plato memikirkan kembali atau menginterpretasi semula proposal kurikulum ini. mereka tidak boleh percaya pada sekadar rekaan-rekaan atau pemikiran gampangan dalam tindakan politik mereka. jelaslah bahawa maksud utama dari disiplin ini adalah untuk mengasah kemahiran dalam kaedah umum berfikir. hasilnya kira-kira adalah sebuah penyelidikan tentang konsep-konsep seperti "keadilan" mengikut pola "garis terbahagi". namun di lain kesempatan ia kadang-kadang juga mengertikannya sebagai ketepatan logik alam mendefinisikan dan mengklasifikasi. pegawai awam. Namun dengan menyusun kepingan-kepingan tersebut secara bersama-sama kita boleh melihat mengapa Plato meninggalkan detail yang sangat tidak lengkap dalam perbahasannya tentang kurikulum. Eksekutif and legislator harus menggunakan daya berfikir. kadang-kadang juga menggunakannya sebagai sebuah nama bagi sebuah kaedah carian praktikal. sebagaimana ia mengkritik logik formal lantaran tendensinya untuk menaruh perhatian pada struktur tanpa isi dan forma. Glaucon meminta Socrates untuk menyampaikan kepadanya tentang apa sebenarnya erti dari "dialektik". keketatan. dapat diaplikasikan dalam hidup. kita bermula dari kasak-kusuk atau kata-orang. bergerak melalui tahap pengalaman. Kelihatan eviden bahawa di sini Plato mengartikan dialektik sebagai sebuah ikhtiar penerapan kaedah matematik yang logik jelas pada fenomena kudrat dan perilaku manusia yang rumit. dan polis. Namun ia menganggap bahawa kajian tentang pola kosong akan sangat menarik. astronomi teori. Dialektik adalah sebuah istilah yang mempunyai sejarah erti yang pelbagai. yang diperuntukkan lagi para legislator masa depan. dan berhadapan dengan dua "hipotesis umum" yang saling bertentangan tentang kudrat masyarakat. namun padanya hanya diberikan jawapan garis besar saja. jika semua pelajar kiranya harus belajar dialektik sebagai satusatunya mata pelajaran. Dari keterangan ringkas atas level pendidikan selepas itu. dan pengalaman selama ini cenderung menghapuskan keraguan akan tiap tuntutan tersebut. dan secara automatik boleh dipindahkan. latihan tersebut tidaklah tanpa guna sebab masalah yang mereka hadapi persis sama dengan yang dihadapi orang-orang yang mengaplikasikan peraturan-peraturan perundangan. geometri. Latihan ini bertujuan untuk memupuk-kembangkan perhargaan terhadap kebenaran sebagai sebuah nilai: ketepatan. Pemikiran untuk mengajar sebuah kaedah berfikir adalah sebuah idea yang menarik. Dalam bahagian-bahagian buku tersebut. jelaslah bahawa idea Plato tentang "subjek" ( subject matter ) pada level ini sama sekali tidak sama dengan pemahaman kita akan departementalisasi atau penjurusan dalam sistem universiti kita saat ini .

Untuk keperluan kita. Haruskah kepada mahasiswa / i kolese (peringkat S1 di Malaysia). Ia juga menyokong kemampanan kewujudan benda-benda tersebut. Kerana soalan-soalan ini dicuatkan juga oleh ahli falsafah-falsafah pendidikan yang lebih kemudian. idea tersebut difahami secara sederhana sebagai nilai utama.Kerana itu.Demikian pula. atau perlu ada fleksibiliti untuk memberikan kajian "divisional" dan "antara-fakulti" di sana? Soalan-soalan ini vital adanya. Dalam pemikiran Plato. dan bukannya pendidikan pakar.Matahari adalah sumber terkini cahaya dengannya benda-benda sebenar dilihat. Plato menyamakan forma dari segala forma ini dengan matahari. kesan-kesan. kebaikanlah yang menerangi benda-benda yang cuba kita fahami. "Kebaikan (Yang-Baik)" adalah salah satu idea Plato yang paling sukar. Perlu diperhatikan bahawa menurut Plato. doktor. kita masih bergelut dengan persoalan ini. yang merupakan tujuan akhir dari semua pemahaman falsafah. bolehkah hal ini dilakukan dengan menggunakan sistem sampel luas dengan memilih les-les detail dalam bidang yang berbezabeza. Di balik ketrampilan berdialektika ini terletak visi cinta akan kebaikan. di atasnya nilai-nilai lain bergantung. dan kelantangan demi kelantangan telah dikhaskan untuk membincangkan idea tersebut. Perkembangan pendidikan seseorang bergantung pada seberapa jauh bakat dan motivasi mereka membawa mereka ke arah visi tertinggi ini. meskipun laluan penyelidikan dapat diajarkan. kita mempunyai peluang untuk membincangkannya di bab-bab akan datang. Demikianlah. Untuk saat ini. yakni dalam langkah-langkah nyata dalam buku Republic itu sendiri. pendidikan Platonik adalah sebuah latihan tentang apa yang dapat kita sebut sebagai 'falsafah "dan" visi falsafah ". diajarkan "pendidikan umum"? Jika ya. visi tersebut tidak dapat diterjemahkan ke dalam sebuah doktrin dan dibentangkan dalam buku rujukan atau bahan kuliah. atau ia merupakan kelanjutan saja dari pendidikan liberal yang kurang terspesialisasi? Apakah perlu kemestian bagi "bidang-kepekatan-utama" itu untuk berjalan sendiri. pendidikan tinggai adalah sebuah pendidikan sintesis.lebih umum dan adekuat. Gagasan tentang kebaikan meresapi seluruh level pemahaman dan memberikannya suatu kelayakan yang menghantar kita ke realisasi-diri melalui pengetahuan kita tentangnya. sebagai implikasinya.Jika sekolah menengah adalah titik akhir bagi sejumlah siswa / i. Dalam Symposium Plato menulis bahawa sama seperti penyair. dan andaian-andaian yang akan berkembang dalam diskusi-diskusi selanjutnya. tidak perlu sebuah keterangan detail atas dialektik dalam Republic bahagian vii. yakni diketahui dan difahami. dan realiti benda-benda tersebut bergantung padanya. dan ahli hukum dikumpulkan bersama dalam usaha mensintesiskan obervasi dan idea mereka ke dalam sebuah permenungan tentang kudrat "cinta". kita boleh menyimpulkan . atau dengan menggunakan les-les umum melampaui batas-batas fakulti tradisional? Apakah bidang-tumpuan-utama (major ) di tahun-tahun terakhir pendidikan S1 boleh dianggap sebagai training pra-profesional alias pakar. sebab kita telah mempunyai penjelasannya dalam tindakan. mempunyai kesan signifikan terhadap pendidikan pada tahap menengah. di setiap tingkatannya atau sekurang-kurangnya di dua tahun pertama. merupakan soalan-soalan yang serta-merta muncul dan. apakah ini bererti bahawa hendaklah ada sejumput perhatian untuk melakukan sintesis dan visi sinoptik pada tahap ini?Ataukah yang perlu kita usahakan hanyalah sekadar kompetensi dalam sosialisasi dan dalam teknik-teknikal instrumental yang diperlukan seorang warga negara untuk dapat "menyesuaikan diri" dan menjadi "berkesan"? Soalan-soalan ini muncul juga pada tahap pendidikan dasar dan menengah jika kita berpegang pada kurikulum yang ditawarkan Plato. demikian pula pendidikan tinggi hendaklah direkabentuk untuk mengapreasi dan mensintesiskan penemuan-penemuan umum ke dalam satu teori yang padu. Dalam dunia pendidikan tinggi Amerika Syarikat saat ini.

yang ditinggalkan sebagai sebuah warisan oleh Plato. Namun ideal untuk mencari dengan jelas bentuk-bentuk dan tujuan-tujuan pendidikan masih menyisakan sebuah usaha yang mencabar. bahagian panjang tidak lagi meruapakan sebuah misteri yang membingungkan yang memerlukan kursus khusus dalam bidang komputer. Kajian tentang watak herediter dan persekitaran menunjukkan bahawa semua atau sebahagian besar manusia mempunyai potensi untuk mengambil keuntungan dari pendidikan menengah dan tinggi dan ambil bahagian dalam fungsi-fungsi sosial di bidang perundangan. Aristotle mengklarifikasi idea sebab-akibat dan pertumbuhan. dan teknik mengajar di sejumlah bidang sangatlah mengejutkan. Rousseau menyemak semula konsep klasik tentang kodrat manusia dan mengangkat ke permukaan sejumlah bahaya yang inheren dalam masyarakat. dan kita tidak lagi perlu bergantung pada tenaga budak sebagai satu-satunya sumber tenaga yang tersedia bagi kerja-kerja awam. dan kebenaran. KESIMPULAN Kita mengakhiri perbualan kita dengan Plato-sebuah perbualan yang kita mulai dengan visi akan sebuah harmoni dan realisasi diri manusia sebagai sebuah ideal yang menanti untuk diwujud-nyatakan dalam sebuah situasi manusiawi yang kompleks. dan perlindungan. Dewey menyemak semula secara total notion klasik tentang struktur kelas dalam masyarakat dan secara jitu mengkritik banyak model pemikiran yang bersifat "dualistik". Kant memperluaskan notion tentang kebebasan dan tanggung jawab serta implikasinya bagi pendidikan. kebebasan dan forma di satu pihak. . manusia yang di satu pihak rindu akan kekal namun yang di lain pihak berubah dalam aliran waktu. teknologi. VIII. Ambil contoh. dan. perubahan-perubahan dan interpretasi baru yang diperlukan untuk menjelaskan kemajuan yang telah berlaku sejak masa Plato. Kita akan mendapati bahawa pendekatan mereka terhadap pendidikan dibentuk oleh soalan-soalan asas yang telah Plato kemukakan. di lain pihak. Namun penting untuk dilihat akibat-akibat dari eksplorasi yang lebih detail atas idea-idea seperti pertumbuhan. Kini tiba masanya untuk mengundang sejumlah ahli falsafah yang hidup di masa lebih kemudian untuk datang ke simposium Akademik moden kita. kebaikan. kita akan mendapati bahawa setiap pemikir yang telah kita pilih menawarkan sejumlah penjelasan distingtif atau memberikan semakan mendasar atas skim yang dipaparkan Plato. pengeluaran. Kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan masyarakat yang demokratik.rancangan kurikulum Plato dengan mengatakan bahawa kurikulum tersebut bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelek tiap individu untuk memilih pengajian formal yang paling tepat untuk membuatnya peka akan keindahan. Jika kita memerhatikan cara para ahli falsafah di masa kebelakangan memperlakukan pendidikan. Whitehead menekankan pentingnya kreativiti dan sensitiviti terhadap pengalaman langsung. kepekaan etnik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful